ROMANUL SCRIITURII

ROLAND BARTHES
ANTOLOGIE
Selecţie de texte şi traducere ADRIANA BABEŢI şi DELIA ŞEPEŢEAN-VASJLIU
Prefaţă ADRIANA BABEŢI

Editura UNIVERS
© Selecţia textelor a fost făcută după volumele s Le Degre zero de l'ecriture, Ed. du Seuil, Paris, 1953 Michelet par lui-meme, Ed. du Seuil, Paris, 1954 Mythologies, Ed. du Seuil, Paris, 1957 Essais critiques, Ed. du Seuil, Paris, 1964 Critique et verite, Ed. du Seuil, Paris, 1964 S/Z, Ed. du Seuil, Paris, 1970 Sade, Fourier, Loyola, Ed. du Seuil, Paris, 1971 Nouveaux Essais critiques, Ed. du Seuil, Paris, 1972 Le Plaisir du texte, Ed. du. Seuil, Paris, 1973 Roland Barthes par Roland Barthes, Ed. du Seuil, Paris, 1975 Fragments d'un discours amoureux, Ed. du Seuil, Paris, 1977 La Chambre claire. Notes sur la photographie, Gallimard / Le Seuil, Paris, 1980 Le Grain de la voix. Entretiens 1962—1980, £d. du Seuil, Paris, 1981 Leton, Ed. du Seuil, Paris, 1978 Celelalte articole au fost selectate din revistele „Existences" şi „Tel-Quel".

PREFAŢA
POST-SCRIPTUM Tot ce poate fi mai greu de conceput: o prefaţă despre Roland Barthes şi romanul scriiturii sale. Deci o introducere la capătul unui mai vechi proiect (cit de rezistent, oare, în timp ?) i o antologie în limba română a textelor lui Barthes. „Pagini alese" (după un plan, pe vremuri, cu temei sigur — „scriitura") ; un „florilegiu", un snop de fîşii scrise care să-1 cuprindă, să-1 înfăşoare. O ţesătură netedă, un text continuu, învăluitor, în albnegru, un fel de linţoliu în stare să îi redea, post-mortem, făptura, figura din litere, mai vii ca niciodată. Pînă la urmă, o prefaţă în chip de post-scriptum, după alegerea şi traducerea fragmentelor. Dar cum să te prefaci, chiar aici, că nu ştii ce înseamnă a te aşeza, a-ţi aşeza propriul text în faţa textelor lui Barthes ? Faţă în faţă cu el. Cu ele. Cum să ieşi cu prefaţa curată ? Necompromis. Cînd eşti constrîns de o colecţie serioasă — „Studii" ; în care, iată, el intră acum ca un clasic : clasificat, clasat ; cînd despre opera lui au vorbit atîţia (critici şi teoreticieni literari, scriitori, filosofi — nume pline de prestanţă în lumea ideilor), fiecare cu „barthes-ul său" * ; cînd ştii că el * In locul unei bibliografii exhaustive, riguros transcrise, am preferat aceste enumerări. Prefaţa a dorit să fie şi un spaţiu in-tertextual, o „interglosare" (fără a putea, în fapt, să aspire la altceva). Un text care face (din cînd în cînd) apel la alte texte despre Barthes. Fiecare cu Barthes-ul său. Aşadar, două şiruri de nume. Critici, teoreticieni, istorici literari, scriitori, semioticieni, filosofi, ale căror preocupări s-au intersectat (pe suprafeţe mai ample, mai restrînse), cu spiritul şi litera lui Roland Barthes. a). Michel Beaujour, Maurice Blanchot, A. Compagnon, J.—L. Calvet, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Serge Doubrovsky, Bea-trice Didier, Umberto Eco, G. Genette, M. Jeanneret, Julia Kris-teva, Philippe Lejeune, Anette Lavers, M. Pleynet, Philippe Roger, J- —P. Richard, Philippe Sollers, Susan Sontag, Tzvetan Todo-rov, Franţois Wahl.
8 / ADRIANA BABEŢI ,

însuşi refuza dizertaţia, neputînd scrie despre autorii admiraţi, ci doar odată cu ei, utopic, fără vreo logomahie (între scriitor şi critic, între autor şi cititor), aşa cum ar fi vrut să se scrie cîndva, după moarte desigur, despre el, Roland Barthes. Şi totuşi. Oricum ai întoarce-o, pe faţă, pe dos, „o prefaţă e o prefaţă". Un loc al întîmpinării, al lucrurilor limpezi, lămuritoare, despre care trebuie să vorbeşti făţiş (nu pieziş) ; să fii perpendicular pe subiect, în „miez"t nu în piez, în plan înclinat. Un joc (de această dată serios), cu toate cărţile — lui Roland Barthes şi despre

Roland Barthes — pe faţă. IN AVAN(T)POST Păstrînd toate proporţiile. Cei care-1 ascultau pe Socrate spuneau despre el că e j,atopos", de neclasat, de o neprevăzută originalitate, „fără de pereche", rîvnit şi deopotrivă respins. Cei care l-au citit pe Barthes n-au reuşit, scriind despre el, să-1 clasifice, să-1 ^califice". Le scăpa mereu. Era pretutindeni şi niciunde. Sau mereu la răscruce. In fapt, singur. Cînd transcrie un fragment din Suferinţele tînărului Werther („Nici un preot nu II conducea"), îl citeşte „proiectiv" pe Goethe. îşi tranferă în acel citat propria „singurătate filosofică", sustragerea, în ultimă instanţă, din orice sistem de gîndire (şi scriere). Pentru că, de fapt, după ce a străbătut aproape toate tipurile de discurs, el rămîne, la sfîrşit, singur. Cucerite, supuse, rînd pe rînd, sisteb) Irina Bădescu, Savin Bratu, Ioan Buduca, Măria Carpov, AL Călinescu, Livius Ciocârlie, Ov. S. Crohmălniceanu, Şerban Toartă, Mihai Dinu Gheorghiu, Margareta GyurcsLk, Cristina Hăulică, Silvian Iosifescu, Nicolae Manolescu, Adrian Marino, Irina Mavrodin, Mircea Mihăieş, Cristian Moraru, Romul Munteanu, Mircea Nedelciu, Marin Mincu, Ioana Petrescu, Marian Pa-pahagi, Dan Petrescu, Luca Piţu, Ion Pop, Mihai Pop, Magdalena Popescu, Vasile Popovici, Mon'ica Spiridon, Eugen Simion, Radu Toma, Dolores Toma, Radu G. Ţeposu, Cornel Ungureanu, Ion Vartic, Smaranda Vultur, Henri Wald, Mircea Zaciu, M. Zamfir. Şi nu în ultimul rînd, numărul special, de o ţinută intelectuală aparte, consacrat lui Roland Barthes, de către revista „Secolul 20".
■■

PREFAŢA / 7

mele îl refuză în final. Nici unul nu îl mai poate cuprinde. Nici unul înţelege. Ii sînt străine. Iar el e supus, se supune unui exil perpetuu. Nevăzătorii ar spune (şi au spus-o) că aceste prea dese „schimbări la faţă" sînt un păcat, un semn de slăbiciune morală, un „amoralism" chiar, punîndu-1 la zid. Dar cu ce ochi să-1 ochească, dacă nu văd tocmai faţa nevăzută, cea mai ascunsă şi de nebănuit a operei sale ? „A-ţi schimba doctrina, teoria, filosofia, metoda, credinţa, deşi pare ceva spectaculos, de fapt e foarte banal : o faci ca şi cum ai respira", spune în 1978 la o conferinţă de la College de France. Aşa va şi face. Cum ar respira. Conform propriului corp. Conform adevărului său. Pe acesta îl caută (dacă se va vorbi vreodată despre aletismul lui Barthes). E adevărul Literaturii, pe care îl poţi căuta şi fără metodă, şi fără sistem, ştiind însă cît de vulnerabil devii astfel, simţind cît de neprotejat eşti, mereu expus, la vedere, ţintă fixă a suspiciunii celorlalţi. Ca un trişor. Iar el, Barthes, tocmai de asta se temea. „In ultima parte a vieţii, Roland Barthes (pînă şi el) era bîntuit de ideea că nu fusese decît un impostor, că vorbise despre toate, despre marxism, dar şi despre lingvistică, fără să fi ştiut niciodată nimic cu adevărat". E mărturia lui Robbe-Grillet (în Le mirolr qui revient). Probabil, adevărată. Dar dintre toate posturile, de care să-i fi fost cel mai teamă lui Barthes ? Deşi nu va renega niciodată. „Să nu renegi niciodată nimic. în numele cărui prezent ?" Sînt chiar cuvintele lui. Se va naşte. Va înainta în ani. Va citi, va întîlni oameni, prieteni, va scrie, va parcurge „etape", „faze". Ani de ucenicie. Apoi va drumeţi singur. Se va scrie despre el. Primul, în 1947, Maurice Nadeau, prezentîndu-1 publicului : „Roland Barthes este un necunoscut. Un tînăr. N-a publicat nici un articol [deşi publicase cîteva, încă din 1942, într-o revistă studenţească, n.n.]. E un îndîrjit al cuvîntului". O Franţă postbelică. Figuri dominante — contemporanii lui Barthes : Sartre, Camus, Blanchot. Dar şi umbrele lui Nietzsche, Gide, Brecht. Obsesiv, Gide. Despre toate acestea va scrie cel mai în cunoştinţă de cauză, chiar el, în Roland Barthes par Roland Barthes, trasîndu-şi etapele, întocmind, mai în glumă, mai în serios, un tabel, căsuţă lîngă căsuţă,
/ ADRIANA BABEŢI

frumos aliniate. în ordine. Rubrica întîi : intertext; a doua : gen ; a treia : opere. începe cu Gide (la „intertext", care nu e neapărat „un cîmp de influenţe, ci mai curlnd o muzică a figurilor. /.../ e semnificantul ca sirenă"). Opere nu are încă. Iar în dreptul „genului", trecută (intre paranteze) — „pofta de a scrie". Apoi căsuţa a doua : Sartre, Marx, Brecht. Sub semnul lor — o întreagă mitologie socială dezvoltată în Gradul zero al scriiturii (1953) şi Mitologii (1957). Al treilea paragraf : impactul semiologic — Saus-sure ; şi cele două cărţi : Elemente de semiologie (1965), Sistemul modei (1967). A patra „fază" — textualitatea, cîmp în care-i enumera pe Sollers, Kristeva, Derrida, Lacan. Iar în dreptul operei — trei titluri : S/Z (1970), Sade, Fourier, Loyola (1971), Imperiul semnelor (1970). Şi ultima „etapă" a acestui itinerar consemnat de Barthes (despre care s-ar putea crede uşor că urmăreşte un sens, că înaintează, progresează — asemeni anilor de ucenicie — spre o imagine olimpiană, „matură") : „moralitatea". Sub zodia lui Nietzsche (pus, ca şi Gide, între paranteze). O „fază" generatoare a Plăcerii textului (1973) şi a lui Roland Barthes par R. Barthes (1975). Dar unde să aşezi, în ce căsuţă a tabelului, Despre Racine (1963), Michelet par lui-meme (1955), Eseuri critice (1964), Critică şi adevăr (1966), Noi eseuri critice (1972), Fragmente dintr-un discurs îndrăgostit (1977) şi mai ales postumele ? Despre unele va face el însuşi precizări lămuritoare în „răspunsuri" (cîteva traduse şi în antologia de faţă). Despre altele nu va spune nimic. Vor încerca cronografii lui să o facă (între toţi, cel mai aplicat, Philippe Roger, în Roland Barthes, roman, 1986). Importantă acum e muzica „sirenelor" din prima căsuţă. O întreagă reţea de nume „complice" : Deleuze, Foucault, Blanchot, Levi-Strauss, Klossowski, Robbe-Grillet, Bataille, Artaud. O căsuţă — se va dovedi — goală şi pentru el, pentru Barthes, fiindcă nu-1 poate „prinde" nici măcar ea. Ca şi ceilalţi amintiţi, vii mereu în propria lui amintire, Barthes e tocmai „căsnţa goală", pata oarbă, un loc al „mortului" (de la bridge), schizul

tarotului, „nebunul". Piesa care o ia razna, pieziş, pe tabla alb-negru, „înnebunind" orice tabel clasificator, „piaza rea" a oricărei idei de sistem, de putere triumfătoare (a unui singur sens, PREFAŢA ' 9 monolitic). Aşadar, o gîndire an-arhică. O spaimă în faţa puterii care l-ar putea constrînge, închide, fixa, clasa. Şi o mare voluptate a noului (mereu alertat, agitat, alunecos). O adevărată manie. Neomania lui Valery. Teama de a fi demodat. Deşi are o mărturisită oroare de modă. Lui Barthes i se pare ceva vulgar, de prost gust „să fii la modă". Moda e gregară, aliniază, nivelează. Dragostea pentru nou e, în cazul său, altceva. Poate adevărul rostit de Valery : „Noul. Semn de oboseală". Barthes a acceptat, a încurajat cu fervoare tot ce era „nou" : „noul roman", „noua critică", apoi „noul nou roman". A intrat (cu Despre Racine), ca o ţintă fixă în focul bătăliei pentru nou, în gîlceava „clasicilor şi modernilor", stîrnită după „Hernani"-ul său (cartea despre Racine) de către Picard. Şi totuşi, a păstrat mereu ceva în rezervă. Ziua, solidar (în conferinţe, interviuri, colocvii, articole) cu „noul". Scrie, vorbeşte, apără în numele modernului „noul roman", de pildă. Dar seara, înainte de a se culca, citeşte Zola, Balzac. Pe lumină, la vedere, face aşadar (altă) teorie. Atunci cum ? Modern sau clasic ? Modern şi clasic ? Mereu sfîşiat, scindat. „Sînt clasic", pare a spune propriu-i stil. „Sînt modern ; întrebaţi-i pe prietenii de la „Tel Quel". E în avangardă ? Da şi nu. Exact cum se delimitează el însuşi : „în ariergarda avangardei". Iar cînd încerci să-1 „clasezi" — frazele se construiesc pe tehnica paradoxului (şi da, şi nu), a antinomiei (da şi nu), a concesivelor (da, şi totuşi nu ; nu, şi totuşi da). Trebuie să fii mereu prudent, rezervat. Aşa cum e el. Mereu în „rezervă". De fapt, izolat. Singur. „O figură eponimă a decadenţei noastre", scrie cu îndreptăţire Philippe Roger. Dar pentru Barthes, decadenţa nu e sinonimă stării hiperculturale, sofisticate, a unei civilizaţii în agonie. O spune răspicat la Colocviul dedicat lui Bataille în 1972. Pentru el decadenţa înseamnă aplatizarea valorilor. împotriva acesteia luptă. Nu e decadent, nu e un minor. Nu moare odată cu veacul, zîmbind „voioasei apocalipse". O pune mereu în criză, o critică dinlăuntru, o dinamitează. Ne face mai inteligenţi şi mai liberi. Aşa cum s-a remarcat, există totuşi ceva comun între „stilul" Barthes şi stilul acestui moment tardiv al culturii occidentale (Susan Sontag). In felul de a trăi, de a evalua, de a citi şi interpreta lumea, Barthes se înscrie într-o tradiţie a „atitudinii estete". Are criterii „estetice", poartă polemici în numele esteţi10 / ADRIANA BABEŢI

cului, refuză, ca estet, „profunzimea", încurajează „suprafaţa", susţine ludicul, spectacolul, le chiar produce, nu exclude nimic pledează pentru pluralitate (a sensurilor, a scriiturilor). Şi totuşi. Dincolo de aceste pre(a)vizibile „feţe", măşti arătate cu propriul deget, se străvede un eu profund, serios, grav, aspirînd la alte zone ale spiritului, pe care o asemenea atitudine nu le mai poate satisface. Spre sfîrşitul vieţii îi reciteşte aproape cu disperare, pe Tolstoi şi Proust. Mărturiseşte că ar avea poftă să rescrie „Război şi pace". Visează la marile cosmogonii romaneşti. La o „deplinătate" (pe care o negase cîndva). Fără a înceta, totuşi, să fie alături de „moderni". Dar simte că textul clasic e mai bogat decît cel modern, care e „conform" teoriilor sale. Acesta din urmă nu-1 mai stîrneşte, tocmai din cauză că se mişcă în acelaşi univers cu el. Practic, aproape nu-i mai spune nimic. In 1978, cînd îşi începe cursul despre „Neutru", la College de France, spune : „Trebuie să-mi aleg ultima dintre vieţi, noua mea viaţă, Vita nuova". Le dă studenţilor o bibliografie de 32 de titluri. Ii „frisonează" cu numele autorilor. Ceva „cochet", „dandy", la modă, de ultima oră, această bibliotecă ciudată : Angelus Sile-sius, Denis Areopagitul, Jacob Boemius, Eckhart, alături de Nietzsche, Freud, Gide. Poate de „ultimă oră" pentru ei, tinerii înscrişi la seminar. Nu însă şi pentru Barthes, care revine spectaculos, încă o dată, pe propriile-i urme, refăcîndu-şi lecturile din tinereţe. După ce a trecut, fără nici o Ariadnă, prin labirint, el se întoarce de unde a plecat, de unde a început. Acum însă, marile cărţi, „clasicele", nu i se mai par clare, limpezi, ci de o „obositoare obscuritate", iar gîndirea clasică — încărcată de „cea mai tenebroasă dintre tăceri". E o claritate teribilă. Un exces de claritate, de lumină orbitoare, incandescentă. Apocaliptică. Atunci, cum ? Modern şi clasic ? Da, fără nici o ezitare. In avanpostul amîndurora. Nu succesiv, ci simultan. Sfîşiat, scindat, cu o conştiinţă tragică a Istoriei, a intelectualului prins în Istorie, într-un Timp al Literaturii. Conştiinţa unui mare scriitor Iar singularitatea sa e singurătatea, unicitatea scriitorului adevărat. Iată faţa nevăzută, nebănuită a operei lui Barthes. In inima sa vibrează un infinit devotament. O nespusă dragoste pentru Literatură. „Iubesc literatura sfîşietor, în chiar
PREFAŢA / H

clipa cînd moare". Dincolo de simpla afirmare a acestei ardori stă mărturie o întreagă viaţă şi operă, dezvăluindu-şi cea mai neaşteptată dintre întruchipări : moralitatea. O moralitate a sfîrşitului de veac XX, care vorbeşte despre corpurile şi spiritele închise în imaginarul singurătăţii : o formă de rezistenţă şi aşteptare. „Reabilitarea literaturii ca orizont al speranţei" — iată o formulare densă, într-o carte densă despre Barthes (volumul lui Philippe Roger). „Dacă, printr-un exces de [.,.] barbarie, toate disciplinele noastre, cu excepţia uneia, ar trebui expulzate din învăţămînt, atunci ar trebui salvată doar disciplina literară, căci toate ştiinţele sînt prezente în monumentul literar" — iată moralitatea Lecţiei (din 1977) a lui Barthes, îndrăgostitul de Literatură. Moralitatea pe care el însuşi o defineşte, atît de propriu : „conceperea corpului în stare de limbaj" iRoland Barthes, p. 148). Ideile unduitoare, imprevizibil modificate, mereu în prefacere (tot atîtea înfăţişări ale scriitorului-critic) sînt idei ale corpului. Un corp care vibrează atins de o

Metodele însă.. devenise după moartea mamei un înveliş prea greu. alcătuit. declicul imaginii după ce a închis ochii. O scurgere epică. să placi.. m-am întrebat zadarnic cum să leg. suspicioase. să te transformi. el alege adevărata vita nuova. încă nu ştia că există o minciună. Nu o simplă diacronie în aceşti ani care trec (prin Frază). privirea încremenită nu mai mult de o clipă asupra unui tablou.. O piele sfîşiată. Adică s să te exersezi. Rămîne drept unică mărturie. el spune : „nu ucenicia e nesfîrşită. 1942) şi se încheie. Dar ce fel de roman ? Clasic sau modern ? Nici-nici. fruct probabil al unei îndelungi iniţieri. Şi mult mai mult uneori : o marcă a distanţei. com-punî. unele de altele. PREFAŢA I 13 notele ce urmează. ele nu s-au putut schimba. Desigur. îneepînd cu Gradul zero. mă plictisesc". ca Werther. Ar fi putut adăuga. corpul. lucid. revelată prin cea mai profundă dintre experienţe : a timpului şi a morţii.. fîşii.cînd mint. subţiri. pe a cărui cuirasă de hîrtie stă scris un nume — Roland Barthes — are idei proprii. de imaginaţia cititorului. cum s-ar fixa în ace fine. scriptor nu al romanului. poate. Pe cînd era tînăr. strivitor. fîşii. într-unui şi acelaşi fir (epic). urmă-rindu-i aventura. Despre caracterul fără capăt al acestor ani de ucenicie. care începe cu aceste cuvinte : „Temîndu-mă să nu-1 închid pe Gide într-un sistem despre care ştiam că nu mă va putea satisface vreodată. Ironia. nu mai poate controla nimic.unică dorinţă : a scrie. Pentru care se pregăteşte senin. imaginea irepresibilei sale dorinţe. Şi -şi. tributare enunţurilor din jur. scrisese (în) aproape toate limbajele... Munca mea pare făcută dintr-un lanţ de „dezinvestiri" . însă nu atunci. (Răspunsuri). a privirii „de sus". ci cîţiva ani mai tîrziu. Pe deplin încrezător. Mai aproape de ceea ce însuşi Barthes declară atît de explicit : „In ce mă priveşte. Va scrie mereu „atins" de cîte ceva. Iar corpul. limbajul devenit literatură. Un „roman" prins între ghilimele. Viaţa post-mortem. Imaginarul ţîşnit „ca o hemoragie". din toate frazele scrise de Barthes şi înlănţuite apoi. acest limbaj are un nume : scriitura. văzu ca perpetuă dorinţă a unui subiect de a-şi ţese în limbă relaţiile complicate cu propriul corp şi cu istoria. Aceasta e „ucenicia". O materialitate de neîndurat. ca şi cum ar fi nevoie să te consideri mereu nemulţumit de tine şi să faci progrese /. macula. a unei imagini reale ori plăsmuite. abia la sfîrşit. cînd percepeam spectacolul burgheziei provinciale ca un spectacol). Ce sens ar avea însă. folosind chiar cuvintele Iui despre Stendhal (ce s-a petrecut. pe deplin neîncrezător în el. A se scrie. care le face să vibreze. contur după contur. Stendhal putea scrie : „. Nesfîrşita ucenicie nu trebuie înţeleasă ca un program umanist. Limba maternă. în 1971. cu acestea : „In fond. Totul se developează după legi imprevizibile. In fond. de Goury. îndrăgostit de el „nebuneşte". Poate nu atît (aşa cum s-ar crede) de marile sisteme. cînd dădea acest răspuns. Camera luminoasă. spre sfîrşit: „helas. e adevărat. Dar ce e scriitura ? O forţă.. probabil. fără a încerca să le maschez discontinuitatea. „Romanul" scriiturii. ocol al adevărului şi deopotrivă — o. ci mai degrabă ca un curs fatal a ceea ce Lacan numeşte „revoluţiile dorinţei" (Răspunsuri). ci o carte. In obscuritatea ei developează. Napoli. un roman modern.nd nu scrisori de rămas bun. Traseul (încîlcit. să te abandonezi : e ca şi cum ai iubi mereu aceeaşi persoană.. la fel. Străbătuse deja „cursul fatal". Şi nostalgia perpetuă a unei forme noi. desigur. „sa chair". Cine-ar putea percepe diferenţa ? Frazele au ceva comun.t ca dl. inconfundabil. cele prin care mă apropiam de limbaj. ci al romanescului". păstrînd însă în abis imaginea unei singure limbi. nu mă consider un critic. Limbajul e micul meu obiect a. urma scrisă.. 1980). Barthes scrie de fapt un roman cu un singur subiect : el. Poate nici măcar propriul corp. aceste atît de convenţionale semne. a unei fotografii. Cea a propriei mame. pe coperta unei antologii. interogatoare. carte după carte. Cordonul ombilical. O ipoteză. dacă ar mai fi de adăugat vreo interogaţie (retorică). care destramă imobilitatea sterilă a imaginarului amoros şi-i dă aventurii sale o generalitate simbolică. Şi totuşi. în stare să-1 consemneze. miracol ! — expresie în sfîrşit triumfătoare a pasiunii sale italiene" (din „Nu izbuteşti niciodată să vorbeşti despre lucrul iubit". supunîndu-1 (şi supunîndu-se astfel la noi încercări). Ghilimelele — un semn. in epoca Roma. aripile unei insecte ciudate. sîr. întîlni-rile cu prietenii./. modulările gamelor la pian. al citării. Incoerenţa îmi pare preferabilă ordinii care deformează" (din Note despre Andre Gide şi Jurnalul său. Poate mai corect. cărţile citite în adolescenţă. Roland Barthes scrie de fapt un text unic. limbajul.". care tremură de dorinţă. ce 14 / ADRIANA BABEŢI . dar întrun singur obiect nu mi-am dezin-vestit niciodată dorinţa — limbajul. Florenţa. In absenţa definitivă a fiinţei iubite. ma chair est triste. un parcurs. ci de suita unor reverberări ciudate : amintirea mamei. Atunci. apoi m-am gîndit că ar fi mai bine să le prezint tale quale. e scriitura. ceea ce s-a petrecut — şi a trecut — între Jurnalul de călătorie şi Mănăstirea. cu înlănţuiri cauzale. m-am hotărît să iubesc limbajul şi — bineînţeles — să-1 detest deopotrivă. Un fel de roman. nu un roman balzacian — cine ar mai putea scrie azi ca Balzac ? Nu un itinerar coerent. Un roman. minciuna romanescă. fascinante în cel mai înalt grad. de nedesluşit uneori) al lui Roland Barthes. ROMANELE SCRIITURII Ucenicind în limbaj. Cît de modern ? Ca Flau-bert ? Ca Proust ? Ca „noul roman" ? Ca „noul nou roman" ? Se va vedea. mirosurile din copilărie. ci mai degrabă un romancier. cu determinări previzibile. Pus mereu în criză. (dar probabil încă din adoi2 / ADRIANA BABEŢI lescenţă. camera obscură. spre examinare uimită. timp de 38 de ani. ci dorinţa. Iar el.. dar ai încerca noi moduri de a o iubi.

. în cel mai imprevizibil sistem de alianţe teoretice şi-n cel mai complex spaţiu interte\'tual cu putinţă (materialism. întîi. chiar atunci cînd scrie despre ea). la drept vorbind. a acestui „cuvînt mare" — scriitura (aproape un concept. între primul şi ultimul text ?). uimitoare. obiectivă. ca realitate formală. Scriitura ca orizont al speranţei. o semiologie tacită. limba şi stilul sînt produse naturale ale Timpului şi ale persoanei biologice. O glosare despre zisă şi scrisă. Pentru a lăsa loc liber. legînd forma. implicită. Scriitura „propriu-zisă" nu vrea să însemne mai mult decît ceea ce este. p. Nu despre acest filosofic raport va fi vorba în cele ce urmează. experienţa scriiturii. dacă vreţi. alegerea unei comportări umane... O dublă aventură. Dar identitatea formală a scriitorului nu se stabileşte cu adevărat decît în afara normelor de gramatică şi a constantelor de stil. angajînd astfel scriitorul într-o evidenţă şi în comunicarea unei bucurii sau a unei nefericiri. Ardoarea acestei pasiuni îl absolvă de orice contradicţie. cu precădere în primele cărţi. Romanul propriei sale scriituri : te?xtul scriitorului Roland Barthes. De acel „dacă aş fi scriitor. implorat. imaginarul). normală şi deosebită totodată. adunat şi închis mai întîi într-o natură lingvistică perfect inocentă va deveni în cele din urmă un semn total. cînd avea 37 de ani : „Ce este scriitura ?" Sartre întrebase şi el (deja scriitor notoriu) : „Ce este literatura ?". această căldură care înalţă ştiinţa (oricît de riguroasă ar fi) spre altceva : ceea ce numesc scriitură" (Răspunsuri). ciudat. mult mai importantă. alianţele ideologice ale momentului... Simultane. (Gradul zero. ca şi ceasurile lui Dali. nedisimulata admiraţie pentru Benveniste : „există la suprafaţa lingvisticii sale ceva asemănător freamătului. „stil") sînt remodelate conform unui proiect personal . ca scriitor. şi cîteva „motive" care vor reveni. „Suveran". Aşadar. Limba şi stilul sînt date care preced ca nişte antecedente orice problematică a 16 ' ADRIANA BABEŢI limbajului . pentru că pe acest teren se angajează.. O semiologie declarată... la fel ca pînă atunci. Despre scriitură. şi „Nu izbuteşti niciodată. Ea e „eroul" care se aventurează de la o pagină la alta. După cum. sînt cuvinte cu sens idiolectal" (Roland Barthes. O întrebare pusă de Barthes în anul debutului (editorial).. imparţială. „In orice formă literară îşi face loc alegerea generală a unui ton sau." Optativul fără nici o condiţie. Celelalte („scriitură".ît unul : scriitura.. Teoretizînd-o în texte care (se va vedea) aproape că nu se articulează niciodată strict teoretic. Precizează (despre felul în care le foloseşte el însuşi) : „Există în ceea ce scrie două feluri de cuvinte mari. poate. Un sociolect. „Cuvintele mari". „trădate" de numai cîteva cuvinte. „scriitura propriu-scrisă". şi totuşi altfel. infinit mai captivantă. O chestiune ştiinţifică. Ar putea începe chiar cu începutul. insistente. aşteptat cu speranţă. „Natură"). Mai curînd un montaj. acolo „povestea" se complică. avangardă literară). A doua aventură.. O aventură subterană. Unele sînt pur şi simplu rău folosite : vagi. Atît doar : că va fi vorba despre ea.. „Istorie". In jurul ei (atotcuprinzător) se ţese „intriga". textul. gata să întindă şi să prindă mereu în capcană : „povestea" (evident. Scriind despre scriitură. De urmărit aventura conceptului de scriitură la Roland Barthes. ca subiect. într-un teritoriu aparent scutit de ea. de la o carte la alta. Şi incă un fragment. capricios. Începe alt „roman". imaginaţie mai fără frîie. unite prin constanţa unei pasiuni : dorinţa lui Roland Barthes de a trăi experienţa unui scriitor. raportul dintre creaţie şi socie-tate^ „limbajul literar transformat prin destinaţia sa socială". explicită (şi explicată) mai ales în primele cărţi . tot din prima carte. lingvistică structurală. graţie editurii Univers. Chemat. aventuros. între limbă şi stil. Pînă atunci. Un studiu (concentrat la maximum) despre „tema" scriiturii la Roland Barthes. Refuză mereu naivitatea de a crede în meta-limbaj şi de aici. ele au rolul de a ocupa locul mai multor semnificaţi („Determinism". ca un frison. „povestea". „istoria". mult mai greu de detectat. Roland Barthes scriind despre scriitură. cîtuşi de puţin paralele. acolo unde conţinutul scris.. Deci. de vasta istorie a celorlalţi. cu un alt timbru : între libertate şi amintire — scriitura :" O încăpăţînată remanentă. de orice imprevizibilă.. unde scriitura îşi află lorul. această forţă. Barthes spune că au o anumită „moliciune". din aceeaşi serie cu stilul. SCRIITURA PROPRIU-ZISA O mică glisare. a vorbirii sale. în ultimele. un colaj (interpretat) de definiţii. Aşadar două romane. p. Derrida (şi expusă pe înţeles. Sînt uşor de recunoscut. psihanaliză. Tocmai aici scriitorul se individualizează în mod clar. 14). Binele de un anume fel. de dragoste) a felului în care scrie Barthes despre scriitură. care le va străbate apoi pe toate celelalte. poate. „Romanul". celui de-al doilea „roman". Camera luminoasă. o străbatere a primului. în ultima carte. Limba şi stilul sînt forţe oarbe : scriitura este un act de solidaritate istorică. un prim roman (cu sau fără ghilimele) : cel semiologic. antropologie. Stilul ţi limba sînt obiecte : scriitura. în alte două antologii : Poetică şi stilistică şi Pentru o teorie a textului). Barthes trăieşte chiar şi în aceste prime cărţi. Ce anume ? O scurtă dizeraţie. sociolingvistică. 129). afirmarea unui Bine de un anume fel. Al sensului unduitor. schimbare la faţă. despre scriitură. suprapuse. fără prea mari pretenţii ştiinţifice. Lucrare temeinic făcută de J.. de care se încarcă un concept : scriitura.PREFAŢA / 15 a trecut între Note despre Andre Gide. Cît priveşte cealaltă. Un subiect bîntuit mereu de fantasma scriiturii (mai intens.. semiotică.. răspunsul nu ar putea fi dec. sociologie. istoria. ipostaziindu-se în om de ştiinţă şi străbătînd „visul (euforic) al scientificităţii". oricît ar părea de curios. Răspunsul se află între coperţile Gradului zero. E o noţiune mai mult sociologică. a unui ethos. care vine de la toate scriiturile precedente şi din trecutul .

Uneori însă ea piere. în Despre Radne. p.. El sesizează criza prin care trec amîndouă. O sursă de plăcere. Cel care scrie o carte şi cel care scrie despre ea. Scrie despre el cu plăcere. Pentru prima dată. Asupra verticalităţii stilului. dispare în discurs. ci propriul tău limbaj. revigorată. înarmate cu o întreagă teorie (deloc întîmplător. inocent şi neutru. nu cunoaşte decît „insistenţe". „Nu mai există nici poeţi. Deşi nici unul din texte nu se referă direct la ea. si totuşi într=o secretă comuniune cu S/Z. scrii. A produce. în ultimă instanţă (şi chiar în ultimele rîn-duri ale cărţii) adevărul suprem al criticii : dorinţa scriiturii. Un adevărat personaj. o artă de a reconstitui efectele textului-obiect.. desfăşurate împotriva idiolectului. în care Barthes se recunoaşte. a scriiturii. Loyola. nici romancieri . O metaforă care „topeşte" stilul.. al căror final lasă deschisă perspectiva spre o moralitate a scriiturii. să dizolve — după ce s-a constituit cu greu — orice metalimbaj". O revenire. magnolierul. Şi în acelaşi timp înseamnă trimiterea operei înapoi la dorinţa scriiturii din care a apărut. Scriitura textului clasic — un text plural — e vocea cu paternitatea de cele mai multe ori certă. Cît despre cei trei. Lectură şi scriitură. deschise. sistemul se desface în sistematică. care o transformă într-un moar strălucitor. Fiind gîndit ca o „formă". animaţi în actul scrierii de aceeaşi unică dorinţă. dar şi a criticii. nu mai există decît o scriitură". cu totul „masculin".. devoratori ai propriului discurs. Iar funcţia scriiturii ar fi (tot aici. „în act". Barthes marchează un moment de tranziţie. Acum sînt „doi înapoi". Fragmente decisive pentru un portret al criticului la maturitate. tocmai acest amănunt 1} leagă cel mai mult pe Barthes de Michelet. Acum scriitura e o practică a lecturii. Şi mai afirmă ceva : dorinţa (nemărturisită încă explicit) : „dacă aş fi scriitor. Amîndoi. o scriitură.. /. cuvîntul se roteşte în jurul cărţii : citeşti.. 16) Urmează Michelet. lecţia Mitologiilor poate fi memorată în următorii termeni : miticul nu se lasă analizat decît printr-o teorie generală a limbajului. Cei doi au aproape acelaşi corp umoral. în 1&71 — „cartea Logotneţilor" : Sade. el ar prefera să fie mai puţin crezut pentru ce anume-scrie. întărită — e reabilitată complet şi scriitura. In istoria romanului. el nu poate semna această dorinţă : rămîne supus erorii-adevărului". deci. dar unul mereu amînat. un an mai tîrziu după Balzac. a semnificantului. cu origini efemere". între alte punţi. fascinaţia unor mirosuri şi gusturi. Idee-reconfirmată şi în cartea (postumă) Le bruissement de la lan-gue. în adînc. în care simpla durată face să apară treptat un întreg trecut în suspensie. „Trecerea de la lectură la critică înseamnă schimbarea dorinţei . După ce. pentru a relua un termen lacanian. dincolo de spectacolul unei strălucitoare inteligenţe (şi al unei nu mai puţin strălucite scriituri). o întreagă criptografie." (în Scriitorul în vacanţă) Eseurile critice (din 1964. Ciudat./ Scriitura apare în momentul cînd se produce o eşalonare a semnificanţilor./ Critica nu este decît un moment al acestei istorii în care intrăm şi care ne conduce spre unitate — spre adevărul scriiturii". îi aşază alături. Pentru că a scrie „este un fel de a fi al lui Eros". Printr-un ciudat destin istoric. Nici o definiţie. Ceva mult mai subtil.. cu alte cuvinte. cu poftă. meduza. descentrate. O sinucidere intenţionată. de altfel. Ca. stilul implică o „consistenţă". asemeni acestuia. 1curier. din ce în ce mai densă" (Gradul zero. „entitate intermediară între limbă şi vorbire". Apoi Mitologiile. spectaculoasă. Atunci „scriitura apare prin această instabilitate tonală (în textul modern ea atinge atonalitatea). peste ani. ca tipuri distincte de limbaj şi îşi propune să redea funcţiei criticii (şi criticului) sensul primar : acela de a pune în criză un limbaj. la început transparent. In foarte frumoasa carte din colecţia „Ecrivains de tou jourş" (unde va intra şi el peste PREFAŢA / 17 23 de ani). nu mai doreşti opera. Mitologiile afirmă spaţiul unei scriituri libere. în comparaţie cu Gradul zero. cînd — odată cu noua critică.. Deci o uşoară modificare. Două practici nu faţă în faţă. să anuleze „puterea (intimidarea) unui limbaj asupra altuia. amîndouă (a lui Miche3 let. în S/Z) să minimalizeze. „Sarra-sine". combătîn-du-1.Ţ e anul răbufnirii „bătăliei" pentru Racine).. şi mai mult pentru că s-a hotărît să o facă . de fapt. în Eseuri critice se înregistrase „un pas înainte". în cazul lor. Stilul presupune şi practică opoziţia fondului şi a formei /. ci suprapuse.. nuvela lui Balzac şi cartea care-1 va transcrie : S/Z. Poate că. Prin acest text programatic. sud-estul. la limita sa. care nu va înceta să-1 fascineze pe Barthes. la seminarul din 1970. Un loc aparte — mama. Sade. euforică. cu înseşi cuvintele autorului (atunci cînd se referă „în bloc" la cei trei producători de text) : ei ştiu să înlocuiască platitudinea stilului (aşa cum poate fi văzut la „marii scriitori"). dar spre deosebire de scriitor. acoperă vocea cuvintelor mele de-acum. androginul. dar grupînd articole din ultimii 10 ani) teoretizează (şi pun în practică) o problematică a scriiturii pe care abia cărţile viitoare o vor dezvolta : instanţa autorului. Orice urmă scrisă se precipită ca un element chimic. cu volumul scriiturii. de fapt.. „pe măsură ce stilul se absoarbe în scriitură. nici un rînd teoretic despre scriitură. corabia. Loyola. Un stil vertical.propriei scriituri. Acum totul e scriitură. Michelet face parte din categoria scriitorilor lacomi. astfel încît nici o profunzime a limbajului nu mai poate fi reperată. pe spirala „cuvintelor mari". între o dorinţă şi alta încape întreaga literatură. . pentru că 'B. Fourier. Şi obsesii comune : migrenele. dar şi a lui Barthes) sînt nevoite să practice aceeaşi meserie i legătoria. Elementele de I 8 / ADRIANA BABEŢI PREFAŢA semiologie readuc în discuţie scriitura ca idiolect. O revenire asupra ideii de stil. Pentru un autoportret. ceea ce Barthes numeşte „iocul scriiturii". deşi la comandă. Şi urmînd firesc (dar de această dată previzibil) — Critică şi adevăr (1966). se pierde. Mai explicit. Scriitorul şi criticul. în timp ce scriitura. triumfătoare. „Criticul este un scriitor. Astfel. Apărarea „noii critici" afirmă.

Sau : „Scriitura mă spune unei excluderi severe. tremurînd de dorinţă. scris cînd cu majusculă. înşelat de însuşi obiectul/ subiectul iubirii. de fapt. Barthes nu teoretizează nimic. De fapt. două pătrunderi în laboratorul de creaţie al lui Flaubert şi Proust. cînd comun. decît să se abată de la fatalitatea ei (de altfel. Locul ei e uzurpat acum de un alt „cuvînt mare" — textul. ci. în esenţă.. ca ţesătură şi ţesere. Semnează (despre viaţa şi opera sa. ca instrument. Barthes nu mai are de fapt curajul afirmaţiilor tranşante. de această dată) : capitolul Text din Encyclopaedia universalis. Şi. al definirilor. că se află exact acolo unde tu nu eşti — iată începutul scriiturii". în sfîrşit. adică ţesătura de semnificanţi ce alcătuieşte opera . a şti că aceste lucruri pe care le voi scrie nu mă vor face niciodată iubit de cel pe care îl iubesc. amant(ă). ci prin jocul de cuvinte pe care îl pune în scenă. O compară cu un tăvălug . nici o definiţie propriu-zisă a scriiturii în acest rom an'dramă al subiectului îndrăgostit. Seamănă tot mai mult cu o bolboroseală. Scriitura este o desfătare seacă. Conceperea corpului în stare de limbaj. îl parafrazează. într-un text ţesut „din dorinţă. Deci urmăresc in ea în primul rînd textul. un succint capitol la litera B. sugerează. codul dorinţei. a şti că scriitura nu compensează. iar limba trebuie combătută. p. nu sublimează nimic. Mai mult. de la catedră. surprinzătoare. antrelacu-rile unei ţesături (etimologic. „încotro ? Am ajuns aici". în trei cărţi succesive. mai mult decît vorbirea. enigmatică)". „ea însăşi o debordare. în acelaşi an.. articulate cu o ciudată teamă. Barthes însuşi avea să fie trecut în Encyclopaedia (1981. obişnuit.. Aceasta e Lecţia despre scriitură.romanul în romanesc. Toate. i se pare uscată. In Fragmente. pentru a spune ceva despre ea — pe Stendhal (cel din De l'amour) : „mai bine ar ucide tată. Şi tot atîtea „noi" definiţii. licăriri de limbaj. îndrăgostitului. aproape pămîntul făgăduit. „text" înseamnă „ţesătură") — el consolidează în operă tocmai lucrul scris". concepute. „Textul pe care îl scrieţi trebuie să-mi dovedească ceva : că mă doreşte. cînd Barthes afirmă cu o exemplară demnitate valoarea monumentală a Literaturii. ca nişte dicţionare. Voi spune deci la fel de bine literatură.. o transportare a stilului spre alte teritorii ale limbajului şi subiectului. compus de mîna lui Roland Barthes : „Legat constitutiv de scriitură (text=ceea ce e scris) — poate şi pentru că însuşi desenul literelor. cîtuşi de puţin efuzivă". 80). semnat de Barthes. Această dovadă există : e scriitura. imaginar şi declaraţii". cartea din 1973. 1977. detronată în chiar interiorul ei : nu prin mesajul pe care. un fragment despre scriitură şi text. un alt text. supliment) . Un nou subiect. un an decisiv. S-ar zice. pe cont propriu : „înţeleg prin literatură nu un corp sau o suită de opere. An-toine Compagnon. Anul Lecţiei (inaugurale) de la College de France (tipărită în volum în 1978). Trei enciclopedii ale culturii afective. scrise de mînă străină. nici nu o aminteşte prea des).. aşadar. kamasutra sa (un singur tratat despre această ştiinţă : scriitura însăşi)". O adevărată „instituţionalizare". e ameninţat. în 1981. Dar pînă la acele rînduri comemorative. Idee cîtuşi de puţin nouă în cazul lui Barthes. Cartea eului. pe cine ar putea ea exprima ?. e o noţiune explicativă a scriiturii. „înainte de orice. ba chiar scriitura însăşi. îl vehiculează. opacă. marile modele barthesiene. alături de Sollers. rugăciunea în fantasmatică". Doar cîteva mici „formule". Houdebine. Două texte incluse în Noi eseuri critice (din 1972). nu o definiţie) : „A şti că nu scrii pentru celălalt. Peste cîţiva ani. şi nici aspectul ei comercial sau instituţional. Ştiinţa desfătărilor limbajului. Desăvîrşirea moralităţii. în desfăşurare : scrierea în act. ci graful complex al urmelor unor practici : practica scriiturii. Sau încearcă mai mult (oricum. Iar Plăcerea textului ? Un text despre plăcerea şi desfătarea scriiturii (pe care. Nici o frază explicativă. Iată anticipată fără echivoc Plăcerea textului. asumîndu-şi mari riscuri recuperatoare. devenite de-acum „patrimoniu naţional"). Apoi. efect al limbajului (care putea fi însă bănuit încă clin primele pagini scrise de Barthes în 1942) şi. Kristeva. tot aici. După Plăcerea textului (1973) urmează Roland Barthes par Roland Barthes (1975) şi Fragmente dintr-un 20 ' ADRIANA BABEŢI PREFAŢA / 21 discurs îndrăgostit (19-77). Cel mai sigur semn că Barthes nu mai suportă cîtuşi de puţin discursul emfatic. Fragmente dintr-un discurs îndrăgostit. nu doar pentru că mă separă de limbajul cu curent („popular"). departe de un cod literar „clasat". Iar el. Hyphologia nova. mai intim decît în Roland Barthes par Roland Barthes. . După cum. „aservită imaginarului raţional în care trebuie strecurat grăuntele dorinţei". mai mult sau mai puţin vizibil. Deci din nou la drum. corporală. din 1976. Deşi în loc de „Literatură" ar putea spune — după proprie mărturisire — la fel de bine „scriitură" sau „text". scriitură sau text". textul. Fiindcă scriitura e concepută ca practică. („ştiinţific". şi aceasta pentru că textul este însăşi ivirea limbii. contrazicîndu-le parcă pe cele dinainte : „Scriitura începe prin stil". două lecturi — se pare — proiective. deşi linear. Poate tocmai de aceea „scriitura" îl înspăimîntă. Acum e chiar el în cauză. ascetică. Dar pînă atunci.. două idei care anticipă viitoarele cărţi : a trăi cu autorul admirat şi „text" în loc de „scriitură". Aici — un nou teritoriu. stilul este într-un fel începutul scriiturii : chiar dacă timid. O ştiinţă a textului. Afirmarea celui mai romanesc dintre-coduri. Roland (1915—1980). Dar el. Pină la Fragmentele. cîtuşi de puţin nouă în spectacolul teoretic din Franţa anilor '60—70. o nouă ştiinţă ficţională. Barthes scriind despre munca scriitorului care ar dori să fie. Baudry. el slăbeşte autoritatea semnificantului" (Roland Barthes. dizertativ. pentru că îmi interzice „să mă exprim" . în Prefaţă. mamă. E îndrăgostitul de limbaj. indiferentă.. Dar şi Textul (sau textul) are o „moliciune" a sa. Derrida. „Textul e un obiect al plăcerii". la care participă. Barthes.

Despovărat de acea „tristă carne". O lumină aparte. De a trasa un parcurs.. lumini intermitente. Din clipa în care acest corp se îndreaptă spre muncă. Un limbaj utopic. decent drămuite de el însuşi în scris ? Cum să compui biografeme cînd între tine şi autorul invocat — nici o amintire adevărată ? Doar cărţi. opune rezistenţă. p. O frază parcă nesfîr-şită. „O scriitură fără referent. ca pe un unic text. reflexii . acea „podoabă a lui Socrate" — ăya^uxt — rîvnită de Alcibiade. Un mod de a lupta. Cum să-1 „biografiezi" ? Ca într-un studiou fotografic. Imagine după imagine. Devine un „mic obiect a'' al fantasmei. despre spaţiul copilăriei. declanşează o altă dorinţă. „biografeme" (Grăuntele vocii. fad. Cărţile lui. în imaginarul imaginii. în faţa ochilor se developează cea mai luminoasă dintre scriituri. 231). ca scriitor. O aventură. Toate pot fi descrise. Nu e în nici un caz vorba despre credinţa că vei fi.. din hârtie. Căci tot acest „Bildungsroman" al scriiturii sale începe de fapt im Bild. E mort. Fotografiile-oglindă contenesc. De propriile-i cărţi. E modificat de dorinţă („dacă aş fi scriitor. „aceste focuri vii. nobilă. Vegheat mereu doar de cărţi.. celălalt (l'autre) îşi suprimă rezistenţa. „Dacă aş fi scriitor. niciodată ? Cum să consemnezi aceste clipe. la cîteva gesturi. A şi teoretizat postura aceasta vorbind (la seminarul „Sarrasine") despre autor ca fiinţă de hîrtie. despre viaţa autorului ca bio-grafie (în sens etimologic). pe care numai cei din preajmă (prietenii) le pot citi" (Grăuntele vocii. şi. El nu mai priveşte de-acum în obiectiv. ci însuşi textul lui Barthes.. Care le face să dăinuie. El vorbeşte despre fotografie. prinsă în pluralitatea propriului text" (S/Z. de a domina sentimentul morţii şi al suprimării totale. Fotografii despre strămoşi. care îi aşteaptă scrisul. S-ar recupera ceva. p. E scriitor. Insistînd. materie a unei conexiuni. seria imaginilor care deschideau „cartea eului" — Roland Barthes par R.. Dar dacă nu ai fost niciodată în imediata lui apropiere ? Dacă nu l-ai văzut şi auzit în viaţă. Atît transpare. p. Şi totuşi. el se lasă biografiat (cum ai spune că se iasă fotografiat). 30). De fapt. între timp. Atunci. Şi le face singur. chiar fără fotografii. vocabularul lacanian spune că e agresiv. cînd scrii. Un corp fictiv. Un optativ. Un timp al dorinţei. din modulări insesizabile la o simplă lectură. Dar care dintre scriituri ? Bio-grafia ? Âuito-bio-grafia ? Scriitura corporală (chore-grafia) ? Eroto-grafia ? Foto-grafia ? Toate.. Cea mai „intimă" ■carte a sa^ oarecum simetrică (în ordinea doliului) faţă de Fragmente. care ar înainta spre o scriitură anume. 22 / ADRIANA BABEŢI Iar cînd va fi întrebat „de ce continuaţi să scrieţi ?". suprafaţa alertată mereu de jocurile sensului. Iar corpul său. în care nu poţi înainta grăbit. In fond. trăind experienţa morţii. urme hoinare dispuse în text asemeni seminţelor" (Plăcerea textului. grea. să spunem. citind şi recitind toate cărţile.şi dacă aş fi murit. Viaţa ca scriitură. de focurile limbajului. făcîndu-1 pe îndrăgostit să oscileze. o practică a procreaţiei. palpîndu-i toate reliefurile. pur şi simplu. deci eşti redat circulaţiei generale a seminţelor". Sentimentul îndreptat sufocant către Celălalt ? Dar cine e Celălalt ? L'Autre (cînd cu majusculă. prin grija unui biograf amical şi dezinvolt la cîteva detalii. In schimb.. Pe rînd. Deci Limbajul. pe .". despre mamă. Şi ca atare. adevărate texte. Nici un traseu. (auto) biografeme. Acea „sensualische Sprache" a lui Boemius. continuu — adevărul se întrevede cu tot mai multă limpezime. ireperabilă. deci despre scrierea luminii. Şi totuşi. în conduită. ci în oglinda colii albe. cit de cît linear. Fragmentele lui despre sine. Un răspuns publicat post-mortem. lăsînd urme. apăruse Camera luminoasă. p. despre el. Drumul de la o carte la alta e încîlcit. 157). îşi modifică viaţa pe măsură ce scrie. 217). plicticos chiar. Deşi îţi e aproape imposibil să renunţi la „referent". Deci „biografeme". „etape". dar rezultatul s-a dovedit deja precar. Barthes se întrerupe. Din nou de la capăt ? Prin „faze".Scrie doar despre dragoste. S-ar înţelege „episoade" din viaţa celui biografiat. începe un „alt" imaginar : „cel al scriiturii". A doua încercare de a urmări o „poveste". aievea. A cărui supremă „figură" (sau mai bine zis „figurare") e limbajul adamic. Şi totuşi.") şi de împlinirea ei în scriitură. Atît se poate developa.. Oglinda limpede a simţurilor noastre. în imagine. făcut din complicate întreţeseri. Locuri deja comune. Ego-grafii. O utopie a limbajului. un Neutru. Ca operă. nu un efect al imaginaţiei cititorului. O carte premonitorie. Intre activ şi pasiv. în acte. carte după carte ? Spre a urmări „probele" scriiturii lui Barthes ? S-ar putea şi aşa. !a „figura" autorului Roland Barthes. dăruieşti germeni. „spre desfătarea scriiturii". opace. iresponsabilă. care îşi priveghează autorul. (1' Autre). aşa cum este : o unică scriitură. Urmînd (şi urmărind) cronologia textelor sale — nici un „progres" al scriiturii. micul meu obiect a). Nu o simplă tehnică a lecturii. practici. să se zbată mereu într-un du-te vino. care călătoreşte prin limbaj. ca atare. Ceea ce Barthes numeşte 24 I ADRIANA BABEŢI „scriituri ale vieţii" „Putem face din anumite momente ale vieţii noastre. o altă plăcere şi desfătare. I se adaugă : „. Mai ales lumina sudvestului. Descărnat. SCRIITURA PROPRIU-SCRISA Al doilea „roman". Despre Celălalt. O scurtă „preistorie" a corpului său.. Şi miraculos reunite prin singura dintre PREFAŢA / 23 ele care dăinuie. ci lent. viu. cît de mult mi-ar plăcea ca viaţa mea să se reducă. Una după alta. Şi iată-1. cînd „mon petit objet a". Şi totuşi. va răspunde : „Scriitura este o creaţie . şi nu a unei filiaţii : întreprinderea critică (dacă se mai poate vorbi de critică) va transforma atunci figura documentară a autorului în figură romanescă. etern după moarte.. un fel de sămînţă . Scriitura propriu-scrisă. O transmigrare a scriiturii dincolo de gestul scrierii.

. la Roland Barthes. Dar şi „viaţa ca operă". fără a-i pronunţa numele. rămîne acelaşi. cea mai vulnerabilă dintre persoane. linia. De fapt. într-o zi. Chiar urma. Portretul autorului făcut de autorul portretului. atonomie. citind clasici şi scriindu-şi carnetele în vagonul restaurant. fîşii) despre Andre Gide şi Jurnalul său. autolatrie. autopatheia. O scriere fragmentată. proiectează în pro-pria-i existenţă fragmente din viaţa celor admiraţi. Influenţa scriiturii asupra celui care o scrie e o idee apropiată lui Gide. Roland Barthes. p. 81— 82).la fel de sec : „Ceea ce nu mă interesează". într-un colţ al braseriei Lu-tetia. de aici ar fi trebuit început (Bildungsromanul scriiturii care „se formează"). oglinda care vă răsfrînge o imagine. Va avea migrene. prin care curge. în mai. mă identific cu mine atîta vreme cît scriu. O descriere de sine. „contradicţia". „moralitatea". Ego sum dum scribo. Va delibera : are vreun rost sâ ţii un jurnal (ca să-1 publici) ? E jurnalul operă ? Precum Gide. „jurnalul". tot mai departe. trăsătura. şi doar foarte rar persoana întîi). Aparent. un calamus. Toate trei sînt ordonate de arbitrarul. glisînd. la un autor care a scris o carte „In oglindă" : Roland Barthes par Roland Barthes. Note (fragmente. cu propriul său nume. pp. pană sau trestie despicată la vîrf. care se miră : „Cine sînt ?" Şi ar putea răspunde : sînt ceea ce vi se pare că vedeţi. o scriitură care vor dăinui. de la Eseuri critice. 103) Fascinaţia scrisului) pofta de a scrie încep cu Gide. „modelul" e ascuns de un văl imaginar. Exact cum s-ar scrie prin transfer. El învăluie (şi dezvăluie) în acelaşi timp. Deşi pare ciudată această neasumare de sine (prin numele propriu. Apoi le va reciti. In 1939. cel din urmă. autodafe. de „dezordinea" alfabetului. chiar această suprafaţă şi profunzime în acelaşi timp. 1921). şi el. Sui ipsius effigiatur. citind din Bossuet (în Mitologii). In speculum. care-1 face să se ascundă mereu îndărătul măştii. Va ieşi uneori în grădină. asemeni sîngelui. disjecta membra. Oricum. exist. o textură care aşteaptă urma. această unealtă de scris. — portretul. aşa cum sînt. sînt eu însumi scriind. Va merge cu mama la Uzes. cerneala. O temă. Roland Barthes Autorul a rămas „ehez soi". prin metaforă. mici fîşii de text la persoana întîi. în aşteptarea gustării . a treia. Se va pregăti şi el îndelung pentru scris. mîncînd o pară şi citind o carte" (Roland Barthes. descompusă. Scriu. De partea cui să fie ? Gide sau Proust ? Iată deschisă o nesfîrşită teorie a eului. Fourier. O mărturiseşte fără ocolişuri. „O altă scriitură (scriitura celuilalt) ajunge să compună fragmente din propria noastră viaţă" (Sade. Dar numai de cîteva ori va ţine un jurnal propriu-zis. Cea mai intensă „coabitare" — cu Gide. p. O adevărată ergografie. Proust. în încremenire. autocritică. Devenit el însuşi scriitor. să "vă priviţi.. la rîndu-vă. Cel mai mult îl va fascina totuşi mărturisirea lui Gide (după o vizită la Proust. autotomie. în imaginarul imaginii şi în imaginarul scriiturii. o uriaşă frază unduitoare pe suprafaţa hîr-tiei. stilul. efigia. Un joc ameţitor. Loyola. al altor persoane (a doua. Gide îi vorbeşte lui Proust despre Memoriile sale. Un autoportret. cea mai puţin romanescă (despre care va scrie mereu. Fourier. un corp scris. opac-transpa-rentă. Timing-urile li se suprapun. Dar în alt fel. Acesta răspunde sec : „Poţi povesti orice. ca o vajnică Argo. Au amîndoi aceeaşi fascinaţie a enciclopediei (care la el. şi totuşi — o va demonstra — un altul. meine Ursuppe" (Roland Barthes. Un automortret. o aparenţă informă. permutate chiar dintr-o carte într-alta. va migra. Acasă. Va scrie chiar cîteva pagini. Ansamblul însă. ci practicile. semnlnd (atît de rar) pactul cu identitatea. Teribilul spectrum. pentru a-mi reda figura pierdută. îşi închipuie o cameră de lucru ticsită numai de dicţionare. fatală pentru un adevărat scriitor. Primul text. Preferă însă texte mai puţin patetice. Combray-ul lui Gide. Barthes scrie despre Jurnalul lui Gide tot un fel de „jurnal".cont (şi risc) propriu — o arhegologie barthesiană. Sînt. Notează. într-o carte de maturitate : „Cu siguranţă nu există un singur adolescent care să nu fi avut această fantasmă : să fie scriitor! De la ce contemporan anume să copieze nu opera. graniţa dintre ele pe care vreau sâ o trec mereu. o autobiografie (la comandă. o tehnică. cum i se ceruse şi lui Vico). Gide notează . dezmembrată. Un mortret. dar cu condiţia să nu spui niciodată eu". Egologia. Va scrie aproape toate cărţile aşa. autogamie.. autograf. Ua discurs consacrat eului — acest „organ superb al necunoaşterii". exist. Barthes îşi organizează programul de lucru aproape ca Gide. Sar putea spune: iată un autoportret. precum corabia Argo — şi ea invocată adesea de Gide — în trei cărţi : Plăcerea textului. „Trăieşte" cu autorii iubiţi. „Gide e limba mea originară. 26 / ADRIANA BABEŢI lasă impresia unui autoportret. Fascinaţia persistă. pînă la suprapunere. posturile. închis. Doar lina de aur. La fel. pînă la ultimul text. Flaubert. caracterul celui care. De la această primă imagine . cu un carnet în buzunar şi o frază în minte (aşa îl vedeam pe Gide circulînd din Rusia în Congo. în pagină. Are o ciudată pudoare. Va cînta la pian. felul de a trece prin lume. El co-există cu scriitorii despre care scrie. Adevăratul chip. despre care scrie — de fapt — tot timpul. Un acelaşi cu cel din efigie. O întreagă dramă. Roland Barthes par Roland Barthes. Imaginea e mereu voalată. în aceste prime Note pot fi regăsite însă aproape toate „temele" de mai tîrziu ale lui Barthes : „cercul fragmentelor". plin de exaltare. Ar fi putut să spună aceste cuvinte oricînd. netedă şi vibratilă. Va fotografia casa. aşa l-am PREFAŢA 25 văzut în realitate. Roland Barthes. un ţesut. Loyola. îl imaginează în Congo. prizonier sieşi în propriu-i corp. ca o mască — figura. Se va trezi devreme. „Pour-traire". O piele de hîrtie. privirea în care trebuie. ca şi celorlalţi „eroi" de mai tîrziu ai romanului lui Barthes : Michelet. Fragmentele pot fi înlocuite după plac. Fragmente dintr-un discurs îndrăgostit). suprimînd comparaţia ca : autopsie. prin propriul nume). scindată (ca un trup de suflet). în cuvinte. pe urmele lui Descartes. dezarticulată. Mai ales el. Autoscopie. dar în numele căreia va semna de foarte puţine ori). 12). pentru a mă recompune.

e chiar corpul său. mirosul de praf şi cărţi vechi din biblioteca municipală.. nici un complex. cu toate simţurile proaspete. aşa cum „măreşte" de fiecare dată. „îmi amintesc patetic. ca râpe. Se vede biografiat. „Aţi spus că scriitura trece prin corp. cum îşi percepe. atunci cînd scrie. nici o retină reţine (doar a lui. Apoi o dilată. Nici un tată ucis. ca pe o carte. sfîşiat. în scriitură deci. Şi totuşi. în braţele mamei. priveşte halucinat o margaretă. O imagine a iubirii de sine (aşa cum o analizează Freud în Zur Einfiihrung des Narzissimus. „Tu es cela". mie-mi revine mirosul. Dar altfel. Aşadar. fragment lingă fragment. cu limba vibrată la cea mai mică atingere. propria scriitură în criză. Fiindcă ea. gustul. fragment din propriul său corp îndrăgostit de lumina sud-vestului) acest teritoriu. a Legii. în sud-vest. Apoi iese în grădină. mirosuri. pour ainsi dire. în care întră. amintirea. O spun Nietzsche. Scrie : „azi. Un stadiu infans. de nestăpînit. mai întîi cu propriul corp. care nu se mai recunoaşte. scrie ■■■■■••■' PREFAŢA / 27 Lacan.. que l'ecriture soient fraîches. îşi aude scrisul. „Tu es cela". Roland Barthes copil. Pînă aproape de sfîrşit. în fundamentala absenţă a Tatălui. El îşi poate oferi explicaţiile încă înainte de a i se fi pus întrebarea. încă din Gradul zero. sunete. Şi transcrie grăbit totul. Vorbind. clivat. parţial. 139). Anamneză. Corpul meu nu intră în povestea madlenei. Apoi cînd dă interviuri. uleiul. Absenţa deplină a Autorităţii. Poate tocmai de aceea. 28 ADRIANA BABEŢI mirosul vechiului cartier. Discursurile orale (în Le grain de la voix şi. ca într-o capcană. Din ceea ce n-o să se reîntoarcă niciodată. Ceva neutru. Ca. şi nu filosofic. în poză. O contractă ca pe un grăunte. cuvînt după cuvînt. parfumată. protejat (atunci cînd scrie. Propria mamă.. Predilect." (Plăcerea textului) Ii aude pe ceilalţi într-o stereofonie ciudată. 200) E îndrăgostit de cea care-1 ţine în braţe şi îl arată oglinzii. alipite cu greu. împreună cu mama. Un „roman" al originilor absente. întreaga fragranţă. Se lasă prins acolo. el e mereu scindat. în fond. La Paris. în Le Bruis-sement de la langue).. Das Es. Se scrie şi ştie că e scris. al adolescenţei. „parfumată prin grăuntele ei" ? Ce e cu acel „grain de la voix" ? O nouă scriitură. care-1 vor restitui sieşi. El e divizat. tot mai des.. e o dramă. Cînd scrie despre Michelet. „Contemporani ? Eu începeam să umblu . „recitit". Groddeck şi Freud. îşi pune propriul corp. îmi aduc aminte pentru a fi nefericit/fericit. atunci cînd scrie despre gusturile lui Michelet. pour qu'il reus-sise â deporter le signifie tres loin et â jeter. stilul lui Barthes devine „oral". (Roland Barthes. sunetele pianului. fără viaţă.. aceeaşi frenezie a plăcerii de a simţi tot: gusturi. a pavajului şi a şerveţelelor de la Balbec. Au un acelaşi corp umoral. Se aude. Proust mai trăia şi termina „La recherche. p. Stadiul oglinzii. forme. dorinţa. In braţele mamei. p. „Eul" pasiv care e trăit de forţe obscure. Experienţa narcisică fundamentală e stadiul oglinzii. înşelătoare. li plac / nu-i plac (exact ca şi lui Michelet sau Fourier) anumite mîncăruri. La amîndoi. Cu memoria. Asta e (cu) el.. Cu memoria corpului tău. ţa caresse. cu precădere. toute presence du museau humain (que' la voix. dramatică. ţa coupe. Genet. Iar scriitura — o urmă între libertate şi amintire. lubrifiees. Dar pentru mine — lăsînd la o parte vocea. frază peste frază. Nu scriu. Un pasiv care ne locuieşte pe fiecare. Articulează voluptuos. Un narcisism. O ultimă stază a unui lung şir de corpuri care Iau generat.. trei simţuri din cinci conduc amintirea. în toată materialitatea şi senzorialitatea sa. Exact cum s-a mai spus. Ca şi cu degetele. gustul bomboanelor în formă de zmeură. Ca şi Proust. Uzes. mai tîrziu. Acolo e sursa imaginarului. Aţi putea să vă explicaţi ?" Desigur. mai presus de orice. se prinde în ea. moartea» imposibila întoarcere nu îşi află locul acolo. la rocaille la pulpe des lcvres. Mirosul copilăriei mele din Bayonne. finement granuleu-ses et vibrantes comme le museau d'un animal). prin grăuntele ei. vîntul dinspre Spania. Seminarele (S/Z şi Fragmente dintr-un discurs îndrăgostit). aromele de ciocolată. criptografiat dens. ca un corp îmbucătăţit. în mrejele ei. culori.. nu mă închid pentru a scrie uriaşul roman al timpului regăsit" (Fragmente. Pentru că a „citi" un teritoriu tocmai asta înseamnă : să-1 percepi. cît. „Nu mai am temei. pentru cazurile de inversiune). Legătura lui Barthes cu mama. în pagină. discursiv . Libertatea şi amintirea propriului corp. ţine conferinţe. propriul corp. Doar scrisul. exact ca în copilărie. Neutrul limbii române. prin nervurile senzorialităţii. Dar vocea. Dar îşi va alerta. In acel eu specular. cu orice prilej simţurile. plutesc dureros. sud-vestul copilăriei. Proust. unde vorbeşte despre o pasiune. Un narcisism primar. prin toţi porii. deşi eliberat. Se vede văzîndu-se. 10 septembrie 1977 e o vreme splendidă". a Literaturii. şi nu pentru a înţelege. Ie corps anonyme de l'acteur dans mon oreille : ţa granule... Cu el percepe. Bataille. Cum fac Artaud.. producător de fantasme şi deopotrivă produs al acestora. de . „La Proust. punctual. îi spune mama. în faţa oglinzii. scriitura pot reface unitatea acelui corp dezmembrat.de sine. participă la colocvii.. într-o cuirasă străină. articulînd „le souffle. mirosuri. Un corp ce se indentifică într-o imagine speculară. O patimă. dar e fascinat. în faţa oglinzii... deşi liber. p. Pe care şi-o exersează întîi la seminare. Doar alături de. ca şi Proust. O identică percepere a lumii prin „nervi". Un fel de narcisism. pe măsură ce îmbătrîneşte." (Fragmente. copilăria. 258). PREFAŢA ' 29 Aproape de netradus în nici o limbă. risipit. dezmembrat. O tactilografie. souples. Scriitura „cu voce tare". de principiul feminin — corporalitatea însăşi). In scris. în armura unei alte identităţi. care e copilăria." Atît doar că Bart-hes nu vrea să pornească în căutarea timpului (a sensului) pierdut. Ne-uter. dar mai ales Bayonne. Sud-vestul — un teritoriu „citit".. o pătimire chiar. băuturi. Nici o lentilă nu poate mări. nu atît sonoră.

Tot mai singur. intensitatea afectivă încărcată de imagini. ale aşteptării). un stil „falnic". Dar el ? E scindat. Biarritz. o structură materială vizibilă şi tangibilă. urma pedepsei. a propriului limbaj.sonoritatea numelor proprii : străzi. de mult apusă mică burghezie din Bayonne : Poymiro. oraşe. Ele sînt forţa masculină a ideii şi femininul „inimii". Le descoperă încă din primele cărţi. Ceea ce Serge Doubrovsky numea (într-un excepţional eseu) „scriitura tragică" a lui Roland Barthes. Limbajul. subiectivitatea. care scrie : „Sînt un om complet. O cuirasă de piele. E fascinat de Michelet-androginul. suspansul. Cele mai puternice. De partea „femininului" — corporalitatea însăşi. îşi petrece o după-amiază întreagă încercînd să figureze androginul lui Aristofan. Mai greu de detectat (şi analizat cu argumente solide) — caracterul „dublu" al scriiturii sale. Bayonne. Numele propriu — o formă lingvistică a reminiscenţei. Acolo simte cel mai dureros rana. pur şi simplu. Vechea./pe care-1 percep printr-un dat imediat al conştiinţei ca fiind al meu şi. Barthes şi numele său propriu. Deşi Barthes presimte : Michelet e un fals androgin. cu înlănţuiri complexe şi limite ferme. formele dilatoriului (parantezele. persoane. Bayris. un singur cap. aşa cum In copilărie îşi aştepta ore întregi mama. ezitarea. Plăcerea sistemului.. Lacape. între dorinţă şi moarte : numele. sfîşierea. poate. scriitura au străbătut întreg acest „roman". scindarea. Puterea fascinantă de a seduce. pronunţate. Adour. Un volum real. cuplurile semiologice. el scrie cu adevărat clasic. De partea „masculinului" — un întreg discurs triumfător. După cum dorinţa — un „agent al scriiturii" (Franyois VVahl). El poate fi desfăcut ca o amintire şi explorat. Iar cînd dorinţa se spulberă — „lasă să vină (dinspre Celălalt) ceea ce vine. Şi în fond. Nici-nici. „farmecul" nespus al frazei lui Barthes. antinomia. S-ar putea chiar scrie. Nive. Trece prii camera clară. tragic asumate). reprezentări. Femininul/Masculinul.. Să se înţeleagă. Bayonne. O lasă să treacă prin el. acest vector care. O langoare. suna porunca lui Zeus cînd 1-a trimis pe Apolo să întoarcă faţa androginilor despicaţi spre pîntec. Despre unele s-a scris. ale „binarismului" : antiteza. nu sechestrează nimic. care 1-a scindat. între Eros şi pulsiunea Morţii. spre sfîrşit. Abia acum. Le analizează chiar el. Şi-şi. Iar scriitura (care trece. prin care mă cunosc. o făptură utopică. un singur gît. impulsionat în însăşi tactilitatea actului. Legătura cu mama. care migrează pretutindeni în textele lui Barthes ? Corpul. rana (cît de veche !). intuiţia. desigur figuri ale „opoziţiei". Corpul. Novion. Un corp monstruos (care-1 umple de oroare). Barthes se va descoperi un altul. Vrea să înţeleagă. se aboleşte criza. deoarece femininul din el e mai puternic. Mousserolles. Dorinţa. Iar dorinţa ? (după acelaşi) : „Această stare 30 / ADRIANA BAEEŢI psihică dinamică. Iar cînd începe să-si refuze. această mişcare internă. ţîşnit dintr-o sursă obscură. A ordinii. Intre cei doi poli apare astfel un echilibru foarte fragil. clasificării. le aşează faţă în faţă. „figurile" amînării. Lache-paillet. Tăietura. proiecte. după ce limbajul. „Corpul meu /. rescrise cu secretă voluptate. Şi apoi irumperea în memorie a numelor din copilărie. decupat cu precizie în spaţiu . un stil FjM. mă conduce sigur. fără înfiorare. nu alungă nimic" — împăcat (în sfîrşit) cu sine. Şi el vrea să se înţeleagă — je veux ine comprendre —. cu toate împrejurimile sale sonore. fantasme. această dorinţă. rămînlnd adesea primul şi singurul lucru din mine perceput de ei" (Roger Dadoun). reciteşte pagini mai vechi. Armura sonoră care ascunde un corp. propriul limbaj care trece prin corp. de nerăbdare. al instinctului. O scriitură. de nefigurat. „Inţelegeţi-vă nebunia". în Camera luminoasă. O făptură sferică : patru mîini. Marrac. apoi tot mai resemnat. muşchi şi oase. patru picioare. Ne-am putea întreba dacă nu cumva. O erotică a numirii.. o asimilare a Erosului cu masculinul şi a pulsiunii Morţii cu femininul" . paradoxul. Un text tăiat în două. figuri. pentru că am în mine cele două sexe ale spiritului". mereu dezechilibrat prin dorinţa (deliberată) a lui Barthes de a inversa rolurile (ambele. în Roland Barthes par Roland Barthes. Voulgres.. prezice : „viitorul va fi de partea subiecţilor miraPREFAŢA / 31 culos feminizaţi". Cu privirea întoarsă spre nod. Ceva mai puternic. despovărat de dorinţă. Limba maternă. fragmentarismul. un mic studiu : Barthes şi numele. Irun. acest corp. există. mă poartă irezistibil şi uneori nebuneşte spre obiectul de la care aştept implorînd desfătare şi plăcere". Nu se opune lumii senzoriale. tremurînd de emo-iţe. de dorinţa atingerii cu Celălalt. ale altora şi descoperă. spre punctul central al corpului său. să se privească în iată. dar senzorii îi sînt inerţi. Toate frazele asertive. lasă să treacă (înspre Celălalt) ceea ce trece. SCRIITURA LUMINOASA Poate că aici. într-o oarecare măsură. structurii. „căzuţi în afara" propriului corp. aşa cum a făcut el cu Proust. asemeni orientalului. printr-o aceeaşi descriere.. prin corp) devine un obiect al dorinţei. Fervoarea construcţiei. fără freamăt. Iar ca tehnici — destructurarea. cum s-a văzut. mă recunosc. A plenitudinii. Bitextuat (cum s-ar spune bisexuat). patru urechi. Cordonul ombilical. După cum tot el. „Figurile" care pun în scenă această tragică luptă pot fi destul de uşor detectate. Dar acum. prin chiar mîna scriind. Ceva aproape bolnăvicios. Cum sînt lipite jumătăţile ? Faţă în faţă sau spate-n spate ? Rămîne.. „pentru ca vederea tăieturii să-i facă mai puţin trufaşi". acest fragment : „Orice text fiind un compromis între dorinţa şi interdicţia sa. în final. O dorinţă după care tînjeşte. să vadă fanta. imaginaţia (ca valori). este şi unul între masculin şi feminin. Garance. divizat în părţi egale. acest elan sau. Chantal. corpul — obiectul exerior cu care ceilalţi mă identifică. să-şi suprime lent. cum s-ar putea defini cele două „cuvinte-mana". solemn şi luminos. Barthes. El scrie de mină. ca şi vocea ori mirosul.

ADRIANA BABEŢI Aducem pe această cale mulţumiri şi întreaga gratitudine Editurii Seuil. stă în cameră. Rousseau. şi mai mult istorisirea unui suflet care se caută. adevărat. O obscuritate desfăcută în fîşii luminoase. cu alte cuvinte.(Sarah Kofman). în Jurnal. dar şi găsesc în confesiunea publică un echivalent al confesiunii sacramentale. celei care nu mai e. care fac din el omul prin excelenţă. avânt la lettre. adeseori. O fetiţă printre palmieri. Philippe Sollers ţi Marcelin Pleynet. îşi răspunde. Aş spune deci că în Jurnalul lui Gide există un element mistic. tremurătoare. fără a încerca să le maschez discontinuitatea. al fiinţei iubite. Cei educaţi în spirit protestant se complac în Jurnal şi autobiografie. Dar tocmai aceleaşi lucruri îi vor seduce pe aceia * Notes sur Andre Gide et son Journal (in) Existences. alături de fratele ei. exterioară. Şi totuşi. cu siguranţă. Este mai puţin o confesiune. pentru acordul şi sprijinul dat la realizarea acestei antologii. într-o seară de noiembrie. a propriei morţi. O experienţă a morţii. Amiel. înainte de a o chema. în adolescenţa şi copilăria sa. lectura operei nu a trezit curiozitate faţă de omul care a scris-o. iar cei care vor căuta în el judecăţi importante asupra operei vreunui contemporan (Valery sau Claudel. actualitatea transpare în trama sa). o vagă nelinişte cu cit se îndepărtează mai mult în timp. personal domnilor Francois Wahl. de-a lungul întregii perioade de elaborare a volumului de faţă. Fără să o poată reînvia. se întreţine cu sine (ca în Soliloc-viile Sfîntului Augustin). chiar dacă — şi mai ales atunci cînd — vorbeşte despre alţii. m-am întrebat zadarnic cum să leg. Jurnalul nu e cîtuşi de puţin o operă exclusivă. în prealabil. De a o descrie ca pe un spectru care-1 bîntuie. cu mîinile împreunate. Tace. Nu numai că natura morală a omului îi obsedază şi îi scuză în propriii lor ochi. şi. GIDE ŞI JURNALUL SAU / 35 care au vreun motiv (mărturisit sau nu) să se creadă asemănători lui Gide. O infinită bunătate şi blîndeţe în priviri. majoritatea romanelor englezeşti sînt autobiografii (să ne reamintim mişcarea de la Oxford şi sistemul său de confesiuni publice). ne-au lăsat trei mari opere de confidenţă . Se reîntoarce la el aievea. Inocenţa suverană. I. el nu are valoare decît prin forţa sa de . pe care o vede mereu însufleţită. E cazul oricărei personalităţi care se compromite. în sfîrşit. Jurnalul nu e o operă egoistă. Jurnalul lui Gide are o nuanţă proprie . a chipului pierdut. nici din Saint Simon. unele de altele. imagine de imagine. 1942 — primul text publicat al lui Roland Barthes. Sanda Anghelescu. în general. Cel mai dureros doliu. Aşteaptă. Ca şi Binele. Fotografie după fotografie. pentru gestul de a se face remarcaţi cu tot dinadinsul. E întuneric şi răcoare. un orgoliu pe care l-au recunoscut drept păcatul capital . nu e defel o cronică (deşi. cu siguranţă. O luminozitate miraculoasă. tot mai departe în timp. Ajung aici şi din nevoia de a umili. cititorul va găsi etica lui Gide — geneza şi viaţa cărţilor sale — lecturile — fundamentele unei critici a propriei opere — tăceri — alese lumini ale spiritului şi bunătăţii — mărturisiri răzleţe. Jurnalul Mă îndoiesc că Jurnalul ar putea prezenta vreun interes dacă. a spiritului. care. în stare să restituie memoriei chipul viu. pe cei care (mărturisit sau nu) au ceva împotriva lui Gide. despre care Gide vorbeşte frecvent) vor fi. o alertă a simţurilor. au susţinut efortul nostru. Nimic din Jules Renard. poate în cea mai frumoasă pagină pe care a compus-o. Incoerenţa îmi pare preferabilă ordinii care deformează. înainte chiar de a şi-o prescrie. NOTE DESPRE A. Apoi m-am gîndit că ar fi mai bine să le prezint tale quale. In tinereţea mamei. pentru că mai speră să se poată îndrepta. atîta vreme dorit. odată cu propria lui scriitură. dezamăgiţi. rămas inedit în amintita revistă şi încredinţat de autor în vederea realizării acestei antologii. Cu cit se apropie de clipa în care ea i se redă în întregime. în neîncetata vibrare a aerului dintre cuvinte. ca pe vremuri Montaigne. Gide. Note despre Andre" Gide şi Jurnalul său * Temîndu-mă să nu-1 închid pe Gide într-un sistem despre care ştiam că nu mă va putea satisface vreodată. fără să o poată regăsi în dreptunghiul. Descrierea unei fotografii din Grădina de Iarnă. notele ce urmează. Priveşte. în ovalul 32 / ADRIANA BABEŢI cartoanelor. Atunci porneşte în căutarea mamei. Multe lucruri din Jurnal îi vor irita. a esenţei. Imagine (scrisă). Mulţumim de asemenea conducerii Editurii Univers şi redactorului de carte. în clipa căutării. de becul fierbinte al unei lămpi. Deşi scrisul lui Gide e întotdeauna de o mare acuitate. la scurtă vreme după moartea ei. el e scris mai degrabă ca un dialog decît ca un monolog.

cum obişnuiesc biografii. Montaigne şi Gide. opoziţia dintre adevărat şi fals e ceva imuabil . GIDE ŞI JURNALUL SAU / 37 DIALOGURILE. prin care ea evită scleroza sistemelor.. Aş spune că nu Jurnalul lui Edouard seamănă cu Jurnalul lui Gide . decît plăcerea de a le citi). înaintînd spre o operă nesigură. foarte vii. Montesquieu nu sînt niciodată atît de expresivi ca atunci cînd îi citează Gide. Nimic mai specific literaturii franceze. Există fraze care sînt la jumătatea drumului între confesiune şi creaţie . 207). mai rău." (Aurore. ci o identitate). cu alte cuvinte. p. NOTE DESPRE A. Fluviul e mai trainic decît marmora. dorind să-şi găsească un loc acolo. „Vor să facă din mine o fiinţă îngrozitor de neliniştită. pentru el diversitatea înseamnă doar contradicţie. multe din frazele Jurnalului au deja autonomia Jurnalului lui Edouard. Va-lery şi Descartes. prin omiterea deliberată sau nu a unora din operele ori cuvintele sale. el aşteaptă să aprobi sau să refuzi în bloc un sistem existent. de la un secol la altul. un mare francez are totuşi o suprafaţă. Criticii lui Gide n-ar trebui să spere că i-ar putea face un portret în alb / negru. El se conturează. acea unduire. Das Schaudern Goethe citat de Gide (p. Opera îi este lui Gide profunzimea . Gide nu scrie niciodată fără motiv o operă critică. Ele sînt prea puţin gidiene. Faţă de Gide trebuie să dovedeşti „un infinit respect pentru personalitate". precum şi afinităţilor sale cu Montaigne (predilecţiile lui Gide nu indică o influenţă. E vorba de o permanentă revizuire a propriei imagini. ele nu mai au aceeaşi sinceritate (sau. toate arată cit de îndepărtate sînt aceste extreme. nu cer decît să fie inserate într-un roman . Rolul lor ar fi de a sugera că Gide nu trebuie denaturat din ignoranţă şi... „înfiorarea (das Shaudern) e tot ce are omul mai minunat". Nimic nu dovedeşte "^Tmai bine perenitatea acestei literaturi şi tocmai acea înfiorare. Fenelon. Pascal şi Montaigne. Gide te face să-i citeşti pe clasici. juxtapunînduşi extremele . Parcă te simţi vinovat că îi cunoşti aşa de puţin. Bossuet. 333. Ca un operator scrupulos. a legăturilor. lecturi. Nietzsche scrie : „Departe de a fi superficial. Marii clasici sînt eterni. Spiritul care percepe contradicţia nu ştie să o . Mai exact. de întoarcere asupra lui Gide însuşi. una naturală care îi înveleşte fondul şi profunzimea. N-am decît neliniştea de a-mi vedea gîndirea rău interpretată" (Jurnal. apropiaţi. Deci nu trebuie cîtuşi de puţin să credem că 36 / ROLAND BARTHE6 Jurnalul s-ar opune operei şi că nu ar fi el însuşi o operă de artă. istorisiri. Va trebui să surprind dar fără nici o afectare — detaliul" (Jurnal. chemînd-o. 192). el îşi adaptează mereu imaginea viziunii comode sau răuvoitoare a publicului. moderni.reficxie. De fiecare dată cînd îi citează. Neconcepînd diferenţa sistemelor filosofice ca dezvoltare progresivă a adevărului. între scriitorii aceleiaşi familii spirituale. a cuvintelor inexacte. Hugo şi Voltaire. Nu ştiu dacă s-a acordat suficientă importanţă naturii goetheene a lui Gide. deopotrivă. sinceritatea lor e mai puţin importantă decît altceva. aşa cum el însuşi a dovedit-o faţă de alţii. cît de vastă este suprafaţa lui Gide. Acel „das Schaudern" al lui Goethe se aseamănă destul de mult cu „omul miraculos unduitor" al lui Mon-taigne. nimic mai preţios decît aceste duete. reflexii.. anul 1929). însăşi alegerea textelor ni-i dezvăluie pe Gide şi pe Montaigne. să spunem atunci că Jurnalul îi este suprafaţa. „Aici trebuie să figureze tocmai amănuntul infim pe care nu 1-a putut reţine filtrul nici unei opere. adeseori Jurnalul e scris pentru a reabilita o idee despre Gide făcută pe baza citatelor. încep să existe şi dincolo de el. Rousseau şi Moliere. Prefaţa sa la Paginile alese ale lui Montaigne. tocmai pentru că se schimbă mereu. anul 1927). II. 38 / ROLAND BARTHES Aş dori ca aceia care-i reproşează lui Gide contradicţiile (refuzul de a alege ca toată lumea) să-şi amintească aceste rînduri din Hegel : „Pentru simţul comun. sînt de o frumuseţe uimitoare. dimpotrivă. prin care trecutul său cel mai îndepărtat se reînnoieşte la contactul cu o inteligenţă prezentă.

îl regăsim total pe Gide în Andre Walter. încă de la început. Ce anume fascinează ? Imaginea unei conştiinţe care caută cinstit adevărul. deopotrivă în figuri de tineri şi de bătrîni (personajele lui Gide nu sînt obiective decît atunci cînd sînt el însuşi). iar subiectul ce mă revendică cel mai stăruitor îndată după aceea. nu mă dărui niciodată în întregime. 2). problema socială a devenit pentru el mai importantă decît problema morală. în ce sens a putut. Cu o conştiinţă pe care morala comună s-a obişnuit în mod ciudat să o numească bolnăvicioasă. poate tocmai pentru că acestea atestă umilinţa. Această atitudine are. GIDE ŞI JURNALUL SAU / 39 impresionanta sa lectură. cu un plus de violenţă. infimele schimbări ale firii sale (mişcarea fiind pentru Gide darul cel mai de preţ al omului) . Dostoievski. Dar trebuie risipită prejudecata rigidităţii : anumite spirite ajung să pară constante doar prin aspectul lor mereu compact . în La Perouse ca şi în Lafcadio. Gide este deci o fiinţă simultană. al noii lor opinii. pe celălalt. 3). după părerea mea.AND BARTHES le face căutînd adevărul printre cele mai subtile nuanţe (adevărul nu e niciodată brutal) . mereu matur. Gide s-a recunoscut pe sine. Uneori e o nesfîrşită bîjbîire spre o lumină aproape imperceptibilă. Gide este un suflet fidel. şi nu în brutala sa proferare. în sfîrşit. viaţa sa a cîştigat o nuanţă mai gravă. el aşază totul în mişcarea gîndirii. Descoperirile nu au fost niciodată renegări. anul 1909). prin lente reverberări. el se explică. Citindu-i pe Nietzsche. după cum Andre Walter continuă să existe în Jurnalul din 1939. asemeni magicianului care se dăruieşte total celei mai frumoase dintre lucrări. în mintea mea. se desfăşoară tocmai la cealaltă extremitate a eului meu. solidificat. Eu trebuie să inventez totul. In . 105. Citi ar fi rezistat în faţa convertirii ? Această fidelitate faţă de adevărul propriei vieţi este eroică. Numai pe hîrtie vin una după alta. Şi uneori îmi spun : la ce bun ?" (Jurnal. Situarea lui Gide la intersecţia marilor curente contradictorii nu are nimic facil. odată cu trecerea anilor. p. importanţa morală acordată stărilor conflictuale. nici să recunoască în forma contradicţiei momente reciproc necesare". Perseverenţa sa e deci admirabilă. precum a tragicilor. îşi evită înnoirile (ori-cît de consecvenţi ar fi) şi nu dezvăluie decît aspectul rigid. Omul e mai interesant decît oamenii. prin natura sa. E ciudat cît de puţin i-a modificat fizionomia NOTE DESPRE A." (Jurnal. dintre elenism şi creştinism nu este prea semnificativ. 4). Blake sau Browning (cu excepţia lui Goethe a cărui influenţă e mărturisită). el a fost aproape întotdeauna o fiinţă completă. Gide scria :" Problema socială ? Desigur. plăcerea estetică pe care o încearcă atunci cînd surprinde. Gide este totuşi foarte citit în Japonia. dar nu-şi oboseşte cititorul cu vreuna din schimbările sale . CONTRADICŢII. Doar spre sfîrşit. „Ce uşor e să lucrezi după o estetică şi o morală date ! Scriitorii supuşi unei religii recunoscute înaintează cu paşi siguri. anul 1930). Singurul punct în care se poate vorbi despre o evoluţie a lui Gide e următorul : la un moment dat. să evolueze această natură fidelă. Dar problema morală o precede. mai multe cauze : 1). deopotrivă. numeroasele scrupule pe care şi 40 / ROL. avînd deci tot atîtea motive de a se continua. Unele din tendinţele sale şi-au găsit însă întruparea. Mai apoi nu a făcut decît să-şi dezvăluie succesiv diversele aspecte. Whit-mann. ca de altfel şi operele sale : „Le e greu să accepte că diferitele mele cărţi au coexistat şi coexistă încă. Deci Gide nu are vîrstă : el e mereu tînăr. acolo unde conflictul dintre catolicism şi protestantism. Deci : fidelitate şi contradicţii ! FIDELITATE. In 1901. Orice carte scriu. a cărei operă a lăsat totuşi impresia a ceva unduitor şi mobil — pînă într-atît încît a putut fi acuzat de nestatornicie. Atitudinea lui Gide în faţa lor e mai umilă şi mai cumpătată. se oferă. flexiunile unui suflet sînt amprenta autenticităţii sale (întregul efort al lui Gide este de a se face „autentic" pe sine şi. deci. mai greacă. şi pentru că e cu totul imposibil să fie scrise toate deodată. mereu înţelept. fapt care-i conferă o dimensiune superioară. devenin-du-i chiar raţiune de a fi.elibereze şi să o conserve în unilateralitatea sa. mereu plin de fervoare. se dezice delicat sau se afirmă curajos. dar trebuie să ne reamintim că aceste aspecte sînt în realitate contemporane unele cu altele.

(Jurnal. precum . ca o culme a înţelepciunii lui Gide — nici o siguranţă . . mereu acea înfiorare (das Schaudern) . orgoliul e faptul moral capital. un zeu poate. dindărătul pleoapelor îngreunate de ani." (Jurnal. Sînt ca măgarul lui Buri-dan : între apă şi fîn . la cea mai importantă. atît de trainice dacă ar fi existat vreo intenţie anterioară operei pe care acestea ar ilustra-o pur şi simplu. ca Flaubert. nemaisimţind nici frînele tinereţii. datorită nehotărîrii lui. GIDE ŞI JURNALUL SAU / 43 latini. dacă nu simţi pe deplin importanţa acestor cuvinte evanghelice. nu mă preocupa decît calitatea lucrului meu. Orice critic ar trebui să insiste asupra acestui lucru. de fiecare dată cu aceeaşi convingere. mai tîrziu. Semnificaţia lui profundă propriu-zis îmi scăpa. Andre Gide a devenit conştient de această semnificaţie profundă a operei sale — pe care a sistematizat-o în lucrări critice. ceva ce sălăşluieşte în el. Opera sa poate fi considerată ca o anumită mitologie a orgoliului. alţii îl schimbă. în Rusia. mesajul îl depăşeşte. j. dar pe Oedip la Colona. trei oameni au fost atraşi de persoana lui Cristos în modul cel mai puternic. fînul sporeşte şi apa curge. Nu poţi afirma că îl cunoşti cit de puţin pe Gide. nu înăbuşă suferinţa. care nu înspăimîntă demonii . s-a oferit tuturor iubirilor. expus şi deschis la tot.. Oriunde privesc. să releve aici influenţa lui Dostoievski. omeneşte. şi poate că nici nu-1 înţelege prea bine. greu e — şi tocmai asta au reuşit grecii secolului al V-lea — să fii înţelept fără a fi neapărat raţional. Gide a stat la răs-pîntie. pe unde trec cele două mari drumuri ale Occidentului : elenismul şi creştinătatea. e doar un interpret. adică tragic. constant. 747 şi 752). Gide şi. Pentru Gide. dar în afara unei cunoaşteri dogmatice sau mistice : Nietzsche <ca frate duşman). cea mai expusă. Şi totuşi. opera aproape că îl surprinde . nu văd în juru-mi decît jale. Or. o înţelepciune care nu neagă. anul 1932). Loti. el a înfruntat orice NOTE DESPRE A. a purtat-o mereu. p. Elenismul lui Gide se desă42 I ROLAND BARTHES vîrşeşte la bătrîneţe.. ea nu-1 priveşte pe Dumnezeu cu o senitătate umilitoare. Aceste cuvinte ale lui Cristos stau la baza întregii opere a lui Gide. Cărţi precum Fructele pămîntului nu ar fi atît de frumoase. Odată creată. Sînt cărţi cu adevărat poetice. III. cel mai fratern ? —. şi-a proiectat Dumnezeu chipul. de cele două sufluri.m Creştinismul lui Gide e prea legat de destinul său particular (sau. nu în ei. să fii fericit fără a renunţa neapărat la suferinţă. pe vremea cînd frămîntările lumii îl îndepărtează de opera de artă : „Aproape nu mai e nimic în mine care să nu compătimească. cea mai umblată dintre răspîntii. Unii îşi aleg un drum şi îl păstrează . precum acei vates NOTE DESPRE A. Pentru a rezista într-o situaţie atît de periculoasă. Să fie cu adevărat vorba de o evoluţie ? Cel mult. — punct de vedere în care criticul nu se aşază niciodată. acest om avea nevoie de o anume duritate : cea din care se nasc capodoperele. El a preferat situaţia totală. în 1934. în care se putea bucura de cele două lumini. De o sută de ani încoace. sau aproape niciodată. mai intim — aş putea spune oare. cărora înţelepciunea şi suferinţa le dau un aer extraordinar de pur şi de apropiat. Lemaître). In ultimii ani ai Jurnalului există pagini admirabile. Opera de artă „Din punct de vedere artistic se cuvine să fie judecat ce scriu. nu pe Oedip rege. Cel ce azi rămîne contemplativ. căruia i se abandonează mai liber. trimite acest mesaj. Ceva mai puternic decît el. Unii nu ştiu ce să-i reproşeze mai mult lui Gide : păgînismul sau protestantismul." Apoi. La sfîrşit. în ultimele pagini ale Jurnalului mi se pare că-1 văd pe Oedip. în această condiţie eroică. or. Fiecare e mai preţios decît toţi. prea este altceva pentru ca autorul să se mai poată îndrăgosti de ea. GIDE ŞI JURNALUL SAU / 4l atac. De pe vremea Fructelor pămîntului el avea ceva elenistic : Pierre Louys nu era departe. să nu comitem erori prea grave (vezi Journal p. 472). vădeşte o filo-sofie inumană sau o orbire monstruoasă" (Jurnal. scriitorul Rozanov. ca să fiu mai clar : conjugal). nici povara prezentului pe care. Barres. cît de mult mă simt dorian ?« (Jurnal.j de altfel e singurul punct de vedere care nu exclude pe nici un altul". anul 1931). „In faţa acestui asiatism. fidel. un lucru nu poate fi ascuns : „Cel ce va voi să-şi salveze viaţa o va pierde". anul 1918> „La început mă socoteam un simplu artist şi. Dar iată că acum a devenit cu adevărat grec. Doar prin reacţiile celorlalţi. scrie Gide (e vorba de Renan. al căror autor. care leagă strîns „Numquid et tu" şi dipticul Imoralistul ■— Calea mîntuirii. pentru ca punîndţt-1 în discuţie. o recrudescenţă a fermentului evanghelic.el.

. de simbol sau. Fără extraordinara lor artă. în măsura în care admitem că Gide are un sistem. Opera : Gide aşa cum trebuia (voia) să fie. Gide este adesea propriul său scoliast. poate fi interpretată ca atare. POVESTIRILE. (Nenumărate citate în acest sens în Journal. mai exact. el închide aici tot ce are mai profund. în La Tentative Amoureuse. „Am vrut să arăt. Şi toate acestea. Falsificatorii de bani). cu un tablou sinoptic de referinţe alături sau ca pe unele pagini ale Enciclopediei. Pentru că. Dacă admitem că opera este o expresie a voinţei lui Gide (Viaţa lui Lafcadio. orice mitologie este un vis. importanţa acordată naturii morale a omului şi. „In scurgerea timpului. fie ele revoluţionare. Imoralis-tul şi Falsificatorii de bani. ca orice mitologie. ar fi aproape un apolog. aşa cum l-au făcut Edouard. Jurnalul este într-adevăr reversul operei. ea nu ar mai fi operă de artă. Pivniţele Vaticanului. Imoralistul. în / ' lucrările sale critice. Eu am fost opera ei" (Prefaţa din 1869). Dar crearea unor personaje noi nu devine o nevoie firească decît la cei pe care îi chinuie o imperioasă complexitate lăuntrică şi pe care propriul lor gest nu o epuizează.. Cu greu am putea spune despre ele : ficţiunea unui caz. este alunecoasă. Lafcadio. Fruc. Gide a scris Fructele. anul 1924). a lui Edouard). Jurnalul: Gide aşa cum este sau. opera sa poetică ' emană noi ecouri. plăcerea organică resimţită atunci cînd se imaginează în altă întrupare decît a sa. Simfonia Pastorală. a lui Michel. libertatea. dar un apolog care nu s-ar întemeia pe nici o teorie. ale căror note marginale dădeau textului o forţă explozivă. Specificul acestor romane este . ca şi povestirile lui Gide. opera de artă a lui Gide." (Jurnal. acapara. Fiecare erou implică cititorul. Există o mitologie gidiană (mitologie prometeică. o perspectivă curajos sistematică spra omului. şi nu olimpiană) în care un personaj nu se sfieşte să reproducă uneori un altul şi. p. lele sau Oedip devin nişte evanghelii. cineva numit Menalque. echivalează realitatea abstractă cu o ficţiune concretă. pe de-o parte. Gide poate fi uşor găsit/ şi definit. De fapt. din fericire. este o operă de artă plină de credinţă : o frumoasă ficţiune în care ajungem să credem pentru că ea explică viaţa şi în acelaşi timp este mai puternică decît ea. Pentru ceilalţi. GIDE ŞI JURNALUL SAU / 45 puţin de alegorie. îmi II 44 / ROLAND BARTHES place să apropii aceste cuvinte de cele ale lui Michelet. pe de alta. Doar simţind dorinţa de a fi. Michel sau Edouard. a unei suferinţe. anul 1893). complementul său opus. Ar fi poate mai bine să o citim ca pe unele Scripturi. în Jurnal. Opei. mai măreaţă. nici o dogmă. (Andre Walter. POVESTIRI ŞI ROMANE. 26.. prea gratuite.) Iar aceste povestiri ale lui Gide. împotriva voinţei sale. cheamă modelul ori iconoclastia. deci într-un al doilea rînd şi. ROMANELE : (Pivniţele Vaticanului. Dacă nu s-ar întîmpla aşa. a unei teme. „Dorinţa de a picta după natură personajele întîlnite o cred destul de frecventă. nu o pot. purtătorul unei noi etici doar în lumina lucrărilor sale critice. nu dovedeşte nimic . Calea viîniuiriij. pp.1 . (Ea oferă imaginea unui ideal .a lui Gide este o reţea şi nici un element al său nu trebuie neglijat. Cartea mea m-a creat. iar mesajul lor. istoricul este produsul Istoriei. ca orice mit. în mod voit. 29. toate aceste povestiri sînt aproape nişte mituri. influenţa cărţii asupra celui ce o scrie şi chiar în timpul scrierii ei. PRETEXTUL LEGITIM. Estetica lui Gide este străbătută de două curente care rezumă. ele sînt mai mult opere de artă. ea ne schimbă şi ne modifică drumul vieţii" (Jurnal. într-un fel. 781). produsul acestuia. Mitologia. Dar a spune atunci că gîndirea lui Gide este alunecoasă e o eroare. Decuparea ei cronologică sau metodfeă îmi pare absolut inutilă. Michel şi Lafcadio. în cel mai rău caz. ea se apropie NOTE DESPRE A.Pygmalion de statuie. ieşind din noi. Cînd ii cunoşti pe acest Gide. Nici un partid. la un moment dat. Toate aceste cărţi sînt cărţi creştine. Sînt cărţi sistematice. iar nu istoria. pentru a-i păstra operei de artă gratuitatea. Nu trebuie să ne lăsăm induşi în eroare de lucrările critice ale lui Gide . 730.

nu veţi găsi nici un Menalque şi nici un Lafcadio printre noi . gîndit şi scris de un mare scriitor francez. dar care. o tehnică —■ aceasta s-a întîmplat în ziua în care francezii au inventat formula Artei pentru Artă. S-a înţeles faptul că arta este un joc. Ca şi în jocurile de copii. Bernard. Cel mai adesea. el creditează calitatea cititorului. fără ca Gide să schimbe măcar numele : episodul bătrî-nului La Perouse. a căror excentricitate istorică sau geografică declasează sau înstrăinează eroul. începînd cu Edgar Poe). 254). Toate acestea sînt ştiute. Ca şi orice roman de Dostoievski (cu excepţia. prenumele sînt întotdeauna vagi. Astfel se explică uimitorul jurnal al lui Edouard şi. se face „pentru nimic"). lume de care muritorul de rînd e mîndru. sînt nişte jocuri. (Vezi Niet-szche. spunînd că s-a făcut poet pentru a putea prezenta exact procedeele poeticii. Michel. Mai sînt şi prenumele mitologice sau exotice (alese tot pur şi simplu pentru că sînt frumoase) : Menalque. „Dincolo de Bine şi de Rău". Falsificatorii de bani e un roman diabolic . vreau să spun. af. dar care nu în-J sală. atmosferă. 288. spiritul episodului tinerilor din Fraţii Karamazov se regăsesc aproape în întregime în prima scenă din Falsificatorii de bani. atitudinea lui Edouard faţă de Oli-vier. Prin instinctul de fabulaţie propriu copiilor. societatea) de care nu sînt răspunzători. 4ar Falsificatorii de bani. Robert. patronimele sînt caracteristice sau ironice (dar ce fineţe în alegerea lor !) : Baraglioul. furtul lui Georges (vezi Journal. epoca noastră s-ar putea defini prin aceea că artistul îşi demontează singur procedeele creaţiei şi este preocupat de ele aproape la fel de mult ca şi de opera sa. Prin unii din cei mai mari scriitori ai săi (la drept vorbind.completa lor gratuitate . îi împiedică să fie autentici. poate. Nu cred să-1 denaturez pe Valery. Tonul. Falsificatorii de bani. Dimpotrivă. Pivniţele cîştigă acea uşurinţă şi spumoasă incoerenţă. încarnarea lor din dorinţa de a fi el însuşi aceste personaje : voluptatea lui Lafcadio de a îmbrăca anume haine noi. Ei par a spune : „Fiţi liniştiţi. fără îndoială. impersonale : Edouard. Probă a contrario : povestirile lui Gide sînt opere evanghelice . plecînd de la trama obişnuită . cu atît mai mult cu cît e imaginară) . „Ce aş vrea să fie un roman ? O răscruce — un punct de întîlnire al unor probleme" (Jurnal. Fleurissoire. la sfatul lui R. numeroase pagini ale Jurnalului. psihologie) este trecut sub tăcere. previne asupra faptului că nu îl vom întîlni în timpul şi spaţiul nostru şi justifică ■— ironic poate — ciudata sa morală. (Tot ceea ce nu poţi fi tu). . Romanul începe de-aici încolo. Laf-cadio. ale căror legături nu se dezvăluie de la început. GIDE ŞI JURNALUL SÂU / 47 ROMANELE LUI GIDE. Nişte veşminte prea largi care nu trădează nimic . 691). spre deosebire de îndatorire. să privească această carte ca pe un mare roman ru'ROLAND BARTHES sesc. minuţios descrise (aşa cum un copil descrie o jucărie pe care şi-o doreşte. (Jocul. Martin du Gard). Se nasc din plăcerea superioară de a imagina poveşti în care te introduci pe tine însuţi în cele mai numeroase şi insolite variante. p. după Gide. neverosimila lor complexitate. de asemenea. (Gide a reunit aceste intrigi independente într-un simplu fascicol. atestă plăcerea profundă cu care Gide şi-a construit personajele. straniile sale acte. Numele de familie îi permit luî Gide să ia în derîdere lumea acestor personaje. Să notăm că specificul romanului (observaţii. a Soţului etern). tonul şi intriga lor au o simplitate angelică. Să distingem eroii după prenume şi personajele după numele de familie. Criticii i-ar place. p. Modeste detalii.că unitatea acţiunii este mereu întreruptă de perspective imprevizibile şi adesea neexploatate. dar poate e păcat". realitatea încalecă dintr-odată fantasticul : poveşti trăite sînt inserate în roman. în aşa fel încît asistăm la revărsarea unei infernale fantezii. personalitatea acestor eroi nu constă în numele lor (id est: Familia. NOTE DESPRE A. Ca şi Pivniţele. Falsificatorii de bani sînt un nucleu de poveşti diverse. Profitendieu. Ele nu dovedesc nimic şi nici nu sînt psihologice decît în măsura în care prezintă un im-broglio şi o incoerenţă specifice vieţii. * * ONOMASTICA PERSONAJELOR LUI GIDE. anul 1923).

Cu aceeaşi idee şi aceleaşi cuvinte ca şi ceilalţi. tocmai cea care o impune ca Literatură. altfel spus. Baudelaire sau Gide. şi apoi cititorilor. Clasicii sînt marii maeştri ai obscurului şi chiar ai echivocului. această problemă. dar ele semnalau. umbră care. COCHETĂRIA CU UNIFORMUL. Univers. Aceasta e regula clasică : să ai curajul să spui ceea ce este evident . naturalist aş fi vrut. Nu eşti nici măcar sigur dacă o face conştient sau nu. GIDE ŞI JURNALUL SAU / 49 flue (acest superfluu atît de drag spiritului vulgar) sau. „.. el fascinează în primul rînd prin ceea ce nu a spus. iată o posibilă definiţie a culturii clasice . Şi ea trebuie să semnaleze ceva. Buc. Liniile accesorii sînt şi ele suprimate. trebuie să devină. Stendhal. mai întîi lor. Montes-quieu spunea :" Nu poţi scrie bine fără să elimini ideile intermediare. el reuşeşte să spună ceva durabil. trad. Acest gust i-a permis să observe îndelung şi atent lumea formelor. Dar nu pot şti dacă nu el a dorit acest gînd neutru." (Jurnal. Prefaţă. de aceea un autor clasic nu seduce niciodată la o primă lectură . si Note de Savin Bratu. 1-a furat. fără a anunţa. 1-a fascinat. Aceste grosolănii nu semnificau nimic. Orice poet. Pagini alese. 1889 —1950. Kotă ■ Fragmentele din Jurnalul lui A. 48 / ROLAND BARTHES LOCURI COMUNE. adică ai pretenţiei superNOTE DESPRE A. Jurnal. A gîndi singur. Şi la Gide întîlnim o anume cochetărie a locului comun. iar ce am ■spus despre Pere Duchene este valabil şi pentru literatură în general. Acesta este specificul artei (vezi şi unele desene semnificative ale lui Picasso). iar cei mediocri vor spune că „nu înţeleg". Jurnalul va permite criticului de mîine să remarce gustul lui Gide pentru Ştiinţele Naturii.Mi-am ratat vocaţia . In acest sens. tocmai pentru a sublinia şi mai mult graţia exprimării sale sau poate. Iată deci exemplul unei scriituri ce are drept funcţie nu numai să comunice sau să exprime. menite să definească în . fără a preveni. Apare astfel un şir de semne fără legătură cu ideea. victoria va evoca un preţ cu atît mai mare. în atacurile împotriva cărţilor ştiinţifice ale lui Maeterlinck). Gide au fost preluate parţial din Andre Gide. Ed. Ce ? O întreagă situaţie revoluţionară. Ea constă în dificultatea de a străluci acolo unde toţi au la îndemînă arme egale şi de rînd . a uniformului. dintr-o anume umilinţă — mai exact acea conştiinţă care îl face să explice îndelung (în Jurnal) măruntele probleme de traducere. ai umbrei prielnice meditaţiilor şi descoperirilor individuale. Ştiinţele Naturii i-au oferit iui Gide numeroase comparaţii. într-un fel. dacă vrea să intreUn miezul lucrurilor. fie că se numesc Racine. diferit de conţinutul şi de forma sa individuală. dezvăluindu-şi slăbiciunile.* * ŞTIINŢELE NATURII. poate la un moment dat. anul 1938). Atenţia acordată de Valery epistemologiei sau de Gide Ştiinţelor Naturii ar trebui să ne dea de gîndit. astfel încît cu greu i le poţi imputa vreodată. ci al tuturor marilor spirite drepte. ci şi să impună un dincolo al limbajului — deopotrivă Istoria şi implicarea în ea. el şi-a propus parcă să ţi-o ia înainte. Aceste ştiinţe pun cum nu se poate mai bine problema ontologică. Nu există limbaj scris care să nu afişeze. dar contururile esenţiale sînt atît de bine trasate. dar întotdeauna învăluită în acel admirabil stil. ar fi trebuit să fiu. Nu ştii niciodată ce să crezi despre acest om ." iar Gide adaugă : „Nu există operă de artă fără racursiu". întîlnim uneori la Gide umbra unui loc comun. limba sau stilul. GRADUL ZERO AL SCRIITURII Introducere ** Hebert nu îşi începea niciodată un număr din le Pere Duchene fără a strecura pe ici pe colo un „pe mă-sa" sau un „pe ta-su". ba chiar fragmente întregi de demonstraţie (în Corydon. anume propria sa demarcaţie. încît ajungi să îl descoperi de la sine. naturalist. ea nu mai este monopolul unui secol. 1970. Multe din marile spirite se servesc de Ştiinţă pentru a-şi clarifica. Atunci apare o neclaritate primă sau poate o excesivă simplitate. şi astfel..

pp. De o sută de ani încoace. să o înfrunte. prin instalarea unei valori-muncă : forma a devenit rezultatul unei „prelucrări". bunăvoinţă. Editions du Seuil. anarhică. singurătatea unui limbaj ritual. al crimei. Tocmai în această perioadă. fie respingînd scriitura trecutului.. Flaubert — pentru a reţine aici numai momentele tipice ale acestui proces — a constituit definitiv Literatura ca obiect. trebuie să o privească. 7—IC. adică transparenţă. nu tre* Le degre zero de l'ecriture. această transparenţă începe să se tulbure . ea trăieşte astăzi un ultim avatar. se poate deci schiţa o istorie a limbajului literar care nu este nici istoria limbii. cit. din momentul în care scriitorul nu a mai fost un martor al universalului şi a devenit o conştiinţă nefericită (pe la 1850). circulaţie fără reziduuri. deosebită în raport cu timpul şi oamenii. oferit deopotrivă ca vis şi ameninţare. familiaritate. Privită. apăsarea uşoară a unei euforii a limbajului. apoi al acţiunii şi. plin de secrete. mai apoi. asemeni unui vas de lut sau unui giuvaer (trebuie înţeles că prelucrarea a fost astfel „semnificată". scriitura a parcurs astfel toate etapele unei solidificări treptate : mai întîi obiect al privirii. de la Flaubert pînă în zilele noastre.. Plecată de la neantul în care gîndirea părea că se înalţă fericită deasupra cuvintelor. GRADUL ZERO AL SCRIITURII / 51 buie să se recurgă la . să o accepte şi pe care nu o poate distruge fără a se distruge pe sine ca scriitor. Istoria se manifestă cel mai limpede .vreme) a fost definitiv consacrată ca obiect. Arta clasică nu se putea percepe ca un limbaj. Astfel. deoarece nici o graniţă nu se aşază fără o anume idee de perenitate . ci ca un limbaj consistent. pentru el. sub orice chip.profunzimea tuturor modalităţilor de exprimare posibile. în felul său. absenţa. Literatura (cuvîntul apăruse de puţină . nici cea a stilurilor. Acest ordin sacral al semnelor scrise consacră Literatura ca instituţie şi tinde evident să o scoată din Istorie. Este fără îndoială vorba despre o legătură a cărei formă se poate modifica odată cu istoria însăşi . orice faci. nu cel mai lipsit de claritate. forma literară dezvoltă o putere secundă. ea este singurătate. ea scandalizează : splendidă. ea fascinează. iar Literatura nu e decît cadavrul acestuia. Literatura nu mai este percepută ca un mod de circulaţie socialmente privilegiat. orice scriitură este o tentativă de îmblînzire sau de respingere a acestei 52 ROLAND BARTHES Forme-Obiect pe care scriitorul o întîlneşte inevitabil în drumul său. este asocială . şi că în epoca burgheză (adică cea clasică şi romantică). a devenit o problematică a limbajului. întîlnire ideală între un Spirit universal şi un semn decorativ fără densitate şi fără responsabilitate . Istoria i se înfăţişează atunci scriitorului ca încoronarea unei opţiuni necesare între nenumăratele morale ale limbajului . în aceste scriituri neutre numite aici „gradul zero al . ci doar istoria Semnelor Literaturii şi e de aşteptat că această istorie formală să-şi dezvăluie. or. iar nu naturală. profund. ea era limbaj. încîntă. tocmai acolo unde este refuzată. graniţa acestui limbaj era socială. Vom vedea. iar întreaga Literatură. întreg secolul al XlX-lea a asistat la dezvoltarea acestui dramatic fenomen de solidificare. ea pare demodată . ea îl obligă să semnifice Literatura pe căi. legătura cu istoria profundă. crima : se ştie că întreaga strădanie a lui Mallarme s-a îndreptat spre o distrugere a limbajului . în sfîrşit. nu este decît o palidă sedimentare. 1953.«h determinism direct pentru a simţi prezenţa Istoriei într-un destin al scriiturilor : acest soi de front funcţional care poartă evenimentele. are o consistenţă . utilitate. Mallarme a încununat această zidire a Literaturii-Obiect prin actul ultim al tuturor obiectivărilor. La Chateaubri-and. scriitura clasică s-a pulverizat. un soi de narcisism al scriiturii care se separă cu greu de funcţia sa instrumentală şi se priveşte doar pe sine. situaţiile şi ideile de-a lungul timpului istoric ne dezvăluie mai mult limitele decît efectele unei decizii. dimpotrivă. spre exemplu. Se ştie că pe la sfirşitul secolului al XVIII-lea. primul gest a fost să opteze pentru angajarea formei sale — fie asumîndu-şi. încă nesigure. dezgust. înstrăinează. că unitatea ideologică a burgheziei a produs o scriitură. forma nu se putea scinda pentru că nici conştiinţa nu era sfîşiată . independentă de economia şi de eufemia sa . crimă. In sfîr-şit. ** op. Iar urmarea : forma literară poate trezi de acum înainte sentimentele închise în orice obiect : sentiment al insolitului. adică oferită pentru întîia oară ca spectacol şi impusă). forma se înfăţişează asemeni unui obiect .

o imagine degradată. piatra de temelie a Povestirii. ca formă extensivă a Romanului şi deopotrivă a Istoriei.aceste acţiuni se ivesc dintr-un trecut fără stabilitatea şi conturul unei algebre. cu un surplus de tragism. elaborată. ne oferă. pp. Literatura nu şi-ar mai găsi puritatea decît în absenţa oricărui semn. GRADUL ZERO AL SCRIITURII / 55 tea nu este nici misterioasă.. sînt o amintire. este la unul. Cînd istoricul afirmă că ducele de Guise muri la 23 decembrie 1588. visului orfic : un scriitor fără Literatură. să afirmăm existenţa unei realităţi formale independente de limbă şi stil. adică o înţelegere a Povestirii. a putut concepe romane „din" scrisori . rămîne deci. autorul insistă aici pe legătura dintre perfectul simplu şi povestire <nota trad. unde faptele scrise nu se suprapun. şi nu o lume de-a gata. 54 I KOLAND BARTHES Eliminat din franceza vorbită. propria lume şi colecţie de obiecte. el urmăreşte să menţină o ierarhie în imperiul faptelor. Nu mai are misiunea de a exprima un timp. sau scriitura vorbită a lui Queneau. despovărat de rădăcinile existenţiale ale experienţei şi orientat spre o legătură logică cu alte acţiuni. expresia unei ordini. dar o amintire necesară. * op. chiar în secolul în care ele au cunoscut cel mai mare avînt. deoarece este un ansamblu de raporturi coerente. verbul face implicit parte dintr-un lanţ cauzal. spre exemplu. aproape familiară. realita* în fr. în sfîrşit. opţiunea sau expresia unui moment istoric. ci limpede. lumea poate fi patetică. Istoriilor şi Romanelor. oferită. cea care ne va permite să-i înţelegem deopotrivă pe Balzac şi pe Michelet. nici absurdă. 25—32. Scriitura Romanului * Intre Roman şi Istorie au existat raporturi de apropiere. fără a fi totuşi abandonată. al miturilor. redusă la linii semnificative. expusă. pe scriitor de societatea sa . propunînd în sfîrşit împlinirea. funcţionează ca semn alegoric al unei intenţii . perfectul simplu. intenţionăm să schiţăm această legătură . Blanchot sau Cayrol. sau cînd romancierul povesteşte că marchiza ieşi la ora cinci. la urma urmei. o mişcare generală a lumii . lumea povestită * nu rămîne neexplicată. prin volutele sale. Povestirea. zeu sau povestitor * . de pildă. „recitant" şi „le monde recite". Prin perfectul său simplu.). Scriitura albă-a lui Camus. deoarece la fiecare . construirea unui univers autarhic ce îşi produce singur dimensiunile şi limitele şi în care îşi plasează propriul lor Timp şi Spaţiu. şi neputinţa de a o împlini continuu. a cărei însemnătate spune mai mult decît durata. Şi totuşi naraţiunea nu este în mod obligatoriu o lege a genului. In mod evident. De aceea el este instrumentul ideal al oricăror construcţii de universuri . a cărui singură funcţie este de a lega cît mai repede o cauză de ■un scop. ea suportă abila constrîngere a libertăţii sale. propriile lor mituri. In rîndurile ce urmează. el impune o desfăşurare. el este timpul factice al cosmogoniilor. Datorită Iul. ia parte la un ansamblu de acţiuni solidare şi dirijate. putem surprinde cu uşurinţă însăşi tendinţa unei negări. Pentru toţi marii povestitori din secolul ai XlX-lea. Legătura lor profundă. In spatele perfectului simplu se ascunde întotdeauna un demiurg. în general.. iar perfectul simplu este tocmai acest semn operator prin care naratorul reduce fărîmiţarea realităţii la un verb firav şi pur. să facem evident faptul că nu există Literatură fără o Morală a limbajului. şi astfel a unei euforii. Limitele materiale ale acestei încercări (din care unele pagini au apărut în Combat în 1947 şi 1950) arată limpede că este vorba doar de o introducere la ceea ce ar putea fi o Istorie a Scriiturii. un fel de proiecţii plane ale unei lumi curbe şi închegate.scriiturii". ca şi cum. Presupune de asemenea o lume construită. Această sfericitate a marilor opere din secolul al XlX-lea s-a manifestat prin nesfîrşitele recitative ale Romanului şi Istoriei. iată ultimul capitol al unei Pasiuni GRADUL ZERO AL SCRIITURII 53 a scriiturii ce însoţeşte pas cu pas destrămarea conştiinţei burgheze. decupată. el face parte dintr-un ritual al Literaturii. Rolul său este de a reduce realitatea la un punct şi de a extrage din mulţimea timpurilor trăite şi suprapuse un act verbal pur. adunată şi strunită în fiece moment de mîna unui creator . iar cel care povesteşte despre ea are puterea de a respinge opacitatea şi singurătatea existenţelor ce o alcătuiesc. apărut atunci. O întreagă epocă. să încercăm să arătăm că şi această'a treia dimensiune a Formei uneşte. ca şi la celălalt. despre care romanulfoileton. şi o alta poate alcătui o Istorie „din" analize. cit. Perfectul simplu este deci. încercînd de un secol să-şi strămute conturul într-o formă fără ereditate. alte procese. menţinînd un echivoc între temporalitate şi cauzalitate. volum şi amploare. oricare dintre accidentele sale este conjunctural. semnalează întotdeauna prezenţa artei . lipsit de densitate.

jproprie societăţii burgheze al cărei produs definit este Romanul : să dea imaginarului cauţiunea formală a realului. absenţa persoanei a treia trădează neputinţa de a realiza un roman. or. cel puţin în Occident. Literatura rămîne valoarea de întrebuinţare a unei societăţi avertizate. nimic. prin însăşi forma cuvintelor. Perfectul simplu semnifică o creaţie : adică o semnalează şi o impune. mai degrabă. pentru situaţia în care „eu" se situează dincolo de convenţie şi încearcă să o distrugă orientînd povestirea spre falsul natural al unei confidenţe . spre exemplu. substantivat. asemeni timpului narativ. Dimpotrivă. în cadrul naraţiunii. acesta semnalează şi realizează faptele romaneşti . iar Romanul — şi în Roman perfectul simplu — sînt nişte obiecte mitologice ce suprapun intenţiei lor imediate apelul la o dogmatică sau. întrucît o esenţă se cere prezentată sub aparenţa unui artificiu. la urma urmelor. prin el. Persoana a treia. deoarece — şi pentru a spune lucrurilor pe nume — aceste acte pot fi reduse ele însele la nişte semne. Chiar în slujba celui mai sumbru realism. Tocmai acesta este mecanismul mitului. Mai puţin ambiguu. Dimpotrivă. Literatura devine depozitara unei densităţi a existenţei. şi cea mai elaborată. deopotrivă — iată o operaţie constantă în întreaga artă occidentală unde falsul egalează adevăratul. în permanenţă. „eu" este martor. Desprinse de Istorie. este suficient să comparăm arta romanescă occidentală cu o anume tradiţie chineză. El instituie un continuu credibil. Printr-un asemenea procedeu. perfectul simplu este înlocuit de alte forme mai puţin ornamentale. dar îi afişează iluzia. ea intră într-un stil. verbul exprimă un act închis. Misiunea ei este de a pune masca şi de a o desemna în acelaşi timp. el constituie unul din acele numeroase pacte formale încheiate între scriitor şi societate. intenţia de a-mi semnala arta care a creato. mai proaspete. se sustrage terorii unei rostiri fără sfîrşit : realitatea se subţiază şi se familiarizează. încape într-un limbaj . absolut nici un semn nu trebuie să deosebească obiectul natural de obiectul artificial : această nucă din lemn nu trebuie să-mi prezinte. nu din agnosticism sau duplicitate poetică. Cititorul căuta asasinul ori de cîte ori apărea un „el" în intrigă : acesta se ascundea de fapt sub „eu". pentru care arta nu este altceva decît perfecţiunea în imitarea realului . De ce ? „El" este o convenţie tip a romanului. mai bine zis. sau voinţa de •a-1 distruge. cînd Povestirii îi sînt preferate alte genuri literare sau cînd. de sensul a ceea ce consumă. dar acolo. aşa cum am văzut. „eu" este totodată mai puţin romanesc : el este deci deopotrivă soluţia cea mai directă. el trasează spaţiul unei verosimilităţi ce va dezvălui posibilul în chiar momentul în care îl desemnează drept fals. ca şi perfectul simplu. scriitura romanescă face tocmai acest lucru. Vă amintiţi probabil de un roman de Agatha Christie în care întreaga invenţie constă în disimularea ■criminalului în spatele persoanei întîi a povestirii. „El" pune în mod formal în evidenţă mitul. ordine diferite din cauza distanţai sau a ficţiunii. verosimil şi fals.frază el poate confirma realitatea unei comunicări şi ierarhia actelor. desemnată ca falsă. nu există artă care să nu-şi arate masca cu degetul. o esenţă în stare să fecundeze. el linişteşte deoarece. Toate acestea trebuie puse în legătură cu o anume mitologie a universalului. este o minciună desemnată . nu vrea să fie decît o introducere în Literatură). Trecutul narativ face deci parte dintr-un sistem de siguranţă al Literaturii. la o pedagogie. Pentru a surprinde semnificaţia perfectului simplu. şi nu a semnificaţiei sale. în timp ce „el" e actor. Regăsim această funcţie ambiguă a perfectului simplu într-un alt element al scriiturii : persoana a treia a ■ GRADUL ZERO AL SCRIITURII / 57 Romanului. pentru justificarea primului şi liniştea celei din urmă. iar Povestirea are un nume. Imagine a ordinii. prin simpla reproducere. fac deci acest serviciu artei romaneşti şi oferă consumatorilor siguranţa unei fabulaţii credibile şi totuşi. el este termenul ultim al unei dialectici formale care va îmbrăca faptul ireal cu veşmintele mereu schimbate ale adevărului şi ale minciunii dezvăluite. actele se apropie de persoane. Agatha Christie ştia foarte bine că în roman. înţelegem atunci prin ce anume perfectul simplu al Romanului se dovedeşte folositor şi deopotrivă de nesuportat . spre exemplu. mai dense şi mai apropiate de vorbire (prezentul sau perfectul compus). definit. de obicei. odată cu imaginea unei nuci. Finalitatea co56 / ROLAND BARTHES mună a Romanului şi a Istoriei narate este alienarea faptelor : perfectul simplu este însuşi actul prin care societatea îşi ia în stăpînire trecutul şi ipostazele sale posibile. dar să lase acestui semn ambiguitatea unui obiect dublu. ci întrucît se consideră că adevăratul conţine un germene al universului sau. atunci cînd povestirea rămîne dincoace de convenţie (opera lud Proust. burghezia triumfătoare a secolului şi-a putut considera drept universale propriile valori şi a transferat toate Numele moralei sale asupra unor compartimente complet eterogene ale societăţii.

folosirea lui „el" romanesc antrenează două etioi opuse : deoarece persoana a treia a romanului reprezintă o convenţie de necontestat. acea întreagă reţea de persoane fragile prin volumul corpului. Oricum. ce dispare deci deîndată. dar pline de greutate prin durata actelor lor. care consideră că. la romancieri precum Cayrol invadarea lui „el" este o cucerire progresivă obţinută împotriva umbrei dense a lui „eu" existenţial . specific întregii arte moderne. Dimpotrivă ■— sau. pe de altă parte. individul-autor îşi cucereşte treptat dreptul la persoana a treia. convenţia este necesară pentru prospeţimea operei lor. La mulţi romancieri moderni. nu există de fapt niciodată Roman fără Literatură.. graţie decorului perfect convenţional şi firav al persoanei a treia. istoria individului se confundă cu următorul traseu : plecat de la un „eu" ce este încă forma cea mai fidelă a anonimatului. Dar cum. în care existenţa are un rol minim pentru a face loc unei legături. astfel Romanul.(acesta este aspectul sinuos al unor povestiri gidiene). „El" la Balzac 58 / ROLAND BARTHES GRADUL ZERO AL SCRnTURII ■' 59 nu este rezultatul unei gestaţii cu punctul de plecare într-un „eu" transformat şi generalizat. Aici. este un act de sociabilitate . La Balzac şî Cezar. el instituie Literatura. sub povara Istoriei. apărut în secolul trecut cînd. dezvăluie existenţa unei lumi în -care Istoria devine principala caracteristică. şarjează convenţia sau tinde cu înverşunare să o distrugă. ci punctul final al unui efort care a putut elibera dintr-o lume personală de stări şi mişcări o formă pură. adică liantul inefabil al existenţei : ordinea — fie ea a continuului poetic sau a semnelor romaneşti. Deci este mai mult decît o experienţă : un act uman care leagă creaţia de Istorie şi de existenţă. între persoana a treia la Balzac şi la Flaubert încape o întreagă lume (cea de la 1848) : de-o parte Istoria. semnificativă. pentru a se sustrage relei sale credinţe. în măsura în care creează o stare mai literară» şi în acelaşi timp mai absentă. ea este un act care implică obligatoriu durata — mai ales în Roman ■—. oricum. ea îi seduce deopotrivă pe autorii cei mai academici şi mai senini. în acelaşi fel. Dar în timp ce la clasici — şi se ştie că din punct de vedere al scriiturii. Iată de ce persoana a treia a Romanului este unul dintre cele mai obsedante semne ale acestui tragism al scriiturii. dar riscă în fiece moment să o împovăreze cu o densitate neaşteptată. iar nu fructul creaţiei : nu există o istorie balzaciană anterioară istoriei fiecărei persoane a romanului balzacian. Modernitatea începe prin căutarea unei Literaturi imposibile. triumf al unei ordini . Pentru Bal-zac. „el" funcţionează analog : persoana a treia realizează aici un fel de stare algebrică a acţiunii. violentă în spectacolul său. Acesta este fără îndoială traseul exemplar al primelor romane ale lui Jean Cayrol. materia. de pildă. Dar durata sfîrşeşte prin a pune din nou stăpînire pe scriitor. Regăsim astfel în Roman acel aparat distructiv şi deopotrivă înnoitor. avalanşa de „el". Literatura s-a văzut desprinsă de societatea care o consuma. deoarece aceasta tinde în mod natural spre propria sa distrugere. iar solilocul — Roman. anterior — apare un „el" romanesc a cărui funcţie este exprimarea unei experienţe existenţiale. pe măsură ce existenţa devine destin. de alta. o artă care. Deci trebuie distrusă durata. apariţia lui „el" nu este punctul de plecare al Istoriei. In ceea ce-1 priveşte pe Kafka. ci este elementul original şi brut al romanului. <ea este şi principalul mijloc de a controla lumea aşa cum vrea. dar coerentă şi sigură. Vom înţelege atunci că „el" este o victorie asupra lui „eu". a terorii sau a verosimilităţii — ordinea este şi rămîne o crimă premeditată. dar pentru acesta din urmă. identificat prin semnele sale cele mai formale. la urma urmei. Maurice Blanchot a arătat faptul că elaborarea povestirii impersonale (vom reţine în legătură cu acest termen că „persoana a treia" e întotdeauna atribuită ca un grad negativ al persoanei) se dovedeşte un act de fidelitate faţă de esenţa limbajului. ea este semnul unui pact inteligibil între societate şi autor . dar şi pe ceilalţi de altfel. unei străluciri sau tragismului raporturilor umane. căci . Totuşi victoria este mereu compromisă : convenţia literară a lui „el" serveşte diminuării rolului persoanei. Literatura e asemeni fosforului : străluceşte mai mult atunci cînd e gata să se stingă. clasicismul se prelungeşte pînă la Flaubert — retragerea persoanei biologice atesta instalarea individului esenţial.

dimpotrivă. o ordine ce se cere din nou distrusă. Perfectul simplu şi persoana a treia din Roman nu sînt altceva decît acest gest fatal prin care scriitorul îşi arată cu degetul masca pe care o poartă. Deci doar prir* evidenţa acestei intenţii. astfel încît nici o scriitură nu este mai artificială decît cea care â pretins că zugrăveşte îndeaproape Natura. întreaga Literatură poate spune : „Larvatus prodeo". înaintez arătîndu-mi masca cu degetul. Departe •de a fi neutră. ea însăşi înlănţuită . Fără îndoială. cit. pp. ci şi al teoriei : există în estetica naturalistă o convenţie a realului aşa ■cum există o fabricare a scriiturii. De asemenea. ea nu va fi inventată decît mult după realism. iar durata — un timp orientat şi semnificativ. Scriitura este produsul şi. liste.o negaţie nu poate îi desfăşurată în timp fără să se realizeze o artă pozitivă. Această scriitură a lui Maupassant. în acea zonă vestibulară unde densitatea vieţii este prezentă. cele mai mari opere ale modernităţii. este o combinaţie între semnele formale ale Literaturii (perfect simplu. surprinsă în claritatea semnelor romaneşti. Romanul este o Moarte . se opresc cît se poate de mult în pragul Literaturii. pentru a-1 purta fără greş spre propria sa alienare. fără a fi totuşi încă distrusă de triumful unei ordini a semnelor : astfel este persoana întîi la Proust. scriitura realistă este. sau despre minciuna credibilă a romancierului. adică un complex de semne. dialectale etc). stil indirect. iar societatea îl marchează cu însemnele foarte clare ale artei. Zola şi Daudet. Dar această transformare nu poate avea loc decît din perspectiva societăţii. De aceea. ■ea este silită doar să zugrăvească. prin el. ca transcendenţă şi ca Istorie a unei durate. ca şi cum actul literar. caracteristică responsabilităţii îrt general : scriitura. diluată. renunţînd la existenţa unei Naturi verbale în mod declarat neaderentă la real. liberă la origine. asumîndu-şi astfel un rol glorios. sinceritatea are nevoie acum de semne false. asumîndu-şi cea mai gravă dintre rupturi — ruptura limbajului social. pe care am putea-o numi scriitură realistă. în mod evident false. cuvinte tari. sursa acestei ambiguităţi. de autori precum Camus. solemnitatea artei. putem recunoaşte pactul care. dar supravegheat. derivată de la Flaubert. şi nu atît sub efectul unei estetici a refugiului. eşecul nu se situează numai la nivelul formei. sfîrşeşte prin a fi legătura care-1 înlănţuie pe scriitor de o Istorie. supremă ambiguitate. şi te mai poţi încă pierde în lectura lui Flaubert ca într-o natură plină de voci secunde în care semnele nu exprimă. împovărată cu cele mai spectaculoase semne ale prelucrării. viaţa devine destin» amintirea — un act util. 49—53. Scriitură şi revoluţie * Meşteşugirea stilului a produs o sub-scriitură. dar adaptată intenţiilor şcolii natura* op. Astfel. Jcan Cayrol care nu ajunge în mod programat la Roman decît la capătul mereu amînat al solilocului. trădează un soi de servitute invizibilă la început. în numele acelei dogme dualiste care spune că nu există decît o . cit prin căutarea unei scriituri în sfîrşit inocente. Societatea este cea care impune Romanul. — şcoala naturalistă a creat în mod paradoxal o artă mecanică ce a evidenţiat convenţia literară cu o ostentaţie nemaiîntîlnită pînă atunci. leagă pe scriitor de societate. Fie că este vorba despre experienţa inumană a poetului. ci mai mult îndeamnă : scriitura realistă nu poate niciodată convinge. Scriitura neutră este un fapt tardiv. a cărui întreagă operă se naşte dintr-un efort prelungit şi amînat spre Literatură.. ritm scris) şi semnele nu mai puţin formale ale realismului (fragmente preluate din limbajul popular. Paradoxul constă în faptul că înjosirea subiectelor nu a dus la un regres al "formei. nu ar produce o creaţie 60 I ROLAND BARTHES GRADUL ZERO AL SCRIITURII / 61 consacrată de societate ca atare decît în momentul în care a reuşit să distrugă densitatea existenţială a unei durate pînă atunci fără semnificaţie. degradîndu-se. printr-un soi de echilibru miraculos. cu toată. Scriitura flaubertiană ţesea treptat o vrajă. fără să pretindă totuşi că adoptă limbajul Naturii sociale — aşa cum va face Queneau. Iar acest limbaj special pe care scriitorul îl foloseşte. pentru a dura şi pentru a fi acceptată. la urma urmei.

menită să semnaleze într-un GRADUL ZERO AL SCRIITURII / 63 mod foarte vizibil un conţinut ce nu poate să se impună fără o formă distinctă.. Zola. asemeni unui obiect. Acest jargon fraged este cel al lui Cathos şi Magdelon. sintaxa exprimă intenţia artistică. Aceste metafore pentru fiecare cuvînt.. or. Trebuie. deoarece. de altfel. înţelegem astfel paradoxul scriiturii comuniste : ea multiplică semnele cele mai marcate ale Literaturii şi. cîteva rînduri dintr-un roman de Garaudy : „. adică. tipic burgheză — cel puţin în trecut. acceptată şi mediocritatea . Scriitura realistă nu poate ajunge deci ■decît la Preţiozitate. şi pe care scriitorul nu ar putea-o domina •decît prin arta sa de a îmbina semnele. braţul firav al linotipului îşi ridica mănunchiul de matriţe dansatoare" sau : „Fiecare mîngîiere a degetelor sale trezeşte şi înfioară clinchetul zglobiu al matriţelor de alamă ce cad în şănţuleţe ca o ploaie de note limpezi". de doctrină) şi pentru că însuşi realismul socialist impune fatalmente o scriitură convenţională. La Andre Stil vom găsi procedee mult mai discrete.. Se ştie că în stilistica lui Maupassant. asemeni unui muncitor ce instalează o piesă delicată. departe de a rupe cu o formă. precum şi epigonii lor — au adoptat o scriitură ce reprezenta pentru ei refugiul şi expunerea unor operaţii artizanale. degetele dansau. adică mica burghezie. spre exemplu. îi înfierbînta tîmplele şi-d izbea arterele. Scriitura aceasta convenţională a fost întotdeauna terenul predilect al criticii şcolare ce evaluează un text în funcţie de munca vizibilă investită în el.. că ceea ce i se oferă este Literatură). semnalînd Literatura fără mare efort : „limpede ca apa de . mînia şi exaltarea sa deveneau tot mai aprinse". Observăm că nimic nu apare aici fără metaforă. Se cunosc declaraţiile lui Maupassant în legătură cu elaborarea formei. evident. aburul otrăvit al antimoniului.. în acest caz. munca investită în ea. funcţia scriitorului nu este atît de a crea o operă. afişînd fără ambiguitate Literatura ca pe o categorie fără nici o legătură cu alte limbaje şi instituind astfel o inteligibilitate ideală a lucrurilor. iată un limbaj real şi nu un limbaj realist. zvelte şi puternice. nu se nasc din dorinţa de a transmite ineditul unei senzaţii. expresivitatea este un mit : ea este doar convenţia expresivităţii.. Daudet. singurul semn aî actului literar — înseamnă în mod naiv să schimbi locul unui complement. prin mecanizarea fără nici o reţinere a tuturor semnelor intenţionale ale artei. de altfel. precum şi toate procedeele naive ale Şcolii. nimic nu este mai spectaculos decît încercarea de a combina complementele. totuşi. eliminate după opinia lor dintr-o estetică pur 62 / ROLAND BARTHES pasivă. Această scriitură mic-burgheză a fost reluată de unii scriitori comunişti francezi. la urma ■urmelor. Intre un proletariat exclus de la orice formă de cultură şi o intelectualitate care a început deja să pună în discuţie însăşi Literatura.. Realismul socialist francez a reluat aşadar scriitura realismului burghez. să pui „în valoare" un cuvînt. întins cu totul deasupra claviaturii linotipului. La el metafora nu se vrea mai mult decît un clişeu aproape complet integrat în limbajul real. în cazul lui Garaudy ea e imensă. Aceşti autori fără stil — Maupassant. „arterele fremătau" sau „el trăia prima clipă fericită din viaţa sa". iar forţa. sperînd astfel să obţii un ritm „expresiv". va regăsi în scriitura artistico-realistă — ce stă la baza majorităţii romanelor comerciale — imaginea privilegiată a unei Literaturi ce poartă toate însemnele strălucitoare şi inteligibile ale identităţii sale.singură formă optimă pentru a „exprima" o realitate inertă. In fapt. A scrie bine — de acum înainte. prin care fraza naturală era transformată într-o frază artificială menită să ilustreze finalitatea sa pur literară. trebuie scris : „a mîngîia" claviatura linotipului. deoarece cititorul trebuie să vadă foarte clar că „este bine scris" (cu alte cuvinte. pe lîngă publicul comunist de redactările din şcoala primară). Or. ci doar ca o marcă literară ce situează un limbaj. Acum.. la un moment datr normele artistice ale proletariatului nu pot fi diferite de ale micii-burghezii (fapt confirmat. Garaudy scrie : „După fiecare rînd. / KOLAND BARTHES regulilor scriiturii artistico-realiste. voioşia fredona în muşchii săi. pentru a fi în prezenţa Literaturii. Iată.Cu bustul aplecat. „A bate la maşină". tot aşa cum o etichetă ne spune ceva despre preţ. Şcoala admiră mai presus de orice în scriitura unui Maupassant sau Daudet semnul literar desprins în sfîrşit de conţinutul său. ci de a oferi o Literatură vizibilă de la distanţă. „a se zbate" (vorbind despre •sînge) sau „a fi fericit pentru prima dată". lexicul trebuind să rămînă dincoace de Literatură. dar care nu se sustrag. — continuă să-şi asume fără rezerve preocupările formale ale artei de a scrie mic-burgheze (acreditată. clientela medie a şcolilor primare şi secundare.

scriitorul aflîndu-se prin scriitura sa într-o contradicţie fără ieşire : fie obiectul operei se supune în mod naiv convenţiilor . Un roman de Sartre nu este roman decît datorită fidelităţii faţă de un anumit ton recitat. cazul lui Aragon trebuie privit altfel. cu băştile şi şepcile trase peste ochi. Or. un compromis sau o răscumpărare secundare.izvor". pp. ca la Maupassant. instituie forma drept conduită şi declanşează o etică a scriiturii. el a preferat să nuanţeze scriitura realistă cu o vagă tentă de secol optsprezece. Literatura este reclamată de operele sau mărturiile unui umanism ce a integrat în sfîrşit Istoria în imaginea sa despre om. ce-şi are normele stabilite de-a lungul unei întregi geologii anterioare a romanului . 66 / ROLAND BARTHES GRADUL ZERO AL SCRIITURII / 67 cînd Sartre încearcă să întrerupă durata romanescă dedu-blîndu-şi povestirea pentru a exprima ubicuitatea realului (în le Sursis — Răgazul). vidate în cele mai fericite situaţii de conţinutul lor tradiţional ce era expresia unei esenţe atemporale a omului. De aceea. Scriitura modernă este un veritabil organism independent care se dezvoltă în jurul actului literar. Nu e mai puţin adevărat şi faptul că. scriitura narată va recompune. adică tocmai din ziua în care marxismul a fost justificat. printr-un limbaj . îndoită"). Astfel.. iar Literatura este impusă. scriitura recitativului. O nouă profunzime se adaugă dimensiunilor de pînă acum ale creaţiei literare. forma constituind ea singură un soi de mecanism parazitar al funcţiei intelectuale. nu un fapt revoluţionar. vechile categorii literare. îi adaugă o valoare străină intenţiei sale. anulîndu-şi tot mai înverşunat condiţia de mit burghez. întotdeauna stînjenitor. cit. de fapt. revoluţionare : scriitura burgheză este socotită la urma urmelor mai puţin periculoasă decît propriul său proces. intervine în gîndire. această fatalitate a semnului literar care face ca un scriitor să nu poată înscrie un cuvînt fără să adopte clişeele proprii unui limbaj demodat. preţiozitatea este alungată din lexic în sintaxă. pe scurt. convenţional şi inuman — această fatalitate deci se declanşează tocmai în momentul cînd. zgîlţîie zdravăn. arhaic sau imitat. cel al Naratorului a cărui voce specifică. sau şi mai clar : „In bătaia vîntului. prin decuparea artificială a complementelor („cu o mînă. Există poate în această cuminte scriitură a vechilor revoluţionari sentimentul neputinţei de a crea încă de pe acum o scriitură. — oricum. se privesc cu o oareşcare [avec pas mal de] curiozitate" (familiarul „pas mal de" este plasat după un participiu absolut. un Timp unic şi omogen. ereditatea sa literară este complet diferită . adesea divergent. definită prin accidente uşor de recunoscut. întorsături neglijente în cadrul unei sintaxe pur literare : „Aşa e. şi nu conţinutul său. Acest limbaj saturat de convenţie nu oferă decît realul între ghilimele . ea îşi ridică genunchii. şi în primul rînd. din ziua în care au simţit-o compromisă în imposturile propriei lor ideologii. Şi chiar mai mult. E clar însă că ideologia stalinistă impunea teroarea oricărei problematici chiar. îl atrage mereu spre un mod dublu de existenţă şi suprapune peste conţinutul cuvintelor nişte semne opace care poartă în ele o istorie. de fapt. 62—65. vîntul". reintegrează categoria Literaturii în romanul sartrian. o ordine lexicală sau sintactică. doar scriitorii burghezi pot resimţi compromisul scriiturii burgheze : fărîmiţarea limbajului literar a fost un fapt de conştiinţă. „mîini înăsprite de frig" etc . atunci op. poate. scriitorii comunişti francezi au rămas singurii care susţin imperturbabili o scriitură burgheză pe care scriitorii burghezii au condamnat-o de multă vreme. de altfel intermitent.. nu mai reuşesc să reziste decît printr-o formă speoifică. sînt folosite cuvinte populare. astfel încît un destin suplimentar al formei. împovărează dezvăluirea Istoriei cu o unitate parazit şi conferă romanului ambiguitatea unei mărturii ce poate fi falsă. înţelegem astfel că o capodoperă modernă este imposibilă. dincolo de simultaneitatea evenimentelor. alăturîndu-1 pe Laclos lui Zola. scriitura va condensa de acum înainte întreaga identitate literară a unei opere. GRADUL ZERO AL SCRIITURII / 65 Utopia limbajului * Proliferarea scriiturilor este o realitate modernă ce obligă scriitorul să opteze. figură complet necunoscută în limbajul vorbit). Bineînţeles.

dar iată-1 şase ani mai tîrziu. a cărui prospeţime ar prefigura printr-un soi de anticipaţie ideală. cînd vine momentul să aleagă cuvintele care trebuie să semnaleze fără înconjur locul său în Istorie şi să afirme că îşi asumă faptele înscrise în ea. sau a unui stil oral. deoarece scriitorul conştient va trebui de acum înainte să lupte împotriva semnelor ancestrale şi atotputernice care. declară primului venit că e „ameţit. anticiparea unei stări perfect omogene a societăţii . De cum îi e cu putinţă. Istoria pe care-o povesteşte.trecut străin. se fixează de sute de ori. condamnînd-o. apare însăşi prefigurarea situaţiei revoluţionare în general. a cărei ambiguitate fundamentală constă în faptul că revoluţia îşi extrage imaginea a ceea ce vrea să cîştige tocmai din ceea ce vrea să distrugă. Simţindu-se mereu vinovată de propria-i singurătate. nu pregetă o clipă. o scriitură moştenită de la o Istorie anterioară şi diferită. renaşte cu atît mai multă voluptate . acest amestec de ameţeală şi greaţă. lumea civilă alcătuieşte acum o veritabilă Natură. sub ochii săi. Istoria aşază un instrument decorativ şi compromiţător. totuşi. Există deci un impas al scriiturii. soluţia acestei problematici a scriiturii nu depdnde de scriitori. revenirea toamnei. Boala lui Michelet e migrena. Astfel. Asemeni artei moderne în ansamblul său. suferind. ea este conştiinţa acestei destrămări şi însuşi efortul de a o depăşi. Proliferarea scriiturilor instituie o Literatură nouă. MICHELET Michelet devorator de istorie ** „Oamenii de litere suferă mereu şi totuşi nu trăiesc mai puţin" (MICHELET CĂTRE EUGENE NOEL) MIGRENELE. scriitorul observă o disparitate tragică între ceea ce face şi ceea ce vede . la 50 de ani : c gata să se însoare cu o tînără de 20 de ani şi să-şi înceapă. Bărbatul acesta. din adîncul unui . pentru a o înfăţişa. dimpotrivă. de care nu e răspunzător şi care e. plin de vioiciune o a treia . a unui grad zero sau a unui grad vorbit al scriiturii înseamnă. Iar corpul. îi acordă totuşi un răgaz pe care Literatura îl foloseşte spre a-1 recuceri . a lumii civile. Iată marile evenimente ale acestei vieţi : o furtună copleşitoare. Pe moarte mereu.formei. autor al unei opere enciclopedice alcătuite dintr-un neîntrerupt discurs în şaizeci de volume. scriitura literară poartă deopotrivă alienarea Istoriei şi visul Istoriei : ca Necesitate. totală tulburare. şi nu mistice sau nominale. primăvara. acel corp doborît de orice pală potrivnică. poate doar renunţînd la Literatură. pîndeşte schimbările de vînt şi de soare. fie scriitorul recunoaşte imensa prospeţime a lumii prezente dar nu are la îndemînă. perfecţiunea unei noi lumi ada-mice. decît o splendidă limbă moartă . Scrie întruna (cincizeci şi şase de ani de viaţă matură) şi totuşi o face într-o continuă. ea continuă să fie o imaginaţie ce aspiră la fericirea cuvintelor. căci luxul nu este niciodată inocent : şi se va vedea silit să folosească în continuare acest limbaj stătut şi îngrădit de uriaşul val al tuturor oamenilor care nu-1 vorbesc. în mîinile sale. de fapt. o ploaie care-1 descătuşează. în întreaga scriitură actuală asistăm deci la un dublu postulat : apare tendinţa unei rupturi şi cea a unei reînnoiri. bătrîneţea" . în măsura în care aceasta nu-şi inventează limbajul decît ca proiect: Literatura devine Utopia limbajului. pustiit". iar mitul literar nu este depăşit . fără încetare. majoritatea înţelege că nu poate exista un limbaj universal în afara unei universalităţi concrete. scriitorii de azi simt acest lucru : pentru ei. sincer convins. slab. Atunci se naşte un tragism al scriiturii. Orice îi provoacă migrenă : frigul. furtuna. în faţa paginii sale albe. acesta se va întoarce la el prelucrat. iată-1 la 44 de ani : simte cum intră în „acest îndelung supliciu. ea atestă destrămarea limbajelor. Orice scriitor ce se naşte deschide în el procesul Literaturii . produce limbaje vii ce îl exclud pe scriitor. şi nu ca o reconciliere. la acel limbaj visat. literatura rămînînd surdă la Istoria noastră prezentă. îi impun Literatura ca un ritual. singura pe care o poate folosi. Michelet şi-1 poartă de ici colo. vîntul. zadarnic va crea un limbaj liber. căutarea unui non-stil. inseparabilă de destrămarea claselor : ca Libertate. iar această Natură vorbeşte. trece dintr-o ţară într-alta. iar acesta este impasul societăţii însăşi . unde limbajul nu ar mai fi alienat. ca să plece din nou. călătoreşte.

în schimb. încărcate cu o semnificaţie. ca pe un fel de otravă sacră. dar mai ales o sensibilitate orientată. ce devine astfel. împlineşte. munca lui nu a fost lipsită de tragedia fiecărei clipe. dăru-indu-i. practic. mărturiseşte. Iar migrenele „istorice" nu au. printr-un fel de reducţie trigonometrică. lîngă Turin). deci. fragil. a Istoriei-divinitate. adică se instalează în miezul substanţei istorice. însuşi egoismul (care 1-a determinat să-şi părăsească prima soţie şi băiatul care era pe moarte). sub însăşi întinderea veacurilor şi înaintează spre propria-i moarte printr-o . ci şi ca pe un obiect posedat. * Michelet par lui-memc. concertată. O furtună sau o primăvară îi pot ameninţa opera. Ar fi prea puţin să spunem că pentru Michelet munca a fost o simplă igienă : mai degrabă o dietetică. alt scop decît să facă din Michelet un manducator. Greţurile. înseamnă a-i conferi rodului acestei trude un soi de semnificaţie superlativă. ci şi moartea sa. pentru Michelet. 2 MÂ GRĂBESC. ordonată de o disciplină aproape monahală. sacrifică. un gest încărcat de semnificaţie. căci ea îl transformă pe Michelet în istoric. ea face din el un pontif care absoarbe. se dezvoltă acolo şi. ameţelile. şi-a păstrat mereu tensiunea profetică. ceea ce ar putea însemna că în el totul e pregătit pentru a face din istorie un aliment. cit. Apa (prima baie în mare la 57 de ani). salvate. Michelet se împovărează cu cele mai teribile răuri istorice. A fi bolnav de Istorie. o cotropeşte triumfător. această moarte trăită şi reluată acţionează ca o hrană. MICHELET BOLNAV DE ISTORIE. MUNCA. tot timpul vieţii. toate sînt dovezi. însăşi oroarea de Istoria pe care o povesteşte le provoacă : Michelet are 70 / ROLAND BARTHES migrene „istorice". 17—23 MICHELET / 69 această fiziologie „dezlînată" pare a avea o singură menire : de a se supune celei mai dure constrîngeri — cea a muncii. se hrăneşte cu ea. odată cu ele. erudiţie şi scriere). acest om a fost posedat de o smintită furie a muncii. La drept vorbind. preot şi proprietar al Istoriei K Dar mestecarea rituală face să treacă în corpul preotului nu numai substanţa divinităţii. Mai mult încă : după Femeie — elementele. Nu doar munca şi sănătatea. Despre Michelet se spune întotdeauna : sensibilitate excesivă. la cheremul celor mai întîmplătoare forţe. Michelet îşi controlează slăbiciunea fizică întocmai ca un parazit. Iar tema cristologică îşi urmează cursul : Michelet primeşte istoria ca pe o hrană. Iată deci care-ar fi. desprinse de răul obişnuit — greţurile — alcătuiesc un corp dezmembrat. întregul corp al lui Michelet devine produsul propriei creaţii. pp. este vorba de migrene adevărate . neexistînd decît prin ea. septembrie 1792. concrete ca o durere de dinţi. şi migrenele sînt transferate acolo. De fapt. propria-i viaţă. Editions du Seuil. Chiar atunci cînd dorea neîncetat. glorifică. în ce le priveşte. în fiece moment. Pentru că munca — adică istoria — e un loc hrănitor. moare „de" Istorie. Fiindcă atunci cînd nu lucrează. Toate acestea. Deşi cu un aspect „funcţionăresc". tot atîtea boli declanşate instantaneu. Soarele (la Hyeres). Teroarea şi. Dar în acelaşi timp. le ia asupra sa. unde orice slăbiciune e preschimbată-n valoare. Michelet e mort (eîte declaraţii pe tema asta !) . cu ardoare. ci mult mai mult : chiar moartea sa. „Am băut prea mult sîngele negru al morţilor" — ceea ce înseamnă că la fiecare migrenă Michelet reînnoieşte în el moartea Poporului-divinitate. lucrările (de o imensă întindere). Orarele (draconice). aşa cum se moare — sau mai bine zis cum nu se moare ■— din dragoste. Da. Să fecundezd o existenţă vidă şi slabă prin valoarea masculină a unei munci încrîncenate.. 1954 ** op. începuturile Convenţiei. Michelet îşi aşază propru-i timp. sufocările nu sînt declanşate doar de anotimpuri şi ambianţe . Michelet cunoaşte încă trei mari renaşteri : Pămîntul (băile de nămol de la Acqui. îndreptată spre o semnificaţie. Nu e nici o metaforă în cele de mai sus . un caracter profetic. nu înseamnă doar să o priveşti ca pe o hrană. ca toate destrămările posibile să-i ameninţe corpul. rolul migrenelor : să-i propună ideea creaţiei ca alegere responsabilă. Dar munca aceasta încrîncenată (de informare. Cu alte cuvinte. iar între istoric şi Istorie apare un fel de simbioză surprinzătoare.viaţă.

iar repeziciunea privirii transformă tot ceea ce vedem într-un soi de perete îndepărtat şi imobil. cauze care — la scara umanului — sînt dispersate în diferite timpuri. graba amestecată cu nelinişte şi toată această mişcare disperată. spaţii şi ordine. MICHELET / 71 meni nu poate şti cu precizie. Fiziologia călătoriei romantice (pe jos sau cu diligenta) e tot ce poate fi mai opus : în acest din urmă caz. . E ceea ce Michelet numeşte „a vîsli" („Vîslesc prin Louis XI. de el. Mai rău încă : irosiţi fără vreun sens şi pe care nu i-a putut umple decît cu un prelung strigăt de amărăciune. generînd mereu o euforie. căci ele „satură". căci forţa supremă a acestuia este de a reuni printr-o percepţie simultană momente. cu predilecţie) : Mă grăbesc. şi — la drept vorbind —■ prea aproape de istoricul-călător. Călătoria aceea presupunea două mişcări care antrenau întregul corp : fie istoveala mersului îndelungat. istoria umanităţii e percepută ca o creaţie (aici divină. iar el nu e decît ultimul om al unei lumi-maşină. ca şi cum corpul. întreaga Istorie a lui Michelet e de fapt această dublă perspectivă. Istoria nu poate decît să se grăbească. tabloul (survolarea) îl aşază pe Michelet aproape la înălţimea lui Dumnezeu. MlCHELET-lNOTATOR. ci şi cu muşchii şi răbdarea. Adică o înghite în timp ce o străbate. întîmplări. se pare —. Trebuie să-ţi deschizi o 72 / ROLAND BARTHES cale. nu fără a suferi —■ atroce. care marchează încheierea victorioasă a Istoriei Franţei (23 de volume. Dar oare cind anume ameninţă moartea ? Ni1 E de la sine înţeles că aici e vorba de o intenţionalitate inconştientă şi că nu ar' avea nici un sens — ba ar fi chiar inutil — să ne punem problema sincerităţii lui Michelet. istoricul poate în sfîrşit să moară. totul adîncit în smoala unei substanţe istorice ingrate. care reduce corpul istoricului la rang de obiect. ZBORUL ÎNALT. 36 de ani. De aici frumuseţea şi teroarea unei asemenea călătorii. Vîslesc prin Louis XIV. Tabloul înlocuieşte astfel vechile cosmogonii : în ambele cazuri. ameninţă. peisajul e cucerit cu greu. să-1 „forţezi" nu numai cu ochii. ignoranţa. Tablourile istorice (de exemplu Flandra în secolul al XV-lea) sînt frecvente la Michelet. Michelet cunoaşte prea bine acel „omega" al Istoriei (Revoluţia).mişcare proporţională celei prin care Istoria sa se precipită spre capăt : sub ameninţarea morţii. mistuit de nevoia de a consuma Istoria cît mai tîrziu cu putinţă. înaintînd prin timp. după gustul nostru de azi. deopotrivă. Ţelul întregii sale vieţi stă astfel sub semnul devizei ducilor de Bourgogne (citaţi mereu. Atunci. că Istoria s-a încheiat. 20 de secole). Missa est". Hrana ideală este cea pe care o înfăţişează tabloul. răsună cu solemnitatea unui „Ite. dar n-are cum să prevadă dacă va avea destul timp spre a celebra Istoria pînă la capătul ei. Cinci ani irosiţi în mod tragic. Gestul corporal care descrie cel mai bine această dublă operaţie este mersul. Este exact ceea ce va face şi Michelet. iar Revoluţia. aduc odihna. te striveşte. protestînd violent prin ultimele sale trei cărţi (l'Histoire du XlX-e siecle — Istoria veacului al XlX-lea şi apocaliptica sa prefaţă). Cum „mănîncă" Michelet Istoria ? O „paşte". oameni. Michelet arde tot mai mult. s-ar sufoca prin însăşi apăsarea spaţiului. Bineînţeles. înot cu greu. momentele cele mai numeroase sînt de jenă. marea prefaţă din 1869. cotropeşte. Dar scufundarea presupune o asimilare incompletă a Istoriei. el te înconjoară. Opus povestirii. 2 A glorifica înseamnă a face vădit ceva în esenţa sa. MICHELET-MĂRŞALUITOR. răgaz în care nu ştie ce e cu el. Ar trebui însă să ne reamintim că voiajul romantic urmărea un cu totul alt efect decît călătoria modernă. înlătură oboseala şi. Cele două mari epoci odată parcurse. Vîslesc viguros prin Richelieu şi prin Frondă"). care precipită Istoria Franţei pe măsură ce vîrsta morţii se apropie. în fine consumată şi alăturată secolelor care au pregătit-o. treptat . cu mobiluri nesemnificative şi fade. timp de cinci ani. excesive. cufundat într-un element în care nu mai respiră. fie euforia panoramei. respiraţia liniştită şi privirea. de oboseala unui marş orbesc. o hrană la care nu mai ajungi. în vremea de azi participăm la o călătorie doar cu ochii. De unde.

des repetate. ea împiedică cele două organisme să se unească şi să se revigoreze unul pe celălalt : istoricul nu se mai poate hrăni cu Istoria . deci ca un obiect al cărui Fabricator se află în afară. ci plonjeuri scurte. Fraza lui Chateaubriand se încheie întotdeauna decorativ. niciodată un capitol din Michelet nu are un caracter de concluzie. silindu-1 să mănînce şi apoi să rumege Istoria. pe neaşteptate. iar tabloul nu e niciodată închis . orbit şi încăpăţînat ca un înotător de cursă lungă . ca ale unui proprietar maniac care vrea să-şi posede cu grăbire bunul cîştigat. o străpung pe dată cu gesturi bruşte. Povestirea e un calvar . descoperă ţăranul. arta — adică retorica tradiţională. Ar fi mai elocvent să-i opunem pe scriitorii voraci. cu metrii şi clauzulele sale. ba chiar o traumă.dincolo — micheletiană). panoramică : istoricul trece. în aşa fel incit tot ce mi se întîmplă. co'nducînd discret fraza spre o euforie finală. A scrie Istoria înseamnă deci pentru Michelet a urma un itinerar fatal. la capătul său e o nelinişte. după cum înaintează sau are o clipă de răgaz. trebuie să o spun". comprehensivă. cea a fratelui duşman Chateaubriand — arta aceasta e o piedică în calea nutririi reciproce între istoric şi Istorie. a divinităţii reîmpătimite. interpelările de genul : „să admitem. povestirea se îndreaptă spre o desfăşurare. Discursul lui Michelet — ceea ce numim îndeobşte stil — este tocmai acest soi de navigare plănuită. ca un peşte şi prada sa. ceea ce Sainte-Beuve a numit extraordinar de exact stilul vertical al lui Michelet. el o poate doar privi. „devoratorii"'. Pentru Michelet. se distruge. adaugă ani după ani. în bine sau rău. am să revin. cadenţele sale de muzician). tabloul —• o glorie. dimpotrivă : ameninţaţi să-şi piardă prada din exces de înfrumuseţare. euforie de călător care. Arta este un izolator („Arta parcă mă acoperă cu un strat de lac. Rimbaud). In cazul acestor scriitori. se înghite. E cunoscut faptul că scria spontan în versuri libere şi că se simţea mereu urmărit de „stil". referindu-se chiar la Michelet. dimpotrivă. Jacques. scriitorilor „alunecoşi". care-i impune o suită de asceze şi de MICHELET / 73 bucurii şi care. apoi emoţie. Michelet aparţine acestui gen de scriitori prădători (Pascal. surprins. vede şi înţelege . Sînt nişte scriitori ai măsurii şi clauzulei. Ceilalţi. de tip Chateaubriand. ci prin acest soi de tempo existenţial care-1 face pe Michelet călător. dar nu în virtutea unui plan retoric. se opreşte. cea a înotătorului sufocat sau. umblă. îl transformă într-o divinitate suferindă sau triumfătoare. Iar prefaţa. ba chiar deasupra. rupturi provocate de o euforie retorică. pentru care Michelet nutrea o vie oroare. Altfel spus. iată cum se dezvăluie un al doilea plan al istoriei. Or. reluarea de către istoric a unei încarnări umilite. fapte după fapte. aşezat într-un cu totul alt plan. cea a lui Michelet. dacă vreţi. dar între aceste două mişcări există desigur o tensiune. Priviţi-1 numai cum înaintează prin secolul său al XlV-lea (cel plin de erudiţie) . o să vedeţi. nici o alunecare pe orizontala frazei. nici o cadenţă finală. nota sau postfaţa au pentru discurs aceeaşi semnificaţie pe care o are propoziţia incidenţă în frază : privirile acestea recu74 / ROLiAND BARTHES rente asupra propriei opere sînt frecvente la Michelet (Proust le numea. deodată. pe scurt. nici o desfăşurare. care nu pot scrie fără să-şi devore în orice clipă discursul. şi apoi. cred. apoi spectator. neterminate. de unde priveşte fără a fi văzut. de la muncă la Sărbătoare. cînd muşcă pentru a naşte o operă de artă"). se ascultă alunecînd şi apoi terminîndu-se . o voi spune. după cum nici un şir de fapte nu este vreodată atropic. Această sinucidere e intenţionată. povesteşte. Istoria şi pe naratorul ei. alunecînd la . semeţ în dreptul brazdei sale : profundă mirare. pe scurt. această voracitate constă în a substitui cadenţelor oratorice ale artei nobile. care aşază alături. pentru un răstimp. Totul se leagă. Nici o legătură între această ciudată irumpere şi bă-trîna „subiectivitate" din manualele şcolare. incidentele bruşte. îl însoţesc fără a-1 întrerupe. Istorisirea înaintează la Michelet prin unde . vîsleşte. de tip Michelet. „Alunecoşii" îşi desfăşoară discursul. MICHELET-PRÂDATOR. mă pătrunde ca apa tare într-o gravură. Michelet era terorizat de artă exact în măsura în care avea darul ei.

strălucitoare şi stearpă. fruct al unui har sau al unui triumf. întreţesîndu-se în acelaşi timp cu ea. subiecte de bacalaureat : Tabloul Franţei. Barante sau Lamar-tine). pe de-o parte. Pentru Michelet. pe regele Franţei în Evul mediu : forţa îi vine din golul lăuntric. mii de eredităţi se anulează unele pe altele. Destin fatal. dar şi toate ordinele posibile ale obiectelor istorice. Căci Istoria nu poate fi obiectul unei aproprieri decît dacă se constituie într-un obiect veritabil. Acest obiect concav şi plin. el îşi şterge limitele prin slăbiciune . de pildă. nici stilul destrămat nu ar fi avut un sens ritual. terminată. 76 / BOL. o umilinţă ascunsă între faldurile herminei. pentru Franţa centrală. Aşadar nă£-rea temă micheletiană — cea a unei lumi fără rupturi. desfătătoare. cu mare greutate. Istoria a fost consumată. pînă la hrănirea sugarului din Anglia. Sînt neutre şi netede ca un spaţiu vid şi au. Istoria a fost pentru Michelet o hrană rituală doar datorită faptului că a desfăşurat-o în întregime. El însuşi a fost ameninţat de poezie ca de un infern natal. înzestrat cu două capete sau doi poli. lumea a vorbit mai întîi în versuri. Un singur element rezumă toate calităţile neînsemnatului —■ Proza. orgolios. a nenumăratului. fiind plină ca un ou sau un ţesut. Proza e un semn al omogenului — şî astfel. o adevărată înclinaţie spre homocromie. dar absorbind tot : popor. dacă Michelet ar fi fost doar istoricul unei singure epoci (ca şi Thiers. Istoria sa a devenit filosofie a istoriei. Arta aşază istoria la vedere şi-1 face pe istoric scriitor. ci cu o Istorie-Dumnezeu. ISTORIA-OBIECT. nu mai . Proza e superioară în măsura în care e o absenţă a caracterelor individuale. meduza etc). devorată. cit. e imaginea însăşi. de la era reptilelor pînă la Waterloo.AND BARTHES cetare umiditatea undelor şî licviditatea atmosferei. Se ştie că. gata să-1 reînvie pe istoric. Corabia olandeză* Pentru Michelet. valoare. de la descoperirea infanteriei. adică din acea „netezime".. pe de alta. digerată. conferea Prozei o valoare superioară. Nici migrenele lui Michelet. adică. pp. 75 în cel mai bun caz. Spre deosebire de regele Angliei. spre plasticitatea nesfîrşită a caracterelor superficiale. schimbînd fără în* op. burghezie. întrucît reprezenta limbajul unei civilizaţii mai evoluate. sangvin. adică o formă generală uneşte particularitatea mişcărilor şi a originilor. produs al MICHELET / 77 unei contopiri. ţintind însă la proză.suprafaţa ei ca pe o peliculă netedă. i-a confecţionat două limite. Regele Franţei e prozaic. posteritatea nu a crezut că-1 poate salva pe Michelet decît îmbălsămîndu-1 în pliurile cîte unei antologii pur stilistice (fragmente despre bravură. percepînd intîmplătorul ca pe ceva neînsemnat. corabia olandeză e spaţiul ideal al familiei. căruia Michelet n-a putut decît să i se sustragă. e din aceeaşi stofă cu cei din propriu-i univers : la modul ideal. Istoria a devenit hrană. acest soi de ou solid. asemeni unor animale. împlinită si. şi nu al unei reuniri : pentru regele medieval. Aceeaşi idealitate a Franţei în Europa şi a Centrului în Franţa : o plenitudine superioară. suspendat în materia netedă a apelor. i-a dat o direcţie : la drept vorbind. totul contribuie la umanitatea lui Michelet în aceeaşi măsură cu migrenele sau prefeţele sale. MICHELET . Aufklarerii franco-englezi credeau că proza a apărut după poezie . Iată-1. din acea stare superioară în care mii de forţe. 27—35. ca spre o eliberare hotărîtoare. a omogenului. Franţa centrală e prozaică. nici drumul său prin povestire. nu e decît un vid. Michelet şi-a umplut-o pe a sa. Caracterul enciclopedic al unei opere care înregistrează nu numai toate epocile. In mod firesc. fapt care. general şi desfătător. Biserică. PROZA. UNIRE-UNITATE. într-o viziune progresistă a Istoriei. rîndunica. „particular". NETEDUL. Jeanne d'Arc. investindu-se cu forţa de a comunica zilnic prin „mestecare" nu cu o Istorie-Ştiinţă. Să ne reamintim un lucru : cuplul Proză-Poezie a produs multă nelinişte în veacul al XVIII-lea . aceea care i-ar fi îngăduit să devore Istoria.

Deoarece Proza e rezultatul unei estompări. cum se ştie. i se substituie imaginea unui univers în creştere neîntrerupt păstrată. O nouă schemă. lăsînd în locul lor. O temă. puţină Picardie. Chimia şi transformismul care se năşteau atunci i-au oferit o imagine decisivă a acesteia. Anjou şi Beauce. puţină Normandie. substanţială (iarba. adun'aţi-le pe toate în acest pol negativ şi veţi avea na78 / ROLAND BARTHES ţiunea superlativă a Europei. Michelet n-a încetat să-1 susţină pe Geof-froy Saint-Hilaire transformist.y MICHELET / 79 De fapt. (nota trad. al substanţelor necesare pentru elaborarea chimică a generalităţii' franceze. nisipul. Iată deci cum la Michelet. ACŢIUNEA. este în fapt expunerea unei experienţe de chimie : enumerarea provinciilor nu e atît descriere. secolul al XVUI-lea. lipsit de puterea formatoare a Legii). adică vitalistă şi deopotrivă morală. Unitatea îi este superioară în măsura în care distruge insăşi memoria individualităţilor care o compun. Figură de o mare noutate. ea nu există decît în acest vid întreţinut prin însăşi1 dispunerea părţilor sale. deoarece reunirea Franţei s-a înfăptuit atunci nu printr-o simplă alăturare de provincii (unire). Franţa. judecat elementele. a doua nu e decît o masă fără viitor şi fără istorie. cîntărit. spune Michelet). l'Ile-de-France. le adaugă imaginea Istoriei-Sinteză. prin urmare). trebuie să-i dăm acesteia un nume moral : unitatea. care a încercat să atace şi sinteza federativă. atestă acest lucru : acţiunea. fără margini şi fără rotunjime (apa. oile. deci de Franţe pozitive (incomplete. * In italiană în orig. pe Lavoisier chimist. De parcă ar fi lista aceea de la începutul unei reţete de bucătărie : luaţi puţină Champagne. care a împrejmuit miezul negativ al Franţei cu un brîu de trepte. iar odată cu Introducere în Istoria Universală (1831). sîngele. ca o substanţă disociatoare. Un privilegiu doar al Franţei. aurul englez). şi nu ca stare. spiritul ghibelin. pretutindeni. descris. a vreunui însemn sau a ceva individual : e vidul. ia locul vechii ordini clasice. născîndu-se mereu. a stabilit principiul amestecării lor : datorită acestei polarităţi cu totul aparte. Asta a făcut Mi-chelet : după ce a numărat.există înnădire. Şi Istoria ne dă multe asemenea exemple. însuşi Tabloul Franţei. cît un recensămînt metodic al elementelor. salvate o vreme graţie temei benefice a numărului de aur al gînditorilor-arhitecţi italieni . nici urmă a vreunei origini. deoarece imaginii unui univers colaţionat şi compus (Newton). Dar această operaţie chimică (să nu uităm totuşi că La-voisier e încă foarte aproape de Michelet) a fost însoţită de o reacţie : contrarevoluţia religioasă. Adică o stare inferioară. Frederic cel Mare. căci ea doar alătură elemente pozitive pe care le poate armoniza. Matematicile. făcînd să apară în locul lor o zonă de absenţă unde totul devine din nou cu putinţă. Federaţiile sînt fapta cea mai însemnată a Revoluţiei („cea mai frumoasă zi din viaţa mea". de pildă. Tînărul Michelet moştenise două scheme : Istoria-Plantă (Herder) şi Istoria-Spirală (Vico). împotriva lui Cuvier fixist. întotdeauna ambiguă la Michelet. care menţine continuitatea („viaţa menţine uno tenore") *. s-au armonizat rase. S-au unit state. doar o căldură totală. deci netedul desăvîrşit. Leibniz) nu e altceva decît — într-o formă moralizatoare — schema combinaţiei chimice a corpurilor sau a amestecului natural dintre specii. sînt lipsite de polaritate : prima nu e decît o plenitudine dură. împotriva lui Laplace matematician. benefică între toate şi pe care Michelet a aplicat-o ca indice de valoare unor obiecte istorice privilegiate (Franţa. Această temă. ci printr-un adevărat fenomen de coagulare chimică (unitate). iar în Franţa — cea a Federaţiilor din anii '90. doar aerul neted şi cald al unei noi plenitudini : patria. omogenul e înzestrat cu un mijloc de fabricare foarte precis : amestecul. deschis incubării unei călduri cordiale : libertatea. deci inaptă pentru chimia binefăcătoare a vidului . Anglia şi Germania. în-vîrtiţi-le în jurul unui miez central. dar nu aboli. CHIMIA FRANŢEI. căci prin ea Michelet a putut să opteze pentru omogen ca act. prezentat de obicei ca un strămoş al geografiei. Dar o unitate nu a existat decît o singură dată : cea a Franţei. care a distrus elementele alcătuitoare. Franţa nu e decît o acţiune chimică nesfîrşită. Dublul său imperfect e unirea.

elasticul — de la apă la om. Dacă e cumva ea ? Goethe ura mult dinii. El a aplicat consecvent figura la-marckiană a acelei scala viventium. Evreul în-pietricele. Copacul nu trece oare dincolo de propriu-i ordin ? Ba da : el geme. plînge. erou micheletian („marmora are idei. din ecuaţie în ecuaţie. Nici o barieră de esenţă între ordinele naturii : mineralul e plantă. şi ştiinţa sa. de pe cea mai de jos treaptă a scării animale. animalul poartă în el 1 2 Homocromia animalelor pelagice cu apa mării e un principiu darwinian. alburiul.(Dante. unul prin celălalt. de pildă : la început o simplă deschizătură. au fost în cele din urmă privite cu acea suspiciune generală.. Pînă şi piatra. iar Zemira. ţapul în profet (Moise al lui Michelangelo). adică omogenul proiectat e un spaţiu-durată. MICHELET / 81 visul omenescului. contopite. în care făptura. Elefantul. MATERIA CALATOARE. GOETHE-CÎINE. să nu mai existe o diferenţă capitală între fiinţe şi obiecte. de altfel extrem de confuze"). APA-PEŞTE. cînd planta se continuă în animal. Mirza. Brunelleschi). o singură substanţă e privilegiată : apa. Să treci de la apa mătăsoasă. şi nu „natural". substanţă şi devenire. Lavater şi Saint-Martin). nu numai în cărţile de naturalist. căţelele sale. cînd 80 / ROLAND BARTHES bărbatul însuşi poate înlocui femeia prin transhumanarea căsătoriei. asemeni unui uriaş organism animal : Leibniz. apa este şi elementul mitic al fecundărilor. la urma urmelor. în această nestatornicie a materiei. străveziul. lebăda în femeie (Leda Renaşterii). lunecosul. colcăitorul. Ea poate trece prin miile de stări intermediare ale materiei : limpedele. Aceste două lumi sînt pentru el lumile generaţiei spontanee (în care credea cu tărie) şi ale partenogenezei. Amara vrajă. iar în acest caz. vîscosul. e la cheremul celor din jur precum unul ce doarme" '. inspiratorul lui Michelet. de la atom la heruvim) şi în special gnosticii (Restif. nu e decît „visul unui destin neîmplinit". apoi de flacără. dis-creditînd astfel. decît un fel de metaforă a formei iniţiale. Vico. De pildă. Dar de fapt. cea a „papilor" Laplace şi Cuvier. prin bunătatea sa deosebită. animalele : „Dar copiii pe care o zînă rea nu-i lasă să crească şi care nu şi-au putut limpezi primul vis din leagăn ?. Bonnet şi Robinet (fiinţele sînt înlănţuite. atît de desfătătoare pentru Michelet. pe care a asociat-o mereu lumii-Femeie. chiar şi meduza. de teamă ca monada să nu-i fie . Micheiet nici nu putea să găsească un limbaj mai bun proiectului său de plenititudine. materia cea mai încrîncenată. sau ogiva. e poate un străvechi brahma . unul şi acelaşi înveliş. Deci apa e arhetipul tuturor legăturilor. a se vedea deja în Montesquieu. prinsâ-n laţul nedesăvîrşit. al XVIII-lea. Michelet a descris în primul rînd toate stările intermediare ale materiei. de fapt. înaintînd încet. 13).. De aceea. nici închegată. savurînd acele zone ambigue ale devenirii. . rotundul. pietrele sînt vii. Michelet a făcut din Napoleon un (fals) matematician. Multe filosofii din acest secol. se transformă. cînd în locul silexului apare grîul. la peştele străveziu * născut parcă din ea e ca şi cum ţi-ai face mîna să alunece peste ceva neînnădit şi te-ai întinde tu însuţi pe acea netezime ideală. scara progresivă a fiinţelor. deopotrivă 2. cristalinul. e năpădit de un vis vegetal. decît această desfăşurare netedă a formelor. Fabre d'Olivet. In legătură cu forţa genezică a Peştelui. produce viaţă : pielea se naşte din apă . gelatinosul. proiectau conturul unui univers extins. cînd creierul unui copil nu e altceva decît o floare lăptoasă de camelie . orice dialectică devine cu putinţă. Dar descrierea acestor prefaceri e ca o mîngîiere. ci chiar şi în Istoria sa. dintr-un singur foc. TRANSFORMISMUL : un puternic sprijin pentru omogenul lui Michelet. prin blîndeţea. peştele în mamifer. Mesmer. vîscoasă. nici fluidă. Pauline. îndreptată de obicei spre un univers „construit". Spiritul Legilor (XXIII. Dar mai e ceva : prin forţa sa de a lega. ia formă de inimă. omogenul se răspîn-deşte. şi tiranul. ca o specie lamarckiană . după o veche expresie medievală (zidarul catedralelor era magister de vivis lapiclibus) . iar apoi Francezul care se hrăneşte cu el . Michelet a vorbit adesea despre lumeaPeşte. astfel încît termenul final să nu fie. între regnurile naturii şi ideile morale. îl fac pe Michelet să-şi aducă aminte cu groază şi remuşcare de prima sa soţie.

Istoria nu înaintează prin cauze. precum în mult visata corabie olandeză. în fine. toate acestea îi sugerează mişcarea binefăcătoare a unui 1 Se va vedea mai încolo cît de malefică e tema „dormirii" la Michelet. închis ca într-un pîntec. în rest. Robert le Pieux. La fel. cauzalitatea. Această teroare a „somnului" trebuie opusă acelei fascinaţii a umbrei. dar ea e exilată cu prudenţă în regiunile incerte ale moralităţii. şi în cazul obiectelor istoriei : unele nu sînt cîtuşi de puţin cauza celorlalte. de pildă. şi Poporul. această indecizie a materiei şi a stărilor avea să absoarbă însuşi corpul lui Michelet : migrenele şi greţurile. trecut din planul Naturii în cel al Istoriei. în acelaşi timp. a pleoapelor închise şi braţelor ce se odihnesc. reluată de prietenii lui Michelet. iar el observă toate fazele acestei transsubstanţieri. ca o plantă sau o specie. adică existenţă musculară. a nopţii. de altfel. întîi de toate. Michelet simte că s-ar desprinde anevoie. 82 / ROLA. întrucît avea „un suflet puternic şi nervii de fier". care au forţa atribuită odinioară cauzelor mecanice. corpul spre dezmembrare. ele sînt pur şi simplu două zone ale aceleiaşi întinderi. Lavoisier şi Geoffroy. Şi în acest caz. Există însă. Michelet nu are ce face cu o asemenea explicaţie care ar opune obiectele eterogene ca pe o cauză efectului său. pentru că ar fi o impietate să nu crezi în ea . a unei continuităţi. ca la En-ciclopedişti. Tocmai de aceea. Michelet face o baie de nămol . Thomas Becket şi Jeanne d'Arc nu există o progresie cauzală. deoarece ea e specifică ţărilor protestante '. ştiinţele epocii. Natura nu mai e catalog. fapte istorice ? Nu .ND BARTHES univers desfăşurat. nici o graniţă. uneori. succesiunea nu e de ordin cauzal. ci un vast înveliş : luaţi între degete o fîşie de pînză şi-o să înţelegeţi imediat : lumea e netedă ca o mătase. La Acqui. Istoria dezvoltă „uno te-nore". istoria e mai curînd o suită de identităţi.înghiţită de ei. Grecia şi homosexualitatea ■—■ ceva cu neputinţă ! Grecia e numai lumină ! Nu se poate ca Fre-deric cel Mare să fi fost pederast. STÂRI SUSPENDATE. postulate pur şi simplu psihologice. jumătate Femeie. De pildă : generaţia sponMICHELET I 83 tanee trebuie să existe. deci plină de vigoare. psihologia unui Mâine de Biran. între Louis le Debonnaire. La Toulon — altă identitate. aşa cum planta sau specia reprezintă durata unei aceleiaşi ţesături. întîlnită la Proust şi Valery. Godefroy de Bouillon. ci doar momente diferite pe o aceeaşi tulpină. una cu nisipul : între univers şi el. Jeanne nu e rezultatul unui anumit număr de date antecedente. mişcarea ei e mai mult continuitate decît succesiune. iar Istoria 1-a înconjurat ca un înveliş. deci logică : el se înfăţişează. că Michelet a străbătut Istoria ca un înotător în apă. percepere anevoioasă. Şi totuşi. Există desigur un anume tip de cauzalitate michele-tiană. Am văzut. NICI O CAUZALITATE. de altfel. în Franţa nu trebuie să existe familia. tot ştiinţele Naturii ne dau un răspuns. Iată-1 depersonalizat. corp şi Pămînt trec unul într-altul. Ele sînt necesităţi de ordin moral. ISTORIA-ECUAŢIE. ba chiar că sămînţa e „cauza" florii ? Nu. sau cum balena e făptura pe jumătate Peşte. rămînînd suspendat în acest paradox ideal : aurora ■— esenţa însăşi a tranzitoriului. o funcţie vizuală. apoi metempsihoză. la drept vorbind. aproape aşa cum floarea „reprezintă" sămînţa dintîi şi viitorul fruct. o reţea de identităţi : e. ci prin egalităţi. ci ecuaţional. Tot astfel. In cele din urmă. ci. E limpede că ne referim la o cauzalitate pur statică . din mrejele Nopţii. Pierre Leroux şi Jean Raynaud. Caracterul vegetal al creşterii istorice exclude. Numai tabloul are. Ce se întîmplă cu omogenul în timp ? ISTORIA PLANTA. cum îi spune — Michelet se scufundă. în cada de marmoră — sicriul său. se mai pune o întrebare : ce se întîmplă cu acest omogen. De la ţăranul Jacques la Jeanne d'Arc. I-ar fi trecut cuiva prin cap să spună că meduza e „cauza" balenei. spre marea lui părere de rău. Tot restul Istoriei e mers. într-o contopire deplină. în mod evident. vulgarizată de hinduiştii Burnouf şi Anquetil. şi Revoluţia. în zori văzînd cum se naşte ziua şi. ci ei . dar cu cîtă desfătare. leşinurile şi ameţelile predispun. conturîndu-se tot mai ferm.

. nu pentru structura sa. taxînd-o drept tautologie. perenitatea esenţei morale aşază Istoria micheletiană într-o zonă paramatematică : istoria înaintează mai mult prin transformări (în sensul dat de Condillac termenului). Regele Franţei se identifică de altfel cu Poporul. principiul motor va fi acelaşi pentru Natură şi pentru Istorie. Dar oricîte ocoluri ar face. adică a Morţii uscate. toţi sînt Poporul 2. că întruparea lui Dumnezeu în om reîncepe mereu. fără să trişeze. dimpotrivă : Natura înaintează de la un regn la altul. Iată o imagine ce rezumă destul de bine idealul scriitorilor noştri „în vacanţă". decît prin evoluţii. iar pentru Michelet. printr-un al treilea termen al ecuaţiei : Biserica. un reportaj reuşit. informaţii legate de ideea pe care burghezia noastră şi-o face despre scriitorii săi. fotografiaţi de Figaro : recreerea banală şi. moralitatea micheletiană — adică tot ce ni se pare că decurge dintr-o retorică incertă — dă Istoriei o savuroasă onctuozitate. în acelaşi timp. mai mult chiar. 2 Hegel a condamnat această progresie prin identităţi. urmînd căile unei adevărate emancipări civice. Distincţia are o importanţă aparte în planul ideilor. Bineînţeles. Altele îşi dezvăluie nebănuite ramificaţii : în prima parte a evului mediu. Cum să treci de la figura Celui Drept la o alta ? Cu atît mai mult. cum celula „explică" animalul. îşi va implanta propriul organism tocmai în căldura acestei Istorii închise. Vital pentru prima. anumite trăsături specifice ale Revoluţiei se regăsesc într-un trecut foarte îndepărtat. cînd presimţea şi dorea Revoluţia din '89. 363). prestigiul unei vocaţii pe care nimic n-o poate opri sau deteriora. tot astfel există o substanţă fundamentală. Fără să îl cunoască prea bine. Meduza se îndreaptă spre o formă de animalitate mai evoluată. îi recunoaşte toate figurile atunci cînd ele i se înfăţişează. Am văzut că Michelet a fost mai întîi surprins întîlnindu-1 pe Jacques . 84 / ROLAND BARTHES Deoarece Istoria nu e decît o întindere de obiecte identice. ca un parazit inteligent. nu însă şi existenţială. de unde o ambiguitate intelectuală. fără dublul său. istoria nu e decît şirul ecuaţional al figurilor sale. istoricul nu se pierde niciodată prin ea.reprezintă termenii unei ecuaţii : toţi sînt slabi. în ambele cazuri apare acea voinţă de a trăi. deoarece Michelet. moral pentru cealaltă. Şi aşa cum fibra „explică" planta. Nu avem însă de-a face aici cu nici un naturalism al moralei : nu regnul natural îi imprimă moralei miş1 „Scoţînd Evanghelia dintr-un timp şi un loc anume. întîrziate. ca India primitivă. legîndu-1 de tema malefică a Fatalului şi Mecanicului. Într-un anume fel. aceste egalităţi pot fi. Dar aceste identităţi mai au nevoie şi de aparenţa deplasării. foarte eficace din punct de vedere sociologic şi care ne dă. MICHELET / 85 carea. p. mai mult sau mai puţin. Important e ca ele să se întîlnească şi ca în univers nimic să nu rămînă vreodată singur. fiindu-i patimă. De exemplu. lanţul de identităţi care o alcătuiesc are o uriaşă forţă de combustie : familiaritatea. val-rîeenii propovăduiesc că ea se reînnoieşte neîncetat. VOINŢA DE A TRAI. toţi sînt Crist. Istoria rămîne omogenă. Deci. Deci Evanghelia nu datează din cutare an al epocii lui Tiberiu. 1 Faguet remarcase foarte bine acest caracter inversat al cauzalităţii micheletiene (Secolul al XlX-lea. Michelet nu-1 putea tolera pe Hegel : îl discredita într-un fel propriu. rotunde. Michelet nu naturalizează cîtuşi de puţin morala. La urma urmelor. i-a trebuit însă numai o clipă ca să recunoască în acest ţăran frust însăşi esenţa Poporului. dacă ne gîndim bine. comună tuturor peisajelor istorice : e ceea ce Michelet numeşte : Evanghelia veşnică K Dar ideea acestei Evanghelii veşnice nu e altceva decît transformismul Iamarckian aplicat creştinismului : Dreptatea stă la temelia tuturor momentelor istoriei — inclusiv a momentului creştin — iar. Ea e de-a pururi : Evanghelia Veşnică". MITOLOGII * Scriitorul în vacantă ** Gide citindu-1 pe Bossuet în timp ce cobora pe fluviul Congo. pînă la Philippe le Bel. Căci Michelet optează pentru mişcarea continuităţii. esenţială. nu însă şi în cel al existenţei. EGALITĂŢI AMÎNATE. ci moralizează Natura.

pp. decît simpli turişti. Imaginea plină de bonomie a „scriitorului în vacanţă" nu este. în urma lecţiilor lui Siegfried şi Fourastie. dacă nu chiar să muncească. o familie. De-abia i s-a acordat un atribut social (iar vacanţa e unul foarte plăcut). de vacanţa mediumului său. dar şi vacanţă falsă. dar. pentru ca apoi să poată fi mai uşor desfiinţată. Unul îşi scrie amintirile. bineînţeles — de către prozaismul încarnării sale . funcţia literatului ne duce cu gîndul la ambrozie şi pîine : o substanţă miraculoasă. scriitorul îşi poartă peste tot natura de scriitor . una din cele folosite de societate pentru a-şi aservi scriitorii . la viaţa de zi cu zi a unei rase selecţionate prin geniu. un fel de fiinţă diferenţială pe care societatea o expune pentru a profita mai cu folos de pe urma singularităţii factice cu care-1 onorează. dacă eu.Această burghezie. Scriitorii sînt în vacanţă. tiranului. ** op. nimic nu periclitează mai mult singularitatea unei „vocaţii" decît contrazicerea ei — şi nu. în timpul faimoaselor sale vacanţe pe care le împarte fratern cu muncitorii şi negustorii. el este scriitor şi pe „tron". Muncă falsă. Toate acestea ne tri88 ' ROLAND BARTHES mit cu gîndul la aceeaşi imagine a scriitorului supraom. voi savura această umanitate fraternă. Iar cel care nu face nimic. într-un elan de liberalism. nişte pantaloni scurţi şî o nepoţică. înţelegem că e foarte „firesc" ca scriitorul să scrie mereu. din moment ce e în afara determinismelor umane . MITOLOGII / 87 alţi profesionişti ai vocaţiei. cel puţin. de o epocă cu precădere materialistă. mitul „vacanţei literare" ia amploare. doar dacă aceştia nu-i sînt potrivnici). Această logoree mai are un avantaj : caracterul său imperativ o face să treacă în mod natural drept însăşi esenţa scriitorului. şi ar fi poate interesant să-i urmărim dezvoltarea mitologică. Producţia literară se asimilează unui soi de secreţie involuntară. deci. pe plajă. Dar admirabila originalitate a scriitorului provine din faptul că. Să afirmi că acest eveniment îi priveşte acum şi pe scriitori. scriitorul este pradă unui zeu lăuntric ce vorbeşte mereu. oamenilor săi de spirit (evident. iată o modalitate de a-i convinge pe cititorii noştri burghezi că ţin pasul cu timpul lor . aflînd din ziare cum cutare mare scriitor poartă pijamale albastre. Bineînţeles că această proletarizare a scriitorului nu este recunoscută decît cu zgîrcenie. asemeni regelui Ludovic al XlV-lea. dar zeul rămîne şi. e măgulitor să poţi recunoaşte nevoia unor pro-zaisme. negarea. pentru a ne exprima cu mai multă nobleţe. El sfîrşeşte prin a accepta că are şi o existenţă umană. şi statutul prestigios pe care societatea burgheză îl recunoaşte. să accepţi realităţile moderne. particip. în timp ce Muza lor veghează şi zămisleşte fără preget. 1957. pe cînd ceilalţi muncitori îşi schimbă esenţa şi nu rămîn. Plin de încîntare. în orice situaţie. fără să-i pese. cit. „Vacanţa" e un fapt social recent. prin tehnicile sale. un eveniment proletar sau. deci tabu. produsă. el continuă cel puţin să producă. atunci cînd recunoaşte că şi scriitorii sînt oameni. că omul de litere s-a şi întors în empireul pe care-1 împarte cu * Mythologies. în vacanţă — semnul umanităţii sale este evident . sau. Bineînţeles că pot fi emoţionat. odată cu concediile plătite. Eveniment şcolar la început. eternă. Editions du Seuil. muncitoresc. să ne ofere un spectacol prozaic al scriitorului.. 30—33. ce acceptă o formă socială doar pentru a fi mai uşor surprinsă în prestigioasa sa diferenţă. că specialiştii sufletului omenesc sînt şi ei supuşi aceluiaşi statut general al muncii contemporane. printre lucrările omului. Astfel. Prin această ultimă fanfaronadă. graţie confidenţelor. decît o vicleană mistificare în plus. iată un vechi truc al tuturor hagiografiilor. din păcate. Astfel că „firescul" în care ne eternizăm romancierii nu are alt rol decît să traducă sublima contradicţie dintre o condiţie prozaică. altul îşi corectează ciornele. simplu cititor. ea a devenit. ce au şi ei vacanţă. Am greşi însă dacă am vedea aici un efort de demistifi-care.depăşind cu mult anotimpul estival : jurnalistica de azi se străduieşte tot mai mult. Dimpotrivă. un al treilea îşi pregăteşte viitoarea carte. surprinsă şi cucerită în primul rînd de propria-i toleranţă. şi chiar flatat. Şi astfel. un gest de avangardă pe care doar o personalitate puternică îşi permite să le afişeze. . o veche căscioară la ţară. o mărturiseşte ca pe un comportament cu adevărat paradoxal.

la urma urmei. să pui sub semnul întrebării claritatea autorului. căci. ca şi în fiecare din termenii săi. oare. cultura ideală ar fi doar o blinda efuziune retorică. în acele filosofii narcotizante care. tocmai aceste filosofii sînt recunoscute de neînţeles) înseamnă să-ţi ridici orbirea sau mutismul la rangul de lege universală de percepţie. plin de siguranţă. ce apare şi el periodic. Căci nu-mi rămîne decît să pun pe seama unei categorii supraumane existenţa unor fiinţe suficient de cuprinzătoare pentru a purta pijamale albastre şi a se manifesta. Cunoaşterea e Răul. Prin celălalt. desprinzîndu-se şi mai mult de acest pămînt pentru un lăcaş celest. Bătrînul cuplu romantic al inimii şi minţii nu există. dintr-o complicitate a neputinţei într-o complicitate a inteligenţei. or. în final. ironic şi. sau pentru a-şi exprima gustul pentru brînza grasă cu aceeaşi voce cu care îşi anunţă viitoarea Fenomenologie a Eului. scriitorul respectiv devine pentru mine o vedetă şi mai mare. poate gnostică. mimînd astfel nerozia. neputinţa sau incapacitatea de a înţelege ? Cu siguranţă. dezvăluind că îi plac vinul alb şi biftecul în sînge. Primul decretează brusc obiectul criticii inefabil şi. Miraculoasă în totalitate. ei se declară prea nătîngi. dimpotrivă. Amănuntele vieţii lui zilnice nu-mi fac. sau să pledezi. critica îşi proclamă. o artă a cuvintelor pentru a exprima trecătoarea înduioşare a sufletului. nu e ceva mai comod decît să mărturiseşti că nu înţelegi nimic din existenţialism. care prin meserie sînt inteligent. Toate astea înseamnă. Critica mută şi oarbă * Criticii (literari sau dramatici) folosesc deseori două argumente destul de ciudate. printr-o coincidenţă supărătoare. că te crezi destul de inteligent pentru ca. produsele artei sale îmi vor părea şi mai miraculoase. înseamnă să scoţi din lume marxismul şi . Adevăratul chip al acestor profesiuni temporare de incultură este vechiul mit obscurantist ce spune că ideea e nocivă. nu din modestie . în interesul tău. nici pe departe. E binecunoscută manevra din saloanele Verdurin : „Eu. 36—37. deci sînteţi la fel de inteligenţi ca mine". dacă „bunul simţ" şi „sentimentul" nu o controlează . Să faci meseria de critic şi să proclami sus şi tare că nu înţelegi nimic din existenţialism sau marxim (căci. înzestrîndu-1 în mod public pe scriitor cu o existenţă în carne şi oase. unde pijamalele şi brînza nu îl vor împiedica defel să-şi facă auzită nobila rostire demiur-gică. în realitate. nici voi nu înţelegeţi nimic . MITOLOGII / 89 drept conştiinţă universală. această contradicţie şi-ar pierde bineînţeles întregul interes într-o lume în care munca scriitorului ar fi desacralizată pînă-ntr-atît încît să pară la fel de naturală ca funcţiile sale vestimentare sau gustative. însă. prin asemenea confidenţe. brînza grasă de Savoia şi mierea de levănţică". pp. pe această temă şi ideile lui Graham Green despre psihologi şi psihiatri) . natura inspiraţiei sale . De ce. în acelaşi timp. dimpotrivă. dimpotrivă. nu înţeleg nimic . deci. în consecinţă. în favoarea inefabilului poetic. prea mărginiţi pentru a înţelege o lucrare reputată filosofică .sau cum unui tînăr romancier îi plac „fetele frumoase. mărturisind că nu înţelegi ceva. însărcinaţi să se ocupe puţin de emoţie şi inefabil. o simulată panică neghioabă (ce urmărea. fructe ale aceluiaşi pom : cultura e permisă doar dacă-şi recunoaşte periodic vanitatea scopurilor şi limitele puterii (de reţinut. cu un ton milităros. 90 / ROLAND BARTHES nu limpezimea propriei minţi . scriitorul accentuează întreaga singularitate mitică a propriei condiţii. discreditarea lui Lefebvre prin izolarea în ridicolul purei celebrităţi). sau. evident. de esenţă încă mai divină. Spectaculoasa alianţă dintre atîta nobleţe şi atîta futilitate înseamnă că mai credem în contradicţie. decît în reprezentările de origine incertă. astfel o piesă de Henri Lefebvre despre Kierkegaard a provocat la cei mai buni critici ai noştri (şi nu vorbesc despre reduşii declaraţi). orice rezervă cu privire la cultură reprezintă o poziţie teroristă. mai clară sau mai apropiată. şi * op cit. au sprijinit întotdeauna regimurile dure ce se debarasează de intelectuali. faci publicul să protesteze mai uşor şi îl atragi. critica inutilă. Rezultatul operaţiei va fi că. să mărturiseşti ruşinat că nu ai avut şansa să fi fost iniţiat în filosofia Extraordinarului. periodic.

Nu vrei să înţelegi piesa marxistului Lefe-bvre. vestigiu al unei vîrste romantice trecute. Arhetipul acestui vis este romanul acela perfect : Insula misterioasă în care bărbatul-copil reinventează lumea. mai ales (căci te cred mai degrabă viclean decît incult). filosofia le înţelege MITOLOGII / 91 foarte bine. Gestul profund al lui Jules Verne este. necazul e că. pînă devenea ca un ou . umplîndu-le. plină de obiecte numărabile şi învecinate. Şi peripeţiile au rostul să imprime lumii un fel de stare elastică. Verne aparţine laturii progresiste a burgheziei : opera sa proclamă că nimic nu-i poate scăpa omului. a căror unică grijă este de a se adapta cît se poate de perfect unor situaţii devenite complexe. şi care subliniază prin contrast sănătatea adevăraţilor proprietari ai lumii. apoi. să se joace sprintene cu distanţele cosmice şi. Iar pe această planetă consumată triumfal de eroul vernian. într-o operă. în largul său : lumea găseşte tot ce-i trebuie în ea. pipa şi focul în sobă. dimpotrivă. luarea în stăpînire. e ca un obiect în palma sa. gestul său e al unui enciclopedist din secolul al XVIII-lea sau al unui pictor olandez : lumea e finită. că lumea. să o reducă la un spaţiu cunoscut şi închis. cu propriile sale categorii. se închide în ea şi încununează acest efort enciclopedic prin imaginea burgheză a căpătuielii : papucii. chiar şi cea mai îndepărtată. rîndurirînduri. Verne a inventat un excelent mijloc romanesc pentru a da măreţie acestei continue stăpîniri a lumii : rezolvarea spaţiului prin timp. de fapt. iar acordul dintre autor şi vîrsta copilăriei nu vine dintr-o banală mistică a aventurii ci. Verne a construit un fel de cosmogonie închisă asupra ei înseşi. dar nu din motive metafizice sau morale ci. Verne a fost un maniac al plenitudinii : el termina mereu lumea şi o umplea. şi că. în schimb. dar fii sigur că marxistul Lefebvre îţi înţelege perfect lipsa de înţelegere şi. Imaginea . inventare. proprietatea nu e decît un moment dialectic în aservirea generală a Naturii.existenţialismul : „Eu nu înţeleg. Verne nu a încercat defel să deschidă lumea pe căile romantice ale evaziunii sau ale planurilor mistice de infinituri . pe care o regăsim în pasiunea copiilor pentru colibe şi corturi : să te închizi şi să te aşezi confortabil — iată visul existenţial al copiilor şi. se dezlănţuie inutil. deopotrivă. pp. plenitudinea sa. şi dacă-ţi reclami cu atîta putere dreptul de a nu înţelege nimic şi de a nu vorbi despre ea. doar de om. la Verne cu o explorare a spaţiului închis. în timp ce afară. de a înlătura col-ţi'şoarele goale. în afara numeroaselor idei pentru ştiinţă. o umple. nu are nevoie de nimeni pentru a exista. din cine ştie ce picant capriciu al geografiei. să îndepărteze. dacă. un fel de Anteu burghez cu nopţi nevinovate şi „tămăduitoare". Cred că acest principiu este mişcarea continuă de închidere. şi pînă si principiul său existenţial. Bineînţeles că poţi judeca filosofia în numele bunului simţ . întotdeauna izbutite.. cu plăsmuirile şi uneltele omului. suprapunerea continuă a acestor două categorii. să o populeze. Singura sarcină a artistului * op cit. de ce să te mai faci critic ? Să înţelegi. 80—82. să lămureşti e totuşi meseria ta. Dar. furtuna. Nu îi explici pe filosofi. sau le dispreţuieşti pînă-ntr-atît. dulcea mărturisire „inofensivă" cu care o proclami. în care omul va locui. incontestabil. deci. Imaginarea călătoriei corespunde. la urma urmei. cu timpul. dar ei te explică de minune. al lui Verne. el a căutat mereu să o îngusteze. să pună la încercare puterea omului în spaţii şi timpuri. deci voi sînteţi cretini". într-un fel răutăcios. dacă „bunul simţ" şi sentimentul nu înţeleg nimic din filosofie. pur şi simplu. 92 / ROLAUD BARTHES este de a întocmi cataloage. o închide. Nautilus si Corabia beată * Opera lui Jules Verne (al cărui semicentenar l-am sărbătorit recent) ar fi un obiect potrivit pentru o critică de structură : e o operă cu teme . din fericirea comună a finitului. spaţiul. apoi să apropie marginile. apare deseori figura unui desperado. pradă re-muşcării sau spleenului. riscîndu-le pe o aruncătură de zar sau pe un gest nebunesc. te temi atît de mult de temeiurile ei filosofice. adică infinitul.

tema unei izolări preţuite. stăpîn şi proprietar (singur stăpîn la bord etc). semnul închiderii. Să iubeşti navele înseamnă să iubeşti o casă nemaivăzută. devine deja altceva : un copac împodobit. 193—247. toate navele lui Jules Verne sînt nişte „intimităţi" perfecte. . de o întrebuinţare socială ce se adaugă purităţii materiei. Toate obiectele lumii pot trece de la o existenţă închisă. Dar eu am încercat să definesc lucruri. iar vastitatea periplului sporeşte încă şi mai mult bucuria trăită în spaţiul lor închis. la o stare orală. Plăcerea de a fi pe vas înseamnă întotdeauna bucuria de a te închide perfect. î 94 / ROLAND BARTHES Mitul. înainte de a fi un mijloc de transport. căci nici o lege. societatea . îl ajută pe om să treacă de la o psihanaliză a cavernei la o veritabilă poetică a explorării. orice poate fi mit ? Cred că da. imagini. poţi vedea. există doar un mijloc de a exorciza natura posesivă a omului asupra vasului : să suprimi omul. încărcat de complezenţe literare. căutător prin infinituri : mereu gata de plecare.. * op. corabia ce spune „eu" şi. dar este. că mitul este un sistem de comunicare. tot ceea ce e de domeniul discursului poate fi mit. spaţiu de locuit. dar mai întîi va trebui să o descriem ca formă. Mitul este o rostire Nu orice rostire. Dar atunci cînd e rostit de Minou Drouet. încă de la început. Un copac este un copac. din mijlocul acestei interiorităţi fără fisură. aşa cum vom vedea imediat. nu vine s-o contrazică ci. peştera fermecată . de condiţii speciale. bineînţeles. că ar fi complet iluzorie încercarea de a opera o discriminare substanţială între obiectele mitice . mută. deoarece mitul este o rostire. în această formă. pentru că în clipa cînd nava devine spaţiu de locuit. în această privinţă. fie ea naturală sau nu. revolte. dintr-o dată.corăbiei. peste care o întreagă morală nautică îl face deopotrivă zeu. Obiectul cu adevărat contrar lui Nautilus de Verne este Corabia beată a lui Rim-baud. atît de MITOLOGII / 93 importantă în mitologia lui Verne. Observăm. ce permite societăţii să şi le însuşească. limbajul are nevoie. Deci. de a dispune de un spaţiu absolut finit. în acord perfect cu etimologia : mitul este o rostire 1. mereu închisă — şi nicidecum marile plecări nedesluşite : vasul e un spaţiu de locuit. limitele istorice şi condiţiile de folosire. dimpotrivă : corabia poate fi simbolul plecării. printr-o imensă fereastră. omul îşi şi pregăteşte desfătarea într-un univers rotund şi neted. Or. nu cuvinte. pe scurt. mult mai profund. cit. obiect posedat . el este un mod de semnificare. desfătarea izolării atinge paroxismul atunci cînd. astăzi * (fragmente) Ce este mitul. adaptat unui anumit consum. Nautilus este. într-o altă etapă. ci prin felul în care îl proferează : mitul are limite formale. eliberată de concavitate. va deveni ochi călător. pp. Mulţimea corăbiilor de legendă sau ficţiune sînt. aceasta nu va mai fi încăpere. Pentru a deveni mit. intimitatea prin contrarul său. perfecţiunea căldurii umane dinlăuntrul lor. înţelegem astfel că mitul nu poate fi un obiect. un concept sau o idee . precum Nautilus. 1 Mi se vor obiecta mii de sensuri ale cuvîntului mit. de a lua în stăpînire un număr cît se poate de mare de obiecte. nu interzice să se vorbească despre lucruri. un mesaj. şi să laşi corabia singură : atunci. dar niciodată substanţiale. şi poţi înţelege astfel. El nu se defineşte prin obiectul mesajului său.. astăzi ? Voi da pe loc un prim răspuns foarte simplu. nedesluşirea apelor din afară. după cum va trebui să se reinvestească. în această privinţă. Bineînţeles. o formă căreia i se vor stabili. din moment ce universul este infinit de sugestiv. Dar trebuie să afirmăm răspicat. în această mitologie a navigaţiei. deci.

Dar există. rostire etc. unele noi tentative ale criticii literare după modelul dat de Bachelard. Putem considera că există mituri foarte vechi. impunînd semnificaţia dintr-o dată. Dar şi un statut comun. 96 I ROLAND BARTHES Imaginea devine scriere din momentul în care este semnificativă : asemeni scrierii. în logică. imaginea şi scrierea. începînd chiar cu Saussure. o imitaţie decît un original. dacă semnifică ceva. ne dau posibilitatea să formulăm judecăţi asupra lor fără să ţinem seama de materia alcătuitoare. într-adevăr. şi apoi.). dar nu eterne. Ea nu este fără importanţă : imaginea este. obiecte fatalmente sugestive. Cu toate acestea. aşa cum credea Baudelaire despre Femeie ? Cu siguranţă. fără dispersare. şi doar pentru că presupun o conştiinţă semnificantă. cu o semnificaţie : şi săgeata trimisă pentru a semnifica o provocare este o rostire. rostire . publicitatea. poate fi alcătuită din scrieri sau reprezentări : discursul scris. Ceea ce nu înseamnă că rostirea mitică trebuie tratată la fel ca limba : la drept vorbind. o fotografie sau un articol de ziar vor fi pentru noi. luîndu-le locul. ce converteşte realul în vorbire — şi numai ea — răspunde de viaţa şi moartea limbajului mitic. înseamnă că recurgi la semiologie. prin limbaj. reportajul. chiar şi obiectele. nici materia nu definesc mitul. ci îl definesc şi îl explorează ca pe ceva cu-valoare-de. Mai mult sau mai puţin îndepărtată. căci orice materie poate fi înzestrată. MITOLOGII / 97 Serm'ologia este o ştiinţă a formelor. Acest mod generic de a concepe limbajul este justificat de însăşi istoria scrierilor : cu mult înainte de inventarea alfabetului nostru. psihanaliza. obiecte de genul kipu inca sau desenele-picto-grame erau rostiri curente. mitul este de domeniul unei ştiinţe generale mai largi decît lingvistica. mai imperativă decît scrierea. Este clar că la nivelul percepţiei. unele obiecte cad pradă rostirii mitice pentru un scurt moment. şi uneori independent de el. Nici obiectul. Deci. lexis — „enunţ" . decît un fragment al acestei vaste ştiinţe a semnelor pe care a postulat-o Saussure acum vreo patruzeci de ani sub numele de semiologie. Ea nu s-a constituit încă. de acum înainte. găsită pentru această semnificaţie . nu. Mitul ca sistem semiologic Ca studiu al unei rostiri. Or. . fie ea verbală sau vizuală . in mod arbitrar. psihologia eidetică. vor deveni rostire. fără o analiză prealabilă. apoi dispar . dar şi fotografia. altele. în mod obligatoriu. orală . deci. în aceeaşi" măsură. Nu vreau să spun astfel că semiologia ar da în mod egal socoteală de toate aceste cercetări : ele au conţinuturi diferite. postulînd o semnificaţie. ci despre această imagine. sportul. bineînţeles. ca ştiinţe ale valorilor . Aş vrea să spun cîteva cuvinte în legătură cu necesitatea şi limitele unei . toate aceste materiale ale mitului. Dar tocmai că aici nu e vorba despre un mod teoretic de reprezentare. sau o caricatură decît un portret. filmul. devin mit. structuralismul. oare. Această rostire este un mesaj şi. un întreg domeniu al cercetării contemporane revine mereu la problema semnificaţiei .' diază semnificaţiile independent de conţinutul lor. nu se poate spune totul dintr-o dată . cu sensul de enunţ considerat independent de adevărul său (cf. * din gr. căci doar istoria umanităţii. toate vor să studieze faptul doar în măsura în care semnifică. azi. nu este. de exemplu. spectacolele. chiar în cadrul imaginii. deoarece stu. mitologia nu este. orice unitate sau sinteză semnificativă. deoarece mitul este o rostire decisă de istorie : el nu ar putea apărea din „natura" lucrurilor. nu solicită acelaşi tip de conştiinţă .■t MITOLOGII / 95 Evident. şi anume : semiologia. ea reclamă un lexis *. fie că sînt reprezentative sau grafice. ele nu se mulţumesc să întîlnească faptul. există mai multe moduri de lectură : o schemă se pretează mai bine semnificării decît un desen. mitologia nu se poate întemeia decît istoriceşte. Petit Robert) (nota trad. discurs. Dar aceasta nu e o diferenţă constitutivă. vom înţelege. toate pot deveni suportul rostirii mitice.

în orice sistem semiologic avem de-a face — şi acesta e un punct foarte important — nu cu doi. semiologică şi ideologică. dacă apare în exces. Voi aminti. uneori nici unul. Jdanov îl lua în derîdere pe filosoful Alexandrov ce vorbea despre „structura sferică a planetei noastre". credeam că doar forma poate fi sferică. decît tin semnificant şi un semnificat. jumătate-substanţe. Nu percep un termen după altul. că această distincţie are o . Există. mai puţin sterilă . însă. ea trebuie să vorbească „viaţa". pur şi simplu. bineînţeles. încît analiza poate părea inutilă . a spus Jdanov. Se prea poate ca pe planul „vieţii" să nu existe decît o totalitate indistinctă de structuri şi forme. conduce tocmai la ea. trandafirii şi pasiunea ? Nici măcar atît . între 1 Dezvoltarea publicităţii. ca specificitate. să consideri formele drept obiecte ambigue. vom vedea. cu atît este mai supus criticii istorice. Dacă iau un buchet de trandafiri. făcută sfinţeniei în Saint-Genet de Sartre ? Periculos ar fi. chiar şi o anume nuanţă cafenie — tot atîtea mesage pentru mine. slogane. realismul jdanovian. Dacă ar fi fost mai puţin terorizată de spectrul „formalismului". pe planul analizei. Important este să se înţeleagă că unitatea unei explicaţii nu poate consta din amputarea vreuneia din abordările sale. ci legătura care îi uneşte . tot aşa. împotriva unui anume don-quijotism al sintezei — de altfel. deci. ci. de aceea el este o echivalenţă." Jdanov avea dreptate : nu putem vorbi despre structuri în termeni de formă. Dar pe plajă. ci cu trei termeni diferiţi. nici un mesaj. îndepărtează de Istorie. mai departe. aşa cum a făcut-o. poate. avem deci semnificantul. să-şi găsească metodele şî limbajele. dacă este nesemnificativ. Situată în limitele sale. nu pot confunda trandafirii ca semnificant şi trandafirii ca semn . haine. jumătate-forme. Există exemplu mai bun de critică totală decît descrierea formală şi istorică. la drept vorbind. ci o ştiinţă printre altele. în faţa mării : ea nu poartă. fac din ea un semn. Nu am. „Pînă acum. artificiul analizei. aici. implicaţii funcţionale atît de strînse (ca de la parte la întreg). o pietricică neagră . dar nu suficientă. dimpotrivă. ca ştiinţă istorică . el este un sens. că orice semiologie postulează un raport între doi termeni : un semnificant şi un semnificat. panouri. Spre deosebire de limbajul comun care îmi spune. şi acesta platonic — orice critică trebuie să accepte asceza. am trei termeni. semiologia nu este o capcană metafizică. pot s-o fac să semnifice în multe feluri : nu e decît un semnificant. voi spune că formalismul. din păcate. condamnarea la moarte într-un vot anonim). cu adevărat nesemnifi-cante. oare.asemenea ştiinţe formale. şi nu o egalitate. adică totalitatea asociativă a primilor doi termeni. în momentul în care. a radioului sau ilustraţiei. semnificatul şi semnul. Cîte spaţii. spre exemplu. în timp ce semnul e plin. în schimb. semnificantul este vid. ar fi înţeles că studiul specific al formelor nu contravine cu nimic principiilor necesare ale totalităţii şi Istoriei. fără a mai vorbi de şirul nesfîrşit al riturilor comunicative (rituri ale aparenţei sociale) fac mai urgentă ca oricînd constituirea unei ştiinţe semiologice. în planul analizei. Şi este adevărat că. parcurgem într-o singură zi ? Prea puţine. critica istorică ar fi ajuns. aşa cum arăta Engels. Dimpotrivă : cu cît un sistem este mai definit în formele sale. coordonarea dialectică a ştiinţelor specializate ce sînt implicate aici. îl fac să-mi semnifice pasiunea. Acelaşi lucru se poate spune despre mitologie : ea face parte din semiologie. ce material semiologic ! Steaguri. că semnificantul exprimă semnificatul. ea studiază ddeile-în-f ormă *. nu am decît nişte trandafiri „pasionalizaţi". ca ştiinţă 98 / ROLAND BARTHES formală şi. în timp ce. iar în cadrul ei. o împovărez cu un semnificat definitiv (de exemplu. cu siguranţă. Să mai iau şi alt exemplu . din ideologie. a marii prese. deopotrivă. tot aşa cum în planul . căci aceşti trandafiri încărcaţi de pasiune se pot descompune perfect în trandafirii şi pasiunea ce existau şi înainte de a se uni pentru a forma cel de-al treilea obiect : semnul. însă. Acest raport leagă obiecte de ordin diferit . Necesitatea este cea a oricărui limbaj exact. trăitului nu pot despărţi trandafirii de mesajul lor. semnificat şi semn. Dar ştiinţa nu are ce face cu inefabilul. deopotrivă. şi invers. Parodiind o vorbă cunoscută. de pildă. MITOLOGII / 99 semnificant. să înzestrezi forma unei substanţe cu o formă. dacă vrea să o transforme. Sînt aici. necesară.

de aceea. Unul din termeni (evit să-i dau vreo întîietate) este constituit din sensul manifest al comportamentului. însă. Şi tocmai el va deveni primul termen sau termenul parţial al sistemului lărgit pe care îl construieşte. acele cu-valoare-de. în acelaşi mod . Grafie literală sau picturală. Pentru Freud. Această schemă tridimensională. decît o simplă metaforă : Limbă MIT Aşa cum vedem.importanţă capitală pentru studierea mitului ca schemă semiologică. deoarece mitul îl foloseşte pentru a-şi construi propriul sistem . în totalitatea sa. acest material se reduce la o pură funcţie semnificantă .) e foarte felurit la început . O folosesc aici pentru simplificare. pictura. semn I. SEMNIFICANT III. dar exemplar din punct de vedere metodologic — limba. aşa cum se ştie. semiologia poate avea o unitate doar la nivelul formelor. de îndată. ori-cît de constantă este în forma sa. ci legătura funcţională a celor doi termeni. Dar mitul e un sistem particular prin aceea că se construieşte ple-cînd de la un lanţ semiologic ce exista înaintea sa : este. un sistem semiologic secund. există în mit două sisteme semiologice. substratul visului) . ritul. semnificatul este constituit de criza originară a subiectului (despărţirea de mamă. pentru mit doar o totalitate de semne. adică o semnificaţie. pentru mit. | şi nu al conţinuturilor . şi mitul 1. Pentru Saussure. la Genet) . economii operate prin joncţiunea dintre o formă (primul termen) şi o funcţie intenţională (al doilea temen). regăsim aceeaşi schemă tridimensională : semnificantul. pe care îl voi numi limbaj obiect. Să luăm cîteva exemple. înţelegem acum cît este de necesar să deosebim semnul de semnificant . Ceea ce în primul sistem este semn (adică. bineînţeles. SEMNIFICAT SEMN propriu-zis. fotografia. în fine. 100 / ROLAND BARTHES referă la un limbaj şi cunoaşte o singură operaţie : lectura sau descifrarea. afişul. care a analizat un sistem semiologic particular. semnificatul este conceptul. datorată statutului comun de limbaj. ce este preluat de mit. semnificant 1 . psihicul este un strat dens de echivalenţe. simplu sem-nificant. cel de-al treilea reprezintă şi aici o corelare a primilor doi : visul însuşi . în critica sartriană (mă voi opri la aceste trei exemple cunoscute). actul ratat sau nevroza — nişte compromisuri. o voi reprezenta după cum urmează. vom repeta fără încetare că . E limpede că aceşti trei termeni sînt pur formali şi că pot avea conţinuturi diferite. semnificantul — imaginea acustică (de ordin psihic). MITOLOGII / 10 2 II. iar raportul dintre criză şi discurs defineşte opera. ea se 1 Noţiunea de cuvînt (mot) este una dintre cele mai controversate în' lingvistică. Trebuie să amintim aici că materialul rostirii mitice (limba propriu-zisă. E ca şi cum mitul ar decala cu o treaptă sistemul formal al primelor semnificaţii. unul descentrat faţă de celălalt : un sistem lingvistic — limba (sau modurile de reprezentare asimilate acesteia). e vorba despre una şi aceeaşi materie primă. din sensul său latent sau sens propriu (de pildă. un semn global. celălalt. fiind o a doua limbă în care se vorbeşte despre . termenul final al unui prim lanţ semiologic. nu se realizează. 2. la Baudelaire. deci. La nivelul mitului. visul nu este pentru Freud nici datul manifest. obiectul etc. de pildă) sau entitatea concretă 1. Această translaţie este capitală pentru analiza mitului . unitară. pe care îl voi numi meta-limbaj. numirea furtului. în cel de-al doilea. totalitatea asociativă dintre un concept şi o imagine) devine. semnificat 3. semnificatul este Literatura ca discurs . deci. iar raportul dintre concept şi imagine — semnul (cuvîntul. ţinînd seama de faptul că spaţializarea schemei nu este aici bineînţeles. domeniul său este limitat. semnificatul şi semnul. nici conţinutul său latent.

Pe copertă. îl interesează doar faptul că ambele sînt semne şi că ajung astfel în pragul mitului înzestrate cu aceeaşi funcţie semnificantă . Ştim acum că semnificantul poate fi considerat. nu mai trebuie să ţină seama de detaliul schemei lingvistice . Voi folosi deci pentru cel de-al treilea termen al mitului cuvîntul semnificaţie. semnificantul este deja alcătuit din semnele limbii. bineînţeles. precum şi o semnificaţie globală. nici exemplul de gramatică nu îmi sînt date separat. că toţi fiii ei. Pe de-o parte. Iată de ce scrierea şi imaginea sînt. nimic altceva decît corelarea semni1 Tel Quel. fraza asta este cu siguranţă aici pentru a-mi semnifica altceva . ele sînt deopotrivă. Şi iată un alt exemplu : sînt la frizer şi mi se dă să răsfoiesc un număr din Paris-Match. deschid gramatica latină şi citesc o frază. II. schema formală se desfăşoară corect : există un semnificat (sînt un exemplu de gramatică). denumire cu atît mai justificată cu cît mitul are efectiv o dublă funcţie : el desemnează şi notifică. semnificaţia sa veritabilă şi ultimă e alta : să se impună în faţa mea ca prezenţă a unui anumit acord al atributului. un limbaj-obiect. pe planul mitului. deci. încă o dată. aţintiţi. 191. Trag concluzia că mă aflu în faţa unui sistem semiologic particular. p. din Esop sau Fedru : quia ego nominor leo. o prezenţă a semnificatului prin semnificant. cuvintele au aici un sens simplu : căci eu mă numesc leu. şi că nu există un răspuns mai bun pentru detractorii unui pretins colonialism decît zelul acestui negru de a-şi servi pretinşii opresori. Primul va fi preluat dintr-o remarcă a lui Va-lery * : sînt elev în clasa a cincea într-un liceu francez . şi. în măsura în care mi se adresează mie. Dar. alcătuit el însuşi. salului militar francez). îl voi numi : formă. pe o cută a drapelului tricolor. fără îndoială. Atunci cînd analizează un meta-limbaj. dar nu îl putem relua fără riscuri în cadrul mitului. se va opri doar la termenul total sau semnul global. Semnificatul nu poate da naştere la ambiguităţi : îi vom lăsa numele de concept. fără deosebire de culoare. Iată-mă. Ba chiar trebuie să recunosc că fraza nu îmi semnifică defel sensul său. servesc fidel sub drapelul său. Cel de-al treilea termen este corelaţia primilor doi . poate. în sfîrşit. semiologul nu mai este interesat de alcătuirea limbajului-obiect. în cadrul mitului. Mă opresc şi reflectez : există o ambiguitate în această propoziţie. voi numi semnificantul : sens (mă numesc leu. înainte de a trece la analiza fiecărui termen al sistemului mitic. MITOLOGII / 10>3 Lectura şi descifrarea mitului Cum este receptat mitul ? Vom aminti aici. sînt necesare două nume : pe planul limbii. înţeleg imediat ce vrea să semnifice ea pentru mine : că Franţa este un mare Imperiu. deoarece este extensiv limbii : există. face înţeles şi impune. îmi spune cu claritate altceva : sînt un exemplu de gramatică menit să ilustreze regula de acord a atributului. cu ochii în sus. din naivitate sau. devenit mai mare. nu. Aceasta e sensul imaginii. pe bună dreptate. duplicitatea semnificantului său. Mai departe. căci nici numirea leului. dar acesta este format la rîndul său dintr-o totalitate de semne. tratate de semiolog în acelaşi fel . din nou. în faţa unui sistem semiologic mărit : un semnificant. în sistemul limbii. deoarece aici (şi aceasta e principala sa particularitate). este semnul. un negru tînăr. din două direcţii : ca termen final al sistemului lingvistic sau ca termen iniţial al sistemului mitic . nu o interesează să-mi vorbească despre leu sau despre cum se numeşte el . deci. deci ca termen final al primului sistem. şi numai dacă acesta poate deveni mit. un semnificat (aici un amestec intenţionat de francitate şi militarism) . ^Q 102 / ROLAND BARTHES ficantului cu semnificatul . un negru dă. deja. dă salutul militar. îmbrăcat în uniforma franceză. un semnificant. fiind eî singur un prim sistem semiologic (mă numesc leu). Ar fi momentul să dau unul sau două exemple de rostire mitică.prima. elev de-a cincea. trebuie să cădem de acord cu privire la terminologie. Pe de alta. sens . dintr-un sistem prealabil (un soldat negru dînd salutul militar francez).

Dacă vrem să introducem schema mitică într-o istorie generală. fără a părea. ce mai contează alibiul prezentat ? Dacă cititorul mitului nu vede în negrul ce salută. sau e prea clară pentru a fi crezută. dar ea e imediat fixată într-o natură .şi formă. îmi reglez privirea pe un semnificant plin. Dar pentru cititorul mitului. dinamicii sale proprii. însărcinat să „lase să treacă" un concept anume. devenind doar un instrument. şi-ntr-un caz. 104 / KOLAND BARTHES structura : cititorul trăieşte mitul ca pe o poveste adevărată şi. mitul întîlneşte în. în faţa alternativei de care vorbeam. fie că îi afişează intenţia. dacă îl spune. mitul nu e nimic altceva decît o propoziţie politică leal enunţată. ci ca raţiune. este acest compromis . reglajul producătorului de mit. 2. sau să îl demaşte. Primele două reglaje sînt statice. ieşirea e cu totul alta : e ca şi cum imaginea ar provoca în mod natural conceptul. el consumă mitul respectîndu-i întru totul 1 2 Libertatea reglajului nu este problema semiologiei : ea depinde de situaţia concretă a subiectului. După cum îmi reglez atenţia asupra unuia. înţelegem. în sfîrşit. sînt nevoit să renunţ la realitatea MITOLOGII / 105 imaginii ce se discreditează în ochii mei. acum. astăzi. ci o inflexiune. fie că o demască : unul este tinde. să ne situăm la nivelul celui de-al treilea reglaj : doar cititorul de mituri îi va dezvălui funcţia esenţială. şi-n celălalt. 3. el se salvează printr-un compromis. demistificator. analitice . Ajungem astfel chiar la principiul mitului : transformarea istoriei în natură. avem o atitudine creatoare faţă de el. dacă reglajul ţinteşte semnificantul mitului în totalitatea sa indestructibilă de sens şi formă. . semnificaţia mitului şi îl percep ca o impostură : negrul ce salută devine alibiul imperialităţii franceze. ca şi cum semnificantul ar întemeia semnificatul . Dacă interpretez negru-salutînd ca simbol pur şi simplu al impenalităţii. celălalt. Acesta este. intenţia. ambiguitatea ? Iată o falsă alternativă. Invers. nici mărturisire. Percepem denumirea îeului ca un pur exemplu de gramatică latină. ele distrug mitul. bineînţeles. interesată : cauza rostirii mitice este perfect explicită. într-un cuvînt. deoarece răspund mecanismului constitutiv al mitului. Unde este. devenind cititorul acestuia . să trecem de la semiologie la ideologie. mitul ? Dacă receptarea este inocentă. simbolul ei. alibi : el este însăşi prezenţa imperialităţii franceze. distrug. de fapt. spulber cu siguranţă mitul prin evidenţa mobilului său. în ochii consumatorului de mituri. să explicăm felul în care răspunde interesului unei societăţi date. cu atît mai puţin. pe scurt. şi deosebesc clar în el sensul de formă. voi realiza trei tipuri diferite de lectură 1. totuşi. Acest reglaj e specific mitologului : el descifrează mitul. conceptul va umple fără ambiguitate forma mitului. de pildă. dacă descifrez salutul negrului ca un alibi. în acelaşi timp. în acelaşi timp. Voi mai reveni asupra valorii contextului în «. Dacă reglajul este pe un semnificant vid. deopotrivă. limba^-do-ar trădare.ceasta schemă mitică. şi voi avea un sistem simplu. în caz contrar. precum şi deformarea lor reciprocă. mitul există din momentul precis în care imperialitatea franceză trece la starea de natură : mitul este o rostire justificată excesiv. imperialitatea franceză. nici simbol şi. sau intenţia mitului este prea obscură pentru a fi eficientă. Cum receptează el. Mitul nu ascunde nimic şi nu afişează nimic : el deformează . altuia sau amîndurora. dimpotrivă. Elaborarea unui sistem semiologic secund îi va permite mitului să evite această dilemă : silit să dezvăluie sau să îîchideze conceptul. Dacă. în care semnificaţia redevine literală : negrul ce salută e un exemplu al imperialităţii franceze. nu are nici un rost să urmărească aşa ceva . redactorului de presă ce pleacă de la un concept şi îi caută o formă 2. nu e citită ca mobil. asemeni mitologului. dacă îl ascunde. percepe o deformare. va trebui. deoarece. el îl va naturaliza. Ameninţat cu dispariţia dacă cedează vreunuia din primele două reglaje. negrul ce salută nu mai este nici exemplu. adhominarea conceptului poate râmîne manifestă. care mai e interesul de a i-1 propune ? Iar dacă îl citeşte cumpănind. căci limbajul nu poate decît să anuleze conceptul. mitul găseşte o a treia ieşire. Cel de-al treilea este dinamic. ca persoane adulte. voi avea o semnificaţie ambiguă. de ce. ireală. 1. nu e nici minciună.

cîteva rîn-duri mai jos —■ din prudenţă sau onestitate — să demonteze mitul pe care de-abia 1-a elaborat. în mitul pe deplin constituit. Semnificantul sistemului secund se constituie dintr-un număr de accidente lexicale (cuvintele : prima. Şi apoi." Acest exemplu e instructiv din două motive. şi nu mai contează dacă mitul este ulterior demontat . In sistemul secund (mitic). Guvernul. Semnificatul. O lectură mai temeinică a mitului nu-i va spori nici puterea. ad litteram. primul sistem e pur lingvistic. naturală : fructele şi legumele se ieftinesc pentru că e sezonul lor. se întîmplă ca acelaşi ziar. dar citesc o semnificaţie veritabilă : receptez prezenţa acţiunii guvernamentale în ieftinirea 106 / ROLAND BARTHES fructelor şi legumelor. Dar nu toate limbajele rezistă în acelaşi fel. In primul rînd. semnificatul este voinţa sau rugămintea mea. naturalizarea conceptului. Semnificaţia mitului reiese clar : fructele şi legumele se ieftinesc pentru că aşa a hotărît guvernul. totodată. dar inevitabil : guverna-mentalism. Or. cititorul poate consuma cu inocenţă mitul. Guvernul conceput de marea presă ca Esenţă a eficacităţii. spre exemplu. acţiunea lui e considerată mai puternică decît explicaţiile raţionale care pot. de pildă. Limba — limbajul poate cel mai des furat de mit — opune o slabă rezistenţă. modurile imperativ sau conjunctiv. oare. într-un prim sistem (exclusiv lingvistic). ieftinirea de sezon a fructelor. cauzalitatea este artificială. sensul . semnificantul şi semnificatul întreţin raporturi naturale. Mitul ca limbaj furat Care e specificul mitului ? Să transforme un sens în formă. cauzalitatea ar fi. am mai văzut. nimic nu este ferit de acţiunea mitului ce îşi poate dezvolta schema de la orice sens şi. nici zădărnicia . sau conceptul. şi e destul. să îl dezmintă. nu ar mai fi eficiente — ci pentru că sînt naturalizate. Această confuzie poate fi exprimată şi altfel : orice sistem semiologic este un sistem de valori . început. vom fi siliţi să-1 numim cu un neologism barbar. dar ea se strecoară. nu pentru a le transforma în exemple sau simboluri. Aceasta-i totul. Iată de ce unii lingvişti au definit. cabana maro şi alb. De fapt.Iată un nou exemplu care va lămuri mai bine felul în care cititorul mitului ajunge să raţionalizeze semnificatul prin semnificant. falsă. adăugind (e adevărat. preferinţa mea pentru tot ce e basc. în comparaţie cu conjunctivul sau imperativul. ceva mai tîrziu. mitul este imperfectibil şi. [ieftinirea]). Iată de ce mitul este resimţit ca o rostire inocentă : nu pentru că intenţiile îi sînt ascunse —■ dacă ar fi aşa. e pe deplin vizibil caracterul impresiv al mitului : se aşteaptă de la el un efect imediat. dar nici nu-i vor lua nimic. lucru foarte rar. avînd ea însăşi unele dispoziţii mitice. cu-ieg un singur sens. pradă mitului ? Nu există chiar nici un sens care să reziste acestei capturări ce îl ameninţă prin formă? Nu. Or. pe care am numit-o funcţie esenţială a mitului. fatalmente. în furgoanele Naturii. este în acest caz exemplară . el vede un fel de proces cauzal : în ochii săi. Imperiul. or. Aceasta înseamnă că acţiunea mitului trece într-o clipă. diferit de sens : aici. prin ele. indiscutabil : timpul şi cunoaşterea nu-i vor adăuga nimic. zero. acolo unde e doar o echivalenţă. Orice limbaj prim cade. acolo unde cititorul găseşte de obicei ştirile importante din iume. pe toate le fur. Să vedem mai întîi schema semiologică : exemplul este o frază. aceasta ar fi expresivitatea limbii. menite să facă evidentă intenţia ce o manevrează . MITOLOGII / 107 chiar de la însăşi absenţa sensului. sau grad. LEGUME — A ÎNCEPUT PRĂBUŞIREA PREŢURILOR. Negrul ce salută. cumva. indicativul ca stare. mitul este întotdeauna un furt de limbaj. consumatorul mitului consideră semnificaţia un sistem de fapte : mitul e citit ca un sistem factual în timp ce el nu e decît un sistem semiologic. Arunc o privire în ziarul vecinului meu . în realitate. rudimentul unui aparat de semne. sînt forma unui semnificat particular. cu caractere mai modeste) : „Prăbuşirea preţurilor e înlesnită de începutul noului sezon. -a. ci unul inductiv . ci pentru a naturaliza. Sîntem în luna iulie şi citesc un titlu cu litere mari în France-Soir : PREŢURI — PRIMA REDUCERE. Altfel spus. sau tipografice : manşeta cu litere enorme. deoarece nu vede în el un sistem semiologic.

Deci. copacul care etc). Observăm că nu e vorba de nici o armonie între fond şi formă. în timp ce mitul tinde spre o ultrasemnificaţie. tocmai în măsura în care se vrea un antilimbaj. Iată de ce poezia modernă se afirmă mereu ca o suprimare a limbajului. încearcă să regăsească o infrasemni-ficaţie.. de cealaltă. ci chiar la sensul lucrurilor 2. îl răpeşte cu totul. acesta îl răstoarnă. slăbind la maximum legătura semnificantului 1 Dimpotrivă. sistemul semioloigc ce pretinde că se . este deopotrivă. deo parte. poate corupe tot. un limbaj. 2 Regăsim aici' sensul.. în sine. fără îndoială. 1 08 ' ROLAND BARTHES dintr-o formulă matematică (E = mc2). nedeformabil. e un limbaj ce nu vrea să moară : el smulge sensurilor cu care se hrăneşte o supravieţuire perfidă. la sensul său natural (şi nu uman). Iată de ce ea tulbură limba.. dimpotrivă. contingenţele sale sînt multiple. ci de o absorbţie elegantă a unei. de un întreg aparat de apropiere (acest copac. Poezia contemporană1 este un sistem semiologic regresiv.. El poate atinge. acesta este un sistem semiologic ce pretinde că se depăşeşte în sistem factual . critica confundă sensul şi fondul: limba nu . o stare presemiologică a limbajului . în care se poate strecura. : •-. nedeformabil. dintre toţi cei ce mînuiesc cuvîntul. Einstein. Cînd sensul este prea plin pentru a mai putea fi invadat de mit. mitul răpeşte aici o rezistenţă. un fel de analog spaţial.■:■:■■■ i'l '. aici. şi el. Prin eleganţă înţeleg economia maximă de mijloace. a cărui perfecţiune vine tocmai din această moarte consimţită . îl poate naturaliza. de la început. La urma urmei. cedare totala . Poezia ocupă o poziţie inversă faţă de mit. iată de ce mitul poate foarte bine să o folosească. realişti cum sînt. p.este decît un sistem de forme. doar ei cred că sensul cuvintelor nu e decît o formă cu care. semnul poetic încearcă să facă prezent întregul potenţial al semnificatului.-. In fond. spre exemplu. nu s-ar putea mulţumi. semnificaţia absurdului sau a suprarealismului etc. dîndu-i. cu atît e mai mare prostituarea sa finală : rezistenţă totală înseamnă. din acest sens inalterabil. Tocmai de aceea. -'■■-■ 109 cu semnificatul. Putem avea o imagine temporală a acestui conflict : limbajul matematic este un limbaj terminat. un sens plin. sfîrşitul cu o clipă în care se instalează confortabil. trans-formîndu-le în cadavre vorbitoare. artificial. nu la sensul cuvintelor. dimpotrivă. o puritate. iar sensul — o formă. sporind cît poate abstractizarea conceptului şi arbitrarul semnului. sensibil. de pildă. degradată. în afara unui sistem semiologic (Saint Gemi. Dar ce prăbuşire ? a preţurilor sau a guvernului ? semnificaţia devine aici parazitul articolului. amînîndu-le. mitul. şi astfel conceptul îl poate deforma. poeţii sînt cel mai puţin formalişti. cu speranţa de a ajunge la un fel de calitate transcendentă a lucrului. 283). spre deosebire de proză. De unde şi ambiţiile esenţialiste ale poeziei. mitul îl va lua în bloc .nu este niciodată la gradul zero. cu cît limbajul-obiect rezistă mai mult la început. al tăcerii. va face semnificantul pur al matematicităţii. totuşi ho-tărît). forme într-alta. Am putea spune că limba propune mitului un sens „ajurat". chiar şi mişcarea care i se refuză . Doar dintr-un abuz. luînd treptat proporţii : este un furt prin colonizare (a început prăbuşirea.: : . structura „ezitantă" a conceptului e aici pe deplin exploatată . Limba dispune.-. pe scurt. mitului : limbajul nostru poetic. se străduieşte să transforme din nou semnul în sens : idealul său — tendinţa — ar fi să ajungă. '. Este situaţia limbajului matematic. poezia. ce şi-a luat toate măsurile de precauţie împotriva interpretării: nici o semnificaţie parazită nu se poate strecura în el. Limba se pretează mitului în alt fel. drept calitate naturală a lucrurilor. şi anume regularitatea.:. poezia clasică ar fi un sistem cu adevărat mitic. Să mai spunem o dată că absenţa sensului nu este în nici un fel un grad zero . foarte rar se întîmplă ca ea să impună. sens al unui discurs şi semnificant al unei totalităţi noi — semnificaţia sa poetică. deoarece impune sensului un semnificat suplimentar. aşa cum îl înţelege Sartre. Dar întotdeauna rămîne în jurul sensului final o densitate virtuală în care plutesc alte sensuri posibile : sensul poate fi aproape întotdeauna interpretat. spre amplificarea unui sistem prim. Conceptul său abstract e cauza : conceptul de copac e vag. Paris-Match. cît poate. convingerea că doar ea surprinde lucrul însuşi. ::i ':. Iată un alt limbaj ce rezistă. doar gradul zero ar putea rezista mitului.. Alexandrinul. în schimb. poezia e. Reuşita — atît cît există — provine din gradul de fuziT une aparentă a celor două sisteme..

plină de sens. regula poeziei clasice constituia un mit consimţit. nu este o formă. cel puţin aşa cum îl defineam. dezordinea aparentă a semnelor. cu mîinile legate. prin privirea lui Flaubert asupra mitului pe care şi l-au construit cei doi : . al primului mit : retorica lui Bouvard şi Pecuchet va deveni forma noului sistem . deja. un mit de gradul doi. cea mai bună armă împotriva mitului este. stilul e atunci un fel de mit solipsist. reprezintă o anume burghezie (de altfel. Am sugerat că istoria. scriitorul s-a deplasat cu violenţă spre o antinatură a limbajului. Lucrările lui J. căci chiar acest gest de eliberare poate cădea la rîndul său pradă mitului : în ultimă instanţă. Acceptarea voluntară a mitului poate defini. cu vreo sută de ani în urmă. pînă la sabordarea discursului — tăcerea.—P. Literatura ca semnificaţie . care nu era. reală sau transpusă. Bouvard şi prietenul său. decît o mitologie a limbajului literar. discursul lor constituie deja o rostire mitică : limba are aici un sens. mai întîi.ND BARTHES Defineam aici scriitura ca semnificant al mitului literar. Mă voi opri aici la Bouvard şi Pecuchet de Flaubert. e clar că la acest grad de solidificarer stilul reclamă o descifrare. de fapt. pur şi simplu. poezia i se predă. Dar şi de data aceasta. în cazul poeziei. Apoi. singura armă. ce reclama conduite radicale . el se poate toarte uşor degrada în scriitură : există o scriitură-Malraux. La drept vorbind. E ceea ce am putea numi un mit experimental.ic : o sarcină imensă. în acest moment (descompun din necesităţile analizei). el poate semnifica oricînd rezistenţa ce i se opune. mitificarea lui. intervine Flaubert. împotriva puterii majore a mitului : recurenţa sa. el va suprapune acestui prim sistem mitic — care e deja un al doilea sistem semiologic — un al treilea şir. exemple de mitologii artificiale. adică producerea unui mit artificial. la un sistem presemio-log. deoarece echilibrul unui sistem semiologic se bazează pe arbitrarul semnelor sale. sau chiar. foarte dificil să reduci mitul din interior. conceptul va fi produs de însuşi Flaubert. nu ţine de o analiză semiologică a Literaturii. De fapt. o criză morală a limbajului literar : scriitura s-a dezvăluit ca semnificant. iar arbitrarul său strălucitor ducea la o anumită perfecţiune. deci. există un semnificant — acelaşi discurs ca formă sau scriitură. în ochii lor. Pecuchet. întreaga noastră Literatură tradiţională . se ştie că unii au mers. Aceasta şi explică caracterul improbabil al poeziei moderne : refuzînd cu violenţă mitul. există un semnificat — conceptul de literatură . ca formă adică. această Literatură este un sistem mitic clar (fără echivoc) : există un sens — sensul discursului. iar acest mit reconstituit va fi o veritabilă mitologie. sau termen final. literatura oferă cîteva strălucite asemenea 1 Stilul. în acest prim sistem mitic. stilul poate deveni foarte uşor un limbaj particular : limbajul pe care scriitorul îl foloseşte pentru el şi numai pentru el. dar toate au postulat reducerea discursului literar la un sistem semiologic simplu. limba pe care scriitorul şi-o vorbeşte . Fiecare revoltă a fost o ucidere a Literaturii ca semnificaţie. ca şi în cazul limbajului matematic. Dimpotrivă. întîlnirea dintre sens şi concept formează. discursul literar. o critică profundă. după norme. poate. respingând falsa natură a limbajului literar tradiţional. de ce să nu furăm mitul ? Ar fi de-ajuns să facem din el punctul de plecare al unui al treilea lanţ semiologic. este capturată de mit şi transformată în semnificant vid al cărui rol va fi să semnifice poezia.reducee în sistem esenţial. 111 110 / ROLA. la urma urmelor. chiar şi la Malraux. o semnificaţie care e retorica lui Bouvard şi Pecuchet. în care prima verigă va fi semnificaţia. Am abordat această problemă în Gradul zero al scriiturii. există o semnificaţie — şi anume. Richard sînt un exemplu al acestei critici necesare a stilurilor. modificînd conştiinţa scriitorului. Pare. Dacă mitul fură limbajul. de altfel. ce primeşte de la conceptul de Literatură o semnificaţie nouăl. faţa poetică a unei ordini esenţiale. în conflict cu alte pături burgheze). Subversiunea scriiturii a fost actul radical prin care un număr de scriitori au încercat să nege literatura ca sistem mitic. tocmai rezistenţa sa transformă poezia într-o pradă ideală pentru mit. dar acesta e forma vidă a unui semnificat conceptual — un fel de foame tehnologică . stilul este o substanţă mereu ameninţată de formalizare . să-i luăm semnificaţia ca prim termen al unui al doilea mit. provocase.

autorul nu produce niciodată decît ipoteze de sens. Un merit imperfect. el a plasat în reconstituirea sa ornamente suplimentare pentru a o demistifica . Ea poate fi doar mitică. o dovadă de înţelepciune să definim realismul scriitorului ca o problemă esenţialmente ideologică. sau chiar. Explicaţia stă în faptul că sensul unei opere (sau al unui text) nu se poate face singur . conjugarea acestor două critici . ESEURI CRITICE* Prefaţă ** Adunînd aici texte apărute în ultimii zece ani ca prefeţe sau articole. dar acest lanţ este plutitor. Dar. forma celui de-al doilea mit) sînt din ordinul subjonctiv : exista o echivalenţă semiologică între restituirea conjunctivă a discursurilor celor doi şi veleitarismul lor 1. Toate textele adunate aici sînt ca verigile unui lanţ de sens. din nefericire. Pot foarte bine să vorbesc astăzi despre brechtianism sau despre noul roman (pentru că la aceste orientări mă refer în prima parte a Eseurilor) în termeni semantici (din moment ce acesta este limbajul meu actual) şi încerc să justific astfel un anume itinerar al vremii mele sau chiar al . dar. Or. •este de a fi dat problemei realismului o soluţie clar se-cniologică. pe scurt. realismul literar nu depinde defel de limba vorbită de scriitor. Scrisul înseamnă şi tăcere . ideologia are propriile-i metode. muzica. şi anume confuzia dintre realul ideologic şi realul semiologic. devii. fie ca valoare semiologică (obiectele. pe ale sale. Cine ar putea să-1 fixeze ? să-i dea un semnificat sigur ? Poate timpul : reunind nişte texte vechi într-o carte nouă înseamnă că vrei să interoghezi timpul. alternanţa înspăimîntată a experienţelor. dacă vrea. Idealul ar fi. ca în Bouvard şi Pecuchet. deoarece aşa exprima latina „stilul sau discursul indirect". eroarea constantă este confundarea lor . nu a avut nimic realist. cărora lumea le dă miez. fără îndoială. tot ceea ce aş vrea să pot numi (dar simt deja fulgerele la orizont) : bouvard-şi-pecuchei-tatea. Flaubert s-a consacrat unei adevărate restaurări arheologice a unei rostiri mitice : un Viollet-le-Duc al ideologiei burgheze . Forţa celui de-al doilea mit este de a pune temeiul primului pe naivitatea observată. Ca ideologie. omul căruia îi este refuzată ultima replică . mai puţin naiv decît acesta. meritul de a se feri de mit. O formă nu poate fi judecată (căci de judecată e vorba) decît ca semnificaţie. admirabil instrument de demistificare. Meritul lui Flaubert (şi al tuturor mitologiilor artificiale : există cîteva remarcabile în opera lui Sartre). ea nu poate. cel puţin. dar ea se poate măsura doar în termeni semiologici. cel puţin. cel ce le-a scris este încercat de dorinţa de a se explica în legătură cu timpul şi împrejurările cere stau la originea lor . a reuşit să evite păcatul major în literatură. sau nu. încă din primul moment. 112 / ROLAND BARTHES gia lui Flaubert. bineînţeles. lăcomia lor. semiologia. culorile în dramaturgia brechtiană). nu există nici o antipatie între realism şi mit. deci. Ar fi. Limba este o formă. ci să-I semnifice. contra-mitică. fi realistă sau nerealistă. dar nu poate : se teme prea mult că retrospectivul este întotdeauna o categorie a relei credinţe. devii într-un anume fel „tăcut ca un mort". pentru care burghezul era doar o hidoşenie estetică. Bouvard şi Pecuchet pentru noi.veleitatea lor constitutivă. cînd scrii. timp al scrierii şi timp al memoriei. aceste ornamente (de fapt. a scrie înseamnă să-i oferă celuilalt. dar timpul se dovedeşte dublu. Iar semnificaţia finală e opera. forme. precum şi că literatura „nerealistă" are. evident. iar această duplicitate cheamă la rîndul ei un alt sens : timpul însuşi este o formă. să-i ceri să dea răspuns unor fragmente din trecut. Nu pentru că n-ar exista o responsabilitate a formei faţă de real. Ştim cît de des literatura noastră „realistă" e mitică (fie doar şi ca mit grosolan al realismului). Limbajul scriitorului nu e însărcinat să reprezinte realul. de fapt. Lucru ce ar trebui să impună criticii obligaţia de a folosi două metode riguros distincte : realismul scriitorului să fie analizat fie ca substanţă ideologică (de pildă : temele marxiste în opera lui Brecht). nu ca expresie. actorul. această ultimă replică. căci ideolo1 Formă conjunctivă.

Altfel spus. ea constituie însăşi literatura şi. de a fi fidel). acelaşi lucru). Oare nu acesta este sensul Timpului pierdut. ideologiile.. înzestrat definitiv cu un sens stabil.meu. De aceea şi acest timp activ al scriiturii se desfăşoară mult dincoace de ceea ce se numeşte în mod obişnuit un itinerar (nici don Quijote nu avea unul. într-adevăr. chiar dacă acest limbaj panoramic nu * Essais critiques. un loc intermediar în activitatea Naratorului. un caracter neesenţial. omul statornic şi. el care urmărea totuşi. Numai că spre deosebire de ceea ce se petrece în muzică. între început şi sfîrşit. el nu întreţine decît un raport ambiguu cu acel timp evolutiv al ideilor. ea se consumă într-o serie de operaţii practice . Scriitorul este un experimentator public : cînd o ia de la capăt. ci hotărîrea încăpăţînată de a scrie : iată ce îl susţine (în propriii săi ochi). Timpul scriiturii este într-adevăr un timp defectiv : a scrie înseamnă fie a proiecta. ** op. decît. spune că scriitura nu este niciodată altceva decît un limbaj. fiecare dintre variaţiile scriitorului este considerată ea însăşi o temă ■solidă al cărei sens ar fi imediat şi definitiv. 9—18. Acest sens. tocmai acest mutism final care le defineşte condiţia comună. Cel ce citeşte descoperă. lumea îi cere scriitorului să-şi asume responsabilitatea operei . un sistem formal (indiferent de adevărul care îl însufleţeşte). şi. ci unul epic . ca temă — încăpăţînarea formelor. Există o circularitate infinită a limbajelor : iată un infim segment de cerc. din punctul! de vedere al celui care 1-a scris. la un moment dat (şi acesta este poate momentul crizelor noastre profunde. (Text apărut iniţial în 1963. mereu. chiar dacă prin funcţia sa criticul vorbeşte despre limbajul celorlalţi ca şi cum ar vrea aparent (şi uneori abuziv) să îl epuizeze. EditAons du Seuil. de a cunoaşte. Ca variaţii : luptele. a cărui mişcare îi este străină. dacă ar putea fi cunoscută. practic ea s-a şi încheiat. la care trebuie să revenim mereu. pentru că morala socială îi pretinde o fidelitate a conţinuturilor. doar omul epic. Şi aceasta pentru că tim116/ ROLAND BARTHES pul scriitorului nu este un timp diacronic. timpul. prin care timpul literar e simultan un timp al autorilor ce înaintează şi un timp al criticii care îi reia. fără prezent şi fără trecut. Scriitura are un fel de vocaţie a lichidării. el cunoaşte o singură artă : arta temei şi a variaţiilor. deşi lumea îi restituie întotdeauna opera ca un obiect nobil. cît pentru a distruge sensurile imediate şi definitive ce o împovărează. acest limbaj poate fi totuşi vorbit de un alt limbaj . ci doar dreptul la o anume rostire — rostirea indirectă. printr-o viclenie supremă. conţinuturile . şi totuşi. setea de a trăi. ci mai degrabă ca abandon necesar : prezentul scriiturii este deja un trecut. 1964. în timp ce el nu cunoaşte decît o fidelitate a formelor : nu ceea ce a scris. scriitorul însuşi nu o poate percepe ca temelie. Textul material (Cartea) poate avea deci. De aceea vedem adesea că operele. deopotrivă. încăpăţînat şi infidel. Nu ca o aspiraţie la valoare. schimbă mereu . cit. sau mai curînd : sensul unei infidelităţi. din punct de vedere al celui care scrie. lipseşte o verigă care ar putea fi totuşi socotită esenţială — opera însăşi . tocmai cînd se desprinde în mod dogmatic de ea (printr-un refuz de a moşteni. opera materială scrisă de Proust ocupă. sînt doat propriul lor proiect : opera se scrie căutîndu-se. Ba mai mult. de a vorbi. Există poate un alt motiv al infidelităţii scriitorului : scriitura este o activitate . timpul scriitorului este un timp operator.) 114/ ROLAND BARTHES va putea fi vreodată surprins de cuvîntul altuia — iar acest altul voi fi poato eu însumi. dialogul infinit al criticii cu opera. formă a tuturor celorlalte. adică însăşi înţelegerea lumii. trecutul — un anterior foarte îndepărtat . fie a termina. bizar. iar cînd începe în plan fictiv. într-o anume măsură. uriaşa funcţie semnificantă a imaginarului. pentru a duce la bun sfîrşit o misiune ce-şi conţine propria fericire. mai precis. al iubirii şi al iubirilor ne poate da imaginea unei infidelităţi atît de . nu un sens. criticul nu cere să i se recunoască o „vrziune" sau un „stil". el este cu totul purtat de un vlrtej a cărui singură ţintă ar părea în ochii lumii. ci o infidelitate. şi nu unul istoric. dezvăluie adevărata identitate a criticului : criticul este un scriitor. ci ca o condiţie de a fi . şi chiar.. dîndu-i aparenţa unui destin inteligibil. la fel de ireală ca şi romanele cavalereşti pentru contemporanii lui don Quijote. să scrii (dintotdeauna) înseamnă să cauţi făţiş cel mai încăpător limbaj. călător. el tiu are niciodată ultimul cuvînt. valorile. dar niciodată „a exprima" . inautentic. nu atît ESEURI CRITICE / 115 pentru a da un sens operei enigmatice. asemeni scriitorului. pe scurt. cu singura menire de a le schimba ritmul). Această confuzie nu este fără valoare . scriem poate mai puţin pentru a materializa o idee. de a participa. pp. loc situat între o veleitate (vreau să scriu) şi o decizie (voi scrie). de a prezenta imaginea unei cărţi care se scrie singură în căutarea cărţii ? Printr-o răsturnare ilogică a timpului.

în literatură. deci compasiunea mea. cît mai „indirect"-. departe de a fi o noţiune critică vulgară (de nemărturisit. poate doar recurgînd la semnele acesteia : numai prin formă putem evita deriziunea sentimentelor. folosirea lui Je. Doar spaima de banalitate (spaimă.fidele. oricît de simplu ar fi enunţul. deoarece această anticipare a rostirii este singurul moment (foarte fragil) în care scriitorul (ca şi prietenul compătimitor) poate face să se înţeleagă că priveşte spre celălalt. multe detalii fiind necesare pentru a spune puţine lucruri cu exactitate. căci. compătimesc). de aceea scriitorul şi omul obişnuit (cînd scrie) sînt siliţi să-şi varieze de la bun început mesajele originare . cea a indirectului care. însăşi temelia literaturii. banalitatea o ameninţă fără cruţare. rostirea celuilalt şi putem vedea în această răsturnare paradoxală adevăratul „har" al scriitorului . şi el : iubesc. limbajul celorlalţi (şi ce alt limbaj ar putea exista ?) mi-1 restituie pe loc. din moment ce comunicarea este afectivă (aceasta fiind dispoziţia pro-lundă a literaturii). fiind original. un soi de nomenclatură spontană a sentimentelor i-ar fi îndeajuns. în cazul literaturii. asemeni scrisorii mele. ele nu pot fi în ultimă instanţă legate decît de originalitatea celui de-al doilea mesaj . astfel ia naştere o rostire primită (deşi este o rostire creată) care este rostirea însăşi a literaturii. Oricine vrea să scrie cu exactitate trebuie deci să se deplaseze la frontierele limbajului. Rostirea mea se poate ivi doar dintr-o limbă : acest adevăr saussurian reverberează aici mult dincolo de lingvistică. ei trebuie să aleagă cea mai bună conotaţie. iar cu-vîntul mă etichetează drept unul ce respectă sec o anume uzanţă : scriind într-un roman : timp îndelungat m-am culcat devreme. ea fiind tocmai tehnica prin care teatrul limbajului poate fi înţeles şi dominat. deoarece sentimentul este în acelaşi moment şi propriul său nume). ornat. autorul nu poate interzice ca locul adverbului. toate acestea să nu producă deja un mesaj secund. acest mesaj pur care ar vrea să denote doar ceea ce e în mine. pogorîtă ca un har pentru a garanta adevărul rostirii mele . m-aş menţine cît se poate de aproape de un fel de creaţie inspirată. la toate nivelurile. inversat. acest mesaj e utopic . încep atunci să-i scriu spontan o scrisoare. din moment ce eu vreau să-i transmit tocmai căldura compasiunii mele. sufăr. numai aici trebuie văzut. scriind simplu condoleanţe. căci doar supunîn-du-mă legii sale am posibilitatea să comunic cu exactitate ceea ce vreau să spun . probabil. uneori foarte ocolit. această originalitate este. dacă vreau să fiu cît mai puţin „fals". fiind şi fatală. căci ndci un mesaj direct nu reuşeşte ulterior să comunice compasiunea. dar e un lux vital. pentru a-1 face exact). ca şi în comunicarea privată. sînt fraze : fac „fraze" cu ceea ce am mai afectuos în mine . azi) şi cu condiţia de a o concepe în termeni informaţionali (aşa ESEURI CRITICE / 117 cum o permite limbajul actual). ceea ce este o anume literatură. încărcat cu o infinitate de mesaje pe care nu le accept. Un prieten a pierdut o fiinţă dragă şi eu vreau să-i transmit compasiunea mea. Dar. Aceste condiţii ale variaţiei sînt fiinţa literaturii (ceea ce formaliştii ruşi numesc literaturnosti. în consecinţă. dimpotrivă. va recita o anume explorare a timpului şi spaţiului nocturne. inventat chiar. scriitorul (prietenul) este 118 / ROLAND BARTHES ■deci un om pentru care a vorbi înseamnă în primul rînd «-şi asculta propria rostire . Originalitatea este deci preţul cu care trebuie plătită speranţa de a fi acceptat (şi nu numai înţeles) de către cel care te citeşte. Ajung atunci la concluzia că pentru a-mi corecta mesajul (adică. în acelaşi timp. de propria sa moarte) obligă literatura să-şi codifice. întrucît ar fi un mesaj rece şi. scriitura este. însuşi scopul comunicării se opune acestei formule. deformează cel mai puţin ceea ce vor să se înţeleagă şi nu ceea ce ror să spună . s-ar putea reduce de fapt la un simplu cuvînt : Condoleanţe. Într-adevăr. o viclenie a literaturii). trebuie nu numai să îl modulez. Motivul este că acest mesaj prim care ar trebui să spună imediat toată durerea mea. şi astfel să scrie cu adevărat pentru ceilalţi (căci. orice scriere nu devine operă decît dacă poate varia în anumite condiţii un mesaj prim (care este. Ca şi în cazul scrisorii mele de condoleanţe. mai exact. compasiunea mea devine indiferenţă. Avem de-a face cu o comunicare de lux. ceea ce este spontan nu este în mod obligatoriu autentic. dacă nu şi-ar vorbi decît sieşi. „literaturitate") şi. altfel spus. însăşi inaugurarea unui discurs ce va povesti sau. trebuie să fiu cit mai „original" sau. Vom recunoaşte în această suită fatală de constrîngeri însăşi literatura (faptul că mesajul meu final încearcă să evite „literatura" nu este decît o ultimă variaţie. Şi aceasta nu pentru că. informaţiile . felurit de-a lungul istoriei sale. Totuşi cuvintele pe care le găsesc nu mă satisfac . dar şi să dau acestei variaţii un ton original. îmi spun atunci că mesajul pe care vreau să-1 transmit acestui prieten.^ Astfel. Orice proprietate a limbajului este imposibilă.

scriitorului îi rămîne doar o activitate de variere şi combinare : nu există de fapt creatori. diferitele şcoli şi epoci limitează comunicarea literară la o zonă supravegheată. Aceasta este. un alt cuvînt. iubesc. aşa cum am văzut. l ESEURI CRITICE / HS> Acest mesaj originar. dorinţe. şi cu atît mai anevoie. aşa cum se spune în pioase hagiografii literare. figuri rare şi plăpînde. Dacă lucrurile ar sta altfel. mai crud şi mai puţin glorios.. ce oferă unui mesaj unic întinderea unei infinite peripeţii (spre exemplu. întreaga realitate este deja clasată de către oameni : să te naşti nu înseamnă nimic altceva decît să găseşti acest cod gata făcut şi datoria de a te obişnui cu el. de la gongorism la scriitura „albă". această zonă — vitală — este retorica. Or. el nu ar putea face auzită decit o infinită repetare. iar ansamblul continua să rămînă aceeaşi corabie Argot Deci nimeni nu poate scrie fără a se exprima cu ardoare (oricît de detaşat apare mesajul său) în legătură cu tot ceea ce se întîmplă. să desprindă un cuvînt secund din încîlceala cuvintelor prime pe care i le? £20 ' ROLAND BARTHES oferă lumea. în roman) . dacă vrem. Observăm astfel cum tehnicile literaturii. nu este de fapt decît ceva numit. înlănţuirea. apărute din nevoia scriitorului de a porni de la o lume şi un eu pe care lumea şi eul le-au împovărat deja cu un nume — urmăresc întemeierea unui limbaj indirect. vise. dar şi al originalităţii (dacă ar fi prea indirectă). afectivitatea de la rădăcina oricărei literaturi nu deţine decît un număr infim de funcţii : doresc. dimpotrivă. iar literatura. şi într-adevăr. nenorocirile şi bucuriile omeneşti trezind în noi : indignări. acceptări. dar această forţă care ne pare la început de neexprimat. cel ce vrea să scrie are datoria de a şti că începe o lungă convieţuire cu un limbaj care este întotdeauna anterior. vreau să fiu iubit. propria-i existenţă. sub forma unui corp recunoscut de figuri . ci dimpotrivă. căci el vine într-o lume plină de limbaj. este legată nu numai de întreaga literatură. acest numit. nelinişti — doar ele formează unica materie a semnelor . reticenţa. căci dacă dorinţa de a scrie nu este decît constelaţia cîtorva figuri statornice. literatura nu ar avea defel nevoie de ceea ce totuşi a întemeiat-o : o tehnică . nu dintr-o prea mare bogăţie. a scrie este un fel de a fi al lui Eros. Toate aceste tehnici. arde mereu în noi : unicul semnificat primar al operei literare este o anume dorinţă . în lume . fragmentul sau. materia primă a literaturii nu este nenumitul ci. ci doar combinatori. doar combinaţii. între necesitatea unui limbaj „variat" şi suspendarea acestei variaţii. Auzim adeseori spunînduse că misiunea artei este de a exprima inexprimabilul. mă indignez. De aceea. judecăţi. fiind chiar primară. ca formă pe care o dă autorul propriei sale detaşări . Graniţele retoricii se pot lărgi sau pot deveni ■strimte. Aceste tehnici sînt. or. odată mai mult. dar este sigur că retorica. de îndată ce vrea să-i spună celuilalt că îl recunoaştem : retorica este faţa îndrăgostită a scriiturii. un cuvînt exact. avînd dubla funcţie de a feri literatura să devină semn al banalităţii (dacă ar fi prea directă). trebuie să spunem (fără vreo intenţie de paradox) tocmai contrariul : întreaga menire a artei este de a nu exprima exprimabilul. asemeni corăbiei Arga în lunga sa istorie — nici o creaţie. istoria. dar în acelaşi timp şi o situaţie „orfică" : nu ESEURI CRITICE / 121 . printre altele : retorica. dacă scriitorul ar avea cu adevărat menirea de a da glas pentru prima oară unui ceva de dinaintea limbajului — pe de-o parte. tipică. bine sau rău.secunde (co-notaţia sa) şi să le înscrie în cadrul anumitor limite de siguranţă. ironia. acest prea-numit . el decît cea mai plată dintre limbi şi vorbim despre inefabil din exces de sărăcie. foarte numeroase de-a lungul istoriei (fără să fi fost corect inventariate) se străduiesc toate să ţină la distanţă ceea-ce-poate-fi-numit.. sau arta de a varia banalul recurgînd la substituiri şi deplasări de sens . Ne întoarcem. pe scurt un inteligibil care îi preexistă. literatura trebuie să înfrunte acest limbaj prim. de a smulge limbii lumii încercata şi puternica limbă a pasiunilor. care permite reţinerea sensului pentru a-1 lăsa să izbucnească mai puternic în alte direcţii deschise. dar şi de orice comunicare. adică în acelaşi timp încăpăţînat (avînd un scop) şi deturnat (acceptînd atitudini variate la nesfîrşit). Afectivitatea este banală sau. nu există e tehnică (o artă) a creaţiei. poate mai bine. numitul. deşi sînt de fapt condamnate să-1 repete. oricît de năvalnice par ele celui care le trăieşte). mi-e frică de moarte — şi numai atît pentru a face o literatură infinită. Şi mereu aceeaşi menire : fiecare parte era reînnoită mereu. Scriitorul nu trebuie deci să „smulgă" tăcerii un Verb. iar acest lucru hotărăşte întreaga fiinţă a literaturii . sufăr. ci doar una a variaţiei şi a înlănţuirii. la legea dură a comunicării umane : originarul nu este nici. pe care vrem să-1 facem exact şi trebuie astfel să-1 variem. nefiind altceva decît tehnica informării exacte. o situaţie epică . iar pe de altă parte. contest. Dar la început» această dorinţă are la îndemînă doar un limbaj sărac şi plat . căci imaginarul e sărac (el nu se îmbogăţeşte decît prin combinarea figurilor alcătuitoare.

necesar (nimic mai clar decît acele On ale lui Brichot) şi de care scriitorul are nevoie pentru a se spune pe sine printr-un mesaj normal (şi nu unul „suprapus"). mereu la adăpostul iui „on". în faţa lui Je. nici de a1 masca pe Je (în mod naiv. este un shifter. pentru a cîta oară. Reluîndu-1 pe Peirce. adică să renunţe la scris : el este un afazic al lui Je. Acest Je al criticului nu se află deci niciodată în ceea ce spune. constituirea unui cod răspunde tocmai acestei duble necesităţi : scriitorul nu-şi propune niciodată altceva decît transformarea lui Je în fragment de cod. el trimite la o situaţie existenţială. vorbnid despre sine. pentru scriitor. 122 / ROLAJMD BARTHES La cel de-al doilea nivel. nu mai poate vorbi decît un discurs golit . în el mesajul „se suprapune" acestui cod. copilul . desfăşurată deschis. iar lingvistica. romancierul se desemnează pe sine printr-o infinitate de persoane a treia . Orice roman este o auroră.pentru că Orfeu „cîntă". însuşi actul care converteşte simbolul indicial (bastard) în semn pur. dimpotrivă. iar acesta a continuat să vorbească despre sine. aşa cum.. interdicţia de a se întoarce spre ceea ce iubesc. dar această desemnare nu este defel o deghizare. Cu alte cuvinte. neputînd (sau dispreţuind) să-1 transforme pe Je în semn. trebuie să pătrundem acum în tehnica sensului. nu se visează şi nici nu se distanţează) .. mai numeroase decît cele ale gramaticii. ne va fi de folos. de altfel. un translator . O dată mai mult. scriitorul se află în situaţia copilului sau afazicului. diferit de la o limbă la alta (Je devine Ego. universitarul schimbă toate formele Je în On. şi de aceea el pare a fi însăşi forma voinţei-de-a-scrie. ci este o marcă subtil codată : acest Je nu este altceva decît un II de gradul doi. ci însuşi actul său de instituire. Je face parte dintr-un cod particular. ur-mînd codurile limbilor latină. se hotărăşte să-1 codifice pe Je sub forma unei persoane a treia. pronumele nu mai are nimic comun cu un simbol indicial. anterior oricărui altul : să scrii înseamnă a te hotărî să pui II şi a putea să o faci. Persoana a treia nu este deci o viclenie a literaturii. provenit în întregime din codul celorlalţi. de exemplu) . germană. nu-i mai rămîne decît să-1 treacă sub tăcere printr-un soi de grad zero al persoanei. al literaturii. Criticul. Astfel înţelegem de ce atunci cînd scriitorul spune Je (lucru frecvent). ci în ceea ce nu spune sau. în aşa fel încît scrisul. în general. un II întors (aşa cum va arăta analiza lui Je proustian). adevărata problemă nu este de fapt nici de a-1 exprima. adică. Dacă romancierul. nu sînt altceva decît tentative menite să confere propriei sale persoane statutul unui veritabil semn . dar nici nu poate să-1 alunge pe Je în stricta viaţă privată. îşi foloseşte prenumle. cea a vorbitorului — acesta fiind de fapt singurul său sens. prea înţesată de cultură pentru a fi păstrată în starea de simbol indicial. Je nu se lasă definit din punct de vedere lexical (poate numai dacă recurgem la expediente de tipul „persoana întîi singular"). Jakobson vede în Je un simbol indicial. avem aici o operaţie imediată. ca simbol. ca indice. probabil că existenţa sa este prea puternică pentru a fi constituită în sens sau. precum copilul. dimpotrivă. după cum este romancier sau critic. inESEURI CRITICE / 123 tact.. căci Je este în întregime şi întotdeauna doar cel care spune Je. toate categoriile personale pe care le foloseşte. vorbind despre sine la persoana a treia. ci pentru că scriitorul şi Orfeu stau deopotrivă sub semnul aceleiaşi interdicţii care devine „cînt". Am putea împinge comparaţia chiar mai departe. Deşi grotesc. şi totuşi face parte dintr-un lexic (cel al limbii franceze. poate că este în acelaşi timp prea verbală. o proiecţie sau o distanţă (copilul nu se deghizează. engleză) . mai degrabă. constituie dimpotrivă. Brichot este totuşi scriitor . Căci. iar afazicul îl pierde de la bun început. Cînd doamna Verdurin îi semnalează lui Brichot că abuzează de Je în articolele sale de război. ci de a-1 adăposti. marcat totuşi de infinitele ocolişuri pe care blocajul constant al unui anumit semn le impune vorbirii (ca şi în cazul afazicului). înseamnă că acest Je nu are încă istorie sau că nu i s-a încredinţat una. Criticul ar fi cel care nu poate produce acest II din roman. nici nu dorea acest lucru). a-1 proteja şi deopotrivă a-i găsi un loc. Ich sau /. Brichot nu reuşea şi. privat de orice pronume. Or. Asemeni copilului care. dintre toate semnele e cel mai greu de mînuit din moment ce copilul îl dobîndeşte în ultimul rînd. în discontinuitatea care marchează orice discurs critic . ceea ce nu 1-a împiedicat pe cititor să vadă că autorul vorbea despre sine. în timp ce restul limbajului său subzistă. departe de a trimite la o „exprimare" a subiectivităţii. ca şi afazicul.

el îşi doreşte ca această validitate pură să fie luată drept însuşi semnul existenţei sale.trăieşte clipa fragilă în care limbajul adult i se oferă ca instituţie perfectă pe care nici un simbol impur (jumătate-cod. materia sa esenţială — cuvîntul. şi nu discursul). fără îndoială. orizontul criticului este întotdeauna romanul : criticul e cel ce va scrie şi. nimeni altcineva nu vorbea . din secolul al XVIlea pînă 1960. şi mai mult pentru faptul că s-a hotărît să scrie . dar. limbajul naţiunii. cit. Scriitori şi scriptori Cine vorbeşte ? Cine scrie ? Am avea nevoie de o sociologie a cuvîntului. el umple această aşteptare cu o operă în plus care se face căutîndu-se şi a cărei funcţie este realizarea proiectului său de a scrie. după cum arăta Mauss. (Text apărut iniţial în Arguments. Criticul este un scriitor. nu profesiunea literară era structurată (ea a evoluat enorm în cele trei secole. Astfel. Je este prea încărcat de timp ca să-1 abandoneze şi să-1 ofere codului plin al celuilalt (trebuie să mai amintim că romanul proustian nu a fost posibil decît odată cu abolirea timpului ?). totuşi. pe ascuns. o anume confuzie legată structural de opera critică. transcend funcţiile literare. pentru a ieşi din acest cerc. iar acest soi de monopol asupra limbajului crea în mod curios un ordin rigid. astfel încît criticul să vorbească despre sine cu exactitate. cel al tuturor ficţiunilor. în întregime. limitaţi de altfel la limbaje funcţionale. de la poetul de curte la scriitorul-om de afaceri). 147—154. adică sub un cod plin în care existenţa sa nu se „suprapune" încă semnului. fără ca ea să poată fi denunţată de limbajul critic însuşi. Ştim doar că el reprezintă o forţă şi că. jumătate-me-saj) nu o corupe sau tulbură. adică îl închide. ar trebui ca el să se transforme în romancier. situat undeva între corporaţie şi clasă socială. nu atît al producătorilor. Criticul se distinge deci printr-o practică secretă a indirectului : pentru a rămîne secret. aproape neschimbat de la Marot la Verlaine.. criticul şi-1 îmbătrîneşte. ci însăşi materia acestui discurs literar supus unor reguli de întrebuinţare. ESEURI CRITICE / 125 în secolul al XlX-lea. pentru el. pu-nîndu-1 deci în legătură cu codul adult al celorlalţ'. îl prezervă şi îl uită. Spre deosebire de societăţile aşa-zis primitive în care. de la Montaigne la Gîde (limba a progresat. el ar prefera să fie-mai puţin crezut pentru ce scrie. reticent. deci. Or. un indirect declarat. spre deosebire de scriitor. doar pentru a-i întîlni pe ceilalţi. Dimpotrivă. doar scriitorii erau proprietarii de netăgăduit ai limbajului . literatura Franţei. în afazia criticului faţă de Je. Iată de ce. acel Je al romancierului se adăposteşte sub II. dacă facem abstracţie de predicatori şi jurişti. el nu poate semna această dorinţă : el rămîne supus erorii — adevărului. căci această denunţare ar constitui o nouă formă directă. de fapt. reuşind să-1 sustragă. cit al producerii : contrar aşteptărilor. îl eludează. dar un scriitor mereu amînat. codului literaturii. tot astfel. ale discursului despre celălalt. intact şi incomunicabil. în grade diferite. vrăjitoria nu exista fără vrăjitor. Domneşte. pp. un grup de indivizi se defineşte destul de bine prin aceea că stăpâneşte. asemeni Naratorului proustian. aluziv sau denegator. nu adevărul lor — în timp ce. în Franţa. adică o mască suplimentară . să nu se aprecieze decît validitatea ecuaţiilor 1 24 / ROLAND BARTHES sale.) * op. criticul „uită" simbolul însuşi. adică să substituie falsului direct în care se adăposteşte. se investeşte o umbră a trecutului . în cadrul acesteia. Rezultă astfel un limbaj ce nu poate fi considerat ambiguu. Ca instituţie. într-o perioadă foarte întinsă. tot aşa cum afazicul nu-şi poate distruge limbajul decît în măsura în care acest limbaj a fost. indirectul se adăposteşte în acest caz sub înseşi figurile directului. în timp ce romancierul reuşeşte infantilizarea lui Je. cerînd. în timp ce. asemeni scriitorului. instituţia literară şi. de gen şi compoziţie. ale tranzitivităţii. printr-o ultimă viclenie nerostită. e chiar . neputînd abandona această faţă mută a simbolului. Criticul este ca un logician care şi-ar „încărca" funcţiile cu argumente veridice. probabil de-a lungul întregii ere capitaliste clasice.

limbajul său. 126 / ROLAND BARTHES lectuali ? Cuvîntul are o rezonanţă complexă 1 . atunci cînd pare să o explice. Dar nu în sensul că scriitorul ar fi o pură esenţă . răbdare. intelectual a apărut în momentul afacerii Dreyfus. gen. şi el acţionează. de la Chateaubriand sau Maistre la Hugo sau Zola. de care e legată cu detaşare. Cuvîntul nu poate fi nici instrument. scriitorul regăseşte pînă la urmă întrebarea deschisă prin excelenţă : de ce lumea ? Care este sensul lucrurilor ? De fapt. în Franţa. nici vehicul. Texte presente par F. Şi cum ne aflăm probabil astăzi într-un moment fragil al istoriei. deci cuvîntul nu poate niciodată explica lumea sau. iar lumea i-o restituie ca mijloc . aceasta devine imediat un produs ambiguu al realului. materia fiin-du-şi într-un anume fel şi propriul scop. prefer să-i numesc acum scriptori. Armând Colin. de la Revoluţie . Or. corectare. scriitorii înşişi. la urma urmelor. n. perfecţiune). la urma urmelor. Sensul actual (autor de cărţi) datează din secolul al XVI-lea. activitatea scriitorului dobîndeşte un ca1 Se spune că în sensul pe care i-1 dăm astăzi. contribuie la dezvoltarea funcţiei literare. cu lexicul şi eufonia păstrate cu sfinţenie de-a lungul celei mai mari răsturnări din istoria Franţei . doar în momentul în care îşi devine propriul scop. libertatea este întotdeauna ne-realistă. Iar miracolul. „ecrivant" (participiu prezent substantivizat) — scriptor. asupra propriului său instrument : limbajul . 15. acest cuvînt este o materie (la nesfîrşit) prelucrată . aceeaşi măreaţă limbă franceză. scriitorul e cel care scrie în locul altora. o lume stranie de altfel. atunci apar (m-am convins citind zilele acestea un text al lui Barnave) * indivizi care îşi însuşesc limba scriitorilor în scopuri politice. aceeaşi întrebare — „de ce ?". nu face decît să-i retragă şi mai mult ambiguitatea . cînd explicaţia e fixată într-o operă. avînd însă şi o dimensiune mitică — ■ claritatea. ai cărei proprietari recunoscuţi sînt încă. • In fr. la transformarea acestei rostiri instituţionalizate. ca răspuns. din moment ce literatura o înfăţişează ca întrebare şi niciodată. sistem lingvistic şi estetic în egală măsură. ci -— şi e din ce în ce mai limpede — o structură . Cahiers des Annales. (nota trad. 1960. se constituie şi se dezvoltă un grup nou. Inchizîndu-se în „cum să scriu". este că această activitate narcisică naşte mereu de-a lungul unei literaturi seculare. Activitatea scriitorului presupune două tipuri de norme : cele tehnice (de compoziţie. scriitorul trudeşte asupra propriului cuvînt (chiar dacă e inspirat). cel puţin. scriitorul nu mai este singurul care vorbeşte ? Fără îndoială. ea se exercită paradoxal. verbului (tranzitiv) al celui de-al doilea2*. dar funcţiile se modifică. Rude. voi încerca să schiţez o tipologie comparată a scriitorului şi scriptorului — chiar dacă nu reţin pentru această comparaţie decît referinţa la materia lor comună : cuvîntul. dacă putem spune aşa. scriitorul regăseşte lumea. iar în această decepţie nesfîrşită. 2 La origine. literatura se dovedeşte a fi de fapt o activitate tautologică. folosit evident de anti-dreyfusarzi pentru a-i desemna pe dreyfusarzi. dar acţiunea sa este imanentă obiectului. scriitură) şi cele artizanale (de trudă. un fel de supra-cuvînt care consideră realul doar un pretext (pentru scriitor. a scrie este un verb intranzitiv) . iar alături de scriitorii propriu-zişi. cîncî cele două funcţii coexistă. dar scriitorul este. de aceea. deţinător al limbajului public.) ESEURI CRITICE / 127 racter mediator : scriitorul concepe literatura ca scop. Paradoxul decurge din faptul că. Introduction ă la Revolution franţaise. precum în cazul maşinilor cibernetice construite pentru ele-însele (homeostatul lui Ashby) : scriitorul este omul care captează şi transformă radical întrebarea pusă lumii într-o interogaţie asupra scrisului : pe „de ce" în „cum". absorbit complet în această muncă. o activitate — iată ce ne spune gramatica atunci cînd opune substantivul celui dintîi. efectivul creşte treptat pînă la sfîrşitul secolului . _ ecrivain" (substantiv) — scriitor . prin definiţie. Instituţia rămîne neclintită . scriptorul. iar tocmai această lipsă de realism îi permite adesea să pună întrebări pertinente lumii — fără ca ele să poată fi vreodată -directe : . De cînd oare. Inte1 Barnave. într-un instrument al unei noi acţiuni . singurul care-şi pierde propria structură şi pe cea a lumii în structura cuvîntului. Scriitorul îndeplineşte o funcţie.

prin însăşi natura proiectului său şi împotriva propriei voinţe. dar acesta nu va fi niciodată receptat ca atare. fără să recurgă la ingeniosul tertip care-1 făcea pe jupînul Jac-ques cînd bucătar. de fapt. atunci cînd îl consumă pe scriitor. Rezultă de aici că scriitorul îşi interzice prin însuşi statutul său existenţial două moduri de rostire. în final mesajul va spune mult mai puţin despre acesta decît despre strădania în sine . La fel de firesc. iar pentru a-1 atinge. lucru pe care nu-1 poate face fără să trişeze. limbajul. ci suma proiectelor şi hotărîrilor care poartă un om spre împlinire (adică. Dar el cîştigă de fapt puterea de a zgudui lumea. nimic nu semnalează mai bine dificultatea suprapunerii lor. autentica responsabilitate înseamnă asumarea literaturii ca angajament ratat. mereu. în primul rînd. cuvîntul se lasă făcut. spre esenţializare) doar prin cuvînt : e scriitor cine vrea să fie. doctrina. tăcerea lor răsună ca o inexplicabilă convertire (Rimbaud)1 . într-un fel. de . asemeni privirii lui Moise asupra Pămîn-tului Făgăduit al realului (responsabilitatea lui Kafka. e o reprezentare fără perspectivă . limbajul nu poate spune decît : trebuie să fii dialectic . Balzac a interogat-o. produsă. scriitorul nu poate avea o conştiinţă naivă : vrînd să vorbeşti despre un strigăt. atunci cînd acesta o deranjează. el converteşte orice explicaţie în spectacol şi nu este niciodată altceva decît un inductor de ambiguitate 1 . faptul că scriitorul răspunde de propriile-i opinii este nesemnificativ . dar scriitorul se dialectizează pe sine. chiar şi faptul că îşi asumă într-un mod mai mult sau mai puţin inteligent implicaţiile ideologige ale operei sale rămîne un lucru secundar . cu excepţia limbajului scriitorului. scriptorii sînt oameni „tranzitivi" . literatura nu este un har. marfă sacră. să explice. căci limbajul nu este dialectic . oferindu-i spectacolul ameţitor al unui praxis fără restricţii. şi deloc formale : ea îngăduie societăţii (înalte) să ţină la distanţă conţinutul operei. el este paznicul. Iată de ce este inutil să i se ceară unui scriitor să-şi angajeze opera : un scriitor care „se angajează" pretinde că utilizează simultan două structuri. niciodată lumea. a-scrie-bine a devenit astfel un mit : scriitorul este un preot cu simbrie. scriitorul pierde orice posibilitate de a mai ajunge la adevăr deoarece lim1 Un scriitor poate produce un sistem. să recupereze scriitorul . să neutralizeze revolta pasiunilor şi subversiunea criticilor (ceea ce-1 obligă pe scriitorul „angajat" la o neîncetată şi neputincioasă provocare). spre exemplu). Fireşte. în ce-i priveşte. căci literalmente acest lucru ar însemna sinuciderea. scriitori slabi). de la sofism încoace) îşi propune să neutralizeze adevăratul şi falsul *. Dar îi putem cere scriitorului să fie responsabil.plecînd de la o explicaţie teocratică asupra lumii. cuvîntul nu e decît un mijloc . dar niciodată amîndouă în acelaşi timp (e inutil să mai revenim asupra tuturor exemplelor de mari scriitori neangajaţi sau „rău" angajaţi şi de mari angajaţi. pe scurt. respectabil şi derizoriu. al sanctuarului măreţei 1 Structură a realului şi structură a limbajului . în pofida clarviziunii sau sincerităţii acţiunii sale . să instruiască). Iată deci limbajul redus la rangul de instrument de comunicare. mai bine zis. ESEURI CRITICE / 129 Rostiri franceze — un soi de Bun naţional. să-1 convertească în pur spectacol căruia îşi rezervă dreptul de a-i aplica o judecată liberală (adică indiferentă). poate doar dacă se auto-suprimă. truda asupra limbajului în har al scrisului. decît constantul eşec al dialecticii. deoarece. dacă încetează să-şi mai confunde propria fiinţă cu cea a cuvîntului . identifieîndu-se cu o rostire. iar tehnica în artă . consumată şi exportată în cadrul unei sublime economii a valorilor. societatea îi transformă proiectul în vocaţie. deopotrivă. transmisă. şi dacă totuşi întîlnim aşa ceva. apoi mărturia : pentru că s-a dăruit cuvîntului. cînd acesta devine discurs . ei îşi aleg un ţel (să depună mărturie. de aceea sînt atît de puţini scriitori care renunţă la scris. dialectica vorbită rămîne o dorinţă . Această sacralizare a trudei scriitorului asupra formei are consecinţe importante. îl consider pe Fourier un mare scriitor prin uimitorul spectacol pe care ni-1 oferă lumea descrisa de el. şi nu oricum .. cînd vizitiu. pentru scriitor. pieirea fiinţei ce au hotărît să fie . în schimb. 128 / ROLAND BARTHES bajul — de îndată ce nu mai e riguros tranzitiv — devine tocmai acea structură care (cel puţin istoriceşte vorbind. nu e faptă. nu există nici un scriitor care să nu fie într-o bună zi digerat de instituţiile literare.

vehicul al „gîndirii". Chiar dacă scriptorul acordă o anumită atenţie scriiturii, această grijă nu este niciodată ontologică, ea nu devine niciodată obsesie. Scriptorul nu exercită nici o acţiune tehnică esenţială asupra cuvîntului ; el are la dispoziţie o scriitură comună tuturor scriptorilor, un fel de Koine, în care se pot, bineînţeles, distinge dialecte (de pildă, marxist, creştin, existenţialist), dar foarte rar stiluri. Căci scriptorul se defineşte prin aceea că proiectul său de comunicare este
1

Acestea sînt datele moderne ale problemei. Se ştie însă că, dimpotrivă, contemporanii lui Racine nu au fost defel uimiţi cînd acesta a încetat brusc să scrie tragedii pentru a deveni funcţionar regal.
130 / ROLAND BARTHES

naiv : el nu admite ca mesajul său să se întoarcă şi să se închidă asupra lui însuşi, nici să se citească în el, într-un fel diacritic, altceva decît vrea el să spună ; ce scriptor ar suporta să i se psihanalizeze scriitura ? Pentru el, cuvîntul pune capăt unei ambiguităţi a lumii, instituie 1 o explicaţie ireversibilă (chiar dacă o recunoaşte provizorie) sau o informaţie incontestabilă (chiar dacă se vrea un modest dascăl) ; în timp ce scriitorul, aşa cum am văzut, este de cealaltă parte : pentru el, o ştie prea bine, cuvîntul — intranzitiv prin opţiune şi trudă — instituie o ambiguitate, chiar dacă se vrea peremptoriu şi dacă, în mod paradoxal, se oferă spre descifrare ca o tăcere monumentală ; el nu poate avea altă deviză decît gîndul profund al lui Jacques Rigaud : Chiar atunci cind afirm, continui să întreb. Scriitorul are ceva comun cu preotul, scriptorul cu grămăticul; rostirea primului e un act intranzitiv (deci, într-un anume fel, un gest), rostirea celuilalt este o activitate. Paradoxul constă în aceea că societatea consumă cu mult mai multă rezervă o rostire tranzitivă decît una intranzitivă ; chiar astăzi, cînd există scriptori peste tot, statutul lor este mult mai incomod decît cel al scriitorului. Acest lucru ţine în primul rînd de un fapt material : cuvîntul scriitorului este o marfă livrată, urmînd nişte circuite seculare, fiind unicul obiect al unei instituţii care există doar pentru el : literatura ; dimpotrivă, cuvîntul scriptorului nu poate fi produs şi consumat decît la umbra unor instituţii care au, la origine, o cu totul altă funcţie decît punerea în valoare a limbajului : Universitatea şi, mai rar, Cercetarea, Politica etc. De altfel, cuvîntul scriptorului se află într-o situaţie incertă şi din-tr-un alt motiv : nefiind (sau necrezîndu-se) decît un simplu vehicul, natura sa comercială este transmisă şi proiectului care se realizează prin el : să vinzi gîndire în afara oricărei arte ; or, principalul atribut mitic al gîndirii „pure" (ar fi mai bine să spunem „neaplicate") constă tocmai în faptul că e produsă în afara circuitului banului ; spre deosebire de formă (care costă scump, spunea Valery), gîndirea nu costă nimic, dar nici nu se
ESEURI CRITICE / 13J

vinde ; ea se oferă cu generozitate. Acest fapt dezvăluie cel puţin două noi diferenţe între scriitor şi scriptor. In primul rînd, producţia scriptorului are întotdeauna un caracter liber dar şi, într-o oarecare măsură, „insistent" : el propune societăţii un lucru pe care aceasta nu i-1 cere neapărat ; în marginea instituţiilor şi tranzacţiilor, rostirea sa apare, paradoxal — cel puţin prin motivele sale — mult mai individuală decît cea a scriitorului : funcţia scriptorului este de a spune cu orice prilej şi pe loc ceea ce gîndeşte1; iar această funcţie e suficientă, crede el, pentru a-1 justifica ; de aici provine şi aspectul critic, urgent al rostirii scriptorului ce pare că semnalează mereu un conflict între caracterul nestăvilit al gîndirii şi inerţia unei societăţi sătule să consume o marfă pe care nici o instituţie specifică nu o reglează. Reţinem astfel a contario — şi aceasta e cea de-a doua diferenţă — că funcţia socială a rostirii literare (a scriitorului) este tocmai transformarea gîndirii (sau a conştiinţei, sau a strigătului) în marfă; societatea duce un fel de bătălie vitală pentru a-şi însuşi, a adapta, a instituţionaliza hazardul gîndirii — iar limbajul, model al instituţiilor, îi oferă acest mijloc ; paradoxul : o gîndire „provocatoare" cade fără greutate sub autoritatea instituţiei literare ; scandalurile de limbaj, de la Rimbaud la Ionescu sînt imediat şi perfect integrate ; iar o gîndire provocatoare, în măsura în care o vrem imediată (fără mediere), se epuizează fără doar şi poate într-un no man's land al formei : scandalul nu e niciodată total.

De fapt, am descris aici o contradicţie pe care o regăsim foarte rar în stare pură : astăzi, fiecare se mişcă mai mult sau mai puţin făţiş între cele două ipostaze —cea a scriitorului şi cea a scriptorului. Fără îndoială,
1

Această funcţie de manifestare imediată se opune radical funcţiei scriitorului care: 1° înmagazinează, publicînd într-un ritm care nu este cel al conştiinţei sale ; 2° îşi mediază gîndirea printr-o formă elaborată şi „regulată" ; 3° îşi deschide opera «nei interogaţii libere, fiind astfel contrariul unui dogmatic.
132 / ROLAND BARTHES

istoria e de vină ; din cauza ei ne-am născut prea tîrziu pentru a fi nişte superbi scriitori (de bună credinţă) şi prea devreme (?) pentru a fi nişte scriptori respectaţi. Astăzi, fiecare intelectual deţine cele două roluri, „asu-mîndu-1" mai mult sau mai puţin bine pe unul sau altul : scriitori care au brusc comportamentul, nerăbdarea scrip-torilor ; scriptori care se ridică uneori pînă la teatrul limbajului. Vrem să scriem ceva şi, în acelaşi timp, scriem pur şi simplu. Pe scurt, se pare că epoca noastră va da naştere unui tip bastard : scriitorul-scriptor. Funcţia acestuia nu poate fi şi ea decît paradoxală : el provoacă şi conjură, deopotrivă ; formal, rostirea sa e liberă, sustrasă instituţiei limbajului literar şi, totuşi, închisă tocmai în această libertate, ea îşi secretă propriile-i reguli sub forma unei scriituri comune ; de-abia ieşit din clubul oamenilor de litere, scriitorul-scriptor reintră în altul, cel al intelectualităţii. La scara întregii societăţi, această nouă grupare deţine o funcţie complementară: scriitura intelectualului funcţionează ca semn paradoxal al unui non-lim-baj, ea îngăduie societăţii să trăiască visul unei comunicări fără sistem (fără instituţie) : să scrii fără să scrii, comunicare a gîndirii pure fără ca aceasta să fie însoţită de vreun mesaj parazit — iată modelul pe care îl realizează pentru societate scriitorul-scriptor. E vorba de un model deopotrivă distant şi necesar, cu care societatea se joacă într-un fel de-a şoarecele şi pisica : îl recunoaşte pe scriitorul-scriptor, căruia îi cumpără (moderat) operele, admiţîndu-le caracterul public ; dar, în acelaşi' timp, îl ţine la distanţă, obligîndu-1 să se sprijine pe instituţii anexe aflate sub controlul său (Universitatea, spre exemplu), acuzîndu-1 fără încetare de intelectualism, adică, mitic vorbind, de sterilitate (reproş care nu-1 pîndeşte niciodată pe scriitor). In concluzie, din punct de vedere antropologic, scriitorul-scriptor este un exclus integrat prin însăşi excluderea sa, un îndepărtat moştenitor al Scriitorului Blestemat ; funcţia sa în ansamblul societăţii are probabil legătură cu cea atribuită de CI. Levi-Strauss
ESEURI CRITICE / 133

Vrăjitorului1 : funcţie de complementaritate, vrăjitorul şi intelectualul ilustrînd o boală necesară economiei colective a sănătăţii. Şi fireşte, nu e defel surprinzător că un asemenea conflict (sau contract, cum vrem) se iscă la nivelul limbajului ; căci limbajul conţine acest paradox : instituţionalizarea subiectivităţii.
1

Introducere la opera lui Mauss, in MAUSS: Sociologie et anthrapologie, P.U.F.

CRITICA ŞI ADEVĂR *
Nimic nu este mai important pentru o societate decît i clasificarea limbajelor sale. Schimbarea acestei clasificări, deplasarea cuvîntului echivalează cu o revoluţie. Timp de două secole, clasicismul francez s-a definit prin separarea, ierarhia şi stabilitatea scriiturilor sale, iar revoluţia romantică s-a considerat ea însăşi drept factor perturbator al clasificării. Or, de aproape o sută de ani, de la Mal-larme, fără îndoială, are loc o schimbare importantă a spaţiilor literaturii noastre : ceea ce se schimbă, se adîn-1 ceste şi se unifică este dubla funcţie, poetică şi critică, a • scriiturii1 ; nu numai că scriitorii fac ei înşişi critică, ci opera lor enunţă, adesea, condiţiile naşterii acesteia (Proust) sau chiar a absenţei sale (Blanchot) : acelaşi limbaj tinde să circule prin întreaga literatură şi chiar dincolo de sine : cartea este astfel abordată prin reversul ei de către cel care o face ; nu mai există nici poeţi, nici romancieri : nu mai există decît o scriitură2. CRIZA COMENTARIULUI. Or, iată că, printr-o mişcare complementară, criticul devine la rîndul său scriitor. Bineînţeles, a voi să fii scriitor nu ridică vreo pretenţie la un anumit statut,

ci e o intenţie de a fi. Ce importanţă dacă pare mai glorios să fii romancier, poet, eseist, sau
verite, II, Editions du Clezio (prefaţă Seuil, Paris, 1966,
CRITICA ŞI ADEVĂR (II) / 135

cronicar ? Scriitorul nu poate fi definit în termeni ce ţin de rol sau de valoare, ci numai printro anume conştiinţă a cuvîntului. Este scriitor cel pentru care limbajul constituie o problemă, cel care îi simte profunzimea, şi nu in-strumentalitatea sau frumuseţea. Au apărut, deci, cărţi de critică ce se citesc pe aceleaşi căi ca şi opera propriu-zis literară, cu toate că autorii lor nu sînt prin statut decît critici, şi nicidecum scriitori. Dacă critica nouă este într-adevăr reală, atunci nu o vom regăsi în unitatea metodelor, şi cu atît mai puţin "în snobismul care, aşa cum se spune în mod comod, o susţine, ci în solitudinea actului critic, afirmat de aici înainte, departe de alibiurile ştiinţei sau instituţiilor, ca un act al deplinei scriituri. Despărţiţi altădată de mitul uzat al „superbului creator şi umilului servitor, arnîndoi necesari, fiecare la locul său etc", scriitorul şi criticul se reîntîlnesc acum în aceeaşi condiţie dificilă, în faţa aceluiaşi obiect : HmbajuL_^, Această ultimă transgresiune,~"aşa cum* am văzut, este greu tolerată. Şi totuşi, deşi mai trebuie încă luptat, ea pare să fie deja depăşită de o nouă modificare ce apare la orizont : nu doar critica începe această „străbatere a scriiturii" 1 care ne va marca poate secolul, ci întreg discursul intelectual. încă acum patru secole — după cum sesiza plin de perspicacitate Georges Bataille ■— fondatorul ordinului care a făcut cel mai mult pentru retorică, Ignaţiu de Loyola, lăsa în ale sale Exerdces spiritu-els modelul unui discurs dramtizat, expus altor forţe decît silogismul sau abstracţiunea.2 De atunci, prin scriitori ca Sade sau Nietzsche, regulile expozeului intelectual sînt periodic „arse" (în cele două sensuri ale termenului). Acest lucru pare a fi pus astăzi în discuţie în mod
1

Philippe Sollers, „Dante şi străbaterea scriiturii", în Pentru o teorie a textului, antologie Tel Quel, Bucureşti, Ed. Univers, 1980. 2 „...Aici vedem cel de-al doilea sens al cuvîntului a dramatiza : şi anume voinţa, adăugîndu-se discursului, de a nu rămîne la enunţ, de a te obliga să simţi tăişul vîntului, să fii gol... în acest sens, este o eroare clasică să aşezi Exerciţiile Sf. Ingaţiu în metoda discursivă..." (L'experience interieure, Galli-rmard, 1954, p. 26).
1 36 / ROLAND BARTHES

deschis. Intelectul accede la o altă logică, abordează spaţiul gol al „experienţei interioare" : unul şi acelaşi adevăr se caută, comun oricărei rostiri, fie ea fictivă, poetică sau discursivă, pentru că el va fi de acum înainte adevărul rostirii înseşi. Cînd Jacques Lacan vorbeşte1, el substituie abstracţiunii tradiţionale a conceptelor o expansiune totală a imaginii în sfera cuvîntului, în aşa fel încît acesta nu mai separă exemplul de idee, fiind el însuşi adevărul. La cealaltă extremă, rupînd cu noţiunea comună de „dezvoltare", le Cru et le Cuil a lui Claude Levi-Strauss propune o retorică nouă a variaţiei, angajînd, astfel, o responsabilitate a formei pe care o întîlnim doar rareori în lucrările din sfera ştiinţelor umaniste. Asistăm, fără îndoială, la o transformare a rostirii discursive, transformare ce-1 apropie pe critic de scriitor : intrăm astfel într-o criză generală a Comentariului, la fel de importantă, poate, ca şi cea care a marcat, în legătură cu aceeaşi problemă, trecerea de la Evul mediu la Renaştere. Această criză este într-adevăr inevitabilă din momentul în care se descoperă — sau se redescoperă — natura simbolică a limbajului, sau dacă preferăm, natura lingvistică a simbolului. Lucru ce se petrece astăzi sub acţiunea conjugată a psihanalizei şi a structuralismului. Mult timp, societatea clasico-burgheză a văzut în cuvînt un instrument sau un element decorativ : astăzi noi vedem în el un semn şi un adevăr. Tot ceea ce are legătură cu limbajul este deci, într-un anumit fel, repus în discuţie : filosofia, ştiinţele umaniste, literatura. Iată, fără îndoială, contextul în care trebuie să reaşezăm astăzi critica literară, miza sa în bună parte. Care sînt raporturile operei cu limbajul ? Dacă opera este simbolică, la ce reguli de lectură sîntem limitaţi ? Poate exista o ştiinţă a simbolurilor scrise ? Limbajul criticului, poate fi şi el simbolic ?

1980. dar este de-ajuns să lărgim puţin perspectiva istoriei pentru a transforma acest sens singular în sens plural. indiferent de ceea ce societăţile gîndesc sau decretează. Traducere Cornel Minai Ionescu). istoria libertăţii simbolurilor este adesea violentă şi acest lucru îşi are. Jurnalul intim a fost înţeles în două moduri diferite de sociologul Alain Girard 1 La seminarul său de la ficole pratique des Hautes Etudes. o operă este „eternă" nu pentru că impune un sens unic mereu altor oameni. pentru care s-ar putea găsi mii de exemple în istoria criticii şi în varietatea lecturilor pe care le inspiră aceeaşi operă : fie doar şi faptele pot atesta că opera are mai multe sensuri. ca şi cum limbajul prim al operei ar naşte în el alte cuvinte şi l-ar învăţa să vorbească o a doua limbă ? Iată ce numim a visa. Literatura este explorare a numelui : Proust a scos la iveală o întreagă lume din aceste cîteva sunete : Guermantes. le Journal intime (P.P.F.L. 287. Univers. rînd pe rînd. ea nu indică o înclinaţie a societăţii spre eroare. omul dispune. V (1964). fără legătură între ele" (N. le străbate. Pot varia doar conştiinţa pe care societatea o are despre acesta şi drepturile ce i le acordă. că restabileşte contactul cu un anume dincolo al textului. ci pentru că sugerează sensuri mereu diferite aceluiaşi om. trad. Or. Ricoeur şi care este suficient pentru discuţiile ce urmează. noi trebuie să citim aşa cum se scrie : doar atunci „glorificăm" literatura („a glorifica" . a cenzurat-o . I. aşa cum se întîmplă încă şi azi. Jurnalul este expresia unor circumstanţe sociale. simbolurile operei aparţin unei semiotici. el este o modalitate neliniştită de a întîrzia solitudinea fataiă a scriiturii. în schimb. Este evident că. opera are în acelaşi timp mai multe sensuri. nemulţumit să desemneze ceva. De fapt. unde se impune „postularea a două forme diferite. familiale. faţă de şisţe-mele semiotice (limbaj. Situaţie banală. Ca gen. istorice . datorită coerenţei sale. vis). („Avem simbol atunci cînd limbajul produce semne de grad compus al căror sens. Fiecare epocă poate.. Varietatea sensurilor nu trădează deci o viziune relativistă asupra moravurilor omeneşti . ca să spunem aşa. aşa cum reiese din teoria celor patru sensuri1 .LIMBA PLURALÂ. desemnează un alt sens care nu ■ar putea fi atins decît în şi prin intermediul său. Păstrez totuşi aici provizoriu termenul simbol în sensu! general dat de P. şi nu unei simbolistici. p. essai sur Freud. . unde sistemele simbolice sînt. 25). 1 Alain Girard. căci nici o istorie nu o epuizează. 1969. Deci.. fiecare plauzibil. însăşi definiţia operei se schimbă : ea nu mai este un fapt istoric. şi nu a iui Hermogene. ci însăşi pluritatea sensurilor 3. avem de-a face cu o problemă instituţională. Libertatea simbolică a fost recunoscută şi. structurală . în funcţie de această definiţie. să se creadă în posesia sensului canonic al operei. 2 Vezi Opera deschisă a lui Umberto Eco (E. una pentru expresie." De l'Interpre-iation. 1 38 / KOLAND BARTHES Simbolul este constant. bineînţeles. sensul său : cenzurarea simbolurilor nu poate rămîne nepedepsită.U. Dar visul îşi are căile sale. scriitorul are întotdeauna credinţa că semnele nu sînt arbitrare şi că numele este o proprietate naturală a lucrului : scriitorii sînt de partea lui Cratil. într-adevăr. Ruwet. alta pentru conţinut. asemeni unei forme ce e. 1963) — Maurice Blanchot. fie că. cele în care „o singură formă poate fi propusă. Mavrodin). dimpotrivă. pentru celălalt. într-o oarecare măsură. şi nu cu una. Arch. p. codificată în Evul mediu. dacă vrea să nu se lase intimidat de cenzurile literei : nu simte el. Orice cititor trebuie să ştie acest lucru. opera le depăşeşte. 3 Ştiu foarte bine că simbol are un cu totul alt sens în semiologie. iar aceste căi sînt trasate în faţa cuvîntului de cea de-a doua limbă a operei. Acest lucru o face simbolică : simbolul nu este imaginea. Bucureşti. 1965. Orice s-ar spune. fiecărei unităţi de expresie corespunzîndu-i biunivoc o unitate a conţinutului". Pentru unul. profesionale etc. Seuil. care vorbeşte aceeaşi limbă simbolică de-a lungul timpurilor mereu altele : opera propune. după expresia lui Bachelard. iar opera închisă în operă deschisă 2. Spaţiul literar (Ed. „La Linguistique genera'e au-jowrd'hui. umplută de sensuri mai mult sau mai puţin contingente. oare. ci devine un fapt antropologic. de Sociologie. Jurnalul are cel puţin două sensuri. şi nu datorită infirmităţii celor ce o citesc. ci o dispoziţie a operei spre deschidere : datorită structurii sale. CRITICA ŞI ADEVĂR (II) / 137 şi de scriitorul Maurice Blanchot *. societatea clasică s-a acomodat destul de puţin cu ea : fie că a ignorat-o. europ.

Vechea retorică avea ambiţia de a învăţa scrisul : ea dădea reguli de creaţie (de imitaţie). potrivit cu simbolul. p. 1964). alegoric.1 Sens literar. CRITICA ŞI ADEVĂR (II) / 139 înseamnă „a manifesta în esenţa sa") . Această predispoziţie există deja în limba propriu-zisă ce comportă mai multe incertitudini decît se recunoaşte — iar lingvistul începe 1 Mallarme : „Dacă vă înţeleg eu bine. 1961. Retrasă din orice situaţie. Filologiei îi revine. moral şi anagogic. îi scrie el lui Fran-cis Viele-Griffin. Ceea ce poeţii cunosc de mult timp sub numele de sugestie sau evocare. şi nu de receptare. nu ar exista literatură *. Dimpotrivă. ci pentru a le înţelege şi. ambiguităţile limbajului practic nu reprezintă nimic faţă de cele ale limbajului literar. are întotdeauna ceva din concizia pythică. opera se oferă tocmai prin aceasta explorării : în faţa celui care o scrie sau o citeşte. din această pricină. el trasează volume de sensuri. opera nu este înconjurată. deduceţi privilegiul creator al poetului din imperfecţiunea instrumentului cu care trebuie să lucreze : o limbă ipotetic adecvată la traducerea gîndirii sale ar suprima literatorul care s-ar numi. fondează ambiguităţi. sarcina să fixeze sensul literal al unui enunţ. şi nu un sens. ci ale aluziei : reguli lingvistice. aceea de a invăţa cititul. dacă cuvintele nu ar avea decît un sens. pot să-i reduc ambiguitatea (ceea ce se întîmplă de obicei) . Iată de ce regulile lecturii nu sînt cele ale literei. dacă adaug situaţia mea lecturii pe care o dau unei opere. schimbătoare. compune opera. nu filologice 2. o amintire. desemnată. nu pentru a reduce ambiguităţile limbajului. ea devine o întrebare pusă limbajului ale cărui fundamente le simţim. Putem. cuvinte conforme unui prim cod (Pythia nu divaga). oricît de prolixă ar fi. poate. să ne întrebăm dacă nu sărăcim lectura izo-lîndu-i astfel regulile. ea poate fi formulată în termenii unui cod : limba simbolică căreia îi aparţin operele literare este prin structură o limbă plurală . şi totuşi deschisă mai multor sensuri deoarece cuvintele erau pronunţate în afara oricărei situaţii — dacă nu chiar situaţia ambiguităţii : opera este întotdeauna într-o situaţie profetică. dar această situaţie. nici o existenţă practică nu este acolo pentru a ne comunica sensul pe care trebuie să i-1 dăm . l'Univers imaginaire de Mallarme. Nimic asemănător în cazul operei ce este pentru noi fără contingenţă. într-adevăr. şi cu atît mai puţin dintr-o cenzură morală a riscurilor sale . lingvistul încearcă acum să abordeze. protejată. şi aceasta o defineşte. în special capitolul VI asupra izotopiei discursului (Curs apărut la Ecole normale superieure de Saint-Cloud. ne spune cum trebuie să o înţelegem dacă vrem să utilizăm practic informaţia pe care trebuie să ne-o transmită : contingenţa face clar sensul. Bineînţeles că. dar este neputincioasă în faţa sensurilor secunde. adică din moment ce accept să-mi înscriu lectura în spaţiul simbolurilor . monsieur Tout le Monde" (citat de J. 2 Recent şi în repetate rînduri s-a reproşat noii critici că ar contraria sarcina educatorului. un context. ambiguitatea sa este cu adevărat pură . A citi bine înseamnă. dar ea nu poate nici să autentifice acest sens. într-adevăr. P. reductibile prin situaţia în care apar : ceva în afara celei mai ambigue fraze. cel mai bine . ea are întotdeauna ceva citaţional. dirijată de nici o situaţie . virtual. nu linii . CRITICA ŞI ADEVĂR (II) / HI . adică. a scrie bine. Seuil. Primele sînt. dacă o a doua limbă nu ar veni să tulbure şi să elibereze „certitudinile limbajului". o străbatere orientată a sensurilor spre sensul anagogic. a scrie. HO / ROLAND BARTHES să le studieze *. R. Cours de Semantique. pare-se. un gest. Şi totuşi. 576). codul său este alcătuit în aşa fel încît orice cuvînt (orice operă) pe care ie generează are sensuri multiple. ale cărui limite le atingem. pentru a le institui. căci. în mod evident. Richard. ambiguitate ce nu provine dintr-o perspectivă estetică asupra „libertăţilor" interpretării. lingvistica acţionează. căci codul secund al operei e limitativ. din moment ce mă supun eu însumi constrîngerilor codului simbolic care o întemeiază. nu o regăseşte : opera nu poate protesta împotriva sensului pe care i-1 dau. care este în esenţă. cel din dicţionar. Jakobson a insistat asupra ambiguităţii constitutive a mesajului poetic (literar). dînd astfel un statut ştiinţific ezitărilor sensului. Rămîne. într-adevăr. nu prescriptiv . dacă putem spune aşa. Opera devine ast» Cf A J Greimas.

sensul vid ce le poartă pe toate . pe de-o parte. Din momentul în care admitem că opera este făcută din scriitură (şi tragem de aici toate consecinţele). După cum atribuirea sensului poate fi scrisă sau tăcută. ŞTIINŢA LITERATURII. un sens multiplu. acestea sînt cele trei cuvinte pe care trebuie să le parcurgem pentru a împleti în jurul operei cununa sa de limbaj. bineînţeles. generabile de opere : ea nu va interpreta simbolurile. ne-am putea imagina să le adăugăm o Critică a Limbajului — şi aceasta este însăşi literatura. derivate din limba generală a simbolurilor printr-un număr de transformări reglate sau. ci o ştiinţă a condiţiilor conţinutului. pentru că trebuie întotdeauna să dispui de nişte reguli pentru a explica nişte rezultate. de sensul vid care le poartă pe toate. Lectură. şi nu în funcţie de regulile filologice ale literei. adică a formelor . mai general. ea trebuie să producă două discursuri diferite : căci putem urmări în operă. intr-un cuvînt. aceea de a descrie gramaticalitatea frazelor. intenţia de a da un sens particular operei. prin structură. pentru că. dar nu avem o ştiinţă a literaturii. nu există nici un motiv să nu aplicăm o astfel de metodă la operele literaturii : aceste opere sînt ele însele asemănătoare unor imense „fraze". iar obiectul criticii sale este limbajul însuşi. Nu va putea fi o ştiinţă a conţinu-turilor (pe care doar cea mai strictă ştiinţă istorică le poate surprinde). o anume ştiinţă a li1 Ancheta scriitorului asupra limbajului : această temă a fost propusă şi tratată de Marthe Robert în legătură cu Kafka. Critică. lingvistica poate da literaturii acel model generativ care este principiul oricărei ştiinţe. Gallimard. „Bibliotheque ideale". a doua este mediată printr-un limbaj intermediar — scriitura criticului. iar pe de altă parte. şi nu sensul lor. dacă e adevărat că opera are. Nu vom clasa ansamblul sensurilor posibile ca pe o ordine imobilă. Această distincţie nu este totuşi suficientă. ne vom strădui să descriem acceptabilitatea operelor. ci însăşi pluralitatea sensurilor operei şi de critică literară pentru celălalt discurs care îşi asumă în mod deschis. la lucrările lui N. aceste două discursuri nu trebuie confundate. în numele căruia şi-ar asuma dreptul de a le înlătura pe toate celelalte : s-ar compromite în această acţiune (aşa cum a făcut-o pînă acum). 1960). neavînd nici acelaşi obiect. ci în funcţie de regulile lingvistice ale simbolului. Pus în faţa imposibilităţii de a stăpîni toate frazele unei limbi. Altfel spus. Avem o istorie a literaturii. nici aceleaşi sancţiuni. Dar simbolul are şi o funcţie critică. nu am reuşit încă să identificăm complet natura obiectului literar. bineînţeles. obiectul său nu va mai fi constituit de sensurile pline ale operei ci. Ştiinţa literaturii va avea deci drept obiect. ci asemeni . Criticilor Raţiunii pe care ni le-a dat filosofia. Întotdeauna vrem ca simbolul să nu fie decît o caracteristică a imaginaţiei. se va interesa de variaţiile de sens generate şi. putem urmări doar unul din aceste sensuri. o dată mai mult. toate sensurile pe care le acoperă sau. fără îndoială. pe baza căruia să poată explica cum sînt generate frazele infinite ale unei limbi1. ci doar polivalenţa lor . Regăsim aici. vom deosebi lectura operei de critica sa : prima este imediată . ci cauza pentru care el este acceptabil. Or. nu un anume sens. transpusă la scara unei ştiinţe a discursului. ceea ce este acelaşi lucru. nesfîrşite anchete asupra cuvintelor 1. H2 / ROLAND BARTHES teraturii devine posibilă. dimpotrivă. dacă putem spune aşa. CRITICA ŞI ADEVĂR (II) / 143 şi nu semnificaţia lor. Putem propune numele de ştiinţă a literaturii (sau a scriiturii) pentru acest discurs general al cărui obiect este. In acelaşi fel. cu propriile-i riscuri. 1 Mă gîidesc aici. care este un obiect scris.fel depozitara unei imense. lingvistic. Ştiinţă. Chomsky şi la propunerile gramaticii transformaţionale. Obiectul său (dacă ea va exista într-o zi) nu va putea să impună operei un sens. în orice caz. (în special Kafka. sarcina lingvisticii recente. nu motivarea faptului pentru care un sens trebuie acceptat. e treaba istoricului). lingvistul acceptă să stabilească un model ipotetic de descriere. printr-o logică sem-nificantă ce se cere descrisă. nici de ce a fost acceptat (acest lucru. Oricare ar fi corectivele de adus. Modelul va fi.

Kafka. Nu te dezvălui în felul tău propriu decît după propria-ţi moarte. 1 „Mitul e un cuvînt ce pare să nu aibă emiţător veritabil care să-i asume conţinutul şi să-i revendice sensul . fapt ce le impune constrîngeri de sens pe care mitul oral nu le-a putut cunoaşte . Gallimard. „anomaliile semantice" * etc. aşa cum mergem să vedem „un Western". deşi aceasta e semnată. dar diferenţa ţine mai puţin de semnătura mesajului decît de substanţa sa : operele noastre sînt scrise. Temps mo-dernes. opera nu sînt decît punctul de plecare al unei analize ce are la orizont un limbaj : nu poate exista o ştiinţă a lui Dante. sau credem că îl iubim în literatură. Şi. a mesajului. CRITICA ŞI ADEVĂR (II) / 14$ vechile figuri. poate. Holderlin şi Kierkegaard în Oedip şi Antigona. şi anume — autorul. Unităţile mari şi mici ale discursului sînt evident într-un raport de integrare (ca şi fonemele faţă de cuvinte şi cuvintele faţă de frază).. de fapt. a textului discursiv2 etc. primul va cuprinde semnele inferioare frazei. o energie a cuvîntului ce nu are nimic comun cu „geniul". ci marea logică a simbolurilor. p. în sensul etimologic al termenului . adică înscrise într-un proces de determinare avînd la origine o persoană (autorul). moartea întemeiază adevărul operei. cel puţin astăzi. pentru a ne hrăni. 1957." (F. Sînt uşor de imaginat sacrificiile la care o asemenea ştiinţă l-ar putea supune pe cel pe care îl iubim. care este enigmă. Autorul. că scriitorul poate să-şi revendice sensul operei şi să-i definească legalitatea . cum sînt 1 „Cea ce face ca judecata posterităţii asupra individului să fie mai dreaptă decît cea a contemporanilor e moartea. timpul. în om o facultate a literaturii. orice contemporan al autorului. ci doar o ştiinţă a discursului. avem dreptate. Va trebui deci să acceptăm redistribuirea obiectelor ştiinţei literare. Râspunzînd facultăţii limbajului postulată de Humboldt şi Chomsky există. el este deci enigmatic" (L. Fără îndoială. toate trăsăturile limbajului literar în ansamblul său . ca şi cum am lua după bunul nostru plac. Shakespeare sau Racine. în care umanitatea îşi încearcă semnificaţiile. Bunul simţ popular o ştie prea bine : nu mergem să vedem jucîndu-se „o operă de Racine". în funcţie de semnele de care se va ocupa . marş.. 1965). nu mergem să vedem Fedra ci „Berma în Fedra". pe scurt. Şi totuşi : cum ar putea vorbi ştiinţa despre un autor ? Ştiinţa literaturii nu poate decît să apropie opera literară. lărgită de la autor la societate. Preparatifs de noces ă la campagne. părţile discursului din care se poate deduce o structură a povestirii. adevărul anecdotelor se consumă degeaba pentru a întîlni adevărul simbolurilor 1. pentru că refuzăm astfel ca moartea să copleşească viaţa. aşa cum am citi Sofocle. 1 44 ROLAND BARTHES Moartea are o altă importanţă : ea face ireală semnătura autorului şi transformă opera în mit . de unde şi întrebarea absurdă a criticului adresată scriitorului mort. trebuie să o tratăm ca pe un fapt exact. Nu imagini. Sebag. curioasă răsturnare : în momentul în care opera devine mitică. ci opere străbătute de marea scriitură mitică. urmelor intenţiilor sale. care în schimb nu este semnat1. opera „civilizată" nu poate fi tratată ca un mit. 366). vieţii. pe scurt. dar ele se constituie în niveluri independente de descriere. eliberăm opera de constrîngerile intenţiei. marile forme vide care permit să vorbim şi să operăm. pentru că e alcătuită din reguli independente de autor şi nu din inspiraţie sau voinţă personală. Ştergînd semnătura scriitorului. proprietar prin metonimie al dreptului scriitorului transferat asupra creaţiei sale. regăsim freamătul mitologic al sensurilor. genul. textul literar se va deschide unor . idei sau versuri sînt şoptite scriitorului de vocea mitică a Muzei. atunci cînd vorbim despre ea. adică dorinţele. lexicul. Sîntem în general înclinaţi să credem. ne aşteaptă o mitologie a scriiturii ce va avea drept obiect nu opere determinate.urmelor „unei imense dispuneri „operante" (pentru că ea permite alcătuirea operelor). puţin din substanţa unui mare mit . Chiar mai mult : ni se cere să aşteptăm moartea scriitorului pentru a-1 putea trata cu „obiectivitate" . pentru a ne da el însuşi asigurări în legătură cu ceea ce semnifică opera sa : vrem cu orice chip să facem să vorbească mortul sau substituţii săi. la un anumit interval de timp. ci „un Racine". Ea va cunoaşte două mari domenii. „Le Mythe : Code et Message". Freud. de mit. Abordat în acest fel. fenomenele de conotaţie. cel de-al doilea va cuprinde semnele superioare frazei.

In legătură cu mesajul poetic. adică de o veritabilă ştiinţă a literaturii. trebuie să transforme totul. 1964). să nu transforme decît urmînd anumite legi.analize sigure. adică. Ea deţine. Ştiinţa literaturii nu se va preocupa de faptul că opera a existat. noi considerăm esenţial în operă (geniul personal. . 1962. II. ian. dec. dar este evident faptul că ele vor lăsa neatins un enorm reziduu. adică o coerenţă de semne. pe de o parte. Este vorba. fiind bine stabilit că. va apărea în revista Langages. făcînd ca. Struc-ture du langage poetique (Flammarion. Critica nu este ştiinţa. Criticul dedublează sensurile. ci asupra inteligibilităţii sale. conform anumitor exigenţe logice asupra cărora vom reveni imediat. Obiectivitatea cerută de această ştiinţă a literaturii va mai acţiona într-un sens : nu asupra operei imediate (care e de domeniul istoriei literare sau filologiei). ci de a concepe o reţea de sensuri. Cf. Jakobson : „Les chats de Charles Baudelaire" (l'Homme. Căci dacă lingvistica poate să ne ajute. de asemenea CI. Jakobson. ea va face apel la istorie. Essais de linguistique generale. adică părţile discursului şi sensurile duble. 1966). căci nu există nimic mai clar decît opera. 146 / ROL. 2) şi Jean Cohen. arta. deasupra primului limbaj al operei să plutească un al doilea.AND BARTHES de-a doua gramatică. fără a refuza verificările experimentale ale foneticii. umanitatea). iar obiectivitatea noii ştiinţe depinde de cea 1 2 T. conferind o limbă cuvîntului pur care citeşte şi un cu-vînt (printre altele) limbii mitice ce alcătuieşte opera şi de care se ocupă ştiinţa. ci va descrie logica după care sînt generate sensurile. Va trebui deci să renunţăm la ideea că ştiinţa literaturii poate să ne ofere sensul ce trebuie negreşit atribuit unei opere : ea nu va da şi nu va regăsi nici un sens. CRITICA. a întemeiat o nouă obiectivitate a sensului fonic (şi nu numai a sunetului fizic). 1963) şi „Analyse structurale d'un poeme franţais". Obiectul produce constrîngeri de substanţă. aşa cum am spus. Todorov. Minuit. mai explicită. astfeL CRITICA ŞI ADEVĂR (II) / H7 încît să se instaleze aici. un loc intermediar între ştiinţă şi lectură. plecînd de la lucrările lui V. (Linguistics 3. Levi-Strauss. Aşa cum fonologia. Ca atare. Levi-Strauss şi R. El s-ar constitui în bună măsură din ceea ce. cap. Dacă citeşte „fiica lui Minos şi a lui Pasiphae". Acestea sînt cele trei constrîngeri ale criticii. de fapt. pe de altă parte. nu reguli de semnificare : „gramatica" operei nu este cea a idiomului în care aceasta e scrisă. ce îi va transmite durata. de un fel de anamorfoză. să transforme întotdeauna în acelaşi sens. Raportul criticii cu opera este cel al unui sens cu o formă. opera nu se oferă niciodată unei pure reflectări (ea nu este un obiect specular ca un măr sau o cutie) iar. 1963. supusă unor constrîngeri optice : din ceea ce reflectă. adesea imensă. care au loc la Centre d'Etudes des Communications de Alasse de l'Ecole pratique des Hautes Etudes. ea nu poate singură să rezolve toate problemele pe care le ridică aceste obiecte noi. exceptînd cazul în care am manifesta din nou interes şi dragoste pentru adevărul miturilor. nu de prima. conformă cu natura verbală a obiectului său. „Les anomalies semantiques". ci de faptul că ea a fost înţeleasă şi că mai este încă : inteligibilul va fi deci izvorul „obiectivitătii" sale. rolul său nu este de a stabili că e vorba de Fedra (filologii vor face acest lucru). Criticul nu poate pretinde că „traduce" opera. Dar el poate să „genereze" un anume sens. că o face. 11 şi Nicolas Ruwet : „L'analyse structurale de la poesie" (Linguistics 2. derivîndu-1 dintr-o formă care este opera. cealaltă le produce. tot astfel există o obiectivitate a simbolului. într-un fel ce poate fi acceptat de logica simbolică a oamenilor. Aceasta din urmă se ocupă de sensuri. a se vedea : R. tot aşa cum frazele limbii franceze sînt acceptate de „sentimentul lingvistic" al francezilor. astăzi. Propp şi CI. tema chtoniană şi tema solară. Analiza structurală a povestirii permite azi cercetări preliminarii. a codurilor secunde (cum este cazul codului retoric) şi la antropologie. diferită de cea necesară fondării literei. Rămîne un drum lung de parcurs pînă vom putea dispune de o lingvistică a discursului. că anamorfoza însăşi este o transformare supravegheată. care va permite descrierea logicii generale a semnificanţilor prin comparaţii' şi integrări succesive.

un sistem de sensuri este nedesăvîrşit dacă toate cuvintele nu pot să-şi găsească un loc inteligibil . dar imaginarul nu poate fi descris fără această imagine. nu puteţi. faptul structural. „Generalizările" limbajului critic sînt dependente de amploarea raporturilor din care face parte o notaţie. Unesco. Roland Barthes. pe care lingviştii o cunosc bine. şi nu de numărul apariţiilor materiale ale acestei notaţii : un termen poate fi formulat o singură dată în toată opera şi. într-un ansamblu general de relaţii). cu condiţia să declare acest lucru . 116). Ceea ce îi controlează discursul nu este totuşi teama morală de a „delira" . p. Statistica unităţilor semnificante îşi are interesul său. Din punct de vedere critic. nu semnificaţia. 1965. în caz contrar fă-cîndu-se vinovat de „generalizări abuzive11 şi de „extrapolări aberante". Cf. din punct de vedere structural. 1962. mai întîi. Paris. este suficient ca un singur element să fie în plus şi descrierea nu mai este bună. iar sensul să apară ? Ce voi face cu termenii rari ? Să mă debarasez de ei. pnin efectul produs de un anumit număr de transformări ce definesc. ea nu poate conduce decît la un impas . fără acel ceva indestructibil al acestei imagini. Pion. apoi. tocmai în secolul în care delimitarea lor este repusă în discuţie2 . Bineînţeles. cu originile tot într-un pretins model al ştiinţelor fizice. zece ? Tre1 2 R. altfel spus. i se spune. trebuie să stabilim metodic care este acest număr : începînd cu cîte tragedii voi avea dreptul să „generalizez" o situaţie raciniană ? Cinci. p. pentru că delirurile de astăzi sînt adesea adevărurile de mîine : Taine nu d-ar fi părut. „de-vderi" ? Tot atîtea absurdităţi pe care semantica ne permite să le evităm. I. Histoire de la Folie ă l'ăge classique. Prima constrîngere cere să considerăm că în operă totul este semnificant : o gramatică nu este bine descrisă dacă în ea nu se pot explica toate frazele. ii determină să nu reţină din operă decît elementele frecvente. O opinie persistentă. 1961). Căci „a generaliza" nu desemnează aici o operaţie cantitativă (a deduce din numărul apariţiilor sale adevărul unei trăsături). Trebuie să reamintim oare că nebunia are o istorie — şi că această istorie nu s-a sfîrşit ? (Michel Foucault. 64. şi o parte a lingvisticii se ocupă de acest lucru. Trebuie să reamintim încă o dată2 că. încercaţi) : sancţiunea criticului nu este sensul operei. oricît de fragilă şi solitară ar fi ea. ci prin diferenţă. Dar şi aceste transformări îşi au constrîngerile lor : cele ale logicii simbolice. dec. gradul de persuasiune al unei trăsături prin numărul apariţiilor sale. şase. de altfel. 66). singură. op. oare. Picard. p. CRITICA ŞI ADEVĂR (II) i 14!> buie să depăşesc „media" pentru ca trăsătura să fie notabilă.Criticul nu poate spune „orice"1. „Regulile . de îndată ce este surprins într-un sistem de excluderi şi relaţii. a exhaustivităţii. repetate. prin urmare. cuvîntul baobab nu are nici mai mult nici mai puţin sens decît cuvîntul ami. cit. Picard (Nouvelle critique on nouvelle imposture. numindu-i pudic „excepţii". ci calitativă (a insera orice termen. înseamnă că el acordă cuvîntului (al autorului şi al său) o funcţie semnificantă şi că. dar ea clarifică informaţia. o imagine nu poate alcătui imaginarul 1. prezintă altă importanţă decît controlul ■statistic ce pare a fi impus criticului ca o obligaţie *. să trataţi ca „generale" situaţii pe care le găsim doar în două sau trei tragedii ale lui Racine. el poate fi prezent „peste tot" şi „mereu" 2. 4. Această regulă.. în aşa fel încît un termen rar. totuşi. iar critica ar putea foarte bine intra în delir conform unor motive poetice. pentru că el lasă altora sarcina nedemnă de a tranşa peremptoriu între judecată şi lipsa de judecată. anamorfoza pe care o imprimă operei (şi căreia nimeni nu poate să i se sustragă) este ghidată de constrîngerile formale ale sensului : sensul nu se face 1 2 Acuzaţie adusă noii critici de R. căci din momentul în care definim interesul unei notaţii sau. ci sensul a ceea ce el spune despre operă. pentru că dreptul de a „delira" a fost cucerit de literatură cel puţin de la Lautreamont încoace. sensul nu se naşte prin repetiţie. Georges Blin lui Brunetiere ? Nu. Folie et Deraison. chiar rar. semnifică tot atît de mult cît un termen frecvent : în franceză. „A propos de deux ouvrages de Clau-de Levi-Strauss : Sociologie et Socio-logique" (Informations sur Ies Sciences sociales. dacă criticul are ceva de spus (şi nu orice). în sfîrşit. !48 ROLAND BARTHES oricum (dacă vă îndoiţi. delirant lui Boileau.

p. cit. condensarea (omonimia). Benveniste. Aceste legături sînt facile ? Nu mai mult decît cele ale poeziei însăşi.. cel puţin — chiar dacă doar provizoriu — de anumite modele ce permit explicarea filierelor care conduc la stabilirea lanţurilor de simboluri. de fapt. dar cel puţin o putem aborda. în aşa fel încît orice scriitură care nu minte nu desemnează atributele interioare ale subiectului. ştim. are. 58. Altfel spus. 23. 2 J. cit. op.elementare ale gîndirii ştiinţifice sau. ■ : ' i 150 ROLAND BARTHES enunţate deopotrivă de psihanaliză şi retorică *.. R. mai multe şanse de a-şi apropia obiectul literar decît o obiectivitate incultă. Picard. Mi se pare (şi nu cred să fiu singurul care gîndeşte astfel) că tocmai aceasta . 43. p. la Mal-larme2). . 1. neputincioasă şi care se adăposteşte în spatele literei ca în spatele unei naturi. gheaţa şi focul4. realizate asupra unor şiruri foarte întinse (pasărea. . nu obiectul trebuie opus subiectului. lucru stupid din moment ce există o logică a semndficantului. > ». La aceasta putem deja răspunde că o subiectivitate sistematizată. deplasarea (metonimia). criticul înfruntă un obiect — nu opera. Ca şi în cazul scriitorului. nu o cunoaştem bine şi nu este încă uşor să ştim ce „cunoaştere" o va avea ca obiect . inexprimabil sau pe care l-ar ajuta să se exprime. E. : . Critica clasică instaurează credinţa naivă că subiectul este un „plin" şi că raporturile subiectului şi limbajului sînt cele dintre un conţinut şi o expresie. evantaiul. Dar. . omisiunea (elipsa). Ajungem astfel la a treia constrîngere a eriticii. la credinţa inversă : subiectul nu este o plenitudine individuală pe care avem sau nu dreptul să o eliminăm în limbaj (în funcţie de „genul" de literatură pe care îl alegem). In faţa cărţii criticul resimte aceleaşi condiţionări ale cuvîntului ca şi scriitorul în faţa lumii. Cartea este o lume. 15 şi p. de exemplu : substituirea propriuzisă (metafora). pur şi simplu. ce permit legături îndepărtate. pe care o încearcă vechea critică atunci cînd sînt apropiate sufocarea şi otrava. Aceste forme de transformare au fost 1 2 3 4 R. fluturele. op. aşa cum fac psihanaliza şi structuralismul . 304. nealeatorii. Aceste modele ar trebui să prevină uimirea. ajungem. Limbajul nu este predicatul unui subiect. op. cel puţin. ci. Bineînţeles. dimpotrivă. nr. Recurgînd la discursul simbolic.■ --■:■■. P. Deci criticul caută să regăsească transformările reglate. critică „subiectivă" se înţelege un discurs lăsat în întregime la discreţia unui subiect ce nu ţine defel seama de obiect şi despre care se spune (pentru a-1 copleşi mai bine) că este redus la exprimarea anarhică şi limbută a sentimentelor individuale. ci absenţa sa1. prin urmare cultivată (născută din cultură)... ci este subiectul 2. 19. se pare. Richard.. este pătrunsă de o unitate din ce în ce mai largă. prh. CRITICA ŞI ADEVĂR (II) I 151 limbaj. dispunem. 3—39). ■ . anamorfoza pe care criticul o impune obiectului său este întotdeauna dirijată : ea trebuie să meargă întotdeauna în acelaşi sens. în critică. ea însăşi uimitoare. „Remarques sur la fonction du langage dans la decouverte freudienne" (La psychanalyse. Ele sînt. ci predicatul său. Ibid. în aşa fel încît opera. departe de a fi citită într-un mod „delirant". Ce raport poate avea un critic cu limbajul ? Din acest punct de vedere trebuie definită „subiectivitatea" criticului. el este un vid în jurul căruia scriitorul împleteşte un cuvînt infinit transformat (inserat într-un lanţ de transformări). că nu putem vorbi oricum despre simboluri . 1956. Care este acest sens ? Cel al „subiectivităţii" reproşate atît de mult noului critic ? In mod obişnuit. dar legale (marele fluviu calm şi arborele tomnatec). zborul floarea. p. p. poate. ci propriul său 1 Cf. negaţia (antifraza). supusă unor constrîngeri imense ce îşi au şi ele izvorul în simbolurile operei. Ibid. p. dansatoarea. nu despre aceasta este vorba : critica nu este ştiinţa . Picard. focul de artificii. articulate" 3 sînt opuse „delirului" noii critici . cit.

. 153 CRITICA ŞI ADEVĂR (II) sau o armonie — în acelaşi fel. de a rata simbolul. de acest tip sînt criticile simbolice de intenţie ştiinţifică (sociologică sau . sortit să oprească metafora infinită a operei pentru a-i cîştiga în această oprire „adevărul" . condiţiile simbolice ale operei . oi o perifrază. în reducerea profilului semnificant al operei la platitudinea unei litere false sau în închiderea sa în impasul unei tautologii. nu ar mai rămîne nimic de adăugat : orice s-ar spune despre operă. cit. pentru că justeţea este alcătuită dintr-un unison 1 J. inegale ca strălucire. mai bine : profilată). adică o absenţă . această descifrare se face prin-tr-un cuvînt. nu face din acesta predicatul propriei sale persoane . ca un semn desprins şi variat. critica este o lectură profundă (sau. fără profunzime. el însuşi literal. 13). Picard. astfel nu va putea cu nici un chip să o „respecte". Critica nu este o traducere. cel de-al doilea constă în interpretarea ştiinţifică a simbolului : în acest sens se declară.AND BARTHES conjugate. rămîne întotdeauna în ea. conform „unei puneri în scenă spirituale exacte" l . este adevărat. 2 „Doar inexprimabilul este subiectiv". nu mai este nimic de spus despre ea. P. un limbaj. adevărul cîntecului depinzînd în ultimă instanţă de justeţea sa.. nu este o „subiectivitate". ci însăşi confruntarea subiectului şi limbajului. Picard (op. pentru alţi „gînditori" decît R. omologii de raporturi : „sensul" pe care ea îl dă operei nu este de fapt decît o nouă eflorescentă a simbolurilor ce alcătuiesc opera. Cînd criticul găseşte în pasărea şi evantaiul mal-larmeean un „sens" comun. în infinitatea sa.defineşte literatura : dacă ar fi vorba doar de a stoarce pur şi simplu (ca pe o lămîie) subiecte şi obiecte la fel de pline. chiar dacă deformat. că opera se oferă descifrării (ceea ce îi dezvăluie caracterul simbolic) dar.. Richard. semnul operelor al căror mesaj. Ar însemna să expediem puţin prea repede raporturile subiectului şi limbajului. Adăugîn-du-şi limbajul la cel al autorului. cit. fără scăpări. nu le poate reduce . Î" "Tvîăsura discursului critic este justeţea sa. al ideilor Doctorului Lacan la seminarul său de la Ecole pratique de& Hautes fitudes (n. op. infinit repetat. problemă deosebit de dificilă. simbolul nu este decît eufemism. ea nu descoperă un semnificat (căci acesta se retrage mereu pînă la vidul subiectului). iar critica. o absenţă. VI. ci doar o nouă imagine. Ca şi în muzică — deşi o notă justă nu este o notă „adevărată". pe de altă parte. literatura doar deghizare. să-i bănuieşti un secret ultim care. Total opus. ea descoperă în operă ceva inteligibil şi. iar prin vocile lor 1 Recunoaştem aici un ecou. simplă filologie. A aduce opera în situaţia de a fi ceva pur explicit este un lucru steril. al virtualuluil. în aşa fel încît critica şi opera spun întotdeauna : sînt literatură. Primul. ea însăşi suspendată. dar este aproape la fel de zadarnic să cauţi în operă ceea ce ea ar spune fără să o spună. spune R. p. odată descoperit. ci numai şiruri de simboluri. este foarte expeditiv : el constă în negarea simbolului. III. desemnează tocmai această depărtare a semnificatului : criticul nu poate decît să continue metaforele operei. iar procesul simbolic.a. Există. pentru a fi adevărat. ca şi în primul său moment. Simbolul apare din necesitatea de a desemna mereu nimicul acelui „eu" ce sînt. iar simbolurile la simbolurile operei. Totuşi. prin aceasta. căci acest fond este însuşi subiectul. două procedee. el nu desemnează un ultim adevăr al imaginii. trebuie să încerce să reproducă în propriul său limbaj. 152 / ROL. am văzut deja. orice metaforă este un semn fără fond. _ un subiect. iar funcţia operei nu poate fi aceea de a-i face să tacă pe cei ce o citesc . într-adevăr. criticul nu „deformează" obiectul pentru a se exprima în el. Bineînţeles. literatura nu enunţă niciodată decît absenţa subiectului. ea descifrează şi are caracterul unei interpretării. prin „imagini". el reproduce încă o dată. la ce ar mai servi literatura ? Discursul de rea credinţă ar fa de-ajuns. Ea nu poate pretinde că regăseşte „fondul" operei. acela al unui du-te vino. criticul trebuie să fie just. din moment ce atunci. pe de-o parte. imediat. dacă în operă există un semnificat „ascuns" şi „obiectiv".). încă o dată.

229). simbolul este ratat datorită disparităţii arbitrare a limbajelor. nici un instrument : criticul este cel care nu ştie ce să înţeleagă prin ştiinţa literaturii. pe care. In zadar va rîvni el — sau i se va cere —■ să vorbească. ca întotdeauna. chiar dacă o întrevede. Faţă de sărmana ironie voltairiană. în care Evul mediu a reglat raporturile cărţii (tezaur antic) cu cei care aveau sarcina de a înnoi această materie absolută (absolut respectată) prin mijlocirea unui cuvînt nou. de la oratoriu la simplul joc. în numele lecturii altora. atîta timp cît statutul ştiinţei şi al limbajului nu este bine stabilit — lucru ce pare valabil şi astăzi.psihanalitică). ale limbajului. pentru că ea dezvoltă. în ambele cazuri. oricît de respectuos. 455). „Introduction aux problemes d'une sociologie du roman". pentru că ea utilizează formele. declarate. distanţa nu rămîne cu totul deficitară. De ce ar fi ea interzisă criticii ? E poate singura rostire serioasă care îi rămîne. figura excesivă conţine o reflecţie asupra limbajului a cărui seriozitate este astfel încercată. prin tonuri care pot să varieze foarte mult. trebuie ca o limbă să vorbească pe deplin o altă limbă : numai astfel litera operei este respectată.) . în sensul transistoric al termenului. (Cf. produs narcisic al unei limbi prea încrezătoare în sine. în lipsă de alt termen mai bun. „Sur Gongora". în mod eronat. acest cititor va întîlni pe drumul său un mediator de temut : scriitura. cuvîntul just nu este posibil decît dacă responsabilitatea „interpretului" faţă de operă se indentifică responsabilităţii criticului faţă de propriul cuvînt. rişti să ajungi la un cuvînt nul — vorbărie sau tăcere — sau la un cuvînt reificant ce imobilizează sub o literă ultimă semnificatul pe care crede că 1-a găsit. nu acel : faceţi-mă să cred ceea ce spuneţi. cum spune Kafka. L. Ironia nu este nimic altceva decît întrebarea pusă limbajului de către limbaj *. curs de apariţie. Evul mediu a stabilit în jurul cărţii' patru funcţii distincte : scriptorul (care recopia fără să adauge nimic). 154/ ROLAND BARTHES în faţa ştiinţei literaturii. ci. ca şi încăpăţînarea de a nu vedea decît litera. o vom numi barocă. mai mult : faceţi-mă să cred în hotărîrea voastră de a o spune. Acest ocol care îl redă. Astăzi nu-i recunoaştem decît pe istoric şi pe critic (şi ni se mai cere. Să ne gîndim aici la modul profund şi subtil. el permite să se lupte împotriva unei duble ameninţări : într-adevăr. cînd vorbeşti despre o operă. Şi totuşi. Severo Sarduy. Trebuie ca simbolul să meargă în căutarea simbolului. LECTURA. 2 Gongorismul. Ironia este deci ceea ce îi este dat imediat criticului : nu să vadă adevărul. Mai rămîne o ultimă iluzie la care trebuie să renunţăm : criticul nu se poate în nici un fel substitui cititorului. Prefaţă la „Un coup de des jamais n'abolira le hasard" (Oeuvres completes. cel al operei şi cel al criticului : este la fel de excesivă dorinţa de a reduce simbolul. felul în care romancierul depăşeşte conştiinţa eroilor săi (Cf. Gold-mann. Rene Girard şi L. a scrie înseamnă într-un anume fel a desface lumea (cartea) şi a o reface.. ne putem imagina o altă ironie. să-i şi confundăm) . s-ar simţi totuşi despărţit de ea. Or. în critică. 1963. compilatorul (care nu adăuga . Revue de l'Institut de Sociologie. ci să fie 1 In măsura în care există un anume raport între critic ţi romancier. nu este inutil . Chiar dacă această ştiinţă i s-ar defini ca pur „expozitivă" (şi nu explicativă). 2. ironia criticului (faţă de propriul său limbaj ca obiect de creaţie) nu este fundamental diferită de ironia sau umorul care marchează după Lukâcs. şi nu îngustează limbajul2. şi nu fiinţele. CRITICA ŞI ADEVĂR (II) / 155 acest adevăr 1. Obiceiul pe care l-am deprins de a da simbolului un orizont religios sau poetic ne împiedică să sesizăm că există o ironie a simbolurilor. comportă întotdeauna un element reflexiv . ba-zîndu-se pe cunoştinţele şi judecata sa. criticul rămîne total dezarmat. p. pe critic literaturii. Goldmann. Pleiade. să nu fie decît un cititor căruia alţi cititori i-au încredinţat exprimarea propriilor lor sentimente. căci el expune limbajul şi nu obiectul acestuia. 1 Mallarme. în aşa fel încît să îi putem cere. pe scurt. Tel Quel„ In. Inutil să mai spunem că această ironie (sau autoironie) nu este niciodată perceptibilă pentru adversarii noii critici. Bruxelles. şi dacă definim criticul drept un cititor care scrie. şi anume ironia. p. căci pentru el limbajul nu poate fi nici un bun. în sfîrşit. să figureze drepturile unei colectivităţi asupra operei. De ce ? Pentru că. din moment ce ea permite criticii să dezvolte tocmai ceea ce îi lipseşte ştiinţei. un fel de a pune limbajul în discuţie prin excesele aparente.

se stabileşte dincolo de codul limbii. „Noţiunea de searbăd la Verlaine". o „interpretare" a Antichităţii pe care lumea modernă s-a 1 „Nu toată lumea poate vedea adevărul. a scrie : de la o dorinţă la alta curge întreaga literatură. şi aceasta. Kafka. pentru că sensul. dar unul deplin (şi aceasta îl expune suficient) : căci. p. Critica nu este decît un moment al acestei istorii în care intrăm şi care ne conduce spre unitate — spre adevărul scriiturii. totuşi. Un astfel de sistem stabilit în mod explicit cu unicul scop de a fi „fidel" textului vechi. Ştefănescu). Astfel. el este un operator ce redistribuie elementele operei cu scopul de a-i da un anume înţeles. Cîţi scriitori nu au scris doar pentru că au citit ? Cîţi critici nu au citit doar pentru a scrie ? Ei au apropiat cele două margini ale cărţii. pe de-o parte. şi prin aceasta este scriitură. cele două feţe ale semnului. Doar lectura iubeşte opera şi întreţine cu ea un raport de dorinţă.niciodată nimic de la sine). nu cu ochii. 156 / ROLAND BARTHES grăbit să o respingă şi care îi va apare criticii noastre „obiective" ca total „delirantă". Uni-vel-s. a voi să fii operă şi a refuza dublarea operei în afara oricărui alt cuvînt decît însuşi cuvîntul operei : singurul comentariu pe care l-ar putea produce un cititor pur. ci propriul tău limbaj. este suficient să îl citezi. Şi în acelaşi timp înseamnă trimiterea operei înapoi la dorinţa scriiturii din care s-a născut. în sfîrşit. CRITICA ŞI ADEVĂR (II) / 1 57 o suficienţă : nimic altceva decît un act. el nu poate recurge decît la o scriitură plină. dacă există cumva aşa ceva. iar a scrie înseamnă tocmai a întîlni riscul apofantic. Februarie 1966 s/z . C. Astfel se mişcă cuvîntul în jurul cărţii : a citi. iar Verlaine lui Jean-Pierre Richard ?*) . alternativa ineluctabilă adevărat / fals ? Iar dogmatismul scriiturii. deci un astfel de sistem a produs. „a atinge" textul. de îndoială sau prudenţă : vom avea aceleaşi semne codificate ce nu pot garanta nimic. iar acest ton nu poate fi. fără rea-credinţă. Richard. rosteşte un angajament şi nu o certitudine sau 1 Georges Poulet : „Notes sur le temps racinien" (Etudes sur le temps humain. Viziunea critică începe. Căci nimeni nu ştie nimic despre sensul sau semnificatul pe care lectura îl dă operei. adică să-1 decupezi : un nou inteligibil se naşte imediat . cit. oare. op. P. şi care ar rămîne astfel. aşază între critică şi lectură o prăpastie — cea pusă de orice semnificaţie între limita sa semnificantă şi cea semnificată. citat de Marthe Robert. singura Carte recunoscută (se poate imagina. decît afirmativ. 1974. adică asertivă... este pastişa (după cum arată ■exemplul lui Proust. amator de lecturi şi de pastişe). O altă demarcaţie între cititor şi critic : în timp ce nu ştim cum vorbeşte cititorul unei cărţi. acea urmă de act care mai supravieţuieşte în scriitură. Buc. Este derizorie încercarea de a eschiva actul de instituire care fondează orice scriitură prin proteste de modestie. la urma urmelor. trad. dar toată lumea poate fi acest adevăr. Scriitura declară. 80. un „respect" mai mare decît cel al Evului mediu pentru Aristotel sau Pris-cian ?). criticul este obligat să adopte un anume „ton". acesta poate fi mai mult sau mai puţin acceptat : el nu rămîne mai puţin constituit. iar pe de altă parte. Criticul nu este nimic altceva decît un comentator. comentatorul (care nu intervenea în textul recopiat decît pentru a1 face inteligibil) şi în sfirşit auctorul (care îşi afirma propriile idei bazîndu-se întotdeauna pe alte autorităţi). 1970). fiind dorinţă. J. optativă sau dubitativă. de la compilator : nu trebuie să adaugi ceva de la tine unui text pentru a-1 „deforma" . în final. Pion. din moment ce ea este scriitură. el este-un transmiţător care recondiţionează un material vechi (ce are adesea nevoie de acest lucru : căci. A citi înseamnă a dori opera. de fapt. Racine nu-i datorează oare nimic lui Georges Poulet. ci cu scriitura. Criticul poate să se îndoiască şi să sufere în sinea sa în mii de feluri şi în legătură cu amănunte imperceptibile în ochii celui mai răuvoitor dintre cenzorii săi . adică o anume distanţă. Cum ar putea fi critica interogativă. (Poezie şi Profunzime." F. Ed. Trecerea de la lectură la critică înseamnă schimbarea dorinţei : nu mai doreşti opera. pentru a lăsa să apară doar un cuvînt.

textul scriptibil sîntem noi. reactivă : ceea ce poate fi citit. unde să dai de * op. să propulsez impetuos în lume. nu îi mai rămîne decît sărmana libertate de a primi sau de a respinge textul : lectura nu mai e atunci altceva decît un referendum. în cele din urmă. Mai mult chiar : modelul său fiind productiv (şi nu reprezentativ). Supliciu garantat") şi. II. 160 / ROLAND BARTHES ele ? Cu siguranţă că lectura nu ne-ar fi de mare folos (poate doar uneori. Or. este de a nu mai face din cititor un simplu consumator. ** op. întrucît valoarea ideologică a unui text (morală. Editions du Seuil. Exact asta ar fi vrut şi primii analişti ai povestirii : să vadă toate povestirile lumii (şi cîte au existat !) într-o singură structură . a-l risipi într-o diferenţă infinită. nu în individualitatea sa. .. silindu-le astfel să se reîntoarcă inductiv la Copia din care le vom deriva mai apoi . sau reaşezăm fiecare text. unei evaluări. cit. Bineînţeles că această diferenţă nu e vreo calitate deplină. 11—12. apoi. aletică) este o valoare de reprezentare. Atunci trebuie ales : sau aşezăm toate textele într-un du-te-vinc-demonstrativ. ireductibilă (conform unei viziuni mitice a creaţiei literare) . Interpretarea* Poate că nici nu e nimic de spus despre textele scriptibile. în cîteva opere limită) : textul scriptibil nu e un obiect. aceasta s-ar putea confunda cu textul în cauză. nu-1 prea poţi găsi în librării. literatura noastră poartă stigmatul divorţului necruţător menţinut de instituţia literară între cel ce fabrică şi cel ce foloseşte textul. această lume a mea ? Iar evaluarea descoperă tocmai valoarea — în cauză — ceea ce poate fi astăzi scris (re-scris) : scriptibilul. pe care o vom aplica (pentru verificare) oricărei alte povestiri : sarcină istovitoare („Ştiinţă cu sîr-guinţă. pp. să guste voluptatea scriiturii. odată produsă. Cum să stabileşti însă valoarea unui text ? Cum să pui bazele unei prime tipologii a textelor ? Evaluarea care le-ar întemeia pe toate acestea nu poate veni nici dinspre ştiinţă. fatalmente. plastificat de cine ştie ce sistem (ideologie. * S/Z. între proprietar şi client. deoarece textul îşi pierde astfel diferenţa. ce nu acceptă nici o rostire consecventă (aceasta l-ar preschimba. ea nici măcar nu desemnează individualitatea fiecărui text. vom extrage — se gîndeau ei — din fiecare poveste modelul. acest cititor e scufundat într-un soi de lenevie. estetică. el aboleşte orice critică . sistemelor : o diferenţă ce se reîntoarce cu fiecare text. cit. în timp ce scriem. oprit. A-l re-scrie ar însemna doar a-l disemina. e vorba de o diferenţă nesfîrşită. nici dinspre ideologie. semnează.I. 9—10. între autor şi cititorul său. ce texte aş accepta să scriu (să re-scriu). limbajelor. evaluarea noastră nu poate fi legată decît de o practică. parafează. ci în propriu-i joc. nu însă şi scris — lizibilul. articulată asupra infinitului textelor. ci un producător de text. tăiat. înainte ca nesfîrşitul joc al lumii (lumea ca joc) să fie străbătut. ea nu operează. să doresc. încheie. nu îl numeşte. Evaluarea** Se spune că prin asceză unii budişti ajung să vadă într-un grăunte o întreagă lume. oferin-du-1 înainte chiar de a vorbi despre aşa ceva — paradigmei infinite a diferenţei. şi nu de producere (ideologia „reflectă") . Dimpotrivă.. nici măcar de dorit. Or. Există —■ pe de-o parte — ceea ce poate fi scris.. din modelele acestea vom alcătui o mare structură narativă. 1970. Textul scriptibil este un prezent perpetuu. Atunci. S/Z/ 159 deoarece ştiinţa nu evaluează. iar practica aceasta este a scriiturii. în grabă şi pieziş. în trecut) . de intranzitivitate şi — ca să o spunem deschis — într-un soi de seriozitate : în loc să se joace el însuşi. Textului scriptibil i se opune deci o contravaloare. foarte rar : întîmplător. iar de cealaltă — ceea ce nu mai poate fi scris : ceea ce se află în practica scriitorului şi a ieşit din ea . Vom numi clasic orice text lizibil. le nivelăm sub privirea ştiinţei in-dife-rente. pp. să se desfete din plin cu magia semnificantului. supunîndu-1 de la bun început unei tipologii întemeietoare. De ce însă a ajuns scriptibilul valoarea noastră ? Pentru că miza muncii literare (a literaturii ca muncă). Ce ar fi de spus ? Şi apoi. valoarea sa negativă. politică.

Să ne închipuim mai întîi un plural triumfător. din ce în: ce mai departe. nu prin aceea că le-ar : reprezenta (le-ar abstrage şi egaliza). textul trebuie desprins din exteriorul şi. Dar afirmarea aceasta necesară e totuşi plină de dificultăţi. din nou. pp. a acelui mai mult sau mai puţin. dar fără să vizeze un mare ansmablu final. să-i blocheze deschiderea reţelelor. fără a o putea declara pe vreuna — cu toată siguranţa — principală . VI. o operaţie mai subtilă decît prima. cum făcea retorica clasică şi comentariul şcolar . mai mult sau mai puţin liber). iar dacă unele sau altele dintre ele pot fi cîteodată folosite. această masă ? Ar fi nevoie de o a doua operaţie. bazată pe aprecierea unei anumite cantităţi. dominîndu-le pe celelalte . să recunoşti cu mărinimie partea de adevăr a fiecăruia. fără a se supune. scriitura fără stil. Interpretarea unui text vizat direct în pluralitatea sa nu are nimic literal : nu e vorba să faci concesii cîtorva sensuri. nu pot fi precizate (sensul nu poate fi vreodată stabilit. gen). reţelele sînt numeroase . pe care nu l-ar sărăci nici o constrîngere a reprezentării (a imitării).. Astfel apar * op. şi nu o structură de semnificaţi. dar numărul lor nu e niciodată limitat. cit. fără ca vreuna să se suprapună însă vădit. 162 / BOLAND BARTHES ideea— şi la drept vorbind —-necesitatea unei analize progresive făcute pe un text unic. eseul fără disertaţie. Comentariul unui singur text nu e o activitate contingenţă. în el poţi pătrunde pe mai multe căi. In plus. înseamnă să aspirăm nu la o structură legală de norme şi abateri. nu la o Lege narativă sau'poetică. gramatică sau logică a povestirii . Dar textele lizibile ? Acestea sînt produse (nu produceri). întrucît au drept măsură însuşi infinitul limbajului. ele se întreţes. ei la o perspectivă (fragmente. dacăacceptăm această cale. ci intrare într-o reţea cu mii de intrări . ce alcătuiesc uriaşa masă a literaturii noastre. misterios deschis : fiecare text (unic) este însăşi teoria (şi nu simplul exemplu) al acestei fugi. Cum să diferenţiem însă. infinitatea limbajelor. încorporat în fiecare text. A interpreta un text nu înseamnă a-i da un sens (mai mult sau mai puţin întemeiat. care nu e cea a adevărului. dimpotrivă. sistemele de sens nu pot cuceri acest text cu totul plural. de totalitatea sa. acest text e o galaxie de semnificanţi. dacă analizăm pînă la cel mai mic detaliu acest text unic. ci. Ceea ce nu face decît că afirme ideea că pentru textul plural nu există structură negativă. să afirmi existenţa pluralităţii. trebuie să renunţăm la a-l structura în unităţi masive. deopotrivă. Nu are un început propriu-zis . Pas cu pas* Dacă vrem să fim atenţi la pluralul unui text (oricît de limitat ar fi). Scriptibilul este Romanescul fără roman. o structură ultimă. a probabilului şi nici măcar a posibilului. producerea fără produs. structurarea fără structură. ci contrar oricărei in-di-ferenţe. aceasta se întîmplă exact în măsura (dînd aici expresiei deplinul înţeles cantitativ) în care ne aflăm în faţa unor texte nu pe de-a-ntregul plurale. nici o construcţie a textului : totul semnifică neîncetat şi de mai multe ori. al acestei diferenţe care revine la nesfîrşit. texte al căror plural e mai mult sau mai puţin drămuit. alte coduri). ur-mînd evaluării care clasificase deja textele . poezia fără poem. voci din alte texte. a cîntări pluralitatea din care e alcătuit. originea unei ordini interne. eventual doar printr-o aruncătură de zar) . ascunsă sub alibiul liniştitor al „concretului". Această nouă operaţie este interpretarea (în sensul dat de Nietzsche cuvîntului).critică. înseamnă că reluăm analiza structurală a povestirii chiar din punctul în care aceasta s-a oprit : . în acest text ideal. căci deşi nu există nimic în afara textului. prin revers. e reversibil. care să-i mai închidă cîteva din numeroasele intrări. ci prin faptul că literatura însăşi este dintotdeauna doar un singur text : textul unic nu însemnează acces (inductiv) la un Model. textul unic face: cit toate textele literaturii. 18—20. De aici ar decurge — se pare — cîteva consecinţe şi cîteva avantaje. codurile pe care le pune sz i în mişcare acest text se conturează la nesfîrşit. nu putem vorbi niciodată despre un întreg al textului (care ar fi. reconcilierea părţilor complementare sub ochiul părintesc al Modelului reprezentativ) . al cărei punct de fugă e totuşi.

admite o analiză prin selecţie /. cu un alt model. Dictionnaire raisonne de la theorie du langage (alcătuit de A. în limbaj. ci pluralitatea sa (cît de dră- . discursul cursiv al naraţiunii. pe care aici le vom numi lexii **. cu dimensiuni variabile. după ochi. dacă vrem. închizîndu-1 : înseamnă să prefacem textul într-o constelaţie.la marile structuri . de a-i surprinde o imagine interioară : el nu e decît descompunerea (în sens cinematografic) a trudei lecturii : un ralantiu. blocurile de semnificaţie din care lectura nu surprinde decît suprafaţa netedă. Mai înseamnă (sau cel puţin aşa putem spera lucrînd la un asemenea text) să înlocuim simplul model reprezentativ. Semnificantul tutore va fi desfăcut într-o serie de mici fragmente contigue. nici analiză cu adevărat. Să fim atenţi doar la atît : ca fiecare lexie să nu cuprindă mai mult de trei. Lexia va cuprinde cînd doar cîteva cuvinte. ne scuteşte de a pătrunde şi de a răscoli în textul tutore./ 2. chiar în însăşi scriitura comentariului. răgazul) de a ne reîntoarce pe firul sensului. Textul sfărîmat* Vom mai reţine. Căci acest pas cu pas. pp. învelit în cuvînt. întins şi adine deopotrivă. în mică măsură. plural) : lectura acestui text trebuie făcută într-o anume ordine. a acestor semnificaţi nu urmăreşte să stabilească adevărul textului (structura sa profundă. Textul constelat* Vom constela deci textul. înseamnă să ne folosim sistematic de jocul digresiunii (formă puţin integrată de către discursul ştiinţei) şi să observăm astfel reversibilitatea structurilor' din care e ţesut textul. altfel spus. textul clasic e in! s/z / 163 complet reversibil (fiind şi. va depinde de condensarea conota* op. imperceptibil sudată prin debitul frazelor. nelăsînd nici o frîntură de semnificant fără a-i presimţi codul sau codurile al căror punct de plecare (sau de sosire) e tocmai acest infim spaţiu. Lexia şi unităţile sale vor alcătui astfel un soi de cub faţetat. fără graniţe şi puncte de reper .J. Dar a comenta pas cu pas înseamnă să reîn-noim forţat căile de intrare în text. în funcţie de momentele textului. (Nota trad. !64 / ROLAND BARTHES ţiilor. înlănţuirea citatelor. dezvăluirea codurilor. VIII. în timp ce analiza propusă vizează doar semnificatul. un întreg : în cazul său e vorba de un concept pre-operatoriu care permite o segmentare provizorie a textului î* vederea analizei. lexia e definită în următorii termeni : 1. pentru a observa migra-ţia sensurilor. Hachette. a cărei analiză progresivă va determina însăşi ordinea scriiturii. ca într-un mic cutremur. întemeindu-se pe semnificant. cit. neted. Şi la urma urmelor. Hjelmslev a propus ra prin lexie să fie desemnată unitatea care. conturul textului plural. ca unităţi ale lecturii. asemeni augurului ce decupează pe cer cu vîrful bastonului un dreptunghi imaginar ca să descifreze sensuri urmărind zborul păsărilor. mai înseamnă că recîştigăm forţa (timpul. strategică). cînd mai multe fraze. nu va presupune nici o responsabilitate metodologică. cît priveşte întinderea unei lexii. prin chiar încetineala şi dispersia sa. atestate printr-o lectură sistematică) sub fluxul discursului. prima între toate. ** în Semiotique. determinată empiric. textul poate fi comparat cu un cer.. comentatorul decupează de-a lungul textului zone de lectură.). variabilă. 1979. în frază sau paragraf. Dezvăluirea sistematică. Courtes). acel imens firesc al limbajului cotidian. Barthes a introdus termenul de lexie pentru a denumi „unităţile de lectură". a cărui înaintare însăşi ar putea depune garanţie pentru ceea ce s-ar dovedi productiv în textul clasic. L. Greimas şi J. care constituie. patru sensuri de enumerat. să-1 încărcăm cu acest surplus de structură provenit din disertaţie. deci să-1 pulverizăm. şi nu să-1 unificăm. Acest decupaj ■— s-o recunoaştem — va fi cît se poate de arbitrar . Ne va fi de ajuns ca ea să devină cel mai bun spaţiu de unde putem observa sensul ... translaţia şi repetiţia semnificaţilor. în funcţie de comoditate. R. să evităm a-1 structura excesiv. în fiecare lexie. 20—21. în masa lui. printre aceste articulaţii artificiale ulterioare. îndepărtînd. nici imagine. în grupuri de cuvinte. Fireşte. VII. Lexia nu e decît învelişul unui volum semantic. care îi e excipientul „natural". intuitiv. ordonat ca un bloc de sensuri posibile (dar reglate.

. întrerupt. în anexă. în virtutea metafizicii sarrasiniene. un fel de notar care ■— la comanda instituţiei — trebuie nu să flateze gusturile clientului său. anecdotice) . 1 op. ci al unui scriitor public. pp. la o simplă aparenţă. ar putea fi ilustrată printr-o imagine lingvistică : în verbul indo-european (grec. conform căreia agentul îşi împlinea acţiunea pentru sine (sacrific pentru mine însumi) şi diateza activă. reducîndu-1 totuşi. elaborarea lui va consta tocmai din a brujtului textul. sens. 157—158. vom încerca să schiţăm spaţiul stereografic al unei scriituri (în cazul de faţă — scriitura clasică. cit. în schimb. declarativ. tematică. Comentariul. în vederea unei construcţii finale (vom reuni doar. Din acest punct de vedere. limbajul moare („a iubi. de pildă. nici naratorul : e doar cititorul. deci. într-o simplă participare psihologică la aventura povestită). nu va fi negată calitatea textului (incomparabilă. dar şi arta se descompune — statuia e sfărîmată —. Numai pe el îl poate interesa ca adevărul să fie numit şi. 21—22. în cel mai bun caz. LXXXIV. într-o economie a dezvăluirii. lizibilă). numai cititorul vorbeşte. în cazul de faţă). care nu e nici Sarrasine. fără nici o consideraţie pentru diviziunile sale naturale (sintactice. întemeiat pe afirmarea pluralităţii nu se va putea deci elabora prin „respectarea" textului : textul tutore va fi mereu sfărîmat. Această inversare a prejudecăţilor noastre (care transformă lectura într-o simplă receptare sau. operaţiile prin care. Puterea sa metonimică e ireversibilă : atinse de vidul ei. după care agentul împlinea aceeaşi acţiune. a fi iubit sînt de-acum înainte cuvinte goale de sens pentru mine"): de aici se poate observa că. se opuneau două diateze (mai exact. Şi totuşi. încărcate cu un meta-sens. de exemplu). vor putea chiar despărţi verbul de complementul său. unităţile de sens (conotaţiile) înşirate separat pentru fiecare lexie nu vor fi deci regrupate. Modalizarea (ca şi cum) exprimă interesul unui singur personaj. căci el consideră teama Zambinellei drept sfială. pp. după dictarea acestuia. istorică. discursului : discursul vorbeşte con-formîndu-se intereselor cititorului. situaţie echivocă pe care o redă foarte bine acel ca şi cum al discursului. a-i reteza vorba. vom propune materia semantică (divizată. Vocea cititorului* „Ca şi cum ar ji jost cuprinsă de groază": cine vorbeşte aici ? Nici măcar indirect nu poate fi Sarrasine. LXIV. această inversare. Literatura deplină* Răul Zambinellei îl atinge pe Sarrasine („M-ai înjosit pînă la tine !"). el administrează respectiva marfă : povestirea. lista intereselor sale. dar nu distribuită) a mai multor critici (psihologică.. scriitura este activă. cit. Ea este însăşi vocea lecturii : în text. Nu va fi cî-tuşi de puţin vorba despre critica unui text sau despre critica acestui text . s/z/ 165 apoi. ascuns. nu numai sexul e abolit. să-şi asculte vocea — care înseamnă de fapt ascultare a uneia din vocile textului. structurală) . ce notează adevărul. De unde se vede că * op. dar pentru altul (aşa cum un preot. ci „firescul" său. ci să întocmească. artă şi sex nu alcătuiesc decît un . cîteva secvenţe al căror şir ar putea fi rătăcit de textul tutore). prin procură. căci acţionează în interesul cititorului : ea nu e produsul unui autor. Iată cum răbufneşte aici forţa contagioasă a castrării. două voci) : diateza medie. substantivul de atribut. făcea un sacrificiu în interesul protejatului său). întrucît cel puţin el ştie că Zam-binella e efectiv cuprinsă de groază. Deci aici se aude vocea deplasată pe care cititorul o împrumută. din clipa în care comentariul se sustrage oricărei ideologii a totalităţii. deopotrivă. Nu poate fi nici naratorul. retorice.muit ar fi) . explicaţia şi digresiunea vor putea oricînd apărea în miezul suspansului. fiecare critică va putea (după bunul său plac) să se joace. S/z / 167 16 <î / ROLAND BARTHES scriitura nu este comunicare a unui mesaj care ar circula dinspre autor spre cititor. inventarierea. psihanalitică.

iar pe de altă parte. pentru a fundamenta raţionamente sau pentru a acorda autoritatea sa scrisă unor sentimente) corespunde aproximativ setului de şapte-opt manuale. care inversează cultura şi natura. o Logică (a silogismului). Pierre Fabri (un autor din Renaştere) a scris un tratat intitulat : Marea şi adevărata artă a deplinei retorici. acolo unde e cu putinţă (dar cu preţul cărei acrobaţii şi al cărei incertitudini ?) să critici stereotipul (să îl expurgi). discontinue şi aglomerate. PP. Această Literatură Deplină. un mare fald meditativ .205-206. vocea impunătoare a micii ştiinţe se îndepărtează astfel. Acest caracter demodat nu e. la urma urmelor. ca mobilizare a unei polisemii (cea a textului clasic) şi ca tematică a sexului. bătrîneţea). Anne Radcliffe. unde cei doi copişti S/Z / 169 ai codurilor şcolare sînt ei înşişi „reprezentaţi" printr-un statut nesigur. ci mai degrabă o condiţie fatală a Literaturii Depline. Rafael. op . autorul nefolosind nici un metalimbaj în ceea ce îi priveşte (şi nici un metalimbaj suspendat). un înveliş sufocant de idei de-a gata : de fapt. un Manual de Medicină practică (boala. o Carte anonimă. o Retorică.acelaşi lanţ substitu-tiv : cel al plinului. plină de adîncimi şi unduiri care-o fac să pară infinită. Codul cultural are de . sau ca soarele. Deşi de origine perfect livrescă. „Viaţa" devine atunci un amestec dezgustător de opinii curente. femei. lizibilă. Căci toate citatele sînt de fapt extrase dintr-un corpus al cunoaşterii. miracolul grec). pp. în aceste coduri culturale se concentrează demodatul balzacian. esenţa a ceea ce. convalescenţa. S-ar putea deci spune că orice text clasic (lizibil) este implicit o artă a Literaturii Depline : o Literatură care e plină — cum ai spune despre un şifonier că e plin de sensuri aranjate. moarte. suferinţă. plină de francheţe. drămuite (într-un asemenea text nimic nu se pierde vreodată : sensul recuperează totul) . LXXXVII. chiar la limitele Literaturii Depline. stivuite. 168 I ROLAND BARTHES e — fără nici o îndoială — Manualul Şcolar. un manual de Istorie (secolul lui Ludovic al XV-lea). sau ca c mare. niciodată nu s-a putut elabora o critică a referinţelor (a codurilor culturale) decît prin viclenie. în cazul lui Balzac. sau. etnică etc).. mai ales în Bouvard şi Pecuchet. „Viaţa". nuvela / Sarrasine. trad. un tratat de Psihologie (amoroasă. un rezumat de Morală (creştină sau stoică : morala versiunilor latine). printr-un tertip specific ideologiei burgheze. de înţelepciune . o Istorie a Artei (Michelangelo. un defect de performanţă. tocmai tulburarea catastrofală a acestei plenitudini) : textul este înţesat de sensuri multiple. vîrste etc. pîndită mortal de armata de stereotipuri pe care le conţine. materialul didactic mobilizat în text (adeseori. Homer).. iubire. cit. E tocmai ceea ce a făcut. la drept vorbind. Vocea ştiinţei* Codurile culturale din care textul sarrasinian şi-a extras atîtea referinţe se vor estompa şi ele (sau cel puţin vor migra spre alte texte unde vor fi primite de îndată) . fără a recurge la un nou stereotip : cel al ironiei. nu se mai poate scrie : plenitudinea simbolică (culminînd în arta romantică) este ultimul avatar al culturii noastre. Ca produs al unei arte (arta narării). pe care le putea avea orice elev pe vremea învăţămîntului clasic burghez : o Istorie a Literaturii (Byron. dar cu toate acestea. această Carte anterioară este o carte de ştiinţă (de observaţie empirică) şi. netezit de mişcarea „naturală" a frazelor sale : un text-ou. dacă ne e îngăduită această formulare. n. Tocmai de aceea. al cărei model desăvîrşit * op. aşa cum s-a văzut. poate. Pe de-o parte. asemeni unei arte declarate şi recunoscute : instituţional. copleşit de gloria pe care literatura o revarsă asupra făuritorilor ei. în textul clasic. o culegere de maxime şi proverbe despre viaţă. o vom spune de îndată explicit. deopotrivă. e şlefuit. / este ea însăşi emblema plenitudinii (dar ea reprezintă. o neputinţă personală a autorului de a-i da propriei opere şansa de a se deschide spre o iminentă modernitate. aceste coduri par să întemeieze realul. nu poate fi (re)-scris. ca o femelă plină de semnificaţii pe care critica o face — cu nerăbdare — să nască . Flaubert (insist asupra acestei idei). cit. O mie şi una de nopţi. 210—212.

SADE.să cauţi binele doar în operaţiile fără vreo legătură cu administraţia sau cu sacerdoţiul. 2 „. doar din acest motiv pur structural (vechi/nou) şi în urma unei simple constrîngeri a discursului (să vorbeşti doar acolo unde nu a existat încă vorbire). să nu te ocupi decît de ceea ce nu s-a mai ocupat nimeni. politicul este o purificare necesară .. compatibile deci cu toate guvernările. pe care Marx o adună şi dezvoltă . De fapt. totul ar fi perfect).. antrenîndu-ne exclusiv în politica ambiţioasă sau majoră. 5). să te îndepărtezi de „agitatorii literari". investind astfel. fără a bloca abuziv pluralitatea codurilor ? Doar scriitura.fapt aceeaşi poziţie ca şi prostia : cum să etalezi prostia fără să te declari inteligent ? Cum poate avea un cod superioritate asupra altuia.. Cea ce ratează Fourier (de altfel.. expurgînd-o. Va trebui. cînd altul deasupra. o măsură (plăcerea). cînd unul. în schimb.. Refuzul politicului este numit de Fourier Invenţie. Excesul: ceea ce nu se strecoară. 51). 126). Dorinţa şi * Sade. conside-rîndu-se inventor („Eu rra-jjht scriitor. din perspectiva actuală (adică după Marx). pp. fără a avea nevoie de intervenţia lor" (I.. ** op. să numim de acum înainte inventor (şi nu scriitor sau filosof) pe cel ce dă la iveală noi formule. o imaginaţie („scena"). sînt inventor. raportul dintre Dorinţă şi Nevoie nu este complementar (dacă s-ar putea asambla. Loyola. adică gestionarul însărcinat cu scrisul-frumos.. LOYOLA / 171 Nevoia se succed ca într-un joc. 1 „. Fourier a convocat o intoleranţă (cea a Civilizaţiei). să propovăduieşti ceea ce Opinia consideră imposibil. probabil. să fii în opoziţie cu tot ce s-a făcut. ci suplimentar: fiecare este excesul celeilalte. Invenţia fourieristă este un fapt de scriitură. Fourier este complet alături: ireal şi imoral. o desfăşurare a semnificantului.. deplasat). Această acţiune lasă să se citească o copleşitoare omisiune. cele întemeiate doar pe măsuri industriale sau domestice. Invenţia fourieristă („In ce mă priveşte. Fourier. Regula invenţiei este o regulă a refuzului : să te îndoieşti în mod absolut (mai mult decît Descartes care. 3 „. 92—94. Aceste cuvinte trebuie înţelese în accepţia modernă : Fourier respinge scriitorul. Fourier trece sub tăcere politicul. marxism şi fourierism apar ca două reţele ale căror ochiuri nu coincid. nu scriitor ** Pentru a reface lumea (inclusiv Natura). o formă (clasificarea). Dar. crede Fourier. ştiinţă şi utopie. 1971.. ci inventor"). cel care asigură unitatea decorativă şi astfel separarea fundamentală a fondului de formă . adică a semni-catului1.sofiştii ne ascund ignoranţa lor în materie de politică amoroasă sau minoră. din punct de vedere politic (şi mai ales de cînd marxismul a găsit un nume memorabil pentru omisiunile sale). asu-mîndu-şi în propriul ei demers pluralitatea cea mai vastă cu putinţă e în stare să se opună firesc imperialismului fiecărui limbaj. Spre exemplu. nu a dat niciodată îndoielii decît un sens parţial. două fileuri. el se deplasează astfel la Urnita sensului : ceea ce azi numim Text. Fourier lasă se se strecoare întreaga ştiinţă. SADE FOWRIER. cealaltă reţea lasă să se strecoare plăcerea pe care o trăieşte Fourier3. Politic şi Domestic (iată numele sistemului lui Fourier)2." (IV. urmîndu-1 pe Fourier. spaţiul semnificantului. lucrul despre care nu s-a vorbit încă niciodată. de oamenii de Carte. LOYOLA * FOURIER Inventor. in imensitate şi in detaliu. 1 72 / HOLAND BARTHES Meta-Cartea * . nu scriitor") ţinteşte noul absolut. Pe deo parte. Fourier este copilul ce întoarce spatele purgării. cu bună ştiinţă) desemnează complementar ceea ce ratăm noi înşine atunci cînd îl refuzăm pe Fourier : a-1 ironiza pe Fourier înseamnă întotdeauna a cenzura semnificantul. cit. FOURIER. Totul defineşte destul de limpede acţiunea semnificantului —■ sau semnificantul în acţiune. fragmentar.să demonstrezi extrema uşurinţă a ieşirii din labirintul civilizat fără răsturnare politică. Editions du Seuil. un discurs (propria-i carte). a ştiinţei şi a politicii. cu literatura. ci doar printr-o operaţie pur domestică" (I. fără efort ştiinţific. Şi totuşi.

pp. prinsă în plasa meta-căr1 74 ! ROLAND BARTHES SADE FOURIER. aduse fiind astfel la dimensiunile unei criptograme infinite a cărei cheie va fi dată mai tîrziu. tot mai departe. lectura va fi accelerată (înaintare expeditivă) sau încetinită. ci şi arată cu degetul vidul limbajului . cartea este alcătuită doar din salturi. confirmarea. duplicitatea discursului produce un interstiţiu pe unde se scurge subiectul : Fourier nu face decît să amîne enunţul decisiv al propriei doctrine din care nu oferă niciodată decît exemple. imagini seducătoare.. în viitorul cărţii.. numeşte teama mortală de plăcere). scriitorul de azi face acelaşi lucru cînd pleacă în turnee de conferinţe. ne-am aştepta ca ea să epuizeze complet subiectul. 160). Fourier îşi trece timpul vorbind despre propria-i lucrare.. în oare. Vom distinge fragmentele de perspectivă. articulată (structură banală). cartea sa este fără subiect: semnificatul este animat. „appetizers" . plasate fără jenă într-un raport de redundanţă : ars minor (rezumat) şi ars major (dezvoltat) al lui Donat. efectul acestei dublări este artificial. vă voi spune foarte curînd esenţialul. paradoxal. Sistem / Sistematic * „. se adresează Criticilor. spaima nevrotică de fiasco (asemeni cuiva care nu îndrăzneşte să se arunce — ceea ce Fourier. singur. la limită. adică adaptarea tipurilor de discurs la tipurile de cititori : expunerea se adresează „Curioşilor" (adică celor studioşi). iată opoziţia fou-rieristâ între remarcă-rezumat şi dizertaţie. supusă unui regim de actualizare intermitentă: capitolele vor fi inversate. Acest fel de a scrie ar putea fi numit contra-paralepsă (paralepsa fiind acea figură retorică prin care spui că nu vei spune. să-1 umple şi să-1 închidă (ce să mai adaugi unui discurs care se esenţializează sub forma unui rezumat şi se dezvoltă sub forma unei dizertaţii aprofundate ?). : şi urmează trei pagini). * op. dizertaţii aprofundate (corpuri de doctrină). juriu. imaginând un dialog între librar şi clientul său. ci era chiar normal ca pe un singur subiect să existe două discursuri independente şi concurente. rezumate (pe jumătate concrete). Sau chiar mai departe. Or. Paralepsa presupune convingerea că indirectul este o formă rentabilă a limbajului. descrierile (remarci asupra desfătărilor Destinelor individuale) se adresează Voluptoşilor sau Sibariţilor. în funcţie de clasa de cititori în care vrei să te situezi. Şi totuşi. la urma urmei. anticipînd procesul care va fi intentat cărţii. Cît despre cartea însăşi. avocaţi) şi de difuzare ( cititorul înstărit care va voi să-şi lămurească unele îndoieli. de cele de teorie (1. semnificantul. bineînţeles. opera lui Fourier contopeşte cele două discursuri. asemeni manuscriselor lui Fourier (în special le Nouveau monde amoureux — Noua lume îndrăgostită). reluînd verbal textul scris).faptul că realul conţinut de aceste sisteme nu se regăseşte defel in forma lor sistematică este dovedit cel mai .. sfîrşind prin a alcătui o carte autonimă în care forma afirmă fără încetare forma. el construieşte un adevărat sistem instituţional de apărare (tribunal. SADE FOURIER. ci şi mobilă. Toate acestea ne reamintesc felul în care se citea în Evul mediu. modi mi-nores şi modi majores ale Modiştilor. urmînd discontinuitatea legală a operei : nu doar textul antic (obiectul lecturii medievale) era rupt. ca şi cu un negustor de la care cumperi ceva" . ca pentru o lecţie de ştiinţă şi artă : „e un gen de relaţii fără consecinţe.. astfel încît. nu numai că trădează. vor exista remarci (abstracte). va plăti autorului consultaţii.Meta-cartea este cartea care vorbeşte despre carte. se întîmplă exact invers . Spre exemplu. punctând erorile sistematice ale Civilizaţilor. pentru ca fragmentele să-i fie apoi felurit combinate. citită. mesajul cărţii sale este anunţarea unui mesaj ce va veni : mai aşteptaţi puţin. Fourier îşi urmăreşte pînă departe cartea. împins mereu mai departe . LOYOLA / 1 73 ciuruită. victime ale Spiritului Comercial. spunînd deci tocmai ceea ce pretinzi că treci sub tăcere : nu voi vorbi despre. Asemeni oricărei redundanţe. dar mersul-invers al lui Fourier. cit. cartea (dintr-o perspectivă oarecum mallarmeeană) este nu doar fărâmiţată. transferînd asupra cititorului. ea presupune o retorică. roase de şoareci. LOYOLA / 175 ţii. cuvinte întregi lipsesc mereu. 94—96. Astfel.

extras din limbaj. producerea de produs.. capriciilor) . 11.. deopotrivă. deoarece deznodămîntul ei ilustrează ceea ce. sistematicul este jocul sistemului. cu alte cuvinte — din punct de vedere al discursului — retoric. 1 S/Z. MARX—ENGELS Ideologia germană Fourier ne va da probabil ocazia să reafirmăm următoarea opoziţie (pe care am mai enunţato şi cînd am deosebit romanescul de roman. sistematicul ar fi conţinutul real (al lui Fourier). ci de transmitere. infinit. Un delir extins. adică ideologicul pur. Nu ar fi probabil lipsit de importanţă să ne-o reamintim pentru a înţelege mai bine cum s-a încheiat. diseminarea (pulberea de aur a semnificantului) . dar sîntem în faţa a cu totul altceva : un sistem tensionat care prin propriul exces. ne-am aştepta deci la o filosofie 176 / ROLAND BARTHES a spontaneităţii. catehism. structurarea de structură 1 : sistemul este un corp de doctrine în interiorul căruia elementele (principii. ea a devenit^ retrospectiv. Fiind închis (sau monosemic). şi de fapt nici nu poate fi transmis decît cu condiţia de a fi deformat (de către cititor) . monologic.. adică scriitura : libertatea nu este niciodată contrariul ordinii. sistematicul nu se preocupă de aplicare (poate doar cu titlul de pur imaginar. povestea unei scriituri. la urma urmelor. el cere o libertate integrală (a gusturilor. amînîndu-i expunerea definitivă pentru mai tîrziu : doctrina este superbă şi.. se desfăşoară ca o dramă în trei acte. este un delir riguros paranoic ce se transmite prin insistenţă. încît nu poţi spune dacă e serios sau parodic). p. deoarece îşi „fixează" astfel rolul de enunţiator. în diagonală : ca în cazul Civilizaţiei lui Fourier) şi fără „subiect" (scriind. ortodoxie. 114—115. este o scriitură . modul său de apariţie. se ştie. sistemul este „forma sistematică". Naşterea unei cărţi pe care nu o vom cunoaşte. de teatru al discursului). Editions du Seuil. în terminologia lui Marx-Engels. cu titlul de parodie nesigură. înscriind sistemul în sistematic. Opera lui Fourier nu constituie un sistem.bine de fourieriştii ortodocşi. sistemul este întotdeauna teologic.Un „sistem" sortit unui fiasco imediat. pasiunilor. el va întemeia un real definit în mod vicios drept însăşi exterioritatea limbajului) . el nu admite contradicţiile) . asemeni acesteia — etern (perpetuă permutare a sensurilor de-a lungul Istoriei) . Spre exemplu : Fourier atacă „sistemul" civilizat (represiv). de umbră. maniilor. Faţă de sistem. de joc. ci doar unele zone ale discursului său ce aparţin sistematicului. depăşeşte sistemul şi realizează sistematicul. consecinţe) se dezvoltă logic. nu este „dezvoltarea". adică. care in ciuda ortodoxiei lor sînt exact antipozii lui Fourier: nişte burghezi doctrinari". cit. Primul act enunţă voinţa de a scrie : tînărul narator resimte această voinţă odată cu plăcerea erotică procurată de frazele lui Bergotte şi? . ci per-mutează.. dogmatic. autorul nu se lasă învăluit de subiectul imaginar. poezia de poem. amînată. ci ordinea paragramatizată: scriitura trebuie să mobilizeze în acelaşi timp o imagine şi contrariul său). constatări. (Fourier pune în derută — în derivă — sistemul prin două operaţii : întîi. nu e deci o scriitură) şi iluzia realităţii' (scopul sistemului este aplicarea . eliberat de orice iluzie (pretenţie) referenţială . pp. un limbaj deschis. repetiţie. doar atunci cînd s-a urmărit „realizarea" acestei * op. prin tensiunea fantastică. îi permite scriitorului să scrie. ideologicul-reflectare . ci pulverizarea. opere (în falanstere). dar care este anunţată de însăşi cartea lui Proust. el se hrăneşte cu două iluzii : iluzia transparenţei (limbajul de care ne servim pentru a-1 expune este pur instrumental . deci. — Nu expunem aici sistemul lui Fourier (acea parte a sistematicii sale care interpretează în mod imaginar sistemul). NOI ESEURI CRITICE* Proust şi numele ** In căutarea timpului pierdut este. de constituire. 1970. eseul de dezertaţie. un discurs fără „obiect" (ce nu vorbeşte despre un lucru decît indirect. ce nu închide. în terminologia lui Marx-Engels. sistematicul este dialogic (punere în practică a ambiguităţilor. apoi. de circulaţie (semnificantă) . scriitura de stil.

această „străbatere a literaturii" (pentru a relua. descoperind din întîmplare nişte invitaţi pe care nu îi mai văzuse de mult. ajuns la însăşi limita renunţării. Această neputinţă se exprimă în trei scene sau. 178 I ROLAND BARTHES frumuseţe îl lasă complet indiferent. care i-a redat scrisul. printr-o răsturnare cu adevărat dramatică. în al doilea episod. o veritabilă mistagogie. ca şi cea a naraNOI ESEURI CRITICE . lumea şi Cartea. Dar aici.' 179 torului. fără întrerupere. primul cuprinde trei revelaţii succesive : trei reminiscenţe (Saint-Marc. naratorul îşi dă seama cu stupoare că au îmbătrînit. cu preţul unei recluziuni atît de asemănătoare. Al doilea act.cu bucuria pe care o trăieşte descriind clopotniţele din Martinville. episoade cristaliza-toare 2). aceste reminiscenţe. pîndit de tenebre şi iluzii. Acest al treilea act ocupă complet Timpul regăsit şi are şi el trei episoade . prin comparaţie. dar opera nu reuşeşte să se „închege". copacii din tren.. celei a naratorului de la sfîrşitul Timpului regăsit.. Editions du Seuil. trage concluzia că nu va mai scrie niciodată . în sfîrşit. nu-1 poate duce la bun sfîrşit. . dintr-o dată. nu de eşecuri. noaptea. pentru a fi păstrate.. naratorul începe o activitate sistematică de explorare a semnelor care i s-au arătat pentru a înţelege astfel. cu siguranţă. s-a realizat prin pastişă (există o mai elocventă mărturie a fascinaţiei şi demistificării decît pastişa ?). un ultim incident. îl face să renunţe la a mai scrie : din trenul care îl aduce la Paris după o lungă boală. această iniţiere negativă. Bălbec) ivite din trei mărunte incidente în-: momentul sosirii sale la castelul Guermantes (dalele: inegale din curte. zgomotul unei linguriţe. Unităţile principale existau deja (raporturile dintre personaje1. îi va confirma. să renunţe la viaţa mondenă pentru aşi salva viaţa de scriitor. se ştie. foarte întins. atîtea clipe fericite. e gata acum să i-1 ia înapoi : va trăi oare destul pentru aşi scrie opera ? Da. dacă putem spune astfel. trist. tot aşa cum cărţile lui Bergotte şi ale fraţilor Goncourt l-au fascinat şi decepţionat pe narator . sau cel puţin chemate oricînd. dar eliberat de orice legămînt pe care. asompţiunea (învinge în plin eşec). şervetul apretat pe care i-1 întinde un valet) . prin admiraţia nelimitată (Ruskin) şi prin contestare (Sainte-Beuve). deopotrivă prestigios şi derizoriu. 121— 134. mai tîrziu. In căutarea. trebuie acum înţelese. expresia lui Philippe Sollers). cărţile altora l-au fascinat. ele se verificau în diverse combinaţii ca într-un caleidoscop. Proust a cunoscut în propria-i viaţă acest traseu iniţia-tic . nu va avea nici măcar talentul de a o realiza .. a avut loc printr-o anume experienţă a literaturii . ci de tatonări. Timpul. se opreşte asupra neputinţei de a scrie. şi nu doar talentul. O ultimă nelinişte amînă totuşi putinţa de a scrie . deoarece îi afectează de data aceasta însăşi sensibilitatea. Cartea-lume şi lumeaCarte. (se ştie că unele fragmente se găsesc deja în Sainte-Beuve). pentru a scrie In căutarea timpului pierdut. acceptă din nou frivolitatea lumii şi se duce ia un matineu al ducesei de Guermantes. tot. Povestea istorisită de narator are deci toate caracterele dramatice ale unei iniţieri . dorinţei foarte precoce de a scrie (apărută încă în liceu) i-a urmat o lungă perioadă. ** Op. naratorul zăreşte în plin cîmp trei copaci a căror * Le degre zero de l'ecriture suivi de Nouveaux essais cri-tiques. neputinţa de a transforma senzaţia în notaţie . articulată în trei momente dialectice : dorinţa (mistagogul postulează o revelaţie). totuşi. dar lipsea încă actul unificator prin care Proust avea să scrie din 1900 pînă la moarte. ca şi cum opera adevărată şi unică se căuta. cea mai mare parte a Timpului pierdut. un pasaj regăsit din Jurnalul fraţilor Goncourt. pp. naratorul îşi va regăsi putinţa de a scrie. dacă acceptă să se retragă din lume. Proust se apropia astfel de în căutarea. imagine ridicolă pe care. adaptînd-o. dacă vrem. mult mai grav. se relua fără a se găsi vreodată . bineînţeles. deoarece ocupă. Or. prin trei momente de cumplită deznădejde : întîi Norpois ce trimite tîaărului narator o imagine descurajantă despre literatură . neantul). o a doua imagine îi va deprima şi mai mult . 1972. apoi l-au decepţionat pe Proust. ce cuprinde esenţialul teoriei proustiene despre literatură.. eşecul (el îşi asumă pericolele. atît de asemănătoare traseului iniţierilor. cit.

există omologie şi nu analogie. Numele propriu se lasă explorat. proferîndu-1). uzanţav cultura pot concentra în el. nu cu o tehnică. nu biografic.. de fiecare dată. Opera lui Proust descrie o imensă. cere un deznodămînt simetric : fundamentării scriiturii pe reminiscenţă (la narator) trebuie săi corespundă (la Proust) o descoperie asemănătoare. spre deosebire de numele comun. Proust dispunea deja de unele nume (Combray. în cazul nostru — trebuie să aibă şi capacitatea de a constitui esenţa obiectelor romaneşti. de fiinţa iubită. nu pe cele de comportament. este descoperirea Numelor . partea a treia : Nume de locuri : Numele) 3 Este teza lui Gilles Deleuze în remarcabila sa carte : i'roust et Ies Signes (Paris. descifrat : el este deopotrivă „mediu" (în sensul biologic al termenului) în care trebuie să plonjezi. fie că este vorba despre discursul naratorului sau despre cel al lui Marcel Proust. Ea trece întotdeauna (în dragoste. simetric reminiscenţelor pe care naratorul le-a explorat şi exploatat în timpul mati-neului Guermantes ? între cele două discursuri. Guermantes) încă din Sainte-Beuve . Şi Numele propriu este un semn. dar încă nescrisă ? Ce nou liant va conferi marea unitate sintagmatică unor unităţi discontinue. Ce accident. care oricum reglează cele două discursuri. dar între vis şi trezire. ce trebuie desfăcut ca o floare 2. dar această trăsătură lingvistică — reminiscenţa. evenimentul (poetic) care a „lansat" în căutarea.. în sno1 Proust a prezentat în două rînduri propria-i teorie despre numele propriu : în Contra lui Sainte-Beuve (capitolul XIV : Nume de persoane) şi în Swann (Voi. iar Proust are nevoie de un element efectiv poetic (în sensul dat de Jakobson) . atunci este vorba de un semn voluminos. în artă. care va fi Swann. Or. capacitatea de esenţializare (pentru că desemnează un singur referent). dacă Numele (aşa vom desemna de acum înainte numele propriu) este un semn. de mediul frecventat. Naratorul va scrie.U. pe care nici o utilizare nu îl poate reduce sau aplatiza. forma lingvistică a reminiscenţei. în continuitatea sa viitoare. Marcel Proust scrie .F. II.). al naratorului şi al lui Marcel Proust. lupta sa vizează categoriile limbajului. din ele se naşte adevărul. De aceea. într-o sintagmă. şi acest viitor îl menţine într-o ordine a existenţei. întreaga scriitură a Căutării. înainte de ivirea adevărului. Numele proustian este el singur şi în toate cazurile echivalentul unei întregi rubrici de dicţionar : numele de Guermantes închide încă de la început tot ceea ce amintirea. nu doar un simplu indice care ar desemna fără să semnifice. şi nu biografice). Ele au •cele trei proprietăţi pe care naratorul le atribuie reminiscenţei . Or. capacitatea de explorare (un nume propriu poate fi „desfăcut" exact ca o amintire) : Numele propriu este. capacitatea de citare (deoarece putem chema la nesfîrşit întreaga esenţă cuprinsă într-un nume. reminiscenţa nu poate fi în mod direct o unitate de discurs. fără să cunoască . opera s-a scris numaidecît ■*. capabilă să întemeieze definitiv. mereu plin de o densitate stufoasă de sensuri.. ziar pe care mama i-1 aduce naratorului. fără îndoială. doar cu unul din sensurile sale. există o ■clasă de unităţi verbale ce deţin în cel mai înalt grad această capacitate constitutivă : numele proprii. şi cel îndrăgostit de micul grup. răzleţe ? Ce anume îl face pe Proust să-şi poată enunţa opera ? Într-un 1 De exemplu : vizitatorul intempestiv din serile de la Combray. verificată. Ca semn.Nu încercăm să explicăm acum opera lui Proust prin viaţa sa. 180 / ROLAND BARTHES ■cuvînt. şi obiect preţios.. comprimat. scufundîndu-te mereu în toate reveriile sale '. nu a cuvîntului . omologia. adică scriitura . ci creator încheagă o operă concepută deja. el se confruntă cu o psihologie. ce găseşte scriitorul. conform concepţiei curente de la Peirce la Russell. dar se pare că numai între 1907 şi' 1909 şi-a constituit în totalitate sistemul onomastic al romanului : acest sistem odată găsit. NOI ESEURI CRITICE / 18 8 bism) prin două momente . P. Aparţinînd lumii referenţiale. iluzia şi decepţia . Dimpotrivă. 2 De exemplu : lectura matinală din Figaro. care va fi naratorul. Altfel spus. într-un anume fel.. în faţa naratorului proustian apare o sarcină ambiguă (căci ea duce la adevăr printr-o serie de erori) — interogarea nesfîrşită a semnelor emise de opera de artă. nefîrşită ucenicie 2. parfumat. ne ocupăm doar de acte interne discursului însuşi (deci poetice.

. memoriale : Balbec are ca seme două cuvinte spuse odinioară naratorului. dilatat. p. I. Aceste seme sînt. Greenberg. p. 1963. p. 1969. lucrul la care năzuia imaginaţia mea şi pe care simţurile mele nu-1 percepeau decît necomplet şi fără plăcere în prezent" (Swann. fondat de etrusci şi numărînd 138:000 de locuitori. „On the Semantic Structure of Lan-guage". deşi înzestrat cu toate caracteristicile numelui comun.. putem spune că. care era numai o fîşie de lumină portocalie şi de la a cărui înălţime seniorul şi doamna sâ hotărau asupra vieţii şi morţii vasalilor lor" . Prin densitatea sa semantică (am dori chiar să putem spune : prin „stratificarea" sau „foile" sale). puri semnificaţi. „limpede ca numele său" : un castel feudal în plin Paris etc.. culturale : Parma nu desemnează un oraş din Emilia. este o monstruozitate semantică. s-a născut în întregime din cîteva nume 3. Universals of Language. şapte sau opt figuri diferite" (Guermantes. ci şi însăşi mişcarea ce le poate aduna într-o aceeaşi sintagmă narativă. bineînţels. EPL. H. 1966). deschişi. celălalt de către Swann (biserica sa este în stilul gotic normand. în căutarea. deoarece Numele propriu se deschide unei catalize de o infinită bogăţie. Altele sînt individuale. Press. Editura Univers.. situat pe rîul Po. dar care nu aşteaptă decît să se unească pentru a forma astfel o mică povestire. Balbec închide astfel în el nu numai mai multe scene. răzleţ. deci„ într-un anume fel. II. căci fără îndoială silabele sale heteroclite s-au născut dintr-un fel desuet de a pronunţa^ „pe care nu mă îndoiam să le regăsesc pînă şi la hangiul care-mi va servi cafeaua cu lapte la sosire şi mă va duce să văd marea dezlănţuită în faţa bisericii şi căruia îi atribuiam înfăţişarea gîlcevitoare. cit. dar în limba superioară a literaturii. foarte mult de cuvîntul poetic. adevăratul semnificat al acestor două silabe este compus din două seme : pacea stendha-liatiă şi reflexul violetelor 3. asemeni eelâr din limba denotatoare. „imagini". variabil în timp. Numele proustian se deschide unei veritabile analize semice pe care însuşi naratorul nu ezită să o postuleze şi să o schiţeze : diferitele „figuri" ale Numelui2.. 265. unei întregi sistematici a sensului. Numele de Guermantes conţine astfel mai multe primitive (pentru a relua o expresie a lui Leib-niz) : „un foişor îngust. cum le spune el. ed. la capătul pămîntului). Dar trebuie ca acestea să fie bine alese — sau găsite. Unele din aceste imagini semice sînt tradiţionale. Această dilatare semică a numelui propriu poate fi definită şi altfel : fiecare nume conţine mai multe „scene" ce apar la început într-un mod discontinuu. 1976. asemeni limbii în diacronia sa.T. astfel încît numele are mereu două 1 Cf U Weinreich. numele este catalizabil. sînt adevărate seme înzestrate cu o perfectă validitate semantică în ciuda caracterului lor imaginar (fapt ce dovedeşte o dată mai mult că semnificatul trebuie distins de referent). ele sînt. deoarece. 2 „Dacă aş putea să mă eliberez uşor din păienjenişul obişnuinţei şi să revăd în prima sa prospeţime acest nume de Guermantes. el poate totuşi exista şi funcţiona în afara oricărei reguli proiective. palatul parizian Guermantes. el nu e influenţat de sintagmă. pe jumătate roman). un număr redus de unităţi pline .. II. p. 10). Fiecare nume are deci propriul său spectru semic. in J. 3 Swann. The M. ed. printr-un proces metonimic. 147. Acesta este preţul — sau plata — fenomenului de „hipersemanticitate" care se naşte în 1 „. solemnă şi medievală a unui personaj dintr-o poveste medievală în versuri" 2. „un turn îngălbenit şi înflorit care străbate veacurile" . deopotrivă. 1968. 186).I. interstiţiile armăturii sale semice pot fi completate cu infinite adaosuri. păci a povesti nu înseamnă decît a lega între ele. unul de către Legrandin (Balbec este un loc al furtunilor. p. simultane : arhitectură gotică şi furtună pe mare *.vreo restricţie selectivă. (Cambridge. traducere de Valentin şi Liliana Atanasie. el poate fi umplut. NOI ESEURI CRITICE 7 185 sensuri . Într-adevăr. traducere de Radu Cioculescu). bineînţeles. Mass. 2-a. 267.. Şi astfel apare în teoria proustiană a .închisesem în adăpostul pe care mi-1 ofereau numele. 2 „Dar mai tîrziu găsesc rînd pe rînd în durata în mine a acestui nume. din punct de vedere poetic. EPL." (Contra lui Sainte-Beuve. 182 / ROLAND BAKTHES el1 şi care îl apropie. în funcţie de cronologia cititorului ce îi adaugă sau îi retrage unele elemente. Atunci.

un complex alcătuit din valul cu creste înalte. numele propriu este o simulare sau. Vom observa că motivaţia invocată de Proust nu este numai fonetică. fenomenele de fonetism simbolic trebuie apropiate de metaforă. Leibniz. în egală măsură. I. Leibniz. Dide-cot. II. prin libertatea şi bogăţia lor (nu mai este vorba acum de a atribui opoziţiei i/o contrastul tradiţional mic/mare sau ascuţit/rotund. 1 2 Weinreich (op. gingaşul Lamballe care. deci. care nu face decît să teoretizeze arta generală a romancierului. oscilează de la gălbuiul cojii de ou la cenuşiul mărgăritarului . mai puţin celebru. este un sistem motivat. într-un fel încetinită.Numelui una din problemele majore. Altfel spus. Nouveaux Essais (III. pe care diftongul său final. al doilea ■codifică. 11).Bayeux. fiind în întregime resimţite de partea denotaţiei . p. catedrală normandă. o „fantasmagorie". valabil pentru pipăit. trebuind să inventeze un ţinut. gras şi ■dînd în galben. uneori. aşa cum se face de obicei : Proust descrie o întreagă gamă de semne fonice). şi nu ar folosi la nimic să le studiem separat. cu o anume rezervă). dar probabil la fel de pertinent ca şi Sonetul vocalelor: „. 266. de obicei.. între culoarea vocalică din Parma şi liniştea mov a conţinutului său . auz. celălalt. Nu e aici cazul să reluăm dezbaterea în legătură cu această problemă (cunoscută altădată sub numele de armonie imitativă). şi totuşi motivaţia se precizează printr-o veche anomalie semantică sau. este silit să caute -din ansamblul fonemelor cîteva sunete armonizate cu jocul acestor semnificaţi . 3. Essais de linguistique generale. cum spunea Platon (e •drept. şi celălalt şi-ar putea asuma astfel afirmaţia lui «Cratil : „Proprietatea numelui constă în reprezentarea lucrului aşa cum este". evident. aceste exemple. Lettre sur Ies sourds et Ies muets. „Acest Guermantes era ca un cadru de roman" (Guermantes. Primele aparţin foneticii simbolice 1. în albul său. primul decodează. Cratil . gotic şi vîntos. p. p.acelaşi timp. Proust invocă două tipuri de motivaţii. Proust ar oferi un material preţios acestui studiu combinat : motivaţiile sale fonetice presupun aproape fără excepţie (poate în afară de Balbec) .. aceasta se datoreşte unui releu conceptual. de la semnificant la semnificat . cel puţin ale semiologiei : motivarea semnului. dar este vorba despre acelaşi sistem care. Şi unul. 266.. Coutances. Vom reaminti doar acel text din Proust. o veche transgresare. unul are impresia că descifrează în numele ce îi sînt date un soi «de afinitate naturală între semnificant şi semnificat. cit. văz. cit.. normand. într-un fel sau altul. poate mai bine. Fără îndoială că această problemă este aici întrucîtva artificială..) a notat că simbolismul fonetic ţine de hipersemanticitatea semnului. Ibid. motivarea fonetică nu se operează direct : descifratorul intercalează între sunet şi sens un concept intermediar. Jakobson. ci şi. motivaţia fonetică presupune o numire interioară : limba intră imperceptibil într-o relaţie postulată — mitic vorbind — ca imediată : majoritatea motivaţiilor aparente au astfel la bază metafore atît de mult folosite (asprul aplicat sunetului). întemeiat pe •un raport de imitaţie între semnificant şi semnificat. încît nu mai sînt percepute ca atare. p. în ochii lui Proust. Vitre. ed. deoarece ea nu există de fapt decît pentru romancier care are libertatea (dar şi datoria) de a crea nume proprii. Căci. în realitate. al cărui accent ascuţit împărţea în romburi de lemn negru vitraliul vechi . grafică. ce funcţionează ca o cheie şi realizează trecerea. inedite şi „exacte" deopotrivă. Platon. naturale şi •culturale. îl încununează cu un turn de unt" etc. unde vom regăsi numele lui Platon. Diderot şi Jakobson 2. naratorul şi roman1 2 3 Ibid. 2) . atît de înalt în nobila lui horbotă roşiatică şi a cărui culme era iluminată de aurul vechi al ultimei lui silabe . indică clar că. NOI ESEURI CRITICE I 185 Exemplele lui Proust. material şi abstract. cel din aspru. R. 3 Swann. 184 / BOLAND BARTHES cierul parcurg în sens invers acelaşi traseu . dacă nu ale lingvisticii. în . 262. dacă Balbec semnifică. falezele abrupte şi arhitectura avîntată. prin-tr-un sistem de afinităţi.

cel puţin. Onomastica proustiană are un aspect atît de organizat încît pare să constituie punctul de plecare definitiv pentru In căutarea. La fel se întîmplă şi cu numele proustiene. Cottard. în consecinţă. conforme unui model morfematic. acestea din urmă „inspirate" de un model fonetic. neutralizarea opoziţiei unor clase virtuale. : a cunoaşte sistemul numelor însemna pentru Proust şi înseamnă pentru noi a înţelege semnificaţiile esenţiale ale cărţii. Cînd un scriitor inventează un nume propriu. Pe scurt. adică.' 187 îor semnificat este : Franţa sau. ceea ce este imitat nu este în natură. probabil. el este într-adevăr obligat să respecte aceleaşi reguli de motivare ca şi legislatorul platonician ce vrea să creeze un nume comun . franciene) . ca o totalitate .. Villeparisis. sintaxa sa profundă. culoarea unui trandafir roşu aprins în catifea purpurie sau violacee. Agrigente. mai „culturale" şi astfel analoge celor din limbă. articulat pe de o parte. nu numai datorită contextului. mijloc grosolan. se pare. Laumes. adevărată Fiică a Focului" {Contra lui Sainte-Beuve. In ceea ce priveşte celălalt tip de motivaţii. 1965—1966).o echivalenţă între sunet şi culoare : ieu este aur vechi. „în sine". să ia în considerare inventarul claselor nominale atestate de lingvistica generală). NOI ESEURI CRITICE . pp. mai exact. fonetismul lor şi. Brichot etc. pe bună dreptate. la Proust: evident. Morel. izvor de modele şi raţiuni. el poate fi citit singur. dacă motivaţia fonetică presupune un proces metaforic şi. Combray sau Doncieres există sau nu. sau clasa socială. nici un sens. cel puţin să copieze felul în care limba însăşi a creat unele din nume. nu prin particula de nobleţe. oare. ci prin instituirea unui larg sistem onomastic. apărute prin sepa1 „Culoarea Silviei este purpurie. 108—109). deşi foarte ample. şi cum aceasta este evident imposibil. o istorie totuşi atît de veche încît constituie limbajul ce se naşte din ea ca o adevărată natură. şi în mod deosebit numele proustian. aşa cum este culoarea : de aceea. precum şi a numelor proprii. abrupte . Observăm deci că numele proustian dispune în întregime de cele două mari dimensiuni ale semnului : pe de-o parte. cultura (francezilor) impune Numelui o motivaţie naturală : bineînţeles. motivaţiile avansate de Proust par „juste". un cuvînt ca arpette nu are. sînt elaborate în conformitate cu sunete şi grupuri de litere atribuite în mod specific toponimiei franceze (şi chiar. deopotrivă vibratorie şi modulantă). 186 / ROXlAN-D BARTHES rărea simţurilor (dar. ci de mediu). de cealaltă Verdurin.1. iar pe de alta. într-un anume sens. Avem de-a face cu o tendinţă evident generală : transferarea înspre sunet a unor trăsături apar-ţinînd văzului (şi în special culorii. El poate chiar trimite la semnificaţi şi mai particulari. deo parte. cel în care scriitorul lasă să se înţeleagă că foloseşte cuvinte curente pe care totuşi le inventează în întregime : este cazul lui Joyce şi al lui Michaux. o transgresare. datorită naturii sale. Numele propriu. în egală măsură grafismul lor. ci şi prin plierea sa pe un model fonic foarte curent în franceză 1.. această separare este istorică sau antropologică? De cînd există şi de Unde vin'cele „cinci simţuri" ale noastre ? O nouă abordare a metaforei ar trebui. de fapt. i este purpuriu1. are deci o semnificaţie comună : el semnifică cel puţin naţionalitatea şi totalitatea imaginilor ce i se pot asocia.. Argencourt. an este gălbui. pe opoziţia dintre aristocraţie şi vulg. ci în istorie. Şi chiar numele împurpurat cu doi i — Silvie. Indiferent că Lau-mes. el trebuie să „copieze" lucrul. în Voyage en Grande Garabagne. armătura semnelor sale... mai exact. putem spune că ele reglează într-adevăr inventarea neologismelor. paradigma formată de Guermantes. ele deţin (şi aceasta contează) ceea ce s-a putut numi o „plauzibilitate francofonică" . adevăratul 1 Aceste cuvinte inventate au fost temeinic analizate din-tr-un punct de vedere lingvistic de Delphine Perret. Şazerat. e este negru. fără a fi însă lipsit de o semnificaţie difuză. Legran-din. Egalitatea numelui propriu şi a numelui comun în faţa creaţiei este perfect ilustrată de un caz extrem. aceasta din urmă se realizează prin puncte de trecere sigure. „francitatea" . blond şi aurit (în Coutances şi Guermantes). pe opoziţia dintre silabele lungi cu finale mute (înzestrate într-un anume fel cu o lungă trenă) şi cele scurte. provincia— în cazul lui Balzac (nu atît în sens de regiune. în teza sa : Etude de la langue litteraire d'apres le Voyage en Grande Garabagne d'Henri Michaux (Paris. Sorbonne.

Jakobson şi apărut în : To honour Roman Jakobson. ci aşa cum îl construieşte scriitorul3. precum şi în discuţiile etimologice ale lui Brichot. la esenţa lucrurilor. în epoca clasică. între lucru şi aparenţa sa se ţese visul. după Claude LeviStrauss. echivalează cu o iniţiere în lume. este articulat direct pe referentul său (ce este. deopotrivă. ca o esenţă (o „entitate originară". în raportul natural al numelor şi esenţelor . spune Proust). „exprimare"). el întreţine cu semenii săi raporturi metonimice. funcţia poetică. o absenţă. Această consideraţie ar trebui să-1 determine şi mai mult pe critic să citească literatura în perspectiva mitică ce-i întemeiază limbajul şi să descifreze cuvîntul literar (ce nu are nimic din cuvîntul obişnuit). resimţite unele ca scurte. motivul deplasării istorice a vechii probleme a realismului care. * Sodoma şi Gomora. adică pe semn. Ed. Teoria lingvistică a acestui raport este mereu prezentă în reflecţiile lui Proust asupra Numelui. ducesa de Guermantes ?)r adică dacă se ratează natura sa de semn. să perceapă o opoziţie tiranică între rimele masculine şi rimele feminine. dar şi silit să le inventeze „corect". 1970. „menirea numelor este de a instrui" 2 : există o propedeutică a numelor ce duce pe diverse căi. întemeiată de altfel în mare parte pe grafism. francezii fiind obişnuiţi. Bucureşti.de semnificaţii (Guermantes con1 Este. pătrunderea treptată în semnificaţiile numelui (aşa cum face mereu naratorul). Pe de-o parte. aceasta e. Editura Minerva. în principal scrisă. Pegher. 1 2 Gîndirea sălbatică şi Totemismul azi. întemeietorul numelor (demiurgos onomaton). lungi şi scurte nu au nici o accepţie riguros fonetică ci. cap. 435 d. . ci pe raportul semnificatului cu semnificantul. ci şi pentru că la Proust şi la Cratil. încît ne putem întreba dacă el este. deoarece semnul desemnează ceea ce nu este prezent i . tot aşa cum între referent şi semnificantul său se interpune semnificatul : numele nu reprezintă nimic dacă. Mouton. 3 Text dedicat lui R. prezent în orice act de scriitură şi dacă poţi fi cu adevărat scriitor fără să crezi. din nefericire. II. 189 rul semnificant. essays on the occasion of his seventieth birth-day. ci şi două fonetisme. Aceste cîteva remarci nu sînt orientate doar de dorinţa de a reaminti. fără îndoială. Editura Minerva. iar pe de altă parte. unul copiindu-1 pe celălalt şi reproducînd în forma sa materială esenţa semnificată a lucrului (şi nu lucrul însuşi). pînă la el. iar scriitorul ar fi recitatorul acelui uriaş mit secular ce spune că limbajul imită ideile şi. într-un anume fel. Semnificatul — iată locul imaginarului. 188 / ROLAND BARTHES ţine mai multe figuri). nu de o lege. spre deosebire de preceptele ştiinţei lingvistice. 1967. conştient sau nu. întemeind Povestirea : Swann şi Guermantes nu sînt numai două drumuri. nu cum îl lămureşte dicţionarul. NOI ESEURI CRITICE . Numele propriu are la Proust această funcţie ecumenică. Să reamintim şi faptul că a imagina înseamnă pentru Proust a desface un semn. Cratyle. La Haye. s-ar defini astfel printr-o conştiinţă cratiliană a semnelor. ca şi Verdurin şi Laumes. iar mai recent. caracte1 „Nu putem imagina decît ceea ce este absent" (Timpul regăsit. vorba de o tendinţă. mundanităţii) şi numele sale străbat aceleaşi etape . şi nu indicial. semnele sînt motivate. noutatea gîndirii lui Proust. şi aceasta nu numai pentru că Proust percepe raportul dintre semnificant şi semnificat ca un raport motivat. traducere de I. Acest realism <în sensul scolastic al termenului) care cere cuvintelor să fie „reflectarea" ideilor a luat la Proust o formă radicală. două direcţii. De aceea nimeni nu este mai aproape de Legislatorul cratilian. Ştiinţifică. prin cultura lor şcolară. adesea lungi şi ocolite. celelalte ca lungi. pe scurt. 1977). dacă vrem. în sensul cel mai larg al termenului. cu deprinderea de a-i descifra esenţele . rezumînd de fapt întregul limbaj. nu se punea decît în termeni de referenţi : activitatea scriitorului nu se centrează pe raportul lucrului cu forma sa (ceea ce. mai degrabă. semnele lumii (iubirii. în realitate. se numea „zugrăvire". al numelui propriu \ Am vrea deopotrivă să insistăm asupra caracterului cratilian al numelui (şi al semnului) la Proust. deoarece structura sa coincide cu cea a operei însăşi . decît scriitorul proustian. II. sau. bineînţeles. liber să inventeze numele care-i plac. o impresie curentă. şi care nu ar avea sens dacă scriitorul nu le-ar atribui o funcţie emblematică 2. Platon.

3 „Mi-am trecut viaţa oprindu-mi inima să Dea din cele mai dragi izvoare.şi fără alte gînduri. 6 „In ceea ce mă priveşte. îmi dau seama că nu am. p. „cinci zile pentru o pagină". Flaubert dă acestui circuit sisific un nume depsebit de dur : atrocitatea2. op. reîncepînd. mă prăbuşesc pe divanul meu şi rămîn astfel năucit. 121 (1853). 1903) . modifică. p.190 / ROLAND BARTHES Flaubert si fraza * Cu mult înainte de Flaubert. cit. în primul rînd. cit. vizibil. enseignu par Ies corrections manuscrites des grands ecrivains (Paris. printr-o încăpăţînare fanatică şi devotată'' (1846. pentru Flaubert.. 265). deci. a scrie. îi dă noua substanţă pe care o va putea şterge iarăşi. op. scris nici o frază. 207 (1859). cunoscut de obicei ca ultim veşmînt (ornament) al ideilor sau pasiunilor. izolaţi. p. ■ 3 op. intensitatea acestui supliciu e cu totul alta. 4 op. Flaubert se prăbuşeşte pe sofa1: e . p.! * Uneori cînd mă simt golit. In centrul sechestrării flaubertiene (şi simbol al acesteia) se află o piesă de mobilier : nu masa de lucru. Intervine apoi. 32 (1845). în întreaga existenţă a unui scriitor. şi unul şi altul. durerea nesfîrşită. „două zile pentru a scrie două rîn-duri"2) . p. 2 ^Stilul nu se poate realiza decît printr-o muncă atroce. Iată cîteva exemple din cartea lui Antoine Albalat. Aici : p.. p. printr-o claustrare nu mai puţin celebră. 1 92 ROLAND BARTHES . trista obligaţie a programelor de lucru mult prea lungi pentru un randament infim 1. şi din acest motiv ar fi poate mai nimerit să-li numim de acum înainte scriitură : a scrie înseamnă a trăi („O carte a fost întotdeauna pentru mine. Ei bine ! nu mai pot! mă simt la capătul puterilor" (1875. cînd expresia nu vrea să vină. într-o oarecare măsură concepţiile tradiţionale despre „scrisul-frumos". imaginea unui cod rigid. Această prioritate. scriitura este o existenţă totală. scriitorul a resimţit — şi exprimat — anevoioasa lucrare a stilului. Rousseau a scris timp de trei ani la Emile . op. cînd.. (1852. ci patul : ori de cîte ori dispe* op. Dar pentru Flaubert.o „mizerie" . Am dus o viaţă muncită şi aspră." (1846. Stilul se implică. în timp ce Proust. cit. durerea zadarnică. e ţelul operei5. 2 Citatele din Flaubert sînt luate din extrasele corespondenţei sale adunate de Genevieve Bolleme sub titlul : Preface ă la vie d'e'crivain (Paris. acest model exercită asupra lui Flaubert o fascinaţie ambiguă. ştergînd. cit. după ce am mîzgălit multe pagini. îşi propune o recuperare totală a operei : el se retrage pentru că are multe de spus şi moartea se apropie. deoarece are mereu de corectat.... situaţie de altfel ambiguă. vom vedea astfel că izolarea lui Flaubert urmăreşte doar realizarea stilului. NOI ESEURI CRITICE / 191 rărea îl doboară. oboseala corecturilor nesfîrşite.. le Travail du style. 1963). stilul este durerea absolută.. Proust adăugind fără încetare faimoasele sale „fiţuici". 135—144.Nu vreau să public nimic. 69). Pascal a redactat de 13 ori cea de-a XVIII-a Provincială. vot susţine că nu avem dea face decit cu două cuvinte goale de sens" (1846. Buf fon lucra mai mult de 10 ore pe zi . lucrez cu o dezinteresare totală.. cit. transferarea virtuţilor poeziei asupra prozei : poezia îi întinde acesteia oglinda constrîngerilor sale. . dacă putem spune aşa. '. luînd-o mereu de la capăt. cert . spune Flaubert. un fel special de a trăi"4). deoarece semnul eşecului este şi spaţiul fantasmei care. singura răsplată în schimbul sacrificării propriei vieţi 3. aproape o ispăşire. pentru: Flaubert dispare însăşi opoziţia dintre îona şi formă 6 : a scrie şi a gîndi înseamnă unul şi acelaşi lucru. Redactarea este peste măsură de înceată („patru pagini într-o săptămînă". Chateaubriand putea să lucreze între 12 şi 15 ore ştergînd etc. realimentîndu-i treptat truda. cit. ea-i cere să spilnă un „definitiv adio vieţii"3 şi—1 obligă la o necruţătoare sihăstrie . cit. 40). truda stilului devine la el o suferinţă de nespus (chiar dacă adeseori amintită). op. şi nu a publica. aşa cum la mulţi scriitori este sentimentul inspiraţiei . Flaubert. 100 (1852) şi p. 40). op. cit. atîta timp cîtvoi vedea într-o frază forma despărţită de fond. pp. cufundat într-o mlaştină de plictiseală". : ? „. confirmată — pri plătită — prin chiar sacrificarea unei vieţi. p.. care nu-i aduce nici o compensaţie magică (adică aleatorie). p. fără preocupări exterioare. 99 (1852) .. 39). deoarece proza ::. Flaubert scoţînd..

p. Paradigma este închisă de constrîngerile distribuţiei (ce determină în principiu doar permutarea termenilor aceleiaşi clase) şi ale sensului. p. sau ordinea elementelor interne frazei). în mod vizibil. fără nici o limită. în conformitate cu cele două modele : elipsa şi cataliza. grupul subiect-predicat (bineînţeles că. el poate opera prin permutare. decît o legătură foarte firavă cu proiectul esenţial : realizarea lucrării sale. Flaubert nu pare să le acorde vreo importanţă. atunci cînd trebuie evitate asonante (pe care proza clasică nu le tolerează) sau omofonii prea insistente. Trebuie să-mi duc eroina la un bal" (J852. pe orizontală — suprimările sau adaosurile de sintagme („prefacerile"). operaţia catalitică este infinită . de fapt. de trei tipuri principale de corecturi : substitutive. metonimice . nu putem reduce la infinit o frază . Primele corecturi sînt substitutive. corectura diminutivă (elipsa) este limitată la un moment dat de celula ireductibilă a oricărei fraze. un scriitor clasic ca Bossuet poate foarte bine înlocui a plinge cu a rîde : relaţia antonimică face parte din afinitate. este adevărat). cit. sau ordinea părţilor discursului (ce trebuie deosebite de compositio.. Celelalte corecturi (corespunzătoare axei orizontale a paginii) sînt asociative. cit. părţile dliscursului pot fi înmulţite la nesfîrşit (fie şi numai prin digresiune). peisaje. ROLA. prin reducere sau creştere. dar acestea nu par să aibă. retorica clasică pune pe primul plan problemele legate de dispoposilio. aproape necu- . NOI ESEURI CRITICE / 193 rite . locuri. nu este „atroce". Se modifică. Or. 72). axele foii de hîrtie nu sînt altceva decit axele limbajului. chiar dacă structura frazei este în fapt reglată de modele literare (asemeni metrului poetic) sau de constrîngeri fizice (limitele memoriei umane.. dar ele nu conţin altceva decît preparativele «nor acţiuni. e ceea ce am putea numi o lingvistică (şi nu o stilistică) a corecturilor. op. considerate ridicole (Apres cet essai faiî: ce-teceje). Aceste corecturi nu sînt defel nişte accidente retorice . de altfel. limitele elipsei sînt adesea mult mai devreme atinse din cauza diverselor constrîngeri culturale. povestirea este un lucru care mă oboseşte peste măsură.. corecturilor augmentative.. ci doar „obositoare" 2. nu au cunoscut aceeaşi evoluţie. fraza poate fi îmbogăţită mereu prin propoziţii incidente şi 1 Afinitatea nu trebuie limitată la un raport pur analogic Şi ar fi o greşeală să se creadă că scriitorii permutează doar termenii sinonimici . pe deo parte. Ca odisee. Or. repartizarea foarte precisă a atribuţiilor tehnice pe care le presupune elaborarea unui roman . pe verticală — substituirile de cuvinte („ştersăturile" sau „ezitările") . ele urmăresc înlocuirea semnului înscris la început cu un alt semn extras dintr-o paradigmă de elemente afinitare şi dife1 A se vedea în special (op. dealtfel. Substituirea şi elipsa funcţionează în cazul ansamblurilor limitate. prezentări mai mult sau mai puţin deghizate ale unor caractere (gradate. precum euritmia. Tot aşa cum nu putem înlocui un semn cu oricare altul. cenzură sau expansiune. şi-1 determină pe scriitor să resimtă structura limbajului ca o pasiune . care impun schimbarea termenilor afinitari1. aceste corecturi vizează moneme (Hugo înlocuieşte charmant cu jmdique în „L'Eden charmant et nu s'eveil-lait") sau foneme.trebuie în acelaşi timp să întilnească versul şi să-1 depăşească. metaforice. modificîndu-i volumul. aceeaşi structură dă frîu liber. Scriitorul dispune. diminutive şi augmentative . aceste trei tipuri nu au exact acelaşi statut şi. practic. el nu neglijează problemele specifice naraţiunii1. in sfîrşit. relative. simetria etc) : elipsa este limitată de structura limbajului. scriitura flaubertiană (am vrea să conferim acum acestui cuvînt un sens deosebit de activ) se reduce la ceea ce în mod obişnuit numim corecturile stilului." 2 „Am scris o naraţiune : or. ele modifică primul cod. ele influenţează şirul sintagmatic al mesajului.. Dimpotrivă. iar pe de alta (şi acest aspect ne interesează acum). sau a unuia din episoadele acesteia. să-1 egaleze şi să-1 absoarbă. deoarece literatura clasică admite perioada. Retuşurile făcute de scriitori pe manuscrise pot fi cu uşurinţă clasate în funcţie de cele două axe ale paginii pe care apar . 129) calculul paginilor consacrate diferitelor episoade din Doamna Bovary: „Am deja 260 de pagini. simetrică întrucîtva gramaticii greşelilor dezvoltată de Henri Frei. cel al limbii.ND BARTHES expansiuni ' : teoretic.

Elemente de lingvistică generală. cit. şi totuşi. dar cu excepţia lui Rousseau şi. latine şi vedice un mesaj secund. 2 Această percepere a unui limbaj în limbaj (fie el incorect) ne trimite cu gîndul la o alta. ar fi cea dintîi . P. p. ritmul optim al cursului vorbirii. Flaubert regăseşte aici problema corecturilor sintagmatice : sintagma izbutită este un echilibru între forţele excesive de concentrare şi cele de dilatare . substituţia devine liberă din nou şi. neliniştitoare prin infinitatea amplasărilor posibile . Regulile . căci ea va fi astfel şi mai clară"). 127). idealul clasic al stilului cere scriitorului să se aplece mereu asupra substituirilor şi elipselor. ple-cînd de la miturile corelative ale „cuvîntului potrivit" şi „conciziei". NOI ESEURI CRITICE / 195 cultatea nu constă. elipsa atinge astfel beţia expansiunii1. dar dacă luăm în considerare doar ceea ce a declarat şi comentat el însuşi. partea 3-a a cap. ea este relansată de infinitatea sintagmei. textul rămîne într-un anume fel minat de riscurile unor repetiţii : limitată şi deci sigură de acţiunea sa. op. nu găsim defel corecturi augmentative. în manuscrisele clasice întîlnim nenumărate permutări şi ştersături. închisă. Buc. de o corectură substitutivă deoarece trebuie evitată repetarea prea apropiată a formei (fonice). Brunot. dar. întotdeauna fraza cea mai scurtă cind aceasta este şi clară. cit. apar astfel repetiţii ignorate în ajun şi nimic nu poate garanta că a doua zi nu vor fi descoperite noi „greşeli" ' . într-un al doilea moment. a contestat chiar această antinomie —. Ed. în timp ce în mod normal elipsa este limitată de însăşi structura unităţii frastice. în special. bineînţeles. Histoire de la langue francise (Paris 1905—1953). pentru el. Stendhal.. Tranziţiile (sau articulaţiile) discursului 3. Aşa cum ne putem aştepta din partea unui scriitor care a topit mereu conţinutul în formă — sau care. în corectura propriu-zisă (efectiv limitată). 2. a le face să decurgă în mod natural unele din altele" (1852. la fel de ameţitoare : cea care-1 făcea pe Saussure să perceapă în cea mai mare parte a versurilor poeziei greceşti. tranziţiile. 2 Un paradox clasic — ce ar trebui după părerea mea analizat — consideră claritatea drept produsul natural al conciziei (a se vedea părerea doamnei Necker. 78). se naşte astfel o nesiguranţă plină de nelinişti. VI. Pentru moment. t. felurite. fără a schimba conţinutul . în F.noscută de vorbirea curentă). Este deci vorba de problema libertăţii şi trebuie să reţinem că cele trei tipuri de corecturi despre care am vorbit nu s-au bucurat de aceeaşi soartă . scriitorul resimte totuşi nesfîrşita libertate a cuvîntului înscrisă în însăşi structura limbajului. Miclău. „. trebuie astfel obţinută fluiditatea. în confruntarea sa cu fraza. op. este vorba de o beţie : corectura este infinită. ci în identificarea locului unde trebuie făcută . bineînţeles.. astfel. 1967 : „Trebuie să preferăm. de fapt. iată cea de a doua cruce a scriiturii flaubertiene . anagra-matic. Căci. p. cele două cruci pe care trebuie să le poarte scriitorul. part. Corecturile pe care le face în manuscrise sînt. „continuitatea" . 101). chiar atunci cînd a fost verificat cu deosebită atenţie. într-adevăr.. mai exact. Ştiinţifică. cit. în timp ce îi interzice orice operaţie de expansiune . acel flumen orationis cerut deja de retoricienii clasici. aşa cum am spus.Iar apoi. dar intervenind în cazul fiecărei unităţi semnificative. „atrocitatea" stilului se concentrează în două puncte. fascicol 2. continuitatea. p. după ce o cucereşte. nu văd decît cîteva" {op.. este vorba. posibilităţile acestei corecturi sînt limitate şi deci responsabilitatea scriitorului cu atît mai redusă . Flaubert reuşeşte să introducă aici beţia unei corecturi infinite : difi1 In legătură cu expansiunea. Să ne întoarcem totuşi la Flaubert. 196 /ROLAND BARTHES tate . Flaubert introduce şi aici o infinită liber1 în legătură cu trei pagini din Doamna Bovary (1853) : „Voi descoperi fără îndoială aici mii de repetiţii de cuvinte pe care va trebui să le înlătur. într-un cu-vînt. înlănţuirea ideilor nu este direct resimţită ca o constrîngere logică ci se vrea definită ca un semnificant . IV. a se vedea Andre Martinet. o reia şi o reorientează spre o nouă expansiune : mereu trebuie „deşurubat" ceea ce este prea strîns . Repetiţiile de cuvinte. recunoscut pentru atitudinea sa de frondă faţă de „stilul frumos". trad. ambele garante ale „clarităţii" 2. 1970. paradigma rămîne. deoarece te poţi oricînd aştepta să auzi noi repetiţii2 .. ce încîlceală !" (1853. 3 „Dificultatea atroce constă în a înlănţui ideile. p. fără confirmare certă.

această beţie nu este dată de infinitatea discursului. cit. concentrîndu-te prea mult asupra unui lucru. prin numeroasele declaraţii ale lui Flaubert pe această temă. — „Nu mă mai pot opri .. 274). deşi nu atinge niciodată modelul aforistic. contrazicîndu-se. o frază a lui Flaubert este imediat recunoscută. iar scriitorul a făcut istoria acestei opere la nivelul producerii frazelor : odiseea frazei este romanul romanelor lui Flaubert. cit. cit. închis. cit. finit. NOI ESEURI CRITICE / 197 şi-a petrecut viaţa „făcînd fraze" . cit. nu-1 mai înţelegi . în acelaşi timp. se vede silit să exclame mereu (aşa cum notef ză în 1853) : Nu se termină niciodatăi. alături de ea . blocate. care nu se înlănţuie. op. 93). finitudinea ei — analogă celei ce reglează maturizarea metrică a versului — fascinează . Va trebui să le deschid. nu merge. 198 / ROLAND BARTHES reuşită. Pentru Flaubert. p. 78). p. o unitate de lucru şi o unitate de viaţă .corective sînt perfect sistematice — şi astfel ar putea fi liniştitoare — dar punctele lor de aplicare fiind nesfîrşite. p.. sau prin „culoarea" sa. op. p. retorica a construit un sistem de supraveghere (promulgînd încă de la Aristotel regulile metrice ale „perioadei" şi definind spaţiul corecturilor. ceea ce-ţi pare acum o greşeală. spune implicit Flaubert în fiece moment al muncii sale. fraza este întrucîtva dublul reflectat al operei. ci să o asume pe oricare : nici un zeu. iscată din însăşi structura limbajului şi înscrisă în orice frază flaubertiană. op. p. p. fraza reprezintă. peste cinci minute nu mai este" (1853. 116). în literatura noastră. dar Flaubert i-a dat acestui obiect —■ este vorba despre frază — o existenţă tehnică şi metafizică de o forţă nemaiîntîlnită. Dacă acceptăm să lipsim expresia de orice încărcătură metaforică. unitatea sa nefiind dată de delimitarea conţinutului său. scriitorul nu este condamnat să o caute pe cea mai 1 „Ah ! Ce descurajare mă cuprinde uneori. dar şi de fapt.. spaţiu tradiţional al retoricii . op. cel puţin din momentul în care. cit. prin însuşi mecanismul expansiunii. fraza fiind liberă. op.. ea este legată de un obiect lingvistic cunoscut deja de retorică. ea a descoperit „stilul" . Fraza flaubertiană este însăşi urma acestei contradicţii resimţită intens de scriitor de-a lungul nesfîrşitelor ceasuri trăite. — „Treaba merge extrem de încet. p. crice certitudine este imposibilă :2 avem de-a face cu ansambluri deopotrivă structurate şi incerte. următoarea mărturisire. nu o poate întemeia în locul său." (1857. am putea chiar spune transportabil. fie el cel al artei. Se ştie că această situaţie nu a fost resimţită în acelaşi fel de-a lungul întregii perioade clasice. şi să găsesc cele patru sau cinci fraze pe care le caut de aproape o lună".. prin Dionis din Halicarnas şi Anonimul Tratatului despre sublim. ea concentrează esenţialul mărturisirilor sale în legătură cu munca de scriitor 3.. asemeni suspendării nejustificate a unei libertăţi fără margini. atît de ştearsă şi de liniştită. chiar cînd înot îmi rumeg fără să vreau frazele" (1876. 3 „Mai bine crap ca un cîine decît să-mi închei înainte de vreme fraza care nu este coaptă" (1852. şi mai ales proza ! Nu se termină niciodată ! (1853. cit.. sînt sigur. Să ne străduim să terminăm fraza (ca şi cum am vorbi despre un vers). (1853. Am scris astfel o serie de paragrafe închise. Şi totuşi. trăiesc uneori adevărate torturi ca să scriu cea mai simplă frază" (1852. 153). dar. ce stîncă sisifică este stilul. adevărat epigraf al celor afirmate în legătura cu fraza lui Flaubert : „O să-mi reiau deci sărmana viaţă. în faţa libertăţii limbajului. 133). o unitate de stil. 186). în care frazele sînt adevărate aventuri... Şi astfel. nu prin „aerul" său. nu mai înţelegeam nimic . există pagini perfecte. p. în timp ce. să desfac articulaţiile". sau vreo turnură proprie scriitorului — aceasta s-ar putea spune despre orice alt autor — ci pentru că ea ni se înfăţişează întotdeauna ca un obiect distinct. op. Iar acest lucru. 101). are o istorie. acolo unde . Drama lui Flaubert (confidenţele sale ne permit să folosim un cuvînt atît de romanesc) în faţa frazei poate fi enunţată astfel : fraza este un obiect. — „Nu mai vreau decît să scriu încă trei pagini. deopotrivă. Şi tocmai de aceea. op. Şi în special. ci de proiectul vădit care a întemeiat-o ca obiect : fraza lui Flaubert este un lucru. al vieţii sale. putem spune că Flaubert 1 „Fiecare paragraf este un bun în sine şi.. ea conţine un soi de contradicţie metafizică . op. 2 „Pînă la urmă am abandonat corecturile . cit.. fraza devine un obiect nou : de drept. nici o frază nu poate fi saturată şi nici o determinare structurală nu ne va spune unde s-o oprim. (1853. aşa cum am văzut descriind corecturile lui Flaubert.

Nu e vorba aici de o perversiune. Pentru voi nu reprezint un corp. ci categoriile fundamentale ale limbii'.libertatea este limitată de însăşi natura limbajului. Ajungem atunci la următorul paradox : texte precum cele ale lui Bataille — sau ale altora —. înainte de naşterea dorinţei. . cealaltă lectură nu lasă să-i scape nimic . decembrie. va veni însă un scriitor care va face din frază locul unei demonstraţii poetice şi lingvistice. La mijlocul secolului al XlX-lea. ** op. ca de altfel oricare cerinţă. pp. mişcări ale unui supt fără obiect. ci de o cerinţă. pe care minunatul iezuit Van Ginneken le aşeza între scriitură şi limbaj . De acum înainte. libertatea devenea suportabilă. un vas de expansiune. şi totuşi lectura mea nu e fascinată de nici o pierdere verbală — în sensul speleologic al acestui cuvînt) . o mică învălmăşeală de clipoceli. Nici o legătură cu sfîşie-rea adîncă produsă de textul desfătării în limbajul însuşi. 1968. a cărei libertate. fratele şi însoţitorul scriitorului nu va mai fi retorul. sînt nevrozat. adică la nivelul substituirilor şi elipselor). fără afect. nu gust nemijlocit conţinutul. 1973. Apărut în : Word. înaintez repede: pierd din discurs. ceva din nevroza cu care trebuie să-şi seducă cititorii : aceste texte teribile sînt totuşi texte cochete. 24. ci cu acel „imposibil" despre care vorbeşte Bataille („Nevroza este perceperea timorată a unui fond imposibil" etc. iar prin acest sistem ce limita opţiunile scriitorului. lăsînd într-un anume fel descoperită unitatea lingvistică fundamentală. au în ele. atît de dureroasă pentru Flaubert. Nu după multă vreme. nu figurile discursului. PLĂCEREA TEXTULUI Bolboroseala ** Mi se prezintă un text. nr. Noul obiect în care libertatea scriitorului se investeşte fără sprijin este descoperit cu nelinişte de Flaubert. nu întruchipez nimic (poate doar figura Mamei). mă scufund din nou. kămasutra sa (şi un singur tratat despre această ştiinţă : scriitura însăşi). Aş putea spune că. sănătos nu se cade. Bolboroseala textului e doar spuma aceasta de limbaj care apare dintr-o simplă nevoie de a scrie. august. 1—2—3. ale unei oralităţi nediferenţiate. Scri-indu-şi textul. cel ce scoate la lumină. voi. îmi înalţ capul. scrise din sînul nebuniei împotriva nevrozei. Editions du Seuil. ruptă de cea care produce plăcerile gastrosofiei şi ale limbajului. dar acest rău e singurul care te lasă să scrii (şi să citeşti). şi nici măcar un obiect (de altfel. acest cod retoric — sau cod secund. aceste foneme lactee. devine pentru Mallarme însuşi sensul — vid — al cărţii viitoare. în cele din urmă. şi nici măcar structura acesteia. 200 /EOLAND BAHTHES dacă vor să fie citite. nu sînt decît substitutul a ceva . dar în ochii voştri nu sînt altceva decît această adresă. a nevrozei. ci lingvistul. automat. fraza. şi că textulbolboroseală este de fapt un text frigid. puţin mi-ar păsa : nu sufletul din mine cere recunoaşterea). ci doar un teritoriu. deoarece transformă libertăţile limbii în constrîngeri ale exprimării — agonizează. două regimuri de lectură : una ■—■ ţinteşte articulările anecdotei. Borduri * într-o povestire. aprilie. aţi scris acest text în afara oricărei desfătări . Parcă ar bolborosi ceva. Textul pe care-1 scrieţi trebuie să-mi dovedească ceva : că mă doreşte. Această dovadă există : e scriitura ca ştiinţă a desfătărilor limbajului. Mă plictiseşte. * Le plaisir du texte. ci mai degrabă zgîrieturile pe care le las pe suprafaţa frumosului înveliş : alerg. cit. e interesată doar de întinderea textului şi cîtuşi de -puţin de jocurile limbajului (cînd citesc un Jules Verne.). De aici.. scriptorul dobîndeşte un limbaj asemănător sugarului : imperativ. 1 Text scris ca omagiu pentru Andre Martinet. deopotrivă : Un coup de des se întemeiază în mod vădit pe nesfîrşita posibilitate a expansiunii frastice. Atunci fiecare scriitor va spune: nebun nu pot fi. Nevroza e soluţia extremă : nu în raport cu „sănătatea". 11—13. şi nu doar în simpla temporalitate a citirii sale. retorica dă înapoi. sar. Vă adresaţi mie ca să vă citesc.

care pune în criză relaţia sa cu limbajul. Iar acela care are în vedere ambele texte ■ deodată. lată un subiect de două ori clivat. cit. un roman modern : va deveni de îndată opac. dimpotrivă. trăsături răzleţe aşezate în text asemeni seminţelor. fără nici o legătură cu primul. ţinînd în mînă frîiele plăcerii şi desfătării deopotrivă. dar şi din distrugerea acelei culturi : se bucură de trăinicia eului său (aceasta e plăcerea) şi încearcă să-1 distrugă (aceasta îi e desfătarea). citiţi tot. Care corp ? Căci avem mai multe : un corp al anato-miştilor şi al fiziologilor. şi nu în succesiunea enunţurilor. este un subiect anacronic. E un alt decupaj. bune înlocuitoare — pentru noi — ale acelor „semina aeternitatis". pe frînturi. alcătuit numai din relaţii erotice. atunci subiectul jocului — subiectul textului e absorbit. spulberă tihna (pînă la oboseală. paradoxal (cu cît se crede mai mult că e destul să mergi repede ca să nu te plictiseşti). să fii un cititor aristocratic. Să nu devorezi. interstiţiul desfătării are loc în volumul limbajelor. straturile semnificanţei. PLĂCEREA TEXTULUI ' 203 Imagiaaruri Deci. o altă nominare. ci să paşti. al criticilor. or. textul o formă omenească. el e chiar corpul gramaticienilor. ce înglobează şi vechile cărţi). 29—30. citeşte — dacă putem spune astfel — cu aplicaţie şi dăruire. să nu înghiţi. la adăpostul unei arte de a trăi. 25—26. soliditatea gusturilor. Tot astfel şi textul : el nu-i altceva decît şirul deschis al focurilor limbajului (focuri vii. cit. pp. Clivaj Text de plăcere : cel care mulţumeşte. textului-limită. de două ori pervers. „zopyra". PLĂCEREA TEXTULUI / 201 clipa cînd fiecare mînă (diferită) sare deasupra celeilalte (şi nu după cealaltă) . asompţiunile fundamentale ale vechii filosofii). pp. Text de desfătare : cel care distruge. nu i se întîmplă discursului : ceea ce „sur-vine". prin urmare. tot aşa cum plăcerea corpului nu poate fi redusă la simpla nevoie fiziologică. Prăpastia apare în * op. în enunţare. pentru că ceea ce i se în-timplă limbajului. vorbirea ca instrument sau expresie a gîndirii . Dar mai avem şi un corp al desfătării. dintr-un roman de Zola : o să vă cadă cartea din mînă . percepe în fiecare punct al textului asindetul care secţionează limbajele. nu se rupe de ea. ceea ce „pleacă". dar a corpului nostru erotic. comentatorilor. e legat de o practică tihnită a lecturii. scrierea ca transliterare a . uneori). e lipită de text. să reperezi atent imaginarurile limbajului . psihologice ale cititorului. * op. falia dintre cele două borduri. obiect al ştiinţei . culturale. noţiunile comune. o anagramă a corpului ? Da. care clatină temeliile istorice. Corpuri Vorbind despre text. căci gustă simultan şi contraop. şi nu anecdota. nu exfolierea adevărurilor. să regăseşti — pentru a-i citi pe scriitorii de azi — tihna lecturilor de odinioară . ci. el vine dinspre cultură. 22—24. exclus plăcerii voastre. aplicată (în sens propriu).cîntăreşte. să rumegi pe îndelete. ca şi la jocul de-a fripta. excitarea provine nu dintr-o grabă progresivă. această a doua lectură. Plăcerea textului e clipa în care corpul meu îşi va urma propriile idei — căci corpul meu nu are aceleaşi idei cu mine. 202 / HOLAND BARTHES dictoriu din hedonismul profund al oricărei culturi (care îl pătrunde în tihnă. Vreţi să se întîmple ceva şi nu se întîmplă nimic. lumini pîlpîitoare. Plăcerea textului nu ar putea fi redusă la funcţionarea sa gramaticală (feno-textuală). monadă magică . să fie o figură. erudiţii arabi folosesc — pa-re-se — această admirabilă expresie : corpul neîndoielnic. cuvîntul ca unitate singulară.. Să aibă. produce euforie . citiţi repede. ci dintrun soi de harababură verticală (verticalitatea limbajului şi a distrugerii lui). Citiţi încet. dt. umple. filologilor (feno-textul). Nu extensiunea (logică) o captivează. atunci.. pp. convine textului modern. valorilor şi amintirilor sale.

pozitivă). Paradox : scriitorul trece sub tăcere această gratuitate a scriiturii (care se aseamănă. Există foarte puţini scriitori care să lupte împotriva represiunii ideologice şi. decît să explice textele alese . respinge desfătarea. dar numai într-o singură privinţă : „că nu se comite nici o iluzie conştientă". lingvistica formulează corect adevărul despre limbaj. pp. spontană. Cîteva exemple cel puţin? Ne-am putea gîndi la o uriaşă recoltă colectivă : am strînge toate textele care-au reuşit să facă plăcere cuiva (de oriunde ar proveni ele) şi apoi am expune acest corp textual (corpus : e bine spus). cit. sfîrşit al metaforelor. prin desfătare. textul. o fac întotdeauna în treacăt. „entuziasmul" (tot Nietzsche). valoarea sa (de schimb) fluctuează în funcţie de mişcările istoriei. într-un cuvînt. Or. pragmatică. în ciuda şi-mpotriva a toate. El. Toate aceste arte-facte sînt preluate de către imaginarul ştiinţei (ştiinţa ca imaginar) . o erotică de clasă ? Dar care clasă ? Burgheză ? Ea nu are nici o plăcere a limbajului. Un al doilea gest ar fi să reîncredinţăm ştiinţei ceva ce i se împotriveşte : în cazul nostru. din care nici una nu ar fi definitivă (dacă invoc aici cîteva plăceri ale textului. ca efecte ale culturii. de loviturile tactice ale luptei : i se cere totul şi/sau nimic. semnificanţa. desfătarea — iată cauza retragerii textului din imaginarurile limbajului. e acel mushotoku zen. chiar şi carenţa sau respingerea limbajului ca forţă primară. Eppure si gaude ! Şi totuşi. Nu pot decît să dau tîrcoale unui asemenea subiect — şi atunci ar fi mai bine s-o fac concins şi solitar decît în colectiv şi la nesfîrşit . prin simplul efect al polisemiei (stadiu rudimentar al scriiturii). retorica. la urma urmelor. dar privat el însuşi de sens fix . Ca prim gest. ar apărea o bifurcare inevitabilă a proiectului : neputînd să se spună. de-abia o rapidă inspectare (o introspectare). închisă . Creatură de limbaj. mortul de la bridge : necesar sensului (luptei). e un joker. neagă deriva. locul. în ochii ei. îşi contractă muşchii. plăcerea ar intra pe făgaşul obişnuit al motivaţiilor. El însuşi e în afara schimbului. în acelaşi timp. de pierdere).vorbirii . ci doar instrument sau decor (frazeologie). spunea Nietzsche). e ceea ce îi lipseşte ştiinţei limbajului pentru a-şi face vizibilă importanţa generală (şi nu particularitatea ei tehnocratică). un grad zero. oare. Scriitorul e întotdeauna plasat în pata oarbă a sistemelor. la valori. un mana. limbajul nu e nici măcar un lux. Nu poate exista nici o „teză" despre plăcerea textului . ar fi mai bine să renunţ la această trecere de la valoare. mă bucur de text. fundament al afirmaţiei. scriitorul e întotdeauna prins în războiul ficţiunilor (al rostirilor). Să fie. e important să restabilim în ştiinţa limbajului ceea ce nu i-a fost atribuit acestuia decît fortuit. pentru că limbajul care îl alcătuieşte (scriitura) este întotdeauna în afara spaţiului (atopic) . în derivă . cufundat în non-pro-fit. o asemenea muncă n-ar putea să se scrie. dar el nu e decît o biată jucărie. cu cea a morţii). niciodată riguros). Tot ce e cu greu tolerat sau chiar direct repins de către lingvistică (considerată drept ştiinţă canonică. practica. 54—58. o aseme* op. fără dorinţa de a dobîndi ceva. acţiunea etică. se încordează. 204 / ROLAND BARTHES nea muncă n-ar face. Mă desfată.. Şi totuşi — ne putem teme de asta —. dispreţuitor sau — cel mai adesea chiar — refuzat : semiologia (stilistica. aşa cum a expus psihanaliza acel corp erotic al omului. aceasta e chiar definiţia imaginarului : inconştienţa inconştientului. Textul e limbajul fără imaginarul său. angajarea războinică a unei rostiri literare e îndoielnică încă de la început. element al unei arte de a trăi (moartea „marii" literaturii). scriitorul. împotriva represiunii libidinale (desigur aceea pe care un intelectual o resimte exercitată asupra lui însuşi : asupra propriului său limbaj). PLĂCEREA TEXTULUI / 205 Mandarinat * Mă preocup de limbaj pentru că mă răneşte sau mă seduce. foarte precar. fraza ca măsură logică. poate doar desfătarea perversă a cuvintelor (dar desfătarea nu e niciodată un cîştig : nimic n-o desparte de satori. Atunci clasa de jos ? Aici dispare orice activitate magică sau poetică : gata cu carnavalul şi cu jocurile de cuvinte. domnie a .

nimic nu se recuperează. aceste propoziţii sînt cel mai adesea uitate. rivalitate. dezagregată de umoare. O plăcere îmbucătăţită . totul se cîştigă la vedere. Epicur. va fi mai diversă). Mai rămîne o mică insulă : textul. discurs. mobil. Şi totuşi. Fourier. cu atît plăcerea va spori. Desfătarea textului nu e doar precară . oricum. Texte ale desfătării. inexistente dincolo. PLĂCEREA TEXTULUI / 207 Teorie * Text. am putea defini teoria textului ca o hyphologie (hyphos este ţeserea şi pînza de păianjen). refulate. oare. Şi totuşi : materialismul radical spre care tinde această teorie este. dacă pînă acum am privit mereu pînza aceasta ca pe un produs. Măiestria. cu toţii. Clasicii. cufundat în acest ţesut — în această textură — subiectul se destramă. nu vine cînd îi e vremea. de-acum înainte vom accentua — în privinţa texturii —. nici departe (Proust în camera lui de lucru cu miros de * op. plăcerea e friabilă. sufocate. Dacă ne-ar plăcea neologismele. Deşi teoria textului a definit cu precizie semnifi-canţa (în sensul dat de Julia Kristeva cuvîntului) ca spaţiu al desfătării. principiul pierderii devine ineficient. deci nici aproape. se lucrează într-o neîncetată întreţesere . 82—84. adică Ţesătură . aparent. Formidabilă consolidare a eului (prin fantasmă) . mai rău : e precoce. imprevizibil. a empatiilor — foarte puternice aici. inconştient vătuit. înainte de prînz. nimic nu se reconstituie. ca pe un văl gata făcut. Sînt perverse prin faptul că se sustrag oricărei finalităţi imaginabile — chiar şi cea a plăcerii (desfătarea nu stârneşte în mod obligatoriu plăcerea . 82. e o plăcere precară (dobîndită printr-o rugă mută închinată Poftei de a te simţi bine. mai mult sau mai puţin ascuns. Plăcerea textului se poate defini printr-o practică (fără vreun risc al reprimării) . 206 / ROLAND BARTHES stînjenei) etc. locul plăcerii într-o teorie a textului nu e sigur. Oricine poate dovedi că plăcerea textului nu e sigură : nimic nu ne garantează că acelaşi text ne-ar mai plăcea şi a doua oară . Sade.. nu depinde de nici o maturizare. Euforia. perversiunea nu poate defini singură desfătarea . pp. în spatele căruia se află. familia acolo unde trebuie. Delicii de castă. paradă etc. doar perversiunea dusă la extrem o poate face : un extrem întotdeauna deplasat. de conceput în afara plăcerii. trebuie să treci la altceva. o cultură îmbucătăţite. împrejurare . Ironia. deşi a afirmat valoarea erotică şi. critică a practicii textuale. ideea generativă a unui text care se face. Totul se urneşte dintr-o dată. Acest extrem e garantul desfătării : o perversiune medie se împotmoleşte foarte repede într-un joc de finalităţi subalterne : prestigiu. Critica iluziei totalizante : orice aparat unifică mai întii limbajul . Textul desfătării e absolut intranzitiv. Cultura (cu cît mai multă. un spaţiu şi un timp al lecturii : casa. cit. Inteligenţa. Vine pur şi simplu o zi cînd . dar nu-i nevoie să respectăm întregul). Delicateţea. nu desfătarea.stereotipurilor impuse de cultura mic-burgheză. Diderot.. mandarinat ? Poate plăcerea . afişare. dimpotrivă. p. ** op. o limbă. Desfătarea. provincia. (Clasa producătoare nu are în mod neapărat necesar limbajul rolului său. fiecare în felul său. Plăcere * Plăcere a textului. precum un păianjen care s-ar descompune el însuşi în secreţiile constructive ale propriei pînze. Siguranţa : o întreagă artă de a trăi. a desfătării ? Puţinii mate-rialişti de pe vremuri. obişnuinţă. lampa. deopotrivă. nişte eudemo-nişti declaraţi ? Cu toate acestea. al forţei şi virtuţilor sale. Lucru evident în pictură. şi pe care această Poftă o poate oricînd revoca) . n-au fost. Totul se joacă. neputinţa de a vorbi despre acest text din punctul de vedere al ştiinţei pozitive (jurisdicţia ei e cea a ştiinţei critice : plăcerea ca principiu critic). vid. Nici un alibi nu rezistă. Deci : disociere a solidarităţilor. Plăcerea aceasta poate fi spusă : de aici provine critica. cit. dar. în pictura de azi : din clipa în care e înţeles. de unde. oare. sensul (adevărul). poate chiar să plictisească).

se foloseşte de el ca de o emblemă (practicînd astfel un soi de ideografie filosofică). nu cea a sensului. nedemn (fiindcă cine şi-ar zice azi hedonist. dorinţa . ROLAND BARTHES Camera de ecouri *• în faţa sistemelor care-1 înconjoară. în materialitatea. teatrul emoţiilor . cenzurată de către comentatorii clasici : actio. dar cum melodia a murit. ce e el ? Mai curînd o cameră de ecouri : reproduce neclar gîndurile. 20 8 I KOLAND BARTHES Voce* Dacă ar fi cu putinţă să ne imaginăm o estetică a plăcerii textuale. întrebarea aceasta e plăcerea. ci fonetică . Provenit din psihanaliză şi rămînînd. un text în care să poţi percepe grăuntele glasului. Ca un nume trivial ce e. am putea spune. de intonaţiile incisive. sistemele comunică. în fond. idiolectul care se repetă. vizitează. dar alunecă mereu spre estetică şi etică.. ci de acel grăunte al vocii. Lacanian. materie a unei arte : arta de a-şi purta corpul (de unde. a limbii. pp. ca şi cum ar exista. semnificanţei. un ansamblu de reţete pentru exteriorizarea corporală a discursului : un teatru al expresiei. fără de care teoria textului ar redeveni un sistem centrat. psihanalitic. Toate acestea înseamnă de fapt că nu poţi. în ziua de azi poate doar la cinematograf ea ar mai putea fi regăsită uşor. purtată nu de inflexiunile dramatice. retorica includea o parte uitată. politic. compasiunea etc. pp. pentru a întîlni critica mitologică. cit. Numele (filosofic. adică omagiază vocabularele. o filosofie a sensului. cit. „imaginar" se extinde pînă la limitele acelui „amor-propriu" clasic. cinematograful să prindă de foarte aproape sunetul rostirii (aceasta este. în senzualitatea lor. reuşind deci să devină el însuşi.simţim intens nevoia să slăbim puţin teoria. scriitura cu voce tare nu e expresivă . de fapt. în acelaşi timp. le repetă la adăpostul unui nume . în ce o priveşte. scriitura cu voce tare nu e fonologică. cuvintele circulă. Ţinînd seama de sunetele limbii. importanţa sa în teatrul extremoriental). se pare. el rămîne : persistent şi unduitor. voluptatea vocalelor. în adîncime : articularea corpului. PLĂCEREA TEXTULUI / 209 desfătare. amestec erotic între timbru şi limbaj. iar emblema aceasta îl scuteşte să aprofundeze sistemul al cărui semnificant este (îi face doar semn). „Burghez" primeşte toată încărcătura marxistă. 100—102. fără să fie luat peste picior ?). ea e un indirect. * op. definiţia generalizată a „grăuntelui" scriiturii) şi să facă auzite. „Reaua credinţă" iese din sistemul sartrian. Astfel. ea caută (într-o perspectivă a desfătării) incidentele pulsionale. a limbajului. „transfer" abandonează totuşi pe loc situaţia oedi-piană. Să vorbim despre ea. ar trebui să includem în ea scriitura cu voce tare. dar inter-textul astfel creat este literalmente superficial: aderi la el în mod liberal. să deplasăm discursul. modernitatea e „încercată" (aşa cum încerci să umbli la butoanele unui aparat de radio. să aprofundezi şi să doreşti un cuvînt : în ce-1 priveşte. în antichitate. fără îndoială. Această scriitură vocală (care nu-i cîtuşi de puţin vorbirea) nu este practicată. obiectivul său nu e claritatea mesajelor. acolo.. E de-ajuns ca. fără să-i cunoşti mecanismul). a codului regulat al comunicării . invocă noţiunile. în schimb. ea aparţine geno-textului. un „derapant". dar fără îndoială că despre ea aminteau şi Artaud. limbajul învelit în piele. ori de accentele amabile. prinde consistenţă şi să-1 zdruncinăm cu o întrebare. ea lasă exprimarea pe seama feno-textului. suflul. cocleala consoanelor. op. plăcerea poate împiedica întoarcerea textului la morală. o întreagă stereofonie a cărnii. în care oratorul-actor îşi „exprima" indignarea. şi Sollers. reia cuvintele . asemeni dicţiei. O anume artă a melodiei ne-ar putea da o idee despre această scriitură vocală . ştiinţific) îşi păstrează cu sistemul său originar un cordon care nu poate fi tăiat. la adevăr : la morala adevărului . 104—105.

Dar acest stil se va consacra unei noi valori. ea însăşi o debordare. Scriitura este o desfătare seacă. conştiinţa realităţii (cea a locului în care mă aflu) . aceste foneme lactee. dacă nu străbă-tînd reţele atît de încîlcite. 113) : ce raport s-ar putea găsi între lapte şi iezuiţi ? Următorul : „. el inaugurează puterea semnificantului. încorsetate) şi jocuri de cuvinte.. nu doar pentru că mă separă de limbajul curent („popular"). ea refuză orice lirism (ca dicţie a unei „emoţii" centrale). p. Atunci cînd mătusile Celine şi Flora vor să-i mulţumească lui Swann pentru vinul de Asti. * Roland Barthes par Roland Barthes. 1975. dar. în cazul unei perversiuni amoroase. şi un surplus de aluzie. ROLAND BARTHES / 213 cafenea. nu-1 atinge cîteodată decît pe unul dintre interlocutori. ** op. la * op. Pe scurt.. cit. de discreţie. fără efuziuni. fantasma te ajută să-ţi petreci veghea sau insomnia .clipocelile. către cel pe care îl iubeşti ? Cum să-ţi reverberezi afectul. Or. cit. în miezul căruia o voce (dar n-aş putea spune vreodată care anume — cea din cafenea sau cea din fabula . construite. care. această uscăciune devine sfîşietoare : sînt blocat. Nu-mi place visul. dar plăcerea aceasta e alcătuită dintr-un soi de vibraţie doctrinală. gata să-1 deschizi oriunde.. în esenţă. afonia expresiei sale. fără să fii observat. Dar mai există şi nenumărate antiteze (voite. 12). iar fantasma îmi place tocmai pentru că păstrează. cit. p. Proust 1-a descris foarte bine. 78. 80. asteism cam smintit. printr-un exces de apropouri.. aşteptînd la o întîlnire. scriitura.. ci. nu visul * Să visezi (frumos sau urît) e insipid (nimic mai plicticos decît povestirea viselor !). departe de un cod literar clasat (cod perimat al unei clase condamnate). pentru că risipeşte nălucile * op. pe care minunatul iezuit Van Ginneken le aşeza între scriitură şi limbaj" (PIT.. căci faţeta sa publică e aproape tocită. se întîmplă că. Dar înainte de orice. deci orice bucurie ? Apare atunci o foarte subtilă tulburare a limbajului. în chiar acelaşi timp. atît de admirat la Chateaubriand sub numele de anacolut (NEC. a noţiunilor filosofice şi a adevăratelor figuri retorice (Sartre abundă în aşa ceva). ele produc un discurs dublu. începutul scriiturii : chiar dacă timid. Editions du Seuil. Celine şi Flora ** Scriitura mă supune unei excluderi severe. în tren. o transportare a stilului spre alte teritorii ale limbajului şi ale subiectului. Această contradicţie se explică şi se justifică poate în următorul mod : felul său de a scrie s-a constituit într-un moment în care scriitura eseului încerca să se reînnoiască printr-o combinare a intenţiilor politice. în cel mai vechi sens al cuvîntului. 99. ** op.cuvîntului e mai tare. pentru că îmi interzice „să mă exprim" : pe cine ar putea ea exprima ? Pentru că sporeşte inconsistenţa subiectului. stilul este. atopia lui. nimeni nu le înţelege . ci pentru că apare un veritabil schiz între emoţia subiectului — curtenitor sau îndrăgostit şi nulitatea. total neînsemnată . 89. într-un fel. ascetică. p. nu din cauza ininteligibilităţii. In schimb. ROLAND BARTHES / 211 Scriitura începe prin stil * încearcă uneori să practice asindetonul. pentru că mă absoarbe cu totul : e monologic. numi mai pot transfera în scriitură vraja (pură imagine ?) a unei seducţii : cum să vorbeşti despre cel. cit. încît şi-ar pierde orice public. comunicarea eşuează. 212 / ROLAND BARTHES imaginarului. eşalonat. din care poate fi extras un întreg sistem (plăcere : precarăf desfătare : precoce). p. nicidecum ambiguu. Fantasma. vorbind despre cu totul altceva decît despre iubire (dar nu cumva exemplul heterologic este adesea cel mai bun ?). dintr-o euforie a limbajului. vai. e ca un mic roman de buzunar pe care-1 porţi mereu cu tine. mii de urme ale unei trude a stilului. într-o convorbire telefonică. apare astfel un spaţiu dublu. asemănătoare acelui jading istovitor. asumîndu-şi mari riscuri recuperatoare.

purta taior. Ce chin. iar textul meu e într-adevăr lizibil: sînt de partea structurii. a frazei. ca şi cum aş fi proprietarul unei gîndiri. la trenul de seară spre Paris. Pentru un răspuns bun dădea întotdeauna drept răsplată o bomboană cu formă şi gust de zmeură. operatori ai textului. dar nu încerci s-o onorezi. * op. după cum urmează : evaluarea. morfolind un rest de zacusca. ea este marcată. prăvălia mirosea a cartofi încinşi în ulei. Pe strada Mazarine. ar fi. amfibologia. pp. îndeajuns de formale şi de frecvente ca să le pot numi „figuri" : bănuiesc că există figuri ale producerii. de la bunici. nu ştiai dacă atingi zgîrietură aceea sau vreun rest de zahăr netopit ori nespălat. el împărţea clasa ' în „tabere" şi „bănci". paradoxul. cit. cînd ziua parcă nu se mai sfîrşea. venea după noi acasă. la Grenelle. Joseph Nogarat. O birjă la care erau înhămaţi doi cai.. lapte rece. le-a dat ciocolată caldă şi cor nuri. solemn. asta conotaţie . supă şi pîins prăjită. cu o cruce brodată pe ea. ţinea mereu în mină un lornion de baga şi avea un miros de transpiraţie iute . apare în poziţie indirectă : ceva se ţese fără condei şi fără hîrtie — un început de scriitură. mama îl luă în circă. întoarcerea acasă. împrumut de la ştiinţă modalităţi conceptuale.interioară). Atunci la ce serveşte ? Pur şi simplu pentru a spune ceva : e nevoie de o paradigmă pentru a produce un sens şi a-1 deriva apoi. ne temeavi să nu pierdem trenul. desigur. Călare pe-un scaun. comandată la Darrigrand. o dată pe an. şemizetă şi guler de vulpe. Femeia ieşea din spate. privea cum pleacă şi vine lumea de la coridă. ROLAND BARTHES 215 Doamna Lafont. acentuarea. alternarea. etimologia. faianţa albă avea o zgîrietură. apartamentul mobilat. cu ochii închişi. îndulcit. bălmăjind cuvintele. nominarea. jucam cărţi: Piticul galben. ce teroare. Cînd amestecai cu linguriţa. lingă foc. imens.. Dura totuşi foarte mult. pe strada Thiers. For jerii * Ce se întîmplâ cînd scriu ? Apar. Discursul meu conţine numeroase noţiuni cuplate (denotare/cono-tare. profesoară la liceul din Bayonne. o energie a clasificării. în serile de vară. E imposibil să spui : asta e denotaţie. domnul Grandsaignes d'Hauterive. scriitor/scriptor). a textului frazat : produc pentru a reproduce. pp. 111—114. sau : cutare e scriitor. în zilele cînd trebuia să plecăm. cînd se apropia să-l îmbrăţişeze ! Naşul său. La fiecare prinz citea puţin dintr-o Biblie veche. Temindu-se ca nu cumva să i se încilcească în păr. la colţul străzii ce ducea spre Arene. mamele se plimbau pe străduţele din jur. La Paris. profesor într-a patra. Iată şi o altă figură : forjeria (în jargonul experţilor grafologi. di. pe care o reprezint prin materiale şi reguli : scriu clasic. forjeria este o imitaţie a scrierii). Pe fundul cănii vechi. 95—96. vorbea încet. îmbrăcată într-un postav verzui. duminica seara. exact ca într-o fugă. 214 / ROLAND BARTHES semiologiei (şi cu ceea ce subzistă în ea din vechea retorică) : deci. în cazul meu. Aşteptîndu-l. fiecare cu un „şef". îi dădea din cînd în cînd un săculeţ de nuci şi cîte cinci franci. mustăcios şi miop. Opoziţiile acestea sînt artefacte . Lăptă-reasa din vecini i-a poftit înăuntru . enumerarea. plină de vinişoare. închiriat prin corespondenţă. Într-o dimineaţă de noiembrie s-au trezit cu toate bagajele în strada Glaciere. De fapt. (De ce sînt oare . Foarte distins. Domnul Bertrand. mişcări ale limbajului. doar pentru nişte dispute în jurul aoristelor greceşti. Modul acesta de a face să înainteze un text (prin figuri şî operaţii) se potriveşte de minune cu părerile * op. Un liliac intră în cameră. cutare scriptor etc. copiii se zbenguiau pe lingă ele . să ne ducă pînă la gara din Bayonne. colonelul Poymiro. lizibil/scriptibil. Cinam în cameră. pastorul de pe strada de l'Avre. ilustratele se cumpărau de la o papetăreasă din Toulouse . se înveliră într-un cearşaf şi alungară liliacul cu vătraiul. Pauză : anamneze * La gustare. Furi un limbaj fără să vrei totuşi să-1 aplici pînă la capăt. era ocupat. din punct de vedere istoric şi ideologic. cu tramvaiul. cu faţa vînătă. : opoziţia e bătută (cum ai spune despre o monedă). era sărbătoare.

aproape întotdeauna goală. această diferenţă). îmi imaginez (stîrnit de unele texte primite) că există probabil o a treia entitate textuală : alături de lizibil şi scriptibil ar mai exista ceva ■—■ acceptabilul. cit. profesor într-a-ntîia de liceu. 218 / EOLAND BABTHES o „operă" : trebuie să construieşti. p. ■■■i ROLAND BARTHES / 217 Lizibil. care se chemau Phidibus. doi băieţi mai mici mă aşteptau într-o casă scundă şi modestă din cartierul Bey-ris. nu pot decît să-mi repet cuvîntul care încheie Cu uşile închise de Sartre : să .. un pahar de cafea cu lapte foarte slabă şi foarte dulce. nici să scriu ceea ce produceţi. Amintirea de nerostit a unei descentrări prin exces de fadoare. ca pe 9 flacără. Acceptabilul ar fi ilizibilul care te reţine. ** op. îndrumat. Aceste cîteva anamneze sint mai mult sau mai puţin mate (nesemnificative : scutite de sens). in luna mai. dt. fără limită. că se banalizează. pe care o beau femeile de la spălătorie într-un mic răgaz. Biograf emul (v. fără sfîrşit. cu attt se sustrag mai bine imaginarului. am văzut la Studio 28 Clinele andaluz. aţîţat. pulverizat cu o pompă care scîrţîia. 139—141. pp. fără să o amplifice şi fără să o facă vibratilă. Mă mai aştepta pe un ziar. în timp ce scriu. o misterioasă dezorganizare. domul Dupouey. culpabilizată mereu de opera pe care trebuie s-o concureze. Lizibil e textul pe care nu aş putea să-1 rescriu (oare-aş putea scrie azi ca Balzac ?) . găurite). Ieşind la 216 / ROLAND BAHTHES cinci. răsturnîndu-mi complet regimul de lectură. ca şi cum m-aş desfăta cu 9 forţă de seducţie pe care nici o apărare legală a subiectului proiectat în pagină nu o mai poate opri. ar cere următorul răspuns : nu pot să citesc. Etc. trebuia să le fac temele pentru vacanţă. aştepta cîteodată. SFL. singur. Aprindeam nişte conuri mici. Dar în societatea noastră mercantilă trebuie totuşî să ajungi la * op. anamneză presupune un „etc") Numesc anamneză acţiunea — amestec de trudă şi desfătare — exercitată de subiect pentru a regăsi. textul plin de ardoare. dimineaţa la nouă. De Ia scriitură la operă ** Capcană a infatuării : să dai de crezut că acceptă să considere tot ce a scris ca o „operă". ca un elev să găsească răspunsul. nu dădea niciodată răspunsul la vreo întrebare pe care o punea. pe strada Tholoze mirosea a cafea cu lapte. adică să definitivezi o marfă. iar scriptibil e textul pe eare-1 citesc cu greu. orbeşte. Vara. Cum să scriu trecînd prin toate capcanele întinse în faţa mea de imaginea colectivă a operei ? Ei bine. în tăcere.profesorii buni conducători de amintire ?) Prin 1932. pregătit de o bunică firavă. (Nefăcînd parte din ordinea Naturii. odorifere. Cuvîntul „operă" este deja imaginar. de care îmi era greaţă. să treci de la o contingenţă a scrisului la transcendenţa unui produs unitar. şi o oră. în Bayonne. 13) nu e altceva decit o anamneză factice : aceea pe care i-o -atribui autorului iubit. dar îl accept. într-o joi după-amiaza. o fragilitate a amintirii: e însuşi haikuul. o dispersare necondiţionată.. Mă desfăt cu scriitura mereu. ieşit din minţi. în fiecare clipă a muncii. Mohorît. din cauza copacilor mari din grădină — mulţi ţînţari. Cu cit reuşeşti să le faci mai mate. absorbit. acest text. el e un cuvînt generos : nu se include în. ca pe un drog. înarmat de însuşi gîndul nepublicabilului. La ferestre — perdele de tul (de altfel. Apoi a început Fly-Tox-ul. Sau îl scotea pur şi simplu din clasă. îmi pare că scriitura se aplatizează instantaneu. scriptibil şi dincolo * In S/Z a fost propusă o opoziţie : lizibil/scriptibil. ca şi cu o neîncetată producţie. neîncetat produs în afara oricărui verosimil şi a cărui funcţie — asumată vizibil de scriptorul său — ar fi de a contesta constrîngerea mercantilă a scrisului . Contradicţia apare clar între scriitură şi operă (cît priveşte Textul. 122. sacru.

nu aş izbuti să prind conceptul decît „de coadă" : prin străfulgerări. nu să distrugă forţa (nici măcar să o corecteze sau să o orienteze). sfîşietor. în sfîrşit. să mă fac înţeles. Resimţind dintr-o dată întîmplarea de dragoste ca pe un viespar de neînţelese motive şi de soluţii înfrînte. este tot o chemare. un soi de pierdere a simpatiei: nu mă mai simt simpatic (nici altora. A înţelege nu înseamnă oare a frînge imaginea. în dragoste. care veghează. ci : „vreau să înţeleg" (ce mi se întîmplâ) ! £977. este întotdeauna sub lampă. ci doar să o decoreze. odată cu dispariţia oricărei ideologii reactive. a conştiinţei ?) . să mă fac cunoscut. îi ating adîncul. o chemare de dragoste : „Vreau să mă înţeleg. 184. subiectul exclamă : „Vreau să înţeleg (ce mi se întîmplă) !" 1. să ating viziunea *** totală a realului. oare. De aceea. purifică. prin ea. Tocmai în acest punct de întîlnire dintre scriitură şi operă îmi apare crudul adevăr : nu mai sînt un copil. impune vizarea (şi viziunea) unei comunicări sociale." *** 2. mă sfîşie. ieşind de la cinema. banalizează. o văd în existenţa sa. mereu cu gîndul la povestea mea de dragoste. mă surprind exclamînd. superb organ al necunoaşterii ? 4. asceza desfătării ? FRAGMENTE DINTR-UN DISCURS ÎNDRĂGOSTIT * „Vreau să înţeleg u ** A ÎNŢELEGE. vreau să-mi reprezint propriu-mi delir. mi se dezvăluie un deşert. Sau descopăr. nu : „să se termine odată !". unei scoruşe) spre tăietură (spre pîntec). să ştiu. Interpretarea : nu asta vrea să spună strigătul tău. La drept vorbind. 220 HOLAND BABTHES 3. oare. conştiinţa — o asemenea conştiinţă — ar fi devenirea noastră ca oameni ? Şi dacă. asupra ei. Se produce atunci. şi astfel. ♦ Fragments d'un discours amoureux. dar cum această reflecţie alunecă deîndată în fluxul imaginilor. aparent şi ascuns ? Dacă i s-ar pretinde analizei. să nu mai interpretez. desigur. surprinzătoare. conştiinţa ar fi. Scriitura este acest joc prin care mă reîntorc. pe care filmul nu m-a putut face s-o uit. care ar fi o nouă formă. surprize ale rostirii. ci să prefac conştiinţa însăşi într-un drog. marele vis limpede. de neîndurat . Vreau să aflu (în dragoste) însăşi materia care mă ajută să rostesc (discursul îndrăgostit). Singur. Mi-ar plăcea mult să ştiu ce este dar. cu atît mă cufund mai mult în scriitură . a înfrînge eul. mă zbat între isteria trebuitoare scrisului şi imaginar. chiar să vorbesc şi un an despre dragoste. nici mie însumi). dragostea profetică. de bine de rău. codifică. asemeni unui artist ? Să ne imaginăm că ştiinţa despre lapsusuri şi-ar descoperi într-o bună zi propriul lapsus. formule. „pentru ca vederea propriei secţionări să-i facă mai puţin îndrăzneţi". e grav. suna ordinul lui Zeus poruncindu-i lui Apolo să întoarcă privirea androginilor despicaţi (asemeni unui ou. abolirea a ceea ce e manifest şi latent. din interior. nu cred nimic. aş vrea să fiu dorit. Editions du Seuil. într-un spaţiu restrîns : sînt încolţit. să spun într-un alt limbaj decît al meu . RPEIK i' dtet de Reik. nu mă pot aştepta să glndesc bine. Pe de-o parte. într-o zi cu totul uimitoare. Ce cred despre dragoste ? — De fapt. care orbeşte : „Locul cel mai întunecat. risipite în imensul şuvoi al Imaginarului . ea nu devine niciodată reflexivitate : în afara logicii (care cere limbaje exterioare unele faţă de altele). Şi totuşi : cu cît mă îndrept spre operă. vreau ca cineva să mă ia cu el. îndreaptă. Reprimarea : vreau să analizez. nu în esenţă. (Şi dacă. fatal. deopotrivă. vreau să „privesc în faţă" ceea ce mă împarte. Vreau un alt sistem : să nu mai dezvălui.continuăm.** 5. pe de alta — să nu fiu : isteric şi obsesional. Pot reflecta. am un loc neprielnic. spune un proverb chinezesc. Inţelege-ţi nebunia*. printr-o nouă mişcare a spiralei. îmbrăţişat.

caut disperat fetişul potrivit. ingeniozitate. lui Agaton. Darul este contact. : scrisoare. Dialoguri. îmi dăruieşte faptul că îl poartă . îi ofer lui X. astfel apare replica cheie a oricărei scene : Dar eu ! dar eu ! Ce nu îţi dau eu ! Şi atunci îşi trădează natura de instrument al supunerii prin forţă : „îţi voi da mai mult decît îmi dai tu. 1968. mă cufund cu totul în el. iar subiectul ştie că. "BANCHETUL: discursul E. banala visare. 276. Vorbind despre dar. un fular pe care îl poartă : X.) . solemne ale ofrandei. purtat de metonimia mistuitoare care orîndu-ieşte viaţa imaginară. 89—94. urmez modelul familial : iată sacri-jiciile pe care le jacem pentru tine . 222 / ROLAND BARTHES FRAGMENTE DINTR-UN DISCURS ÎNDRĂGOSTIT / 223 casetă (cit de greu găsită). în gestul poetic al . (Nu se dăruieşte doar un obiect .. A contrario : orice morală a purităţii cere ca darul să nu fie atins de mîna care îl oferă sau îl primeşte . obiectele personale.. manifest sau interior. cuvîntul meu. şi astfel am să te domin" (prin acele „potlatch"-uri amerindiene.. cele trei veşminte îi sînt date preotului pe un suport . real sau plănuit şi. 3. nu se potriveşte cu ce am. dar poate fi dedicat — celălalt fiind un mic zeu..B.. falie. dimpotrivă. de pildă. S. Prin acest obiect. 99." **. Acest discurs despre dar. Limbajul nu poate fi dă* Ph.C. pp. în dragoste. de altfel. ales şi cumpărat cu intensă febrilitate. acesta le primeşte atingîndu-le cu un baston. de acum înainte. sîntem uniţi printr-o a treia epidermă. se mai şi chema : „Because I Iove" : oare pentru că iubesc nu merge ?). Mă încearcă spaima că obiectul dăruit are un defect sîcîitor. tot ce i se va aduce — spre a putea trăi — va fi aşezat pe o masă. desfătarea darului se stinge. Mă frămînt îndelung dacă acel obiect va produce plăcere.. X. se ajungea pînă la arderea satelor. strălucitor.L. cit. fiind într-o cură analitică. Aceasta-i închinarea pe care o fac zeului. soarta reziduurilor : nu ştiu ce să fac cu darul primit. îl plasează într-o economie de schimb (de sacrificiu. ceea ce. Atunci.. într-o stare de excitare asemănătoare desfătării. viziunea profetică (niciodată crezută).. Un argument tipic al „scenei" e de a-1 face pe celălalt să înţeleagă ce îi oferi (timp. totuşi. darul pare să aibă.) . ruit (cum să-1 faci să treacă dintr-o mînă în alta ?). Y. nu va trăda tocmai el delirul — ori amăgirea de care m-am lăsat cotropit. nu are ceea ce oferă. orice dar. în naivitatea sa. bani. : conversaţie.. de supralicitare etc. 81. la polul opus. sau : ţi-am dat viaţă (— Dar ce-mi pasă mie de viaţă ! etc). dacă nu va dezamăgi sau. dacă e vorba de o * op. vrea şi el să urmeze o asemenea cură : analiza ca dar de dragoste ?) * Fără să fie neapărat un rest. mă încurcă. nu merge (prăvălia fiind a unor femei de lume. alerg. Semnalare a lui J. în timpul iniţierii budiste.. Darul de dragoste este căutat.—L. şi Cjcap (hypar). de fapt. după traducerea lui Cezar Papacostea.. este în plus : „Ce să fac eu cu darul tău !" nDarul~tău" devine numele-farsă al cadoului de dragoste. ** ZEN : Percheron. * Obiectul dăruit se resoarbe în cuvintele înalte. un consum în tăcere. p. nu poate fi folosit. alte relaţii etc. ** A. pe jos sau pe un evantai. orice gest. îţi ofer Totul (din mine). prin care subiectul dedică ceva fiinţei iubite. *** ETIMOLOGIE : grecii opuneau 5vap (onar). Acest dar e solemn . de aceea. el chiar o crede şi o declară. energie. uciderea sclavilor). în general. nu cu mîna . ** 2. te ating . „Acesta-i. 4. senzualitate : vei atinge ceea ce şi eu am atins.U. încuietoarea. 1. FRAGMENTE DINTR-UN DISCURS ÎNDRĂGOSTIT / 221 Dedicaţia * DEDICAŢIA. Fragment de limbaj ce însoţeşte. cuprins de un freamăt nebun./in/Platon. Fedru...* BANCHETUL. cel care-ţi va întruchipa perfect dorinţa. părînd prea important.

Astfel se naşte crudul paradox al dedicaţiei : vreau cu orice preţ să îţi ofer ceva ce te sufocă. dar prezenţa ta în text.P. să exclame.L. printro fatalitate a înseşi scriiturii.". o înscriere : celălalt este înscris. în chiar acea clipă. Binele Suveran. nu este a unei figuri analogice. Neputînd să dăruiesc nimic. căci prin cînt îţi dăruiesc deopotrivă trupul (prin glasul meu) şî tăcerea la care îl condamni. Transcrierea numelui va consfinţi darul. trad. devenită astfel neliniştitoare. este cu adevărat Coincidenţa. a unui fetiş. sau chiar înainte de a-1 termina. aU'erbe. mai bine ar ucide „tată. nu ai reuşi să scapi de aspra condiţie de obiect (iubit) — de zeu . Şi totuşi. 6. Şi poate chiar mai puţin decît un papuc ! Căci acesta e făcut după piciorul tău. : conversaţie. ai fonti. cu excepţia Imnului unde închinare şi text se suprapun. Nu-ţi pot oferi ceea ce am crezut că scriu pentru tine . prăjitura a fost aleasă pe gustul tău : există o anume adecvare între aceste obiecte şi persoana ta. alVombra. dragostea vrea totuşi să se proclame. darul este glorificat doar de vocea care-1 spune. E. opacă . ai venti. singurătăţii. Incapabilă de a se spune. mă sfîşie) : lipsită de orice bunăvoinţă. sensul (sensurile sale) îşi depăşesc cu mult destinatarul . asemeni unui tăvălug. că îţi simţi mereu propriul discurs sufocat de discursul. este chiar principiul Imnului. sau cintată (lirică) . chiar prin aceea că eşti de nerecunoscut. în mod excepţional. al subiectului îndrăgostit : în Teorema *. în sfîrşit. desluşeşte în ea semnul dominării. amant(ă)". « ** Cîntecul este adaosul nepreţuit al unui mesaj golit. ci a unei forţe. departe de a o simţi ca pe un dar. cel mult. p. ci interpretabil. ea înaintează. indiferentă. „celălalt" nu vorbeşte. prefăcîndu-mă că îţi dedic o lucrare străină amîn-durora). Dacă nu ai fi decît destinatarul dedicaţiei acestei cărţi. Icoană. multiplă. nu putem spune că un text este îndrăgostit. Obiectul pe care-1 ofer nu mai este tautologic (îţi ofer ceea ce îţi ofer). ci înscrie ceva în toţi cei care îl doresc . scumpei care-mparte In inima-mi lumina vie. Virgil Teodorescu. cititorii). H. all'aria. decît să se abată de la fatalitatea ei (de altfel. Ci. pentru „ei" a fost scris (ceilalţi. nu scrie defel pe măsura propriei imagini : cel ce mă iubeşte „pentru mine". 1967. Şi cînd. mamă. ea îl sufocă pe cel care. *** Subiectul îndrăgostit ce închipuie sau meşteşugeşte un lucru anume are. se întîmplă. 5. scriitura este mai curînd plină de teroare . măsurată (metrică) . în timp ce scriitura nu este atît de îngăduitoare. ceea ce urmează dedicaţiei (adică obiectul * R. Este fără îndoială prea mult să iubeşti deodată doi semnificanţi în acelaşi corp ! Nu întîlneşti aşa ceva pe toate drumurile. că ţi—1 dăruiesc : la fel de fără rost ca un capăt de aţă.. să se declame pretutindeni : „all'aqua. şi-a lăsat în el urma. doar poezia îi dă glas). cuprins cu totul în meşteşugul său. iată că trebuie să accept : dedicaţia de dragoste este imposibilă (nu mă voi mulţumi cu o transcriere mondenă. (Dragostea este mută. enigmatică). el produce ceea ce . Florile răului. vrea să-1 ofere persoanei iubite. trebuie să accept această evidenţă (care. cum spunem despre o prăjitură sau un papuc brodat. înger fără moarte. de fapt. că a fost făcut „cu dragoste". nu mă iubeşte pentru scriitura mea. ** Baudelaire. impertinentă .dedicaţiei . (după mărimea şi pentru plăcerea ta) . Ea e uscată. spune Novalis . puterii. în Imaginarul meu. se înscrie în text. aria lui Cherubin (actul I). cea pentru care a trudit sau va trudi. cînd. plăcerii. Deîndată. în care se cuprind toate cîte le am de spus : „Frumoasei. 459. impulsul de a-1 dedica. Astfel. Cîntul nu vrea să spună nimic: astfel vei înţelege. ci doar. (şi asta mă doare). ca o pietricică pe care copilul le întinde mamei. *** NUNTA LUI FIGARO. degeaba îţi scriu numele. ai monti. Cînd scriu. mult mai profund. (Am văzut adeseori că un individ care scrie. monstruos. ai fiori. 224 / ROliAJSD BAHTHES însuşi) nu are decît puţine legături cu acesta. Nu are deci importanţă că te simţi mereu redus la tăcere. all'eco.. dedic însăşi dedicaţia. Operaţia care-1 implică astfel pe celălalt nu este FRAGMENTE DINTR-UN DISCURS ÎNDRĂGOSTIT / 225 o transcriere.

ar trebui să spunem Sfîşiatul şi nu Înaripatul. interpretărilor. raţiunilor. „Astăzi X. această poveste a avut deja loc. e puţin probabil ca el să relateze la drept vorbind. mărunt. e de-ajuns să baţi un cui şi să vezi dacă intră uşor. Doar eu cunosc harta acestora. * NIETZSCHE. Pasiune). îmi declam mie propria-mi legendă locală.. fapt ce excludea acţiunea (aceasta avînd loc înaintea sau în spatele scenei). 32. încît nu devin scriitură decît cu preţul unui imens efort: este descurajant să scrii ceea ce. 111—112. nu mi-a telefonat". după locul în care înfigem cuiul : lemnul nu este izotrop. Inamorarea este o dramă. nu există decît trăit. căci doar în eveniment se consumă extazul pe care îl repet (ratez) după. Sensibilitate specială a subiectului îndrăgostit. cînd vorbim despre amor. cit. îmbălsămat. scriindu-se. era prost dispus" etc. 1. Doar o formă foarte arhaică ar putea recupera evenimentul pe care îndrăgostitul îl declamă fără să-1 poată povesti.. pp. mi-ar plăcea să pot da. nişte evenimente. FRAGMENTE DINTR-UN DISCURS ÎNDRĂGOSTIT / 227 Tăria lemnului e diferită. slab. Essais de psychanalyse.matematica numeşte o catastrofă (dereglarea unui sistem de către altul) -: însă acel mut e un înger. această hartă de acupunctura morală. Ca Povestire (Roman. bucuriilor.. tot ce-i amuză pe alţii îmi pare sinistru . mica mea poveste sacră... a .. poţi folosi un instrument asemănător cuiului : gluma — o suport cu mare greutate. împreună cu Y. în sensul sacru : este un program ce trebuie parcurs. reverberat la nes-fîrşit : Jurnal al trăirilor mele (al rănilor. 1.. Sîntun „bulgăre de substanţă iritabilă". pp. „X. 2. iar această de-clamare a unui fapt împlinit (încremenit. *** FREUD.. Ca să găseşti fibra lemnului (dacă nu eşti de meserie). susceptibil ? — Mai degrabă sensibil. pentru mine.". Ca să-mi găseşti punctele sensibile. şi eu refuz jocul : nu numai că acesta ar putea oricînd să-mi atingă unul din punctele sensibile. la fel. Parodiindu-1 pe So-crate din Phaidros. dacă-i restituim acestui cuvînt sensul arhaic pe care i-1 dă Nietzsche : „Drama antică era alcătuită din mari scene declamatorii. care-1 face vulnerabil. cine ar recunoaşte aici o poveste ? Eveni* PASOLINI ** op. şi cu ajutorul ei mă orientez. ** op. anacronică faţă de textul modern ■— care. asemeni fibrei unor esenţe. *** Nu am piele (poate doar pentru mîngîieri). în scrisorile pe care le trimite prietenului său. Werther îşi povesteşte atît evenimentele vieţii. * (De altfel. Căci. ea ar putea fi folosită şi pentru a mă face să sufăr mai mult). cit. complet expus celor mai neînsemnate atingeri. din afară. 38. dar îmbinarea lor este impusă de literatură.. dragostea este o poveste ce se-mplineşte. 109—110 226 / ROLjAND BARTHES ] mentul. noilor mele cunoştinţe. Şi nici eu : am nişte „puncte sensibile". (Cel aflat sub puterea Imaginarului „nu cade" în jocul semnificantului : visează puţin şi nu foloseşte calamburul. 2. dar. îţi trădează propria platitudine : „L-am întîlnit pe X. Cînd scrie. Evenimentele vieţii amoroase sînt atît de inconsistente. pe deasupra. Dimpotrivă. Cazul Wagner.. nu pot fi tachinat fără riscuri : supărăcios. scriitura sa e netedă ca o Imagine. Roman / dramă ** DRAMĂ. dacă ar fi să ţin un jurnal. pare enigmatic ." * Raptul amoros (pur moment hipnotic) are loc înaintea discursului şi în spatele prosceniului conştiinţei : „evenimentul" a-tnoros este de ordin hieratic . Imaginarul este cu adevărat o materie serioasă (nici o legătură însă cu „spiritul de seriozitate" : îndrăgostitul nu este omul conştiinţei curate) : copilul cu capul în nori (visătorul) nu se joacă ** . preventiv. Subiectul îndrăgostit nu-şi poate scrie singur romanul de dragoste. veleităţilor mele) : cine ar înţelege ceva din el ? Doar Celălalt mi-ar putea scrie romanul. cît şi efectele pasiunii lui. ea doreşte să refacă o suprafaţă lizibilă a cuvintelor : pe scurt. sustras oricărei acţiuni) este discursul îndrăgostit. ocolind sau adulmecînd ceva ce.. Sfîşiatul ** SFÎŞIAT.

Analogia sînt forme ale coalescenţei : demodate. aceasta l-ar dezumfla. 144 (precum şi 133) *** WERTHER. cit. * Tot ce aş putea rea* FRANţOIS WAHL : „Nimeni nu se înalţă la «propria-i» limbă fără a-i sacrifica o fîşie din imaginarul său. **** HAIKU : Basho. decît acest „cît e noaptea de lungă". Goethe. *** 2. folosi ndu-1. W. de fapt. 1-a vrăjit). l-ar face zadarnic . nu-mi dau seama că un cuvînt. legată de limbajul meu (care o întreţine). prin propria-i limbă. : conversaţie. 3. trebuie să se sublimeze în creaţia estetică : mitul socratic (menirea iubirii este de „a zămisli o mulţime de frumoase şi minunate discursuri") ** şi mitul romantic (voi crea o operă nemuritoare scriindu-mi pasiunea ce mă mistuie). sfîrşesc prin a irita (fără a mai vorbi de ridicol). ** BANCHETUL.L. zbateri şi poticniri pe care le aduce dorinţa de „a exprima" sentimentul iubirii într-o „creaţie" (îndeosebi scrisă). Căci scriitura cere ceea ce nici un îndrăgostit nu-i poate oferi fără să se sfîşie : sacrificarea unei fişii din Imaginarul său. E. ** WINNICOTT. senin peste golf. . Amăgiri. tocmai cea care. continui să mă înşel asupra efectelor limbajului." * op. alături de ea. Două redutabile mituri ne-au făcut să credem că iubirea poate. mereu indiferentă la eul infantil care o cheamă.—L.. şi astfel. Rămîn nemişcat Cu gîndul la cel care nu-i. senin peste golf. „. Dacă aş încerca şi eu ? „Dimineaţă de vară . concentrînd o situaţie densă. p. Reprezentarea. Dorinţele mele de exprimare ezită între haiku-ul foarte opac." Pe de-o parte. şi astfel. pentru a spune tristeţea.) De nerostit. Şi totuşi. încetul cu încetul. Cît e noaptea de lungă Sute de paşi mă poartă în jurul lacului. Werther. nu exprimă în fond nici o suferinţă şi că..am pierdut vlaga sfîntă cu care plăsmuiam lumi în jurul meu".. dar ea nu se poate cuibări în scriitura mea. „Lună plină de toamnă. senin acum peste golf. nu înseamnă nimic.. nu numai că nu comunic nimic ci. prin urmare. şi ea. pe deasupra. purtată (cînd scrii despre un lucru. de această dată nu-i poate face portretul Charlottei (abia dacă reuşeşte să-i schiţeze silueta. îl uzezi) şi o descurajare cu o unică interogaţie finală : Za ce bun ? Iluzia expresivităţii blochează scriitura îndrăgostită : ca scriitor (sau considerîndu-mă astfel). s-ar defini el însuşi prin abolirea Imaginarului : nici un roman. nici o Imagine simulată : căci Imitaţia. (comentat de 228 ROLAND BARTHES Fragment J.. de pildă „suferinţă". prea mult: cu neputinţă să ajustezi. tînărului FRAGMENTE DINTR-UN DISCURS ÎNDRĂGOSTIT / 229 102. iubirea * A SCRIE.S.contraria. Ar trebui să mă înveţe cineva că nu poţi scrie fără să renunţi la „sinceritate" (acelaşi' mit al lui Orfeu : să nu priveşti înapoi). 1960." sau : „Dimineaţă de vară ." **** Nu e formulă indirectă mai grăitoare. 7). pe de alta. 1. în acelaşi timp.B. Sînt.H. are cauţiunea realului" („Chute". ceva în limbă. Am ieşit Să culeg o glicină. Care eu anume s-ar scrie atunci ? Pe măsură ce ar intra în scriitură. sau încă : Dimineaţă. fireşte. 113—116. constrîngătoare. Suferinţele Werther. prea puternic şi prea slab pentru scriitură : mereu pe lingă. Mi-e peste putinţă să mă scriu. prima.P. Iubirea e. violentă. pp. Rămîn îndelung la masa mea fără să fac nimic. şi o întreagă cohortă de banalităţi. d'une analyse.) * R. 111. salvarea unei fîşii de real. căruia îi plăcea să deseneze.A. ar avea loc o treptată degradare spre care imaginea celuilalt ar fi.

că ea este tocmai acolo unde tu nu eşti — iată începutul scriiturii. „natural". deopotrivă. Brown. ar desfigura enorm ceea ce este azvîrlit în afară cu un simplu gest ? A iubi nu există la infinitiv (poate doar printr-un artificiu metalingvistic) : subiectul şi obiectul se unesc în cuvînt. pe gînduri. Şi această construcţie se poate surpa la cea mai mică alterare sintactică . celuilalt) : cum le voi împăca oare ? 5. plînset Eu. nepermiţînd nici o transformare structurală. ea rămîne. divaghează . limbaj al lui Adam. unei predicaţii. 132 / ROLAND BARTHES babil niciodată trece la : „îl iubesc". iar pentru acest lucru. publicat de J. limbaj senzual (die sensualische Sprache) : „Prin limbajul senzual toate spiritele comunică . despre aglutinare este vorba).—P. Figura nu se referă la declaraţia de dragoste. Odată cu prima mărturisire. 95. atît pare de vidă. pp. să ştii că scriitura nu compensează nimic. : conversaţie. cit. 175—183. într-un anume fel — imens paradox al limbajului —. întradevăr. e doar o reluare enigmatică. a vechiului mesaj (care poate nici nu a luat forma acestor cuvinte). solemn. sînt propriul meu copil : mamă şî tată deopotrivă (mie. nu e supus nici unei constrîngeri sociale . Acest cuvînt. să ştiu că tot ce voi scrie nu îmi va aduce niciodată iubirea celui pe * JACOB BOEHME : Citat de N. în cel mai fericit caz. să îndur nedreptăţile (injuriile) pe care nu va ezita să le îndrepte spre dubla Imagine a îndrăgostitutului şi a celuilalt. este o scriitură a Imaginarului ." * 4. spunînd te-iubesc negi de fapt orice teatru al . prin invadarea emoţională) şi sărac (prin codurile la care îl coboară şi reduce iubirea). „te iubesc" nu mai înseamnă nimic . ferit de deformare sau iluzie. uşor. poate fi un cuvînt erotic. unui limbaj (singura cale de salvare a lui te-iubesc este de a-1 invoca. iar la mijloc o punte afectivă rezonabilă (fiind lexicală). FRAGMENTE DINTR-UN DISCURS ÎNDRĂGOSTIT:. îl repet oricît.. de parcă. 1. excesiv (prin nesfîrşita expansiune a eului. pornind de la un text de Mallarme (Tombeau pour Anatole. In faţa morţii propriului copil **. singurul lor limbaj — chiar limba naturii.230 / ROLAND BARTHES liza. „tu" de alta. Dar legătura de dragoste a făcut din mine un subiect atopic. ci la rostirea repetată a chemării de dragoste. paradisiac. fără a fi în vreun fel echivalată de substituţii săi. Să vrei să scrii despre iubire e ca şi cum ai înfrunta încîlceala limbajului : acea zonă disperată unde el e. nu voi putea pro• op. poate fi un cuvînt sublim. unde anume ? Nu aş putea descompune expresia fără să rîd. franceza ar fi o limbă aglutinantă (căci. Mallarme acceptă diviziunea parentală : Mama. Limbajul Imaginarului nu ar fi nimic altceva decît utopia limbajului . pornografic. pentru a scrie (fie şi doar fragmente de scriitură). ** BOUCOURECHLIEV. iar te-iubesc trebuie înţeles (iar aici — citit) ca în ungureşte**. 2. nu sublimează nimic. iese în afara limbajului. Cum adică ! „Eu" de-o parte. ** R. oricum . spre exemplu. asemeni celui rostit de un copil. gradele. ar trebui să renunţ la Imaginarul scriiturii : să mă las frămîntat de propria-mi limbă. cu alte cuvinte. Rezist încercării de a-1 supune pe celălalt unei sintaxe. Cine nu simte că a asemenea descompunere (conformă totuşi cu teoria lingvistică). renegîndu-şi mîndra virtute analitică. Să ştii că nu scrii pentru celălalt. El suprimă explicaţiile. Este un cuvînt socialmente v vagabond. Te-iubesc nu are nuanţe. într-un singur cuvînt. rosteşte Dionysos) *. construcţiile./ 23L care îl iubesc. în afara sintaxei. prin rostire. indivizibil . Threne.Richard). Te-iubesc nu poate fi folosit. la mărturisire. orice scrupul. szeretlek. limbaj cu adevărat originar. te iubesc. oglindă netulburată a simţirilor noastre. Te iubesc * TE-IUBESC. de a-1 extinde printr-un prenume : Ariana. a căror combinare ar putea totuşi produce acelaşi sens» în zadar voi spune zile în şir te-iubesc. prea mult şi prea puţin.H.

Este o holofrază.*. nu solicitarea. că Julie îl 'iubeşte. * NIETZSCHE •* LACAN. îl obţine şi el prin răsturnare. despre situaţia limită şi holofrază : le Semtnpire. Mama nu este interzisă. 6. ** (Deşi rostit de miliarde de ori. Cărui ordin lingvistic aparţine deci această fiinţă stranie. pe deplin. este o figură a cărei definire nu poate depăşi propriu-i nume). fiindcă sînt respins nu numai ca solicitant. cu atît mai puternică. ca şi cum ar depinde de ea. transmite Mama. iar acest cuvînt este mereu adevărat (nu are alt referent decît propria-i rostire : este un performativ). FRAGMENTE DINTR-UN DISCURS ÎNDRĂGOSTIT / 235 dar ea nu corespunde nici unui ritual. acest ultim refugiu al propriei mele existenţe . prin Fran-coise. 250. nici enunţare (subiectul nu se lasă intimidat de jocul poziţiilor interlocutoare). „de ce s-o spui ?" etc. cu cît apare pe neaşteptate : Saint-Preux descoperă dintr-o dată. nici o deformare nu îl scindează . prin hotărîrea capricioasă a Tatălui care acceptă. Totul e inclus în expulzare : este o „formulă". dorinţa nu este nici refulată (ca în enunţ). mă simt atunci complet anulat. dincolo de orice judecată. 4. 5. forma este deficitară. nici un depozit de sens. ca un nebun . Diferite răspunsuri mondene pentru acest te-iubesc : „eu nu". I. Ca şi aceasta. prin aceea că nu reia literalmente proferarea — aceasta * PROUST. să o prezint din nou . nici o distanţă. căci astfel. după un şir de semeţe tăgăduiri. „nu cred deloc". I. Fantasmez ceea ce empiric este imposibil : ca proferările noastre să fie rostite în acelaşi timp.Este adevărul nebunesc. ci şi ca subiect vorbitor (în această calitate. situaţiile în care rostesc te-iubesc nu pot fi clasate : teiubesc este irepre-sibil şi imprevizibil. ci se agaţă de o situaţie limită : „aceea în care subiectul se află suspendat într-un raport specular cu celălalt". deoarece un lucru perfect nu poate fi decît formal. acest răspuns reuşeşte să declanşeze un întreg discurs al jubilaţiei. fără putinţa de a întreba. ca semn. Căci străfulgerarea unică*** împlineşte acest lucru . sînt aproape mort. ca una să nu vină după cealaltă. ci pur şi s-implu : savurată. fantasmat. 31. în afara domeniului ştiinţei : te-iubesc nu aparţine nici lingvisticii. pot să aştept. iar eu înnebunesc. pe cînd. acest simulacru de limbaj. nu cuprinde vreo altă informaţie decît ceea ce e rostit atunci : nici o rezervă. prea frazat pentru a depinde de pulsiune. mumificat.vorbirii. cel puţin domin formulele) .Şpune'-i lui Franşoise să-ţi aştearnă patul cel mare şi culcă-te noaptea asta lîngă el"). — Şi eu. nici recunoscută (acolo unde nu o aşteptai : ca în enunţare). ci limbajul îmi este negat. Desfătarea nu se rosteşte . Cum se întîmplă în orice cîn-tec. Proferarea nu poate fi dublă (dedublată) : i se potriveşte doar străfulgerarea unică. nici enunţ (nici un mesaj nu se lasă îngheţat în el. gata pentru disecţie). înmagazinat. 3. Şi eu nu este un răspuns perfect. Este cuvîntul diadei (maternă. încre-dinţîndu-i Mama <r. cînd proferezi teiubesc. ci ivit prin surprindere. nici semiologiei. pot s-o reformulez. Te iubesc. ci exclusă. Copilul proustian —* cerîndu-i mamei să vină să doarmă în camera lui — vrea să obţină acel şi eu ** : îl doreşte nebuneşte. tînărului narator proustian care se identifică atunci cu „fata" respinsă de portarul iubitului său. Du cote de chez Swann. cît priveşte cererea. 234 din urmă fiind literală/Şi totuşi. L-am putea numi proferare. el nu este metafora a ceva. Dar „nu am ce să-ţi răspund" — iată adevăratul refuz .alăturînd două forţe (dezbinate.. îndrăgostită) . Cuvîntul (fraza-cuvînt) nu are sens decît în momentul cînd îl pronunţ . fără îndelungi pregătiri. conversiune. iluminaţie (satori). Instanţa sa (pornind de la care l-am putea rosti) ar fi mai degrabă Muzica. Te-iubesc nu are un „altundeva". despărţite nu ar fi decrt un banal acord). „Nu am ae să-ţi răspund" *. Te-iubesc nu e o frază : nu transmite vreun sens. prea clamat pentru a depinde de frază ? Nu este. pentru totdeauna. or. te-iubesc nu intră în nici un'dicţionar . dar ea vorbeşte şi spune : te-iubesc. .

nemaiîntîl-nit : abolirea oricărui calcul. Schimbul, donaţia, furtul (singurele forme cunoscute de economie) **** presupun, fiecare în felul şău, obiecte eterogene şi un timp decalat : dorinţa mea în schimbul altui lucru — şi mai e, pe deasupra, şi timpul transmiterii. Proferarea simultană întemeiază o, mişcare al cărei model este socialmente necunoscut, de neconceput : nici schimb, nici donaţie, nici furt, proferarea noastră, izbucnită din străfulgerări intersectate, desemnează o cheltuire deplină, fără rest, iar comuniunea din ea interzice orice concepere a rezervei : unul prin altul accedem la materialismul absolut.
* ROUSSEAU ** PROUST *** BAUDELAIRE, "** KLOSSOWSKI

I
,La mort des amants".
FRAGMENTE DINTR-UN DISCURS ÎNDRĂGOSTIT , 23.Î

7. Şi eu inaugurează o mutaţie : vechile reguli sînt desfiinţate, totul este posibil — pînă şi faptul că renunţ să te mai percep. O revoluţie, la urma urmei ; poate nu foarte diferită de revoluţia politică : şi într-un caz şi-n celălalt fantasmez Noul absolut : reformismul (amoros) nu mă atrage. Şi, culme a paradoxului, acest Nou cu desăvîrşire pur apare după cel mai uzat dintre stereotipuri (chiar şi aseară, l-am auzit pronunţat într-o piesă de Sagan : aproape în fiecare seară, la televiziune se spune : te iubesc). 8. — Şi dacă nu aş interpreta acest te-iubesc ? Dacă aş menţine proferarea dincoace de simptom ? — Pe răspunderea dumneavoastră ; nu aţi afirmat de sute de ori cît de insuportabilă e nefericirea adusă de dragoste, dar şi nevoia de a găsi o ieşire ? Cine vrea să se „vindece", trebuie să creadă în simptome, să creadă că te-iubesc este unul din ele ; trebuie deci să interpretaţi corect, adică, la urma urmelor, să depreciaţi. De fapt, ce trebuie să credem despre suferinţă ? Cum trebuie să o concepem ? să o evaluăm ? Este suferinţa în mod necesar de partea răului ? Dar suferinţa din dragoste cheamă doar reacţii, deprecieri (trebuie să te supui interdicţiei) * ? Putem oare, la celălalt pol, să ne imaginăm o perspectivă tragică a suferinţei din dragoste, o afirmare tragică a lui te-iubesc ? Şi dacă dragostea (îndrăgostită) ar fi pusă (repusă) sub semnul Activului ? 9. Şi iată o nouă perspectivă asupra lui te-iubesc. Nu este un simptom, ci o acţiune. Eu pronunţ pentru ca tu să-mi răspunzi, iar forma riguroasă (litera) răspunsului va cîştiga o valoare afectivă, asemeni unei formule. Nu era deci de-ajuns să-mi răspunzi printr-un simplu semnificat, fie el pozitiv („şi eu") : subiectul interpelat trebuie să-şi asume formularea, proferarea
* NIETZSCHE
236 / ROLAND BARTHES

acelui te-iubesc pe care i-1 ofer : Te iubesc, spune Pe-leas. — Şi eu te iubesc, spune Melisanda. * Cererea insistentă a lui Peleas (admiţînd că răspunsul Melisandei a fost exact cel aşteptat, lucru po-babil deoarece el moare imediat după aceea) izvorăşte din dorinţa subiectului îndrăgostit nu numai de a fi, la rîndul său, iubit, de a şti aceasta, de a fi foarte sigur etc. (operaţii care nu depăşesc nici una planul semnificatului), ci şi de a o auzi spunîndu-i-se sub o formă la fel de afirmativă, completă şi articulată ca a sa ; vreau deci să primesc din plin, total, literal, fără pierderi, formula, arhetipul cuvîntului de dragoste : spaţiu al sub-terfugiului sintactic, spaţiu al variaţiei : cele două cuvinte trebuie să-şi răspundă integral, să coincidă sem-nificant cu semnificant (Şi eu ar fi exact contrarul unei holofraze); contează doar

proferarea fizică, corporală, labilă a cuvîntului : deschide-ţi buzele şi lasă-1 să iasă (fii obscen). Vreau, cu disperare, să obţin cuvîntul. Magic, mitic? Fiara — prin vrajă, un monstru — o iubeşte pe Frumoasă ; bineînţeles, Frumoasa nu o iubeşte pe Fiară dar, spre sfîrşit, învinsă (nu contează cum ; prin discuţiile cu Fiara, să zicem), îi spune cuvîntul magic : „Te iubesc" ; şi deodată, prin sfîşierea grandioasă a unui sunet de harpă **, o nouă făptură se naşte. Această poveste e arhaică ? Iată o alta : povestea unui individ ce suferă pentru că 1-a părăsit soţia ; el vrea ca ea să se întoarcă, vrea — mai exact — ca ea să-i spună te iubesc, tînjind şi el după acest cuvînt; în final, ea i-1 spune, după care el dispare ; este un film din 1975. Şi apoi, din nou, mitul *** : Olandezul zburător rătăceşte în căutarea cuvîntului ; dacă-1 va obţine (prin legămînt de fidelitate), rătăcirea lui va lua sfîrşit (pentru mit, nu contează trăirea fidelităţii, ci proferarea, cîntul său).
* PELEAS : Pelleas et Melisande, acte III. ** RAVEL, „Les entretiens de la Belle et de la Bete". Ma Mere VOye. *** Vasul fantomă.
FRAGMENTE DINTR-UN DISCURS ÎNDRĂGOSTIT / 237

10. Stranie întîlnire (prin mijlocirea limbii germane) : un acelaşi cuvînt (Bejahung) pentru două afirmaţii : una, reperată de psihanaliză, sortită deprecierii (afirmaţia dinţii a copilului trebuie negată pentru a deschide calea spre inconştient) ; cealaltă, stabilită de Nietzsche, este formă a voinţei de putere (fără nimic psihologic, şi cu atît mai puţin social), producere a diferenţei ; în această afirmaţie, da-ul devine inocent (el înglobează reactivul) : este amen-ul. Te-iubesc este activ. El se afirmă ca forţă — împotriva altor forţe. Care anume ? Miile de forţe ale lumii, ce sînt, toate, forţe depreciative (ştiinţa, doxa, realitatea, raţiunea etc). Sau chiar : împotriva limbii. Aşa cum amen-ul se plasează la limita limbii, în dezacord cu sistemul acesteia, dezbărînd-o de „mantia sa reactivă", tot astfel, proferaţia de dragoste (te-iubesc) se situează la limita sintaxei, acceptă tautologia (te-iubesc înseamnă le-iubesc), înlătură servilitatea Frazei (este doar o holo-frază). Ca proferaţie, te-iubesc nu este un semn, ci acţionează împotriva semnelor. Cel ce nu spune te-iubesc (printre buzele căruia te-iubesc nu vrea să treacă) este silit să emită mulţimea de semne nesigure, neîncrezătoare, avare, ale iubirii, indiciile, „dovezile" sale : gesturi, priviri, suspine, aluzii, elipse : este nevoit să se lase interpretat; şi astfel e dominat de instanţa reactivă a semnelor de dragoste, alienat în lumea servilă a limbajului prin aceea că nu spune tot (sclavul are limba tăiată, el poate vorbi doar prin înfăţişare, expresie, mină). „Semnele" iubirii întreţin o imensă literatură reactivă : iubirea este reprezentată, predată unei estetici a aparenţelor (la urma urmelor, Apolo scrie romane de dragoste). Contra-semn, teiubesc este dinspre partea lui Dionysos * : suferinţa nu este negată (nici chiar plînsetul, dezgustul, resentimentul), dar, prin proferare, ea este interiorizată : spunînd te-iubesc (repetînd-o), ex-pulsezi reactivul, îl expediezi în lumea surdă şi tîngui* NIETZSCHE : tot acest fragment, evident, după Nietz-sche—Deleuze, în special 60, 75.
238 ' HOLAND BARTHES

toare a semnelor — tertipuri ale rostirii (pe care continui totuşi să le parcurg mereu). Proferaţia, te-iubesc este de partea cheltuielii. Cei ce vor proferarea cuvîntului (lirici, mincinoşi, rătăcitori) sînt sclavi ai Cheltuielii : ei cheltuiesc cuvîntul ca şi cum recuperarea sa ar fi o necuviinţă (josnicie) ; ei se află la limita extremă a limbajului, acolo unde limbajul însuşi (cine altul ar face-o în locul său ?) îşi recunoaşte nesiguranţa, asumîndu-şi toate riscurile, fără acoperire „Nici un preot nu îl conducea" SINGUR. Figura nu ne evocă singurătatea omenească a celui îndrăgostit, ci singurătatea „filosofică", iubirea-pasiune nefiind asumată azi de nici un sistem important de gîndire (de discurs). 1. Cum se numeşte individul care persistă într-o „eroare", împotriva a toţi şi a toate, „greşind" mereu, ca şi cum ar avea în faţa lui nemurirea ? — i se spune eretic înverşunat. De la o iubire la alta, sau în mrejele aceleiaşi iubiri, mă „prăbuşesc" mereu într-o doctrină interioară pe care

nimeni nu mi-o împărtăşeşte. Cînd corpul lui Werther este adus noaptea într-un colţ al cimitirului, sub cei doi tei (arborele cu mireasma uşoară a amintirii şi adormirii), „nici un preot nu îl conducea" ** (spune ultima frază a romanului). în Werther, religia nu condamnă numai sinucigaşul, ci şi, poate, îndrăgostitul, utopicul, declasatul, cel „legat" *** doar de sine, de nimeni altul.
* op. cit., pp. 249-252. ** WERTHER, 151 *** ETIMOLOGIE : religare, relier („a lega")
FRAGMENTE DINTH-UN DISCURS" ÎNDRĂGOSTIT / 239

2. în Banchetul *, Eriximah constată cu ironie că a citit undeva un panegiric al sării, dar nimic despre Eros ; cenzurat ca subiect de conversaţie, Eros devine, pentru mica societate a Banchetului^ obiectul mesei *sale rotunde : ca nişte intelectuali de azi," care acceptă să discute, împotriva curentului, tocmai despre Amor, şi nu despre politică, despre Dorinţa (erotică),^ şi nu despre Nevoia (socială). Excentricitatea conversaţiei vine din faptul că ea e sistematică : convivii nu încearcă să prezinte opinii dovedite sau rezultatele unor experienţe, ci o doctrină : pentru fiecare- dintre ei, Eros este un sistem. Şi totuşi, azi nu există nici un sistem al; iubirii ; iar cele ci te va, care se ocupă în treacăt de îndrăgostitul zilelor noastre, nu îi rezervă nici un loc (poate doar unul devalorizat) : degeaba apelează la limbajele" primite, nici unul nu-i răspunde, cel mult doar ca să-1 îndepărteze de la ceea ce îl atrage. Discursul creştin, dacă el mai există, îl îndeamnă la reprimare şi sublimare. Discursul psihanalitic (care, cel puţin, îi descrie situaţia) îl obligă la doliul propriului Imaginar. Iar discursul marxist nu dă nici un răspuns. Dacă mă încearcă dorinţa de a bate la aceste porţi pentru a mi se recunoaşte undeva (oriunde) „nebunia" („adevărul" meu), ele se închid una după alta ; iar aceste porţi închise mă înconjoară ca un zid de limbaj care mă îngroapă, mă apasă şi mă respinge — dacă nu cumva ajung la căinţă şi accept să „„mă lepăd de X...« („Am avut acest coşmar cu o fiinţă la care ţîn mult ; făcîndu-i-se râu pe stradă, ea cerea cu disperare un medicament ; dar toată lumea trecea şi o refuza cu asprime, deşi eu mă agitam nebuneşte. Neliniştea acelei persoane se apropia de isterie, iar eu am început să-i fac reproşuri. Ceva mai tîrziu am înţeles că fiinţa aceea eram, bineînţeles, eu. Pe cine altcineva să visez ? Recurgeam la toate limbajele (sistemele) ce treceau pe lîngă mine, dar, refuzat, imploram în gura mare, inde* BANCHETUL, 37
' 240 / ROLAND BARTHES

cent, o filosofie care „să mă primească" — „să-mi dea adăpost". 3. Singurătatea îndrăgostitului nu este singurătatea unei fiinţe (iubirea se destăinuie, ea vorbeşte, se povesteşte), ci singurătatea sistemului : doar eu fac din ea un sistem (poate pentru că sînt redus întotdeauna la solipsismul discursului meu). Complicat paradox : pot îi auzit de toată lumea (iubirea vine din cărţi, dialectul său este comun), dar nu pot fi ascultat (acceptat „profetic") decît de indivizii care au acum şi exact acelaşi limbaj cu mine. îndrăgostiţii, spune Alcibiade, sînt asemeni celor muşcaţi de năpîrcă : „Se spune că aceştia nu vor să destăinuie oricui ce au suferit ; ei nu vorbesc decît celor care au pătimit la fel. Pasămite, numai pe aceştia îi cred în stare să le-nţeleagă durerea şi să-i ierte, dacă în suferinţa lor au avut cutezanţa cine ştie căror fapte şi vorbe" * : sărmana ceată a „Răposaţilor nesătui", a Sinucigaşilor din dragoste (de cîte ori nu se sinucide oare acelaşi îndrăgostit ?) **, cărora nici un mare limbaj (poate doar, pe alocuri, cel al vechiului Roman) nu le dă glas. 4. Asemeni misticului de odinioară, greu tolerat de vechea societate ecleziastică în care trăia, şi eu, îndrăgostitul, nici nu înfrunt, nici nu contest ; pur şi simplu, nu dialoghez : cu aparatele puterii, gîndirii, ştiinţei, administraţiei etc. ; nu sînt neapărat „depolitizat" : devierea mea constă în aceea că nu sînt „excitat". în schimb, societatea mă supune unei ciudate refulări, pe faţă : fără cenzură, fără interdicţie : prin simpla suspendare a hu-manis, departe de cele lumeşti, printr-o tacită decizie de insignifianţă : nu intru în nici un repertoriu, în nici un azil.
* Platon, Banchetul, liniDialoguri, p. 305. ** RUSBROCK

*** Werther povesteşte. ce nu aduce decît lucruri mărunte. 257—258. Şi totuşi. o fărîmă de memorie. vorbeşte la prezent. (Ca să putem culege smochinele din vîrf. O îndoială insidioasă : o îndoială-amînare. deloc dramatice. cit. în acelaşi timp. a unei scene. mă urc uneori în pomii din livada Lottei şi culeg cu prăjina perele din vîrf. făcută dintr-un bambus. imperfectul murmură în spatele acestui prezent. a unui gest. 68. moarte imperfectă . fără a o preschimba însă într-un destin. Rememorare fericită şi/sau dureroasă a unui obiect. Eu nu scriu. asemeni primei vrăji. Toţi cu prorocirea lor. discursiv : îmi amintesc pentru a fi fericit/nefericit — nu pentru a înţelege. vrînd să aibă un rol. căci mi-e mintea greoaie. şi nu filosofic. intermitentă. 62 /in/ W. numai eu cu sărăcia. Anamneză mă copleşeşte şi mă sfîşie. foarte repede — şi totuşi. Goethe. o simplă boare . cu o pîlnie de tablă crestată la capăt. doar amăgirea istovitoare a memoriei. legate de fiinţa iubită. *** WERTHER. Să sug al Mamei lapte-aş vrea din nou. . mai tîrziu. ** op. era în grădina din B. 85. apoi îl las. — Acest teatru al timpului e tocmai contrarul căutării timpului pierdut. Tabloul iubirii. atunci cînd scriu nota (zilnică)." * „E lucevan le stelle" ** AMINTIRE. „E o vară splendidă . doar eu cu bîjbîiala. nu mă retrag pentru a scrie imensul roman al timpului regăsit. Această amintire din copilărie e ca o amintire de dragoste. Par neştiutor. „Stelele luceau". E o pornire uşoară. n-am ştiut niciodată dacă trebuia să ţin unul.) 2.FRAGMENTE DINTR-UN DISCURS ÎNDRĂGOSTIT ' 241 5. 1. în chiar clipa plăsmuirii lor. dar descrierea sa are deja vocea amintirii . presimt deseori acest lucru. Cred că pot diagnostica această „maladie" a jurnalului : o îndoială fără ieşire asupra valorii a ceea ce scrii acolo. numai eu — nedumerit ca un ţăran. cu precizie. uşoară ca adierea. fără gravitate şi fără vreo consistenţă doctrinală. Ea stă jos şi le prinde cînd i le arunc". nici înviere . TOSCA Deliberare * (fragmente) pentru Eric Marty Nu am ţinut niciodată jurnal — sau. Toţi ajung la ţintă. * Niciodată fericirea aceea nu se va mai întoarce la fel. o iau de la capăt. nemişcat : prezenţă imperfectă. într-o zi îmi voi aminti scena şi mă voi cufunda în ea Za trecut. ca şi cum mi-aş aminti chiar de timp. 242 ' ROLAND BAHTHES el : un parfum nedesluşit. De ce sînt singur : „Toţi cu avutul lor. într-o primă etapă. o prăjină de cules fructe. schimbătoare ca marea. pură cheltuire pe care doar haiku-ul japonez a ştiut s-o numească. asemănare n-am cu alţii. anumite scene se pregătesc să devină amintiri : simt. şi doar de * TAO : Tao Te King. mai curînd. ce e marcată de intruziunea imperfectului în gramatica discursului îndrăgostit.. XX. Imperfectul e timpul fascinării : totul pare viu şi. Cîteodată îl încep. doar eu cu mintea-ncilcitâ. pp. nici uitare. p. Încă de la început. Suferinţele tinărului Werther. Toţi cu iscusinţa lor. abia auzit. e doar reminiscenţe : aceasta este de fapt anamneză. căci eu îmi amintesc patetic.

8-13. cea — marxistă — a ideologiilor. justifică ţinerea (sistematică) a unui jurnal ? Oare merită ? N-am să schiţez aici o analiză a genului „Jurnal" (există destule cărţi pe tema asta). Kafka a ţinut un jurnal ca să-şi „extirpe anxietatea" sau. să descopăr gusturile. dar şi a pierde pentru a doua oară ceea ce n-o să mai revină vreodată). ci doar o deliberare personală. dacă vreţi. şi nici măcar constant. Exact ca şi cu scopurile atribuite prin tradiţie Jurnalului intim .. Erau legate. nespus de mult să citesc în Jurnalul lui Tolstoi viaţa unui senior rus din secolul al XlX-lea ? Să numim acest motiv — istoric. însă. Spre exemplu. nu de intenţie — aici e întreaga dificultate a literaturii [. chiar dacă nostalgic. mult mai grav. 1979.. stare) astfel retrăite. Al doilea e de a risipi. să numim acest motiv — poetic. zi după zi. ci de fraze juste : să ameliorezi mereu justeţea enunţării (şi nu a enunţului). de un idiolect specific autorului (s-ar fi zis na de mult) . dacă-mi recitesc paginile de jurnal la cîteva luni. felul în care-şi cheltuie zilnic timpul. ba chiar mai rău : mă simt dezgustat şi iritat să descopăr o „poză" pe care n-am premeditat-o în nici un fel : apărînd în jurnal — şi mai ales pentru că nu „lucrează" (nu se transformă sub acţiunea unei munci). inflexiunile (de lumină. de la informaţia importantă la amănuntele de moravuri. acest motiv n-ar fi natural. mai mult chiar. ce scrupul îşi face un scriitor care mă intereDELIBERARE / 245 sează . la cîţiva ani după ce leam scris. întocmai ca un aliment delicat care se alterează. critica sartriană a relei credinţe. Pentru mine. imediat următoare (de pildă : recitind azi ce am scris ieri). pentru că a-ţi aminti înseamnă a consemna. Devenind autor al plăcerii făcute mie de alţii. urmînd un imbold şi o . al cuvîntului. să dovedesc că „valorez mai mult decît ceea ce scriu" (în cărţile mele) : atunci scriitura Jurnalului apare ca o forţă-plus (Nietzsche : Plus von Macht). nici o frămîntare ca să găseşti ce să spui: materialul îţi e la îndemînă. Al treilea e de a-1 transforma pe autor într-un obiect al dorinţei : mi-ar plăcea să cunosc intimitatea. pot deci să încerc. cu un singur scop : acela de a mă face să iau o hotărîre practică : să ţin un jurnal ca să-l public ? Pot oare să fac dintr-un jurnal o „operă" ? N-am să amintesc deci decît funcţiile care mă pot interesa. mediocritatea artistică a „spontanului" . De fapt. într-un sens absolut. se strică. Descopăr patru motive. evenimentele pe care le relatează şi. să iau totul aşa brut. Primul e de a oferi un text nuanţat de o individualitate a scriiturii. percep descurajat artificialul „sincerităţii". la rîn-dul meu. să mă arunc lacom asupra Jurnalului şi să-i ignor complet cărţile. uşor. dar psihanaliza. impresia e proastă : nu mai merge. nici ele nu-mi par mai potrivite. însă mă întreb din nou : bunăvoinţa aceasta finală. care crezi că ar putea ţine loc slăbiciunilor scriiturii „depline" . să seduc prin această balansare care te face să treci de la autor la persoană şi invers . umorile. de un „stil" (s-ar fi spus pe vremuri). Nici o problemă. nr. aş putea merge chiar pînă acolo încît să-i prefer persoana. de a pulveriza. simt un soi de plăcere să-mi reamintesc.] într-o a treia etapă. pe atît e de adevărat că nu ajungi niciodată la capătul Imaginarului. Chestiune de efect. pp. toate marile învălmăşiri. să te limpezeşti. Nu-mi place. oare. e ca o mină la suprafaţă — n-am decît să mă aplec. justificarea unui Jurnal intim (ca operă) n-ar putea fi decît literară. toate. în dauna operei. urmele unei epoci. apropiat . 82. nu e vorba aici de nici un interes literar (cel mult pentru problemele de formulare. eu pozează. îşi pierde gustul de la o zi la alta . 244 I ROLAND BARTHES tru întîmplările mele (a căror reminiscenţă continuă să fie ambiguă. toate au făcut inutilă confesiunea : sinceritatea nu-i decît un imaginar de gradul doi. să te judeci) . fără vreo prelucrare etc. atinsă după ce ai trecut printr-o fază de respingere. tocmai datorită lor. adică frazele)/ ci de un fel de ataşament narcisic (uşor narcisic : să nu exagerăm) pen* /în/ Tel Quel. de binefacerile şi prestanţa „sincerităţii" (să te spui. Nu. atmosferă. Cel de-al patrulea motiv e să faci din Jurnal un atelier de fraze : nu de fraze „frumoase". fără să fi scăpat de îndoială. să numim acest motiv — utopic.încerc o anume plăcere : e simplu. sau. într-o a doua etapă. ca să-şi „găsească mîntui-rea".

am aflat şi noi (cel puţin atîta vreme cît îl mai citim pe Chateaubriand). în aceşti ultimi ani. Marca apare ca un izvor al orgoliului şi al neliniştii : cam ceea ce a însemnat şi pentru Jacob în lupta cu îngerul : desfătarea şi ruşinea de a se face re-marcat. Mă cam dor picioarele. să scrii de la Paris despre provincie. cu un pas înaintea trupei. iar această imagine e ca o capcană. Totul e .strădanie. ca în copilărie. în timp ce dau o raită prin sat. pe de alta. din mici izbucniri de viaţă. 23. Muşte. refuza vorbirea flecări-toare şi sigură de sine a interiorităţii. DELIBERARE / 247- 14 iulie 1977 Un băieţel nervos. încît elanurile sensibiltăţii apar absolut deplasate. are loc atunci cînd moare însuşi martorul). agitat. e costumat în grenadier de operetă (în alb şi roşu) . Dar ce s-a ales de martorii aceia ? Nu ştiu. acelui Dumnezeu clasic i-ar putea fi atribuit darul de a vedea infinitatea gradelor : „Dumnezeu" ar fi Exponenţialul absolut. fără îndoială. Nebunul din Ordet nu vorbea. Să numim acest motiv — îndrăgostit (poate chiar idolatru : idolatrizez Fraza). îmi ies din minţi etc. U. fiecare.16). nu de semnificaţii. Chateaubriand spune despre bunica şi despre mătuşa sa : „Sînt probabil singurul om din lume care ştie că aceste persoane au existat" . să treci de la ceea ce-mi părea iniţial ca impropriu literaturii. Distanţa face ca lotul să semnijice. spaime. ne-a mărturisit. decît săptămîni întregi la Paris. Această imaginaţie e chiar contrarul credinţei. La oraş. care una-două face pe adultul. parcă ar vrea totuşi ca el să fie fatal. (Moartea. pofta. descurajez miracolul. ca să nu se simtă răspunzătoare. chiar în cadrul Jurnalului. fetişism al limbajului. cea mai gravă — pentru că s-a în-tîmplat în timp ce mama era bolnavă — a durat cel mat mult. nelinişti : văd moartea fiinţei dragi. fără martori. am făcut trei tentative : prima. Neputinţa omului în faţa „gradelor". La polul opus. cu devotament şi competenţă. calmul casei. va fi. Cred că învăţ mai multe lucruri despre Franţa. cînd treceam prin ceea ce se chema o criză de creştere sau cînd aveam gripă. a ştiinţei gradelor. Accepţi fatalitatea nefericirii dacă ţi-o imaginezi mereu : a vorbi despre ea înseamnă a o afirma. în secolul al XlX-lea. De ce oare Grija e aici mai greu de îndurat decît la Paris ? Satul acesta e o lume atît de normală. Aşa e făcută Istoria. urmă. Să fi murit cu toţii ? Există un moment cînd martorii mor ei înşişi. seducţie. sătească. Imaginînd moartea. cealaltă angajînd şi alte persoane în afară de mine). A fi scriitor însemna. da. Sînt excesiv. 15 iulie 1977 Ora cinci după-amiaza. din morţi fără legături. . chiar dacă nu le recitesc fără o anume nostalgie a zilei care a trecut (nu pot face publică decît una din ele. ca mulţi alţii în Franţa.. doar cîte o zi. Ce să fie oare cu această neputinţă în faţa credinţei ? Poate o iubire foarte omenească ? Dar oare iubirea exclude credinţa ? Şi invers ? Bătrîneţea şi moartea lui Gide (pe care-1 citesc în Ies Cahiers de la Petite Dame) au fost înconjurate de martori. n-ar vrea ca diabetul să fie ereditar (semn de rasă proastă). Cred că e cu putinţă. deci exclus. sînt mai experimentale. sînt bombardat de informaţii. la o formă care i-ar aduna calităţile : individuaţie.. pe stradă. Să fie o iluzie ? Iluzia realistă ? Lumea rurală. dar cum a scris toate acestea. provincială alcătuieşte materialul tradiţional al realismului. E ciudat însă cît de încurcată se simte 246 / ROLAND BARTHES atunci cînd vorbeşte despre boală : pe de-o parte. poate şi pentru că răspundea întrucîtva încercării lui Kafka de a scăpa de nelinişte. 13 iulie 1977 Doamna*** noua menajeră are un nepot diabetic pe care îl îngrijeşte. scriind . celelalte două priveau. o fidelitate a proiectului. atît de pură de orice fantezie.. dorinţa de a ţine un jurnal apare deci justificată. Priveşte deci boala ca pe o imagine socială. adevărata moarte. foarte asemănătoare pasiunii : „Iar rărunchii mei vor tresări cînd buzele tale vor spune lucruri drepte" (Prov. calmul satului. Gînduri negre. în ciuda bietelor mele păreri.

aproape asfinţit. de teamă că n-o să fie destul de făcut. aerat... omletă cu ardei. grădina). dimineaţa. în zeci de ocazii.năclăit. Geamul larg deschis lasă să se vadă o zi cenuşie. De unde. muzicală). aproape că adorm. Mai ales operaţiile.. în camera alăturată. Nu mă deranjează zgomotul. rotundă. mi sar părea trucată şi. Şi. vorbeşte la ne-sfîrşit. Cum e din nou pe picioare. cafeaua. vivacitatea „moliciunii" din mine (contradicţie în termeni). o insulă de fericire : timpul (foarte frumos.] Pe la şase după-amiaza. micşorări. Observ o întreagă fizică . Sînt întotdeauna uimit. sau (fiindcă-1 citesc şi pe Blanchot). Pe scurt. Trebuie răbdare : ceva incredibil. îngroşărr.. In schimb. ceva strălucitor şi fin . 248 . mi-e teamă pentru că nu ştiu (cît de mult. ţigara. de teamă să nu se ardă . Doamna L. In schimb. e poate singurul moment (în afara violenţei) cînd cred în nebunie. Umori. un stilou bun.. are poftă de muncă. într-un sens puternic. foarte uşor). Cifra asta mă Incintă. siguranţa unui cod ■(un soi de supralicitare a ştiinţei) : îmi place mult mai mult să fierb orez decît cartofi. la tirutărie. adormit. mi se pare că sînt aproape de starea pe care Zen-ul o numeşte sabi. întins pe pat. diluări etc). Clipa aceasta goală. ba chiar uluit de rezistenţa celorlalţi : pentru mine. Eu. las prea mult pe foc. în plină îngrijorare. Pe un soare uşor. Vizita lui X . schumannian : suită întreruptă de porniri contradictorii : valuri de nelinişte. după-amiaza. învîrt pachetele de hîrtie care ard încet. rezistenţa hîrtiei. spre sfîrşit. Stă în grădină cu o pălărie mare de pai pe cap. e singurul şi primul de cîni am venit. trimite prin-tr-una din fetele ei flori din grădină. fiindcă ştiu cît trebuie DELJBSRARE / Hi ţinut : 17 minute. vine Myr. aş mai adăuga nişte minute. pun prea mult ulei. [.] 11 iulie 1977 f.. Aduce şampanie şi prăjituri cu migdale de la Peyrehorade. cristalizări. din nou. timpul. cu o prăjină. fenomenul acesta ar putea servi drept metaforă. în aer. e rău ?" (formă pe care orice autor o dă întrebării sale). dau foc unor gunoaie în fundul grădinii. Iatămă în faţa unei probleme care mă depăşeşte : „publicabilitatea". Nu îndrăznesc să închid uşa. aproape de „... [.fluida greutate" a lui Proust. Drumul de dimineaţă (la băcănie. Seara. celălalt e Neobositul. decît un boboc de trandafir din grădină . ca de obicei. buvabil (beau aerul. dar nici că n-ar fi... o mătase proaspătă şi luminoasă. jără urmă : literalmente dispare. un sac verde de plastic (chiar cel cu gunoaie) arde foarte repede.. să cineze şi găteşte ceva : supă. şi nu „oare e bine. 18 iulie 1977 Ziua mamei. iii mai ales să privesc cum mîncarea îşi schimbă aspectul în timp ce o pregătesc (culoare. zgomotele din casă. Nu am ce să-i dăruiesc.?" Fără . din prudenţă. vrea să facă ordine-n lucruri. [. conştiinţa vie. şi greşesc mereu ■sînt cantităţile şi timpul . fiind precisă <o*kît ar părea de bizar). Acum. închipuiri ale răului şi euforii intempestive. Şi pentru că tocmai îl citesc pe Suzuki.] îmi place să fac de mîncare. de treburile casei. ci banalitatea conversaţiei (cel puţin dacă ar vorbi într-o limbă necunoscută mie.. în timp ce satul e încă aproape pustiu) n-am să-1 uit pentru nimic în lume. muzica (Haydn)./ HOLAND BAKTHftS ■16 iulie 1977 După cîteva zile mohorîte.. ceea ce mie nu mi se întîmplă niciodată. ceea ce nu ştiu să fac. vidă (fără vreun sens) îmi dă plenitudinea unei evidenţe : că menită să trăieşti. Această observaţie are ceva vicios. dimpotrivă : „e publicabil sau nu .] (9 iulie 1971 [. cît timp).] Am citit fragmentele acestea : nimic nu-mi spune că ar fi publicabile. Mama se simte ceva mai bine azi. Mă stupefiază energia lui — şi mai ales energia vorbirii . o dimineaţă frumoasă . Mă încearcă un fel de euforie a plutirii : totul e lichid.

Nu vreau să spun cîtuşi de puţin că cel ce se exprimă în Jurnal nu ar fi sincer. ce mi-ar fi dictată de o dorinţă nebună. dar în acelaşi timp (din aceeaşi pornire). E o mică manie a scrisului. în text. prin statut. Iar întrebarea pe care mi-o pun : „Trebuie să ţin un jurnal ?" se încarcă imediat. nu numai permutabile (asta n-ar fi încă nimic). dacă nu.să fie totuşi doar o chestiune editorială. pot să scot însemnare după însemnare. dacă e uzat : „Scriitorul.50 / ROLAND BARTHES doiala alunecă. dar nici că merită să fie aruncat la gunoi" (Kafka). nu mă pot smulge din credinţa că el există. Jurnalul nu poate aspira la Carte (la Operă) . produs de către un soi de Nume de Război. moral etc. Cartea. public (asta e problema editorului). de caractere negative — dezamăgitoare. atunci Jurnalul nu mai e nici necesar. mitic. scriitura Jurnalului ? Deoarece.. scriitura aceasta e atinsă. au avut întotdeauna pentru cei care le-au scris un fel de scop. regulată. Fără îndoială că scriitura Jurnalului. 251 contractului care trebuie să-i unească. Am să încerc să le enumăr. Ce paradox ! Căutînd forma unei scriituri cît mai „directe". spiritual histrion" (Mallarme). mai psihanalitic : „E treaba ta. ci Celălalt perceput într-o relaţie duală şi aproape personală : cel ce mă va citi. cu atît mai mult. în mintea mea. puţin sigur. de la Dante la Mallarme. ştiu că textul meu e zadarnic. la Proust. o filosofie monistă. Cum să ţii un Jurnal fără egotism ? Iată chiar întrebarea care mă reţine să scriu un Jurnal (căci am un egotism în mine de care m-am cam săturat). — Dar oare nu asta e situaţia oricărui text ? — Nu. îmi închipui că paginile mele de Jurnal ajung sub ochii „celui spre care privesc" sau atinse de tăcerea „celui căruia îi vorbesc". în cazul meu . niciodată (chiar dacă „eul" său e un mune fals) : Jurnalul este un „discurs'* (un fel de rostire „writee" după un cod particular). Asemeni perversului (se zice).. presupune o plăcere. teologic. dar nu o pasiune. şi nu eu . „arhitecturală şî premeditată" trebuie să reproducă o ordine a lumii . estetic. supus acelui „da. ci suprimabile la infinit: cînd îmi recitesc Jurnalul. dar". Neesenţial. tot ce se enunţă acolo e un soi de egotism care aşază un ecran între lume şi scriitură . ci propria lui viaţă). în doi. a cărei necesitate se pierde pe drumul ce duce de la însemnarea făcută la cea recitită : „Nu cred că ceea ce am scris pînă aici este deosebit de valoros. care nu poate fi subversionată. sau un. ar trebui ca subiectul Jurnalului să fie lumea. iată-mă un 252 / ROLAND BARTHES . Marile opere literare. Scriindu-mi Jurnalul sînt. Nu mă pot investi într-un Jurnal ca şi cum aş face-o într-o operă unică şi monumentală. din punctul de vedere^ al Imaginii. Aşa fac. devin consistent în faţa lumii care nu-i cîtuşi de puţin consistentă. — Dar. Dacă e neesenţial. mai „spontane". pînă la desfiinţarea completă a Albumului. social. pentru mine. el nu e decît un Album. lumea ca neesenţial ? însă pentru asta. oare. la Sartre. nu publicul. Jurnalul nu poate fi totuşi privit şi conceput chiar sub această formă. Doar că însăşi forma sa trebuie oricum împrumutată de la o Formă antecedenţă şi imobilă (tocmai a Jurnalului intim). instituit. Groucho şi Chico Marx. cred. Pe cînd Jurnalul. ca de un rău perfid." Nu-mi mai rămîne decît să analizez cauzele îndoielii mele. Albumul este o colecţie de file. Chiar la o dublă simulare : căci orice emoţie fiind copia aceleiaşi emoţii citite undeva. a reda o umoare în limbajul codat al Inventarului de Umori înseamnă a copia o copie : chiar dacă textul ^ar fi „original". în2. Eu îmi pun problema textului din punctul de vedere al Celuilalt . Jurnalul mai e şi inauten-tic. ea implică întotdeauna. degeaba încerc. pe motiv că „nu-mi place". Textul e anonim sau cel puţin. cel al autorului. trece de la calitatea textului la imaginea sa. cotidiană. Jurnalul nu răspunde nici unei misiuni. rupînd pe măsură ce văd fiecare din clauzele DELIBERARE . cu-un răspuns arţăgos : „Ce contează ?" sau.'pentru a relua distincţia mallarmeeană (nu Jurnalul lui Gide este o „operă". Pe scurt. De ce pun la îndoială. un confort. condamnat la simulare. -Să nu rî-dem de acest cuvînt. care exprimă esenţialmente neesenţialul lumii. ca o funcţie fiziologică. şi nu un text. tot o copie ar fi .

psihanaliza a avut puţină influenţă. în care viaţa şi-ar fi păstrat mişcarea ei apăsătoare de cădere şi înălţare. nu ies din încurcătură. nu e sigură .. în stare să oprească miraculos hemoragia imaginarului. tot şi-o pierde. După cum. cea mai grea dintre frămîn-tări este instabilitatea judecăţii mele. un fel de esenţă a sa. neconstituită. pe de altă parte. prin uşurătatea şi desuetudinea lui. E un defect al existenţei. am s-o recunosc ? Uitîndu-mă la întîmplare printre fotografii. imatură . acesta e Jurnalul ideal : ritm (cădere şi înălţare. nu e sigur că Jurnalul recuperează euvîntul rostit. a Aiuritului : „Oare sînt ?". în acelaşi timp.. In fond. Pentru că Jurnalul nu pune întrebarea tragică. la rece. ca fiind ■ceva neînsemnat. că Jurnalul. poate. încet. dacă nu pot să hotărăsc ce „rost" are Jurnalul. nu numai ceea ce spune. cu totul dezamăgitor cînd mă recitesc. Această condiţie cruntă (Joc şi Disperare. o alunecare". ■: i CAMERA LUMINOASĂ * (fragmente) 27 Şi iată că încet. Mai exact : oricît de „bine ar fi scris". ceva specific. Dificultatea specifică Jurnalului e că această importanţă secundă. deci o imit — dar totuşi. o scriere care afirmă adevărul acelei capcane şi garantează acest adevăr prin cea mai formală dintre operaţii. dar. deopotrivă. (Şi de ce nu. altă importanţă" (Kafka). chiar în clipa cînd apune ? O iubesc. ci şi că merită să o spună. se îndîrjeşte : oare sînt la fel de mare ca textul ? Aş ! De unde ? Mai aveţi pînă acolo.. Altfel spus. pînă acum. întrebarea Nebunului : „Cine sînt ?". o formă a sa. îl percep ca pe un fel de limb al Textului. Ar fi momentul să închei spunînd că îmi pot salva Jurnalul cu o singură condiţie : să îl lucrez de moarte. pentru care vorbirea e fluviul impetuos şi derizoriu. dar. astfel ţinut. el este totuşi o fîşie adevărată din acest Text. Cum să te distanţezi. recunoscută. scriitură ? Se străduieşte. căci e străbătut de aceeaşi adîncă frămîntare. ci întrebarea comică.histrion grosolan. chiar în acest punct. Fireşte. îi descopeream uneori o parte a feţei. Toate par să spună unul şi acelaşi lucru : că atunci cînd încerc să ţin un Jurnal. oare. Un comic — iată cine ţine Jurnal. spune Kafka) îşi atinge paroxismul tocmai în Jurnal. strîns legată de ea. înţelegind-o greşit). un vis. cîte-odată. ritmul. o anume . Efect depresiv : sînt acceptabil cînd scriu. înseamnă că statutul lud literar îmi alunecă printre degete : pe de-o DELIBERARE / 253 parte.M-am gîndit la ce dorinţe mi-am fixat pentru viaţă. dar cîştigă în schimb. nu mai seamănă cîtuşi de puţin cu un Jurnal. dorinţa de a-i convinge şi pe alţii de acest lucru prin scris). este. cu mare limpezime. în fond ? Nu există momente „istorice" cînd trebuie să fii histrion ? Practicînd înverşunat o formă desuetă de scriitură. lucrul acesta îşi pierde imediat şi definitiv importanţa. pînă la limita extenuării. Kafka — al cărui Jurnal este probabil singurul care poate fi citit fără vreo iritare — descrie minunat această dublă postulare a literaturii : Justeţea şi Zădărnicia : „. eliberată prin scriitură. Kafka observa că în Jurnal lipsa de valoare a unei însemnări a recunoscută întotdeauna prea tîrziu. capcană (căoi nu-mi pot atinge imaginea) : în fond. se exaltă. deoarece textul îşi extrage din neputinţa sa în faţa probei — fapt care-1 a] ungă din cerul senin al Logicii — o supleţe. supleţe). că o iubesc sfîşietor. totul se răstoarnă. Da.] „Gînd spun ceva. neevoluată. Cred că mişcarea aceasta ţine de faptul că literatura este fără probe. prindea contur întrebarea esenţială : oare. nu afirm de fapt că iubesc literatura. toate aceste slăbiciuni trădează destul de bine şi un anume defect al subiectului. ca pe un Text aproape imposibil : trudă la capătul căreia aş vedea. scriitura e această activitate ciudată (asupra căreia. Cînd îl notez. Iar dacă nu ies. de scrisul fierbinte (şi pe deasupra mîndru) ? Această scădere îi dăunează mult Jurnalului [. Deci ea nu poate dovedi. spre a-i da rezistenţa unui nou aliaj.. tocmai aşa : nu fără complexe). Instabilitate ? Mat curînd curba ei dmplacabil descendentă. Jurnalul. Cea mai importantă sau mai apropiată mie a fost dorinţa de a dobîndi un mod de a vedea viaţa (şi.

dar nu-i văd trăsăturile (dar. 1-a trăit ori de cîte ori s-a „lăsat" fotografiată : mama „se lăsa" fotografiată de teamă ca nu cumva refuzul să-i fie interpretat ca „atitudine" . nu o regăseam defel. Aş fi recunoscut-o dintre mii de alte femei. regăseam întotdeauna în aceste fotografii ale mamei mele o zonă anume. ferită : lumina din ochii ei. să te văd" . în făptura acelei fetiţe citeam bunătatea care urma să-i formeze. fotografiile mamei mele. nu după mult timp. cu un gest stingher. Mama avea atunci cinci ani (1898). urma fotografică a unei culori. care o deosebea. într-un cuvînt : ddntr-o familie ? Bunătatea ei era ceva în afara regulii. una cîte una. Şi astfel. priveam la lumina lămpii. dar nu o visez pe ea. disperat.linie între nas şi frunte. dar şi starea înşelătoare a visului ■— iată de ce urăsc visele. să te întorci fără să o fi privit.. şi trecea cu bine proba. cel puţin. O recunoşteam prin diferenţă. fratele ei. şi fără să se ascundă. fără să se arate. CAMERA LUMINOASA / 255 Nu era. şapte. Fratele şi sora. Nu era ea. Şi apoi. singuri printre plantele şi palmierii din seră (era casa unde se născuse mama. doar ea putea să fie. îşi adusese mîinile în faţă. stătea cu faţa . căutîndu-i cu disperare esenţa identităţii. ca în vis. pozaseră unul lîngă altul. dar nu prin esenţa ei. în nuanţe pale de sepia. sau. Fotografia era foarte veche. fetiţa. Şi totuşi. în vis. ţinînd cu una un deget de la cealaltă. Acest aproape : condiţie atroce a iubirii. de pildă. Notes sur la photographie. prin apartamentul în care. Şi în faţa fotografiei. sau. de pildă) . Dar această lumină era ca o cărare ce mă ducea spre o identitate esenţială. pp. oare. în sfîrşit. adică nu îi regăseam fiinţa şi. cum s-a putut ivi acea bunătate din părinţi imperfecţi. e veselă şi dezinvoltă — cum n-a fost niciodată . ea înfăţişa destul de neclar doi copii în picioare. 256 I EOtAND BARTUES Priveam fetiţa şi am regăsit-o. Gallimard/ Le Seuil. murise. şi s-o iei de la capăt. poate cel mai bine aş putea s-o definesc prin faptul (printre altele) că . 1980. fotografia mă supunea unei trude cumplite . care n-au ştiut s-o iubească. fiinţa. Căci mi se întîmplă să o visez deseori (nu visez decît cu ea). de mica isterică. pecetea chipului iubit. fiecare dintre aceste fotografii trăda sentimentul pe care. ce transformaseră fotografia într-un paradox imposibil pe care 1-a afirmat toată viaţa : blîndeţea. ştiu că e ea. la Chennevieres-surMarne). pe mama. ea nu aparţinea nici unui sistem. ceva mai departe. mişcarea braţelor sau a mîinilor. expresia ei. locul unde stătea. Cartonată. aşa cum se deosebeşte Binele de Rău. alături. Ea nu era în conflict cu propria-i imagine. exagerat. decît o luminozitate fizică. f Ara s-o fi moştenit de la cineva . Să fiu nevoit să spun în faţa unei fotografii „este aproape ea !" mă tortura mai mult decît să spun în faţa alteia : „nu seamănă deloc". şi totuşi. de păpuşa sclifosită care se joacă de-a oamenii mari. într-o Grădină de Iarnă cu plafonul de sticlă. Şi l-am găsit. toate acestea alcătuiau imaginea unei inocenţe suverane (dacă luăm cuvîntul în sens etimologic. şi anume : „Nu ştiu să fac rău"). supusă. căutînd adevărul chipului pe care l-am iubit. dar niciodată nu e chiar ea : are uneori. total false. vezi sau ştii ?) : visez cu ea. Dar nu o recunoaştem niciodată decît fragmentar. mai mică. albastrul-verzui al pupilelor. * La chambre claire. probabil. ceva deplasat. singur. spre esenţă. în vis. şi pentru totdeauna. aşa cum fac de multe ori copiii. Lumina chipului ei. Băieţelul se sprijinea de balustrada podeţului. întorcîndu-mă împreună cu ea în timp. şi totuşi nu o „regăseam". oricît de imperfecte erau. aşa cum sînt eu : ea ou se bănuia. nu demult. deci. 28 Umblam astfel. se situa la limita unei morale (evanghelice. felul ingenuu în care îşi ţinea mîiniLe. pe care îşi întinsese braţul. îţi dădeai seama că fotograful îi spusese : „Vino mai aproape. cu colţurile rupte. altă dată. aceeaşi strădanie sisifică : să cobori. acelaşi chin. o valoare superioară. civilă. în sfîrşit. mă zbăteam în mijlocul unor imagini adevărate doar în parte şi. 103—113. la început. aşezîndu-se în faţa obiectivului cu discreţie (dar fără nimic din teatrul rigid al umilinţei sau îmbufnării) : căci ea a ştiut întotdeauna să pună în locul valorii morale. la capătul unui mic pod de lemn. deci. uniţi între ei — ştiam acest lucru — din cauza despărţirii părinţilor ce aveau să divorţeze puţin după aceea.

acel prim Cîntec al Zorilor. dreptate şi exactitate . ea împlinea pentru mine. trebuiau să fie însuşi spaţiul iubirii. ca pe propriul meu copil feminin. în oboseala ei din urmă. Grecii intrau în moarte de-a-ndărătelea : în faţa lor era trecutul. doar o imagine. orice mondenitate îmi făcea oroare). am ajuns. foarte slăbită. Găseam astfel. el a realizat o fotografie peste aşteptări. fără să ne-o fi spus vreodată. muzica sa. nu şi adevărul. Fotografia din GrăCAMERA LUMINOASA / 257 dina de Iarnă era pentru mine. Sau. atît de abstractă în raport cu o imagine. aşa cum 1-a trăit Proust cînd. devenise fetiţa mea. La Brecht. bineînţeles. Obscurul fotograf din Chennevieres-sur-Marne fusese mediatorul unui adevăr. aievea.nu mi-a făcut niciodată. asemeni lui Nadar care i-a făcut mamei (sau soţiei sale. nu 258 / ROLAND BARTHES cu mult înainte de momentul cînd i-am privit fotografiile şi am descoperit-o pe cea din Grădina de Iarnă. în timpul bolii o îngrijeam. totul s-a răsturnat. peste ceea ce. la imaginea unui copil : îmi îndrept intens privirea spre Binele Suveran al copilăriei. în sfîrşit. totuşi. în acord perfect cu fiinţa mamei mele şi. Am pierdut-o. la modul utopic. la sfîrşit. negîndu-se . vorbind) mama . m-am întors de-a lungul unei vieţi. poate permite fiinţa tehnică a fotografiei. că neînsemnătatea superficială a limbajului. Trăiam în această atmosferă (îmi era imposibil să particip la o lume a forţei. în mijlocul prietenilor mei). printr-o răsturnare pe care altădată am admirat-o în mod deosebit. spunea Godard. „a cărei realitate vie o regăseam pentru prima oară într-o amintire involuntară şi completă". regăsind. evocîndu-i doar identitatea. dacă individualul moare pentru a satisface universalul. Fenomenologia le-ar numi obiecte „oarecare" . aşezată în faţa porţii casei noastre. Incepînd cu ultima ei imagine. deopotrivă.. nu aş putea exprima acest acord decît printr-un nesfîrşit şir de adjective . ci a fiinţei pe care o dubeam. ultima . urcînd în timp trei sferturi de secol. îi dădeam să bea ceai într-un vas care-i plăcea pentru că din el putea să bea mai uşor decît din ceaşcă. nu am „perorat" niciodată în faţa ei. am trăit-o în realitate. aşa cum era. nu i-am „vorbit" niciodată. Dar durerea mea voia o imagine exactă. Moartea este aspra victorie a speciei. convins fiind totuşi că această fotografie concentra în ea toate predicatele posibile ce alcătuiau fiinţa mamei şi care. Această situaţie extremă şi deosebită. nu vă obosesc cu ele. nu viaţa mea. Ea. se citea totuşi pe chipul din fotografia pe care tocmai o găsisem. Această prefacere a Fotografiei (a ordinii fotografiilor). o simţeam. de distinsă. dar o imagine exactă : asta era pentru mine Fotografia din Grădina de Iarnă. diferit de sine. dar atunci. al mamei. după ce s-a reprodus ca un altul. fiinţa esenţială din prima fotografie. al mamei-copil. chipul bunicii sale. i-a apărut brusc în memorie. asemeni ultimei bucăţi compuse de Schumann înainte de sfîrşit. Tot aşa. Fotografia din Grădina de Iarnă era cu adevărat esenţială . Ea îmi dădea în sfîrşit un sentiment la fel de sigur ca amintirea. nu am convertit-o la nimic . cea din vara de dinaintea morţii sale (atît de obosită. Spre sfîrşitul vieţii sale. individul moare. pentru ea . 29 Nu puteam nici să-mi scot din minte că descoperisem această fotografie întorcîndu-mă în Timp. fiul îşi educă (politic. eu nu am educat-o niciodată pe mama.. altfel spus. într-un anume sens. prin suprimarea sau alterarea lor parţială. în mod obişnuit. Dacă. aşa cum au spus-o atîţia filosofi. o împăcare cu Moartea. o imagine care să fie. cît timp am trăit împreună. şi am regăsit-o. ca şi în prima fotografie — pentru mine. mă trimiseseră la acele fotografii ale ei care nu m-au mulţumit deloc. atît de puternică. invers. aplecîndu-se într-o zi să se descalţe. să ies seara. Legea mea interioară. gîndeam. nici o singură „observaţie". în ochii mei. doar o imagine". „Nu o imagine exactă. nu se ştie) una din cele mai frumoase fotografii care există . (căci încerc să rostesc acest adevăr). în schimb. cu durerea pe care mi-a produs-o moartea ei. deopotrivă. suspendarea imaginilor. mama era slăbită. de două ori. în felul meu. ele erau doar analogice. ştiinţa imposibilă a fiinţei iubite. dacă.

ELU. iar obiectele prin care se realizează transferul principal devin discrete. NU IZBUTEŞTI SA VORBEŞTI DESPRE LUCRUL IUBIT / 259 Nu izbuteşti niciodată să vorbeşti despre lucrul iubit * Destinat colocviului Stendhal de la Milano. în gara din Milano. se repede în chiar aceeaşi seară spre locurile de desfătare. deoarece atunci cînd transcria la maşină. Semnele unei adevărate pasiuni sînt întotdeauna puţin cam insolite. neaşteptate. pe care nici nu-1 cunosc. Particularitatea mea nu se va mai putea niciodată universaliza (poate. iar această primă viziune. sunetul celor opt clopote ale Domului. Era moartă. Citatele din Stendhal au fost transcrise din : Roma. am recunoscut în el aceeaşi pasiune. Neapole. abia descins în oraşul rîvnit. un maniac ce. după cîte se pare. Căci după ce şi-a scris scena plecării. 1980. Imaginea fantasmatică a apărut în viaţa sa brusc. nr. 1978. Florenţa.şi depăşindu-se astfel. Parodiindu-l pe Stendhal. la drept vorbind. ea „avea un dinte lipsă în faţă". Memoriile unui turist. prin scriitura care. oare ? Da. Viaţa lui Henry Brulard. adică ceea ce dezvăluie şi. aş fi putut să exclam : „Voi vedea aşadar frumoasa Italie ! Cît de nebun pot fi încă la anii mei !" Căci frumoasa Italie e mereu mai departe. traducere de Modest Morariu. 260 / HOLAND BARTHES asemenea amănunt cînd te îndrăgosteşti. în chiar boala ei. 85. Werther s-a îndrăgostit de Charlotte. aşa cum Stendhal adora tulpinile de porumb din cîmpia milaneză (decretată „luxuriantă"). ca proiect. după faptul că era îndrăgostit. traducere de Tudor Ţopa . pp. perfect intonate * sau cotletele milaneze . Pentru Stendhal muzica e simptomul actului misterios care inaugurează transferul. a doua era deja în maşina de scris. neînsemnate. utopic. de pe străzile din Tokio. care nu am procreat. chiar dacă. doar. Nu mai aveam decît să-mi aştept propria moarte. văzînd-o din pragul uşii cum tăia nişte felii de pline pentru fraţii săi mai mici. ca o dragoste fulgerătoare. Univers. maschează iraţionalul pasiunii. într-un anume fel. oricît de trivială ar fi fost. Pe placa galbenă a fiecărui vagon scria „MilanoLecce". Pleca un tren. traducere de Modest Morariu . Editura Sport-Turism. 32—38. La 25 februarie 1980. nu mai aveam nici un motiv să fiu în acord cu înaintarea Viului superior (specia). Se ştie că Italia a fost pentru Stendhal obiectul unui adevărat transfer şi se mai ştie şi că transferul e definit prin gratuitatea sa : el se instaurează fără vreo raţiune aparentă. Seara. printre alte lucruri. „Sosesc la şapte seara. Am cunoscut pe cineva care iubea Japonia aşa cum iubea Stendhal Italia . dimineaţa. Italia lui Stendhal e de fapt o fantasmă. era frig şi o mîzgă groasă pe jos. ceea ce s-a întîmplat şi de data aceasta. acesta e. urma să devină din acel moment unicul scop al vieţii mele). a trăit-o (dar a reuşit el. 1965. Un enunţ încheiat. Iată ce anume citeam în Fotografia din Grădina de Iarnă. Cel puţin aşa mi-1 închipuiam şi contează prea puţin cum e de fapt acel Lecce. Acum cîteva săptămîni am făcut o scurtă călătorie în Italia. avea să-1 ducă la cea mai puternică dintre pasiuni şi la sinucidere. să mă trezesc în lumina. pacea şi liniştea unui oraş îndepărtat. Atunci mi-am închipuit că pot să iau acel tren. în altă parte. totală. Această îndrăgostire a luat chipul unei actriţe care cînta la Ivrea Căsătoria secretă de Cimarosa . mi-am născut mama. ultimul text scris de Roland Barthes. nedialectică. 1970. oare ? am să spun la sfîrşit cum anume). pe care le-a şi descoperit. Prima pagină era dactilografiată. de gurile de incendiu vopsite în roşu. asemeni îndrăgostitului pornit în căutarea acestui lucru hotărîtor pentru atîtea din faptele noastre : prima plăcere . ce contează un * In Tel Quel. Nu am călătorit degeaba etc" — am zice. Ed. în acelaşi timp. Şi nu. — simptomul. alerg la Scala. dar. să călătoresc toată noaptea şi. eu. Stendhal o reproduce fără-ncetare. sleit de oboseală . Roland Barthes făcea întotdeauna mici modificări în text. în sensul că manuscrisul e complet.

Dar ce e un efect pur ? E un efect desprins şi oarecum purificat de orice raţiune explicativă. Franţa. căci e locul tatălui . recunoaştem un element constitutiv al transferului (sau al pasiunii) : parţialitatea. Stendhal e deci îndrăgostit de Italia . chiar dacă risc repudierea în numele onoarei naţionale : un francez în Italia găseşte secretul de a-mi nimici fericirea într-o clipită". la drept vorbind. omologul perfect al principiului iubirii dispersate : în timp ce interpretează. FemeiZe. soldaţii şi vameşii spanioli i se par fermecători. Această opoziţie e. Italia nu oferă o plăcere. Femeile. Muzica deţine un loc privilegiat pentru că ea poate înlocui orice : e gradul zero al acestui sistem. iată o frază ce nu trebuie luată drept o metaforă. încît ajunge să găsească în muzica italiană — pe care-o iubeşte — un principiu de neregularitate. în detalii precise . te farmecă diferenţa : te plictiseşti de Acelaşi. sora bunicului din partea mamei. ci o polifonie de plăceri : opera însăşi. matria. Acest plural amoros. informaţiile. dimpotrivă. în Italia nu Femeia merită adoraţia. celelalte arte şi. cei care am cunoscut pasiunea lud Stendhal pentru o ţară străină (cu Italia mi s-antîmplat şi mie acelaşi lucru. Stendhal e în mod vădit un specialist al acestor inversări : abia trecut de Bidassoa. i-a arătat copilului acel ţinut mai frumos decît Provenţa. coborînd din simplon.). celui pe care-1 practică azi un „amorez" e. crepe şi pezzi duri). dar rămîne plurală. analog. cînd o descopeream prin Milano. fără să încerci cel mai mic sentiment de vinovăţie faţă de dezordinea provocată de ea. El are această rară pasiune — pasiunea pentru celălalt — sau mai subtil spus — pasiunea pentru acest altul care se află în el însuşi. zgomotul german. In acest zel al îndrăgostitului de a consacra un amănunt îndeobşte neînsemnat. orice senzaţie. Noi. zarva muzicii germane. tot ce e „rău" — Franţa. fizică : Italia — habitatul natural. la urma urmelor. spune el. Statutul f-ău semnificant. si-multaneităţile : contrar proiectului romantic al Amorului nebun. în sensul strict funcţional al cuvîntului (să vezi reprezentaţia). In sistemul italian al lui Stendhal. Scala. Iubite şi desfătate — dacă-mi pot permite acest barbarism. După cum dictează entuziasmul momentului. ci o simultaneitate. o supradeterminare a plăcerilor :. Pasiunea e maniheeană : pentru Stendhal. adică. am mai spus-o. în general. de orice . e de a produce efecte fără să fie nevoie să-i afli cauzele. el există. „care ascultă geniul natural al ţinutului". veritabil spaţiu eidetic al desfătărilor italiene. însă. ritmată de o măsură implacabilă („maeştri în a ţine tempo-ul") . noţiune centrală a esteticii stendhaliene.care-i aminteau de Milano. ştim ce insuportabil e să întîlneşti întîmplător un compatriot în ţara adorată : „mărturisesc. iubirea şi îngheţatele (gelati. ea înlocuieşte şi reprezintă călătoriile. de fapt — odată ce i-ai admis superioritatea — să sari de la un obiect la altul. spre deosebire de bărbaţi. pentru germani. NU IZBUTEŞTI SA VORBEŞTI DESPRE LUCRUL IUBIT I 261 ce e „bun" — Italia. apoi la fel cu Japonia). ci întotdeauna. pe de alta. evident. sumă de plăceri discontinue şi parcă nesupuse naturalului garantat de o civilizaţie a femeilor. La Stendhal. îl exalţi pe voltul. O teorie în acelaşi timp estetică. aşa cum ţi le aduce în-tîmplarea. Muzica e un fel de primitiv al plăcerii : ea produce o plăcere pe care vrei mereu s-o regăseşti şi niciodată s-o explici — deci spaţiu al efectului pur. Pasiunea lui nu e confuză şi nici măcar difuză . nu e un teatru. e locul care îi repugnă „pînă la dezgustul fizic". Există în ataşamentul pentru o ţară străină un fel de rasism pe dos . un principiu stendhalian : el ne duce spre o teorie implicită a discontinuului neregulat. conversaţia. (nota trad. ea se întrupează. italienii nu respectă tempo-ul. adică Patria. la urma 262 / ROLAND BARTHES urmei. locul unde Natura se regăseşte prin Femei. Chiar asta încerc să dovedesc : „E ca-n dragoste. psihologică şi metafizică : pasiunea plurală te obligă. sînt acum reuniunile. cel mai preţios dintre toate. de unde se trăgea •— după spusele ei — tot ce era bun în familia lor : ramura Gagnon-ilor). pentru că ele sînt oricum inaccesibile. şi totuşi nu sînt îndrăgostit de nimeni". baletul. tot * în italiană în orig. opera italiană. „victime ale pedanteriei". spaţiu unde sînt reunite „Femeile" (şi să nu uităm că Elisabeth. la finele anilor '50. destul de tîrziu. Pe de-o parte. conduita aceasta e atît de conştientă.

El ştie prea bine toate acestea.. şi apoi pentru că Stendhal e scriitor şi pentru el nu poate exista plenitudine fără cuvînt (şi astfel. pentru că aici el nu e pe deplin nici călător (turist). în platitudinea lor.. Altfel spus. nici indigen . în ce priveşte discursul. Cred că putem adăuga sentimentului italian al lui Stendhal şi o anume inocenţă fragilă : Italia milaneză (cu Sfîntul Sfinţilor sau Scala) e chiar Paradisul. e important. Am fost de multe ori acolo ca turist. Doamna Z. o rosteşte. Eşuarea stilului poartă un nume. Îşi dă seama mereu că nu-şi poate „limpezi gîndurile" şi că ii e „cumplit de greu" să înţeleagă de ce iubeşte într-un fel Milano-ul şi în alt fel Parisul. înmărmurit etc. şi nu prin stare civilă. înfăţişează adesea cea mai pasionată fineţe împreună cu cea mai rară frumuseţe" etc. cum se spune în limbajul automobiliştilor. acest Bine Atotputernic trebuie să se exprime : să înfrunte o putere cîtuşi de puţin inocentă — limbajul. Totuşi. pentru că dezvăluie secretul neputinţei sau. dimpotrivă. sau — ca să spunem lucrurilor pe nume ■— Binele Atotputernic : „Cînd stau cu milanezul şi vorbesc milaneza uit că oamenii sînt răi şi tot ce am rău în suflet se stinge-ntr-o clipă". dar care. adică se repetă operaţia : „E ceva din frumuseţea celei mai vii simfonii de Haydn" . Stendhal nu are la îndemînă decît un cuvînt vid : „frumos" „frumoasă". Eşecul pîndeşte deci şi dorinţa lirică. Stendhal nu ştie să rostească bine Italia sau. Intîi.. se trece la altceva. mai curînd. „figurile bărbaţilor de la balul de astă-noapte ar fi oferit modele magnifice unui sculptor de busturi ca Danneken sau Chantrey". „cei mai frumoşi ochi văzuţi în 264 / ROL AND BARTHES viaţa mea i-am zărit la aceasta serată. să fie împărtăşit. analizez ceea ce am simţit atunci". ar fi murit „otrăvit de melancolie" . Platitudinea.) dar o privire şi mai cerească" şi pentru a însufleţi această litanie.) are ochi la fel de frumoşi ca ai doamnei Tealdi (. părăseam Sărbătoarea. pentru că Binele are o forţă naturală de răspîndire. oricît de paradoxal ar părea. Stendhal nu descrie lucrul. ardoarea sa italiană nu are nimic mistic). cufundat în lumea ingrată a cauzelor şi determinărilor. nu-i ră-mîne decît să strîngă roadele strălucite ale unei civilizaţii de care nu se simte răspunzător. mişcat. cuvîntul plat e un cifru." pe care1 adaug. monotonia călătoriei italiene e pur şi simplu algebrică : cu-vîntul. fiind însă milanez cu sufletul. şi nici măcar efectul. Mi-a venit apoi ideea să rămîn acolo un an ca profesor : feeria a dispărut. trimite la un sistem de senzaţii. superlativul : „Capetele femeilor.. o scurgere nesfîrşită de senzaţii. dar nu o reprezintă. un loc fără Rău. Dar analizează oare el cu adevărat acea senzaţie ? . şi asta pentru că ea nu e decît elementul unui algoritm menit să fundamenteze un sistem de practici. la drept vorbind. poate — în ciuda lamentărilor lui Stendhal — al acestei indiferenţe faţă de variaţie . decît un prilej de senzaţii". Şi eu am putut NU IZBUTEŞTI SA VORBEŞTI DESPRE LUCRUL IUBIT / 263 resimţi comoditatea acestei dialectici întortocheate : am iubit mult Marocul. despre care el spune că „nu e. Toate relatările despre călătoria sa italiană sînt ţesute din declaraţii de dragoste şi din eşecuri ale exprimării. frumuseţea lor te face să-ţi pleoi ochii" . Dar Stendhal vrea să întemeieze un fel de ansamblu nesistematic. vrea cu orice preţ să fie comunicat. El îşi proclamă iubirea.raţiune responsabilă. adică dacă Stendhal ar fi fost cetăţean italian. Sade foloseşte acelaşi procedeu : descrie foarte neîndemînatic frumuseţea. transpus. Italia e ţara în care Stendhal îşi pierde cu voluptate responsabilitatea de cetăţean. Izbindu-mă de probleme administrative şi profesionale. ci afirmă pur şi simplu : acolo apare un efect : sînt îmbătat. se vede şi la lectură. adică plat şi emfatic . trimit direct la altă categorie de semnificanţi : după ce trimiterea a fost sugerată. se foloseşte de cea mai găunoasă dintre figuri. el tinde mereu spre exprimare. Şi totuşi. prelungindu-mi uneori şederile ca să trîndăvesc. o cîntă. are loc o primă evaporare a lucrului : „Neştiind cum să zugrăvesc. discursul italian al lui Stendhal trebuie citit ca o tonalitate cifrată. „In viaţa mea n-am văzut laolaltă femei atît de frumoase . Această Italie. pentru a întîlni Datoria (cam aşa ceva trebuie să i se fi întîmplat lui Stendhal consul : CivitaVecchia nu mai era Italia). dar nu o poate cîntări sau. nu o poate negocia. Acest „etc. sintaxa. Prin urmare. suferă şi se plînge din cauza lor. (.

nu numai pentru că limba italiană (spune Stendhal în Despre iubire) — „o limbă mult mai potrivită pentru cîntat decît pentru vorbit n-ar rezista decît prin muzică în 266 / ROLAND BARTHES faţa clarităţii franceze care o invadează". aceasta e constrîngerea sistemului său. Pentru că el vrea să noteze „senzaţia de moment". ele nu se supun măsurii. Insist asupra acestei dificultăţi de a rosti Italia — deşi există atîtea pagini care descriu plimbările lui Stendhal — pentru că descopăr aici un fel de bănuială ce stăruie asupra limbajului însuşi. Muzica e astfel. căci se sustrage oricărei descrieri. care are o filosofie senzuală e poate cel mai puţin senzual dintre autorii noştri. Sînt asemeni unui pictor care nu mai are curajul să picteze un colţ din tabloul . Căci nimic nu e mai rapid decît stereotipul. exclamaţia : „la o serată milaneză. deopotrivă. iar pasiunea muzicii stîrneşte în suflet o vibraţie asemeni iubirii". dacă vrem să-i respectăm vigoarea şi acuitatea duce la afazie. odată cu senzaţia. tocmai pentru că senzaţia. unde se combină neîncetat două stereotipuri : frumosul şi superlativul său. Muzica şi Italia sînt. conversaţia italiană tinde mereu spre această limită a limbajului articulat. Vă mai amintiţi acea scenă celebră din Knock.). e mai senzual decît Stendhal : ştie să descrie tematic mîncarea piemonteză. Stendhal descoperă acest soi de suspendare desfătătoare a limbajului articulat. al doilea motiv pentru care Italia se sustrage limbajului. Cele două iubiri ale lui Stendhal. „ţinut al senzaţiilor" . dacă discursul pe care ea îl întreţine e mereu înflăcărat şi plat. în faţa Italiei. unui soi de gramatică expeditivă a discursului. Nu e uşor să redai o senzaţie. o anume bănuială în privinţa limbajului se apropie de afazia care se naşte dintr-un prea-plin de iubire. Dar. Stendhal vorbeşte despre Italia cu o intermitenţă aproape zilnică şi mereu aceeaşi. singura din lume care-i place. subiectul îl depăşeşte pe povestitor. Deci Stendhal vrea o scriere rapidă. senzaţia e supusă unei stenografii elementare. motiv pentru care e desigur foarte greu să i se aplice o critică tematică. a Femeilor. cu spontanul. nu se lasă spusă — cum am văzut — decît prin efectul său . — cînd vorbeşte despre Italia. pentru a rămîne fidel sistemului său. Stendhal este literalmente interlocat. limbajului militant al culturii. pentru a ajunge aici. Dar să analizăm mai îndeaproape economia discursului italian al lui Stendhal : dacă senzaţia stendhaliană se pretează atît de bine unei prelucrări algebrice. Primul ar fi că. faptul că nu mai citeşti romane şi aproape nimic altceva îţi lasă şi mai liberă inspiraţia de moment. de aceea Italia e adorată. Orice senzaţie. iar Italia cîştigă statutul artei cu care se confundă... M-am uitat la ceas : timp de trei sferturi de oră n-am auzit nici o frază terminată". pe care o explică el însuşi foarte bine (ca întotdeauna) : „Ce să fac ? Cum să zugrăvesc o fericire nebună ? Jur că nu pot să continui. o semnalează şi o afirmă fără să o descrie. prin însuşi statutul ei. Fraza. Stendhal trebuie să se grăbească. adică mereu întrerupt în elocinţa sa. e tocmai incultura sa : Italia nu citeşte. Chateaubriand) . aşa cum am văzut şi în legătură cu tempo-ul. a Muzicii. las pe mîine (. — mă opresc acum cu bună-ştiinţă la cealaltă extremă. armătură finită a limbajului.Cîtuşi de puţin : o numeşte. notează Stendhal plin de admiraţie. oricît de bizar ar părea. naturii înseşi a Italiei sale. civilizat. ea exclamă şi cîntă. ci şi din două motive mai ciudate. nu s-a făcut conversaţie decît prin exclamaţii. spaţii în afara limbajului. Mîna mea nu poate să mai scrie. pentru urechea lui Stendhal. aceasta se întîmplă. mai exact. aceste momente vin cind nu te-aştepţi. cînd bătrîna ţărancă. Stendhal. „naturaleţea" sa . de exemplu. încep dificultăţile limbajului. Căci tocmai aici. Or. pentru simplul fapt că se confundă. ezită între „mă gîdilă" NU IZBUTEŞTI SA VORBEŞTI DESPRE LUCRUL IUBIT / 265 şi „mă zgîne". Nietzsche. din păcate şi dintotdeauna. dacă putem spune aşa. nu vorbeşte. nu e senzuală. Acestea sînt geniul. siiită de doctor să spună ce simte. e inamicul (destul să ne amintim antipatia lui Stendhal pentru autorul celor mai frumoase fraze din limba franceză. în tot ce înseamnă Italia pentru el : „în pacea adîncă sub un aer minunat (citez din Despre iubire). Această întrerupere e de fapt o intermitenţă. Astfel.

o mare figură eliberatoare : deci Bonaparte care intră în Milano... plictisul. coborînd din Saint-Bernard . Napoli. Ca să rămînem la Jurnale. dacă vreţi. Cum se explică această răsturnare ? Pentru că Stendhal. în ciuda reticenţelor lui Balzac. în fond. fruct probabil al unei îndelungi iniţieri. tre-cînd de la Jurnal la Roman. Italia e o sărbătoare — iată ce comunică deci preambulul milanez al Mănăstirii. In fond. dar care nu suporta construcţia. mai exact. Stendhal scrie despre Italia pagini triumfale care îl molipsesc pe cititorul din mine (deşi nu cred să fiu singurul) cu acea jubilaţie. miracol ! — expresie în sfîrşit triumfătoare a pasiunii sale italiene. Fabrice.cînd mint. Acest efect — efectul italian — are în fine un nume. Iată cum îmi pare a fi Italia lui Stendhal : un fel de obiect tranziţional. producînd astfel exact ceea ce-i lipseşte Albumului şi îi e propriu Cărţii.său . la care Stendhal avea toate motivele să nu renunţe. mai umil. extrem de plat. ci sărbătoarea. care vorbeşte despre iubire şi. a abandonat senzaţia. Această dialectică a iubirii extreme şi a exprimării dificile e asemănătoare întrucîtva celei pe care o cunoaşte copilul —■ încă infans. el schiţează d la meglio ceea ce nu poate picta. indistinctă. fragment viu. Aban-donîndu-se Mitului.. Dar ce e scriitura ? O forţă. adică însăşi trans-cenderea egotismului. Femeile. ca să nu strice restul. douăzeci de ani mai tîrziu. II . Această zugrăvire ă la meglio a Italiei.. Dar ce trebuie pentru a construi un mit ? Acţiunea a două forţe : întîi un erou. am avea tot temeiul să repetăm. ceea ce s-a petrecut — şi a trecut — între Jurnalul de călătorie şi Mănăstirea. pe de-o parte Tatăl. bogăţia.. al Frumuseţii.. dar mai ales. e scriitura... adică un sens : pe de o parte. eroismul. sărăcia. încredinţîndu-se cărţii.". care ocupă toate însemnările călătoriei italiene a lui Stendhal e ca o schiţă informă. Există acolo un fel de armonie miraculoasă între „imensa fericire şi plăcere care irumpe" la Milano odată cu venirea francezilor şi propria noastră bucurie de a citi : efectul povestit coincide în fine cu efectul produs. sînt ca dl. despre neputinţa de a NU IZBUTEŞTI SA VORBEŞTI DESPRE LUCRUL IUBIT / 267 o spune. Republica. plini de melancolie (sau tragism) : „nu izbuteşti niciodată să vorbeşti despre lucrul iubit". de la Album la Carte (ca să reluăm o distincţie mallarmeeană). printr-un fel de „apres-coup" care face şi el parte din logica întortocheată a iubirii. care vorbesc despre dragostea pentru Italia. ocol al adevărului şi deopotrivă — o. avariţia. pe de alta.... care nu mai e acela. aşa cum făcuse Stendhal. ca să se consacre acestei mari forme intermediare — Povestirea sau.". o antiteză. beţia.. de Goury . Ascanio. încă nu ştia că există o minciună. în aceste prime pagini din Mănăstirea. E vorba de admirabilele pagini cu care începe Mănăstirea din Parma. cu acea iradiere pe care jurnalul intim o spunea. Stendhal regăseşte plin de glorie ceea ce ratase oarecum în albume : exprimarea unui efect. Cînd era tinăr. dar nu o comunică (aceasta e cel puţin concluzia propriei mele lecturi). Grianta . mă plictisesc. Milano . e sufocantă. privat de limbajul adult — atunci cînd se joacă cu ceea ce Wdnnicott numeşte obiect tranziţional. a cărui manevrare ludică produce acele squiggles reperate de Winnicott şi care aici sînt jurnalele de călătorie. Şi totuşi. spaţiul care o desparte şi o leagă în acelaşi timp pe mamă de copilul său e chiar spaţiul jocului copilului şi al con-trajocului mamei — spaţiu încă inform al fanteziei şi creaţiei. pe de alta. minciuna romanescă.. Florenţa. deoarece. apoi o opoziţie. prin vigoarea ei. Mitul. dar nu o comunica. Poliţia. pătrunde în Italia. în epoca Roma. care destramă imobilitatea sterilă a imaginarului amoros şi-i dă aventurii sale o generalitate simbolică. Sărbătoarea. Austria. care pune în scenă lupta Binelui şi 268 / HOLAND BARTHES Răului. în acelaşi timp. Stendhal putea scrie : „..

Jean Thibaudeau a avut amabilitatea să întocmească pentru mine un lung chestionar. vizînd deopotrivă (conform regulii) viaţa şi opera. bunica din parte tatălui se trăgea dintr-o familie de nobili provinciali scăpătaţi (din regiunea Tarbes).Răspunsuri Pentru o serie de interviuri televizate. va trebui deci să restabilim implicit în cele ce urmează ghilimelele necesare oricărui discurs naiv referenţial : orice biografie este un roman care nu îndrăzneşte să-şi spună numele. neavînd decît două luni cînd ne-am mutat. familie. uneori pînă în pragul mizeriei. printr-o sărăcire generală : burghezia aceasta era fie cam zgîrcită. dinspre ma-măprotestant. a fost explorator. Cum tata era deja mort. deşi nu mai am nici prieteni şi nici rude). Mazarine. mi s-a dat religia mamei — calvinistă. 89—107. în timpul unor vizite nesfîrşite. Era. nici eu.. a murit în 1916 la Pas-deCalais. Dinspre tată. Bayonne. 47. un joc în ale cărui capcane nu puteam cădea nici el. la drept vorbind. în 12 noiembrie) la Cherbourg. la Paris. în timpul ocupaţiei naziste. cu atît mai mult cu cît nu mă sufocau. descins dintr-o familie alsaciană de meşteri sticlari. cînd aveam zece ani. dar aici nu poate fi reprodusă declt o mică parte din numeroasele întrebări la care am răspuns. pe strada Jacob. ceea ce a făcut-o pe mama. pe Jacques Callot. singurii bogaţi din toată această constelaţie. printr-un simplu efect al enunţării. stabiliţi într-un orăşel din Tarn (Mazamet. fie săracă. nr. „pupila Naţiunii".B. eul (şi întreaga sa cohortă de verbe la trecut) trebuia să fie aici asumat ca şi cum cel care vorbeşte ar fi acelaşi (în acelaşi loc) cu cel care a trăit. oraş * /in/ Tel Quel. dar care nu se vor difuza. există în originea mea socială un sfert de burghezie proprietară. funcţionar la Compania Căilor Ferate din Sud. doar în cartierul Saint-Germain-des-Pres (care era pe atunci un cartier provincial). M-am născut în timpul primului război mondial (la sfîrşitul lui 1915. pentru că n-am pus vreodată. din care am trăit destul de greu. eram catolic. bine documentat. Ca să vă las să judecaţi. mi s-a spus) . Aveam pe atunci unsprezece luni. ajunsă „văduvă de război" să mă ia si pe mine. mai mult ca sigur. copilărie.. în timp ce părinţii bunicii dinspre mamă. teritoriul copilăriei şi al vacanţelor mele de adolescent (de altfel. Vom fi deci nevoiţi sa ne reamintim că persoana care s-a născut odată cu mine. piciorul acolo. 1971. dar şi balzacian. unde a învăţat o meserie. din unghi biografic. unificate. pe Bonaparte. legătoria. un) sfert de veche nobilime şi două sferturi de burghezie liberală. Alle înlrebări biografice : adolescenţa ? studiile ? Mi-am petrecut adolescenţa la Paris. revin deseori în aceste locuri. Dar cele trei vacanţe de elev din fiecare an le- . direct. pentru că. Bunicul din partea mamei. Tatăl meu era ofiţer de marină . Cred că „patria mea" e sud-vestul : e ţinutul bunicilor din partea tatălui. fireşte. înregistrate sub genericul „Arhivele secolului XX". RĂSPUNSURI / 271 pe care nu-1 cunosc. Cred că aparţin burgheziei. acum locuiesc tot prin apropiere. o mică topitorie. la 12 noiembrie 1915. o persoană întii în întregime „imaginară" .' ROLAND BARTHES ceput foarte curînd să mă amuze. pp. într-o bătălie pe mare. precis. Interviul acesta a fost înregistrat. vă dau lista celor patru strămoşi ai mei (la fel se proceda la Vichy. Discuţiile acelea au în272 . Pe scurt. între 1887—1889 a explorat cotul Nigerului. Iar răspunsurile au fost rescrise — ceea ce nu înseamnă că ar fi vorba de scriitură. deoarece veneam amîndoi dintr-un domeniu teoretic unde biografia e prea puţin apreciată. va deveni mereu. niciodată (poate doar cind autorul va muri). pe strada Senei. R. pentru a se afla cîte procente evreieşti erau într-un individ) : bunicul din partea tatălui. provenea dintr-o familie de notari. o anume burghezie provincială. origine de clasă. toate contopite. unde locuiau bunicii dinspre tată e un oraş care a avut în trecutul meu un rol proustian. unde veniseră din Lorena. Primele întrebări : naştere. căci acolo am auzit discutînd. aveau la Paris. căpitanul Binger.

de care m-am ocupat serios (în detrimentul certificatelor de licenţă). dar în 1935. Am început şcoala mai întîi la liceul din Bayonne. în Isere.am petrecut întotdeauna în Bayonne. întorcîndu-mă la Paris. cu mult înainte de a învăţa să scriu. ci preceptele. cînd încerc să definesc unele noţiuni de teorie literară. Şi azi. după o scurtă reîntoarcere la Paris. am fost fără „mediu". Mi-am trăit adolescenţa singur. la liceul Montaigne. aparent fără vreo legătură cu muzica clasică şi cu tinereţea mea. Aproape toată această lungă perioadă a coincis cu Ocupaţia. Fusesem scutit de serviciul militar din cauza primei mele tuberculoze. dar mai ales făceam multă muzică. am fost pedagog la liceul Voltaire şi la liceul Carnot. in momentul Eliberării ? La drept vorbind. un ziar de „stînga". Gide. e inocentă faţă de el. fiind exclusiv maternă (sînteţi autorizat să interpretaţi răspunsul meu astfel : Mama e desprinsă de mediu. pe Allees Paulmy. pe care am compensat-o fondînd împreună cu un coleg. să aflu ce e limba (franceza). marxism. de a corxepe sunetele. o reţea de relaţii. nu participă la ticurile lui. pînă la sfîrRASPUNSURI I 273 şit. distrugînd expresivitatea psihologică printr-o producere pur muzicală a plăcerii : tot atîtea limpeziri actuale pentru mine. căruia îi păstrez o imensă admiraţie . am compus cîteva mici piese. iar mai tîrziu. reîntorcîndu-mă la Paris. Această întîmplare mi-a distrus „vocaţia" : fiind bun la „litere". nenorocirea lui Panzera a fost că a încetat să cînte chiar cînd se lansa microsionul. ziar radical-socialist. iar apoi. rămăşiţă a unei vechi fabrici de frînghii. de a pronunţa. Cînd a început războiul am fost numit profesor (pentru clasele a 3-a şi a 4-a) la liceul din Biarritz . apoi la Paris. apoi. probabil tocmai pentru că lucra. în acest sens. nu comunicam decît cu colegii de clasă. de pildă. la Bedous. Asta nu înseamnă că nu m-am format urmînd un anume mod de viaţă. voiam să urmez. nu am decît să-mi pun un disc de-al lui. Proust. De fapt. pînă cînd mam îmbolnăvit. Educaţia era suficientă pentru aşa ceva. Cu două luni înaintea bacalaureatului de filologie. am luat lecţii de muzică de la Charles Panzera. Bonne chanson. Cu atît mai puţin. din punct de vedere intelectual şi politic. Sigur că anturajul bunicilor mei din Bayonne forma un „mediu". liceul . aproape pînă în 1939. pacifist şi anti-clerical în fond. pînă* în 1946. înainte de a mă îmbolnăvi. iar cînd pianul era liber. Anatole France. Atunci (în 1941) mi-a revenit tuberculoza şi am plecat să mă tratez mai întîi în Sanatoriul Studenţilor de la Saint-Hilaire-du-Touvet. el a fost în esenţă scris : cărţile găsite în casă. pe urmă. burghez. în sanatoriu am . felul de a cînta. mă aşezam la el şi începeam să descifrez melodii . cînd am făcut o nouă criză. Mătuşa mea era profesoară de pian. din nefericire o reimprimare. am trăit războiul într-un pat de sanatoriu. Dacă vreau. dar nici el nu m-a uitat. Şcoala Normală Superioară . indiscretul Fischer-Dieskau. fiindu-şi sieşi un „bun" mediu sau cel puţin filtrul acelui mediu . Se citea VOeuvre. din 1943. în ce priveşte mediul cultural. mi se întîmplă să-1 regăsesc în mine pe Panzera : nu filosofia lui. în ciuda sărăciei. romanele anilor '20—'30 . în Elveţia. am făcut o hemoptizie şi am plecat să mă tratez în Pirinei. întrun anume sens. la 10 mai 1934. lăsînd astfel generaţiei de azi un gol pe care 1a umplut apoi abuziv. Clasici. 274 HOLAND BARTHES Cum aţi trăit războiul ? Cine eraţi. la Louis-le-Grand. grupul de Teatru antic de la Sorbona. nici su-prarealism. la Leysin. nici critică. dispărut dintre noi (asasinat de nazişti). Valery. aşa încît auzeam toată ziua cum se cînta (nici măcar gamele nu mă plictiseau). ea însăşi „dezintegrată" social (nu însă „declasată"). Jacques Veil. de suporturi. ea aboleşte deci alienarea socială). pe care le împrumutam în mare parte de la un cabinet de lectură de pe strada Gambetta). nici filosofie. de modele. m-am mulţumit să-mi pregătesc o licenţă în limbi clasice : măruntă investiţie. Nu aveam „relaţii". la bunica şi mătuşa mea. în vremea aceea. dar am mai spus că el era pentru mine un spectacol. Singurul meu mediu era şcolar. cu mama. Acolo citeam enorm (în special romane. care locuiau într-o casă mare. pe valea rîului Aspe. Ce „mediu" v-a format ? Ce e un „mediu" ? Un spaţiu al limbajului.

alţi doi oameni s-au mai interesat de primele mele texte şi mi-au cerut să fac din ele o carte : Raymond Queneau (dar Gallimard a respins manuscrisul) şi Albert Beguin care. este „Gradul zero al scriiturii". ceea ce am perceput în marxism datorită lui Fournie a fost dialectica). Îmi aduc aminte că într-o seară. toate au reuşit să-mi forRASPUNSURI 275 meze o foarte înaltă idee despre dialectica marxistă (sau. 276 / ROLAND BARTHES Prima dvs. mai curînd. era un fost tipograf. supleţea. Oînd s-a semnat armistiţiul — ca să răspund direct şi. împreună cu Jean Cayrol. — eram deci sartrian şi marxist : încercam să „angajez" forma literară (al cărei sentiment percutant lam avut cu Străinul lui Camus) şi să marxizez angajarea sartriană.B. La Leysin. Nadeau mi-a cerut două articole pentru Combat. în clinica universitară unde urmam tratamentul vreo treizeci de persoane. în timp ce eram internat la Leysin. el răspundea de pagina literară din Combat — despre a cărei importanţă în epocă ne amintim cu toţii. Acest sentiment de panică mă mai cuprinde încă şi azi. La un moment dat m-am gîndit să abandonez studiile de filologie. inteligenţa. mai ales despre Străinul lui Camus. Sau cel puţin — şi tocmai aici era probabil neajunsul —. carte.) ? „Subiectul" (lucru ce nu se prea ştia pe atunci) e „divizat" . adică a gradului zero al scriiturii. excedat de sistemul acela. un prieten. îl cunoştea pe Maurice Nadeau . eram mai degrabă copleşit de ruşine. coincis la întrebarea dvs. să-i dau o justificare marxistă : dublul proiect. forţa cuvintelor îmi apare exorbitantă.fost fericit. Dar pînă atunci. răspunderea lor — de nesuportat : mă simt prea slab în faţa propriei mele scriituri. era o lucrare despre incantaţii şi evocări în tragedia greacă). de programul dvs. pe cît posibil. altfel spus. am fost fericit : am citit. (de mijloacele. las textul să . Existences. elenistul . Pe de altă parte. m-a introdus la Editura Seuil. în afara lui Nadeau. după ce aflasem că Gradul zero va fi în mod sigur publicat la Seuil. eram scindat. după ce scriu unele texte (nu mai vorbesc despre repulsia — care e de fapt o teamă — de a-mi reciti cărţile mai vechi) . Paul Mazon. Ca subiect al unei lupte sau al unei acţiuni considerată de mine drept luptă — adică demonstrarea angajării politice şi istorice a limbajului literar — eram sigur pe mine . cea din 1953. triumful deplin al caracterului său care-mi părea despovărat de orice excitare politică. acel soi de libertate morală. Fascinaţia aceasta nu m-a mai cuprins decît citindu-1 pe Brecht. anii '45—'46 erau epoca descoperirii lui Sartre. I le-am dat (în 1947) : din ele s-a născut apoi Gradul zero ăl scriiturii. Deşi foarte scurtă. Fournie. un militant troţkist întors din deportare . ca să încep medicina (voiam să fac psihiatrie) . poate doar cu excepţia ultimelor zile. căci puţin mai tîrziu. Prietenul despre care v-am vorbit. mi-a vorbit convingător despre marxism . uşor de întrevăzut în Gradul zero al scriiturii. citind cartea aceea mi-a venit pentru prima oară ideea scriiturii „albe". mi-am cheltuit mult timp şi energie devotîndu-mă prieteniilor. pe scurt. dintr-o dată. am început ceea ce se chema pe atunci P.. Şi totuşi continuu. dar ca subiect ce producea un obiect oferit public privirii celorlalţi. „sigur" de dvs. ea poate fi considerată drept un debut de o excepţională siguranţă. care tocmai apăruse . mergînd pe Bulevardul Saint-Michel. ironia şi înţelepciunea lui. I-am arătat lui Nadeau (cred că era prin 1946) un scurt text pe ideea scriiturii albe şi' a angajării formei. Cum aţi ajuns la critica literară ? Să fi ajuns doar ? Sau. după o şedere la Bucureşti şi la Alexandria. cînd m-ara simţit deja saturat. căreia i-am rămas credincios pînă azi. dar m-a oprit o nouă criză şi m-am mulţumit să-mi iau licenţa în studii clasice (am dat examenul de diplomă cu un om pe care-1 iubeam mult. cînd m-am întors la Paris. subiectiv vorbind. deci „subiectiv". Eraţi atunci. funcţionar (destul de liber) la Direcţia generală a relaţiilor culturale.C. am dezvoltat aceeaşi temă în cîteva noi articole pentru Combat (în 1950). căruia îi datorez acest lucru capital — debutul. Fournie. forţa analizelor sale politice. pe vremea aceea. am roşit deodată la gîndul că nu mai puteam sămi retrag acea carte. am scris cîteva articole pentru revista Sanatoriului Studenţilor. oare la critica literară am ajuns ? N-am să descriu aici decît împrejurările.

care n-o făceau. pentru o teză de lexicologie despre vocabularul problemei sociale din Franţa anilor 1930. fratele istoricului religiilor. dar va trebui atunci să invocaţi inconştientul sau lenea mea. fapt care mi s-a părut suficient ca să protestez de fiecare dată cînd Michelet era apropiat de Bachelard. A fost o alegere deliberată ? Sau o serie de împrejurări exterioare au contribuit. Abia dacă auzisem de numele lor (poate cu excepţia lui Paulhan). cu excepţia lui Lefebvre şi Goldmann ? După părerea dvs. căci îmi spun că nu e decît un moment înşelător în elaborarea scriiturii. nici pe Blanchot. pe care le las în grija unor eventuali critici. ceva din Troţki. Bataille.. în 1952 am obţinut o bursă de la C. orice ar face. Bineînţeles că puteţi considera ignoranţa respectivă drept „omisiune". Sartre-tot ce se putea cunoaşte pe atunci. l-am putut citi pe Michelet în întregime . sociologia lexicurilor. care m-a încîntat imediat prin unele pagini (în special. nu-1 cunoşteam RĂSPUNSURI / 277 nici pe Paulhan.. cu infinit mai puţine lecturi decît v-aţi închipui : nedreptatea. pur şi simplu. Această critică tematică nu-i datora nimic lui Bache-lard. puţin din Lenin. asemeni vorbirii. Ponge. Se pare că în aceste probleme de cronologie intelectuală. spre deosebire de universităţile franceze. Joseph Baruzi. în ce mă priveşte. îl ştiam pe Marx. fascinant. Drept care. ca şi mine. forţei lor baroce. ştia să stîrnească acea enigmă a demodatului. Sartre au contribuit la formarea dvs. nici pe Bataille. mai exact. scriitura devine teroristă (teroare care se poate întoarce împotriva autorului său) şi că voinţa de a o relua e derizorie. de teama contaminării). se repetau. la Leysin (deoarece universităţile elveţiene împrumutau cărţi şi celor bolnavi de tuberculoză. şi ele..N. El m-a făcut să-1 citesc pe Michelet. Cel mult. indiferent de conţinutul lor sau care. Aţi putea să justificaţi „omisiunile" din „Gradul zero" (Artaud. Mai tîrziu. chiar sărăcia alegerii lecturilor nu te împiedică deloc să scrii — iar la nevoie — nici despre lucruri actuale. Şi apoi mai e acel soi de filosof ie care mă convinge că. nici o teorie a literaturii („sistem" şi „teorie" erau. al specialistului în San Juan de la Cruz. de pildă) ? Acele „omisiuni" erau de fapt necunoaşteri : nu-1 cunoşteam nici pe Artaud. Oricum. la scrierea cărţii ? Pe cînd eram student. care era profesor acolo. Acolo mă ocupam cu doctoratele Honoris Causa şi călătoriile profesorilor din diverse congregaţii.R. îmi amintesc. Clasînd aceste fişe ca şi cum m-aş fi amuzat cu un joc de cărţi. pînă la „Michelet par lui-meme" ? Am rămas la Serviciul Relaţiilor culturale timp de doi sau trei ani . de altfel. l-am cunoscut pe Greimas. dvs.S. Căror sisteme critice sau teorii ale literaturii le e tributară „Gradul zero" ? Paulhan. cele despre ou). La fel. Cine-1 cunoştea după război. Joseph Baruzi avea o extraordinară cultură „marginală" . am scris întotdeauna cu mult mai multă opacitate. ea e o parte expusă a corpului tău. trebuie să amintesc că în timpul şederii mele la Alexandria. mă întîlneam cîteodată cu un om. copiam pe fişe frazele care-mi plăceau. citisem (în sanatoriu) multă literatură. acea fază — probabil de neevitat — cînd mai crezi că. nu se putea să nu ajung la o tematică. în cazul lui Lukâcs. Datorită 278 ' HOLAND BARTHES lui Greimas am început să mă ocup de lingvistică şi prin el l-am cunoscut pe Matore : am început atunci să studiez lexicologia sau. Aţi publicat în 1954 „Michelet par lui-meme". îmi corectez în text ceea ce-mi pare prea expus prostiei sau agresivităţii : abat unele trăsături. datorită. Blanchot. ar exista un soi de morală intelectuală care l-ar obliga pe eseist să fie în mod sistematic interesat de producţia din jurul său. cuvinte ignorate în acea epocă existenţialistă) . nici pe Lukâcs. parţialitatea. nu am avut decît să o scriu cînd cei de la Seuil (cred că Jeanson) mi-au cerut un „ecrivain de toujours". hazardul. vă era cunoscută opera lui Lukăcs ? Nu cunoşteam nici un sistem critic. fără îndoială. De fapt. ? Cît priveşte marxismul. în 1950.circule. proiectaţi pe nedrept prezentul în trecut : faptul de a nu-1 cunoaşte pe Bataille în 1950 avea un cu totul alt sens decît l-ar putea avea azi. în fond. din simplul motiv că nu-1 citisem. Viaţa dvs. din multe puncte de vedere. de ce să-1 fi refuzat pe Bachelard ? . nici pe Ponge.

totuşi. la Teatrul popular ? Teatrul popular a avut două perioade. publicul acesta e aproape de „oereprezentat"). Cînd scrii un text pentru o revistă. Ecrits. aş mai avea oare curajul de a scrie ? Revii deoi mereu la revistă). noi (deci Voisin. cu atît mai mult. mărturisit sau nu. în afara unor considerente tactice de luptă. Pentru scriitură. O primă întrebare: ce reprezintă pentru dvs. Dort şi cu mine). nici o carte despre teatru. care nu o presupune cîtuşi de puţin. Şi totuşi. $i într-altul. în prima.. revista este o etapă a scriiturii. fără a fi reunite în volum. nu aţi încetat (cf. p. mai ales în revista „Ies Lettres nouvelles". E vorba despre o culegere de scurte texte publicate între 1954 şi 1956. E ca un atelier. Dar el nu avea — sau nu voia să aibă — nici o cultură ideologică. din clipa cînd am luat act de el. în cele din urmă. Pentru mine. fără să-1 rupi încă. dar care se situează. Bătălia radicală pe care am purtat-o atunci (mai ales Voisin. care presupune o adhominare * precisă şi carte.) — căci în Franţa. publică. alţii şi-au pierdut vremea. poate. e foarte posibil să revin serios asupra lui Brecht. 280 HOLAND BARTHES RĂSPUNSURI / 281 Nu aţi publicat. fie ca să conteste diferenţa pe care noi o observam în teatrul brechtian. „gestus social". revista reprezintă un fel de «tapă intermediară între vorbire. cu cît nu e la modă şi cu cît nu a reuşit încă să pătrundă în acel cîmp axiomatic al avangardei.). o revistă ? Unul din primele efecte ale scriiturii (fie că vrei să-1 eviţi. despre teatru sînt risipite în Mitologii. la drept vorbind. cînd începi să slăbeşti. pentru dvs. Morvan-Lebesque şi cu mine) am decis să apărăm. ca să-1 susţinem pe Brecht. a doua perioadă a Teatrului popular a început prin venirea în Franţa a lui Brecht şi lui Berliner Ensemble (în 1954).Vreţi să ne vorbiţi despre participarea dvs. pe de altă parte. pe scurt) despre şocul pe care mi 1-a produs teatrul brechtian şi despre motivele pentru care. filtrîndu-1 prin „vocabularul psihanalizei". ci la grupul de redactori . în ce mă priveşte. inteligenţa şi arta nu se împacă prea bine —. nici de marxismul. Mitologii apare în 1957. De aceea. Literatură şi semnificaţie. .adresă colectivă. Dort. unii ne-au părăsit. scriu pentru ei. acceptarea unei rostiri care ar constitui între cei doi subiecţi un pact. ca „seducţie menită să obţină de la Celălalt. ombilicul transferenţial al limbajului (dar această etapă nu e niciodată complet încheiată: dacă n-aş avea prieteni. De ce ? Exemplaritatea lui Brecht e legată. nu cred că exemplaritatea lui Brecht ţine. nu am mai putut gusta şi nici chiar frecventa alt teatru .. dacă n-ar trebui să * Termen juridic (argumentul ad hominem). Textele dvs. pentru munca şi „scriitura" dvs. Duvignaud. în Despre Ra-cine şi Eseuri critice. să protesteze împotriva „dogatismului" şi a „terorismului" brechtianismului francez. nu ie gîndeşti prea mult la publicul ei (oricum. în autenticitatea sa. ne-a atras multe duşmănii . de baza sa marxistă ? Am vorbit în două rînduri (e drept. de solidaritate. Paris. Brecht e mereu foarte actual. nu însă una. Dumur. ci de fuziunea lor : adică a unei raţiuni marxiste şi a unei gîndiri semantice. Brecht era un marxist care a meditat asupra efectelor semnului: lucru rar întîlnit. şi într-un caz. păstrînd totuşi în concepţia spectacolului exigenţa unui rafinament estetic. etapa cînd scrii pentru a fi iubit de toţi cei pe care îi cunoşti. (Nota trad. 1963) să vă raportaţi Ia Brecht. în măsura în care — la urma urmelor — acesta era un bun teatru RĂSPUNSURI / 27? popular : Vilar încerca să distrugă instituţia publicului burghez. ba chiar să criticăm Teatrul Naţional Popular al lui Vilar. şi nici de estetica sa (deşi ambele au o foarte mare importanţă). fie că aspiri la el) este că nu ştii cui vorbeşti: a scrie nu este transferenţial (iată de ce mulţi psihanalişti „ortodocşi" refuză ideea unei critici literare psihanalitice). teatru „epic" etc. ei au meritul de a se constitui într-un fel de . 242) îl defineşte într-un mod propriu. într-o lucrare viitoare. ca o „clasă" (cum se spune la Conservator „clasa de vioară") : scrii pentru „clasă". La-■can (în La chose freudienne. De ce ? Din simplul motiv că nimeni nu mi-a cerut-o. pe care J. o etapă prudentă. despre care nu am să vorbesc aiei. fie ca să ironizeze presupusul intelectualism al conceptelor brechtiene („distanţare". la drept vorbind. înţeleaptă. după puterile noastre. teoria şi dramaturgia lui. fie pentru ca. dincolo de raţiunile argumentului".

1956—1963 : atunci am trecut printr-o anume nesiguranţă profesională. cel puţin. în ce mă priveşte. ci „mic-burgheză" .. un mit) . să fie oare tăcerea dvs. în rest. Am făcut o sociologie sau. dar ca farsă (vă amintiţi schema lui Marx) . am crezut atunci cu ardoare că mă pot integra unei ştiinţe semiologice .în prefaţa din 1957. ci sintagme.S. sau. Or. sociologi) ce este ea.. aveam timp . din anii '50 ? Scopul Mitologiilor nu era unul politic.R. atunci cel puţin la o cercetare foarte serioasă a micii burghezii. Interesul meu (foarte ambivalent) pentru mica burghezie decurge din acest postulat (sau din această ipoteză de lucru) : azi. de exemplu Comerţ şi Industrie — punea problema a ceea ce s-ar putea numi semantica asociativă). prin care aş învăţa de la alţii' (teoreticieni politici.R. Cum nu prea avansam cu studiul. stereotipuri . după apariţia acestora. ci ideologic (paradoxal. dar nici nu avea pretenţie în acest sens. din fericire. am revenit la C. datorită sprijinului dat de Lucien Febvre şi Georges Friedmann. dar tot pentru a doua oară am fost. astăzi" (1956). după cum v-am spus. degradînd-o pe cea burgheză . In această perioadă nu cred că am traversat din punct de vedere intelectual vreo „criză" . o teză de lexicologie. ceva mai mult chiar decît contul burghez). o socio-semiologie a Vestimentaţiei — din care s-a născut mai tîrziu Sistemul modei. nu aţi mai publicat timp de cinci ani. cultura nu mai e aproape de loc „burgheză".N. cum . mă gîndesc cîteodată. nici măcar nu ştiu dacă o „criză" te împiedică să-ţi scrii cărţile sau. aventurile ideologice par mult mai numeroase decît cele politice). dacă nu la o carte serioasă. prezentaţi Mitologiile ca o tentativă de a „surprinde abuzul ideologic în expunerea decorativă a acelui se-nţelege de la sine". Cîţiva ani după aceea (nu-mi mai amintesc data).. economişti. dimpotrivă. dar de această dată la sociologie. cred că era vorba mai curînd despre aceasta din urmă. această „farsă" e cultura •aşa-2is de masă. altfel. Şi.S. căci dacă o versiune semiologică a ideologiei a fost deja schiţată. 282 / ROLAND BARTHES Aţi insistat de mai multe ori asupra importanţei pe care a avut-o în „evoluţia" dvs. în Franţa zilelor noastre. de altfel. Metoda nu era prea ştiinţifică. reprimit de către Fernand Braudel la Ecole des Hautes Etudes. am fost bîntuit de un vis (euforic) al scientifici-tăţii (ale cărui reziduuri sînt Sistemul modei şi Elemente de semiologie). fără încetare.N. dar nu voiam să mă rup de sociologie (de unde „reprezentările colective". dar foarte curând m-am împiedicat de unele dificultăţi de metodă pe care nu le-am putut rezolva şi despre care nici nu bănuiam cît erau de „interesante" (pentru a simplifica. Iată de ce. mai exact. o teorie. citindu-1 pe Saussure. Teoria Mitologiilor face obiectul unei postfeţe . deschiderea metodologică a apărut abia după aceea.. simbolurilor şi a reprezentărilor". mi-a fost retrasă.N. cum s-o definesc prin criterii care nu ar mai fi pur culturale. volume reiau texte scrise de fapt în acest interval. eseul „Mitul. cultura burgheză revine în Istorie. nici o carte. Vreţi să vă precizaţi poziţia politică de atunci. am pierdut pentru a doua oară bursa de la C. Deoarece Saussure mă ajutase să definesc (sau cel puţin aşa îmi închipuiam) ideologia. mica burghezie încearcă în momentul de faţă să îşi elaboreze propria cultură. Începusem. elanul mergînd pînă la entuziasm în faţa nevoii de a te informa . semnul unei „crize" ? Al unor „dificultăţi" de ordin „poetic sau ştiinţific ?. Atunci Robert Voisin m-a ajutat. Titlul acesta era un compromis : voiam să fac semiologie (de unde „semnele" şi „simbolurile"). In 1962 am ajuns director de studii şi am propus un seminar despre „sociologia semnelor. apoi. prin schema semantică a conotării. bursa de la C.R. parţială. Dar cum în mine contul mic-burghez se mai reglează şi acum (ba încă. Pe atunci nu mă prea interesa să scot cărţi.S. tocmai încrederea. din punct de vedere politic şi economic. Specificul Mitologiilor constă în faptul că ele atacă sistematic în bloc un fel de monstru pe care l-am numit „mica burghezie" (chiar dacă fac din ea. Chiar dacă următoarele dvs. ca şef de lucrări. ea ar mai fi trebuit şi trebuie încă şi acum completată printr-o teorie politică a fenomenului mic-burghez. chiar dimpoRASPUNSURI / 283 trivă. să spunem că era vorba de greutatea de a clasa nu cuvinte — lexicologia ştia foarte bine să facă aşa ceva —. lovesc în ea din plin. luîndu-mă cu el la Editions de l'Arche . expresie venită din sociologia durkheimiană). care încheie seria Mitologiilor. pînă la urmă.

psihanaliza. cel puţin pînă în prezent. înainte de a apărea antologia lui Todorov. care m-a făcut mai ales să cunosc de foarte devreme teoria jakobsoniană a acelor shifters şi aspectul formal al unor figuri. — scriitori „preferaţi" ? Dar ce e. ce ostilităţi aţi mai provocat ? „Afacerea Picard" avea antecedente. Viggo Brondal. sînt ei — pentru dvs. Tel Quel. respectiv pentru cea din secolul al XlX-lea. în ce mă priveşte. Mărturisesc că Chomsky a început să mă intereseze. Kristeva. o simplă comandă. chiar pe el. această căldură care înalţă ştiinţa (deosebit de riguroasă în cazul lui Benveniste) spre altceva este — o ştiţi prea bine — ceea ce numesc scriitură. în acest caz. fapt care întreţinea scriitura (dorinţa scriiturii). nu în prima. Noua critică sau noua impostură atacă violent „noua critică" şi pe dumneavoastră în special. începînd din 1950. marxismul. Hjelmslev m-a ajutat să extind şi să formalizez schema conotării. Racine era. Acest atac e susţinut „fără probe. scriam multe articole. cred că e pur şi simplu 284 / HOLAND BARTHES acela pe care-1 reciteşti periodic . al conversaţiilor — chiar şi sub forma unor frînturi grăbite şi rău înţelese —. datorez mult discuţiilor avute. teoria scriiturii şi a textului (deşi e fals să „reduci" aceste discipline la semiologie. în schimb. Flau-bert si Proust. inter-textul face presiune asupra unor preocupări şi bate la uşă să intre. Mi-ar fi plăcut mult să o fac. După 1953. fiind semnificativi pentru literatura clasică. cu multă întîrziere. pretextînd că eşti „semiolog" : există o dislocare generală spre altceva). cel uitat şî părăsit într-un mod atît de nedemn azi . deşi există un anume risc în a considera denotarea ca o stare naturală şi conotarea ca o stare culturală a limbajului. contestat de alţii. de la care am preluat noţiunea de „grad zero") . Cu aceasta intrăm într-o istorie strict contemporană (Levi-Strauss. aşa cum am mai spus. Todorov. aceasta din urmă nu s-a modificat şi aprofundat decît graţie altor discipline. Nu mai ţin minte cînd anume l-am citit pe Propp în engleză. care atunci. Derrida.aţi şi notat deja. ? Am să răspund invocînd mai curînd viitorul decît trecutul. în 1965. Ca să citez cîteva nume. a demonstrat că „adevărul" meu se găsea în cea de-a doua postulare. pe Benveniste ii aşez mai presus. altor concepţii. noţiune care a avut întotdeauna o mare importanţă pentru mine şi de care nu mă mai pot dispensa. Dar dintre toţi lingviştii citiţi. cu Greimas. avînd nevoie de un Racine. In ce priveşte autorul „preferat". Ce opere lingvistice sau ce alte discipline ştiinţifice v-au determinat cercetarea semiologică ? întreaga cultură. pe atît nu-mi place Racine. dar profesorul care alesese deja manuscrisul „bun". aş spune că. Două din cărţile dvs. sau prin ei înşişi ? Iar pe de altă parte. cum ar fi metafora. Sollers) care face subiectul seminarului meu pe 1971— 1972. Pe cît de mult îmi place Michelet. brevetat de unii. impulsul spre semiologie îmi vine de la Saussure. de la Clubul francez al Cărţii îmi ceruse o prefaţă pentru Memorii de dincolo de mormînt. în fond. elipsa . Adică ea poate foarte bine reveni . ca de altfel şi cartea lui Erlich despre formaliştii ruşi. există la suprafaţa lingvisticii sale. la o recomandare verbală a lui Levi-Strauss. era previzibilă pentru dvs. au drept titlu un nume propriu: Michelet şi Racine sînt pentru dvs. N-am putut să mă apuc de el decît silindu-mă să-i transfer unele probleme personale de alienare în dragoste. Căci dacă afacerea Picard e închisă. deşi mai trebuie încă să depun cauţiune pentru ea ca „semiolog". RĂSPUNSURI. mi 1-a cerut („i-ar fi trebuit un calculator. cataliza. pe scurt. îl refuză pe Gregory. Căci dacă lingvistica a oferit semiologiei un cadru operatoriu. Ce s-a întîmplat după aceea. ansamblul infinit al lecturilor. fără nuanţări şi discernămînt" de o bună parte a presei. asta nu înseamnă cîtuşi de puţin că ea este exclusă. citit în 1956 (deşi încă din 1947 citisem un structuralist „minor". abia acum. dar i-a fost destinat un dansator"). Genette. altor exigenţe : etnologia. Gregory. sfîşietor prin discreţie./ 285 Lacan. un scriitor „preferat" ? Şi care sînt scriitorii „dumneavoastră" preferaţi ? Am vorbit despre cauzele personale care l-au generat pe Michelet. ca să ră-mînem la clasici. scriitori deosebit de importanţi. ceva asemănător freamătului apei dinaintea clocotului : această forţă. filosofia. un pamflet al profesorului Picard. autorii mei „preferaţi" sînt Sade. metonimia.

amestec de ştiinţă şi înţelepciune. odată formulată teoria semiologică. de pildă. nu şi funcţia topologică. Din cauza acestei modificări. însă. tentaţiile. cele prin care mă apropiam de el. aceste teritorii sînt înglobate întrunui singur : în linii mari. ea trebuie să revină. manuscrisul neterminat devenea repede anacronic şi de aceea am ezitat chiar să-1 public. naş fi cîtuşi de puţin surprins ca într-o bună zi. au plăcut. istoria intelectuală era foarte precipitată. oraşul etc. doar într-un singur obiect nu mi-am dezinvestit niciodată dorinţa — limbajul. m-am hotărît să omogenizez corpus-ul şi să mă limitez la vestimentaţia scrisă (descrisă în jurnalele de modă). pozitivismul. trebuiau elaborate semiotici particulare. Actorii vor fi alţii. „încercărilor" unei ucenicii nesfîrşite ? M-am gîndit iniţial să elaborez o socio-semiologie serioasă a Vestimentaţiei. dar o şi „ratează". pornind de la o observaţie particulară a lui Levi-Strauss. sociologismul. nici o plăcere) de la publicarea cărţii : îmi investisem toată desfătarea în elaborarea ei. a întregii Vestimentaţii (am început chiar nişte anchete) . Metodele însă. naivitatea era să crezi în meta-limbaj. ca şi cum ar fi nevoie să te consideri mereu nemulţumit de tine şi să faci progrese („să te maturizezi"). sociologist sau „marxist" (pun ghili-metele pentru a arăta că ar fi vorba atunci de un anume există deja aşa ceva. Altfel spus. In 1970. pe atunci credeam că. să rezolvi o problemă de fizică sau să meştereşti un obiect complicat şi inutil . această viziune deductivă mi s-a părut cumva „naivă" : „bunul simţ" ce pare să dicteze un asemenea demers ţine mai curînd de imaginarul savantului (folosesc întotdeauna acest cuvînt în RĂSPUNSURI / 287 sens lacanian). în ce priveşte caracterul nesfîrşit al uceniciei mele. există un singur loc : ocupanţii („actorii") se pot schimba. în realitate. Limbajul e micul meu obiect a. aş spune următoarele : nu ucenicia e nesfîrşită. chiar dacă produse aparent de o viziune supra-estetizantă asupra literaturii — au provenit şi deci pot foarte bine proveni şi în continuare dintr-un teritoriu advers : istoricismul. nici chiar concluziile invariabile ale unei cercetări. 286 / ROLAND BARTHES Sistemul modei apare în 1967. mai ales: „Această carte este urma muncii unui seminar ţinut timp de doi ani (1968 şi . e ca şi cum ai iubi mereu aceeaşi persoană. de cealaltă parte a psihanalizei. semiotici aplicate la unele ansambluri preexistente de obiecte culturale : hrana. pe deplin neîncrezător în el. ci mai degrabă credinţele. ci dorinţa. iar cînd să enunţi rezultatul. au fost abandonate . dar ai încerca noi moduri de a o iubi. tributare enunţurilor din jur. ele s-au putut schimba. fascinante în cel mai înalt grad. Apoi. Sistemul modei se supunea de fapt unei griji deosebite pentru scientificitate . cu ardoare. aş spune chiar că. sortită. simultan cu adevărul). Munca mea pare făcută dintr-un lanţ de „dezin-vestiri" . dar locul va fi acelaşi. în anii aceia. dedicaţia din S/Z are un aer destul de provocator dacă ne gîndim la neliniştea numeroşilor dascăli în litere şi ştiinţe „umaniste". Nesfirşita ucenicie nu trebuie înţeleasă ca un program umanist. Spuneţi despre această carte că este „un soi de vitraliu oarecum naiv". încercările unei ucenicii". Să fie oare munca dv. de Pildă. s-au transformat. o anumită Universitate să vină să ia locul Universităţii tradiţionale şi ca Picard să renască în cine ştie ce cenzor pozitivist. Adică : s-au verificat. în montajul sistemului — la care am muncit imens. Poate şi pentru că nu am aşteptat nimic (să zicem. să înaintezi spre o imagine olimpiană. apoi. vestimentaţia. Incepînd cu Gradul zero (dar probabil încă din adolescenţă. cu obstinaţie. m-am hotărît să iubesc limbajul şi — bineînţeles — să-1 detest deopotrivă. cînd percepeam discursul burgheziei provinciale ca un spectacol). Am fost întotdeauna uimit de faptul că argumentele lui Picard — sau mai bine zis frazeologia lui. povestirea. într-o societate destul de imobilă. printr-o simplă compulsiune de repetiţie. Fără s-o doresc. de pildă. în care trebuie citite „nu certitudinile unei doctrine. Pe deplin încrezător. ci mai degrabă ca parcursul fatal a ceea ce Lacan numeşte „revoluţiile dorinţei".pe scena istorică a Semnifican-tului . Sistemul modei a apărut mult mai târziu faţă de momentul cînd a fost concepută şi chiar scrisă. aşa cum ai încerca. nu-ţi mai rămîne decît o foarte mică plăcere — ceea ce se simte în redactare (faptul dovedeşte odată în plus că imaginarul ştiinţei „se sustrage" scriiturii. cel al asimboliei . desigur. De ce în 1967 — zece ani după Mitologii — această „naivitate" ?.

atunci acesta nu este cel la care v-aţi gîndit. la psihanaliză) . Un seminar se distinge fundamental de o conferinţă — şi iată de ce îmi place seminarul. bineînţeles. îmi modifica fără încetare propriul discurs. trad. nici nu a fost perceput : unii au crezut că S/Z provenea dintr-o serie de discuţii pe care studenţii le purtau cu directorul de studii. căreia trebuie să-i rezistăm. ci în cunoaşterea limbajului care se caută şi se practică tăcut aici. în general. care. In noua prefaţă la Mitologii am spus că în ultimii trei ani critica ideolgică s-a impus cu o anume brutalitate. ci textul). Aşezînd faţă în faţă discursul academic şi discursul contestatar. o dimensiune polemică. părea excesivi pentru a „explica" nişte pagini din Balzac. dar probabil că aceşti doi ani alcătuiesc o bună durată transferenţială. dacă există un loc unde ea nu este (acesta nu trebuie să fie neapărat a priori cel din care vorbeşte critica ideologiilor). altfel riscă să nu fie decît oportunist sau. Ei nu au observat că dedicaţia (exceptînd caracterul autentic amical al destinaţiei sale) era compusă pentru a putea introduce un singur' cuvînt : „ascultare". îi rog pe studenţii. nerăspunzîndu-i. declaraţii. pornind de la conceptul datorat Juliei Kristeva — „intertextualitatea". desigur. destinată să combată Legea contextului. de care eram legat printr-un raport transferen-ţial. dar şi „binoclu" în traducere românească. dacă îmi vorbiţi despre „jumelles" („gemeni". prietenii care au luat parte la acest seminar să binevoiască a accepta dedicaţia textului ce s-a scris în funcţie de ascultarea lor". Nu credeţi cumva că aceste cîteva rînduri îi pot irita pe unii profesori contestaţi pentru felul în care predau ? Sînt convins că studenţii şi profesorii au reuşit deja m foarte multe cazuri să realizeze adevărate colective de muncă . şi nu-mi place conferinţa — pentru că în cazul primului se poate desfăşura o întreagă dialectică. signaletic : ne-am afişa ca exteriori ideologiei. Cum se poate distinge.' 289 doar despre aventurile semnificantului) . întîi de toate. cu atît răspunsul trebuie să fie mai subtil . Pe de altă parte. „exigenţa" ticii ideologice" se impune cu brutalitate ? „cri- Am să dau im răspuns în perfectă continuare cu ceea ce am spus despre „ascultare" : doi ani pot. voiam să devenim conştienţi de adevărata dialectică (în sens laca-nian. dar reînnoit mereu prin cei prezenţi. toată lumea e de acord cu asta. ci un circuit topologic (mă refer aici. şi nu platonician) a relaţiei de învăţare : conform acestei dialectici. în orice caz. fără a ne întreba mai întîi unde este ea sau unde nu este. un seminar presupune multe „aventuri" (vorbesc RĂSPUNSURI . în cel mai bun caz. cuvînt amfibologie în lexicul francez. ci în a încerca să modific circuitul vorbirii — nu circuitul său fizic („a lua" cuvîntul). Cit despre critica ideologică.1969). Să mă explic : fiecare ştie că un mesaj (împrejurul său material) îşi reduce polisemia prin contextul său . ea e tarta cu frişca a noii Universităţi . la ficole pratique des Hautes fitudes. după propriile dvs. restul frazei va trebui să elimine unul din cele două sensuri posibile şi să marcheze definitiv semnificatul „dublă . între „autorul de ficţiune" şi „critic" ? Poate fi oare citită atunci S/Z ca o „re-scriere" a lui Balzac ? Noţiunea de inter-text are. de ce să consacri doi ani unei nuvele de Balzac. de altfel. mai curînd. ascultarea nu este numai activă — ceea ce nu prea spune mare lucru —. a fost sugerat următorul paradox : nu mi se pare de fel interesant să opun cursul „magistral" cursului „dialogat" : eliberarea nu constă în a-i da studentului dreptul de a vorbi (măsură minimă). auditoriul tăcut. n. acesta este regimul normal de la des Hautes Etudes. în timp ce în al doilea caz avem de-a face doar cu o presiune a limbajului : pentru că durează şi se consacră unui singur obiect. Dificultatea apare cînd trebuie să decizi unde este ideologia sau. Dacă dedicaţia pe care aţi amin288 / ROLAND BARTHES tit-o conţine un paradox. tot cu declaraţii brutale despre ideologie : cu cît provocarea este mai puternică. cum am fi tentaţi. ci ascultarea este productivă : reflectîndu-mi analiza pe care o făceam nuvelei Sarrasine.). altfel spus. ci un cu totul altul. Nu cred că ideologia se opreşte înainte de Balzac (în raport cu noi) sau mai degrabă înaintea Povestirii clasice (întrucît obiectul analizei mele nu era Balzac. consider că obiectul unui seminar nu constă în principal în programul lui („să faci analiza textuală a unei nuvele de Balzac"). auditorii. cînd.

foarte artificială de turist. „origini" la care ar trebui raportate o operă. ar trebui. o asimbolie. în ce mă priveşte. în ce priveşte secolul al XVIII-lea. fiind francez. Iată : iubesc romanescul. rolurile sînt pur şi simplu bruiate. înseamnă a şti ce a murit. comentariul din S/Z se vrea la egalitate cu textul lui Balzac (la egalitate. Luaţi pe oricine se găseşte să invoce contextul. Montesquieu. situaţia mea. e adevărat. Unul din proiectele mele ar fi tocmai să uit (printr-un efort care mar costa foarte mult) mica burghezie franceză şi să inventariez cele cîteva „plăceri" pe care le pot avea trăind în Franţa. înseamnă a-1 iubi încă. Ce datoraţi veacului al XVIII-lea (Iui Voltaire. forţa cu care ea acţionează asupra moravurilor. exceptînd bineînţeles problema valorii. Dacă o să apară vreodată cartea aceasta. deci nu-mi ră-mîne decît să-i citesc. comunicarea îşi reprimeşte semnificaţia sau. fără a fi încă abolite . prin context . invocat tacit sau inconştient şi care sînt „lecturi". reductor. stilul obiectelor etc. ci „noi" : toţi cei pe care i-am citat. în critică. semnificanţa. aliniat la evidenţele raţionalismului : contextul este de fapt un obiect asimbolic. în plus.. ceea ce asum sau ceea ce transform din originea mea. artei de a trăi. . ci mai degrabă un romancier. să cunosc ceea ce anulez. desigur. deşi ştiu că romanul a murit. Să spunem mai bine că în starea tranzitorie a producţiei actuale. cu o trimitere la Michelet. Poate şi pentru că — dincolo de unele motive personale — în Japonia. „a ţine cont" de context (în filologie. oarecum.. care ne-a lăsat o carte apocrifă cu acelaşi titlu . nu „autori". care nu este cîtuşi de puţin un depozit de „influenţe". Acesta e. Despre Racine şi S/Z sînt romane despre poveşti . în ce priveşte opoziţia mai exactă între ficţiune şi critică. o asemenea carte ar presupune o muncă dialectică. aş putea să o numesc Franţa noastră. aceasta înseamnă că intertextul nu recunoaşte nici o diviziune a genurilor . drept acel cîmp unde se împlineşte ceea ce Sollers a numit superb şi memorabil (în articolul său despre Dante) străbaterea scriiturii: textul care străbate şi e străbătut (recunoaşteţi în această echivalenţă a activului şi pasivului tocmai specificul inconştientului). ignorîndu-i istoria politică. ci al „romanescului" : Mitologii. dar de turist pierdut. în fond de etnograf. poate fi definit mult mai larg şi la un cu totul alt nivel. Trebuie să o repetăm mereu : inter-textul. am fi tentaţi să spunem că sînteţi — în mod foarte paradoxal. „izvoare". pur şi simplu. legal. să mă „psihanalizez". şi veţi vedea cum în el începe să se manifeste o rezistenţă în faţa simbolului. pentru că în cazul dvs. constrîngeţi-1 puţin. în lingvistică) este întotdeauna un demers pozitiv. un autor. am avut deseori ocazia să afirm că ea se aboleşte simultan în criza actuală a romanului. Acum — o utopie. cred.lornietă" sau „surori născute odată". deci nu e fals să spunem că S/Z este o re-scriere a lui Sarrasine — cu singura condiţie de a adăuga imediat că nu „eu" am scris S/Z. mi-a permis să „uit" mica burghezie niponă. asemeni unor două pînze de apă aduse la acelaşi nivel printr-un joc de ecluză) . nu mă consider un critic. nu am fost atins de greaţa mitologică. Iată de ce aş putea spune că propria mea poziţie istorică (căci trebuie mereu să-ţi pui problema situării) este de a mă afla în ariergarda avangardei : a fi în avangardă. centrală e interogaţia asupra literaturii — „ultimul dintre scriitorii fericiţi". Intre altele. în 1957 — o satiră . Michelet — o para-biografie etc. deoarece nu aş putea face abstracţie de Franţa prezentă. nu am avut pînă acum nici un impuls să-i citesc autorii . Unele pagini din Imperiul semnelor ne readuc în memorie „realismul" textelor din Mitologii. Diderot. E o plăcere pe care mi-o rezerv în mod foarte intenţionat. ca să fiu mai cuprinzător şi totodată mai 290 ROLAND BARTHES RĂSPUNSURI ' 291 precis. a fi în ariergardă.) ? Micile tablouri din Imperiul semnelor sînt Mitologii fericite. Altfel spus. mai ales în ce-1 priveşte pe . în cea a criticii şi în devenirea Textului. aşa cum am făcut în cazul Japoniei. scriptor nu al romanului. reluînd formula pe care i-aţi aplicat-o lui Voltaire. teritoriul exact a ceea ce scriu. Imperiul semnelor sînt romane fără poveste .

în ce mă priveşte. fără a intra totuşi în imaginarul raţiunilor false este. străbătînd-o. sistem al unei naţiuni şi stil — sistem al unui subiect. Un mijloc de a limita acest vertij. aş putea spune. în afara acestui text zero. dar mult. un sociolect. în 1947. apoi le reiau. . cum ar afirma Lacan. subiectul. proza secolului al XVII-lea : am citit (din păcate. la scara comunităţilor. subiectul îşi joacă diviziunea. am încercat să existenţializez. e idiolectul unei colectivităţi. s-a întîmplat ca „în faţa mea" să am tot mai multe lucruri de făcut şi. scriitura ar ocupa mai degrabă locul a ceea ce am numit stil. El produce un «vid al rostirii». în momentul de faţă. aruncîndu-se pieziş pe scena paginii albe : o noţiune care datorează. căci tocmai scriitura (în sens actual) e cea care lipseşte. un «satori» . limba încîlcită. în sensul său tradiţional. : o muncă impusă de Istorie. o inversare de nume. deci. superficial. prin limba sa . codurile (iată de ce a şi fost numită „elegantă") : e un moment al Istoriei cînd limba unei clase devine naturală. nu este marcată. încerc să-mi păstrez. în fond. şi gratuitatea practicii scriiturii de care te agăţi. în ce mă 294 ROLAND BARTHES priveşte. spunîndu-ţi acum că scriitura este o sarcină politică.L 292 ' ROLAND BARTHES Diderot. ca să zic aşa. aş numi mai degrabă scriitura aceea — scriptură (referindu-mă la opoziţia scriitor/scriptor). de a funcţionariza practica scriiturii. ci limba timpului autoritar. împotriva a tot şi a toate. probabil) mai mult Bossuet decît Diderot. Iar în noua teorie. că a înscrie un proiect înseamnă deja a-1 şi fi realizat). între limbă. puţin vechiului „stil". dispersîndu-se. cotită (cu enorme articulaţii) a burgheziei în plină ascensiune intelectuală. să „încarnez" noţiunea . lucru de care nu m-am plîns niciodată). dar cred că e în logica dorinţei mele : un text mă atinge direct. Şi tocmai «acest vid» e scriitura". dublei intervenţii : a materialismului (priii ideea productivităţii) şi a psihanalizei (prin cea a subiectului divizat). — în felul său. al unui grup intelectual. nu este limba timpului progresist (limba burgheziei care preocupase deja atunci întreaga putere intelectuală). în orice caz. scriitura e o noţiune mai curînd sociologică. codată şi. pe care. Atunci se produce un fel de inversare : limba pe care o savurez. în „meseria" intelectuală (căci este o meserie). limba secolului al XVIII-lea (cu excepţia celei a lui Sade. pentru mine. ci o enunţare (şi nu un enunţ). într-un mod oarecum definitiv. contraideologică etc. azi. din această cauză. se merge mult mai departe : RĂSPUNSURI / 293 scriitura nu e un idiolect personal (cum era vechiul stil). îmi petrec vremea făcîndu-mi „programe" (cu speranţa magică. în timp. toate celelalte au fost scrise la cerere (cînd mi se lăsa libertatea unui subiect) sau la comandă (cînd subiectul îmi era impus. cel pe care i l-am arătat lui Nadeau prin 1946 şi care nu a fost publicat. dar a provocat solicitările următoare de a mai scrie. Ce vă „programează" munca ? Aveţi întotdeauna proiecte de lucru „în faţă" ? Nu am scris decît o singură dată un text „pentru nimic" : primul meu text. pe care mi le afişez în faţa ochilor. în Gradul zero. din acest moment. sociolingvistică . ca să spun aşa. stilul trimite la matricele enunţurilor. din raţiuni pe care încerc să le explic într-un text recent). am scris întotdeauna pentru a răspunde incitaţiei venite din partea cuiva. s-a produs o alunecare de poziţii şi. există un vertij binecunoscut : ameţeala aceasta provine din contradicţia între presiunea cererilor. un intermediar. satori (evenimentul zen) este un seism mai mult sau mai puţin puternic (cîtuşi de puţin solemn) care face să oscileze cunoaşterea. or. cel puţin. Nu îi văd codul. să fiu mereu în întîrziere. pentru că nu mai sînt la zi. care dau o iluzie de vitalitate. fiecare dimineaţă pentru scris. ca şi cum ai fi cineva necesar. în ochii mei. aşa cum o ştiţi. adică de a o regulariza printr-o asceză orară. numărul de relaţii şi de situaţii crescînd tot mai mult. In Imperiul semnelor afirmaţi: „scriitura este de fapt. Motivul poate părea artificial. Ce este această „scriitură" în raport cu cea din Gradul zero ? De la scriitura din Gradul zero la scriitura despre care vorbim azi.

Aşa se face că înaintez din sarcină în sarcină. „temeinic". şi nici prea aproape de limbajul actual. fără răgaz. fără alibi. sub forma sa televizată. deci la chestionarele cărora li se dă un răspuns provocat de scriitură. are nevoie de timp. Resortul acestei practici e în întregime teatral : in- . Nu mă refer la interviurile scrise. â la lettre. şi nu pe cea a ideii. pur şi simplu o anume dispunere tipografică pe care o vezi (cred că un text nu are şansa de a se încheia in mod fericit — adică dincolo de orice „datorie" — decît dacă vezi — aş zice chiar decît dacă halucinezi — obiectul tipografic) — scris —. înainte chiar de a avea cea mai mică idee despre ceea ce va putea fi într-o bună zi cartea aceea. Aceste vise nu sînt de nerealizat . în propriile mele limite. se presupune că ea nu are nevoie de nici un preparativ prealabil. pe cînd forma. complicitatea lor vicleană (două bătrîne complice) aici apare : gîndirea pare a fi imediată. introduce în programul meu. pe de altă parte. justificat. înainte de a fi conceput o carte. imediat şi într-un fel oarecum naiv. poţi fantasma tocmai în jurul unui detaliu final al cărţii. Gîndirea — ni se sugerează — nu se corectează . pur şi simplu. un fragment de frază pentru care vei scrie cartea sau. în aceste împrejurări. o ştiinţă sau chiar. pentru a face „procesul" interviului —• nu neapărat al acestuia. iar una din motivaţii e. să scriu un text „liber". fără îndoială. costă scump : acesta ar fi articolul. experienţele acestea desfăşurîn-du-se Ia propriul meu nivel. ceea ce li se pune însă în cale e mai deRASPUNSURI / 295 grabă conştiinţa finală că ele depind de un „imaginar" şi că „adevărul" muncii mele se plasează predilect acolo unde o cerere destul de precisă. Ciudată mistificare : gîndirea e devalorizată. obligîndu-mă prea repede săd percep modernitatea sau responsabilitatea. Vechea antinomie dintre gîndire şi formă. fără să mă deziluzionez prea curînd de veşnicul său tremur . ci mai curînd prin frînturi de dorinţă. Perspectivă cu adevărat burgheză. dacă vreţi). tocmai în acest foarte scurt răgaz scriu. poate fi oferită direct : aceasta ar fi convorbirea. în timp ce într-un interviu ea e solicitată şi încadrată cu titlu personal. Ce este oare „interviul" acesta care se termină ? Ce este „posteritatea" căreia. fără transcendenţă. discuţia noastră îi este destinată ? Aş vrea să profit de întrebarea dvs. interviul. cel înregistrat şi apoi „write" (sau dacă preferaţi un cuvînt mai francez. e singurul care poate recupera ceea ce scriitura — pe care o depăşeşte — nu-şi poate asuma : persoana întîi a perfectului simplu.Sigur că a scrie ca să răspunzi unei solicitări (sau unei comenzi) este o „sarcină". voluntar. tocmai aceste două vise m-au bîntuit : pe de-o parte. pentru că intenţia sa e de ordin biografic şi. stilul. nu îţi faci proiectul unei cărţi într-un mod organizat. nu mai trăim vremurile pe cînd ţi se cerea „un sonet"). economică (chiar dacă nu e direct financiară) : interviul e un articol cu preţ redus : „N-aveţi timp să ne scrieţi un text ? Atunci daţi-ne un interviu". dar pentru aceasta ar trebui să găsesc un obiect care să nu fie nici prea dezangajat sau futil (ceva gen hobby. „transcris" . înrudit cu colecţionarea de timbre). sau punîndu-ţi însăşi întrebarea dacă ea va exista ori nu. laborioasă. din acest moment. în care textul se va transforma. să cunosc foarte bine. Un vis al scriiturii nu e neapărat compact. că nu costă nimic. Vorbesc despre interviul curent. fapt care nu exclude cu nimic desfătarea scriiturii. Acest tip de convorbire e în mare vogă azi . pot să rămîn Za nivelul semnificant. de trudă. în schimb — da. dorinţa Celuilalt. prin izbucniri ale poftei. care se ivesc la orice atingere cu viaţa şi care nu se întemeiază obligatoriu pe idei importante. dată fiind propria mea structură nevrotică. adică nu „scris"). şi nici chiar — aş putea spune — „visele" sale. devine acceptabil : în fond. ieşită dintr-o colectivitate aşa cum este ea (o comandă. pentru că legea 296 / ROLAND BARTHES Statului burghez (din timpul Revoluţiei) protejează proprietatea formei. un subiect . sau mai curînd economia lor. şi nu conform unor modele provenite neapărat din avangardă . probabil. conceput în afara oricărei cereri (oricît de departe i-ar fi împinsă originea) şi care prin chiar acest fapt s-ar deschide spre experienţele de formă (căci niciodată nu ţi se comandă o formă . anonimizată. să mă consacru uceniciei unei noi cunoaşteri : să învăţ o limbă. In ultima vreme.

Dezgropat din Arhive (ale secolului XX). în anumite împrejurări. Practica sa presupune că scriitorul. pînă la absurditate. să le poată enunţa în acea stare fragilă (ar fi atunci. un supliment în care se înscrie. prin statut. starea vorbirii intervievate). consecvent. adică : sortit. ar fi acela în care autorul doreşte să RĂSPUNSURI / 297 enunţe tot ce nu a putut scrie. cel puţin. nu sînt decît un contemporan particular. lucru şi mai grav. Dar suprimările acestea vor fi mai curînd semn de bucu298 / ROLAND BARTHES rie. ce-aş avea de spus mai bine sau în plus ? Trebuie să ne convingem odată că vorbirea este întotdeauna în urma scriiturii (şi deci în urma „vieţii private". atunci cînd moare cineva. să enunţe sub o formă „clară" ceea ce a scris sub o formă „concentrată" (dar ambiguitatea sensului. în care singurătatea înfricoşătoare a morţii (încercată mai întîi în teama de a-i pierde pe cei dragi) ar fi cu neputinţă ? Nu s-ar putea găsi oare. în timp ce vorbirea îl afirmă mereu. ci un alt raport al locutorului (sau al ascultătorului) cu inconştientul. Dacă vreodată raporturile dintre subiect şi lume se vor schimba. Aceeaşi soartă ar avea-o fără îndoială. mi-e chiar din clipa aceea interzis ca vorbire . a sensurilor. cuvîntul „posteritate" şi toate „posesivele" limbii noastre. este Eul. prin urmare. într-un mod specific. sexualitatea. nu sînt fapte de stil. utile. autorul se preface că gîndeşte (interoghez doar o instituţie. Tot ceea ce am scris. Cred că pînă în acest moment am trăit foarte bine (vreau să spun fericit. mai prost. Sau vor ajunge. a-sociabil). aşa cum se întîmplă în tribul acela melanezian unde. „critică literară". sălbatic. la o adică. dori pentru un asemenea scop ! Oricum. călătoria. ci o practică a enunţării ce angajează subiectul confruntat cu limbajul). cuvîntul pare a fi gîndirea în stare pură. Gîndi-ţi-:Vă dacă s-ar putea trăi. Deci vorbirea nu poate complini cu nimic scriitura.terviul este semnul emfatic al faptului că autorul gîndeşte . într-o emisiune a Serviciului Cercetării. mă epuizez total în această simultaneitate. predestinat morţii absolute. în care ele sînt destul de articulate pentru a fi spuse şi insuficient de lichidate pentru a putea fi scrise (de exemplu. într-o zi. după cum. o soluţie socialistă pentru oroarea . ce să spun ? Pentru mine e un cuvînt mort (deci îi răspund cu aceeaşi monedă fiindcă n-o să-şi demonstreze validitatea decît prin propria mea moarte). anagrama — care alcătuiesc scriitura. lucra. mai naiv etc. şi-ar întreba partenerul chiar despre ceea ce scriitura ii interzice să scrie. „semiologie". cuvintele vor cădea. martor între atîţia alţii. să fie exclus dintr-un mare număr de limbaje şi. de ce nu ?. mai are ceva de spus : ce ? „omisiuni" ? „resturi ?" Doar dacă (şi acesta e cazul cel mai frecvent) nu i se cere să se repete sau. interviul apare încă şi mai inutil. Raportat la scriitură (care nu este stilul). cel al gînditorului secret. Singurul gen de interviu care. Nu ar putea fi oare concepută o comunitate (necunoscută nici măcar în religii). Cît despre „posteritate". nu un alt inconştient (căci nu există două). într-un mod plăcut. chiar cuvîntul „moarte". în măsura în care poate medita la ele. şi nu performanţe ! Nu contest faptul că unele interviuri sînt bine gîndite şi. singurul gînd escatologic care m-ar putea bîntui. cîteva cuvinte din lexic. sînt suprimate. elipsa. grăbit. figura. într-o stare de bucurie) odată cu o mică parte a ţării mele şi a epocii. deci gîndiţi . încă în viaţă. cunoscînd temeinic raporturile vorbire-scriere. ar putea fi apărat. după ce a scris (un text. iar a o nota (fără a o scrie) o consacră ca pe un act responsabil. colecţia sa de fantasme. în această concomitentă . jocurile de cuvinte. în ce mă priveşte : muzica. Deci reporterul ar trebui să stîr-nească imaginarul autorului. Aş dori să vă consemnez cuvintele. nu priveşte cîtuşi de puţin supravieţuirea „mea". o carte). Un bun reporter ar renunţa atunci să-i re-prezinte autorului subiectele obişnuite ale cărţilor sale şi. ar însemna că cazi întrun alt rol. despre „structuralism". hrana. amfibologia. Iar acest ce pe care scriitura nu-1 scrie niciodată. în acel muzeu de arheologie socială şi burlescă pe care-1 proiecta Fourier ca să-i distreze pe copiii falansterieni. a refuza sistematic interviul. Scriitura e tocmai ceea ce excede vorbirea. După cum. o să reapar în trecere. care nu este decît desfăşurarea unei vorbiri : „eu" sînt întotdeauna. decît ceea ce scriu : nu sînt aşa cum scriu). obişnuinţele din timpul lucrului). într-un interviu. în semn de doliu.

dezvăluirea codurilor. în maniera minoră a relatării documentare. enunţat aici ca o chemare plină de reveria unei voluptăţi codificate a semnului. Entretiens. Cineva (Gurvitch. cred) cita aceste cuvinte ale lui Lenin sau Troţki (nu ştiu exact care. ne readuce delirurile şi nostalgiile unei raţiuni nerezonabile : un discurs al utopiei. de la Swift la Sade şi la Fourier. ca o lumină îndepărtată. miraculoasa notă a unei inspiraţii reînnoite a scriiturii şi gîndirii. Sugeraţi. 1970). deci. întrebarea dvs. în plină revoluţie din Octombrie. cînd distincţia dintre ei nu se punea) : „Iar dacă soarele este burghez. asemeni augurului care decupa pe cer. Editions du Seuil. 1970) GRĂUNTELE VOCII / 301 chide analizei cîmpul unui infinit permutatoriu. nu poate pre-figura nimic . că munca dvs. ar putea. înlănţuirea citărilor". nesigură (căci barbaria e mereu cu putinţă). prin Gradul zero al scriiturii) tuturor paradoxurilor unei pasiuni a literaturii. textul poate fi comparat cu un cer. Aş vrea doar să sugerez aici ce anume interzise convenţia interviului de faţă: faptul că ultimele două cărţi ale lui Roland Barthes. cu alte cuvinte. cit. GRĂUNTELE VOCII * Despre „S/Z" şi „Imperiul semnelor" „In masa lui. deoarece mişcarea de reduplicare a comentariului cunoaşte un dublu exces. la rîndul său. aduc. vom opri soarele". dar şi pentru Mallarme. nu avem la dispoziţie decît o activitate negativă (Brecht ii spunea critică sau chiar epică. in această operă. ţine azi locul —■ dacă acest loc trebuie cumva ţinut — marilor opere ale transgresiunii şi parodiei. cu vîr-ful bastonului. 20 mai.. pină la a des* Le grain de la voix. pîlpîitoare. la capătul căreia doar se străvede. este o aşteptare şi o pregătire a „practicii socialiste" ? în ce mă priveşte. e neapărată nevoie să-ţi reprezinţi un sfîrşit (ceea ce se numeşte uneori. transparenta finală a raporturilor sociale. reflectată in exigenţele unei ştiinţe a semnelor. vom opri moartea" ? In articolul dvs. a unui consum ideal al tuturor schimburilor sociale. A doua carte. prezintă riscul de a reduce pluralul subiectului reprezentîndu-1 ca şi cum ar tinde spre ceva unic şi deplin. aş reaminti numai datoriile pe care Brecht le sugerează intelectualului în perioada non-revoluţionară : să lichideze şi să teoretizeze. pentru că reface. dar care marxist ar îndrăzni azi să proclame : „iar dacă moartea e burgheză. comparabil cu un cer (Blanchot spune foarte bine că pentru Joubert. 1981. îi aduc. deschisă (acum şaptesprezece ani. discursul teoretic este în mod tranzitoriu necesar". Era o frază tipic revoluţionară (care nu poate fi enunţată decît într-o perioadă revoluţionară) . cuprins in desfătarea specifică a jocurilor spiritului. Cauză). întrebarea dvs. una spre cealaltă). cerul încarnează ideea însăşi a Cărţii. neagă inconştientul. un dreptunghi imaginar. ca să descifreze sensuri urmărind zborul păsărilor. a revărsării tuturor cărţilor. mult mai pregnant decit povestirea sau poemul. o tradiţie care. acest text. comentatorul trasează de-a lungul textului zone de lectură. într-un mod curios. ** op. 69—86 (Text apărut iniţial în Les Lettres fran-gaises. care punctează cu violenţa lor critică istoria discursului occidental. de rigoare şi de abandon. Prima dintre cărţi. fără graniţe şi puncte de reper. pentru a trăi şi munci. despre volumul Semeiotike al Juliei Kris-teva (L'fitrangere. scrieţi că „într-o societate lipsită de practica socialistă şi astfel condamnată la „peroraţie". ca să observe mi-graţia sensurilor.de moarte ? Nu văd de ce moartea nu ar putea fi o problemă socialistă. dar şi a transmutării unui narcisism legat de profunzimile tulburi ale subiectului. Totuşi o accept şi îi voi da următorul răspuns : dacă. oricum. Brecht cuplează întotdeauna aceste două îndatoriri : discursul RĂSPUNSURI / 299 nostru nu poate re-prezenta nimic. iată. Dacă SjZ ar fi. 1962—1980. adică întretăiata : care întretaie istoria). a Numelui ca . S/Z şi Imperiul semnelor. întins şi adine deopotrivă. să se confirme ideea că discursul intelectual. neted.

am început să studiez cu aceeaşi metodă primele trei pagini din Un coeur simple de Flaubert. Oricum. o desfătare a muncii şi a scriiturii. parcurs. Contradicţie extremă. nu deţine alte sensuri asociate. pe care dvs. analizînd o nuvelă care aduce în discuţie problema castrării. dar nu exhaustivă. tinzînd spre o anume distrugere a sensului. pe scurt. Am avut atunci senzaţia profund fericită că mă simţeam extraordinar de în largul meu şi că intram într-un fel de substanţă textuală şi critică de o cu totul altă natură decît cea pe care o întîlneşti cînd 302 / KOLAND BARTHES comentezi în mod obişnuit o carte. înainte de orice. deoarece nu voiam să epuizez toate sensurile: o analiză perpeută. se pare — exemplele date de dvs. cred că arbitrariul alegerii nu poate fi decît pe măsura violenţei motivaţiei. dinainte-îndărăt. ca să îmbunătăţesc cumva analiza structurală a povestirii. progresivă. Al doilea motiv ar fi că textul modern. cu totul dezamăgitoare. dacă putem spune astfel. în timp ce eram la Rabat. Metoda determină alegerea textului — iată unul din aspectele pluralismului critic. uneori depăşind-o. Primul : comentariul progresiv (ceea ce numesc pas cu pas) presupune o ordine constrîngătoare a lecturii. simbolizează munca lecturii pe care aţi exercitat-o asupra unei nuvele puţin cunoscute a lui Balzac — Sarrasine ? întîi de toate. pentru prima oară. pe cînd eram la Baltimore. conotaţii. o plăcere. cum ai spune un calendar perpetuu. o analiză plină de pacientă. aveam nevoie de un text scris la origine în franceză. Deja de multă vreme. cel puţin în interpretarea din lectura dvs. o recunosc. Julia Kristeva au făcut-o cu Artaud. experienţa din S/Z. lăsînd textul. „păscut". voiam să mă consacru unei micro-analize. o dovedesc — că alegerea nu putea să vizeze decît direct un text clasic. despre intenţia de a lucra astfel pe un alt text. înşivă o puneţi analizei structurale. şi asta din două motive de ordin structural. pe care Barthes. în ultimă istanţă a cărţii construite ca spaţiu al Numelui. Absolut sigur . adoptind aici prejudecata unei analize strict succesive. urmîndu-1 exact aşa cum acesta curge. Fiecare unitate de lectură — sau lexie — corespunde în mare unei fraze. o anume ireversibilitate a textului tutore . chiar dacă acea critică se dovedeşte originală. pentru că îmi părea destul de sec ceea ce făceam. faceţi practic să explodeze întrebarea fundamentală. ca un cuvînt de duh. Pe de altă parte. carte al cărei titlu. care se instalează întotdeauna între operă şi comentariul ei. Ce reprezintă pentru dvs. sesizarea conotaţiilor. decu-pînd semnificantul. e drept. să atacaţi rezerva. fără să mă încerce cîtuşi de puţin jena. pentru a-mi spori şansele de lectură. Pleynet. ar trebui să spun că anul în care am început să scriu episodul Sarrasine — deci seminarul ţinut la Ecole pratique des Hautes Etudes şi apoi cartea care a urmat — anul acela a fost poate cel mai dens şi cel mai fericit din întreaga mea activitate. într-un prim interviu acordat nouă. Desigur. că dvs. Apoi m-am oprit. or. decisiv. Sollers . Dar de ce Sarrasine ? Vorbeaţi acum trei ani. GRĂUNTELE VOCII / 303 Adevărul e că nu sînt sigur că poţi comenta pas cu pas un text modern. Şi totuşi. mai ales pe plan stilistic. fiind mai redusă decît ea. fără rest. deşi e greu să pretinzi că ai ignora determinarea inconştientului. dar numai textul clasic poate fi citit. tradus de Bau-delaire. Deşi am mai făcut o muncă similară. făcîndu-1 să „explodeze" : Derrida. parcă spre a onora adevărul utopiei. pe o poveste de Edgar Poe. în accepţia exactă a termenului. e cu putinţă să vorbim despre textul modern. Lautrea-mont. deci ceva ce nu se mai făcuse. reuşeşte să o susţină in chiar măsura in care conjuncţia lui S/Z şi a Imperiului semnelor instituie un raport minunat şi corect între narcisismul scriitorului şi narcisismul lucrului scris. Decupajul poate . Cum justificaţi decupajul unităţilor textului în măsura în care. Şi totuşi. în termenii polemici: „De unde să începii V Această analiză progresivă urmează nuvela. dar. Presupun că această plăcere se leagă de faptul. Marchiza d'O a lui KIeist. ceva lipsit de acel soi de extravaganţă simbolică pe care aveam s-o găsesc mai tîrziu la Balzac. dacă pot îndrăzni să spun aşa ceva. Am avut atunci impresia exaltantă că începeam ceva cu adevărat nou. Experienţa din S/Z reprezintă deci pentru mine. alteori. numai textul cla'sic e ireversibil. Într-o asemenea alegere încape mult hazard. fatalmente.simbol şi siglă a dorinţei. aţi reuşit. adică textul material.

Opoziţia în cauză se înscrie în jocul istoric al semiologiei literare. m-aş fi putut gîndi că risc să pierd în această muncă discontinuă posibilitatea de a percepe marile structuri. înaintarea unei lecturi ca structurare. Or. înscriind astfel demersul critic într-o structură romanescă ce dublează structura obiectului analizat. care încerca tocmai să regăsească structuri. în măsura în care semnificantul nu ne interesează în acest caz în sine. că de-cupînd. structuri-produse. apare o abolire a cenzurii seculare care obliga textul „intelectual" să şteargă orice urmă de strălucire. ba chiar mi-am putut da seama cît de admirabil funcţionează structurarea textului. mai mult sau mai puţin silogistic. La unii GRĂUNTELE VOCII ! 305 dintre ei. care are un sens şi ne permite deci să decupăm semnificantul vizînd semnificaţi. obligat prin forţa lucrurilor să se plieze pe un model de exprimare mai mult sau mai puţin retoric. poate pe un plan pur personal şi trecător. este vorba de o nouă compoziţie a discursului. De fapt. patru. Derrida. Unul din proiectele mele apropiate este chiar de a aborda (aşa cum am făcut-o în cazul unei naraţiuni : Sarrasine de pildă) analiza textului intelectual. De fapt. de ţîşnire abruptă a formulărilor . aţi reuşit totuşi să rezervaţi un spaţiu întins (de la I la XCIII) intervenţiilor teoretice. s-ar pierde articulaţiile pe care ar trebui. Seuil. a formelor dizertative ale expozeului. Julia Kristeva şi Sol-lers. toate sensurile.rămîne arbitrar. pur empiric. In construcţia cărţii dvs. Aici am cedat unui soi de pulsiune ce explică euforia cu care am scris acest text. Căci dacă am decupa prin paragrafe. 1970. ca să îndrăznească un discurs (să punem o cratimă aici). să distrug. ca să puteţi inventaria. n-am fost cîtuşi de puţin deranjat de pulverizarea aceasta. iar numelor pe care tocmai le-aţi pomenit li s-ar putea adăuga firesc cele ale lui Lacan. riscînd să avem de fiecare dată prea mult sens. o scriitură-lectură. în 1 Poetiaue. De fapt. Chiar şi la ora actuală există asemenea modele extraordinar de frumoase. uimeşte un lucru : anume. Poate că eu însumi voi fi. e vorba nu de a face manifestă o structură. într-un cu-vînt. două. am abandonat radical discursul aşa-zis critic. aşa cum le descoperi cînd faci planul foarte inteligent al unei cărţi. ci. e vorba de a depăşi statismul primei semiologii. a scriiturii ştiinţei. de a produce o structurare". mai mult ca sigur obligat să revin la ele. oricît de bine adaptate le-ai putea concepe. în orice caz unei intoleranţe. fără a-i face vreun plan şi fără a fi tentat vreodată să-i fac unul. Decuparea are drept funcţie esenţială delimitarea unităţilor prin care trece un număr rezonabil de sensuri : unul. de necesare. Mi se pare că lucruri asemănătoare au făcut Levi-Strauss în Mitologice şi Clemence Ramnoux în comentariul fragmentelor din Heraclit. aproape unui dezgust. Franţa nu a avut un Nietzsche. trei. De fapt. intr-o serie de foarte mici segmente (de la 1 la 561). e una şi aceeaşi tendinţă la toţi. n. Unul din cîştigurile acestor analize a fost tocmai faptul că am putut vorbi textul. Ceea ce rezumaţi. acesta din urmă. spaţii ale obiectelor . pentru a intra într-un discurs al lecturii. 1. să le reintroducem în miezul acestor unităţi ample. cum e Lacan. dar pentru moment nu pot decît să desfac. Nu mai pot. chiar şi atunci cînd abandonezi modelele de tip retoric. Voiam probabil să răspund unui plictis. să dispersez discursul dizertativ în favoarea discursului discontinuu. pe cît posibil. cea mai reflexivă a cărţii dvs. în faţa dizertaţiei. în scrierile sale teoretice. pe măsura diferenţei obiectelor. cum ar fi Levi-Strauss. cred. care se străduieşte să depăşească monodia dizertaţiei. în chiar mişcarea apariţiei lor. Nu sînt singurul care am opus în acest fel structura şi structurarea. fără implicaţii teoretice. tranşiiid astfel analiza. trecînd spre o compoziţie polifonică. prin această afirmaţie : „De fapt. şi par în acelaşi timp că se ivesc din comentariul însuşi al textelor. erau nişte tipuri de circularitate destul de diferite. din abis în abis. Aş mai adăuga următoarele : îmbucătăţind astfel textul. La alţii. care alcătuiesc partea cea mai bogată. nu mă mai încearcă nici o plăcere să scriu un text. 304 / ROL AND BARTHES consecinţă. din splendoare în splendoare. intrăm odată cu Balzac într-o literatură a semnificatului. pe care o resimt acum. în toată această muncă nu a existat altă structură decît propria mea lectură.

dar esenţială. Codul acţiunilor narative (sau codul proaieretic. dacă totul nu semnifică. ca pe o suită de acţiuni. printr-o formulă polemică — „totul semnifică". prin 308 ' ROLAND BARTHES caracterele de intemporalitate. în productivitatea infinită a limbajului. mai ales la Balzac. după dvs. de substituţie. Aţi putea defini cu precizie — tocmai pentru a putea evalua ce anume implică aceste afirmaţii pentru însuşi statutul interpretării şi al analizei — cele cinci coduri care au determinat. Dacă nu mă înşel. şi anume : citiţi-mă literalmente. producerea sensului în Sarrasine ? De fapt. sociologice. probabil mult mai puţin numeroase decît aveţi impresia. logica sa diferă în mod radical de o logică a raţionamentului sau a experienţei. care acoperă formularea unei enigme şi dezvăluirea adevărului pus de acea enigmă. iar eu am încercat să surprind. cum acest text intră. Care poate fi atunci natura acestui nesemnificativ ? Naturalul ? Zadarnicul ? Nu sînt noţiuni prea ştiinţifice. Textul clasic e închis. 2. alienat. ca să verific. aş zice chiar insolubilă. de fapt. înseamnă că într-un text există ceva nesemnificativ. E lumea conotaţiilor. A spune : „totul semnifică". psihologici. cu un termen împrumutat din retorica lui Aristotel). cînd li-teralitatea enunţului — denotarea — e oarecum suficientă pentru a-i epuiza sensul. că e cufundat complet într-un soi de intersens infinit. Codul propriu-zis semantic. care face ca noi să citim nuvela exact ca pe o poveste. Cîmpul simbolic. încearcă explicit să transmită mesajul : „este nervos". e codul care determină toate intrigile construite după modelul romanului poliţist.306 / ROLAND BARTHES într-un text. care reuneşte semnificaţi mai mult sau mai puţin caracteriali. 1. de atmosferă. ar trebui făcute pe alte texte experienţe similare. a cărei exigenţă paradoxală conduce deseori la efecte de redundanţă între textul-analiză şi comentariul dvs. şi o va recupera sub alibiul liniştitor al explicaţiei de text. care se întinde între limbă şi lume. Ea se defineşte. ca o logică a visului. Gradul de închidere al unui text trebuie evaluat exact. Codul herraeneutic. „Totul semnifică" trimite astfel la această idee simplă. atunci cînd afirmaţi. Se pare că aţi dorit să faceţi manifest jocul acestor diferite coduri fără a stabili între ele o ierarhie veritabilă. Codurile culturale. chiar la acest nivel. Mărturisesc că nu ştiu dacă acest decupaj are vreo stabilitate teoretică. adică ansamblul referinţelor. înţelese într-un mod foarte larg. Aşa cum se ştie. în sensul curent al termenului : atunci cînd portretul unui personaj. GRĂUNTELE VOCII / 307 că textul e în întregime pătruns. „nervozitate". îndrăznesc să o spun. medicale etc. dar . adică o muncă. Aceste coduri sînt adeseori foarte puternice. de pildă. Cum ar fi cunoştinţele psihologice. Mă tem totuşi ca nu cumva această operaţie de depăşire să nu fie înţeleasă ca un mod necesar al discursului actual. cel puţin un sens conotat. pentru a descoperi ceea ce Julia Kristeva numeşte o productivitate. un branşament la infinitul permutatoriu al limbajului. pot exista momente ale textului.. 3. aveţi în vedere această productivitate infinită. E o formulă care ar vrea să deturneze un soi de aporie. Şi totuşi. 5. Forţa denotării elimină atunci o decupare semantică secundă. am distins cinci mari cîmpuri semantice sau coduri. publicul va răstălmăci mişcarea. înseamnă a atrage atenţia asupra faptului că dacă o frază pare să nu aibă sens la nivel interpretativ. o luare în posesie. să fie vreodată pronunţat : nervozitatea devine semnificatul portretului. ea semnifică la nivelul limbii însăşi. cunoaşterea generală a unei epoci pe care se bazează discursul. printr-o metodă adecvată ipotezei în discuţie. învăluit de semnifi-canţă. şi tocmai acest fapt îmi ridică o problemă teoretică foarte grea. Într-un mod general. dar parţial. şi că. Să remarcăm atunci că există. chiar dacă într-un mod limitat. 4. dar fără ca acel cuvînt. de reversibilitate. de imposibilitate : deci.

totuşi codul simbolic devine obiectul unei prevalente care se exprimă foarte bine atît în titlu — S/Z, o monogramă a castrării — cît şi în fascinaţia stilistică a interpretării. Spuneţi chiar dvs.: „O anume plăcere de a-1 descrie, şi doar umbra unui privilegiu acordat sistemului de simboluri".

în fond, am încercat să menţin o anume suspendare a ierarhiei, sau cel puţin o ierarhie fluctuantă, între aceste diferite instanţe conform cărora putea fi citit textul. Dar ierarhia se restabilea ca de la sine — fie şi doar pentru că apărea o diferenţiere structurală, în măsura în care textul clasic e cel care ierarhizează aceste coduri. Codul hermeneutic şi codul acţiunilor par a le domina pe celelalte, pentru că de ele depinde „firul" poveştii ; logica lor, în mod esenţial ireversibilă, se supune presiunii unui cod logico-temporal care constituie determinarea specifică a povestirii clasice ca povestire lizibilă. Dimpotrivă, celelalte coduri sînt reversibile şi presupun o logică diferită : ele sînt constituite din particule de sens cu care e presărat tot textul. Se ajunge astfel, treptat, la o ordine a semnificantului pur, încă foarte alienat la nivelul codurilor culturale şi al semnificaţilor psihologici, dar care la nivelul cîmpului simbolic dă o extraordinară amploare acestei reversibilităţi a termenilor, acestei nonlogici sau acestei alte logici care conţine o energie, o capacitate de explozie a textului, pe care şi-o revendică modernitatea. Pe de altă parte, e sigur că dacă m-am străduit să ţin cumpăna egală între coduri ca să pun în valoare pluralitatea semantică a textului, se desprinde, în ciuda strădaniei mele, o prevalentă a cîmpului simbolic. Fapt explicabil prin două motive :
GRĂUNTELE VOCII I 309

1. Conţinutul nuvelei, care evocă încurcăturile unui personaj cu un castrat, se bazează, în chiar literalitatea sa, pe un simbolism ce invadează de la început toată scena. Cum s-ar putea ca această castratură sau condiţie contingenţă să nu trimită neîncetat la castrare, temă simbolică importantă ? 2. Cred că lectura simbolică sau parapsihanalitică este azi pentru noi între cele mai seducătoare, înzestrată cu o forţă extraordinară, irezistibilă, de captare. Propriul nostru corp e cel care-şi pune aici în evidenţă simbolul.
Mă întreb dacă această prevalentă a codului simbolic nu demonstrează cumva faptul că el ar fi, în realitate, cel care le ordonează pe celelalte, justificîndu-le chiar, în măsura în care ele îl ascund. Penultima secţiune a cărţii, unde descrieţi sintetic „cele trei intrări" ale cîmpului simbolic — „antiteza", „aurul" şi „corpul", adică limbajul economia şi sexualitatea — constituie, de fapt, ca final al comentariului, schiţa unei interpretări. Fără a prevedea în vreun fel o articulare a celor trei intrări (care pune în joc raportul teoretic dintre psihanaliză, marxism şi teoria limbajului, a infrastructurii şi a suprastructurii), nu ar putea fi oare considerat acest cod simbolic drept structura — nu obiect, ci matrice a producerii, care susţine şi motivează structurarea textului ca ansamblu dinamic ?

Aveţi dreptate ; dacă am defini cîmpul simbolic ca o unitate ce înglobează toate substituţiile folosite de text ; chiar asta am şi făcut analizînd nuvela : am aşezat într-unui şi acelaşi cîmp, cel al simbolului în sens larg, avatarurile antitezei, cele ale aurului şi ale corpului, opunîndu-i acestui cîmp celelalte coduri, mai direct culturale şi, drept urmare, aparent mai superficiale. Luat în acest sens global, simbolicul domină desigur codurile minore : el operează structurarea textului, aşa cum, cu îndreptăţire, afirmaţi : aurul, sensul şi sexul — iată jocul
310 . BOLAND BARTHES

celor trei simbolisme particulare care asigură dinamica textului. Dar, în interiorul acestui vast cîmp simbolic, în sens larg, despre care am vorbit, apare tendinţa de a desemna ca specific simbolic tot ceea ce se întemeiază pe corp, sex, castrare, psihanaliză ; acelaşi lucru am făcut chiar şi eu, atunci cînd am restrîns sensul cuvîn-tului „simbol" în interpretarea finală pe care aţi amintit-o. Am afirmat că în simbolicul total al textului se poate pătrunde prin trei intrări : una retorică sau poetică (antiteza), alta economică (aurul) şi o intrare simbolică, în sensul parţial şi precis al termenului (corpul, lectura psihanalitică). Pentru mine, important e să afirm egalitatea celor trei intrări : nici una nu le domină pe celelalte, nici una nu le determină. A treia cale de acces, cea a simbolismului psihanalitic, poate părea mai largă, mai importantă decît celelalte, din motivele pe care le-am enumerat deja ; dar mi se pare capital ca principiul egalităţii lor să fie respectat, căci acest

principiu îngăduie recunoaşterea pluralismului sensului şi perspectiva nesfîrşită a unei istorii mereu diferite despre text. Marx, Freud şi chiar — în împrejurările date — Aristotel, pot la fel de bine să vorbească simultan, cu aceleaşi drepturi, despre acest text; să spunem mai bine : cu argumente luate din text. Căci în text există porţi mai mult sau mai puţin strimte, dar niciodată o poartă principală de intrare, imagine de altfel mai cu-rînd mondenă decît structurală. In legătură cu acest cod simbolic, înţeles în sensul său restrîns, aş dori să insist asupra încă unui
aspect. Dvs. folosiţi — pentru a rămîne la nivelul simptomatic al terminologiei — un vocabular explicit freudian, lacanian, atunci cînd calificaţi, de pildă, drept acting out sau „isterie de conversiune" gestul prietenei naratorului la atingerea corpului castratului şi adăugaţi: „Gestul său de atingere e o irumpere a semnificantului în real, dincolo de zidul simbolului: e un act psihotic". Dar, pe de altă parte, scrieţi: „Ceea ce a fost aici marcat cu numele de
GRĂUNTELE VOCII ' 311

simbolic nu se întemeiază pe o ştiinţă psihanalitică". întreaga dvs. analiză dovedeşte astfel un dublu joc, de atracţie şi respingere, faţă de interpretarea psihanalitică.

Deja în Despre Racine m-am folosit de limbajul psihanalitic ca de un fel de ko'ine, de vulgata culturală. Aş vrea să spun tocmai în legătură cu asta că dacă în general nu-mi place deloc cuvîntul „eseu" aplicat muncii critice (eseul apare atunci ca un mod fals prudent de a face ştiinţă), pot să accept cuvîntul cu sensul de „încercare", ca şi cum aş spune „a încerca un limbaj, pe un obiect, pe un text" : încerci un limbaj aşa cum încerci o haină ; cu cît e mai turnată, cu atît merge mai bine şi eşti mai fericit. Recursul meu la limbajul psihanalitic, ca la orice alt idiolect este de ordin ludic, cita-ţional — şi sînt convins că aşa se întîmplă la toată lumea, mai mult sau mai puţin de bună credinţă. Nu eşti niciodată proprietarul unui limbaj. Un limbaj doar se împrumută, doar „trece", ca o boală sau un ban. Aţi putut vedea cum, în S/Z, contrar oricărei deontologii, nu „am citat sursele" (cu excepţia articolului lui Jean Reboul, datorită căruia am cunoscut nuvela). Dacă am suprimat numele creditorilor mei (Lacan, Julia Kristeva, Sollers, Derrida, Deleuze, Serre, între alţii) — ştiu exact că ei au înţeles — am făcut-o ca să marchez faptul că pentru mine textul în întregime e citaţional ; de altfel, am şi amintit acest fapt în prezentarea din carte, vorbind despre rolurile de compilator şi auctor în Evul mediu. Astea fiind spuse, şi pentru a nu mă sustrage întrebării dvs. chiar în termenii în care o puneţi — care sînt termeni de „adevăr" al unui limbaj — se prea poate ea atitudinea mea „ludică" în faţa psihanalizei să mascheze sau să fie susţinută de o neputinţă de a decide, pentru moment, angajarea ideologică a psihanalizei : ea este, încă, în fond, o psihologie a Subiectului şi a Celuilalt sau a atins deja jocul infinit permutativ al unui limbaj fără subiect ? Iată ce anume se dezbate sau se va dezbate cu siguranţă între Lacan şi Tel Quel. în momentul de faţă, eu personal trec de la o direcţie la alta, într-un
312 < ROLAND BARTHES

mod, aş zice, „onest", în măsura în care nu sînt încă în stare să prevăd toate consecinţele uneia sau alteia dintre opţiuni ; de unde, prezenţa în munca mea a unei poziţii ludice şi a unui joc de oglinzi care încearcă cel puţin să evite riscul monologismului, al dogmatismului, al reîntoarcerii la un semnificat unic.
Nu văd totuşi de ce o interpretare de tip mai riguros psihanalitic, vorbind în numele unui anume adevăr în formarea sensului — şi a non-sensului — ar trebui neapărat să se constituie în monologism şi să interzică pluralitatea descifrării. Mă întreb dacă nu cumva, prin această frumoasă şi necesară etalare a textului pe care o teoretizaţi, afirmînd că valoarea nuvelei lui Balzac ţine de faptul că „latentul ocupă aici de la început locul manifestului", dvs. nu reuşiţi să evitaţi tocmai ceva din text care ar pune în joc, în chiar respectivul text, un anume raport dintre manifest şi latent. Tocmai de aceea am fost uimit de faptul că, în analiză, acordaţi puţin spaţiu şi importanţă anumitor aspecte ale familiei de Lanty, descendenţi ai castratului ascuns în vila lor sub înfăţişarea unui bătrîn enigmatic. Balzac subliniază în mod special dubla asemănare a Marianinei şi a lui Filippo cu mama lor, Doamna de Lanty, nepoata castratului, care apare drept model al femeii balzaciene : soţie, mamă şi chiar obiect al dorinţei. Se pare că această reţea de relaţii narcisice articulate pe o descendenţă, introduce în text o referinţă incestuoasă şi oedipiană (sublimată prin fraza: „Aeeastă misterioasă familie avea o atracţie aparte pentru un poem al lordului Byron", care funcţionează ca un indice simbolic, dar şi ca referinţă literară): ea ar putea avea o importanţă anume

pentru a defini, în raport cu forma centrală a castrării, sistemul dorinţei, matricea simbolică care susţin şi determină însăşi producerea textului. Să spunem că, în mare, tăcerea aceasta referitoare la Oedip, ca formă structurantă a dorinţei subiectului, a scriiturii, dar, Ia fel de bine, şi a lecturii, pare să se maGRAUNTELE VOCII / 313

nifeste simptomatic în modul cum aţi ţinut cu orice preţ să eliminaţi autorul, subiectul enunţării, aici Balzac, ca origine reperabilă a povestirii, manifestată în text prin semnătura sa (şi prin tot ce ea conţine), dar şi prin redublarea încarnată în narator. Sugeraţi acest lucru atunci cînd afirmaţi că aţi vrut să recunoaşteţi în scriitură, „materia unei conexiuni, şi nu a unei filiaţii", adică să aboliţi orice trimitere Ia origine, la Tată (aşa cum apare formulată problema la Freud sau Lacan şi, foarte recent, în Ies Essais sur le symbolique a lui Guy Rosolato). Şi totuşi, nu văd de ce anume cele două descrieri ar fi opozabile sau exclusive: a le opune nu înseamnă a atenta la pluralitatea codurilor în chiar cîmpul simbolic ?

întrebarea-obiecţie pe care mi-o puneţi dovedeşte în ce măsură sînteţi un bun cititor al lui Levi-Strauss, căci acesta, într-o scrisoare personală, evident, necunoscută dumneavoastră, mia făcut o demonstraţie minunată şi convingătoare, la capătul căreia puteai dovedi fără orice dubiu incestul din Sarrasine. Şi totuşi, demonstraţia lui Levi-Strauss este... levi-straussiană, şi nu freudian'ă. De altfel, putem fi oare siguri că Lacan ar atribui şi azi un loc atît de decisiv — cum credeţi dvs. — p?oblemei lui Oedip ? în ce priveşte autorul, l-am eliminat radical pe Balzac din comentariul meu —de altfel, în treacăt fie spus, e fals să vedem în lucrarea mea o „lectură a lui Balzac" : ea e o lectură... a lecturii, pentru că am crezut că e important să demonstrez că se poate vorbi „în fond" de6pre un text, fără a-1 determina ; de altfel, chiar dacă am păstra determinarea, ea nu ar fi decît un cod critic printre altele ; am început să codific toate referinţele posibile la viaţa şi opera lui Balzac ca unităţi ale codului şcolar şi universitar, un cod, prin urmare, cultural ; atunci istoricii şi psihologii literari ar fi fost oare mai satisfăcuţi decît' de faptul că am tăcut ? Dacă ar fi să vorbesc despre autor, atunci aş respinge, în ce îl priveşte, ideea că poate fi teritoriul unei proprietăţi, moştenirea, filiaţia, Legea. Dar dacă aş reuşi cîndva să
314 / ROLAND BARTHES

înlocuiesc determinarea cu un multitext, cu o ţesătură de conexiuni, atunci aş putea reprivi autorul ca pe o fiinţă de hîrtie, prezent în propriul text ca inscripţie (i-am citat deja în acest sens pe Proust şi pe Genet). Aş spune chiar că abia aştept această zi, că o doresc : atunci mi-ar plăcea să scriu o biografie.
Această voinţă formală de a scăpa de constrîngerea determinării îşi găseşte un puternic ecou în chiar limba comentariului. într-adevăr, pornind de la apelul la sistemul citării, despre care aţi vorbit, se produce un soi de joc continuu al conceptului, ca şi cum un concept nu ar putea fi niciodată introdus, fără a fi imediat reziliat, ambiguizat, dacă se poate spune, în înaintarea şi reverberarea textului.

Dacă e adevărat ce spuneţi, atunci înseamnă că sînt în scriitură exact ceea ce doresc. Deoarece pentru mine vste fundamental inacceptabil scientismul, adică discursul ştiinţific care se concepe ca ştiinţă, dar îşi cenzurează conceperea ca discurs. Nu există decît un singur mod de a-ţi dialectiza munca : de a accepta să scrii, să intri în mişcarea scriiturii, rămînînd pe cît e cu putinţă riguros. Balansul conceptului nu trebuie să fie corectat printr-un consens al cititorilor competenţi ; el e menţinut prin sistemul autorului, prin idiolectul său. E suficient ca, în interiorul discursului, conceptele să fie ajustate între ele, în aşa fel încît celălalt text, textul tutore, obiectul, oricare ar fi, cel pornind de la care scrii, să fie doar străbătut de limbaj, şi nu scrutat frontal.
Credeţi că în aceste condiţii o asemenea analiză ar putea avea valoarea de model metodologic şi că ar permite eventuale aplicări ?

Nu cred —• şi nici nu doresc — ca munca mea să aibă valoarea unui model ştiinţific aplicabil altor texte ;
GRĂUNTELE VOCII / 315

sau dacă s-ar întîmpla aşa ceva, s-ar dovedi fecunde tocmai deformările metodei. Acest tip de comentariu ar putea avea un oarecare viitor la un nivel mai modest, didactic, şi nu metodologic. De pildă, ar putea folosi provizoriu la predarea literaturii — spun provizoriu, deoarece nimic nu ne spune că trebuie să continuăm cu „predarea literaturii" —, nu ca model, ci ca posibilitate de a descătuşa explicarea, de a o face să intre în spaţiul lecturii şi a deschide

un tutore pentru alte limbaje . să provoace fisura simbolicului. exprimînd astfel pentru mine utopia unei lumi strict semantice şi. După părerea mea. într-un anume fel. Japonia GRĂUNTELE VOCII /. despre sens. Evul mediu a trăit doar recitind textele anticilor. cît una de compoziţie. nici plate.în această învăţare un drept total simbolului. ca de altfel în orice limbă. ca scriitură-lectură ? Da. semnele. Ca şi mulţi alţii. în măsura în care ea însăşi se constituie ca experienţă literară sau. în domenii foarte variate . trebuie găsite texte care să nu fie. rişti să faci planul romanului pe ansambluri mari. De cînd lucrez. un teritoriu unde nimic nu e lăsat în voia non-sensului . Imperiul semnelor. greci sau latini. dar acest nivel semantic. Cum aţi defini-o ? în două cuvinte. dezvoltată. 316 / ROLAND BARTHES Lucru pe care îl teoretizaţi astfel: „Nu există nici o altă probă de încercare a unei lecturi decît puterea şi rezistenţa sistematicii sale". şi nu trebuie să ne fie nici o teamă. atunci e normal să am eu însumi un fel de etică a semnului şi a sensului care este enunţat acolo. 317 oferă exemplul unei civilizaţii în care articularea semnelor e foarte fină. aşa cum spuneţi şi dvs. mult mai ad'ncă : cea a rezervei faţă de sens. Prezenţa etică a feudalităţii menţine în această societate intens tehnicistă ■—■ şi nu autentic americanizată — un ansamblu de . pe un număr întins de pagini. pentru a ilustra dintr-un alt punct de vedere acest ansamblu de afirmaţii. nici originale şi care. dacă vrem să continuăm asemenea analize. cartea contemporană cu S/Z. în mai puţin de un secol. la un roman de dimensiuni normale ? Nu vi se pare că această extindere riscă să producă prin ea însăşi o reîntoarcere la o codificare de tip larg. experienţa pe care a constituit-o pentru dvs. deopotrivă. tocmai prin acest fapt îşi lasă corect interpretată rezistenţa în faţa pluralului scriiturii. a simbolicului nostru.: tradus printr-o extraordinară fineţe a tratării sem-nificantului. pentru a evita repetările obositoare. Mi se pare că această dragoste pentru Japonia ascunde de fapt o altă dragoste. Mutatis mutandis. Cum vă explicaţi acest fenomen aparent contradictoriu care vă permite să recunoaşteţi imaginea ideală şi eliberatoare a unei armonii a sensului şi a non-sensului într-o societate cu o realitate economică şi cu valori ideologice articulate într-un sistem Ia fel de represiv ca şi cel din propriile noastre societăţi ? Japonia oferă imaginea cu totul specială a unei feudalităţi care s-a deschis. Poate că literatura va fi şi acum aşa ceva : un obiect de comentat. care îmi pare aproape regimul ideal. despre Japonia mea. roman sau nuvelă mai scurtă. E drept că Sarrasine s-a dovedit a fi un text extraordinar de adecvat. de tip sintetic ? Da. unde abordaţi într-un mod mai polemic şi chiar mai personal problema atît de delicată a statutului sensului. numai ea. numai pentru ea. am scris mereu despre semn. doar atît. Cum poate fi concepută posibilitatea obiectivă a unui asemenea demers din moment ce o nuvelă de treizeci de pagini solicită. Căci. care mai mult creează probleme decît limpezesc ceva : o etică a semnului vid. se repetă — s-a văzut deja în Sarrasine : există redundanţă. adică despre un sistem de semne numit Japonia. Cine ştie ? Aş dori să evocaţi acum. iar asta ar deveni foarte repede plictisitor. Iar cartea aceasta exprimă revendicarea absolută a unei alterităţi totale. E o carte în care am dorit să vorbesc despre Japonia.. pînă la scîrbă. semnificaţie. de care am nevoie şi care poate. Să nu subînţelegem de aici că operaţia comentariului tinde să permită un soi de reierarhizare a valorilor literare. spre o extraordinară expansiune economică. nu vrea să spună nimic şi. un comentariu de două-sute douăzeci de pagini ? E o problemă pe care tocmai voiam să o pun în dis-discuţie : cum să treci de la un text-tutore de treizeci de pagini. ca discurs al lecturii. codurile. nu e atît o problemă de teorie. un anumit regim al sensului. Cum să expui acest gen de analiză ? în orice caz. Am crezut că citesc. nu spune nimic : el nu trimite la nici un semnificat şi mai ales la nici un semnificat ultim. îmi refuz profund civilizaţia. strict atee. în numeroasele trăsături ale vieţii japoneze. într-un fel.

valori. ci însăşi ideea de semn : operaţie care s-ar putea numi o semioclastie. adică în catehism. pe de altă parte. chiar în teoria marxistă. ca risc al revenirii semnificatului. oricît de stimabil ar fi acesta din urmă prin natura sa politică. Dacă rămînem la nivelul direct al acestui raport. în temeliile sale. dar şi a celui dintre scriitură . dar şi locuinţa. ci în romanesc : adică semnificantul şi reculul semnificatului. o anume reuşită a civilizaţiei şi. Această disociere nu probează cumva un soi de ruptură cu preocuparea centrală pe care aţi formulat-o pe vremuri ca angajare politică a formei. într-o perspectivă nihilistă. Această şlefuire a semnifican-tului. a luptei. Nu putem inventa. deplasa. o exigenţă a pluralismului istoric — să mă situez astfel. o luptă istorică împotriva semnificatului. a unui „nou mod de a gîndi". cu cît precede finalul cărţii: „în sfîrşit. în cultura noastră. trebuie aşezată în ceea ce numim. care adaugă doar volumului violenţei un gest. adică să mă desprind de instanţa ideologică privită ca semnificat. refuzaţi orice determinare a cercetării de către o angajare politică concretă. în sens aproape nietzscheean al termenului. „Om". dar indiscutabilă. Am crezut că pot — în măsura în care apare. uneori se acceptă ca sloganurile scandate de către combatanţi să enunţe nu Cauza. sîntem condamnaţi la repetiţie. în timpul unei scurte încercări. Am pus astfel în practică exigenţa care era altfel tratată în comentariul la Sarrasine : experimentarea unui anumit pluralism al nivelurilor. semnificanţiî de-o parte. în limba şi limbajele noastre trebuie să se declanşeze o luptă pe viaţă şi pe moarte. adică imaginarea unui soi de dialectică desprinsă de diferite determinări. teologiei. ci doar acţiunea în sine („Cei de la Zengakuren vor lupta"). Discursul occidental ca atare. a atingerii unui „nou mod de a simţi". Trebuie să mai adaug că acest eseu a apărut într-un moment al vieţii cînd am simţit nevoia să intru cu totul în semnificant. Cartea aceasta e cumva. imaginea lui deasupra şi dedesubt mă deranjează). trebuie acum fisurat. care. un muşchi în plus. indispensabilă. dar şi sistemul adresărilor). la nivelul unui nivel : adică chiar la nivelul unei pelicule de viaţă. cu atît mai semnificativă. justificată de limbaj — divinitate exterioară şi superioară luptei. legii. ca deschidere teoretică asupra posibilităţii unui praxis ? Dacă mi-am schimbat părerea în legătură cu acest punct de vedere. supremă îndrăzneală a semnului. nu ne mai aflăm în perimetrul cunoaşterii. 320 / ROLAND BARTHES GRĂUNTELE VOCII 321 Mi se pare că aici atingem o limită specifică a raportului dintre scriitură şi politică. o artă de a trăi. ca fază esenţială. consideraţi-o ca pe o deplasare. Cred că invenţia trebuie să se situeze dincolo de asta. — ar însemna o dată mai mult să facă din cu-vînt expresia unei raţiuni. suprastructuri (dar. în Occident. Subiectul acţiunii (pentru ce sau împotriva cui luptă). asigurarea unui drept legitim —. ca o Marse-ieză cu bonetă frigiană — ci dublată printr-un pur exerGRAUNTELE VOCII / 319 ciţiu vocal. şi de absenţa fundamentală a monoteismului. monologismului. In acest sens. într-un fel. Lupta ar trebui dusă azi mai departe. inevitabilă. „Raţiune"). O ilustrare percutantă a acestui clivaj poate fi găsită în evocarea studenţilor japonezi de la Zengakuren. ca raport critic între formă şi istorie. care nu mai e astfel ornată. aşa cum am făcut-o în Mitologii. la stereotip . probabil destul de fragilă istoric. unde eliberarea semnificantului este blocată de peste două mii de ani prin dezvoltarea unei teologii monoteiste şi a ipostazelor sale („Ştiinţă". a simbolicului traduce. clasic. Acum n-aş mai putea fi mulţumit să rela-ţionez formele şi conţinuturile ideologice. cu formele sale elementare. o superioritate 318 / ROLAND BARTHES parţială. care trebuie legate. Nu cred că e fals. L-am putea chiar intitula : „Distrugerea Occidentului". Un sistem aproape în întregime scufundat în semnificant funcţionează astfel printr-un recul continuu al semnificatului : tocmai acest lucru am încercat să-1 dovedesc la nivelul esenţial al vieţii cotidiene (hrana. în pofida înscrierii sale într-un regim de exploatare de tip capitalist. machiajul. tocmai de aceea. evident. Iată problema care domină interviul acesta. semnificaţii de alta. ci al repetării cunoaşterii. într-o încercare de a fisura nu semnele. cum bine ştiţi. asupra societăţilor noastre occidentale. dar genul acesta de raport e azi deja dobîndit : toată lumea poate să denunţe caracterul mic burghez al unei forme. o intrare nu în roman. şi nu o renegare.

Acest vid. sîntem încă prizonierii unei mitologii romantice. corespunde acestei mişcări ? Sau poate că implică o altă idee . de altfel. lucrurile stau exact invers. (Text apărut iniţial în Le Monde. minimal. înseamnă că. anume că. Vă închideţi astfel în Imperiul semnelor.şi ştiinţă. „Teorie". adică antropologic. tranzitoriu. exercitînd asupra cărţii dvs.mai material. scriitura. ca semnificant al dorinţei. al unei interiori-tăţi. în absenţa căruia nimic nu poate fi conceput. în general. să-1 demobilezi. iar scriitura. Tocmai acest lucru cred că l-am învăţat în Japonia : habitatul — casa japoneză — e suportabil. Ca întotdeauna. Nesemnificativul e tocmai teritoriul adevăratei semnificanţe. de pildă. Credeţi că acest cuvînt. Nu trebuie să uităm niciodată. dar ca utopie. aşa cum fac scien-tiştii. Kefuzînd orice determinare. o castrare a castrării. Sînteţi un fetişist al textului. Dacă e vorba de perspective metodologice. Un raport aproape maniac cu instrumentele grafice * Aveţi o metodă de lucru ? Totul depinde de nivelul la care vă situaţi meditaţia asupra muncii. ea include în mod logic termenul politic. cum ar fi. nu se poate exercita decît ca „acţiune restrînsă". care înscrie. cit. în stilul clasicilor şi romanticilor . Am ajuns deja aici . ca o a doua castrare. pentru a bara ştiinţa. gata oricînd să retezaţi „împletitura" textului. a deschisului. de-acum trebuie să trăim în nelocuibil. „în vederea unui mai tîrziu sau niciodată". a totalului. dacă ajungi să-1 videzi. observăm că ea a fost multă . a marelui suflu. drept o simplă practică instrumentală. nici a Iui Freud. a vastului. pozitiviştii şi uneori marxiştii . alpestre. * op. dezoriginezi. Iată de ce mi se pare esenţial să întrebi un scriitor despre felul în care munceşte. să-1 descentrezi. Dar dacă vă referiţi la diferite practici de muncă.. despre timing-ul sau despre masa lui de lucru. iar acţiunea sa. în raport cu ceea ce se numeşte realul politic. aş spune chiar. dezorientezi. despre care spuneţi atît de adevărat că „era habitatul mallarmeean". bineînţeles că am. ci. fără ca aceasta să se observe. cu putinţă. suprimarea centrului. este necesar şi. de pildă. care nu acceptă nici o ştiinţă. constituie ea însăşi cîmpul închis al eliberării sale . numit mai sus „nihilism" (cu o referire la Nietzsche). Dar contra-închiderea nu înseamnă neapărat deschidere. pasiuni sau a mai ştiu eu ce. enunţaţi ca exigenţă contradictorie a discursului intelectual adevărul formulat de către Mallarme sub termenul ambiguu de „literatură": scriitura. Şi să mai observăm că la noi închiderea e întotdeauna considerată ca un blam . mai mult decît oricare altul. 1973). 170—176. fetişismul în cîmpul ştiinţei 1 Nu cred că a aştepta înseamnă a se închide. pp. L 322 / HOLAND BARTHES înseamnă să faci un act antimitologic : să contribui la răsturnarea vechiului mit care continuă să prezinte limbajul drept instrumentul unei gîndiri. Pentru mine. după cum. „cabinetul semnelor". nu se menţine decît schiţînd mereu gestul castrator. mult mai sigur. în consecinţă. în acelaşi timp. pe care îl discutaţi atunci cînd. Şi asta. istoria ne indică limpede calea de urmat pentru a înţelege că acte foarte laicizate şi inutile în spaţiul nostru. 27 sept. invocaţi edificarea (colectivă) a unei teorii eliberatoare a semnificantului. în mod inevitabil. intrînd cu istoria doar într-un raport pur problematic. dvs. încîntător chiar. este deja prea tîrziu pentru a tăia acest text fetiş cu cuţitul ştiinţei castratoare. Cum spunea Brecht —şi nu-1 putem suspecta de o pierdere a speranţei şi a încrederii revoluţionare : Aşa merg lucrurile şi nu merg deloc bine. un fel de presiune ideologică. acesta ar fi postulatul actual al luptei ideologice în societatea noastră : e prea tîrziu pentru a păstra textul ca pe un fetiş. pentru a-şi păstra integritatea. atunci n-am nici o metodă. aşa cum încearcă s-o facă Sollers. este încă prea devreme pentru a tăia tăietura. Şi atunci întrebarea dumneavoastră mă interesează tocmai în măsura în care un soi de cenzură priveşte acest subiect ca pe un tabu. pretextînd că pentru un scriitor sau un intelectual ar fi futil să vorbească despre scrisul său. nici a lui Marx. Atunci cînd mai multă lume e de acord să considere o problemă fără importanţă. discursul eliberator al cunoaşterii. Atunci cînd reaşezăm scriitura într-un context istoric. la nivelul cel. sînt în realitate greu încărcate de sens. pe coperta de la S/Z.

locul de muncă (zilnic de la nouă jumate la 13 — acest timing regulat. ara fost cîteodată obligat (deşi nu-mi prea place.la maşină —■ erau. sacre pentru mine. încerc altele noi. ba chiar gestul scrierii). numesc ansamblul acestor „reguli". „protocoluri" de lectură. cu un pic de răutate. mult prea multe stilouri. ci de organizarea spaţiului. transformîndu-se. le-aş dori. în orice caz. Apoi le-am abandonat.vreme înconjurată de un întreg ceremonial. Deci. Fără să fac nici un fel de demagogie. Tocmai mi-am cumpărat o maşină de scris electrică. Pe acelea le-am încercat aproape pe toate. de funcţionar . de la un cap la altul cu maşina (doar cu două degete. în obiect tipografic (şi să o spunem răspicat : comercial . de cum văd altele. (Nu degeaba sînt sau mi se atribuie calificativul de structuralist !). dînd naştere unui obiect caligrafic. la care ţin în mod absolut. trebuie distinse două stadii în procesul creaţiei. mai întîi scriu întregul text cu stiloul. Chiar mă îndoiesc că am să ajung vreodată să renunţ cu totul la scrierea de mînă. în vechea societate chineză. fiindcă nu-i vorba de o problemă de ambianţă sau de decor. Şi prejudecata mea a început deja să cedeze cîte puţin. La Paris. că există pînă şi un „stil bic" care e adevărată „copială". Să luăm. Apare întîi de toate clipa cînd dorinţa se investeşte în pulsiunea grafică. de mîna. Mărturisesc că sînt încă departe de reuşita convertirii.' ROLAND BARTHES o fiinţă. Cînd au apărut în comerţ creioanele tip „carioca". Nici nu mai ştiu ce să fac cu ele. de tip „J". Aş putea să afirm că am un raport aproape maniac cu instrumentele grafice. copiştii nu se apucau de lucru decît după o zi de meditaţie. Avînd multe sarcini de îndeplinit. înseamnă că propria dv. pentru că au totuşi un defect : se îngroaşă GRĂUNTELE VOCII / 32Â tuşul prea repede. mi-am spus : „Nu există decît o soluţie. în timp ce cîmpul scriiturii e tocmai un spaţiu al libertăţii şi al dorinţei. de o frumuseţe aparte. mărturisesc că nu mi-a displăcut defel). mi-au plăcut mult (faptul că proveneau din Japonia. la rîndul său. Nu hotelul în sine mă deranjează. Ca să „funcţionez". să dau textele unor dactilografe. Zilnic exersez bătînd cam o jumătate de oră. cînd acesta din urmă se oferă celorlalţi într-un mod anonim şi colectiv. cu excepţia pixurilor cu pastă. dar totuşi mi s-a întîmplat). in-am simţit foarte jenat. Trebuie să învăţ cu-adevărat să bat la maşină". oricît de vetustă şi individualistă ar părea. Cînd m-am gîndit mai bine la ce am făcut. scriitura directă la maşină crea un soi de spontaneitate particulară. Am. faptul reprezenta pentru mine alienarea acestui raport social în care ■ o 24 . Etimologia e clară : protocol — prima filă pe care o lipeşti înainte de a începe. Aş spune chiar. prea uscată. o scriitură care transcrie pur si simplu gîndirea. Philippe Sollers. adică trebuia să exersezi mînuirea penelului printr-o asceză cvasireli-gioasă. trebuie să fiu în stare să-mi reproduc structural spaţiul obişnuit de muncă. încerc cu adevărat să încurajez prefacerea aceasta. da. într-un anume fel. La drept vorbind. Pe scurt. Urmează apoi momentul critic. I>ar vă scrieţi toate lucrările de mînă ? Nu-i chiar aşa de simplu. ci peniţele mai moi. gestul scrierii. fenomenul începe chiar în momentul respectiv). Am folosit însă la fel de bine şî peniţa : nu cea de tip „sergent-major". Pînă in clipa de faţă. revin mereu la bunele stilouri cu cerneală. de altfel. mi-a explicat cum. de pildă. Nu mă pot împiedica să le cumpăr. a doua. Dar trebuie să mărturisesc că sînt pe cale de a încerca o schimbare. iată unde am ajuns. fiindcă nu ştiu să bat). faţă de care n-am simţit nici o atracţie. stil bic. în sensul monastic al termenului. Apoi îl reiau. începînd din clipa cînd a reuşit să dactilografieze cu o viteză acceptabilă. Important e că ele îmi pot oferi această scriitură blîndă. care predetermină opera (fiind important să distingi diferitele coordonate : timp şi spaţiu de lucru. La această hotărîre m-a împins o experienţă pur personală. în ce mă priveşte. In anumite mănăstiri creştine din Evul mediu. copistul. Şi totuşi. muncă se înscrie într-un ceremonial ? Intr-un anume fel. Le schimb destul de des din pură plăcere. în speranţa că o să : mă convertesc la o scriitură mai dactilografică. căruia i-am vorbit despre problema mea. Acordaţi o importanţă la fel de mare locului de muncă ? Nu pot să lucrez într-o cameră de hotel. Personal. cele două etape — prima. pentru a scrie trebuia să te pregăteşti. e izolat de maestru într-o activitate — i-aş spune — aproape sclavagistă.

a început mişcarea de punere în discuţie a dizertaţiei. Cam asta e. Fiind eseist. din ce în ce mai mult. şi asta într-un mod destul de fetişist : notez anumite pasaje. fie citate. Există persoane care au un reflex structural şi văd toate lucrurile în termeni de opoziţie. Nu contează prea mult că nu sînt în aceeaşi cameră. GRĂUNTELE VOCII / 325 Dar asta nu e totul. Nu iubesc bibliotecile. Patul e mobila iresponsabilităţii. Ideea mea e să deconstruiesc dizertaţia. am optat pentru un decupaj aleatoriu (l-am numit „ta-blouaşul"). deci cam de vreo 25 de ani. din clipa aceea. chiar anumite cuvinte care au puterea de a mă exalta. Singura problemă e să evit ca lecturile de: 326 / ROLAND BABTHES agrement să interfereze cu cele destinate scriiturii. un loc pentru maşina de scris. foarte pe placul meu. Acolo citesc foarte greu. care e partea de documentare în pregătirea muncii dvs. recunosc că mi-am sacrificat din timp cu aşa ceva pe vremuri. Mă mulţumesc să citesc textul în cauză. dar ciudat. Masa — cea a responsabilităţii. unele întîmplări. ? Vi faceţi un plan înainte de a Corespondenţele nu sînt o problemă legată de scriitură. aproape la aceeaşi oră : 14. făcînd chiar să se clatine însăşi noţiunea de „subiect" al unei cărţi. o a doua lectură nu e neapărat obligatorie. adică o altă masă unde să-mî pot înşira diferitele fragmente ale • muncii curente. Inii mai trebuie un spaţiu suplimentar lateral. înainte de a adormi. Dacă aş fi fost aşa. Cît despre elaborarea unui plan. E completat de un spaţiu pentru muzică (zilnic cînt la pian. un pupitru pentru diferitele mele „memorizatoare".al scrisului îmi convine mai mult decît un timing aleatoriu. am reprodus exact cele trei spaţii. Contactul imediat şi fenomenologic cu textul tutore îmi provoacă o excitare. Ca pas următor. la masa de lucru. Aşa au arătat cel puţin pînă în ziua cînd normele au fost răsturnate în cadrul unificării europene (pentru mine a fost una din cele mai dure lovituri ale Pieţei Comune). (Reţineţi că nu mă uit niciodată la ele. deja într-un ritm anume al frazei. la începutul semiologiei. să-1 eliberez pe cititor de nelinişti. nu sînt totuşi excesiv de obsesional. Spaţiul de muncă propriu-zis trebuie el însuşi să fie împărţit într-un anumit număr de microspaţii funcţionale. le citesc seara. ale mitului planului şi ale dezvoltării silogistice şi aristotelice asupra studenţilor (aceasta a fost chiar una din problemele pe care am încercat să le abordăm acum în cadrul seminarului). în casa de la ţară. Experienţa mea universitară mi-a dovedit şi constrîngerile foarte opresive. Nimic arbitrar în ce fac. în pat. de pildă un clasic sau o carte a lui Jakobson despre lingvistică.30) şi de unul pentru „pictură". să-mi scriu textele din fragmente. fie idei care-mi vin. „micro-planning"-uri pentru următoarele trei zile. care presupune o stare de excitare continuă) e în dormitor (cameră în care nu mă spăl şi nici nu mănînc). am un sistem de fişe cu un format foarte riguros : un sfert dintr-o coală obişnuită. „macroplan-ning"-uri pentru un trimestru etc. lucrurile capătă deja felul de a fi al unei scriituri. specialitatea dvs. Din fericire. să consolidez partea critică a scriiturii. Dar atenţie ! Faptul că încerc. îmi trebuie o masă (îmi place să fie de lemn . Simplul fapt că le ştiu acolo îmi e de-ajuns). ci structurile. cu multe ghili-mete (cam la opt zile o dată. Celelalte (chiar şi textele de avangardă) — dimineaţa. deci îmi trebuie un loc unde să mîzgălesc). ? Cel mai mult îmi displace munca de erudiţie. ca să nu spun represive. Treptat. sînt un pictor de duminică . pot alcătui o anume bibliografie. In fine. în schimb. ar fi trebuit să-mi iau de la zero toate fişele de cînd am început să scriu. De atunci încoace. am o relaţie bună cu lemnul). întîi de toate. Căci nu pereţii despărţitori contează. Soluţia e foarte simplă : primele. Şi apoi. Tot ce încep să citesc ştiu că va fi inclus inevitabil în munca mea. şi nu romancier. nu . căci din clipa aceasta cad într-un soi de stare maniacală. Pe scurt. ci de analiza textului. Deci nu încerc să-mi alcătuiesc o bibliotecă prealabilă. înscriu pe fişe. aşa îneît. Cum vă reuşesc acele începe să scrieţi ? apropieri neaşteptate. Altele nu au acest reflex.

Dar cele două operaţii ale scriiturii care îmi aduc plăcerea cea mai intensă sînt — prima — de a începe . un cititor cu totul GRĂUNTELE VOCII i 329 aparte. Nu v-aţi gindit niciodată să scrieţi un roman ? Un roman nu se defineşte niciodată prin obiectul său. un vaamoş de texte. ambele punînd pe alte baze o nouă filosofie a subiectului uman. 13 ian. a demoraliza a avut două sensuri. ci prin abandonarea spiritului serios. din Sade. psihanaliza freu-diană. slab încurajată în rest de către o armată de obscuri grămătici şi de alţi scriitoraşi cu diplomă. Sînleţi un cititor. In limba franceză. 328 / ROLAND BARTHES dorinţa scriiturii. însemna a suspenda morala.. pe de altă parte. cînd găsesc un neologism. a cărei scadenţă ar amina-o amuzîndu-se : marcata profund de * op. inspirîndu-mă din unele definiţii ale zen-ului. publicat in 1953 Roland Barthes s-a menţinut pe traseul actualităţii teoretice. zboară si totuşi nu zboară deloc". acela prin care am dat un titlu fiecărui fragment. Cînd înlocuim logica prin hazard. cea consacrată lui Sade. a se menţine în amoralitate. fără îndoială : Roland Barthes afirma ca nu ţinteşte vreo destinaţie obiectivă. In faţa cărţilor altora. In fond... Vă situaţi desigur la extremitatea acestei acţiuni de demoralizare. Iar sensul de azi e de a descuraja. de aventuri şi de emoţii literare. personal. cit. In final. trebuie să fim atenţi ca acesta să nu devină. De vreo cinci ani. fără îndoială. cînd corectez un cuvînt. pp. în obişnuinţe. el refuză să compună. toate acestea îmi provoacă o savoare lacomă a limbajului. 1975). fiecare dintre cărţile acestui scriitor pare să ofere premisele unei viitoare împliniri. Acestea fiind spuse. cind dispunem de instrumente epistemologice bine adaptate. am optat provizoriu pentru scriitura discontinuă tocmai pentru a-mi spori această plăcere. în partea a doua. Cînd suprim. cea care nu scrie. In fond. procedez conform unei metode pe care-aş numi-o. Iluzie. Oare descurajăm lectura ? Sau. „accident controlat". nepăsătoare.. fiecare carte îşi cere propria-i formă. dar ar trebui să faci în schimb totul ca să o imoralizezi. Talentul lui Roland Barthes este de a se afla mereu la naşterea operei şi de a nu se lăsa niciodată surprins decît muncind : el este. 133-193. fiecare dintre noi e angajat într-o generaţie. Loyola. dimpotrivă. ar trebui să nu faci nimic pentru a o descuraja. Faptul în sine-e justificat azi. la rîndul său. cînd îi controlez eufonia sau o figură. a doua — de a încheia. ca într-un portret academic. într-atît pare a fi ajuns la ţintă.înseamnă cîtuşi de puţin că am renunţat la orice constringere. o plăcere cu adevărat romanescă. Atunci cînd mi se face complimentul că . L-am întîlnit cînd tocmai îi apărea Plăcerea textului. problema lecturii e în primul plan al scenei critice. în secolul al XlX-lea. hazardul nu a apărut decît odată cu primul gest construcGRAUNTELE VOCII / 527 tiv. obligaţia de a propune un nou subiect-cititor. prezent neobosit la fiecare din întîlninle pe care avangarda le fixa celor mai străluciţi combatanţi ai săi Nici o pierdere a respiraţiei în toţi aceşti douăzeci de ani de producţie critică: traiectul său în modernitate evocă aproape 'săgeata lui Zenon din Elea. una din cele mai importante cărţi ale deceniului. Fourier. într-o cultură.. Două metodologii ar trebui să ne-permită o nouă concepţie asupra lecturii : pe de-o parte„ critica ideologică şi. o amo-ralizăm ? La modul ideal. Personal. De pildă. în sensul cel mai socratic al cuvîntului. în sensul în care cred că sînt foarte dezinvolt. (Text apărut iniţial în Les Nouvel-les litteraires. una pe care s-ar aşeza. Preferă să-i ofere publicului cealaltă faţă a scriitorului. dar pare că susţine întreaga greutate a creaţiei. de unde.. „care vibrează. mîna stingă. mă simt. Jocul caleidoscopului Incepind cu Gradul zero al scriiturii. 'Şi totuşi. mecanic. s-ar spune că opera îi refuză cele maf naturale chemări. In Plăcerea textului. dar desigur unul aşa cum îl înţelegea Oswald Spengler : el afirma că marea artă de a citi a murit pe vremea lui Goethe şi că din acel moment cititorul1 demoralizează cartea. am ales ordinea literelor alfabetului.

ea nu e calea deschisă prin care s-ar strecura o intenţie a limbajului". asta mă măguleşte mult — ce compliment mai frumos decît acesta ? ■—. Astăzi ea sar conota ■— cum se spune — diferit. Seriosul se află în semnificant. Timp de secole. acum am să revin şi am să mă fac avocatul ei : un text conceput cu ajutorul instrumentului stilistic are oricum mai multe şanse de comunicare decît un altul. există în cazul dvs. Desigur* stilul e un soi de agrement de călătorie. mă simt nedemn de el : de fapt. Severitatea proiectului ştiinţific — semiologia — lasă loc tot mai mult plăcerii.. invers. întinderea ignoranţei dvs.. Michaux spunea că un cercetător. cu cît află mai multe lucruri. Ceea ce rămîne adevărat aici este constanţa unei teme paradoxale şi reactive. Şi totuşi. lăcomiei chiar. lichidîn-du-le pe altele. li recunosc fără să ezit. doar seara. din-tr-o cultură trecută. Deci nu trăiesc mereu cu aceleaşi cuvinte. cuvîntul s-a uzat prin forţa lucrurilor. adoptîndu-le pe unele. pe de altă parte. Vorbeam despre comunicare . 330 / ROLAND BARTHES stilul drept un decor inutil şi drăguţ. în munca scriiturii există întotdeauna o fază stilistică. Acum douăzeci de ani afirmaţi că „scriitura nu e cîtuşi de puţin un instrument de comunicare. Dacă o carte mă plictiseşte — şi o carte mă plictiseşte uşor — o abandonez. îmi trec. nu-1 E o aventură foarte complexă. pentru Oulipo nu m-ar surprinde foarte mult. acte periodic utile. la uzura lor : trăiesc mereu într-un raport neliniştit cu limbajul.. GRĂUNTELE VOCII / 331 Dar chiar dvs.. şi atunci ara chef să citesc mai degrabă cărţi vechi. Deci. Sigur. în actuala stare a civilizaţiei şi culturii noastre. Dumneavoastră consideraţi consider aşa ceva. Era o frază definitivă ? Cred că n-ar trebui nici să renegi. adică şi în stil. Oricum ar fi. de altfel.. şi ar fi mai bine să acceptăm această trecere prin stil. aţi trecut unele cuvinte pe linie moartă. ? Ca fiecare. N-aş merge pînă acolo încît să mărturisesc că adeziunea dvs. citesc puţin şi.. dar e foarte amuzant să scrii . dar nu a încetat să fie util. să nu uităm şi aspectul acesta. cu atît are mai puţin timp pentru a-şi evalua noua ignoranţă. în ce mă priveşte. Scriitura începe chiar prin stil. a limbii. o repet.sînt un cititor. Nu. pe de-o parte. azi. înainte de a adormi. Fraza aceasta îşi depăşea timpul în măsura în care e din ce în ce mai greu să susţii — deoarece psihanaliza. pentru că acel text e un instrument de difuzare şi de percutare. Şi totuşi. la profunzimea corpului şi nu poate fi redusă la o intenţie de înfrumuseţare mărunt estetică. decît simplul mesaj studiat de lingvistică. structuralismul s-au amestecat deja în problemă — că limbajul e doar un instrument de exprimare şi comunicare : cînd un subiect uman vorbeşte. din care cauză percep foarte rapid măsura gustului şi dezgustului meu pentru anumite cuvinte. trec şi eu prin faze de apreciere şi depreciere a propriei persoane . pe de alta. la drept vorbind timpul. ceea ce numim scriitură — adică truda corpului care e pradă limbajului — trece prin stil. fiindcă acolo începe scriitura.. dar în fine. truda stilului a fost alienată de către nişte ideologii care nu ne mai aparţin. . se ştie că se petrec simultan o mulţime de alte lucruri (în el şi deopotrivă în cel căruia i se adresează). acest gust pronunţat pentru neologisme şi alte metafore. Care este.. Chestiune de apreciere.. Personal. semiologia. Am destul de puţin timp pentru citit. fapt care-mi îngăduie necesare operaţiuni de de-flaţie asupra limbajului. cu dezinvoltură. iar în cazul dvs. „coapte". Nu cred că v-am silit să spuneţi „dezinvoltură". pe de-o parte şi ceva mai serios. umbra semnificanţilor începe să se îngusteze. Desigur.. fie doar din punct de vedere tactic. care nu-i acel „scris-frumos" : ci se referă — am mai spus-o deja în Gradul zero al scriiturii.. nici să susţii sistematic vreodată o frază scrisă. nu m-aş lăsa închis în opoziţia dintre stil. se pare că exerciţiul stilului o ia treptat înaintea exerciţiului ştiinţific. Sînt foarte sensibil la prospeţimea cuvintelor — de unde gustul pentru neologisme — şi. protes-tînd mereu împotriva reducţiei — care face de obicei din limbaj un simplu instrument de comunicare.

Acolo poate fi întîlnit realul social. Scriaţi. va debloca lucrurile. Există un întreg registru de idei. ci pentru a afla ce este inteligibilul". Să fie revanşa semnificatului ? Nu. Marea figură a unei civilizaţii care s-ar elibera ar fi aceea a amatorului. ce sentiment poate apărea ? în faţa acestei probleme sînt foarte filosof şi tolerant. chiar în mica istorie care.. ci pentru că ea atinge în mine ceva foarte viu. Şansa mea istorică a fost că GRĂUNTELE VOCII / 333 această fiinţă a apărut într-o epocă în care ştiinţele şi filosofiile limbajului au luat un extraordinar avînt. şi nici chiar despre plăcerile mele. Cînd o găselniţă devine tic. iar problema este de a şti unde vor putea duce aceste experinţe textuale. semnificatul ameninţă întotdeauna. cine poate şti. E inevitabil să nu devină tic. nu e viabil. Sînteţi un romancier — era să spun ratat — reprimat ? Sau viitor. dar şi-ar asuma acest romanesc mai profund decît am făcut-o pînă în prezent. Dar azi nu mă pot imagina compunînd o poveste. atunci cel puţin a romanescului.pasul pe loc. de a deveni tu însuţi un producător. Pentru mine. Şi totuşi. ar putea să o facă. Niciodată un cercetător nu e cuprins de voioşie cînd îşi descoperă închiderea limbajului : căci limbajul nu e un sistem infinit de traducere. de pildă. Cred că acum teoria ar putea chiar bate. mai ales în regiunile scientiste ale literaturii — şi chiar în numele semnificantului. Aţi avut mereu arta de a vă scuza îndrăznelile. nu puteţi regreta peisajul unei epoci la a cărei modelare aţi contribuit. Pe de altă parte. un roman.oricum. Propoziţia aceasta era deci nu paradoxală. De altfel. Pe de altă parte. nici nu am această vocaţie. obscuritatea însăşi poate fi un instrument teatral al scriiturii la care nu e obligatoriu să renunţăm. ca să intre într-o fază mai laborioasă. literatura pare a se îndepărta de . ci chiar epistemologic fondată. Trebuie să accepţi.. Ar fi frumos. însăşi semiologia e gata să genereze ici colo un mic scientism. dar asta nu mă deranjează. e foarte bună. încît acum nu mai ştiu prea bine dacă am fost în întregime produs de ea sau am participat chiar cu puţin spre a-i da o nuanţă anume. m-am lăsat purtat cu entuziasm de epoca mea şi am reuşit să mă integrez ei în asemenea măsură. adică un amator. Nimic 332 / ROLAND BARTHES mai dificil pentru cel ce scrie decît să-şi facă o idee exactă despre rolul şi imaginea sa : ea nu vă va parveni decît fragmentar . chiar dacă ne-am putea contamina de virusul clasicist. pe scurt. deci să producă.. dar ne putem imagina o societate în care subiecţii dornici de a scrie. el nu are un statut. o anecdotă. întrebarea dvs. la ce ar servi o teoretizare care nu s-ar deschide spre o nouă practică ? Există în mine un soi de eros al limbajului. personaje cu nume proprii. Pe de altă parte. care nu se pot produce decît într-o anume obscuritate. în orice caz. nu pentru că ar stîrni din partea mea un răspuns facil.. foarte profund şi foarte nou. între primii. de pul-siune a dorinţei în ce priveşte limbajul. ba chiar trebuie ca în orice moment al teoriei să existe o gîndire a practicii. nu trăiesc cu o idee mereu aceeaşi despre îndatoririle* aptitudinile. în momentul de faţă. de propo-ziţii-fraze. mai devreme sau mai tîrziu.. despre ermetism : „L-am comentat nu pentru a-1 face inteligibil. Riscul recuperării teologice — printr-un semnificat — poate fi înlăturat tocmai prin accentuarea plăcerii de a produce. Era faza structuralistă : iar scopul — să înţeleg ce însemna înţelegerea. De treizeci de ani. dacă nu a romanului. aproape o afectivitate intelectuală. aş zice aproape experimentală. dorind un tip de formulare cu aparenţele clarităţii. e aproape cu neputinţă să ştii cu precizie în ce direcţie se îndreaptă ceea ce faci. care a făcut din mine o fiinţă de limbaj. trebuie să ai încredere în istorie. care aparţine ordinii romanescului. teoria trebuie să se deschidă spre o practică. şi anume problema. problema — o problemă de viitor. Cu siguranţă că acum un secol m-aş fi plimbat prin lume cu un carnet de romancier realist. fiindcă am poftă să lucrez tocmai în acest sens — va fi să găsesc treptat forma care ar detaşa romanescul de roman. în viaţa cotidiană încerc pentru tot ceea ce văd şi aud un soi de curiozitate.. Din acest punct de vedere.

. ca în era galbenă. la un sistem de jocuri simbolice. vă place să faceţi manifeste gusturile dvs. 1977). Autorul a binevoit să răspundă întrebărilor noastre. între unele din gusturile mele sau între ceea . cu un dosar prea bine cunoscut. dimpotrivă. pe de alta.. şi că opera dv. E mai greu de explicat cum. la Edilions du Seuil (colecţia „Tel Quel"). deci. dar ea ar acredite ideea că munca mea a avut un sens.. Care e coerenţa adineă a acestor alegeri ? 336 / ROL AND BARTHES GRĂUNTELE VOCII / 33 7 Nu ştiu dacă există o coerenţă profundă.. In clipa cînd un ansamblu de poziţii pare să se reifice. Vă mai e încă greu să daţi nume unei pisici ? Da. Fără a accepta faptul că sînt de neclasat. destul de tandre — de ce nu ? — şi care nu prea poate fi definită printr-o etichetă în mişcarea actuală a ideilor.. Cum îşi apreciază munca în acest moment ? Care crede că este locul pe care-l ocupă in mişcarea actuală a ideilor ? De ce. ca subiect îndrăgostit simulat în carte. ci încearcă mereu să dea glas unei anumite marginalităţi. dar aceasta e într-adevăr o problemă arzătoare. faptul de a da. să determine o situaţie socială destul de precisă. să plec altundeva. ale unui discurs îndrăgostit. dintr-o pornire lăuntrică şi fără să mă gîndesc anume. 264—270.. cum * op. o evoluţie. această revendicare a marginalităţii nu are niciodată ceva glorios în ea. lumea copleşeşte literatura. In cazul dvs. E o marginalitate care conservă aspecte destul de curtenitoare. GRĂUNTELE VOCII / 335 v-aţi situa în istoria gîndirii din aceşti ultimi ani? Ce loc credeţi că ocupaţi în mişcarea actuală de idei ? Există chiar în aceste fragmente ale discursului îndrăgostit. Îmi place mult imaginea asta.. critică ar fi fost doar o lungă pregătire a elanului. încerc să o fac cu discreţie. trebuie să recunosc că am lucrat întotdeauna în salturi. apare deseori.. în ce priveşte cea de-a doua parte a întrebării dvs. Dacă aruncaţi o privire retrospectivă asupra muncii dumneavoastră.. Prin aceasta m-aş putea recunoaşte ca intelectual. Pe de-o parte. funcţia intelectualului fiind să plece altundeva. s-ar crede că aţi făcut un progres. cioburile se aşază într-o altă ordine. vă manifestaţi interesul pentru modernitate (introducerea lui Brecht în Franţa. că şi-ar fi găsit astfel adevărul."84 I BOLAND BARTHES Dacă nu peste multă vreme aţi scrie un roman. nu m-aş putea recunoaşte drept atopos. (Text apărut iniţial în Art mai. poţi să scrii.) . B. şi într-un mod explicit. aceasta din urmă e întotdeauna surprinsă în faţa unei lumi mai bogate decît ea. în fond. Press. Chateaubriand.. Pentru prima dată în istorie.: paradoxul. Dacă aş scrie un roman. ori de cîte ori simte că „se prinde". după Mitologii. ca un ins foarte banal. şi romanul începe. acum şi multă vreme m-am simţit sfîşiat. lucrurile nu au fost atît de clare cum vi se par dvs.lume. un scop. nu mă situez cîtuşi de puţin ca unul care vrea să parvină la originalitate. pur şi simplu. cit.. Pentru mine. literare tradiţionale. de pildă. un nume propriu presonajelor sau chiar de a folosi perfectul simplu. doresc efectiv. pe care am încercat să îl explic puţin în R. în fine. pe faze şi că există un soi de motor. o carte despre discursul îndrăgostit ? Ce rol joacă elementul autobiografic ? Ce legătură există între scriitură şi etică ? Roland Barthes. Acestei idei a unui subiect unitar îi prefer jocul caleidoscopului : la cea mai mică oscilaţie. într-un mod aproape de nemărturisit. Se spunea că Socrate era atopos. aparent contradictorie. E un adjectiv pe care-l raportez mai curînd la obiectul iubit. azi. Nemaiputînd să stăpînească realitatea istorică. ci. de neclasat. în cazul meu. pp. e figură cu nume grecesc. adjectivul care-l caracteriza pe Socrate. literatura a trecut de la un sistem de reprezentare. Noul Roman. mi se pare că după Gradul zero al scriiturii. deci cum mă situez în momentul de faţă. adică „fără loc". Fragmente dintr-un discurs îndrăgostit. lucrul cel mai greu de asumat nu mi s-ar părea problemele legate de „marea formă" ci. o dublă revendicare. de la o carte la alta. că „Fragmente dintr-un discurs îndrăgostit" * In aceste zile a apărut o nouă carte a lui Roland Barthes. aţi devenit un autor din ce în ce mai puţin localizabil. Tel Quel. .

ce aş numi — pentru că îmi place să definesc lucrurile în termenii conduitei, şi nu atît ai gustului — lecturile mele de seară (deci ceea ce citesc seara) : întotdeauna cărţi clasice —■ şi munca din timpul zilei, cînd, fără nici o ipocrizie, mă simt solidar pe plan teoretic şi critic cu unele lucrări ale modernităţii. Contradicţia aceasta ar fi rămas oarecum clandestină, dar începînd cu Plăcerea textului mi-am luat dreptul de a mi-o recunoaşte şi de a-i recunoaşte şi cititorului unele gusturi pentru literatura trecută. Atunci, exact ca în toate cazurile cînd îţi recunoşti dreptul de a-ţi declara un gust, teoria nu-i departe. Şi încerc, mai mult sau mai puţin, să fac teoria acestui gust pentru trecut. Mă servesc de două argumente : întîi, de o metaforă. Istoria înaintează pe o spirală, după imaginea lui Vico : lucruri vechi revin, dar nu revin, evident, în acelaşi punct ; prin urmare, există gusturi, valori, conduite, „scriituri" ale trecutului, care pot reveni, dar într-un punct foarte modern. Al doilea argument e legat de munca pe care mi-am consacrat-o subiectului îndrăgostit. Acest subiect se dezvoltă predilect într-un registru care, după Lacan, se cheamă imaginar, iar eu mă recunosc ca subiect al imaginarului : am o relaţie vie cu literatura trecută, pentru că tocmai această literatură îmi oferă imagini şi un raport corect cu imaginea. De exemplu, povestirea, romanul — o dimensiune a imaginarului care exista în literatura „lizibilă" ; recunoscîndu-mi ataşamentul faţă de această literatură, pledez în favoarea subiectului imaginar» în măsura în care acest subiect e oarecum dezmoştenit, strivit de către cele două mari structuri care au reţinut în mod special atenţia modernităţii, adică nevroza şi psihoza. Subiectul imaginar este o rudă săracă a acestor structuri, pentru că el nu e niciodată total psihotic, dar nu e nici total nevrozat. Vedeţi deci că pot foarte bine să-mi găsesc un alibi, militînd discret pentru acest subiect al imaginarului, cel al unei elaborări — în final — destul de înaintate, ceva ca o formă a avangardei de mîine, cu puţin umor, desigur...
Atunci, de aceea vă distanţaţi, în felul dvs., cînd modernitatea se transformă în discurs hegemonie, în stereotipuri ? Nu există o anume provocare în a vorbi despre „dragoste" astăzi, aşa cum ieri, în plin structuralism, apăraţi „plăcerea textului" ? ;

Fără îndoială, dar nu consider toate acestea ca nişte comportamente tactice. Aşa cum aţi spus foarte bine, pur şi simplu mi-e foarte greu să suport stereotipia, elaborarea micilor limbaje colective, pe care le cunosc bine prin munca mea într-un mediu dat, mediul studenţesc. Deci înţeleg foarte bine aceste limbaje stereotipe ale marginalităţii, stereotipia non-stereotipiei. Le aud for-mîndu-se. La început, poţi încerca un soi de plăcere, dar încetul cu încetul te simţi împovărat. Uneori nici nu îndrăznesc să mă deplasez, să trec altundeva, dar în final, deseori din cauza unui accident al vieţii mele personale, am curajul să mă desprind de aceste limbaje. Arhetipul iubirii-pasiune
S3 revenim, dacă doriţi, la aceste Fragmente dintr un discurs îndrăgostit. Pentru a evita posibilele neînţelegeri, aţi putea să explicaţi titlul ?

Ar trebui, pentru asta, să refac succint istoria proiectului. Aveam, mai am încă, un seminar la Ecole des Hautes Etudes, unde ştiţi că sîntem un grup de cercetători, de eseişti, care lucrăm cu noţiunea de discurs, de discursivitate. Noţiune care se desprinde de cea de limba, de limbaj. E vorba despre discursivitatea în sens foarte
338 / KOLAND BARTHES

larg : discursivitatea, un înveliş de limbaj, devine obiect de analiză. Acum mai bine de doi ani, mi-am spus că voi studia un anume tip de discurs : cel despre care credeam că este discursul îndrăgostit, fiind înţeles că era vorba, de la început, despre subiecţii îndrăgostiţi, determinaţi de ceea ce se numeşte iubirea-pasiune, o iubire romantică. Am hotărît deci să ţin un seminar care să fie analiza obiectivă a unui tip de discursivitate. Am ales atunci un text tutore şi am analizat discursul îndrăgostit în această operă. Nu opera în sine, ci discursul îndrăgostit. Am ales Werther-ul lui Goethe, care e arhetipul însuşi al iubirii-pasiune. Dar, în timpul celor doi ani ai seminarului, am constatat o dublă mişcare. Intîi de toate, mi-am dat seama că, în

numele experienţei mele trecute, al vieţii mele, mă proiectam eu însumi în unele din aceste figuri. Ajungeam chiar să amestec figurile care proveneau din propria-mi viaţă cu figurile din Werther. A doua constatare : auditorii seminarului se proiectau ei înşişi foarte puternic în ceea ce se spunea acolo, în aceste împrejurări mi-am spus că, trecînd de la seminar la carte, onest ar fi fost nu să scriu un tratat despre discursul îndrăgostit, căci era un soi de minciună (nu mai aspiram la o generalitate de tip ştiinţific), ci, dimpotrivă, să scriu eu însumi discursul unui subiect îndrăgostit. S-a produs o răsturnare. Desigur, chiar dacă am deformat-o mult, influenţa lui Nietzsche a fost pe vremea aceea puternică. Mai ales ceea ce Nietzsche afirmă despre nevoia de a „dramatiza", de a adopta o metodă de „dramatizare" avea pentru mine avantajul epistemologic de a mă desprinde de metalimbaj. înec-pînd cu Plăcerea textului, n-am mai putut suporta „di-zertaţia" asupra unui subiect. Atunci am fabricat, am simulat un discurs, care este discursul unui subiect îndrăgostit. Titlul este foarte explicit şi deliberat construit aşa : nu este o carte despre discurswZ îndrăgostit, ci discursul unui subiect îndrăgostit. Acest subiect îndrăgostit nu sînt neapărat eu. O spun cu francheţe : există
GRĂUNTELE VOCII / 339

elemente care vin din mine, altele provin din Werther-ul lui Goethe sau din lecturile mele culturale, din zona misticilor, a psihanalizei, a lui Nietzsche... După cum există şi confidenţe, conversaţii cu prietenii. Aceştia sînt foarte prezenţi în carte. Rezultatul este deci discursul unui subiect care spune eu, fiind deci individualizat la nivelul enunţării; dar, cu toate acestea, este şi un discurs compus, simulat sau, dacă vreţi, un discurs „montat" (rezultat al unui montaj).
Şi totuşi, cine spune „eu" în aceste Fragmente...?

Dumneavoastră vă pot răspunde şi veţi înţelege : cel care spune „eu" în carte este eul scriiturii. E cu adevărat tot ce se poate spune în această privinţă. Fireşte, pot fi determinat să spun că e vorba de mine. Atunci am să dau un răspuns ca-n Normandia : sînt eu şi nu sînt. Sînt eu, exact la fel cum e Stendhal — dacă-mi îngăduiţi comparaţia, poate plină de infatuare — cînd pune în scenă un personaj. în acest sens, Fragmentele... sînt un text destul de romanesc. De altfel, raportul dintre autor şi personajul pus în scenă este de tip romanesc.
In fond, unele „fragmente" sînt adevărate începuturi de povestire. Se întrevede o poveste şi imediat e întreruptă. M-am întrebat adeseori în faţa acestor începuturi foarte reuşite, foarte „scrise", de ce nu continuă ? De ce nu un adevărat roman ? O adevărată autobiografie ?

Cine ştie ? Poate o să le vină rîndul. De multă vreme cochetez cu ideea aceasta. Dar în cazul Fragmentelor..., aş spune că povestea nu continuă niciodată din cauza unei doctrine. Viziunea mea despre discursul îndrăgostit este o viziune esenţialmente fragmentată, discontinuă, pîlpîitoare. Fragmente de limbaj se rotesc în capul subiectului înamorat, pasionat, iar aceste fragmente se întrerup brusc din cauza unei împrejurări, gelozii, întîlniri ratate, aşteptări de neîndurat care apar, iar atunci, începuturile de monologuri sînt rupte şi
340 I KOLAND BARTHES

se trece la o altă figură. Am respectat discontinuitatea radicală a acestui vîrtej de limbaj ce se rostogoleşte în mintea îndrăgostitului. Drept care, am decupat ansamblul în fragmente şi leam aranjat într-o ordine alfabetică. Nu voiam cu nici un preţ ca totul să semene cu o poveste de dragoste. Am convingerea că o poveste de dragoste bine construită, cu un început şi un sfîrşit, cu o criză la mijloc, e soluţia oferită de societate subiectului îndrăgostit pentru a se reconcilia oarecum cu limbajul marelui Celălalt, construindu-şi o povestire în care se plasează. Ştiu precis că îndrăgostitul care suferă nu are nici măcar avantajul acestei reconcilieri şi că, paradoxal, în acea poveste de dragoste nu este el; el se află altundeva, întrun loc care seamănă mult cu nebunia şi nu degeaba se vorbeşte despre îndrăgostiţi nebuni; din punctul de vedere al subiectului îndrăgostit, povestea e imposibilă. Atunci am încercat, clipă de clipă, să întrerup construirea poveştii. La un moment dat, chiar m-am gîndit să încep printro figură cu o valoare de fundament prim, cum ar fi, „coup de foudre", înamorare, extaz ; am ezitat mult, apoi am refuzat; nici măcar cronologic n-am putut jura care ar fi prima figură,

deoarece se întîmplă ca acel „coup de foudre" să nu funcţioneze în final decît ca un soi de „apres-coup", ceva povestit sieşi de către subiectul îndrăgostit. Iată deci o carte discontinuă, care contestă cumva povestea de dragoste. A scrie pentru obiectul iubit.
Ce vreţi să spuneţi atunci cînd scrieţi: „rămîn mereu pe lîngă scriitură ?"

întîi aş vrea să fac o digresiune : mi-am dat seama că există două tipuri de subiect îndrăgostit. Unul, cel al literaturii franceze, de la Racine la Proust, care e, să zicem, paranoicul, gelosul. Mai există altul, absent din
GRĂUNTELE VOCII ' 341

literatura franceză, dar admirabil adus în scenă prin romantismul german, mai ales în liedurile lui Schubert şi Schumann (despre care am vorbit, de altfel, în carte). Acesta din urmă e un tip de îndrăgostit necentrat pe gelozie ; ea nu-i cîtuşi de puţin exclusă din această iu-bire-pasiune, dar e un sentiment de dragoste mult mai efuziv, tinzînd spre deplinătate. Pentru el, figura cea mai importantă e Mama. Una din figurile cărţii mele priveşte tocmai dorinţa, tentaţia, pulsiunea subiectului îndrăgostit de a crea, de a picta sau de a scrie foarte des, se pare — lucru atestat în cărţi — pentru obiectul iubit. Am încercat să exprim atunci adîncul pesimism care te poate încerca, fiindcă discursul subiectului îndrăgostit nu poate deveni o scriitură, fără enorme abandonări şi transformări. Cred că, în fond, subiectul îndrăgostit este un marginal. Aşa se face că am luat hotărîrea de a publica această carte spre a da glas unei marginalităţi cu atît mai puternică azi, cu cît nici măcar nu e cuprinsă în moda marginalilor. O carte despre discursul îndrăgostit este mult mai kitsch decît o carte despre droguri, de pildă.
Nu credeţi, totuşi, că e o formă de îndrăzneală să vorbeşti despre dragoste, aşa cum o faceţi dvs., în faţa discursului psihanalitic cotropitor ?

De fapt, în cartea mea există un raport, i-aş spune „interesant", cu discursul psihanalitic, deoarece raportul acesta s-a modificat chiar în momentul în care lucram la carte şi ţineam seminarul. Ştiţi foarte bine că în cultura de azi — şi acesta a fost unul dintre argumentele cărţii — nu există nici un mare limbaj care să-şi asume sentimentul de dragoste. între aceste mari limbaje, psihanaliza a încercat cel puţin să descrie stările îndrăgostite, prin Freud, Lacan şi alţi analişti. Am fost obligat să mă folosesc de aceste descrieri; erau topice, mă stimulau, într-atît erau de pertinente. Am ţinut cont de ele în carte, deoarece subiectul îndrăgostit pe care-1 pun
342 ' ROLAND BARTHES

în scenă e un subiect înzestrat cu o cultură actuală, deci şi cu puţină psihanaliză, pe care şi-o aplică sieşi, într-un mod primitiv. Dar pe măsură ce se desfăşoară, discursul simulat al îndrăgostitului se dezvăluia ca afirmare a unei valori : iubirea ca ordin de valori afirmative, care înfruntă toate atacurile. Atunci subiectul îndrăgostit nu poate decît să se despartă de discursul analitic, în măsura în care acesta vorbeşte, desigur, despre sentimentul de dragoste, dar într-un mod, finalmente, mereu depreciativ, sugerîndu-i subiectului îndrăgostit să reintre într-o anume normalitate, să distingă între „a fi îndrăgostit", „a iubi" şi „a-ţi plăcea" etc. în psihanaliză există o normalitate a sentimentului de dragoste, care de fapt e o revendicare a cuplului, chiar a cuplului căsătorit... Deci raportul meu din această carte cu psihanaliza e foarte ambiguu; e un raport care, ca de obicei, foloseşte descrieri, noţiuni psihanalitice, dar le utilizează cam ca pe nişte elemente ale unei ficţiuni, ceea ce nu e neapărat credibil. Scriitura ca o morală
Citindu-vă, nu am avut niciodată atît de puternic impresia că, în profunzime, scriitura ar fi legată de etică. Aţi insistat asupra acestui lucru în lecţia inaugurală de la College de France. Aş dori să reveniţi...

E o întrebare foarte frumoasă. Dar nu mi-e limpede cîtuşi de puţin şi pot doar să vă spun că am simţit scriitura acestui volum ca pe ceva deosebit. Datorită subiectului, trebuia să protejez cartea. Pentru a proteja acest discurs care se articula în numele unui „eu", ceea ce era totuşi un risc, armia supremă de protecţie a fost limba pură sau, mai exact, sintaxa. Am simţit atunci cît

reveni. dar fiecare după propriul ritm. dar îmi iau întotdeauna libertatea de a face digresiuni şi. Cartea aceasta e destul de sintactică — deci o scriitură puţin lirică. de la College de France? Am iniţiat o serie de cursuri despre „A trăi împreună". ci utopia unor grupări afective. Dacă aş fi fost filosof şi dacă aş fi vrut să scriu un mare tratat. fără neologisme. le-am audiat chiar în această sală . cel puţin. Ea e o armă cu dublu tăiş. căruia îi datorez încă de la începuturile vieţii mele intelectuale. In mod evident. acel „a trăi împreună" este o chestiune de etică. tîditions du Seuil. dar cu toată atenţia concentrată pe frază. bineînţeles. Care e titlul cursului dvs. Michelet.] Cred că acum voi reveni. Deşi cariera mea a fost universitară. pentru a mă opri asupra celor care fac din intrarea mea în acest lăcaş mai degrabă o bucurie decît o onoare . ale căror cursuri. Maurice Merleau-Ponty şi Emile Benveniste . Bucuria înseamnă pentru mine să regăsesc aici amintirea sau prezenţa unor autori de care sînt legat şi care au predat sau predau la College de France : în primul rînd. i-aş fi dat numele unui studiu de analiză literară. în final. mai aproape de revista Tel Quel decît de alte numeroase reviste care. fie din prudenţă.de bine îl poate proteja sintaxa pe cel care vorbeşte. gen ambiguu. idioritmie. Nu a unor comunităţi de tip hippies. deci. nu voi da ascultare discreţiei la care mă îndeamnă prietenia şi-1 voi numi. 1978. pp. atunci cînd erudiţia acceptă să rişte împreună cu ea . fie dintr-o pornire care mă ajută adeseori să ies dintr-o încurcătură intelectuală printr-o întrebare pe gustul meu. în sensul larg al cuvîntului. aşa cum aţi spus foarte bine. încă de pe cînd se constituia. în cazul căreia orice atribut poate fi. în ce priveşte cursurile. căci onoarea poate * LeQon. în care scriitura rivalizează cu analiza. destul de eliptică. nu este mai puţin adevărat că am puţine drepturi să o reprezint. să mă întreb în primul rînd ce motive au determinat le College de France să primească în rîndurile sale o persoană incertă. ceea ce se chema pe vremuri. contrazis de opusul său. atestă vigoarea cercetării semiologice. de a face să apară în scriitură un punct de fugă etic. erudiţia.. adolescent fiind. mai aproape de noi. la călugării orientali. lexi-cologice şi sociologice. etica va. aş încerca să dezvolt o etică. scepticism — nici una o morală o credinţei. bucuria — niciodată. trebuie totuşi să recunosc că nu am scris decît eseuri. la materiale propriu-zis literare. am fost tentat să-i deplasez coordonatele şi să mă sprijin pe forţele excentrice ale modernităţii. fără mari inovaţii lexicale. dar cînd subiectul e foarte dezarmat. [. Sînt sigur că. pe Michel Foucault. în întreaga lume. precum şi forţa scriiturii. deoarece poate fi şi un instruGRAUNTELE VOCII / 343 ment de oprimare — cum e foarte adesea —. dacă la anul mă voi ocupa de forma literară caracterizată. Jean Baruzi şi Paul Valery. LECŢIA / 345 fi nemeritată. sintaxa îl protejează. iar dintre cei de-acum. soiidaritatea intelectuală şi . care voiau să exploreze utopia unor mici grupuri. La adăpostul unei analize literare. Ar trebui. eu nu am totuşi titlurile care în mod normal deschid calea spre aşa ceva. de care mă leagă afecţiunea. LECŢIA * Lecţia inaugurală a Catedrei de Semiologie literară de la College de France (rostită la 7 ianuarie 1977). Şi dacă este adevărat că multă vreme am vrut să-mi înscriu activitatea în cîmpul ştiinţei literare. rigoarea şi invenţia disciplinată. Iar dacă este la fel de adevărat că cercetarea mea s-a legat încă de la început de apariţia şi dezvoltarea semioticii. apoi. Acum scriitura funcţionează aproape ca o morală. care ar fi trăit efectiv împreună. în ochii mei — motivele care au determinat le College de France să mă primească în rîndurile sale.. întrucîtva. voi lăsa deoparte ■— ca nesigure. destul de litotică. foarte deschis şi singur. o persoană impură este astăzi primită într-o instituţie în care domnesc ştiinţa. deoarece. bineînţeles. 7—46. şi încă mai aproape. care şi-ar găsi modele în agnosticism. descoperirea locului suveran al istoriei în cuprinsul ştiinţelor antropologice. De aceea. Mi-am axat mult cursul pe noţiunea de idioritmie.

deoarece îi datorez bunăvoinţa de a fi prezentat această catedră şi pe titularul ei Colegiului Profesorilor. uriaşe sau minuscule. puterea (acea libido dominandi) pîndeşte. *. cu o forţă adesea uluitoare. De aceea. de asemeni trebuie să aleg mereu între masculin şi feminin. numesc discurs al puterii orice discurs care produce eroarea şi. se înscrie puterea este limbajul — sau pentru a fi mai exact. relaţiilor familiale şi private. în felul său. să promoveze sau să se supună unei cunoaşteri dirijate. Descoperim astfel puterea prezentă în cele mai subtile mecanisme ale schimbului social: în cadrul statului. simetric vorbind. Renan a fost perspicace : el a intuit că limba nu spune totul odată cu mesajul pe care îl transmite. dacă îmi este la rîndul meu îngăduit să vorbesc despre locul Colegiului. puterea este. pentru mine. în afara oricărei sancţiuni instituţionale. totuşi. şi nici nu va fi vreodată o limbă reacţionară. spunea el într-o conferinţă. . suprapunînd . Astfel. Şi dacă. Unii aşteaptă ca noi. în cel ce îl recepţionează. în învăţămînt. fie la dumneavoastră. ea apare dincolo : nu piere niciodată. voi spune că. onoarea reprezintă de obicei o rămăşiţă o puterii. deoarece este mai responsabilă : aceea de a pătrunde într-un spaţiu ce poate fi numit cu stricteţe : în afara puterii. şi nu este o luptă uşoară . Nu-mi pot imagina o adevărată reacţiune ayînd drept instrument limba franceză". şefi. Doamnelor şi Domnilor. aparate. indirect. Şi nu vedem puterea înscrisă în limbă deoarece uităm că orice limbă este o clasificare. ci poate să-i supravieţuiască şi să dea la iveală prin el. opiniilor curente. tot astfel. în definitiv. de-o parte. în instituţii. istovită aici. şi chiar în cadrul elanurilor eliberatoare ce încearcă să o conteste. grupuri de opresiune sau presiune . cu cît învăţămîntul este mai liber. în rîndul instituţiilor. un idiom se defineşte mai puţin prin ceea ce permite. să ne agităm cu orice prilej împotriva Puterii. Motivele rezistenţei şi ubicuităţii sale constau în aceea că puterea este parazitul unui organism trans-so-cial. iar limba codul acesteia. incertitudinea afectivă sau socială îmi este refuzată. Într-adevăr. sînt nevoit să marchez raportul meu cu celălalt recurgmd fie la tu. plurală în spaţiul social. Am crezut că puterea este un obiect politic prin excelenţă . ce însoţeşte întreaga istorie a omului. dintotdea-una. intelectualii. altceva decît spune. vom vorbi aici despre putere ca şi cum ar fi una singură : cei care o deţin. expresia sa necesară : limba. va înmuguri în noua stare de lucruri. asemeni demonilor. •■ LECŢIA / 347 Limbajul e o legislaţie. peste tot voci „autorizate" să transmită discursul oricărei puteri : discursul aroganţei. neutrul sau complexul fiindu-mi interzise . proiectul profund al cursului inaugurat astăzi. spectacolelor. grupurilor. neatins : singura activitate a profesorului este aici să cerceteze şi să vorbească — aş spune mai degrabă : să-şi viseze treaz căutările — şi nu să judece. iar orice clasificare este opresivă : ordo înseamnă în acelaşi timp distribuire şi constrîngere.gratitudinea. aproape nedrept. ascunsă în orice discurs. astăzi credem că ea e deopotrivă un obiect ideologic. perpetuă în timpul istoric : prigonită. Dar o altă bucurie mă cuprinde astăzi. dar insistent. cei care nu. înainte de a enunţa acţiunea care nu va mai fi astfel decît atributul meu : ceea ce fac nu este decît consecinţa şi consecuţia a ceea ce sînt. chiar rostit într-un lăcaş ca acesta. a vorbi pur şi simplu. puterea ar fi plurală ? „Numele meu este Legiune" ar spune ea : pretutindeni. într-un moment în care studiul literelor este hărţuit pînă la epuizare între presiunile cererii tehnocrate şi dorinţa revoluţionară a studenţilor săi Fără îndoială. aici. ea este un semn a ceea ce s-a putut salva. astfel. ce se strecoară acolo unde nu o percepi de la început. jocurilor. dar şi al modelor. culpabilitatea. el este un fel de ultimă viclenie a istoriei . în toate părţile. Aşa cum a arătat Jakobson. mai gravă. Acest obiect în care. una singură. Vorbirea. Această întrebare constituie. nu înseamnă comunicare. nu va fi niciodată limba absurdului . Voi cita cuvintele lui Renan : „Franceza. al claselor. Căci. aşa cum se spune prea des. să aleagă. şi cu atît mai mult discursul. în afara oricărei puteri . . Faceţi o revoluţie pentruj a o distruge şi ea va renaşte deîndată. prin însăşi structura sa. istorică. dar că rămîne. aflată de drept. însă. a preda. de cealaltă. şi nu doar istoria sa politică. privilegiu imens. limba presupune o relaţie fatală de alienare. nu constituie o activitate. cu atît mai mult trebuie 346 ' ROLAND BARTHES să ne întrebăm care sînt condiţiile şi operaţiile ce permit discursului să se elibereze de orice voinţă-dea-acapara. în limba noastră franceză (şi dau aici cîteva exemple foarte la îndemînă) sînt obligat să mă situez de la bun început ca subiect. dar adevărata noastră bătălie se duce în altă parte : împotriva puterilor. sporturilor. Ei bine. ci supunere : întreaga limbă este o recţiune generalizată. şi mai mult prin ceea ce obligă să se spună.

suspendarea judecăţii necesită operatori specifici care. printr-un exces de barbarie. literatură. ei înşişi. la urma urmei. asemeni unei lovituri pline de satisfacţie dată servilităţii limbii sau. eroarea lui Renan a fost istorică. să o trişăm. Mimesis. tenace. formată — spunea de raţiune. ceea ce lingviştii numesc modalitate nu e altceva decît suplimentul limbii. Dar nouă. posibilitatea. vocea dominatoare. cea din afara-puterii. detronată în chiar interiorul ei : nu prin mesajul pe care. antropologice (Robinson parcurge drumul de la natură la cultură). Or. Dintre aceste forţe ale literaturii. el este gregar . Dacă numim libertate nu numai forţa de a ne sustrage puterii ci. semnul este adeptul grupului. nu un corp sau o suită de opere. ci spun. chiar şi în cea mai profundă intimitate a individului. sînt reluaţi într-un joc de măşti ale limbajului . aceea de a nu aservi pe nimeni. nu este nici ac îonară. a gregarităţii. adică ţesătura de semnificanţi ce alcătuieşte opera . scriitură sau text. această eschivare. 348 / ROLAND BARTHES De îndată ce este vorbită. ar trebui expulzate din înyăţămînt. obligă la exprimarea unei raţiuni poli-ice care. de angajamentul politic al scriitorului care nu este. nu putea fi decît democratică. în limbă. ci de acţiunea de deplasare pe care o exercită asupra limbii : din această perspectivă. botanice. pot vorbi doar culegînd ceea ce trenează în limbă. decît să trişăm cu limba. im a. şi nici aspectul ei comercial sau instituţional. gregaritatea repetiţiei. deopotrivă. are pentru mine un nume : literatură. limbajul uman nu are exterioritate . tehnice. în splenLECTIA / 349 doarea unei revoluţii permanente a limbajului. după cum nu depind nici de conţinutul doctrinal al operei sale. aşa cum o descrie Kierkegaard. Deci. ci prin jocul de cuvinte pe care îl pune în scenă. decît un „individ printre alţii". Semiosis. în fiecare semn doarme un monstru : stereotipul . toate disciplinele noastre. ea este. Am astfel în vedere o responsabilitate a formei ce nu poate fi evaluata în termeni ideologici — iată de ce ştiinţele ideologiei nu au reuşit niciodată să o circumscrie prea bine. fie el şi lăuntric.vocii conştiente. limba este de la bun început asertivă : negaţia. în mintea sa. Această înşelătorie salvatoare. îl vehiculează. nici progresistă . dar nu şi structurală . atunci ar trebui salvată doar disciplina literară. Iată de ce putem . servitutea şi puterea se confundă în mod inevitabil. nici supraoameni. şi în primul rînd. ca performanţă a oricărui limbaj. raţionale. învelişului său reactiv. a individului. iar limba trebuie combătută. voi menţiona trei şi le voi prezenta sub numele a trei concepte greceşti : Mathesis. căci toate ştiinţele sînt prezente în monumentul literar. geografice. în primul rînd. golit de orice cuvînt. nu ne rămîne. textul. Din momentul în care enunţ. cum spune Deleuze. Voi spune deci. afirm. susţin ceea ce repet. Deci urmăresc în ea. implacabilă a structurii. Pe de altă parte. pur şi simplu. dimpotrivă. Literatura îşi asumă multe domenii ale cunoaşterii. nu mă mulţumesc să repet ceea ce a fost spus. celor ce nu sîntem nici cavaleri ai credinţei. stăpîn şi sclav. cînd defineşte sacrificiul lui Abra-ham ca pe un act nemaivăzut. ca instrument. sociale (coloniale). adică pentru că se repetă . semnele care compun limba nu există decit pentru că sînt recunoscute. într-un roman ca Robinson Crusoe există cunoştinţe istorice. Şi întotdeauna în cadrul ei se conturează două compartimente : autoritatea aserţiunii. Forţele eliberatoare ce zac în literatură nu depind de persoana civilă. adică a speciei care vorbeşte . îndreptat împotriva generalităţii. or amenul nietzscheean. Din păcate. ci te obligă să spui. şi aceasta pentru că textul este însăşi ivirea limbii. acel ceva asemeni unei invocări prin care încerc să-i înduplec puterea implacabilă de constatare. el a crezut că limba franceză. limba se aserveşte unei puteri. * înţeleg prin literatură. Există doar ieşiri imposibile : singularitatea mistică. rezultă că nu există libertate decît în afara limbajului. la fel de bine. Pe de-o parte. această minunată amăgire care face să se audă limba. ei graful complex al urmelor unei practici : practicarea scriiturii. îndoiala. dacă pot spune astfel. cu excepţia uneia. Dacă. Celine este la fel de important ca Hugo. fas-> căci fascismul nu te împiedică. aceste două compartimente se reîntîlnesc în mine . a moralităţii limbajului . să mă aşez confortabil în slujba semnelor. el este o uşă închisă. Chateaubriand ca Zola.

sau mai degrabă. Pe de-o parte. viaţa este subtilă. în mod iluzoriu. ci că ştie cîte ceva . deopotrivă insistent şi ireperabil. Din cele mai vechi timpuri şi pînă la tentativele avangardei. ea este o enunţare. corectînd această distanţă. pentru ca lucrurile să devină ceea ce sînt. asemeni pietrei din Bologna care iradiază în timpul nopţii lumina adunată peste zi. în schimb. ea sugerează că scriitura se află pretutindeni unde cuvintele au savoarea (savoir şi saveur au în latină aceeaşi etimologie). Pe de altă parte. şi prin aceasta adevărat enciclopedică. Face o foarte bună impresie. Pentru discursul ştiinţei — sau pentru un anumit discurs al ştiinţei — cunoaşterea este un enunţ. Adevărul şi Frumosul. că ştie multe — că ştie foarte multe despre oameni. Cea de-a doua forţă a literaturii este forţa sa de reprezentare. expunînd locul şi energia subiectului. Pu-nînd în scenă limbajul în loc de a-1 folosi pur şi simplu. Această cunoaştere s-ar putea numi marea încîlceală a limbajului. sarea cuvintelor. drumuri drepte şi ocolite. enunţul este prezentat ca rezultat al absenţei enunţătorului. ceea ce au fost. ci lansate asemeni unor proiectile. şi este foarte posibil ca într-o bună zi această opoziţie să pară un mit istoric. savanţii. dimpotrivă. sau chiar lipsa acestuia (ceea ce nu înseamnă absenţa sa). devine importantă pentru noi. neepuizate : literatura acţionează în interstiţiile ştiinţei. azi. plecînd de la această diversitate şi resimţindu-i sfîşierea. Ce ? Voi răspunde direct : realuL Dar realul nu poate fi reprezentat şi există o istorie a literaturii tocmai pentru că oamenii au vrut întotdeauna să-1 reprezinte prin cuvinte. literatura este in mod absolut şi categoric realistă : ea este realia a ' dică însăşi licărirea realului. fie că. cercetătorii. ecouri. literatura nu spune niciodată că ştie ceva. cunoaşterea pe care o antrenează nu este vreodată întreagă sau definitivă . Paradigma pe care o propun aici nu urmăreşte o departajare a funcţiilor : de o parte. maşinării. în măsura în care — fie referitor la model. efecte. Doar acest gust al cuvintelor face cunoaşterea profundă. literatura se străduieşte să reprezinte ceva. în cadrul scriiturii. iar literatura. fie la metodă — legături tot mai numeroase unesc aceste două zone. necunoscut şi totuşi recunoscut cu o familiaritate neliniştitoare : cuvintele nu mai sînt. să conteşti opoziţia dintre ştiinţe şi litere. acor-dîndu-le un loc indirect — foarte preţios. ne aflăm pur şi simplu în faţa unei scriituri. eseiştii . Faptul că realul nu poate fi reprezentat — ci doar demonstrat — s-ar putea formula m mai . în sensul cel mai larg al termenului. indiferent de nudele şcolilor pe care le reprezintă. e nevoie de un ingredient. imaginează şi caută să elaboreze un limbaj limită. tocmai prin faptul că este indirect. explozii. după legile unui discurs care nu mai este epistemologic. vibraţii. ea recunoaşte că limbajul este un imens halou de implicaţii. fără a fixa sau fetişiza vreuna. ea pune faţă în faţă. iar prin această lucire indirectă iluminează noua zi ce se iveşte. Totuşi. Michelet a fondat un fel de etnologie a Franţei. literatura imprimă o mişcare 350 / KOLAND BARTHES formelor cunoaşterii. din punctul de vedere adoptat aici — cel al limbajului — opoziţia e pertinentă . LECŢIA / 351 enunţarea. ţinteşte însuşi realul limbajului. înţelese ca simple instrumente. fecundă. un fel de grad zero. ea decide să dea glas unui subiect. literatura atrage cunoaşterea în angrenajul reflexivităţii infinite : prin scriitură. Ştiu bunăoară că multe propoziţii ale lui Michelet sînt recuzate de ştiinţa istorică . anulînd adesea frontiera care le separă . o imensă savoare : prin scriitură. şi indiferent de obiect. şi de cealaltă. nu atît realul şi fantezia. în arta culinară. obiectivitatea şi subiectivitatea. şi totuşi. Curnonski spunea că. Dar. ci dramatic. iar ori de cîte ori un istoric modifică cunoaşterea istorică. pe care oamenii îl mînuiesc şi care îi mînuieşte. ci doar cîmpuri diferite ale rostirii. Obiect curent al lingvisticii. cunoaşterea devine o sărbătoare. scriitorii. sînt desemnate astfel domenii de cunoaştere posibile — nebănuite. Mereu în urma sau înaintea acesteia. cunoaşterea reflectează mereu asupra propriei condiţii.spune că. întortocheate . fie că literatura reproduce diversitatea sociolectelor. Ştiinţa este frustă. „lucrurile trebuie să aibă gustul a ceea ce sînt". în cunoaştere.

literatura nu vrea 352 / HOLAND BARTHES să accepte niciodată şi în nici un fel tocmai această imposibilitate topologică. să nu o reprime pe alta. fiind contestată. a nega sau. intelectualului. Aici reîntîlnim istoria. a producţiilor de limbaj. cînd vorbeam despre cunoaştere. Ştiinţele. acum voi spune. pentru a-şi asuma acest perpetuu delir : inadecvarea fundamentală dintre limbaj şi real. Putem spune că nici unul dintre scriitorii care au hotărît să ducă însingurată bătălie împotriva puterii nu a putut sau nu poate evita să fie recuperat de aceasta. are un nume : funcţia utopică. cuvîntul mallarmeean şi cel marxist sînt concomitente . deoarece obiectul dorinţei sale este întotdeauna realul. cele două limbi — în cazul nostru. poate la fel de vechi ca limbajul însuşi. franceza — să aibă mai multe limbi. probabil perversă. francezii. cu funcţii diferite. mai bine spus. a celor ce i-au urmat şi îi urmează încă. pe care le poate vorbi după cum îl îndeamnă perversiunile. că nu scrie limba „tuturor". ci analizînd adecvarea uneia şi a celeilalte la subiectul său . în aşa fel încît o limbă. fie sub forma prezentă a unei mode ce-i impune imaginea şi îi prescrie să se conformeze aşteptărilor. se poate defini printr-un gest nou : crearea utopiilor limbajului. există o anume receptare politică a lui Mallarme. Să te încăpăţînezi înseamnă să afirmi Ireductibilul literaturii : ceea ce rezistă şi supravieţuieşte în ea discursurilor stereotipe care o înconjoară — filosofiile. adesea total disperate. oricare ar fi ea. Apare astfel o anume etică a limbajului literar care. cînd se constată imposibilitatea de a a?r S^ comcidă o ordine pluridimensională (realul) şi o ordine Undimensională (limbajul). Căci în a doua jumătate a secolului al XlX-lea. fie ea burgheză sau populară. deci fericită. este „an-arhist" — nu numai LECŢIA / . a îmblînzi. dimpotrivă. tot atîtea limbaje cîte dorinţe : propoziţie utopică deoarece nici o societate nu este încă pregătită să admită existenţa mai multor dorinţe.multe feluri : fie definit. Or. fără să mă contrazic — deoarece de data aceasta folosesc cuvîntul în accepţia sa familiară — că literatura este cu tot atîta înverşunare nerealistă : ea crede că e înţelept să dorească imposibilul. Ne-am putea imagina o istorie a literaturii sau. care începe atunci. Dacă aş fi legislator <— supoziţie aberantă pentru cineva care. cu Lacan. Nici o „istorie a literaturii" (trebuie oare să se mai scrie aşa ceva ?) nu va putea fi adevărată dacă se va mulţumi să enumere şcoli fără să marcheze ruptura care dezvăluie un nou profetism : cel al scriiturii. Această funcţie. fără remuşcări. se cere afirmată. ce nu poate fi atins şi scapă astfel discursului. înfăţişarea exactă : modernitatea . fie sub forma postumă a înscrierii în cultura oficială.353 că nu aş impune o unificare a francezei. în cadrul aceluiaşi idiom — pentru noi. dimpotrivă. modernitatea noastră. franceza scrisă şi franceza vorbită — constituie astfel o sursă din care scriitorul se simte liber să extragă aşa cum îi dictează adevărul dorinţei. ca imposibilul. literatura şi-a găsit. aş încuraja învăţarea simultană a mai multor limbi franceze. „Să schimbăm limba" — „Să schimbăm lumea" . Oamenii nu acceptă evidenta lipsă de paralelism dintre real şi limbaj. şi nu Legea. de care oamenii s-au folosit pentru a reduce. Spuneam adineaori. Dante cumpăneşte foarte serios înainte de a hotărî în ce limbă va scrie Convivio : în latină sau în toscană ? Şi nu din raţiuni politice sau polemice alege limba vulgară. etimologic vorbind. fie în termeni topologici. puse pe picior de egalitate. Să se deplaseze — sau să se încăpăţîneze — iată singura alternativă a acestui autor. desfătarea că are la dispoziţia sa două instanţe ale limbajului. Dar este bine ca oamenii. franceza clasică şi franceza modernă. că literatura este în mod categoric realistă. cel puţin pentru noi. care ar fi istoria expedientelor verbale. I se reproşează adesea scriitorului. Această libertate este un lux pe care orice societate ar trebui să-1 ofere cetăţenilor săi . dă naştere literaturii. şi fără nici o refulare. iar subiectul ce va veni să poată simţi. E de la sine înţeles că utopia nu se poate apăra în faţa puterii : utopia limbii este recuperată ca limbă a utopiei — un gen printre altele. într-una din cele mai triste perioade ale dezastrului capitalist. psihologiile . odată cu Mallarme. mai înseamnă să acţionezi pornind de la premiza că se consideră incomparabilă şi nemuri-^°a^ Un . ci. iar acest refuz mereu răscolit.

semiologia — ce poate fi definită. cîndva. tot astfel lingvistica nu are limite : . ci subiectul unei — trebuie să aibă încăpăţînarea pîndarului care Practici 354 / KOLAND BARTHES stă la răscrucea tuturor celorlalte discursuri. scriitura este obligată să se deplaseze. Dar cred de asemenea că. îmi pare a fi pe cale de a se dezintegra. în politic. şi celălalt au scris .. să te afli acolo unde nimeni nu te aşteaptă sau. după canoane. atrasă spre un pol formal şi urmînd această pantă. Pentru a desemna imposibilitatea limbii. această forţă instituie o veritabilă heteronimie a lucrurilor. lipsit de perversitate. ştiinţă suverană pînă în-tr-atît încît era aşezată în afara şi deasupra Septeniumu-lui. în definitiv. spune el. trivial faţă de puritatea doctrinelor (trivialis este atributul etimologic al prostituatei care aşteaptă la întretăierea a trei drumuri). şi mai radical încă. ştiinţa însăşi a dorinţei. forţa sa eu adevărat semiotică. cultural. ca şi pe orice altă desfătare. astăzi discurs limitat şi totuşi. Prin conceptele sale operatorii. Putem spune că cea de-a treia forţă a literaturii. Pasolini a fost astfel pus în situaţia de a-şi „abjura" (cuvîntul îi aparţine) cele trei filme ale Trilogiei vieţii în momentul în care a constatat că puterea le utiliza — fără să fi regretat totuşi vreodată că le-a făcut : „Cred. tot mai îndepărtate de sfera sa originară . dar amîndoi au scris opunîndu-se identităţii. Trebuie să te porţi ca şi cum această periculoasă eventualitate nu ar exista. limitele histrionismului. nebunesc cu propriul nume : unul recurgînd mereu la pseudonimie. utilizat de putere.. ea îşi apropriază conţinuturi tot mai numeroase. Bursa Istoriei . aşa cum datorăm mult şi Teologiei: căci dorinţa este mai puternică decît interpretarea sa. Să te încăpăţînezi înseamnă. să te temi că vei fi anexat de putere şi de cultura sa. obstinarea şi deplasarea ţin. şi una şi alta. celălalt. eventual. la orizontul imposibil al anarhiei limbajului — acolo unde limba încearcă să se sustragă propriei sale puteri. este jocul cu semnele şi nu distrugerea lor. la capătul vieţii sale scriitoriceşti. propriei sale servilităţi. să abjuri ceea ce ai scris (dar nu neapărat şi ceea ce ai gândit). deopotrivă. că inainte de a acţiona nu trebuie niciodată. atunci cînd puterea gregară vrea să folosească şi sâ aservească acest lucru. am citat doi autori : Kierkegaard şi Nietzsche. şi unul. dacă sinceritatea sau interesul ţi-au fost aservite sau manipulate. aşa cum LECŢIA / 355 a arătat Klossovski. în nici un fel. tot aşa cum pune stăpînire pe produsul genetic al desfătării iubirii pentru a-1 transforma. Totuşi. aşa cum economia a pătruns astăzi pretutindeni. Căci puterea pune stăpînire pe desfătarea scrisului. în soldaţi şi militanţi. Trebuie de la bun început să reamintesc că ştiinţele (cel puţin cele pe care le cunosc întrucîtva) nu sînt eterne : sînt nişte valori care urcă şi coboară la o Bursă.scriitor — şi înţeleg prin aceasta nu pe cel o funcţie sau serveşte o artă. într-un text postum. social. Să te deplasezi poate însemna. va muri şi ea într-o zi. ea se formalizează din ce în ce mai mult. după. la fel ca economia (şi comparaţia nu este poate lipsită de sens). De aceea nu ne vom mira dacă. cu profit. pentru a o manipula şi a o transforma într-un produs gregar. Iată-ne în faţa semiologiei. atingînd. cred că trebuie neapărat să ai curajul să abjuri. ca ştiinţă a semnelor. introducerea acestora într-o maşinărie de limbaj cu frînele şi siguranţele defecte : pe scurt. psihanaliza. să opui — faţă de tot şi împotriva tuturor — forţa unei devieri şi a unei aşteptări. Şi în acest din urmă caz. ar fi de ajuns să ne gîndim în această privinţă la destinul de bursă al Teologiei. deci." în fond. de o metodă de joc. prin fragmentare : pe de-o parte. Tocmai pentru că se încă-pâţînează. Dar lingvistica însăşi. într-un joc riscant. deşi îi datorăm mult. în chiar corpul limbii servile. asemeni econometriei. a tuturor semnelor — descinde din lingvistică. Fragilitatea ştiinţelor numite umaniste constă probabil în aceea că sînt ştiinţe ale imprevizibilului (de unde şi deziluziile şi jena taxinomică a Economiei) — fapt ce alterează de îndată ideea de ştiinţă. pe de alta. — regăsim teatrul. trebuie să ştii să-ţi dai seama în ce măsură ai fost.

într-un anume sens. Şi atunci am avut sentimentul că lingvistica sa oprit asupra unei uriaşe năluciri. Brecht şi Saussure puteau să se întîlnească în jurul acestui proiect . protesLECŢIA / 337 tele. pe care apoi le consumă ca sensuri înnăscute. a corupţiei imediate a mesajului : nimic altceva decît dorinţele. deoarece se mişcă in jurul aceleiaşi axe a puterii. luînd amploare în reviste. Limba erodată de putere : iată obiectul acestei prime semiologii. în măsura în care mijloacele de contestare se înmulţeau. Mi se pare totuşi că instituirea unei catedre la College de France presupune mai puţin consacrarea unei discipline. a unei aventuri personale. că Sartre. asociaţii. pentru pertinenţa problemei puse aici în discuţie. fie şi numai trecînd prin ruptura din mai '68. un grup de presiune ce . a rebutului lingvisticii. Aţi putut constata că. intimidările. 356 / ROLAND BARTHES lingvistica se deconstruieşte. în ceea ce mă priveşte. fiecare grup de opoziţie devenind. altfel spus. nu poate fi cuprinsă în limitele frazei. Nu doar fonemele. semiologia s-a deplasat. pe scurt. i-a dat semiologiei curajul de a începe . universităţi şi centre de studii. consider astăzi că limbă şi discurs sînt indivize. am trecut imperceptibil de la limbă la discurs. precum "Trimalcion în părul sclavelor sale. considerată categorie discursivă. asupra unui obiect pe care-1 făcea în mod abuziv curat şi pur. ştergîndu-şi palmele în caierul discursului. discursul se retrage în limbă. Dar exemplul nu este „lucrul însuşi".conform intuiţiei lui Benveniste. firavă sau prea împlinită. datorită ei puteam să reduc discursul. limba înaintează în discurs. constrîngeri. distincţia dintre limbă şi discurs nu mai apare decît ca o operaţie tranzitorie — într-un cuvînt. Într-adevăr. pentru a reveni uneori. adică culmi de artificialitate. nu am mai auzit decît un singur sunet — pe cel al limbii şi al discursului împreunate. atacîndu-1. Semiologia va fi de acum înainte tocmai această activitate de colectare a impurităţii limbii. semiologia are ca punct de plecare o atracţie pur şi simplu pasională : am avut impresia (în jurul anului 1944) că o ştiinţă a semnelor putea să dinamiteze critica socială. continuînd să aibă acelaşi obiect. subtile şi intense la nivel gramatical . iar complexitatea limbajului nu poate sta. oprimări şi reprimări. Apoi. Ştiu că ea mă obligă. la începuturile sale. s-a nuanţat. armoniile care alcătuiesc limba activă. limba este socialul însuşi. avansurile. cuvintele şi articulările sintactice sînt supuse unui regim de libertate supravegheată — ele neputînd fi combinate oricum — dar şi întreaga ţesătură a discursului este fixată printr-o reţea de reguli. să-1 miniaturizez ca exemplu de gramatică şi astfel speram că pun stăpînire pe întreaga comunicare umană. coabitînd suprapuse ca în jocul „de-a fripta". această distincţie de origine saussuriană (sub forma cuplului Limbă/Vorbire) a adus mari servicii. chipurile. şi pe care Brecht. scuzele. Astfel. tot aşa cum Wotan şi Loge l-au prins pe Alberich metamorfozat în broscuţă. violenţele. deşi în mod paradoxal. ceva ce trebuie „abjurat". lucrări contemporane au modificat şi continuă să modifice imaginea critică a subiectului social şi a subiectului vorbitor. Pentru mine. cea care se caută şi se impune deja ca ştiinţă pozitivă a oamenilor. politic — căci un altul nu există. dezmierdările. de-a lungul prezentării mele. şi mai mult acceptarea continuării unei activităţi individuale. să trec sub tăcere întreaga semiologie. ca şi cum ar fi vorba despre acelaşi obiect. 1-a numit Marea Utilizare. de la discurs la limbă. Semiologia (semiologia mea. Şi totuşi. îmi dau seama cît de personală este o asemenea definiţie. culmi de naturaleţe. treptat. Pe scurt. a devenit clar că. Această deplasare a avut loc deoarece societatea intelectuală s-a schimbat. la rîndul său şi în felul său. masive şi imprecise la nivel retoric. Pe de alta. cel puţin) s-a născut dintr-o intoleranţă la acest amestec de rea credinţă şi dreaptă conştiinţă ce caracterizează moralitatea generală. se întindea ca o apă prelinsă peste tot. puterea însăşi. era vorba de a înţelege (sau de a descrie) felul în care o societate produce stereotipuri. fără să anunţ. se diviza. atins parcă de o surditate progresivă. la un moment dat. Atunci. Pe de-o parte. excesiv de ascetică sau de lacomă. Or. semiologia este tocmai această deconstruire a lingvisticii. temerile.

susţinută : timpul uzează puterea mea de distanţare. Dacă acceptăm că subiectul ştiinţei nu se lasă privit şi că. pe scurt. adică (deoarece ea se realizează plecînd de la semne gata făcute). trebuie să le sugerăm ca. de fapt. a căror siluetă o simulează. ci pentru că neagă posibilitatea de a i se atribui caractere pozitive. încît chiar şi revendicările în favoarea desfătării se făceau pe un ton ameninţător. Dar dacă unii profită de această condiţie pentru a refuza semiologiei active. reflectînd asupra semnului. dacă se poate spune. totul o predispunea la acest statut — semiologia nu poate fi ea însăşi un me-ta-limbaj. atopic. neîncetata întoarcere la textul Asechi sau modern. o mortifica. nu este decît semnul său istoric. numim „metalimbaj" tocmai această suspendare a spectacolului. identificăm metalimbajul şi ştiinţa. forme. în ciuda încercărilor ei de a se reconstitui în el . de această drăcovenie — limbajul. acestui curios strabism care mă înrudeşte cu inînuitorii de umbre chinezeşti ce îşi arată mîinile şi. orîcît de greoi ar fi termenul. El conţine forţa de a evita la infinit rostirea gregară (cea care se agregă). specii. perspectiva semiotică asupra textului impune refuzul mitului la care se recurge în mod curent pentru salvarea literaturii de rostirea gregară ce o înconjoară. ştiinţifice. Astfel. o sufocă. fără să înţelegi ce anume. aceasta se datoreşte faptului că. fiind limbaj despre limbaje. negativă — sau. iepurele. deci recuza-«riii _ poate m°mentul să deosebim meta-lingvis-xiLux o marcă printre altele — de ştiinţific. atunci. fixe. ambele interesînd direct înţelegerea semiologiei. transformă această distanţă în scleroză . şi anume mitul creativităţii pure . Prima se referă la faptul că — deşi la origine. apojatică. în scriitură. fără să fie. care are 360 / ROLAND BARTHES . lupul. spre un spaţiu neclasat. această lume de cazuri identice" despre care vorbeşte Nietzsche . ea descoperă că orice relaţie de exterioritate a unui limbaj faţă de altul nu poate fi.intonează din proprie iniţiativă însuşi discursul puterii. artei. va fi cu siguranţă fascinat de formele vidului său — cu totul altceva decît miezul său gol. discursul universal ! un SO1 de excitaţie morală a cuprins corpurile 358 / ROLAND BARTHES politice. textul ridică astfel uşor. Semiologia propusă aici este. cînd vorbesc despre semne cu ajutorul semnelor. ajungeai să distrugi. şi mai exact. LECŢIA / 359 Semiologia despre care vorbesc este deopotrivă negativă şi activă. Pe de-o parte. învelişul de generalitate. anistorice. în timp. departe de acei topoi ai culturii politizate. Textul i-a apărut ca însuşi indiciul neputerii. a culturii. de in-diferenţă (prefixul trebuie clar separat de radical) care striveşte discursul nostru colectiv. de moralitate. sînt obligat să-mi asum însuşi spectacolul acestei bizare coincidenţe. toate acestea obligă semiotica să opereze cu diferenţe şi o împiedică să dogmatizeze. Iar în ceea ce o priveşte.. legi. Dacă semiologia despre care vorbesc s-a reîntors atunci la Text. în altă parte. continua cufundare în cea mai complexă dintre practicile semnificante.. acorporale. cea care sene orice legătură cu ştiinţa. să „prindă" — să se considere. sexualităţii — se enunţau sub forma unui discurs al puterii : devenise un titlu de glorie să scoţi la iveală ceea ce fusese strivit. „această constrîngere de a forma concepte. S-a văzut astfel că majoritatea eliberărilor postulate — eliberarea societăţii. la bine şi la rău. deci. în acelaşi timp. care tocmai începe să se destrame. doar printr-un abuz epistemologic. la rîndul tău. ţeluri. nu pot fi la nesfîr-şit în afara limbajului — hiîndu-1 drept ţintă. provizoriu. discursul universal. Literatura şi semiologia ajung astfel să se alieze pentru a se corecta una pe alta. textul respinge tot mai departe — şi tocmai acest miraj am încercat să-1 descriu şi să-1 justific adineaori. raţa. ca şi cum unul ar fi condiţia obligatorie a celuilalt. nu pentru că neagă semnul. în concertul măruntelor dominări. cînd vorbeam despre literatură —. Acest apofatism are cel puţin două consecinţe. şi în limbaj — folosindu-1 ca armă. semnul trebuie gîndit — sau regîndit — pentru a fi mai bine deziluzionat. Cine a fost întreaga sa viaţă hărţuit. cînd ae iapt.

ea nu permite perceperea directă a realului prin aplicarea unei pelicule transparente generale care l-ar face inteligibil . ea încearcă. o parte a semiologiei care a cunoscut o dezvoltare deosebită. ca un spectator imaginar. Altfel spus. iar aceste efecte de evidenţiere a realului sînt posibile. se destramă. şi în primul rînd. iconologiei (orice imagine fiind. mi-ar fi plăcut ca semiologia să nu ia. şi anume analiza povestirii. nici dragonii nu mai sînt acolo sa-i apere . nu fără oarecare perversitate. pasiunile. fără grilă . probabil. o povestire). via di porre şi nu via di levare. exegezei. etnologiei. moment de blîndă apoca-lipsă. şi din cînd în cînd. Astfel. în acelaşi timp. deopotrivă. rămas tara stăpîn : nici îngerii. nu explorează. măiestria literară dispare. pe lucruri vechi şi frumoase. dar nu este o disciplină (iată cea de-a doua consecinţă a apofatis-mului său). al -aror semnificat este abstract. Semnul — cel puţin LECŢIA / 361 semnul pe care îl vede — este întotdeauna imediat. mitul marelui scriitor francez. susţine ea. captivată de el. se istoveşte şi moare puţin cîte puţin. Pe de altă parte. nu evidenţiază nimic. de la Eliberare. intră acum în scenă un nou tip pe care nu mai ştim ■— sau nu încă — cum să-1 numim : scriitor ? scriptor ? Oricum. mai '68 a evidenţiat criza învăţămîntului : vechile valori nu se mai transmit. aici. expresiile. literatura s-a desacralizat. Ce legături ? Legături ancilare : ea poate-ajuta unele ştiinţe. plecînd de la care orice ştiinţă trebuie să-şi precizeze specificul corpusului său. joker al cunoaşterii actuale. doar distrugerea ştiinţei anterioare ar fi. nu mai circulă. semiologia nu este o grilă. pe o natu-ralitate inertă a semnului. cu adevărat ştiinţifică). în fond. pro-punîndu-le un protocol operatoriu. dar ea nu mai este păzită : e deci momentul să ne apropiem. ca să zicem aşa. Semiologia întreţine legături cu ştiinţa. să aibă drept sediu un fel de estradă mobilă. îl primeşte.alte criterii (în treacăt fie spus. am spune mai degrabă că e o semiotropie : cu faţa spre semn. aş numi „semiologie" desfăşurarea operaţiilor prin care este posibil — ba chiar aşteptat — jocul cu semnul. înţeleg prin aceasta că nu se sprijină pe o „semiofizis". ca un declic al imaginarului — şi de aceea semiologia (trebuie oare să mai precizez : semiologia celui care vorbeşte aici) nu este o hermeneutică : ea descrie. moment istoric al celei mai . criticii de texte. sau chiar cu o ficţiune. un artist (cuvînt ce nu are aici nimic glorios şi nici dispreţuitor : se referă doar la o tipologie) : el se joacă cu semnele ca şi cu o nălucire trează a cărei fascinaţie o savurează vrînd. asemeni jocului cu un văl pictat. idiolectele. odată cu ultimii supravieţuitori ai perioadei dintre cele două războaie . Obiectivele sale predilecte sînt textele imaginarului : povestirile. Continuînd paradigma greacă. ca ea să fie savurată şi înţeleasă. Pe de-o parte. distrusă . privirea se poate acum plimba. dimpotrivă. le poate întovărăşi o vreme. şi că nu este nici o „semio-clastie". reglat de un soi de evidenţă care îi sare în ochi. Această desfătare a semnului imaginar poate fi astăzi concepută datorită unor mutaţii recente ce afectează mai mult cultura decît societatea însăşi : o nouă situaţie modifică acţiunea posibilă a forţelor literaturii despre care vorbeam. şi tocmai atunci cînd semiologia ţine să fie grilă. într-un fel. Astfel înţelegem că semiologia nu este un substitut pentru nici o disciplină . Această semiologie negativă este o semiologie activă : ea se desfăşoară în afara morţii. instituţiile nu o mai pot proteja Şi impune ca modelul implicit al umanului. Semiologul ar fi. Ceea ce nu înseamnă că literatura ar fi. perimat': moment deca302 ' ROLAND BARTHES dent şi profetic. imaginile. îl prelucrează şi îl imită. locul nici unei alte cercetări. scriitorul nu mai poate face paradă. structurile care operează în acelaşi timp cu o aparenţă de verosimil şi cu o incertitudine a adevărului. portretele. să le ajute pe toate. dimpotrivă. nu mai impresionează . Fără să ezit. Semiologia literară ar fi această călătorie care îţi dă voie să debarci într-un ţinut liber. poato aduce servicii Istoriei. depozitar sacru al tuturor valorilor superioare. mai curînd să dezvăluie realul în unele locuri. o distrugere a semnului. asemeni semnului în cadrul oricărui discurs.

ca şi cum am păstra întotdeauna vîrsta spaimelor comune de care. Aş dori. idee avansată deja de Mal larme cînd intenţiona să pregătească o teză de lingvistică : „Orice metodă este o ficţiune. la urma urmei. Şi atunci mi-am dat seama cu stupefacţie { oar evidenţele pot stupefia) că propriul meu corp este onc' *ntr-un sens. decît mijloacele adecvate dejucării. oricît de liberă ar fi ea. în fiecare an. prin hazardul vieţii. de la un an la altul. Căci. în jurul anului 1942 şi momentul actual cînd. fragmentarea şi. îndepărtîndu-se şi întorcîndu-se apoi la ea pentru a-i aduce o pietricică sau un capăt de aţă. tuberculoza pe care am trăit-o eu este. De aceea. îmi dau seama că acest lucru poate părea provocator : cum să îndrăzneşti să vorbeşti în cadrul unei instituţii. Cred cu toată sinceritatea că un curs ca acesta trebuie să se întemeieze întotdeauna pe o fantasmă. asupra celei mai sigure dintre ştiinţele umane. Această carte aduce în scenă o boală pe care am cunoscut-o bine. nimic în afara fidelităţii auditorilor nu îl poate confirma —. unde pietricica sau aţa contează. mă conving tot mai mult că operaţia fundamentală a acestei metode de des-prindere este. corpul meu o mult mai bătrîn decît mine. care nu se născuse încă. datorită lecturii. locul Tatălui — întotdeauna mort. corpul meu este contemporan cu 364 ' ROLAND BARTIIES Hans Castorp. în jurul unui centru liniştit. dacă ne oprim. fie şi un moment. corpul meu. dacă intervine. drept obiect. în momentul în care hotărăşte sensul călătoriei sale. Metoda nu poate avea aici drept obiect decît limbajul însuşi. momentul propriei mele boli. istoria spaţiului fan-tasmatic prin excelenţă. cu adevărat. acest rău nu mai este defel cel de altădată. cea din Muntele vrăjit: cele două momente se confundau. ne-ara apropiat. des-prinderii sau cel puţin reducerii acestei puteri. cum să nu recunoaştem că ea întreţine o legătură permanentă cu fantasma ? Michelet a înţeles acest lucru : Istoria este. an în care Hans a ajuns şi s-a instalat în „ţara de sus" . învins de chimioterapie. discursul prins în fatalitatea puterii sale. Or. concentrasem în conştiinţa mea trei momente ale acestei maladii: momentul anecdotei. problema în dezbatere. De aceea. eroul din Muntele vrăjit. menită să descifreze şi să prezinte apoi rezultatele. mereu alta. Limbajul i s-a părut a fi instrumentul ficţiunii . profesorul trebuie să revină la o fantasmă. acea quaestio. Deci. metoda nu poate avea. cu foarte mici deosebiri. prezentată şi reprezentată la nesfîrşit. va urma metoda limbajului : limbajul reflec-tîndu-se". Muntele vrăjit. într-un curs nu pot fi opresive ştiinţa sau cultura vehiculate. legată la el de resurecţia lirică a corpurilor trecute. e vorba despre Istorie. precum se ştie . tuberculoza . aşa cum am încercat să sugerez. rostită sau nerostită . deci. un întreg spaţiu de joc. în scris. Zilele trecute am recitit romanul lui Thomas Mann. trebuie să uit că propriul meu corp . şi anume corpul uman . doar plecînd de la această fantasmă. în expunere. LECŢIA / 363 Un copil ce se poartă astfel nu face decît să desfăşoare drumurile unei dorinţe. de „a ţine" un discurs fără să-1 impun : aceasta va fi miza metodică. ci formele discursive prin care acestea sînt propuse. pe scurt. care se petrece înaintea războiului din 1914. avea douăzeci de ani în 1907. nu poate fi vorba de o metodă euristică. dacă vreau să trăiesc. mai puţin decît dăruirea lor plină de fervoare. Michelet a putut tras-forma Istoria într-o imensă antropologie. Ştiinţa se poate deci naşte din fantasmă. doar fiul e viu. despre un învăţământ i'antasmatic ? Şi totuşi. Şi întrucît obiectul cursului meu este. la urma urmei.intense desfătări. la fel de îndepărtate de propriul meu prezent. la urma urmei. în măsura în care acesta luptă pentru dejucarea oricărui discurs care „prinde" : iată de ce putem de fapt spune că această metodă este şi ea o Ficţiune . tra-sînd astfel. mi-ar plăcea ca rostirea şi ascultarea ce se vor împleti aici să fie asemeni drumului unui copil ce se joacă în preajma mamei sale. în toţi anii în care îmi va fi dat să predau aici. metoda cu titlu de demers sistematic. Deci. Scriind sau predînd. dacă în cadrul acestui curs — pe care. astfel. căci doar fiul are fantasme. datorită cadrului său. digresiunea sau pentru a folosi un cu-vînt preţios şi ambiguu : excursul. el se abate de la locul unde este aşteptat. să pot reînnoi maniera de a prezenta cursul sau seminarul.

făcînd însemnări în vederea vreunei lucrări. ale vremii în care a trăit — a fost întotdeauna un scriitor fericit. S-a aruncat în viitoare. Această experienţă are. dar a simţit că ceea ce scria nu-i aparţinea. Se desfăta. se frămîntau. Nu a citit pentru a scrie. Cititor de cărţi şi de semne — semnele cărţilor. să rumegi pe îndelete. dar vine apoi o alta. de impostură sau certitudinea unei conştiinţe ce îşi asumă cu seninătate. adică celor care îl scriu. Ii tortura. Există o vîrsta cînd îi înveţi pe alţii ceea ce ştii . In spaţiul dintre ele. fără complexe. dominîn-du-le — singura putere pe care a admiso vreodată — plăcerea. ci să paşti. citea ce îl interesa atunci. Erau îndrăgostiţi de Literatură. să nu înghiţi. transformarea neîngrădită şi imprevizibilă pe care uitarea o impune depozitului de cunoştinţe. deforma cartea în propriu-i folos : devenea cartea lui. ţesută din iscusite capcane şi răsturnări perverse. existenţialismul. încă nematur. se oprea. garantez eu. chiar la răscrucea propriei etimologii — Sapientia: nici o putere. marea. „Nu ucenicia e nesfîr-şită. trecut.. pe celalalt. Pe scurt. iubire nouă. Mai vîrstnic decît el (se înţelege că paralela e afectivă). critica. citea fragmentar. dar invers : scriind în plăcere. . o nouă plăcere : să scrie. Această superbă aventură a limbajului — în limbaj —. „Îmi place să citesc. „digerînd". Literatura — acea tulburare cînd auzea freamătul limbii. această poveste. pariul ? * Aşa a început căutarea. In el se căuta pe sine. plăcerea cititorului meu?" Unite prin plăcere. Sînt un cititor dezinvolt.este istoric. un nume ilustru şi demodat. adevărata bătălie pe care a dus-o. de „uscăciunea" civilizaţiei ce traversează. Dar nu sînt un mare cititor. Şi o singură mare iubire : limbajul. Şi atunci a început propria lui bătălie. acest cuvînt — înseamnă că au fost scrise în plăcere. Citind pe îndelete — ziua. Limbajul era peste tot. Literatura era în centrul lor. Aventura semiologică.. Limbajele epocii l-au atras. să regăseşti — pentru a-i citi pe scriitorii de azi — tihna lecturilor de odinioară : să fii un cititor aristocratic". Mă străduiesc deci să mă las purtat de forţa oricărei vieţi vii : uitarea. de această nouă ospitalitate. şi ceea ce-i unea.". au născut astfel dorinţa de a scrie. limba. discuta mult. Dar şi îndoiala : „dacă citesc cu plăcere această frază. ci să înţeleagă textele. atmosfera altă transparenţă. a scrie şi a citi răspundeau aceleiaşi dorinţe: limbajul. din teribile învolburări şi adîncimi transparente poartă un nume : Roland Barthes. teoretizîndu-1. „filosofînd" —• adică gustînd „savoarea lucrurilor şi a cunoaşterii". „Să citeşti este. citind seara. literatura. înainte de culcare." Nu voia să explice un text." Acesta să fie drumul lui ? Va ţine. credinţe străbătute. Şi plăcerea. Era o comunitate care citea mult. psihanaliza. o bucurie mereu nouă. iar apoi celor ce îl citesc.. pe care voi îndrăzni să-1 consider aici. a făcut din 366 / DELIA ŞEPEŢEAN-VASILIU plăcere însuşi principiul lecturii. cred. A descoperit cealaltă faţă a limbajului: puterea devoratoare ce acaparează şi manipulează prin limbaj. A descoperit atunci cu uimire o metodă ce încerca acest pariu nebunesc. frageda siguranţă de a scrie : „Mă tem că romanul nu va vorbi din nou decît celor care îl iubesc fără să îl explice prea mult. ale corpului. A înţeles că lupta trebuie dusă din interior — prin Literatură. un strop de înţelepciune şi cît mai multă savoare. Alăturînd plăcerea actului de lectură. ci dorinţa. Mai întîi s-a apropiat cu sfială de ea. De ce limbajul ? „Mă ocup de limbaj pentru că mă răneşte ţi mă seduce". cînd îi înveţi ceea ce nu ştii : aceasta este căutarea. Nu vedea restul. Mărturisire de inconstanţă. trebuie să renasc. scriitorul. „Să nu devorezi. culturi. adevărul — totul a fost atins de acest vis de ştiinţă al semnului. so. oare. „zgomotirea limbajului". singura. dar neobosit. într-o carte. marcată astăzi de acest lăcaş nou. S-a cufundat în text. „Jos" era măcelul. de a-1 prelungi. s-a identificat cu el şi s-a întors cu o altă dorinţă. acest subtil hedonist şi-a găsit bucuria. Neobosită. Şi vine probabil acum vîrsta unei alte experienţe : dezînvăţarea. o trudă a limbajului". ci a scris pentru că a citit. adulmecînd-o. să scrii ? Va avea atunci. în „ţara de sus" — acea enclavă de socialitate în care lucrurile şi oamenii aveau alte dimensiuni. era atacat.. condiţia şi înaintează mereu arătîndu-şi masca cu degetul ? Şi una şi alta — oricît de paradoxal ar părea. într-adevăr. intru şi eu într-o vita nuova. Era tînăr pe-atunci. „ultimul dintre scriitorii fericiţi" ai veacului nostru. La cincizeci şi unu de ani. se pierd în el şi se AVENTURA UNUI CITITOR FERICIT I 367 desfată pînă ating dreapta înţelepciune de a-1 iubi în tăcere. contopirea cu textul. Dar să vorbeşti despre ea. un dram do cunoaştere. Marxismul. în imperiul cărţilor. Scria. periodic. PJăcerea lecturii. Stilul.o adevărată „criză a dorinţei" şi vrînd să reacţioneze la operativele moralizatoare ale limbajului intelectual. AVENTURA UNUI CITITOR FERICIT POSTFAŢA „Nu susţin că am spus întotdeauna acelaşi lucru". trebuie să mă las pradă iluziei că sînt contemporanul tinerelor corpuri prezente şi nu al propriului meu corp. într-o dispoziţie cu totul aparte sau chiar citind fără să citească — doar „privind" cartea. Michelet îşi începea propria sa vita nuova: operă nouă. să devin mai tînăr decît sînt. lingvistica — toate îşi duceau bătălia prin limbaj.

deformarea. şi-a scris Romanul căutîndu-1. Aici vedea sursa blocării pluralităţii. Din acel moment. Tăcerea 370 / DELIA ŞEPEŢEAN-VASILIU acestuia vorbeşte singură. Şi iarăşi a înţeles : „Numai scriitura. şi acesta e momentul în care eu mă detaşez de teorie". Or. ca risc al revenirii semnificatului. ci drumul anevoios. Pînă şi propriu-i discurs. Era condiţia sa — „creator de utopii". Tată discursul lui. II supunea astfel mai bine. Prin ele învăluia obiectul scriiturii — obiectul iubit —. Nu temele sau conceptele.. limba — plurală. Dar odată cucerit. dialoga. rodnica încordare. Nu credea nici că un „critic" trebuie să vorbească. oare. de a nu-1 „naturaliza" — dar nici de a-1 abandona în braţele celui mai cumplit dintre sensuri : non-sensul — 1-a condus spre ritmul fragmentului. se poate opune firesc imperialismului fiecărui limbaj". Aşa a început lupta — cea adevărată — împotriva puterii înscrisă în Coduri — codurile unei anumite ideologii ce printr-un veşnic tertip „inversează cultura şi natura". Era deci vorba despre ceva decisiv. „un sistem centrat". genurile nu-şi mai aveau rost. nici scriptor. In alegeri. răbdarea sa era răsplătită. la el se ajunge pe căile literaturii. De altfel. a sensului cuvintelor. anamorfoza. Pentru el. „Romanul" său a fost scriitura. Intoleranţa. iubirea şi înţelegerea erau sigura cheie a cărţii. strategiile cuceririi îl desfătau. acest îndrăgostit de limbaj printre oamenii codurilor ? încă se căuta. dîndu-i tîrcoale. Nu credea că iubirea cărţilor opacizează. Se delecta. mai total. înţelegea prin iubire — nu adoraţie — ci dorinţă a obiectului iubit. şi nu o renegare. a întrezărit (va atinge. asumîndu-şi pluralitatea cea mai vastă cu putinţă în chiar propria-i muncă. I-a plăcut să-i spună „discursul lecturii". Semiologul conştiincios. să abolească metalimbajul. fluctuaţiile ţineau de însăşi natura „materiei" cu care lucra — în care lucra. Nici scriitor. adevărul textului — literar . vreodată ?) bucuria de a scrie. acolo unde nu era aşteptat. Dar el scria deja. Tot spirala îl arăta „acelaşi" — mereu altul — 368 / DELIA ŞEPEŢEAN-VASILIU „în altă parte". visul s-a spulberat.riposta. Acea „ironie barocă" care-1 ajuta să pună — prin limbaj — totul sub semnul întrebării. înţelegerea şi iubirea. Nu credea — ba. Era un discurs îndrăgostit — înamorat — de obiectul său. se îndepărta. repetatele dezamăgiri sau visul încrederii. altfel. dimpotrivă — că intimitatea cu textul exclude înţelegerea. judecata. Dar nu fusese zadarnic. Pînă într-o zi cînd a înţeles : limbajul în care vorbeşte plăcerea nu poate fi îmblîn-zit de ştiinţă. Spirala şi metafora deveneau figurile ce i-au deschis calea spre semnificant. instrumentul său nu mai era ştiinţific. In discursul său îşi făcuse loc — dispersat — subiectul : „subiectul meu istoric". credinţele ? „Dacă mi-am schimbat părerea. forma fericită : ea este plurală — asemeni dorinţei din care a crescut . A numit-o — „critica . „Există un moment în care nevoia. Perversiune ? Capcană a tandreţii ? Oricum. Era conştient că — pentru el — vremea teoriei a trecut. curtenitor — desfătîndu-se. Aşa cum şi voia — mereu „altundeva". iar adevărul — istoric vorbind — e şi el multiplu. II anihila. sensul e multiplu. Îşi accepta astfel „im-postura". rostirea s-a făcut dinăuntru. în poziţie „tri-vială". Năzuia să subvertească codul. ca şi în tăceri. însemna să scrie „clasic". Era momentul să-şi ia rămas bun de la semiologie. etimologia. legii".. Pentru el. Iubirea însemna pentru el o înţelegere anume. Nu mai urmărea prin scrisul său doar un proiect critic — fie el şi pluralist. elan comprehensiv ee-1 deschidea spre acesta şi-1 făcea astfel. Despre critic — nici nu mai putea fi vorba. A început să scrie. oare. Şi a făcut pasul.. Dar ce însemna această schimbare. să se deschidă. teologiei. romanescul fără personaje". la răscrucea celorlalte discursuri. Un Don Juan al scriiturii ? A scris şi „despre" iubire — cu iubire. să se apropie cu iubire de ceea ce-1 lasă indiferent. Anevoioasa comunicare — comuniune — cînd două limbaje se întâlnesc. oprindu-se doar asupra a ceea ce scrie — amorul. Odată cu scriitura. contradicţiile erau forme ale acestei vigilenţe. Or." Avea în minte acea „matitate" a haiku-ului care 1-a fermecat. „Ceea ce mi-ar plăcea într-adevăr ar fi să scriu ceva în genul pe care l-am numit -«romanescul fără roman». Dar parcă nu-1 recunoştea încă. la rîndul lui. Nu posesia. Stătea de veghe în inima limbajului. Asemeni naratorului proustian scriind despre dorinţa de a scrie. consideraţi-o ca pe o deplasare. discontinuităţile. Deci ezitările. Dorinţa de a nu „fixa" sensul. teoria textului rămînea doar o filosofie a sensului. adică să mă desprind de instanţa ideologică privită ca semnificat. romanescă şi critică". Nu doar un discurs „amoros' .. „Mă îndrept din ce în ce mai mult către fragment. continua să le folosească ca referinţă. la o înaltă tensiune afectivă. Dar ce era acest „ghibelin printre guelfi". stereotip. Scria altceva. a unei distanţări mereu ironice. pornit să ilustreze sistemul. „încerc să produc o formă care să fie în acelaşi timp romanescă şi intelectuală. Textele se revărsau peste texte. Excesele. exigenţa teoretică generează un scris abstract. nu-şi mai recunoştea. a cărţii. îmi place savoarea lui şi cred că are şi o mare importanţă teoretică. dinăuntru. Eliminînd plăcerea. o anume agresivitate a scrisului său luau acum forma mai subtilă a unei subversiuni." „Trebuie să mai adaug ca această încercare a apărut într-un moment al vieţii cînd am simţit nevoia să intru cu totul în semnificant. Nu era o trădare. monologismului. lasă fără glas sau face parţial. ci „mişcările" şi „operaţiile" au devenit figurile scriiturii sale : alunecarea imaginilor. AVENTURA UNUI CITITOR FERICIT I 369 Acesta era drumul. cititorul se rosteşte. acest vînt care-1 împingea spre alte direcţii ? Era ceva cu totul nou. acţiunea opresivă a codurilor agresive — „imperialis-mele locale".

A reuşit să citească cartea.mă preocupă. „Scriitura te poate despovăra de imaginar — o forţă care paralizează. Edit. du Seuil. Edit. E. pentru a se asuma din nou : altfel. du Seuil.. l'Obvie et l'obtus. 1971.. AVENTURA UNUI CITITOR FERICIT ! 371 Dar el. 1977. LUND (Steffen Nordahl). Roland Barthes o le peripezie della semiologia. l'Empire des signes. Edit. du Seuil. 1967. Se întîlneau în scriitură — spaţiu al „plăcerii textului". Edit. A conciliat ştiinţa şi plăcerea — în scriitură. Payot.. Edit. 1970. Iată ce era pentru el Literatura. Era ca la început de nou drum. 1984. „riscul" ca ea să devină Literatură. Mythologies. fecundă. un dram de înţelepciune şi cît mai multă savoare". I s-a întîniplat şi aşa ceva — dar numai cînd se crea un raport afectiv aparte. Une lecture de Barthes. Pentru că a iubit Literatura şi a avut norocul desfătării în aceasta iubire. du Seuil. 1977. Edit. Sade. Lon-don and Basingstoke. BIBLIOGRAFI I. te poate pune în legătură cu ceilalţi. P. Edit. . Barthes. Note sur la photographie." Cititorul începea să fie fantasmat. Loyola. 1957. Edit. Systeme de la Mode. a solitudinii. ecrivain. du Seuil. rotindu-se în jurul cărţii : citeşti. care-i pecetluia glasul dacă voia să se desfete cu tainele cărţii? Nu i-a fost dat să1 ţină Pina la capăt. „în altă parte". Fourier. le Bruissement de la langue. Exista. du Seuil. Edit.. 1971. 1977. „pe Ungă" ea : şi alături. mortală. Cărţi consacrate lui Roland Barthes MALLAC (Guy de) et EBERBACH (Margaret). Sau — prin plăcere — bucuria de a scrie concilia ştiinţa şi scriitura. Roland Barthes : a Conservative Estimate. HEATH (Stephen). Ed. Edit. 1953 . 1981. 1972. 1980 le Grain de la voix. du Seuil. 1964. du Seuil. Edit. 1965. să o iubească. Paris. Această dovadă există : e scriitura. du Seuil. nu dorinţa unui public numeros. 1972. de a-şi fi statornic: „. Lccon. Să fie o scriitură ce desfată prin limbaj. FAGES (Jpan-Baptiste)." DELIA ŞEPEŢEAN-VASILIU le Degre zero de l'ecriture. tinzînd. reedit. Fragmenta d'un diseours amoureux. „lucrul iubit" : „Cuvîntul. Edit. 1973. universitaires. ci răspunsurile afective ale unui anumit public. Pudoare. neatin-gind „dreapta înţelepciune de a-1 iubi în tăcere". Acum şi-a întrezărit. CAL VET (Louis-Jean). paradis al cuvîn-tului. dar mai ales să se desfete cu ea. Cochetărie ? A început să se gîndească la cei pentru care vorbea. să îl dorească. chiar dacă drumul e anevoios. O scriitură de tranziţie — ca şi întregu-i parcurs ? Nu o scriitură a Romanului. du Seuil. Roma. Poate o nouă formă de discurs al lecturii. Edit. ne-mijiocită. ci un Roman al scriiturii. du Seuil. du Seuil. 1987. funebră — . un strop de cunoaştere. Michelet par lui-meme. Gallimard/le Seuil.Sur Racine. înaintarea lui spre Literatură — prin Literatură — nu a fost zadarnică. Vertige du deplaccment. se descoperea. ştiinţa şi literatura.. Edit. Critique et Verite. Intre a citi şi a scrie — iată o împlinire directă. du Seuil. Privat. du Seuil. du Seuil. Edit. 1979. Edit. S/Z. prin lecturile sale din tinereţe — scriind — profunzimea corpului. ca ştiinţă a desfătărilor limbajului. Denoel-Gon-thier. 1966. Paris.U.F. Essais critiques. du Seuil. Edit. du Seuil. Dar mai ales la cei pentru care scria : „. Edit. „Textul pe care îl scrieţi trebuie să-mi dovedească ceva : că mă doreşte. Edit. 1973. Dar a păcătuit cu Textul. Edit. Skira. Literatura ? După perioada căutării şi a firavei cumpene de-o clipă. Paris. Iar discursul despre ea — chiar scriitura.intru şi eu într-o vita nuova". dintotdeauna. sub seninul a ceea ce a numit Sapientia : „nici o putere. PATRIZI (Giorgio). Credea că textul trebuie să conţină în el dorinţa cititorului. Elementş de semiologie. sau subtile manevre de a amîna împlinirea proiectului pentru a da Literaturii şansa de a dura ? S-a mărturisit întotdeauna în anticamera literaturii. a cîştigat şi un alt pariu cu sine : a izbutit să vorbească despre lucrul iubit" 372 / DELIA ŞEPEŢEAN-VASILIU OPERA OMNIA Aşa am înţeles ce a fost pentru el. oare. The Macmillan Press Ltd. Păcat de care cititorul îl va absolvi. ■ Incidents. la Chambre claire. du Seuil. . Bibliotheca biographica. se transforma. 1970. 1978. Paris. Nu a recunoscut-o însă niciodată deplin. 1982. Roîand Barthes par Roland Barthes. 1963. Institute» della enciclopedia italiana.afectuoasă". 1979. O formă — pentru el — de a se continua. A itins astfel discursul „omogen" la care visa. a găsit forţa de a reîncepe. L'Avenlure du signifiant. 1974. prin scrisul lui. Comprendre Roland Barthes. 1981. Sollers. du Seuil. 1975. Edit." Dar pariul ? Pariul din tinereţe. Odată cu „uitarea" şi „dez-învăţarea". Paris. Essais critiques III. kâmasutra sa (şi un singur tratat despre această ştiinţă : scriitura însăşi)". Noiiveaux Essais critiques. Roland Barthes : un regard politique sur le signe. Fayard.. scrii — între o dorinţă şi alta încape întreaga literatură. bineînţeles. du Seuil. a atins oare acest punct ? Era mai curînd o nouă formă de lectură ce se căuta. Edit. Edit. nedespărţit — şi încă „afară". 1954. le Plaisir du Texte. THODY (Philip).

Magazine litteraire. trad. Antoine Compagnon ed. n° 302. devorator de istorie 63 Corabia olandeză 75 MITOLOGII 86 Scriitorul în vacanţă 86 Critica mută şi oarbă 89 Nautilus şi corabia beată 91 Mitul. Critique. 1974. roman. 4e tr. SUMAR Prefaţa (Adriana Babeţi) 5 I . avec l'auteur. Dedalo libri. n° 423—424. Twayne. FOURIER. Roland Barthes. fevrier 1975. n° 36. Bourgeois. Secolul 2G. n° 15. Harvard University Press. printemps 1982. WASSERMAN (George R. Roland Barthes: Structuralism and After. nr. Creatis. Boston. Roland Barthes. ROGER (Philippe). 1983. Lincoln and London. Pretexte : Roland Barthes. 1981. 1981. de î'anglais par Philippe Blanchard en coli. l'Ecriture meme : ă propos de Barthes. astăzi (fragmente) 94 ESEURI CRITICE 113 Prefaţă 113 Scriitori şi scriptori 124 CRITICA ŞI ADEVĂR (II) 134 S/Z 158 Evaluarea 158 Interpretarea 159 Pas cu pas 161 Textul constelat 163 Textul sfărîmat 164 Vocea cititorului 165 Literatura deplină 166 Vocea ştiinţei 167 SADE. 1982. 1971. Tel Quel. SONTAG (Susan). Foetique. octobre 1985. Textuel. 1986. n" 22. Bari. LArc. UNGAR (Steven).. juillet 1972. n° 47. n° 6. Gide şi Jurnalul său 34 GRADUL ZERO AL SCRIITURII 50 Introducere 50 Scriitura romanului 53 Scriitură şi revoluţie 60 Utopia limbajului 65 MICHELET 68 Michelet. 1974. Cambridge. LAVERS (Annette). Paris. Actes du colloque consacre ă Barthcs. Mai . BARTHES 210 . Roland Barthes et la Photographie. n 56. 8—9—10. n° 47.. Communications.4e tr. LOYOLA 170 Inventor. Reviste consacrate lui Roland Barthes. Roland Barthes : the Professor of Deşire. nu scriitor 170 Meta-Cartea 172 Sistem/Sistematic 174 NOI ESEURI CRITICE 177 Proust şi numele 177 Flaubert şi fraza 190 PLĂCEREA TEXTULUI 199 Bolboroseala 199 Borduri 200 Clivaj 201 Corpuri 202 Imaginaruri 203 Mandarinat 205 Plăcere 205 Teorie 207 Voce 208 R. University of Nebraska Press. 1981.Massachusetts. n° 56. u Asprit createur.). 1981. n° 79. Note despre A.DELORD (Jean). 1982. 1978. aout-septembre 1982. Bernard Grasset. II. Paris. decembre 1980. 1982.4^ tr. UGE-10/18. ^ectures. 376 / BIBLIOGRAFIE Critique.

scriptibil şi dincolo 217 De la scriitură la operă 217 FRAGMENTE DINTR-UN DISCURS ÎNDRĂGOSTIT 219 „Vreau să înţeleg" 219 Dedicaţia 221 Roman/dramă 225 Sfîşiatul 226 De nerostit.Camera de ecouri 210 Scriitura începe prin stil 211 Celine şi Flora 211 Fantasma. iubirea 228 Te iubesc 231 „Nici un preot nu îl conducea" 238 „E lucevan le stelle" 241 Deliberare (fragmente) 243 CAMERA LUMINOASA (fragmente) 254 Nu izbuteşti niciodată să vorbeşti despre lucrul iubit II Răspunsuri 270 GRĂUNTELE VOCII 300 Despre „S/Z" şi „Imperiul semnelor" 300 Un raport aproape maniac cu instrumentele grafice Jocul caleidoscopului 327 „Fragmente dintr-un discurs îndrăgostit" 334 LECŢIA 344 Aventura unui cititor fericit — Postfaţă <Delia Şepeţean — Vasiliu) BIBLIOGRAFIE 375 321 259 365 OPERA OMNIA 373 . nu visul 212 Forjerii 213 Pauză : anamneze 214 Lizibil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful