Page 1 of 80 3.

Razvoj pojma i prakse naukovanja Artur Mays Savremeno industrijsko obrazovanje ima svoje korene u naukovanju, najstarijoj formi obrazovanja. Naukovanje kao društvena institucija se javlja već u onom dohvatu pisane istorije. Kao metoda poučavanja prethodi početku civilizacije. Zako da teba razlikovati naukovanje kao metodu i naukovanje kao društvenu instituciju(Kao institucija ono je društveno priznata najstarija forma industrijskog obrazovanja). Uzimajući naukovanje kao metod možemo ga definisati kao proces učenja delanjem i to od nekoga ko je angažovan da baš tog časa izvodi umeće koje treba naučiti. Ono se prema tome razlikuje od učenja nekog zanata ili drugog umeća u školi jer je tu učitelj nagažovan pre na zadatku poučavanja nego na vršenju poziva za kog se učenik treba osposobiti. Ova distinkcija sadrži više toga. Kod naukovanja učenje je prema radu koji se tog časa obavlja samo prigodno i ne pruža se mnogo prilike za sastavno i progresivno poučavanje. Ponavljanje onih procesa koji se mogu naučitit često dolazi a ređi su teži procesi pa se oni zbog toga i nedovoljno savladavaju. Slučajni karakter poučavanja i učenja čini pouku neefikasnom i ima za rezultat znatne propuste u spremi za zanat. Delovanje ovih slabosti naukovanja može se izbeći ako se poučavanje planira te ako se majstor pridržava postavljenog plana. U savremenim uslovima niti je naukovanje niti sama zanatska škola potpuno dovoljna za osposobljavanje veštog radnika. Bitne karakteristike: bez obzira na slabosti naukovanje kao metoda poučavanja poseduje neke važne prednosti u poređenju sa svim drugim metodama. Naukovanje predstavlja normalni ljudski način prenošenja znanja i veština, to je metoda kojoj redovno pribegava čovek koji nije obrazovan u pedagoškim postupcima. Naukovanje, takođe, iskorišćava prirodnu sklonost učenika ka imitiranju kad nastoji ovladati nekom veštinom. Ono potvrđuje da učenje verbalnim putem i učenje praktičnim izvođenjem ili posmatranjem rada nije isto. Naukovanje je , dalje, potpuno individualna pojava. Sadrži individualnu instrukciju o procesu u kom učenik pomaže učitelju a pouka dolazi programski neukočeno. Pouka je pravovremena u smislu što se daje onda kad je najnužnija a to je onda kada je učenik spreman da počne delovati odnosno izvoditi radnju za koju treba da bude poučen. Dalja prednost naukovanja je njena sličnost sa poukama i učenjem na koje se učenik od svog rođenja navikao u kući. Naukovanje je tradicionalni postupak roditelja u poučavanju i vođenju dece. Najkvalitetnije naukovanje u srednjem veku naglašava baš te porodične veze. Naukovanje je , kao sredtvo izolovanog industrijskog obrazovanja, opterećeno fundamentalnim defektom po tome što je u svojoj suštini neprogresivno i teži ponavljanju tradicionalnih postupaka više nego prema eksperimentisanju. Zanatski majstor je sklon da radi onako kako je naučio i da poučava stvari kako ih je on učio. Značajno je za naukovanje da je bilo više proslavljeno i uspešno onda kada je i društvo bilo statično u svojoj organizaciji. Kada su se ljudi počeli okretati ka budućnosti i dolaskom industrijske revolucije, naukovanje gubi na značaju. Tada se društvo sve više okreće školama. Pozivna škola nikad ne može biti potpuno zadovoljavajuća zamena za naukovanje. Deo osposobljavanja mora se vršiti na samom radu. Budući da škola ne može dati kompletno obučavanje radnika za proizvodnju, naukovanje ostaje glavni oblik u čitavom procesu industrijskog obrazovanja. Zadatak je naukovanja da osposobljava u posebnoj primeni bazičnih znanja i tehničkih činjenica 1

Page 2 of 80 naučenih u školi i da učenik putem ponavljanja razvije veštinu. Naukovanje dakle igra ulogu stvarnog uvođenja radnika u rad. Naukovanje je ne samo najstarija forma indust. Obrazovanja već je donedavno bilo i jedini put osposobljavanja u produkciji korisnih predmeta. Tokom vekova, ono je prošlo kroz mnoge etape svog razvoja. Kod primitivnog čoveka ono je počelo nesvesnim podražavanjem onoga što neko radi. Kasnije je postalo učenje. U ranim vekovima istorije ono se javlja kao ''moral'' adopcije zanata, prelaženja znanja od oca na sina a još kasnije se javlja kao ugovorni odnos valisnika radionice i roditelja, između majstora i učenika. U 16. veku se pretvorilo u instituciju u Engleskoj. Sada se uviđa da svako uspešno sprovođenje industrijskog obrazovanja nužno traži punu saradnju tri elementa: radnik, poslodavac i škola. U vezi sa tim zanimljivo je da se spomenu funkcije srednjovekovnog zanatskog majstora. On je bio i učitelj i poslodavac i službeni predstavnik organizovanih radnika. Sve te f-je ujedinjene u jednom čoveku su ključni momenat da se objasni uspešnost i efikasnost srednjovekovnog naukovanja kao sredstva obrazovanja. Nakon ind. Revolucije te tri eloge su se odvojile. DREVNE FORME NAUKOVANJA- pored materijala koji nam je dala A. Pejatović - očekivalo se od sina da nastavi poziv svoga oca i tražilo se od oca da sina nauči vlastitom zanimanju - adopcija sinova bila je kod starih naroda opšta praksa, priznata u svim zakonskim kodeksima. Izgleda da se naukovanje potpuno prihvatalo kao priznata institucija u kojoj dečak može u vidu adopcionih formi ugovorom da se veže za majstora. - Robovi: bilo je mnogo robova koji su bili obučeni na ovaj način. Vlasnik roba bi ga dao majstoru za određeno vreme koje je zavisno od zanata različito trajalo. Morao ga je snadbevati dnevnim primanjima u hrani i odeći. Na kraju rob je mogao ostati kod učitelja uz davanje dela prihoda ili platu. Za slučaj da ga majstor nije dovoljno obučio, bili bi utvrđeni načini sankcionisanja. - Grčka i Rim: naukovanje je i tamo predstavljalo glavni instrument industrijskog obrazovanja. Intelektualci su prezrivo gledali one koji rade manuelno. Zato su te poslove i obavljali robovi. Ali najviše pisanih izvora o naukovanju dobili smo upravo od intelektualaca (Aristotel i Ksenofon). Platon je takođe pokazivao interesovanje prema životu zanatlije. O naukovanju u Grčkoj i Rimu nema puno dokumenata ali to ne znači da naukovanje nije bilo društveno priznata institucija. - Zakonski status naukovanja: u starom svetu nije postojala zakonska forma te institucije. Međutim učestalo spominjanje takse na naučnike i ostali dokumenti govore o tome da je postojalo običajno pravo. SREDNJEVEKOVNO NAUKOVANJE ..........................od 39. do 45. strane u knjizi A. Mejsa + interni materijal MODERNO NAUKOVANJE ..........................od 57. do 69. strane

2

Page 3 of 80

4. Međuodnosi rada i obrazovanja u istorijskoj perspektivi do kraja 19. veka Savićević Svaka vrsta rada, bez obzira na kom nivou je obavljana zahtevala je određene veštine i znanja. U prvim ljudskim zajednicama rad, obrazovanje i život činili su entitet. Obrazovanje je bilo vezano organski za za rad i život. Učenje je bila potreba preživljavanja. Čovek je uvek usvajao znanja i izazivao promene koje su bile sporije ili brže. Ranije su promene bile znatno sporije, naročito promene u obrazovanju kada je ono bilo organizovano unutar porodice. Sa stvaranjem klasa obrazovanje se profesionalizuje i dobija klasni karakter. Kako je društvo napredovalo i osiguravalo višak radne snage, pojedincima je to omogućavalo da se bave intelektualnim radom. Podela rada i klasne razlike duboko su ukorenjene u obrazovanju. Organizuje se obrazovanje zanatlija, pisara, sveštenika, vojnika. Prva radikalnija promena dogodila se onda kada funkcija obrazovanja od porodice prelazi na crkvu. Crkva prisvaja monopol da reguliše obrazovanje po svojim uzorima. I u robovlasničkom društvu postojala je određena socijalna mobilnost. Sinovi radnika u Egiptu mogli su da se školuju za pisare i na to su čak bili i upućivani tako da se može reći da je postojala određena selekcija. U civilizaciji Inka, težak manuelni rad vršen je po principu rotacije, kad na koga dođe red. Kada se obrazovanje profesionalizuje i kad škole postanu institucije, formalno školovanje i manuelni rad postaju dva različita sveta. Veštine za obavljanje funkcije rada direktno se prenose sa oca na sina. Prema Hamurabijevom zakonu, otac je bio u obavezi da nauči sina zanatu. Znanja su sticana neposrednim posmatranjem i radom- šegrtovanjem. Dolazi do sve veće deobe na intelektualni i manuelni rad( ''rad glave i rad ruku''). Obrazovanje je namenjeno samo slobodnim ljudima a manuelni rad nije dostojan takvog čoveka. Njega obavljaju robovi. Veštine za obavljanje rada dugo su se sticale u u porodici ili radionicama majstora. Rad je bio omalovažavan, omrznut. To je stvorilo jaz između rada i učenja. Obrazovanje koje nije bilo usmereno na rad, bilo je vezano za pismo i retoriku. Pronalazak pisma bila je druga radikalna promena u obrazovanju. Čak i kad su univerziteti nastali postojala je odvojenost rada i obrazovanja. U humanizmu i renesansi obrazovanje je bilo elitističko, odvojeno od rada. Takav trend nastavljen je i u 17. veku. Porodica je , znači, bila mesto organizacije rada i obrazovanja. Manufaktura se označava kao prvi industrijski proizvodni sistem koji je okupljao na jednom mestu veći broj radnika. Sadržaj rada sastojao se od manjeg broja operacija, manje veština. Podela rada na male operacije utrlo je put uvođenju mašina. Napredak nauke u 17. i 18. veku doveo je do povećanja znanja a ovo do prve industrijske revolucije krajem 18. veka. Velika Britanija se označava kolevkom prve tehničke revolucije savremene civilizacije. Ona je počela sa izumima rada koji su zamenili čoveka kao vršioca. Od izuma prvih mašina do promene u proizvodnji proteklo je dosta vremena. Na primer parna mašina je pronađena krajem 17. veka a do 1780. 3

Page 4 of 80 nije primenjivana. Ali ipak, mašina se ustaljuje kao sredstvo u proizvodnji. Pojavom industrijske revolucije nastaje nov sistem rada koji vodi ka još većoj deobi između fizičkog i umnog rada, do povećanja suprotnosti izmađu grada i sela. Naravno da je industrijska revolucija imala veliki značaj i sa stanovišta organizacije rada tako i sa stanovišta sadržaja rada. Čovek se ovako oslobađa teških poslova ali gubi samostalnost i mogućnost da ispolji kreativnost kao u zanatskoj proizvodnji. Radnika postaje otuđen od proizvodnje i samo nadgleda posao mašina. Mašinski sistem dovodi do proširivanja obrazovanja, do zahteva za univerzalnom pismenošću i obaveznim osnovnim školovanjem, odnosno dovodi do proširivanja obrazovnih potreba. Te potrebe uočava i buržoazija i radnička klasa. Pojavom organizovane radničke klase nastala je oštra klasna borba u vezi sa zadovoljavanjem obrazovnih potreba. Primer je Engleska, mehanički instituti. Buržoazija je bila zainteresovana za uskostručna znanja koja će osposobniti ranike da obavljaju radne operacije ali je radnička klasa tražila i šire, opšte, ekonomsko i političko obrazovanje. Država i institucije nisu bile spremne da razmatraju obrazovanje na širem planu, uključujući i obrazovanje radničke klase. Tada su se radnici morali snalaziti kako su znali, pa su osnivani koledži, udruženja i sl. U celini, mašinska proizvodnja dovela je do osiromašenja obrazovanja radnika, svodeći njihovo obrazovanje na prosti trening, dril. Razvojem kapitalizma proširuje se jaz između umnog i fizičkog rada i zaoštrava se problem zadovoljavanja obrazovnih potreba. Radnik sam uviđa da je obrazovanje u njegovom interesu ali u prvim decenijama 19. veka radnik je definisan kao '' lice koje obavlja mehaničku delatnost gde se ne zahteva upotreba inteligencije''. To je dovelo i do jaza između stručnog i opšteg obrazovanja. Koreni ove podvojenosti leže još u davnim vremenima, od ranih civilizacija. Shvatanja tadašnjih pedagoga, 19.veka, bila su takva da se obrazovanje delilo na ''trening ruku i trening glave''. Jednima je, tako, bilo predviđeno da njihovo obrazovanje teče putem imitacije i treninga a drugima obrazovanje treba da omogući razvoj stvaralaštva. Treba reći da su promene u sredstvima rada, uvođenje mašina doveli do izmena u prirodi i odlikama profesionalnog obrazovanja radnika. Od zanatlijskog načina pripremanja (šegrtovanje) prešlo se na formiranje institucija za stručno obrazovanje. To je značajno jer se sagledava uloga obrazovanja u radu. U 19. veku pronađen je čitav niz mašina koje je čovek pokretao svojom snagom. Tek sa 2. tehničkom revolucijom mašina zamenjuje čoveka i on je stavlja pod svoju kontrolu. Treća tehnička revolucija javlja se pronalaskom el. motora , kasnije sledi telefon, radio, Tv, . revolucionarne promene u sredstvima rada doprinele su i promenama u organizaciji rada, načinu proizvodnje, do promena pripremanja čoveka za obavljanje rada. U tim promenama se uviđa međuzavisnost prirode i sadržaja rada i obrazovanja.

4

Pod uticajem promena u prirodi i karakteru rada obrazovno klatno se pomera od škole ka fabrici. privredi. težnja za većim profitom. Koncepcija ovih centara se nije mnogo razlikovala od koncepata u 19. sredstva za rad komplikovanija i nepismen radnik više nije mogao da se snađe u savremenom radu. proširivanje obrazovanja. Ovu koncepciju učvrstila je i pojava pokretanja stanovništva iz jednog regiona u drugi zbog nedostatka posla. Diferencijalno obrazovanje od osnovne škole do univerziteta još u oštrijem vidu pravilo je problem ravnopravnosti. Amerike. Nakon završetka ratova.veka u kapitalističkim zemljama Zapada završava se borba za obavezno osnovno obrazovanje. kraćeg trajanja.) i trebalo je te ljude pripremiti za nov posao. Prvi i drugi svetski rat pospešio je povezivanje rada i obrazovanja.Page 5 of 80 5. smanjenje radnog vremena. Tada se javlja koncepcija ubrzanog stručnog pripremanja koja svoju teorijsku osnovu nalazi u treningu unutar industrije i treningu na radnom mestu. Takvi motivi doveli su do formiranja centara za trening radne snage unutar industrije koji su se pre svega učvrstili u SAD i Britaniji. Međuodnosi rada i obrazovanja u istorijskoj perspektivi – 20. Primer je Maršal koji je tražio ukidanje teških uslova rada radnika. U osnovi ovog nalaze se ekonomski motivi. Predstavnici liberalnog dela buržoazije zahtevali su smanjenje nejednakosti među ljudima u oblasti obrazovanja. pomeranje obrazovanja od škole ka fabrici. ka industriji. (invalidi i dr. Tako se sistem ubrzanog stručnog pripremanja proširio u skoro sve zemlje Zapadne Evrope i Sev. Proces proizvodnje je postao složeniji. Ogroman deo ljudi morao je napustiit radno mesto zbog odlaska u vojsku i njima je trebala zamena iz redova omladine i žena ali je i njih trebalo osposobiti za obavljanje funkcije rada.training on the job. Ali nije bilo dovoljno samo osnovno obrazovanje već i usvajanje metoda rada i proizvodnje a škole nije davala ta znanja. vek Savićević U prvim decenijama 20. veku nastavljena je i u 20. Francuski prosvetitelji su za glavni princip proglasili princip jednakosti. Sve se to dešavalo mimo formalnog školskog sistema koji nije bio u stanju da odgovori na novonastale obrazovne potrebe. 5 . Borba koja se vodila za obrazovanje u 19. veku. veku: dobijalo se usko stručno znanje. diferencijacija poslova tražile su uski profil stručnosti radnika (tejlorizam). ogroman broj ljudi je ostao bez posla. Škola nije bila pogodna za tako nešto i fabrika je preuzela i tu ulogu i tako je nastala koncepcija pripremanja na radnom mestu. Atomizacija rada.

traži razvijene sposobnosti i stalno obrazovanje. 6 . Izmenjen svet rada zahteva od čoveka drugačije obrazovanje i pripremu. organizaciji i sadržajima rada pod uticajem razvoja nauke i njene primene u proizvodnji. veka. Širenje ove ideje vezuje se za 20.Page 6 of 80 Sa jačanjem buržoazije. ponovo pokreće ovo pitanje. Sve je to posledica promena u prirodi. sa radom? Težnje ovog tipa ispoljavale su se pre svega u afirmaciji obrazovanja odraslih (čuveni Izveštaj o obrazovanju odraslih 1919. ideja povezivanja obrazovanja i rada dobija bitno mesto u programima međunarodnih organizacija. nisu uspeli da objedine opšteobrazovno i profesionalno pripremanje. vek postavlja se pitanje: Kako da se obrazovanje što uspešnije poveže sa drugim aspektima života. veku postojala težnja za ostvarivanjem koncepcije doživotnog obrazovanja i povezivanja rada i obrazovanja i da pokušaji u tom smeru dobijaju međunarodne okvire. Ulaskom u 20. večernje obrazovanje. Problemom smenjivanja rada i obrazovanja i izostajanja sa rada zbog obrazovanja bavili su se i OECD i ILO. Posle 2. razvojem kapitalizma produbljivala se razlika između umnog i fizičkog rada a time se zaoštravao i problem nejednakosti u oblasti obrazovanja. Dvadeseti vek se može označiti kao vek socijalističkih revolucija: oktobarske. bez obzira na prirodu društvenog sistema. jugoslovenske. u Britaniji zasniva se na koncepciji doživotnog obrazovanja i naglašava potrebu povezivanja obrazovanja i rada). kineske. Ali ni ovi događaji koji su nesumnjivo značajni za oblast vaspitanja i obrazovanja. sv. usmereno samoobrazovanje i sl. Povezivanje rada i obrazovanja je jedan od osnovnih ciljeva vaspitanja i obrazovanja i zato se radilo na razvijanju prakse uporednog rada i obrazovanja: dopisno obrazovanje. rata. Uvođenje osnovnog obrazovanja kao obaveznog nije rešilo problem nejednakosti na srednjem i visokom nivou. UNESCO-va konferencija u Montrealu 1960. Povezivanje rada i obrazovanja ima duboke korene u istoriji civilizacije ali su je najpotpunije izrazili Marks i Engels. nisu uspeli da prevladaju jaz između fizičkog i umnog rada. pola-pola. npr. vek kada se u razvijenim zemljama nastoji uključivanje obrazovanja u razvoj privrede. Može se zaključiti da je u 20. Oktobarska revolucija je najbitniji događaj 20.

socijalno. Šta odlikuje prirodu naučno. eksplozija znanja kao uzrok brzog progresivnog menjanja industrijskog društva 3.tehnološke revolucije? Pre svega to je brz i buran razvoj naučne misli. neophodnost visoke organizovanosti i naučnog rukovođenja savremenim životom (biznis.) 4. zahvaljujući hiperprodukciji visoko obrazovanih kadorva s iluzijom o ''certifikatnoj'' determinaciji društvenog ugleda i prestiža. Stvoren je mit o obrazovanju za sve. privrednom i kulturnom životu.Page 7 of 80 6. individualnog integriteta čoveka u ''visoko bezličnom svetu'' Ekspanzija obrazovanja ima i svoje naličje.političkom. Na drugoj strani..kulturnoj.akcelerativno menjanje u svim sferama svoje egzistencije: u socijalno. eksplozija obrazovanja postaje činilac destabilizacije.tehnološka revolucija i profesionalno obrazovanje odraslih Obrazovanje odraslih uvek je bilo društveno determinisano i samim tim odražavalo je svojim kretanjem promene u društveno. sve šira primena naučnih metoda u radu i istraživanju realnog života što uslovljava neophodnost učenja na svim frontovima 2.političkoj. industrija. zdravstvo. Na jednoj strani. Naučno. Akceleracija u naučno tehnološkom saznavanju imala je za posledicu i ubrzanje u primenjivanju saznatog odnosno.. otvorena su vrata fakulteta masama mladih. upozorava se na demokratizaciju obrazovanja kao na indikator besklasnosti i sl. ona se javlja ko faktor stabilizacije sistema. ekonomskoj i vaspitno. ekstremni značaj individualne odgovornosti tj. američki andragog. Ta protivurečnost narasta u kapitalizmu: znanje je proglašeno glavnim resursom razvoja a u isto vreme na tržištu znanja 7 .radnoj. Helenbek. vaspitanje. socijalne službe. ističe sledeće karakteristike modernog društva: 1. Savremeni svet je ispoljio svoje osnovno obeležje.u ekspanziji učenja.

8 . uslovljene sintezom zanimanja.hrestomatija Naučnotehnička revolucija i struktura ljudske delatnosti Savremeni razvoj proizvodnih snaga donosi dva suprotna procesa sa suprotnim dejstvima na unutrašnje i spoljne veze osnovne mase rada u društvu.        OBRAZOVNO. Skokovitost u naučno-tehničkim promenama.Page 8 of 80 narastaju teškoće i umnožavaju se ''prekobrojni'' koji ne mogu prodati svoje usluge u znanju. kognitivnom i emocionalnom polju kroz emocionalni šok zbog neprilagođenosti savremenom svetu.gura čoveka preko ivice neposredne proizvodnje: jednim delom u složene f-je u promeni nauke i razvijanju kulture a drugim delom prema novim oblastima. Dinamiku menjanja strukture rada pod uticajem naučno tehnološke revolucije ilustrovaćemo na bazi saznanja do kojih je došao Furastije. pored društvenih i ergoloških implikacija. f-ja. Te implikacije srećemo posebno u obrazovanju odraslih jer se problem adaptiranja savremenog čoveka na promene koje neumitno rađa naučno-tehnička revolucija ne može uspešno rešiti bez odgovrajuće obrazovne delatnosti. operater a karakterompotrebom da čovek sve više angažuje i svoje umne snage. Industrijska mehanizacija stalno rastavlja složeni rad na jednostane elemente opsluživanja mašine. Strukturom. Prodiranje automatskog principa počinje postepeni da ruši jednostavnu delatnost radne snage.VASPITNE IMPLIKACIJE neprekidan porast uloge i značaja ljudskog faktora i obrazovanja prihvatanje ideje permanentnog učenja i njeno pretvaranje u princip edukativne politike stalna progresija obrazovnih zahteva sve do pojave intelektualizacije rada sve širi značaj fleksibilne profesioanlne kulture. Od svih društvenih implikacija naučno-tehnološke revolucije najradikalineg značaja su one u sferi rada.javljanjem novih zanimanja kao što su organizator. francuski ekonomista:  razvitak ljudskih zanimanja pod uticajem tehničkog napretka Sve promene u strutkuri i dinamici rada neizbežno izazivaju i promene u vaspitanju i obrazovanju čoveka za potrebe rada. posebno stvaralaško mišljenje. Jednako se manifestuju strukturom i karakterom rada. izaziva i krupne psihološke implikacije manifestovane pre svega u perceptivnom. operacija sve češća pojava prekvalifikacije kao imanentnog svojstva savremenog rada stalna aktuelnost inovacije struke konstantno povećavanje slobodnog vremena i sve širi značaj hobija i rekreativnih aktivnosti RIHTA RADOMIR. Često i fizičke i moralne kako bi lakše savladao teškoće najrazličitije prirode.

Page 9 of 80 Bla bla bla od 98.kao i u srednjevekovnim cehovima.udruženjima zanatlija. Sitne zanatlije i radnici često obavljaju ''grubu obradu'' proizvoda za krupne majstore da bi se u njihovim radionicama obavila ''fina obrada''. Pojava ranog kapitalizma podudarala se sa menjanjem patrijarhalnih odnosa u cehovskoj proizvodnji gde je majstor i radnik i organizator proizvodnje. Majstora koji je radio po narudžbini sve više zamenjuje preduzetnik koji radi za tržište. ograničavali reprodukciju kadrova i poduzimali mere protiv mehaničkog priraštaja zanatlija. U nizu zanata razvila se kućna industrija za koju je karakterističan rad siromašnih zanatlija i radnika iz grada prema zahtevima naručioca. ograničeni uskim tržištem. Formiranje zanimanja. Istorijski razvoj načina prozvodnje i obrazovanje kadrova hrestomatija. One se razlikuju od kućne industrije time što se proizvodnja vrši u radionici preduzetnika i pod njegovim vođstvom 9 .133 (fotokopirati) 7. U 12. veku bilo je više od 100 zanimanja a taj se broj daljih vekova stalno povećavao. Put naukovanja šegrta do majstorskog pomoćnika bio je dug i težak ali ih je samo mali broj uspeo položiti ispit i otvoriti radionicu. On organizuje rad sve većeg broja radnika a njihovi se poslovi sužavaju u pojednostavljuju. posebnih profesionalnih grupa i slojeva počelo je odavno. majstori su zapošljavali malobrojnu radnu snagu. Specijalizacija radnih f-ja ima svoje korene u ranim civiliziacijama. U rimskim kolegijama. Andrilović i sar. Uz kućnu industriju pojavljuje se i manufaktiura.

Stručnost kadrova nije samo rezultat provrednog rasta već je i pokretač tog rasta. U primarnim delatnostima smanjio s e broj zaposlenih. poznavanjem organizacije rada. Automatizovana potiskuje radnike iz neposredne proizvodnje i povećava potrebe za kadrovima u pripremi rada. interakcijskim delovanjem radikalno se se izmenili svi faktori. radna snaga i predmeti rada. zanimanja. fabrikacija prizvoda.... Zbog stalnih promena na području rad sve više se formiraju kadrovske ili andragoške službe kojie izrađuju analize strukture kadrova i praćenje odnosa između modernizacije i opremanja preduzeća. Uvođenje u rad i dalje obrazovanje Andrilović U radnim organizacijama primenjuju se razni oblici adaptiranja i pripremanja obrazovanjem za rad. planiranje kadrova. U prošlosti se adaptacija radnika za poslove u zanatstvu ostvarivala osposobljavanjem za čitav život 10 . Značenje svih sposobnosti radnika opada ali raste potreba za stručnjacima koji rade ne konstrukciji strojeva i alata.potrebni su i jedni i drugi u zavisnosti od vrste proizvodnje. U zanatskoj proizvodnji potrebno je jedinstvo znanja i realizacije. U mehaniziranoj proizvodnji je omogućeno raščlanjivanje radnih operacija do najprostijih detalja i do atimizacije posla. Izmenili su se sastav i metode proizvodnje energije( voda. pri čemu se zapošljavaju milioni raznih struka. veka tehnička i društvena revolucija počele su da menjaju proces proizvodnje. Kako su u svakoj proizvodnji svojstveni: sredstva za rad. Modelima strukture kadrova i njihove stručnosti bave se specijalisti koji proučavaju odnos procesa rada i strukture kadrova.. Poluautomatizovana proizvodnja ističe kontrolne f-je i posredni rad. Uloga samoobrazovanja temeljnog pre svega na proučavanju procesa i predmeta rada nije dovoljno ispitano. novi odnos prema kadrovima kao važnom faktoru u radu može uticati na neutralisanje negativnih posledica privrednog razvoja (nezaposlenost). Otvorile su se nove mogućnsoti za zapošljavanjeu sekundarnim i tercijalnim sektorima. iskorišćavanje sirovina. Pozitivna je orijentacija prema proširivanju stručne kvalifikacije pre svega opštim obrazovanjem. porasle je stručnost. 9. para. Na kraju 18. Pojam adaptacija radnika za rad ima dva značenja. specijalnosti Potreba za ekonomičnijim i racionalnijim korišćenjem radne snage u preduzećima dovodi do pokušaja ispitivanja ljudskog faktora sa naučnih pozicija (Tejlor i Fajola). smanjena je potreba za radom seljaka. formirana su nova zanimanja. Takve potrebe nastaju u uslovima industriske proizvodnje i specijalizacije. transport i komunikacija su ubrzani itd. Poslednjih decenija u priovrednim organizacijama pažnja se usmerava na usklađivanje nivoa pripremljenosti. elektricitet). održavanju strojeva. organizacija obrazovanja zaposlenih itd. na poslovima pripreme i unapređivanja rada. kontroli kvaliteta. Besmisleno je raspravljati da li je potrebno više kadrova uslog profila ili stručnih kadrova širokog profila. tehnoloških promena i promena u sastavu kadrova. osnova prirodnihm tehničkih i društvenih nauka. stručnosti i tehnološkog procesa. Industriski razvoj je pokrenuo različite procese obrazovanja i zapošljavanja kadrova.Page 10 of 80 tako da je u njegovoj ruci obuhvaćen i proizvodni proces a ne samo prodaja robe: od fabrike se razlikuje po tome što se bitni delovi proizvodnje obavljaju rukom.

Kroz istoriju se naukovanje menjalo i prolazilo kroz razne faze.školovanje na radnom mestu je planirana i programirana obrazovna delatnost kojom radnici savladavaju jednostavne operacije i poslove u 11 . Kasnije je postalo učenje i aspekt poučavanja na slučajevima svakidašnjice.usmereno je prema radu koji se tog časa obavlja i ne pruža mnogo prilike ua poučavanje . Efikasno sprovođenje industrijskog obrazovanja nužno zahteva saradnju tri elementa: industrije. Načini obrazovanja su školovanje uz rad i povratno obrazovanje.Page 11 of 80 jer se način rada u toku vekova sporo menjao. Zatim se pretvorilo u državnu instituciju u 16. u Sev. gde se radnik usavršava na radnom mestu ali mu se ne menja profesionalni status. U ranim vekovima istorije ono se izgleda javlja kao nasleđivanje zanata. Treba praviti razliku između naukovanja kao metode industrijskog obrazovanja i naukovanja kao društvene institucije.nedostatak sticanja tehničkih znanja . Naukovanje kao metod možemo definisati kao proces učenja delanjem i to od nekoga ko je angažovan da baš tog časa izvodi umeće koje treba naučiti. Činjenica da su ove tri f-je bile ujedinjene u jednoj osobi je ključni momenat u objašnjavanju efikasnosti sistema srednjovekovnog naukovanja kao sredstva industrijskog obrazovanja. U kasnijem srednjem veku ono postaje najvažniji faktor obrazovanja gradskog stanovništva i dostiže svoj najviši nivo kao institucija. Elemente naukovanja nalazimo i kod stažiranja. Tradicionalno priučavanje srećemo u primitivnoj poljoprivredi. U srednjem veku majstor je bio istovremeno o poslodavac i predstavnik organizovanih radnika i učitelj. PRIUČAVANJE je najstariji oblik pripremanja kada neiskusni uče od iskusnih radnika u neposrednom radnom procesu pomoću imitiranja. Pri naukovanju se osim iimitiranja ostvaruje i namerno poučavanje. brzinom. Sada. ŠKOLOVANJE ZA PRVO ZANIMANJE je osnovni put pripremanja stručnih kadrova iz redova omladine ali se kod nas ostvaruje i kod odraslih. nužno je češće adaptiranje i readaptiranje obrazovanjem. u 17. Tu učenik mora postići utvrđene standarde određene kvalitetom. Americi. IZOBRAZBA. pokazivanje i objašnjavanje. Ne samo što je stara forma već je dugo bila i jedini put kojim su mladi osposobljavani za produkciju korisnih predmeta. radnika i škole. Odlike. pre svega nekvalifikovanih radnika. veku u Engleskoj. Naukovanje je prisutno u obrazovanju maldih. asistiranja.mogući su propusti u veštinama i znanju .koristi prirodnu sklonost čoveka ka imitiranju Naukovanje ima ulogu stvarnog uvođenja mladog u svet rada i njegovo zanimanje. Naukovanje se kao društvena institucija javlja već sa počecima pisane istorije i predstvlja jednu od najstarijih formi industrijskog obrazovanja. brojem izrađenih predmeta. mane: . NAUKOVANJE se podvodilo pod šegrtovanje u kući ili radionici zanatskog majstora. prednosti. mada postoji i kod odraslih. Kod primitivnog čoveka ono je započelo kao nesvestan proces učenja podražavanjem. Naukovanje je prolazilo krpz periode društvenog priznavanja i zanemarivanja ali je uvek igralo veliku ulogu u industrijskom obrazovanju. I danas je od važnosti za osposobljavanje umešnih radnika. kasnije se osnažuje kao priznati ugovorni odnos između majstora i učenika. prenošenje sa oca na sina. kad su te promene brže.

metodologiji. PRIPRAVNIČKI STAŽ. Uvođenje se u mnogim radnim organizacijama ostvaruje za sve primljene radnike. 12 . U toku seminara radnici stiču informacije o proizvodnji i proizvodima 10.u toku istog ostvaruju se edukativni zadaci stažiranja. ostvaruje vertikalna pokretljivost. dokumentaciji. Takvo obrazovanje ima operacijsku strukturu.Page 12 of 80 stvarnim uslovima proizvodnje. pri tom. Brojni nekvalifikovani radnici nakon nekoliko godina rada preuzimaju poslove priučenih ili specijalizovanih radnika. Programi izobrazbe se zasnivaju na analizama rada. Školovanje povezano sa zanimanjem je značajno za profesionalni razvoj i napredovanje.mobilnost radnika pri čemu napreduju prema složenijim radnim mestima i menjaju profesionalni status. ličnih aspiracija. Obrazovanje u funkciji vertikalne i horizontalne pokretljivosti Andrilović U radnim organizacijama je praksa da se zbog potreba na radu. mada se stručno školuju i ljudi koji time neopravdano menjaju profesije. uz dodatnu izobrazbu može napredovati u svom zanimanju. shvatanje da svako. ostvaruje se predviđenim poretkom vežbi koje imaju svoj opseg i svoje trajanje ( uvežbavanje). bez obzira na radne sposobnosti. Pogrešno je. Gde god je industrijski način rada postao osnovni proces proizvodnje otvorile su se mogućnosti daljeg školovanja zaposlenih.

horizontalno osposobljavanje. profesionalne i socijalne teškoće. Da bi se takvim radnicima osigurala trajna zaposlenost . Valjan kriterijum 13 . hrestomatija Da li je moguće relativno utemeljeno interpretirati odnos između te dve kategorije obrazovanja i reći šta je šta? Na primer. U toku specijalizacija kombinuje se mentorski rad. pri čemu se pod ovim pojmom ne misli samo na produktivnost materijalnih dobara već i na produktivnost ljudskih ideja. Tako se ponegde udružuju radne organizacije koje su sezonske i tako pružaju trajnu zaposlenost radnika. Činjenica je da se specijalizuju i pojedinci kao i ustanove i da se tako postižu vrhunski radni rezultati. prekvalifikacije i sl. Takvu pokretljivost podstiču fluktuacije radnika. Promene koje tako nastaju se lako mogu prevazići. bravar prekvalifikuje u administrativnog radnika treba izbegavati jer se neretko dešava da takva prekvalifikacija uzrokuje teške psihičke.Page 13 of 80 Naročito su važni programi i oblici obrazovanja koji neposrednije pridonose postizanju većih efekata pri radu. Profesionalno i neprofesionalno obrazovanje odraslih (relacije) Bulatović. Svojevrsna horizontalna pokretljivost postiže se i prekvalifikacijom radnika. stažiranje. Razvilo se nekoliko vrsta programa u tu svrhu. Često se radnik prekvalifikuje zbog seta razloga. Procesi migracija počeli su se povezivati sa obrazovanjem migranata. Horizontalna pokretljivost radnika u prošlosti je bila podsticana migracijama. Svaka specijalizacija ima vertikalni aspekt ''poniranja'' u specijalnost što može biti usporeno ili ograničeno uskoćom aktivnosti i nerazvijanjem horizontalnog aspekta kojim se proširuju vidici. Sezonska zaposlenost u turizmu i drugim delatnostima sa privremenim poslovima. Uzroci prekvalifikacija su brojni. izvansezonska nezaposlenost. Uz specijalizacije javljaju se i subspecijalizacije unutar jednog stručnog područja. U industriji je potreban rad specijalizovanih radnika koji obavljaju uzak krug poslova sa zavidnom veštinom. Time raste uloga inovacijskog obrazovanja i oblika usavršavanja na radnim mestima. šta je kurs iz daktilografije za mene a šta za onog ko namerava od tog posla da živi? Šta je učenje stranog jezika za hirurga a šta za filologa? Da li je ciklus predavanja o kardiovaskularnim bolestima na Kolarcu profesionalno ili neprofesionalno obrazovanje? Administrativna podela je moguća. ali je takva podela često arbitrarna i veštačka i ne može uživati naučni ugled. koji doprinose produktivnosti. novi izmeštaji radnika u radnoj organizaciji. propraćena je izvansezonskom nezaposlenošću. 15. uz dodatno obrazovanje. U svim privredno razvijenim zemljama rastu potrebe za specijalistima različitih specijalnosti formiranih daljim obrazovanjem. samoobrazovni rad i sl. Pri vertikalnoj pokretljivosti i usavršavanju radnika sve su važnije specijalizacije. pokrenuto je osposobljavanje radnika za ''dvojna zanimanja''. Andrilović kaže da bi trebalo izbegavati totalno prekvalifikovanje gde se npr.

Page 14 of 80 ne može biti ni sadržaj obrazovanja ni forma organizacije obrazovanja.jedna je od takvih oblasti. Zanimanje. Ono što je individualni i društveni napor na pripremi. posao. ostvarivanju i vrednovanju obrazovanja odraslih na ovladavanje svetom rada je područje andragoških pojava. Šta ostaje? Kriterijum mora biti onaj koji uči. ni način ili metoda a ni ustanova u kojoj se obrazovanje realizuje. profesija. organizaciji. osposobljavanje ili usavršavanje za osnovne oblasti ili sfere ispoljavanja suštine njegove egzistencije obeležavaju glavne pravce konstituisanja naučnog sistema obrazovanja odraslih. struka. odnosa i procesa. Čovek je kriterijum a obrazovanje. poziv. objašnjavaju i unapređuju. odrastao čovek sa njegovim motivima i namerama u različitim obrazovnim situacijama. kontrolišu. Bulatović Obrazovanje maldih i odraslih za potrebe radno. Profesionalno obrazovanje i njemu srodni pojmovi (relacije) Hrestomatija. istražuju.profesionalne delatnosti u literaturi se označava kao:  stručno 14 . razumeju. 16. koje se teorijski osmišljavaju.

21. Posebni nazivi postoje za disciplinu u okviru pedagogije i andragogije koja se bavi ovim područjem. poprima različite oblike. Terminološka ali i pojmovna zbrka je ogromna. Konceptualni okviri i ciljevi kontinuiranog profesionalnog obrazovanja na univerzitetu – Savićević 15 .Page 15 of 80  profesionalno  pozivno  industrijsko  proizvodno  funkcionalno  specijalno  privredno  usmereno  kvalifikaciono  tehničko  radno  industrijsko  itd. To područje obrazovanja odrsalih. načine i puteve realizacije. Trebalo bi pre svega eliminisati sva određenja sa očiglednim sinonimnim ili deskriptivnim značenjem kao i ona određenja koja pripadaju pedagoškoj koncepciji. u organizacionom i nastavnom smislu. I ta područja imaju u literaturi ''brdo'' naziva:  osposobljavanje  obučavanje  kvlaifikovanje  naukovanje  izobrazba  šegrtovanje  trening  instruktaža  stručno usavršavanje  uvođenje u rad  rekurentno obrazovanje  dokvalifikacije  povratno obrazovanje  rekvalifikacija  tehnološko usavršavanje  kontinuirano profesionalno usavršavanje  poslovno usavršavanje  itd.

To ima negativne posledice na ispunjavanje društvene uloge univerziteta. prostor za učenje. Obrazovanje odraslih je koncepcijski širi okvir od kontinuiranog obrazovanja.. Ako se na osnovnim studijima usvoje takvi stavovi o potrebi stalnog učenja. Izuzetak su postdiplomske studije i doktorati. obrazovanja ponikla je u okvirima amerićkih univerziteta gde se pod tim pojmom misli na obrazovanje koje sledi nakonuniverzitetske diplome. Nisu u pravu oni autori koji žele da odvoje kpo od njegove andragoške osnove. vođenja evidencije o ovoj vrsti obrazovne aktivnosti itd.. izmena unutrašnje strukture. KPO treba shvatiti kao nerazdvojni deo bazičnog. Važno je shvatiti značaj kpo. Ovakav odnos. Otuda je jasno zbog čega u brojnim društvenim sredinama traže uvođenje kpo kao obavezne aktivnosti. Da bi se to desilo potrebno je kpo. što je nadležnost univerziteta. na diguziju naučnih rezultata. Naši univerrziteti tradicionalno su okrenuti ka osnovnim studijima i istraživačkom radu i nisu prihvatili model američkih i britanskih univerziteta na kojima se intenzivno sprovodi kontinuirano obrazovanje. Sa teorijske tačke gledišta kpo je predmet andragoške teorije i u tom kontekstu valja posmetrati njegove okvire.). Između ova dva dela obrazovne aktivnosti univerziteta uspostavlja se čvršća veza. planiranja i programiranja. jedan iz drugog proizilaze. njihovih struktura ali i u obrazovnoj politici koja se vodi i koja na podstiče ovakve aktivnosti univerziteta (finansijski).Page 16 of 80 Kontinuirano profesionalno obrazovanje je jedan od najvažnijih zadataka univerziteta. Razlog je u tome što se često javlja profesionalna neadekvatnost. Pod ovim pojmom podrazumevamo sve vrste obrazovanja koje se dešavaju na univerzitetu ili van univerziteta posle završenih osnovnih studija koje vode do diplome i stručnog naziva. Filozofija doživotnog obrazovanja obuhvata sve starosne kategorije dok se kontinuirano obrazovanje može shvatiti kao deo obrazovanja odraslih. takođe. U zemljama zdrave ekonomije dolazi do preraspodele materijalnih i ljudskih resursa između dve strukture: osnovnih studija i sistema kontinuiranog obrazovanja. usvajanja i osvajanja novih znanja inovacije će i sam pripadnik profesije tražiti. ograničava potpunije korišćenje ljudskih resursa (nastavno i drugo osoblje) kao i materijalnih resursa(laboratorije. na veze između univerziteta i rada. U mnogim oblastima društvenog rada sve se više ističe zahtev za profesionalnim obavljanjem poslova. studija. Da li su univerziteti spremni za preduzimanje ovih novih uloga? Potrebni su novi napori. inicijalnog univerzitetskog obrazovanja. Koncepcija kont. Konceptualni okviri kontinuiranog profesionalnog obrazovanja U okviru andragogije bilo je rasprava. monografija o kpo. Razloge za to možemo naći u okviru samih univerziteta. Takav odnos prema kontinuiranom profesionalnom obrazovanju (kpo) ne samo da nije finansijski pomognut već vodi do zanemarivanja profesionalnog odnosa prema ovoj vrsti obrazovanja na univerzitetima u pogledu ispitivanja obrazovnih potreba. Kontinuirano obrazovanje ne treba izjednačavati sa doživotnim obrazovanjem.zato se traži da se poslovi obavljaju sa nejvećim standardom i kompetencijama. biblioteke. U našoj praksi kontinuirano profesionalno obrazovanje smatra se u većini univerziteta kao stvar dobre volje pojedinaca i aktivnosti koja treba da se dešava van univerziteta. izmena koncepcije i politike obrazovanja i sl.. 16 . Ova vrsta aktivnosti ne može biti prepuštena dobroj volji pojedinca jer od kvaliteta obavljanja pojedinih profesionalnih f-ja zavisi i kvalitet života ljudi.

Drugi bitan činilac koji utiče na razvoj KPO je zastarivanje znanja. U celini posmatrano. dopunjuje. Tome se dodaje i potreba korišćenja praktičnih znanja. Ukoliko se ono ne osvežava. za ovladavanje i rukovanje novim tehnologijama. Ovaj fenomen je prisutan u svim profesijama. Kompleksnost proizilazi iz osnovnih odlika profesionalitzacije. organizacija profesionalne prakse itd. da se kvalifikuju i da usvajaju nova znanja. formiranje obrazovnih oblika na univerzitetu. To će primorati ljude da se vraćaju obrazovanju. KPO ima za cilj i doprinošenje uspostavljanju selektivnog identiteta profesije. neka će zanimanja nestajati a neka nastajati. Pod praksom se misli na rutinu. onda pripadnici određenih profesija mogu postati smetanja u daljem tehnološkom razvoju. To znači da se znanje javlja kao značajan faktor drušvenog i tehnološkog razvoja. cilj KPO je potpunije osposobljavanje za efikasno obavljanje profesionalnih dužnosti i uloga i usvajanje stavova prema 17 . Ovakvi opšti ciljevi nailaze na prihvatanje kako onih koji obezbeđuju obrazovanje tako i kod onih koji rukovode profesionalnim asocijacijama. Zadatak je univerziteta da osigura da učenje i obrazovanje po ulasku u profesiju bude zaista kontinuirano a ne slučajno sporadično. ali pretežno u tehničkim zanimanjima. Nije reč samo o teorijskim znanjima već i o praktičnim veštinama. U ekonomiji zasnovanoj na znanju rad doživljava izmene.Page 17 of 80 Dva su bitna činioca koja utiču na razvoj i intenziviranje KPO. kao i na promenu vrednosti i ranije usvojenih vrednosnih orijentacija. ne prestruktuira. Zahvaljujući ubrzanom razvoju nauke. Ciljevi kontinuiranog profesionalnog obrazovanja Ciljevi KPO mogu se razmatrati sa društvenog i individualnog stanovišta. Potreban je organizovan obrazovni rad. Univerziteti će morati da na nov način odgovore ovim izazovima i da prevaziđu tradicionalnu organizaciju obrazovanja i učenja. da to bude sastavni deo rada i života u toku radnog vremena. umnožavanje znanja ubrzanim razvojem nauke. Sa stanovišta obrazovanja i učenja dva su bitna zadatka univerziteta: inicijalno obrazovanje koje diplomiranog studenta uvodi u profesiju i sistematsko kontinuirano obrazovanje. Svaka profesija traži oblikovanje određene sume pomoćnih znanja koje praktičari mogu koristiti u svakodnevnim poslovima. Nauka smažno utiče ne samo na promenu profesionalnih znanja već i na promenu znanja druge vrste. Zato je potrebno ustanoviti nove oblike (centre) za KPO u okviru univerziteta i fakulteta. Mnogi misle da su ciljevi KPO izražavaju u usvajanju i usavršavanju novih teorijskih i praktičnih znanja relevantnih za profesiju. Zastarevanje znanja je iznedrilo potrebu da se obrazovanje posle diplomiranja učini obaveznim. Ali u pravu su oni autori koji naglašavaju da su ciljevi KPO mnogo komleksniji. Proizvodnja novih znanja i njihova osmišljena difuzija putem KO vodi dojavljanja novih metoda i inovacija koje utiču na prirodu rada i na društveni razvoj. Stručnjaci su u situaciji da obavljaju sve složenije f-je za koje su potrebna znanj i dobra obaveštenost. novim metodama rada i upravljanja. Ako se prihvati filozofija doživotnog obrazovanja onda škola uopšte pa ni fakulteti ne smeju da finalizuju obrazovanje. Postojeće univerzitetske strukture nisu u mogućnosti da izađu u susret KPO. Ogroman je značaj KPO za prihvatanje i preradu novih znanja. da pružaju završna znanja studentima već da nastoje da ih osposobe za stalno osvajanje i usvajanje znanja u skladu sa ubrzanim promenama u čovekovom životu. da se prekvalifikuju. Univerziteti su ustanove za proizvodnju novih znanja. Prvi se označava kao eksplozija znanja.

Konceptualne okvire KPO. segment ukupnog područja obrazovanja odraslih. koje mogu biti otvorene ili prikrivene prirode. Njegov značaj je u tome što može značajno smanjiti stručnu nekompetentnost i nestručnost. indiferentnost prema obrazovnim aktivnostima i sl. promena u nauci i organizaciji rada kao znanje iz andragogije. Manifestuju se u vođenju obrazovne politike koja KPO ne shvata ozbiljno niti ga posmatra kao značajnu funkciju univerziteta. sredinske i individualne. Podsticaji i barijere kontinuiranom profesionalnom obrazovanju Podsticaji i barijere KPO mogu biti društvene. To se odnosi i na KPO. ispitivanje obrazovnih potreba i na njima zasnovan program traži angažovanje stručnjaka (andragoga). 18 . 22. Ostvarivanje tih ciljeva neće biti lako jer pored podsticaja postoje i brojne barijere koje mogu biti društvene. (o barijerama u Put ka društvu učenja. Barijere mogu nastati i zbog finansijskih nemogućnosti. Drugo. Mnogo su češće barijere. sredinske i individualne. str:228-231) Rezime KPO je jedan od najvažnijih zadataka univerziteta. Barijere proističu iz tradicionalne orijentacije univerziteta i nastavnika.Page 18 of 80 promenljivosti znanja i veština i potrebi njihove modifikacije. davanje prednosti iskustvu a ne obrazovanju. Zadatak je univerziteta da svojom fleksibilnom organizacijom omogući ostvarivanje složenih ciljeva KPO. To pretpostavlja temeljno poznavanje profesije i rada. Zato se u razvijenim društvima uvodi obavezno KPO. nedostatka opreme i sredstava. Po jednom istraživanju razlozi za neparticipaciju u KPO su najčešće: nedostatak vremena. Barijere mogu biti i u ličnosti pojedinca.a proučava andragogija. Utvrđivanje potreba za kontinuiranim profesionalnim obrazovanjem U andragogiji je poznato da je osnovna pretpostavka svakog valjanog programiranja temeljno utvrđivanje obrazovnih potreba. U tom smilsu se ovo obrazovanje shvata kao deo. Andragoške pretpostavke kontinuiranog profesionalnog obrazovanja Savićević Univerzitetsko obrazovanje u celini a posebno KPO široko je područje za naučna istraživanja andragogije. Andragoške pretpostavke KPO na univerzitetu su opsežne i složene. Neke od njih tek treba da budu predmet naučnih promišljanja i empirijskih istraživanja. Analize govore da je potrebno na fakultetima obrazovati grupu stručnjaka koji će se baviti utvrđivanjem obrazovnih potreba. na fakultetima ne postoje centri niti stručnjaci koji bi se bavili istraživanjem potreba. Podsticaji dolaze iz razvijenih sredina čija privreda teži inovacijama. Kod nas se javljaju sve tri grupe. Stalne promene rađaju nove ciljeve koji će se postizati pomoću KPO. Utvrđivanje obrazovnih potreba je prvi korak metodološke procedure u koncipiranju programa KPO. Zašto? Pre svega. Amaterski pristup ima loše posledice. strah od neuspeha. Podsticaji dolaze i od nastavnika koji nastoje da rezultate istraživanja sve šire i uspešnije saopšte diplomiranim studentima. ako pokušaja uopšte i bude. Realnih ispitivanja obrazovnih potreba za KPO na fakultetima nije ni bilo. individualni problemi.

povezani sa sadržajima rada i sl. Organnizatori o tome moraju voditi računa. Savremena andragoška praksa poznaje nove oblike. Iz toga se zaključuje da programi zadovoljavanja potreba za KPO moraju biti elastični. Oblici neformalnog KPO mogu voditi do sertifikata ili diplome ali ne mogu voditi do višeg akademskog stepena. osveživanje znanja tj. saradnja stručnjaka dve institucije. andragoško-metodičkim zahtevima. puteve i načine učenja. Slaba strana onih fakulteta koji imaju organizovano KPO ogleda se u evidenciji koja ne pruža osnovu za validnu vremensku i statističku komparaciju. KPO. Nastavnici su u novom položaju što se tiče planiranja i vođenja nastave. npr. Moraju se sagledati činjenice koje govore u prilog tome da će se u budućnosti kod nas sve više javljati i gasiti pojedini oblici vanškolskog obrazovanja. položaj čoveka u društvenoj podeli rada i sl. prilagođeni mogućnostima pripadnika određene profesije. itd. Nakon toga biće nužna preorijentacija na oblike kao što su usavršavanje. stepenu individualizacije itd. Put ka društvu učenja) Organizacija i evaluacija kontinuiranog profes. Ciljevi ovih oblika su jasno definisani a njihovi sadržaji su blisko povezani sa praksom. Formalni vidovi KPO su postdiplomske studije. specijalističkim itd. savetovanja. usmerenei na inovacije. Prisutna je organizaciona raznovrsnost ali ona nije nastala na osnovu istraživanja i provera već je rezultat pristupa putem pokušaja i pogrešaka. Oblici će postojati dok se ne zadovolje potrebe za stručnjacima sa određenom vrstom obrazovanja. Sem iskustva i položaja studenata. Što se tiče neformalnih oblika KPO. magistarske. ustanova za obrazovanje odraslih i sl. na polju KPO. 241.. Za zadovoljavanje takvih potreba i ostvarivanje takvih programa nužna je osobena organizacija obrazovnog procesa koji neće ličiti na tradicionalnu organizaciju nastave. načinima evaluacije. Modeli kontinuiranog profesionalnog obrazovanja Analize situacije na fakultetima pokazuju da nema jedinstvenog modela KPO-a. razvije multimedijska komunikacija. Utiču na povećanje broja obrazovnih potreba. pojedinačna predavanja za osveživanje i inoviranje znanja. seminari. ohrabrivanje samousmerenog obrazovanja. Tu spadaju oni oblici koji bi se mogli označiti kao neformalni oblici KPO. savetnici. i ciljevi KPO su specifični. Pored predavanja tu su i rasprave. 19 . onda različiti nivoi postdiplomskih studija. oblikovanju planova i programa. KPO se u andragoškom i psihološkom smislu razlikuje od inicijalnog univerzitetskog obrazovanja. (o postdiplomskim. suočavanje sa problemima. sreću se kursevi. Ciljale su da privlače najtalentovanije diplomirane studente. na 240. obrazovanja Andragogija (a i neke druge nauke) je potpuno zanemarila ovaj vid univerzitetskog obrazovanja.specijalističke. predavači. One su u našoj zemlji uvedene pre više od trideset godina sa ciljem da pripremaju naučnu omladinu. To pretpostavlja stvaranje povoljne klime za učenje. Te razlike se ogledaju u načinu regruptovanja studenata. U koordinaciji zadovoljavanja tih potreba može se poći od najjednostavnijih aktivnosti u tom smeru. U oblike KPO dolaze ljudi koji imaju iskustvo akumulirano u procesu nastave na osnovnim studijima i oni ne traže isti položaj i na kasnijim oblicima obrazovanja. pomagači u učenju. doktorske. ozbiljno utvrđivanje individualnih i grupnih obrazovnih potreba. saradnja fakulteta. Oni su sada mentori. Razvoj informatike i tehnologije uticaće na to da se i na ovom polju..Page 19 of 80 Promene u radu. preduzeća.

Evaluacija uticaja KPO na delatnost fakulteta i univerziteta. 4. Ovde učesnici obavljaju evaluaciju sadržaja. Evaluacija ukupnog ekonomskog. Andragoška praksa poznaje čitav niz olakšica koja se mogu ugraditi u KPO. Evaluacija od strane spoljnih činilaca. Evaluacija ima za cilj da obezbedi informacije o sumi i kvalitetu rada koji je obavljen i da pokaže da li je takvo obrazovanje bilo vredno. film. Na taj način bi se povećala motivacija i kvalitet rada. Za formalno usavršavanje dobijaju se diplome. Prožima se sa naučno istraživačkim radom. 23. najveći problem nedostatak opreme i nastavnih sredstava. Poneka d se koriste usmeni ili pismeni ispit ali klasičan ispit koji je primenjivan na inicijalnim studijima nije prikladan za KPO. slajdovi. ili obrazovanje van radnog vremena. naravno. metodološke procedure. Često je to plaćeno odsustvo. konferencije. 2. način komuniciranja i sl. Za efikasnost KPO bitno je i kako se usklađuju profesionalne obaveze i obaveze obrazovanja. suština i ciljevi profesionalne orijentacije M. KPO je takvo područje obrazovnog rada gde je moguće razviti samousmereno učenje. razvoj.Page 20 of 80 seminari. 5. organizaciju. Za fakultete je. Ovo je najtemeljnija ali i najteža evaluacija. mediji. od inicijalnog do doktorskog obrazovanja. Andragoške dimenzije KPO obuhvataju i problem evaluacije. Kad je u pitanju motivacija jako je bitan faktor vrednovanja obrazovanja od strane društva. Moguće je razlikovati nekoliko aspekata evaluacije sa aspekta KPO: 1. Nagli razvoj industrije i tehnologije doveli su do niza promena u području zanimanja i u strukturi poslova. U andragoškoj teoriji problem evaluacije bio je predmet i teorijskih i empirijskih analiza. Promene u 20 . 3. Ova vrsta evaluacije može da ukaže na povezanost inicijalnog univerzitetskog obrazovanja sa KPO. naučno-tehničkog i obrazovnog efekta KPO-a. Evaluacija rada određenog oblika obrazovanja od strane učesnika. U razvijenim zemljama upravo je razvoj tehnologije doprineo da se modifikuju tradicionalne metode nastave na univerzitetu. Važno je da se u KPO kreće od evaluacije do samoevaluacije. Takva evaluacija pruža mogućnost i osnovu za korigovanje programa. Takav put nije samo alternativa jer druge mogućnosti i ne postoje već je i mogućnost koja ima intrinzičku vrednost jer je sticanje znanja povezano sa iskustvom i sa potrebama. Ali šta je sa neformalnim obrazovanjem? To što obrazovanje ovako stečeno nije nagrađeno može biti demotivišući faktor. Evaluacija učesnikovog izvršavanja. Kadrovska psihologija Pojava profesionalne orijentacije kao organizovane društvene deltanosti je vezana za razvoj industrije početkom prošlog veka. časopisi. Ciljevi obrazovanja i usavršavanja mogu se dostići i samoobrazovanjem. Pojava. Ona se ne organizuje često ali može biti korisna jer daje informacije o tome da li je potrebno i ubuduće organizovati programe za KPO. Ovaj vid evaluacije sprovodi se na osnovu rada obavljenog za vreme kursa ili nekog drugog oblika obrazovanja. Mere se efekti KPO-a. Guzina.

već se menjaju i situacije u kojima se nalazi pojedinac. osnovao prvo savetovalište za izbor zanimanja. odumiranje nekih tradicionalnih i pojava novih zanimanja uticali su da izbor profesije postene složeniji problem i za individuu i za društvo. U početku savet stručnjaka tj. Dao je prvu celovitiju koncepciju p. svoje perspektive 3. Savremena koncepcija p. menjaju pod uticajem društvenih i ekonomskih prilika. Od Parsonsovog rada do danas i teorija i praksa na ovom polju se menjala pod uticajem razvoja i shvatanja u pojedinim granama psihologije i širih društvenih prilika.o. prognoza prof. Profesionalna orijentacija može da se shvati kao neformalni. On je 1907. Profesionalno informisanje postaje konkretnije i dobija odlike profesionalnog vaspitavanja. On je dao teorijsku osnovu za savetovanje i praktični rad na problemima profesionalnog usmeravanja ljudi. uspeha zasnivala se pretežno na ispitivanju sposobnosti. U sledećoj etapi razvoja. Parsons je formulisao tri postavke o fazama profesionalnog izbora: 1. ponašanje se posmatra kao višestruko uslovljeno i determinisano situacijom u kojoj se pojedinac nalazi. Sada je osnovni cilj stručnjaka da pomogne kandidatu da upozna i razume samog sebe sa jedne strane i objektivne uslove koje mu sredina pruža. interesovanja i ambicije 2.o. obrazovne i profesionalne aspiracije mladih. sa bitnim aspektima niza zanimanja što omogućava slobodu izbora i samostalnost kao i odgovornost. Profesionalna orijentacija obuhvata organizovan način upoznavanja kandidata sa svojim mogućnostima. obrnuto. pa se savet zasnivao na testovima sposobnosti i drugim podacima o ličnosti. potrebno je da poznaje i zahteve. i izradio osnovne principe rada. Veće mogućnosti izbora zanimanja otežavaju mladom čoveku profesionalno opredeljenje. Ima shvatanja da se teorija i praksa p. počinje da se pridaje značaj i emocionalnom životu ličnosti pa se primenjuju i projektni testovi. neorganizovani uticaj uže socijalne sredine na formiranje interesovanja.O. neophodno je da radnik poznaje svoje sposobnosti. Ne samo da se menja f-ja p. Pod profesionalnom orijentacijom se podrazumeva složena i sistematska delatnost pružanja pomoći pojedincu u rešavanju problema koji su u vezi sa izborom zanimanja i njegovim napretkom. ovaj pojam označava društveno organizovano 21 .o. koje društvo postavlja pred službu p.Page 21 of 80 dotadašnjim zanimanjima. osobinama. uslove rada na poslu. Ali u literaturi. prednosti i nedostatke .) vezuje se za ime Parsonsa. njegovim sposobnostima.p.o. počinje da se posmatra kao sredstvo boljeg korišćenja radne snage.o. pod uticajem psihoanalize. Ukoliko je ta situacija stabilna ondase akcenat stavlja na interesovanja ličnosti. mogućnosti.o. nezaposlenosti. kao bitan uslov adekvatnog izbora pretpostavlja da pojedinac slobodno i samostalno vrši izbor.o. u situacijama ekonomske nestabilnosti. u najnovijoj fazi razvoja p. Pojava i razvoj profesionalne orijentacije (P. pravilan izbor zanimanja se zasniva na racionalnom upoređivanju i usklađivanju sopstvenih mogućnosti i prirode i zahteva poslova. Nešto kasnije se uviđa značaj pojedinih svojstva ličnosti za profesionalno opredeljenje. namerama i ciljevima. Konačno. pravilno shvatanje odnosa između ove dve grupe faktora Prema njemu.Težnja ka većoj efikasnosti i adekvatno stručno osposobljavnje istakla je potrebu i značaj profesionalne orijentacije.

Obuhvata ne samo informisanje već i formiranje stavova. društveno istaknuti pojedinci. opisa ponašanja. obrazovno-vaspitna aktivnost kojom se teži da se postigne što veća profesionalna zrelost mladih. interesovanjima. To je širi i dublji proces. Zbog toga.da upozna sebe . Sve češće potrebe za prekvalifikacijom radnika su obogatile probleme p. uslove školovanja. sadržaj. Profesionalna orijentacija obuhvata tri međusobno povezana zadatka: profesionalno informisanje.s. 22 . Praćenje kandidata: Zadatak praćenja kandidata je pružanje pomoći i olakšavanje adaptacije pojedinca u školi ili na poslu.s. promene.o. motivaciji. informativna.da razvije sopstvenu odgovornost za prikupljanje informacija o sebi i zanimanjima . Profesionalnim vaspitanjem se bavi i uža socijalna sredina: porodica.da razvoje sposobnosti i ostale kvalitete . da se na osnovu intervjua.Page 22 of 80 profesionalno usmeravanje ljudi. a s obzirom na zahteve i osnvone odlike zanimanja. p. Česte promene strukture zanimanja. postoji i nastavna delatnost u školi. društvene potrebe itd. usmreni su na pomoć pojedincu: . potrebno je da kandidat prođe medicinsko i psihološko ispitivanje. Zadaci p. testova. znači pružanje objektivnih. P. Ova faza se zasniva na činjenici da zrelo.o. profesionalno savetovanje i praćenje uspešnosti kandidata. Profesionalno informisanje: . obuhvata i praćenje pojedinaca u toku karijere. Pored toga. p. mogućnosti napredovanja.o. vrednosti. samostalno opredeljenje pretpostavlja znanje niza podataka o zanimanjima. metode.i.s. Potrebno je objektivno i što tačnije informisati kandidate o sadašnjoj situaciji i perspektivama profesije. mediji i sl. Pružanje uvida u razvoj zanimanja.da upozna i razumno reši svoj neposredni profesionalni problem . uslovi radasve to obuhvata p. se više ne vezuje samo za pružanje pomoći mladima u izboru zanimanja. Profesionalno savetovanje: Savremena praksa p. mogućnosti zapošljavanja. uslovi rada. Potrebno je. zasniva se na isticanju potrebe i značaja samostalnosti kandidata u donošenju profesionalnih odluka. odluka i provera primenjivanih postupaka i instrumenata.i. Cilj p. prilagođenih onima kojima su namenjene. je da se kandidat upozna sa svojim sposobnostima i mogućnostima. škola.da se uključi u neku školu radi obrazovanja Da bi se realizovali ciljevi p.i. specijalnim sposobnostima. specijalne emisije na Tv i radiju. način. Profesionalno vaspitanje: Sistematska. da se unapredi njihova spremnost za što adekvatnije ponašanje u izboru poziva. radnih navika. takođe. posete i rad u preduzećima. tokove razvoja. Kandidate upoznajemo sa nizom podataka kao što su: sadržaj poslova.upoznavanje kandidata sa svetom rada i zanimanja. To je i provera adekvatnosti prof.s. dobiju podaci o opštim. Efikasno p. Profesionalno informisanje ima različite oblike kao što su: popularne publikacije. prilagoditi obrazovnim i uzrasnim mogućnostima ljudi. radnim navikama. svestranih informacija.

b) sposobnosti koje sagledava pojedinac. 2. period realizma. posledica identifikacije. kao kraj oveog peroida se ogleda u sve većem uvažavanju stvarnosti 3. Odluke se u mladosti menjaju. odnosno jasnije ideje o budućem zanimanju i konkretnije planiranje karijere. interesovanja i vrednosti ličnosti sa uslovima i mogućnostima koje sadrži svet realnosti. Priznaje mogućnost promene zanimanja u 23 . Po ovoj teoriji svaka končana profesionalna odluka sasrži kompromis.. period provere koji traje od 12 do 17. U ovom dobu dete veruje da može da bude šta god poželi i ono ne može da uporedi svoje želje sa realnim mogućnostima. Ovo je period kompromisa između subjektivnih faktora i mogućnosti i ograničenja koje nameće sredina. Nasuprot ovoj teoriji podaci pokazuju da postoji nestabilnost profesionalnih odluka i namera.opredeljenja. mladi postaju svesniji svojih mogućnosti. odbacuje ili potvrđuje zavisno od toga kako ličnost opaža svoje sposobnosti. Izbor profesije ovde je rezultat različitih želja deteta. kristalizacija i specifikacija. ne postoji mogućnsot vraćanja na prevaziđene faze odlučivanja. da se ne završava na kraju adolescencije već da traje koliko i radni vek. Odluku o budućem zanimanju dete može da izrazi relativno rano. sporedne aspekte željenih zanimanja.. period fantazije koji obuhvata uzrast od 6 do 11 godina. uticaja vršnjaka i odraslih. Promene se dešavaju i na planu vrednosti i to tako što se interesovanja usklađuju sa usvojenim vrednostima. Po ovoj teoriji izbor zanimanja je razvojni proces koji u suštini je ireverzibilansvaka odluka je povezana i zavisi od one koja joj prethodi i čini preduslov za odluku koja zatim sledi. Sada on smatra da je profesionalno odlučivanje jedan stalan. Period provere obuhvata niz podfaza i promena koje se odnose na: a) interesovanja. Po autoru. Ginzberg je kasnije uveo neke korekcije u svoju teoriju ali je zadržao osnovna shvatanja o profesionalnom razvoju u detinjstvu i adolescenciji. dopunjuju ali sa razvojem odluke postaju razumnije. nasuprot njegovim shvatanjima da mladi od 14. Po njima.16 godina donose realne i adekvatne odluke što ne zavisi samo od subjektivnih faktora nego i od objektivne situacije u kojo se nalaze. Intelektualno superiorniji i talentovani mladi ljudi često znatno kasnije donose odluke o svom budućem pozivu. Ginzbergova terija profesionalnog opredeljenja isto Ginzberg i saradnici su dali prvu celovitiju razvojnu teoriju profesionalnog opredeljenja. Pitanje je da li se mogu prihvatiti granice perioda profesioanlnog razvoja.Page 23 of 80 24. mudrije i realnije.15. Neka empirijska istraživanja pokazuju da sa razvojem dolazi i do većeg realizma. Istraživanja nisu potvrdila Ginzbergovu periodizaciju p. Pošto su sad već razvijene intelektualne sposobnosti pojedinac shvata da pred njim stoji problem izbora poziva i on mora da ga reši. Doživljeni uspeh u školi takođe utiče na sagledavanje svojih sposobnosti. Odluka o izboru se menja. Podaci ukazuju da učenici nižih razreda srednje škole pokazuju i ističu neke spoljne. Izbor zanimanja zahteva usklađivanje aspiracija. Moguće je . opredeljenja: 1. možemo razlikovati tri perioda prof. Ovde takođe postoji nekoliko faza: eksploracija. otvoren proces.ocena profesionalne oduke u kontekstu realnost. Prelazna faza.

poslovni kontakti (agenti osiguranja. Njegova teorija je značajna jer je prva te vrste. policajac. U okviru svake od ovih grupa pronašla je po 6 nivoa s obzirom na stepen odgovornosti. poslovima koji će najviše zadovoljiti promenjene želje i aspiracije ličnosti. klima u kojoj se dete razvijalo utiče i formira stavove koji određuju izbor zanimanja. Potrebne su joj neke korekcije. novinari) 8. oficiri. Polazeći od Maslovljeve teorije. Faktori ličnosti i 24 . ona smatra da posao predstavlja bitno područje zadovoljenja različitih potreba. Ro isto Na osnovu svojih empirijskih istraživanja. emocionalni. terapeut. Da bi dokazala svoje stavove. interesovanja i stavova. taksista) 2.intelektualni. 25. Dakle. Po njenom mišljenju značaj zanimanja i posla u životu može da se shvati sa stanovišta potreba pojedinca. nauka (samostalni istraživači. Ova teorija ne objašnjava delovanje psih. agronom) 6. Teorija izbora zanimanja A. visok nivo odgovornosti i nezavisnost u radu. stomatolozi) 7. on smatra da je pojam optimalizacija bolji od pojma kompromis. zanimanja u prirodi (šumar. organizacija (bankari. trgovački putnici) 3. Tako na najvišem nivou se nalze poslovi koji uključuju visoko obrazovanje. Dalje. Na primer. Stavovi i ponašanje roditelja prema deci utiču na stvaranje potreba i vrednosti i posredno na kasnije profesionalno opredeljenje. potrebe i interesovanja koji se formiraju u detinjstvu predstavljaju glavne faktore kasnijeg izbora zanimanja. Faktora. Na najnižem nivou se nalaze poslovi koji ne zahtevaju specijalno obučavanje. umetnost i zabava (muzičari. ireverzibilnost treba više vezivati za način mišljenje i odlučivanja u ranim fazama života.Page 24 of 80 kasnijim godinama i analizira faktore koji na to utiču. državno rukovodstvo) 4. po njoj.Ro je dobila ovih 8 grupa zanimanja koja se razlikuju po vrsti delatnosti. To je traganje za delatnostima. opšta kultura (izdavači. tehnologija (arhitekti. Rano islustvo. Jedan od faktora je i nesklad između prvobitnog izbora i radnog iskustva. kustosi) Na osnovu izučavanja interesovanja faktorskom analizom . inžinjeri) 5. interesovanja i stavova. Tako deca roditelja sa zaštitničkim statovima biraju zanimanja koja sadrže interpersonalne odnose i rad sa ljudima. farmaceuti. socijalni razvoj. potrebna znanja i sposobnosti. slikari. A Ro je formulisala danas već poznatu teoriju izbora zanimanja. uslužna zanimanja (vatrogasac. ona vrši dvostruku klasifikaciju zanimanja: 1. nekvalifikovani poslovi.

Po mišljenju Holanda. Intelektualni. finansijski stručnjak.voli numeričke i verbalne zadatke. socijlna i konvencionlna. broj dece.humana ličnost. personalnih orijentacija pojedinca. pod uticajem genetskih faktora i faktora sredine ličnost razvija hijerarhiju orijentacija za rešavanje niza zadataka i problema koji je okružuju. antroplog. prihvata konvencionalne vrednosti. intelektualna. ima česte emocionalne probleme. aviomehaničar.dominantan. izbegava teške intelektualne zadatke. Može se zaključiti da po ovom modelu. televiziji. orijentisan na snagu i rukovođenje. Kasnija istraživanja nisu skroz potvrdila osnovne postavke ove teorije. ličnosti se mogu posmatrati kao tipovi. Stoga se pojedinci mogu posmatrati i razlikovati s obzirom na hijerarhiju preferencija. 26. Umetnički. preferira konkretne probleme. Porodica jeste značajan faktor u izboru zanimanja ali je Ro zanemarila neke druge faktore kao što su socijalno poreklo i obrazovanje roditelja. Kao što postoji tipologija ličnosti postoji i tipologija sredine. vrednosti. Po Holandu postoji 6 tipova ličnosti: realistička. preduzimačka. Voli zanimanja kao što su električar. terapeut. Zanimanja: kontrolor u banci. ima nekonvencionalne stavove. posesivnost i položaj. šira društvena sredina i dr. Zanimanja: radnik u privredi. psiholog. aspiracije itd. 25 . agresivan. Zanimanja: biolog. interesovanja i vrsta motiva utiče na izbor zanimanja između ovih 8 grupa a jačina motivacije utiče na izbor poslova u okviru jednog zanimanja. asocijalan. Holandova teorija profesionalnih orijentacija isto Holandova teorija je bila usmerena na analizu odnosa između osobina ličnosti i izbora zanimanja. istraživač. S obzirom na to. nalazi zadovoljstvo u rešavanju teških zadataka. socijalni radnik. hemičar Socijalni.ima želju za individualističkom ekspresijom. Neki smatraju da vezivanje izbora zanimanja za toplinu roditeljskog odnosa predstavlja uprošćavanje složenog problema kao što je p. voli rešavanje problema na osnovu osećanja. Zanimanja: muzičar. intelektualne probleme. nameće se kao lider. blagajnik Preduzimački. izbegava teške. ima verbalne i interpersonalne sposobnosti.Page 25 of 80 interesovanja su značajniji i više vezani za profesionalno opredeljenje između raznih grupa zanimanja. konformista. Sama Ro je zaključila da odnos između ranog detinjstva i klime u porodici s jedne i izbora zanimanja sa druge strane zavisi od niza intervenišućih varijabli. Konvencionalni. na isti način.orijentisan na zadatak.fizički jak. Teoriji i metodologiji je upućen niz kritika. njihovo zanimanje. misaona aktivnost. pesnik. umetnička. Zanimanja: učitelj. vrednuje moć. asocijalan. Tipovi: Realistički. Ova hijerarhija predstavlja u stvari niz preferencija. Svaki od postojećih tipova sadrži niz aspekata kao što su: stavovi. trgovini. rukovodilac u umetničkim ustanovama.opredeljenje. izbegava nejasne i dvosmislene situacije. sposobnosti.

stavove i motive ličnosti. adekvatniji je izbor. politički. Tu spadaju teorije Ro i Holanda. Osnovni nedostatak ove teorije je u shvatanju da se profesionalni interesi razvijaju samo u periodu detinjstva i mladosti. Što je veća sličnost. pored ostalih. Ovde se primenjuju isti principi klasifikacije u tipologiji ličnosti i zanimanja. Data tipologija ličnosti poklapa se manje-više sa Šprangerovom tiplogijom (teorijski. koje treba upoznati. pod uticajem porodice. Ona je podelila zanimanja na 8 grupa.. socijalni tip). 27. stanja i uslova koji podstiču ličnost na izbor zanimanja i različitih zahteva pojedinih zanimanja. datost. godine a njen zadatak je da otkrije specifične interese. 70. Nije ni potvrđena ni opovrgnuta.orijentacija u udruženom radu U nastojanjima da nađu odgovre na to kako teče i kako se razvija proces profesionalnog opredeljenja. ekonomski. Ro dolazi do zaključka o važnosti poznavanja zanimanja koja u datom društvu postoje i koja se nameću ličnosti kao objektivnost. Strukturalne teorije profesionalne orijentacije i andragoška profesionalna orijentacija Strukturalne teorije ističu značaj veze između individualnih sklonosti. profesionalnom orijentacijom neophodno je obezbediti uslove za upoznavanje pojedinih potreba ali i njihove hijerarhije i strukture i identifikovanje zanimanja u kojima postoje realne mogućnosti da se one u potpunosti zadovolje. Oljača i sar.. sličnost tipa ličnosti i vrste zanimanja. Po njima. Teorije profesionalne orijentacije sa stanovišta zasnivanja i razvoja andragoške profesionalne orijentacije M. izborom zanimanja. Andragoška prof. Iz navedenog sledi da pravilan izbor zanimanja zavisi i može da se izrazi kao sklad. Njegova ''greška'' je što preferencije izjednačuje sa tipom ličnosti. Profesionalne potrebe. Holand je napravio poseban instrument VPI. Profesionalna orijentacija treba da se ostvari do 16. Izbor profesije je izraz ličnosti i ličnost bira onaj posao koji odgovara njenoj orijentaciji.. da je usmeri ka onoj kategoriji 26 . razvijaju se u detinjstvu. pa u tom periodu možemo delovati na njihov razvoj. odgovara se sa ''da'' i ''ne''). U osnovi prvih se polazi od dinamičkih teorija ličnosti i to su strukturalne teorije a u osnovi drugih se polazi od koncepcija razvojne psihologije i to su razvojne teorije. interesa i ličnih osobina. Po teoriji Ro.Page 26 of 80 Pojedinac teži onoj sredini koja mu odgovara. Prvi koji ističe značaj poznavanja karakteristika ljudi i zanimanja i ispituje na koji način te razlike utiču na izbor zanimanja i drugi koji je usmeren na proučavanje razvoja čoveka u toku života a posebno profesionalnog razvoja. Po svojim osnovnim koncepcijama Holandova teorija nije sasvim nova i originalna.ih godina iskristalisala su se dva pristupa..Vocational Preference Inventory namenjen profesionalnoj orijentaciji i merenju profesionalnih interesovanja (160 ajtema. Ova teorija daje osnova za prognozu profesionalnih opredeljenja. estetski. religiozni. kako otkriti sklonosti i interese i kako usmeriti pojedinca ka najadekvatnijem izboru. koji društveni i individualni faktori determiniši preferenciu određenog zanimanja. neophodno je uspostaviti što veći sklad između složenih faktora.

(navedeno gore) usmerenost R R primarna usmerenost I I sekundarne usmerenosti S S K K P P U U Osnovne teze koje povezuju ličnost i sredinu su interesovanja ličnosti. Ono što može poslužiti razvoju andragoške p. Andragoška p. između ostalih.o. Holand najviše pažnje posvećuje individui i u tu svrhu je konstruisao VPI. Ovako postavljena teorijska koncepcija ističe da je p. o njihovoj motivacionoj i instrumentalnoj snazi i o potrebi njihovog poznavanja treba da se ugrade u teorijsku osnovu andragoške profesionalne orijentacije. njihovo usklađivanje i na stvaranje uslova za njihovo zadovoljavanje. postoji 6 osnovnih tipova ličnosti i 6 tipova sredine. Razvojne teorije p.o.o. Osnovni uslov da se kod pojedinca maksimalno razviju određeni potencijali je da oni rade i stvaraju u adekvatnoj sredini koja će podsticati njihov razvoj. potrebe i težnje. Ideje o vrednostima iz ove teorije. i andragoška p.Page 27 of 80 zanimanja koja će zadovoljiti te interese. Po njima razvoj se ostvaruje kontinuiranim donošenjem odluke vezane za sopstveno napredovanje a na osnovu profesionalnog razvoja i niza prethodno donetih profesionalni odluka. Ona je usmeravaju da bira sredinu koja će joj omogućiti da se ostvare potencijali. neophodno obuhvatiti čitav radni vek odraslog čoveka.o.o.o. društvu i svakodnevnom životu. da otkrije individualne predispozicije i hijerarhiju šreferencija kod pojedinca i da utvrdi koja je to najbolja sredina.o. Zadatak je p. Značaj ove teorije sa andragoškog aspekta je u isticanju pored genetskih i sredinskih faktora.o. Prema ovoj teoriji andragoška profesionalna orijentacija je nemoguća jer je zanemarena dinamička kategorija prirode sposobnosti. stvaraju se teorijske mogućnsti za modelovanje andragoške p.o. interesa i aspiracija. Rad na identifikaciji ovog sadržaja treba da bude prva faza andragoške p. kao i potrebu iznalaženja andragoških specifičnosti u 27 . prema Hoplandu. aspiracija ali i sadržaja vrednosti i zahteva koji domiraju u datoj sredini. Holandova teorija pokušava da eksplicira tiplogiju ličnosti i tiplogiju sredine i da u pronalaženju sklada između njihovih odlika otkrije smisao i teorijsku osnovu profesionalnog izbora i p. javljaju i razvijaju intenzivnije pod uticajem promena u radu. izvode na osnovu teorija profesionalnog razvoja. bi se prema tome mogla odrediti kao društveno-stručna delatnost usmrena na otkrivanje individulanih i društvenih obrazovnih potreba. Taj proces se ostvaruje proučavanjem stavova. Težeći da prevladaju naglašeni strukturalni pristup Ginzberg i Super.o. teoriju p. Tek sa pojavom razvojnih teorija p. vrednosti. uticaja vrednosti na proces profesionalnih preferencija.o. iz ove teorije je utvrđivanje veza između potreba i orijentacije. za empirijsko proveravanje i otkrivanje njebih specifičnosti. samim tim što se kod odraslih one diferenciraju.

kristalizacije i specifikacije na kojima ličnost zasniva profesionalne odluke sa ciljem svesnog usmeravanja svog profesionalnog razvoja. situacioni faktori. odlike delatnosti koje pojedinac obavlja u životu. zavisi od utvrđenih psihosocijalnih karakteristika faza profesionalnog razvoja u kojoj se odrastao čovek načazi i od karakterističnog profesionalnog ponašanja. proučavanja pretpostavki. jer ukazuje na proces ekploracije. zatim upozavanje mogučnosti i na kraju proveravanje svojih mogućnosti u realnosti. Za razvoj andragoške p. usmeravati i voditi profesionalni razvoj. i pojam koji Super uvodia to je profesionalna zrelost. životni prostor. Po Superu možemo uočiti 6 tipova profesionalnog ponašanja odraslih (gore dato ) Neuspešno ostvarivanje zahteva vezanih za određenu ulogu uticaće na sprečavanje ili odlaganje profesionalnog razvoja i pasivnijim tipovima ponašanja kao što će savladavanje povećanih dužnosti voditi svestranijem profesionalnom ponašanju.o. postavljanje plana..o. Na osnovu analize Superove teorije očigledno je da delatnost andragoške p. Njegova teorija je zasnovana na razvojnoj psihologiji. Pored navedenih faktora. zaposlenju i napredovanju. Super vidi u organizovanju karijernog obrazovanja i karijernog savetovanja kojima će se pomagati. Odnos odraslog čoveka prema sopstvenom profesionalnom razvoju može da karakteriše: aktivnost (sagledavanje i analiza mogućnosti razvoja. treba da budu usmereni na identifikovanje tih karakteristika i na omogućavanje da pasivniji tipovi menjaju svoje ponašanje ka aktivnijim. Te odluke pojedinac donosi sam ali su one rezultat i brojnih faktora koji deluju na njega u periodu pre donošenja odluke ili u vreme odlučivanja. Među bitnije faktore mogu se navesti: životni vek.Page 28 of 80 tom radu i potrebu stvaranja mogućnsti za usmeravanje i vođenje odraslih ljudi u ostvarivanju njihovih profesionalnih aspiracija. Cilj vaspitno-obrazovnog rada sa odraslima u ovim programima treba da bude: 28 .i. Profesionalno opredeljenje prolazi kroz tri faze kojima je obuhvaćen razvoj ličnosti od 6. nivoom usklađenosti ličnih i situacionih determinanti i spremnošću za donošenje odluka o profesionalnom razvoju. Ova teorija je značajna za andragošku p. Profesionalni razvoj karakterišu opšti modeli ponašanja tipični za sve ljude u pojedinim fazama s jedne strane i uspešnost obavljanja profesionalnih uadataka sa druge strane. značajan je.o. pa samim tim i andragoške. životni stil. godine pa da kraja radnog veka. Smisao p. dao je Super..stepen profesionalnog razvoja postignut u određenom vremenu koji se može identifikovati na osnovu: spremnosti pojedinca da vrši profesionalni izbor. To je proces postepenog osamostaljivanja ličnosti koji se u početku manifestuje kroz izražavanje želja i interesovanja.. Osnovu ove teorije čini ideja da se profesionalni razvoj poklapa sa individualnim i da se ostvaruje tokom čitavog života u kom pojedinac donosi odluke o obrazovanju. selekcije činjenica. Ginzberg i saradnici prvi razvijaju celovitu razvojnu teoriju profesionalne orijentacije.o. za nas. Zadaci andragoške p..o. prihvaćena je i ugrađena u UNESCO-ve programe p. ***Najšire mogućnosti za teorijsko zasnivanje andragoške p. značajna su Superova teorijska shvatanja i o tačkama odluka u kojima pojedinac usmerava i ostvaruje svoj profesionalni razvoj i koje donosi na osnovu postavljanja pitanja. planiranje aktivnosti da se te mogućnosti ostvare) ili pasivnost. kao razvojnu teoriju.o.

profesionalni razvoj je deo. Po mišljenju ovog autora. subjektivnih faktora. razvoj sposobnosti i interesa odraslih za planiranje i vođenje svog profes. intelektualnog i emocionalnog razvoja. razlika i specifičnosti sadržaja i zahteva zanimanja. Svako zanimanje zahteva specifičan sklpo sposobnosti. psihologiju karijere. Super je izbor zanimanja posmatrao kao dugotrajan razvojni proces koji zavisi od iskustva pojedinca što određuje njegovo buduće ponašanje. Da li zanimanje odgovara pojedincu ili obrnuto? Zbog raznolikosti svih tih razlika moguća su dva ishoda značajna za profesionalnu orijentaciju: 1) između uspešnih pojedinaca u okviru jednog zanimanj mogu postojati određene individualne razlike i 2) individua može adekvatno. psiholozi bi trebalo da se usredsrede na profesionalni razvoj. Ljudi se međusobno razlikuju po sposobnostima. bi se mogla projektovati kao proces: 1.o. Profesionalni razvoj zavisi po mišljenju Supera u najvećoj meri od psiholoških. Super polazi od indiv. Teorija profesionalnog razvoja Donalda Supera i njene implikacije na razvoj andragoške profesionalne orijentacije Guzina. vrednostima. Njegova teorija je najobuhvatnije i najpoznatija teorija profesionalnog opredeljenja. osobina ličnosti. razvoja za sam profes. Svaka etapa u profesionlanom razvoju je jedan od aspekata fizičkog. Po njemu. interesovanjima. Andragoška p. sociološkim i ekonomskim odrednicama profesionalnog razvoja  upoznavanje odraslih sa mogućnostima planiranog usklađivanja i vršenja složenih društvenih uloga  upoznavanje odraslih sa tačkama donošenja odluka. Na osnovu Superove teorije.Page 29 of 80 upoznavanje odraslih sa specifičnostima pojedinih faza profesionalnog razvoja i pomoć u preuzimanju rastućih obaveza  upoznavanje odraslih sa psihološkim. uslova i načina rada i dr. uspešno da obavlja poslove u nizu određenih zanimanja. razvoj . 29 . osposobljavanje odralsih za što bolje razumevanje sebe i objektivnije procenjivanje svojih mogućnosti 3. profesionalne i druge odluke  upoznavanje sa značenjem projktivanja budućeg profes.o. Oljača. podsticanje kristalizacije preferencija i stabilizacije profesionalnog ponašanja 2. delatnost andragoške p. Kadrovska psihologija. osobinama ličnosti itd. aspekt celokupnog razvoja čoveka. Poslovi se takođe međusobno razlikuju u pogledu potrebnih psiholoških i drugih osobina.  28. na ponašanje i probleme u toku radnog veka i način nakoji ličnost rešava te probleme. U analizi odnosa individua-posao. sa metodama i principima objektivnog odmeravanja zahteva vezanih za obrazovne. interesovanja. razvoja.

Navešćemo neke podatke. raste i zrelost rešavanja problema vezanih za izbor 30 . Tako. interesi 11-12 i sposobnosti 13. pokazalo se. Po Superovom mišljenju u suštini i profes. problema.doba najvećeg stvaralaštva 4. uveo još jedan pojam a to je profesionalna zrelost. Super je u skladu sa ovim. Po njemu. profesionalni razvoj je podoban razvoju ličnosti.kada se izbor profesije proverava u odnosu na realan rad. 3. Mladi na uzrastu od 16.usmerenost individue ka izboru zanimanja . provera 25-30. Međutim najvažniji faktor je razvoj slike o sebi. obuhvata privremeno zaposlenje od 15-17. U stvari. razvoj je postepeno vezivanje u upoređivanje slike o sebi u odnosu na moguća zanimanja.dalji rad u izabranom zanimanju 5. razvoj je razvoj stvaranja slike o sebi u domenu zanimanja. period održavanja 45-64. Obuhvata podfaze: proba. Razvoj adekvatne slike o sebi zavisi od efikasnosti. U jednom obimnijem istraživanju u SSSR na učesnicima seoskih i gradskih škola dobijeni su slični podaci. Ovde razni psihološki faktori igraju značajnu ulogu u izboru profesije i to: fantazija na uzrastu 4-10. Obzirom da su interesovanja značajna za usmerenost pojedinca u životu. po ovom autoru. razvoja ona takođe igraju važnu ulogu. Na kasnijem uzrastu od oko 25 godina većina mladih se opredelila u pogledu zanimanja. period utvrđivanja 25-44. Period istraživanja od 15-24.14 2. razvoj.kristalizacija (veća integrisanost i organizovanost) crta i sposobnosti Longitudinalno istraživanje koje je Super započeo 1951 a završio 1971 dalo je masu zanimljivih podataka. usporeno profesionalno napredovanje Drugi značajan pojam u Superovoj teoriji je slika o sebi –self concept. Uzrast. mada ne pravolinijski i ravnomerno. kakav je značaj i doprinos sposobnosti profes. ima specifičan način rešavanja profes. Ovde mladi slabo poznaju buduću i druge profesije i ne uviđaju dovoljno ozbiljno problem izbora zanimanja. period opadanja posle 65. izbor zanimanja je izbor realizovanja slike o sebi koju pojedinac ima. Profesionalni razvoj teče neravnomerno i indikatori profes. prelazni period od 18-21 kada e odluke i rešenja vezuju i prenose u realnu situaciju i faza učenja od 22-24. Super ju je označio kao nivo dostignut u toku profes. Profesionalni razvoj koji je aspekt celokupnog razvoja. Može se pretpostaviti da pne igraju važnu ulogu u tome. Super deli na 5 perioda: 1. Profes. adekvatnosti informacija. važnih za profesionalno opredeljenje. Slika o sebi koja nastaje u interakciji između pojedinaca i sredine je složena pojava vezana za razvoj ličnosti. zrelosti može se reći da sa uzrastom. period rasta do 14 godina života. mada ni ovo nije period izražene stabilnosti i doslednosti profesionalnih odluka. razvoju. Dobijeni podaci govore da mladi od 14 ili 15 godina još nisu u stanju da donose zrele profesionalne odluke.konzistentnost i stabilnost preferencija . još uvek se ne zna sasvim tačno i jasno. zrelosti se menjaju sa uzrastima mladih.informisanost i stvaranje planova i odluka . u području profes. 17 godina takođe nisu dostigli taj nivo profesionalne zrelosti.Page 30 of 80 Različiti pojedinci mogu na razne načine postići iste rezultate što govori o tome da u okviru profesije postoji široka tolerancija individualnih razlika. stabilizacija 30-44. razvoja a koji obuhvata 4 dimenzije: . Super je razmatrao i značaj pojedinih psiholoških faktora za profes. Zanemarujući ovako relativno određivanje profes.

pružanje iskustava učenja namenjenih razvijanju onih veština.pomaganje pojedincima da izraze svoje potrebe i da ih dovedu u vezu sa raspoloživim mogućnostima izbora  omogućavanje.o. potrebno je poći od postojećih definicija pojma orijentacije. zrelost su proces formiranja. Pod pojmom orijentacije se podrazumeva proces pomaganja pojedincima primenom različitih i specifičnih strategija. nakon zvezdica*** 29. Tako je obrazovna orijentacija proces pomaganja pojedincu da odabere i uspešno završi kompletne programe obrazovanja koji su prilagođeni njegovim talentima i interesima. odnosno postojanja stabilnih socijalnih i profes.o uticajima Superove teorije na andragošku profesionalnu orijentaciju pisano je u prethodnom pitanju... Smatra se da značajan pojam ove teorije slika o sebi nije dovoljno jasno definisan.preporučivanje određenih mogućnosti izbora koje se čine prikladnim potrebama pojedinca  podučavanje. Na osnovu definicije orijentacije i opisanih strategija moguće je definisati i druge orijentacije. . Profesionalna orijentacija bi bila proces pomaganja pojedincima da odaberu i 31 . U UNESCO. profes. Profes. ovo je najpoznatija i najrazrađenija teorija profesioanlnog razvoja. uzimajući u obzir prethodno završeno obrazovanje i planove o budućem poslu. Osim toga. razvoj i profes. strategije ostvarivanja. karakteristike i model delatnosti andragoške profesionalne orijentacije U nastojanjima da se se identifikuje suština i definiše andragoška p. Superovoj teoriji su upućivane kritike. razvoj se posmatra više kao porast. zadovoljstvo koje individua očekuje i želi na svom poslu. Ciljevi. nego kao kvalitetna promena. Ipak.vim programima posebno se ističu sledeće:  informacija – pružanje objektivnih i činjeničnih podataka o raspoloživim mogućnostima izbora  ocena.Page 31 of 80 zanimanja. spomenimo da je Super načinio inventar vrednosti rada (Work Value Inventory) koji obuhvata procenu važnosti 15 različitih vrednosti. kvantitativna. Super ne pridaje mnogo važnosti objektivnim faktorima (socijalno poreklo. pojmova i znanja kod pojedinca koja su mu potrebna da načini izbor  savetovanje. stavova.davanje dijagnostičkih sudova kao povratne informacije pojedincima o njihovim atributima i pogodnosti za izvesne mogućnosti izbora  savet. opštih i profes. Konačno. zadaci.pomaganje pojedincima da planski realizuju svoje odabrane mogućnsti. interesovanja kao i sticanje potrebnih znanja. materijalne mogućnosti).

Cilj andragoške p.upoznavanje učenika sa nazivima. na osnovu teorijskog kontrukta obuhvata sledeće komponente: 1.o. je sastavni deo vaspitno-obrazovnog rada. razvoja zaposlenih i na osnovu tih pokazatelja motiviše i podstiče na ostvarivanje potpune profes.o: .o: Delatnost p. o zahtevima mnogobrojnih područja rada. To znači da bi delatnost morala biti usmerena na: -omogućavanje razvoja znanja. razvoj odraslih mora da formuliše specifične zadatke kojima će se usmravati ova složena aktivnost. interese . bi bili: . veština. stavova.o. i u specifičnim odlikama obrazovno-vaspitnog rada i strategijama pomoći u tačkama donošenja profes. podstiče i vodi profes. f-jama u svetu zanimanja Delatnost andragoške profesioanlne orijentacije koja treba da omogući. razvoja . analizu uslova i utvrđivanje individualnih i opštih obrazovnih potreba 32 . kontinuirana delatnost . ostvarivanju i praćenju njihovog celokupnog profesionalnog razvoja.cilj delatnosti je otkrivanje i razvijanje individualnih sposobnosti. kontinuirana. organizaciji planiranja. interesovanja i aspiracija kod odraslih.o. zrelosti Model andragoške p. razvoja.o. ostvarivanje profesionalnog razvoja .unapređivanje socijalnog položaja pojedinca u društvu Zadaci andragoške p. prilagođena njihovim psihosocijalnim karakteristikama. Zadaci p. su u tom smislu formulisani: .da omogući učenicima sticenje znanja o važnosti izbora zanimanja. Ciljevi i zadaci andragoške p.to je stručna.specifičnost ove delatnosti se ogleda u potrebi primene specifičnih instrumenata u identifikovanju sposobnosti. znanja o sebi. sistematska.i. su inkorporirani i povezani sa zadacima vaspitno-obrazovnog rada. u specf.da organizovanom primenom strategija orijentacije ostvaruje i usmerava individualni razvoj zaposlenih .o. Model delatnosti andragoške p.da kontinuirano ispituje vaspitno-obrazovne potrebe u radu . da ih upućuje da ta znanja analiziraju i upoređuju i da ih osposobljava za samostalno donošenje odluke o izboru zanimanja . stručno-organizovana i specifična pomoć odraslima u planiranju. Odlike andragoške p.Page 32 of 80 uđu u zanimanje koje je prikladno njihovim talentima i interesima radi ličnog zadovoljstva i za korist države. vaspitno-obrazovnih programa i sistema vaspitanja i obrazovanja pa samim tim i ciljevi p. ostvarivanja i evaluacije profes.o. organizovana.da stvara uslove za kreativno ispoljavanje mladih u radu .da omogući planiranje individualnog i profes. bi bio doprinos ove složene delatnosti razvoju humanističkih. ekonomskih i socijalnih vrednosti kod odrasloh.da prati i ispituje individualne vaspitno-obrazovne potebe. navika -unapređivanje ekonomskog položaja pojedinca u radu .da prati i vrednuje nivo ostvarenosti profes. Iz svega ovoga može se izvesti i definicija andragoške profesionalne orijentacije:sistematska. odluka.

Opšte obrazovne potrebe se ispituju na nivou organizacije i njihovi pokazatelji su brojnot.razvoja. razvoja 4. obrazovanje odraslih u f-ji svesnog i odgovornog ličnog profes. je stvaranje potrebe i želje kod odraslih da svesno i na osnovu celovitijeg informisanja o pravcima i mogućnostima napredovanja u svojoj radnoj organizaciji. razvoj. praćenje dinamike i promena koje se očekuju u karakteru i procesu rada. U ovoj fazi osnovni zadatak andragoške p. Na osnovu podataka i analiza pojedinac treba da proceni. razvoja. utvrđivanje i praćenje situacionih i individualnih deteminanti profes. Individualne obrazovne potrebe se identifikuju razlikom između postojećih znanja i onih znanja koja su zaposlenom potrebna za efiksnije obavljanje posla. obuhvata i analizu radnih mesta. psihofizičkih zahteva i sl. Andragoška p. što se postiže polustandardizovanim instrumentima.Page 33 of 80 2. 2. Rad na andrag. i stvara uvid u proces rada. projektuju ciljeve sopstvenog profes. ritmu rada. omogućavanje i podsticenje odraslih za donošenje odluka o profes. objektivna i naučna pomoć odraslima u donošenju odluka koje se tiču profesije.Ovi instrumenti pružaju podatke o radnim aktivnostima.o. odluka. Tim koji bi ovo radio morao bi da obuhvata stručno i kontinuirano ispitivanje potreba. omogućavanje i podsticenje odraslih za donošenje odluka o profes. analiza uslova i utvrđivanje individualnih i opštih obrazovnih potreba u prvoj fazi neophodno je ostvariti niz specifičnih aktivnosti kao što su: analiza uslova. ispitivanje i utvrđivanje specifičnih individualnih i situacionih faktora koji dovode do suočavanja odraslih sa pitanjima njihovog profes. razvoju Stručna. modifikuje i isplanira svoj profes. razvoja. izradu planova razvoja i informisanje odraslih o mogućnostima i potrebama njihovog p.p.p. Osobi treba pomoći da identifikuje sva svos+jstva koja su relevantna za njegov izbor zanimanja. razvoju 3.o. kadrovska i profes.o. Na osnovu ovih podataka stručni tim radi na andrag. nivou angažovanja kapaciteta pojedinca. treba da omogući odraslima spremnost za donošenje profes. struktura zaposlenih. razvoja 1. Superov model donošenja odluka o karijeri: Nova tačka odluke Praćenje razvijenog plana Modifikacija plana Procena akcije i ishoda Probni plan Procena ishoda istraživanja Istraživački plan Izbor odgovarajućeg plana Odmeravanje alternativa Identifikovanje ishoda Traganje za novim podacima Identifikacija podataka Istraživanje pretpostavki 33 .o. u sadržaj i vrstu rada i svojstvima koja su neophodna za tu vrstu posla.

Jedan od uzorka je loš. akademski nivo. osposobljavanje. interesovaja.o. hrestomatija Pojmovi ''prekvalifikacija'' i ''prekvalifikovanje'' nisu sinonimi mada se često tako upotrebljavaju. Prekvalifikovana osoba ima u stvari dva ili više zanimanja. takođe. 34 . škola. školovanjem. utvrđivanje i praćenje situacionih i individualnih deteminanti profes. je i obrazovanje koje Super naziva ''karijerno obrazovanje'' koje treba da omogući što uspešniji individualni profesionalni razvoj zaposlenih. uticaj nezaposlenosti. savetovanje. Cilj obrazovnih progrma treba da bude upoznavanje odraslih sa sociologijom. jer gimnazija ne priprema ni za jednu profesiju. elementarne nepogode kada je porodica prinuđena da se seli i drugde traži posao. vrednosti. Značajno mesto zauzima i praćenje afektivnih elemenata vezanih za radno mesto. inteligencija.Page 34 of 80 Pitanje vezano za odluku Trenutak odluke u karijeri 3. Praćenje ovih osobenosti je sastavni deo andragoške p. Prekvalifikovanje je vrsta obrazovanja za rad i ujedno andragoški formiran proces pripreme za prekvalifikaciju. specifične sposobnosti. izobrazbom na radnom mestu i sl. 30. razvoju za svaku individuu je neophodnosagledavanje i prcenjivanje specifičnosti personalnih i situacionih determinanti u svoj složenosti njihovog međusobnog delovanja. Prekvalifikacija označava osposobljenost za rad u novom zanimanju. razvoja Da bi se stvorila mogućnost organizovane pomoći odraslima u tačkama odluke u prof. samosvest. Sa godinama čovek želi da stekne drugo zanimanje. biološko nasleđe. stagnacija i dinamika personalnog razvoja. stavovi. često uzroci prekvalifikovanja. Tome mogu da posluže neki od instrumenata kao što je Brajfild-Rotova skala za merenje zadovoljstva poslom. promene zanimanja mogu biti uzroci razvoja potreba za prekvalifikovanjem. Tehnološko-tehnički uzroci prekvalifikovanja. Razvoj potreba za procesom prekvalifikovanja S. obrazovanje odraslih u f-ji svesnog i odgovornog ličnog profes.o. sposobnostima neprimeren izbor zanimanja u mladosti. Razlozi za prekvalifikaciju mogu biti i stečaj preduzeća. psohologijom i andragogijoj i znanjima iz ovih oblasti koje će pomoći odraslima u proceu ostvarivanja sebe kroz rad i zanimanje. Pongrec. 4. Samolovčev. Profesionalna oboljenja i nesreće na radu su. zanimanje i profesiju. Osposobljenost za rad u novoj profesiji ili prekvalifikacija postiže se različitim obrazovnim aktivnostima: osposobljavanjem. Nije redak slučaj da se nekoliko razloga ''udruži'' za prekvalifikovanje. Tu spadaju: Socijalna struktura i ekonomski odnossi.Prekvalifikovanje nije isto što i dokvalifikovanje niti se može prekvalifikacijom nazvati osposbljavanje za rad učenika koji je završio gimnaziju. kao i nizak socijalni status zanimanja. razvoja Sastavni deo andragoške p. istorijske promene. Od prirode delovanja tih faktora zavisi intezitet. porodica. To obrazovanje treba da bude usmereno na informisanje. potrebe. zajednica.

specijalističkoj osposobljenosti čoveka. Zahtevi prekvalifikacije stavljaju nas u protivurečan odnos sa zahtevima intenzivne stručnosti. Njihov angažman je bitan pri odaboru kandidata. Ipak. radna mesta. Poboljšanje statusa se retko može očekivati tek ako se polaznik prekvalifikuje na vlastiti zahtev. andragog). lakše zaposlenje. lekar. Kandidati za prekvalifikaciju razlikuju se po znanju. socijlani radnik. poslovi biti redukovani. prema predlogu rukovodioca u radnoj organizaciji. 31. Posledice učnjenih grešaka mogu biti jako teške: ljudi su prekvalifikovani za poslove u kojima opet ne mogu da nađu zaposlenje.problem prekvalifikacije. Sledi andragoška analiza kojom se ispituju i pronalaze najpovoljnije moguće relacije između dosadašnjih i novih zanimanja. jer promene u nauci. različitih su profesionalnih iskustava i sposobnosti a i njihova motivacija nije jednaka. viši društveni položaj i sl. tehnike i tehnologije rada ističe još jedan problem na polju obrazovanja odraslih. Takva znanja imaju tranfernu snagu. Kandidati prosuđuju o atraktivnosti zanimanja prvenstveno upoređujući dotadašnje i novo zanimanje prema različitim kriterijumima ali pre svega po tome da li je radniku ponuđeno zanimanje višeg. Već od samih priprema na poslovima prekvalifikovanja sudeluje ekipa stručnjaka (psiholog. mogućnosšću napredovanja. odabir kandidata u praksi se ne obavlja uvek prema nalazu komisije već na temelju ekspertize stručnjaka. Transformacija jedne intenzivne stručnosti u drugu moguća je jedino na široj i stabilnijoj opšteobrazovnoj osnovi u čijoj se strukturi nalaze prirodno-matematička. specijalistička kultura. Istraživanja su pokazala da su kandidati motivisani za prekvalifikaciju pre svega zbog veće zarade. Andragoško-didaktičke specifičnosti procesa prekvalifikovanja hrestomatija (S: Pongrac) Prekvalifikovanje je delikatan andrgoški posao. transfer znanja. Apstrahujući opštu kulturu čoveka. ujedno se navode nove mogućnosti zapošljvanja. humanistička. iskazuje se višak radnika. socijalnoekonomska i tehnološko –radna znanja. Te promene se manifestuju ne samo kroz modifikaciju ili transformaciju pojedinih radnih operacija već i nastajanjem čitavih specifičnih radnih f-ja. Uzmaju se u obzir zahtevi radnih mesta. istog ili nižeg profesionalnog statusa. procene sposobnosti i dispozicija kandidata. Prethodi mu utvrđivanje kadrovskih potreba. tehnici i organizaciji rada zahtevaju i promene u stručnosti ljudi. obrazovni. u velikoj meri negira mogućnost uspešne prekvalifikacije koja takođe pretenduje uskoj. sigurnošću zaposlenja. Od preciznosti analize zavisi koliko je broj i koji su to ljudi koje je potrebno prekvalifikovati. Analizom kadrovskih potreba se ustanovljava koja će zanimanja. i materijalni zahtevi i uslovi edukacije. kadrovski. Prelaz u zanimanje istog ili sličnog statusa smatra se optimalnim 35 . po svojoj unutrašnjoj logici. instruktor.Page 35 of 80 Izvorišta prekvalifikovanja u prošlosti: Samolovčev:Ubrzani razvoj savremene nauke. To je prirodna i sve češća pojava.

od momenta primanja prve informaicje o prekvalifikaciji do početka obrazovanja.  Uspešnost prekvalifikovanja zavisi od instruktora koji mora biti stručan. Takvo interno prekvalfikovanje se u principu organizuje samo za radnike sa zanimanjaprvog i drugog stepena stručnosti. metodički osposobljen i raspolagati širokim repertoarom islustava. pripremanja. 36 . On pokreće i koordinira rad tima stručnjaka različitih zanimanja. Totalno prekvalifikovanje npr. sređuje podatke o tim radnicima. Uspešnom sprovođenju obrazovnog ciklusa i cele edukacije pridonose sledeći momenti:  profesionalno informisanje tokom života ostvaruje se neposredno pre i tokom prekvalifikovanja. U zemljama koje su se prve srele sa problemom prekvalifikacija ljudi su se već od detinjstva uvodili u svet profesionalnog rada i vreme u kom zanimanja nisu doživotna. nezaposlenih itd.  Svako prekvalifikovanje se zasniva na teorijskim i praktičnim znanjima.Page 36 of 80 Svi oblici prekvalifikovanja nisu ni sa andragoškog ni sa stajališta polaznika podjednaki. Skraćivanje programa i zanemarivanje razlika između stečenog i potrebnog znanja nije dobro  Praktični deo nastave organizuje se naradnim mestima. Programi se individualiziraju prema konkretnim učesnicima obrazovanja u fazi izrade programa. Profesionalno informisanje se proširuje od profesionalnog informisanja omladine do zaposlenih.  Ekonomska i socijalna sigurnost učesnika za vreme prekvalifikovanja preduslov je njihove uspešnosti. praćenja i vrednovanja tog procesa. Preporuke organizatorima prekvalifikovanja  Organizator prekvalifikovanja obavlja mnoge poslove iniciranja. Programi teorijske i praktične nastave rezultiraju iz analize što radnik već zna i šta bi trebao znati u novoj profesiji.  Prekvalifikovanje potencijalno nezaposlenih radnika koji imaju školske diplome potrebni su u preduzeću za rad na novim mestima. u preduzećima. operacionalizacije. sarađuje sa stručnjacima koji vrše profesionalnu orijentaciju i izbor radnika.  Kvalitetni programi prekvalifikovanja su individualizovani i bazirani na pretežno induktivnim putem analiziranim profilima predviđenih radnih mesta. Sarađuje se i sa suorganizatorom iz obrazovne ustanove. Između izobrazbe i prekvalifikacije granična je readaptacija prilikom promene delokruga rada. angažovanih pri izboru kandidata  Najjednostavnije je sprovesti prekalifikovanje potencijalno nezaposlenih radnika ako za to postoje uslovi u preduzećima i ustanovama gde imaju radni odnos. Programiranjem je nužno ostvariti korelaciju teorijske i praktične nastave.  Kandidatima je najteže u trenucima iščekivanja. Zbog toga su pozitivna nastojanja da se vreme toka nužnih procedura skrati i da se ubrzaju pripreme za obrazovanje. bravara u administrativnog radnika treba izbegavati a ako to nije moguće onda je poželjno izabrati zanimanje koje bar indirektno ima neke veze sa prethodnim. Znatniji se učinci postižu u rezidencijalnim uslovima obrazovnog rada. Mnogo je teža prekvalifikacija ukoliko se znatnije transformiše zanimanje. Organizoator prekvalifikacije prikuplja dokumentaciju o dosadašnjim i novim zanimanjima i poslovima radnika.

Potrebno je identifikovati i osnovna polja pozitivnog i negativnog uticaja transfera znanja. Šta karakteriše savremene kadrovske procese? U istoriji materijalne proizvodnje i neposrednog rada uloga čoveka bila je različita što je zavisilo od tehničko-tehnološke razvijenosti samog rada. Organizator skuplja. relativno homogenim grupama i u kombinaciji individualnog i grupnog rada (8-12). stepen za sve. Po važnosti se izdvajaju poslovi programiranja. untervjui. 33. njihovih zanimanja ali i od partnera koji iniciraju. predloga. Intelektualizacija profesije i rada Samolovčev. Samim tim jačaće i značaj čoveka sa stanovišta svakodnevnog života: socijalnog. savremeni svet se sreće sa fenomenom intelektualizacije rada i profesije.  Profesionalna orijentacija sa informisanjem kandidata spada u najdelikatnije poslove. finansiraju obrazovanje. Sa manufakturnom 37 . Organizator i nastavnici prate. je podrgnut vrednovanju (parcijalnom i konačnom). motivisanja i ohrabrivanja ljudi. Organizator zahteva od nastavnika i instruktora koji izrađuju programe da taj posao rade uzimajući u obzir standrardne programe za ta zanimanja i sve podatke o profesionalnim sposobnostima učesnika. Organizacija prekvalifikovanja zavisi od učesnika.  Priprema počinje ispitivanjem kadrovskih i obrazovnih potreba. jača i značaj prisustva čoveka i jača njegovo učešće u raznim delatnostima i f-jama društva a to učešće sve više nosi obležja odlučivanja. obrazovanje odraslih će sve više dobijati novu namenu. Sa razvojem društva.. Ta progresija je dostigla srednjoškolski novo u smislu da je taj nivo pretvoren u opšti obrazovni stepen. analiza. i inferiornije su u odnosu na mlade. sređuje i analizira podatke o radnim mestima koja su radnici napustili i o otvorenim radnim mestima.  Izvođenje počinje uvođenjem. prati liste zanimanja. registruju. procenjuju i interpretiraju rezultate učenja svakog pojedinca i celih grupa.Page 37 of 80  Nosioci poslova prekvalifikovanja već nezaposlenih radnika su zavodi za zspošljavanje a za invalide su zaduženi centri za rehabilitaciju.  Organizator p. Odluka o prekvalifikovanju se donosi na temelju mnogih podataka. Je tokom pripremanja edukacije nosilac brojnih poslova planiranja.doprinos intelektualizaciji i humanizaciji čoveka. poštuju se principi postupnosti u učenju  Celi tok p. obrađuju. čija se populacija širi. porodičnog i individualnog. Važno je da se tokom rada osiguraju slični uslovi rada kao i u proizvodnji. odobravaju. Muradbegović U sklopu savremenih promena.deficitarnih i suficitarnih. Tu spadaju pregledi lekara. Kako su starije generacije daleko manje zahvaćene ovom pojavom. programiranja i operativnog pripremanja tog andragoškog rada.  Najbolji rezultati se postižu u malim.. ali sve više zahvata i visokoškolski nivo. Organizator na temelju evaluacije podnosi izveštaj koji ide naručiocima obrazovanja ili inicijatorima. odnosno sa sve većom progresijom obrazovnih zahteva sa aspekta rada.

kibernetike. Sa industrijskom revolucijom i sa mehanizacijom dolazi do novih promena u radu pa samim tim i do promena u profesionalnoj strukturi proizvođača. Ako se tome doda i potreba da se svako osposobi i u inžinjersko-tehničko i naučnoistraživačkom radu. Tako. Istaknute promene u karakteru rada i obrazovanja sa intelektualizacijom kao izrazom. Ovu pojavu srećemo i u našoj zemlji i smer tih pojava je dvojak: 1. Nova zanimanja zahtevaju od ranika ne samo profesionalne navike već i široknaučno tehnički vidokrug (znanja iz fizike. Zato nagle raste broj inžinjersko-tehničkih i tehničko-ekonomističkih radnika. Naučno-tehnička revolucija ukazuje na prevaziđenost stare podele rada i na ukidanje suprotnosti između izvršne i upravljačke delatnosti gde glavna f-ja svakoga leži u promeni nauke u kojoj nestaje rascep između intelektualnih snaga i fizičkih snaga rada. elektronike.Page 38 of 80 proizvodnjom dolazi do horizontalne podele rada. menja svoju prirodu i menja osposobljavanje čoveka za f-ju rada. bez čega organizator automatizovanog dela nije u stanju da brzo i efikasno odstrani neispravnost.). ka transformaciji stručnog obrazovanja mladih u skladu sa savremenim ergološkim zahtevima 2. 38 . Suština toga neslaganja je u polarizovanom pristupu problemu profila stručnosti s preferiranjem širokog ili uskog profila. tehnologa.. 34. I ne samo znanja već i sposobnosti aktivnog operisanja u određenim proizvodnim situacijama. postepeno nestaje ljudska snaga i smanjuje se broj radnika koji se ''brinu o pravilnom radu mašina'' i sve manji broj radnika učestvuje u neposrednom proizvodnom procesu. onda je specijalista širokog profila najprihvatljiviji tip stručnosti. Savremeni razvoj je pritisnuo ljudski rad koji se samim tim menja. osećaju se u svim modernim zemljama sveta bez obzira na društveno uređenje. uslovile su i veoma živu diskusiju o problemu profila stručnosti ali na sasvim divergentan način. hemije. do atomizacije rada ali i do vertikalne podele po stručnosti. Može se primetiti da je startna obrazovna osnova srednja i viša škola i da polako nestaje tradicionalna f-ja srednjeg proizvodnog kadra jer manipulativne i operacijske poslove vrši viši kadar. Nivo stručnosti postaje jedan od kriterijuma hijerarhije odnosa u proizvodnji. Fenomen intelektualizacije rada. profesije i ukupnog života postaje sve očigledniji. odnosno ka povišavanju nivoa njihove radne snage i opšte kulture. sa složenom f-jom tehnike i čoveka. ''generaliste'' ili ''specijaliste''.. Ruski teoretičari. pod dejstvom automatizacije. Sve pomenute promene u karakteru rada nužno zahtevaju i promene u kvalifikacionoj strukturi.integraciju naučnih saznanja na bazi sve jače njihove diferencijacije. veštine ruku i uma. ustajući protiv tehnološkog determinizma u obrazovanju zastupaju široki profil stručnosti uzimajući kao osnovni argument. Savremena shvatanja profesionalne kulture Promene u karakteru rada. Glavni trend u procesu tog menjanja je intelektualizacija profesije i rada odnosno sve jače povezivanje neposrednog proizvođačkog i istraživačkog rada. ka širokom konstituisanju promotivnog obrazovanja odraslih. kontruktora itd.

protivureči. odnosno profesionalne kulture šireg profila. na prvi pogled našoj proklamovanoj ideji o svestrano razvijenoj ličnosti. 35. Pedestih godina. Socijalno-radno i profesionalno osposobljavanje je samo jedna sfera ukupnog edukativnog razvoja čoveka. odraslost-kada se radi i starost-kada se miruje. sinteza zanimanja. Suština tih zahteva je u izgrađivanju fleksibilne profesionalne kulture. odnosno teorijskoj osnovi ali isto tako i na tehnološko-radnoj. Profesionalno obrazovanje je samo jedan deo profesionalne kulture. Ekstremnoj podeli rada odgovara specijalistička profesionalna kultura. Godine gube značaj sa aspekta koncepcije doživotnog obrazovanja. odnosno tip intezivne stručnosti. To je profesionalna i radna kultura koja izrasta na široj opšteobrazovnoj. ekonomista Ren zalaže se za fleksibilniju organizaciju rada. Ti zakoni u suštini dopuštaju mogućnost obrazovanja zaposlenih bez obzira na postojanje radnih obaveza.Page 39 of 80 Suprotno ekstremnoj deobi rada. jedno njeno područje. Slični zakoni su doneti u Belgiji. Kvalifikacija. Na inicijativu OECD 70. radnog vremena i slobodnog vremena. Bojazan od specijalizacije kao invalidacije čovekove ličnosti prilično je bila raširena u socijalističkoj pedagogiji. Ovaj vid socijalnog prava omogućuje zaposlenima da se vrate obrazovanju na duže ili kraće vreme a čuvajući pri tom pravo na zdravstveno i socijalno i penziono osiguranje. 39 . Ove podele zamaglile su odnos između rada i obrazovanja i stvarale barijere. Jedan pol tih promena je ekstremna podela rada a sa njom i podela ljudskih zanimanja. Raznih f-ja i operacija u radu. Pod uticajem ovih i sličnih rasprava na ovu temu industrijski razvijene zemlje modifikovale su svoje zakonodavstvo uzimajući odsustvo za obrazovanje kao novi element podizanja obrazovnog nivoa zaposlenih. odnosno specijaliste kao nosioca određenog rada. specijalizacija ne bi se smeli više sticati kao doživotni atribut već elastično uspostavljati. Međuzavisnost fleksibilne organizacije obrazovanja i rada Savićević Tradicionalna organizacija društva i obrazovanja vršila je podelu između učenja.obrazovanje. Tradicionalni koncept obrazovanja treba da bude zamenjen konceptom koji bi kombinovao radno iskustvo i dalje obrazovanje. tehnološka i tehnička dostignuća kao i tendencije budućeg razvoja uslovljavaju neprekidnu diferencijaciju ljudskog zanimanja a samim tim i novu strukturu ljudskog rada. Isticanje zahteva specijalizacije. Novi sistem vaspitanja i obrazovanja u društvu rada pretpostavlja redefinisanje pojma stručnosti. Švedskoj. U Francuskoj je 1971. On je postao predmet mnogih rasprava posebno u razvijenim zemljama Evrope.-ih godina vodile su se rasprave o organizaciji rada i fleksibilnijem radnom veku. Nemačkoj. Naučno-tehnička revolucija istakla je međuzavisnost obrazovanja i rada. Koncepcija doživotnog obrazovanja ne dopušta ni podela na detinjstvo-kada se uči. Italiji i tako dalje. profesionalno obrazovanje. menjati i potvrditi u procesu rad. donet zakon o permanentnom obrazovanju kojim se dozvoljava da 2% zaposlenih mogu uzeti odsustvo u ma koje vreme i da se 1% zarade može koristiti za finansiranje takvog odsustva. što joj daje snagu stabilnosti i lakše prilagodljivosti na nove radne situacije. Savremena naučna. uslovljena savremenin naučno-tehnološkim progresom rađa i nove zahteve za osposobljavanje kadrova. Ostvarivanje koncepcije doživotnog obrazovanja je u tesnoj vezi sa razjašnjenjem ovog odnosa.

Da bi se to postiglo.. obrazovanje putem medija. već ima druge vrste osposobljavanja čoveka za učešće u društvenom životu. da odobravaju odsustva za polaganje ispita i sl. Na Međunarodnoj konferenciji o radu 1974. zasnovano na altenaciji rada i obrazovanja. 39.plaćeno odsustvo za obrazovanje treba da se smatra kao jedno od sredstava u ispunjavanju stvarnih potreba pojedinih radnika u savremenom društvu . odsustvo za obrazovanje posmatra se u kontekstu naučnotehnološkog razvoja i ostvarivanja ciljeva doživotnog obrazovanja. U ovom pristupu odsustvo se ne posmatra kao individualno pravo već se posmatra u kompleksu zadovoljavanja širih ciljeva ekonomije i društva kao celine. Mogućnosti sticanja znanja u jednom fleksibilnom sistemu obrazovanja.. Permanentno obrazovanje nastavnika sastoji se od dve faze: 40 . Ovaj put obrazovanja treba da omogući lakše prilagođavanje radne snage tehnološkim i ekonomskim promenama. One su se ispoljile u rezoluciji Međunarodne konferencije rada 1965. doneta je konvencija po kojoj: . može se koristiti i odsustvo za obrazovanje. Pojmovno određenje i struktura sistema INSET-a Šefika Alibabić U određenju pojma permanentnog obrazovanja nastavnika ne postoje značajne razlike među autorima. Zahtev se odnosi ne samo na obrazovanje povezano sa radom. Drugi pristup polazi od značaja profesionalnog obrazovanja za privredni prosperitet. usmeravano samoobrazovanje. Možemo reći da postoje dva pristupa u vezi sa garantovanjem prava na obrazovanje tokom radnog odnosa. Prvi je onaj koji je propisan pomenutom konvencijom i koji pruža pravo na slobodan izbor oblika i sadržaja obrazovanja i odsustvovanje sa posla. U našoj zemlji je Uredbom iz 1959. gde se pozivaju vlade svih članica i organizacije poslodavaca da preuzmu efikasne akcije u cilju osiguravanja radnicima plaćenog odmora za obrazovanje. na spremnost i osposobaljavanje pojedinca da se prilagode tehnološkim promenama. izbor puteva za uključivanje u svet rada. da olakša ili oteža prelaz od obrazovanja ka radu i obrnuto. Ostvarivanje koncepcije doživotnog obrazovanja u tesnoj je vezi sa problemom radnog vremena jer se radno vreme javlja kao faktor koji podstiče ali i ograničava pojedince da se uključe u obrazovne aktivnosti. organizacija sistema obrazovanja može da utiče na fleksibilnost radnog vremena. Fleksibilan organizacija obrazovanja valjalo bi da se izražava u primeni oblika i puteva koji bi više odgovarali ljudima koji rade a žele da se obrazuju: kondezovana nastava. koje bi se razlikovalo od plaćnog odmora koji se koristi za odmor. dopisna. na izbor oblika daljeg obrazovanja. Problem odsustva za obrazoanje kao novi vid socijalnog prava počeo je da dobija međunarodne dimenzije. u znatnoj meri će uticati na fleksibilnost radnog života.Page 40 of 80 Ovo pokazuje da su mnoge države i vlasnici privatnog kapitala uvideli značaj fleksibilne organizacije rada i obrazovanja i regulativima počeli da podstiču takvu fleksibilnost.plaćeno odsustvo treba da bude razmatrano u kontekstu politike permanentnog obrazovanja Po ovoj konvenciji. Sa druge strane. zagarantovana obaveza radnih organizacija da snose putne troškove.

u okviru kog se ostvaruje kontinuirano usavršavanje. didaktike i metodike. Zadaci su: sticenje novih znanja iz oblasti pedagogije. Ciljevi i zadaci INSET-a: INSET nema za cilj podizanje kvalifikacija već razvoj i napredak u profes. psihologije. ova dva termina se uglavnom upotrebljavaju kao sinonimi. Tako da postoje decentrallizovani i centralizovani sistemi što se tiče upravljanja. Druga faza.škole.Page 41 of 80 faza pripremanja za nastavnički poziv i faza stalnog stručnog usavršavanja.in service education for techers. koledži. On je integrisan u mnoge institucije centralnog. U zemljama gde su INSET programi na višem nivou organizovanosti. Švedskoj. Finansiranje je direktno povezano sa upravljanjem. aktivno uspešno učešće u savremenim promenema. Sloveniji. Prema tome INSET je neformalno kontinuirano usavršavanje nastavnika ili bolje rečeno. U Estoniji je inset slobodan izbor. između ostalih: nivo razvoja. finansiranje vrši vlada. Razlike među evropskim zemljama po ovom pitanju posledica su mnogih faktora. Normativno regulisanje INSET-a: Inset je važan deo politike obrazovanja u svim zemljama. industrije. Razlike postoje u okviru praktične realizacije te politike. INSET je mnogo više od obuke na poslu ili obuke u toku rada. Posebno su popularni multimedijski pristupi. Tamo gde je upravljanje insetom centralizovano. osetljivost za promene i sl. Štampani materijali su najčešći vid komunikacije. sistem kontinuiranog profesionalnog usavršavanja. Pojedini programi su obavezni a negde nastavnici biraju da li će učestvovati. To je pokušaj da se deo permanentnog obrazovanja sistemski reši. INSET predstavlja široki komunikacijski sistem koji obezbeđuje kontakt među samim nastavnicima i između nastavnika i razvoja u pojedinim oblastima. univerziteti. praćenje novih dostignuća u nauci.i u pogledu isticanja značaja selekcije za nastavnički poziv. To se vidi iz normativnih akata o obrazovanju u okviru kojih se posebnim odredbama reguliše usavršavanje nastavnika. nastavnički 41 . Organizatori INSET-a: Moguće je identifikovati tri grupe organizatora inset programa i oblika: institucije(državne i privatne. U literaturi se sreću dva pojma: in-servis obuka(training) i in-servis obrazovanje (education). Prva faza-inicijalno obrazovanje odraslih. Upravljanje i finansiranje: ne može se uočiti jedinstve model upravljanja Insetom. fondacije. mada se u većini slučajeva još ne može govoriti o sistemu. tradicija i kultura. Postoje i grupni oblici rada koji obezbeđuju visok nivo ličnog angažovanja. Prva faza je kraća i intenzivnija a druga je duga koliko i radni vek. kompetentnosti prosvetnog kadra. lično finansiranje. u pogledu dobrovoljnosti ili obaveznosti. Razlike među autorima postoje u pogledu dužine i nivoa inicijalnog obrazovanja-formalnog. Iako je pojam obuke uži od pojma obrazovanja. stručno usavršavanje je na različitim nivoima organizovanosti. U poslednjih dvadeset godina razvija se koncept INSET. u Bugarskoj (kada ima promena u programima). U In-servis obrazovanju se koriste razni mediji. tamo se inset finansira na više načina: od strane države. regionalnog ili lokalnog nivoa. A to nije u f-ji razvoja nastavničke profesije. Takvo određenje naglašava razmenu iskustva ali i sticanje novih znanja u procesu usavršavanja. osposobljavanje za primenu novih stečenih znanja. Inset programi su obavezni i u Austriji (4dnevni sastanci).je organizovana i sistematski rešena u okviru formalnog sistema obrazovanja u svim evropskim zemljama.U Engleskoj su nastavnici obavezni da pet dana godišnje prisustvuju programima i tada su škole zatvorene za đake. kao i u Holandiji.

Komenius. Postoje programi koji nude razmenu nastavnika..savetovanja.).pojam i faze obrazovnog ciklusa Pastuović Obrazovni ciklus se javlja kao opšta metodika osposobljavanja i usavršavanja. Obrazovni ciklus. ekonomičniji i racionalniji a efekat veći..) Oblici i programi: Osnovni oblici u svim sistemima inseta su predavanja. Dalja analiza usmerava se na detaljnije specificiranje onih znanja. Holandiji. kadrovskim ili društvenim problemom. međusobno povezanih podsistema koji se oblikuju u pojedinim fazama obrazovnog rada. Najrazvijeniji su programi inseta u Švedskoj. Unicef. Analizom tog problema identifikuju se potrebe za obrazovanjem kao jednim značajnim faktorom za rešavanje tog problema. Sloveniji. Analiziramo li praksu obrazovanja u udruženom radu vidimo da je akcija osposobljavanja ili usavršavanja inicirana nekim proizvodnim. način finansiranja. obrazovanje na daljinu. Nemačkoj.. Ukoliko je sticanje znanja. trajanje. konsultacije. umenja i navika organizovanije. zajednički programi za nastavnike stranih jezika i sl. Potreba za organizacijom leži u suštini i prirodi obrazovanja. tematske diskusije. utoliko je put do njih kraći. Problem izgradnje opšte metodike neškolskog obrazovanja zaposlenih sastoji se u utvrđivanju njegovih glavnih elemenata i utvrđivanju optimalnih odnosa među njima. tema. Metodika osposobljavanja i usavršavanja je sistem postupaka ili užih. realizatori i literatura. Teorija organizacije obrazovanja i vaspitanja 40. veština i navika koji su potrebni za rešavanje problema a kadrovi ih nemaju. koordinator. simpozijumi. profesionalne. nevladine i vladine organizacije (ATEE. oblik. Ona ga poprima tek u povezanosti sa drugim fazama koje se progresivno razvijaju idući od pripreme. seminari. studijska putovanja. izvođenja do procenjivanja. Programi su koncipirani po jedinstvenoj metodologiji i svaki model sadrži seldeće informacije: organizator. ***još nešto o oblicima i programima na strani 166. Zemlje koje imaju razvijen inset sistem objavljuju godišnju listu prioritetnih programa. izvođenje i evaluacija obrazovnih aktivnosti i sadržaja. Tu fazu zovemo istraživanjem odnosno ispitivanjem obrazovnih 42 . To znači da je bitna unutrašnja struktura i veze elemenata sistema kao i njihov redosled koji je do te mere važan da se upravo zbog njega može govoriti o fazama. Prema tome. Sličnu metodologiju koristi i ATEE.Page 42 of 80 centri. Soros. samoobrazovni rad. Metodika osposobljavanja i usavršavanja predstavlja sistem postupaka usmerenih na postizanje onih promena koje dovode do ostvarenja ciljeva obrazovanja. kursevi. broj bodova koji povećava profesioanlnu kompetentnost. Osnovne tačke ovog procesa imaju karakter etapa i njih čini priprema za obrazovanje..asocijacija za obrazovanje nastavnika u Evropi) i fondacije koje finansiraju razne projekte (Tempus. odnosno godišni katalog programa. radionice. svaki podsistem ili faza obrazovnog rada sama za sebe nema smisla. mesto i vreme realizacije.

nosioce svih faza. Time se utvrđuju one obrazovne potrebe koje objektivno postoje što ne znači da su ih nosioci svesni i da žele da se uključe u proces obrazovanja. Planiranje obrazovnog rada je planiranje u mikro ravni dok su planiranje kadrova i planiranje obrazovanja na nivou radne organizacije. Organizacioni aspekt može da se gleda i kao posebna faza ali Pastuović se sa tim ne slaže. Plan obrazovne akcije obuhvata sve njene važne elemente u njihovom radnom rasporedu i odnosima vremena kako bi raznoliki elementi i radni postupci bili optimalno međusobno usklađeni. Programiranje obrazovnih sadržaja je sledeća faza obrazovnog rada. U temeljnom programu dominira deduktivni pristup koji proizilazi iz sadržaja ''generalnog projekta'' dugoročnog razvoja. Ukratko. uče nove stavove. Postoje . faza programiranja ima dva glavna zadatka: oblikovni koji se sastoji u didaktičkoj transformaciji diferenciranih obrazovnih potreba i sadržajni koji se sastoji u integrisanju u program dodatnih sadržaja. stvaranju ''zaliha znanja'' u svrhu šireg formiranja čoveka.metode i sl. Posebno se pripremaju objekti obrazovanja kao i sredstva (udžbenici.To su globalne projekcije koje ulaze u razradu u vidu pojedinih obrazovnih akcija. voditelja i polaznika za neposredno izvođenje procesa. Plan obrazovnog rada pogotovu se razlikuje od nastavnog plana i programa koji se izvodi u školi. Plnairanje obrazovnog rada# Planiranje kadrova#planiranje obrazovanja Planiranje obrazovnog rada valja kao fazu razlikovati od plana obrazovne aktivnosti radne organizacije koji može biti godišnji ili dugoročni. 43 . objekte i sredstva. posebne vaspitno-obrazovne ciljeve koji proizilaze iz strukture i dimenzija utvrđenih obrazovnih potreba. Organizovan proces učenja može se odvijati uz pomoć nastavnika. U programima osposobljavanja preovladava induktivni pristup dok se kod usavršavanja i specijalizacije programi oblikuju zavisno od karakteristika zanimanja. sadržaje. sa druge strane. Neposredna priprema vaspitno-obrazovnog rada. Objektivni i subjektivni aspekt obrazovnih potreba kao i potrebe organizacije treba razlikovati jer na tim kategorijama se gradi celokupna strategija obrazovnog ciklusa. instruktora. i one želje i aspiracije koje postoje samo sa stanovišta pojedinca. Postupci programiranja razlikuju se zavisno od vrste programa. Plan obrazovanja sadrži specificirane opšte zahteve obrazovanja tj. završni. priručnici. Treba je razlikovati od ispitivanja obrazovnih potreba po tome što program predstavlja transformaciju indikatora o potrebnim znanjima koji su utvrđeni ispitivanjem obrazovnih potreba. plan troškova. Postoji nekoliko tipova programa: bazični. Treba imati u vidu ogromno iskustvo koje odrasli polaznici imaju.. Principi i metode rada sa odraslim zaposlenim ljudima se razlikuju od rada sa decom. U programima osposobljavanja kombinuju se induktivni i deduktivni pristup. Neposrena priprema obrazovnog rada uključuje osim toga i tehničke. Na temelju ispitanih obrazovnih potreba vrši se planiranje obrazovnog rada. Plan obrazovanja podrazumeva i terminski plan.Page 43 of 80 potreba. materijalne i organizacione pripreme. Organizacioni aspekt obuhvata izbor oblika osposobljavanja. usavršavanje. Obuhvata pripremu nastavnika. bivaju osposobljeni za nove funkcije. Izvođenje vaspitno-obrazovnog procesa je centralna faza u kojoj polaznici uče nova znanja. privredne grane ili čak društva u celini. veličinu i sastav grupe.. tehnička sredstva). pa onda govorimo o individualnoj ili grupnoj ili nastavi na daljinu.

bez obzira na to radi li se o proizvodnom radu. Andragoški ciklus počinje ispitivanjem diferenciranih obrazovnih potreba jer in predstavlja mikroorganizaciju obrazovnog rada . Budući da je obrazovanje sistem. U metodičkom pristupu osposobljavanja i usavršavanja težimo postupcima i modelima sa opštom metodskom vrrednošću koji se mogu primeniti na sva područja obrazovanja zaposlenih: obrazovanje za rad. Drugim rečima. Diferencirane obrazovne potrebe izražavaju se indikatoriam obrazovnih sadržaja koji su neophodni da bi se zaposleni kadrovi osposobili za radne zadatke. uslovi za rad. Pokazatelji takvih potreba su razlike u broju. trebalo bi problematiku obrazovnog ciklusa dovesti u vezu sa teorijom sistema. opšte i kulturno obrazovanje ANALIZA RADA Ispitivanje obrazovnih potreba započinje kvalitativnom analizom funkcija i aktivnosti. Objekat analize rada su organizovani radni procesi u najširem smislu reči: zadaci. 44 . Ispitivanje obrazovnih potreba kao faza obrazovnog ciklusa Pastuović U izgrađivanju postupaka i opštih modela ove faze obrazovnog ciklusa moramo pre svega napraviti jasnu razliku između globalnih i deferenciranih obrazovnih potreba. Vrednovanje predstavlja kontrolu izvršenja obrazovnih zadataka te povratno deluje na ceo obrazovni rad. 41.Valorizacija je složen posao i trebalo bi da u njemu učestvuje tim za to osposobljenih stručnjaka. Valorizacija se sastoji u utvrđivanju stepena u kom su postignuti ciljevi. Globalne obrazovne potrebe utvrđuju se na nivou radne organizacije. Primena andragoškog cilusa unosi u obrazovnu delatnost element dinamičnosti toliko potreban u prevladavanju statičnosti obrazovnih sistema. privredne grane ili čitavog društva.Page 44 of 80 Vrednovanje učnika obrazovanja je poslednja faza. globalne su obrazovne potrebe kadrovske potrebe i njihov plan je u stvari plan kadrova. One su detaljnija razrada globalnih potreba iz kojih se još ne vidi koja su to znanja i veštine koji su potrebni za uspešno delovanje. poslodavnim aktivnostima ili samoupravnim aktivnostima. te profesionalnoj ili kvlaifikacionoj strukturi kadrova koji su potrebni za realizaciju određenog proizzvodnog plana. tehnička sredstva. Evaluacija mora da obuhvati i spoljašnju i unutrašnju uspešnost. radni postupci.

strani Kombinovani pristup dovodi do kombinacije postupaka i tehnika kojima se ta faza ispitivanja obrazovnih potreba operativno izvodi. Tako se dolazi do slike rada. rad onakav kakav bi trebalo da bude u svom otimalnom izvođenju. racionalnoj organizaciji rada te programu usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih. INDUKTIVNI PRISTUP ima tu prednost što onemoćava izmišljanje poslova. Analiza rada kao prva etapa u procesu ispitivanja obrazovnih potreba provodi se induktivno pri čemu se optimalna širina jedince alalize postiže longitudinalnom. – bla. DEDUKTIVNI PRISTUP kojim se obrazovne potrebe izvode iz planiranog razvoja ili barem utvrđenih tendencija daljeg kretanja eliminiše statičnost i uskoću snimaka zatečenih aktivnosti što je neophodno pogotovu onda kada se osposobljavanje i usavršavanje provodi u svrhe poticanja zaposlenih na brži tehnički razvoj ili brže menjanje postojećeg društvenog odnosa. radnih postupaka. registruju se njeni ključni momenti i drugi koji se sastoji u subjektivnoj interpretaciji objektivnih podataka u terminima koji proizilaze iz namene analize. Snimanje se tada obavlja različitim postupcima registracije: od neposredne opservacije do snimanja rada putem studija vremena i pokreta dok se deduktivni temelji na analizi dokumentacije. procenama stručnjaka. Transverzalna analiza zahvata proširene funkcionalne sklopove postojećih poslova u jednoj ili više radnih organizacija. On znači proces oblikovanja i ussklađivanja jedne varijabilne pojave ili osobine prema nekoj 45 . sredstava i uslova.Page 45 of 80 Postupci koji se koriste pri analizi aktivnsoti su osnovne procedure svake analize. Longitudinalni snimak rada zahvata analizirane aktivnosti u njihovoj vremenskoj projekciji na osnovu planskih parametara kojima se raspolaže. Analiza rada rezultira opsiom radne aktivnosti od koje se ona sastoji. To su snimanje aktivnsoti. radnih mesta i funkcija te kasnije fiktivno kontruisanje profila jednako kao i brkanje stvarnog sa željenim stanjem što je česta pojava. Ako se uzme u obzir ne samo posotjeće stanje već i određeni broj budućih stanja moguće je kombinovati induktivni i deduktivni pristup ispitivanju obrazovnih potreba. opisivanje. kojim se aktivnost opisuje. bla na 90. Kod analize rada moguće je razlikovati dva osnovna dela: prvi. U ovoj fazi ne radi se još nikakva interpretacija ili zaključivanje o osobinama za uspešno izvođenje predmetne aktivnosti. transverzalnom ili kombinovanom ekspanzijom predmeta proučavanja. To je za analitiku rada veoma bitna odrednica. Prvi deo je analiza rada a drugi profiliranje. Nedostatak je direktne indukcije pri identifikaciji obrazovnih potreba u tome što vodi osposobljavnanju za postojeće stanje bez obzira na stepen njegovog slaganja sa zahtevima koje nameće već dostignuti stepen društvenog ili tehnološkog razvoja. klasifikovanje i definisanje njenih relevantnih aspekata. bla. Jedna je stvar utvrditi daradnik na svom radnom mestu mora izrađivati složene tehničke predmete a drugo je na osnovu toga zaključiti koje sposobnosti i znanja on za to mora posedovati. pri organizaciji efikasne zaštite na radu. Termin profiliranje upotrebljavamo zbog njegovog ilustrativnog značenja. PROFILIRANJE RADA Analize postojećih delatnosti upotrebljavaju se pri izboru i orijentaciji kadrova. Predmet proučavanja nije samo prezentni rad onakav kakav se odvija nego i projektovani rad tj.

Prednosti pismene metode su ekonomičnost. Metode i postupci za ispitivanje teoretskih znanja: Ispitivanje se i proveravanje znanja sprovodi otkako postoji obrazovni rad ali više u svrhu evaluacije. Ispitivanjem startne pozicije ili postojeće osposobljenosti zaposlenih omogućava se diferencijalno programiranje koje izbegava ponavljanje već savladane veštine pa se tako postiže ekonomičnost obrazovnog rada. Prvi momenat uvažavamo analitičko-induktivnim pristupom ispitivanja obrazovnih potreba tj. strani: ne sugerisati rešenja. serijama zadataka objektivnog tipatestovima znanja. verbalna sposobnost i sposobnost formulisanja odgovora nije normalno distribuirana u populaciji. analizom relevantnih aktivnosti i njihovim profiliranjem a drugi ispitivanjem postojećih teorijskih znanja i veština. povezati tipove zadataka. standardizovanost. Rezultat tih nastojanja očitava se u sve široj upotrebi savremenih pismenih metoda ispitivanja znanja. Navedeni nedostaci usmenog načina propitivanja naveli su razne istraživače da tragaju adekvatnije rešenje. Pri tome je veća metodološka ovisnost instrumenata kojim se ispituju veštine nego teorijska znanja. Rad je konstanta a čovek se oblikuje prema njemu.Page 46 of 80 drugoj zadatoj stvari ili pojavi. prikladna jasna formulacija. objektivnost. U metodičkom pogledu ipak nije sasvim irelevantno je li to omladinac ili zaposleni. Raščlanjivanje. Razlike su u tome što pri evaluaciji znanja omladine koristimo tradicionalni postupak usmenogi i posmenog ispitivanja a pri ispitivanju odraslih zaposlenih težište je na objektivnim standardizovanim postupcima kao što su testovi znanja. Kod pedagoško-andragoške analize. Pod praktičnim znanjima misli se na veštine i navike psihomotornog operisanja i manipulisanja a pod teorijskim znanjima misli se na složene simboličke strukture koje dovode do širih uvida u zakonitosti celovitog procesa rada. Drugo. ali ni ova metoda ne rešava problem sistematičnog i celovitog ispitivanja celog znanja. Usmeni način ispitivanja je neprimeren za odrasle zaposlene iz više razloga. na taj način je moguće postaviti samo ograničen broj pitanja koji ne mogu da obrzbede reprezentativnost kad je u pitanju profil aktivnosti. U praksi 46 . profiliranje se sastoji u utvrđivanju onih znanja. veština i sposobnosti koje su neophodne za obavljanje rada koji je predmet analize i za koji treba sprovesti osposobljavanje ili usavršavanje. ISPITIVANJE ZNANJA I VEŠTINA Među osnovnim psiho-andragoškim principima obrazovanja zaposlenih naročito se ističu dva sledeća momenta: funkcionalnost ili profilska usmernost i postojeća osposobljenost učesnika obrazovnog procesa. . opisivanje elemenata rada omogućuje poznavaocima dotične aktivnosti da uspostave veze sa obrazovnim sadržajima Korelativno izvođenje potrebnih osobina iz strukture rada dovodi do poznate dihotomije na potrebna praktična i teorijska znanja. Analiza rada i njegovo profiliranje je tehnički postupak čija primena zavisi od društvenih ciljeva. Ispitivanje postojećih teoretskih i praktičnih znanja na različitim područjima obrazovanja zaposlenih se sprovodi pomoću postupaka i tehnika koje su primerene njihovim specifičnostima.pravila pravljenja testova znanja na 100 i 101. nema dvosmilsenosti itd. To se postiže primenom metodike koja uspeva standardizovati elemente postupka tj. Ispitivanje znanja sprovodi se sa osnovnim ciljem da se utvrdi postojeći nivo teoretske osposobljenosti pojedinaca. Pre svega.

.\\\\\\\\\\\\ Analiza rada ili funkcije ** ! ! ! !!!! !!!!!!!!!! ** ~ ~ ~ ~ ~~~~ Identifikacija problemnih područja Profil problemnih područja Postojeća znanja i veštine Obrazovne potrebe 47 . jer je nemoguće to učiniti testovima znanja. ček-liste.\\\\\\\\\\\\ //////////// . Na temelju toga odrđuje se razlika između ova dva niza. Objektivacija ove faze ispitivanja obrazovnih potreba (poslednje faze) je najteža jer se radi o kvalitiativnim podacima tako da subjektivnost ispitivača može doći do izražaja. Mada greška je opet manja nego kad se obrazovne potrebe paušalno određuju...-. intervju i neposredna opservacija.. naravno.. sređivanja. veština i stavoca koji su potrebni za uspešno obavljanje određene funkcije i onih znanja. povezivanja. dopunjavanja..Page 47 of 80 se primenjuju sledeći tipovi zadataka: zadaci dosećanja. Obrazovna potreba je tazlika između znanja. Šematski prikaz skraćenog modela za ispitivanje obrazovnih potreba: //////////// --. Tu dolaze u obzir instrumenti društvenih nauka: skale sudova. Pomoću tehnika za ispitivanje znanja i veština zaposlenih omogućava se vršenje komparativne analize između serije podataka koje obuhvataju potrebna i postojeća obrazovna svojstva zaposlenih.. višestrukog izbora. ispravljanja. unapred bez procene i analize rada. veština i stavova koje kadrovi već imaju. Podataka koja predstavljaju obrazovnu potrebu. alternativni zadaci. Takva komparacija se vrši prvenstveno kvalitativnom analizom mada postoje i neke kvantitativne analize. Metode i postupci za ispitivanje praktičnih znanja: Stepen osposobljenosti zaposlenih za izvođenje neke radnje moguće je ispitati posebnim tehnikama. Time možemo da izvedemo operativnu definiciju obrazovnih potreba u sistemu osposobljavanja i usavršavanja.

Pošto je obrazovanje multifaktorski uslovljen proces. za potrebe oblika usavršavanja zaposlenih neekonomičan i neracionalan. Plan je. ) 43. profiliranje i ispitivanje po liniji čitavog raspona aktivnosti. koji su locirani na različitim tačkama i koji deluju u različitim smerovima.Page 48 of 80 Postoji i šema opšteg modela za ispitivivanje obrazovnih potreba koji je. organizovanje. planiranju školovanja. Planiranjem usklađujemo radnje. ako se obrazovna akcija preduzima za potrebe usavršavanja zaposlenih koji su već osposobljeni za uspešno izvršavanje tekućih radnih zadataka. To znači da je planiranje osnova procesa upravljanja pa je zato poželjna njegova primena kod svih složenijih sistema. poalzeći od diferenciranih obrazovnih potreba. sistem osnovnih smernica za rad. obrazovnog sistema a najmanje o planiranju obrazovanja kao fazi obrazovnog ciklusa. Planiranje poprima status obrazovnog ciklusa tek onda kada. Sam termin planiranja asocira sa obrazovanjem na više načina. Planiranje kao faza obrazovnog ciklusa pod planiranjem podrazumevamo postupka kojim se projektuje proces usklađivanja i povezivanja pojedinih faktora u nekom sistemu u svrhu postizanja definisanih ciljeva i zadataka. on započinje definisanjem ciljeva. Planiranje usavršavanja i osposobljavanja je najčistiji primer sistemskog pristupa obrazovanju zaposlenih. Najviše se govori o planiranju kadrova. strani. (Ova šema data je u knjizi na 104. pita se koje je uslove 48 . odnosno rezultata koji se akcijom žele postići. nepotrebno je ekstenzivno analiziranje. sredstva i uslove koji detereminišu proces realizacije ciljeva. Kada je to poznato. njegovo planiranje je značajno za postizanje ciljeva. fiksira sve relevantne elemente za programiranje. Jer. dakle. izvođenje i evaluaciju obrazovanja i njegovih rezultata. kad je unapred jasno da su obrazovne potrebe locirane samo na onim delovima gde dolazi do promena ili gde osposobljenost pojedinca za objektivnim zahtevima izostaje iz subjektivnih razloga. U oba slučaja. Sistemski pristup moguć je na globalnim projektima ali i u pojedinim obrazovnim akcijama.

osposobljavanju priučenih radnika. Ključne tačke svakog plana osposobljavanja ili usavršavanja su:  ciljevi i zadaci obrazovne akcije  namera programa tj. pa je programiranje orijentisano pretežno na struktuiranje sadržaja koji su utvrđeni u fazi ispitivanja obrazovnih potreba.specifičnosti i mogućnosti primene Svaki program ima sadržaj i formu. proces programiranja u širem smislu odnosi se na određivanje obrazovnih sadržaja i njihovo didaktičko oblikovanje. 44. popis kadrova koji će biti obuhvaćeni  organizacioni oblik obrazovne akcije  objekti. Kod toga nisu svi momenti i faktori jednako važni. Prema tome. Naša andragoška praksa još ne koristi teorijske i operativne mogućnosti što ih pruža metodologija mrežnog planiranja i linearnog planiranja. vremenske. uključiti i određivanje sadržaja. Karakteristike kompleksnog programa su da struktura programa po sadržajima i njihovom rasporedu korespondira radnom procesu. Zbog sadržajne. Povezivanje rada i obrazovanja neophodno je na svim stupnjevima osposobljavanja ali naročito na primarnom tj. 49 . Pred industrijskom andragogijom stoji zadatak da razradi način njihove primene u području obrazovanja zaposlenih. sredstva i metode rada  realizatori obrazovanja  kriterijumi valorizacije  terminiranje svih faza obrazovnog ciklusa  finansijska sredstva Tehnički se planiranje obrazovanja može sprovoditi na više načina.od iskustvenog do mrežnog ili planiranja pomoću metoda linearnog planiranja.Page 49 of 80 potrebno postići da bi se ciljevi ostvarili. Budući da se identifikacija obrazovnih sadržaja ostvaruje u procesu ispitivanja obrazovnih potreba. programa i samog izvođenja koja dovodi do očekivanih učinaka. Veze nisu jednosmerne što implicira optimalno akciono i vremensko kombinovanje i smenjivanje faktora. u fazi programiranja vrši se njihovo struktuiranje. Planiranjem akcije osposobljavanja ili usavršavanja. Neki od njih su ključni i oni određuju glavne tokove u mreži cele akcije. Prema obliku razlikujemo dva osnovna tipa programiranja: integralni ili kompleksni i dezintegrisani ili predmetni program. osiguravamo takvu povezanost obrazovnih potreba. Predmetni program: obrazovna građa se didaktički prerađuje u obrazovne predmete koji polaze od sistematike znanja u naučne discipline. odnosno profilu radne aktivnosti. tehničke i materijalne povezanosti faktora koji uzrokuju željenu transformaciju. Kompleskno i predmetno programiranje. svi faktori čine funkcionalni sistem. Faza programiranja može. Zato u osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih dominira indukcija nad dedukcijom.

Oni se prilagođavaju specifičnostima date struke. racionalno je da se izdvoje oni sadržaji koji se pojavljuju kod svih radnih mesta.Page 50 of 80 Kompleksno i predmetno programiranje razlikuju se u svojim polaznim tačkama.od problema i poteškoća. Pojmovno i operativno razlikovanje između ispitivanja obrazovnih potreba i programiranja proizilazi iz toga što se ispitivanjem potreba utvrđuju prvenstveno elementi sadržajne osnove obrazovanja a programiranjem se vrši optimalno oblikovanje sadržaja koji su utvrđeni. od konkretnih poslova i radnih zadataka. usavršavanja. U programiranju opšteg obrazovanja polazi se od pitanja koja znanja treba da ima i kakva treba da bude ličnost čoveka s obzirom na stepen tehničke. Štetno je grubo razdvajanje ova dva načina programiranja jer je u gotovo svakom programu zastupljen jedan i drugi način u različitim delovima. hemije. Prema tome se biraju nauke koje se didaktički preoblikuju u nastavne predmete. Radi se o 50 . Program osposobljavanja za pojedine poslove komponovan je tako da su povezano data potrebna teoretska znanja i praktične veštine. To su programi matematike. kulturne i društvene razvijenosti. Mogu se izučavati pre praktičnog dela. Predmetno programiranje ušlo je u programiranje osposobljavanja iz stručne škole a ona ga je opet preuzela iz opšteobrazovne. Profesioanlno funkcionalno obrazovanje uvek polazi od zahteva rada tj. uporedo ili naknadno. U programiranju osposobljavanja. Programiranje u užem smislu ima zadatak da utvrđenim sadržajima da optimalan oblik kako bi se postigao sklad između formalnog i sadržajnog aspekta obrazovne građe. Predmetni princip preovladava kod programa prekvalifikacije i stručnog i opšteobrazovnog obrazovanja a kompleksni način programiranja dominira kod usavršavanja jer se ide induktivno. rad se opisuje. Struktura programa nastoji maksimalno da odrazi strukturu rada. Složeniji posao se rastavlja pa se izlučuju teoretski delovi rada koji imaju f-ju objašnjavanja procesa rada. Takve aspekte rada koji se u programu osamostaljuju nazivamo predmetima. Da bi procena potrebnih osobina bila tačnija. preovladava kompleksni pristup dok u programiranju obrazovanja za zanimanja širokog profila prednost ima predmetno programiranje. i rastavlja na komponente azatim se na osnovu toga zaključuje o potrebnim znanjima i sposobnostima. crtanje itd. S tim u vezi se pita šta čovek mora znati i umeti da bi odgovorio na zahteve određenog rada. Program osposobljavanja specijalizovanog radnika više nije koncentrisan samo na jednu ili nekoliko radnih operacija. S obzirom na to da svako. Programska materija u svom amorfnom obliku sadržana je većim delom u profilu aktivnosti. Induktivno utvrđivanje obrazovnih sadržaja ostvaruje se u fazi ispitivanja obrazovnih potreba a deduktivno u fazi programiranja. analizira. Programiranje obrazovnih sadržaja kao faza obrazovnog ciklusa Program ima svoju sadržajnu i oblikovnu stranu. već prema tome kako se one povezuju u procesu samog rada. Programi osposobljavanja za interna zanimanja prelazni su oblik između kompleksnog i predmetnog načina programiranja. 45. fizike. poznavanje materijala. pa i najuže zanimanje obuhvata više različitih radnih mesta.

Ako je reč o programiranju osposobljavanja.objekte u diferenciranim mestima profesionalne delatnosti. Nastavni plan. Treba koristiti metodičke kapacitete ovih specijalizovanih objekata. usko povezanim podsistemima za koje neki autori smatraju da predstavljaju jedinstven metodički postupak. Kako iz analize rada i profila izraditi program? Kako i na osnovu kojih kriterijuma utvrditi dodatna znanja koja ne proizilaze iz posla nego psiholoških i socioloških određenja? Na prvo pitanje odgovaramo zavisno od toga za koje poslove i funkcije vršimo proframiranje. Pri izradi programa osposobljavanja ili usavršavanja srećemo se sa nekoliko osnovnih problema. tj nastavne predmete. Ako se radi o višim stepenima osposobljenosti. gola didaktička prerada nije dovoljna. kabineti. Radna mesta omogućuju njihovu promenu i kao vaspitno. konstituišu pojedini nastavni programi koji su izvedeni iz osnovnih komponenti globalnog programa.obrazovih objekata. čitaonice. ?????????????????????????????? 46. Neposredno pripremanje i organizovanje vaspitno-obrazovnog procesa Ova faza je relativno heterogen metodički kompleks.radna mesta u pogonima i radnim organizacijama gde alati. laboratorije.namenski građeni objekti.Page 51 of 80 komplementarnim. Priprema objekata i sredstava za rad neophodna je i zbog toga što je obrazovni rad sa odraslima raznolikiji od rada sa mladima koji se izvodi u školskim oblicima.objekti u savremenom društvenom životu 51 . instrumenti i oprema imaju status manuelnih obrazovnih sredstava. Izvođenje praktične nastave nemoguće je bez povezivanja obrazovanja i rada a izobrazba na radnom mestu je najbolji primer. osposobljavanju za složenija zanimanja. odnosno profila radnog mesta. . Nastavni plan nastaje rastavljanjem celovitog programa osposobljavanja za rad na pojedine delove koji čine celinu. U vezi sa programiranjem kao fazom andragoškog ciklusa javljaju se još pojmovi nastavni plan i nastavni program. Prodanović deli objekte na: . onda program izrađujemo na temelju sadržaja koji neposredno proizilaze iz analize rada. Da bismo ga razjasnili treba eksplicirati pojam organizacije i njegove osnovne aspekte. Priprema ovih objekata podrazumeva osiguravanje prostora po redosledu i dinamici koja najviše odgovara ciljevima. Pri oblikovanju programa važi i dalje temeljni princip da se program zasniva na zahtevima rada koji su registrovani profiliranjem. .objekte u institucijama za obrazovanje odraslih: učionice. biblioteke. dakle.

Page 52 of 80 Pripremanje obrazovnih objekata je bitno jer i najsavremeniji objekti ostaju nekorisni ako nisu prilagođeni za upotrebu. Pripremu objekata vrše nastavnici ili organizatori obrazovne aktivnosti. Priprema sredstava: sredstva za obrazovanje su se usavršavala kao i teorija i praksa obrazovanja. Jedna od podela sredstava je i podela na: 1. verbalna 2. testualna 3. vizuelna 4. auditivna 5. manuelna 6. eksperimentalna 7. audiovizuelna 8. pomoćna tehnička Ovakvo mnoštvo sredstava traži dobro poznavanje njihovih metodičkih odlika da bi se ostvario optimalan sklad između objekata, sredstava i organizacije obrazovanja. Objekti i sredstva moraju obezbediti edukativno-didaktički maksimum. Neophodno je da organizatori nastave prate razvoj i nastajanje novih pomoćnih tehničkih sredstava- table, aplikatori, projektori, monitori, računari. Andragoško-didaktička konvergentnost između objekata i sredstava vaspitnoobrazovnog rada osnovna je pretpostavka njihove didaktičke kombinacije. Ukoliko su objekti i sredstva po svojoj andragoško-didaktičkoj f-ji bliži njihova integracija u procesu obrazovanja će biti uspešnija. U realizaciji osposobljavanja zaposlenih posebno mesto u asortimanu sredstava za obrazovanje zauzimaju sredstva za rad u radnoj organizaciji: alati, strojevi, uređaji... Obrazovanje zaposlenih traži i izradu posebne dokumentacije jer je nemoguća primena bilo kojih udžbenika. Potrebno je obezbediti skice, šeme, mape, grafikone, planove... Pod organizacijom neposrednog v-o rada podrazumevamo izbor i pripremu oblika obrazovanja. Misli se na oblikovanje njegove globalne fizionomije izražene kroz stalnost i veličinu obrazovne grupe, trajanje i artikulacija sadržaja. Neki obrazovni oblici nastajali su kao rezultat nastojanja da se usklade objektivni i subjektivni faktori o. rada Objektivni su ciljevi i zadaci programa, planovi i programi, sredstva i metode. Subjektivni su polaznici i kadrovi koji obrazovni rad ostvaruju. Dalje o oblicima u pitanju broj 49. 47. Andragoška osposobljenost kadrova u profesionalnom obrazovanju odraslih

Priprema nastavnika, instruktora, voditelja i polaznika je nastavak kontinuirane pripreme obrazovnog rada. Neposredno pripremanje realizatora i učesnika obrazovanja neophodno je pri svakoj obrazovnoj delatnosti. Poseban se značaj pripremanja sastoji u mogućnosti standardizacije zbog veće varijabilnosti sadržaja i namene programa, pa stalno raste potreba stalne adaptacije specifičnim uslovima izvođenja. Natavnik nije puki prenosnik informacija sadržanih u programu već i osoba koja vrednuje rezultate rada. Nije dovoljno da nastavnik poznaje struku nego mora isto tako

52

Page 53 of 80 da bude andrgoško-metodički osposobljen. Nastavnik je osoba koja izleže i interpretira građu, pokreće i razvija aktivnost polaznika prema definisanim ciljevima i zadacima. On na metodički konkretan način prevodi osnovne principe odgoja i obrazovanja zaposslenih. U praksi obrazovanja zaposlenih u toj ulozi se nalaze i inžinjeri, ekonomisti, pravnici i mnogi drugi stručnjaci. Neposredna priprema nastavnika počinje upoznavanjem zadatka i sadržaja programa, obrazovne grupe i voditelja a nastavlja se izborom i pripremom za primenu najprimerenijeg organizacionog oblika izvođenja, sredstava i sl. Kod pripreme realizatora osposobljavanja i usavršavanja treba voditi računa o tome da li se radi o stalnom profesionalnom kadru ili o privremeno zaposlenim stručnjacima. Priprema profesionalnog kadra odnosiće se ne samo na specifičnosti obrazovne akcije već i na ona tekućeg, rutinskog karaktera. Na širokoj andragoškoj podlozi takvi kadrovi će se lako pripremiti putem individualne pripreme, odnosno stručne konsultacije. Za realizatore kojima rad sa odraslima nije životni poziv nego dodatna aktivnost, takva priprema nije dovoljna već je takve kadrove potrebno uvesti u obrazovni rad uopšte a naročito u rad sa odraslima. Njihovo andragoško metodičko osposobljavanje obuhvata sledeće aspekte:  osposobljavanje za rad u različitim oblicima obrazovanja  osposobljavanje za pravilan izbor i primenu sredstava  osposobljavanje za pravilan izbor metoda  poznavanje grupne dinamike, sposobnosti integrisanja obrazovne grupe. Specifična je obuka instruktora koji vrše praktičnu obuku. Ova obuka obuhvata pored opštih principa rada sa odraslima i metodsku razradu usvajanja novih veština sa posebnim naglaskom na korišćenju nastavnih sredstava i pomagala. Priprema voditelja obuhvata problematiku organizovanja, integrisanja grupe, savetovanja , praćenja rada polaznika. Sprovodi se tako što se voditelji detaljno upoznaju sa ciljevima i zadacima programa, sastavom i odlikama obrazovne grupe kako bi im mogli efikasnije pomoći. Metodičko osposobljavanje realizatora sprovodi se ili u obrazovnoj ustanovi ili u nekoj drugoj organizaciji. U oba slučaja to vrše andragozi metodičari koji su I organizatori obrazovnog procesa ili se bave osposobljavanjem neprofesioanlnih realizatora obrazovnog procesa. U svakom slučaju priprema nastavnika je neophodna. 48. Pripremanje učesnika obrazovnog procesa kao deo neposredne pripreme obrazovnog procesa- 130. strana Priprema učesnika je važan zadatak i proizilazi iz položaja odraslog učenika u obrazovnom procesu od koga se očekuje aktivan angažman i preuzimanje specifičnih odgovornosti. Mnogi od učesnika su zaboravili i kako se uči i koje su nove obaveze u učenju. Zato je neophodno na početku učiniti sve kako bi se izbegli nesporazumi i nerealna očekivanja polaznika. Oni moraju dobiti program, plan rada a i prateću dokumentaciju. Poželjno je njihovo uključivanje već pri samom oblikovanju programa. Kada se radi o savetovanjima ili onim oblicima obrazovanja u kojima je neophodno aktivno učešće učesnika, poželjno je da se učesnici uključe već pri oblikovanju i programiranju oblika jer je samo tako moguće očekivati stvaralačko sudelovanje učesnika u rešavanju problema i postizanju ciljeva i zadataka obrazovnog rada. Pozicija polaznika kao subjekta dolazi ovde do punog izražaja.

53

Page 54 of 80

49. Organizacioni oblici profesionalnog obrazovanja odraslih U obrazovnoj praksi susrećemo razne klasifikacije organizacionih oblika obrazovanja zaposlenih. Temeljna je podela na školovanje, osposobljavanje i usavršavanje, pri čemu neki razlikuju još i prekvalifikaciju i specijalizaciju. Međutim to je globalna podela koja je učinjena više prema ciljevima tako da je unutar svake grupe moguća dalja podela. Oblike obrazovanja možemo podeliti na oblike sa stalnim i nestalnim sastavom učesnika. Kod oblika sa nestalnim sastavom učesnika postoji spontano opredeljivanje za sudelovanje u takvom radu zbog čega su organizatorima u obrazovanju ti interesi nedovoljno poznati kao i karakteristike polaznika. Sastav učesnika u ovim oblicima je vrlo heterogen a izlazna i ulazna fluktuacija veoma velika. Osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih izvodi se u oblicima koji se formiraju na temelju jasno izraženih i ispitanih obrazovnih potreba te sa unapred određenim polaznicima tj u oblicima čiji je sastav stalan. To su obrazovni oblici koji se realizuju u radu sa obrazovnim grupama, zatim masovni oblici i individualni oblici. Masovnost se obično pripisuje nestalnim sastavima ali je masovnost nebitna karakteristika ovih oblika, tako da je moguće sresti i oblike koji su masovni a stalni.

54

Page 55 of 80 Obrazovna grupa se formira na osnovu zajedničkih obrazovnih potreba, i ciljeva i zadataka te traje u stalnom sastavu učesnika. Pri tome su obrazovne potrebe determinisane potrebama organizacije više nego individualnim interesima pojedinaca. TEČAJ je osnovni organizacioni oblik osposobljavanja zaposlenih. On se organizuje tako da se omogući usvajanje znanja i veština koji konstituišu neki profil čak i ako ne postoji neko prethodno znanje učesnika. Dopunski i specijalni tečajevi (kursevi) su namenjeni daljem usavršavanju. Osnovni i dopunski kursevi su relativno dugotrajni i mogu trajati čak i godinu dana ali i kraće. SEMINAR je kraći organizacioni oblik koji se primenjuje pretežno kod usavršavanja zaposlenih tj. pri izvođenju specijalističkih programa. Uvodni ili informativni seminari služe kao podloga formativnim i specijalnim kojima se tek vrši osposobljavanje ili usavršavanje. Instruktivni seminar je ona vrsta seminara kad se poalznici osposobljavaju za organizovanje i vođenje seminara ili drugih obrazovnih procesa. SASTANAK je karakterističan za neformalno obrazovanje zaposlenih koje se javlja kao međuzavisna f-ja rada i upravljanja u radnoj organizaciji. Radni sastanci organizuju se u onim momentima odvijanja procesa rada kada je potrebno doneti odluku o njegovom daljem usmeravanju stoga se sastanci održavaju na svim nivoima koordinacije i u svim delatnostima radne organizacije. Organizacija sastanaka se menja u zavisnosti od ciljeva i strukture učesnika. Sastanak obavezno ima voditelja koji njime rukovodi. On otvara sastanak, iznosi probleme i cilj sastanka, animira učesnike na diskusiju, usmerava diskusiju, rezimira i izvodi zaključke. On se za sastanak mora pripremiti a ponekad učesnicima posleti pored poziva i materijal. SAVETOVANJE se organizuje onda kada se radi o složenijim a istovremeno značajnim društvenim, proizvodnim ili stručnim problemima. Stoga su učesnici savetovanja kvalifikovani i odabrani pojedinci od kojih se očekuje ili kvalitetan doprinos u radu savetovanja ili u zaključivanju i rezultatima. Savetovanja se ređe organizuju na nivou pojedine radne organizacije a najčešće na nivou grupacija srodnih organizacija. I savetovanje ima radnu i obrazovnu f-ju. SIMPOZIJUM I KONGRES su oblici stručnog usavršavanja stručnjaka i naučnih radnika određenih struka i nauk. Simpozijum tretira uži krug problema ili samo jednu temu. Kongres pokriva celovito naučno područje odnosno sva glavna područja ako se radi o primenjenoj nauci. Ponekad u radu simpozijuma postoji multidisciplinaran pristup pa prisustvuju stručnjaci iz raznih oblasti. Obrazovno delovanje kongresa očituje se u pripremnoj fazi tokom proučavanja kongresnog materijala koji se dostavljaju učesnicima. Pošto se kongres sastoji od referata i izveštaja, logično je da je i tu obrazovna f-ja kongresa- u većoj obaveštenosti učesnika. GRUPNA KONSULTACIJA se sprovodi u radnoj organizaciji ili obrazovnoj ustanovi. Ona se sastoji u izmeni radnih iskustava u rešavanju određenih problema između učesnika. Kod toga stručni konsultanti pružaju dodatne stručno-teorijske i praktične informacije. I ovaj oblik namenjen je pre svega stručnim i specijalističkim kadrovima. STAŽEVI se sastoje od dužeg ili kraćeg boravka pojedinca ili grupa u obrazovnoj ustanovi, zavodu, institutu ili radnoj organizaciji iz privrede ili društvenoj službi gde se učesnici upoznaju sa iskustvima, organizacijom i rešenjima pojedinih problema. Ako se radi o mladim stručnim kadrovima koji su tek završili školovanje onda govorimo o 55

Tako svaki član grupe dolzi u priliku da proveri svoja znanja i zapažanja. Stoga da bismo utvrdili osnovne principe uspešnog učenja treba identifikovati osnovne psihičke faktore koji uspešnost učenja determinišu. Ako se radi o upućivanju na dugotrajnije izučavanje određenog profesionalnog područja već osposobljenih radnika reč je o specijalizaciji. Polazeći od toga. treba da usmerimo našu pažnju na osnovne faktore koji uslovljavaju efikasnost obrazovanja. To su: motivacija za obavljanje neke aktivnosti. konsultacije i sl. razmene iskustva i stručnih konsultacija. povremena predavanja i vežbe. Za uspeh je u nekim aktivnostima važnije znanje a za neke sposobnosti dok je kod svih neophodna dovoljna motivisanost. Usmeravanje se vrši na razne načine: dopisno obrazovanje. Ta struktura faktora leži u osnovi uspešnosti svake ljudske aktivnosti pri čemu je različita važnost svakog pojedinog činioca. Individualno. On se sastoji u kombinaciji indiviualnog studija. 56 . Spoljašnji ili objektivni faktori jesu faktori organizacije a unutrašnji ili subjektivni faktori su činioci obrazovanja. Kao i kod svake aktivnosti osnovni subjektivni faktori uspešnosti su trojaki. Izvođenje vaspitno-obrazovnog procesa kao faza obrazovnog ciklusa Faktori uspešnog učenja Obrazovanje je organizovano učenje. sposobnosti koje su važne za uspeh dotične aktivnosti. Sastanci grupe se unapred pripremaju. Premda učenje ima razne aspekte i implikacije ono je pre svega psihički proces.Page 56 of 80 pripravničkom stažu kao obliku sistematskog uvođenja u posao. Na toj osnovi biće moguće izvesti i opšte principe realizacije vaspitnoobrazovnog procesa koji moraju uvažavati popšte zakonitosti procesa učenja. osposobljenost za vršenje aktivnosti i stepen razvijenosti. 52. INDIVIDUALNI RAD I USMERENO SAMOOBRAZOVNJE. tu se razmatra dokumentacija o pojedinim problemima itd. Grupe su relativno male ali je opšteobrazovni nivo učesnika velili. Ovde ćemo obratiti pažnju na proces učenja i na tzv subjektivne faktore koji dolaze do izražaja baš u ovoj fazi izvođenja.samostalno studiranje je najčešća pojava kod visokokvalifikovanih stručnjaka.usmeravanje se vrši od strane obrazovnih ustanova izvan radne organizacije ili to čini služba za obrazovanje u radnoj organizaciji. Oni su dvojaki jednako kao što je dvojaka i priroda obrazovanja. STUDIJSKA GRUPA je oblik koji kod nas nema još uvek veliku primenu u području obrazovanja zaposlenih.

razlikama u motivaciji i od odlika predmeta učenja. obnavljanje aktivnosti koja se uči.verbalno odnosno psihomotorno učenje. odnosno inteligencija i fizičko zdravlje. učenje napamet ili na temelju asocijacija. organizacionom obliku. Učenje sa razumevanjem počiva na višim mehanizmima učenja. Vrste i tok procesa učenja Sam proces učenja jeste unutrašnji proces koji se može objektivno obuhvatiti samo indirektno tj. stavova i drugih oblika društvenog ponašanja. poznavanje ciljeva učenja i načina na koji se oni postižu 3. kreativnost. Ogrizović je napravio najiscrpniju klasifikaciju metoda: 1. motivisanost za učenje 2. Mehaničko učenje je učenje na temelju nižih mehanizama učenja tzv. Razni autori prelažu razne podele vrsta i nivoa učenja.mehaničkog učenja i učenja sa razumevanjem. To je stanje posledica bolje ili lošije razvijene navike i discipline intelektualnog rada ( Andrilović). metoda diskusije 2.pokušajima i pogreškama i uvidu u situaciju.Page 57 of 80 Svi ti faktori leže i u osnovi učenja ljudi. U psihoandragoškoj literaturi pojavljuje se u vezi sa subjektivnim faktorima učenja pojam i termin ''mentalna kondicija''.hipotetski konstrukt koji označava složeno psihofizičko stanje više ili manje pogodno za misaono. Analiza tog pojmovnog konstrukta koji je učinio Andrilović pokazuje da je on mnogo širi i da njegove glavne determinante jesu različite vrste iskustva. Učenjem se dakle postižu i obrazovni i vaspitni ciljevi obrazovanja. Osnovni principi uspešnog učenja su: 1. poznavanje rezultata učenja 4. m. preko učinka učenja. Ovde se novo povezuje sa već naučenim. predavanja 57 . obrazovnoj grupi i sl. Ova definicija stavlja naglasak na osposobljenost za učenje koja se stiče tj koja se može naučiti. To znači da će učenje čoveka biti uspešnije što je veća motivacija. Pri čemu je sa aspekta obrazovanja bitno razlikovanje između dva nivoa učenja. od prethodnog iskustva i od individualnih razlika u razvijenosti sposobnosti. utvrđuju se bitni odnosi između pojava. Zato se može reći da su subjektivni faktori uspešnog učenja motivacija i mentalna kondicija. Razlike između učenja odraslih i mladih proizilaze uglavnom iz razlika u motivaciji te znanju i iskustvu a nešto manje u razlikama u sposobnostima budući iste. Zajednički pojam za sve te promene je iskustvo a ono se očitava kroz promenu i usvajanje novih znanja. Ovaj pojam obuhvata osposobljenost za učenje koja se može steći ali i nestati neupotrebnom relevantnih strukutura te neke osnovne intelektualne sposobnosti. navika. Metode izvođenja obrazovnog procesa širi su pojam od nastavnih metoda jer se koriste u nastavi i van nje. Metode izvođenja obrazovanja zaposlenih Pri obrađivanju novih sadržaja koriste se različite metode koje treba da budu prilagođene sadržaju. ponavljanje. osposobljenost i što je više razvijena intelektualna i psihomotorna sposobnost. Procesi koji leže u osnovi učenja su različiti pa je moguće govoriti o različitim vrstama i nivoima učenja. veština. One zavise od razvojnog doba onoga koji uči. Rezultat učenja su unutrašnje promene čoveka koje se očitavaju u promenama njegovog ponašanja.

Da bi se 58 . 8. obrađivanje novih sadržaja. stvoriti povoljnu atmosferu za dalji rad. ilustrativnim ili grafičkim radovima metoda praktičnih radova metoda demonstracije Metode obrazovanja zaposlenih su sistem postupaka u izvođenju obrazovnog procesa koji osigurava optimalnu osposobljenost zaposlenih za funkcije rada. Ono mora da traje kroz čitav prces. 4. za dalje samoobrazovanje i sl. Kod sticanja veština govorimo o vežbanju koje takođe ima sve navedene etape. rada sa pisanim.Page 58 of 80 3. m. 7. Bitno je zainteresovati ljude. 5. da se usvaja postepeno. načinima i organizaciji. Važno je napomenuti probleme organizacije i implikacije uspešno završenog procesa po organizaciju ali i lični položaj. Obrađivanje novih sadržaja je centralna etapa. Obrazlaže se značenje obrazovnog rada sa stajališta organizacije ali i ličnih interesa. Ovo je delikatna etapa koju je teško normirati. 6. da se angažuje što više njihovih čula. Iako je motivisanje najbitnije u ovoj fazi to ne znači da se motivisanje prekida sa ovom fazom. odnosno da se primenjuju raznovrsne metode obrazovanja. Sticanje novih znanja započinje upravo ovde zbog čega ovoj fazi treba dati posebnu pažnju. Razgovora kombinacija metoda predavanja sa razgovorom i diskusijom metoda rada sa tekstom m. da su učesnici motivisani. ponavljanje i proveravanje. Pripremanje ili uvođenje ima za cilj motivisanje učsnika i uvođenje u sam proces (zagrejavanje). To se postiže tako da je građa pravilno struktuirana. Ovde se polaznicima daju uputi i obaveštenja o ciljevima obrazovanja. Osnovne etape su pripremanje ili uvođenje. Organizacija procesa učenja u profesionalnom obrazovanju odraslih Organizacija izvođenja vaspitno-obrazovnog procesa sledi u osnovi tok učenja. 53. U ovoj etapi osnovno je da učesnik razume nove sadržaje.

razjmevanje onoga što se uči. serijama zadataka. normalnog pristupa instruktora i dobre atmosfere u grupi. Organizacija procesa sticanja veština u profesionalnom obrazovaju odraslih Veštine su stečene psihomotorne strukture koje omogućuju brzo i tačno obavljanje specifičnih radnji koje se javljaju kod intelektualnog a pogotovu manuelnog rada. Priprema učesnika se sastoji u njegovom oslobađanju od treme i napetosti putem prijateljskog. Kod ponavljanja treba pratiti napredovanje učsnika kako bi se ispravljale greške. Ponavljanje služi da se novi sadržaju zapamte na osnovu razumevanja zapamćenog. testovima znanja. S obzirom na svrhu i vreme proveravanja razlikujemo praćenje napredovanja polaznika i završno proveravanje. zatim u 59 . Osnovna je struktura procesa izobrazbe jednaka kao i kod procesa obrazovanja. 54. Kod raznih oblika usavršavanja završno ocenjivanje nije neophodno jer se rezultati praćenja korsite za postizanje takvog kvaliteta koji garantuje ostvarenje zadatih ciljeva. Ovako se dobija uvid u motivaciju učesnika i stepen shvatanja novih sadržaja. veština. ponavljanje nove veštine ( vežbanje) i praćenje i proveru u kom je stepenu veština uvežbana i da li je postala navika. Zato ocene mogu biti kvalitativne (opisne) i kvanitativne. Kod visokog obrazovanj uzima se veći broj stepena a kod osposobljavanja zaposlenih samo ''prolazi.postupak kvalitativnog opisivanja i kvantitatinog određivanja dostignuća učesnika. Propratno proveravanje sprovodi se u svim etapama obrazovnog procesa i njime se kontroliše kako teče proces formiranja znanja. Proveravanje i ocenjivanje se radi zbog utvrđivanja stepena u kom su učesnici usvojili nove sadržaje.ne prolazi''. Završnim proveravanjem utvrđuju se dostignuća radi ocenjivanja. Usvajanje veština jednako kao i znanja zahteva motivisanost učesnika. Ako ponavljanje nije prožeto mišljenjem onda se svodi na mehaničko ponavaljanje sadržaja koje omogućuje niske nivoe upotrebe naučenog. Proveravanje se može vršiti opservacijom ponašanja učesnika od strane nastavnika ili voditelja. Ipak postoje neke specifičnosti pojedinih etapa izobrazbe koje su terminološki izražene pa zato kažemo da se one sastoje u pripremanju polaznika. Na kraju se radi ocenjivanje. Obično se uzima skala od pet stupnjeva.Page 59 of 80 osiguralo razumevanje novih sadržaja treba osigurati kontinuirano praćenje napredovanja učesnika kako bi se u svakom momentu moglo intervenisati dodatnim objašnjenjima. Osigurava se i trajnost zapamćenog. Stoga se veštine stiču kod svakog profesionalnog osposobljavanja i usavršavanja. Procesi mišljenja su i ovde uključeni jer se time povećava brzina učenja i mogućnost primene naučenog. praktičnim radom i sl. usmenim ispitivanjem. pismenim radovima. stavova. praćenju rezultata i ocenjivanju. poučavanju putem tumačenja i demontriranja. vežbanju putem imitacije. odnosno u kojoj meri su postignuti rezultati.

altom. Kad se kvanitite i kvalitet radnog učinka ne mogu meriti uspešnost se može utvrditi pomoću raznih metoda procene. Odnos pojedinca i grupe u kojoj on deluje centralni je problem izučavanja grupne dinamike. manipulacija predmetima. Samo poučavanje započienj tumačenjem i objašanjavanjem radnih postupaka. Po tome se obrazovan grupa razlikuje oddrugih socijalnih grupa. Kod toga se ne sme poći od alternative što je važnije. Kod radnji i poslova čiji se učinci mogu normirati mogu se koristiti merljivi kriterijumi radne uspešnosti i norme koje su uobičajene pri nagrađivanju zaposlenih. Pod obrazovnom grupom u obrazovanju zapsolenih razumemo skupinu zaposlenih ljudi koji se integrišu na bazi zajedničkih obrazovnih potreba koje se mogu efikasnije i racionalnije zadovoljiti grupnim nego individualnim radom. Sa druge strane pojedinac u 60 .Page 60 of 80 motivisanju putem buđenja radoznalosti i ukazivanjem na neposredne koristi od obrazovanja. 55. pojedinac ili grupa i koji element je nadređen ili podređen drugome. crteži. pokazuje i vodi polaznika u njegovim pokušajima. Posebno treba upozoriti na ključne tačke rada. Praćenje rezultata izobrazbe vršimo tako što registrujemo promene u učincima aktivnosti koja se vežba. sredstava i ciljeva rada. Njen oblik zavisi prvenstveno od složenosti aktivnosti koja se vežba. Potrebna koordiniranost pokreta. '' Odnos između individue i grupe jedino ćemo razumeti i postaviti ako istaknemo da postoji međusobna povezanost individue i grupe i da individua i grupa imaju potrebe jedna za drugom. To znači da između pojedinca i grupe postoji dijalektičko povezivanje interesa jer rad i napredak grupe zavisi od rada članova. Cilj uvežbavanja neke psihomotorne aktivnosti je oblikovanje veštine u savladavanju tehnike rada dok je cilj ponavljanja postizanje trajnosti znanja. šeme i druga vizuelna pomagala. te potrebna brzina u obavljanju radnji. Nakon verbalne eksplikacije. mogu se postići samo dužim vežbanjem. kako bi se stekao uvid u situaciju odmah na početku učenja. Obrazovna grupa u profesionalnom obrazovanju odraslih U obrazovanju zaposlenih polaznici se najčešće javljaju kao članovi većih ili manjih obrazovnih grupa. Organizacioni oblici rada sa stalnim sastavom učesnika koji najviše odgovaraju osobitostima obrazovanja zaposlenih ostvaruju se kroz kolektivni rad u homogenim i integrisanim obrazovnim grupama. prelazi se na demontriranje same aktivnosti pri čemu se mogu koristiti i usporeni film. Zadatak je instruktora da ispravlja. Poznavanje vlastitih rezultata kao i rezultata drugih ubrzava nepredovanje jer deluje pozitivno na motivaciju. Napredovanje u f-ji vežbanja evidentira se i prikazuje grafički kao ''krivulja vežbe''. Prvi pokušaji redovno nisu uspešni. strojevima. Vežbanje ima spoljašnje sličnosti sa ponavljanjem ali se od njega i razlikuje. Ocenjivanje se sprovodi objektivnim metodama merenja ili subjektivnim procenjivanjem. U utvrđivanju zakonitosti rada u obrazovnim grupama treba da pođemo od osobina ličnosti obrazovne grupe ali i od nadsumativnih kvaliteta koji se javljaju u dinamici grupe. Nakon što su učesnici razumeli objašnjenja i videli kako se izvodi radnja oni pokušavaju samostalno izvesti radnju imitirajući ono što su videli.

Na jedinstvo obrazovne grupe utiču zadaci koje ta obrazovna grupa ima da izvrši u toku procesa obrazovanja. plan obrazovanja. Praksa pokazuje da njena veličina ne treba da prelazi 25 učenika. Na taj način obrazovna grupa se javlja i kao poseban vaspitno-obrazovni faktor. Sociolozi i psiholozi pokazali su da to nije tako i da dinamika grupe očitava kvalitativno nove suprasumativne efekte. Pod time mislimo na heterogenost u osnovnoj kohezionoj varijabli tj. U manjoj grupi bogatije su interakcije među njenim članovima. Budući da se radi o obrazovnim ciljevima koji proizilaze iz problema radne organizacije o kojima su članovi kolektiva obavešteni to je osigurana početna motivacija koja olakšava integraciju oko zajedničkih ciljeva. one poteškoće u formiranju grupe koje proizilaze iz međusobnog nepoznavanja članova grupe i realizatora obrazovnog procesa. kadar. Savetovanje i vođenje su specijalizovana andragoška pomoć zaposlenima u procesu njihovog usavršavanja i osposobljavanja. na prvim sastancima obrazovne grupe treba izvršiti 61 . učesnici) doveli do očekivanih rezultata treba osim o njihovim međusobnim odnosima voditi računa i o dinamici grupe kao posebnom faktoru efikasnosti obrazovanja zaposlenih. Veličina obrazovne grupe zavisi od organizacionog oblika u kom radi grupa. Da bi pojedini objektivni i subjektivni faktori obrazovnog rada (programi. U svakom slučaju. Proces integracije olakšan je jasnoćom cilja i zadataka osposobljavanja i usavršavanja. Da bi grupa postigla potrebnu homogenost u znanju i motivaciji polaznika te da bi bila dovoljno integrisana neophodno je delovanje voditelja obrazovne grupe. objekti. Obrazovni zadaci i njihovo zajedničko izvršavanje manifestuje se kao sredstvo stvaranja vaspitinih kontakata i komuniciranja u toku procesa obrazovanja. Ona je pogotovu nezamenljiv faktor kad se radi o sticanju i menjanju stavova putem mehanizama imitacije. Proces integracije obrazovne grupe kad se radi o osposobljavanju zaposlenih karakterišu neke specifičnosti u odnosu na druga područja obrazovanja. Ispitivanje obrazovnih potreba dovodi do stvaranja relativno homogenih obrazovnih grupa. Motivaciono delovanje grupe očitava se i u takmičenju sa ostalim članovima grupe. socijalne stimulacije. instruktor i voditelj obrazovne grupe. Redukovane su.Page 61 of 80 grupi u interakciji sa drugim članovima obrazovne grupe i nastavnikom zadovoljava svoje obrazovne potrebe i interese. Manja je inhibiranost pojedinca a veće su mogućnosti aktivnog učestvovanja u radu grupe. ''. društvenih ili drugih problema radne organizacije. metode. Značajnu ulogu u daljoj homogenizaciji grupe imaju nastavnik. Rad u obrazovnoj grupi efikasniji je zbog delovanja tzv. Heterogenost obrazovnih grupa u praksi osposobljavanja i usavršavanja ne sme biti velika. sugestije i socijalnog pritiska što će reći u vaspitnom aspektu vaspitnoobrazovnog rada. U većim grupama polaznici su pasivni slušaoci pa se oni primenjuju samo u kraćim informativnim oblicima. Diskusija u grupi pridonosi utvrđivanju optimalnih rešenja za pojedine probleme radne organizacije. sredstva. Zbog osobne afirmacije pojedinac ulaže više napora u svoj rad a grupni ciljevi postaju obaveza svakog pojeinca. u obrazovnim potrebama odnosno postojećoj osposobljenosti i predznanju potrebnom za rešavanje proizvodnih. Nešto se teže postiže integracija kad motivacija za obrazovanje proizilazi iz različtih individualnih interesa polaznika.Savićević Dugo se smatralo da je grupa suma pojedinaca koji je sačinjavaju. naime.

ispitivanja obrazovnih potreba i programiranja obrazovnih sadržaja. Zvonarević je dao nacrt za istraživanja u andragogiji.da će obrazovni proces dovesti do željenih promena.na to se vrednovanje svodi.58. Struktura plana istraživanja efekata obrazovanja sadrži sledeće etape:  definisanje problema i radnih hipoteza o efikasnosti obrazovnog rada  izbor okvirnog modela prema kom se sprovodi valorizacija  izbor i konstrukcija kriterijuma uspešnosti u zavisnim varijablama  izbor ili kombinacija metoda prikupljanja podataka u kriterijumima uspeha  statistička obrada. Valorizacija vaspitno-obrazovnih rezultata kao faza obrazovnog ciklusa Vrednovanje efekata obrazovne delatnosti sastoji se u utvrđivanju stepena u kom su ostvareni njeni ciljevi i zadaci. Kod svake valorizacije problem i hipoteza treba da budu specificirani u terminima ciljeva koje treba da postogne obrazovna akcija. Utvrđivanje nacrta valorizacije je sledeća etapa u sprovođenju valorizacije. Problem valorizacije u obrazovanju sastoji se u utvrđivanju odnosa između sve varijable: obrazovnog procesa kao nezavisne varijable i promena u latentnom ili manifestnom ponašanju polaznika. Ukoliko želimo vrednovati proces obrazovanja treba da identifikujemo slebe tačke obrazovnog ciklusa. izneti ciljeve i zadatke obrazovanja i diskutovati o načinu obrazovanja. 56.59. Valorizacija kao faza obrazovnog ciklusa usmerena je ka utvrđivanju funkcionalnog aspekta unutrašnje i spoljašnje uspešnosti obrazovnog rada. kasniju aktivnost. Spoljašnja efikasnost obrazovanja zavisi od mogućnosti primene sadržaja naučenog u realnim situacijama. Postupcima unutrašnje valorizacije proveravamo vrednost faze neposrednog pripremanja. Nepovoljan unutrašnja efikasnost obrazovanja upozorava na neadekvatnost uslova u kojima se odvijao proces učenja dok nedovoljna spoljašnja efikasnost upozorava na neadekvatnost sadržaja koji su učeni. organizovanja i izvođenja procesa obrazovanja dok proverom spoljašnje delotvornosti obrazovanja utvrđujemo vrednost faze šire pripreme obrazovanja tj. utvrditi i spoljašnju i unutrašnju delotvornost obrazovanja. Problem mora biti do te mere konkretizovan da je moguća provera hipoteze koja je iz problema izvedena. Pod transferom se podrazumeva prenošenje efekata jedne ranije aktivnosti na neku drugu. analiza i interpretacija rezultata valorizacije Svako istraživanje sastoji se u stvari u proveri radne hipoteze o nekom problemu. Tako postoji i hipoteza kod valorizacije. U društvenim naukama poznato je mnogo modela. Nacrtom valorizacije trasira se put u proveri radne hipoteze koju smo definisali. Ranija aktivnost može kasnije olakšati ali i ometati kasniju aktivnost (pozitivan i negativan transfer). Drugim rečima proverava se mogućnost transfera iz situacije učenja u situaciju primene. komparativni i eksperimentalni nacrt istraživanja (oni su objašnjeni u odgovorima pod pitanja 57. Afirmativna hipoteza će reči da takav pozitivan odnos postoji. što je zavisna varijabla.) 62 . To su sukcesivni.Page 62 of 80 međusobnu upoznavanje svih učesnika obrazovnog rada. Sastoji se u definisanju globalne strategije u prikupljanju relevantnih informacija. Delotvornost vaspitanja i obrazovanja se manifestuje kao njegova unutrašnja i spoljašnja efikasnost koja ima svoj funkcionalni i ekonomski aspekt.

Poređenjem rezultata inicijalnog i finalnog ispitivanja utvrđujemo razliku čija veličina ukazuje na stepen efikasnosti obrazovnog procesa. Komparativni model valorizacije Ovaj model se sastoji od upoređivanja uspešnosti polaznika u zavisnim varijablama s uspešnošću članova druge tzv. konkluzivnost dobijenih rezultata na taj način nikad nije potpuna. U takvim okolnostima se koristi komparativni model.Page 63 of 80 57. i uz veliki broj sukcesivnih ispitivanja uspeha članova obrazovne grupe. kontrolne grupe koja nije prošla obrazovni proces.promena u organizaciji rada i upravljanja. Sukcesivni nacrt dopušta i više finalnih merenja kako bi se moglo pratiti kretanje osposobljenosti polaznika u f-ji vremena obzirom da se efekti učenja mogu pojaviti sa zakašnjenjem. Pri tome se ne sprovodi inicijalno ispitivanje nego samo ispitivanje obe grupe i to nakon što obrazovna grupa završi svoje učenje. Grafički takav nacrt bi izgledao: uspeh Eo Eo= Of. Sukcesivni model valorizacije To je najjednostavniji pristup proveri radnih hipoteza o efikasnosti vaspitnoobrazovnog procesa. On se sastoji u tome da se utvrdi osposobljenost polaznika na koju obrazovnom akcijom želimo delovati. Ako dođe do promene u njima u vremenu između inicijalnog i finalnog ispitivanja.Oi Oi Of Na apcisi je uspeh obrazovne grupe u inicijalnom i finalnom ispitivanju. razliku između inicijalnih i finalnih rezultata nije opravdano pripisivati obrazovanju. 58. Ipak. To je zato što u realnoj situaciji osim obrazovanja na uspešnost deluje i čitav niz drugih faktora čiji je smer i intezitet nepoznanica. Sve te faktore koji nisu obrazovanje zovemo jednim imenom spoljašnjim faktorima. Od subjektivnih faktora tu su promene u motivaciji aod objektivnih.pre i posle realizacije. tj pre i posle obrazovnog procesa. Grafički to izgleda ovako Eo Eo= Mo-Mk Mo Mk 63 .

Dk Eo Vf Do Oi Of Ki Kf Levi par stubova prikazuje inicijalne (Oi) i finalne (Of) rezultate obrazovne grupe. Razlika između inicijalnih i finalnih rezultata (Do) prikazuje napredak obrazovne grupe u vreme obrazovanja (Do=Of-Oi). Premda komparativni model eliminiše delovanje promena u intezitetu i strukturi spoljašnjih faktora do kojih dolazi u f-ji vremena on ipak omogućuje da dođu do izražaja razlike u strukturi i intezitetu delovanja spoljnjih faktora. Eksperimentalni nacrt omogućava registraciju veličinu delovanja spoljašnjih faktora za koje smo rekli da deluju u ovom periodu. Eksperimentalni model Ovim modelom izbegavaju se nedostaci prethodna dva modela. Obzirom da je obrazovna grupa takođe izložena istim uticajima ali u obrazovnom procesu njegov čisti efekat može se dobiti ako se od ukupnog napretka obrazovne grupe odbije napredak kontrolne grupe koji izražava delovanje spoljašnjih faktora. Tada. On se razvio iz eksperimenta kao naučne metode koja je u društvenim naukama preuzeta iz prirodnih nauka. To se radi pomoću kontrolne grupe. To znači da u ovom modelu moramo osigurati inicijalnu ujednačenost grupa jer rezultati neće biti konkluzivni. Budući da se radi samo finalno ispitivanje izbegnuta je mogućnost delovanja spoljašnjih faktora u periodu između inicijalnog i finalnog ispitivanja. postoji opasnost da razlika između uspešnosti obrazovne i kontrolne grupe bude uzrokovana razlikama u inicijalnoj osposobljenosti. 59. Zahvaljujući svojim odlikama taj nacrt uključuje longitudinalni i transverzalni momenat tj sprovođenje sukcesivnih ispitivanja i na obrazovnoj i na kontrolnoj grupi što omogućuje da se utvrde promene uspešnosti obe grupe u periodu između početka i kraja obrazovnog procesa. Da bi komparacija bila opravdana moraju i jedna i druga grupa obavljati zadatke iste složenosti.Page 64 of 80 Efekt obrazovnog rada (Eo) je u tom slučaju jednak razlici između prosečnog uspeha obrazovne i kontrolne grupe. Ako nije moguće osigurati inicialnu ujednačenost uspešnosti obrazovne i kontrolne grupe služimo se eksperimentalnim modelom. Grafički: Vf. Drugi uslov je da i jedna i druga grupa budu izložene delovanju istih spoljašnjih faktora. Desni par stubova prikazuje inicijalne i finalne rezultate 64 . međutim. Ovaj model direktno je izveden iz isoimenog nacrta istraživanja. Budući da članovi kontrolne grupe nisu obuhvaćeni obrazovanjem svako njihovo napredoanje ili nazadovanje biće posledica delovanja spoljašnjih faktora. On je kombinacija prednosti oba prethodna modela valorizacije.

Svi pomenuti modeli mogu se koristiti samo ako se ovaj pojam operacionalizuje jer je jedino tako moguće utvrditi individualnu uspešnost članova obrazovne grupe. Kontruisanje kriterijuma uspešnosti obrazovne aktivnosti u profesionalnom obrazovanju odraslih Kad se govori o nacrtima valorizacije pominje se non stop pojam ''uspešnost''. znanje i radne sposobnosti i sl. Ukoliko se neki značajan aspekt efikasnosti rada u toj fazi ispusti iz vida svi kasniji napori će biti bezvredni. Zato se pojavljuje problem nejednake važnosti pojedinih aspekata za ukupni uspeh. Zadatak ove faze je da se izaberu oni pokazatelji pojedinih komponenata uspešnosti koji najvernije odražavaju stvarni uspeh u dotičnoj komponenti. kriterijum se konstruiše u dve faze. Takva se operacionalizacija sprovodi konstruisanjem kriterijuma osposobljenosti za obavljenje relevantnih aktivnosti koje čine f-ju. Sposobnost za saradnju. U drugoj fazi za svaku prethodno utvrđenu komponentu uspešnosti određuje se konkretan pokazatelj ili kriterijska mera kojom će pojedina mera biti izražena. Komponente uspešnosti su: kvantitet. Od napretka obrazovne grupe oduzimamo napredak kontrolne grupe i dobijamo veličinu efekta koji je postignut obrazovanjem: Eo=Do-Dk ili u razvijenom oblikua: Eo= (Of . Prema tome Dk=Vf. Budući da se uspeh aktivnosti očitava u više komponenti možda će biti potrebno da se uspešnost izrazi jednim rezultatom u obliku opšteg uspeha koji je najvažniji i konačni pokazatelj. kvalitet učinka. Zato struktura kriterijuma treba da bude takva da reflektuje sve faktore kroz koje se očitava uspešnost u obavljanju neke aktivnosti. samostalnost u radu. 60.Ki) Razume se da napredak kontrolne grupe smemo koristiti na opisani način samo ako su grupe u periodu između inicijalnog i finalnog ispitivanja bile izložene jednakom delovanju spoljašnjih faktora. U ovoj fazi se nastoji optimalno povećati sličnost strukture kriterijuma sa stvarnom strukturom aktivnosti. Da bismo to postigli. Grafički se nejednako sudelovanje pojedinih komponenti može prikazati: Kvalitet učinka kvantitet učinka Prihvatanje Promena 65 inicijativa . Samo u tom slučaju kriterijum će biti valjan a redosled osoba prema uspehu odgovaraće redosledu stvarnog uspeha u aktvnosti.Prva faza započinje analizom aktivnosti odnosno f-je za koju se sprovodi obrazovanje i njome se identifikuju komponente i relevantni aspekti uspešnosti. inicijativa itd.Oi) – (Kf . radna disciplina.Page 65 of 80 kontrolne grupe. Razlika (Dk) prikazuje veličinu napretka kontrolne grupe zbog spoljašnjih faktora. Važno je razlikovati i faktore uspešnosti od komponenti uspešnosti. Faktori bi bili zalaganje u radu. Prilikom sačinjavanja liste komponenata uspešnosti u pojedinoj aktivnosti treba paziti da ne dođe do prekrivanja nekih aspekata tj da se pod različitim imenima krije isti aspekt. Kriterijum u valorizaciji obrazovnih rezultata možemo definisati kao meru efikasnosti pojedinca u onim oblicima ponašanja čije unapređivanje predstavlja ciljeve obrazovnog procesa.

Ideologija preduzetništva. Preduzetništvo se dotiče i odnosi na sve oblasti društvenog života i obuhvata i društvo i pojedince. po njemu. Šumpeter. stalno se srećemo sa pojmom preduzetništva. Preduzetništvo se neopravdano smešta unutar kulturnih okvira jednog društva. pa čak i upravu'' . Svi faktori zajedno treba da čine 100%. vladajući način mišljenja i moralni način ponašanja. Nekada se tu preteruje pa se preduzetništvo smatra novim fenomenom kojeg je iznedrila savremena tržišna ekonomija i postkapitalističko društvo. On je smatrao da se preduzetništvo sastoji od uvođenja inovacija. Najveći doprinos razvoju i razumevanju koncepcije preduzetništva kao elite ekonomskog razvoja dao je Austrijanac. U razmatranju ovog fenomena i procesa često se ističe pojedinac i navode svojstva koja bi trebalo da poseduje da bi preuzeo f-je preduzetnika. U preduzetništvu se vidi lek za sve bolesti društva koje se vraćaju ''natrag'' u kapitalizam i tako polako nastaje nova ideologija. agens ekonomskog rasta i razvoja. Nemački autori koristili su termin preduzetnik. stvaranju povoljen društvene klime za razvoj preduzetništva. ekonomista i sociolog. 66 . Pošto se preduzetništvo vezuje za uspešno obavljanje posla. ekonomske.Kantilona. 62. Kasnije se koncepcija preduzetništva širi i dopire do nivoa globalnog društva. kulture. Oni su.Page 66 of 80 Krug je ukupan uspeh u aktivnosti a veličina pojedinih isečaka je važnost pojedinih komponenti za ukupnu uspešnost. Autori iz različitih oblasti naučnih saznanja pristupaju pojamu i procesu preduzetništva na različite načine i uglavnom sa stanovišta svoje uže naučne oblasti ili discipline. Ono u širem smislu predstavlja društveni odnos. Kada pojedine komponente nisu jednako važne treba pri utvrđivanju ukupne uspešnosti obaviti optimalno otežavanje pojedinih aspekata uspešnosti. političke i vrednosne strukture društva. u engleskim rečnicima srećemo reč effciancy kao sinonim za preduzetništvo. civilizacijski je zadatak društve. reč je francuskog porekla i teško se prevodi. Koordinacije brojnih faktora koji doprinose razvoju ''preduzetničkog duha''. Teza o preduzetnicima kao novoj eltit društva ili novoj profesiji podleže kritičkim promišljanjima. zdravlja. Mil je pod ovim pojmom podrazumevao ''ne samo nadzor nego i kontrolu. Izvori kažu da je prvi put reč preduzetnik upotrebljena u prvim decenijama 18. Vezuje se za R. ono ima dublje korene u istoriji evropske civilizacije.veka (1730). U srži preduzetništva su novine i težnja za promenama. a nosioci tih aktivnosti nazivaju se preduzetnicima. Pojam preduzetništva Savićević. Put ka društvu učenja U izmenama socijalne. Preduzetničke aktivnosti manifestovane u privrednoj delatnosti prevazilaze privrednu delatnost i prostiru se na sferu obrazovanja. Iako mnogima preduzetništvo izgleda kao nov fenomen.

Sposobnost za naporan rad. Društvene promene uvek su imale podsticajnu ulogu u javljanju novih ideja. Zadatak je nauke da napravi most između individualističke i društvene strane preduzetništva. privrednih organizacija. kvalitet života zasnovani su na ljudskom kapitalu. pre svega ekonomija i sociologija. kooperativnost koje su po prirodi društvene. Efikasno preduzetništvo ne može se zamisliti niti praktikovati bez obrazovanja i učenja. za jednu vlasničku strukturu i sl. tehnologiji i drugim faktorima koji unapređuju društveni. Sociolozi su prvi istakli holističku koncepciju preduzetništva i naglasili slabosti njegovog vezivanja za svojstva ličnosti. Prilikom razmatranja međuzavisnosti obrazovanja i preduzetništva valja jasno istaći da obrazovanje i učenje nisu dodatka preduzetništvu već se nalaze u njegovoj osnovi. Od usko ekonomističkog shvatanja dobija holistički značaj i karakter. stvaralaštvu. U našoj socijalnoj sredini poslednjih godina usmerenje je bilo na ''privatno preduzetništvo''. Naša nauka ima cilj da oslobodi ovaj pojam ideološke obojenosti. Ali postoji i niz vrlina kao što su poštenje. Promene u društvenim i ekonomskim odnosima. Međuzavisnost preduzetništva i obrazovanja Savićević Autori u različitim socijalnim sredinama vezuju preduzetništvo za znanje. Sa stanovišta obrazovanja.Page 67 of 80 socijalnih odnosa. inovacijama. psihološke. pouzdanost. prihvatanje savremenih tekovima i vrednosti. Pojam se vezivao za eksploataciju radne snage.znanju i obrazovanju. Ako potražimo ovaj pojam u rečnicima uočićemo ideološku obojenost ovog pojma. Nauka je. racionalnost. Preduzetništvo je društveni i ekonomski fenomen i ima filozofske. inovativnost. Preduzetništvo sada obuhvata ne samo rukovodeće i nadzorno osoblje već se proširuje i na radnike pogotovu kad je reč o inovativnim aktivnostima u procesu rada. Razlozi su jasni: zdrava ekonomija. štedljivost. Ljudima će biti potrebno ponovno učenje i odučavanje od naučenog. obrazovanje i razvijanje stvaralačkih sposobnosti. privredne rukovodioce. traganje za efikasnijim načinima privređivanja doveli su do pojave preduzetništva. šire shvatanje traži i njegovu definiciju koja će uzeti sve izmenjene okolnosti u obzir. Da bi zadovoljile novee obrazovne potrebe. Zato se kod nas u poslednje vreme preduzetništvo vezuje za stručnjake. obrazovne ustanove treba da preorijentišu svoj rad. za etatizam. Znanje je osnova i suština preduzetništva i bitna pretpostavka stvaralačkog i inovativnog ponašanja ljudi. Ovo novo. asocijacija i sl. Individualne i društvene osobine preduzetništva neki autori podižu na globalni nivo pa govore o preduzetničkom društvu kao tipu društva. Ali shvatanje preduzetništva kao privatnog biznisa bi bilo preusko. Ne može kvaliteta rada biti bez obrazovanja i znanja. zaslužna za objašnjenje ovog fenomena i za njegovu razradu. privredni i kulturni život. preduzetništvo treba shvatiti kao komponentu pogleda na svet a pogled 67 . 63. za sprečavanje otpora klasičnom načinu proizvodnje i sl. vlasnike firmi i menadžere. političke i vaspitne konotacije. sve su to preduzetničke vrline koje imaju pojedinci. spremnost na rizik.

preduzetničkih sposobnosti i svojstava.Page 68 of 80 na svet se može shvatiti kao lično razumevanje sveta. godina života. nauke o vaspitanju koje bi mogle da otkriju najbolje puteve za usvajanje takvih znanja 64. 68 . pre svega. Zašto ovo vezujemo za obrazovanje i učenje? Iz prostog razloga što se može govoriti o naučneoj autoritarnosti koju pojedinac putem socijalnog učenje usvaja. onda se ono u naukama o vaspitanju javlja kao komponeneta ciljeva vaspitanja. inicijativa. putem obrazovanja. motivacija. Sa naučnog. Pri tome treba istaći sledeće: svaki čovek ima prirodno pravo da razvija svoje genetske potencijalnosti i da u tu svrhu koristi naučna znanja da bi taj razvoj podstakao. Njega je nemoguće razvijati i pratiti bez sadržaja obrazovanja i učenja. Zato je za razvoj i dinamiziranje preduzetništva. Našu pažnju privlače oni koji doprinose. posebno metodološkog aspekta. To je sonovni princip koji je usmeren u pravcu demokratizacije nauke i obrazovanja. Pominje se kreativnost. Otuda od bitnog značaja je i razvoj. Mnogi autori govore o idealnom preduzetniku. Ono što je sa aspekta nauke o vaspitanju posebno značajno jeste da se osobine preduzetnika zasnivaju na znanju i kontinuiranom učenju. prirodu i intenzitet učenja. mesta življenja što ukazuje na značaj kulturnih činilaca ali i mogućnost obrazovanja da tu autoritarnost umanji. bez obrazovanja i učenja ne može se na svestan način učestvovati u društvenom životu. obrazovanja. Istraživanja su potvrdila da se autoritarnost može menjati putem novog socijalnog učenja. Preduzetništvo pretpostavlja traženje novih. razvoju sposobnosti i stvaralaštva pojedinaca i socijalnih grupa: porodica. profesionalne organizacije. poverenje u sebe. Bez razvoja sposobnosti. Potrebno nam je kritičko mišljenje o pravcima budućeg razvoja u većem obimu nego verovanje ili oslanjanje na utopističke ideje koje nemaju oslonac u našoj kulturi i našem društvu. putem obrazovanja i učenja. za razvoj preduzetničke misli važno posedovanje slike o svojstvima koje treba da ima efikasan preduzetnik. školski sistem. Ako se tako shvati preduzetništvo. Za razumevanje koncepcije preduzetništva od posebnog je značaja stvaranje jasne slike kakav razvoj želimo. Nađena je korealcija između autoritarnosti. Osnovni pravac njihovog izučavanja je interdisicplinarni. neformalni sistem. ove osobine je dosta složeno proučavati. mediji. izbegavanje autoritarnog mišljenja. Za formiranje pogleda na svet i praktikovanje efikasnog preduzetništva važno je kritičko mišljenje. Razvoj preduzetništva treba da bude usmeren na čitavo stanovništvo jedne sredine i na svaku fazu ljudskog života. privredna preduzeća i sl. bogate kontinuiranim obrazovanjem i učenjem. Zato sa razumevanja relacija stvaralaštva i preduzetništva posebnu pažnju treba obratiti na puteve sticanja znanja.dostupnost tekovina nauke i kulture svim ljudima. konkurentnost i sl. Činioci obrazovanja i učenja koji utiču na razvoj preduzetništva Savićevoć Činioci koji mogu da utiču na razvoj preduzetništva su brojni. spremnost na rizik. Istraživanja pokazuju da se te sposobnosti razvijaju. alternativnih načina mišljenja. o osobinama uspešnog preduzetnika i tako dalje. Korist od takvih istraživanja imale bi. u razvoju privrednih potencijala i sopstvene ličnosti. Potrebna nam je jasna slika šta želimo da se dogodi u ovoj oblasti zahvaljujući namernoj aktivnosti obrazovanja.

Iz istorije škole može se naučiti da je potrebno stalno ponovo osmišljavati ulogu škole. Škole će postati eventualno centri za konsultacije i evaluaciju. 2. Porodicu je potrebno šire sagledati. Drugo. kao budući centar za učenje. Neki od njih su: 1. Prema empirijskim nalazima. Nauke o vaspitanju propustile su priliku da porodicu posmatraju kao osnovnu ćeliju obrazovnog sistema. da ga osposobi za kritičko mišljenje i sl. Andragoško iskustvo je na tom polju bogato: dopisno obrazovanje.škola Formalni sistem ima ključnu ulogu u razvoju preduzetništva i razvoju određenih svojstava budućih preduzetnika. kako sam zarađivati znanja. Ona treba da mu pomaže da nauči nove stvari.Page 69 of 80 Naučno je i praktično pitanje kojim treba da se pozabave nauke o vaspitanju: Kako angažovati sve relevantne činioce na razvijanju. otvoreni univerziteti i sl.otpor prema učenju. Pred naukama o vaspitanju nalazi se izazov da reformulišu svoje stanovište o obrazovnom sistemu i posebnoj ulozi porodice u njegovoj strukturi. ispitanici na prvo mesto stavljaju školu kao najpogodnije mesto za obrazovanje i učenje. Njena generacijska usmerenost kidala je sve veze između škole i društva i škole iprivrede. Današnja koncepcija škole više izaziva suprotne efekte. Nauke o vaspitanju treba da prihvate porodicu kao osnovnu ćeliju obrazovanja i da je posmatra kao osnovni činilac razvoja sposobnosti i svojstava bitnih za podsticanje i praktikovanje preduzetništva. Od svih promena koje se dešavaju u društvu promene u školi su najsporije. da ga motiviše za rad i inovacije. On je bitan činilac (pogotovu univerzitet) u kontinuiranom profesionalnom osposobljavanju preduzetnika. pre svega. Obrazovanje i učenje su ovde usmereni na obučavanje roditelja i drugih koji okružuju decu kako bi se razvijale njihove sposobnosti. One zaista razrađuju njenu perifernu ulogu izraženu kroz ''saradnju škole i porodice''. Iz škole prema društvu. Onemogućavanje novina da prodru u školu nije vodilo napretku. kako istorija pokazuje. Porodica Porodica je osnovna ćelija društva. obrazovanje putem medija. Takvo mesto škola će imati ukoliko se promeni. Bitan zadatak škole je da nauči učenike kako sami da tragaju za znanjima. Cilj škole treba da bude razvoj čoveka. Potrebna je korenita reforma škole i obrazovanja gde će se nastavnik postaviti na mesto pomagača a ne jedinog izvora znanja. kako da se samoobrazuju. kako su je nazvali sociolozi. Ovaj stereotip je kulturno uslovljen i prisutan kod svih kategorija ispitanika. unapređivanju i održavanju ljudskih potencijala i sposobnosti? A tih činilaca ima dosta. njegovih sposobnosti. Tradicionalne teorije smatrale su da je škola najbolje mesto za učenje. naučiti kako učiti. potrebno je mnogobrojne slušaonice i učionice pretvoriti u intelektualne radionice za timski rad koja je osnova rada u privredi i zasniva se na znanju. kao izolovanu od društva umesto da je posmatra kao integralni deo i društva i privrede i kulture. 69 . Ova vrsta obrazovanja može značajno smanjiti kulturnu deprivaciju i povećati kognitivni razvoj. naročito onog formalne prirode. Naglasak mora biti na kvalitetu znanja. Porodica igra važnu ulogu u razvoju potencijala deteta. Formalni sistem obrazovanja. Pretpostavka za takvo sticanje znanja jeste. gde će se ukazati i primeniti značaj medija i savremenih tehnoloških dostignuća. To se posebno odnosi na promene koje se tiču fakulteta. zračile su progresivne ideje. Razvoj tehnologije i informatike učiniće nepotrebnim da ljudi odlaze u škole radi sticanja znanja. njene ciljeve i vrednosti. Tradicionalna teorija škole posmatrala ju je kao ustanovu društva.

kurseva. raznovrsnost sadržaja. kritički prijem informacija itd. One posebno vode računa o osveživanju znanja kako bi osnažile profesionalni identitet i čuvale profesiju od amaterskih pristupa. seminara. otvaranju prespektiva. Oblikovan je niz koncepcija o vezi rada i obrazovanja. Amaterizam se neće dugo moći održati.Page 70 of 80 Ono što je takođe važno jeste otvorenost škole. Među njima je posebno interesantna koncepcija povratnog obrazovanja. Tu se podrazumeva razvoj kritičkog mišljenja. Preko različtih oblika. Škola mora da vrši evaluaciju sopstvenog rada i rezultata jer se sve više novca ulaže u obrazovanje i potrebno je da škola bude odgovorna i svesna svog uspeha ili neuspeha. predavanja. Mediji imaju značajnu ulogu u širenju naučnih saznanja. 21. pažnja mora biti usmerena na njihove sadržaje. načina mišljenja. gde spadaju i programi obrazovanja za preduzetništvo. Važna je i odgovornost za rezultate vlastitog rada. Na putu ka društvu znanja. Neformalni sistem obrazovanja On se najpotpunije ostvaruje u obrazovanju i učenju odraslih i neposredno je povezan sa potpomaganjem preduzetništva. ne mogu se stvarati u kancelarijama već se oni moraju bazirati na istraženim obrazovnim potrebama i obrazovnim mogućnostima. one doprinose razvoju profesionalnih kompetencija. Mediji Mediji utiču na formiranje stavova. U preduzećima postoje centri za obrazovanje gde se izdvaja određena količina novca za potrebe obrazovanja zaposlenih. vek će biti vek u kom će obrazovanje odraslih sa periferije doći u centar obrazovne politike svake zemlje čija se ekonomija zasniva na znanju. U raspravama o medijima. Profitabilna preduzeća u razvijenim zemljama su i okruženje za obrazovanje i učenje. razvoju demokratije.dostupnost. komunikacija nastavnika i učenika. Profesionalne organizacije Ovakve vrste organizacija formirane su da istražuju i šire znanja među svojim članovima. škole će se suočiti sa najtemeljnijim promenama: izbor sadržaja. Informisanje je osnovno pravo svakog čoveka. širenju ideja. Andragoška praksa iznedrila je mnoštvo alternativnih oblika i načina učenja koje ne praktikuje formalni sistem. organizacija nastave. Programi obrazovnog rada za odrasle. korišćenje različitih oblika nastave itd. 70 . Odrasli imaju pravo da razviju svoje potencijale i da uče. fleksibilnost organizacije. Koncepcija škole kao otvorenog sistema podrazumeva saradničke odnose. Ključno pitanje je pripremanje ljudi putem obrazovanja za promišljeno korišćenje informacija. Ovaj trend zasniva se na filozofiji doživotnog obrazovanja. Otuda vidimo i odgovornost medija u širenju i razvoju preduzetništva. položaj škole u društvu itd. savetovanja. U tome je potrebna saradnja preduzeća i obrazovnog sistema. Danas se ljudi sve više vraćaju obrazovanju jer je to zahtev društva i privrede koja se zasniva na znanju. načini finansiranja. pažljivi odabir informacija. Preduzeća i njihova udruženja mogu biti značajni činioci obrazovanja za preduzetništvo i svojim iskustvom širiti preduzetnički duh. sve će to biti predmet rasprava i reformi. Preduzeća i njihova udruženja Od sredine ovog veka obrazovno klatno se pomerilo od škole prema privredi. čija je suština u alternaciji rada i obrazovanja.

Kada je navika ili veština jednom izgrađena. izvođenje same radnje ne zauzima centralno mesto naše svesti. Barletom ispitivali su pilotiranje. mahinalno izvođenje. Odmoran pilot reaguje na 71 . Dok navike i radnje stičemo. Opisane odlike srećemo kod mnogih navika i veština. Psihološke osobenosti senzomotornih veština relevantne za proces profesionalnog obrazovanja odraslih Pojmovi navike i veštine nisu na jedinstven način definisani u savremenoj psihologiji. Mnogi podaci dobijaju se preko aparata a ne preko čula. Automatizam nije najadekvatniji termin i zbog toga što a) čim se pojavi greška u izvođenju radnje. uvežbane radnje izvodimo i neke druge fizičke i intelektualne radje. Perceptivni faktor kod veština Vojničke veštine danas nisu iste kao pre. naša pažnja posvećena je svakom pokretu koji treba da uvežbamo. elastičnost. iste greške. Može se reći da postoje dve vrste motornih. ona se odmah primezti( svesna kontrola postoji) i c) izvođenje nekih veština zahteva veliko učešće perceptivnog faktorastalnu procenu spoljašnjih uslova. ne nalazi se u prvom planu naše svesti. Kod obe grupe pronađen je sličan način reagovanja. Reči kao što su automatsko. Pojam veštine najbolje se može definisati kroz odnos sličnosti i razlika sa pojmom navike. Pokazano je sledeće: pilot-početnik i umorni pilot ne može na vreme da zapazi sve podatke koje pokazuju instrumenti.Page 71 of 80 65.. Navika se u svojoj suštini karakteriše izvođenjem istih ili sličnih pokreta u približno sličnim situacijama. U drugom svetskom ratu veliki broj psihologa izučavao je vojne veštine. samo izvođenje pokreta ne mora da okupira u potpunosti našu svest. Kod veština je drugačije. odnosno senzomotornih radnji. Umor degradira operatora na nivo početnika. b) čim iskrsne neka nova okolnost. Mada ni ovde pokreti nisu sasvim identični. mehaničko ipak ne opisuju stvarno psihološko stanje stvari. njihova pažnja je usmerena prvo na jedan pa na drugi pa na treći podatak. Čovek može da vozi ali i da posmatra i registruje saobraćajne znake. Grupa psihologa na čelu sa F. ona se odmah zapaža . krutosti. Često smo u stanju da pored naviknute. odnosno u postojanju sposobnosti za stalnim prilagođavanjem izmenjeim uslovima spoljašnje sredine. stalno prilagođavanje spoljašnjim promenama. Dok su jedne radnje manje više fiksirane. Senzomotorne radnje su one koje započinju percepcijom izvesne situacije i koje se završavaju motornom reakcijom na tu percepciju. može li se automatizam refleksa opisati kao veština ili navika? Kod navika i veština radnja koju izvodimo često nije predmet naše delatnosti tj. U veštačkoj kabini upoređivano je ponašanje pilota početnika i već obučenih pilota a kod ovih poslednjih upoređivano je reagovanje odmornih pilota i onih zamorenih višesatnim letenjem. Utvrđena je sličnost u ponašanju pilota-početnika i obučenih umornih pilota. Suština veštine je u nedostatku. Ta okolnost ima praktični značaj. Npr. Cilj nije bio samo praktičan(pronalaženje pogodnih metoda obuke pilotiranja) već i teorijskiutvrđivanje opštih odlika veštine pilotiranja i otkrivanje opšte prirode složenih senzomotornih veština. stalne bitna odlika drguih je promenljivost. nepostojanju ponavljanja. mašina i aparata kojima nije lako rukovati. Moderna vojska raspolaže velikim brojem oružja. Prve se najčešće nazivaju navikama a druge veštinama. Po mnogima jedan od znakova da je jedna radnja dosegla nivo navike ili veštine je njeno automatsko.

Vremeska organizacija pokreta vrši se na osnovu: a. filtriranje. prestanak reagovanja uopšte. bolest. Drugim rečima. kada primeti druge promene umorni pilot reaguje užurbano.vizuelna i zvučna draž. spoljašnje sredine c. Dok reaguje na prvu draž čovek nije u stanju da jasno i trenutno opazi i drugu. postoji jedan kratak period u kom čovek nije u stanju da prima nove informacije. Kod početnika . izvežbane percepcije spoljašnjih uslova. Šta može biti posledica ovoga? U mnogim situacijama. npr. početnik i umorni pilot reaguje samo na nju. Preopterećenost informacijama Čovekov organizam ima ograničene sposobnosti primanja informacija. reakcija na drugu draž će biti usporena. kad uoči promenu na jednom instrumentu. Vremenska organizacija pokreta kod veština Po mišljenju Bartleta i ostalih.. Na prvom mestu je psihološko stanje refrakcije.Page 72 of 80 instrument. Ako je vremenski razmak između dve draži suviše kratak. ako se i dalje povećava broj informacija dolazi do regresije u ponašanju. težeći nju da ispravi i dok to čini javljaju se druge promene koje on ne zapaža. razvijene percepcije unutrašnjih kinestezičkih osećanja d. može doći do bržeg primanja informacija. perceptivni prag je viši kod umornih i novih pilota Bartlet i saradnici ističu značaj perceptivnog faktora kod ove veštine.Šta se dešava kada informacja ima previše? 1. Vremenska organizacija sastoji se u pravom momentu započinjanja i završavanja određenih pokreta kao i u tačno utvrđenoj brzini i snazi sa kojom se pokreti izvode u pojedinim njihovim fazama. emocionalna napetost. Zamislimo da dve draži brzo slede jedna drugu. pogotovu opasnim (npr u saobraćaju) nemoguće je odreagovati na dve bliske draži za tako kratko vreme kao što se očekuje. na osnovu koordinacije sva tri prethodna faktora 72 . Psihološko vreme refrakcije Čovekov nervni sistem ima izvesna ograničenja koja se ne mogu vežbom savladati. ova organizacija delova u celinu još nije izgrađena.simuliranje namere da načinimo jedan pokret a načinimo drugi. To je karakteristika koja se prva stiče i prva gubi pod nepovoljnim uslovima kao što su umor. Tada se javljaju greške.daktilograf sve brže kuca ako mu se brže diktira 2. unapred stvorene namere i ''plana'' radnje b. finta u fudbalu. na prvu ispitanik treba da reaguje pritiskanjem tastera levom rukom a na drugu desnom. Degradacija veština kod umornih pilota posledica je perceptivne disorganizacije. To su dve draži u skoro isto vreme na koje je nemoguće odreagovati tako brzo. To se naziva psihološko vreme refrakcije.tablu kao na celinu. vremenska organizacija je jedna od najvažnijih osobina psihomotornih veština. Na opisanim principima zasniva se i varka u boksu. kada broj informacija pređe gornju granicu dolazi do nemogućnosti udovoljavanja zahtevima situacije 3. odlaganje. Njih moramo da poznajemo da bismo znali šta možemo a šta ne.

možemo da razlikujemo dve vrste koordinacija: 1. Vešt vozač će ''dozirati'' pritisak na pedalu. Svaka ruka treba da se stavi pod posebnu ''komapndu''.Page 73 of 80 Ova karakteristika veština zasniva se na perceptivnom faktoru. vozač. Ponavljanje bez obaveštavanja os vom uspehu ili neuspehu 73 . naročito veštih radnika kao i raspored alata na radnom stolu. koordinacija pretežno motorne prirode i 2. po tome što nema užurbanosti. Metode učenja veština i njihov značaj za profesionalno obrazovanje odraslih Kako se stiče veština? Koji je put razvoja veštine? Koje metode olakšavaju stivanje veština? Ponavljanje kao takvo. nepotrebne mišićne napetosti i umor Tri navedene odlike obično idu zajedno. Kada vozaču. na razvijenoj. U industriji odavno postoji oblast rada koja se naziva ''studija vremena i pokreta''. telo). Primeri: dete koje počinje da piše. Pri tom se teži eliminisanju nepotrebnih pokreta i svođenju rada na racionalnu meru. lice. Da bi se zadatak izvršio potrebno je ''razdvojiti'' aktivnosti obe ruke. ne može da doprinese poboljšanju izvoeđenja bilo koje radnje. ruke. usklađivanje više istovremenih pokreta. Dobra vremenska organizacija stvara jednu karakteristiku kojom se vešto izvedena radnja već na prvi pogled razlikuje od nevešte. koordinacije senzomotorne prirode.početnik je sav napregnut i vrlo brzo se umori od naprezanja u vožnji. 66. Odmah na početku se uočava tendencija da obe ruke rade jednu od te dve radnje. Kada se to postigne treba se navići da se obe radnje izvode isotvremeno.početniku iznenada iskrsne neka prepreka (crveno svetlo na semaforu ili sl) one će se trgnuti. skoro da celu gornju polovinu tela pokreće dok to radi (usta. Jednostavan prikazi ove karakteristike vidimo u zadatku koji zahteva da jednom rukom pravimo kružne pokrete po stomaku a drugom rukom lagano da se udaramo po glavi. Koordinacija pokreta Koordinacija pokreta znači usaglašavanje. Prva i završna izvođenja jedne veštine razlikuju se ne samo kvantitativno već i kvalitativno. Dobro izgrađena veština poznaje se po ''lakoći'' kojom se izvodi. Filmskom kamerom se snimaju pokreti radnika. Prva izvođenja sadrže mnogo nepotrebnih pokreta a pokreti koji su potrebni vrše se sa preteranom mišićnom napregnutošću i sa prevelikim utroškom energije. nema napetosti i naracionalnog trošenja vremena i pokreta. Eliminisanje nepotrebnih pokreta. Razvoj motorne veštine se manje više sastoji u eliminisanju nepotrebnih pokreta i u svođenju mišićnog napora na pravu meru. samo po sebi. Zatims e film pušta i analiziraju se pokreti uspešnih i neuspešnih radnika. usaršenoj percepciji spoljašnjih i unutrašnjih draži kao i na percepciji sklada ili nesklada između postojeće namere i već izvršenog dela radnje. Značaj vremenske organizacije: Uloga dobre vremenske organizacije može se videti iz mnogih siutacija svakodnevnog života. Isto tako to znači dovođenje u sklad izvesnih pokreta sa spoljašnjim uslovima. naglo stisnuti kočnicu i kola zaustaviti pre nego što je to bilo neophodno. Primer nemogućnosti obavljanja dve radnje istovremeno vidimo takođe kod vozača početnika koji sve radnje obavlja jednu za drugom i nije u stanju da ih obavlja istovremeno. Drugim rečima.

oni nam pokazuju da li smo izvedenu radnju uspešno uradili i ako ne.traganje za odgovorajučim pokretom na osnvou vizulene predstave o radnji. Praktično vežbanje uvek prati i vizuelna predstava o radnji. praktikovanja jedne radnje ili drila.  mentalno vežbanje. koje ima za cilj usavršavanje i napredak u aktivnosti. koju će pokušati da sledi pri izvođenju radnje. Rečima se može koliko-toliko opisati unutrašnji doživljaj radnje. Opisima se može ukazati na ključne momente radnje. Ovde imamo prelaz sa čisto vizuelne na motornu predstavu radnje. globalne predstave o radnji koju treba naučiti.prosto ponavljanje .Ovi pokrti mogu da nagoveste motornu predstavu pravih pokreta ali ne mogu da zamene po vrednosti aktivne pokrete.  motorna predstava radnje.mentalna praksa je u stvari mentalna analiza radnje i pokušaj da se ona što bolje izvede. Ponavljanje je nužna okolnost koja omogućuje da izvesni važni činioci učenja mogu da deluju. onda će on ponavljati radnju mehanički. Instruktor svojim rukama pokreće udove učenika. zašto a sa druge strane. Poznavanje rezultata pruža motivaciju za još veće zalaganje. Ponavljanje je nužan uslov razvoja veštine ali ne i dovoljan. Za olakšavanje sticanja ispravne slike o radnji koriste se razni načini:  demonstracija radnje. individualne. Postoji osnov za verovanje da će mentalno vežbanje doprineti boljoj organizaciji rada i kvalitetnijim metodama Metoda celine i metoda delova 74 .Page 74 of 80 nemaju nikakvu vrednost. položaj tela. Stvaranje predstave o radnji Prva stvar u sticanju jedne veštine je stvaranje opšte. sistematsko. Verbalni opis radnje pruža učeniku orijentaciju.  verbalni opis radnje – dopunjuje sliku radnje koju daje demonstracija. Bitno je kako se ponavljanje izvodi. Kada ponavljanje za onoga ko vežba nema smisla. Mnogi ističu razliku između . Ponavljanje nema istu ulogu na početku i na kraju učenja veštine. Što je slika potpunija uslovi za izgradnju veštine su bolji.sticanje motorne predstave je jako bitno i u tom cilju se rade i pasivni pokreti (vođeni). ima podsticajnu f-ju. Tu se javljaju nove ideje koje se u praksi uvežbavaju. To se čini ukoliko postoje teškoće u treningu i to na početku obuke. ponavljanje ima ulogu koja se često definiše kao ušvršćivanje. Onaj koji vežba mora znati koja je svrha toga. Cilj ovog postupka je omogućavanje kinestezičkog opažanja radnje. Ponavljanje može da se pretvori u svoju suprotnost i da postane opasno. pod kojim uslovima. bez interesovanja i neće postići cilj.vežbanja u užem smislu ili treninga. tako i senzomotorne veštine bivaju sve bolje ukoliko se češće vežbaju.  pasivni pokreti.čistog ponavljanja. ili kad on misli da nema smisla. Neki autori prave paralelu pa kažu: kao što mišić jača ukoliko se više napreže. Na početku i u sredini ponavljanje omogućuje dejstvo opisanih činilaca učenja. Treba znati šta ima da se uči.  poznavanje rezultata. može se opisati pokret. U završnoj fazi. bitno je šta se psihološki odigrava u pojedincu za vreme ponavljanja iste radnje.vežbanje koje je planirano.

sinhronizacijom posebnih radnji onda treba preći na metodu celine. pokazala su da postoje ''niže'' i ''više'' jedinice u veštinama.. Sve zavisi od prirode veštine.njenim odlikama. složenosti. Ispitanici prvo uče da primaju. Ako se jedna veština odlikuje koordinacijom. šalju ili kucaju pojedina slova. Naravno. Podela na delove omogućava uvid u komponente radnje 1. Središnje tzaravni se nazivaju platioma a pored njih postoje i završen zaravni koje obično znače prekid u napredovanju. kod izbora metode obuke treba se pitati da li deoba ''podele na delove'' ruši prirodnu celinu radnje. veštine koje se karakterišu organizacijom pokreta u nove celine treba učiti metodom celine.Page 75 of 80 Prilikom učenja složenih senzomotornih veština svaki praktičar stoji pred sledećim pitanjem: da li je najbolje prvo vežbati sastavne komponente radnje ili odmah preći na vežbanje radnje u celini? Ne može se dati jedan odgovor koji bi važio za sve slučajeve. slabljenje 2. Ispitivanja u kojima su ispitanici učili da šalju oruke Morzovom azbukom ili da kucaju na mašini. Platoi i granice u sticanju veština Odavno je poznati da se krivulja učenja sastoji od zaravni i platoa i da se s vremena na vreme javljaju prekidi u napredovanju u učenju (Brajan i Harter). što je manje povezana. manje se uklapa u veću celinu. izdvojeno vežbanje (metoda delova). Ako stvari tako stoje. Ako je to slučaj treba preći na izvođenje radnje u celini. Ako su pak sastavne radnje složene i raznovrsne treba podeliti veštinu na delove i vežbati deo po deo. od složenosti. struka. nedostatak motivacije. od povezanosti pokreta u njoj. ''niže'' se moraju u dovoljnoj meri savladati. hijerarhija navika (prelaženje sa nižih na viže jedinice u vežbanju često prouzrokuju zastoj . trenutni). DODATAK Profesija. složene navike i veštine ne predstavljaju samo sumu i zbir komponentnih pokreta već izvesne svojerodne celine koje imaju svoju specifičnu vremensku i prostornu organizaciju pokreta 2.. Ali ''više'' jedinice nisu prost zbir ''nižih''. Naizgled ista radnja se u stvari razlikuje kada se izvodi zasebno i kada se izvodi kao deo veće celine. prezasićenost. zanimanje Pedagoška enciklopedija 75 . Najčešći uzroci javljanja platoa su: 1. I pri prelaženja sa jedne metode na drugu može doći do zastoja. manje koordinirana sa drugim pokretima. kasnije reči i fraza. Što je radnja samostalnija tj. Vežbanje radnje u celini preporučuje se kod veština koje sadrže motorne i senzomotorne koordinacije. Metod vežbanja mora se prilagoditi veštini koja se uči. utoliko je opravdanije njeno posebno. Takođe se preporučuje da se kod takvih veština koje poseduju ''više'' jedinice što pre pređe na njihovo uvežbavanje. 3.

radnih zadataka radi stvaranja dobiti. struku. Razlikovanje amatera i profeionalca je češće od razlikovanja profesije i zanimanja. Iz njene ovakve zasnovanosti proizilazi i karakteristika profesija koja se ogleda u visokoškolskom obrazovanju kao kriterijumu za prepoznavanje profesionalne strukture zanimanja. Najčešće podele zanimanja su na: privredna i neprovredna. autonomija i autoritet. Pojam profesija nema precizno značenje. nastala na osnovu povezivanja zanimanja po principu srodnosti. Tu se najčešće navode : postojanje sistematskog teorijskog znanja. Težnja ka perfektnosti (kompetentnosti) je distinktivno obeležje profesionalnog obavljanja aktivnosti.Page 76 of 80 Najčešće se neopravdano termin profesija koristi kao sinonim za poziv. službu. Kad to nije slučaj. Ekstremna podela rada je razvila profesije u mnoštvo novih zanimanja. Postoji i jedno opštije značenje profesije. Prihvatajući sadržaj kao bitno svojstvo struke. posao. rezerviše se za različite stvari. Pod zanimanjem se shvata trajnije obavljanje radnih poslova i podrazumeva dijalektičko jedinstvo čoveka i rada koji se kontinuirano menjaju. grupa profila struka (50% zajedničkih stručnih sadržaja) 76 . Struka je uža ili šira grupacija zanimanja. Svi ovi faktori doprineli su da mnoga zanimanja odumiru. nova nastaju a neka se modifikuju. poziv. uslužna orijentacija. Zato je možda preostalo da se prihvati istočno i zapadnoevropsko shvatanje po kom je profesija stalno zanimanje. Na kvalitet i kvantitet razvoja zanimanja uticali su brojni faktori: društveni odnosi i uređenje. Postoje različiti kriterijumi klasifikacije zanimanja: složenost. materijalne i svake druge. zanimanje. Podrazumeva osposobljenost. tehnička revolucija.povezivanjem srodnih delatnosti u struke. u našoj zemlji su utvrđeni sledeći odnosi: grupa srodnih zanimanja utvrđuje se profil. U sociološkim raspravama postoji minimalna saglasnost oko obeležja profesije. vrsta itd. radije se govori o profesionalizaciji nekog zanimanja nego o profesiji jer profesija podrazumeva jednu vrstu kontinuirane socijalne dinamike zanimanja. stručnost i područje delatnosti u kojoj je neko prema društvenoj podeli rada raspoređen i radne zadatke koje stalno obavlja u okviru određenog područja rada. Prvo nosi teškoće jer radnik nije adekvatno obrazovan za posao koji radi dok u drugom slučaju imamo radnika koji je potencionalno sposoban za rad. profesionalna subkultura i kodeks profesionalne etike. Nastala je u zanatstvu i najpre su formirane za oblast proizvodnje i to prema predmetima rada. To je opšti termin za zvanje. Već odavno je na delu proces deprofesionalizacije zanimanja. složena i veoma složena. Zanimanje podrazumeva obavljanje određenih poslova. profesionalno udruživanje. Zanimanje se može steći obavljanjem određenih poslova u procesu rada (funkcionalno stečeno zanimanje) ili usmeravanim obrazovanjem (intencionalno stečeno obrazovanje). tokom vremena je proširilo svoje značenje. jednostavna. podela rada itd. Ovaj prpces redukuje. težnja ka savršenstvu. Teškoće u identifikovanju diskriminativnih svojstava profesije su takve da otežavaju razlikovanje profesije od zanimanja. Poreklo pojma je vezano za pojavu univerziteta. Neki autori navode još i trajno bavljenje zanimanjem. društvena kontrola i sankcije. monopol na stručnu ekspertizu. otvara i briše granice područja eksluzivnog prava delatnosti profesioanlnih grupa. muška i ženska i sl. struku itd.

kao 77 . Specijalizacija – oblik usavršavanja iz užeg područja struke. Moguće je profesionalno obrazovanje u institucijama koje imaju uslova da obezbede praktičnu nastavu. Grci i Rimljani su rad posmatrali kao prokletstvo.podrazumeva sticanje dodatnih znanja i veština radi uspešnog savlađivanja zahteva rada koji proističu iz tehnoloških promena unutar zanimanja. klinika. Takva se stručna osposobljenost može steći uspešnim radnim iskustvom određenog trajanja koje se ispita i testira...Page 77 of 80 Profesionalno obrazovanje odraslih Pedagoška enciklopedija Profesionalno obrazovanje odraslih se sprovodi na više načina što zavisi od obrazovnih karakteristika odraslog čoveka. Njemu ne mora prethoditi u celosti savladan program osnovnog obrazovanja. polaganje ispita ili nastave III stepena na fakultetu. I ona može biti formlan i neformalna.KULIĆ Rad i obrazovanje u uslovima zanatske proizvodnje Rad je na nižim stupnjevima ljudskog razvoja bio integralni deo života i nije se razlikovao od dokolice. Moguće je i sticanje i formalnih diploma stručnog obrazovanja u institucijama koje su specijalizovane za obrazovanje odraslih (RU. ujednačavanje šansi za napredak između mladih i starih. Načini sticanja su rani: praktičan rad na radnom mestu (laboratorija. Obićno se koristi za složenije i dugotrajnije programe. životne situacije učenika i dr. potreba radne organizacije. napusti ali se zadržavaju sva prava iz radnog odnosa uz obavezu vraćanja na radno mesto nakon završenog obrazovanja. Egipćani. PITANJE Međuzavisnost rada i obrazovanja. npr. Obrazovanje uz rad i iz rada: ovaj oblik obrazovanja obuhvata sva područja i oblike obrazovanja zaposlenih. NU) Osposobljavanje za rad: sticanje nižih stepena stručen osposobljensoti. Prekvalifikacija: promena zanimanja ili struke unutar istog ili nižeg stepena kvalifikovanosti. Specijalizacija je jedan od programa postdiplomskih studija i traju od 2 do 3 godine.. Školovanje odraslih (uz rad i iz rada) sastoji se u sticanju različitih stepena stručne osposobljenosti u ustanovama usmerenog obrazovanja koje obrazuju mlade i odrasle. DODATAK YA 4. mada to nije jedini način). fabrika. Obrazovanje iz rada se ostvaruje tako da se rad privremeno prekida. Stručno usavršavanje.). Glavni ciljevi: razvoj ličnosti. Potrebno je zbog raskoraka između zahteva privrede za određenim kadrovima i profesionalne strukture zaposlenih. Teži ostvarivanju koncepcije doživotnog obrazovanja. Razlika: obrazovanje uz rad se odvija na samom radnom mestu u sklopu radnog vremena. pri čemu zaposleni odrasli bi trebalo da savladaju program koji je adaptiran: kraći je a organizacija i metode rada su prilagođene vremenskih i psihofizičkim mogućnostima odraslih. veća produktivnost u radu.. Moguće je kroz: formalno ( dopunsko) i neformalno (samoobrazovanje.

U tim uslovima ljudske ruke su bile i glavno sredstvo rada što nije zahtevalo posebno obrazovanje. Robert Oven. Stotine radnika radili su zajedno u jednoj radionici. desio se pronalazak parne mašine. To je prvi proizvodni sistem koji primenu nauke u proizvodnji shvata kao imperativ. npr. Manuelni rad je podeljen na jedinice koje zahtevaju manje znanja i iskustva. U srednjevekovnoj zanatskoj radionici zaposleni su majstor i jedan ili dva pomoćnika. Pojedini teoretičari tog vremena naglašavaju značaj obrazovanja radnika. Manufaktura je zasnovana na kooperaciji rada u širokoj skali. Broj zanatlija se u gradovima povećava i oni dobijaju sve značajniju ulogu. promene u privredi. Adam Smit. ''Kućna industrija'' nastaje oko 1600. Kada završi uspešno svoju obuku. pogotovu što se znanje prenosilo sa oca na sina. Oni su bili zainteresovani za šire obrazovanje. Rad i obrazovanje u uslovima mašinske industrijske proizvodnje Prelazak sa zanatskog na industrijski način proizvodnje tekao je postupno. šegrt se zapošljava kao kalfa i biva mu dozvoljeno da pruža pomoć drugim majstorima unutar zanata. Nedostatak potrebe za posebnim profesionalnim obrazovanjem u uslovima industrijske mašinske proizvodnje posledica je podele rada koja radnu snagu čini 78 . razvijajući veštine u različitim porodičnim grupama. u Engleskoj sa pojavom preduzetništva. Ovom sistemu prethode manufaktura i tzv. Uvođenje mašina u proizvodnju težilo je što više produktivnosti uz što manje radnika. Sasvim je moguće da je ovakav sistem učinio specijalizaciju mogućom. šegrta i kalfa. Zanatska proizvodnja se najčešće obavljala kao pojedinačna proizvodnja.porodični sistem. Pojava široke skale mašinske industrije označava fundamentalne promene u načinu proizvodnjje. sloboda u odnosu na preduzeće i sl). svestranije. I žene i deca se uključuju u proces proizvodnje u jako lošim uslovima. U njoj je porodica osnovni oblik radne grupe. Poslodavci se na brinu o zdravlju radnika niti o njihovom obrazovanju mada se osećao nedostatak kvalifikovanih radnika. Rad je postao složeniji izrastanjem zanatstva u posebnu privrednu granu. Srednjevekovni zanatlika i njegovi pomoćnici poznavali su ceo niz poslova i ceo proces proizvodnje što je podrazumevalo neku vrstu pripreme koja je u srednjem veku dobila ustaljenu formu.Hopkins smatra da u to vreme ne postoji jedna kontinuirana šema radničkog obrazovanja obezbeđenog od samih poslodavaca koji su tek u modernom vremenu odlučili da ulažu u obrazovanje. Reč je o merama emancipacije u svim sferama života i rada u f-ji obezbeđivanja interesa najširih masa pri čemu obrazovanje poprima najvažnije mesto i ulogu. Porodična industrija povećava broj zaposlenih radnika utirući tako put manufakturnom sistemu proizvodnje. urbanizacija. revolucija u tekstilnoj proizvodnji. Šegrt je mladić koji je učio zanat radeći sa majstorem u njegovoj radionici. Zanatlije su u ovo vreme imalu profesionalnu autonomiju (samostalno odlučivanje. Na primer u Engleskoj. Radnici se plaćaju proizvodom koji je izrađen. Tehnološke promene koje prethode industrijskoj revoluciji dovode do veće mobilnosti stanovništva. To je primoralo radnike da se bolje organizuju i preuzmu aktivniju ulogu u sticanju znanja. Svoj procvat ono je doživelo u srednjem veku.Page 78 of 80 servilan i degradirajući proces koji je namenjen robovima.

da upozna učenika sa osnovnim znanjima iz oblasti organizacije i upravljanja preduzećem profesionalno obrazovanje neće odgovoriti na izazove tehnologije ako ne bude prožeto znanjima iz kibernetike. Za tu novu realnost. Ta priprema bi morala da sadrži: . informatike.da obezbedi zaposlenima razumevanje svih aspekata moderne industrije . obučavajući ih za kratko vreme za specijalzovane zadatke. samostalnost. je u situaciji da ispravlja nedelotvorni sistem obrazovanja i da zaposlenima osigura uslove za kontinuirano obrazovanje i učenje. Industrijaska revolucija u svom usponu zahteva da radnici stiču sve duže osnovno obrazovanje i stručno osposobljavanje ali i tehničkw i teoretske veštine. sa druge strane. Dolazi do radikalnog sužavanja profesioanlnih profila. organizaciono. svodeći je na jednu jeidnu veštinu. To je imalo posledice i po obrazovanje. Tehnološka pismenost podrzumeva i kritičko mišljenje.da osigura polaznicima trasferbilne oveštine koje će im omogućiti brzo ilako prilagođavanje na nove tehnološke promene . logike. elektronike. kadrovski. kao što bi trebalo. Poslodavci su tražili ove ljude među nekvalifkovanim radnicima koji su masovno dolazili sa sela. bolja organizacija rada i naglasak na značaju organizacije rada. Početkom 20. Brze promene u razvoju rada stavljaju u kvalitativno drugačiju poziciju i školu i preduzeće. znači postojala za radnicima koji će znati da rade samo jednu vrstu posla. ekonomski. 79 . matematike. preduzeće se mora pripremiti. Škola je još uvek zaokupljena obezbeđivanjem posla mladima a ne. preduzeće. Nije sporno da će samo dobro obučen personal imati respektivnu poziciju u svetu ekonomije. Učenicima je neophodno osigurati takvu profesioalnu pripremu koja će im omogućiti razumevanje celokupnog sistema proizvodnje koja je automatizovana. Potreba je. posebno zbog toga što industrija menja svoje prvobitne potrebe u kadrovima. da ih uči kako da taj posao dobro obavljaju. Rad i obrazovanje u uslovima naučno-tehnološke revolcuije proizvodnje Usložnjavanje rada i njegova intelektualizacija bacaju novu svetlost na sistem obrazovanja koji je u obavezi da ponudi obrazovne programe koji će dovoljno izražavati tehničko-tehnološke promene. Ostaje otvoreno pitanje kakvu profesionalnu pripremu treba da ponudi savremeni i budući obrazovni sistem. veka dolazi do značajnih promena. inicijativu i sl.Page 79 of 80 jednostranom.masovna proizvodna tehnika. Radi se o tome da savremeni sistem obrazovanja obezbedi u tehničkim veštinama dobro osposobljenu radnu snagu kako bi se odgovorilo na potrebe asocirane sa mikrokompjuterima i drugim izumima visokih tehnologija. pojava velikih industrijskih preduzeća.

Page 80 of 80 80 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful