Subiectul II Varianta 1 A. 1. E - Podişul Someşan; F - Podişul Bârladului; 2. 8 - Motru; 11 - Someşul Mic. B.1.C;2. B;3. 5. C.1.d;2.d;3. b;4. b; 5.d. D.

- deosebire: altitudinile Munţilor Apuseni se situează sub 2.000 m, în timp ce muntii Grupei Parâng depăşesc frecvent 2.000 m, chiar 2.500 m; - deosebire: altitudinea maximă este de 1.849 m în Munţii Apuseni (Vf. Bihor) şi de 2.519 m în Grupa Parâng (Vf. Parângu Mare); - deosebire: în Grupa Parâng este bine dezvoltat relieful glaciar, iar în Munţii Apuseni lipseşte relieful glaciar, fiind bine reprezentat relieful carstic; - deosebire: gradul de fragmentare este mai mic în Grupa Parâng şi mai mare în Muntii Apuseni datorită prezenţei „depresiunilor-golf", a densităţii reţelei hidrografice. E.în Carpaţii Orientali sunt numeroase centre ale industriei produselor lactate datoita creşterii bovinelor pentru lapte pe baza păţunilor, datorită tradiţiilor legate de prelucrarea laptelui şi obţinerea unor produse renumite la nivel naţional. Se acceptă orice altă formulare care păstrează acelaşi sens cu ideile menţionate în ba^m.Se acceptă orice alt răspuns corect. Varianta 2 A.1. B - Munţii Apuseni, D - Podişul (Piemontul) Getic; 2. 1 - Timişoara, 6 - Braşov. B.1.H; 2.4; 3. E. C.1.d;2.a;3.b;4. b; 5. b. D.- deosebire: relieful Munţilor Banatului s-a format pe roci predominant cristaline si sedimentare (calcare), în timp ce relieful Grupei Nordice a Carpaţilor Orientali s-a format pe roci cristaline, vulcanice şi sedimentare cutate (fliş); - deosebire: altitudinea maximă în unitatea Munţii Banatului este de 1.446 m in (Munfl Semenic), iar în Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali ajunge la 2.303 m (Munţii Rodnei); - deosebire: Munţii Banatului se prezintă sub forma a două sectoare, unul în est, mai înalt, orientat N-S şi altul în vest, fragmentat, cu înălţimi sub 1.100 m, iar Grupa Nordică a Carpaţi;or Orientali se remarcă prin dispunerea sub formă de trei şiruri paralele cu alcătuire petrografica specifică, orientate NV-SE; - deosebire: în Munţii Banatului este bine dezvoltat relieful petrografic format pe calcare (carstic), iar în Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali este prezent relieful glaciar. E.1, Carpaţii, prin altitudini ridicate, temperaturile scăzute, precipitaţiile abundente, durata mare a perioadei de îngheţ, pantele abrupte, stratul subţire de sol determină condiţii puţin favorable pentru aşezările umane, în general, şl pentru densitate mare, Tn special - 2p; 2. La latltudirţea României, mişcarea generală a aerului se produce, preponderent,de la vest spre est, determinând: repartiţia descrescătoare a precipitaţiilor de la vest la est; diminuarea caracterului oceanic şi accentuarea continentallsmulul. Tn vest, precipitaţiile medii anuale se situează la 630 mm/an, în timp ce în est, la aceeaşi latitudine, precipitaţiile medii anuale ajung la valoarea de 400 - 500 mm/an, Relieful, prin altitudine şi orientarea culmilor, constituie o barieră in calea maselor de aer oceanice bogate Tn

precipitaţii. Influenţele oceanice nu depăşesc barlafl Carpaţilor Orientali Varianta 3 A.1. E - Grupa Parâng, G - Câmpia Bărăganului; 2. 7 - Jijia; 11 - Bega. B.1. B; 2. 9; 3. Munţii Banatului. C.1. b;2.d;3.d;4.a;5.a. D.- asemănare: ambele unităţi s-au format prin cutarea scoarţei terestre; - asemănare: altitudinile sunt mari, depăşind 2.000 de metri în ambele grupe; -asemănare: prezenţa reliefului glaciaratât în Grupa Retezat-Godeanu cât şi în Grupa Făgăraş; - deosebire: Grupa Făgăraş se prezintă sub forma a două culmi principale: culmea nordică, masivă, cu altitudini de peste 2000 m şi culmea sudică-, având altitudini sub 2000 m, fragmentată de reţeaua hidrografică, iar în Grupa Retezat-Godeanu culmile sunt paralele, despărţite prin reţeaua hidrografică; - deosebire: în Grupa Retezat-Godeanu sunt forme de relief carstic, care nu sunt specifice grupei Făgăraş. E.1. Potenţialul hidroenergetic al râurilor este mai mare în cursul superior (în zona de munte), datorită pantei accentuate care determină o viteză mare, dublată de forţă; amenajările hidroenergetice sunt propice în zonele de munte pentru că albia este îngustă şi adâncă, rocile sunt foarte dure, rezistând presiunii unui mare volum de apă, iar forţa apei în cădere asigură funcţionarea turbinelor care produc energie electrică; majoritatea hidrocentralelor au fost construite în regiuni montane: Porţile de Fier I şi II, Vidraru, hidrocentralele de pe Bistriţa. în zonele de câmpie, amenajările hidroenergetice sunt dificile datorită pantei slabe, vitezei reduse de curgere şi solurilor sedimentare cu duritate scăzută şi permeabilitate mare - 2p; 2. Aşezarea României pe 5° de latitudine şi influenţele exterioare determină diferenţe de temperatură între regiunile sudice şi cele nordice. Datorită dispunerii latitudinale, temperatura medie anuală scade de la sud la nord cu aproximativ 2,5°C, ceea ce reprezintă un gradient normai de scădere latitudinală a temperaturii. La această diferenţă se adaugă influenţa reliefului, diferit ca altitudine în sud, unde este prezentă treapta de câmpie (până la 300 m altitudine), faţă de regiunea nordică, marcată de prezenţa treptei de munţi, cu înălţimi ce se ridică la 2.000 m - 2p. Varianta 4 A.1. A - Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei, E - Subcarpaţii Moldovei; 2. 3 - Suceava, 5 - Giurgiu. B.1.F;2.D;3.2. C.1.d;2, c; 3. c;4. a; 5. a. D.- deosebire: altitudinea maximă ajunge la 2509 m în grupa Retezat-Godeanu (Vf. Peleaga) şi la doar 1849 m în Munţii Apuseni (vf. Bihor - M. Bihor); -deosebire: calcare şi relief carstic în Munţii Apuseni şi şisturi cristaline în Grupa Retezat-Godeanu. - asemănare: ambele unităţi montane s-au format în orogeneza alpină. E.1. Alunecările de teren se produc datorită existenţei pantei şi a prezenţei argilei şi/sau a marnei în substrat. Se adaugă climatul continental, cu ploi neregulate, torenţiale sau îndelungate, cu topiri bruşte de zăpadă, alternând cu perioade de secetă, când terenurile

argiloase se usucă. 2. Podişul Dobrogei este cea mai veche unitate de relief a ţării datorită prezenţei şisturilor verzi în Podişul Casimcei şl orogenezei hercinice prin care s-a format Masivul Dobrogei de Nord. Varianta 5 A.1. F - Podişul Bârladului; H - Grupa Retezat-Godeanu; 2. 3 - Tg. Mureş, 6 - Craiova. B.1.E;2. H;3.G. C.1. a; 2. c; 3. b; 4. c; 5. d. D.- deosebire: climat de dealuri în unitatea C şi climat de munte în unitatea H; - deosebire: temperatura medie anuală este de 6-8°C în unitatea C şi de 0-6°C în unitatea H; - deosebire: cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 600-800 mm în unitatea C şi de 800-1200 mm în unitatea H. E.- Dunărea - prin cantitatea mare de aluviuni transportate şi depuse în mare - 2p; - Marea Neagră, prin mareele cu amplitudine redusă şi prezenţa curenţilor circulari - 2p. Varianta 6 A.1. C - Munţii Banatului, F - Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei; 2. 3 - Suceava; 4 - Vaslui. B.1.H;2. E; 3. G. C.1.c;2. b;3.c;4.d;5. b. D.- deosebire: Grupa Sudică are altitudinea maximă mai mare (Munţii Ciucaş-1954 m) decât Munţii Apuseni (Munţii Bihor-1849 m); - deosebire: în Munţii Apuseni este bine reprezentat relieful carstic, iar în Grupa Sudică specific este relieful pe gresii şi conglomerate; - asemănare: ambele unităţi au structură de orogen, fiind formate prin cutarea scoarţei în timpul orogenezei alpine. E.1. densitatea redusă a populaţiei în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H (Grupa Retezat-Godeanu) se datorează climatului montan (temperaturi scăzute, precipitaţii abundente, vânturi puternice), reliefului (înălţime, pante accentuate), solurilor puţin fertile, vegetaţiei de pădure dominante. 2. amplasarea unui combinat al metalurgiei neferoase în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 1 (Tulcea) se datorează importului de bauxită, prelucrată într-un oraş-port la Dunăre, ceea ce conferă rentabilitate producţiei de alumină, prin transportul produselor pe calea apei, considerat cel mai ieftin. Varianta 7 A.1. D - Podişul Târnavelor, G - Subcarpaţii Getici; 2. 2 - Prahova, 4 - Vedea. B.1.H;2.B;3. Bihor. C.1. c; 2. a; 3. d; 4. c; 5. a. D.Deosebiri: - în Podişul Târnavelor este caracteristic un climat de dealuri şi podişuri, în timp ce în Câmpia Olteniei etajul climatic specific este cel de câmpie;

nisipuri).2. Varianta 9 A. B. în timp ce în Subcarpaţii Moldovei se resimt influenţe climatice de ariditate care accentuează gradul de continentalism. Jijia.Deosebiri: .Câmpia de Vest are un climat de câmpie.1. pietrişuri. Subcarpaţii Getici constituie. E. C. 3 . 2. c..c. . .2.1.4. c. C.important coridor de transport fluvial ce asigură legătura dintre Marea Neagră şi Marea Nordului. comparativ cu Podişul Dobrogei (unde altitudinea maximă este de 467 m în Vârful Greci din Munţii Măcinului). scandinavo baltice. 3 .Subcarpaţii Getici au altitudini mai mari (altitudinea maximă este 1218 m în Vârful Chiciora).Dealurile Silvaniei.d. în timp ce în Podişul Târnavelor sunt mai scăzute fiind de 6-9 °C. de -38. prin intermediul Canalului Dunăre-Main-Rhin Varianta 8 A. D. . şisturi verzi. calcare sarmatice. H .Podişul Mehedinţi.1. favorizând dezvoltarea unor activităţi economice .1.. b.Podişul Someşan. . Dâmboviţa. s-a înregistrat în 25 ianuarie 1942 temperatura minimă absolută din România.5. 6 .în Câmpia de Vest cantitatea anuală de precipitaţii are valori mai mici de 600 mm. gresii). însă.a. 2. B. 3.B. .4. 6 . D. în timp ce în Podişul Dobrogei se întâlnesc roci variate (graniţe.în Câmpia de Vest se resimt influenţe climatice oceanice care determină un climat umed şi moderat termic. iar sectorul sudic s-a format prin sedimentare. loess.în câmpia Olteniei sunt caracteristice influenţe climatice submediteraneene care determină un climat mai blând.1. în timp ce în Podişul Târnavelor se resimt influenţe climatice oceanice care determină un climat moderat termic şi umed. « E. D . în timp ce în Subcarpaţii Moldovei valorile sunt cuprinse între 600 şi 850 mm. Pădurile lipsesc în Bărăgan deoarece cantităţile anuale ale precipitaţiilor căzute sunt insuficiente dezvoltării vegetaţiei arborescente. genetic o unitate uniformă care s-a format prin cutarea depozitelor sedimentare acumulate la exteriorul Carpaţilor. 2.2p. d.în Câmpia Olteniei temperaturile medii anuale au valori de 10-11 °C. F . 2.Jijia. . Geologic s-a conturat în urma mai multor orogeneze (baikaliană. într-o ultimă etapă de înălţare a acestora (finalul orogenezei alpine).Crişul Alb.a. Deosebiri: r Podişul Dobrogei este o unitate complexă geologic şi geomorfologic. nisipuri. La Bod. 2. 3.1. E. 5. pe când în Subcarpaţii Moldovei este caracteristic un climat de dealuri şi podişuri.amenajări hidroenergetice (Porţile de Fier I şi II) .3. hercinică).în Subcarpaţii Getici predomină rocile sedimentare friabile (pietrişuri.Deva.5 °C datorită manifestării fenomenului de inversiune termică caracteristic depresiunilor intramontane.1. în depresiunea Braşov.Subcarpaţii Getici. situarea la ţărmul Mării Negre.3. E.Piatra-Neamţ. E . F.1. c. a.

Podişul Bârladului.1. . şantier naval).1. B.Câmpia Olteniei are un climat de câmpie.complementare (transport maritim.e de aproximativ 180-200 m. Pe de-o parte. F. apa lacurilor se evaporă în cantităţi mari favorizând salinitarea apei.vecinătatea Mării Negre asigură României largi perspective pentru dezvoltarea transportului maritim şi a activităţilor comerciale (prin portul Constanţa. pe de altă parte. c.deosebire: în timp ce Câmpia Olteniei este. E. 2. la contactul cu lunca Dunării. 2. cu interfluvii extinse. 6 (Brăila). 3. d. B. F .Târnava Mare. A . 11 . 5. Varianta 10 A. d. în timp ce în spaţiul deltaic altitudinea maximă este de 12.1.1. se derulează aproape 2/3 din comerţul exterior al României. 2 . o câmpie de terase. iar în Podişul Bârladului iarna bate Crivăţul. d. care determină un climat blând.Deosebiri: . permit manifestarea fenomenului de evapotranspiraţie. cu precădere în timpul verii. 2.în Câmpia Olteniei sunt prezente influenţe climatice submeditaraneene. 2. a.1. E (Câmpia Olteniei).în Câmpia Olteniei bate Austrul. molisoluri cu un conţinut ridicat de humus şi soluri aluvionare (de luncă) cu umiditate ridicată care favorizează cultura plantelor.4 m pe grindul Letea (sau 47 m pe Insula Popina din complexul lagunar Razim-Sinoe). iar în Podişul Bârladului se întâlneşte un climat de dealuri şi podişuri. . 2. Delta Dunării are suprafeţe reduse de uscat. şi alt strat la adâncimi mai mari de 200 m. 4.1. despărţite de culoarele largi de vale ale afluenţilor Dunării. 3. bogat în hidrogen sulfurat. în cea mai mare parte. prin capilaritate sărurile din sol ajung la suprafaţă favorizând sărăturarea solurilor sau a pânzei freatice. D.deosebire: altitudinile Câmpiei Olteniei sunt mai mari decât altitudinile Deltei Dunării. care asigură existenţa vieţuitoarelor. 3. pe când în Podişul Bârladului sunt prezente influenţe climatice de ariditate care sporesc gradul de continentalism. . oxigenat. unicitatea Mării Negre constă în existenţa a două straturi distincte de apă: unul la suprafaţă. 2. în Câmpia Olteniei altitudinile sunt cuprinse între 200-300 m. Varianta 11 A. D. c. 3.asemănare: atât pe grindurile din Delta Dunării cât şi în sudul Câmpiei Olteniei apar dune de nisip.Călăraşi. la contactul cu Podişul Getic şi circa 100 m. Câmpia de Vest este o importantă regiune agricolă deoarece în cadrul ei se întâlnesc soluri fertile. salinitate de 18-19 la mie.Munţii Poiana Rusca. E .Câmpia Olteniei.Grupa Retezat-Godeanu. 2. a. C. 1 . cutarea sedimentelor. b. lipsit de oxigen. 5. E. 2. la care se .Ploieşti.1. în nord. c. G . Mehedinţi.Câmpia Olteniei.. c. în Bărăgan sunt frecvente lacurile cu apă sărată deoarece valorile ridicate ale temperaturilor. petrochimie. 4. gaz toxic. 9 . care nu favorizează existenţa vieţuitoarelbr. cu o grosim. reprezentate prin grinduri şi ostroave rezultate în urma acumulării fluvio-maritime..Ialomiţa. C. comerţ. . cel mai mare din bazinul pontic.

Baia Mare. 2 . Varianta 12 A.deosebire: în Munţii Apuseni temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 6 şi 0 °C.) . b. 8 (Mureş).factorul antropic. fie prin suprapăşunatul produs de turmele de ovine. . campare.Munţii Banatului. G .2p.. G .2p. Varianta 13 A. sedimentare. 2.2p.deosebire: în Podişul Dobrogei temperatura medie anuală este cuprinsă între 10-11 °C. 3.. în timp ce în Podişul Dobrogei de Nord acestea sunt cuprinse între 400-600 mm.5. .. c. C.Câmpia Bărăganului. în timp ce în Podişul Dobrogei de Nord temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 10 şi 11 °C: . D.2.1.Deva. în timp ce Podişj] Dobrogei de Nord primeşte influenţe climatice de ariditate şi influenţe climatice pontice.1. exploatate în prezent de către ţara noastră . Bucureşti. b.Sibiu. în timp ce în Carpaţii Meridionali de la vest de Olt acestea sunt cuprinse între 800-1400 mm/an. 6 .adaugă porturile Mangalia. 3.1. în timp ce. care generează nişe nivale. * 2. . în timp ce Carpaţii Meridionali de la vest de Olt primesc atât influenţe climatice oceanice cât şi influenţe climatice submediteraneene. B. 5 (Ploieşti).Târgu-Jiu.1.Podişul Someşan. 5 . culoare de avalanşe etc.deosebire: Podişul Dobrogei primeşte influenţe climatice de ariditate.masivitatea redusă a Munţilor Apuseni şi a Munţilor Banatului se explică prin faptul că aceste grupe de munţi au fost fragmentate tectonic de liniile de falie care au creat zonele coborâte (depresiunile ce separă principalele culmi muntoase) .2p. 5 .a. . fie ca urmare a intensificării turismului montan prin acţiuni necontrolate de degradare (nerespectarea potecilor. E. . procesele nivale şi avalanşele.2p.deosebire: în Munţii Apuseni precipitaţiile multianuale sunt cuprinse între 800 şi 1400 mm. 1 .pe platforma continentală a Mării Negre sunt importante zăcăminte de petrol. 3.Carpaţii de Curbură.1. Năvodari şi Sulina) .1. E .Ploieşti.lipsa reliefului glaciar în Carpatii de Curbură se explică prin altitudinea lor redusă (sub 2000 m) -2p.Câmpia Transilvaniei. .1. 2. E.deosebire: Munţii Apuseni primesc influenţe climatice oceanice. c. D . H (Podişul Dobrogei de Nord).d.deosebire: în Podişul Dobrogei cantitatea de precipitaţii este cuprinsă între 400-500 mm/an. . C.regimul climatic periglaciar. respectiv fenomenele de îngheţ-dezgheţ (gelifracţie) care generează degradări de tipul „potecilor de vite".2.4.d. B. D. 2. c. D . în Carpaţii Meridionali de la vest de Olt temperatura medie anuală este cuprinsă între 6 şi 0 °C. 3. d. foc etc.b.Podişul Sucevei.Sfântu Gheorghe. 5. . C (Podişul Târnavelor). 2.. E . 4. 4 . Varianta 14 A.

plante tehnice. . . H. C. C. cu circuri.Subcarpaţii Getici. d.. Se acordă 10 puncte. B (Grupa Făgăraş). la altitudini de peste 1800 m. F . custuri.Târnava Mică. relieful glaciar lipseşte.4.1. . câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.deosebire: în Grupa Făgăraş apare un relief glaciar complex şi spectaculos. B. .3.Carpaţii Moldo-Transilvani. Varianta 16 A. B .Crişul Repede. D. 2. în timp ce în câmpia Olteniei sunt cuprinse între 500 şi 600 mm/an.d. în timp ce altitudinea maximă a Munţilor Banatului este de 1446 m (Vârful Piatra Goznei din Munţii Semenic). 9 . . Timiş.deosebire: temperatura medie anuală este de 8-9 °C în Câmpia Transilvaniei şi de 10-11 °C în Câmpia Olteniei. E.1. 2. c. .. cu păduri de conifere şi de amestec de foioase cu conifere (în grupa montană) şi cu fag şi amestec de foioase (în Subcarpaţii de Curbură) creând premisele naturale favorabile pentru dezvoltarea industriei de exploatare şi prelucrare a lemnului. A (Carpaţii Moldo-Transilvani). d. de asemenea.2p.1. E.Podişul Sucevei. legume etc. D. b. văi glaciare.solurile fertile (predominant cernoziomuri din clasa molisolurilor) şi climatul blând (cu o durată mare a intervalului cu temperaturi pozitive şi cu o durată mare a strălucirii soarelui) sunt factori care favorizează culturile agricole .Munţii Făgăraşului prezintă un mediu topografic şi climatic puţin ospitalier pentru populaţie (sunt cei mai înalţi şi cei mai masivi din ţară) şi nu sunt traversaţi pe întreaga lăţime de nicio apă curgătoare. 3.Câmpia Bărăganului (şi Brăilei) este o câmpie tabulară. iar în alcătuirea lor predomină formaţiunile cristaline.1.2. A (Podişul Dobrogei de Sud). din cauza altitudinilor lor reduse..deosebire: altitudinile munţilor din Grupa Făgăraş sunt mult mai mari decât ale Munţilor Banatului.asemănare: atât Munţii Banatului cât şi munţii din Grupa Făgăraş s-au format prim cutarea scoarţei în orogeneza alpină şi au avut o evoluţie comună până la sfârşitul Neogenuiui (dovadă fiind suprafeţele de modelare ciclică concordante). 4.. .deosebire: cantitatea de precipitaţii în Câmpia Transilvaniei este de 600-700 mm/an. 10 . 5.2p.deosebire: Câmpia Transilvaniei are un climat de dealuri joase cu influenţe climatice oceanice.B.) . Altitudinea maximă în Munţii făgăraş este de 2544 m în Vârful Moldoveanu (cea mai mare din Carpaţii Româneşti). c. 3. astfel: 1. E .2p. d. 5. 2. netedă.b.Carpaţii Moldo-Transilvani (Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali) şi Subcarpaţii Curbuni sunt unităţi de relief cu un grad ridicat de împădurire (munţii din Grupa Centrală deţin 40% din fondul forestier al ţării). . în timp ce Câmpia Olteniei are un climat de câmpie cu influenţe climatice submediteraneene.Carpaţii Curburii. morene etc. A . c. 3. d. Varianta 15 A.1. praguri. nu există depresiuni interioare care să permită instalarea facilă a aşezărilor omeneşti. în timp ce în Munţii Banatului.2. cu interfluvii întinse (pe care apar forme de relief specifice loessului) despărţite de văile largi cu lunci extinse ce condiţii favorabile pentru culturile de câmp (cereale. laşi.

în timp ce în unitatea C (Podişul Dobrogei). unele foarte vechi (şisturile verzi caledoniene). 4. G . diversitatea structurii petrografice: roci magmatice în Munţii Metaliferi şi Munţii Trascău.1.Baia Mare. 6 .. 5 . în timp ce in. astfel: 1.2.2. altitudinile reduse (altitudinea maximă 1954 m) aflate sub limita glaciaţiunii cuaternare. 9 .Focşani.deosebire: îh unitatea A (Munţii Apuseni) se resimt influenţe climatice oceanice. 2p.Botoşani. a.c. E . altele mai tinere.c. C. b..2p.1.. 3. Bucegi.deosebire: în unitatea A (Munţii Apuseni) precipitaţiile medii anuale sunt mai mari de i 1200 mm/an.C.deosebire: altitudinea maximă în Podişul Mehedinţi ajunge la 785 m. b. . C .7. B. în timp ce clima unităţii H (Subcarpaţii Moldovei) aparţine etajului climatic de dealuri înalte.1. precipitaţiile medii anuale nu depăşesc 450 mm. diversitate ce nu este prezentă în Podişul Mehedinţi. C. .Delta Dunării. B. .2.10. 5. 2. b.Crişul Alb.c. . în timp ce precipitaţiile medii anuale în unitatea M (Subcarpaţii Moldovei) se . D. 3. D. 2. .şisturi cristaline şi calcare mezozoice.Târgu Mureş. în timp ce în unitatea C (Podişul Dobrogei). prezenţa substratului argilos.3.2p . 3.Munţii Banatului.2. Varianta 17 A. C. D.1. G. E.3.A. şisturi cristaline în nucleul central (Munţii Bihor). B.deosebire: clima unităţii E (Câmpia Olteniei) aparţine etajului climatic de câmpie. C. b. 12 . a.3.1.Târnava Mare. în timp ce în unitatea C (Podişul Dobrogei) temperatura medie anuală este de 10-11 °C şi peste 11 °C. . E.c.deosebire: în unitatea A (Munţii Apuseni) temperatura medie anuală este mai mică de 6 °C.Grupa Munţilor Făgăraş. la fel ca şi partea centrală şi nordică a Podişului Dobrogei.2.2p. între care loessul cuaternar. .deosebire: în Podişul Dobrogei sunt prezente o diversitate de roci. b. 5 .1.2.d.d. 4. 5. * 2. Varianta 18 A. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect.Câmpia Olteniei. b. Se acordă 10 puncte. prezenţa minereurilor complexe (polimetalice) în munţii vulcanici din grupa nordică a Carpaţilor Orientali.2p. A .5. -2p.asemănare: Podişul Mehedinţi reprezintă o unitate de orogen cu strate cutate şi roci dure .deosebire: precipitaţiile medii anuale în unitatea E (Câmpia Olteniei) sunt de 600 mm/an.2p. . 2. se resimt influenţe climatice pontice şi de ariditate.1. aceasta ajunge doar la 467 m. roci sedimentare în vestul Munţilor Apuseni. D. 2. 1 . .1.1.4. Podişul Dobrogei.d. C.

Sulina.1..4.asemănare: geneza ambelor unităţi de relief este legată de procesul de sedimentare.Timişoara. 4 .asemănare: atât unitatea marcată. Cluj Napoca. . 3. 10-Brăila.deosebire: în unitatea E (Câmpia Olteniei) se resimt influenţe submediteraneene.1. E.1. prezenţa resurselor de lignit din bazinul Motru-Rovinari.. pietrişuri. dominante sunt rocile din categoria sedimentare (nisipuri. 10 .Câmpia Transilvaniei este o unitate de orogen.1. Chilia.Vrancea. d.3.3.7-Zalău. .Botoşani. . 1. E. cu litera E..1. pe când în unitatea marcată.asemănare: petrografic. circuri glaciare. C. cu litera H s-au format prin cutarea stratelor de roci.2p. loess). restrânge categoria plantelor cultivabile.d. 8 . . F.a. 2.a.Cluj Napoca. 2 . sltuându-se între 25-50 loc/km2. Bihor). iar în unitatea H (Subcarpaţii Moldovei) se resimt influenţe continentale. cu litera E altitudinile depăşesc 1900 m (1954 m .2. Maramureş.C. . dominante sunt rocile din categoria metamorfice (şisturi cristaline). cât şi unitatea marcată. E. B. Varianta 19 A..Ialomiţa. 3.1.d. chiar sub 25 loc/km2. 6 . Varianta 21 A. cu litera H altitudinile sunt sub 1900m(1849m-Vf. E.2. . Vidra.2p. pe hartă.asemănare: geneza ambelor unităţi de relief este legată de orogeneza alpină. C." D.2. -2p. comparativ cu suprafaţa lacustră.Someşul Mare. cu litera E.deosebire: în unitatea marcată. morene).1. . 5..2p.2.c.Argeş. 2.2p.3. cu litera H prezintă calcare în constituţia litologica. . 5..Tn ambele unităţi de relief (Munţii Banatului şi Delta Dunării). pe hartă.2p. 1000 m mai reduse nu au favorizat instalarea gheţarilor montani şi geneza reliefului glaciar. pe hartă. E. cu suprafeţe cultivabile reduse şi soluri putin fertile. 7 . fragmentat. 9 . C. pe când Tn unitatea C altitudinile cu aprox.situeaza între 700-800 mm/an.asemănare: petrografic.2 loc/km. 3. a. d. în 2006). B.1.2p. Varianta 20 A. densitatea medie este sub media pe ţară (89. 6 . 2. Iar relieful Deltei Dunării este caracterizat prin ponderea redusă a uscatului.deosebire: în unitatea E. . în Delta Dunării.d. D. b.altitudinea reliefului . prezenţa substratului argilo-marnos. reprezentativ este tipul reliefului glaciar (văi glaciare. . D. pe hartă.poziţia geografică care determină influenţele climatice . 2.c. B. 2. b. cât şi unitatea marcată.2p.3.Târnava Mare.c. b.1. .Prahova.Bucureşti.Vf Ciucaş).asemănare: atât unitatea marcată. 5.4. 2. . a.. pe hartă.asemănare: prezenţa dunelor de relief (Câmpia Cărei.1.relieful Munţilor Banatului.Crişul Alb. .4. Câmpia Olteniei).. pe hartă.

3. cu litera H se încadrează la etajul de climă temperat-continentală de deaulri şi podişuri . pe hartă. 5.Podişul Getic. C. b. c.1. D.Dealurile Crasnei şi Silvaniei. pe când în unitatea de relief marcată. Varianta 23 A. pe hartă. 2.deoseBire: unitatea de relief marcată. 2. pantele cu expunere sudică. pe hartă. 7.1.4. pe hartă.1. 6 .d. cu litera D se resimt influenţe climatice submediteraneene. Moldova. B . E. H .2. 9 .c. cu litera H are temperaturi medii anuale de 0-6° C. C.D..Someş. 2. cât şi în unitatea de relief marcată.2.Dâmboviţa.d.Podişul Sucevei.Podişul Mehedinţi. C. 2.deosebire: în unitatea de relief marcată. cu litera A are temperaturi medii anuale de 8-10° C.deosebire: unitatea de relief marcată. B.Călăraşi. B. pe hartă. pe când unitatea de relief marcată.1.deosebire: unitatea de relief marcată. 6 .Câmpia Transilvaniei prezintă cute diapire.1.Târnava Mare. însorite. C. cu litera Ase resimt influenţe climatice de ariditate.1. pe hartă..3. 10 . pe hartă. Varianta 22 A.. cu litera C.3. dezvoltarea timpurie a industriei şi prezenţa ei în multe localităţi urbane.deosebire: în unitatea de relief marcată. F . pe când în unitatea de relief marcată. vânturile frecvente şi puternice. 2.1. .1. C. 4. pe hartă.2. pe când unitatea de relief marcată. cu litera C se încadrează în etajul de climă temperat-continentală de câmpii şi coline joase.la etajul de climă temperat-continentală de dealuri şi podişuri. pe hartă.b. 2. pe hartă.. b. 2.Subcarpaţii Moldovei.3. b. pe hartă.5. 5 . cu litera C temperatura medie anuală .1.1. cu litera C temperatura medie anuală este de 10-11 °C.d. D. D. b. H .1. E. H. cu litera C se încadrează la etajul de climă temperat-continentală de câmpii şi coline joase şi litorală. 3. b.deosebire: în unitatea de relief marcată. d. .d. scandinavo-baltice. cu litera D temperatura medie anuală este de 0-6 °C. cu litera H se resimt influenţe climatice oceanice şi submediteraneene. cu litera D se încadrează în etajul de climă temperat-continentală de munţi înalţi. reîntoarcerea unui segment de populaţie urbană spre mediul rural. B .d. .3. A .asemănare: atât în unitatea de relief marcată.Podişul Dobrogei de Sud.deosebire: unitatea de relief marcată. cu litera A se încadrează. B.4. 1. F.a. pe când unitatea de relief marcată.Sfântu Gheorghe. pe când unitatea de relief marcată. pe hartă. 2. Varianta 24 A. cu litera H se încadrează la etajul de climă temperat-continentală de munţi înalţi. . pe hartă.9. 5.Jiu. pe hartă. pe hartă.

cu litera A are altitudini de peste 2500 m (Vârful Omu .Crişul Alb.1. cu litera A este format predominant din conglomerate şi calcare. 3 . direcţia lor fiind impusă de poziţionarea şi configuraţia reliefului carpatic. Munţii Carpaţi introduc etajare climatică. Varianta 26 A. cu litera C se resimt influenţe climatice pontice. E . G .1374 m).Podişul Dobrogei de Sud. . 5.Alexandria.Grupa Bucegi. cu litera H se resimt influenţe climatice submediteraneene.d. E.deosebire: în unitatea marcată.Podişul Dobrogei de Sud. Varianta 27 .1. D. Crişul Repede.2. 10 . pe hartă. B. b. pe când în unitatea de relief marcată. pe când în unitatea de relief marcată.este de 10-11 °C şi peste 11 °C. 2.deosebire: relieful unităţii marcate. care impune reţelei feroviare textura radiar-concentrică. pe hartă.deosebire: în unitatea de relief marcată. cu litera E este format din şisturi cristaline. Munţii Carpaţi constituie barieră naturală în calea unor mase de aer.b. E. . A . . F . .2p VArianta 25 A.1. F . pe hartă.deosebire: relieful unităţii marcate.. iar în Podişul Dobrogei de Sud sunt temperat-continentale şi pontice. cu litera E are altitudini de sub 1400 m (Vârful Padeş . marea varietate petrográfica. B. Sibiu. 2.deosebire: precipitaţiile anuale sunt mai mari de 600 mm/an în Câmpia Olteniei decât în Podişul Dobrogei de Sud (suo^OO mm/an). cu litera H temperatura medie anuală este de 8-10 °C. au temperaturi medii anuale de 11° şi 10 °C.în platforma continentală a Mării Negre există zăcăminte de hidrocarburi. 3. H.Câmpia Olteniei. 2. D.d. A. .prin orientarea culmilor. b. C. 9 .d. cu litera A există relief glaciar. dealuri şi podişuri joase (sub 300 m).1. C.Marea Neagră asigură României legături comerciale pe apă cu majoritatea statelor de pe Glob. 3.a. .2p. pe hartă.2505 m). pe hartă. . E. 2..prin altitudine.Oradea.4.Ialomiţa. D.3. cu două inele legate prin căi ferate transcarpatice. .. . 2. pe hartă. pe hartă.1. 2 .4.1. pe când în unitatea marcată. 5. pe hartă. căile ferate magistrale pornesc toate din Bucureşti spre extremităţile teritoriului ţării.asemănare: ambele unităţi. pe hartă. iar influenţele climatice în Câmpia Olteniei sunt submediteraneene.2. 3.Câmpia Olteniei şi G .1..a.b. pe când cel al unităţii marcate.d. pe când cel al unităţii marcate. Vidraru.Munţii Poiana Rusca.asemănare: etajul climatic în ambele unităţi este de câmpie. cu litera E acest tip de relief lipseşte.

1.a. 5.deosebire: gradul de fragmentare este mult mai redus în Subcarpaţii Moldovei decât în Subcarpaţii Getici. 2. D.asemănare: ambele unităţi. . a. D. E. 2. F .Munţii Apuseni. b.4.asemănare: (H .3. 5. scăderea natalităţii şi apariţia sporului natural negativ. bazinul hidrografic extins. 8 . b. 2303 m). 4. existenţa zăcămintelor de sare. Subcarpaţii Moldovei şi Subcarpaţii Getici.Câmpia Moldovei.Subcarpaţii Moldovei. nu.Subcarpaţii Getici. C. 2. în Apuseni există roci sedimentare.b.4..deosebire: în Grupa de Nord a Carpaţilor Orientali apar formele reliefului glaciar. . 8 .Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali.Podişul Dobrogei.1. G . C . b. 3.1. C.3.Grupa de Nord a Carpaţilor Orientali.1. a.Subcarpaţii Getici . D . c. . Maramureş.A. 3. datorită altitudinilor mai mici.2. Varianta 28 A.Someşul.1. . 3.Munţii Apuseni). 4 .1.Grupa nordică a Carpaţilor Orientali. 5. B.a.C.1.E .Timişoara. 2. Varianta 29 A.3.7. s-au format prin tectonizatea sedimentelor depuse iniţial în avanfosa extracarpatică sub formă de dealuri subcarpatice. A . Existenţa zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.Câmpia de Vest. Tisei. C. iar în Munţii Apuseni. a. 2. B. decât în Munţii Apuseni: (Vârful Bihor.d.1. vulcanice şi şisturi cristaline la fel ca şi în Grupa de Nord a Carpaţilor Orientali. pe când în Podişul Dobrogei relieful este mai uniform. 9 .Botoşani.Subcarpaţii Getici.Cluj Napoca. 1849 m). E . 10 . Direcţia de curgere vest-est. glaciaţiunile cuatemare nu s-au instalat.c. B . . a. .11.D . impun Dunărea în Europa ca arteră navigabilă de maximă importanţă (amplificată de canalul Dunăre-Main-Rin şi extinderea navigaţiei de la Rotterdam-Marea Nordului şi ConstanţaMarea Neagră). B. b. D.deosebire: relieful Subcarpaţilor Getici. E. în Munţii Apuseni apare un relief carstic foarte dezvoltat cu forme de endo şi exocarst.deosebire: altitudinile sunt mai mari în Grupa de Nord a Carpaţilor Orientali (Vârful Pietrosu Rodnei. D . 2.1.Ploieşti.asemănare: ambele unităţi de relief sunt formate din roci sedimentare. E . 3. 1 . 2.2. . Barcău. pe când cel al Podişului Dobrogei. Jiu.2. spor migratoriu negativ. B. s-a format prin tectonizarea sedimentelor depuse iniţial în avanfosa extracarpatică sub formă de dealuri subcarpatice.1. ambele unităţi montane s-au format prin cutare în orogeneza alpină.1.Jiul. iar în Grupa de Nord a Carpaţilor Orientali. 2. b. debitele mari.deosebire: în Subcarpaţii Getici apar numeroase depresiuni şi dealuri interne şi externe. în urma mişcărilor orogenetice caledoniene şi hercinice.

. H . O. 2.3.1. sub 500 mm/an. iar Câmpia Olteniei sub influenţe submediteraneene.condiţiile climatice restrictive din Câmpia Romană.2.a. C . B.). 2. 3.deosebire: în partea vestică a unităţii A există un şir vulcanic ce nu este şi în unitatea C.2. . H .laşi.b. c.4.Câmpia de Vest la nord de Mureş. . . 2. b. Varianta 32 A.1.Munţii Banatului. care se pretează la cerealicultură . ţ .asemănare: ambele unităţi s-au format în timpul orogenezei alpine. C. 8 . B .deosebire: în unitatea B se resimt influenţe climatice oceanice. B.pescuit. foarte fertile.1.2p. iar în unitatea E influenţe climatice de ariditate. 2. F . . E. Piatra Neamţ. E. Ialomiţa.1. 1.Moldova.. Energia reliefului şi alcătuirea petrográfica din roci tari. b. iar în unitatea C doar la 1374 m. în care se poate construi digul acestor acumulări. gaze naturale. navigaţie. c.1. . C. 2. Moldovei.face legătura directă pe apă între Dunăre şi cel mai mare port maritim al ţării.a. E. .Bistriţa.deosebire: temperatura medie anuală are valori mai scăzute în Subcarpaţii Curburii şi mai ridicate în Câmpia Olteniei.3.1.apele din canal se folosesc la irigaţii în Dobrogea. 2. C. Existenţa unor variate resurse de materii prime (petrol. Varianta 31 A.deosebire: altitudinile din Subcarpaţii Getici sunt mai ridicate (chiar peste 1000 m). a. A .există soluri productive.deosebire: Subcarpaţii Curburii se află sub influenţe climatice de ariditate. 5. 10.Munţii Poiana Rusca . D. E.Braşov.prezenţa sării şi a gazului metan.1.B .. 4 .1. 3.Grupele Bucegi şi Făgăraş.. Cerna. D. C. 2.Câmpia Bărăganului .2p. interfluviile netede şi relieful de mică altitudine .3.Subcarpaţii de Curbură. b.Podişul Sucevei.5. E . d. 8 .Slobozia. 3. c. b. Constanţa. 4. Varianta 30 A. pe când în Câmpia Olteniei un climat de câmpie.deosebire: în Subcarpaţii Curburii este un etaj climatic de deal şi podiş. 4.b.deosebire: în unitatea A altitudinea maximă atinge 2100 m. din clasa molisolurilor (cernoziomuri). scandinavo-baltice.Câmpia Bărăganului. sare etc. F. b. B. 2.2. sunt suplinite de amenajările hidrotehnice (irigaţii) beneficiind inclusiv de suprafeţele mari. .Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali.Podişul Bârladului. Caraş-Severin.3. . turism. 9 . precipitaţiile scăzute.Târnava Mare.b. D . pe când în Podişul Dobrogei nu ating 500 m.1.1. 5. E .

E. 2.deosebire: în unitatea B se resimt influenţe mediteraneene..Câmpia Bărăganului. C. B. instalarea gheţarilor şi a circurilor glaciare. Crişul Alb. iar în unitatea E între 400-500 mm/an. 9 .Giurgiu.4.Grupa Retezat-Godeanu. 2. . 10 .Alba lulia. Vâlcea. .este o câmpie fluvio-maritimă în plină evoluţie. care se formează prin depunerea aluviunilor de către Dunăre şi cu aportul sedimentelor marine depuse de curenţii litorali pe locul unui fost golf marin .2. lacuri. Varianta 35 A. . E . 2.Suceava.1.a.Munţii Apuseni.1. Varianta 34 A. 3.1. B. A .Timiş. 2. climat de munte (de versant împădurit) şi climat alpin. 2.b. Altitudinea redusă nu a permis. D.1. D. exodul rural din perioada comunistă ca urmare a industrializării şi declararea de noi oraşe din aşezările rurale mai dezvoltate economic. 5.1. A. Suceava. E. . E.1. iar în unitatea F de 8-9 "C. Crişul Repede. iar unitatea F. 3. Satele sunt de tip adunat datorită utilizării cât mai adecvate a terenurilor arabile. H.1. . c. B . 4. F. .Câmpia Moldovei .3.1.2p. D .2. 6 .d. b. mlaştini . a.a. 1 . iar cele mai întinse suprafeţe de teren sunt ocupate cu suprafeţe acvatice: braţe principale.. F. B . a. G .. Varianta 33 A.5. pe când în sud-vestul Masivului Retezat-Godeanu sunt influenţe climatice submediteraneene.B . c. C. 2.deosebire: unitatea B are un climat de munte. în Cuaternar. de dealuri joase. B.deosebire: în unitatea B precipitaţiile medii anuale ating 700 mm/an. H. F .asemănare: masele de aer predominante bat dinspre vest la altitudini mari atât în Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei cât şi în Masivul Retezat-Godeanu.deosebire: în unitatea B temperatura medie anuală este de 0-6 °C.Podişul Dobrogei. 11 -Şiret. 3. 2.1.Podişul Târnavelor.asemănare: atât în Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei cât şi în Masivul RetezatGodeanu se întâlnesc aceleaşi etaje climatice: climat de depresiune.1.deosebire: în estul Carpaţilor Maramureşului şi Bucovinei sunt influenţe climatice scandinavo-baitice. iar în unitatea F de ariditate (continentale).Munţii Banatului. b. 2.Podişul Dobrogei. 3.asemănare: ambele au climat de câmpie.2p.relieful Deltei Dunării prezintă altitudini joase (cele mai mari altitudini sunt de 12 m).evidenţiind procesul de aluvionare din prezent . braţe secundare. . 8-Dâmboviţa. resurse de cărbuni în bazinul Motru-Rovinari.

. 5 . 2.Carpaţii de Curbură. 2.Podişul Dobrogei . b.Grupele Parâng şi Retezat-Godeanu. 3.Podişul Dobrogei. 4 .b. 4.1.E .1.deosebire: în unitatea B se resimt influenţe climatice de ariditate şi pontice. 11 -Satu Mare. D.Grupa Retezat.varietatea petrográfica determină varietatea tipurilor genetice de relief din Carpaţii Orientali: în vest relief vulcanic dezvoltat pe rocile vulcanice.d. iar în unitatea B pontice şi de ariditate.3. iar în unitatea marcată.2p.1. 2.Ialomiţa.c. H . Prut. 3.1. Caraş-Severin. 2. B . iar în unitatea H depăşesc 1000 mm. a. iar altitudinile mari au permis instalarea gheţarilor în Pleistocen. adică pe malul Dunării.3. mame . iar în unitatea I doar la 1954 m. .2.1.1. 5. cu litera B sunt prezente brize marine. E .Mureş. în partea centrală relief masiv dezvoltat pe şisturi cristaline. . E. 2.deosebire: în unitatea marcată. 2. c.B . ' asemănare: ambele unităţi s-au format în timpul orogenezei alpine. H. cu litera H bateAustrul. Altitudinea diferită a celor două unităţi de relief (temperatura scade odată cu înălţimea). . b. gresii. d. Varianta 37 A. conglomerate. C.1. relieful inaccesibil şi condiţii climatice restrictive. E. c. B. G . 8-Piteşti. iar în partea de est şi în zona de curbură o mare varietate de forme de relief dezvoltate pe calcare. iar în unitatea I relief de fliş. 5. B . D. 3. E.4.deosebire: în unitatea B precipitaţiile medii anuale nu depăşesc 500 mm. D.1.deosebire: altitudinile maxime în unitatea E ating 2519 m.deosebire: în unitatea A avem climat de dealuri înalte. Amplasarea la un curs de fluviu navigabil. pe hartă. E.Podişul Someşan.A . . Varianta 36 A.Subcarpaţii Getici.1. d.Câmpia Bărăganului. C. dar şi Crivăţul.2p. gheţari care au creat relieful glaciar (Munţii Rodnei şi Munţii Maramureşului) . 4.2.d. prezenţa în subsolul regiunii a resurselor de petrol şi datorită existenţei rafinăriilor în zonă.deosebire: valoarea precipitaţiilor medii anuale este de 700-1000 mm în unitatea A şi de sub 500 mm în unitatea B. B.C.• .1. b. iar în unitatea H influenţe climatice mediteraneene.Grupa Sudică a Carpaţilor Orientali . a. b. D. I . A .deosebire: în unitatea Ase resimt influenţe mediteraneene şi de tranziţie.deosebire: în unitatea E întâlnim relief glaciar. 2. 5. . iar în unitatea B climat de dealuri joase. .evoluţia policiclică a reliefului a determinat apariţia suprafeţelor de nivelare. b.Munţii Banatului . pe hartă.

Turismul montan. Varianta 39 A.Poiana Rusca. 2. mici depresiuni circulare formate prin tasarea loessuiui.deosebire: precipitaţiile medii anuale sunt de 500-600 mm în unitatea A. precipitaţiile scad de la vest (600 . 3.deosebire: în unitatea A se resimt influenţe continentale (de ariditate). 2.Braşov.1. iar în unitatea G influenţe oceanice (atlantice). . în estul Câmpiei Române relieful este dominat de crovuri.Podişul Getic.. E. laşi.Baia Mare. oceanice.A .1. D. .Podişul Bârladului. B .asemănare: ambele unităţi de relief s-au format prin depuneri succesive de sedimente peste un fundament mai vechi.3. iar unitatea G are climat montan. 2. G. D. 2. E.Câmpia Bărăganului.2. spre est (400 mm/an în Podişul Dobrogei. lipsa de educaţie a unor turişti.Grupele Parâng şi Retezat-Godeanu.1. a. 3. 11 .^. d. spor natural ridicat. E.deosebire: spre deosebire de Câmpia Moldovei. 3. 10-Sibiu. 4.1. 7 . 5.deosebire: temperatura medie anuală are valori cuprinse între 8-10 °C în Câmpia Moldovei şi între 0-6 °C în Munţii Poiana Rusca. d.deosebire: Câmpia Moldovei se încadrează în etajul climatic de dealuri joase. F . 9-Zalău. unde sunt influenţe oceanice).Podişul Târnavelor. d.Varianta 38 A. unde sunt influenţe aride). 5. 8-Piteşti. 2. Satele sunt organizate în sate de tip adunat pentru a utiliza cât mai bine terenularabil. iar Munţii Poiana Rusca în etajul climatic montan.700 mm/an în Dealurile de Vest. B. La peste 180 m adâncime nu există viaţă datorită acumulării de acid sulfhidric. Varianta 41 . a.1. b.d.1. G . 4. 2. B. c. care au determinat o modelare rapidă. D. Varianta 40 A.1.1. C.1. c.1. F .Munţii Apuseni .deosebire: precipitaţiile medii anuale variază între 500-600 mm în Câmpia Moldovei şi între 800-1000 mm în Munţii Poiana Rusca. B . C. 5. G .Slobozia.-deosebire: Câmpia Română este formată din nisipuri şi pietrişuri acoperite de loess. 2. E . b. . D. iar în G depăşesc 1200 mm. iar solurile sunt în formare.1. iar în structura litologică a Câmpiei Moldovei predomină argilele. 6. b. d. 10 . . 3. 2.a. Cadru natural favorabil. 2.1. 2. . b. G. 2. ' B.deosebire: unitatea A are un climat de dealuri joase şi înalte. 4. .Subcarpaţii Moldovei. sunt suprafeţe agricole limitate. 2. C. Reşiţa. Vidra. a.

B .1. 5. 2. pe când în Podişul Dobrogei de Nord (unitatea E) sunt influenţe continentale de ariditate şi pontice. 8 .Podişul Târnavelor. 5. 5 . B. a. Focşani. b. 9 . . 3.Câmpia Olteniei.Câmpia Bărăganului. Timişoara. 4. D.2. prin procese de eroziune glaciară. respectiv prezenţa unor legături transcarpatine cu toate regiunile istorice ale ţării. E..deosebire: în Podişul Sucevei temperatura medie anuală este mai scăzută (7-8 °C).5. c. 3. Podişul Dobrogei este unitate de orogen (în partea nordică) fiind alcătuit din roci foarte dure (şisturi verzi.b. C. 2. pe hartă..2. F.1.Podişul Getic. 2.1.1. C .asemănare: ambele unităţi au climat de câmpie. Prezenţa unei arii de convergenţă feroviară şi rutieră.laşi.4.b. 12 . a. E.1. cu litera D.d. H . . 3 .b. alpin şi de depresiune..1. a.deosebire: în unitatea E (Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei) există etajul climatic montan. 2. denumit Crivăţ. E. pe hartă.deosebire: în unitatea notată. b. cu litera B (Câmpia Bărăganului) se resimt influenţe continentale de ariditate. D. 4. B.deosebire: temperatura medie anuală are valori cuprinse între 0-6 °C (sub 0 °C la peste 2000 m) în Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei în timp ce în Podişul Getic valorile sunt cuprinse între 8-10 °C.A. .Tulcea. G. pe hartă. Varianta 43 A. 7 . F . iar în Podişul Dobrogei de Nord este mai ridicată (10-11 °C). 2.1.Reşiţa.deosebire: în Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei se resimt influenţe climatice oceanice şi scandinavo-baltice. 3. . 2.E.Zalău. C.deosebire: în unitatea notată. 3. Dezvoltarea pajiştilor montane ca urmare a unui climat bogat în precipitaţii.1. pe hartă.1.Ploieşti. a.1. y C. .Focşani.Câmpia Moldovei (Jijiei).H. 2.a. cu litera B bate vântul. au creat forme de . D. granit).1. ce nu permite plantelor să se dezvolte în condiţii bune. G .2. Piatra Neamţ. 3. B. b.1. Varianta 42 A. iar în unitatea notată.deosebire: precipitaţiile sunt mai bogate în Podişul Sucevei (700-800 mm/an). Datorită altitudinii mari a Carpaţilor Meridionali temperaturile scăzute din Cuaternar au permis formarea gheţarilor care. 3. c. C . iar în unitatea H (Podişul Getic) este climat de dealuri joase. iar în unitatea notată.deosebiri: în unitatea H (Podişul Sucevei) se resimt influenţe climatice scandinavobaltice. bate vântul denumit Austru.Munţii Poiana Rusca. în timp ce în Podişul Getic se manifestă influenţa submediteraneană (în partea vestică). Lotru. cu litera D (Câmpia de Vest de la sud de Mureş) se resimt influenţe submediteraneene. 2. d. pe când în Podişul Dobrogei de Nord acestea sunt mai reduse (500-600 mm/an). . D. Temperaturi scăzute.

Subcarpaţii Moldovei. E. 5. 3.. văi glaciare. G . 3.1. 7 . iar unitatea H (Podişul Getic) este format din platforme ce se înclină uşor spre sud: .-deosebire: unitatea E (Subcarpaţii Moldovei) s-a format prin cutarea scoarţei la sfârşitul orogenezei alpine. 3.deosebire: în Câmpia de Vest de la nord de Mureş bat vânturile de vest. C..4.1. Varianta 46 A.1.deosebire: unitatea H (Podişul Mehedinţi) s-a format prin cutarea scoarţei..4. iar in Podişul Getic se resimt influenţe submediteraneene (în partea vestică). D. pantă. c. 2.altitudine. .1.a. 2.1. 9 .Câmpia Transilvaniei.Bucureşti. 2. 2. b.2p.1.Subcarpaţii Getici.Botoşani. C. care asigură viaţa şi un strat de adâncime (sub 200 m) care este neoxigenat. C. vântul predominant este austrul. H. C . E .Timişoara. .Câmpia Moldovei (Jijiei).4.3. fragmentare etc. d. 2. iar unitatea H (Podişul Getic) s-a format prin proces de sedimentare. . B. 3.resursele solului şi subsolului. D. temperatura de pe culmile mai puţin înalte ale Munţilor Apuseni nu a permis' formarea gheţarilor şi implicit a circurilor glaciare. Varianta 44 A. G . Lipsa curenţilor verticali în Marea Neagră a determinat formarea a două straturi de apă: un strat superficial cu apă mai puţin sărată. b.Ploieşti.asemănare: ambele unităţi sunt fragmentate puternic de râuri ce vin cu debite ridicata din zona montană. 11 .2. iar unitatea D (Podişul Getic) s-a format prin proces de sedimentare. Varianta 45 A. Caraş-Severin.1.1. fapt ce asigură un pescaj de 7 m.d.deosebire: unitatea A (Câmpia de Vest de la nord de Mureş) are climat de câmpie. B . a. 5.c. oceanice. 2. B.Podişul Târnavelor. 4. iar unitatea H (Podişul Getic) are climat de deal. asigura dezvoltarea economică a regiunii şi o mare concentrare a populaţiei . . 6.a. b. b. 10 .3.relief specific: circuri glaciare. bogat în hidrogen sulfurat cu salinitate de 21-22 (suta la mie). 2.2p. valorificate în diferite ramuri industriale. 5.deosebire: unitatea E (Subcarpaţii Moldovei) sunt formaţi dintr-un şir de dealuri şi depresiuni. în sectorul maritim al Dunării (Brăila-Sulina) adâncimea albiei fluviului este mai mare. E. D. D. F . Chilia. b. b. B. iar în Podişul Getic.relieful influenţează răspândirea populaţiei prin caracteristicile sale . C. 2.3.Bârlad. . în Cuaternar. 6 . E.deosebire: în Câmpia de Vest de la nord de Mureş se resimt influenţe oceanice.Subcarpaţii Curburii.Dâmboviţa. ce nu permit existenţa vieţuitoarelor.2. . a.d.1.1. 2.

b. H-Munţii Apuseni).asemănare: ambele unităţi (E-Grupa de Sud a Carpaţilor Orientali. unde apar multe masive montane individualizate de văi. şisturi cristaline. iar în Carpaţii de Curbură doar roci sedimentare..1. datorită scăderii unghiului de incidenţă a radiaţiei solare.Timişoara. temperatura scade o dată cu latitudinea de la sud la nord. . c.Prahova. aluviunile aduse de Dunăre sub formă de debit solid şi depuse la vărsarea în Marea Neagră.Grupa Parâng şi Retezat-Godeanu din Carpaţii Meridionali predomină şisturile cristaline. E. 3. a. a.. . B. argile). Varianta 47 A.1. în Apuseni apare relieful carstic foarte dezvoltat. A .1. D.condiţiile climatice restrictive din cele două unităţi. şi anume cernoziomuri (în podişul Dobrogei apar şi soluri bălane)..1. 6 . iar în unitatea F . -deosebire: în Munţii Apuseni există roci sedimentare. Varianta 48 A. 3. a.deosebire: în Podişul Mehedinţi predomină rocile dure (şisturi cristaline şi calcare). D. iar în unitatea F . păsuri şi depresiuni numeroase.2.1.în ambele unităţi există soluri productive. B.Grupa Parâng şi Retezat-Godeanu din Carpaţii Meridionali există relief glaciar foarte dezvoltat. . d. cu pante line şi grad scăzut de fragmentare din Podişul Dobrogei .2p. 4.2. 3. în A .2p. C. . Chilia.Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali nu apar urmele glaciaţiunilor cuatemare.Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali apar preponderent roci vulcanice şi sedimentare.Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali este de doar 2100 m în Vârful Pietrosul-Călimani.1.2p.Buzău. iar în Podişul Getic rocile friabile (pietrişuri. 3. beneficiind inclusiv de suprafeţele mari.Baia Mare. 2. 4. 5.deosebire: gradul de fragmentare este mai redus în Podişul Mehedinţi decât în Podişul Getic. E. Mureş. s-au format prin cutare în orogeneza alpină .a. laşi.deosebire: în unitatea A . 8 . Vidra. 2. 2.Motru.Carpaţii Curburii. care se pretează la cerealicultură . din clasa molisolurilor. 2.deosebire: altitudinile sunt mai mari în unitatea A ..Grupa Parâng şi RetezatGodeanu din Carpaţii Meridionali gradul de fragmentare este mult mai scăzut decât în F Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali. 5 .F.Grupa Parâng şi Retezat-Godeanu din Carpaţii Meridionali. C. foarte fertile. 5. b. Sălaj. precipitaţiile scăzute sub 500 mm/an sunt suplinite de amenajările hidrotehnice (irigaţii). . E .1. 2 . 3 .2p. 2. cu formaţiuni de endo şi exo carst. c. spre deosebire de Carpaţii de Curbură unde prezenţa calcarelor e redusă . de 2519 m în Vârful Parângul Mare şi 2509 m în Vârful Peleaga-Retezat pe când în unitatea F . 9 .Crişul Alb.deosebire: în unitatea A .Podişul Someşan. vulcanice. defilee. nisipuri. a.de interfluviile netede din estul Câmpiei Române şi de relieful de relativ mică altitudine.

1. a.Someşul Mare. E. în unitatea D (Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei). în unitatea A (Munţii Parâng) se înregistrează o cantitate mare de precipitaţii medii anuale (1000-1400 mm) datorită altitudinii mari (2519 m altitudine maximă).deosebire: altitudinea Subcarpaţilor Curburii este mai mare (996 m altitudine maximă decât a Podişului Dobrogei de Nord (467 m altitudine maximă).1. .1. Varianta 49 A. . 2. cărbune brun.asemănare: în Câmpia Olteniei. Hunedoara.Jijia. marmură). E. 3. b. văi. roci de construcţie (calcar.1. d. dar şi în Munţii Parâng şi Retezat-Godeanu (partea sudvestică). dar şi altitudinea mai mare a acestei unităţi decât a Câmpiei Olt-Argeş determină în Podişul Sucevei o temperatură medie anuală mai redusă. bate austru). . fapt ce favorizează creşterea bovinelor. depresiuni .1. Tn unităţile E (Munţii Parâng şi Retezat-Godeanu) şi F (Podişul Getic) sunt amplasate termocentrale (Turceni. influenţa scandinavo-baltică din Podişul Sucevei. argile. 2. .Târgovişte. apărând numeroase catene montane individualizate de culoare. pietrişuri).2. Vaslui.1.c. dar şi unitatea H (Subcarpaţii Curburii) s-au format prin cutarea scoarţei. adriana2009 .asemănare: în unitatea E (Munţii Parâng şi Retezat-Godeanu) se resimt influenţe submediteraneene (în partea sud-vestică). bauxită. influenţe ce se manifestă şi în unitatea H (Câmpia Olteniei). oceanice.1.2p.a. pajiştile montane ocupă suprafeţe mari.3. 5. D. 2.5.. 6. 6 . minereuri auro-argintifere şi suprifere).b. granit calcar). 2. 3. 9 . 1 . Munţii Apuseni au variate resurse de subsol: zăcăminte metalifere (fier. d.d. 2. B. Varianta 50 A. 9. A . E..deosebire: Mantii Parâng şi Retezat-Godeanu au climat montan alpin şi de depresiune.deosebire: în Podişul Dobrogei de Nord sunt roci foarte dure (şisturi verzi.asemănare: gradul de fragmentare este ridicat în ambele unităţi. fapt ce determină scăderea accentuată a debitului. 5 . Rovinari în unitatea F. 3. 2. iar în Subcarpaţii Curburii sunt roci friabile (marne.Câmpia Moldovei (Jijiei).1..1. 3. H . dar şi datoriita influenţei oceanice. G . b. B. G. C. granit.b.2. D. Paroşeni în unitatea E) datorită exploatării lignitului în bazinul Motru-Rovinari (unitatea F) şi a huilei în depresiunea Petroşani (unitatea E).Ialomiţa.Subcarpaţii de Curbură. 4. C. 4.asemănare: unitatea F (Podişul Dobrogei de Nord). Râul Ialomiţa (6) străbate Câmpia Bărăganului unde se resimte influenţa continentală de ariditate şl precipitaţiile sunt foarte reduse în timpul verii. iar Câmpia Olteniei are climat de câmpie. 3. 2. 10-Bacău. în condiţiile unui climat răcoros şi umed.Grupa Munţilor Parâng.

1.sud-est.1. iar în Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei altitudinile sunt mai mari.Alexandria. . Buzău. C. spre deosebire de Podişul Bârladului care s-a format pe un fundament vechi precambrian (aparţine din punct de vedere structural depresiunii predobrogene).3. 2. Varianta 52 A. roci sedimentare). 5. E. 2. alcătuite din roci vulcanice. 2009 11:01 am Varianta 51 A. E.deosebire: Podişul Mehedinţi s-a format pe fundament carpatic. având aspect de mozaic petrografic.4. roci metamorfice.Podişul Mehedinţi.1.Moderator Mesaje: 43 Membru din: Sâm Iun 13.c.d. Suceava.Munţii Apuseni. altitudinea maximă fiind de 1849 m în Munţii Bihor.Podişul Someşan. cu funcţii de transport.5.deosebire: Podişul Mehedinţi este constituit din roci dure .Podişul Bârladului: . 10 . C .1.c. 2009 10:50 am Sus Re: Rezolvari la geografie bacalaureat 2009 Subiectul 2 de adriana2009 pe Sâm Iun 13.Podişul Dobrogei de Sud.2.b. formaţiuni sedimentare cutate (fliş). . trecând de 2000 m (2303 m în Vârful Pietrosul Rodnei).A.Bistriţa.1. şisturi cristaline. 2.C . 12 . 12 . 2.deosebire: în Munţii Apuseni altitudinile abia trec de 1800 m.şisturi cristaline şi calcare mezozoice. B. E . c.d. B. iar Podişul Bârladului este constituit din formaţiuni sedimentare tinere miopliocene. marea varietate petrográfica (mozaic de roci: roci magmatice. în care este dezvoltat relieful carstic. 3.3.D . D . roci sedimentare) generează marea varietate a resurselor de subsol. 2. în Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei este prezent relieful glaciar. G . B. cu numeroase forme şi .Câmpia de Vest. b. 3. b. D. iar Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei sunt constituiţi din trei fâşii paralele diferenţiate litologic. centru cultural-ştiinţific şi de învăţământ.2.deosebire: în Podişul Mehedinţi este dezvoltat relieful carstic.deosebire: spre deosebire de Munţii Apuseni.1 .1. orientate nord-vest .Podişul Dobrogei de Sud. centru financiar-bancar. G .4. B . D.Moldova.deosebire: Munţii Apuseni prezintă o mare varietate litologică (sunt constituiţi din şisturi cristaline. Bucureşti este o metropolă cu funcţii complexe: puternic centru industrial. C. b. 2. .1. .Târnava Mare.Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei (Grupa de nord a Carpaţilor Orientali): . roci eruptive. d.3.

Slatina.a. 2. metamorfice şi sedimentare). Enunţul este greşit. precipitaţiile reduse.B . 4.1. E. b. Deci nu se poate da nicio cauză! Varianta 53 A. C.1. F . pe când relieful Podişului Getic a rezultat dintr-o veche câmpie piemontană şi apoi înălţată la finele orogenezei alpine.Munţii Apuseni. iar în Podişul Bârladului este dezvoltat relieful structural (cueste). pe când în Carpaţii Curburii aceste depresiuni lipsesc. B. Mureş.4. Varianta 54 A. D.1.a. pe când în Carpaţii Curburii sunt răspândite mai larg rocile sedimentare. 10 . prezenţa influenţelor climatice de tip oceanic în Câmpia de Vest care generează precipitaţii mai bogate comparativ cu influenţele continentale (de ariditate) specifice Podişului Bârladului.Subcarpaţii Getici. B. sub 400 mm/an. .Masivul Dobrogei de Nord.c. D .deosebire: relieful Subcarpaţilor Getici s-a format prin cutarea rocilor sedimentare în ultimele faze ale orogenezei alpine. F . est-continentale.Câmpia Bărăganului. 2. 5.asemănare: în ambele grupe este prezent relieful carstic: peşteri. chei.c.Carpaţii Curburii.asemănare: altitudinile cele mai mari ale reliefului în cele două unităţi de relief se regăsesc în partea de nord a acestora. 2. C. 1 .influenţe scandinavo-baltice se regăsesc în Podişul Sucevei.Someş. alpină. G . c. 11 -CrişulAlb. b.Botoşani.deosebire: în Munţii Apuseni se remarcă prezenţa depresiunilor tip „golf pe cele trei Crişuri. Hunedoara. D. graţie influenţei climatului continental.1. 3. E. 7 . . D.2. c. H . 2.Podişul Getic. B. 2.c. .2.fenomene carstice. B. .Dâmboviţa. prezenţa unor rezerve de petrol mai însemnate în subsolul Câmpiei Române şi al Podişului Getic. 2. 12 . .1. 5 . 3.deosebire: în Munţii Apuseni se remarcă prezenţa mozaicului de roci (vulcanice. C .asemănare: relieful celor două unităţi de relief este dezvoltat pe o gamă variată de roci sedimentare.d. nordul Câmpiei Moldovei.1. 2. 2. 5. . H . Munţii Maramureşului.influenţele pontice se resimt în Delta Dunării şi în zona litorală. . 2.Munţii Apuseni. Timiş.1. Obcinele Bucovinei.Câmpia Jijiei (Moldovei). aşezarea geografică în Europa Centrală şi configuraţia Carpaţilor Româneşti contribuie la varietatea influenţelor climatice de pe teritoriul ţării noastre.1. 2.3.1. Varianta 55 A. .Grupa Parâng. 3.Bistriţa. E.3.Podişul Getic. .Hunedoara.1.D .1. H .

Câmpia Olteniei. G .Munţii Apuseni.Timişoara. H . precipitaţiile scad de la 600 mm/an în vest la 450 mm/an în est.asemănare: cele două unităţi de relief s-au format prin cutarea scoarţei terestre (orogeneză).5. argile.. în Munţii Pădurea Craiului. 6 .d. . . Resursele de materii prime sunt bogate (lemnul de răşinoase mai ales). B. numai în partea nordică ele trec uneori de 300 .3. E . C. A.3. cutare şi înălţare. 2. 2.400 m. 2. altitudinea maximă fiind în Munţii Macin (vârful Greci 467 m). E. . b. 8 . Vâlcea. roci vulcanice şi fliş-roci sedimentare cimentate cutate. D. 2. unde rocile sunt: pietrişuri. c.C . Prezenţa minereurilor neferoase (bauxita) în imediata apropiere a oraşului Oradea.deosebire: altitudinile Munţilor Apuseni se situează sub 2000 m şi lipseşte relieful glaciar. D.. din şisturi cristaline.d. d. B. iar în Câmpia Română. . pe când în Subcarpaţii Getici relieful depăşeşte frecvent 400-500 m.Subcarpaţii Getici. iar în Podişul Getic un relief cu aspect de piemont. c. iar munţii Grupei Maramureşului şi Bucovinei depăşesc 2000 m. H . 3. cu influenţe oceanice.asemănare: ambele unităţi au structura petrográfica complexă. a.Timişoara. cu influenţe de ariditate şi amplitudini termice mari de la iarnă la vară. .a.1.2. . cererea mare de cherestea pusă pe seama dezvoltării economice mai susţinute. iar Podişul Getic prin depunerea rocilor sedimentare.în Podişul Mehedinţi s-a dezvoltat un relief pe şisturi cristaline cu relief carstic. altitudinile sunt sub 200 m. cu numeroase forme şi fenomene carstice. D. E.deosebire: vânturi permanente de vest în Câmpia de Vest şi prezenţa vânturilor . a.Podişul Mehedinţi s-a format •pe un fundament carpatic.asemănare: ambele unităţi C şi E s-au format în orogeneza alpină.Bega.deosebire: pe cea mai mare întindere a Podişului Dobrogei de Nord.1. chiar 2500 m.1.C. Timişoara. pe când relieful Subcarpaţilor Getici este dezvoltat pe roci sedimentare cutate la finele orogenezei alpine. .Slatina.d. 4. nisipuri. gresii. Varianta 57 A. Varianta 56 A. E . A . C. a. b.deosebire: precipitaţii medii anuale în Câmpia de Vest 600-640 mm/an.1. 2. d. 9 .2. 2. şi este prezent relieful glaciar.1.1. 3. mai ales domeniul construcţiilor din judeţul Braşov.Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei. 5.Podişul Dobrogei. relativ uşor de exploatat şi transportat spre cele două centre de prelucrare.1. 3. prin cutare şi înălţare.a.deosebire: relieful Podişului Dobrogei de Nord este dezvoltat în cea mai mare parte pe roci eruptive (graniţe hercinice) şi metamorfice (şisturi verzi caledoniene).Munţii Apuseni. .Jiu.4. 4.C . 1 . altitudinea maximă fiind aproape dublă: 1017 m în Măgura Măţău. E. b. în ultimele 4 decenii.1. 5.Masivul Dobrogei de Nord.Masivul Dobrogei de Nord.

C .Delta Dunării. 2.Piatra Neamţ. 2.. O cauză a diferenţei de debit între râurile Şiret şi Prut se explică prin debitul mai mare al Şiretului datorită afluenţilor mai numeroşi din Carpaţii Orientali.2.1. B. . 12 .a. 6 . C. 2. . 2. în timp ce Podişul Getic are un climat de dealuri mai cald şi mai uscat. A . .Târgovişte.4.Olt.c.deosebire: precipitaţiile medii anuale mai reduse de 500-600 mm/an în Câmpia Moldovei. 1.3. 1 .deosebire: Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei au un climat de munte mai umed şi mai răcoros.1.deosebire: în Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei clima are influenţe oceanice şi scandinavo-baltice. Varianta 60 A.deosebire: temperaturile multianuale în Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei sunt 2-7 °C.Munţii Banatului. 5.asemănare: etaj climatic de câmpie cu temperaturi medii anuale de 9-11°C. 3.2. D. în timp ce în Podişul Getic sunt de 600-700 mm/an.450 mm/an.1. în timp ce în Podişul Getic sunt influenţe climatice submediteraneene şi de tranziţie.2.1. E.1. c. H . lac de crater vulcanic. .d. A .d. unde precipitaţiile sunt mai mari. Iar precipitaţiile medii sunt în Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei de 800-1200 mm/an. 2.2. G. 5. vânturi predominante din vest şi locale. comparativ cu Munţii Banatului care au precipitaţii medii de 700-1000 mm/an.4. b.Podişul Someşan.Grupa Munţilor Parângului. pe când în Podişul Getic sunt între 8-9 °C. 5 Deva.Drobeta Turnu-Severin. D. O cauză care explică diversitatea tipurilor genetice de lacuri în regiunile de munte este altitudinea. comparativ cu Munţii Banatului ce au influenţe submediteraneene. H . Existenţa vegetaţiei de stepă din Câmpia Bărăganului se explică prin precipitaţii reduse sub 500 mm/an.1. Un factor natural care favorizează creşterea ovinelor în Capaţii Meridionali este extensiunea păşunilor de munte şi alpine.1. 2. E. 9 .deosebire: etaj climatic de câmpie înaltă şi dealuri joase în Câmpia Moldovei şi etaj climatic de munte în Munţii Banatului.1. Două exemple de tipuri genetice de lacuri din Munţii Carpaţi: lac glaciar. 2 .deosebire: influenţe cliomatice de ariditate în sudul Câmpiei Moldovei şi influenţe scandinavo-baltice în nord-vestul acesteia. C. precipitaţii medii anuale de 640 .b.Podişul Târnavelor.A.Munţii Făgăraşului. Varianta 59 A. O cauză care determină repartiţia inegală a populaţiei pe teritoriul ţării noastre este varietatea formelor de relief. . E.0 . B.3.Târnava Mare. Varianta 58 A. .3.d.1.dominante dinspre nord şi nord-est (Crivăţul) în estul Câmpiei Române.H..d.d. D. E. B.

comparativ cu Podişul Mehedinţi.asemănare: atât în Subcarpaţii Moldovei (A). 11-Braşov. 3.1.deosebire: în Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali se întâlneşte etajul climatic de munte.1.a.5.Focşani.4.deosebire: influenţă climatică de ariditate în sudul Câmpiei Moldovei şi influenţe scandinavo-baltice în nord-vestul acesteia.deosebire: temperaturile medii anuale. 2. B. E. C. 2. O cauză a prezenţei terenurilor degradate în spaţiul subcarpatic şi în Depresiunea Colinară a Transilvaniei o constituie defrişarea pădurilor. 11 . 9-Zalău. H. .1. b. D. . b. 4. Oradea.deosebire: precipitaţiile medii anuale în Subcarpaţii Moldovei sunt de 600-800 mm/an.3. a.d. . Olt.1. D.1. D. mai ales în timpul verii când debitele râurilor sunt foarte scăzute.2.1. D. asigurarea resurselor de apă. iar în Câmpia Bărăganului este de 10-11 °C. A . 2. 2. în Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali variază între 0 şi 6 °C. iar în Podişul Getic sunt între 9 şi 10 °C. E. b.5. prezenţa minereurilor de fier şi a huilei în zona montană învecinată. .B. A .c. pe când în Podişul Getic este un climat de dealuri înalte şi joase.. c. E .d.deosebire: în timp ce în Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali sunt influenţe climatice scandinavo-baltice. C. 2. E. .deosebire: etaj climatic de câmpie înaltă şi dealuri joase în Câmpia Moldovei şi etaj climatic de podiş în Podişul Mehedinţi. B. 5.asemănare: în ambele unităţi de relief circulaţia generală a atmosferei'este dată de vânturile de vest.1.2. O cauză a diversităţii resurselor de subsol din Munţii Apuseni o constituie varietatea rocilor..3. 8 . A.1. 2.Subcarpaţii Moldovei.4. Varianta 62 A. F. 3. d. 2.deosebire: temperatura medie anuală în Subcarpaţii Moldovei este de 8-10 °C.1. cât şi în Câmpia Bărăganului (B) climatul prezintă influenţe de ariditate. Teleorman.Podişul Târnavelor. în Podişul Getic sunt influenţe climatice submediteraneene.b. din cauza secetelor frecvente şi regularizarea debitelor.Satu Mare. G . Lotru.pentru a preveni efectele viiturilor accidentale. scăderea nivelului de trai al populaţiei / legalizarea întreruperilor de sarcină. C. . 2.2.Subcarpaţii Moldovei .. fertilitatea redusă a tipurilor de soluri din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei) şi fragmentarea mare a reliefului.Câmpia Bărăganului.d.1. iar în Câmpia Bărăganului sunt cuprinse între 400-500 mm/an. 3. b. Dolj. 3.a. .1. Varianta 61 A. alpin şi de depresiune. pentru alimentarea localităţilor. cu influenţe submediteraneene. un „mozaic petrografic".a.

D. în timp ce. F . B.1. D. 5 .Braşov. precipitaţiile medii anuale scăzute (sub 500 mm/an) şi secetele frecvente.1. H.Câmpia Transilvaniei . 7 .2p.deosebire: Podişul Getic este un piemont cu structură monoclinală.A. a.1. B. C. 11 . cu pante moderate/verile călduroase şi toamnele blânde. . 2. 5.deosebire: în Câmpia Moldovei bate crivăţul. 2. în mare parte. pe când în Delta Dunării precipitaţiile medii sunt sub 400 mm/an.deosebire: precipitaţiile medii multianuale sunt cuprinse între 850 şi peste 1200 mm/an în Grupele Parâng şi Retezat-Godeanu.Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali (Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei). c. c. G . D. cu influenţe pontice şi de ariditate. E.4. Teleorman.asemănare: ambele unităţi de relief au un climat de dealuri joase. b. C. c..Podişul Getic..asemănare: cele două unităţi s-au format prin sedimentare şi sunt ca poziţie geografică unităţi extracarpatine.6. E. 3 . C . b. 3. solurile argilo-iluviale favorabile culturii viţei de vie/versanţii cu expunere predomi¬nant sud-estică şi sudică (însoriţi). a.Piatra Neamţ. a.Masivul Dobrogei de Nord.1.Crişul Alb. c. Varianta 64 A.F.3. .1. B.1. 2. iar Câmpia Bărăganului este o câmpie tabulară (structură orizontală).Focşani.2. . un relief de deal sau câmpie. .. . E . D. 3. a. Prahova.Oradea.deosebire: în Grupele Parâng şi Retezat-Godeanu este un climat tipic montan. în comparaţie cu judeţul Caraş-Severin în care relieful este predominant muntos şi fragmentat . . . în timp ce.c. acoperită cu un strat gros de loess care lipseşte în Podişul Getic.2.2.deosebire: în Câmpia Moldovei sunt influenţe climatice de ariditate. temperaturile medii anuale sunt de peste 11 °C. 3.Varianta 63 A. c.. 2. 5.9. 5. b. iar în Podişul Getic bate austrul. favorabil locuirii. umed şi răcoros.deosebire: în Podişul Getic altitudinea medie este mai ridicată decât în Câmpia Bărăganului. 2. în timp ce în Delta Dunării apare un climat de câmpie. B . 2. 2.3. C.1.deosebire: în Grupele Parâng şi Retezat-Godeanu temperaturile medii anuale oscilează între 0 şi 6 °C.c. în Delta Dunării.1. A . . c.4. 4.2p.1. Varianta 65 A.Târnava Mare.1.judeţul Prahova este puternic urbanizat şi activităţile economice sunt mult mai dezvoltate decât în judeţul Caraş-Severin . F. 3. 11 . Bihor.Câmpia Bărăganului.Podişul Getic.în judeţul Prahova relieful este. în Podişul Getic sunt influenţe climatice submediteraneene.

d. în timp ce în Sectorul Dunării Fluviale adâncimea apei este mică ceea ce permite doar navigaţia vaselor cu pescaj mic.2. a..Podişul Dobrogei de Nord.a.deosebire: în Munţii Banatului este prezent climatul montan. 3.Ploieşti.1.deosebire: în Carpaţii Moldo-Transilvani precipitaţiile sunt mai bogate (peste 1200 .. Varianta 67 A. B. c.deosebire: în Carpaţii Moldo-Transilvani există climat alpin şi montan în timp ce în Câmpia Crişurilor şi a Someşului există climat de câmpie.Munţii Făgăraşului.2. D.1.deosebire: în Carpaţii Moldo-Transilvani relieful este dispus sub formă de fâşii paralele longitudinale în timp ce relieful în Munţii Banatului nu are o orientare specifică.2p. 5. 2. B. alpină. H . 1 .1. 2. 2.E..Ploieşti. C. A.d. în timp ce în Subcarpaţii Curburii se simt influenţe de ariditate. Sălaj. B. d.d. . 4.c. Munţii Călimani) faţă de Munţii Banatului (1446 m în Vârful Semenic.deosebire: altitudinile sunt mai mari în Carpaţii Moldo-Transilvani (2100 m în Vârful Pietrosul. în timp ce în Munţii Banatului aceste vânturi nu bat.Grupa Făgăraş. .creşterea duratei de viaţă datorită îmbunătăţirii condiţiilor de existenţă .2. Varianta 66 A. 4.deosebire: în Munţii Banatului se simt influenţe submediteraneene. C . c. 2. 5 .5. 3.1. a.1.deosebire: în Carpaţii Moldo-Transilvani sunt prezente rocile vulcanice care lipsesc în Munţii Banatului.1.3.1. E. 12-Olt. în Sectorul Dunării Maritime datorită adâncimii mari a albiei circulă vase de tonaj mare.7-Jijia.deosebire: în Subcarpaţii Curburii bat Crivăţul şi Foehnul. 3. D. . .Podişul Sucevei. Mehedinţi.3. 2. c. 2 . Bârlad. . 2 . b. 2.1.. C. iar în amonte de Brăila. 2. 5. A . .Timişoara.1. E. navele au un pescaj de 7 m.d. în Câmpia de Vest (în special în câmpiile joase ale acesteia) se produc frecvent inundaţii datorită fenomenului de subsidenţă (coborâre) pe care îl suportă terenul. glaciar. Varianta 68 A. D. A . în aval de Brăila.1. H . 3. C. în timp ce în Subcarpat Curburii este prezent climatul de dealuri înalte şi joase.4d.Bacău. navele au un pescaj de 2 m. După 1990 migraţia populaţiei dinspre mediul urban spre mediul rural a fost cauzată de restructurarea economică a Unor întreprinderi industriale care a determinat disponibilizarea masivă a forţei de muncă de la oraşe. c. H .Podişul Someşan. D.Grupa Făgăraş. 2. 2.scăderea natalităţii şi a sporului natural . Munţii Semenic).2p. în Delta Dunării densitatea populaţiei este redusă datorită suprafeţei mici a uscatului (doar 13% din suprafaţa Deltei).

3.. pietrişuri). câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect. minereuri de aur şi argint. Bilanţul natural negativ se datorează reducerii natalităţii (dificultăţi economice.asemănare: atât Subcarpaţii Getici cât şi Subcarpaţii Moldovei sunt alcătuiţi din roci sedimentare (nisip. d. C. iar in zona munţilor vulcanici se află izvoare minerale carbogazoase. 7 . c. care lipseşte din Podişul Sucevei. 3.deosebire: Subcarpaţii Getici sunt alcătuiţi din două şiruri de depresiuni separate de dealuri subcarpatice.deosebire: în Carpaţii Moldo-Transilvani temperaturile medii anuale sunt mai scăzute (0-6 °C). 2 . în timp ce în Podişul Sucevei există un climat de dealuri înalte. argile) . B.Carpaţii Curburii. ¿2. caracteristică care nu este prezentă în Podişul Mehedinţi. B.1.Târnava Mică. b. preferând versanţii orientaţi spre sud şi solurile din aceste regiuni.Podişul Mehedinţi nu este o subunitate a Subcarpaţilor Getici deoarece aceştia prezintă două şiruri de dealuri şi două şiruri de depresiuni.Podişul. B . marne. D. Ialomiţa.1. Resursele naturale sunt în corelaţie cu substratul geologic. d. Carstic. Varianta 69 A.Crişul Negru. E. în timp ce în Câmpia Olteniei se simt influenţe submediteraneene. 2. E. a. 2. pe când Subcarpaţii Moldovei sunt formaţi dintr-un singur şir de depresiuni subcarpatice închise la exterior de înălţimi subcarpatice .a. faţă de cele din Câmpia Crişurilor şi a Someşului cuprinse între 10 . 11 . Arealele viticole sunt extinse în regiunile deluroase. ape minerale. Mehedinţi.11 °C. are nevoie de lumină şl căldură. în timp ce Subcarpaţii Getici sunt alcătuiţi din roci sedimentare (conglomerate. Varianta 71 A.1.2p.4.2.Crişul Negru.1. Se acordă 6 puncte..Târnava Mică. gresii.1. 3.10. D. .2p.Podişul Mehedinţi este alcătuit din şisturi cristaline şi calcare. 2.Bistriţa. d.700 mm/an). 2.. C. Argeş.deosebire: în Câmpia Olteniei bate Austrul. .Călăraşi.1. 5.1:3. . . B. gresii.deosebire: îrîCâmpia Olteniei există un climat de câmpie. statutul femeii în societate.1.2. Minereuri complexe. . argile. pietriş. migraţia populaţiei) şi creşterii mortalităţii (fenomenul de îmbătrânire a populaţiei). 3 .Brăila.Bistriţa. deoarece viţa de vie. 4. E . nisipuri. 5. 11 .asemănare: atât Subcarpaţii Getici cât şi Subcarpaţii Moldovei s-au format prin cutarea uşoară a straturilor spre sfârşitul orogenezei alpine . 3 .Baia Mare.2. 6 . Astfel la marginea estică a cristalinului din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali se exploatează minereuri neferoase. . 2. Varianta 70 A.1.mm/an) faţă de cele din Câmpia Crişurilor şi a Someşului (cuprinse între 600 .deosebire: în Podişul Sucevei se simt influenţe scandinavo-baltice.D:2.2p. d.1.Călăraşi. E. 7 . c. astfel: . b. roci de construcţie. 2. nivelul de instruire a populaţiei.

deosebire: în Munţii Apuseni sunt influenţe climatice oceanice. b. iar în Podişul Bârladului sunt sub 500 mm/an. Astfel la marginea estică a cristalinului din Grupa Nordică a Carpaţilor Orientali se exploatează minereuri neferoase. D. 2. 4.3.0:2. . Prezenţa influenţelor continentale cu precipitaţii reduse (400 mm/an).10. iar altitudinile unităţii marcate. în substratul*dealurilor şi colinelor se află un strat argilo-marnos. . 9 .4. pe hartă.1. cu litera D (Subcarpaţii Moldovei) sunt mai reduse. D. cu salinitat'e mai redusă. roci de construcţie.1. .1.1.Focşani. astfel: .Bucureşti. dar şi acţiunile de spădurire.3.2.a.deosebire: Subcarpaţii Getici sunt alcătuiţi din două şiruri de depresiuni separate de dealuri subcarpatice. Resursele naturale sunt în corelaţie cu substratul geologic. iar in zona munţilor vulcanici se află izvoare minerale carbogazoase. 3.deosebire: altitudinile unităţii marcate. biotic. B.deosebire: în Munţii Apuseni bat vânturile de vest.. cu litera D (Subcarpaţii Moldovei) este format dintr-un şir de dealuri şi depresiuni. Continentalismul accentuat şi lipsa curenţilor verticali care determină stratificarea Mării Negre.1. -deosebire: în Munţii Apuseni precipitaţiile medii anuale depăşesc 1200 mm/an. atingând 911 m în culmea Pleşului. 4 . Varianta 72 A. 5. pietriş. b.1.1:3.asemănare: ambele unităţi sunt rezultatul cutărîi scoarţei terestre în orogeneza alpinocarpato-hymalaiană.a.2p.Oradea. marne. c.Munţii Banatului. Sălaj. Minereuri complexe. . 5. cu litera F (Grupa Parâng şi Retezat-Godeanu) apar masive montane individualizate de văi. gresii..2p. 2. minereuri de aur şi argint.1.2. c.laşi. 3. atingând 2519 m în vârful Parângul Mare şi 2509 m în vârful Peleaga.deosebire: relieful unităţii marcate. 3.2. Varianta 73 A.1. * E.1. 11 . argile) . B. b.a.5. . pe hartă. 12 (Prut). C.Motru.asemănare: atât Subcarpaţii Getici cât şi Subcarpaţii Moldovei s-au format prin cutarea uşoară a straturilor spre sfârşitul orogenezei alpine . b. d. E. 2.asemănare: atât Subcarpaţii Getici cât şi Subcarpaţii Moldovei sunt alcătuiţi din roci sedimentare (nisip. iar în Podişul Bârladului bate Crivăţul. Mehedinţi! C.A. pe hartă. 3. . 4 . D. păsuri şi depresiuni. 2. d.a. pe când Subcarpaţii Moldovei sunt formaţi dintr-un singur şir de depresiuni subcarpatice închise la exterior de înălţimi subcarpatice .până la 180-200 m adâncime apare un strat oxigenat. D (Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei).1. A . pe hartă.1. iar Podişul Bârladului are influenţe de ariditate.. 2. defilee. b.1. 2. H -^Câmpia Olteniei. 4.Prahova.2p. C. E. iar în relieful unităţii marcate. d.2. b. cu litera F (Grupa Parâng şi Retezat-Godeanu) sunt mult mai ridicate. ape minerale.

pe când în Munţii Apuseni altitudinea maximă este de 1849 m în Munţii Bihor.d.B. 3. b. 2..1. C. 4. Etajul climatic diferit (unitatea D este situată în etajul climatic montan şi alpin. Varianta 76 A.1.asemănare: atât în Subcarpaţii Getici cât şi în Podişul Dobrogei apar influenta continentale (de ariditate). . 5. precum şi amplitudinile mareice foarte mici (12 cm) ale Mării Negre.deosebire: precipitaţiile medii anuale în Subcarpaţii Getici sunt mai ridicate (600-800 mm/an) decât în Podişul Dobrogei unde precipitaţiile medii anuale nu depăşesc 500 mm/an. d.deosebire: temperaturile medii anuale sunt mai scăzute în Subcarpaţii Getici (6-8 °C) decât în Podişul Dobrogei unde temperaturile medii anuale sunt de 10-11 °C. B.asemănare: ambele unităţi de relief sunt alcătuite din toate tipurile genetice de roci: magmatice. c. 2. 5. b. Varianta 75 A. 8 -Trotuş. . 6. 3. 7 . Podişul Dobrogei.Podişul Getic.1. E. Argeş. 2.c. Pietrosu Călimanilor. B. în anii ploioşi apele ies uşor din matcă datorită reliefului jos (80-90 m) şi pantei reduse.deosebire: în Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali altitudinea maximă este de 2100 m în Vf. E . 2 .deosebire: în Grupa Retezat-Godeanu altitudinea maximă este de 2509 m (Vârful .Grupa Retezat-Godeanu. abiotic. B.1. dar şi prezenţa apei freatice la o mică adâncime care favorizează ieşirea apei la suprafaţă.asemănare: ambele unităţi de relief au fost generate de orogeneza alpină în Mezozoic şi Neozoic.4. c. . cristaline şi sedimentare.. Aluviunile aduse de Dunăre sunt depuse pe o platformă continentală a Mării Negre cu adâncime scăzută. b. 2. c.Bega. Vedea. 2. 2.1. Amplasarea în apropierea materiei prime pentru reducerea costurilor de transport (combinatul de alumină din Oradea este aproape de resursele de bauxită din Munţii Pădurea Craiului). 2. 12 . 2. D. b. 2. Mureş. 4.Jijia. în judeţul Caras Severin relieful este predominant muntos şi puternic fragmentat. A . E. H .Suceava. . 2.1. b.3. D.1. 11 . F .. iar unitatea H în etajul climatic de câmpie). c. 3. G .la peste 180-200 m adâncime este un strat neoxigenat.Subcarpaţii Getici. C. 2.1.Podişul Târnavelor. C. 3.4.Subcarpaţii Moldovei.Tg.1. 6 .1. C . d.Ialomiţa.5. c.Munţii Retezat-Godeanu.1..2. 5. bogat în hidrogen sulfurat cu salinitate mai ridicată. Moldova. Varianta 74 A. D. 3.a. D.

păsuri. în timp ce în Carpaţii Curburii înălţimile sunt mai mici. care determină perioade lungi de secetă.Bistriţa. pe când în Carpaţii Meridionali situaţi la est de Olt acesta lipseşte.2p. valoarea maximă fiind de 2505 m. b. F . Precipitaţiile scăzute.5. fiind puţin fragmentaţi de văi. altitudinea maximă fiind de 1954 m (Vârful Ciucaş din Munţii Ciucaş). în timp ce Carpaţii Curburii sunt alcătuiţi în întregime din fliş.1. 2: E. .1. D.c.1. în timp ce Carpaţii Curburii sunt puternic fragmentaţi de văi şi depresiuni.deosebire: Munţilor Apuseni le este caracteristic mozaicul petrografic. B. 2. E. 3. .deosebire: în Carpaţii Moldo-Transilvani se găsesc roci vulcanice (în vest).1. Industrializarea rapidă de după 1945 a oraşului Braşov. D ..Dealurile de Vest (Dealurile Silvaniei).3.în zona Podişului Getic se află cele mai importante exploatări de lignit din ţară în bazinele carbonifere Motru şi Rovinari-Tismana . Munţii Călimani).3. Mureş. Vârful Bihor.d. E. şisturi cristaline (în centru).Câmpia Moldovei (Câmpia Jijiei).deosebire: în Grupa Bucegi înălţimile sunt de peste 2000 m.te în precipitaţii.. iar cantitatea medie de precipitaţii anuale (mai mică) în jumătatea nordică a Podişului Dobrogei are valori de 400-500 mm/an datorită influenţelor de ariditate. flişul apărând doar în Munţii Bucegi.1. depresiuni.Ialomiţa.1. 2. 11 .Motru lignitul se exploatează în carieră. 2. Vrancea. c. 4 B.deosebire: Grupa Retezat-Godeanu este format predominant din şisturi cristaline. apărând calcare doar în sud-vestul ei. E. cu costuri de producţie mici ..deosebire: pentru Grupa Retezat-Godeanu masivitatea este o trăsătură caracteristică. a. 3. 6. 8 .deosebire: în Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali altitudinea maximă este de 2100 m (Vârful Pietrosu. C . .Peleaga din Munţii Retezat). în Vârful Omu. 4.asemănare: atât în Munţii Apuseni cât şi în Grupa Bucegi s-au format prin încreţirea scoarţei în orogeneza alpină. . C. .deosebire: în Carpaţii Moldo-Transilvani este prezent relieful vulcanic.1. 2.4. Munţii Făgăraş). boga. pe când în Munţii Apuseni altitudinea maximă este de 1849 m în Munţii Bihor.Grupa Bucegi. 7 -Crişul Alb.1. în timp ce Grupa Bucegi este caracterizată prin prezenţa şisturilor cristaline şi a rocilor sedimentare cutate (fliş).2p.Jiu.în bazinul. Cantitatea medie de precipitaţii anuale (mai mare) specifică Dealurilor de Vest este de 700-750 mm/an datorită prezenţei influenţelor oceanice. . . 9 .c. Varianta 77 A. Varianta 78 A. C. roci sedimentare cutate (în est). 5. bilanţ natural şi migratoriu cu valori pozitive.2. pe când în Carpaţii Meridionali situaţi la est de Olt altitudinea maximă este de 2544 m (Vârful Moldoveanu. în timp ce în Carpaţii Meridionali situaţi la est de Olt predomină şisturile cristaline.c.Masivul Dobrogei de Nord. . A .A. d.a. b. D. 2. b.

E. 10 . D.1 . B. 1.c.8.2. E. către o reţea colectoare inelară.deosebire: în Subcarpaţii de Curbură cantităţile de precipitaţii depăşesc 700 mm. b. pe hartă.2.Bega.4.configuraţia reliefului cu inelul carpatic în centru impune reţelei hidrografice o structură radiar-centrifugă. B. 2. pe când Depresiunea .1. a. cu debite mari primăvara şi ape mici iarna . G .d.2p. B .1.Constanta.d.3. B. râurile care izvorăsc din Carpaţi au un regim hidrologic în care predomină alimentarea din zăpezi. b. 2.deosebire: unitatea de relief marcată. cu litera F se încadrează la etajul de climă montană şi alpină. C . 3.2.3.1.2p.Motru. . 2.. pe când în unitatea de relief marcată. c. pe hartă. a.d.1. ploi torenţiale.b. 3. Varianta 81 A. 4.debitul râurilor din România este influenţat de clima temperat-continentală (anotimpuri. 2. cu litera F se resimt influenţe climatice oceanice.deosebire: Podişul Getic prezintă o structura monoclinală.1.2.4. Prezenţa resurselor de gaz metan şi sare din apropiere.Târgovişte. C. 2.1. B.1. Varianta 80 A. 2 . cu litera H.a.deosebire: în Câmpia Timişului se resimte Austrul. pe hartă. oceanice. iar în Câmpia Timişului precipitaţiile sunt cuprinse între 600 şi 700 mm.3.2. . Varianta 79 A. cu litera F se înregistrează temperaturi medii anuale de 0-6 °C. 10 .Munţii Banatului.. faţă de 8-10 °C în Subcarpaţii de Curbură. pe când unitatea de relief marcată.. suprafeţele mari ocupate cu păşuni. 7 . pe când Depresiunea Colinară a Transilvaniei este o unitate de orogen formată iniţial prin prăbuşiri ale Carpaţilor. situarea pe litoralul Mării Negre. cu litera H se resimt influenţe climatice de ariditate şi scandinavo-baltice. formată prin depuneri sedimentare piemontane. C.5. în Subcarpaţii de Curbură se manifestă efectul de foehn. Drobeta Turnu-Severin. . pe hartă.1. Dealurile Silvaniei. Apuseni.Grupa Nordică. . 5. . A. temperaturile medii anuale sunt de 8-10 °C. 5.1.Podişul Sucevei.1. c.Munţii Poiana Rusca. pe hartă. 3.Bistriţa.deosebire: în unitatea de relief marcată. precipitaţii.deosebire: Podişul Getic este o unitate de platformă. A . c. F. pe hartă. cu litera H se încadrează la etajul de climă de dealuri şi podişuri. . pe când în unitatea de relief marcată. D.deosebire: temperatura aerului este de 10-11 °C în Câmpia Timişului.b. A. secete) . 2-Şiret. 2..d.Focşani. D. C.deosebire: în unitatea de relief marcată. după care lacul format a fost colmatat cu sedimente. 5-Bistriţa.

. Varianta 84 A. D. c. D. .relieful montan cu altitudini şi pante mari. d.Crişul Alb. regularizarea scurgerii râurilor mici care provocau inundaţii la ploi torenţiale. 4 .2p. 6 . H . B.2p. 2.. D.Colinară a Transilvaniei prezintă structuri de domuri gazeifere şi cute diapire.laşi.1.poziţia geografică a României în Europa şi dispunerea reliefului major determină interferenţa influenţelor climatice. marne. 3. b. c. 12 .asemănare: şi Podişul Getic şi Depresiunea Colinară a Transilvaniei prezintă roci sedimentare: pietrişuri. pe când Podişul Dobrogei are un relief dominant de podiş cu interfluvii netede sau uşor ondulate.deosebire: Carpaţii Meridionali la Est de Olt sunt alcătuiţi din şisturi cristaline cu intruziuni granitice.2p. pe când Subcarpaţii Curburii sunt alcătuiţi din roci sedimentare (pietrişuri. 2. . E.Sfântu Gheorghe. 4.1. 2.3. .c. climatul montan cu geruri şi zăpezi persistente etc. C.industrializarea şi urbanizarea ridicate au favorizat densitatea mare a populaţiei In Prahova Varianta 83 A.1. a.poziţia geografică în SE ţării. marne etc. pe când Subcarpaţii Curburii nu ajung la altitudini de 1000 m. .1. 5 . nisipuri..1.Alexandria.3. 3. c. D. 2. G.existenţa păşunilor alpine pe suprafeţe mari în Grupa Parâng.. B. b.Someşul Mare. prezenţa argilei în substrat etc.deosebire: Subcarpaţii Curburii au relief de dealuri şi depresiuni. Bistriţa-Năsăud.1.deosebire: Carpaţii Meridionali la Est de Olt prezintă altitudini de peste 2500 m. pe când Subcarpaţii Curburii prezintă procese gravitaţionale. 2.1.deosebire: Munţii Făgăraş (C) sunt alcătuiţi din şisturi cristaline. 9 .G. F. c.Ialomiţa. d. . argile.1.deosebire: Carpaţii Meridionali la Est de Olt prezintă relief glaciar. E. 9 .deosebire: Subcarpaţii Curburii au altitudini mai ridicate (maxim 996 m) decât Podişul Dobrogei (476 m).1. 5. 4.2.Podişul Sucevei.1.8.2. . C.Podişul Getic. d. 10 .1. nisipuri.d. 4..Târnava Mare. C. . 2 . E.Brăila.3.C.D.2. gresii.3. 5. . c.deficitul hidric pe fondul climatului cu influenţe de ariditate. unde se resimt influenţe de ariditate care determină precipitaţii reduse . . D. vecinătatea Mării Negre .Braşov. Varianta 82 A.. argile.Oradea. C. pe când Munţii Apuseni (B) dintr-un mozaic petrografic.2. .. B. a. a.deosebire: în ambele unităţi de relief sunt prezente roci sedimentare. calcare). 2p. 5.

oceanice. E . Varianta 85 A. impropriu vieţii. prin depunerea unei pături groase de sedimente provenite din Masivul Nord-Dobrogean. H. c. E.Subcarpaţii Moldovei.' .asemănare: ambele unităţi de relief au roci sedimentare.2p. d. Ialomiţa. 5. pe când Munţii Făgăraş prezintă masivitate şi altitudini ce depăşesc 2500 m.Olt. Buzău. B..2p. pe când Podişul Getic este o unitate de platformă. . b.Câmpia Transilvaniei. . B. care conţine hidrogen sulfurat. 2. pe când Podişul Getic are o structură monoclinală (piemontană) şi altitudini mai reduse (peste 700 m). 2. c. 2.1. sub -200 m. 3. C.Podişul Someşan.a. petrol.2p. D. 3.. 2. 5. 2.Munţii Apuseni sunt o barieră orografică în calea maselor de aer umede dinspre vest. . în Munţii Apuseni diversitatea petrográfica este dată de prezenţa celor trei categorii de roci: magmatice (granit. bazalt). .Tulcea.2p..1. Varianta 87 A. 3. . D .deosebire: în Câmpia Transilvaniei media altitudinilor este de 500 m. influenţe climatice temperat-continental excesive (de ariditate). 4. care determină formarea precipitaţiilor de relief . prin umplerea cu sedimente a unei vechi zone de scufundare lentă apărută la începutul orogenezei alpine. temperatura medie anuală între 6 şi -2 °C. iar Podişul Dobrogei de Sud. C . relief dominant de dealuri şi depresiuni în Subcarpaţii Moldovei. Reşiţa.deosebire: în Câmpia Transilvaniei există domuri (boltiri ale stratelor sedimentare care au în interior gaz metan).deosebire: Subcarpaţii Moldovei au structura cutată şi altitudini ce depăşesc 900 m. 4. gaz otrăvitor. . gaze naturale) . b. acest tip de structură nu apare în Podişul Dobrogei de Sud.asemănare: atât Câmpia Transilvaniei cât/şi Podişul Dobrogei de Sud s-au format prin sedimentare: Câmpia Transilvaniei. pe când în Podişui Dobrogei de Sud media altitudinilor este de 200 m.Câmpia Bărăganului. Varianta 86 A. 10-Bârlad.deosebire: Munţii Apuseni sunt puternic fragmentaţi şi au altitudini sub 2000 m.asemănare: ambele unităţi de relief s-au format în orogeneza alpină şi prezintă suprafeţe de eroziune.. d.1. sedimentare (calcar). E .resursele de combustibili minerali fosili din Podişul Getic.2.climatul montan cu ierni lungi. c. D. . C. care se folosesc ca surse de energie primară în termocentrale (lignitul. îngheţ frecvent peste 8 luni.1.12 .Munţii Apuseni.1. d... pe când în Podişul Getic relieful dominant este de podiş. .Sfântu Gheorghe. 11 .1. metamorfice (marmură).deosebire: Subcarpaţii Moldovei reprezintă o unitate de orogen.lipsa curenţilor verticali determină prezenţa celor două straturi de apă în Marea Neagră: stratul superior oxigenat. E . 7 . zăpezi peste 6 luni .d. E.1. E. 2. favorabil vieţii şi stratul inferior.1. D . B.Câmpia Moldovei (Câmpia Jijiei).

. prezenţa molisolurilor (cernoziom levigat). Crişul Repede. b.Slatina.4. E.deosebire: etajul climatic în Masivul Dobrogei 'de Nord este de dealuri joase. c. . H. a. Dâmboviţa. 2.1. 2. a.c . b.Grupa Munţilor Parâng.3.1.deosebire: în Podişul Târnavelor climatul prezintă influenţe oceanice.2.3.Subcarpaţii Getici.deosebire: Podişul Dobrogei de Sud are structură geologică de platformă cu strate monoclinale. D.Şiret.pădurea are funcţii ecologice: antierozională (de fixare a solului)..deosebire: vânturile specifice în Masivul Dobrogei de Nord sunt crivăţul şi brizele marine.1. în Culmea Pleşului.2. antipoluantă (antifonică. de purificare a aerului). . 4..3. . Varianta 89 A. 7 . oraşul Galaţi fiind situat pe fluviul Dunărea.deosebire: altitudinea maximă rar depăşeşte 200 m în Podişului Dobrogei de Sud.Oradea. 2. iar în Podişul Dobrogei de Sud etajul climatic este de câmpie. ceea ce a facilitat transportul pe calea apei a materiilor prime din import. austrul. 2. 5. iar în Munţii Banatului influenţele climatice sunt submediteraneene.1. 4. D.deosebire: în Masivul Dobrogei de Nord se manifestă influenţe climatice continental excesive (de ariditate) şi pontice.masa lemnoasă reprezintă materie primă în industrie (industria lemnului. iar în Subcarpaţii Moldovei loessul lipseşte.1. 1 .1. caracteristice fiind acumulările de sare. F . creşte gradul de umiditate a aerului).E.5.a. iar în Podişul Dobrogei de Sud se manifestă crivăţul şi brizele marine. poziţia geografică. 1 . b. c.3.A.2. Jijia. d. A . D.deosebire: în Podişul Târnavelor bat vânturile de vest.Trotuş. c.Jiu. estetică. b..3. 6 . soluri cu fertilitate ridicată datorită conţinutului mare de humus. C.Câmpia Moldovei (Jijiei).Timiş . B. 11 . C.2. climatică (reduce valorile termice. 5. B. 3. C. c.1.deosebire: loessul este roca sedimentară care acoperă fundamentul alcătuit din calcare şi gresii sarmatice ale Podişului Dobrogei de Sud. . iar în Munţii Banatului etajul climatic este montan.2. Varianta 88 A. pe alocuri fiind prezente cutele diapire: . b.c. iar în Munţii Banatului. . industria chimică. iar Subcarpaţii Moldovei au structură de orogen.1. . iar în Podişul Dobrogei de Sud influenţele climatice sunt temperat continental excesive (de ariditate) şi pontice. E . E.1.2.deosebire: în Podişul Târnavelor etajul climatic este de dealuri joase. 5 . industria celulozei şi hârtiei).Masivul Dobrogei de Nord. . B.C. H.Bârlad. iar în Subcarpaţii Moldovei maxima altitudinală are valoarea de 911 m. A .

1. 2. iar în Podişul Dobrogei bate crivăţul şi. a. C. iar în Grupa Munţilor Parâng valoarea este cuprinsă între -2 °C şi 6 °C. 10. D. 2. accidentat. 5. iar în Grupa Munţilor Parâng influenţe climatice oceanice. 4. .d. F .Podişul Dobrogei de Sud şi C .1. Caraş-Severin.1. 7 . canale.Bega. roci sedimentare şi roci vulcanice).1 . 2.deosebire: Carpaţii Maramureşului şi Bucovinei au un grad de fragmentare ridicat. B..debitele foarte mici şi regimul de scurgere neuniform .2p.a.Câmpia Oltşniei. 2. 4.1. .1. Poiana Rusca.Satu Mare. b. b. D. 9.deosebire: Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei (D) prezintă varietate petrográfica (şisturi cristaline. B .1. H . d.în Dealurile Sălajului dominante sunt vânturile de vest. 5.c. iar Grupa Munţilor Parâng se încadrează la etajul climatic de munte. H .în Dealurile Sălajului climatul prezintă influenţe oceanice. Tulcea. brizele marine.12.2. 3. în Munţii Banatului. dat de prezenţa depresiunilor şi văilor transversale şi longitudinale.. C.B . 12 . iar în Podişul Dobrogei influenţele climatice sunt continental excesive (de ariditate) şi pontice (până la 20-30 km depărtare de ţărm).1. c.Dealurile Sălajului.1.2. gârle.Podişul Bârladului. .Ialomiţa.deosebire: Podişul Dobrogei de Sud se încadrează la etajul climatic de câmpie. B. a. 2. 2. E.Munţii Apuseni. Varianta 90 A.1. d. B.Câmpia Bărăganului.Deva. Varianta 91 A. în zona litorală. b. . 2 . Lipsa oxigenului la adâncimi mai mari de 200 m. Timiş. 4. 2. D.panta de curgere foarte redusă . E. 2.2p. Varianta 92 A. y C. . b. urmare a lipsei curenţilor verticali în Marea Neagră. C . Emigrarea unui număr mare de persoane cuprinse în grupa de vârstă 20-60 ani.Drobeta Turnu-Severin.3.1. 5. B . 6 .1.3. pe când Grupa Făgăraş se caracterizează prin masivitate dată de şisturile cristaline. 3. . loess. pe când Grupa Făgăraş este alcătuită din şisturi cristaline. lacuri) în Delta Dunării şi relief montan. A.a.Grupa Munţilor Parâng: .Botoşani. -asemănare: ambele unităţi de relief s-au format în orogeneza alpină şi prezintă relief glaciar. suprafeţele acvatice (braţele Dunării.deosebire: temperatura medie anuală are valori de 10 -11 °C în Podişul Dobrogei de Sud. structura geologică de orogen este specifică ambelor unităţi de relief.E.1. a. D.9.deosebire: în Podişul Dobrogei de Sud se resimt influenţe climatice pontice. . d. 2.3. 6 .Podişul Mehedinţi. . 2. 3.

1. iar în Munţii Banatului influenţe climatice submediteraneene."Covasna.1.altitudinea reliefului determină scăderea temperaturii aerului o dată cu creşterea acesteia .Podişul Dobrogei. Baia Mare. 2.deosebire: în Câmpia Moldovei se resimt influenţe climatice de ariditate.deosebire: Subcarpaţii Getici sunt formaţi dintr-o succesiune de dealuri şi depresiuni iar Grupa Retezat-Godeanu este formată din culmi muntoase şi depresiuni.2p. a.Câmpia Moldovei şi G .. b.Grupa Retezat-Godeanu: . A . ' .c.necesarul tot mai mare de construcţii şi lucrări publice . D. E . E. iar .4.1.2.3. * E. d. D.Cluj-Napoca.1. F.1.3.2.3. pietrişuri. 3.H. 9 .2. d. Peleaga. 700 m în partea nordică.2p.5. 7 . . în Grupa Retezat-Godeanu este specific relieful glaciar. Jiu. 5.deosebire: Podişul Dobrogei de Sud este format din calcare acoperite cu loess.c. răsfirate. . 3. D . 10 .. c.3.poziţia geografică determină diferenţa de radiaţie solară globală care se reflectă in diferenţa de temperatură . c. 2.deosebire: Altitudinea este mai mare în Grupa Retezat-Godeanu (Vf. .1. D.E. 800 m . nisipuri. C.a.deosebire: Subcarpaţii Curburii sunt formaţi din marne.Podişul Someşan.Botoşani. 2509 m) în timp ce Subcarpaţii Getici abia depăşesc 1200 m.1.Podişul Getic.4.Câmpia Moldovei (Jijiei).2p Varianta 95 A.d.E .Călăraşi.2. 3. .C. argile. C .asemănare: ambele unităţi de relief s-au format prin sedimentare. C. 2.Alba lulia.deosebire: spre deosebire de Subcarpaţii Getici. 7 .Munţii Banatului: . 8 .d.Suceava. B. G . B. C .2p Varianta 93 A. 2.poziţia geografică a României în Europa determină interferenţa nuanţelor climatice care se reflectă în interferenţa zonelor de vegetaţie .d. . iar Podişul Getic este format din marne. 2.deosebire: Altitudinea Podişului Dobrogei de Sud este redusă (150-200 m).varietatea mare a rocilor pentru construcţii .Grupa Retezat-Godeanu.1.. sedimentare.1. C. argile.Timiş. 2. c. C . D . . iar în Munţii Banatului climatul montan.Subcarpaţii Curburii şi H .altitudinea reliefului determină etajarea biopedoclimatică începând de la cea.Podişul Târnavelor. 7 . .2p.Podişul Mehedinţi: . nisipuri. 1. B. în timp ce Podişul Getic ajuTige la cea.a.deosebire: în Câmpia Moldovei este specific climatul de dealuri joase..Subcarpaţii Getici şi G . pietrişuri. Varianta 94 A.2p. 4.d. 5.

Podişul Târnavelor. G . 3..Carpaţii de Curbură predomină rocile sedimentare.d. 3 . iar în Podişul Dobrogei influenţe climatice pontice.4.Carpaţii de Curbură altitudinile sunt mai mici (1954 m . a. .5.Grupele Parâng şi Retezat-Godeanu predomină rocile metamorfice (şisturi cristaline).1.Bârlad.Carpaţii de Curbură şi H . Podişul Someşan.d.Sfântu Gheorghe. 7 . durata mare a perioadei de secetă din timpul verii). E..Crişul Alb.5. 8 .Prut. .a. Varianta 98 A. C. B .2p.Carpaţii Curburii. 2. E. s-au format în orogeneza alpină.Câmpia de Vest.1.Câmpia Moldovei (Jijiei). d. B . iar în H . 5. d.2. E. D. 3. 4. 3. Moldovei.suprafaţa redusă a uscatului . iar Câmpia Moldovei în Dealul Cozancea (265 m). 9 . A .1. 5.Grupele Parâng ş Retezat-Godeanu.1. 2. Oradea.Podişul Mehedinţi din şisturi cristaline şi calcare. b. creşterea economică.Ciucaş) decât în H . Vegetaţia de stepă se dezvoltă în parte de est şi sud-est a Românie datorităcondiţiilor climatice (precipitaţii reduse. D.1.1. a.Câmpia Olteniei.3. Podişul Getic.1. B.1. B. . 2.asemănare: ambele unităţi de relief. . iar Câmpia Moldovei din sedimente moi.reprezintă cea mai extinsă arie forestieră a ţării .1. C.deosebire: în Subcarpaţii Getici există temperaturi medii de 8-9 °C. 2. Varianta 97 A.c.a. suprapăşunatul. 2. 2. 2.Moldova.Grupele Parâng şi Retezat-Godeanu unde altitudinile sunt mai mari (2519 m Parâng) ş pronunţat relief glaciar. G. 4. c. iar în Podişul Dobrogei precipitaţii medii de 500 mm/an. C.deosebire: în Subcarpaţii Getici există influenţe climatice submediteraneene. Un factor natural care favorizează dezvoltarea arealelor viticole extinse în regiunile deluroase: solurile. 2. 2. H . C . a. 3. . D.d.1. 12 .Câmpia Olteniei. . D .1..b.deosebire: în B .2p.2.. 4 . iar în Podişul Dobrogei temperaturi medii de 10-11 " C E.deosebire: în B .Câmpia Transilvaniei. . Târgu Jiu. H .deosebire: Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei au altitudinea cea mai mare în Vârful Pietrosu Rodnei (2303 m).deosebire: Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei sunt alcătuiţi din roci vulcanice metamorfice şi fliş. B. Varianta 96 A. a.deosebire: Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei s-au format prin încreţirea scoarţe iar Câmpia Moldovei prin sedimentare.3. .deosebire: în Subcarpaţii Getici există precipitaţii medii de 800 mm/an.Jiu.

C ..deosebire: în E (Câmpia Timiş) este prezent un etaj climatic de câmpie.1. Petoşani.Piatra Neamţ. D. b. b. B. B.1. c. netede.Carpaţii de Curbură. iar în G (Subcarpaţii Moldovei) influenţele climatice sunt continental aride estice.1.1.1.3.deosebire: în Podişul Mehedinţi densitatea fragmentării este mai redusă decât in Subcarpaţii de Curbură unde tectonizarea duce la apariţia a numeroase depresiuni şi dealuri un grad ridicat de fragmentare. F . 6 .Târgovişte.deosebire: în E (Câmpia Timiş) influenţele climatice sunt submediteraneene. Interfluviile largi. c.1. 5.. 3. iar în G (Subcarpaţii Moldovei) un etaj climatic de deal şi podiş. 2. C.deosebire: în Podişul Mehedinţi apar roci şisturi cristaline. iar în G (Subcarpaţii Moldovei) temperatura medie este de 8-9 °C. 2. . G .Podişul Târnavelor. Influenţele continental aride în est cu precipitaţii mai scăzute (sub 500 mm/an) si oceanice umede în vest. a. existenţa hidrocarburilor în zonele adiacente sau limitrofe (în Subcarpaţi).climatul răcoros .3. iar în Subcarpaţii de Curbura apare relief pseudocarstic dezvoltat pe sare. 12 .2.interfluviile ascuţite cu pante abrupte. 2.Sucarpaţii Moldovei. 8. cu soluri productive-cernoziomuri levigate.a. Varianta 100 A.1. . C. 2.Ialomiţa.4. 4. 5.11. E. 2. E.Crişul Alb. . B . b. E. relief neted de 500-600 m altitudine. A. a..b. 3. .1. iar în Subcarpaţii de Curbura roci sedimentare. Varianta 99 A. 3. D. fragmentare ridicată şi soluri acide nefertile. b.2.asemănare: în Podişul Mehedinţi apare relief carstic.E.1 . . 10 .Câmpia Jijiei.deosebire: în E (Câmpia Timiş) este o temperatură medie de 10-11 °C. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful