1

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ-

GREEK ORTHODOX COMMUNITY & PARISH

ΕΝΟΡΙΑ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΝΟΡΓΟΥΝΤ

OF PROPHET ELIAS NORWOOD & EASTERN

ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ

SUBURBS INC.

87 BEULAH RD. NORWOOD SA 5067 P.O. BOX 277, KENT TOWN SA 5071
ALL CORRESPONDENCE TO THE HON. SECRETARY

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ

«O ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 24 ΩΡΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 8362 4139 ΟΙΚ. 8431 7789 ΚΙΝ. 0412 710 037

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28-10-12
ΕΤΟΣ 29ΟΝ ΑΡΙΘ. 1423

WEEKLY MAGAZINE

“THE WORD OF GOD”
PHONES: 8362 4139 H. 8431 7789 M. 0412 710 037

DATE 28-10-12
YEAR 29TH NUMBER 1423
WEB PAGE: WWW.PROPHETELIAS.ORG.AU
ONLINE MAGAZINE & RADIO PROGRAM: WWW.PROPHETELIAS.BLOGSPOT.COM
EMAIL: PROPHETELIAS@ESC.NET.AU

2

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΛΟΥΚΑ (Γαλ. 2, 16-20) 28 Ὀκτωβρίου 2012
Στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ἀκούσαμε τόν Παῦλο νά ὁμιλεῖ γιά
δύο διαφορετικές ζωές. Ὁμιλεῖ γιά τήν δική του ζωή καί γιά τήν ζωή τοῦ
Χριστοῦ. Αὐτό εἶναι εὔλογο θά μᾶς πεῖ κάποιος. Ἐφ’ὅσον ὁ κάθε ἄνθρωπος
ζεῖ τήν δική του ζωή, ἑπόμενο εἶναι νά διαφέρουν τοῦ ἑνός ἀπ’τοῦ ἄλλου.
Ἀλλά ὁ Παῦλος ἀναφερόμενος στήν δική του ζωή, φαίνεται ὅτι ἐκπροσωπεῖ
ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος. Μιλώντας ὅμως γιά τήν ἐν Χριστῶ ζωή τά
πράγματα εἶναι ἐντελῶς διαφορετικά.
συγκρίνεται.

Πρόκειται γιά μιά ζωή πού δέν

Μιά ζωή ἐντελῶς διαφορετική ἀπό τήν δική μας. Ἐμεῖς

παίρνουμε ἀφορμή ἀπό αὐτέ τίς δύο ζωές γιά νά κάνουμε τήν δική μας
ἀναφορά.
Ποιά εἶναι ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων, ἡ κατά κόσμω δική μας ζωή; Ἐάν
προσέξουμε εἰδικά στήν σύγχρονη ἐποχή μας, θά παρατηρήσωμε ὅτι τίς
περισσότερες φορές ὁ ἄνθρωπος ὑποφέρει. Μελαγχολία καί ἀπελπισία τόν
διακατέχουν. Βέβαια ὑπάρχουν καί λιγοστές μέρες χαρᾶς καί γέλιου, ἀλλά
δυστυχῶς μπροστά στήν πολυχρόνια κατάθλιψη ἐξαφανίζεται ἡ λιγοστή
χαρά. Μοιάζει ἡ ζωή μας, μέ τόν οὐρανό, πού ἐνῶ ἔχει λιακάδα, ξαφνικά
ἔρχονται τά σύννεφα, οἱ καταιγίδες καί τ’ἀστροπελέκια καί ψάχνουμε γιά
σκέπη καί προστασία. Σύννεφα μαῦρα καί σκοτεινά καλύπτουν τόν ἥλιο τῆς
χαρᾶς μας καί μετατρέπουν τόν χῶρο τῆς ψυχῆς μας σέ τόπο ἐρημίας καί
συμφορᾶς καί ἀπομόνωσης. Τό αἴσθημα τῆς μελαγχολίας ἀπό τίς διάφορες
ἀποτυχίες τῆς ζωῆς μας εἶναι πιό ἔντονο στίς μέρες μας. Μιά νευρικότητα
μᾶς διακατέχει καί μετατρέπει τήν ζωή μας σέ ἕνα συνεχές τροχάδι.
«Τρέχουμε καί δέν φτάνουμε», πού λέει ὁ λαός. Γιατί τρέχουμε; Τρέχουμε
γιά νά βροῦμε τήν χαρά. Δέν ἀντέχουμε τίς μπόρες τῆς ζωῆς, τό σκοτάδι καί
τ’ ἀστροπελέκια καί ψάχνουμε γιά κάποιο ξέφωτο.

3

Μέσα στήν παραζάλη τῆς μελαγχολίας, μέ ἔντονο τό αἴσθημα τῆς
ἀπογοήτευσης, νομίζω πώς μοῦ φταίει ἡ δουλειά μου καί τήν ἀλλάζω.
Νομίζω πώς μοῦ φταίουν οἱ ἄνθρωποι καί διαλέγω τήν ἀπομόνωση.
Νομίζω ὅτι μοῦ φταίει ἡ σύζυγος καί τήν ἀλλάζω. Νομίζω ὅτι μοῦ φταίει τό
κρατικό σύστημα και ἀγωνίζομαι νά τό ἀλλάξω. Μέχρι πού τελικά καταλήγω
ὅτι μοῦ φταίει ὁ ἑαυτός μου καί αὐτοκτονῶ.
Ὡ ἀδελφοί μου, ὅσο περιεργαζόμαστε ἐτούτη τήν ἀπομεμακρυσμένη ἀπό
τόν Χριστό ζωή μας, τόσο περισσότερη ἀπελπισία καταλαμβάνει τήν ψυχή
μας. Οἱ συνεχεῖς ἀποτυχίες, τά οἰκονομικά ναυάγια, οἱ ἀρρώστιες, οἱ
θάνατοι, οἱ ἀδιάκοπες παντοειδεῖς πιέσεις, καταντοῦν τόν ἄνθρωπο σέ
ἐγκαταλελλειμμένο ναυαγό στόν φουρτουνιασμένο ὠκεανό. Νά γιατί πολλές
φορές ἀκοῦμε: «Τί νά τήν κάνω αὐτή τήν ζωή; Θέλω να πεθάνω. Δέν
ἀντέχω πιά. Προτιμῶ τόν θάνατο». Αὐτή εἶναι μέ λίγα λόγια ἡ ζωή τοῦ
σημερινοῦ ἀνθρώπου πού ζεῖ μακριά ἀπό τό φῶς τοῦ Θεοῦ.
«Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός». Μᾶς ὑπενθύμησε καί πάλι
σήμερα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Ἡ ζωή πού λέγεται «ἐγώ», δέν ζεῖ πιά.

Ἀρκετά μέ βασάνισε γιά τόσα χρόνια. Κυνήγησα τήν χαρά, τήν ἱκανοποίηση
καί τελικά νόμιζα πώς ἐάν ἐξαφάνιζα τόν χριστιανισμό θά ἤμουν ὁ πιό
εὐτυχισμένος ἄνθρωπος, λέγει ὁ Παῦλος. Βλέπετε ἀδελφοί μου τήν πλάνη;
Ἴδατε τήν παγίδα τῆς δίχως Χριστό ζωῆς; Καί νά μή ξεχνοῦμε, ὅτι ὁ Παῦλος
ἦταν μορφωμένος καί καλλιεργημένος ἄνθρωπος, μέ καλή ἀνατροφή καί
ζωή ξεκούραστη. Εἶχε ἀνθρώπινες δόξες καί μεγαλεῖα. Μέ ἄλλα λόγια, ἕνας
σημερινός ἄνθρωπος θά ποθοῦσε πολύ νά ἦταν σάν τόν Σαούλ καί δέν
ἀποκλείεται νά νόμιζε ὅτι θά εἶχε «ζωή χαρισάμενη».
Ὅταν ὅμως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶδε τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν πρόσεξε
ὅτι πάνω καί πέρα ἀπό κάθε κοσμική δόξα καί πλούτη καί καλοπέραση,
ὑπάρχει ἡ αἰώνια χαρά καί ἀγαλλίαση, τότε ἄλλαξε. Ἔβαλε τέρμα στήν

4

κοσμική ζωή, ὅσο ὄμορφη κι’ἄν ἦταν. Σταμάτησε νά ζεῖ γιά τόν ἑαυτό του
καί ἄρχισε νά ζεῖ ἀποκλειστικά γιά τόν Χριστό. Μόνο ὅταν ζοῦσε γιά τόν
Χριστό, ἔβλεπε τίς πληγές του, τούς ἀγῶνες του, τίς περιφρονήσεις καί τίς
παντοειδεῖς κακουκουχίες καί στερήσεις του, σάν βάλσαμο καί εὐλογία ἀπό
τόν Θεό. Ἀπό τό πνευματικό ὕψος τῆς ἐν Χριστῶ ζωῆς του, ἔβλεπε τό
πτῶμα τοῦ ἐγώ του νά κοίτεται νεκρό καί ἐχαίρετο.
Ἐμεῖς ἀδελφοί μου, ποιά ζωή προτιμοῦμε; Ἐάν προτιμοῦμε τήν κοσμική
ζωή, τότε τί κρῖμα! Νά ἔχωμε βαπτισθεῖ στό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ! Νά
ἔχωμε θάψει στό ἁγιασμένο νερό τῆς Κολυμβῆθρας τό πεσμένο καί
ἁμαρτωλό ἐγώ μας καί κατόπιν νά προδίδουμε ὅλες τίς ὑποσχέσεις πού
κάναμε στόν Θεό! Νά ἔχουμε ἀποδυθεῖ τόν θάνατο τῆς πρόσκαιρης ζωῆς,
νά ἔχουμε ἐνδυθεῖ τόν Χριστό καί τήν αἰώνια χαρά καί μακαριότητα καί
κατόπιν νά ἀλλάζουμε; Καταλαβαίνουμε ὅτι τό παυλικό: «Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ,
ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός», εἶναι δύσκολο νά τό ἐννοήσει ὁ ἁπλός ἄνθρωπος,
διά

τοῦτο

καί

προσπαθοῦμε

νά

τό

ἁπλοποιήσουμε

ἀκόμη

περισσότερο.Παρά ταῦτα, παρατηροῦμε ὅτι τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν
λεγομένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν, θέλει νά ζεῖ ταυτόχρονα καί τίς δύο
ζωές.

Λέμε γιά παράδειγμα ὅτι ἀγαποῦμε τόν Χριστό καί μᾶς ἀρέσει ἡ

χριστιανική ζωή, ἀλλά κάνουμε καί τήν κοσμική ζωούλα μας, διατηροῦμε καί
τά λαθάκια μας, καί τίς καθημερινές πτώσεις μας.
Αὐτή ἡ διπλή ζωή, φαίνεται ἀσυμβίβαστη γιά τόν Παῦλο. Στήν ἐπιστολή του
πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Γαλατίας, δίνει τήν ἐντύπωση ὅτι ὅταν ὁ χριστιανός
κατορθώσει νά ἐμβαθύνει στήν ὑγειή καί αἰώνια ἐν Χριστῶ ζωή, μέ κανένα
τρόπο δέν θά γυρίσει πίσω στήν μολυσμένη καί πρόσκαιρη. Μπορεῖ γιά
τούς ἀνθρώπους τῆς ὕλης ἡ ζωή τοῦ πνεύματος νά εἶναι ἀκατανόητη.
Μπορεῖ γιά τούς ἀνθρώπους τῆς πεζότητας καί προσωρινότητας, τό
ἀνέβασμα σέ θεϊκές κορυφές νά εἶναι ἕνα παρανοϊκό διάβημα.

Μπορεῖ

5

ἀκόμη γιά τούς ἀνθρώπους πού ἔφυγαν μακρυά ἀπό τόν Θεό, τό
ἀποστολικό: «Ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δέ ἐν ἐμοί Χριστός», νά ἀκούγεται σάν
παραμύθι. Γιά τόν Παῦλο καί γιά ὅσους τόν μιμήθηκαν, αὐτό ἔγινε τρόπος
ζωῆς. Ἐμεῖς ἀδελφοί μου τί κάνουμε;

7th SUNDAY OF LUKE (Gal. 2, 16-20) 28th October 2012
In today’s apostolic reading we heard the Apostle Paul talk about two
different lives, he talks about his life and Christ’s life. Some people would
say that this is obvious, since each person lives their own life and as each
person is different so are their lives. However when Paul is referring to his
own life, he is also talking about the lives of all people. When he is talking
about Christ’s life things are entirely different, he is talking about a life
without comparison, a life that is different to our own. It is these two lives
that we will compare.
What are the lives of men, or, our own worldly lives like?

If we look

carefully, especially in our era, we notice that more often than not man is
suffering.

He is beset by melancholy and despair, of course this is

punctuated by a limited moments of joy and laughter, but unfortunately
within the many years of sadness these few moments of joy are lost. Our
life is like the clear blue sky, and when storm clouds gather we run to take
shelter. Black clouds and thunderstorms cover the sunshine of our joy and
turn our soul into a place of wilderness, calamity and isolation. Feelings of
melancholy and anxiety that stem from the many aspirations failures of our
lives are more intense in this day and age. We are overcome by anxiety
and our lives become a continuous run. Why do we run? We run to find joy.
We can’t stand the rain and darkness of life, and we are looking for shelter.
The mix of sadness and feelings of disappointment are intense; I think is my
job’s fault and I want to change it. I think that it is the fault of other people

6

and so I chose withdrawal. I think is my wife’s fault and I want to change
her. I think that is the government’s fault and I struggle for change . Then
finally it’s my fault and I commit suicide. Oh brethren, the more we proceed
and are distanced from Christ, the more that hopelessness fills our souls.
The continuous failures, the financial troubles, the illnesses, deaths, the
never ending pressures, turn the man into an abandoned shipwreck in the
middle of the ocean. That’s why we hear many times “what to do with this
life? I want to die. I can’t take it anymore. I prefer death. ” This is the life of a
person that lives away from the light of God.
“It is no longer I who live, but Christ lives in me” the Apostle Paul tells us
today. A life called ‘I” doesn’t exist anymore. It has tortured me enough for
too many years. I have chased joy, and satisfaction, I thought that if I were
to banish Christianity, I would be the happiest man, said the Apostle Paul.
Brethren do you see the deceit? Can you see the trap of a life without
Christ? Do not forget that Paul was an educated man, with good upbringing
and a comfortable life. He had human glories. In other words a today’s man
would wish to be like Saul and would think that he lived a good life.
When the Apostle Paul saw the life of Christ, when he noticed that above
and beyond every worldly glory, and riches and enjoyment, there is eternal
joy and happiness, then he changed. He stopped living the worldly life. He
stopped living for himself and started living exclusively for Christ. When he
lived for Christ, he could see his infirmities, his struggles, the hatred, and
the different kinds of hardships and deprivation as a balsam and blessing
from God. From the spiritual heights of his life in Christ he could see the
dead body of his ego, and was happy.
Brethren which life do we prefer? If we prefer the worldly life, then what a
pity! We are baptised in the name of the Lord Jesus! We have buried our

7

fallen and sinful ego in the blessed water of the crucible and we betray all
the promises we made to God. We have undressed the death of the
temporary life and put on Christ and eternal joy and blessing, and then we
change? Paul’s statement “It is no longer I who live, but Christ lives in me”
is difficult for any man to understand, and so for this reason we will explain
it simply. We observe that many so-called Orthodox Christians want to live
double lives. For example we say that we love Christ and we like the
Christian life, but we live our worldly life and holding on to our mistakes and
our everyday falls.
Paul sees this double life as an unacceptable compromise. In his epistle to
the Church of the Galatians, he is saying that when a Christian advances in
the healthy and eternal life in Christ, he will never return back to the
infectious and temporary life. Perhaps for the people of the material world,
the life of the spirit is inconceivable. Maybe for the people focused on the
temporary life, the ascent to divine summits seems to be an insane idea.
Maybe for the people who left God, the apostolic “It is no longer I who live,
but Christ lives in me” sounds like a fairy-tale. For Paul and those who want
to imitate him, it became a way of life. Brethren, how do we respond?

Νέα τῆς Κοινότητος-Ἐνορίας μας
Θάνατος-Κηδεία
Τήν περασμένη Κυριακή τό βράδυ, ἀπεβίωσε στό Νοσοκομεῖο τῆς
Ἀδελαῒδος, ὁ ἐκ Ἁγίου Παντελεήμονος Πιερίας, καταγώμενος ἀείμνηστος
Βασίλειος Μιχολός, εἰς ἡλικίαν 81 ἔτους.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία τοῦ

ἀειμνήστου, ἔλαβε χώρα εἰς τόν Ἱερό Ναό μας ἐχθές Σάββατο 27η
Ὀκτωβρίου. Ὁ ἐνταφιασμός ἔγινε στό κοιμητήριον τοῦ Σεντίνιαλ Πάρκ καί ὁ

8

καφές παρηγορίας προσφέρθηκε στήν αἴθουσα τοῦ Κέντρου μας. Ὁ Ἱερέας,
ὁ Πρόεδρος, τά μέλη τοῦ Δ. Συμβουλίου καί τῆς Φιλοπτώχου, ἐκφράζουν
πρός τήν τεθλιμμένη σύζυγο, τέκνα καί οἰκείους τοῦ ἀειμνήστου, τά εἰλικρινῆ
τους συλλυπητήρια καί εὔχονται τήν ἐξ ὕψους ἐνίσχυση καί παρηγορία.
Τούς

καταθέσαντες

χρήματα

εἰς

μνἠμην

τοῦ

ἀειμνήστου,

θερμά

εὐχαριστοῦν. Περισσότερα γύρω ἀπό τήν ἐξόδιο ἀκολουθία θά ἀναφέρουμε
στήν ἑπόμενη ἔκδοση.

Ἱερές Ἀκολουθίες
Αὔριο Δευτέρα, τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, θά τελέσωμε εἰς τόν
Ἱερό Ναό μας Ὄρθρο καί Θεία Λειτουργία μετά ἀρτοκλασίας, ἀπό τῆς 8.00
ἕως τῆς 10.00 περίπου τό πρωῒ.

Τήν ἐρχόμενη Πέμπτη 1η Νοεμβρίου τῶν Ἁγίων καί θαυματουργῶν
Ἀναργύρων, θά τελέσωμε Ὄρθρο, Θεία Λειτουργία καί τόν Ἁγιασμό γιά τόν
Μήνα Νοέμβριο. Στό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, θά περάσωμε ὅλοι στό
χώλ πού ἡ κυρίες τῆς Φιλοπτώχου θά προσφέρουν πρωϊνό ἐντελῶς
δωρεάν.

Ἀγρυπνία
Κάνουμε γνωστό ὅτι τήν Παρασκευή 2 Νοεμβρίου καί ὥρα 9 τό βράδυ, θά
τελέσωμε τήν καθιερωμένη ἀγρυπνία. Ἡ ἀγρυπνία πού ἀρχίζει μέ τό μικρό
Ἀπόδειπνο, τούς 24 οἴκους τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου καί συνεχίζει μέ τόν μέγα
Ἑσπερινό, τήν Λιτή στόν Νάρθηκα, τήν εὐλογία τῶν ἄρτων, τόν πατερικό
λόγο, τόν Ὄρθρο καί τήν Θεία Λειτουργία, τελειώνει μέ τήν εὐλογία τῆς
τραπέζης στήν αἴθουσα τοῦ Κοινοτικοῦ μας Κέντρου, γύρω στίς 1.00 μετά τά
μεσάνυχτα. Εἶναι μιά πνευματική εὐκαιρία γιά ὅλους πού θά ἐπιθυμοῦσαν
νά κατανυγοῦν καί νά νιώσουν τήν ζωντανή παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα τους.

Ἑσπερινός

9

Τό ἐρχόμενο Σάββατο τό βράδυ 5.30-6.15 θά τελέσωμε τόν Ἑσπερινό.

Δωρεές γιά τό σύστημα κλιματισμοῦ
Οἱ δωρεές γιά τό σύστημα κλιματισμοῦ συνεχίζονται νά ἔρχονται καί
εὐχαριστοῦμε αὐτούς πού μᾶς πλησιάζουν μέ διάφορα ποσά καί μᾶς
ὑπόσχονται ὅτι θά μᾶς τά δίδουν λίγα-λίγα.
Εὐθαλία Σταματοπούλου

$150

Πολύ εὐχαριστοῦμε τήν δωρήτρια καί εὐχόμεθα ὅπως ὁ Κύριος τῆς χαρίζει
ὑγεία καί κάθε χαρά

Ἐτησία Γενική Συνέλευση Φιλοπτώχου
Τήν περασμένη Κυριακή 21η Ὀκτωβρίου καί ὥρα 3 τό ἀπόγευμα, ἔλαβε
χώρα στήν αἴθουσα τοῦ Κέντρου μας, ἡ Ἐτησία Γενική Συνέλευση τῆς
Φιλοπτώχου μας. Ἔγινε γενική ἀναφορά στίς περίπου 100 ἐκδηλώσεις πού
διωργανώθηκαν ἀπό τά μέλη τῆς Φιλοπτώχου σέ συνεργασία μέ τά μέλη
τοῦ Δ. Συμβουλίου. Ἤταν μιά κατά πάντα εὐλογημένη χρονιά, κατά τήν
ὁποία ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότητά μας, ἐπρόσφερε στούς διάφορους
φιλανθρωπικούς ὀργανισμούς καί ἱδρύματα ἐντός τῆς αὐστραλιανῆς
ἠπείρου, τήν Ἑλλάδα καί τήν Μαδαγασκάρη, μέ τό ποσόν τῶν περίπου
$60.000.00 δολλαρίων.
Ὁ π. Σταῦρος εὐχαρίστησε τίς κυρίες καί εὐχήθηκε ὅπως ὁ Κύριος τίς
ἐνδυναμώνει πάντοτε στό θεάρεστο καί ἐπίπονο ἔργο τους.

Συνεδρίαση γιά τό Φεστιβάλ τοῦ Νόργουντ 2013
Κάνουμε γνωστό ὅτι ἡ πρώτη συνεδρίαση τῶν μελῶν τῆς διοργανωτικῆς
ἐπιτροπῆς γιά τό Ἑλληνικό Φεστιβάλ Νόργουντ ἔλαβε χώρα στήν αἴθουσα
τοῦ Κέντρου τοῦ Προφήτη Ἠλία τήν περασμένη Δευτέρα 22 Ὀκτωβρίου καί
ὥρα 7.00 τό βράδυ. Ὅπως ἤδη ἔχει ἀνακοινωθεῖ, τό Φεστιβάλ θά λάβει καί
αὐτή τή φορά χώρα τό Σάββατο τῆς Ἀποκρέως 9 Μαρτίου 2013. Τά μέλη τῆς

10

κεντρικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Φεστιβάλ 2013 εἶναι αἰσιόδοξα γιά τήν ἐπιτυχία
του.

Πανήγυρις τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Μέ τήν βοήθεια τοῦ Παναγάθου Θεοῦ τήν Πέμπτη 8η Νοεμβρίου ἐνεστῶτος
ἔτους συμπληρώνουμε τά 53 χρόνια ἀπό τήν πρώτη Ἱερή ἀκολουθία τῆς
εὐλογημένης Κοινότητος- Ἐνορίας μας.

Εἶναι γνωστή σέ ὁλόκληρον τήν

ἑλληνική παροικία τῆς Ἀδελαῒδος, ἡ πανήγυρις πού λαμβάνει χώρα στόν
Προφήτη Ἠλία

κάθε χρόνο.

Τήν Τετάρτη, παραμονή τῶν Ἁγίων

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν καί ὥρα 6.00 τό βράδυ, θά τελέσωμε τόν Μέγα
Ἑσπερινό. Τήν Πέμπτη 8η Νοεμβρίου, ἀνήμερα τῶν Παμμεγίστων
Ταξιαρχῶν καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων θείων Δυνάμεων Ἀσωμάτων, 8-11,
ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Δορυλαίου κ.κ. Νίκανδρος θά Ἱερουργήσει καί
θά ὁμιλήσει εἰς τόν Ἱερό Ναό μας.

Στή συνέχεια, προεξάρχοντος τοῦ

Θεοφιλεστάτου θά λάβει χώρα στό εὐρύχωρο προαύλιο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ
περιφορά τῆς καταστόλιστης Ἱερᾶς εἰκόνος τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Στό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Θεοφιλέστατος θά
εὐλογήσει τήν τράπεζα στήν αἴθουσα τοῦ Κέντρου μας, ὅπου θά
παρακαθίσωμε γιά τό μεσημεριανό μας. Ὅπως συνήθως δέν ἔχουμε
εἰσιτήρια, ἁπλῶς στό τέλος θά περιέλθει τό καλάθι τῆς ἀγάπης πού ὁ
καθένας μπορεῖ νά προσφέρει ὅτι προαιρῆται. Σᾶς περιμένουμε.

Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Νικολάου
Ὁ χρόνος πέρασε καί σπεύδουμε νά ἀνακοινώσουμε τήν πανήγυρι τοῦ
Ἁγίου Νικολάου. Σάν τόν μοναδικό Ἱερό Ναό τῆς Ἱερᾶς μας Ἀρχιεπισκοπῆς
στήν Νότια Αὐστραλία, πού γιορτάζει κάθε χρόνο τήν μνήμη του, μέ Μέγα
Ἑσπερινό, Ἀνοιξαντάρια, Εὐχέλαιον καί ἀγρυπνία, σᾶς κάνουμε γνωστό τό
ἐφετεινό πρόγραμμα.

11

Τετάρτη

βράδυ

Δεκεμβρίου,

7.00-8.30

Μέγας

Ἑσπερινός

μέ

ἀνοιξαντάρια, ἀρτοκλασία καί ἐπίκαιρον ὁμιλία. Στή συνέχεια, 8.45-9.45 θά
λάβει χώρα τό Ἱερόν Εὐχέλαιον καί θά ἐπακολουθήσει ἀγρυπνία μέ λόγους
καί διδάγματα, γύρω ἀπό τήν ζωή καί τήν δρᾶση τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Τήν
Πέμπτη, 6η Δεκεμβρίου ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, 8.00-11.00 θά
τελέσωμε Ὄρθρο καί Θεία Λειτουργία μετά ἀρτοκλασίας, ἐπίκαιρη ὁμιλία καί
περιφορά τῆς Ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου στό εὐρύχωρο προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ
Ναοῦ μας.

Στήν συνέχεια θά ἔχωμε τήν εὐκαιρία νά γευματίσωμε στήν

αἴθουσα τοῦ Κοινοτικοῦ μας Κέντρου μέ τό γνωστό νοστιμότατο ψάρι,
σαλάτα καί τήν μοσχομύριστη σκορδαλιά.
Κανόνα πίστεως, καί εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε
τῆ ποίμνη σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια διά τοῦτο ἐκτήσω τῆ ταπεινώσει
τά ὑψηλά, τῆ πτωχεία τά πλούσια, πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε
Χριστῶ τῶ Θεῶ σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.
Πράγματι ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ἦταν ἄνθρωπος πίστεως, πραότητος,
ἐγκρατείας, ταπείνωσης καί ἠθικῆς. Τό ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Νικολάου,
εἶναι μιά ὡραιότατη καί μοσχομύριστη ἀνθοδέσμη. «...ἡ τῶν πραγμάτων
ἀλήθεια». Ὁλόκληρη ἡ ζωή του, ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι ἦταν ἀληθινά,
ζωή Ἁγίου. Διά τοῦτο καί μόλις ἄκουσε τόν αἰρεσιάρχη Ἄριο νά βλασφημεῖ
κατά τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ, τόν χαστούκισε ἐνώπιον πάντων.

Τόν

χαστούκισε μέσα στήν πρώτη Οἰκουμενική Σύνοδο, ἐνώπιον τοῦ Βασιλιᾶ καί
πλῆθος ἐκλεκτοῦ κόσμου. Τόν χαστούκισε, διότι δέν ἄντεξε στήν ἀκοή τοῦ
ψεύδους. Ἡ χειρονομία του ἦταν ἡ ἀντίδραση τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος
τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Σίγουρα, ἐάν ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ἦταν μεταξύ μας
σήμερα σάν ἄνθρωπος, θά χαστούκιζε μέ τόν ἴδιο τρόπο ἤ καί ἀγριότερο,
ὅλους αὐτούς πού παραποιοῦν τήν ἀλήθεια. Ἀκόμη ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἦταν:
«..τῆ ταπεινώσει τά ὑψηλά...». Ὁ Ἅγιος Νικόλαος, ἀπό ταπείνωση κρυβόταν

12

γιά νά μή τόν κάμουν Ἐπίσκοπο.

Διά τούτω καί θά χαστούκιζε τούς

σημερινούς πνευματικούς νάνους. Θά χαστούκιζε ὅποιο δήποτε σχισματικό,
αἰρεσιάρχη καί προτεστάντη πού θά ἐφέρετο σάν Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος.
Σήμερα δέν ἔχουμε παρά νά παρακαλέσωμε τόν Ἅγιο Νικόλαο, νά
σοφρονίσει τούς ἄφρονες ὅπως καί τότε καί νά φέρει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
μεταξύ μας.

Ἀνανέωση Διευθύνσεων
Κάθε δέκα χρόνια περίπου, κάνουμε ἀνανέωση τῶν διευθύνσεων τῶν
εὐλογημένων ἐνοριτῶν μας. Λόγω πού στήν περίοδο τῶν δέκα ἐτῶν, γίνεται
μιά σημαντική ἀλλαγή διευθύνσεων, προβαίνουμε σέ αὐτή τήν μικρή
διαδικασία. Πολύ παρακαλοῦμε νά συμπληρώσετε τό δελτίο πού ἤδη
ὑπάρχει στό παγκάρι τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ τό ὄνομα, τήν διεύθυνση καί τό
τηλέφωνο ἤ τηλέφωνα. Αὐτό βοηθεῖ σημαντικά τόν πάτερ στήν διοργάνωση
τοῦ προγράμματος Ἁγιασμοῦ τῶν οἰκιῶν σας. Παρακαλοῦμε νά ἐπιστρέψετε
τά δελτία μέχρι τίς 9 Δεκεμβρίου 2012.

News from our Commjunity-Parish
Death-Funeral
Last Sunday evening, Basil Micholos of St Panteleimonos-Pierria passed
away at the Royal Adelaide Hospital, aged 81 years. His funeral took place
in our Church yesterday, Saturday 27th October. The burial was at
Centennial Park and the coffee of comfort was offered at our Community
Hall. The Priest, President, Executive Committee and Philoptohos extend
their sincere condolences to the widow, children and family of the departed
and pray they may have strength and comfort from above. Warm thanks to
those who donated to the Church in memory of the departed. More details
in the next Newsletter.

Church Services

13

Tomorrow Monday Day of St Anastasia of Rome, Matins and Divine Liturgy
with artoklasia, 8 am –10 am approx.

This coming Thursday 1st November Day of the Holy and Miracle-working
Unmercenaries, Matins and Divine Liturgy and Agiasmos for the month of
November. After the service, the ladies of the Philoptohos will offer
morning-tea free-of-charge in the Hall.

Vigil
This Friday 2nd November, Vigil, 9 pm. The Vigil comprises Mikro
Apodeipno, the 24 verses of the Akathistos Hymn, Great Vespers, Prayer in
the Narthex, blessing of loaves, homily and Matins and Divine Liturgy,
concluding with blessing of the table around 1 am. This is a spiritual
opportunity for those who humbly desire to feel the living presence of God
within them.

Vespers
This coming Saturday evening, Vespers, 5.30 pm – 6.15 pm.

Annual General Meeting of the Philoptohos
Last Sunday 21st October at 3 pm, the Annual General Meeting of our
Philoptohos was held in our Community Centre. There was a report on
some 100 functions organized by members of the Philoptohos in
cooperation with the members of the Executive Committee. It has been a
very blessed year, during which our Philoptohos has donated about $60
000 to various philanthropic causes in Australia, Greece and Madagascar.
On behalf of the Parish, Fr Stavros thanked the indefatigable volunteers
from the bottom of his heart for their sacrificial love in action.

Meeting of the Organizing Committee for the Norwood Greek Festival 2012
The first meeting of the Committee organizing the next Greek Festival was
held last Monday 22nd October in our Community Centre.

14

Bible Study
Last Wednesday, we had the opportunity to discuss “Two actions and Two
wills of Christ”. This Wednesday, we shall study “Church as the Kingdom of
Christ”. Discussions are in English, with Greek as required. The studies are
suitable for all, especially those who have not attended catechism. Groups
meet in the rooms of our Community Centre every Wednesday evening 7
pm – 8 pm.

Festival of the Great and Glorious Archangels
With the help of the Most Gracious God, Thursday 8th November this year
marks 53 years since the first Divine Liturgy of our blessed CommunityParish. Our Festival at Prophet Elias is well-known throughout Adelaide.
The program is as follows:

Wednesday 7th November Eve of the Holy Archangels, Great Vespers, 6
pm. Thursday 8th November Day of the Holy Archangels and all the Holy
and Bodiless Powers, Matins and Episcopal Divine Liturgy with artoklasia
and procession of the Holy Icon of the Archangels Michael and Gabriel
around the Church, 8am – 11am. His Grace Bishop Nikandros of Doryleon
will officiate and give the sermon. Afterwards, in our Community Hall, His
Grace will bless the lunch prepared by the Executive Committee and
Philoptohos. As usual,there will be no entrance-ticket; a basket of love will
circulate for your contribution. We look forward to seeing you there.

Festival of St Nicholas
The year is passing and the Festival of St Nicholas is nearly upon us.
Prophet Elias is the only Church of our Holy Archdiocese in South Australia
to celebrate this festival annually with Great Vespers, anoixantaria, Holy
Unction and Vigil. The program is as follows:

15

Wednesday evening 5th December, Great Vespers with anoixantaria,
artoklasia and homily, 7 pm – 8.30 pm. Holy Unction, 8.45 pm – 9.45 pm,
followed by Vigil with teaching on the life and work of St Nicholas.

Thursday 6th December Day of St Nicholas, Matins and Divine Liturgy with
artoklasia, homily and procession of the holy icon of the Saint around the
church grounds, 8 am – 11 am. Afterwards, delicious lunch of fish, salad
and skordalia in our Community Centre. St Nicholas was truly a man of
faith, meekness, self-control, humility and integrity. The apolytikio of St
Nicholas is one of the most beautiful hymns of praise to a human. All his life
was evidence of his sainthood. As soon as he heard the heretic Arius
blaspheme the deity of Christ during the first Ecumenical Council, he
slapped him in front of everybody present, in front of the Emperor and many
distinguished people. He slapped him because he could not bear the sound
of the lie. His gesture was indicative of the high Orthodox courage of the
saint. Surely, if St Nicholas was among us today, he would slap in the same
manner and even more boldly, all those who falsify the truth. St Nicholas
was also a deeply humble man: out or humility, he hid to avoid being made
Bishop. Thus he would chastise upstarts today: schismatics, heretics and
Protestants who dare to behave with the authority of an Orthodox Bishop.
Today, we can only ask St Nicholas to correct the unwise as he did so long
ago and bring the love of God amongst us.

Donations for the Air-conditioning system
Donations for the air-conditioning system continue to come and we thank
everyone for their various amounts and those who promise to pay little by
little. The members of the Executive Committee take heart from your
financial support of the needs of our Parish.

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful