บทน�ำ

วันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2555

อะไรคือประชาพิจารณ์

ำว่ า ประชาพิ จ ารณ์ ประกอบด้ ว ยค� ำ ว่ า
ประชา หมายถึง ประชาชน กับคว่า พิจารณ์
ซึ่งหมายถึง พิจารณา ตรวจตรา สอบสวน ให้ความคิด
เห็น
ประชาพิจารณ์ หมายถึง รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบชีวติ ของประชาชนทุกคน การ
ท�ำประชาพิจารณ์ควรจัดให้ได้รบั ความคิดเห็นจากประชาชน
ทุกหมู่เหล่า และท�ำในวงกว้างเพื่อให้ไดัข้อสรุปที่สะท้อน
ความคิดเห็นจากประชาชนอย่างแท้จริง ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจด�ำ
เนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่มีผลต่อประชาชนจ�ำนวนมาก
การประชาพิจารณ์เป็นกระบวนการที่รัฐเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในปัญหาส�ำคัญของชาติ
ที่มีข้อให้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรงได้มโี อกาสรับทราบข้อมูลโดยละเอียด แสดงความคิด
เห็นและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่อโครงการหรือนโยบาย
นั้น ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม
รวมทั้งการท�ำประชาพิจารณ์เป็นการด�ำเนินกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นทางการ ตามระเบียบ
ส�ำนักนายกฯ จึงจ�ำเป็นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชาพิจารณ์ มีการประกาศ เชิญชวนให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าร่วมประชาพิจารณ์ มีการลงทะเบียนเพื่อการเข้าร่วม
ประชาพิจารณ์
โดยมีวตั ถุประสงค์การประชาพิจารณ์เป็นทีเ่ ปิดโอกาส
ส�ำหรับบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการของรัฐได้แสดง
ความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โดยอาจ
จะใช้การพิจารณาเป็นการประชุมหารืออย่างเป็นทางการ
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบต่อการด�ำเนินโครงการ
และกลุม่ ผลประโยชน์ หรือบุคคลผูม้ สี ว่ นได้เสียจากโครงการ
ดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐไม่จ�ำเป็นต้องได้รับอ�ำนาจพิเศษ
ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายในการจัดประชาพิจารณ์ โดย
ถือเป็นเรื่องที่ปกติและเป็นการเหมาะสมที่รัฐบาลจะปรึกษา
ประชาชนก่อนการเนินการที่ส�ำคัญ ประชาพิจารณ์ไม่ใช่การ
ด�ำเนินคดีที่ประกอบไปด้วยโจทย์ และจ�ำเลย
แม้ว่าในกระบวนการประชาพิจารณ์ผู้เข้าร่วมอาจ
ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ส ่ ง หนั ง สื อ หรื อ เอกสารแก่ ส ่ ว นราชการ
กระบวนการจะเป็นไปตามทีส่ ว่ นราชการเห็นสมควร และเมือ่
สิน้ สุดกระบวนการเจ้าหน้าทีจ่ ะเป็นผูต้ ดั สินใจด�ำเนินการตาม
ดุลยพินิจของตน แม้ว่าบุคคลในกระบวนการประชาพิจารณ์
ไม่เห็นด้วยเป็นจ�ำนวนเท่าใดก็ตาม ประชาพิจารณ์จัดท�ำขึ้น
เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้การตัดสินใจของรัฐสอดคล้องกับประโยชน์
2. เพื่อลดความขัดแย้งจากการตัดสินใจของรัฐ
3. เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ประชาชน
4. เพื่อเป็นทางเลือกในการมีส่วนรวมของประชาชน
ต่อการตัดสินใจของรัฐ
5. เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเกิดประโยชน์ต่อส่วน
รวมมากที่สุด
หลักการประชาพิจารณ์ มีดงั นี้ 1.จะต้องกระท�ำขึน้ ก่อน
มีการตัดสินใจของรัฐ 2. จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระ
ทบแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 3. การด�ำเนินการประชา
พิจารณ์ตอ้ งเป็นไปโดยเทีย่ งตรงและเปิดเผย 4.ข้อสรุปจากก
ารประชาพิจารณ์มีฐานะเป็นเพียงข้อเสนอแนะ

สื่อดีเด่น

สร็ จ สิ้ น ภารกิ จ จั ด งานสมั ช ชาเพื่ อ นสื่ อ
สาธารณะ ครั้งที่ 4 ของสภาผู้ชมและผู้ฟัง
องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย ที่เรามักคุ้นกันในชื่อย่อ “ไทยพีบีเอส”
เมื่อวันที่ 8–9 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ผมยังกลับ
ต่างจังหวัดไม่ได้ ด้วยมีประชุมคณะอนุกรรมการรับ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียน ในคณะกรรมการนโยบาย
องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทยรออยู่อีกนัด
ระหว่างนั่งรอนอนรอ มีโอกาสได้คุยกับน้องๆ
จากส�ำนักเครือข่ายสื่อพลเมืองของไทยพีบีเอส ผู้ผลิต
รายการเด็ ก มี เ รื่ อ งว่ า เพิ่ ง ไปรั บ รางวั ล สื่ อ มวลชนดี
เด่น ครั้งที่ 30 ประจ�ำปี 2555 จากสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียลเต็ล เมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2555 มาสดๆ ร้อนๆ
ผมไม่ได้ตื่นเต้นที่รายการเด็กมีเรื่องได้รับรางวัล
แต่ ผ มสนใจที่ ม าและกระบวนการคั ด สรรรายการ
โทรทัศน์ เพื่อมอบรางวัลมากกว่า
รางวัลนีไ้ ม่ได้เปิดให้ผผู้ ลิตส่งรายการเข้าไป
ประกวด แต่ ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก ได้ ม อบหมาย
ให้สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ติดตามการ
ท�ำงานของสื่อ เสาะหารายการที่มีเนื้อหาส่งเสริม
คุณค่าชีวติ และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ความเป็น
หนึง่ เดียวในครอบครัว และการอยูร่ ว่ มกันในสังคม
อย่างสันติมารับรางวัล
ปี นี้ สื่ อ มวลชนคาทอลิ ก ประเทศไทย ได้ ส ่ ง
แบบส� ำ รวจไปยั ง สถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ 18,500

ฉบับ กระจายไปยัง 185 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย
แบบสอบถามจ�ำนวนนี้ ได้รับการส่งกลับคืนมา 5,330 ฉบับ
ผลการส�ำรวจถูกน�ำมาพิจารณามอบรางวัลสื่อมวลชน
ดีเด่นให้กับรายการโทรทัศน์ต่างๆ 5 รางวัล ประกอบด้วย
รายการธรรมดี ที่ พ ่ อ ท�ำ สถานี โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บกช่ อ ง 5
รายการผูพ้ ทิ กั ษ์ สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 3 รายการเด็กมีเรือ่ ง สถานี
โทรทัศน์ไทยพีบเี อส รายการภัตตาคารบ้านทุง่ สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบเี อส และรายการคนค้นคน สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 9 อสมท.
ภายใต้ ก ระบวนการที่ ว ่ า มาข้ า งต้ น ยั ง ได้ คั ด สรร
ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อมอบรางวัลให้อีก 4 รางวัล
ที่มาของรางวัลนี้ เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ที่กรุงโรม
คราวนัน้ พระสันตะปาปาได้เชิญพระสังฆราช 26,000 องค์ จาก
ทั่วโลกมาร่วมสังคายนาเกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
โลก หลังจากสังคายนากันอยู่นานหลายปี ผลออกมาว่าหนึ่ง
ในหลายปัจจัยที่มีอิทธิพล ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกคือ “สื่อ”
นั่ น คื อ ที่ ม าของการสรรหาสื่ อ ดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี ข อง
ศาสนจักรคาทอลิกในหลายประเทศทั่วโลก ประเด็นที่ผมให้
ความสนใจเป็นพิเศษก็คือ แนวคิดการคัดเลือกผู้ที่จะได้รับ
รางวัล
ศาสนจักรคาทอลิกไม่สนใจว่า สือ่ ทีไ่ ด้รบั รางวัลจะผลิต
ด้วยเครื่องมือชนิดใด hardware ไหน หรือ software ใด
ประเด็นทีศ่ าสนจักรพุง่ ความสนใจไปอยูท่ ี่ humanware
หรือ “มนุษย์ผู้ผลิตสื่อ” และเนื้อหาที่ผู้ผลิตต้องการสื่อสาร
กับผู้รับ
ด้ ว ยความสนใจดั ง กล่ า ว จึ ง ไม่ ต ้ อ งแปลกใจที่
ศาสนจักรคาทอลิกจะห่วงใยเด็กเยาวชนและครอบครัวเป็น
พิเศษ ถึงกับมอบหมายให้ฝ่ายการศึกษา แนะน�ำเยาวชนที่
เข้ามาศึกษาในสถาบันเครือข่ายศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลก
ให้รับรู้ว่าสิ่งที่มากับสื่อไม่ได้ดีไปเสียทุกอย่าง สอนให้รู้จัก
พิษภัยที่มากับสื่อด้วย
รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลใหญ่ของชาวคาทอลิกทั่วโลก
สังเกตได้จากเมื่อ 28 ปีที่แล้ว คราวที่องค์พระสันตะปาปา
จอห์นปอลที่ 2 เสด็จมาเยือนประเทศไทย
องค์พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 จึงได้เปิดสนาม
กีฬาศุภชลาศัย ซึ่งขณะนั้นเป็นสนามกีฬาแห่งชาติ มอบ
รางวั ล นี้ ใ ห้ กั บ สื่ อ มวลชนดี เ ด่ น ของไทยประจ� ำ ปี ดั ง กล่ า ว
ด้วยพระองค์เอง

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful