30 வைக ெகா க ைட--30

நா

ெபாத ெவல.தலா ஒ! க#. ஏலகா%.100 கிரா.200 கிரா. ேதகா !வ . ெபா கடைல . 30 வைக சைமய க ைட ெபா கடைல ெபாத ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ைமதா மா .

ெபாத ெவல.சிறிதள. எ)ெண . ெச+ைற: ெபா கடைல. வ0டாம ஒ1றாக மிஸிய0 அைர ஏலகா%. ேதகா !வ ஆகியவ-ைற த)ண/.200 மிலி. .

அ#பள வவ0 இ ெகா. சி5 உ!)ைடகளாக உ! . ேச/ கலக. ைமதா மாைவ ச#பாதி மா பததி ெக யாக# ப0ைச4 .

ள. சில/ ெச#: எ15 <5வா/க. ைவதி!8 9ரணைத . சிறிதாக உ! ெசா#: ெச கி)ண வவ0 உ! வ (மாைவ சிறிய தா1 ெசா#:. அைர அதி ைவ . இைத.

ைகய0 எ)ெண அல ெந தடவ0 ெகா) ெசா#: ெசதா ைகய0 ஓ டாம இ!8).. ேஹாம மிக வ0ேசஷமாக பய1பட<ய ைவ 8 . இைத +த நாேள தயா ெகா. வாணலிய0 எ)ெண வ0 . 8றி#:: ெபா ெசய#ப இ4த ெகாக ைட. ெகாக ைட வவ0 >ட. ப0ற8. மிதமான த.ய0 ெகாக ைடகைள# ெபாெதக.

ளலா. -----------------------------------------------------------------ேதகா . கடைல#ப!#: .ஒ! சிறிய க#. ெபாத ெவல . பாசி#ப!#: .சசி மா . ேதகா !வ .200 கிரா.ஒ! க#.ப!#: ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப.4 A91.ஒ! க#. ஏலகா%.

ஒ! BA91. ெந .சிறிதள.சசிைய ஒ! மண0 ேநர ஊற ைவ வக . ப01: மிஸிய0 அைர ெகா.. ஒ! உல/4 சலி ண0ய0 சிறி ேநர பரவலாக# ேபா டா. ெச+ைற: ப. ஈர வ0.. .

மா சலைடய0 ேதைவ#ப அளகான ெகா.ள. அதிஇ!4 மாைவ எ கைள4 .

பாசி#ப!#:.ள. கடைல#ப!#: இர)ைடE ஒ1றாக# ேபா வாணலிய0 எ)ெண வ0டாம .

ப0ற8. அைத ேவக ைவ !வ. அதFட1 ஏலகா%. ெவல ஆகியவ-ைற. ைவதி!8 ப!#: கிளற. ேச/ ப0ற8. அைர கலைவைய அதி ேச/ ேச/ .வ5 ஊற ைவக. ேதகா ைநஸாக அைரக. வாணலிய0 ெந வ0 .

.. 9ரண ெர. அைத. கலகி இறகினா. சி5 உ!)ைடகளாக உ! ைவ ெகா.

ஒ! ப8 அசி மா8 +கா ப8 எ1கிற அளவ0 த)ணைர . ஆறவ0ட.ள. ப0ற8. மாைவ ேபா கிளறி. ந1றாக# ப0ைச4 ைவ சி5 கி)ண வவ0 ெசா#: ெச . ெகாதிகவ0 .

ள 9ரணைத அதF.

இ லி த ைவ . ஆவ0ய0 ேவக ைவ எக.10. -----------------------------------------------------------------------------ந A ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப. பாதா ப!#: .ஒ! BA91 ெச+ைற: பாதா ப!#ைப ஊற ைவ ேதா உ ெகா.4. ப0Aதா ப!#: .10.200 கிரா. உ! ெகாக ைட வவதி .சசி மா .ஒ! க#. ைவ >. ேபG. ெந . உல/4த திரா ைச . +4தி# ப!#: .10.சபழ . ெபாத ெவல .6.

ப0Aதா.ள.சபழ. திரா ைச. ெவல அைனைதE ஒ1றாக ேச/ வாணலிய0 ெந வ0 . ைவதி!8 கலைவைய ெக யாக கிளறி 9ரணமாக தயா ெகா. அதFட1 +4தி. ேபG. அைர ேச/ மிஸிய0 அைரக.

+கா ப8 எ1கிற வ0கிததி த)ணைர . ப0ற8.ள. ெகாதிக ைவ . சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெசா#: ெச உ!)ைடகளாக உ! அதF. ஒ! ப8 அசி மா8. மாைவ %வ0 ெக யாக கிளறி ப0ைசய.

8ழ4ைதகI8 . 9ரணைத +த நாேள<ட தயா ெகா. 9ரணைத சி5 . மி84த இ4த ெகாக ைட. ைவ ெச . ெகாக ைட வவ0 ஆவ0ய0 ேவகவ0 எக. இ லி த ைவ 8றி#:: மிக ச ஏ-ற .

ளலா. -------------------------------------------------------------------மாபழ ெகாக ைட ைவ .

சசி மா . ேதா சீவ0 ந5கிய மாபழ )க.ேதைவயானைவ: ப.200 கிரா.

ஒ! க#. ெபாத ெவல . ஏலகா%.ஒ! க#. .

ஒ! க#. . !வ. ேதகா ெச+ைற: ேதகா !வ . ெவல.சிறிதள. மாபழ ஏலகா%.

எலா ேச/ )க.

. ப0ற8. த)ண/. ஒ! ப8 அசி மா8 +கா ப8 எ1கிற வ0கிததி த)ணைர . ெகாதிக ைவ . அதF. மாைவ %வ0 கிளறி ப0ைசய. சி5சி5 உ!)ைடகளாக உ! . ெசா#: ெச . வ0டாம அைர ெக யாக 9ரண தயாக.

சசி மா . ெபாயாக ந5கிய இKசி . ஆவ0ய0 ேவக ைவ எக.ஒ! BA91. 8 பதிலாக ேவ5 பழகைள# பய1பதிE இ4த ெகாக ைடைய தயாகலா. இ லி த ைவ 8றி#:: மாபழ . --------------------------------------------------------------------மசாலா ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப. ப.200 கிரா.2.ஒ15 (ெபாயாக ந5க).ைச மிளகா . ெகாக ைட வவ0 . 9ரணைத ைவ >. மிளகா%. உ!ைளகிழ8 .

கர மசாலா%.அைர A91. .

எ)ெண . உ#: . ெபாயாக ந5கிய ெவகாய .ஒ! க#. ெச+ைற: உ!ைளகிழைக 8க ேவக ைவ உ ெகா.கா A91. .ேதைவயான அள.சிறிதள.

ைச மிளகா. வாணலிய0 சிறி எ)ெண வ0 . ந5கிய இKசி. ெவகாய ேச/ வதக.ள. கர மசாலா%. ப. அதFட1 உ#:.

மிளகா%..

ெகாதிக ைவ . மாைவ %வ0 கிளறி. ேச/ ேதா வதகி. +கா ப8 எ1கிற அளவ0 த)ணைர . ஒ! ப8 அசி மா8. ந18 ப0ைச4 9ரண தயாக. அதF. சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெசா#: ெசய. ேச/ உ!ைளகிழைகE உதி/ .

இ லி த ைவ எக.ேள ெகாKச ெகாKசமாக 9ரணைத ைவ ஆவ0ய0 ேவக ைவ >. . -------------------------------------------------------------------- .

ேதகா !வ. ச/கைர .தலா ஒ! க#.200 கிரா.ரா ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ைமதா . ெபாத ெவல .ஜ. ஏலகா%.200 கிரா.

சிறிதள. ஏலகா%. ேச/ ெக யாக# ப0ைச4 ஒ! மண0 ேநர ைவக. ெபாத ெவல ேச/ ேச/ ச#பாதி மா பததி அைர கலக. ெந .ஒ! BA91.200 மிலி. ேதகா !வ. எ)ெண . மிதமான த.ய0 வாணலிைய ைவ வ0 அைரத கலைவைய அதி ேச/ யான . ெச+ைற: ைமதாட1 த)ண/.

ெந 9ரண கிளறி.சி. 9#9வாக ஜ. . ச#:ெகா Mைவய0N இ!8 இ4த ெகாக ைட! ----------------------------------------------------------ெகா. ப0ைச4 ைவத ைமதாைவ அ#பளமாக இ . எ)ெணய0 ெபா எக. வ0 பா8 கா. இதி 9ரணைத ைவ >.. அ4த பாைக த வ0 டா. ந18 கல4 பரவலாக ைவதா.. ெகாக ைடகைள அ4த# பாகி ேபா . அ#பேய நி-க ேவ). அதைகய பத வைர கா. ெக  சி5சி5 உ!)ைடகளாக உ! ட.ரா 9 வ4 ஒ! த பா/#பத-8 அழகாக இ!#பேதா.ச. சிறிய ட#பாவ01 >யா அதினா வ டவவமாக க ெசயலா. ச/கைர நைனE வைர த)ண/.

200 கிரா.I ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப.சசி மா . +ைளக ய ெகா.

ஒ! க#.100 கிரா. ேதகா !வ .4 BA91. ஏலகா%.I . ெபாத ெவல .

2 BA91. ெச+ைற: +ைளக ய ெகா. ெந . .சிறிதள.

Iைவ ேவக ைவ வ . ெபாத ெவல. ேதகா ஏலகா%.

வாணலிய0 ெந வ0 .. ைவதி!8 கலைவைய. .. ஒ! ப8 அசி மா8. ேச/ ெக யாக கிளறினா. +கா ப8 எ1கிற அளவ0 . த)ணைர . ேச/ அைர !வ ேச/ . அைர கிளற. 9ரண ெர.

சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெசா#: ெசய. மாைவ %வ0 கிளறி.த)ணைர . ெகாதிக ைவ . அதF.

கா4த மிளகா.ஒ! சி5 இKசி ேபA அைர BA91.ய0 ைவ ெபாலெபாலெவன ெவ4 ஆனட1 ேகர கிளறினா.ஒ! க#. மிள8 ெக யாக அைர . ப!#: கலைவைய அதி ேச/ ... ப0ற8.ேள ெகாKச ெகாKசமாக 9ரணைத ைவ ஆவ0ய0 ேவக ைவ >.100 மிலி.சசி மா .ேதைவயான அள. மாைவ %வ0 கிளறி ப0ைசய. ப!#: வ0. ஒ! ப8 அசி மா8 +கா ப8 எ1கிற வ0கிததி த)ணைர . எக. -------------------------------------------------------------------உசிலி ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப. ெகாதிக ைவ . உ#: . உ#: ேச/ ந18 கலக. ெசா#: ெச உசிலிைய உ.ஒ! க#. எ)ெண . ேகர ) அல வரப!#: . கடைல#ப!#: . உதி உதியாக ெமா5 ெமா5#பாக !வ ேச/ கிளறி இறக. கா4த மிளகா-2. ெச+ைற: வரப!#:. மிள8 .200 கிரா. வாணலிய0 எ)ெண வ0 . கடைல#ப!#: இர)ைடE ஒ! மண0 ேநர ஊற ைவ . மிதமான த. சி5சி5 உ!)ைடகளாக உ! . இKசி.6 . !வ . இ லி த ைவ .ஒ! க#. இKசி . த)ணைர . ேச/ . வ ஆகியவ-ைற.

ேள ைவ அதF.

100 கிரா.2. ---------------------------------------------------------------வாைழ#பழ ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப. ெசயலா. இ லி த ைவ ஆவ0ய0 ேவக ைவ எக. பO1A எ15 வ0!#பமான காகைளE ேச/ . இ! +ைனகI ப0யாம ஒ >டேவ). ந. ஏலகா%. ப01:.சசி மா .ளவாகி >ட. ெந . 8றி#:: வாைழ#9. ேகாA. ச/கைர .2 A91. ெசPவாைழ#பழ .200 கிரா.

. ெச+ைற: வாைழ#பழைத ேதா உ ெபாயாக ந5கி.சிறிதள. ந18 .

ஏலகா%. ச/கைர. ெந.மசி .

. 9ரண தயா/. ஒ! ப8 அசி மா8. ெகாதிக ைவ . அதF. மாைவ %வ0 கிளறி. ஆகியவ-ைற. +கா ப8 எ1கிற அளவ0 த)ணைர . ேச/ ெக யாக கிளறினா.. சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெசா#: ெசய.

ேவ)மானாN ச ெடன தயாகலா.ேள ெகாKச ெகாKசமாக 9ரணைத ைவ ஆவ0ய0 ேவக ைவ >.. 8றி#:: வ .. ேதைவ#பேபா Mகிய1 எ15 எ . ேபாளQ.200 கிரா. இ லி த ைவ எக.சசி மா . ெகா. வாைழ#பழ நிைறய ேச/ கிளறி ைவ ெகா). அவா ேபா ெகாக ைட. வ0 டா. -----------------------------------------------------------+ைள#பய5 காரெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப.

மாைவ %வ0 கிளறி. எ)ெண . இKசி ). உ#: . ப. கா4த மிளகா . ெகாதிக ைவ . +கா ப8 எ1கிற அளவ0 த)ணைர . இ கிளறினா. ெகா)ைட கடைல.ஒ! ) எலா ேச/ . ேசாள. அதF. ேவக ைவத தானQய கலைவைய அதி ேச/ உதியாக வ4 வ0. உ#: ேச/ மிஸிய0 ெக யாக அைரக.ைச# பய5. ெச+ைற: தானQயகIட1 மிளகா. இKசி. உதி தா1 9ரண! ஒ! ப8 அசி மா8.250 கிரா.2.ேதைவயான அள.I. ேகா ைம (அைன .. சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெசா#: ெசய. வாணலிய0 எ)ெண வ0 . உI4 +ைளவ0 ட . இைத இ லி த ைவ ஆவ0ய0 ேவக ைவக.2 BA91..

ஒ! க#. ெந . ஆவ0ய0 ேவக ைவ எக.சசி மா . . இ லி த ைவ .2 A91.ஒ! க#. ஏலகா%.2.ேள ெகாKச ெகாKசமாக 9ரணைத ைவ >. ெபாத ெவல . ------------------------------------------------------------------Aவ கா/1 . Aவ கா/1 . !வ .200 கிரா. ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப. ேதகா சிறிதள.

- . .

+ இர) வ0சி வைர கைள தனQேய உதி/க.ெச+ைற: 8க Aவ கா/ைன . !வ ேச/ மிஸிய0 அைரக. அைரத வ0ைத வாணலிய0 இ . அதFட1 ெவல. ைவ ேவக ைவ ேதகா . ஏலகா%.

+கா ப8 எ1கிற அளவ0 த)ணைர . ெகாதிக ைவ . உ. மாைவ %வ0 கிளறி. சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெசா#: ெச . ஒ! ப8 அசி மா8. ெந ேச/ ெக யாக# 9ரண கிளற..

ேள 9ரணைத ைவ >. ேசாள சீஸ1 க க. ஆவ0ய0 ேவக ைவ ைம8 எ15ேம வரேவ-:தா1. இ எ1பதா. இ லி த ைவ 8றி#:: : .... ெவI எக..

ஏலகா%.10.100 கிரா.! -------------------------------------------------------------------A ராெப/ ெகாக ைட ேதைவயானைவ: அசி மா .ஒ! க#. ெபாத ெவல . ேதகா !வ .ஒ! க#. A ராெப/ பழ .

.சிறிதள ெச+ைற: ஏலகா%.

9ரண தயா/. ஒ! ப8 அசி மா8. ெவல.. ேதகா !வ ஆகியவ-ைற மிஸிய0 அைர .. மாைவ %வ0 கிளறி. சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெசா#: ெச 9ரணைத ைவ ைவ >. உ. ெக யாக கிளறினா. +கா ப8 எ1கிற அளவ0 த)ணைர . ெகாதிக ைவ . இ லி த ைவ . Aடாெப/ பழ..

ஒ! ைக#ப0 அள. 8றி#:: A ராெப/ சா#ப0டாத 8ழ4ைதைய<ட.. ஆவ0ய0 ேவக எக.ஒ! BA91. சா#ப0ட ைவ8 இ4த ெகாக ைட. 9) ேபA .. இKசி ேபA .சசி மா .ேள .200 கிரா. ெவ-றிைல ளசி இைல ேச/ .ஒ! .ரண ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப. சீரக . மிள8 .ஒ! BA91 (அ) இKசி ஒ! சி5 ). ெபாத ஓம .ஒ! BA91 (அ) 9)# ப நா18. -------------------------------------------------------------------ஜ.10.

8றி#:: இதி பய1பதிய0!8 ெபா! க. அைர ைவதி!8 வ0 ம-5 உ#ைப அதி கைரக. ப0ற8. ஓம எலாவ-ைறE மிஸிய0 ைநஸாக அைரக. <டேவ மாைவ %வ0 ெக யாக கிளற. ெச+ைற: மிள8. 9). இKசி.ேதைவயான அள. இ லி த ைவ . ஒ! ப8 அசி மா8 +கா ப8 எ1கிற வ0கிததி த)ணைர .BA91. மாைவ ந18 ப0ைச4 ேவக ைவ உ! . ஆவ0ய0 எக. சீரக ெவ-றிைல. உ#: . ெகாதிக ைவ . ளசி.

200 கிரா. கடைல#ப!#:. ெச+ைற: கடைல#ப!#:. சளQெதாைலய0 இ!4 நைம கா8.. இதFட1. உ#: . ப!#: ரைவEட1 ேச/ கலக. அசி மாைவ %வ0 ெக யாக கிளற. ---------------------------------------------------------------------ப ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப.ேதைவயான அள. சிறிய உ!)ைடகளாக ஆவ0ய0 ேவக ைவ எக. வரப!#:. உIதப!#: ஆகியவ-ைற மிஸிய0 ரைவ ேபால ெபா ேதகாையE மிஸிய0 ெபா கிளற. ப8 +1பாக இ4த ெகாக ைடைய ெச த ைவ . 8றி#:: 8ழ4ைத வாசப தா)ட +ய-சி8 அள8 வள!ேபா .சசி மா . ெபா கிளறி ைவதி!8 ப!#: கலைவ ம-5 உ#: ேச/ # ப0ைச4 உ! . வய05 ம4த. ெபாயாக ந5கிய ேதகா .. ஒ! ப8 அசி மா8. 8ழ4ைதைய வாச ப தா)ட ைவ#பா/க.. வரப!#:.ஒ! க#. ெகாதிக ைவ . உIதப!#: - தலா 2 BA91. வாE ெதாைல. +கா ப8 எ1கிற வ0கிததி த)ணைர . ந5கிய . இ லி த ைவ .

------------------------------------------------------------------------உI4 ெகாக ைட ..

ெப!கா%.கிய உI4 . ேதா ந.சசி மா . கா4த மிளகா . க8 .200 கிரா.100 கிரா.ேதைவயானைவ: ப.ஒ! BA91.ஒ15.

சிறிதள. . உ#: ேச/ கைள4 ெக யாக அைரக (வைட மா பததி).ேதைவயான அள. உ#: . ெச+ைற: உI4ைத அைர மண0 ேநர ஊற ைவ த)ணைர . . வ மிளகா. க8. ெப!காய%. இ லி த மாைவ உ! ைவ ைவ உதி/ .

ஒ! ப8 அசி மா8. 9ரண ெர.. அதF. தாளQ ேச/ ேவக கலகினா.. ெகாதிக ைவ . சி5 உ!)ைடகளாக உ! ந. +கா ப8 எ1கிற அளவ0 த)ணைர . மாைவ %வ0 கிளறி.ள வாகி ெசா#: ெசய.

8றி#:: பாரபயமாக ெசய#ப இ4த ெகாக ைட.ேள ெகாKச ெகாKசமாக 9ரணைத ைவ த ைவ . ஒPெவா! வ0நாயக ச /திய01 ேபா க டாய இடப08. ஆவ0ய0 ேவக ைவ >. இ லி எக. -----------------------------------------------------------------ைபனா#ப0.

ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப.சசி மா .200 கிரா. ைபனா#ப0.

ஒ! க#. ெபாத ெவல . ஏலகா%. .>15 AைலA.

ேதகா !வ .சிறிதள. . ெச+ைற: ைபனா#ப0.ஒ! க#.

. ேதகா >1ைறE ஒ1றாக மிஸிய0 அைர ஏலகா%. ெபாத ெவல.

ேச/ !வ . ெக யாக கிளறி. கல4தா 9ரண ெர. இைத சி5சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெகா.

+கா ப8 எ1கிற அளவ0 த)ணைர . அதF. ஒ! ப8 அசி மா8.ள. மாைவ %வ0 கிளறி. சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெசா#: ெசய. ெகாதிக ைவ .

8றி#:: இ4த ெகாக ைட. ைபனா#ப0.ேள ெகாK ச ெகாKசமாக 9ரணைத ைவ ஆவ0ய0 ேவக ைவ >. இ லி த ைவ எக.

. வாசைனEட1 மிக .

------------------------------------------------------------வ.!சியாக இ!8.

200 கிரா.ளQகிழ8 ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப. ச/கைர வ.சசி மா .

ெந .2 A91.ஒ! க#.2. ெபாத ெவல . ஏலகா%. பாசி#ப!#: .ளQகிழ8 .ஒ! க#.

சிறிதள. ெச+ைற: ச/கைர வ.

ேதா உ ெகா.ளQகிழைக 8க இர) வ0சி அள8 ேவக ைவ .

ப0ற8. ேவக ைவ வ . வ.ள. பாசி#ப!#ைப வ5 10 நிமிட ஊற ைவக.

வாணலிய0 ெந வ0 . ேச/ .ளQகிழ8. ஏலகா%. மிஸிய0 உதியாக அைரக. அைர ைவதி!8 கிழ8 கலைவைய. ெவல ஆகிவ-5ட1 ேச/ த)ணைர .

. ஒ! ப8 அசி மா8. அதF.. %வ0 ந18 கிளறினா. 9ரண தயா/. ெகாதிக ைவ . சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெசா#: ெசய. மாைவ %வ0 கிளறி. +கா ப8 எ1கிற அளவ0 த)ணைர .

ேகச பட/ .ஒ! சி ைக. ரைவ .ஒ1றைர க#. எக. ------------------------------------------------------------ேகச ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ேகா ைம மா . இ லி த ைவ . ஏலகா%. ச/கைர .ஒ! க#.200 கிரா.ேள ெகாKச ெகாKசமாக 9ரணைத ைவ ஆவ0ய0 ேவக ைவ >.

ெச+ைற: ேகா ைம மாட1 சிறி மா பததி ப0ைச4 வ5 த)ண/. ெந . சிறிதள. ேச/ ெகா.2 A91. எ)ெண .200 மிலி.

ள. ரைவைய சிறி ெந வ0  ெகா.

சிறி .ள. ரைவைய %வ0 ந18 ேகச பட/.. ெகாதிக ைவ ெவ4த ச#பாதி . ஒ! ப8 ரைவ8 >15 ப8 எ1கிற வ0கிததி த)ணைர . ச/கைர.. ஏலகா%.

இைத சி5சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெகா. ேச/ கிளறி இறக.

ள. ப0ைச4 ைவ இ!8 ேகா ைம மாைவ ச#பாதி .

ெகாக ைடகைள# ெபா எக. 8றி#:: ேமேல ெமா5ெமா5#பாக உ. ெகாக ைட வவ0 தயாக.வவ0 இ . அ#ைப மிதமான த. சிறிய ட#பா > ெகா) வ டமாக க ெச ேகச உ!)ைடகைள நவ0 ைவ .ய0 ைவ . வாணலிய0 எ)ெண வ0 .

ேள ேகச MைவEட1 மிக வ0தியாசமான ேடA இ!8. எ)ெணய0 ெபா#பதா 2 நா.

வைர ெகடாம இ!8. க8 .ஒ! BA91. இ லி மிளகா# ெபா .2 BA91.சசி மா . ெப!காய%.100 கிரா. -------------------------------------------------------------அமண0 ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப.

உ#: . ெப!காய%. ெச+ைற: ஒ! ப8 அசி மா8.ேதைவயான அள.4 BA91. ெகாதிக ைவ .சிறிதள. ேதகா !வ . க8. உ#: ேச/ மாைவ %வ0 ெக யாக கிளற. . ஒ! ப8 என சம அளவ0 த)ணைர .

எக.100 கிரா. ெசயலா.சமி!8 அசி மாைவ வணகாம . சீைட ேபால உ! இ லி த ைவ ஆவ0ய0 ேவக ைவ . பாேகாவா .சசி மா . உ./4 வ0 டா. மாைவ %வ0 கிளறி. இ#ப. தாளQ ேச/க. ெகாதிக ைவ .200 கிரா. +கா ப8 எ1கிற அளவ0 த)ணைர . மி. ேதகா ேபா ப0ைச4 மாட1 !வ ம-5 இ லி மிளகா# ெபாையE . 8றி#:: ெகாக ைட தயா8ேபா 9ரண த. சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெசா#: ெச . -------------------------------------------------------------------பாேகாவா ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப. ெச+ைற: ஒ! ப8 அசி மா8.

ஆவ0ய0 ேவக ைவ எக.ேள பாேகாவாைவ ைவ >. இ லி த ைவ . 8றி#:: ேகாவாைவ கைடய0 வா8வைதவ0ட. நாேம பாைல M)ட .

கா.சி தயா ெகா.

அவ .தலா ஒ! க#.ஒ1றைர க#. ஏலகா%. ---------------------------------------------------------------ஓ A .200 கிரா. ச/கைர .அவ ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப. +4திைய அைர ேச/ கிளறினா Mைவ <. பா. ஓ A.சசி மா .ளலா.

.சிறிதள. ெச+ைற: ஓ A. பாNட1 கல4 ஏலகா%. அவ இர)ைடE மிஸிய0 ஒ! M-5 M-றி ெபா .

ெகாதிக ைவ . ச/கைர ெக யாக கிளறி உ! னா. +கா ப8 எ1கிற அளவ0 த)ணைர . சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெசா#: ெசய. அதF. மாைவ %வ0 கிளறி. ப0ற8. 9ரண ெர! ஒ! ப8 அசி மா8. ேச/ ெகாதிகவ0ட...

ேள ெகாKச ெகாKசமாக 9ரணைத ைவ ஆவ0ய0 ேவக ைவ >. ேவ#ப9 மாகா !வ. ெச+ைற: ெநலிகாைய சீவ0.கி. ேவ#ப9 .ஒ15. ெவல ேச/ மிஸிய0 அைர ெக யாக 9ரண கிளறி ெகா.2 A91.200 கிரா. ெகா ைட ந.தலா ஒ! க#. இ லி த ைவ . ெநலிகா . எக. ெவல . மாகா !வ.சசி மா . ---------------------------------------------------------------------த வ ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப.

சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெசா#: ெசய.ள. ெகாதிக ைவ . அதF. மாைவ %வ0 கிளறி. ஒ! ப8 அசி மா8. +கா ப8 எ1கிற அளவ0 த)ணைர .

:ளQ#:. 8றி#:: வாRைக எ1றா இனQ#:. கல4 . இ லி த ைவ எக. வ! எ1கிற த வ/#:.ேள ெகாKச ெகாKசமாக 9ரணைத ைவ ஆவ0ய0 ேவக ைவ >. கச#: எலா வைத ேநரயாக உண/ .

சயாக இ15 வழகதி உ.ெகாக ைட இ தயா#ப . தமிR வ!ட# ப0ற#ப15 இைத ப.

ெச+ைற: பாசி#ப!#ைப சிவக வ5 ைவ . ேதகா !வ. ----------------------------------------------------------------ஆரKM ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப. வக.ஒ15. ெவ4த ப!#:ட1 ேதகா அைர . ப0ற8 ேவகவ0 த)ணைர .தலா ஒ! க#.ள .சசி மா . ஒ! மண0 ேநர ஊற !வ. ஆரKM பழ . பாசி#ப!#: . ஆரKM Mைளக.200 கிரா.

(வ0ைதக.

மாைவ %வ0 கிளறி. சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெசா#: ெசய.. +கா ப8 எ1கிற அளவ0 த)ணைர . ஒ! ப8 அசி மா8.. ெகாதிக ைவ .கிய ெக யாக கிளறினா. அ ) ேச/ தா1 9ரண. அதF. ந.

ஆவ0ய0 ேவக ைவ எக. இ லி த ைவ . ---------------------------------------------------------------எ. 8றி#:: ஆரKM ேதாைலE ெபாயாக ந5கி.ேள ெகாKச ெகாKசமாக 9ரணைத ைவ >. ெந வ0 வதகி அைர 9ரண தயாகலா.

சசி மா .200 கிரா. எ. ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப.

ஒ! க#. . ஏலகா%.100 கிரா. ெபாத ெவல .

.சிறிதள. ெச+ைற: ெவ5 வாணலிய0 ெபாE வைரய0 எ.

ைள வ5 . ெவல ம-5 ஏலகா%.

சி5சி5 உ!)ைடகளாக உ! . மாைவ %வ0 கிளறி ப0ைசய. ெசா#: ெச அதF. ஒ! ப8 அசி மா8 +கா ப8 எ1கிற வ0கிததி த)ணைர . ேச/ மிஸிய0 ெபாக. ெகாதிக ைவ . ப0ற8.

ஆவ0ய0 ேவகவ0 எக. ெகாக ைட வவ0 .100 . ஒ! A91 9ரணைத ைவ >.200 கிரா. ----------------------------------------------------------------ேவ/கடைல ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப. வ5த ேவ/கடைல . இ லி த ைவ .சசி மா .

ெபாத ெவல .கிரா.ஒ! க#. ஏலகா%.

ெவல இர)ைடE மிஸிய0 அைர . ஏலகா%. ெச+ைற: ேவ/கடைல.சிறிதள. .

ேச/ கலகி உ! னா. மாைவ %வ0 கிளறி ப0ைசய. சி5சி5 உ!)ைடகளாக உ! . ஒ! ப8 அசி மா8. ப0ற8. +கா ப8 எ1கிற வ0கிததி த)ணைர . ெசா#: ெச A91 9ரணைத ைவ த ைவ அதF. 9ரண ெர. ெகாதிக ைவ .

ஆவ0ய0 ேவகவ0 எக.சி8 ேவ/கடைலE ெவல+ மிக உதவ0:E. ேதகா !வ.தலா ஒ! க#. ஒ! . ெபாத ெவல . ெகாக ைட வவ0 >. ஏலகா%. -------------------------------------------------------------ெநலிகா ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப. இ லி . 8றி#:: 8ழ4ைதகளQ1 வள/.6.200 கிரா. ெபய ெநலிகா .சசி மா .

சிறிதள. ெச+ைற: ெநலிகா சைத# ப8திைய தனQேய சீவ0 எ ெகா. .

ெக யாக கிளறி. ஏலகா%. அதFட1 ேதகா அைர !வ. ெபாத ெவல ேச/ .ள.

ேச/ கல4 9ரணைத உ! ெகா.

சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெசா#: ெசய.ள. ஒ! ப8 அசி மா8. ெகாதிக ைவ . மாைவ %வ0 கிளறி. அதF. +கா ப8 எ1கிற அளவ0 த)ணைர .

ஆவ0ய0 ேவக ைவ >. இ லி எக. ---------------------------------------------------------மிA ெவஜிடப0.ேள ெகாKச ெகாKசமாக 9ரணைத ைவ த ைவ .

ஒ15.200 கிரா. ெபாயாக ந5கிய ெவகாயதா.ஒ! க#. ெகாக ைட ேதைவயானைவ: அசி மா . உ!ைளகிழ8 . ேகர . ேகாA !வ .ஒ15.

.ஒ! BA91. உ#: ேதைவயான அள. ேகர .ஒ! க#. ேகர இர)ைடE ேதா சீவ0. எ)ெண . ெச+ைற: உ!ைளகிழ8.

!வ0 >லமாக !வ0 ெகா.

ள. இவ-5ட1 ேகாA ம-5 ந5கிய ெவகாதா.

ஆகியவ-ைற ேச/ எ)ெண வ0 . வாணலிய0 வதகி ெகா. ேதைவயான உ#: ேச/ !வ .

ள. ெசா#: ெச காகைள ஒ! A91 வத . உ. ஒ! ப8 அசி மா8 +கா ப8 எ1கிற வ0கிததி த)ணைர . ப0ற8. சி5சி5 உ!)ைடகளாக உ! . மாைவ %வ0 கிளறி ப0ைசய. ெகாதிக ைவ .

அதி#பழ . இ லி த ைவ . ஏலகா%. எக.4.200 கிரா.ேள ைவ வவதி அல ந. --------------------------------------------------------------அதி#பழ ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப.தலா ஒ! க#.சசி மா . ெபாத ெவல.ளவாகி ெச ஆவ0ய0 ேவக ைவ . வதகிய ெகாக ைட . ேதகா !வ .

ேதகா ஆகியவ-ைற அைர !வ . ெபாத ெவல. - சிறிதள. ெச+ைற: அதி#பழ. ஏலகா%.

ந18 கிளறி உ! ெகா. %வ0.

உ. ஒ! ப8 அசி மா8. சி5 உ!)ைடகளாக உ! ெசா#: ெச ெகாKசமாக 9ரணைத ைவ ஆவ0ய0 ேவக ைவ .ள. மாைவ %வ0 கிளறி. +கா ப8 எ1கிற அளவ0 த)ணைர . ெகாதிக ைவ .

எக. பா . ஏலகா%.ேள ெகாKச >. ெபாத ெவல.சசி மா .தலா ஒ! க#. ேதகா !வ .200 மிலி. --------------------------------------------------பா ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ப. இ லி த ைவ .100 கிரா.

ஒ! லி ட/ த)ண . ப0ைச4 சி5 உ!)ைடகளாக உ! ட. ெகாதிக ைவ மாைவ %வ0 கிளறி. +கா ப8 எ1ற அளவ0 த)ணைர . - சிறிதள. ெச+ைற: ஒ! ப8 அசி மா8. ைர ெகாதிக .

ெவலைத த)ண .ைவ . கைர பா8 ேபால கா. உ! ைவ இ!8 உ!)ைடகைள அதி ேபா ேவகவ0 எக. பாைலE கா. ேவக ைவத உ!)ைடகைள அதி ேச/க.ச. பா8 ஓரள ெக யான வக . .சி அதி ேச/க. ஏலகா%.

ஏலகா%.200 கிரா. %வ0 இறக. ேதகா#பாN ேச/கலா.தலா ஒ! க#. --------------------------------------------------------------இனQ#: உ!)ைட ெகாக ைட ேதைவயானைவ: ரைவயாக உைடத ப. ெபாத ெவல. ேதகா !வ . 8றி#:: பாN ெவல+ ேச/ ெவ4த உ!)ைட.சசி . !சிEட1 இ!8.

ஏலகா%. கிளறிய அசி ரைவEட1 ேச/ கல4 ெக யாக கிளற.ளவாகி உ! . ெவலைத கைர வக ெக யாக# பா8 கா. >15 ப8 எ1கிற வ0கிததி த)ணைர . .சி. ெச+ைற: ஒ! ப8 அசி ரைவ8. அசி ரைவைய %வ0 கிளற. ேதகா !வ ேச/ ந. - சிறிதள. இ லி த ைவ எக. ெகாதிக ைவ .

ஆவ0ய0 ேவக ைவ . . ேச/ ப0ைச4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful