โปรแกรมประชุมประจาสัปดาห์

สโมสรโรตารีกรุงเทพสุ วรรณภูมิ
Rotary Club of Bangkok Suwanabhum
สารสโมสรฉบับที่ 14/2555-56 วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555

วันเสาร์ ที่ 15 และวันอาทิตย์ ที่ 16 ธ.ค. 55 นยล.สายสวาท เข้ ารับการอบรม
Pre PETS ทีโ่ รงแรมแม่ นา้ รามาดาพลาซ่ าริเวอร์ ไซด์ ถ.เจริญกรุง

เดือนแห่ งครอบครัวโรตารี
Rotary Family Month

วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2555 กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้ น้อง ทีโ่ รงเรียน
คลองปักหลัก จัดโดยประธานชนรุ่นใหม่ นยล.สุ ปรีดา เหลีย่ มไพศาล
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 ประชุม Club Assembly สรุปงานกิจกรรม
ม้ าแคระ ทีผ่ ่ านมา และเรื่องเล่างาน PrePETS
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 ประชุมปรกติ

สมาชิ กสโมสรกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ ร่ วมหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
กับศูนย์ สาธารณสุ ข 22 และ 57 ให้ แก่เด็กนักเรียนในเขตประเวศ
ไม่ถึงผู้รบั โปรดส่งคืน ที่สานักงาน อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ
103 ซอยวชิรธรรมสาธิต 37 ถนนสุขมุ วิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
โทร. 08 1612 2340 , 08 6367 1121 โทรสาร 0 2399 3993
e-mail : trongs3350@gmail.com , trongs2003@yahoo.com

ประชุมทุกวันพุธ เวลา 19:00 น.
ณ Keen Conference ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ชัน้ 4 ถนนศรีนครินทร์
โทรศัพท์ 08 1612 2340 ค่าลงทะเบียน 350 บาท

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรปี 2555 – 56

คะแนนการประชุมครั้งที่ 19/2555-56
สมาชิกมาประชุม 12 ท่าน
ทดแทน - ท่าน ขาดประชุม 1 ท่าน

นายกสโมสร
นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริ ญกุล
นายกก่อตั้ง
นยก.เบญจมาศ แสงสว่ างวัฒนะ
นายกเพิง่ ผ่านพ้น
อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ
นายกรับเลือกปี 2556-57 นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ
เลขานุการ
นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ
เหรัญญิก
นยล.สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล
(ปี 2557 – 58)

ปฏิคม
อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ
ประธานบริหารสโมสร อน.ยอด แสงสว่ างวัฒนะ
ประธานโครงการบริการ นยล.สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ
ประธานพัฒนาสมาชิกภาพ อน.ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์ เจริ ญ
ประธานประชาสัมพันธ์ อน.อนุชา ราชวัตร
ประธานมูลนิธิโรตารี
อน.ตรอง แสงสว่ างวัฒนะ
ประธานโครงการชนรุ่นใหม่ นยล.สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล
ประธานอนุกรรมการบริการชุมชน อน.สิ ทธิ ชัย หอมศิริวรรณ
ประธานอนุกรรมการส่ งเสริมการเข้ าประชุม รทร.นงนุช ราชวัตร
ประธานอนุกรรมการบริการอาชีพ รทร.เสงี่ยม ราชวัตร
ประธานอนุกรรมการหาและรักษาสมาชิก รทร.อดินันท์
คุณวิโรจน์ พานิช
Club Trainer
อน.ธันยนันท์ เมฆสิ งห์ วี

Happy Birthday
9 ธ.ค. ท่ านเอกชัย เหลีย่ มไพศาล
(นยล.สุ ปรีดา)
11 ธ.ค. แอนน์ รมิดา ราชวัตร (อน.อนุชา)
19 ธ.ค. อน.ตรอง แสงสว่ างวัฒนะ

หน้ า 12

หน้ า 1

สมาชิกที่เข้ าประชุมเดือนพฤศจิกายน
สมาชิกประชุม 100% จานวน 9 คน คะแนนการประชุม 82.05 %
คุณพงษ์ศกั ดิ์ พยัฆวิเชียร

ชื่อ - นามสกุล

สมาชิกกิตติมศักดิ์
7 พ.ย.
ครั้งที่ 17

14 พ.ย.
งด

21 พ.ย.
ครั้งที่ 18

28 พ.ย.
ครั้งที่ 19

1

นยก. เบญจมาศ แสงสว่างวัฒนะ

มา

มา

มา

2

อน. ยอด แสงสว่างวัฒนะ

มา

มา

มา

3

อน. ธันยนันท์ เมฆสิ งห์วี

มา

มา

มา

4

อน. ตรอง แสงสว่างวัฒนะ

มา

มา

มา

5

อน. สิ ทธิชยั หอมศิริวรรณ

6

อน. อนุชา ราชวัตร

7

อน. ทรงศักดิ์ บุญระพงษ์เจริ ญ

8

นย. วิจิตร วิวฒั น์เจริ ญกุล

9

มา
มา

มา

มา

มา

มา

มา

มา

นยล. สายสวาท โรจนะประเสริ ฐกิจ

มา

มา

มา

10

นยล. สุปรี ดา เหลี่ยมไพศาล

มา

มา

มา

11

รทร. นงนุช ราชวัตร

มา

12

รทร. เสงี่ยม ราชวัตร

มา

มา

มา

13

รทร.อดินนั ท์ คุณวิโรจน์พานิช

76.92%

76.92%

92.31%

เปอร์ เซ็นการประชุม

มา

มา

คุยกับนายกวิจติ ร
สวัสดีครับ มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่ าน
ได้เวลาพบกันอีกครั้งในสารสโมสร ฉบับพิเศษ เนื่องจากสโมสรฯ
เรางดประชุม รวม 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมา เนื่องจากมีกิจกรรมพิเศษ จัดหาทุน
จัดซื้อเครื่ องวัดความดันแบบอัตโนมัติ มอบให้กบั โรงพยาบาลลาดกระบัง
ในงานพรรณไม้งามอร่ ามสวนหลวง ร.9 ตั้งแต่วนั ที่ 1-10 ธันวาคม 2555
กิจกรรมผ่านพ้นไปด้วยดีครับ
ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ได้ไปร่ วมแรงร่ วมกาย
ช่วยให้งานสาเร็จลุล่วงด้วยดี และที่ผมต้องขอบคุณแรง ๆ อีกครั้ง คือ
อน.ตรอง แสงสว่างวัฒนะ ที่ได้ไปทุกวันตั้งแต่งานเริ่ ม ถึงวันสุ ดท้าย ทา
หน้าที่เก็บเงินให้สโมสรฯครบทุกบาททุกสตางค์ครับ / ท่าน อน. ยอด
แสงสว่างวัฒนะ ได้ช่วยเรื่ องจัดหาอุปกรณ์แสงสว่างและเครื่ องเสี ยง และส่ ง
พนักงานมาช่วยงาน อีกวันละ 2 คนครับ / ท่าน อน. อนุชา ราชวัตร ที่
ได้ช่วยเหลือด้านป้ ายประชาสัมพันธ์ไวนิล บัตรคูปองป้ อนอาหารม้าแคระ
และป้ อนนมแพะ-แกะ และส่ งพนักงาน 2 คนมาช่วยเหลือ ขนอุปกรณ์
ต่าง ๆ มาที่งานในวันแรก และมาช่วยเก็บในวันสุ ดท้ายครับ รวมทั้ง
เพื่อนสมาชิกทุก ๆ ท่านครับที่ได้มาช่วยกันทางาน

หน้ า 2
ขอขอบคุณท่านผูอ้ านวยการ และทีมงานโรงเรี ยนคลองปักหลักทุก
ท่านครับ
ขอขอบคุณเพื่อนนายกฯต่างสโมสร และเพื่อนโรตารี ต่างสโมสรทุก
ท่าน ที่ได้มาเยีย่ มที่บู๊ธกิจกรรมสวนหลวง ร.9 ครับ งานกิจกรรมครั้งนี้ผา่ น
สาเร็จไปด้วยดีสร้างความสนุกสนาน และสี สันด้านสัตว์น่ารัก ๆให้แก่เด็ก ๆ
และผูม้ าเที่ยวงานพรรณไม้ฯ ครั้งนี้ครับ แต่ในแง่รายได้อาจจะไม่บรรลุ
เป้ าหมายเท่าไร ก็คงขอมาทบทวนที่สโมสรฯ ในการประชุมประจาสัปดาห์
วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ครับ
สาหรับกิจกรรมหยอดโปลิโอในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 ที่ผา่ นมา
ต้องขอคุณเพื่อนสมาชิกอีกเช่นเคยที่ได้ไปหยอดวัคซีนโปลิโอที่ศนู ย์ฯ ครับ
และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ
ด้ วยไมตรีจิตแห่ งโรตารี
นย.วิจิตร วิวัฒน์ เจริญกุล

ขอบคุณสมาชิกสโมสรทีร่ ่ วมหยอดวัคซีนป้ องกันโปลิโอ ร่ วมกับ หน้ า 11
ศู นย์ สาธารณสุ ข 22 และ 57 ครั้งที่ 2 เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2555
นย.วิจิตร อน.ตรอง นยล.สุ ปรีดา และ รทร.อดินันท์

หน้ า 10

ขอบคุณสมาชิกสโมสรกรุงเทพสุ วรรณภูมทิ ุกท่ าน
ทีผ่ ลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันไปช่ วยกิจกรรมหาทุนของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากต่างสโมสร

หน้ า 3

สโมสรโรตารีอ่างทอง ขอเชิญร่ วมงาน “ราตรี โรตารี สัมพันธ์ สร้างผลงานเพื่อสันติสุข”
ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 18.30 น. ณ สนามโรงเรี ยนอ่างทองปั ทมโรจน์
วิทยาคม บัตร 300 บาท รายได้เพื่อซื้ อเครื่ องจับชีพจร และเครื่ องกรองน้ า

สโมสรโรตารีกรุ งเทพรั ตนโกสิ นทร์ ขอเชิญร่ วมงาน “The Finale” ฟังเพลง ร้อง เล่น
เต้นรา ดื่มด่ากับตานานเพลงยุค ’60 ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 เวลา 18.30 –
23.00 น. ณ ห้องเรนโบว์ โรงแรมอิมพีเรี ยลควีนส์ปาร์ค สุ ขมุ วิท 22 บัตร 2,000 บาท
สโมสรโรตารีเมืองชัยนาท ขอเชิญร่ วมงานบอลล์ “เจ้าพระยาราตรี ครั้งที่ 2” เพื่อ
จัดหาทุนสนับสนุน และบาเพ็ญประโยชน์ให้แก่สาธารณชน เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส
และผูย้ ากไร้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 เวลา 18.30 น. – 23.00 น. ณ ลาน
อเนกประสงค์ร้าน LEMON HOUSE และโชว์รูมอีซูซุชยั นาท บัตรใบละ 500 บาท
สโมสรโรตารีหนองแขม ขอเรี ยนเชิญร่ วมเป็ นเกียรติในงานฉลองครบรอบ 20 ปี ของ
สโมสร ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555 เวลา 17.30 น. ณ ศาลาเรื อนไทย มหาวิทยาลัย
ธนบุรี ซอยเพชรเกษม 110 แต่งกายแบบย้อนอดีต

โครงการเยาวชนแลกเปลีย่ นระยะสั้ น ภาค 3350 โรตารีสากล ขอเชิญนายกสโมสรและ
มวลมิตรโรแทเรี ยน ร่ วมต้อนรับคณะเยาวชนแลกเปลี่ยนระยะสั้น จากภาค 2820
อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 ที่โรงแรมทองธารา ถนน
เจริ ญกรุ ง เวลา 18.00 น และขอเชิญร่ วมรับประทานอาหาร พร้อมชมการแสดงจาก
เยาวชนญี่ปุ่น เพื่อเสริ มสร้างมิตรภาพระหว่างภาค 2820 และ ภาค 3350 บัตร 700 บาท
สโมสรโรตารีลุมพินี ขอเชิญร่ วมกิจกรรมฉลองสมรสหมู่ ครบ 25 ปี สโมสรคู่มิตร
จินเหมิน ไต้หวัน ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555

หน้ า 4

แบ่งปั นโดย อน.ธันยนันท์ เมฆสิ งห์วี

ธันวาคม เดือนแห่งครอบครัวโรตารี

หน้ า 9

ครอบครัว อน.สิ ทธิชัย

รทร.อดินันท์
กับบุตรสาว

ครั้งหนึ่งในอเมริ กากลาง ทุก ๆ ปี จะมีการประกวดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพด
หลังจากการประกวด ชายผูท้ ี่ชนะเลิศที่หนึ่ง เขาทาในสิ่ งที่คาดไม่ถึง นัน่ คือ
ทันทีที่เขาชนะ เขาได้นาเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งชนะการประกวด แจกให้กบั ผูท้ ี่เข้า
ร่ วมการแข่งขันและกล่าวว่า เอาเมล็ดพันธุ์น้ ีไปปลูกนะ แล้วปี หน้าเรามาแข่ง
กันใหม่
ครอบครัว “ราชวัตร”

ในปี ต่อมา ... เขาก็ชนะการประกวดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดอีก เขาเดินแจกเมล็ด
พันธุ์ที่เขาเพิ่งชนะให้กบั คนอื่น ๆ แล้วบอกว่า ... เอาไปปลูกนะ แล้ว ปี หน้า
เรามาแข่งกันใหม่
ชายผูน้ ้ ีชนะการประกวดเมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดติดต่อกัน 6 ครั้ง และเขาก็แจก
เมล็ดพันธุ์ที่ชนะให้ผแู ้ ข่งขันคนอื่น ๆ ทุกปี

ครอบครัว นยล.สุ ปรีดา
(ท่ านสุ ภาพบุรุษฯ เอกชั ย ก็มาค่ ะ
แต่ กาลังหาทีจ่ อดรถอยู่)

หน้ า 8
ขอบคุณเพือ่ นต่ างสโมสรทีร่ ่ วมกิจกรรมขีม่ ้ าแคระ ทีส่ วนหลวง ร.๙
ผชภ.จงกลดี นย.เสาวณีย์ รทร.เอีย่ ม จากบึงกุ่ม นย.ไพโรจน์ จากสวนหลวง
นยก.สุ พณ
ิ จากเกษมราษฎร์ คลองเตย รทร.นารีรัตน์ จากกรุ งเทพพัฒนาการ
และครอบครัว อน.ธรรมศักดิ์ จากสโมสรดุสิต

หน้ า 5
มีนกั ข่าวถามเขาว่า ... ไม่เป็ นการง่ายกว่าหรื อ ถ้าเขาเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ดี โดย
ไม่แบ่งคนอื่น เขาก็จะได้ชนะง่าย ๆ ทุกปี
เขาตอบว่า ... แสดงว่าคุณไม่เข้าใจในการปลูกพืช คุณเคยได้ยนิ คาว่าการ
กลายพันธุ์ไหม ถ้าไร่ ของผมมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี แต่บงั เอิญไร่ ของเพื่อนบ้าน
มีแต่เมล็ดพันธุ์ที่แย่ ๆ วันหนึ่งลมก็จะพัดเอาเกสรของเมล็ดพันธุ์ที่แย่ ๆ
มาตกในไร่ ของผม ทาให้เมล็ดพันธุ์ผมแย่ไปด้วย
มันไม่เป็ นการดีหรอกหรื อที่ทุกคนมีเมล็ดพันธุ์ที่ดี แล้วถึงตอนนั้นมาแข่ง
กันว่า ... ใครที่ขยันรดน้ า พรวนดินดีกว่ากัน

มีคากล่าวว่า
ถ้ าคุณมีเมล็ดพันธุ์ความคิดที่ดี แต่ คุณเก็บไว้ กบั ตัว ไม่ แบ่ งปั นใคร
ถึงวันหนึ่ง เมล็ดพันธุ์แห่ งความคิดนั้น ก็จะตายไปพร้ อมกับคุณ
เป็ นสิ่ งสาคัญในชีวติ
ทีค่ วามคิดและความรู้ ยิง่ ให้ ออกไป เรายิง่ ได้ รับกลับมา
และเป็ นส่ วนหนึ่งทีท่ าให้ คน ๆ นั้น
ประสบความสาเร็จทีม่ ากขึน้ ไป
พร้ อม ๆ กับการใช้ ชีวติ อย่ างมีคุณค่ าในสั งคม

หน้ า 6

ภาพกิจกรรมขี่มา้ แคระ และชมสัตว์ในสวน ของสโมสรกรุงเทพสุวรรณภูมิ ทีส่ วนหลวง ร.๙ เมือ่ วันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2555
นกสวยงามทีน่ ามาให้ ถ่ายรู ปด้ วย

ฝูงหงส์ ขาว หงส์ ดา และเป็ ดนานาชนิด

สี่ คนพีน่ ้ อง
ขี่ม้าแคระกันทุกคน
ผมนา้ หนักเกิน 30 กิโลกรัม แต่ อยากขี่ม้ามากคับ
ขอเป็ นพิเศษสั กคนนะค๊ าบ
น้ องแพะ น้ องแกะ ทีม่ ีผ้ สู นใจมาป้อนนมมากมาย

หนูขอตังค์ แม่ มาช่ วยซื้อ
เครื่องมือให้ หมอด้ วยครับ

หน้ า 7