You are on page 1of 9

Prof. Univ. Dr.

IOAN BURDUJA (1911-1985)

Cărţi şi cursuri: 1. Note la cursul de finanţe, partea I, Iaşi, Facultatea de studii economice, Catedra de Finanţe, 1968, 136 p. Litografiat. 2. Valorificarea superioară a resurselor de lînă româneşti, Teză de doctorat, 1969, 370 p. Dactilografiat. 3. Valorificarea superioară a resurselor de lînă româneşti, Teză. Rezumat. Iaşi, Universitatea Al. I. Cuza. Facultatea de Studii Economice, 1970, 55 p. 4. Curs de finanţe, partea I, Iaşi, Centrul de multiplicare al Universităţii Al. I. Cuza, 1971, 552 p. 5. Finanţele Republicii Socialiste România. Vol. I, Iaşi, Universitatea Al.I. Cuza, 1973 (262 p. Litografiat.) Articole ș tiinț ifice: 6. Sporirea veniturilor bugetare printr-o valorificare mai eficientă a posibilităţilor locale – cu referire la valorificarea fondului balneo-climateric al oraşului şi judeţului Iaşi / Ioan Burduja, Gh. Voinea, dr. V. Bejan. În: Eficienţa activităţii economice. Lucrările sesiunii ştiinţifice, Iaşi 30 octombrie - 1 noiembrie 1970, v. 2, Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”. Facultatea de Studii Economice, 1970, p. 276-286. 7. Finanţele în opera lui Nicolae Șuţu. În: Economistul Nicolae Suţu / C.C. Angelescu, I. Burduja, Gh. Dobre, E. Marin, C. Sîrbu, Gh. Stoica, A.G. Tătaru, M. Todosia , Bucureşti, Editura Academiei R.S.R, 1974, p. 45-55. Rezumat in lb. fr. 8. Privire istorică în lumea fibrelor şi îngrăşămintelor / I. Burduja, A. Cuciureanu. În: Platforma industrială Săvineşti şi împrejurimile / Constantin Th. Botez; Aurel Cuciureanu; Ioan Burduja; Constantin Turcu. Piatra Neamţ, [s.n.], 1975, p. 123-145. 9. Platforma industrială Săvineşti / I. Burduja, A. Cuciureanu. În: Platforma industrială Săvineşti şi împrejurimile / Constantin Th. Botez; Aurel Cuciureanu; Ioan Burduja; Constantin Turcu. Piatra Neamţ, [s.n.], 1975, p. 196-244; 251-348. 10. Aspecte ale dezvoltării principalelor ramuri industriale din Moldova, în anii puterii populare / D. Rusu; Eugen Popa; Al. Tacu; I. Burduja; T. Silion; P. Mîlcomete; I. Hălălău; I. Adumitrăcesei. Extras din comunicarea prezentată în sesiunea jubiliară a Universităţii Al. I. Cuza din 28-30 oct. 1960. În: Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, VII (XI), nr. 1-2, 1961, p. 421460. 11. Activitatea economică a întreprinderilor din industria textilă – factor important în realizarea sarcinilor planului şesenal / D. Rusu, Al. Tacu, I. Burduja. În: Industria textilă, an. 11,

nr. 12, p. 474-477. 12. Influenţa modificării planului de sortimente asupra activităţii economice a întreprinderilor textile / D. Rusu, I. Burduja. În: Industria textilă, v. 12, nr. 5, 1961, p. 183-187. 13. Studiu asupra consumurilor specifice în industria lînii. În: Industria textilă, v. 14, nr. 8, 1963, p. 347-352. 14. Contribuţii la clasficarea căilor de reducere a consumurilor specifice de lînă / I. Buduja, M. Netea, Ronelia Davideanu şi Elena Blănaru. În: Industria textilă,14, nr. 11, 1963, p. 508-511. 15. A XI-a Sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice de la Universitatea „Al. I. Cuza”. În: Finanţe şi Credit, An. 10, nr. 12, decembrie 1964, p. 84-86. 16. Fabricarea în serie a pieselor de schimb pentru reparaţii accidentale în ţesătorii, importantă rezervă de capacităţi de producţie. În: Industria textilă, 15, nr. 2, 1964, p. 76-85. 17. O nouă metodă de calcul pentru determinarea capacităţii de producţie şi a folosirii ei, aplicabilă la întreprinderile integrate de bast / I. Burduja, A. Cuciureanu. În: Industria textilă, 15, nr. 7, 1964, p. 359-367. 18. A XII-a Sesiune ştiinţifică a cadrelor didactice de la Universitatea „Al. I. Cuza”. În: Finanţe şi Credit, nr. 12, 1965, p. 78-79. 19. Prevenirea şi lichdarea împrumuturilor restante la Gospodăriile Agricole de Stat din regiunea Iaşi / I. Burduja, A. Cuciureanu. În: Finanţe şi Credit, An.11, nr. 12, dec. 1965, p. 57-65. 20. Rolul investiţiilor în dezvoltarea industrială a regiunilor din Moldova în anii construcţiei socialiste. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. (Serie nouă). Ştiinţe sociale, b.Ştiinţe filozofice, economice şi juridice, Tom.11, 1965, p. 29-42. Rezumat în lb. rusă. 21. Nicolae Titulescu, militant pentru o reformă fiscală progresistă. În: Viaţa economică, An. 3, nr. 23, 4 iun. 1965, p. 9. 22. Nicolae Titulescu, preocupări în domeniul învăţămîntului superior. Pagini de istorie a învăţământului românesc. În: Revista învăţămîntului superior, An.8, nr. 3, mar. 1966, p. 40-46. 23. Nicolae Titulescu, profesor universitar la Iaşi. În: Flacăra Iaşului, An. 21, nr. 6070, 17 mar. 1966, p. 3. 24. Nicolae Iorga şi istoria finanţelor. În: Cronica, An. 1, nr. 23, 16 iul. 1966, p. 10. 25. Din istoricul aprovizionării cu apă a oraşului Iaşi. În: Flacăra Iaşului, An. 22, nr. 6, (185), 30 iul. 1966, p. 2. 26. Emil Costinescu, Economişti români. În: Cronica, An. 1, nr. 42, 26 nov. 1966, p. 9-11. 27. Ştiinţa conducerii întreprinderii / I. Burduja, G. Jaba. În: Cronica, An . 2, nr. 21, 27 mai 1967, p. 1, 3. 28. Unele aspecte economico-juridice ale principalelor planuri financiare. Comunicare prezentată în sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice din 30 sep.-1 nov. 1965. În: Analele Ştiinţifice

ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. (Serie nouă). Ştiinţe sociale, b.Ştiinţe filozofice, economice şi juridice, Tom. 13, 1967, p. 91-101. Rezumat în lb. fr. 29. Din tradiţiile prelucrării şi valorificării lînii româneşti. În: Industria textilă, An. 19, nr. l, ian. 1968, p. 30-34. 30. Aspecte din evoluţia prelucrării şi valorificării industriale a lînii în perioada capitalismului din România. În: Industria textilă , An. 19, nr. 9, sep. 1968, p. 542-546. 31. Surse naturale potenţiale şi valorificate. În: Viaţa economică, nr. 17 (245), 26 apr. 1968, p. 17. 32. Unele trăsături tradiţionale şi tehnico ştiinţifice ale valorificării şi prelucrării resurselor de lînă româneşti, în anii construcţiei socialiste. În: Industria textilă, v. 20, nr. 5 mai, 1969, p. 356360; nr. 6, iun 1969, p. 419-424. 33. Precizarea conţinutului variantei “cheltuieli de producţie totale “a indicatorului “cheltuieli de producţie la 1000 lei producţie marfă”/ A. Cuciureanu, Ioan Burduja. În: Industria textilă, An. 21, nr. 5, mai 1970, p. 299-305. 34. Delimitarea şi precizarea noţiunii de valorificare superioară a resurselor materiale , în general, şi a celor de lînă româneşti, în special. În: Industria textilă, An. 21, nr. 8, aug. 1970, p. 460-464. 35. Primele "Note de curs" privind ştiinţa finaciară din România concepute în 1859 de Ion Ionescu de la Brad. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. (Serie nouă). Ştiinţe Economice, Tom. l8, 1972, p.179-188. 36. Conceptul naţional-decizional mijloc esenţial în cunoşterea şi folosirea optimă a relaţiilor financiare / I. Burduja, Gh. Bistriceanu şi Gh. Voinea. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. (Serie nouă). Ştiinţe Economice, Tom. 19, s. 3 c,1973, p. 61-65. Rezumat în lb. en. 37. Despre “feluritele schimbări ale stării moldovenilor” [În timpul domniei lui Dimitrie Cantemir]. În: Cronica, an. 8, nr. 43, 26 oct. 1973, p. 14. 38. Valenţele educative ale practicii în producţie, obiect de cercetare. Şcoala şi producţia. În: Tribuna şcolii, an. 4, nr. 127, 19 ian. 1974, p. 9. 39. Funcţiile finanţelor în contextul făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. (Serie nouă). Ştiinţe Economice, Tom. 20, 1974, p. 143-146. 40. Iaşul, oraş-podgorie. În: Cronica, an. 12 nr. 23, 10 iun. 1977, p. 6. 41. Mihai Eminescu – preocupări economice şi statistice. Statistica, “Excelent instrument de observaţie…” În: Revista de statistică, 28, nr. 7, iul. 1979, p. 57-62. 42. Din preocupările lui Mihai Eminescu privind starea agriculturii româneşti. În: Cercetări agronomice în Moldova. Culegere de articole (Iaşi), An. 1, 1980, p. 137-139. 43. Mihai Eminescu gânditor de seamă al economiei româneşti. În: Lumina (Panciova), nr. 7-8,

iul-aug. 1980, p. 488-495. 44. Vasile Conta – preocupări statistice. În: Revista de statistică, 31, nr. 8, aug. 1982, p. 51-58. 45. Vasile Conta: un valoros studiu financiar referitor la „răscumpărarea” căilor ferate. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Filosofie, v. 29, 1982, p. 55-56. 46. Vasile Conta. Contribuţii la progresul culturii şi ştiinţei româneşti. Extras, Iaşi, 1983, 11 p. În: Sudii şi Cercetări Economice (Iaşi), An . 9, nr. 1, 1983, p.72-93. 47. Mihai Eminescu. De la „dopia-scriptura” la ştiinţa contabilităţii moderne. Extras, Iaşi, 1983, 19 p. În: Sudii şi Cercetări Economice (Iaşi), An . 9, nr. 1, 1983, p. 94-113. 48. Mihai Eminescu, profesor suplinitor de geografie şi statistică la Iaşi. În: Terra, 16, nr. 1, ianmar, 1984, p. 31-55. 49. Mihai Eminescu. Contribuţii la modernizarea sistemului de învăţământ în România, generat de procesele economico-sociale ale epocii sale. În: Sudii şi Cercetări Economice (Iaşi), An. 10, nr. 1, 1984, p. 101-102. ! 50. Mihai Eminescu – unele aspecte ale poemului „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”. În: Sudii şi Cercetări Economice (Iaşi), An. 10, nr. 1, 1984, p.113-120. ! 51. Mihai Eminescu despre influenţa condiţiilor medico-sociale asupra sănătăţii populaţiei româneşti. În: Revista Medico-Chirurgicală (Iaşi), 88, nr. 1, ian-mar, 1984, p. 159-162. 52. Mihai Eminescu – Contribuţii privitoare la „Studierea condiţiilor necesare” formării industriei şi comerţului modern. În: Sudii şi Cercetări Economice (Iaşi), An. 10, nr. 1, 1984, p. 71-82. 53. Mihai Eminescu. Din „abecedarul economic” şi „economia naţională”. În: Studii şi Cercetări Economice (Iaşi), An. 11, nr. 1, 1985, p. 61-72. 54. Mihai Eminescu – preocupări de ordin statistic în activitatea sa de profesor şi ziarist. În: Revista de statistică, 34, nr. 10, 1985, p. 60-64. 55. Din preocupările lui Mihai Eminescu privind „starea” demografică, economică şi socialpolitică a ţăranului român, cu suferinţele şi nevoile lui, dar şi cu posibilităţile de progres ale acestuia. / Ioan Burduja; Gh. Scorţescu. În: Studii şi Cercetări Economice (Iaşi), An. 11, nr. 1, 1985, p. 73-92. 56. Satul Dragomireşti şi cele învecinate de pe Pîrîul Alb – judeţul Neamţ. În: Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 62, nr. 4, 1986, p. 101-111. 57. Efimov, A.N., „Vysšaja tehnika-baza soversešenstvovanija socialističeskogo proizdvodstva”. Gospolitizdat, M., 1955. [Recenzie]. În: Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, IV(VIII), nr. 3-4, 1958, p. 479. 58. Cugaj, A; Savrančuk, P; Babenko, N., „Ekonomika kamyšstovogo proizvodstva. Izd. AN, Kaz, SSR, Alma-Ata, 1958, g. 210 str. [Recenzie]. În: Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, V (IX), nr. 1-2, 1959, p. 479.

59. Grundriss der Volkswirtschaftsplanung, Verlag Wirtschaft, Berlin, 1957, 328 S [Recenzie]. În: Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, V (IX), nr. 1-2, 1959, p. 478-479. 60. Sulejmanov, S., „Nekatorye voprosy ekonomiki hlopkovyh sovhozov Golodnoj stepi”. Izd. SAGU, Taşkent, 1957, g. 78 str. [Recenzie]. În: Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, V (IX), nr. 1-2, 1959, p. 479-480. 61. O lucrare utilă învăţământului superior economic: „Curs de planificarea Economiei naţionale a R.S.R”, 2 vol., Editura Didactică şi Pedagogică, 1963 / D. Rusu, I. Burduja. [Recenzie]. În: Revista învăţământului superior, An. 5, nr. 10, oct. 1963, p. 75-79. 62. Gh. D. Bistriceanu, “Finanţele industriei, construcţiilor şi transporturilor”. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1970 [Recenzie] / Ioan Burduja, Gabriel Ştefura. În: Probleme economice, an. 25, nr. 3, mar. 1972, p. 151-152. 63. Gh. D. Bistriceanu. “Finanţele Republicii Socialiste România”. Manual universitar. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1973 [Recenzie]. În: Finanţe şi credit, An. 19, nr. 12, dec. 1973, p. 75-78. 64. Mihai Eminescu – Formarea unora dintre tradiţiile comerţului românesc modern. În: A IX-a Conferinţă tehnico-ştiinţifică a industriei textile, Iaşi, 24-26 octombrie 1984, Iaşi, Institutul Politehnic Iaşi, 1984, p. 316-321. 65. Mihai Eminescu despre „Condiţiile necesare sub care s-ar putea naşte o industrie proprie şi naţională”. Rolul industriei textile în formarea şi dezvoltarea acestui proces. În: A IX-a Conferinţă tehnico-ştiinţifică a industriei textile, Iaşi, 24-26 octombrie 1984, Iaşi, Institutul Politehnic Iaşi, 1984, p. 310-315. 66. Contribuț ii la cunoasterea învăț ământului practico-mestesugăresc din sec. XV-XVII, 30 p, dactilografiate. 67. Din gândirea financiară a lui G.D. Creangă / I. Burduja, N. Lupu, G. Stefura. În: Caiet selectiv, Iaşi, 1969, p. 82-95. 68. Modelul “notelor de curs” privind finanţele româneşti după programa “Principii generale de finanţe a lui Ion Ionescu de la Brad”. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. (Serie nouă). Secţiunea a II-a. Ştiinţe Economice, 1971 Cursuri neconfirmate: 69. Finanţarea şi creditarea industriei uşoare. Dactilografiat şi înregistrat la Biblioteca Institutului Politehnic Iaşi, nr. 11/1959, 169 p. 70. Planificarea econmiei naţionale. Dactilografiat şi înregistrat la Biblioteca Institutului Politehnic Iaşi, nr. 94/1959, 200 p. 71. Bazele statului si dreptului, predat intre 1955-1959, 250 p. Înregistrat la Biblioteca Institutului Politehnic Iaşi. 72. Legislaţie economică pentru studenţii tehnologi de la facultăţile: Chimie industrială, Construcţii, Electrotehnică, Mecanică şi Industrie uşoară. Dactilografiat şi înregistrat la Biblioteca Institutului Politehnic Iaşi, 1960, 100 p.

73. Legislaţie economică pentru studenţii tehnico-economici de la Secţia ingineri, economişti, Facultatea de Industrie Uşoară. Dactilografiat şi înregistrat la Biblioteca Institutului Politehnic Iaşi, 1962, 160 p. 74. Finanţe şi finanţare. Dactilografiat şi înregistrat la Biblioteca Institutului Politehnic Iaşi, 1963, 200 p. 75. Note la cursul de finanţe, partea a II-a, 1969, 387 p. Dactilografiat. 76. Finanţele Republicii Socialiste România, veniturile ș i cheltuielile statului. Vol. II, Iaşi, Universitatea Al.I. Cuza, 1975 (250 p.) Litografiat. Capitole de curs: 77. Creditul public în R.S.R, în colaborare cu Lect. Voinea (anul 1967) 78. Impozitele directe în capitalism (1968) 79. Asigurări de bunuri si persoane în R.S.R (1968) 80. Necesitatea ș i esenț a finanț elor în R.S.R (1968) 81. Sistemul veniturilor statului capitalist (1969) Lucrări ș tiinț ifice comunicate: 82. Organizarea planificată a transporturilor marș utizate și modul cum influenț ează indicatorul de rulaj în vagoane, ore economii. Programul celei de a II-a sesiuni științifice a cadrelor didactice de la Institutul Politehnic Iasi, 19-21.V.1956,pag.47, Comunicarea nr.23 83. Repartiț ia planificată a forț elor de producț ie în Moldova în anii puterii populare. Programul celei de a IV-a sesiuni științifice a cadrelor didactice de la Institutul Politehnic Iasi din 26-29 iunie 1958.pag.3, Comunicare nr.4. 84. I.Burduja,T.Popescu, Unele aspecte ale balanț ei de venituri și cheltuieli băneș ti ale populaț iei din regiunea Iaș i pe anul 1958, Institutul Politehnic Iasi, Programul celei de a IV-a sesiuni științifice a cadrelor didactice din 26-29 iunie 1958, pag.4., Comunicarea nr.9. 85. D.Rusu, I.Hălălău, I.Lazaru, I.Burduja, T.Neagu, R.Davideanu, I.Merlușcă, Cu privire la aprovizionarea tehnică materială în industrie, Programul celei de a V-a sesiuni științifice a cadrelor didactice de la Instit.Politehnic Iași, din 4-6 februarie 1960, pag.4,Comunicarea nr.6. 86. I.Hălălău, D.Rusu, I.Stefănescu, I.Lazaru, I.Burduja, T.Neagu, Problema reducerii preț ului de cost în unele întreprinderi integrate în bumbac, Programul celei de a V-a sesiuni științifice a cadrelor didactice de la Instit.Politehnic Iași din 4-6 februarie 1960, pag.4,Comunicarea nr.7. 87. D.Rusu, V.Pop, T.Neagu, I.Lazaru, I.Hălălău, I.Burduja, Unele probleme ale valorificării deș eurilor în industria textilă. Programul celei de a V-a sesiuni științifice a cadrelor didactice de la Instit.Politehnic Iași din 4-6 februarie 1960, pag.5,Comunicarea nr.8. 88. Obiectul, metoda si sarcinile planificării economiei naț ionale, Programul celei de a V-a sesiuni științifice a cadrelor didactice de la Instit.Politehnic Iași din 4-6 februarie 1960, pag.5,Comunicarea nr.10. 89. I.Burduja, D.Rusu, I.Stefănescu, N.Badan, I.Hălălău, I.Lazaru, T.Neagu. Unele aspecte ale

reducerii preț ului de cost în întreprinderile integrate de lână, Programul celei de a V-a sesiuni științifice a cadrelor didactice de la Instit.Politehnic Iași din 4-6 februarie 1960, pag.6,Comunicarea nr.17. 90. E.Popa, L.Moscovici, E.Florea, T.Silion, M.Nicolae, R.Mandache, I.Burduja, A.Dima, V.Răuț, I.Mocanu, Dezvoltarea din punct de vedere industrial al oraș ului Iaș i în anii puterii populare, Programul sesiunii științifice jubiliare a Instit.Politehnic Iași din 1962, pag.8,Comunicarea nr.5. 91. Aspecte referitoare la exploatarea capitalistă a muncitorilor de la Fabrica de postav din Buhusi, Programul sesiunii științifice jubiliare a Instit.Politehnic Iași, pag.13 Comunicarea nr.30. 92. Dezvoltarea industriei constructoare de maș ini în Moldova în anii puterii populare, Iași,1962. 93. D.Rusu, I.Burduja, I.Agache, A.Cuciureanu, Finanț area tehnicii noi, Programul celei de a XIa sesiuni științifice a Universității “Al.I.Cuza Iași, 1964, pag.22, Comunicare 20. 94. Regularizarea bugetară și rolul ei în ridicarea potenț ialului economic al oraș ului si regiunii Iaș i. Programul celei de a XI-a sesiuni științifice a cadrelor didactice de la Universitatea “Al.I.Cuza” Iași, 1964, pag.22, Comunicarea nr.23. 95. Studiul Corelaț iei dintre intrările și ieș irile de numerar din oraș ul și regiunea Iaș i, Programul celei de a XI-a sesiuni științifice a Universității “Al.I.Cuza” Iași, 1964, pag.22, Comunicarea nr.24. 96. Aspecte ale productivităț ii muncii în industria locală (cu referire la regiunea Iasi), Programul celei de a XIV-a sesiuni științifice a Universității “Al.I.Cuza” Iași, pag.28, Comunicarea nr.24. 97. Acumulările băneș ti în industria de prelucrarea lânii în R.S.R. Programul celei de a XVI-a sesiuni științifice a Univ. “Al.I.Cuza” Iași, 1966, pag.38, Comunicarea nr.62. 98. Aportul la creș terea venitului naț ional al industriei textile și cu deosebire a industriei lânii. Programul sesiunii științifice a Universității “Al.I.Cuza” Iași, 1970. 99. I.Burduja, Gh.Voinea, I.Cizmas, Vlad Bejan, Sporirea veniturilor bugetare printr-o valorificare mai eficientă a posibilităț ilor locale - cu referire la valorificarea fondului balneoclimateric al oraș ului și județ ului Iaș i. Comunicare, Iasi, 1971. 100. A.Tătaru, I.Burduja, V.Turliuc, Politica Partidului Comunist Român de perfecț ionare a relaț iilor financiare și de credit. Iași, 1971. 101. I.Burduja, Gh.Voinea, Fluxul relaț iilor financiare și influenț a lor asupra gestiunii unităț ilor economice, Comunicare. Iasi, 1971. 102. Valorificarea artizanală a resurselor de lână româneș ti. Comunicare, Iași, 1972. 103. I.Burduja, M.Livadă, Prognoza economico-financiară, instrumente de proiectare a dezvoltării. Comunicare, Iași, 1972. 104. Probleme actuale ale controlului financiar, Comunicare, Curtea Superioară de Control Financiar, București, 1973.

105. Dimitrie Cantemir, despre veniturile de altădată și cele de acum ale Moldovei, Comunicare, Universitatea “Al.I.Cuza” Iași, 1973. 106. Posibilitaț i de reducere a cheltuielilor ș i de imbunătaț ire a rezultatelor financiare in industria lânii. In cadrul sesiunii comunicărilor științifice “Economia Interprinderii și echilibrul ei financiar” Univ “Al. I. Cuza” si Ministerul Finanțelor 1975. 107. Aspecte ale dezvoltării industriei textile în România. Lucrările celei de-a VI-a Conferință națională tehnico-științifică din industria ușoară, 1975. 108. I.Burduja, Gh.Voinea, G.Stefura Utilizarea funcț iilor finanț elor in contextul progresului stiintific contemporan in construirea societatii socialiste multilateral dezvoltate. Sesiunea comunicarilor științifice 1972. 109. Nicolae Titulescu ș i reforma fiscală din 1921. În Programul celei de-a XIII-a sesiuni științifice a Universității “Al. I. Cuza” 29-30 oct 1966 Iași. 110. I Burduja, T. Popescu Influenț a specializării unităț iilor industriale ș i comerciale locale Iaș i asupra creș terii productivităț ii muncii. În Programul celei de-a XIII-a sesiuni științifice a Universității “Al. I. Cuza” 29-30 oct 1966 Iași. 111. Unele aspecte ale evoluț iei procesului de urbanizare: oraș ul Iaș i. În cadrul sesiunii “Zilele Academice Istorice” 14-16 Mai 1985. 112. Ioan Burduja, D. Bucătaru, Ion Ghica, cu privire la ”Ochire asupra ș tiinț elor”. În cadrul sesiunii “Zilele Academice Istorice” 14-16 Mai 1985. 113. Contribuț ia lui Mihai Eminescu la procesul ș tiinț ei româneș ti, îndeosebi al ș tiinț elor sociale. În cadrul sesiunii “Zilele Academice Istorice” 14-16 Mai 1985. Începănd din 1956, am condus teme de cercetare în cadrul cursurilor științifice studențești din care multe au fost premiate, au primit mențiuni iar unele publicate. În ultimi ani am fost conducătorul cercului științific studențesc de Finanțe al facultății și am facut parte din comisiile de doctorat. Cursuri predate: Finanțarea și creditarea industriei ușoare, Planificarea economiei naționale, Legislație economică, Economia industriei textile, Normare tehnică, Finanțele generale(finanțele capitaliste), Finanțele R.S.R, Asigurări de bunuri și persoane, Buget și control financiar. Biografie: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Burduja BCU „Mihai Eminescu” Iasi : http://193.231.13.10:8991/F/GKKLC3ISF112CVD7H2CG59YPXJRCJG2X5A5PPUDC5XEX417 2T8-00986?func=accref&acc_sequence=000375800 n. 28 august 1911, Dragomirești. jud. Neamț.- d. 12 noiembrie 1985, Iași. 1920-1924 Școala primară din Dragomirești 1924-1932 Liceul Petru Rareş din Piatra Neamţ. 1933-1934 Armată la Centrul de Instrucție și Apărare contra Gazelor, București. 1934-1938 Facultatea de Drept a Universității.”Al.I.Cuza” Iași.

1937-1939 Pedagog la liceul Naţional din Iaşi. 1939-1942 Funcţionar, secretar ajutor la Rectoratul Universităţii “ Al. Ioan Cuza” Iaşi. 1942-1949 Prim Secretar la Universitatea de Agronomie din Iaşi. 1946-1948 Seminarul pedagogic Universitar Iași. 1949-1951 Șef serviciu la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași 1946-1949 Profesor la liceul Economic din Iași. 1950-1955 Asistent la Instit. de Stiințe economice și planificare, Iași. 1955-1963 Lector la Facultatea. de Ind. Ușoară, Instit. Politehnic, Iași. 1963-1971 Lector titular cu titlu provizoriu la Facultatea de Studii economice, Univ. „Al. I. Cuza”, Iași. 1970- Doctoratul in Economie. 1971-1976 Conferențiar titular la disciplinele Finanțe și Asigurări; Facultatea de Studii economice, Univ. „Al. I. Cuza”, Iași.