Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 19. 12. 2012.

Godina LXIX • Broj 23.714

Skandal(i) na sjednici CIK-a

Kazna Kokuzima,
SDP i SNSD sklonjeni
7. strana

USTAVNI SUD FBiH: ^lan 9. Zakona o reviziji boraca je neustavan

MRVBiH o napadima na vjerske objekte

TO JE KLICA [IRENJA ZLA
2. strana

1.500 KORISNIKA
3. strana

U PRAVA SE VRA]A OKO

Potpisan sporazum o pristupanju koaliciji 1. mart

U RS-u SE KR[E LJUDSKA PRAVA

2. strana

Akademik Abdulah Sidran u Tuzli

UDES KOD KUTINE

DANAS PRILOG

JO[ ^EKA ODGOVOR O NAGRADI “ME[A SELIMOVI]”
27. strana

Autobus banjalu~ke firme Te{a turs sletio sa ceste

POVRIJE\ENO 37 STUDENATA, TRI TE[KO

12. strana

U @I@I
MRVBiH o napadima na vjerske objekte

2

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Potpisan sporazum o pristupanju koaliciji 1. mart

TO JE KLICA [IRENJA ZLA
Od ukupnog broja prijavljenih napada, samo dva predmeta se vode kao krivi~no djelo izazivanja vjerske mr`nje: napad na hram Svetog Save u Bla`uju i Atik d`amiju u Bijeljini
Na adresu kancelarije Sekretarijata Me|ureligijskog vije}a BiH (MRVBiH) od 1. novembra 2011. do 31. oktobra 2012. godine pristiglo je ukupno 28 prijava o napadima na vjerske objekte, kao i na vjerske slu`benike koji su u neposrednoj vezi sa vjerskim objektima. U godi{njem izvje{taju o monitoringu napada na vjerske objekte u BiH, predstavljenom ju~er u prostorijama Jevrejske op{tine u Sarajevu, stoji da od ukupno 28 napada, njih 11 se desilo na objektima Islamske za je dni ce, 12 na obje kti ma Srpske pravoslavne crkve i ~etiri na objektima Katoli~ke crkve. vjerskoj zajednici, istakao je Emir Kova~evi}, stru~ni savjetnik MRVBiH, dodaju}i kako su napadi klice {irenja zla.

Napadi maloljetnika
Od 28 prijavljenih napada, u samo {est slu~ajeva je identificiran po~inilac. Policijski izvje{taji pokazuju da je, uglavnom, rije~ o maloljetnim osobama, a kada su u pitanju kazne, one su vrlo niske. Pored tra`enja poo{travanja sankcija, zamjerke su upu}ene i na komplikovanu proceduru prijave napada gdje je ponekad potrebno izdvojiti i vi{e od dva sata da bi se popunili svi potrebni obrasci. Od

U RS-u se kr{e osnovna ljudska prava
Cilj koalicije je da registruje dovoljan broj prognanika, povratnika, interno raseljenih te izbjeglica za op}e izbore 2014. godine
Organizacije civilnog dru{tva ju~er su potpisale sporazum o pristupanju koaliciji 1. mart. Predstavljanju i potpisivanju sporazuma prisustvovale su organizacije civilnog dru{tva, udru`enja `rtava, udru`enja boraca, organizacije povratnika, izbjeglih i raseljenih, asocijacije i pokreti koji djeluju na utvr|ivanju istine i borbi protiv genocida te organizacija koje se bave za{titom ljudskih prava povratnika iz cijele Bosne i Hercegovine, od Fo~e, Vi{egrada, Srebrenice, Zvornika do Prijedora i Kozarca. odr`iv povratak u RS, te postaviti temelje za obnovu bh. dru{tva na principima tolerancije, istine, pravde, ravnopravnosti i za{tite ljudskih prava na cijelom prostoru dr`ave, poru~io je Emir Suljagi}, inicijator i osniva~ koalicije. Predsjednica Udru`enja Srebreni~ke majke Hatid`a Mehmedovi} istakla je kako se treba omogu}iti svima koji to `ele da glasaju za op}inu u kojoj su `ivjeli prije rata, te da se i onima koji trenutno `ive u drugom entitetu omogu}i da se prijave na prijeratna prebivali{ta i da koriste sve beneficije koje im zakon osigurava. Edin Ramuli} iz Udru`enja Izvor iz Prijedora kao dva glavna motiva za pristupanje koaliciji naveo je potrebu da se ukinu svi oblici nacionalne diskriminacije, te o~uvanje dr`ave BiH. - U Republici Srpskoj se kr{e sva osnovna ljudska prava. Tra`imo da se promijeni Izborni zakon po kojem osu|eni ratni zlo~inci mogu slobodno u~estvovati u politi~kom `ivotu. Nigdje nema da krvnici ponovo dolaze na visoke funkcije, to je poni`avanje `rtava i znak da se nemaju kome obratiti za pomo}. Na-

Koaliciji pristupilo oko 30 organizacija civilnog dru{tva
Foto. [. SULTANOVI]

dam se da }emo privoljeti na{e gluhonijeme politi~are da napokon po~nu raditi za gra|ane i slu{ati njihove potrebe, poru~ila je Bakira Hase~i}, predsjednica Udru`enja @ena - `rtva rata.

Promjena zakona
Borba za BiH i vlastita prava, smatra Hajra ]ati}, predsjednica Udru`enja gra|ana @ene Srebrenice, mora biti na prvom mjestu, a ne borba za entitet stvoren na genocidu. [a}ir Srebrenica iz Udru`enja logora{a BiH kazao je kako ga raduje {to je ovako veliki broj udru`enja mnogo godina nakon rata uspio stvoriti ovakvu koaliciju. - Za nas je va`no da se radi na promjeni zakona, da se vi{e radi na omogu}avanju povratka, te da se ovi ljudi izbore za zakon na dr`avnom nivou, koji }e {tititi sve u ovoj dr`avi, kazala je Munira Suba{i}, predsjednica Udru`enja majki Srebrenice. Najavljeni su i otvoreni razgovori sa predstavnicima vjerskih zajednica u BiH kako bi se i one uklju~ile u djelovanje koalicije.
M. PAMUK

Gluhonijemi politi~ari
- Cilj koalicije je da registruje dovoljan broj prognanika, povratnika, interno raseljenih te izbjeglica za op}e izbore 2014. godine u Republici Srpskoj, koji }e omogu}iti izbor pet poslanika partija koje ne pori~u genocid u Parlamentu BiH iz RS-a. Osvajanje dovoljnog broja zastupni~kih mjesta u zakonodavnim tijelima na op}im izborima 2014. na entitetskom i dr`avnom nivou omogu}it }e otklanjanje barijera na putu BiH ka euroatlantskim integracijama, osigurati

Kova~evi}: Naj~e{}e se ispisuju uvredljivi grafiti ili se razbijaju prozori

Pulji}: Moramo izgraditi osje}aj za po{tivanje vjerskih objekata
Foto: A. KAJMOVI]

Napadi na jevrejske objekte nisu zabilje`eni.

Kra|a i mr`nja
- Najvi{e napada zabilje`eno je u Banjoj Luci i Bijeljini. Ina~e, kada govorimo o motivima, mo`emo ih podijeliti u dvije grupe: koristoljublje - obijanje vjerskih objekata, kra|a novca iz kasica, skidanje bakarnih oluka i sli~no, dok je drugi motiv skrnavljenje i on predstavlja napade iz vjerske mr`nje. Bitno je ista}i da se ve}ina napada na vjerske objekte tretira kao o{te}enje tu|ih stvari. To se mora promijeniti jer se ~esto napadi vr{e motivirani mr`njom prema odre|enoj

ukupnog broja prijavljenih napada, samo dva predmeta se vode kao krivi~no djelo izazivanja vjerske i nacionalne mr`nje: napad na hram Svetog Save u Bla`uju i Atik d`amiju u Bijeljini. Na sve napadnute objekte, odlukom MRV-a, postavljeni su videonadzori. - Namjera monitoringa je da poka`e koliko je va`no po{tivanje vjerskih objekata kao ne~eg svetog, kao izraza identiteta i simbola ljudskog. Moramo mijenjati mentalitet dru{tva i razvijati osje}aj za po{tivanje onog vrijednog, kazao je kardinal i predsjednik MRVBiH Vinko Pulji}.
E. GODINJAK

Dolijevanje ulja na vatru
Na spisku pristiglih prijava nalaze se: Ferhadija u Banjoj Luci, hram SPC-a u Ilija{u, Gradska d`amija u Prijedoru, Crkveno groblje u Ra{tanima i dr. Ina~e, hram Svetog Save u Bla`uju do sada je bio vi{e puta predmet napada. Sve{tenik ^edomir \elma, starje{ina hrama, ka`e da o po~iniocima nisu `eljeli govoriti, kako ne bi dolijevali ulje na vatru. Uo~i Spasovdana 2011. na hramu Svetog Save je ispisano vi{e od 30 grafita sa negativnim porukama protkanim mr`njom. - Policija je brzo reagovala, po~inioci su otkriveni. Zabrinjava to {to su ovog puta bile u pitanju punoljetne osobe koje do tada nisu vr{ile prekr{aje. Zahvalni smo Op}ini Ilid`a, koja je brzo sanirala {tetu, a po~inioci su se izvinili. Nadamo se da je izvinjenje bilo iskreno i iz du{e, kazao je \elma.

V I J E S T I

FBiH - ^E[KA

Finansiranje koridora 5c
Premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} primio je ju~er u zgradi Vlade FBiH u Sarajevu ministra industrije i trgovine Republike ^e{ke Mar tina Kubu, koji boravi u jednodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini s ciljem unapre|enja bilateralnih odnosa izme|u dvije prijateljske zemlje, prije svega u oblasti privredne saradnje. Uz federalnog ministra Envera Bijedi}a sastanku je prisustvovao ambasador ^e{ke Republike u BiH Toma{ Szunyog i jedan broj ~e{kih poduzetnika koji su doputovali u organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH, javlja Fena. Premijer Nik{i} upoznao je ministra Kubu sa planovima federalne Vlade za pokretanje velikih infrastrukturnih radova u energetskom sektoru pozvav{i investitore i privrednike iz ove zemlje da ula`u u ove projekte, ali i u druge privredne grane. Ministar Kuba naglasio je da je cilj ove posjete unapre|enje poslovnih odnosa i pro{irenje saradnje u svim sektorima kroz jasno definirane prioritetne zajedni~ke projekte koji bi pomogli otvaranju novih radnih mjesta u BiH, u ~emu }e na{a zemlja svakako imati podr{ku dr`avnih institucija ^e{ke Republike. Kao konkretan korak na ovom planu, ju~er je potpisa-

no mandatno pismo za odobrenje kreditne linije za finansiranje dijela izgradnje autoputa na koridoru 5c na dionici Po~itelj - Bija~a, poddionica Zvirovi}i - Kravice, izme|u ^e{ke izvozne banke (^EB) i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Sporazum su u ime ~e{ke banke potpisali Michal Bakajs i Mar tin Frelich, a u ime JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar generalni direktor Ensad Kari}. U~esnici sastanka su izrazili nadu da }e ovaj sporazum, vrijedan 15 miliona eura, otvoriti puteve za ja~anje saradnje kroz konkretne nove poslovne aran`mane na izgradnji koridora 5c, ali i u drugim oblastima. Tako|er, predsjedatelj Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda primio je Mar tina Kubu s kojim je razgovarao o unapre|enju gospodarske suradnje.

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

U @I@I
@ivko Budimir

3

USTAVNI SUD FBiH: ^lan 9. Zakona o reviziji boraca je neustavan

U prava se vra}a oko 1.500 korisnika
Prakti~no, svim korisnicima BIZ-a koji su temeljem spomenutog ~lana Zakona o reviziji izvedeni iz prava, vra}aju se naknade, a u slu~aju da su tu`ili Ministarstvo za bora~ka pitanja FBiH, platit }e se zatezna kamata i tro{kovi advokata Ministar sa 57.000 KM nagradio najuspje{nije revizorske timove
Ustavni sud Federacije BiH, presudio je, po zahtjevu @ivka Budimira, predsjednika FBiH da ~lan 9. Zakona o reviziji boraca, koji govori o uvjerenjima koja se stavljaju van snage, u dijelu koji glasi: “ ...ili su izdata u upravnom postupku samo na osnovu izjava svje do ka, pot vrde bo ra ~kog udru`enja ili na osnovu medicinske dokumentacije, a u suprotnosti su sa evidencijama o neispla}enim vojni~kim pla}ama” nije u suglasnosti s Ustavom FBiH. Indikativno, me|u onima koji su zahvaljuju}i ~lanu 9. izvedeni iz prava, znatan je broj onih koji su u`ivali povoljnu mirovinu zahvaljuju}i komandnim du`nostima koje su obavljali tijekom agresije na BiH. Njihove su penzije iz bud`eta FBiH povla~ile najvi{e novca pa se Zukan Helez, ministar za pitanja boraca u FBiH, hvalio kako je izvode}i njih iz prava, najvi{e novca u{tedio. U dosada{njem toku revizije, a prema informaciji o provo|enju revizije boraca za period juli - septembar 2012. “ukupno su izdata 2.744 naloga za obrazac FMB2” Na realizaciju u . PIO/MIO dostavljeno je 517 takvih uvjerenja. njihovo gorivo 49.000 KM, no}enja 116.000 KM, voza~e 28.000 KM, na pla}e zaposlenih po ugovoru o djelu 269.000 KM, na volontere 66.000 KM... Uzgred, sa 57.000 KM ministar je nagradio najuspje{nije revizore i revizorske timove. Prema pouzdanim izvorima Oslobo|enja, kada je Zakon o reviziji boraca u pitanju, njegov glavni autor je Ibrahim Ganibegovi}, pomo}nik ministra za pravne i op}e poslove. Recimo i to da je Ustavni sud FBiH nalo`io Parlamentu FBiH dopunu ~lana 1. Zakona o reviziji i obavezu obuhva}anja kontrolom svih kategorija korisnika prava koji su na bilo koji na~in koristili prava po osnovi sudjelovanja u oru`anim postrojbama Fe de ra ci je BiH u vrijeme ratnih zbivanja. Dakle, i oko 90.000 boraca koji su u mirovinu oti{li po osnovu takozvanog duplog armijskog sta`a, bit }e predmet revizije bora~ke populacije.
A. BE^IROVI]

Revizija }e stati
- Presuda Ustavnog suda FBiH je potvrda stavova koje iznosim ve} du`e vremena! Ona nala`e da korisnici koji su temeljem ~lanka 9. izvedeni iz prava sti~u pravo da ih se vrati u status koji su imali prije revizije. Ne znam o kojem se broju osoba radi, ali mislim da je to polovica od 2.500 izvedenih iz prava! Niti jednog trenutka ne osporavam ~injenicu da me|u onima koji su na temelju ~lanka 9. uvedeni u pravo, ima i onih koji su zlorabili zakonsko pravo na na~in da ostvare ono pravo koje im ne pripada. Takve nemam namjeru {tititi. Osobno mislim da }e revizija do`ivjeti zastoj kako bismo mogli postupiti u skladu s odlukama suda. Krenut }emo u formiranje novog tima za koordinaciju revizorskih timova, ali moramo otvoriti i pitanje na~ina rada revizorskih timova, kompetentnosti ~lanova revizorskih timova i pitati se mogu li oni nastaviti raditi posao. Suo~eni smo i sa ~injenicom da su revizorski timovi proizvoljno tuma~ili odre|ene odredbe zakona, rekao je predsjednik FBiH.

Izvedi, uvedi
Prakti~no, nakon ovakve odluke Ustavnog suda FBiH, svi korisnici bora~ko-invalidske za{tite (BIZ) koji su temeljem spomenutog ~lana Zakona o reviziji izvedeni, ima da se vrate u pravo, da im se naknade retroaktivno isplate, a u slu~aju da su tu`ili Ministarstvo za bora~ka pitanja FBiH, platit }e im se i zatezne kamata i tro{kovi advokata. Optimisti pretpostavljaju da je zahvaljuju}i ~lanu 9. Zakona o reviziji, bez prava ostalo oko 1.500 osoba.

Pau{ali, naknade
Podsjetimo, ove smo godine na pau{ale i naknade revizorskih timove potro{ili 243.000 KM, na

^lan 9. Zakona o reviziji
^lan 9. Zakona o reviziji boraca govori zapravo o uvjerenjima koja se stavljaju van snage. Dakle: “Ako se u postupku revizije uvjerenja o pripadnosti, okolnostima stradanja, uvjerenja o vr{enju komandne du`nosti, kao i ostalih uvjerenja utvrdi da su izdata suprotno Zakonu o upravnom postupku ili su izdata u upravnom postupku samo na osnovu izjava svjedoka, potvrde bora~kog udru`enja ili na osnovu medicinske dokumentacije, a u suprotnosti su sa evidencijama o neispla}enim vojni~kim pla}ama stavit }e se van snage sa danom izdavanja novog uvjerenja u skladu ~lanom 6. stavom 5. ovog zakona”!

GENERALNA SKUP[TINA MADRIDSKOG KLUBA

KONFERENCIJA U SARAJEVU

Jedinstvo u razli~itosti
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija u~estvuje na XI zasjedanju Generalne skup{tine Madridskog kluba koje se 17. i 18. decembra odr`ava u Lit tle Rocku, SAD. Doma}in Generalne skup{tine i godi{nje konferencije koja je posve}ena pronala`enju rje{enja za klju~ne probleme 21. vijeka je po~asni predsjedavaju}i Madridskog kluba i biv{i predsjednik SAD-a Bill Clinton, a skup je posebnim obra}anjem pozdravila i dr`avna sekretarka SAD-a Hillary Clinton, javlja Fena. Lagumd`ija je jedan od 93 ~lana Madridskog kluba koji okuplja biv{e predsjednike i premijere iz 62 zemlje svijeta. Kao uvodni~ar na panelu o vezi izme|u mira, sigurnosti, inkluzivnosti dru{tva i socijalne pravde, Lagumd`ija je uka zao na bh. prioritete. - Socijalna pravda i ekonomski ra zvoj kao zajedni~ki prioritet na dr`avnom, regionalnom i globalnom nivou se te{ko mogu posti}i bez ja~anja inkluzivnih i zajedni~kih dru{tava na ra zli~itim nivoima i dijelovima svijeta. Zato je budu}nost

Lekcije za Siriju
U organizaciji Vanjskopoliti~ke inicijative BiH i Arapske reformske inicijative - ARI ju~er je po~ela dvodnevna konferencija o temi Me|unarodna zajednica i Bosna - Lekcije za Siriju. Me|u u~esnicima su i Amer Kapetanovi} (MVPBiH), Asim Mujki} (FPN Sarajevo), pravni ekspert Kasim Trnka, novinar Frankfur ter Allgemeine Zeitunga, izvr{ni direktor ARI-ja Bassma Kodmani i drugi. Cilj seminara je razmjena iskustava iz rata u BiH i regionu te analiza poteza me|unarodne zajednice da se isto ne bi ponovilo u Siriji. - Mi imamo nekoliko pouka s Balkana, a to je da me|unarodna inter vencija za Siriju mora biti br`a, da ne bi do{lo do kulminiranja krize, a da postratni proces bude dinami~niji, rekao je Veton Surroi, osniva~ Reformske par tije ORA na Kosovu. - Nakon 20 mjeseci sirijske revolucije mislili smo da je sada pravo vrijeme da izrazimo ideje budu}nosti Sirije. Na osnovu iskustava zemalja kao {to je BiH, kako su oni prona{li rje{enje da zaustave konflikte i sukobe, te kako da na najbolji na~in pro|u proces tranzicije, rekao je Salam Kawakibi u ime Arapske reformske inicijative (ARI), sa sjedi{tem u Parizu. Dodao je

BiH, kao i cijele jugoisto~ne Evrope integrirane u EU, direk tno vezana za vrijednosti zajedni~kih dru{tava koja institucionalno brane i promoviraju jedinstvo u ra zli~itosti. Primjer va`ne institucionalne strukture je izborni sistem koji mora omogu}iti primjenu demokratskih principa koji garantiraju adekvatnu inkluziju svih etni~kih grupa i ve}u zastupljenost `ena i mladih kao klju~nih no si la ca uku pnih pro mje na, ka zao je, izme|u ostalog, Lagumd`ija. On je informirao predsjednika Clintona o prioritetima i perspektivama BiH i regiona te izra zio zahvalnost za dosada{nju ulogu i spremnost predsjednika Clintona da i u budu}nosti poma`e BiH.

da je osnovni cilj konferencije razmjena iskustava, dobrih rje{enja, ali i da se progovori o gre{kama koje su napravljene tokom procesa tranzicije u BiH i nekim drugim mjestima te da se ~uju preporuke i prijedlozi. - Ideja konferencije je da se na neki na~in povuku paralele izme|u onoga {to se de{avalo na ovim prostorima i onoga {to se de{ava sada, pogotovo u Siriji, kazao je pomo}nik ministra vanjskih poslova BiH za bilateralne odnose Amer Kapetanovi}. U~esnici konferencije su uglavnom predstavnici Arapske reformske inicijative, profesori sa sveu~ili{ta u SAD-u, ljudi bliski sirijskoj opoziciji, intelektualci iz regiona te ~lanovi i saradnici Vanjskopoliti~ke inicijative BiH.

4

DOGA\AJI

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Mislim da bi se prema meni moglo pokazati malo vi{e po{tovanja jer se nikoga od onih koji su do sada napustili Francusku nije vrije|alo kao mene

Uz suspenziju direktora BHT1

Peji}u “oduzete” akademske titule
Uo~i suspenzije, Mariju Peji}u brisali akademske titule sa plo~ice kabineta, a nakon toga mu zabranili i ulazak u RTV dom
Nekoliko dana prije suspenzije i pokretanja disciplinskog postupka protiv Marija Peji}a, direktora BHT1, nepoznate osobe su oskrnavile plo~icu sa imenom koja je stajala na vratima njegovog kabineta. Ovo se tvrdi u pismu upu}enom UO Sindikata BHRT-a do kojeg je do{lo Oslobo|enje. - Po{tovani, informiram vas da je tijekom vikenda (17. i 18. novembra 2012. godine) nepoznati po~initelj(i) oskrnavio plo~icu s mojim imenom, prezimenom i akademskom titulom, koja je istaknuta na vratima moga kabineta. Naime, o{trim predmetom izgreban je natpis na plo~ici mr. sc, istaknut uz moje ime i prezime. S obzirom na to da se ovaj ~in mo`e protuma~iti kao prijete}a poruka direktoru BHT1 i napad na njegovu li~nost, na poziv direktora BHT1 uvi|aj je izvr{io Odjel za sigurnost BHRT-a 20. novembra 2012, stoji u pismu kojim se Peji} obratio UO Sindikata BHRT-a.

Gerard Depardieu, francuski glumac

DOBAR LO[

ZAO

Marijo Peji}: Pismo za ~lanove UO Sindikata BHRT-a

VALENTIN INZKO
Na vru}em banjalu~kom terenu, a usred ponovnog Dodikovog nastojanja da ga ostavi bez posla, visoki predstavnik je bio brutalno iskren. Ali, i pristojan. “Najljep{e” je, naime, zahvalio svome doma}inu {to ne mora razmi{ljati o novom radnom mjestu. Svaka Dodikova vu~e produ`enje mandata.

PRATNJA DO AMBULANTE Peji}u je zabranjen i ulazak u zgradu RTV doma, a 11. novembra na zakazani pregled u ambulantu RTV doma u{ao je uz pratnju slu`be sigurnosti BHRT-a
- Na`alost, koincidira i s nedavnim postupkom generalnog direktora BHRT-a gdina. Muhameda Bakarevi}a koji je na slu`benom dopisu BHT1 od 19. oktobra 2012. godine prekri`io moju znanstvenu titulu (mr. sc.) i funkciju direktor BHT1, uz vlastoru~ni potpis i obrazlo`enje da na slu`benim aktima BHRTa ne trebaju stajati akademska zvanja i titule. Odmah nakon toga zatra`io sam mi{ljenje Pravne slu`be BHRT-a o postupku generalnog direktora BHRT-a, ali do danas nisam dobio adekvatan odgovor. O ovom nemilom doga|aju sam, u pisanoj formi, informirao generalnog direktora BHRT-a i Poslovodni odbor BHRT-a. Zahtijevao sam od generalnog direktora BHRTa da Slu`ba sigurnosti BHRT-a sprovede istragu o po~initeljima, sukladno zaklju~ku PoslovoFoto: [aban SULTANOVI]

Nemili doga|aj
On u istom pismu navodi da taj ~in “predstavlja kr{enje eti~kih pravila u procesu rada, odnosno nepo{tivanje kriterija stru~nosti, ograni~avanje profesionalnih akademskih sloboda, uznemiravanje suradnika, neprimjereno pona{anje koje mo`e stvoriti negativno radno okru`enje i diskriminaciju zasnovanu na akademskom zvanju” .

CIK
Nisu, dodu{e, ni premijer Nik{i} ni dopremijer Lijanovi}, nakon {to je CIK obustavio postupak zbog sukoba interesa, kazali kako je kampanja protiv njih bila udarac na BiH. Ali, jesu ne{to otprilike takvo. No, ovaj je slu~aj pokazao kako je u BiH doista sve mogu}e, pa i to da brat i nije neki rod.

dnog odbora BHRT-a, {to nije pravodobno u~injeno. Potom sam na narednoj sjednici PO BHRT-a, zbog vlastite sigurnosti, tra`io od generalnog direktora da informira nadle`ne policijske slu`be. Policijske slu`be izvr{ile su uvi|aj 3. decembra 2012. godine i sa~inile slu`benu zabilje{ku o ovom nemilom doga|aju, napisao je Peji} u pismu UO Sindikata BHRT-a.

BO@O LJUBI]
Lideru devedesetke `uri se kako bi se {to prije formirala nova federalna vlast. Zato poziva one koji su “sudjelovali u projektu prije godinu i po da postupe odgovorno”. Zaboravlja, me|utim, pri tome da je na ~elu tog projekta bila stranka s kojom je sada u novom (?) projektu. Nije se lako sna}i s tolikim projektima.

ZABILJE[KA Policijske slu`be izvr{ile su uvi|aj 3. decembra 2012. i sa~inile slu`benu zabilje{ku o ovom nemilom doga|aju, napisao je Peji} u pismu UO Sindikata BHRT-a

Odgovora nema
Prema na{im informacijama, jo{ nikakvih slu`benih odgovora na cijeli slu~aj nema. Oslobo|enje iz izvora bliskih BHRT-u saznaje da je Peji}u u me|uvremenu zabranjen i ulazak u zgradu RTV doma, te da je 11. novembra na zakazani pregled u ambulantu RTV doma u{ao uz pratnju slu`be sigurnosti BHRT-a.
M. \. R.

VIJEST U OBJEKTIVU

EMIL VLAJKI
Nakon {to je rije{io problem neoosmanizma, potpredsjednik RS-a se okrenuo novom - jer neprijatelj nikad ne spava - spa{avanju boljeg dijela BiH. Usred ekonomske krize, sumnja ovaj Dodikov Hrvat, prijeti narand`asto-balkansko prolje}e sa ciljem uni{tavanja RS-a. Pa, predla`e vladu nacionalnog spasa!

Nacionalizam
Knjiga “Teritorijalni nacionalizam, ideologija, zlotvorstvo i alternative” bavi se originalnim temama, jer se sve dosada{nje teorije nacije i nacionalizma nisu ozbiljnije bavile ovom problematikom, izjavio je dr. Smail ^eki}, jedan od promotora knjige prof. dr. Esada Zgodi}a, koja je promovirana ju~er u Sarajevu. - Moja teza je da mi `ivimo u doba teritorijalnog nacionalizma i da pitanje grani~nih sporova, teritorijalnih potra`ivanja i uop}e teritorijalnih sukoba nije iza nas, ve} se nastavlja, recimo, sukobom na nekim ostrvima izme|u Kine i Japana i preciziram da }e i u ovom stolje}u biti ozbiljnih teritorijalnih sporova u Evropi i ostatku svijeta, kazao je Zgodi}.

VIJEST U

BROJU

hiljada bosanskohercegova~kih tvrtki blokirano je u 2012. godini.

28

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

INTERVJU

5

Faruk Tokumbo Shokunbi, vije}nik Op}inskog vije}a Biha}

Politika je ~udna stvar
Moj izbor je dokaz koliko je tolerantna na{a sredina grada Osje}am da }u mo}i u~initi ne{to za mlade
Razgovarao: Fahrudin BENDER

Ja jesam unikat Biha}a i Obama ovog
razliku od drugih koji ovdje imaju velike porodice pa glasaju za njih, ja osim mame, imam ovdje jo{ samo djeda. • Nije bilo davno kada je, recimo, prvi crna~ki ameri~ki predsjednik donio nadu cijelom svijetu, mislite li da je taj trend uticao da se ljudi i zbog boje ko`e, odlu~e za Vas? - Pa istina, bilo je toga, mnogi su me i nazi-

Vije}nik Op}inskog vije}a Biha} Faruk Tokumbo Shokunbi jedini je gra|anin BiH sa crnom bojom ko`e, a da je uklju~en u politiku. On je u nju u{ao ozbiljno, sa ~estitim namjerama, a gra|ani su to prepoznali i masovno ga podr`ali. • Mo`ete li nam re}i gdje ste ro|eni i ne{to o sebi? - Ro|en sam u Biha}u, 9. januara (sad }e mi i ro|endan) 1987. godine. Otac mi je iz Nigerije, odatle poti~e moje prezime Shokunbi i moje drugo ime Tokumbo. • Ima li to ime neko specifi~no zna~enje? - Ima, to je nigerijsko ime. Ono mi je dato da, kada ja odem tamo, oni po imenu Tokumbo mogu prepoznati o kome se radi. To u prevodu zna~i ne{to kao onaj koji je ro|en na drugom kraju Zemljine kugle, fakti~ki zna~i da sam iz Evrope, sa drugog kontinenta, da nisam ro|en me|u njima.

• Za privr`enost Bosni da nije, mo`da, zaslu`na neka djevojka? - Pa, jesam u vezi sa djevojkom, sve je povezano, ali prvenstveni razlog je moja majka. Majka me je podigla, nosila me je na ramenima, kao mali sam imao bronhitis, `rtvovala se za mene, pro{li smo cijeli rat zajedno i sad, kao formirana osoba, ja sam tu

za nju, jer ona u tim godinama nije za to da selimo u druga mjesta. • Imali ste sjajne rezultate na izborima, ve} ste bili i na prvoj sjednici Vije}a, jesu li Vam se ispunila o~ekivanja? - Ja sam u svemu tome nov, nisam imao o~ekivanja unaprijed, ali sam brzo uvidio da je politika ~udna stvar. Tu sam, osje}am da }u

S DRUGOG KRAJA SVIJETA Tokumbo u prevodu zna~i ne{to kao onaj koji je ro|en na drugom kraju Zemljine kugle, zna~i da sam iz Evrope, sa drugog kontinenta, da nisam ro|en me|u njima
vali biha}kim Obamom, jer moja pojava na izborima ljudima je bila simpati~na. Mogu}e je da ih je i Obama inspirisao, jer on je isto pozitivna li~nost, dobar ~ovjek, a i meni je li~no on politi~ki uzor. Nije to zbog iste boje ko`e, nego {to je prekinuo jednu lo{u politiku i {to je dobar ~ovjek. A jesu, i moji su se Bi{}ani {alili sa mnom, govore}i da }u biti jednog dana, akobogda, na{ predsjednik. • Da li je to mogu}e, da se kandidujete i za vi{e nivoe vlasti, konkretno za predsjednika, s obzirom na to da i dalje ~ekamo provo|enje presude Sejdi} - Finci? - Ma ne, meni je i ovo iznenada, treba mi mnogo jo{ rada i iskustva. Ali svi|a mi se rad u politici. Mo`da, jednog dana, i uradim to, ali prvo `elim da u~inim {to god mogu u svojoj lokalnoj zajednici. • U vezi s tim, u koju grupu etno-nacionalnosti se svrstavate? - Moja mama je Bo{njakinja, a otac Nigerijac. Ja se svrstavam kao Bo{njak, tako sam prijavljen, ro|en sam ovdje i to je moje izja{njavanje. Ako ho}ete i vjeroispovijest, izja{njavam se kao musliman, kao i moji mnogi sugra|ani, to je tako, iako sam specifi~na osoba. Mislim da je bitno da to ka`em s obzirom i na predstoje}i popis stanovni{tva. • Ima li iko u BiH da je u politici, a da je Va{e boje ko`e? - Koliko znam, u BiH ima ljudi u sportu i u drugim oblastima, ali u politici ja sam jedini Afrobosanac.

Ambiciozni otac
• A prezime? - Shokunbi je porodi~no prezime, iz Nigerije, sa porijeklom iz glavnog grada Lagosa. Moj otac je tamo ro|en i do{ao je prije rata da studira, jer je Jugoslavija tada bila napredna. Imao je stipendiju i sre}u da do|e u Biha}, gdje je upisao Vi{u ma{insku {kolu, upoznao moju mamu, koja je ro|ena Bi{}anka. Zavr{io je {kolovanje u Banjoj Luci, mama je zavr{ila za odgajateljicu (trenutno radi u vrti}u), poslije je tata radio u Gorenju kao in`injer ma{instva. Kada se pred rat, sve pa i Gorenje, po~elo uru{avati, on je odlu~io svoju sre}u potra`iti preko Oceana. I nas je htio voditi, ali je mama odlu~ila da ostanemo ne znaju}i da }e za godinu od njegovog odlaska po~eti rat koji je prekinuo gotovo svaki kontakt mene i oca do moje devete godine `ivota. Danas su na{i odnosi odli~ni i svake godine ga posje}ujem na Floridi. • Mnogi bi na Va{em mjestu preselili u Ameriku, a Vi? - Ja volim putovati i idem u Ameriku barem jednom godi{nje. Ali ne, ovdje sam ro|en, ovdje sam odrastao i ne bih napu{tao BiH. Amerika jeste zemlja mogu}nosti, ali se nadam da }e i ovdje biti bolje. Dijelim sudbinu svoje generacije, jer i ja sam nezaposlen, a zavr{io sam pedago{ki fakultet, odsjek tjelesnog odgoja. Ja sam optimisti~an i dalje se poku{avam izboriti za svjetliju budu}nost.

Nebitna je boja ko`e
• Jeste li ikad imali neka neugodna iskustva, kao rasnu diskriminaciju? - Vjerujte ni{ta {to je vrijedno pomena, poneka {ala kada odem na more ili sli~no. Ali ovdje u Biha}u nikad, uvijek su mi pru`ali samo ljubav, a i ja njima. Ovdje je nebitna boja ko`e, vjeroispovijest. Biha} svima otvara vrata, kao vrlo visoko tolerantna sredina. Sam moj izbor potvrda je tome. Dakle, u Biha} su svi dobro do{li, i ja pozivam sve u ovaj predivni grad, pogotovo da do|u ljeti. Imamo mnogo prirodnih ljepota, najljep{u rijeku Unu. Kao vije}nik ovog grada i ja }u sve dobronamjerne ljude ra{irenih ruku do~ekati i ugostiti.

mo}i u~initi ne{to za mlade, da im se poku{a pomo}i kroz neke projekte. Time sam se rukovodio i kada su mi moji biv{i profesori i ugledni ljudi ovoga grada iz SDP-a ponudili mjesto na listi. Nije mi bilo te{ko da se odlu~im, bio sam simpatizer, mnogi moji prijatelji su bili ve} tu, a ja jesam “unikatna” osoba u Biha}u, tako da sam pristao u}i u politiku. Osim toga, i majka mi je rekla da je to ~ast. I zaista jeste.

Nisam glumac
• I ko su Va{i bira~i? - Imao sam oko 1.500 glasova, bio sam me|u pet koji su dobili najvi{e povjerenja. Mislim da je to jer sam pozitivna osoba, lijepo odgojena, znaju me svi u Biha}u i svi me i odranije ljubazno pozdravljaju. Nikad nisam ni{ta glumio, i eto, podr`ali su me ljudi koji i nikada nisu izlazili na izbore, mnogo mladih, ali i starijih sa progresivnim razmi{ljanjima. A za

TAKORE]I... [KOLA
Vije}e za {tampu u BiH organiziralo je u Sarajevu 7. {kolu medijske etike za studente novinarstva s univerziteta/sveu~ili{ta u Mostaru, Banjoj Luci, Sarajevu, Isto~nom Sarajevu i Tuzli. - Ove godine imamo 40-ak studenata gdje u intenzivnoj nastavi govorimo o prakti~noj primjeni eti~kih standarda novinarstva i onome {ta je sama regulacija medija, {ta je razumijevanje profesionalnog novinarstva i uspostavljanje profesionalnog novinarstva i sebe kao profesionalca u medijima, kazala je za Fenu izvr{na direktorica Vije}a za {tampu u BiH Ljiljana Zurovac. [kolu je finansijski podr`ala Ambasada SR Njema~ke u Sarajevu, te fondacija NED i organizacija Civil Right Defenders.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Novogodi{nji pres Vjekoslava Bevande

POPIS S PJESMOM
Vlastoljupci ne pre`u od izazivanja nemira
Izjava predsjednika HDZ-a 1990 Bo`e Ljubi}a u kojoj upozorava da do rekonstrukcije Vlade FBiH mora do}i, pozivaju}i politi~ke aktere koji su u~estvovali u projektu prije godinu i po, ali i me|unarodnu zajednicu, da se povinuju ovakvim stremljenjima, prijete}i da je bolje tako nego da se rekonstrukcija vr{i pod pritiskom socijalnog nezadovoljstva i mogu}ih nemira, vi{e je nego jasna ucjena i prijetnja ne samo politi~kim subjektima koji po{tuju zakone nego i svim gra|anima da }e, po cijenu iza zivanja socijalnih nemira, pojedine ~lanice tzv. nove parlamentarne ve}ine juri{ati na pozicije i da taj cilj opravdava sva sredstva. Boljitak ne}e dozvoliti da se vlast i pretendenti na vlast bave sami sobom, stoji u saop}enju NSRB-a.

BiH }e ovu godinu zavr{iti sa suficitom u bud`etu, bez ijedne marke duga jer su isfinansirane sve potrebe ministarstava, agencija i ostalog {to je pod obavezom finansiranja iz bud`eta institucija BiH, kazao je premijer
Predsjedavaju}i Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda je tokom ju~era{njeg dru`enja s novinarima kazao kako nema informacije o mogu}em prijedlogu EU da se odgodi popis stanovni{tva BiH.

Bez marke duga
- Ne znam ni{ta o tome, prenesene su mi reakcije raznih stru~njaka, Centara civilnih inicijativa na ne{to {to nije ugledalo svjetlo dana. Ja znam da je novac osiguran i da je probni popis zavr{en onako kako treba i ne znam koji bi bio razlog tog odga|anja. Mo`da je ne~ija ocjena da ova dr`ava nije spremna na to. Mislim da ima puno dolijevanja ulja na vatru, rekao je Bevanda. Objasnio je i da se nije mogao sastati sa direktorom Eurostata Pieterom Everaersom jer je bio na sastancima van BiH. - Agencija za statistiku BiH je dr`avno tijelo, kao {to je Eurostat tijelo EU. Partner za razgovor direktora Eurostata je direktor Agencije i bilo je sasvim normalno ili da on pomjeri sastanak ili da se sastane sa direktorom Agencije {to je odbijeno. To je bilo neprimjereno bez obzira na sav moj respekt prema EU, poru~io je Bevanda. Predsjedavaju}i Bevanda kazao je i kako }e BiH ovu godinu zavr{iti sa suficitom u bud`etu, bez ijedne marke duga, jer su isfinansirane sve potrebe ministarstava, agencija i ostalog {to je pod obavezom finansiranja iz bud`eta institucija BiH. Kazao je i da su u ovoj godini usvojeni globalni fiskalni okviri za periode od 2012. do 2014. i od 2013. do 2015. godine i najavio da je u 2015. predvi|eno pove}anje globalnog fiskalnog okvira: “Na{a je procjena da je 2015. godina koja nosi nadu da bi se moglo desiti puno toga dobrog.” Prema njegovim rije~ima, pokrenut je i

Informativni klipovi EU
Zamjenik {efa Delegacije Evropske unije u BiH Renzo Daviddi i ~elni ljudi tri javna RTV sistema potpisali su ju~er u Sarajevu sporazum o saradnji u vezi sa projektom proizvodnje i emitiranja informativnih klipova o EU i evropskom putu BiH, javlja Fena. - Evropska unija zagovara slobodne, nezavisne medije u svim zemljama, pa tako i u BiH. Tako da mi je veliko zadovoljstvo da sada direktno sara|ujemo s javnim emiterima, kazao je Daviddi i naveo da }e u su{tini to biti jedan vid komuniciranja s gra|anima BiH, odnosno izno{enje najjednostavnijih informacija o tome kako izgleda svakodnevni `ivot u EU, a s druge strane kako EU uti~e na svakog gra|anina.

proces revizija rada dr`avnih institucija i tro{kova, {to }e biti nastavljeno i u narednom periodu. - Ura|ena je, prije svega, inventura zakupa na koje se svake godine tro{ilo 30 miliona KM. Nismo vi{e spremni da pla}amo u ovoj krizi pojedine lokacije 40 eura po kvadratnom metru kada se oni mogu na}i i za 16 eura. Napravili smo presjek voznog parka i ustanovili {ta sve tamo imamo, a ne znamo i po~eli smo jednu po jednu agenciju da stavljamo na dnevni red, naglasio je Bevanda.

2013, godina za EU
Kada je rije~ o inicijativama iz sporazuma SNSD-a i SDP-a o usvajanju nekih zakona, Bevanda je potvrdio da su njihovi prijedlozi do{li u VMBiH. - Svi ti zakoni su upu}eni svim ministrima, a posebno resorima kojih se ti~u. Resorna minis-

tarstva }e pripremati zakone i o njima }e se raspravljati kao prijedlozima ministarstava, rekao je Bevanda, koji smatra da unutar Vije}a ministara BiH nije postojala kriza zbog smjena ministara iz SDA, jer su se svi trudili da rade svoj posao. Na opasku da je, kada je preuzimao mandat predsjedavaju}eg VM-a, najavio kako }e BiH do kraja 2012. godine predati aplikaciju za ~lanstvo u Evropskoj uniji, ali da se to, ipak, nije desilo, Bevanda je odgovorio: “Nedavno sam imao sastanak sa [tefanom Füleom, na kojem smo konstatirali da su 24 stvari zavr{ene. Vjerujem da }emo uraditi jo{ jednu ta~ku, odnosno koordinacijski mehanizam. Jedina ta~ka koja }e ostati nezavr{ena je presuda iz Strasbourga u slu~aju Sejdi} - Finci protiv BiH. - Rekao sam da ova godina treba biti godina EU za BiH. Nadam se da }e to biti idu}a, dodao je Bevanda. L. RIZVANOVI]

Predstavni~ki dom Parlamenta BiH

Usvojen Zakon o pla}ama i naknadama u institucijama BiH
dlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Zavoda za izvr{enje krivi~nih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, a u prvom ~itanju usvojen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji BiH, prenosi Fena. Poslanici su usvojili izvje{taj o radu Ureda za `albe BiH kao i zaklju~ak Milorada @ivkovi}a kojim tra`i provjeru legalnosti i legitimnosti svih ~lanova ovog Ureda te raspisivanje konkursa ukoliko se poka`e da je ~lanovima istakao mandat.
Neracionalno tro{enje

Deblokirani ra~uni 13 domova zdravlja u RS-u
@iro-ra~uni zdravstvenih ustanova u 13 op{tina u RS-u bit }e deblokirani, ali ne zbog izmirenih obaveza, ve} nakon {to je ju~er intervenirala Vlada RS-a, javlja Fena. Deblokirani su ra~uni u domovima zdravlja u op{tinama Mili}i, Bratunac, Srebrenica, [ekovi}i, Han-Pijesak, ^ajni~e, Novo Gora`de, Trnovo, Fo~a, Bile}a, Trebinje i Gacko, kao i bolnice Nevesinje. Tako|er, u dobojskoj bolnici ve} du`e vrijeme nemaju novca ni za normalno snabdijevanje hranom, dok je bolnica u Kasindolu pred isklju~enjem grijanja, jer duguje 430.000 maraka Sarajevogasu. Predstavnici sindikata zdravstva apeluju da se kona~no pokrene i pitanje odgovornosti rukovodilaca zdravstvenih ustanova.

Predstavni~ki dom Parlamenta BiH na ju~era{njoj sjednici usvojio je u paketu finansijske izvje{taje Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskom poslovanju 70 dr`avnih institucija i agencija sa zbirnim mi{ljenjem nadle`ne komisije te niz zaklju~aka. Neki od zaklju~aka zahtijevaju poja~ane kontrole potro{nje u institucijama koje su dobile negativno revizorsko mi{ljenje. Predlo`eno je i uvo|enje standarda potro{nje i pona{anja za kategorije poput upotrebe i nabavke slu`benih automobila, ra~unarske opreme, kori{tenje reprezentacije te mobilnih telefona.

Provo|enje mjera
Foto: D. ]UMUROVI]

Kontrole potro{nje
Tako|er, ove institucije su du`ne u roku od 60 dana dostaviti Domu plan aktivnosti za provedbu preporuka nadle`ne komisije. Usvojen je i zaklju~ak poslanika Petra Kuni}a kojim se tra`i izrada zakona o pravima i du`nostima ministara i ostalih rukovode}ih dr`avnih slu`benika. Usvojeni su i izvje{taji o izvr{e-

nju bud`eta BiH za period januarjuni 2012. te o izvr{enoj reviziji u~inka o temi “Vi{egodi{nja kapitalna ulaganja institucija BiH” kao i izvje{taj o izvr{enoj reviziji u~inka o temi “Upravljanje voznim parkom u institucijama BiH” . Podr`an je zahtjev Vije}a ministara da se o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH rasprav-

lja po skra}enom postupku, kao i isti zahtjev poslanika Beriza Belki}a, Du{anke Majki} i Nike Lozan~i}a o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Poslanici su usvojili Zakon o pla}ama i naknadama u institucijama BiH kao i Zakon o radu u institucijama BiH. Odbijen je prije-

Usvojen je i izvje{taj o provo|enju mjera Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz dokumenta Evropsko partnerstvo s BiH 2008-2012. S obzirom da nije bilo entitetske ve}ine za primanje k znanju godi{njeg izvje{taja VSTV-a, ovaj izvje{taj je upu}en Kolegiju Doma na dodatno usagla{avanje. Naredna sjednica Doma zakazana je za 3. januar 2013.

Foto: D. ]UMUROVI]

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Skandal(i) na sjednici CIK-a

Predstavnici BiH i RH u Bruxellesu
Novi sastanak izme|u predstavnika BiH, Hrvatske i Evropske unije bi}e odr`an danas u Bruxellesu. - Na tehni~kom/eksper tnom nivou razgovarat }e se o najva`nijim aspektima otvorenih pitanja izme|u BiH i Hrvatske - izjavio je za Fenu ministar savjetnik Neboj{a Regoje, na~elnik Kancelarije za odnose s javno{}u MVP-a BiH. - To uklju~uje pitanja pristupa Luci Plo~e, izgradnji grani~nih prela za s inspekcijskim nadzorom i potrebne infrastrukture, te izvoza bh. proizvoda u Hrvatsku, precizirao je Regoje. U delegaciji BiH su @eljana Zovko, savjetnica predsjedatelja Vije}a ministara BiH Vjekoslava Bevande, Miro D`akula, predsjedavaju}i Komisije za integrirano upravljanje granicom BiH i Osman Top~agi}, {ef Odsjeka za EU u MVP-u BiH.

Kazna Kokuzima, SDP i SNSD sklonjeni
U roku od dva sata sa dnevnog reda nestalo ~ak 11 prijedloga o sankcioniranju politi~kih stranaka SNS zbog neevidentirane dotacije od 9.811,10 KM ka`njen sa 1.000 KM, prijedlog bio 3.000 KM Na{a stranka zbog donacije od 2.500 KM ka`njena sa 3.000
Uprkos ~injenici da je Slu`ba za reviziju CIK-a jo{ prije vi{e od dvije sedmice dostavila prijedloge odluka o sankcioniranju SNSD-a sa 30.000 i SDP-a sa 15.000 KM zbog kr{enja odredbi Zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH u njihovom finansijskom poslovanju u 2010, ovi predmeti se nisu pojavili na dnevnom redu ju~era{nje hitne sjednice Centralne izborne komisije BiH. Zbog toga je na po~etku zasjedanja protestirao Mile Kudi}, navode}i kako su predmeti u slu~aju SNSD-a i SDP-a sazreli za odlu~ivanje. Optu`io je predsjednika Branka Petri}a i ostale ~lanove da na kolegiju CIK-a, koji nije tijelo za dono{enje odluka, biraju ~ak i koga }e ka`njavati. jer mu je istekao mandat, ali da uprkos tome vodi sjednicu. Tako je CIK jo{ jednom pokazao da je u slu`bi politike i stranaka, posebno vladaju}ih, bje`e}i od njihovog sankcioniranja ~ak i u slu~ajevima kada Slu`ba za reviziju uo~i drasti~na kr{enja zakonskih odredbi. Interesantno: na dnevnom redu koji je dostavljen ~lanovima CIKa u 10 sati ujutro bilo je 16 prijedloga za dono{enje odluka o sankcioniranju politi~kih stranaka, da bi se naprasno do po~etka sjednice u 12 sati sveo na svega pet i to malih stranaka, me|u kojima ima i onih koje nisu parlamentarne. ^ak 11 prijedloga o sankcioniranju skinuto je sa dnevnog reda ju~era{nje sjednice: a-SDA, NSRB, DNS, Demokratska partija, SRS dr. Vojislav [e{elj, Stranka za BiH, Hrvatski demokr{}ani, HDZ 1990, HKDU, HSS-NHI i Snaga ekonomskog pokreta BiH. Ovaj ~in predsjednik CIK-a Branko Petri} obrazlo`io je odlukom donesenom na sastanku ko-

CIKBiH: Na dnevnom redu sva|e i prijetnje

I alkotest
Ju~era{nju sjednicu CIK-a obilje`ila je sva|a na relaciji Branko Petri} - Mile Kudi}. Nakon {to je Kudi} vi{e puta javno iznio svoje neslaganje, Petri} je zaprijetio kako }e mu oduzeti rije~ zbog diskusija i uvreda koje iznosi na njegov ra~un. - Ne}e{ ti meni u Sarajevu oduzeti rije~. Hajde da vidim da to u~ini{, poru~io je Kudi} predsjedniku Petri}u, na {to je ovaj rekao kako }e ga udaljiti sa sjednice. To je razljutilo Kudi}a, koji je ponovio da Petri} nelegalno vodi sjednicu CIK-a. - Prekidam sjednicu CIK-a. Pozovite obezbje|enje neka udalji Kudi}a sa sjednice i odvede ga na alkotest, uzviknuo je Petri}. Nakon du`e verbalne prepirke i prekida sjednice, Kudi} je sam napustio salu za sastanke i na vratima upitao: “Gdje je taj alkotest?” Predsjednik CIK-a najavio je kako }e se ubudu}e sjednice odr`avati u 9 sati ujutro kako bi pojedini ~lanovi u vrijeme njenog odr`avanja bili - trijezni! O svom na~inu rada nije prozborio ni rije~. dvojiti, ocijenio je Petri}, navode}i kako }e se za sankcije politi~kim strankama za kr{enje po~injeno u finansijskom poslovanju u 2010. primijeniti odredbe tada va`e}eg zakona (starog). 9.811,10 KM u finansijskom poslovanju za 2010. ka`njen sa 1.000 KM. I dok ~lanovi CIK-a nisu imali hrabrosti ili snage da sankcioniraju vladaju}e i parlamentarne stranke, obru{ili su se na one koje to nisu. Tako je Stranka kokuza zbog primanja zabranjenog priloga od 10.000 KM i nedostavljanja finansijskog izvje{taja za 2010. ka`njena sa 11.000 KM, {to je ujedno bila i najve}a ju~er izre~ena kazna CIK-a. Tada je Kudi} zaklju~io kako se ka`njavaju kokuzi i penzioneri. Zbog primanja zabranjenog priloga od dva pravna subjekta u iznosu od 2.500 KM u 2010. Na{a stranka ka`njena je sa 3.000 KM, a Partija ujedinjenih penzionera jer je iste godine od dva pravna subjekta dobila dotaciju od 2.200 KM sankcionirana je nov~ano sa 2.500 KM. Nova socijalisti~ka partija ka`njena je sa 500 KM jer nije evidentirala dotaciju koju je u vidu besplatnog poslovnog prostora u iznosu od 1.600 KM primila kao zabranjeni prilog od jedne fizi~ke osobe.
Almir TERZI]

Pretres kancelarija uhap{enih inspektora RS-a
Pripadnici jedinice MUP-a RS-a za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije ju~er su nastavili pretrese kancelarija koje su koristili uhap{eni inspektori Poreske uprave RS-a, osumnji~eni da su po~inili krivi~no djelo zloupotreba slu`benog polo`aja, a u vezi s krivi~nim djelom primanja mita, potvrdila je za Fenu glasnogovornica MUP-a RS-a Mirna [oja. Hap{enje dvojice istra`ilaca B. S. i N. D. izveli su u ponedjeljak pripadnici ove jedinice, u saradnji s policijom u Bijeljini i Doboju. Inspektor Poreske uprave RS-a B. S. li{en je slobode u Bijeljini prilikom primanja mita od vlasnika jednog semberskog preduze}a. Mito je iznosilo 15.000 KM. Drugi inspektor N. D. iz Doboja bio je sau~esnik.

Ni rije~i
- Ne mo`ete niti imate pravo da na kolegiju proberete koga }ete sankcionirati. Time uskra}ujete moje pravo da kao ~lan CIK-a u~estvujem u o~itovanjima i dono{enju odluka ~ak i kada je u pita-

Naprasna promjena
No, da se u najmanju ruku ne{to ~udno de{avalo na sastanku kolegija CIK-a, najbolje svjedo~i ~injenica da je prijedlog sankcioniranja Srpske napredne stranke sa 3.000, kako je tra`ila Slu`ba za reviziju, smanjen na 1.000 KM. Na upit Kudi}a o ~ijem se prijedlogu radi, s obzirom na to kako je on dobio odluku na iznos kazne od 3.000 KM, Petri} je odgovorio da je to usagla{eni stav. O~ito je da su ~lanovi CIK-a na sastanku kolegija vr{ili pritisak na Slu`bu za reviziju kako bi promijenila ranije prijedloge odluka ~ak i kod malih stranaka kao {to je SNS, pa ne treba ~uditi za{to je sa ju~era{nje sjednice skinuto ostalih 11, a one SNSD-a i SDP-a uop}e i nema na razmatranju. Tako je SNS zbog toga {to nije evidentirao donaciju u svojim poslovnim knjigama u iznosu od

NAJVE]A KAZNA Stranka kokuza zbog primanja zabranjenog priloga od 10.000 KM i nedostavljanja finansijskog izvje{taja za 2010. ka`njena sa 11.000 KM, {to je ujedno bila i najve}a ju~er izre~ena kazna CIK-a. Tada je Kudi} zaklju~io kako se ka`njavaju kokuzi i penzioneri
nju dnevni red. Predmeti u slu~aju SNSD-a i SDP-a mogli su se okon~ati na sjednici u utorak. Radi se o dvije najve}e nov~ane kazne zbog u~injenih prekr{aja, ali vi to izbjegavate. Umjesto toga, dostavili ste prijedlog o sankcioniranju najmanjih stranaka. Ve} odavno ste se stavili u funkciju politike, rekao je Kudi} obra}aju}i se predsjedniku Branku Petri}u, za kojeg je naveo kako je nelegalan, legija, koji je trajao dva sata prije sjednice CIK-a (Mile Kudi} ne u~estvuje), da je pet prijedloga spremno za odlu~ivanje, dok su za ostalih 11 nu`ne popravke u tehni~kom smislu. - Do{lo je do ukr{tavanja starog i novog Zakona o finansiranju politi~kih stranaka u BiH (stupio na snagu 27. novembra, a po~eo se primjenjivati 5. decembra). Zbog toga se odre|ene stvari trebaju raz-

Krivi~na prijava protiv D`emala [abi}a
Kantonalnom tu`ila{tvu Sarajevo ju~e je upu}ena krivi~na prijava protiv D`emala [abi}a, generalnog direktora RTVFBiH zbog neizvr{avanja pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda u Sarajevu. Rije~ je o rje{enju kojim je nalo`ena privremena mjera osiguranja kako bi Bakiru Had`iomerovi}u RTVFBiH omogu}io da obavljanje poslova na mjestu odgovornog urednika TV programa i multimedije do okon~anja sudskog postupka, a po osnovu Ugovora o radu. Time su, kako je navedeno u prijavi, po~injena krivi~na djela. Krivi~na prijava se temeljni na ~injenicama da [abi} kao odgovorna osoba nije preduzeo niti jednu radnju u cilju izvr{enja sudske odluke, mada je ista pravosna`na i ne postoji daljnji pravni lijek protiv nje.

8

DOGA\AJI
VIJESTI

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Sukob HDZ-a BiH i Liste za Bugojno

Ko je pravi Hrvat?
Na sceni la`na multietni~nost i biv{a ministrica poznata po poruci da djecu ne treba mije{ati jer su to kru{ke i jabuke

Izmjene Poslovnika o radu Vlade Br~kog
Vlada distrikta Br~ko BiH odr`ala je prvu redovnu sjednicu na kojoj je razgovarano o metodologiji rada Vlade u narednom periodu. ^lanovi Vlade upoznati su s osnovnim principima i na~inima rada ove institucije, a zaklju~eno je da je, zbog tehni~kih nedostataka, potrebno izmijeniti Poslovnik o radu Vlade, javlja Fena. Gradona~elnik distrikta Anto Domi} istakao je da {efovi odjeljenja moraju preuzeti odgovornost u skladu sa zakonom i dodao da administracija nije u~inkovita te da su zbog toga preduzete odre|ene mjere u smislu redovnog dolaska na posao zaposlenika i po{tovanja radnog vremena. - Tako|er, Sektor za informacione tehnologije }e ukinuti nepotrebno kori{tenje interneta jer je dolazilo do zagu{enja internog sistema koji se bavi obradom dokumenata u Vladi, istakao je Domi}.

Netrpeljivost, hu{kanje, pravo hrvatstvo, kru{ke i jabuke, ubistva, progoni, bo{nja~ko pitanje, multietni~nost, etni~ko ~i{}enje samo je dio toga {to su u medije plasirali HDZBiH i Lista za Bugojno. Po~elo je sa konstituiraju}om sjednicom Op}inskog vije}a koju je napustilo sedam vije}nika Liste koji nisu polo`ili ni zakletvu. Preostalih 18 jednoglasno je na prijedlog SDP-a za predsjedavaju}u OV-a Bugojno izabralo Gretu Kunu iz HDZ-a BiH. Biv{a ministrica obrazovanja SBK-a poznata po opstrukcijama oko ukidanja segregacije u {kolama, koja se proslavila izjavom da je “sistem dviju {kola pod jednim krovom dobar, jer se njime ne mije{aju kru{ke i jabuke”Uz SBB i HDZ . kao ~lanove nove parlamentarne ve}ine (SDP - sedam, SBB - tri i HDZBiH - dva, te BOSS - jedan, kao pridru`eni ~lan ve}ine), podr{ku joj je dalo i pet ~lanova SDA.

nom. Politika koju u Bugojnu provode ljudi koji sebe nazivaju predstavnicima svih gra|ana Bugojna, najnoviji je dokaz da u ovome gradu kod dijela bo{nja~kih politi~ara jo{ `ivi mr`nja prema svemu {to je hrvatsko. Ta se mr`nja pomno skriva iza la`ne multietni~nosti, navedeno je u saop{tenju bugojanskog HDZ-a. Iz HDZ-a vele da politiku mr`nje prema Hrvatima koju provodi Lista za Bugojno “ne vidi ili ne smije vidjeti Vlatko Glava{, Hrvat koji je dio ovakve politike” . - Trebate znati da 90 posto hrvat-

nu. U tomu nas ni 1993. nije mogao sprije~iti Mla}o, a ne}e ni skoro 20 godina poslije Bu{atli}, predsjednik Kluba Liste za Bugojno bez Hrvata, poru~uju iz bugojanskog HDZ-a. Iz Liste za Bugojno su frapirani hadezeovskim bavljenjem pitanjem o tome ko je dobar Hrvat a ko ne, ali i omalova`avanjem multietni~nosti kod njih.

Bo{nja~ki glasovi
- [to se ti~e multietni~nosti, pa bar HDZ Bugojna nema pravo to ni rabiti u svojim istupima jer oni

Greta Kuna: Biv{a ministrica izabrana jednoglasno

Glas naroda sve govori
Biv{a ministrica megalomanski i narcisoidno identificira sebe sa cjelokupnim hrvatskim narodom, ta~nije sa 90 posto hrvatskog naroda, a {to nikako ne potvr|uje njenih 348 glasova na izborima, ka`u iz Liste za Bugojno. S druge strane, Vlatko Glava{, kandidat Liste za Bugojno, osvojio je 878 glasova, a biv{a ministrica samo 348. skog naroda u BiH obilje`ava dan HZHB-a i na to smo ponosni, a preostalih 10 posto su Hrvati sa Liste za Bugojno. O~ito je da politi~ari poput Bu{atli}a `ele po svaku cijenu dovr{iti plan etni~kog ~i{}enja Bugojna. Poru~ujemo mu da `elimo `ivjeti kao konstitutivan narod u svojoj i hrvatskoj BiH pa tako i u Bugojkao stranka to apsolutno ne upra`njavaju ni u teoriji, a kamoli u politi~koj praksi, {to zna~i da Greta Kuna zasigurno nikada nije dobila niti jedan jedini bo{nja~ki ili srpski glas. A, pardon, ipak, jeste. Dobila je ~ak 16 bo{nja~kih glasova prilikom izbora na nelegalnoj konstituiraju}oj sjednici OV-a Bu-

Produ`en mandat ICTY-a
Vije}e sigurnosti Ujedinjenih nacija u ponedjeljak je usvojilo rezoluciju kojom se produ`ava mandat sudijama Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju (ICTY/MKSJ), a Tribunal poziva da poduzme sve mogu}e mjere da okon~a procese i `albe do 31. decembra 2014. godine, javlja Fena. Rezolucija je usvojena s 14 glasova. Rusija se suzdr`ala od glasanja, kritikuju}i rad Tribunala, a rezolucijom se ne pokre}e pitanje efikasnosti Suda. Vije}e sigurnosti produ`ilo je mandat jednom broju sudija, kako bi mogli da dovr{e slu~ajeve za koje su zadu`eni. Od Tribunala je zatra`eno i da do 15. aprila 2013. predstavi plan okon~anja procesa i prenosa svih preostalih zadataka na novo me|unarodno tijelo. SAD i Velika Britanija podr`ali su rad Tribunala.

Prikrivena mr`nja
- Strana~ki se dresovi u Bugojnu mijenjaju, ali netrpeljivost prema Hrvatima ostaje ista. Dokaz tomu je krajnje hu{ka~ka politika Liste za Bugojno i Ilhana Bu{atli}a usmjerena protiv predsjednice OO HDZa BiH Grete Kune, nevi|ena od vladavine D`evada Mla}e Bugoj-

gojno kada su vije}nici SDP-a, SDA, SBB-a i BOSS-a zdu{no i jednoglasno dali svoj glas biv{oj ministrici koja nikako nije za mije{anje jabuka i kru{aka u {kolama. A bo{nja~ki predstavnici koji zadobi{e narodno povjerenje jo{ donedavno najo{trije osu|iva{e tu izjavu, a sada im se ta omra`ena izjava odjednom u~ini tako normalnom, bezazlenom, prihvatljivom, simpati~nom, iako je krajnje nemoralna i aparthejdska, navodi se u saop{tenju Liste za Bugojno, iz koje dodaju kako je Glava{ dostojno vodio i reprezentaciju BiH, a sada po mi{ljenju bo{nja~kih vije}nika iz SDP-a, SDA, SBB-a i BOSS-a, ne mo`e obna{ati ni funkciju predsjedavaju}eg OV-a, iako je dobitnik Plakete grada, a koja je izglasana jeM. DAJI] dnoglasno.

BOSANSKA KRUPA Tragedija porodice Be}irevi}

U gora`danskom MZ-u Mravinjac

Reljefna izrada na aluminijumu

Be}irevi} sa k}erkom Merisom

Stani{ljevi} optu`en za promet oru`ja
Nakon gotovo godinu od hap{enja Bo`idara Stani{ljevi}a (1948) iz Banje Luke, osumnji~enog ranije za terorizam, Okru`no tu`ila{tvo Banja Luka protiv njega je podiglo optu`nicu zbog krivi~nog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oru`ja ili eksplozivnih materija, javlja Fena. Stani{ljevi} je neovla{teno dr`ao ve}e koli~ine oru`ja, municije i eksplozivnih materija u spor tskoj dvorani Borik, u prostorijama u kojima je kao zaposleni radnik te dvorane imao pristup. Optu`nica je proslije|ena na potvr|ivanje sudiji za prethodno saslu{anje Osnovnog suda u Banjoj Luci, potvr|eno je ju~er iz Okru`nog tu`ila{tva. Stani{ljevi} je uhap{en uo~i akademije u povodu 9. januara, Dana RSa, a bio je osumnji~en da je po~inio krivi~no djelo terorizam.

Javljaju se dobri ljudi sa `eljom da pomognu, ali javljaju se i oni koji stavljaju sol na ranu. Nakon na{e pri~e o siroma{noj porodici Be}irevi} iz Bosanske Krupe, mnogi na{i ~itaoci su tra`ili na~ina kako da stupe u kontakt sa njima i da im pomognu, na {ta smo ih mi i uputili. Otac desetoro maloljetne djece Edin Be}irevi} nam je kazao da su ga kontaktirali i zahvalan je svima koji im `ele pomo}i. Na`alost, za ~etveromjese~nu bebu je ve} bilo kasno. Protekle sedmice preminuo je dje~ak Senahid, blizanac sa djevoj~icom Merisom. U Krupi mu je klanjana d`enaza. - Nije mi gori dan u `ivotu do{ao kao taj, kada sam morao

Kucaju na vrata Vlade USK-a i Imareta
svoje dijete spustiti u malu humku. Tje{ili su nas vjerski slu`benici rije~ima da je to dijete sad nebeska pti~ica, da nas sviju ~eka pred kapijama d`enneta, kazao nam je otac Edin. On se, ipak, ne smiruje i najavljuje da }e u skladu sa svojim mogu}nostima podnijeti prigovor na propuste ljekarskog tima u Domu zdravlja Bosanska Krupa, jer smatraju da su mu mogli pomo}i, ali da su bili inertni. Najstarija, desetogodi{nja djevoj~ica Ajla Be}irevi} ide u {kolu i tamo je izlo`ena nepromi{ljenim uvredama pojedine djece koja samo prenose mi{ljenje roditelja. - Dijete je do{lo uplakano ku}i, kazav{i da joj je jedan dje~ak re-

kao da smo mi sami udavili svoje dijete jer ga ne mo`emo hraniti. To je surovo, molimo roditelje da imaju obzira i da ovakve stvari ne govore svojoj djeci, jer poslije toga na{e dijete zapadne u depresiju, kazala nam je, kroz suze, majka Fatima Be}irevi}. Ju~er su Be}irevi}i iz Krupe do{li u Biha} kako bi jo{ jednom pokucali na vrata odgovornih u ministarstvima Vlade USK-a, ali i na vrata javne kuhinje Imaret. Ka`u da imaju razloga da od Vlade tra`e pomo}, jer jo{ dvoje njihove djece, od dvije i tri godine, imaju ozbiljnih zdravstvenih pote{ko}a, a jednoj djevoj~ici opada mnogo kose, {to ih stra{no zabrinjava.
F. BENDER

U gora`danskoj mjesnoj zajednici Mravinjac obilje`en je zavr{etak tromjese~nog kursa Reljefna izrada na aluminijumu i projekta Ja~anje porodice. Tridesetak `e na iz na se lja Mra vi njac u~estvovalo je u ovim projektima, a u~esnice isti~u da su prezadovoljne {to su dobile priliku da nau~e ne{to novo, posebno {to svoju kreativnost mogu i naplatiti. - Op}ine Gora`de i Gungoren te Udru`enje Seka i vrti} SOS su ovo podr`ali i realizovali. @ene koje su, uglavnom, doma}ice sad mogu zara|ivati i sigurno je da su prezadovoljne zbog ove prilike, ka`e Jasmina Varnica, dodaju}i da je ovo jedan od na~ina da za`ivi aktivizam na ovom podru~ju jer je u posljednje vrijeme bilo veoma malo sli~nih aktivnosti. U okviru Ja~anja porodice SOS dje~iji vrti} obuhvatio je 57 porodica koje su prepoznate kao rizi~ne i oko 130 maloljetnika. Formirane su terapijske grupe i dje~iji klub, s kojima rade edukovani voA. H. lonteri.

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

^lanovi Nezavisnog odbora Skup{tine TK-a pisali OHR-u

Prijem za 11 slu`benika GP-a
Direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman~i} sa saradnicima ju~er je u Sarajevu uprili~io prijem za 11 penzionisanih policijskih slu`benika Grani~ne policije BiH. Na prigodnoj sve~anosti, organiziranoj u njihovu ~ast, direktor Duman~i} zahvalio im je na predanosti i profesionalizmu s kojim su obavljali odgovorne zadatke policijskih slu`benika, kao i na njihovom doprinosu u op}em uspjehu koji je postigla Grani~na policija BiH, javlja Fena. U znak pa`nje i zahvalnosti direktor Duman~i} im je uru~io prigodne poklone za uspomenu na dane obavljanja policijskih du`nosti u Grani~noj policiji BiH, saop}eno je iz te institucije.

Predlo`ene izmjene Zakona su skandalozne
Pozivamo OHR, Ambasadu SAD-a i Ured specijalnog predstavnika EU da svojim autoritetom, a ako je potrebno i ovla{tenjima, sprije~e usvajanje izmjena Zakona o unutra{njim poslovima
^lanovi Nezavisnog odbora Skup{tine TK-a ovih dana uputili su pismo OHR-u u kojem se `ale na prijedlog zakona o izmjenama Zakona o unutra{njim poslovima, ali i na pona{anje resornog ministra Amira Husi}a. Kako smo ve} pisali, prema tvrdnjama na{ih sagovornika, predlo`eni zakon nudi niz {tetnih rje{enja kada je u pitanju izbor ~lanova Nezavisnog odbora, ali i policijskog komesara. sni odbor, ~ime bi aktuelna ve}ina uspjela da kontroli{e rad policijskog komesara. U pismu se dalje podsje}a da je nezakonita smjena Nezavisnog odbora ve} ranije bila na sjednici Skup{tine, ali je nakon intervencije OHR-a, ameri~ke ambasade i EU, skinuta sa dnevnog reda. No, tvrdi se u pismu, aktuelna ve}ina u Tuzlanskom kantonu, predvo|ena ministrom MUP-a, nije odustala od smjene Nezavisnog odbora. Tako|er, kako se navodi, ministar Husi} je putem medija u vi{e navrata poku{avao da ocrni rad Nezavisnog odbora. Vrhunac toga bilo je gostovanje na Televiziji TK-a 4. decembra ove godine, gdje je javno predsjednika nazvao ko~ija{em, a ~lanove Nezavisnog odbora grupom neznalica. ^lanovi Nezavisnog odbora podsjetili su da je prijedlog zakona o izmjenama Zakona o unutra{njim poslovima uvr{ten na dnevni red sjednice Skup{tine koja }e se odr`ati 21. decembra ove godine. - Od predlo`enih {est ~lanova koji }e se mijenjati, ~ak tri odnose se na Nezavisni odbor. Ali, najskandalozniji je ~lan 85, kojim se aktuelni Nezavisni odbor bez smjene razrje{ava du`nosti. Na taj na~in aktuelna ve}ina poku{ava da ozakoni sve one politi~ke i nezakonite poku{aje smjene Nezavisnog odbora, navodi se u pismu. ^lanovi Nezavisnog odbora smatraju da su predlo`ene izmjene Zakona skandalozne, te da predstavljaju direktan napad na sve nezavisne institucije policijskog komesara i Nezavisni

Direktan napad vladaju}e strukture TK-a na nezavisne institucije

odbor. Tako|er, smatraju oni, predlo`ene izmjene predstavljaju pravno nasilje aktuelne ve}ine na podru~ju TK-a.

@ive jaslice
Bo`i} s franjevcima tradicionalna je manifestacija koju godinama organizira Provincijalat Franjeva~ke provincije Svetog Kri`a Bosna srebrena, koja }e biti odr`ana i ove godine u dvo ri {tu Fra njeva ~kog me|una ro dnog studentskog centra na Kova~i}ima u Sarajevu, kada }e u nedjelju, 23. prosinca, s po~etkom u 17 sati, biti prire|en kratki prigodni duhovnomeditativni program pod na zivom “@ive jaslice”. Pored uprizorenja povijesnih betlehemskih jaslica, program }e sa~injavati i nekoliko glazbenih to~ki i ~estitka fra Lovre Gavrana, provincijala Bosne srebrene. Tako|er, bit }e to i prigoda za bo`i}no dru`enje i me|usobno ~estitanje Bo`i}a, najradosnijeg i najomiljenijeg kr{}anskog blagdana. An. [.

Poziv za reagovanje
- Pozivamo OHR, Ambasadu SAD-a u BiH i Ured specijalnog predstavnika Evropske unije da svojim autoritetom, a ako je potrebno i ovla{tenjima koja proizlaze iz Dejtonskog sporazuma, sprije~e da skandalozne, predlo`ene izmjene Zakona o unutra{njim poslovima budu usvojene na Skup{tini TK-a, navodi se u pismu. Ina~e, predsjednik Nezavisnog odbora Skup{tine TK-a je Zijad Be}i}, dok su ~lanovi Smiljana Vovna, Hidajeta Mahmutbegovi}, Zijad D`inovi}, Tomislav Ljubi}, Milenko Mili~evi} i Haris [ari}.
S. KARI]

Grupa neznalica
Na po~etku pisma navodi se da novoformirana koalicija na sve mogu}e na~ine poku{ava smijeniti Nezavisni odbor. Smjenom bi se, tvrde u Nezavisnom odboru, otvorila mogu}nost da se umjesto nezavisnog i apoliti~nog tijela, formira novi nezavi-

Nastavak 69. sjednice Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH ju~er je kona~no odr`ala nastavak sjednice prekinute 22. novembra, kada je do{lo do “pucanja” zbog Razvojne banke FBiH. I pored ~injenice da je federalni premijer predlo`io smjene osam ministara iz SDA, HSP-a i NS Radom za boljitak, {to podr`avaju stranke nove ve}ine, kao i pored toga {to su klubovi sada opozicionih parlamentarnih stranaka zatra`ili razrje{enje premijera, sve ta~ke sa ju~era{njeg dnevnog reda nastavka 69. sjednice Vlada FBiH usvojila je jednoglasno.

Slo`na i radna atmosfera

Pomo} firmama
Oslobo|enje saznaje da je tokom cijele sjednice vladala odli~na atmosfera. Vlada je iza{la ususret ranijem zahtjevu privrednika koji se bave

izvozno orijentisanom djelatno{}u i u okviru bud`eta FBiH za 2012. osigurala inicijalna sredstva od pet miliona KM koja su dozna~ena federalnom Ministarstvu energije, rudarstva i industrije na ekonomski kod Pozajmljivanje i u~e{}e u dionicama, nakon ~ega bi ona bila realocirana na ra~un Izvozno-kreditne agencije BiH (IGA). - Ovim se omogu}ilo formiranje fonda za davanje garancija firmama koje rade u inostranstvu. Narednih dana trebamo napraviti ugovor o komisionom poslovanju sa IGA i potpisati suglasnost za realokaciju sredstava. Ovim smo pokazali opredjeljenje Vlade za pomo} firmama koje se bave izvozno orijentisanom djelatno{}u, kazao je Erdal Trhulj, ministar energetike, rudarstva i industrije FBiH.

Dogovorena posjeta Azerbejd`anu
Kao da ni{ta nije bilo

On je rekao da }e ovo omogu}iti i garanciju potrebnu za ugovorene poslove Energoinvesta u inostranstvu. Naredna sjednica planirana je za 27. decembar, kada bi Vlada mogla dati prethodnu suglasnost IGA.

Manji prihod
Ju~er je utvr|en i finansijski plan Federalnog zavoda PIO/MIO za 2013. sa planiranim ukupnim prihodima od 1.715.844.523 KM, ukupnim rashodima od 1.759.809.423 KM. Ukupno planirani prihodi za 2013. manji su za 39.086.972 KM ili 2,23 posto u odnosu na rebalans fi-

nansijskog plana za teku}u godinu (u kojem su planirana sredstva za isplatu mirovina po Zakonu o slu`bi u oru`anim snagama BiH od 23.995.670 KM.) Usvojeni su finansijski planovi Federalnog zavoda za zapo{ljavanje za narednu godinu sa procjenom za 2014. i 2015. Tako su za narednu godinu predvi|ena ukupna sredstva Federalnog zavoda za zapo{ljavanje od 45.875.000 KM, a 41.265.000 za 2014. i 42.895.000 KM za 2015. godinu. Ukupni planirani prihodi za 2013. Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH su M. \. R. 127.886.000 KM.

Predsjedatelj Zastupni~koga doma Parlamentarne skup{tine BiH Bo`o Ljubi} primio je ju~er diplomatskog predstavnika Azerbejd`ana Yusifa O. Va zirova. Kako je saop}eno iz Ljubi}evog kabineta, Va zirov je informirao pred sje da te lja Lju bi }a o sta nju u Azerbejd`anu i regiji, posebno o sna`nom go spo dar skom na pret ku i me|unarodnoj suradnji. On je istaknuo `elju za ra zvitkom jo{ boljih odnosa s BiH na politi~kom i gospodarskom planu. Ljubi} je izrazio zadovoljstvo interesom Azerbejd`ana za nove projekte u BiH, te kazao da }e i Parlament BiH pridonijeti ra zvoju odnosa izme|u dvije dr`ave. U tom smislu vodstvo Zastupni~koga doma }e se oda zvati na poziv i posjetiti Azerbejd`an po~etkom sljede}e godine.

10

KOMENTARI

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Tajna Radon~i}eve titogradske kese O
Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

U zabludi je srbijanski vicepremijer Vu~i} kada misli da je balkanski prvak u boga}enju beogradski gradona~elnik \ilas, ~ija je imovina u posljednjih desetak godina narasla 800 posto. Na{ je, naime, titogradski likovnjak ranih devedesetih, ka`e legenda, iz Titograda do{ao samo s jednom kesom i iz nje neposredno poslije rata po~eo izvla~iti tornjeve. I ne{to ni`e nekretnine. Je li to bila kesa Davida Copperfielda?! Utvrdit }e, valjda, neki na{ Vu~i}

vih dana su se neki novinari, ina~e nekada{nji (po){tovatelji biv{ega hrvatskog premijera, poigrali, ne bez likovanja, podsje}anjem kako se u ovo predblagdansko vrijeme Ivo Sanader brinuo gdje }e nabaviti frak. Spremao se, prije dvije-tri godine, za Bo`i}ni bal. U Be~, dakako! Ove, evo, godine nema tih briga. Za sve se pobrinula dr`ava koju je toliko zadu`io, pa mu je, ba{ kao i ostalim mu supatnicima, osigurala, uz garderobu, stan i hranu, jo{ i bend glinskih zatvorenika Nisam kriv koji }e zabavljati(?!) brojne goste u zagreba~kom, sad ve} glasovitom, zatvoru Remetinec. I kad smo ve} kod podsje}anja, treba kazati kako se i u nas, jo{ kada je ono Sanader prvi put utamni~en, govorilo kako ovdje, u Bosni napa}enoj, nema sre}e dok i mi ne uhitimo nekog na{eg Sanadera. Ovaj neko} neprikosnoveni hrvatski du`nosnik postao je, naime, sinonim za krupnu ribu - nakon ~ijega je utamni~enja i kasnijeg otpo~injanja sudskog procesa nova hrvatska Vlada, koju je vodila Jadranka Kosor, a koju je Sanader, vrijeme je pokazalo, ne ba{ pa`ljivo osobno odabrao, sna`no krenula ka Europskoj uniji. U cijeloj ovoj hrvatskoj storiji krije se i jedan, pa i ne ba{ tako mali apsurd; Sanaderova Hrvatska je ve} jednom nogom bila u Uniji, a Kosorica, egzekutorica ex-premijera, napravila je jo{ taj jedan, odlu~uju}i korak - ba{ uhi}enjem svo-

M

ga prethodnika i politi~kog pokrovitelja. No, dok se po na{im medijima p(r)ozivalo i tra`ilo nekakvoga na{ega Sanadera, jo{ razmjerno mla|ahni (pa, mo`da, zato i neustra{ivi) srbijanski vicepremijer, ali i ravnatelj obavje{tajno-sigurnosnih slu`bi uhitio je Miroslava Mi{kovi}a, dotada najmo}nijeg Srbina, koji je u svojim najboljim danima, 2007. uvr{ten u popis 1.000 najbogatijih ljudi na svijetu. U pro{lu srijedu, toga, sad je gotovo izvjesno, povijesnog dana, ~ovjek bez kojeg se nisu sastavljale srbijanske vlade, jo{ od vremena njegova prvog politi~kog jataka Slobodana Milo{evi}a, nije vjerovao da }e se njegov progonitelj te ve~eri, kako je najavljeno, pojaviti na dr`avnoj Televiziji. i{kovi}eva se procjena, sada svi znamo, pokazala potpuno pogre{nom. Ba{, uostalom, kao i ona da je nedodirljiv. Gledanost intervjua prvog potpredsjednika Vlade nadma{ila je ~ak i gledanost turskih serija, koje su, ina ~e, ba{ kao ono ne kad Osmanlije okupirale srbijanski (medijski) prostor proteklih mjeseci. Aleksandar Veli~anstveni ili Veliki, svejedno, svoj je mandat i po~eo predstavljaju}i se kao neprikosnoveni, zapravo Nesalomljivi progonitelj lopova. Te ve~eri, kada je Mi{kovi} ve} bio na dr`avnom stanu i hrani, kazao je nekoliko krupnih stvari. Jedna je, me|utim, njegova

J

misao bila doista potresna. Ja sam, poru~io je, usprkos svemu, sigurnim glasom, sebi presudio. A kad }e presuda biti realizirana, sasvim mi je svejedno... djeca su mi ve} velika. Tu je, a kako i ne bi, Vu~i} malo zastao, progutao, ~ini mi se, onu knedlu kojom se borite da vas suza ne izda, a onda odlu~no dometnuo: “Od svoje sam zemlje puno dobio, vrijeme je da joj vratim”! asno, srbijanski je premijer na juri{ okupirao regionalni medijski prostor, Neki, naro~ito tamo{nji, analiti~ari dr`e kako je vrhunska ideja - da se kampanja borbe protiv korupcije holivudski personalizira i svede na politi~ku volju jednog ~ovjeka koji je spreman da riskira da se suo~i sa u narodu omra`enim korumpiranim politi~arima i tajkunima - vrhunska. Ima, dakako, i onih koji misle kako je Aleksandar pokazao da je, zapravo, vuk, a ne Vu~i}, e ne bi li, uhi}enjem ne (samo) korupcijske velike ribe nego, zapravo, ajkule - poku{ao skrenuti pozornost s Kosova, tog boja koji su Srbi opet izgubili, ali nitko da im to napokon javi. Srbijanski je vicepremijer, me|utim, spreman i za tu spekulaciju, pa je obznanio kako je Mi{kovi} samo po~etak, nikako kraj. Nije, pak, ni ovaj srbijanski Eliot Ness nepogre{iv; U zabludi je, naime kada misli da je balkanski prvak u boga}enju beogradski gradona~elnik Dragan \ilas, ~ija je imovina u posljednjih desetak godina na-

K

rasla 800 posto. Na{ je, naime, likovnjak Fahrudin Radon~i} ranih devedesetih, ka`e legenda, iz Titograda do{ao samo s jednom kesom i iz nje neposredno poslije rata po~eo izvla~iti tornjeve. I ne{to ni`e nekretnine. Je li to bila kesa Davida Copperfielda?! Utvrdit }e, valjda, neki na{ Vu~i}. ojeg, me|utim, trenuta~no nema niti na vi di ku. Ni ti je ova dr`ava spre mna za njega. Srbija je, primjerice, iz Bruxellesa dobila popis od 24 privatizacije. Poznavatelji srbijanskih (ne)prilika tvrde kako }e - ukoliko ne{to ili, bolje, netko - ne zaustavi Vu~i}a, na slobodi ostati dva-tri tajkuna. Kada bi Bosna i Hercegovina bila blizu Uniji makar i kao Srbija i kada bismo, dakle, imali takav jedan spisak, njime bi se u aktualnim okolnostima bavila tzv. nova {estorka. Ve}ina, pak, tih na{ih politi~kih prvaka je ili bila optu`ivana i procesuirana zbog korupcije. U, blago kazano, kontroverznim procesima. Ili je percepcija u javnosti da su svoja vi{emanje bajoslovna bogatstva, {to u ovoj, {to u rezervnim domovinama, stekli lopovlukom. Sve u svemu; ne treba nama Sanader, nego Vu~i}. Jer, kada se pojavi Vu~i}, lako }e biti sa sanaderima. No, u nas sanaderi ne samo da oko ku}e hodaju nego i kolo vode. I spremaju se za svoje, ne ba{, dodu{e, bo`i}ne - ali, ipak, prazni~ne balove. Mada je njima u ovakvoj zemlji ionako svaki dan bal.

OSVRT

Na stubu srama

U OBJEKTIVU

U

borbi za fotelje navikli smo gledati trgovinu, buvljak, podmetanja, optu`ivanja i izno{enja prljavog ve{a, ali konstituiraju}a sjednica Op}inskog vije}a Centar i na~ini na koje su se poku{ale sa~uvati pozicije, iznjedrili su ne{to sasvim novo na na{oj politi~koj sceni. Potpunu instrumentalizaciju bora~ke populacije u svrhu ostajanja na visokim pozicijama. Varija Nikoli}, kandidatkinja Na{e stranke za predsjedavaju}u Centra, bila je `rtva ove igre, a na sjednici je do`ivjela zasigurno jedno od najve}ih poni`enja u `ivotu. Diskriminisana je na najgori mogu}i na~in samo zbog toga {to je sestra ~ovjeka koji je prema neprovjerenim informacijama odlikovan ordenom ~etni~kog vojvode. Svi smo kroja~i svoje sudbine, a Varija je svoju krojila prije, tokom

i nakon rata u Sarajevu, gdje je stala na branik domovine i pokazala ko je i {ta je. Me|utim, i od toga je bila va`nija uloga ~lanova njene porodice u ratu. Pa sve i da je Varijin brat bio ono za {ta su ga predstavili, to nije razlog da se u vrijeme kada su nam svima usta puna tolerancije, jedna `ena diskrimini{e i da joj se na ovaj na~in pogaze sva osnovna ljudska prava i slobode. Mo`da i najporaznije od svega su reakcije na sve {to se de{avalo na sjednici Vije}a koja }e ostati upam}ena po tome da zaista u politici cilj opravdava sva sredstva. Reakcija zapravo nije ni bilo, a Oslobo|enje je jedino koje je zabilje`ilo nasrtaj na gospo|u Variju, koja je najavila da }e podnijeti tu`bu protiv naru~itelja i izvr{itelja montiranog procesa, ali nakon {to doka`e da ni{ta od onoga {to su iznijeli na sjednici nije ta~no.
S. HUREMOVI]

Britanska kraljica Elizabetha II ju~er je u Downing Streetu prvi put u 60 godina vladavine prisustvovala sastanku vlade, javila je Fena. Premijer David Cameron pozdravio je kraljicu na vratima broja 10 Downing Streeta i uveo je u zgradu nakon {to su njih dvoje nakratko pozirali fotorepor terima, prenosi BBC.

Kraljica u vladi

Ministri su kraljici uru~ili poklon povodom obilje`avanja njenog dijamantnog jubileja - 60 godina na tronu. Kralji~in otac, kralj George VI, prisustvovao je sastancima ratne vlade tokom Drugog svjetskog rata. Iako je kraljica zvani~no {ef dr`ave, njen anga`man u svakodnevnoj politici uglavnom je formalan. Ona je, tako|e,r zadr`ala ovlast da imenuje novog premijera.

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Po li cij ski slu `be ni ci iz Banje Luke uhapsili su u ponedjeljak N. B, kod kojeg su prona{li i oduzeli {est pakovanja aluminijske folije i pvc-vre}ica u kojima se nalazila marihuana. Pretresen je i stan ko ji ko ris ti, ali u nje mu policija nije ni{ta prona{la. Ipak, zbog sumnje da je neovla{teno proizvodio i prometovao opojnim drogama, nadle`nom tu`ila{tvu }e biti upu}en izvje{taj protiv njega.

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Uhva}en sa marihuanom

Napao uposlenicu i oteo novac

Za sada nepoznati razbojnik upao je u ponedjeljak u sportsku kladionicu Williams, koja se nalazi u sarajevskoj Ulici Luja Pastera, napao radnicu te, prijete}i pi{toljem, oteo oko 300 KM. Uposlenici kladionice, kod koje su konstatovane lak{e povrede, pomo} je ukazana u KCUS-u, a uvi|aj na mjestu doga|aja izvr{ili su pripadnici sarajevske policije, koji rade na rasvjetljavanju ove plja~ke, te pronalasku izvr{ioca.

UDES KOD KUTINE AUTOBUS BANJALU^KE FIRME TE[A TURS SLETIO SA CESTE

POVRIJE\ENO 37 STUDENATA, TRI TE[KO
Marija Drobac, Vanja Glamo~ak i Nina Kondi}, studentice iz Banje Luke, te{ko su povrije|ene u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u utorak ujutro u blizini mjesta Kutina na autoputu Zagreb Gradi{ka, kada je sa ceste sletio autobus banjalu~ke firme Te{a turs, koji je prevozio 55 bh. studenata. Pored njih, lak{e povrede su zadobila jo{ 34 putnika u istom autobusu.

Studijska posjeta
Glamo~ak i Kondi} su zbrinute u bolnici u Sisku, dok je Drobac, na vlastiti zahtjev, preba~ena u Klini~ki centar Banja Luka te smje{tena na Odjel za traumatologiju. - Zavr{ena je dijagnostika nad povrije|enom studenticom koja ima veoma komplikovanu povredu lakta. Njeno stanje je stabilno i nije `ivotno ugro`ena, ali }e imati operaciju nadlaktice, kazala je za Oslobo|enje Tamara Radlovi}, portparol Klini~kog centra u Banjoj Luci. Kako saznajemo, autobus je prevozio studente s Arhitektonskogra|evinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koji su se vra}ali iz studijske posjete Grazu. Sat nakon pono}i, na ju`nom dijelu autoceste A3, nedaleko od Kutine, autobus je sletio s ceste i prevrnuo se. Jedna od putnica u autobusu kazala je hrvatskim medijima da se sve dogodilo veoma brzo.

Marija Drobac preba~ena u Klini~ki centar Banja Luka, dok su Vanja Glamo~ak i Nina Kondi} zadr`ane u Op}oj bolnici “Dr. Ivo Pedi{i}” u Sisku Protiv voza~a Dragana Te{anovi}a slijedi prijava

i sisa~ko-moslava~ka `upanica Marina Lovri~-Merzel, kazao je Branko Ti{ljar, zapovjednik DVD Stru`ec.

Izvla~enje povrije|enih
U izvla~enju povrije|enih iz prevrnutog autobusa u~estvovali su i studenti iz drugog autobusa, me|u kojima je bilo i studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Hitna pomo} prevezla je 27 osoba u sisa~ku bolnicu, a 10 lak{e ozlije|enih u novogradi{ku bolnicu. Ju~er su svi vra}eni u Banju Luku izuzev dvije djevojke koje su smje{tene u sisa~ku bolnicu. One }e biti preba~ene u banjalu~ki Klini~ki centar kada to njihovo zdravstveno stanje bude dopu{talo. Natalija Mezak-Dolen~i}, policijska slu`benica za odnose s javno{}u PU sisa~ko-moslava~ke, kako su prenijele agencije, izjavila je da je autobusom BiH registarskih oznaka upravljao 38-godi{nji dr`avljanin BiH, a kako saznajemo, radi se o Draganu Te{anovi}u. Utvr|eno je da je autobus pre{ao preko zaustavne trake i zavr{io u kanalu pokraj autoceste, gdje se prevrnuo na bo~nu stranu. Voza~ autobusa }e biti krivi~no gonjen zbog izazivanja saobra}ajne nesre}e. E. F.

Autobus kojim su putovali studenti nakon nesre}e
Foto: Index.hr

- Neki su od nas u autobusu drijemali, neki razgovarali, ~ula se i pjesma. U jednom trenutku osjetila sam da autobus naglo skre}e, naginje na bok, prevr}e se i klizi bo~nom stranom po blatu. Mi smo letjeli autobusom kao igra~ke, ~uli su se krici, zapomaganje. Sre}om, nitko od mojih kolega nije poginuo, ispri~ala je jedna od studentica. Prema rije~ima mje{tanina, koji je prvi do{ao na mjesto nesre}e, prizor je bio stravi~an.

- Ljudi su bili zarobljeni te su imali vanjske i unutarnje prijelome. Oni koji su ostali zarobljeni mogu se zahvaliti ovako gadnom vremenu i mljackavoj zemlji jer su im ruke prilikom okretanja vozila pale pod samu karoseriju ispri~ao je o~evidac nesre}e za hrvatske medije. Vatrogasci DVD Stru`ec prvi su stigli u pomo} te po~eli osloba|ati povrije|ene iz autobusa. - Sa ~etvericom je bilo najvi{e

posla dok smo ih oslobodili iz zgu`vanog lima. Bilo je anga`irano vi{e vozila Hitne pomo}i, koja su prevozila povrije|ene u sisa~ku bolnicu, u pomo} su stigla i vatrogasna poja~anja okolnih vatrogasnih dru{tava, a do{la je

Istraga ranjavanja na Alipa{inom Polju
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 270875 12 P Sarajevo, 13. 12. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aida Bahtovi} u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enih Ja}imovi} Mirjane i dr, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i
Napomena: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom nakon proteka 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Uhap{ena dva aktera pucnjave
Mirzet Halilovi} (27) uhap{en je u ponedjeljak zbog poku{aja ubistva Gorana Kosi}a (31), koji se u nedjelju nave~er na Trgu ZAVNOBiH-a, u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje, na{ao na pogre{nom mjestu u pogre{no vrijeme. Sa Halilovi}em je bio i Kenan Muhovi} (21), nastanjen u Ilija{u, koji se trenutno nalazi u pritvorskoj jedinici KPZ-a Sarajevo, na izdr`avanju jednomjese~ne kazne. U ovom napadu u~estvovala je jo{ jedna osoba za kojom policija traga, a pretpostavlja se da se radi o jednom od bra}e [erak. Kao {to smo ve} pisali, napada~i su se pred kafi} B1 na Trgu ZAVNOBiH-a dovezli u golfu i zapucali na kafi}, te pogodili Kosi}a, misle}i da se radi o nekom drugom. Jedan hitac Kosi}a je pogodio u le|a, a iza{ao u visini abdomena, a drugi mu je pro{ao kroz uho. Pretpostavlja se da je ova pucnjava povezana sa incidentom koji se desio 12. jula kada je na Alipa{inom Polju ranjen Adnan [erak. Tada su privo|eni bra}a Elvir i Almir Preljevi} te Ervin Zuli}, koji su vlasnici kafi}a B1 na Trgu ZAVNOBiH-a. Da li je do pucnjave u nedjelju nave~er do{lo zbog [erakovog poku{aja da se osveti bra}i Preljevi} i Zuli}u, utvrdi}e istraga koja je u toku. Mirzet Halilovi} je nakon hap{enja predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a KS-a. D. P.

OGLAS
POZIV
/- Poziv za pripremno ro~i{te ro~i{te za glavnu raspravu / Za POPOVI] MITAR IZ DOBOJA, UL. BRA]E JUGOVI]A BR. 57 Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za 29. 1. 2013. godine u 12 sati, pred ovaj sud, u sobu broj 315/III, uz napomenu da }e se odr`ati i ro~i{te za glavnu raspravu.

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

CRNA HRONIKA
Nepoznati razbojnik preksino} je fizi~ki napao radnicu banjalu~kog butika “Donela 1” nakon {to je odbila da ga seksualno zadovolji, te ukrao nekoliko odjevnih predmeta i 150 KM. Napada~ je, kako je prenijela Srna, u{ao u butik i zatra`io da proba odje}u u kabini, te u jednom trenutku zatra`io od radnice da ga oralno zadovolji. Nakon prepirke i njenog upozorenja da }e pozvati policiju, razbojnik je radnicu nekoliko puta udario u glavu, te sa odje}om i novcem pobjegao.

13

Od radnice tra`io da ga seksualno zadovolji

Autobus udario u ku}u

U saobra}ajnoj nesre}i, koja se dogodila ju~er ujutro u mjestu Sara~ica kod Banje Luke, autobus je nakon sudara sa automobilom udario u privatnu ku}u. Na svu sre}u, niko nije povrije|en, a na vozilima je pri~injena materijalna {teta. Do udesa je do{lo kada su se, zbog neprilago|ene brzine i klizave ceste, sudarili automobil reno, kojim je upravljala J. D. i autobus man, za ~ijim volanom je bio R. K. Nakon sudara autobus je sletio s ceste i udario u jednu ku}u.

P

rivo|enjem 12 osoba, od kojih je 10 osumnji~eno da su se kao organizovana grupa bavili razbojni{tvima i te{kim kra|ama, ju~er je u ranim jutarnjim satima u Sarajevu zapo~ela akcija kodnog naziva Market. Ova akcija, kako je potvr|eno iz sarajevske policije, pokrenuta je upravo zbog u~estalosti tih krivi~nih djela, koja su negativno uticala na osje}aj sigurnosti gra|ana.

U SARAJEVU IZVEDENA AKCIJA MARKET

RAZBIJENA
Privedeno 12 osoba, me|u kojima su dva svjedoka • Prvi na spisku osumnji~enih Sanel Kreho, zvani Sjekira, koji je hap{en i zbog plja~ke zlatare VA&ZE u sarajevskom naselju Dobrinja

Zatvorenik
Prema nezvani~nim informacijama, prvi na spisku od 12 privedenih je Sanel Kreho, zvani Sjekira, koji je hap{en i zbog plja~ke zlatare VA&ZE u sarajevskom naselju Dobrinja. Navodno se me|u uhap{enima nalaze i Sanelov brat Amel Kreho, te Dino Mufti}, koji se nalazi u KPZ-u Zenica, gdje izdr`ava kaznu od 10 godina zbog ubistva zeni~kog taksiste Hasana Bilala. Svi privedeni, me|u kojima su i dvije osobe koje su saslu{ane u svojstvu svjedoka, ispitani su u prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo. Jedna od lokacija na kojoj je izvr{en pretres bila je u Ulici Mustafe Busulad`i}a 47, gdje su prona|ene dvije ru~ne bombe, fantomka i ve}a koli~ina municije. Akcija Market pokrenuta je zbog sve ve}eg broja razbojni{tava u trgova~kim centrima, kladionicama, apotekama, benzinskim pumpama i prodavnicama, u kojima se obr}u ve}e koli~ine novca, a policijski komesar Vahid ]osi}, na konferenciji za novinare odr`anoj u MUP-u KS-a, istakao je da su nakon tih razbojni{tava po~eli analizirati podatke i saznanja do kojih su do{li u proteklih nekoliko mjeseci.

razbojni~ka grupa

“Policija je utvrdila da su ova krivi~na djela po~inili pripadnici organizovane kriminalne grupe u kojoj se nalazi ve}i broj osoba” is, takao je komesar ]osi}. On je naglasio da se ova kriminalna grupa tereti za organizovani kriminal, te da je po~inila vi{e razbojni{tava i te{kih kra|a. Akcija Market pripremana je nekoliko mjeseci provo|enjem vi{e operativno-takti~kih mjera, po~ev od opservacija, zasjeda i blokada. U ovim aktivnostima je u~estvovalo 98 policajaca. “U dosada{njem dijelu akcije izvr{eno je 17 pretresa, 16 u Sarajevu i jedan u ZDK-u. Na kriminalisti~ku obradu privedeno je 12 osoba, zaplijenjene su dvije lova~ke pu{ke, pi{tolj kalibra 6,35 milimetara, dvije ru~ne odbrambene bombe, ve}a koli~ina municije, okviri za municiju, ~etiri kape fantomke, dvoje maskirne pantalone, ~etiri sata ve}e vrijednosti” rekao je ]osi}. ,

Nagrade policajcima
Ministar MUP-a Nermin Pe}anac istakao je da se ova akcija nastavlja i istraga se mo`e pro{iriti i na druge kriminogene osobe. On je potom ~estitao svim policajcima, koji su u~estvovali u ovoj akciji, i najavio da }e biti nagra|eni oni koji su doprinijeli njenom uspjehu. “Ovo je vrlo jasna poruka. Bez obzira na to kakve pote{ko}e imamo, Sarajevo ne}e biti sigurna ku}a za kriminalce” rekao je Pe}a, nac, najaviv{i da }e uskoro biti jo{ sli~nih aktivnosti. Nakon saslu{anja policija }e danas, uz krivi~ne prijave, osumnji~ene predati Kantonalnom tu`ila{tvu. D. P.

Sa konferencije za novinare: Akcija se nastavlja

Foto: D`. KRIJE[TORAC

]OSI] Izvr{eno je 17 pretresa, zaplijenjene su dvije lova~ke pu{ke, pi{tolj, dvije bombe, ve}a koli~ina municije, okviri za municiju, ~etiri fantomke...

Pretres kod Lopara

Na|ena 3,2 kg marihuane
Policija CJB-a Bijeljina uhapsila je Radivoja Jovi}a (42) iz Milinog Sela, op{tina Lopare, zbog posjedovanja 3.220 grama marihuane i automatske pu{ke, javila je Srna. Pretres stana i drugih prostorija koje koristi osumnji~eni izvr{en je po naredbi Osnovnog suda u Bijelji ni, a u to ku krim-o bra de ut vr|eno je da je Jovi} u proteklom periodu uzgajao ve}u koli~inu stabljika indijske konoplje, koju je potom preradio, pripremio i upakovao u pet plasti~nih kesa u namjeri da je proda. Po dokumentovanju predmeta, Okru`nom tu`ila{tvu u Bijeljini protiv Jovi}a }e biti dostavljen izvje{taj zbog neovla{tene proizvodnje i prometa opojnih droga, ali i oru`ja.

Uhap{en silovatelj

15-godi{njakinje
Droga spremljena za prodaju

Zeni~ka policija uhapsila je ju~er Vernesa Im{irovi}a iz naselja Karaula kod Travnika, koji se sumnji~i da je u martu na podru~ju Tesli}a silovao 15godi{nju djevoj~icu. Im{irovi}, koji od marta bje`i organima gonjenja, uhap{en je ju~er poslijepodne, a akciju su, kako

prenosi Srna, izveli pripadnici policije za posebne namjene Zeni~ko-dobojskog MUP-a, uz saradnju i pomo} pripadnika specijalne jedinice MUP-a Srednjobosanskog kantona. Uhap{eni je potom predat Kantonalnom tu`iocu na dalje postupanje.

14

CRNA HRONIKA
Slu`benici Tre}e sarajevske PU priveli su Kenana A. (1986) iz Sarajeva, zbog sumnje da je po~inio krivi~na djela te{ka kra|a i iznuda, na {tetu, kako saznajemo, Larise H. iz Sarajeva. O hap{enju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a osumnji~eni je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovih krivi~nih djela, potvr|eno je iz MUP-a.

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Priveden zbog iznude

Ukradeni radijatori

Za sada nepoznate osobe provalile su proteklog vikenda u tvorni~ku halu DOO Prospekt u Prijedoru u vlasni{tvu M. M. i ukrale pet gusanih radijatora. Kra|a je policiji prijavljena u ponedjeljak, kada je izvr{en uvi|aj u firmi koja se nalazi u Aleji kozarskog odreda. Utvr|eno je da je lopov razbio prozor na hali podesnim alatom i kroz njega u{ao u objekat. Materijalna {teta prouzrokovana kra|om iznosi 800 KM.

Nakon ubistva bh. dr`avljanke u Libiji

U istragu uklju~eni inostrani forenzi~ari
[emsa Kuduzovi} brutalno ubijena u svom domu zbog koristoljublja?
[emsu Kuduzovi} (65) iz BiH, koja je prona|ena mrtva u svom domu u Diplomatskom klubu, rezidencijalnom dijelu Tripolija Ain Zari, prema nepotvr|enim informacijama objavljenim u tamo{njim medijima, ubio je neko iz kruga njenih zaposlenika, migranata koji su ovoj penzionisanoj farmaceutkinji pomagali u brizi oko napu{tenih pasa i ma~aka. Naime, Kuduzovi}eva je ubijena 21. novembra, a upravo zbog pitanja {ta uraditi sa `ivotinjama u azilu koji je vodila, javnost i mediji u toj zemlji su se zainteresovali za ovaj slu~aj. Ova biv{a farmaceutkinja u Libiji je `ivjela posljednjih 16 godina, gdje se brinula o spa{avanju pasa i ma~aka lutalica, daju}i im uto~i{te, a sada se grupa libijskih gra|ana i stranih dobrovoljaca trudi prona}i nove domove za `ivotinje. Bliska [emsina prijateljica, koja je i prona{la njeno tijelo, prema pisanju libyaherald.com, vjeruje da je motiv zlo~ina koristoljublje, jer je `rtva dva dana prije dobila zna~ajnu sumu novca od k}erke. Ona je, naime, `ivjela u Li-

BIHA] Svjedok na su|enju imamu Nihadu Im{irovi}u

Podnijeli bi prijavu i bez saglasnosti reisa
Tema rasprave bila su tri ra~una, od kojih je onaj kod BBI banke, navodno, bio namjenski za prikupljanje sredstava za izgradnju gradske d`amije
U Op}inskom sudu u Biha}u u utorak je odr`ano ro~i{te u predmetu protiv imama Nihada Im{irovi}a, koji se tereti za nenamjensko tro{enje sredstava Islamske zajednice. Tema rasprave bila su tri ra~una Med`lisa Islamske zajednice Biha}, od kojih je onaj kod BBI banke, navodno, bio namjenski za prikupljanje sredstava za izgradnju gradske d`amije, a gdje se Tu`iteljstvo i odbrana nisu slo`ili. Najzna~ajnija ta~ka optu`be je i konkretna kupovina vozila, novog pasata, kojeg je tada{nji predsjednik Med`lisa Nihad Im{irevi}, uz naknadno odobrenje odbora, platio 10.600 eura osobi koja ga je kupila u jednoj autoku}i u Berlinu. Vozilo su na{li putem interneta, a zatim su anga`ovali Irfana ]ehi}a, nijela je odbrana u prilog tvrdnji da Islamska zajednica tim ~inom nije o{te}ena. Glavni svjedok optu`be bio je imam Asmir Fatki}, koji je naslijedio Im{irovi}a na mjestu predsjednika Med`lisa. Fatki} je, nakon nalaza komisije, zaslu`an i za podno{enje ove krivi~ne prijave, u ~emu ga nije podr`ao tada{nji reis Mustafa ef. Ceri}, niti ih je prilikom posjete Biha}u pozvao na sastanak. Sutkinja Jasminka Karabegovi} pitala je svjedoka Fatki}a da li je odluka o pokretanju krivi~nog postupka do{la nakon revolta jer se reis nije sastao sa njima, na {to je Fatki} kazao da bi oni u Med`lisu svakako podnijeli krivi~nu prijavu protiv Im{irovi}a. Nastavak pretresa i saslu{avanje novih svjedoka zakazani su za 9. januar. F. BENDER
Facebook grupa “Save Semsa’s dogs and cats”

Volonteri poku{avaju udomiti `ivotinje

biji uz finansijsku pomo} porodice, a sav novac je tro{ila na brigu o `ivotinjama. Malo prije ubistva prijateljica je posumnjala da ne{to nije uredu, jer se na [emsin telefon javila nepoznata osoba. Pozvala ju je na drugi mobitel, a nedugo zatim oba broja bila su nedostupna. Uputila se ka [emsinoj ku}i, gdje je prona{la prijateljicu brutalno ubijenu. Policija je uhapsila jednog osumnji~enog, a kako sve ukazuje na to da su bila jo{ dva pomaga~a, dalja istraga }e se nastaviti uz pomo} neke od inostranih forenzi~kih ekipa, s obzirom na to da libijske vlasti, kako prenosi libyaherald.com, jo{ ne mogu na takav na~in istra`ivati zlo~ine.
(op{irnije na www.oslobodjenje.ba)

Svjedok optu`be imam Asmir Fatki}

teti}a optu`enog, koji ga je kupio za Med`lis, a njemu je naknadno ispla}en novac. Isto vozilo, nakon ~etiri godine kori{tenja, Islamska zajednica je prodala za 20 hiljada maraka, gotovo za istu cijenu, iz-

Ju~er na regionalnom putu Te{anjka - Te{anj

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET POLITI^KIH NAUKA NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E Sarajevo, 17. 12. 2012. godine

O G L AS
Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MR. SULJE BOROVINE pod naslovom

"ORGANIZACIJA RADA U TRANZICIJSKOM DRU[TVU"
odr`at }e se u subotu, 19. 1. 2013. godine, u 11 sati, na Fakultetu politi~kih nauka Sarajevo. Doktorska disertacija se mo`e pogledati svakim radnim danom od 10 do 12 sati u Sekretarijatu Fakulteta. Sekretarijat

Na vozilima pri~injena ve}a {teta

Jedna osoba te{ko je povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er na regionalnom putu Te{anjka Bukva - Te{anj u @abljaku. Kre}u}i se po snje`nom i klizavom kolovozu iz pravca Te{nja, ford fokus (E14-A497), kojim je upravljao M. M. (1964) iz Mo{evca kod Maglaja, u o{troj krivini se direktno sudario sa kombijem

Voza~ forda te{ko povrije|en

WV (A10-K-990), vlasni{tvo za{titarske organizacije, koji mu je dolazio u susret. Voza~ forda je u tom udesu zadobio te{ke povrede te je zadr`an u Op{toj bolnici Te{anj. Zbog udesa, u kojem je na oba vozila pri~injena ve}a {teta, te uvi|aja, promet je na ovoj cesti bio obustavljen vi{e od dva sata.
M. BEGI]

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OGLASI

15

16

OGLASI

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

REGION
VIJESTI

17

Ivica Da~i}, premijer Srbije i ministar unutra{njih poslova

Kosovo po modelu RS-a
Ako se ne po{tuje dogovor o administrativnim prelazima, spreman sam da ne u~estvujem u daljim pregovorima sa Ta~ijem, kazao je Da~i}
Srbijanski premijer i ministar unutra{njih poslova Ivica Da~i} potvrdio je ju~er navode srbijanskih medija prema kojima platforma o rje{enju pitanja Kosova treba da bude po modelu Republike Srpske i dodao da je to dio ne~ega o ~emu se jo{ razgovara, javio je dopisnik agencije Anadolija iz Beograda.

Trajno rje{enje
Da~i} je rekao da kada razgovarate o procesu koji bi doveo do rje{enja pitanja Kosova, treba da uzmete u obzir svaku mogu}u situaciju. - Jedno je pitanje {ta bi se predlo`ilo za trajno rje{enje, me|utim nije izvjesno da bi neko `elio da do|e do trajnog rje{enja, kazao je Da~i} i istakao da su teme koje se name}u u dijalogu pojedina~ne i da svaka od njih imaju veze sa pitanjima koja su statusnog karaktera. Da~i} je na sve~anosti obilje`avanja Me|unarodnog dana mi gra na ta i 20 go di na ra da Me|unarodne organizacije za migracije UN-a (IOM) u palati Srbija, obra}aju}i se novinarima, rekao da je veoma va`no imati varijante i prijedloge za svaku situaciju u pregovorima za rje{enje kosovskog pitanja. - Mora se razmi{ljati u vi{e pravaca zbog toga {to je veoma va`no da ono {to predla`ete bude prihva}eno. To nije pozicija za pregovore o trajnom rje{enju, poru~io je Da~i}, aludiraju}i na prijedlog da kosovsko pitanje bude rije{eno po modelu RS-a. Da~i} je rekao da ako ne}emo

Da~i}: Treba uzeti u obzir svaku mogu}u situaciju

NOVI RAT ILI NOVI MIR Ne znam da li mo`emo da imamo vi{e prijedloga ili }emo samo da pri~amo Kosovo je dio Srbije. Kada }emo da utuvimo u glavu da smo izgubili ratove u Hrvatskoj i na Kosovu, ili }emo voditi novi rat ili sklapati novi mir, poru~io je Da~i}, dodaju}i da je postoje}a platforma o Kosovu samo dio cjelokupnog razmi{ljanja koje treba provjeriti sa srbijanskom skup{tinom i me|unarodnom zajednicom
pregovore s EU, dajte da izvr{imo mobilizaciju. - Milo{evi} je raspisivao referendum da ne prihvati misiju OSCE-a na Kosovu, ali je kasnije to ipak prihvatio, podsjetio je srbijanski premijer. On je naglasio kako Srbija ima prijedlog za kona~no rje{enje pitanja Kosova, i da }e srbijan ski pred sje dnik To mi slav Nikoli} iza}i u javnost sa tim prijedlogom. - Ne znam da li mo`emo da imamo vi{e prijedloga ili }emo samo da pri~amo Kosovo je dio

Srbije. Kada }emo da utuvimo u glavu da smo izgubili ratove u Hrvatskoj i na Kosovu, ili }emo voditi novi rat ili sklapati novi mir, poru~io je Da~i}, dodaju}i da je postoje}a platforma o Kosovu samo dio cjelokupnog razmi{ljanja koje treba provjeriti sa srbi jan skom skup {ti nom i me|unarodnom zajednicom. Da~i} je izrazio nezadovoljstvo zbog nepo{tovanja sporazuma o integrisanom upravljanju, kako je kazao, administra ti vnim pre la zi ma izme|u Kosova i Srbije. - Ako se ne po{tuje dogovor o administrativnim prelazima, spreman sam da ne u~estvujem u daljim pregovorima sa Ta~ijem. Carina se ne}e napla}ivati, jer tako je dogovoreno u Bruxellesu, rekao je Da~i}, objasniv{i da se napla}ivanje carine odnosi samo na akciznu robu, a da su u toku pregovori radnih grupa o tom pitanju.

Miroslav Mi{kovi} ostaje u pritvoru
Krivi~no vanpretresno vije}e Specijalnog suda u Beogradu odbilo je ju~er `albu na rje{enje o odre|ivanju pritvora vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Mi{kovi}u tako da on ostaje u pritvoru, izjavila je za Tanjug portparol Suda Maja Kova~evi}. Ona je dodala da je Vije}e odbilo i `albe branilaca Mi{kovi}evog sina Marka, vlasnika Nibens grupe Mila \ura{kovi}a i jo{ ~etvorice osumnji~enih i potvrdilo odluku kojom im je sudija za prethodni postupak pro{log petka odredio pritvor do 30 dana. Trojica osumnji~enih se brane sa slobode. Oba Mi{kovi}a, \ura{kovi} i jo{ sedam osumnji~enih uhap{eni su u 12. decembra zbog sumnje da su zloupotrebom slu`benog polo`aja izvla~ili novac iz putarskih preduze}a i sebi pribavili korist od oko 30 miliona eura i protiv svih 10 }e biti provedena istraga.

Odbijena `alba Ljimaja
Mje{ovito vije}e Vrhovnog suda Kosova odbilo je `albe biv{eg komandanta tzv. OVK Fatmira Ljimaja i trojice njegovih saboraca na odluke o jednomjese~nom pritvoru zbog optu`bi da su izvr{ili ratne zlo~ine u logoru Kle~ka 1998. i 1999. Okru`ni sud u Pri{tini 24. novembra ~etvorici okrivljenih odredio je sudski pritvor u trajanju od mjesec, a Vrhovni sud Kosova je 27. novembra odbio `albe odbrane izjavljene na tu odluku. Vije}e od troje EULEXovih i dvoje doma}ih sudija 12. decembra odbilo je kao neosnovana ~etiri zahtjeva za za{titu zakonitosti, podnesene u ime okrivljenih Ljimaja, Nasera Krasni}ija, Nasera [alje i Ned`mija Krasni}ija, protiv odluka Okru`nog i Vrhovnog suda, saop{teno je iz EULEX-a.

Delikatna situacija
Premijer Ivica Da~i} potvrdio je da }e {ef dr`ave platformu ove nedjelje predstaviti i opoziciji. - Predo~i}emo im prijedloge za pronala`enje odr`ivog rje{enja. Ne mo`ete napraviti platformu koja bi vas mogla dovesti u situaciju da poslije toga ne mo`ete ni naprijed, ni nazad. Veoma je delikatna situacija u kojoj se Srbija nalazi. Kad se saslu{aju sva mi{ljenja, i}i }e se dalje na realizaciju onog {to je na{ pogled za razrje{enje kosovskog ~vora, rekao je Da~i} za Novosti.

Odgo|eno ro~i{te za Fimi mediju

Sanader u zatvorskoj bolnici
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Ho}e li biv{i hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader bi ti spo so ban za nas ta vak su|enja za aferu Fimi media, trebaju danas objaviti lije~nici zagreba~ke zatvorske bolnice. Naime, zbog lo{eg zdravstvenog stanja Sanader je ondje doveden ju~er iz istra`nog zatvora u Remetincu. Sanaderovi odvjetnici izjavili su da pojma nemaju o ~emu se radi. Prema njihovim rije~ima, Sanader se nije `alio na zdravstvene tegobe, o svemu su i odvjetnici navodno saznali kada i ostali, to jest u sudnici. Predsjednica sudskog vije}a zagreba~kog @upanijskog suda Ivana ^ali} odgodila je ju~era{nje ro~i{te su|enja za Fimi mediju nakon {to je iz zatvora oba-

vije{tena da Sanader nije sposoban za raspravu. Poznato je da je Sanader nakon izru~enja iz austrijskog zatvora pro{log ljeta nekoliko puta prolazio lije~ni~ke kontrole najboljih hrvatskih specijalista. U zagreba~kom Klini~kom centru Rebro lije~nici su ga pregledavali zbog sr~anih aritmija, visokog tlaka i problema s bolesnom nogom. Dan prije pojave najnovijih Sanaderovih zdravstvenih problema na su|enju je svjedo~io nekada{nji ~lan uprave Croatia Osiguranja Damir Mihanovi}, koji je prvi u javnosti progovorio o sistematskom izvla~enju novca iz hrvatskih dr`avnih institucija, tvrtki i javnih poduze}a preko fiktivnih ugovora sa zagreba~kom marketin{kom agencijom Fimi media. Mihanovi} te{ko tereti biv{eg premijera da je mozak cijele ove operacije, a

Crna Gora zatvorila prvo poglavlje
Crna Gora je ju~er u Bruxellesu privremeno zatvorila pregovara~ko poglavlje 25. koje se odnosi na nauku i istra`ivanje, nakon {to je ta oblast razmatrana na Me|uvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije. Na sastanku crnogorsku delegaciju su predvodili {ef diplomatije Igor Luk{i} i ministar nauke Sanja Vlahovi}, dok su EU zastupali evropski povjerenik za pro{irenje [tefan Füle i ministar vanjskih poslova Kipra, zemlje trenutno predsjedavaju}e EU, Erato Kozaku Markulis, javlja Tanjug. Predstavnici EU su na sastanku ocijenili da, u ovom trenutku, poglavlje 25. ne zahtijeva dalje pregovore, s obzirom na dobar nivo uskla|enosti crnogorskih s evropskim propisima u oblasti nauke i istra`ivanja. Crnu Goru na putu ka punopravnom ~lanstvu u EU o~ekuje 35 pregovara~kih poglavlja.

Odvjetnici pojma nemaju o ~emu se radi

zbog svojih iskaza o sastanku u hrvatskoj Vladi na kojem je Sanader direktorima javnih poduze}a dao instrukcije da su-

ra|uju s Fimi medijom i tako pomognu HDZ-u u izbornoj godini, Mihanovi} je izba~en s posla.
Jadranka DIZDAR

18

SVIJET

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Uprkos mini krizi u odnosima

Rusija o~ekuje Obaminu posjetu
Putin je pozvao Obamu da posjeti Rusiju nakon {to je ameri~ki ~elnik pro{log mjeseca ponovo izabran za predsjednika, ali su odnosi izme|u biv{ih hladnoratovskih suparnika jo{ zategnuti
Ame ri ~ki pred sje dnik Ba rack Obama vjerovatno }e posjetiti Rusiju u prvoj polovini 2013. godine, uprkos mini krizi u odnosima dvije zemlje zbog ameri~kih poteza i ka`njavanju Rusa optu`enih za kr{enje ljudskih prava, saop}io je Kremlj ju~er, javila je Fena. Jurij Usakov, vanjskopoliti~ki savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, nije pru`io vi{e detalja. I Obama i Putin nagovijestili su, nakon {to su pobijedili na predsjedni~kim izborima u svojim zemljama, da }e raditi na pobolj{anju ameri~ko-ruskih odnosa, prenosi Reuters.

Slu~aj Magnicki
Putin je pozvao Obamu da posjeti Rusiju nakon {to je ameri~ki ~elnik pro{log mjeseca ponovo izabran za predsjednika, ali su odnosi izme|u biv{ih hladnoratovskih suparnika jo{ zategnuti. Ruski ~elnik, koji je na izborima u martu osvojio tre}i mandat, razbjesnio se usvajanjem takozvanog Magnitsky akta u ameri~kom Kongresu u isto vrijeme dok je Rusija ratificirala ulazak u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Magnitsky akt tra`i od ameri~kih vlasti da uskrate vize ili zamrznu sredstva ruskih zvani~nika optu`enih da su odgovorni za smrt u zatvoru antikorupcijskog aktiviste Sergeja Magnickog 2009. godine. Obama je pro{le sedmice potpisao Magnitsky akt kao zakon. - Amerikanci su stvorili mini krizu ni iz ~ega. Sada gubimo vrijeme

Obama i Putin: Novi susret u prvoj polovini naredne godine?

POBOLJ[ANJE ODNOSA I Obama i Putin nagovijestili su, nakon {to su pobijedili na predsjedni~kim izborima u svojim zemljama, da }e raditi na pobolj{anju ameri~ko-ruskih odnosa
na normalizaciju odnosa, izjavio je U{akov na brifingu za novinare. - Sada bismo trebali tro{iti vrijeme na rje{avanje te mini krize. Za{to nam je to trebalo? To je neodgovorno, kazao je. kom Dmitrijem Medvedovim, objavljuju}i "resetovanje" me|usobnih odnosa dvije sile, {to je dovelo do potpisivanja novog sporazuma o smanjenju nuklearnog naoru`anja. Obama, me|utim, ima mnogo slo`enije odnose s Putinom. Rusija je preuzela predsjedanje Grupom 20 ekonomski najrazvijenijih zemalja i u septembru idu}e godine bit }e doma}in samita G20 u St. Petersburgu.

Sporazum o nuklearnom naoru`anju
Obama, koji je posjetio Rusiju 2009. godine, uspostavio je dobre odnose s onda{njim predsjedni-

Val hladno}e

U Sibiru minus 50
[est osoba je umrlo, a vi{e od 220 povrije|eno
U valu hladno}e koji je zahvatio Rusiju, s temperaturama i do minus 50 stepeni na istoku zemlje, umrlo je {est osoba i vi{e od 220 povrije|eno u 24 sata, objavila je dr`avna agencija Ria Novosti, prenijela je Fena. - [est osoba je umrlo od hladno}e u Rusiji u posljednja 24 sata, a 227 osoba je zatra`ilo medicinsku pomo}, 103 od njih su hospitalizirane, objavila je agencija, pozivaju}i se na izvor iz ministarstva zdravlja. Temperature su u padu u Rusiji od pro{le sedmice. Ju~er ujutro u Moskvi je bilo minus 19 stepeni nakon velikih snje`nih padavina pro{le sedmice. Prema prognozama meteorologa, temperature u glavnom gradu Rusije }e ostati na istom nivou do 23. decembra. U Novosibirsku, Tomsku, Omsku i Barnaulu, velikim gradovima u zapadnom Sibiru, temperature su u toku no}i s ponedjeljka na utorak bile minus 47 stepeni prema mjerenju ruskog meteorolo{kog centra. U Magadanu, na krajnjem istoku Rusije, minimalna temperatura u no}i s ponedjeljka na utorak bila je minus 51 stepen, pa je nastava u nekoliko {kola otkazana zbog hladno}e. ^ak je i jug zemlje pogo|en valom hladno}e. - Rad u zra~noj luci u Maha~kali, glavnom gradu Dagestana, ruske kavkaske republike ome|ene Kaspijskim morem, znatno je poreme}en zbog velikih snje`nih padavina, pa je dvadesetak letova odgo|eno, saop}io je lokalni ogranak ruskog ministarstva za hitne situacije.
Reuters

Ukrajina: Smrzlo se 19 ljudi

U Ukrajini je u posljednja 24 sata od hladno}e umrlo 19 ljudi, a temperatura u nekim di je lo vima ze mlje pa la je ispod minus 20 stepeni Celzijusovih. Od po~etka ovog mjeseca, u Ukrajini je od hladno}e umrlo 37 ljudi, a 190 je prevezeno u bolnicu zbog hipotermije i promrzlina. U bolnici je zadr`ano 162 ljudi, saop{teno je iz ministarstva zdravlja, javila je Srna.

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

SVIJET
VIJESTI

19

Flotila ruskih ratnih brodova upu}ena u Sredozemno more

Evakuacija iz Sirije
Ne{to vi{e od 5.000 gra|ana Rusije je registrovano u konzulatima, ali rusko ministarstvo vanjskih poslova procjenjuje da je stvaran broj izme|u 25.000 i 30.000 osoba
Rusija je poslala flotilu ratnih brodova u Sredozemno more prema obalama Sirije, saop}ilo je ju~er ministarstvo odbrane, budu}i da se sukob u ovoj zemlji pogor{ava, javila je Fena. Patrolni brod “Jaroslav Mudrij” desantni ~amci Kaljinin, grad i “Aleksandar [abalin” te, glja~ SB-921 i brod za snabdijevanje “Lena” napustili su svoju luku u Balti~kom moru u pravcu Sredozemnog mora, preciziralo je ministarstvo, prenosi agencija Itar-Tass.

Tri osobe poginule u ru{enju ku}a
Tri osobe su poginule i deset je ranjeno preksino} pri uru{avanju dvije stambene ku}e u istorijskom centru Palerma, objavila je italijanska slu`ba za vanredna stanja, javila je Fena. Vatrogasci i policija spasili su djevojku ispod ru{evina ju~er. Dok su tragali za dvjema `enama od 80 i 74 godine prona{li su tijelo jedne od njih, no jo{ nije identificirana, prenosi agencija Ansa. Ranije su ispod ru{evina izvukli tijela 54-godi{njeg mu{karca i njegova 84-godi{njeg ujaka u ulici Bagolino nedaleko od brodogradili{ta. Deset osoba je lak{e ozlije|eno, prenijeli su italijanski mediji i dodali da bi broj `rtava bio ve}i da vatrogasci nisu tako brzo reagirali.

Baza u Tartusu
Prema istom izvoru, ovi brodovi }e preuzeti drugu flotilu koju predvodi krstarica Moskva, poslana iz Crnog mora u novembru. Ministarstvo ne precizira da li se brodovi trebaju na}i u sirijskoj luci Tartus (200 kilometara sjeverozapadno od Damaska), gdje Rusija, saveznica Sirije iz sovjetskog perioda, ima bazu za snabdijevanje i tehni~ku podr{ku. Jedan izvor u pomorskoj bazi Baltik, {to je objavila agencija Interfax, potvrdio je da je flotila upu}ena u Sredozemno more kako bi u~estvovala eventualno u evakuaciji ruskih gra|ana iz Sirije. Ne{to vi{e od 5.000 ruskih gra|ana je registrovano u ruskim konzulatima u Siriji, ali rusko ministarstvo vanjskih poslova procjenjuje da je stvaran broj izme|u 25.000 i 30.000 osoba, ra~unaju}i brojne ruske supru`nike sirijskih gra|ana i njihovu djecu. A dva ruska dr`avljana zaje-

Sirija je dom pola miliona palestinskih izbjeglica

Reuters

Palestinske izbjeglice pre{le u Liban
Vi{e od hiljadu palestinskih izbjeglica koje `ive u Siriji u posljednja 24 sata pre{lo je u Liban, rekao je ju~er izvor na libanskoj granici, nakon {to su sirijski pobunjenici preuzeli kontrolu nad palestinskim izbjegli~kim kampom u Damasku. Sirija je dom pola miliona palestinskih izbjeglica, potomaka onih koji su primljeni nakon stvaranja Izraela 1948. godine, podsjetio je Reuters. Pobunjenici koji se bore da svrgnu predsjednika Ba{ara el-Asada preuzeli su punu kontrolu nad izbjegli~kim kampom Jarmuk u ponedjeljak, kazali su pobunjeni~ki i palestinski izvori, a vladine snage granatiraju kamp koji se nalazi nekoliko kilometara od centra sirijske prijestolnice. Liban, najbli`a zemlja Damasku, postao je uto~i{te za 154.000 izbjeglica. dno s Italijanom oteti su u Siriji kod lu~kog grada Tartusa, javili su u utorak ruski mediji. - Po svemu sude}i, oni su Rusi, potvrdio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov za ruske medije tokom posjete centralnoazijskoj dr`avi Uzbe-

kistanu i dodao da je Moskva preduzela sve neophodne korake sa Sirijom i drugim zemljama u cilju osloba|anja otetih, prenosi AFP.

Ubijene medicinske sestre
^etiri pakistanske medicinske radnice koje rade na kampanji vakcinacije protiv polija u Pakistanu ubijene su ju~er u najve}em pakistanskom gradu Kara~iju, saop}ila je policija. Napadi su se desili tokom trodnevne kampanje pod vodstvom UNICEF-a na vakcinaciji protiv polija, koji je ~esta bolest u Pakistanu, prenosi BBC. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za ubistva, ali su talibani ~esto prijetili protive}i se kampanji vakcinisanja od polija i oni su aktivni u dijelovima Kara~ija. Napadi su se desili na tri odvojene lokacije u gradu. U me|uvremenu, jedna je tinejd`erka ranjena u napadu kada su naoru`ane osobe otvorile vatru na zdravstvene radnice u predgra|ima Pe{avara na sjeverozapadu zemlje.

Kidnapovani na autoputu
AP dodaje da ima malo raspolo`ivih detalja i da je glasnogovornik Ambasade Rusije u Siriji Sergej Markov naveo da su oni kidnapovani na autoputu izme|u Tartusa, gdje se nalazi ruska pomorska baza, i grada Homsa. Iz ambasade dodaju da su sva trojica radila za privatnu firmu u sirijskom gradu Tartusu, javila je ruska agencija Interfax.

Bijela ku}a pokrenula peticiju

O{trija kontrola oru`ja
Egipat: U protestima 18 povrije|enih
U najnovijim sukobima izme|u protivnika i pobornika ustavnih promjena u Egiptu, koje je inicirao predsjednik Muhamed Mursi, {irom zemlje je povrije|eno najmanje 18 osoba, javila je agencija Anadolija. U dva odvojena sukoba koja su se desila u gradu Dimyat u sjevernom djelu Egipta, prilikom ~ega su okupljeni demonstranti koristili kamenje i palice, povrije|eno je 15 osoba. Tako|er, tokom protesta u gradu Beni Suveyf, u ko jem su se su ko bi li po bor ni ci predsjednika Mursija i pripadnici opozicionih grupacija, povrije|ene su tri osobe. U protestima koje su organizovali Ustavna par tija i Pokret mladih Suveyf u pomorskom gradu Suveys povrije|en je tako|er veliki broj osoba.

Bijela ku}a je na svojoj internet-stranici We the People, neposredno poslije tragi~nog oru`anog napada u osnovnoj {koli u Newtownu, u kojem je poginulo 26 osoba, pokrenula peticiju “Dr`ava da kontrolira distribuciju i upotrebu oru`ja” a koju je ve} potpisalo vi, {e od 172.000 Amerikanaca, javila je agencija Anadolija. U tragi~nom napadu u petak `ivot je izgubilo 26 osoba, me|u kojima 20 djece. Ameri~ki Masakr predsjednik Barack Obama je u {koli dan poslije, u subotu, posje- potresao svijet tio Newtown i o`alo{}ene porodice i tom prilikom kazao da Bijela ku}a, odnosno ameri- ameri~kim zakonima, peticiju ~ka vlada, mora uraditi mnogo mo ra po dr`a ti naj ma nje 25.000 Amerikanaca da bi u{la vi{e na za{titi djece. Na zah tjev ve li kog bro ja u parlamentarnu proceduru, ameri~kih gra|ana, Bijela ku- {to je ve} zadovoljeno. SAD su poznate po neposto}a je pokrenula peticiju o dono{enju striktnog zakona o janju striktnih i strogih zakokontroli distribucije i upotre- na i pravila o posjedavanju be oru`ja od dr`ave. Prema oru`ja, a prema posljednjim

podacima, na 300 miliona Amerikanaca registrirano je ~ak 270 miliona primjeraka oru`ja. Ova ~injenica se ~esto navodi kao osnovni problem sigurnosti i sve u~estalijih oru`anih napada na civile. A policija u Los Angelesu uhapsila je mu{karca koji je, na-

vodno, na svojoj stranici na Facebooku, slao vi{estruke prijetnje pucnjavom osnovnim {kolama, saop}ila je policija. Osumnji~eni je uhap{en u nedjelju, kada je policija pretresla njegovu ku}u i u njoj prona{la oru`je, a u slu~aj je uklju~en i Federalni istra`ni biro, objavio je kanal NBC4.

Reuters

20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Svjetska banka predstavila ekonomski izvje{taj za regiju i BiH

Godinu zavr{avamo
“rastom” od nula posto
Regiji u kojoj je i BiH u narednoj godini prijeti rizik od novog {oka cijena hrane, {to bi moglo da pove}a siroma{tvo
Pogled kroz prozor sarajevskog ure da Svjet ske ban ke u tmurno nebo ju~er nije davao povod za optimizam, ba{ kao ni prognoze ekonomista ove banke za na{u zemlju u nadolaze}oj 2013. godini. Ovu godinu }emo prema projekcijama Svjetske banke zavr{iti “rastom” bruto dru{tvenog proizvoda (BDP) od nula posto, a u sljede}oj bismo trebali imati blagi, neznatni rast od 0,5 posto. prema rije~ima @eljka Bogeti}a, vode}eg ekonomiste Svjetske banke i koordinatora za ekonomsku politiku za zapadni Balkan i autora pomenutog izvje{taja, malo popraviti, pa }e region zabilje`iti rast od 1,6 posto. U narednoj godini }e najvi{e rasti BDP Kosova - za 3,3 posto, dok }e najmanje napredovati BDP na{e zemlje - svega 0,5 posto. BDP Srbije }e naredne godine porasti za dva posto, Albanije za 1,6, Makedonije za jedan, a Crne Gore za 0,8 posto. Borko Handjiski, vi{i ekonomista Svjetske banke, govore}i o ekonomiji BiH iz regionalne perspektive, rekao je da fiskalni okvir na{e zemlje koji je usvojen po~etkom godine podr`ava fiskalnu odr`ivost i makroekonomsku stabilnost, te da je pozitivno to {to je bh. unutra{nji i vanjski dug manji nego kod drugih zemalja. “Bankarski sektor u BiH je ostao stabilan, a banke su profitabilne. Lo{i krediti koji slu`e kao klju~ni pokazatelj su na stabilnom nivou i kreditni rast je pozitivan, iako je mnogo manji nego prije ekonomske krize. Primijetili smo da je u periodu nakon oporavka

PROCJENE RASTA BDP-a ZA 2013. (%) Albanija BiH Crna Gora Kosovo Makedonija Srbija

1,6 0,5 0,8 3,3 1,0 2,0

Prognoze za 2013.
Gledaju}i ekonomije jugoisto~ne Evrope kroz redovni ekonomski izvje{taj Svjetske banke koji je objavljen i prezentovan novinarima u Albaniji, Kosovu, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i na{oj zemlji, ovu godinu }emo zavr{iti rame uz rame sa Srbijom koja }e biti “zale|ena” na minus 0,2 posto BDP-a. Na istom nivou kao i mi bi}e Makedonija, dok }e Albanija zabilje`iti rast BDP-a od 0,8 posto, Crna Gora 0,2 posto, a Kosovo od 3,6 posto. Sveukupno gledano, BDP regiona }e stagnirati na 0,6 posto. U narednoj godini stvari }e se,

Sa prezentacije izvje{taja

Foto: D`. KRIJE[TORAC

od krize koja je po~ela 2009. taj oporavak u va{oj zemlji bio sporiji nego u drugim zemljama regiona. BiH je imala najni`i rast BDP-a 2010. i 2011. godine, a jedan od razloga za tako mali rast BDP-a je neuspjeh u privla~enju direktnih stranih investicija. Na primjer, 2011. godine direktna strana ulaganja u BiH po glavi stanovnika su iznosila 80 dolara, a u regiji su bila po 300 dolara. Primijetili smo da se stvari mijenjaju nabolje u prvoj polovini ove godine i ako se taj trend nastavi, bi}e to zna~ajan

do pri nos eko nom skom ras tu BiH” kazao je Handjiski. ,

Promjenljivi trendovi
“Ekonomija BiH je u prvoj polovini godine u{la u recesiju, kao i ve}ina zemalja u regionu. O~ekuje se da }e u drugoj polovini godine trendovi biti promijenjeni, pa }e ukupan ‘rast’ BDP-a u 2012. biti nula posto. Nijedan od sektora u BiH nije posebno pogo|en de{avanjima u ekonomiji, a do{lo je do pada in dus trij skog proi zvo da u

gra|evinarstvu i poljoprivredi. Imaju}i na umu da }e eurozona imati problema da u narednim godinama osigura rast, te{ko je o~ekivati da }e BiH posti}i zna~ajan napredak i malo je vjerovatno da }e do}i do zna~ajnog rasta izvoza, pa }e zapo{ljavanje biti slabo i tr`i{te rada ne}e pokazati bitnije znakove oporavka” kazao je Handjiski, napomi, nju}i da su dobre vijesti o~ekivanje kako }e krediti rasti, ali po skromnoj stopi. Ekonomskom rastu na{e zemlje ne}e pogodovati vanjsko okru`enje i tu BiH, kao ni druge zemlje u regiji, ne mo`e ni{ta u~initi. U Svjetskoj banci bh. vlastima preporu~uju da krenu sa reformama na doma}em terenu i ukazuju na to da bh. ekonomija mora postati glavni pokreta~ rasta. U ekonomskom izvje{taju se navodi da regiji u kojoj je i na{a zemlja u narednoj godini prijeti rizik od novog {oka cijena hrane, {to bi moglo da pove}a siroma{tvo i izvr{i dodatni pritisak na srednju klasu, ako ona vi{e uop}e i postoji.
Dk. OMERAGI]

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 248 - 19. 12. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Vlada RS-a

Prodaja Krajinapetrola na berzi
Paket od 45 posto akcija preduze}a Krajinapetrol Banja Luka bit }e prodat na berzi, organiziranjem posebne aukcije, odlu~ila je Vlada RS-a. Po~etna prodajna cijena po akciji iznosi 1,46 KM, {to za paket akcija u vlasni{tvu Akcijskog fonda RS-a a.d. Banja Luka iznosi 8.563.098,56 KM, a Fonda za restituciju a.d. Banja Luka 658.673,16 KM, navodi se u Vladinom saop}enju. Predsjednik Konfederacije sindikata RS-a Obrad Belenzada upozorio je da bi se RS zbog nerije{enih imovinskopravnih odnosa u banjalu~kom Krajinapetrolu, koji Vlada RS-a namjerava da proda, mogao suo~iti s tu`bom hrvatske kompanije Ina.

EMU 978 EUR 1 Australija 036 AUD 1 Kanada 124 CAD 1 Hrvatska 191 HRK 100 Ceska R 203 CZK 1 Danska 208 DKK 1 Madarska 348 HUF 100 Japan 392 JPY 100 Litvanija 440 LTL 1 Norveska 578 NOK 1 Svedska 752 SEK 1 Svicarska 756 CHF 1 Turska 949 TRY 1 V.Britanija 826 GBP 1 SAD 840 USD 1 Rusija 643 RUB 1 Kina 156 CNY 1 Srbija 941 RSD 100 SDR (Special Drawing Rights) na dan 17. 12. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 17. 12. 2012 =

1.955830 1.559255 1.503963 25.881406 0.077418 0.261510 0.676471 1.765077 0.565032 0.264176 0.223276 1.615017 0.831036 2.400271 1.480453 0.047953 0.237690 1.726315

1.955830 1.563163 1.507732 25.946272 0.077612 0.262165 0.678166 1.769501 0.566448 0.264838 0.223836 1.619065 0.833119 2.406287 1.484163 0.048073 0.238286 1.730642 USD BAM

1.955830 1.567071 1.511501 26.011138 0.077806 0.262820 0.679861 1.773925 0.567864 0.265500 0.224396 1.623113 0.835202 2.412303 1.487873 0.048193 0.238882 1.734969 1.54069 2.289768

Naime, Krajinapetrol, osnovan 1991. godine kao sljedbenik Ine, nema na sebi uknji`enu nijednu od 14 benzinskih pumpi, dva skladi{ta i punionice plina u Rami}ima.

Zamjenik vladara Dubaija i ministar finansija Ujedinjenih Arapskih Emirata Sheikh Hamdan bin Rashid al-Maktoum primio je u zvani~nu posjetu delegacije BBI banke, BBI Real Estate i kompanije EuroAsfalt, ina~e ~lanice BBI VIP Business Cluba. Sheikh Hamdan al-Maktoum posebno se interesovao za investicijske prilike u na{oj zemlji, te mogu}nosti ulaganja u privredu BiH. Direktor BBI banke predstavio je mogu}nosti za ulaganje koje se nude stranim investitorima, saop}eno je iz BBI banke.

Al-Maktoum zainteresovan za investiranje

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

BIZNIS/BERZE
1.589,89 837,55
Dioni~ko dru{tvo

21

Poslovni forum ~e{kih i bh. privrednika

BIFX

741,12 1.830,74
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10

903,38 767,85
Vrijednost (KM) Broj transakcija

SASX-30

BIRS

FIRS

ERS10

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 18. decembar/prosinac 2012.

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF Naprijed dd Sarajevo ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF Prof Plus dd Sarajevo 2,30 3,75 3,58 -3,36 -0,27 -0,68 2,30 3,75 3,60 2,30 3,75 3,57 65.116 70 2.689 149.766,80 262,50 9.614,40 6 1 2 14,00 0,00 14,00 14,00 1.140 15.960,00 7

Podr{ka kvalitetu proizvoda

Foto: D. ]UMUROVI]

KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. A FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. B FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E FBiH stara devizna {tednja serija N FBiH stara devizna {tednja serija O FBiH stara devizna {tednja serija P FBiH stara devizna {tednja serija R PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Hidrogradnja d.d. Sarajevo IK Banka dd Zenica RMU Kamengrad dd Sanski Most Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo Solana dd Tuzla Moja banka d.d. Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Vakufska Banka d.d. Sarajevo Famos d.d. Sarajevo 40,76 3,00 0,00 0,00 40,76 3,00 40,76 3,00 242 58 9.863,92 174,00 3 1 18,63 1,55 64,00 50,00 63,00 20,87 30,00 0,00 0,00 -1,37 0,00 -1,84 -2,93 0,00 18,63 1,55 64,00 50,00 63,00 20,87 30,00 18,60 1,51 64,00 50,00 63,00 20,87 30,00 182 3.211 100 15 28 2.740 652 3.388,20 4.967,09 6.400,00 750,00 1.764,00 57.183,80 19.560,00 3 3 2 1 2 1 1 43,50 37,77 31,91 30,00 99,00 96,50 93,30 87,00 -0,02 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 43,50 37,77 31,91 30,00 99,00 96,51 93,30 87,00 43,50 37,77 31,91 30,00 99,00 96,50 93,30 87,00 783 683 600 603 10.000 14.666 18.991 16.252 340,60 257,97 191,46 180,90 9.900,00 14.153,60 17.718,60 14.139,24 1 1 1 1 3 4 2 2

Bruxelles ne}e
rije{iti na{e probleme
^e{ka Republika dugoro~no podr`ava BiH, {to je vidljivo i iz memoranduma koji je potpisan ju~er, iza kojeg stoje i odre|ena finansijska sredstva, oko 60 miliona kruna godi{nje, {to je oko 4,6 miliona KM
Ambasador ^e{ke u BiH Tomas Szunying i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko [arovi} potpisali su ju~er u Sarajevu Memorandum o razumijevanju izme|u ^e{ke razvojne agencije i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u vezi sa implementacijom projekta Podr{ka na~elima slobodne trgovine i pove}anje sigurnosti na tr`i{tu BiH. dustrije i trgovine ^e{ke Republike Martin Kuba, koji je predvodio delegaciju privrednika iz ^e{ke na poslovnim susretima, koji su ju~er odr`ani u Sarajevu. U tom kontekstu, Kuba je istakao da su u posjeti BiH predstavnici 50 ~e{kih kompanija, koji tra`e odre|ene prilike za saradnju sa bh. kompanijama. On je dodao kako firme iz njegove zemlje imaju veoma dobra iskustva u podru~jima privrede, kao {to su energetika, saobra}ajna infrastruktura, za{tita okoli{a.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 18. decembar 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

50 kompanija
Ministar [arovi} je ovom prilikom kazao da je ^e{ka prijateljska zemlja koja je podr`avala BiH sve ove godine na evropskom putu. "Ovaj memorandum treba afirmirati principe slobodne trgovine te podr`ati BiH u dostizanju sigurnosti, odnosno kvaliteta proizvoda u BiH i nastaviti podr{ku ^e{ke, koju u kontinuitetu pru`a bh. infrastrukturi kvaliteta, odnosno na{im agencijama za mjeriteljstvo i standardizaciju u osposobljavanju na{ih laboratorija i njihovoj akreditaciji te obezbje|enju nove opreme koja ima takav kvalitet da zadovoljava standarde EU", kazao je [arovi}. ^e{ka Republika dugoro~no podr`ava BiH, {to je vidljivo i iz ovog memoranduma, iza kojeg stoje i odre|ena finansijska sredstva, oko 60 miliona kruna godi{nje, {to je oko 4,6 miliona KM, rekao je ministar in-

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Nova banka a.d. Banja Luka Rafinerija ulja a.d. Modri~a RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka 2,57 3,75 8,42 3,42(A) 0,042 3,5 5,14 1,18 -0,39 0 -2,77 0,59 0 0 -0,39 0 2,57 3,75 8,42 3,42 0,042 3,5 5,16 1,18 2,57 3,75 8,42 3,42 0,042 3,5 5,14 1,18 20 84 166 123 6.522 119 8.070 143 51,40 315,00 1.397,72 420,66 273,92 416,50 41.481,60 168,74 0,741 0,245 0,194(A) 1,65 3 -1,2 0 -2,51 0 0 0,748 0,246 0,194 1,67 3 0,74 0,245 0,194 1,64 3 15.000 5.176 2.000 102.297 28 11.110,02 1.269,12 388,00 168.800,08 84,00

Konkurentni proizvodi
"Mnogi misle da }e se problemi rije{iti ulaskom u Evropsku uniju, mi imamo iskustva u tome i znamo da niko u Bruxellesu ne}e rije{iti na{e probleme. Na{a privreda mora biti u stanju da pru`a usluge i da proizvodi takve produkte koji }e biti konkurentni na tr`i{tu. Ako se to uspije, onda }e biti prilike i za nova zapo{ljavanja. Sada se pokazuje da zemlje koje imaju solidnu industrijsku osnovu, poput ^e{ke, imaju manje problema sa ekonomskom krizom. Upravo takve projekte trebamo razvijati, {to }e pomo}i da se va{a regija razvija i da imamo obostranu dobrobit", rekao je Kuba te dodao da su u privrednoj delegaciji predstavnici ~e{ke izvozne banke koja je spremna podr`ati taJ. Sa. kve projekte.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka rkonji}putevi a.d. Mrkonji} Grad Malpreh a.d. Banja Luka Nestro Petrol a.d. Banja Luka Rafinerija nafte a.d. Brod Ugoturs a.d. ^elinac Veletekstil a.d. Banja Luka Vitinka a.d. Kozluk Sloga a.d. Prnjavor Republika Srpska - stara devizna {tednja 4 Republika Srpska - op{te obaveze Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 3,28 6,99 1 0,25 0,79(A) 0,05 0,15 0,15 2,8(A) 0,05 87,04 53,05 54,62 52,96 53,1 49 47 46,71 -1,2 0 0 0 0 -13,79 0 0 -6,67 -0,53 15,33 0,85 1,32 0,15 0 0 -0,55 3,28 7 1 0,25 0,79 0,05 0,15 0,15 2,8 0,05 87,5 53,05 54,62 53 53,1 49 47 46,8 3,28 20 6,9 825 1 199 0,25 278 0,79 103 0,05 13.814 0,15 2.189 0,15 5.657 2,8 200 0,05 799.505 87,02 15.384 53,05 104.454 54,62 4.166 52,78 34.081 53,1 21.450 49 4.000 46,9 106.324 46,1 178.374 65,60 5.767,17 199,00 69,50 81,37 690,70 328,35 848,55 560,00 39.975,25 13.389,68 55.412,85 2.275,47 18.050,54 11.389,95 1.960,00 49.971,32 83.319,77

Udru`enje banaka BiH o zakonu o jemcima
Udru`enje banaka BiH saop}ilo je da }e prijedlog zakona za za{titu jemaca u FBiH, koji je Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH dostavljen na usvajanje, imati negativne posljedice za gra|ane i pravna lica ukoliko se predlo`eno zakonsko rje{enje prihvati. Zakon, kako ka`u u UBBiH, ukida pravo gra|anima da budu jemci po slobodnoj volji, a firmama da koriste jemstvo u poslovnim transakcijama. Samim tim ukida se jedan od najjeftinijih vidova osiguranja kod ugovaranja kredita. Tako|er, novo rje{enje }e poskupiti kredite gra|anima FBiH, jer }e morati imati nekretninu ili zalog da bi bili kreditno sposobni. U Udru`enju isti~u da se ovim zakonom ukida poslovna sposobnost osoba-

NEGATIVNE POSLJEDICE ZA GRA\ANE

ma starijim od 65 godina i uvodi zabrana da budu jemci. S obzirom na to da }e u dva entiteta va`iti razli~ita pravila za jemce, svi oni koji `ele jeftiniji kredit bi}e upu}eni u RS. Zakon dovodi do pravne nesigurnosti bankarskog sektora i drugih povjerilaca u FBiH retroaktivnom primjenom zakona i daje negativnu poruku svim doma}im i stranim investitorima te ograni~ava ionako usporenu kreditnu aktivnost u FBiH i dodatno pogor{ati ekonomsku i fiskalnu poziciju FBiH. Udru`enje banaka BiH je jo{ u junu ove godine uputilo dopis Parlamentu FBiH i predlaga~u, zastupnici Aidi ^iki}, kojim je upozorilo na negativne aspekte predlo`enog rje{enja i dalo svoje amandmane, ali odgovor nikad nije dobilo.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

108,65

$ 0.94 %

1.693,50

$ 0,27 %

806,75

$ 0,15 %

PLIN

SREBRO

KUKURUZ

3,43

$ 2.08 %

32,32 $
0,09 %

718,50

$ 0,76 %

22

SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Sjednicu OV Centar sazvao vije}nik i biv{i predsjedavaju}i

Saudin Sivro, predsjednik kantonalnog Sindikata pred{kolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

Povratak Arzije je

ravan katastrofi
Vije}nici ve}ine ne}e do}i na sjednicu

Kova~evi} prekr{io zakon
Sjednica OV Centar, koju je sazvao vije}nik Slaven Kova~evi}, trebala bi biti odr`ana danas u 11 sati. Na sjednici se o~ekuje prisustvo vije}nika iz reda SDPa, SBB-a BiH i Stranke penzionera koji su konstituiraju}u sjednicu samoinicijativno napustili. Sekretar OV Centar Naser ^opelj kazao je kako }e do}i na sjednicu, ali samo da se uvjeri da li postoji ve}ina. - U svakom demokratskom dru{tvu ve}ina ima pravo da izabere rukovodstvo na statutaran na~in. To je ura|eno i u Centru i to je zavr{ena stvar, pojasnio je ^opelj, dodaju}i kako se primopredaja du`nosti u Centru uvijek realizirala na civiliziran na~in. ^lan 369. Krivi~nog zakona FBiH la`no predstavljanje tretira kao krivi~no djelo, a taj prekr{aj je na~inio i Kova~evi}, biv{i predsjedavaju}i OV Centar. - Nije legitimno, izvanstatutarno je, pa ~ak i krivi~ni prekr{aj to {to se vije}nik Slaven Kova~evi} predstavlja kao predsjedavaju}i, istakao je dopredsjedavaju}i Ned`ad Ajnad`i}. U obavje{tenju koje je Varija Nikoli}, novoizabrana predsjedavaju}a OV Centar, poslala vije}nicima stoji da je pismo koje su dobili od op}inskog vije}nika Kova~evi}a ni{tavno. - Napominjem da je imenovani vije}nik izvr{io zloupotrebu, te se la`no predstavio kao predsjedavaju}i OV Centar, stoji u saop}enju koje je potpisala Nikoli}. Sjednica Op}inskog vije}a Centar, koju }e sazvati Nikoli}, trebala bi biti odr`ana krajem mjeseca, odnosno 28. decembra. M. T.

Ne}emo dozvoliti da Arzija Mahmutovi} opet bude direktorica vrti}a • U to vrijeme se manipulisalo radnicima i sva mo} odlu~ivanja bila je u rukama jedne `ene, ka`e Sivro

Sivro: Za vrijeme mandata Arzije nastupilo je rasulo

Udru`enje Infohouse Sarajevo ju~er je organizovalo prvu u nizu edukacija iz oblasti planiranja, pisanja i realiziranja projekata za vi{e od 50 srednjo{kolaca iz 23 srednje {kole iz Sarajeva, Had`i}a i Isto~nog Sarajeva. Cilj edukacijskog seminara bio je pru`iti osnovna znanja o procesu izrade projektnog prijedloga, odnosno efikasno definisanje konkretnog problema koji se `eli rije{iti projektom, definisanje ciljeva i potciljeva projekta, uspje{no definisanje korisnika projekta, razrada aktivnosti, izrada bud`eta i procesa pra}enja realizacije projekta.

Radionica za srednjo{kolce

Arzija Mahmutovi} nije dobra osoba da opet bude direktor Javne ustanove Djeca Sarajeva. Kadrovsko rje{enje da se ona vrati bilo bi apsurdno jer bi se opet vratili staroj pri~i treba li uvesti vjeronauku ili ne, ho}e li biti Djeda Mraza... Ovo je u razgovoru za Oslobo|enje istakao Saudin Sivro, predsjednik Sindikata pred{kolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja KS-a, nakon {to je Op}inski sud u Sarajevu poni{tio odluke Vlade Kantona Sarajevo vezane za imenovanje v.d. direktora JU Djeca Sarajeva.

ljudi u tada{njoj Vladi napravili takve zakonske peripetije i nejasno}e i uveli pravnu nesigurnost u te ustanove. U to vrijeme se manipulisalo radnicima i sva mo} odlu~ivanja bila je u rukama jedne `ene, Arzije Mahmutovi}. JU Djeca Sarajeva nije privatno vlasni{tvo direktora, ministra, premijera ma ko on bio ili bila. Roditelji su u to vrijeme bili nezadovoljni, a sada se niko ne `ali jer stvari normalno fun-

je da neko mora odgovarati za ovakvo stanje.

Prijetnja i pritisak
- Ne prejudiciram sudske odluke, ali one proizvode finansijsku {tetu. Ko }e platiti 1.900 KM sudskih tro{kova? To su na{e pare, sutra }e to biti 19.000, pa 190.000 KM. Imat }emo komplikovanu situaciju jer }emo na jednom radnom mjestu imati dvije osobe i to automatski zna~i da }e se davati dvije plate. Ne

Zakonske peripetije
- Presuda Op}inskog suda nema nikakve veze sa Mirjanom Jovanovi} - Halilovi}, sada{njom direktoricom. Pitam premijera i Ministarstvo obrazovanja i nauke jesu li oni {ta uradili da za{tite interese ove ustanove? Zna li premijer da ljudi koji tamo rade 30 godina i oni koji rade dvije godine imaju istu platu? Arzija Mahmutovi} je od 2005. do 2009. godine bila direktor i tih godina nastupilo je rasulo, jer su

DIJELJENJE PLATA Arzija Mahmutovi} je funkcionisala po principu otvorimo kasu i dijelimo platu, a sada imamo trezorsko poslovanje i ne mo`e se raditi kako ko ho}e, kazao je Sivro
kcioni{u. Prilikom imenovanja nove, ekspertne Vlade kao predstavnik radnika tra`io sam i govorio da se novi ministri ne pona{aju kao njihovi prethodnici koji su smjenjivali ljude, jer nama u obrazovanju ne trebaju politi~ki podobni, ve} moralni i sposobni ljudi i oni koji ho}e da rade za u~enike i zaposlenike, kazao je Sivro. Predsjednik Sindikata istakao znam da li je, ali ukoliko nije, Ministarstvo obrazovanja i nauke KS-a odmah mora ulo`iti `albu na ovu odluku, naglasio je Sivro. Sivro je kazao da je bilo jako puno nepravilnosti u radu biv{e direktorice. - Arzija Mahmutovi} je funkcionisala po principu otvorimo kasu i dijelimo platu, a sada imamo trezorsko poslovanje i ne mo`e se raditi kako ko ho}e. Mene je Arzija zvala i govorila da ukoliko nastavim raditi to {to radim, svi ~lanovi Sindikata iz JU Djeca Sarajeva oti}i }e, a to je bila direktna prijetnja i pritisak. U njeno vrijeme tre}ina, ustvari skoro 90 radnika radilo je na odre|eno vrijeme i niko nije pitao za{to je to tako. Ili za{to su higijeni~arke u njeno vrijeme bile ugro`ene jer im je plata bila 420 maraka, a topli obrok 16 KM dnevno. Novi menad`ment malo je okrenuo situaciju pa je plata ~ista~ice i dalje niska, ali sada je ona zagarantovana i iznosi 580 KM, a topli obrok je 160 maraka, zakljuJ. Ma. ~io je Sivro.

Sa nama u Kamerni

[ta smo to u~inili
Predstava “[ta smo to u~inili” je, prema rije~ima reditelja Dine Mustafi}a, suvremeni, vrlo radikalan tekst koji govori o odnosima izme|u roditelja i djece. Govori iz savremene perspektive u kojoj imamo sve manje vremena jedni za druge, za najbli`e, u kojoj postoji veliki generacijski jaz vezan za odsustvo osje}anja za probleme onog drugog i govori o tome koliko je porodica va`na u `ivotu dru{tvene zajednice. Komad postavlja i pitanja na{e odgovornosti {ta smo s tim uradili. Sam tekst napisan je iz dokumentarnih intervjua koje je Pommerat vodio s porodicama u jednoj francuskoj pokrajini, a u koji su glumci ugra|ivali li~na iskustva, te su putem porodi~nih mikropri~a progovorili o dru{tvenom makroplanu. ^itatelj Oslobo|enja koji se prvi javi na na{ de`urni telefon 276-982 mo}i }e prisustvovati ovoj predstavi. Dobitnik karte mo`e podi}i najkasnije do 19 sati.

Sud nije naredio povratak
Sanel Neziri}, advokat JU Djeca Sarajeva, istakao je kako sud nije naredio povratak Arzije Mahmutovi} u sarajevske vrti}e. Sud je poni{tio rje{enje Vlade KS-a o imenovanju v.d. predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JU Djeca Sarajeva iz maja 2010, odluku v.d. UO i odluku o saglasnosti za imenovanje direktora iz juna iste godine, te tri odluke iz februara 2011. Neziri} je naglasio kako presuda nema nikakav zna~aj za imenovanje direktora JU Djeca Sarajeva. Poni{tene odluke vezane su za imenovanje v.d. Upravnog odbora i v.d. direktora, a “kako je nekada{nja direktorica Arzija Mahmutovi} bila v.d. direktor i istoj je istekao mandat, tako ni presuda ne glasi da se Arzija Mahmutovi} vra}a na mjesto direktora, niti je to mogu}e da se desi provo|enjem poni{tenih odluka prema presudi Op}inskog suda u Sarajevu”, tvrdi Neziri}.

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

23

KJKP Rad ~istio od ranih jutarnjih sati

276-982

VA@NIJI TELEFONI

SAOBRA]AJ SE ODVIJAO USPORENO
Saobra}ajnice 1. i 2. prioriteta prohodne • Ve} od 9 sati po~ela je uspostava minibuskih i autobuskih linija, kazali su nam u Grasu
Snijeg koji je padao u Sarajevu uzrokovao je pote{ko}e u odvijanju saobra}aja. Kako su nam kazali u KJKP Rad, Zimska slu`ba ju~er je radila od ranih jutarnjih sati kako bi saobra}ajnice odr`ala prohodnim. No, ipak Sarajlije nisu bile zadovoljne ura|enim, gradski prevoz se odvijao usporeno i ote`ano, te je nekima trebalo i vi{e od sat da do|u od Ilid`e do grada. - Na terenu imamo 42 specijalna vozila koja posipaju ceste i razgr}u snijeg. Prohodne su saobra}ajnice prvog i drugog prioriteta i sve one kojima se odvija javni gradski prijevoz. Zbog toga {to snijeg konstantno pada, mogu}i su prekidi u odvijanju saobra}aja. Zimska slu`ba je reagovala na vrijeme, posuta je so, a snijeg se i dalje razgr}e. Broj vozila }e se po potrebi pove}avati i do 50. Soli ima sasvim dovoljno i posipa se po odre|enim normativima, a sti`u rak rano ujutro je bila u funkciji na cijeloj du`ini trase, izuzev linija za Pofali}e, Budmoli}e i Ko{evsko Brdo, na kojima je u jutarnjim satima zbog neuslovnosti saobra}ajnica bilo zastoja i obustava, dok su linije za Kobilja~u, Bu{~u, Ahatovi}e i Gornje Vele{i}e bile skra}ene. - Ve}ih problema bilo je u odvijanju minibuskih linija i to u starom dijelu grada, gdje su bili zastoji ili su linije bile skra}ene. Ve} od devet sati po~ela je uspostava minibuskih i autobuskih linija, tako da su u funkciju stavljene linije za Mahmutovac, [iroka~u, Faleti}e, Vratnik, Poljine, Nahorevo, Hladivode, Jar~edole, Ko{evsko Brdo, Pofali}e, Kobilja~u, Budmoli}e, Sokolje i Mojmilo. Tek od 15 sati u funkciju je pu{tena i linija za Gornje Vele{i}e, koja je do tada bila skra}ena, kazali su nam u Grasu. M. TATAREVI]

Gra|ani nezadovoljni, saobra}aj se odvija ote`ano

Foto: S. GUBELI]

nam i nove koli~ine. Nemamo potrebu da {tedimo, istakao je portparol KJPK Rad Ahmed \ipa. Iz KJKP Rad ape lu ju na gra|ane da ne koriste svoja vozila ukoliko im nisu neophodna, te da je kori{tenje zimske

opreme obavezno. Kako su nam kazali u Grasu, ju~er ujutro tramvajski i trolejbuski saobra}aj se odvijao bez zastoja, ali zbog ote`anih uslova usporeno. Ve}ina autobuskih linija u uto-

Snijeg koji je u Sarajevu pao u no}i sa ponedjeljka na utorak uzrokovao je brojne probleme voza~ima, ali i pje{acima. Gra|ani koji su ju~er {etali Ferhadijom suo~avali su se sa klizavim plo~nicima, ali i ledenicama i snijegom koji je padao sa krovova. Iz Sarajevostana su kazali kako su odmah reagirali kako ne bi do{lo do nesre}a. - U prijepodnevnim satima poslali smo jednu korpu na teren da provjeri kakvo je stanje sa krovovima. Ekipe na terenu nisu zatekle neke ve}e probleme jer su temperature bile visoke i snijeg se nije zadr`avao na kro-

Krovovi u Ferhadiji su ~isti
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja bez struje }e ostati sljede}a trafopodru~ja: od 9 do 15 sati Stari Ilija{, Pofali}i 2, Mlinska, Kahrimani, Humska 3, Hotonj 5, od 9 do 10.30 Ko{evo bazen, od 9 do 16 Hotonj 2, Centar BiH, od 10.30 do 12 Ko{evo Stadion 1, od 12 do 13.30 Ko{evo Stadion 2, od 13.30 do 15 sati Had`ijahi}a.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 Pomo} ovisnicima 062/761-415 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 HITNA 716-331 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

Ste}ci u nadle`nosti kantonalnog Zavoda

vovima, nego se odmah otapao i spadao. U svakom slu~aju, na raspolaganju imamo ekipe koje su spremne iza}i na teren u

svako doba i rije{iti probleme koje pje{acima izaziva snijeg, kazao je Faruk [ahovi}, generalni direE. Z. B. ktor Sarajevostana.

U ju~era{njem broju Oslobo|enja u ~lanku o izmje{tanju nekropole sa ste}cima Mramorje u za{ti}eno prirodno podru~je Bijambare, potkrala se gre{ka u nazivu kantonalnog Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Sarajevo, pa se izvinjavamo ovoj instituciji.
kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u

PORODILI[TA

8 7

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 11.17, Plo~e 6.51, Zenica 4.47, 7.09, 12 i 19.24, Konjic 7.17, 15.30 i 19.26, Banja Luka 15.54

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 15.30, Banja Luka/Zurich 7.35, Vienna 7.40 i 15.05, Istanbul 11.20 i 17.00, Munich 13.15, Ljubljana 13.25, Ancona 17.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 18.12, Plo~e 21.13, Zenica 6.45, 9.26, 13.57 i 20.57, Konjic 6.40, 10.43 i 18.55, Banja Luka 9.48

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~et vrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stut tgart svaki

AVIONI Dolasci:
Istanbul 10.25 i 23.00, Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.40, Munich 12.35, Ljubljana 12.55, Zurich/Banja Luka 14.10, Vienna 14.20 i 21.40, Zagreb 15.00 i 22.00

dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petak i nedjelja u 6 sati, Split svakim danom u 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30,

9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan, osim subotom, nedjeljom i pra znicima u 15.30 sati, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15 sati, Visoko - Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan, osim subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 sati via Visoko i Kakanj, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 i 17.30 sati autoputem, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati autoputem.

24

SARAJEVSKA HRONIKA

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

PROTEST ISPRED TRGOVA^KOG CENTRA ALTA

Radnici tra`ili novac ZA IZGRADNJU OBJEKTA
Investitor Palas grupa du`na je preko dva miliona maraka firmama koje su gradile objekat. U izgradnji Alta centra u~estvovalo je 14 firmi sa preko 500 radnika
Pred trgova~kim centrom Alta ju~er se okupilo pedesetak radnika ~ije su firme izgradile pomenuti objekat. Zbog ~injenice da ni nakon dvije godine od zavr{etka radova nisu naplatili izgradnju `eljeli su skrenuti pa`nju investitoru, ali i nadle`nim vlastima koji nisu pokazali nikakav interes da se uklju~e u rje{enje ovog problema da `ele da im se plati po{teno ura|eni posao. Prema rije~ima okupljenih, investitor Palas grupa je du`na preko dva miliona maraka firmama koje su gradile objekat. U izgradnji Alta centra u~estvovalo je 14 firmi sa preko 500 radnika, a prema rije~ima okupljenih, svoj posao su ~asno i po{teno uradili. - Ovdje smo jer nam investitor Palas grupa nije platila za posao koji smo uradili. Ve} dvije godine traju napori da poku{amo do}i do svojih po{teno zara|enih para. Od otvaranja objekta ne mo`emo do}i do na{eg novca. Izvo|a~i su ve} po ispostavljanju fakture u zakonskom roku uplatili PDV dr`avi. Ni dr`ava se nije anga`ovala i nju ne interesuju na{i problemi. Mi se na ovaj na~in borimo jer smo iscrpili sve zakonske mogu}nosti. Dobili smo i presudu na sudu, ali tu se uklju~ila Hypo banka koja onemogu}ava da se naplati dug. Banka je preuzela objekat po hipoteci i mi smo onemogu}eni da do|emo do svojih para, kazao je Samir Maculji, direktor firme Mountain d.o.o. Prema Maculjijevim rije~ima, radnici na ovome ne}e stati, ve}

Radnicima Palas grupa nije platila za ura|ene poslove

Foto: D`. KRIJE[TORAC

}e u petak i oti}i pred Ambasadu SAD-a i mirnom {etnjom izraziti nezadovoljstvo. Iz Hypo Alpe - Adria - banke koja je finansijski pratila investitora prilikom izgradnje Alta trgova~kog centra, kako su ista-

kli, po{tovali su sve zakonske propise. - Investitor nije izmirio svoje obveze prema firmama-izvo|a~ima radova na objektu i razumijemo njihovo nezadovoljsto. Ali, Hypo banka nema obaveza pre-

ma izvo|a~ima i nije mjerodavno pravno lice kome se firme anga`ovane na izvo|enju radova trebaju obratiti i tra`iti izmirenje spornih potra`ivanja, naglasili su iz Hypo banke.
S. HUREMOVI]

Radnici Sanitacije od danas na terenu

Ulica Adema Bu~e

Rekonstrukcija vodovodne mre`e u februaru
Nakon {to je u Ulici Adema Bu ~e re kon stru isa na ka na li za ci ona, os ta lo je jo{ da se obnovi vodovodna mre`a, to bi, prema najavama iz KJKP Vodovod i kanalizacija, trebalo da se izvr{i u drugoj polovini februara 2013. godine. Ovaj projekt }e realizirati ViK, a trajat }e oko 120 dana. Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a obezbijedilo je 500 hi lja da ma ra ka za ovu namjenu. - Na sastanku u Direkciji za ceste Kantona Sarajevo dogovo re no je da re kon stru kci ja vo do vo dne mre `e po ~ne u drugoj polovini februara 2013. godine, ukoliko to vremenski uslo vi do zvo le. Ma te ri jal za rekonstrukciju je dobrim dijelom nabavljen i on nije smetnja za po~etak radova, nego zavr{etak gra|evinske sezone. Pre dvi|eno je da se re kon strui{e oko 2.200 metara i to od Drinske ulice do Ulice bu`imska, naveli su u ViK-u.
E. A.

Prvo }e se raditi zgrade, a potom zelene povr{ine

Po~inje deratizacija u KS-u
Na terenu }e raditi 50 ljudi, a deratizacija }e trajati 40 dana, ka`e Pa{agi}
Radnici firme Sanitacija danas }e po~eti deratizaciju u Kantonu Sarajevo. Ovo je za Oslobo|enje potvrdio [efik Pa{agi} iz Sanitacije. Zbog snijega i lo{ih vremenskih uslova, prvo }e se, prema Pa{agi}evim rije~ima, raditi deratizacija u zatvorenim prostorima, odnosno u stambenim zgradama. - Zbog snijega prvo }emo raditi deratizaciju u podrumima i tavanima zgrada, poslovnim prostorima, te kanalizacionim sistemima, a ~im vremenski uslovi budu dozvoljavali, krenut }emo deratizirati javne zelene povr{ine i vodotoke rijeka. Tako|er, prioritet su nam zgrade iz razloga {to imamo dosta poziva gra|ana, naro~ito iz Aerodromskog Naselja, koji se `ale na veliki broj mi{eva, pojasnio je Pa{agi}, te dodao da }e deratizacija trajati 40 dana, a na terenu }e raditi 50 ljudi. Ina~e, ova firma dobila je posao da obavi jesenju deratizaciju u KS-u, nakon {to je kan to nal ni Ured za `al be odbio prigovore ostalih firmi koje su se javile na tender kao neosnovane. U Zavodu za javno zdravstvo KS-a su istakli da }e de ra ti za ci ja ko {ta ti oko 65.000 KM.
E. A.

Ulica nakon rekonstrukcije kanalizacione mre`e Foto: S. GUBELI]

Op}ina Centar

Besplatna {kola skijanja za 100 osnovaca
Op}ina Centar u saradnji sa JU Centar za sport i rekreaciju i ove zime organizuje besplatnu {kolu skijanja za u~enike osnovnih {kola sa podru~ja sredi{nje sarajevske op}ine. Cilj projekta, ~iju realizaciju finansira Op}ina Centar sa deset hiljada KM je da u~enicima u vrijeme zimskog raspusta omogu}i boravak na snijegu i da savladaju osnovne elemente skijanja. [kolom skijanja }e biti obuhva }e no sto ti nu po la zni ka, uzrasta od ~etvrtog do {estog razreda, a ~ije su porodice slabijeg imovnog stanja. Odabir u~enika }e se vr{iti putem osnovnih

[kola skijanja se organizuje u dvije smjene

{kola u saradnji sa roditeljima. ^asovi skijanja }e se, zavisno od vremenskih uvjeta, odr`avati na Igmanu i Bjela{nici, uz stru~no vodstvo nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja. [kola skijanja }e se odr`avati u dvije smjene, prva od 7. do 11. januara 2013. godine, a druga od 14. do 18. januara 2013. godine. Op}ina Centar je obezbijedila 40 kompleta skija{ke opreme. Djeci }e biti obezbije|en prevoz, sendvi~ i topli napitak. Polazak je planiran u 8.30 sati ispred velikog parkinga kod Mosta Suade Dilberovi} i Olge Su~i}, a povratak oko 15 sati.

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OGLASI
J AVNI O G LAS

25

Na osnovu odluke Skup{tine dioni~ara o davanju u zakup zgrada, poslovnih prostorija i ma{ina Konfekcije "Borac" d.d. Travnik broj: 30/12 od 3. 10. 2012. godine i odluke Nadzornog odbora o davanju u zakup zgrada, poslovnih prostorija i opreme Konfekcije "Borac" d.d. Travnik br. 46/12-NO od 14. 12. 2012. godine, objavljuje se Od 15. januara 2013.

za dodjelu u zakup zgrada, poslovnih prostorija i opreme

Moja webTV - nova usluga u ponudi BH Telecoma
Moja webTV usluga, na zahtjev, uz BESPLATNU aktivaciju, omogu}ena je svim postoje}im korisnicima koji pristupaju Internetu putem fiksne javne mre`e za prijenos podataka BH Telecoma, tj. korisnicima MojaTV (paketi koji uklju~uju uslugu Internet pristupa), NetFlat i TopInternet paketa. Kori{tenje usluge Moja webTV omogu}eno je putem mre`e BH Telecoma (fiksni, be`i~ni ili 3G mobilni Internet pristup). Moja webTV usluga }e omogu}iti sljede}e sadr`aje i funkcionalnosti: gledanje `ivih TV programskih sadr`aja velikog broja TV stanica slu{anje velikog broja radioprograma EPG (elektronski programski vodi~) - informacije o nazivima TV emisija i vrijeme emitovanja Time shift - mogu}nost za gledanje TV programa emitovanog ranije u toku istog dana. Moja webTV usluga }e u po~etnom periodu uklju~ivati sljede}e sadr`aje: 17 radiostanica iz BiH i 18 lokalnih TV stanica iz BiH: MTV IGMAN RTV SLON RTV GORA@DE RTV VOGO[]A TV USK FACE TV KANAL 1 NTV 101 HIT BR^KO BEHAR TV RTV ZENICA SMART TV NTV JATA DM SAT AL-JAZEERA BALKAN TV JASMIN RTV MAGLAJ BDC - BR^KO

Konfekcija "Borac" d.d. Travnik izdaje u zakup, putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, zgrade, poslovne prostorije, opremu i inventar koji se nalazi u tim poslovnim prostorima. Zakup }e se davati prema sljede}im organizacionim cjelinama i to: A Kapija Borac - kapija sa portirnicom - povr{ine 192 m2 - mala kapija sa portirnicom - povr{ine 18 m2 - vatrogasno spremi{te sa pripadaju}om opremom Djelatnost: obezbje|enje i vatrogasna slu`ba Po~etna cijena zakupnine 1.000,00 KM mjese~no B Poslovni prostor - zgrada PUD-a - poslovna zgrada PUD - povr{ine 412 m2 - prodavnica "Izbor" na kapiji Djelatnost: prevozni~ka i zanatski radovi Po~etna cijena: 1.000,00 KM mjese~no C RJ Autosaobra}aj - 5 autobusa ICARUS - 7 autobusa TAM - 1 autobus MAN - 1 autobus IVECO - 4 kamiona - teglja~a IVECO - 2 kamiona MAN - 2 kamiona TAM - 1 kamion SCANIA - 1 kamion DENIS - 7 prikolica i poluprikolica - mehani~ka radionica Djelatnost: prevozni~ka Po~etna cijena: 10.000 KM mjese~no Pravo u~e{}a na ovom oglasu imaju pravna i fizi~ka lica. Navedena lica imaju pravo u~estvovanja na oglasu uz obavezu da, kao osiguranje za ozbiljnost ponude, uplate 1.000,00 KM na ra~un Konfekcije "Borac" d.d. Travnik broj 1860001040635036 kod Turki{ Zirat banke Travnik sa naznakom "za u~e{}e na javnom oglasu za dodjelu u zakup poslovnih prostorija". Ponu|a~u ~ija ponuda nije ocijenjena kao najpovoljnija vra}a se upla}eni iznos, a ponu|a~u ~ija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija iznos uplate osiguranja }e se ura~unati u cijenu zakupnine. U slu~aju odustajanja od dodjele u zakup poslovnih prostorija, uplata osiguranja se ne vra}a. Poslovne prostorije i oprema daju se u zakup putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda. Najpovoljnijim ponu|a~em smatra se ponu|a~ koji pored prilo`ene izjave da }e obavljati istu djelatnost i da preuzima radnike koji su radili u tom prostoru, ponudi i najvi{i iznos zakupnine. Ukoliko su dva ili vi{e ponu|a~a ponudili isti najvi{i iznos zakupnine, najpovoljnijim ponu|a~em smatra}e se ponuda koja je prije pristigla.

Aktivacija sluge je besplatna. Cijena mjese~ne naknade je 1 KM (bez PDV-a). Zainteresirani korisnici zahtjeve za uslugu Moja web TV mogu podnijeti na prodajnim mjestima (telekom-centri i {alteri) i putem web stranice BH Telecoma. Sa po~etkom komercijalnog pru`anja usluge, odnosno 15. januara 2013. godine prestaje da va`i testni period pru`anja usluge Moja web TV. Daje vi{e. BH Telecom.

UNIVERZITET U SARAJEVU GRA\EVINSKI FAKULTET U SARAJEVU objavljuje

Poslovni prostori i ma{ine daju se u zakup u vi|enom stanju. Poslovne prostorije daju se u zakup na odre|eno vrijeme od 3 godine. Zakupac ne mo`e izvoditi radove na rekonstrukciji, dogradnji zakupljenog prostora bez odobrenja zakupodavca. Iznajmljeni poslovni prostor zakupac mo`e dati u podzakup samo uz saglasnost zakupodavca. Pored zakupnine, zakupac je du`an snositi i slijede}e obaveze: - stvarne tro{kove kori{tenja i odr`avanja zajedni~kih dijelova ure|aja objekta, - tro{kove na ime utro{ene elektri~ne energije i drugih energenata, vode, odvoza sme}a, telefona i sl. - tro{kove opravke izazvane redovnom upotrebom i tro{kove same upotrebe poslovnog prostora. Zakup poslovnog prostora zasniva se ugovorom o zakupu. Ugovor o zakupu zaklju~uje se sa najpovoljnijim ponu|a~em. Ukoliko najpovoljniji ponu|a~, u roku od 8 dana, od poziva zakupodavca, ne pristupi zaklju~ivanju ugovora o zakupu, smatra}e se da je odustao od zakupa i u tom slu~aju zaklju~ivanje ugovora ponudit }e se slijede}em najpovoljnijem ponu|a~u. Ugovorom o zakupu detaljnije se ure|uju prava i obaveze ugovorenih strana koja proizlaze iz zakupa u skladu sa uvjetima iz oglasa i odluke o izdavanju. Prijave na oglas, odnosno pisane ponude, podnose se u zatvorenoj koverti "ponuda za zakup - ne otvaraj" na adresu: Konfekcija "Borac" d.d. Travnik - Komisija za provo|enje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija 72 270 Travnik Prijave se {alju po{tom, preporu~enom po{iljkom, a mogu se predati i neposredno u kadrovskoj slu`bi. Prijave se podnose u roku od 7 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH.

za upis studenata u prvu godinu Tre}eg ciklusa vanrednog studija u {kolskoj 2012/2013. godini Gra|evinski fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje poziv zainteresiranim kandidatima za upis u prvu godinu Tre}eg ciklusa - doktorskog studija gra|evinarstva. Uvjeti za upis su: • • Zavr{en II ciklus studija po bolonjskom sistemu i ste~eno zvanje master iz oblasti tehni~kih nauka ili ekvivalentna diploma Poznavanje engleskog jezika

P O Z IV

Studij traje {est semestara, odnosno tri {kolske godine. U prva dva se slu{a i pola`e ukupno osam predmeta, a preostala ~etiri su predvi|ena za istra`ivanja i izradu doktorske disertacije prema Pravilima za studiranje Doktorskog studija Univerziteta u Sarajevu. Predavanja }e se odr`avati u popodnevnim satima i vikendom. Plan i program doktorskog studija je objavljen na web stranici Gra|evinskog fakulteta (http://www.gf.unsa.ba). Cijena studija je 3.500 KM po semestru. Zainteresirani treba da se prijave od 24. 12. 2012. do 25. 1. 2013. godine do 12 sati studentskoj slu`bi Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30 ili mailom na adresu gfsa@gf.unsa.ba. Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na telefon: 033/278-488.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 243808 12 Ps Sarajevo, 13. 12. 2012. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 53/03, 73/05 i 19/06), Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja @ICA DD SARAJEVO, ul. D`emala Bijedi}a br. 160, Sarajevo, protiv tu`enog POWER TEAM DOO SARAJEVO, ul. D`emala Bijedi}a br. 160, Sarajevo, radi duga v.sp. 10.684,97 KM, van ro~i{ta 13. 12. 2012. godine OBJAVLJUJE SLIJEDE]I

Obrazlo`enje
Tu`itelj je tu`bom od 2. 4. 2012. godine, kod ovog suda pokrenuo parni~ni postupak protiv tu`enog radi isplate duga. Dana 12. 10. 2012. godine tu`enom je dostavljena tu`ba na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema i to putem oglasne table suda i objavljivanjem u dnevnim novinama FBiH "Oslobo|enje" od 14. 9. 2012. godine, uz dopis ovog suda sa poukom tu`enom o obavezi iz ~lana 70. stav 1. ZPP-a FBiH. Kako tu`eni kojem je uredno dostavljena tu`ba nije u zakonskom roku sudu dostavio pisani odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u istoj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je sud na osnovu ~lana 182. stav 1. ZPP-a FBiH, donio odluku kao u izreci. Odluku o tro{kovima sud je donio na osnovu ~lana 383. st. 1. ZPP-a FBiH, i isti se sastoje od sudske takse na tu`bu u iznosu od 320,55 KM i sudske takse na odluku u iznosu od 100,00 KM, {to ukupno iznosi 420,55 KM. SUDIJA Sedina Durakovi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se mogu podnijeti za svaku navedenu organizacionu cjelinu, odnosno prostor pojedina~no, ili, u slu~aju da podnosilac prijave `eli u~estvovati u nadmetanju za ve}i broj poslovnih prostorija, mo`e podnijeti jednu prijavu, s tim da u istoj treba precizno nazna~iti koje poslovne prostorije `eli zakupiti i koju visinu zakupnine nudi. Prijava za oglas, odnosno ponuda treba da sadr`i: - podatke o nazivu, odnosno imenu i prezimenu ponu|a~a i podatke o sjedi{tu, odnosno prebivali{tu sa adresom - oznaku organizacione cjeline, odnosno prostor na koji se ponuda odnosi - iznos zakupnine koji se nudi Uz prijavu na oglas, ponu|a~ je du`an prilo`iti - kopiju rje{enja o upisu u sudski registar - kopiju akta o odre|ivanju JIB-a - dokaz o uplati depozita - kopiju rje{enja o odobrenju obavljanja djelatnosti (du`na dostaviti fizi~ka lica) - izjavu da preuzima radnike koji su radili u tom prostoru do izdavanja u zakup - izjavu da }e obavljati istu djelatnost koja se obavljala u tom prostoru do izdavanja u zakup Sve kopije gore navedenih priloga trebaju biti ovjerene od nadle`nog organa (notara ili op}ine). Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Poslovne prostorije koje se daju u zakup mogu se razgledati svakim radnim danom od 12 do 15 sati. Otvaranje prijava - ponuda izvr{i}e Komisija imenovana od Nadzornog odbora 28. 12. 2012. godine u 10 sati, a o rezultatima ponu|a~i }e biti obavije{teni u roku od 8 dana. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone 030 511-914 ili 030 511-851.

OGLAS
PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti dug u iznosu od 10.684,97 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 13. 5. 2010. godine pa do isplate, te nadoknaditi mu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 420,55 KM, a sve u roku od 30 dana.

26

KULTURA

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Koncert u Bo{nja~kom institutu
Udru`enje gitarista Federacije Bosne i Hercegovine organizira koncert Las Cuerdas del Alma, koji }e se odr`ati sutra u 20 sa ti u Bo {nja ~kom in sti tu tu Fondacija Adila Zulfikarpa{i}a u Sarajevu. Nastupit }e gitaristi \ani [ehu i Adnan Alagi}, sopranistica Aida ^orbad`i} i violinistica Yeon Ju Jeong, a na koncertu }e biti izvedena djela {panskih autora I. Albeniza, M. de Falle, F. Sora, P. Sarasatea, F. G. Lorce.

Las Cuerdas del Alma

Dvije decenije Ars Aevija

Ba{tina koju moramo ~uvati
Kako se fokusirati na ro|endan kada niko ne ispunjava svoja obe}anja niti mari za umjetnost i kulturu u Sarajevu?
Ta~no prije 20 godina, u jeku opsade Sarajeva, nekoliko ljudi je do{lo na ideju koja se tada ~inila utopijskom. Pozvali su najeminentnije umjetnike svijeta da poklone svoje radove Sarajevu, kako bi se formirala kolekcija Ars Aevi, zbirka umjetni~kih djela koja bi bila nukleus budu}eg Muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu. Dvije decenije poslije, projekt Ars Aevi skoro je delo`iran iz prostora u kojem se privremeno nalazi (Dom mladih), a Muzeju kojeg je kreirao Renzo Piano ni traga, osim prazne ledine na kojem treba da bude izgra|en. Sve to ponukalo je Envera Had`iomerspahi}a, osniva~a kolekcije, da javno izrazi nezadovoljstvo u~injenim od vlasti, {to je kulminiralo i njegovom ostavkom koja bi upravo od ro|endana trebala biti efektivna.

“Cosa Nostra” u Travniku

Ljubavni trougao
U travni~kom Centru za kulturu ve~eras u 19 sati bi}e izvedena komedija koja je ve} imala veliki uspjeh pred sarajevskom publikom. Naime, Travni~ani }e imati priliku u`ivati u komediji "Cosa Nostra", koja govori, kako ka`u autori, "o `e na ma, ne vjer nim mu{karcima, strategijama, igrama na sre}u, prijateljstvu i brdu para". "Cosa Nostra" je, ustvari, duhovita pri~a o dvije `ene koje se susre}u u nesvakida{njem ambijentu i zaklju~uju da su u ljubavnom trokutu s jednim mu{karcem. Traje borba, smi{lja se strategija, prave planovi... pitanje je kome }e on na kraju pripasti? - Glumica Minka Mufti}, koja je autor ~itavog projekta, raduje se svakom igranju predstave i u`iva igraju}i `ivotne avanture dvije `ene - od momenta upoznavanja, do

U fokusu je proslava dvodecenijskog ro|endana kolekcije

Foto: A. KAJMOVI]

dono{enja klju~ne odluke {ta u~initi u veoma va`nom trenutku svog `ivota. Njena partnerica u predstavi je Belma Ko{uti}, izvanredna mlada glumica koja se izvrsno sna{la u `anru komedije te iznova odu{evljava duhovitim improvizacijama, saop}ili su iz umjetni~ka grupe Satya, koja stoji iza predstave. Pored Satye, realizaciju predstave pomogao je i Centar za kulturu Sarajevo, a saradnici su Marijela Margeta-Ha{imbegovi}, Mirela Trepani}, Edita Hajrulahovi} i N. S. Adis Omerovi}.

^etiri specijalna dana
Ipak, za ro|endan dolaze dobre i pozitivne vijesti - na inicijativu predsjednika i upravnih organa fondacije Ars Aevi, Had`iomerspahi} ostaje na funkciji sve dok se ne dovr{e definitivni pregovori sa vlastima. Njegova energija, ~ini se, ipak ne jenjava. - Uvjeren sam da i na ovaj na~in nudim novi podsticaj odgovornim ~elnim li~nostima na{e u`e i {ire dru{tveno-politi~ke javnosti, da kona~no postignu dogovor o kolektivnom djelovanju na ostvarenju finalne faze projekta Ars Aevi, kazao je Had`iomerspahi} na ju~era{njoj konferenciji za medije na kojoj je u stvari u fokusu bila proslava dvo-

Novogodi{nja pjesni~ka ve~er
U sklopu programa Knji`evna scena, Dru{tvo pisaca BiH ve~eras prire|uje novogodi{nju pjesni~ku ve~er, odnosno dru`enje uz poeziju pod nazivom "Jednog dana postat }u misao" u Domu pisaca (Kranj~evi}eva 24), s po~etkom u 19 sati. Na ovoj pjesni~koj ve~eri sudjeluju: Bisera Alikadi}, Ljubica Osto-

Postat }u misao

ji}, Ferida Durakovi}, Fadila Nura Haver, Adisa Ba{i}, Suzana Lovri}, Jasmina Hanjali}, Aida [e~i}-Nezirevi}, Mirsad Be}irba{i}, Ahmed Buri}, [efik Daupovi}, Had`em Hajdarevi}, Admiral Mahi}, Dragan Mu~ibabi}, Senadin Musabegovi}, Mile Stoji}, Faruk [ehi} i Anto Zirdum, a urednica i voditeljica je Fadila Nura Haver. An. [.

decenijskog ro|endana kolekcije nemjerljive vrijednosti. Ali, kako se fokusirati na ro|endan kada niko ne ispunjava svoja obe}anja niti mari za umjetnost i kulturu u Sarajevu? - Ako bi se odnosili prema stvarnosti onako kako nam se name}e, ni grada ni dr`ave ne bi bilo, odgovara Had`iomerspahi} i dodaje: - Mi imamo ba{tinu koju smo du`ni za{tititi, i ako bismo se prepustili nerazumijevanju politi~ara, svi bismo propali vrlo brzo. Mi mo`emo i moramo da se odupremo, jer ne postoji Ars Aevi radi mene ili nekoliko nas, nego je on, uz Zemaljski muzej BiH i ogromno naslije|e svih kultura ba{tina koju moramo da ~uvamo i njegujemo. Iako, dakle, u ogromnim problemima, Ars Aevi u svrhu obilje`avanja godi{njice, ponudio je bogat program obilje`avanja. Tako }e ve~eras u 19 sati u depou Ars Aevi biti odr`an susret prijatelja projekta, koji }e se podsjetiti na utopijske vizije koje su na kraju i ostvarene. Sutra }e na istom mjestu u 15 sati biti odr`an susret sa javnim i politi~kim djelatnicima, kojima }e biti prezentirano ono {to je do sada u~injeno, ali }e im biti predo~ene ~injenice koliko malo u stvari treba jo{ napraviti da bi se cijeli projekt zaokru`io. Tako|er, na datum koji ina~e slovi kao ro|endan kolekcije, bi}e predstavljen i no-

vi, dugoro~ni, 40-godi{nji plan razvoja Ars Aevi kolekcije. Na dan nestanka planete Zemlje, 21. decembra, u Ars Aevi depou bi}e vrlo `ivo. Pod nazivom "Terzo Paradiso", u prostoru depoa susre{}e se autori i potpisnici deklaracije Ars Aevi, "mudri ljudi", kako ih Had`iomerspahi} naziva, kako bi u inat proro~anstvu razgovarali o boljoj budu}nosti, sve u pozitivnom duhu i sa dubokim entuzijazmom. - Naziv "Terzo paradiso" (tre}i raj) dolazi od Michelangela Pistoletta, umjetnika koji je prvi oformio kolekciju umjetnina za Ars Aevi, i koji ovaj datum do`ivljava potpuno druga~ije - po njemu, to je linija ne kada }e svega nestati, nego je to po~etak novog doba, trenutak kada }e mudrost zamijeniti glupost, objasnio je Had`iomerspahi}.

Iznena|enje za smak svijeta
Kamo sre}e da je Pistoletto u pravu. Posebno iznena|enje koje Had`iomerspahi} nije htio otkriti, pripremljeno je za pono} tog famoznog 23. decembra. A posljednjeg dana obilje`avanja dvije decenije projekta, u subotu, 24. decembra, direktor Narodnog muzeja Crne Gore predstavi}e izlo`bu "Fluidentiteti" u Umjetni~koj galeriji BiH, koja je u stvari nova kolekcija svjetskih umjetnina za Ars Aevi.
N. SELIMOVI]

Istra`ivanja i osporavanja

Pokoravanje gena
Knji`evnost

Anga`man i intelektualna svestranost
Franci Novak

Ljudi kao biljke

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

KULTURA
Performans u Charlami

27

Akademik Abdulah Sidran u Tuzli

Grah za Iliju Ladina
Svi umjetnici koji u subotu, 22. prosinca, u 12 sati do|u u Charlamu i koji napi{u pjesmu na okvirnu temu jednog Ilijinog stiha "Pi{e{ li?" sudjeluju u natjecanju za nagradu "Grah za Iliju Ladina". Ove godine umjetni~ki performans pod nazivom "Grah za
Sa ju~era{njeg sastanka u Tuzli

Prvi dobitnik nagrade "Grah za Iliju Ladina" pjesnikinja je Ferida Durakovi} za pjesmu "Nemoj jesti sam"
svoje radove, a performans zavr{ava u 16 sati. Od Segora Had`agi}a, dramaturga i bh. mladog redatelja koji je snimio kratki igrani film "Kako je Ilija Ladin predavao njema~ki", a koji su sudionici knji`evnog skupa "Grah za Iliju Ladina" odr`anog u Podlu-

Jo{ ~eka odgovor o Nagradi “Me{a Selimovi}”
Pro{lo je vi{e od tri mjeseca kako sam podnio `albenu predstavku kolegiju Op}inskog vije}a Tuzla sa molbom i zahtjevom da se ispita pravna valjanost svih procedura u vezi sa dodjeljivanjem nagrada, isti~e Sidran
Akademik Abdulah Sidran, najve}i `ivu}i bh. pisac i pjesnik, ju~er je u Tuzli opunomo}io pravnika i vije}nika Mirnesa Ajanovi}a da u narednom periodu prati i zastupa slu~aj isklju~ivanja njegovog romana "Otkup sirove ko`e" iz konkurencije za Nagradu “Me{a Selimovi}” . stavku kolegiju Op}inskog vije}a Tuzla sa molbom i zahtjevom da se ispita pravna valjanost svih procedura u vezi sa dodjeljivanjem nagrada "Me{a Selimovi}" ove i svih prethodnih godina. Jer, moja je tvrdnja da je nagrada svih godina dodjeljivana bez neophodne pravne ure|enosti - nema dokumenata o formiranju `irija, pravilnika o radu `irija, poslovnika o radu `irija, nema zapisnika, nema obaveza da se `iri ikada sastane... Pro{lo je tri mjeseca i meni niko ni{ta nije odgovorio, kazao je u izjavi za na{ list Sidran. On je naglasio da ne `eli izazivati afere i skandale, niti skretati pa`nju na sebe, nego jednostavno `eli da se pravno uredi dodjeljivanje nagrade, koja nosi ime velikog pisca. - Zbog toga sam i do{ao kod gospodina Ajanovi}a, da ga opunomo}im da taj moj predmet prati i gura na op}inskim orgaIlija Ladin

nima i ako treba pokrene postupke na komisijama za ljudska prava, na odborima za zakonitost rada, onako kako on bude procijenio, rekao nam je Sidran nakon sastanka, na kojem je prisustvovao i njegov prijatelj, novinar i publicista Ekrem Avdi}.

Povrije|ena prava
Ajanovi} je istakao da je evidentno da su povrije|ena prava Sidrana i da postoje odre|ene neregularnosti prilikom samog provo|enja procesa odre|ivanja nagrade u proteklom periodu. - Iz tih razloga tra`i}u da se u okviru Op}inskog vije}a poduzmu sve mjere kako bi se utvrdilo {ta je to bilo od nepravilnosti. I naravno, kada se utvrdi takvo stanje, tra`i}u da se u narednom periodu donesu odre|eni akti, pravilnici, kako bi se sve dovelo u okvire zakonitosti i kako u budu}nosti ne bi bilo problema, kazao je Ajanovi}. S. KARI]

Nagrada za 2011. pripala je Feridi Durakovi}

Ne `eli skandal
Podsjetimo, stru~ni `iri u sastavu predsjednik Zdenko Le{i}, te ~lanovi Mirjana \or|evi}, Irfan Horozovi}, Andrej Nikolaidis i Predrag Matvejevi} odlu~io je u septembru ove godine Sidranovo djelo isklju~iti iz konkurencije, jer navodno nije ispunjen osnovni kriterij - mora biti roman. Ovakva odluka tada je izazvala velike rasprave u bh. javnosti, ali i naljutila Sidrana, koji je uputio pismo tuzlanskom na~elniku Jasminu Imamovi}u. - Pro{lo je vi{e od tri mjeseca kako sam podnio `albenu pred-

Iliju Ladina u Charlami", kako je i navedeno, bit }e odr`an u sarajevskoj Skenderiji, u prosto ru Cen tra kul tur nih aktivnosti Charlama, kada }e sudionici, nakon sve~anog otvaranja, obi}i aktualni Zimski salon knjige. Program se nastavlja u 13 sati dodjelom nagrade "Grah za Iliju Ladina" za 2011. koja je pripala Feridi Durakovi}, a ~iji je nov~ani iznos 500 KM, te prikazivanjem snimaka s jedne davne knji`evne ve~eri Ilije Ladina u kultnom Zvonu. Nakon toga, pjesnici }e ~itati

govima pro{le godine imali priliku pogledati, saznajemo da se na skup u Charlamu dolazi bez posebnog osobnog pozivanja, te da svi umjetnici koji do|u i koji napi{u pjesmu na navedeni jedan Ladinov stih sudjeluju u natjecanju za nagradu "Grah za Iliju Ladina". Umjetnici koji `ele sudjelovati u ovom programu svoj dolazak mogu najaviti i pjesme poslati e-mailom na: kolonija.ilije.ladina@gmail.com, a i oni koji se ne stignu javiti mailom dobro su do{li. An. [IMI]

28

OGLASI
za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 21. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, raspisuje

Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo u saradnji sa investitorom TIBRA Pacific d.o.o. upu}uje

JAV N I O G LAS

POZIV
Zainteresiranoj javnosti za u~e{}e u postupku izdavanja okolinske dozvole za kotlovnicu instalirane snage 3,5 MW u sklopu stambeno-poslovnog kompleksa TIBRA II STUP NUKLEUS Predlo`ena aktivnost: Kotlovnica instalirane snage 3,5 MW Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo Na~in u~e{}a javnosti: Zainteresirana javnost mo`e izvr{iti besplatan uvid u zahtjev za izdavanje okolinske dozvole i prilo`enu dokumentaciju u Ministarstvu prostornog ure|enje i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo, Ul. reisa D`. ^au{evi}a 1, Sarajevo, soba 340, od 14 do 16 sati, te u pisanoj formi podnijeti ovom Ministarstvu primjedbe i sugestije vezane za zahtjev u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva. Zahtjev je dostupan i na web stranici Ministarstva http://mpz.ks.gov.ba/sektori/okolis/okolinske_dozvole/rasprave.

1/01 Komandir Odjeljenja sudske policije SEKTOR ZA PRAVOSUDNE ORGANE Odjeljenje sudske policije 1/01 Komandir Odjeljenja sudske policije Opis poslova i radnih zadataka: Komandir Odjeljenja sudske policije, u obavljanju svojih poslova i u upravljanju radom sudske policije, u svemu postupa u skladu sa ~lanom 9. Zakona o sudskoj policiji i propisima ministra pravde donesenim na osnovu ~lana 9. Zakona o sudskoj policiji. Posebni uslovi: VII stepen stru~ne spreme; najmanje 7 godina radnog iskustva kao slu`benik sudske policije ili iskustva na sli~nim zadacima u slu`bama za provedbu zakona; zdravstvene i psihofizi~ke standarde utvr|ene propisima koje donosi ministar; polo`en stru~ni (upravni) ispit. Status: dr`avni slu`benik na polo`aju {efa unutra{nje organizacione jedinice. Pripadaju}a osnovna neto plata: 1.545,99 KM. Broj izvr{ilaca: jedan (1) izvr{ilac. Napomena za sve kandidate: - Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i op}e uslove propisane ~lanom 22. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine. - Za provo|enje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formira}e se jedna (1) Komisija za izbor. Potrebni dokumenti: Ovjerene kopije: - fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6. 4. 1992. godine), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slu~aju da visoko{kolska ustanova dodatak diplomi nije uop{te izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je du`an da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visoko{kolske ustanove da dodatak diplomi nije uop{te izdat niti za jednog diplomca; - uvjerenja o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - potvrde ili uvjerenja kao dokaza o tra`enoj vrsti radnog iskustva; - dokaza o ispunjavanju zdravstvenih i psihofizi~kih standarda utvr|enih propisima koje donosi ministar; - uvjerenja o polo`enom stru~nom upravnom, odnosno javnom ispitu; - popunjen i potpisan obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu BiH: isti mo`ete preuzeti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne mo`e slu`iti kao dokaz bilo kojeg uslova iz teksta oglasa, isti olak{ava rad organu koji vr{i izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati tra`enom dokumentacijom. Obratiti pa`nju na sljede}a dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu slu`iti kao valjan dokaz: - Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu, - U pogledu dokazivanja dr`avljanstva ne treba dostavljati li~nu kartu, neva`e}e uvjerenje o dr`avljanstvu, odnosno uvjerenje starije od {est mjeseci, - U pogledu dokazivanja stru~nog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stru~nih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o polo`enom ispitu za sudiju za prekr{aje i sl. - U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knji`icu koja dokazuje samo radni sta`, te ne mo`e biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rje{enje ili odluka o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo po~etak radnog anga`mana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rje{enje ili odluka o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog anga`mana i sl. budu}i da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Tako|er, ne dostavljati dokumenta koja ne sadr`e elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidirano navedeno sljede}e: osnovne generalije, vrsta {kolske spreme u okviru radnog mjesta, tj. stru~na sprema predvi|ena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog anga`ovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tra`ene vrste radnog iskustva, - Nepotpisan i nepopunjen prijavni obrazac ne dostavljati. Kandidati koji budu uspje{ni na pisanom dijelu stru~nog ispita obavezni su na usmeni dio stru~nog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom, ne}e mo}i pristupiti istom. Iznimno, a u slu~aju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi tra`eno uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja du`nosti, u suprotnom, skida se s liste uspje{nih kandidata. Javni konkurs se provodi u skladu sa Odlukom o na~inu polaganja javnog i stru~nog ispita ("Slu`beni glasnik BiH", br. 96/07 i 43/10). Gradivo i pravni izvori, odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvr|eni su Programom polaganja javnog ispita ("Slu`beni glasnik BiH", br. 28/08 i 18/12). Sva tra`ena dokumenta, osim uvjerenja o nevo|enju krivi~nog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 8. 1. 2013. godine, putem po{tanske slu`be preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu BiH "Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine" 71 000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne}e se razmatrati. Decembar 2012. godine DIREKTOR Neven Ak{amija

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeni~ko-dobojski kanton OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-DN-12-001 341 Te{anj, 13. 12. 2012. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. a u vezi sa ~l. 88. st. 2. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-12-001 341, a po zahtjevu "MEVA-KOMERC" DOO Te{anj, zastupan po direktoru Mevi} Mirsadu, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana po novom premjeru u posjedovni list broj 531 katastarska op}ina Mrkoti}, ozna~ena sa: - k.~. br. 42/3 zv. "Benzinska pumpa", ekonomsko dvori{te povr{ine 2.094 m2 i benzinska stanica povr{ine 147 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera k.~. br. 519/4 zv. "Benzinska pumpa", ekonomsko dvori{te

povr{ine 2.094 m2 i benzinska stanica povr{ine 147 m2, upisana u ZK ul. br. 618 k.o. SP - Kalo{evi}. Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedene nekretnine je DOO "MEVA KOMERC" Te{anj, Kalo{evi} bb, sa dijelom 1/1, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici nekretnine u ZK ul. br. 618 k. o. SP - Kalo{evi} upisani Du|ak (Ivan) Dragan, Du|ak (Ivan) Franjo, Du|ak (Ivan) Kata, Glava{ r. Du|ak Jelena, Du|ak (Ivan) Marica, Dud`ak r. Fazeka{ Er`ika, Marelja r. Dud`ak Jozefina, Du|ak (Ivan) Ivo, Mevi} (Omer) Halil, Mevi} (Meho) Asim, Mevi} Muhiba, Mevi} (Halil) Red`o, Mevi} r. Iri{ki} [evala, Fati} (Edhem) Amir, Mevi} (Halil) Mirsad, Marelja (Josip) Dragan, Marelja (Josip) Stipo i Marelja (Josip) Josip. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Aldin [abanovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 064378 08 P Sarajevo, 19. 11. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudac Nada Papo, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja D`evada Reki} iz Sarajeva, ulica Provare broj 38, zastupan po punomo}nicima Amiru Salihagi} i Arminu Mu{ija, advokatima iz Sarajeva, protiv tu`enika Bor banka d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana broj 18, Sarajevo i drugi, radi utvr|enja i dr., v.s. 11.000,00 KM, objavljuje sljede}i:

POZIV
Pozivaju se tu`enici: Dru{tvo "Nekretnine 2 A" d.o.o. Sarajevo, Senad Luka~evi}, Avdija Arben i Vojka Miri} na glavnu raspravu, koja }e se kod ovog suda odr`ati u ~etvrtak, 7. 2. 2013. godine, u 10.15 sati, soba broj 313/III. NAPOMENA: Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`enik, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegova prisustva (~l. 97. stav 4. Zakona o parni~nom postupku). Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDAC Nada Papo, s. r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 65 0 Mals 132075 10 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM Direkcija Sarajevo (Bihnet), protiv tu`enog Vis Co Dru{tvo za proizvodnju, promet, usluge, unutra{nju i vanjsku trgovinu d.o.o. Sarajevo, na adresi Hasana Su}eske do br. 12, radi duga od 229,25 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03)

O BdostaAV LodgoU- J E J vu tu`be na J vor Dana 19. 3. 2010. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 229,25 KM, pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 194,68 KM sa zakonskom zateznom kamatom po pojedina~nim iznosima kako slijedi: - na iznos od 16,20 KM po~ev od 25. 5. 2009. godine - na iznos od 43,75 KM po~ev od 25. 6. 2009. godine - na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 7. 2009. godine - na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 8. 2009. godine - na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 9. 2009. godine - na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine - na iznos od 29,25 KM po~ev od 25. 11. 2009. godine - na iznos od 23,05 KM po~ev od 25. 12. 2009. godine pa do kona~ne isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pisani odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 227563 12 P Sarajevo, 12. 12. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija D`idi} Sanela, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enih JUKI] JOSIPA iz Posu{ja, ul. Dalmatinska bb i LEKO ANTE iz Posu{ja, ul. Bro}anac bb, radi duga v.s.p. 23.133,04 KM van ro~i{ta donio je 12. 12. 2012. godine sljede}u:

P R E Spu{tanja U UD zbog pro
Tu`eni JUKI] JOSIP I LEKO ANTE du`ni su solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 17.876,64 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 13. 1. 2012. godine kao dana podno{enja tu`be, pa do dana isplate, iznos od 1.974,13 KM na ime obra~unate kamate na dan 7. 12. 2011. godine, iznos od 2.917,27 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 7. 12. 2011. godine, iznos 365,00 KM na ime naknada za opomene uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 793,99 KM, a sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetnjom izvr{enja.

Obrazlo`enje
Dana 13. 1. 2012. godine ovaj sud je zaprimio tu`bu tu`itelja protiv tu`enih radi duga. U tu`bi je navedeno da je 14. 6.

2006. godine tu`itelj zuklju~io ugovor o potro{a~kom kreditu broj 30629/2 sa Juki} Josipom u svojstvu korisnika kredita i Leko Antom u svojstvu jemca te da je tu`itelj po osnovu navedenog ugovora odobrio prvotu`enom kredit u iznosu od 25.000,00 KM sa rokom otplate od 120 mjeseci te drugim uslovima iz ugovora te obzirom da prvotu`eni nije izvr{io redovnu uplatu mjese~nih rata, to je tu`ilac opominjao tu`ene o stanju duga uz poziv za izmirenje preostalih dospjelih obaveza, pa kako tu`itelj nije mogao namiriti svoje potra`ivanje mirnim putem, to je u skladu sa ugovorom o potro{a~kom kreditu broj 30629 od 14. 6. 2006. godine izvr{io obra~un kamata na dan 7. 12. 2011. godine te da ukupan dug na dan 7. 12. 2011. godine iznosi 23.133,04 KM pa je predlo`eno da sud donese odluku kao u izreci presude. Kako tu`eni u ostavljenom zakonskom roku iz ~lana 70 stav 1 ZPP-a i to prvotu`eni od 25. 5. 2012. godine, a drugotu`eni od 19. 9. 2012. godine kao dana prijema tu`be sa prilozima i dopisom u kojoj tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja nisu dostavili pisani odgovor na tu`bu, to je tu`beni zahtjev usvojen primjenom odredbi ~lana 182 ZPP-a. Odluku o tro{kovima postupka sud je donio na osnovu ~lana 386 stav 1 ZPP-a i isti se sastoji od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 693,99 KM i takse na presudu u iznosu od 100,00 KM, {to ukupno iznosi 793,99 KM sve u skladu sa Zakonom o sudskim taksama. SUDIJA D`idi} Sanela POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba u smislu odredbi ~lana 183 stav 1 ZPP-a.

TEMA - OPRAVDANOST PRIMJENE DNEVNIH SVJETALA OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

AUTOSVIJET

UPALITI ILI UGASITI?
Upotreba dnevnih svjetala ili tzv. “kratkih svjetala” u našoj zemlji je zakonska obaveza, iako se u posljednje vrijeme sve više govori o mogućem ukidanju ove obaveze, a u tom slučaju izbor o upotrebi svjetala ostao bi na vozačima... Str. 30

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 19. decembar 2012. godine

PREPORUKA

SIGURNOST

TEST - KIA RIO SPORT SEDAN 1.2 CVVT EX

ZIMSKA GUMA NEMA ALTERNATIVU
SVA ISTRAŽIVANJA I MJERENJA SU POKAZALA DA U ZIMSKIM USLOVIMA VOŽNJE NA VLAŽNOJ PODLOZI I PRI NISKIM TEMPERATURAMA, ZIMSKA GUMA NEMA ALTERNATIVU, TE JE JEDAN OD NAJBITNIJIH FAKTORA ZA SIGURNOST...
STR. 33

MALA LIMUZINA VELIKIH MOGUĆNOSTI

SNOVI

AUDI R8

MAMAC ZA UZDAHE
JEDAN OD NAJMLAĐIH SUPERAUTOMOBILA DANAŠNJICE BRZO JE STEKAO POPULARNOST KOD BOGATIH I SLAVNIH, A ISTOVREMENO PREDSTAVLJA SAN ZA ONE KOJI NE MOGU DA GA SEBI PRIUŠTE...
STR. 34

Limuzinska izvedba novog Ria skladno je dizajnirana, potpuno opremljena, sa prostranom kabinom i raskošnim prtljažnikom, te savremenim benzinskim agregatom, koji odlikuju miran rad i skromna potrošnja... Str. 32

30

AUTOSVIJET

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Volkswagen

NOVE INVESTICIJE U RUSIJI
Volkswagen je najve}i strani investitor u Rusiji. Od 2006. godine do danas kompanija je u tu zemlju investirala milijardu eura, uglavnom u postrojenja i razvoj novih modela, a sada }e se taj broj pove}ati, jer }e njema~ki proizvo|a~ u naredne tri godine investirati dodatnih 860 miliona eura. Skoro 250 miliona eura, od te sume, bi}e potro{eno za izgradnju potpuno nove fabrike na 30.000 kvadratnih metara, u gradu Kaluga, gdje VW ve} ima jednu fabriku u kojoj se proizvode VW Polo, Tiguan, [koda Fabia i Octavia. Oficijelna ceremenija ve} je odr`ana, a prisustvovao joj je i ruski premijer Dmitry Medvedev. Nova fabrika }e imati kapacitet od 150.000 jedinica godi{nje, a od 2015. godine u tom postrojenju }e se proizvoditi i 1.6-litarski benzinski agregat iz EA 211 serije. Do 2016. godine, barem 30 posto VW vozila proizvedenih u Rusiji ima}e i agregate iz ove zemlje.

Tema - Opravdanost primjene dnevnih svjetala

Obaveza sa dobrim i lošim stranama
Ovog ljeta napunilo se šest godina od kada je u BiH počela primjena ~lana 90. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, u kojem je navedeno „Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju da budu upaljena kratka svjetla”...
[estogodi{njicu primjene takozvanih „dnevnih svjetala” obilje`ila je inicijativa predstavnika administracija gradova Banjaluke i Sarajeva da se ona „ugase” ta~nije da se njihov efe, kat na bezbjednost saobra}aja u BiH stru~no preispita. Za taj posao Ministarstvo transporta i komunikacija BiH zadu`i} e odre|enu radnu grupu, koja }e razmotriti navedene inicijative te donijeti zaklju~ak da li su „dnevna svjetla” na bh. putevima opravdala o~ekivanja. Oni koji se zala`u za promjene ~lana 90. smatraju da je na{a zemlja geografski specifi~na i „pogodna” za uvo|enje selektivne obaveze po pitanju upotrebe „dnevnih svjetala” odnosno , da ona nemaju prakti~nu svrhu u gradskim sredinama, gdje samo pove}avaju potro{nju energije i zaga|enje ~ovjekove `ivotne sredine. Kao jedan od najsna`nijih argumenata koji protivnici „dnevnih svjetala” koriste u nastojanju da opravdaju svoju inicijativu navodi se primjer Austrije, koja je nakon istra`ivanja jednog doma}eg instituta poslije tri godine primjene, 2008. ukinula obavezno paljenje dnevnih svjetala na njenoj teritoriji. Austrijska studija je izme|u ostalog kao najja~e argumente o {tetnom efektu „dnevnih svjetala” navela zaga|enje `ivotne sredine, pove}anje tro{kova eksploatacije vozila, ali i ugro`avanje sigurnosti motociklista i pje{aka u gradskim sredinama, gdje je zabilje`en puno ve}i broj stradanja ove dvije grupe u~esnika u saobra}aju u odnosu na period kada se vozilo bez „dnevnih svjetala” . upaljenim „dnevnim svjetlima” ubrzo su se pridru`ile i najbli`e kom{ije Danska, Estonija, Letoniji, Island... a vremenom i ostale evropske zemlje poput Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Rumunije, Austrije, ^e{ke, BiH...

Zvani~no

OSVJEŽEN MERCEDES E KLASA

Sve po~elo u Skandinaviji
Podsje}amo da su „dnevna svjetla” kao obavezu na evropskom kontinentu 1970. godine prve uvele skandinavske zemlje - Norve{ka, Finska i [vedska. Specifi~ni uslovi vo`nje, odre|eni najte`im

Preporuka i obaveza
U nekim od navedenih zemalja upotreba dnevnih svjetala je svedena na nivo „preporu~uje se” ili je kao u Hrvatskoj , odre|ena godi{njim dobima. Ljeti se preporu~uje, a zimi je obavezna. Svojevrsno interesovanje za ovu obavezu pokazali su Italija, Ma|arska, Portugal i Rusija, u kojima je upotreba „dnevnih svjetala” obavezna na saobra}ajnicama izvan grada i na putevima u regijama sa specifi~nim vremenskim prilikama (planine, rije~ne kotline, okolina jezera). Njema~ka je od 2005. svojim voza~ima preporu~ila upotrebu „dnevnih svjetala” i podr`ala doma}e proizvo|a~e automobila u namjeri da serijski ugra|uju sisteme za automatsko paljenje svjetala. Sli~an sistem ima i [vajcarska. U Gr~koj su „dnevna svjetla” tokom dana zabranjena, a u Francuskoj obavezna za motocikle. Podsje}amo da je u nastojanju da ujedna~i pravila po ovom pitanju Evropska komisija nalo`ila proizvo|a~ima automobila da od 2011. godine

Prije zvani~nog predstavljanja na salonu u Detroitu, Mercedes je objavio set fotografija osvje`ene E klase i neke detalje za njih. Automobil sada ima druga~iji izgled, s obzirom na to da je prednja maska pretrpjela znatne, promjene a izmijenjene su i svjetlosne sekcije, koje su sada izvedene u LED tehnologiji. Promjena ima i u unutra{njosti, a uglavnom se ti~u potpuno novih sistema za sigurnost. Prije svega, tu je tre}a generacija Distronic Plusa, Active Lane Keeping Assist, Adaptive Highbeam Assist Plus, Active Parking Assist, Traffic Sign Assist... [to se agregata ti~e, oni }e biti u rasponu snage od 184 do 408 KS u benzinskim izvedbama, dok }e dizelski agregati nuditi snagu od 136 do 252 KS. Tako|e, tu je i hibridna verzija E 300 Bluetec Hybrid, koja dolazi u kombinaciji sa 2.2-litarskim dizela{em i elektromotorom od 26 KS. U jesen naredne godine pojavi}e se E63 AMG, koji }e biti sna`niji od aktuelne generacije koja je opremljena 5.5-litarskim twin-turbo motorom sa 518 KS.

Kazne Prema Zakonu o prekršajima vozači koji na bh. putevima tokom dana upravljaju vozilom bez upaljenih kratkih svjetla biće kažnjeni sa 30 KM
vremenskim prilikama, koje karakteri{u obilje padavina, prevashodno snijega i ki{e, te guste magle, ovakvu odluku brzo su u~inili opravdanom. Po{to su voza~i u tim zemljama ionako ve}i dio godine po danu vozili sa upaljenim svjetlima, nije im bilo te{ko da se priviknu na zakonsku obavezu. Pomenutim zemljama sa obavezno

L Automobil Magazin

TROFEJ ZA DACIA STRATEGIJU

Dacia je nagradu za strategiju, prema mi{ljenju stru~nog `irija, dobila zbog izra`ene dinamike razvoja i svojevrsne modelske ofanzive. To se prije svega odnosi na predstavljanje nekoliko novih modela, koji nastavljaju pri~u o pouzdanim i cjenovno prihvatljivim automobilima, te nude odli~nu vrijednost za ulo`eni novac. Naime, Dacia je u ovoj godini predstavila ~ak {est novih modela i to Lodgy, zatim Dokker i Dokker Van, te novu generaciju modela Logan, Sandero i Sandero Stepway. Dacia je od prve pojave 2004. godine do sada znatno rasla, te postala prepoznatljiv automobilski brend, koji je izmijenio moderno poimanje automobila.

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.
Chevrolet

AUTOSVIJET
OSTVARI „AMERIČKI SAN“

31

U nagradnoj igri „Osvoji ameri~ki san“ Chevrolet te vodi u New York. Na Facebook stranici Chevrolet Bosna i Hercegovina mo`e{ osvojiti putovanje u zemlju u kojoj je prije vi{e od 100 godina po~ela pri~a o Chevroletu. Glavna nagrada je putovanje za dvije osobe u New York na sedam dana. Uz glavnu mogu se osvojiti i brojne utje{ne nagrade. Nagradna igra traje do 30. decembra. Za odlazak u Veliku jabuku zaigraj na www.facebook.com/Chevrolet.Bosna.i.Hercegovina. Louis Chevrolet po~etkom pro{log vijeka jo{ kao mladi} emigrirao je iz [vajcarske u Sjevernu Ameriku u potrazi za boljim `ivotom. Ubrzo se proslavio kao voza~ trka}ih automobila, a u novembru 1911. osnovao je kompaniju Chevrolet Motor Company. [to za tebe zna~i „ameri~ki san“ opi{i na Chevrolet Bosna i Hercegovina Facebook profilu, a ukoliko bude{ sretne ruke, mo`da ti se i ostvari!

Zanimljivo

M KLASA ZA PAPU
svi njihovi novi modeli moraju imati ugra|ena posebna dnevna svijetla, koja se automatski pale pri startovanju motora i zavisno od izvedbe tro{e od 25 do 30 odsto manje energije u odnosu na klasi~na.
Mercedes je nastavio tradiciju dugu 80 godina. Ponovo je uru~en „papamobil“ za papu, a automobil ima znak Mercedesa. Diter Zetche je izrazio zadovoljstvo {to }e se papa voziti u Mercedesu, te je posebno zadovoljan {to Mercedes ima poseban odnos s Vatikanom. Papa Benedikt XVI je prije nekoliko dana ve} koristio automobil, u Rimu u jednom vjerni~kom obredu. Papamobil je opremljen najsavremenijim tehnolo{kim rje{enjima dostupnim u aktuelnoj M klasi. Za razliku od nje, ovaj automobil je druga~iji u unutra{njosti, sa vi{e prostora, a evidentna je i pove}ana du`ina i lak{i pristup unutra{njosti. Pogled pape u novom papamobilu bi}e bolji, s obzirom na velika bo~na stakla. U centralnom dijelu automobila smje{tena je stolica za papu izra|ena od najfinije ko`e. Kao {to je bio slu~aj i sa prethodnim „papamobilima“ i ovaj je ofarban u dijamantsko bijelu boju.

NJEMA^KA ISTRA@IVANJA
Istra`ivanja njema~kih stru~njaka pokazala su da se pove}anjem prosje~ne potro{nje od 0,2 litara na 100 km (sa upaljenim svjetlima), na 46 miliona putni~kih vozila emitovanje ugljen-dioksida pove}ava 2,8 miliona tona. Zbog ve}e potro{nje goriva, ali i pove}ane zamjene sijalica i njihovog servisa pove}ava se tro{ak eksploatacije vozila. Kao jedina svijetla ta~ka u ovom istra`ivanju je naveden podatak o smanjenom broju saobra}ajnih nesre}a, posebno onih najte`ih sa te{kim posljedicama po u~esnike u saobra}aju.

Smanjenje stradalih u nesre}ama
Jedan od najva`nijih razloga za uvo|enje ove obaveze u doma}e zakonodavstvo bilo je pove}anje bezbjednosti i smanjenje stradanja na bh. putevima. Statistika, koju vodi Bosanskohercegova~ki auto-moto klub (BiHAMK) otkriva nam da se u tome donekle i uspjelo. Naime, 2006. godine je na bh. putevima stradalo 414 osoba, a godinu dana kasnije, kada su „dnevna svjetla” bila u cjelogodi{njoj primjeni, 430 u~esnika u saobra}aju. ^etiri osobe vi{e stradale su 2008, nakon ~ega dolazi do osjetnog smanjenja broja smrtno stradalih (2009 - 382; 2010 - 355; 2011 - 356). Pred doma}im stru~njacima, koji treba da preispitaju pozitivne i negativne efekte primjene „dnevnih svjetala” u BiH i da razmotre opravdanost inicijativa za izmjenu ~lana 90. Zakona o osnovama bezbjed-

Akcija Peugeot 308

POKLONU SE NE GLEDA U ZUBE
Zbog velikog interesovanja za posebnu ponudu po kojoj je Peugeot 308 dostupan po najpovoljnijim uslovima do sada, Peugeot u BiH produ`io je trajanje akcije do kraja godine. Dobitnik mnogobrojnih nagrada me|u kojima su i „Zlatni volan“ i „Motor godine“ u Njema~koj, te titula dvostrukog Ginisovog rekordera po potro{nji goriva i emisiji {tetnih gasova, dostupan je uz popust i do 7.800 KM. “Pored popusta na cijenu vjerujemo da je ova akcija naro~ito povoljna zbog specijalnog zimskog paketa koji poklanjamo uz vozilo, a koji uklju~uje set zimskih guma, krovni nosa~, nosa~ za skije i Garmin navigaciju. Sa ovom opremom i 308-icom koja je prepoznata kao sigurno i udobno vozilo, na{i kupci }e biti spremni za velike snje`ne padavine koje su najavljene ove zime” , rekao je Denis Ma{i}, direktor marketinga kompanije Vermont, generalnog uvoznika i distributera Peugeot vozila. Akcija vrijedi za sve verzije modela 308, uz ograni~ene koli~ine vozila.

nosti saobra}aja na putevima BiH, nije nimalo lagan zadatak. Mada statistika ukazuje na pad smrtnost, ona ipak ne omogu}ava dono{enje nedvosmislenog zaklju~ka koliko je na taj trend uticala primjena „dnevnih svjetala” a koliko , ostali faktori, poput modernizacije saobra}ajnica, izgradnje autoputeva i raznih bezbjednosnih akcija, koje su preduzimala entitetska ministarstva unutra{njih poslova.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Test - Kia Rio Sport Sedan 1.2 CVVT EX

Garant za kvalitetan rad
Treća generacija sedan izvedbe Ria garant je da je KIA posljednjih godina napravila odličan posao u cjelokupnoj izradi automobila, od dizajna i kvaliteta materijala, do pogonskih potencijala i ekonomičnosti...
Prva generacija Kia Rio debitovala je prije 12 godina i predstavljala je jedan od prvih modela nove serije, koji je postao glasnik frapantnog uspona ovog korejskog proizvo|a~a na svjetskom automobilskom tr`i{tu. Druga generacije je to samo dodatno potvrdila, dok je tre}a serija, lansirana na pro{logodi{njem sajmu automobila u @enevi „zabetonirala“ status Kije kao proizvo|a~a kojeg se konkurencija treba s pravom pla{iti. Najnoviju, tre}u seriju, koja je nedavno debitovala u na{oj zemlji, testirali smo u limuzinskom Sport Sedan izdanju sa EX paketom opreme, pogonjenu novorazvijenim 1.2-litarskim benzinskim agregatom Kappa serije sa 86 KS. Sport Sedan, zahvaljuju}i du`ini od 4.365, {irini od 1.720 i visini od 1.455 mm spada u kategoriju kompaktnih trovolumenskih limuzina, sposobnih za prevoz pet odraslih osoba i znatne koli~ine prtljaga. Prednju sekciju krasi sada ve} prepoznatljivi gril motora, sa kojim su izvrsno uskla|eni svjetlosna grupa i nagla{eni odbojnik. Kijinim dizajnerima o~igledno je bio zadatak da stvore, ne samo prepoznatljivo vozilo ve} i porodi~ni automobil sa agresivnim nastupom. Agresivnost, ali i sklad osnovnih linija evidentan je i pogledom na bok, gdje do izra`aja dolazi i me|uosovinski razmak od 2.570 mm, zaslu`an, kako za dobru ponudu putni~kog prostora tako i za prostran prtlja`ni odjeljak zapremine 390 litara. Zaokru`ena nenametljiva agresivnost finalizovana je zadnjom sekcijom sa upadljivom svjetlima, koja odi{e dovoljnom originalno{}u i pored toga {to koncepcijski li~i na brojne direktne konkurente. Kompaktne trovolumenske limuzine posebno su popularne u zemljama isto~ne Evrope i Bliskog istoka, prvenstveno zbog njihove fleksibilnosti i sposobnosti da se uhvati u ko{tac sa svim zadacima prosje~ne ~etvoro~lane porodice. Enterijer na{eg testnog primjerak to na najbolji na~in pokazuje, jer osim prostranog prtlja`nika, nudi i vi{e nego dovoljno prostora za pet odraslih osoba. Drugi po redu paket opreme EX sadr`i apsolutno sve {to je potrebno jednom prosje~nom voza~u u na{oj zemlji, a od uobi~ajenih detalja izdvajaju se HAC pomo} pri kretanju na usponu, prednji i bo~ni jastuci i vazdu{ne zavjese, klimatizacioni ure|aj, fabri~ki audio CD sistem sa komandama na upravlja~u, te putni kompjuter i elektrifikovana stakla i retrovizori sa opcijom grijanja. [to se ti~e ugo|aja, kokpit je uglavnom oblo`en tvr|om plastikom, koja je sa druge strane pedantno obra|ena i sklopljena, dok monotoniju sivila djelimi~no razbijaju metalizirani implantati na poziciji ru~ice mjenja~a, trokrakom potpuno podesivom servo upravlja~u i centralnom grebenu, gdje se isti~u i veoma interesantno dizajnirani prekida~i klimatizacije i USB+AUX

MOTOR
Odmjerena kombinacija
Za pogon testnog modela odabran je 1.2-litarski benzinski agregat sa dvostrukim bregastim osovinama, koji pri 6.000 o/min razvija 86 KS. Linijski ~etvorocilindra{ Kappa serije najve}i obrtni moment od 121 Nm ostvaruje pri 4.000 o/min, a specifi~an je i po veoma mirnom, ugla|enom radu, ekonomi~nosti kao i skladnoj vezi sa dovoljno preciznim petostepenim ru~nim mjenja~em. konektori. Ponuda prostora na prednjim sjedi{tima }e zadovoljiti i natprosje~no visoke osobe, {to va`i i za parcijalno djeljivu zadnju klupu. Sve u svemu, Rio Sport Sedan u svom enterijeru nudi dovoljno komfora i opreme, odnosno ~ak i vi{e nego {to to nudi konkurencija. 1.2-litra{a. Sa 86 KS i 121 Nm obrtnog momenta, Kijin Kappa agregat posebno dolazi do izra`aja u vi{em re`imu obrtaja, dok je pri prestizanjima potrebno ne{to rada sa preciznom ru~icom petostepene transmisije. Ogibljenje sastavljeno od prednje McPherson i zadnje osovine sa dvostrukim vo|icama doraslo je svim izazovima na{ih razrovanih puteva, dok pri br`oj vo`nji zbog mek{eg trima, o~ekivano pokazuje odre|ene slabosti. Pri br`em prolasku kroz krivine evidentno je ne{to ve}e naginjanje karoserije, ali

Nenametljiva agresivnost
Kao i svi najnoviji Kia modeli i novi Rio Sport Sedan karakteristi~an je po svom opti~kom nastupu, koji je postao prepoznatljiv zahvaljuju}i prije svega Kijinom {efu dizajnerskog odjela Peteru Schreyeru. Rio

Stabilan i siguran
Na testu dinami~nosti Kia Rio Sport Sedan 1.2 EX ostvarila je iznena|uju}e pozitivne rezultate, {to najvi{e ide na ra~un sna`nog

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENAČ: benzinski 1.248 ccm 86 KS pri 6.000 o/min 121 Nm pri 4.000 o/min 13,1 s 172 km/h 5,0 l 5-stepeni, ru~ni

AUTOSVIJET 33

bez ve}eg uticaja na samu stabilnost vozila, koju nadgleda i standardni VSM sistem sa TCS kontrolom proklizavanja pogonskih to~kova, koja se mo`e deaktivirati. Mjerenje performansi jo{ jednom je u prvi plan izbacilo najbolji dio testnog modela - agregat, koji zvukom, a ni vu~nim osobinama nije pokazivao svoju malu zapreminu. Ubrzanje od 0 do 100 km/h Kijina kompaktna limuzina savladavala je za 12,9 sekundi, a zatim bi bez ve}eg zaleta stigla i do maksimalne brzine od 175 km/h. Dobre performanse zaokru`ene su i nagla{enom ekonomi~no{}u, jer se Kijin 1.2-litra{ svakih 100 kilometara zadovoljavao se sa prihvatljive 6,3 litre bezolovnog goriva, {to je odli~an rezultat, uzmemo li u obzir da nam

u{teda goriva na testu nije bila od prioritetnog zna~aja. Istovremeno na provjeri zaustavljanja ko~nice sastavljene od diskova na obje osovine oja~ane ABS, EBD i BAS sistemima korektno su odra|ivale svoj dio posla, jer ko~ioni put od 41,1 metar je ostvarenje u prosjeku klase. Kia Rio Sport Sedan 1.2 EX zasigurno }e biti naj~e{}e birani model u na{oj zemlji, jer nudi odli~an kompromis izme|u opremljenosti, pogona i kona~ne cijene, koja sa akcijskim popustom u na{oj zemlji iznosi 21.990 KM. Sa ovako formiranom cijenom te ~injenicom da Kia daje najdu`u fabri~ku garanciju u Evropi od sedam godina ili 150.000 pre|enih kilometara, u uspjeh Ria Sport Sedan nikako ne treba sumnjati.

Unitrade preporučuje

Zimske gume za sigurnu vožnju
Zaleđeni i snijegom prekriveni putevi u Bosni i Hercegovini vozačima su donijeli mnoštvo problema, pogotovo onima koji na vozilima nemaju odgovarajuće pneumatike, stoga je zimska guma na vozilu jedan od najvažnijih preduslova za sigurnu vožnju...
Bosanske zime nas i dalje „raduju“ sa nepredvidivim padavinama, a niskih temperatura i odre|ene vlage koja se zadr`ava na cesti nikada ne manjka. Upravo zbog toga od izuzetne va`nosti su zimski pneumatici na automobilima, za sve voza~e koji vode brigu o vlastitoj i sigurnosti ostalih u~esnika u saobra}aju. Glavna odlika zimskih pneumatika ne ogleda se u „aquaplaningu“ (iako su i u tom segmentu bolji od ljetnih), ve} u ko~enju. Sa zimskim pneumaticima ko~ioni put je znatno kra}i, {to pove}ava bezbjednost u saobra}aju. Klizavi kolovozi, led, te takozvana „bljuzgavica“ prilikom ko~enja produ`avaju put automobila sa ljetnim gumama ~ak i do 40 posto ili za oko 30 posto sa cjelogodi{njim gumama. gume gube elasti~nost, odnosno postaju prekrute i zbog toga ne zadovoljavaju potrebna svojstva prianjanja. Poseban hemijski sastav zimske gume i na niskim temperaturama ~ini elasti~nima, a kombinacija s odgovaraju}im dubljim profilom ~ini gumu zaista potpuno sigurnom za zimsku vo`nju. Ljetna guma je naju~inkovitija na temperaturi (asfalta) iznad 25 °C, dok se na niskim temperaturama „plastificira“ pa nema dobra svojstva. Najve}a prednost zimske gume je bolje pokretanje, vo|enje i ko~enje na snijegu. Ljetna guma zbog svojih svojstava zimi kli`e i kad nema snijega, dok se s druge strane zimska guma, zbog svojih svojstava ljeti prekomjerno tro{i i gubi performanse za sljede}u zimu. Tokom montiranja zimskih guma potrebno je voditi ra~una o pritisku vazduha u njima. Stereotip je da pritisak u zimskim gumama mo`e biti manji, jer u tom slu~aju guma nema adekvatno prijanjanje, a automobil gubi stabilnost. Sa druge strane, pogre{no je zimske gume montirati isklju~ivo na pogonske to~kove, jer u tom slu~aju postoji velika vjerovatno}a da automobil proklizati u zavojima. Osim toga, polovne, protektirane ili stare gume su tako|e izuzetno opasne za sigurnost u saobra}aju, jer njihova svojstva su znatno manja u odnosu na pravu zimsku gumu. Veliki izbor novih kvalitetnih guma mo`ete na}i Unitrade Ljubu{kom i Sarajevu kao i u ASD centrima {irom BIH.

Ljetna i zimska guma
Nove zimske gume imaju uobi~ajenu dubinu profila od 8 mm, te gotovo pet puta vi{e odvodnih kanala i {ara od ljetnih guma, {to im omogu}uje u~inkovitije izbacivanje i odvo|enje vode postrani i iza gume. Zimska guma ima do ~etiri puta bolji kontakt (zavisno od kvaliteta zimske gume) sa snje`nom podlogom od ljetne gume. Zbog smjese od koje su izra|ene te strukture zimske gume one su osjetno mek{e od ljetnih, a na temperaturi ispod 7°C ljetne

34

AUTOSVIJET

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Snovi - Audi R8

Savršenstvo bez mane
Najplaćeniji automobilski novinar na planeti Britanac Jeremy Clarkson Audiju R8 V10 svojevremeno je skinuo kapu i duboko mu se naklonio. Nakon što je na stazi pošteno izgazio njemački superautomobil prvi čovjek emisije „Top Gear“ za R8 je rekao: „Apsolutno fantastičan automobil i veoma moguće najbolji koji sam ikada vozio“...
Audi je za 2013. godinu predstavio novi model R8. Njegov agresivni oblik dobio je novu notu uvo|enjem dinami~nijih LED svjetala. Na spisku novina je i sedmostepeni S-tronic mjenja~, a redefinisani su i odbojnici, te usisnici vazduha. Izra|en je i karbonski razdjelnik vazdu{nih struja za prednji odbojnik, koji je serijski uz V10 motor. Prednja LED svjetla s novom tehnologijom serijska su na svim izvedbama R8. Svjetlosne diode zadu`ene su za duga i kratka svjetla, dnevno svjetlo i pokaziva~e smjera. Sistem serijski uklju~uje svjetla za krivine sa ugaonim zakretanjem. Top model R8 V10 ima ku}i{ta retrovizora, bo~ne spojlere i otvore za hla|enje od karbona. Bo~ni otvori su osjetno {iri u odnosu na one kod osmocilindri~nog modela, a sitne razlike prisutne su i na pragovima. Kod V10 modela karbona ima i u motornom prostoru, a od njega je izra|en i zadnji difuzor. Pozadinu automobila u svim verzijama krase dva velika izduvna topa. Kupcima R8 su na raspolaganju dvije boje „Ibis“ bijela i „Brilliant“ crvena u ~etiri metalik nijanse i pet nijansi sa kristalnim efektom. Uz V10 model je dostupna i mat boja. Bo~ni usisnici vazduha mogu se dobiti u osam razli~itih boja, dok ljubitelji kabrioleta mogu da biraju izme|u crne, crvene i sme|e boje platnenog krova. U pogledu konstrukcije R8 spada u perolake automobile. Audi Space Frame aluminijumska konstrukcija omogu}ila je da karoserija bude te{ka samo 210 kilograma kod kupea, odnosno 216 kod kabrioleta. Najlak{i R8 sa ru~nim mjenja~em mjeri 1.560 kg, a kabriolet 1.570. Kod izrade svakog elemenata vodilo se ra~una o te`ini. [koljkasta sjedi{ta su dobila okvir od plastike oja~an fiberglasom, a upotrijebljena je tanja izolacija. Naplaci su izra|enih od laganih legura, a veoma lagani su i sastavni dijelovi {asije. Ugra|ene su serijske kerami~ke ko~nice, a ponu|eno je i puno vi{e dijelova karoserije izra|enih od karbona. do odnosa od 12,5:1. Sa V8 motorom i novim S-Tronim mjenja~em ubrzanje do 100 km/h traje 4,3 sekunde uz maksimum od 300 km/ h. Sa dva cilindra ve}im agregatom i istim mjenja~em „stotka“ se dosti`e za 3,6 sekundi uz maksimum od 314 km/h. Navedene vrijednosti variraju od vrste karoserije i mjenja~a. Prenos snage izme|u osovina je promjenjiv, s tim da se na prednju u normalnim uslovima isporu~uje 15 odsto momenta, a pri proklizavanju zadnjih i preostalih 15. Mehani~ka blokada diferencijala je na zadnjoj osovini, a raspored te`ine izme|u osovina 43:57 odsto u korist zadnje. Balans automobila je takav da u praksi omogu}ava mno{tvo zabave u vo`nji, uz konstantno visok nivo upravljivosti, koja je do sada op~inila mnoge voza~e, a me|u njima i slavnog Britanca Jeremya Clarksona, ~ije „jednostavno savr{eno“ ima svoju te`inu.

Dva srca, jedan karakter
Kao i kod prethodnika uz novi R8 su dostupna dva ru~no sastavljena agregata V8 sa 430 KS i V10 sa 525 „konja“. Manji 4.163 ccm je Audijev proizvod, dok je ve}i 5.2-litarski potpisan od Lamborghinija. Oba agregata odlikuje lagana konstrukcija, a podmazivanje sa suhim karterom omogu}ava im nisko postavljanje, dok FSI sistem direktnog ubrizgavanja pove}ava stepen kompresije

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OGLASI

35

36

AUTOSVIJET

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.
GRA\EVINSKA KOMPANIJA "BOSNA"d.d. u ste~aju /32 O St - 029644 01 St/ Broj 55/12 Datum, 14. 12. 2012. godine Na osnovu ~lanova 92. i 96-99. Zakona o ste~aju i likvidaciji ("Sl. novine FBiH", broj 23/98), te zaklju~ka Ste~ajnog vije}a Op}inskog suda u Tuzli od 14. 12. 2012. godine, ste~ajni upravnik
Op}inski sud Sarajevo 065-0-Reg-09-002773 od 27.10.2009. godine PDV broj: 200630090001 @iro-ra~un: 338-900-22080473-85 UniCredit bank d.d. Sarajevo 161-000-00367200-40 Raiffeisen bank Sarajevo

OGLASI
Vrsta dok. Izdava~ RB

37

Kantonalno javno preduze}e za gospodarenje dr`avnim {umama

"Sarajevo - {ume" d.o.o. Sarajevo
Strana

ROD

0101

1

1

O G L A [AVA
javnu prodaju nekretnina ste~ajnog du`nika GK "Bosna" d.d. Grada~ac, III (tre}a) PRODAJA 1. Predmet prodaje nepokretna imovina GK "Bosna" d.d. u ste~aju, Grada~ac, i to: nekretnine ozna~ene kao: K^ br. 484 KO Grada~ac (novi premjer), naziv Glini{te-Kamenolom, povr{ine 7.575 m2, K^ br. 486/4 Grada~ac (novi premjer), naziv Glini{te -Njiva, povr{ine 6.464 m2, i K^ br. 485 KO Grada~ac (novi premjer), naziv Prilazni put, povr{ine 2.381 m2. Sve nekretnine upisane u ZK. ulo`ak 2995, PL. 332/13 KO Grada~ac I. Nepokretna imovina koja je predmet prodaje ne mo`e se prodavati ispod cijene od 114.400,00 KM kao po~etne najni`e cijene. 2. Na~in prodaje: usmenim javnim nadmetanjem. 3. Usmeno javno nadmetanje odr`at }e se 9. 1. 2013. godine, u 12 sati u prostorijama ste~ajnog du`nika, Ul. sarajevska 68, u Grada~cu. 4. Zainteresovana pravna i fizi~ka lica mogu dobiti sve potrebne podatke u upravi ste~ajnog du`nika u Grada~cu, Ul. sarajevska 68, kod Avdi~evi} Edine, tel. 062/129-976. 5. Pojedina~no pove}anje cijene na usmenom javnom nadmetanju ne mo`e biti manje od 1.000,00 KM. Uplata sredstava za kupljene nekretnine vr{i se na transakcijski ra~un br. 1542032000123476 u roku od 30 dana od dana javnog nadmetanja, uve}an za porez na promet nekretnina (5% na ugovorenu cijenu). Po uplati sredstava sa kupcem }e biti zaklju~en ugovor o kupoprodaji. 6. Najpovoljniji kupac je onaj koji ponudi najve}u cijenu. Javno nadmetanje }e se izvr{iti ako se javi jedan ili vi{e licitanata. Tro{kove prevoda, uknji`enja i prenosa vlasni{tva snosi kupac. 7. Kod preuzimanja materijala iz ta~ke 4. zainteresovani su du`ni uplatiti 50,00 KM, na gore navedeni ra~un ste~ajnog du`nika, otvoren kod INTESA SAN PAOLO banke ili u blagajni st. du`nika. 8. Za u~e{}e u kupovini kandidati su du`ni uplatiti, na ime jamstva, 10.000, KM. Sredstva upla}ena na ime u~e{}a u kupovini se vra}aju u~esnicima na javnom nadmetanju, a kupcu se ta sredstva ura~unavaju kao dio pla}ene kupoprodajne cijene. U slu~aju da kupac odustane od kupovine, upla}ena sredstva na ime jamstva se ne vra}aju. 9. Prodaja se vr{i u cjelini po principu vi|eno-kupljeno i naknadne reklamacije se ne uva`avaju, a nekretnine se mogu pogledati svakog radnog dana od 8 do 15 sati. 10. Uplatu na ime jamstva izvr{iti na ra~un ste~ajnog du`nika najkasnije 48 sati prije odr`avanja javnog nadmetanja ili u blagajni st. du`nika na dan odr`avanja licitacije.

Na osnovu ~lana 9. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), ~lana 246. stav 1. ta~ka 11. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), ~lana 26. stav 1. ta~ka 11. u vezi sa ~lanom 32. stav 2. Statuta KJP «Sarajevo-{ume» d.o.o. - Sarajevo, broj: OPU-IP-1376/09 od 12.11.2009. godine i Odluke Skup{tine KJP «Sarajevo-{ume» d.o.o. Sarajevo, broj 0101-4017-1/12 od 20.11.2012. godine, Skup{tina KJP «Sarajevo-{ume» d.o.o. - Sarajevo raspisuje

J AV iN novanje ~laO N zornog odbora S I K nova Nad K U R za izbor ime
KJP «Sarajevo-{ume» d.o.o. - Sarajevo I Predmet javnog konkursa Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava kandidata za izbor i imenovanje 3 (tri) ~lana Nadzornog odbora KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. - Sarajevo. Nadzorni odbor }e se sastojati od predsjednika i dva ~lana. Izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora vr{i Skup{tina Preduze}a. Ops pozicije ~lana Nadzornog odbora Nadzorni odbor nadle`an je da: nadzire poslovanje Preduze}a u pogledu primjene va`e}ih propisa i primjene akata, daje mi{ljenje na Statut, te izmjene i dopune istog; priprema poslovnike i predla`e ih Skup{tini, priprema Eti~ki kodeks i predla`e ga Skup{tini, vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skup{tini, razmatra provedbeni propis za postupak nabavki i nadzire njegovo provo|enje, daje mi{ljenje Skup{tini o prijedlogu Uprave o rasporedu dobiti, predla`e na~in pokri}a gubitaka, bira, imenuje i razrje{ava Upravu u skladu sa postupkom utvr|enim Statutom, daje ovla{tenja za aktivnosti koje su ograni~ene propisima Zakona o javnim preduze}ima, daje pisane upute direktoru za provo|enje preporuka u vezi sa uo~enim nepravilnostima, usvaja izvje{taje Uprave o poslovanju po polugodi{njem i godi{njem obra~unu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvje{tajem revizije, podnosi Skup{tini Preduze}a, Vladi Kantona i Skup{tini Kantona godi{nji izvje{taj o poslovanju Preduze}a, koji obavezno uklju~uje izvje{taj revizora, izvje{taj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu, redovno izvje{tava Skup{tinu Preduze}a o svom radu, daje instrukcije organima Preduze}a radi otklanjanja nepravilnosti u radu, pregleda poslovne knjige i dokumentaciju Preduze}a u pogledu primjene va`e}ih propisa, vr{i i druge poslove predvi|ene zakonom i Statutom Preduze}a.

II

III Mandat ~lanova Nadzornog odbora i naknada za rad Nadzorni odbor se imenuje na period od 4 (~etiri) godine, s tim da po isteku perioda od 2 (dvije) godine od dana imenovanja, Skup{tina Preduze}a glasa o povjerenju ~lanovima Nadzornog odbora Preduze}a. Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se utvr|uje odlukom Skup{tine Preduze}a. IV Uslovi za pozicije Kandidati za imenovanje ~lana Nadzornog odbora moraju ispunjavati slijede}e op{te i posebne uslove. Op{ti uslovi: 1. da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopija CIPS-ove li~ne karte); 2. da je stariji od 18 godina (dokaz: Izvod iz mati~ne knjige ro|enih); 3. da nije osu|ivan za krivi~no djelo 5 (pet) godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (dokaz: Uvjerenje nadle`nog MUP-a); 4. da nije osu|ivan za privredni prijestup nespojiv sa du`nostima u Nadzornom odboru 5 (pet) godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (dokaz: uvjerenje op}inskog suda - prekr{ajno odjeljenje); 5. da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje kantonalnog suda) 6. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadle`nog op}inskog organa); 7. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 16/02, 14/03, 12/04, 63/08 i 18/12) (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadle`nog op}inskog organa); 8. da se na njega na odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadle`nog op}inskog organa); 9. da nema privatni finansijski interes u Preduze}u (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadle`nog op}inskog organa); 10. da nije lice imenovano na funkciju direktora ili ~lana Uprave Preduze}a, ili ~lan Upravnog/Nadzornog odbora u drugom privrednom dru{tvu ili instituciji (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadle`nog op}inskog organa); 11. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih); 12. da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije u Nadzornom odboru (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadle`nog op}inskog organa). Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova ne smiju biti stariji od 6 ({est) mjeseci. Posebni uslovi 1. da ima visoku stru~nu spremu (VII stepen) - {umarski fakultet ili fakultet dru{tvenih nauka koji je relevantan za rad javnog preduze}a (dokaz: ovjerena fotokopija univerzitetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju); 2. da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci za koju je stekao univerzitetsku diplomu (dokaz: potvrda ili uvjerenje); 3. da posjeduje znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja i propisa koji se primjenjuju na rad i poslovanje iz oblasti djelatnosti Preduze}a, poznavanja prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja Nadzornog odbora (dokaz: intervju); 4. da posjeduje sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje povjerene funkcije i sposobnost samostalnog i nepristrasnog dono{enja odluka (dokaz: intervju); 5. da je naklonjen timskom radu, da ima izra`ene komunikacijske i organizacijske sposobnosti i sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima (dokaz: intervju); 6. da ima pozitivne rezultate u radu ostvarene tokom karijere (dokaz: preporuka, potvrda ili uvjerenje poslodavca). Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova ne smiju biti stariji od 6 ({est) mjeseci. V Potrebna dokumentacija Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije navedenih dokumenata ne starije od 6 ({est) mjeseci, koji predstavljaju dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova tra`enih konkursom.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 237642 12 P Sarajevo, 4. 12. 2012. godine

OGLAS
Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, sudija Jasmina Muratovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mahmi} Refik iz Sarajeva, ul. Adema Bu}a broj 210, zastupan po punomo}niku Zeba Hajranu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih Mahmi} Safija iz Sarajeva, ul. Adema Bu}a broj 210 i Mahmi} Admir iz Sarajeva, ul. Adema Bu}a broj 210, radi predaje u posjed nekretnina.

DOSTAVA TU@BE NA ODGOVOR
Dana 13. 3. 2012. godine kod ovog suda podnesena je tu`ba tu`itelja Mahmi} Refika iz Sarajeva, ul. Adema Bu}a broj 210, zastupan po punomo}niku Zeba Hajranu, advokatu iz Sarajeva, protiv Mahmi} Safija iz Sarajeva, ul. Adema Bu}a broj 210 i Mahmi} Admir iz Sarajeva, ul. Adema Bu}a broj 210, radi predaje u posjed nekretnina. U tu`bi je navedeno da je tu`itelj 24. 9. 1964. godine kupio parcelu k.~. 1239/2 K.O. Dolac, povr{ine 1.000 m2, te isplatio kupoprodajnu cijenu. U ugovoru stoji da je parcela kupljena 1963. godine i da istu tu`itelj od tada u`iva. Na gore navedenoj parceli tu`itelj je sagradio ku}u i u postupku je legalizacija po~eta jo{ 1981. godine. Iz posjedovnog lista od 18. 7. 2005. godine vidi se da je tu`itelj posjednik ku}e i parcele od 938 m2. Tako|er se vidi i iz katastarskog plana od 13. 1. 2012. godine po kojem je i danas posjednik ku}e, dvori{ta, njive (sve ku}i{te), a koje se vode na k.~. 271/1 i 271/2, a {to odgovara z.k. stanju i k.~. 1239/2. Tako|er, iz rje{enja od 23. 1. 1978. godine vidi se da je tu`itelj poreski obveznik na ku}i u ul. Adema Bu}a broj 184 (sada 210). U me|uvremenu, sin tu`itelja je zaklju~io brak sa prvotu`enom i u braku su stekli sina (drugotu`eni), koji je sada punoljetan. Tu`itelj im je dao ku}u za stanovanje, a nakon smrti sina, tu`ena i njen sin ~esto napu{taju ku}u, povremeno se vra}aju i prave konstantno probleme tu`itelju i njegovoj supruzi, koji su dosta stari i bolesni. Jedno vrijeme tu`eni nisu ni `ivjeli u ku}i tu`itelja, ali kako je tu`itelj obolio, tu`eni su na silu ponovo u{li u ku}u. Zbog svega navedenog, tu`itelj i njegova supruga `ive stalno u strahu da im se {ta ne desi. Tu`itelj koji je vlasnik parcele i ku}e, tra`io je da tu`eni isele za stalno iz predmetne ku}e i odnesu svoje stvari, {to oni ne}e, pa tu`itelj podnosi ovu tu`bu i predla`e da sud donese presudu kojom su tu`eni du`ni da tu`itelju predaju u posjed i slobodno raspolaganje nekretninu ozna~enu kao k.~. 1239/2, zvanu ku}a i zgrada, dvori{te i njiva ("ku}i{te"), povr{ine 938 m2, upisano u z.k. ulo`ak 9 K.O. Dolac (po starom premjeru), {to odgovara k.~. 271/1, upisano u posjedovni list 219/02 K.O. Dolac (po novom premjeru), zajedno sa postoje}om stambenom zgradom - porodi~nom ku}om izgra|enom i postoje}om na istoj k.~. u ulici Adema Bu}e broj 210 i naknadi mu tro{kove postupka, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom izvr{enja. Ukoliko tu`eni nakon prijema ove tu`be sa prilozima ne postupke u skladu sa ~lanom 70. Zakona o parni~nom postupku, tu`itelj predla`e da sud u skladu sa ~lanom 182. stav 1. donese presudu zbog propu{tanja i usvoji tu`beni zahtjev tu`itelja kako je predlo`eno. Ovim putem se tu`enim MAHMI] SAFIJI i MAHMI] ADMIRU dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine FBiH", broj 53/03), da u skladu sa odredbom ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a tu`ena u roku od 15 dana od dana objave pismena (kada se dostava ima smatrati objavljenom), sudu mo`e dostaviti pisani odgovor na tu`bu u roku od 30 dana. U protivnom }e se odluka donijeti u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku. SUDIJA JASMINA MURATOVI]

VI Ostale napomene Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora koju imenuje Skup{tina Preduze}a }e nakon zaklju~enja konkursa pregledati sve prispjele prijave i utvrditi da li su blagovremene i sa potpunom dokumentacijom. Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija ne}e razmatrati. Komisija }e razmotriti sve potpune i blagovremene prijave i sa~initi listu kandidata koji su u{li u u`i izbor. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvati na intervju pred Komisijom. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci }e se popuniti neposredno prilikom intervjua. Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 14 (~etrnaest) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti razmatrane u daljem procesu kandidovanja. Nakon obavljenog intervjua Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora }e Skup{tini Preduze}a preporu~iti kandidate koji su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora vr{i Skup{tina Preduze}a. Komisija zadr`ava pravo provjere svih podataka iz izjava i drugih dokumenata kandidata. Sve informacije o toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). Prijave na konkurs sa tra`enom dokumentacijom dostavljaju se li~no ili po{tom preporu~eno na adresu: KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. - Sarajevo - Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora, Ul. mar{ala Tita broj 7/II, 71000 Sarajevo sa naznakom: "Prijava za ~lana Nadzornog odbora KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. - Sarajevo - NE OTVARAJ" Na pole|ini koverte potrebno je navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt-telefon. Konkurs }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje". Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. NAPOMENA: Vra}aju se samo originalni dokumenti. Tel: 00 387 33 219 172; Fax 00 387 33 219 172 Ul. Mar{ala Tita 7/II, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina E-mail: ssume@bih.net.ba Web: www.sarajevo-sume.ba

38

SCENA

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

U Sarajevsko pivo Holiday Pubu i ve~eras luda zabava

Na drugom Sarajevo Holiday Marketu ju~er su odr`ane brojne zabave, koje su odu{evile veliki broj Sarajlija. Dje~ija igraonica Argeta Junior Play House i dalje plijeni pa`nju mali{ana, koji su se igrali i zabavljali, a u popodnevnim satima su se na Happy: ))) Stageu dru`ili sa maskotama. Zabavljali su se uz plastelin i bojice, radionicu

Nastupa Selam Tufek~i} trio
Face Painting, crtane filmove, pravili ~estitke, kuglali i slagali kockice, a u Bajkovitom }o{etu mali{ani su u`ivali uz najljep{e bajke bra}e Grimm. Na Happy: ))) Stageu nastupio je tinejd`erski roktrio Mak, koji je za posjetitelje priredio set obrada nekih od najboljih doma}ih i stranih rock'n'roll hitova. Mali{ani koji jo{ nisu po-

U Bajkovitom }o{etu u`ivali mali{ani

Brojne zabave odu{evile veliki broj Sarajlija

Foto: D`. DREKOVI]

sjetili Djeda Mraza, to mogu uraditi svaki dan od 16 do 20 sati. U Sarajevsko pivo Holiday Pubu no} prije gosti su bili Bass tambura{i, koji su odu{evili publiku, dok su sino} u okviru ve~eri Bruno Banani nastupili Lana

Hamza & Band, poznati klupski sastav koji svira energi~nu plesnu muziku baziranu na house i disco pop-ritmovima. Ve~eras nastupa grupa Selam Tufek~i} trio. Sarajevo Holiday Market organiziraju Grad Sarajevo, Zona

unaprije|enog poslovanja Ba{~ar{ija i Sarajevo Navigator, uz podr{ku USAID-Sida Firma Projecta, u sklopu kojeg su ZUP Ba{~ar{ija i Sarajevo Navigator koordinatori lanaca vrijednosti.
D`. B.

Dvije decenije Omladinskog hora Zenica

Taxi bend i Sa{a Domuz pra{e i dalje

Djeca Perviza odu{evila na igranci
Zeni~ki The Taxi bend vjerovatno je najstariji rock’n’roll bend u BiH, jo{ jednom je odu{evila sugra|ane nastupom na 14. igranci Djeca Perviza
U Zenici se nekada davno, ta~nije krajem {ezdesetih godina pro{log vijeka (1966-1969), sviralo u KUD-u "Ibrahim Perviz" koji se nalazio u ulici Borisa Kidri~a, na mjestu gdje je sada stadion Bilino polje. U njemu su svirale sve tada popularne rock’n’roll grupe iz Jugoslavije: Indexi, Siluete, Sanjalice Elipse, Crveni koralji... U Zenici su R'N'R grupe bile Plameni dje~aci, Giganti (u njima svirao ba{ Sa{a Domuz - solo gitara i vokal, @eljko Juki} - bas gitara, i U~o [on - bubnjevi), Eloidi, Minimax i jo{ niz drugih. U sje}anje na to zapo~ela je 1999. igranka Djeca Perviza u diskoteci Metropolis na kojoj su pored The Taxi benda svirali i Plameni dje~aci. Na`alost, Plamenih dje~aka odavno vi{e nema jer Enes Bajramovi}, Mile
Foto: M. TUNOVI]

Omladinski hor Zenica sa dva uspje{na nastupa u Zenici proslavio je 20 godina postojanja. Mjuzikl "Night Fever" i koncert "Muzika kroz vrijeme '92-'12" u Bosanskom narodnom pozori{tu odu{evili su sve prisutne. - Ovacije publike najbolji su pokazatelj na{eg uspje{nog nastupa, {to }e se mo}i vidjeti i na BHT-u kada se napravi DVD. Sala BNP-a bila je premala da primi sve koji su `eljeli. Sada nas o~ekuje nastup u Ankari (Turska) 4. januara, gdje }emo izvesti "Srebreni~ki inferno". Na put kre}emo 1. januara, a vra}amo se 6. januara. Dirigova}e \elo Jusi}, koji je kompozitor, kazao nam je maestro Milenko Karovi}, dirigent i osniva~ Omladinskog hora Zenica.

Odu{evili Zeni~ane, spremaju se za Tursku

"Night Fever" je kompilacija dva mjuzikla "Groznice subotnje ve~eri" i "Briljantina". Re`iser mjuzikla u kojem je bilo 100 ljudi na sceni, me|u kojima i troje stalnih solista hora Kanita Ali}, Alen Seferovi} i Ajdin Huski}, bend Pakt 5, te glumci i ~lanovi Dje~ije, omladinske i lutkarske scene zeni~kog pozori{ta je Sulejman Kupusovi}. Scenograf je Dragan Ga~nik, a koreograf Lana Rekanovi}. Na koncertu kojim je prodefilovalo 120 ljudi na sceni osim troje solista u~estvovali su i mlada solistkinja Emina Karovi}, te gosti Zdenka Kova~i~ek, Aki Rahimovski i Armin Muzaferija. Ovaj koncert je na neki na~in retrospektiva dvije decenije rada ovog hora.
Mi. D.

Stevanovi} i Emil Jekauc nisu vi{e me|u nama. U prolje}e 1970. u aprilu Perviz je zatvoren i ubrzo sru{en jer je po~ela izgradnja stadiona Bilino polje. Plameni dje~aci su se ve} ranije ugasili a Giganti 1970. Perviza vi{e nije bilo, ali rock'n roll je `ivio... nastale su mnoge gru-

pe kao Integrali, Korak, Taxi bend, Grupa X, Terapija, Grupa BOM te Nemogu}e vru}e, Ritam srca... Uglavnom Giganti su me|u prvima svirali u Pervizu, a i posljednji. U Zenici se tokom 70-ih sviralo u Domu kulture, na Brodi, Peharama, Industrijskoj {koli, Metalur{kom fakultetu i sve je to trajalo do 1978. Kada su 1980. po~eli nicati kafi}i i kada se omladina prestala interesovati za `ivu svirku. Sa{a Domuz Salle, legendarni 64-godi{nji gitarista i pjeva~, jedini je ostao da sa svojim The Taxi bendom ispri~a po ~etrnaesti put kako je to bilo 1969. u Pervizu kad se svirao R’N’R u Zenici. Bilo je to u hotelu Dubrovnik. The Taxi bend je nastao M. DAJI] 1978.

Foto: M. TUNOVI]

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OGLASI

39

40

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INA ZENICA NA^ELNIK OP]INE
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON UNIVERZITET U BIHA]U PRAVNI FAKULTET BIHA]

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH", broj 34/03) i ta~ke 2. Zaklju~ka o standardima i kriterijima za imenovanja u reguliranim tijelima Op}ine Zenica ("Slu`bene novine Op}ine Zenica", broj 6/03), a u vezi sa ~lanom 29. Pravila Javne ustanove Dom za stara lica Zenica, broj 01002/08 od 23. 6. 2008. godine, u postupku imenovanja direktora ove Ustanove, na~elnik Op}ine Zenica objavljuje

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA UNA-SANA CANTON UNIVERSITY OF BIHAC LAW FACULTY BIHAC

OGLAS
Javna odbrana magistarskog rada kandidata Izudina Sara~evi}a pod nazivom

O G L A S za izbor kandidata i imenovanje direktora
Javne ustanove Dom za stara lica Zenica Objavljuje se oglas za izbor kandidata i imenovanje direktora Javne ustanove Dom za stara lica Zenica. I OPIS POZICIJE DIREKTORA - organizira i rukovodi radom Ustanove, - zastupa i predstavlja Ustanovu, - odgovara za zakonitost rada Ustanove, - predla`e UO unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova, - predla`e UO mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti Ustanove, - predla`e planove rada i razvoja, - izvr{ava odluke Upravnog odbora, - podnosi UO izvje{taj o radu i finansijskom poslovanju, - odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnih odnosa, - stara se o stru~nom usavr{avanju zaposlenika, - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima. Mandat direktora je ~etiri godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. Kandidat mora ispunjavati: - op}ei - posebne uslove. Op}i uslovi su: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave i entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 34/03), - da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine FBiH), broj 70/08), - da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u instituciji u koju se kandiduje pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandiduje. Posebni uslovi su: - VSS (VII) fakultet politi~kih nauka - odsjek socijalni rad ili V[S (VI) -vi{a {kola za socijalne radnike, - najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima socijalne za{tite, - stru~ni ispit, - da ima organizatorske i rukovodne sposobnosti, - rezultati ostvareni tokom poslovne karijere, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, - kratka programska koncepcija rada i razvoja Ustanove. *** Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti razmatrani u daljem postupku imenovanja. *** Potrebni dokumenti: Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu treba dostaviti: - dokaz o stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte), - uvjerenje MUP-a da nije lice osu|ivano za krivi~no djelo navedeno u op}im uslovima, - uvjerenje Op}inskog suda da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u instituciji u kojoj se kandiduje, - izjavu o ~injenicama nabrojanim u alinejama 3. do 7. op}ih uslova iz oglasa. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Posljednji dan podno{enja prijava ra~una se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. Oglas }e se objaviti u: - "Slu`benim novinama Federacije BiH", - listu "Oslobo|enje" Sarajevo. Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti li~no na protokol Op}ine ili preporu~eno po{tom sa naznakom: "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI" OP]INA ZENICA Stru~na slu`ba Vije}a i na~elnika - Komisija za izbor direktora -

"DESTRUKCIJA USTAVNOG URE\ENJA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE S OSVRTOM NA AUTONOMNU POKRAJINU ZAPADNA BOSNA"
odr`a}e se u subotu, 19. 1. 2013. godine, u 10.30 sati na Pravnom fakultetu u Biha}u. Magistarski rad se mo`e pogledati svakim radnim danom od 10 do 12 sati u Sekretarijatu fakulteta u Biha}u. Sekretarijat
Ulica Mehe Had`iabdi}a bb - 77 000 - Biha} Phone 00387 37 310 990 www.pravnifakultet.ba - e-mail: pravnifakultet@bih.net.ba

TEHNI^KI FAKULTET
UNIVERZITETA U BIHA]U - Postdiplomski studij -

O B J A V LJ U J E
Na Tehni~kom fakultetu Univerziteta u Biha}u 23. 1. 2013. godine u 11 sati, u amfiteatru Tehni~kog fakulteta, odr`at }e se javna odbrana magistarskog rada kandidata Mirzeta Beganovi}a, dipl. ing. ma{., na temu:

"TEORIJSKO-EKSPERIMENTALNA ANALIZA I MATEMATI^KO MODELIRANJE KRITI^NOG PRITISKA POSUDE OD KOMPOZITNIH MATERIJALA"
pred komisijom: 1. Emeritus prof. dr. sci. Milan Jurkovi}, predsjednik, Tehni~ki fakultet Univerziteta u Biha}u 2. Van. prof. dr. Fadil Islamovi}, mentor, Tehni~ki fakultet Univerziteta u Biha}u 3. Doc. dr. Atif Hod`i}, ~lan, Tehni~ki fakultet Univerziteta u Biha}u Magistarski rad se mo`e pogledati u biblioteci Tehni~kog fakulteta, Ul. dr Irfana Ljubijanki}a bb, Biha}. Pristup odbrani je slobodan.

KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo Skup{tina Na osnovu ~lana 31 Statuta KJKP "Park" d.o.o, ~lana 22 stav 2 Poslovnika o radu Skup{tina preduze}a na svojoj sjednici II odr`anoj 13. 12. 2012. godine donijela je slijede}u

OD LU KU
o poni{tenju javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora KJKP "Park" d.o.o. ^lan 1 Poni{tava se javni konkurs za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo objavljen 17. 5. 2012. godine u dnevnom listu "Oslobo|enje" i u Slu`benim novinama Federacije BiH broj 44 od 23. 5. 2012. godine. ^lan 2 Ovu odluku objaviti u Slu`benim novinama Federacije BiH i u dnevnom listu "Oslobo|enje". ^lan 3 Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. Broj P-3164-2 Sarajevo, 13. 12. 2012. g. Predsjednik Skup{tine Samir Zuko, s. r.

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

POMO] U KU]I

41

CVJETNI BAROMETAR

NOVOSTI I PREPORUKE

AZALEJA NAJLJEP[I ZIMSKI UKRAS
Azaleja je lijep grm, ko`astih listova sa mnogo cvjetova i pupoljaka koji ukra{ava mnoge prozore. Ukr{tanjem ba{tenskih varijeteta uzgajiva~i su dobili azaleje razli~itih boja i izgleda cvjetova, koje se mogu uzgajati i u ku}nim uslovima. Azaleja raste sporo i cvjeta tokom cijele zime do polovine prolje}a. Cvijet mo`e da bude jednostruki ili dupli, bijele, narand`aste, roza i crvene boje ili {atiran. Odgovara joj svijetlo mjesto za{ti}eno od podnevnog sunca i temperatura od 13 do 18 stepeni. Ako je smjestite u prostor koji je topao sa suhim vazduhom, odbaci}e li{}e. Odgovara joj vlaga i svakodnevno prskanje listova. Ne dozvolite da se zemlja isu{i. Obavezno je zalijevajte bar dva puta sedmi~no. Uronite biljku u posudu sa mlakom vodom i dr`ite dok ne prestanu da izlaze mjehuri}i vazduha. Najbolje je da koristite ki{nicu ili destilovanu vodu. Ostavite je sa strane da se ocijedi i vratite u njenu ukrasnu oblogu. Kako biste pove}ali vla`nost vazduha, dr`ite je u podlo{ci na vla`nim kamen~i}ima. U periodu cvjetanja prihranjujte je |ubrivom za rododendrone. Redovno joj otklanjajte precvjeta-

Cvijet azaleje mo`e da bude jednostruki ili dupli, bijele, narand`aste, roza i crvene boje ili {atiran

le cvjetove, da biste produ`ili vrijeme cvjetanja. Po prestanku cvjetanja, makazama isijecite precvjetale cvjetove. Na azaleji }e se pojaviti novi izbojci, koji su osnova za dalji rast i cvjetanje biljke. Skratite samo preduga~ke izdanke koji str{e. Orezivanje obavite prije formiranja cvjetnih pupoljaka. Ako korjen~i}i azaleje vire iz saksije, presadite je u saksiju ve}u za broj. Zemlja za presa|ivanje mora da bude kisela, najbolje je koristiti zemlju za rododendrone ili treset. Kako bi obrazovala pupoljke, azaleju postavite na svijetlo i prohladno mjesto (temperatura oko 10 stepeni). U toplije prostorije preselite je tek kada pupoljci po~nu da se otvaraju.

Kako nabrzinu spremiti stan, pravo je pitanje, a odgovori slijede. Pranje posu|a Kratko i jasno, dok pripremate hranu, perite su|e onako kako ga koristite. Tako ne}ete napuniti sudoper prljavim {erpama, loncima, tanjirima i ostaviti da {ire neprijatan miris i do~ekaju vas kada se probudite. Spremanje kreveta ^im ustanete, u par poteza namjestite krevet. Uredan krevet cijelu sobu ~ini vizualno ~istijom, {to }e vas podstaknuti da pospremite i ostalo. ^i{}enje kuhinjskog poda Nakon svakog obroka obri{ite pod u kuhinji. Tako }ete ste}i naviku, a pod }e uvijek biti ~ist kao i {to i treba da bude u prostoru gdje se priprema hrana. Va`ni su detalji Prije nego {to napustite stan pogledajte da li je sve na svom mjestu. Ako nije, vratite sve tamo gdje stoji, a kada se vratite, uredan stan }e biti prijatno iznena|enje.

Brzo spremanje ku}e

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI
robu. Ne o~ajavajte jer se u va{em ormaru nalazi sve {to vam treba. Evo kako neke ljetne odjevne predmete mo`ete nositi i tokom zime. Ako namjeravate da svoj pro{logodi{nji d`emper ove sezone osvje`ite, ukrasite ga rajsfer{lusom ili kai{em. Odaberite onaj tanji, u metalikboji ili ukra{en nitnama. Taj outfit i dalje }e biti udoban, a vi }ete biti i vi{e nego u trendu. Svoju omiljenu dugu ljetnu suknju uskladite s pamu~nom majicom i nabacite ~izmice na noge. Kombinujte suknju jarke boje s majicom na prugice i odu{evite sve svojim stajlingom. U obzir dolaze i ljetne duge haljine koje mo`ete nositi sa atraktivnim ~arapama, d`emperima i e{arpama. D u ` i d`emper na kop~anje je neizostavni zimski odjevni predmet, a ove sezone totalni hit je siva boja. Ako vam je dosadilo da ga nosite uz f a r m e r k e, spojite kardigan s ljetnom haljinom bez rukava. Haljinu birajte zavisno od prilike i uvijek }ete izgledati druga~ije.

OSVJE@ITE PLETIVONov~anik vam i nije pun da obnovite garde

KREME SA EKSTRAKTOM ALGI
Suhoj ko`i je potrebno da se posveti posebna pa`nja, po~ev od izbora sredstva za kupanje ili tu{iranje, preko proizvoda za svakodnevnu njegu i onih za eventualnu dodatnu intenzivnu za{titu, pa sve do proizvoda s dvostrukom za{titom ko`e kod kupanja. Preparati za njegu suhe ko`e trebalo bi da sadr`e ekstrakte algi koje su bogat izvor vlage, aloe veru, koja ko`i pru`a vlagu i smiruje nadra`enost, urinarnu kiselinu, prirodni sastojak ko`e koji zadr`ava vlagu, kolagen i hijaluronsku kiselinu koji spre~avaju isu{ivanje ~ine}i ko`u glatkom i elasti~nom, kao i esencijalne masne kiseline koje podsti~u br`u regeneraciju }elija i pove}avaju nivo vlage i ceramide, prirodni za{titni sloj koji zadr`ava vlagu i odr`ava strukturu epidermisa.

Andaluzijski gula{
Potrebno:
1 kg gove|eg buta 1 kg crnog luka 1 kg paradajza 1 kg paprika 7 dl bijelog vina 1 vezica per{unovog lista 1 vezica celerovog lista biber u zrnu ulje i so

Priprema:
Kilogram gove|eg mesa od buta isjeckati na tanke {tapi}e. Isto se u~ini i sa po kilogramom luka, paradajza, {to se obavezno oguli, i paprike babure ili {ilje. Luk se izdinsta dok ne smek{a, a da bi to bilo {to prije, sve se dobro posoli. Doda se jo{ i supena ka{ika bibera u zrnu. Sve se polako, uz mije{anje, dinsta dok vi{ak vode ne ispari, kada se dodaju meso i paprika. Opet se dinsta dok voda ne ispari, pa ubaci paradajz. I dalje isto, pa kad se zgusnulo, po~ne nalivanje s bijelim vinom. Ako je meso smek{alo, a sve se pretvorilo gotovo u ka{u, gotovo je. Ako ne, obazrivo se jo{ naliva vinom dok ne smek{a i po~ne da se odvaja na vlakna. Na kraju se ubaci jo{ i veza sitno isjeckanog per{unovog lista i ista takva veza celerovog lista.

42

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BANOVI]IMA

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Broj 127-0-Su-12-000 043 Datum:18. 12. 2012. godine. Na osnovu ~l. 21. St. 2. u vezi sa ~l. 73. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine Federacije BiH", broj 49/05) i ~l. 11. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u Banovi}ima broj 127-0-Su-12-000 001 od 3. 12. 2012. godine, predsjednik Op}inskog suda u Banovi}ima objavljuje

za popunu radnih mjesta namje{tenika na neodre|eno vrijeme u Op}inskom sudu u Banovi}ima
1. Vi{i referent za administrativno-tehni~ke poslove (tehni~ki sekretar daktilograf)..............................................1 izvr{ilac 2. Vi{i referent-tehni~ar za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT tehni~ar) ........................1 izvr{ilac 3. Vi{i referent za ra~unovodstveno-materijalne poslove.....................................................................................1 izvr{ilac 4. Vi{i referent za operativno-tehni~ke poslove (daktilograf)...........................................................................3 izvr{ioca 5. Vi{i referent za prijem i unos dokumenata (upisni~ar)...............................................................................1 izvr{ilac 6. Vi{i referent za administrativno-tehni~ke poslove-sudska izvr{enja (sudski izvr{ilac)..........................1 izvr{ilac 7. Vi{i referent za operativno-tehni~ke poslove (voza~-dostavlja~) ..................................................................1 izvr{ilac 8. Sprema~ica ............................................................................1 izvr{ilac. OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD TA^KOM 1. 1. Vi{i referent za administrativno-tehni~ke poslove (tehni~ki sekretar - daktilograf) Obavlja poslove i zadatke: - vr{i prijem i upu}uje stranke koje se obra}aju predsjedniku Suda, - po potrebi prekucava zapisnike i druga pismena, - obavlja sve daktilografske poslove za predsjednika Suda, te zapisnike u sudskim predmetima u kojima postupa predsjednik Suda, - obavlja sve daktilografske poslove vezano za sudsku upravu po nalogu predsjednika Suda, - poma`e predsjedniku Suda za druge poslove iz oblasti sudske uprave, - brine o umno`avanju potrebnih materijala, - vodi "Su" upisnik i pomo}ne knjige, - vodi evidencije branilaca po slu`benoj du`nosti, - organizuje vo|enje evidencija i kontrole odsustva s posla za sudije, stru~ne saradnike i zaposlenike, - poma`e predsjedniku Suda u tehni~koj pripremi predmeta, izvr{enja krivi~nih sankcija, - vodi biblioteku Suda - obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Suda. OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD TA^KOM 2. 1. Vi{i referent-tehni~ar za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT tehni~ar) - vr{i audiosnimanje, te izradu kopija snimljenog materijala, formira i vodi evidencije o snimljenim materijalima, - vr{i unos i obradu tra`enih podataka u ra~unar, - stara se o tehni~koj ispravnosti opreme i odr`ava istu, - priprema, organizuje i obezbje|uje tehni~ke uslove za snimanje su|enja i drugih radnji u postupku i odgovara za ispravnost tehni~kih ure|aja i opreme, - vr{i a`uriranje sadr`aja web stranice Suda, - pru`a pomo} radnicima suda u kori{tenju informacione tehnologije i CMS sistema upravljanja predmetima, - vr{i i druge poslove po nalogu predsjednika Suda. OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD TA^KOM 3. Vi{i referent za ra~unovodstveno-materijalne poslove - organizuje i rukovodi cjelokupnim poslovanjem u ra~unovodstvu Suda, - vr{i kontrolu izvr{enja poslova i zadataka iz oblasti finansijsko-ra~unovodstvenog poslovanja, - obezbje|uje zakonito, stru~no i blagovremeno obavljanje svih poslova vezanih za finansijsko-materijalno poslovanje Suda, - priprema nacrt bud`eta i prijedlog rebalansa bud`eta i prati redovno i blagovremeno njegovo izvr{enje, - izra|uje nacrte op{tih akata kojima se reguli{e ra~unovodstveno-materijalno poslovanje Suda, - prati propise iz oblasti ra~unovodstva i finansija u cilju njihove blagovremene primjene i o tome obavje{tava predsjednika Suda, - daje prijedloge, mi{ljenja i primjedbe u postupku dono{enja propisa i op{tih akata iz djelokruga ra~unovodstveno-finansijskog poslovanja Suda, - radi na izradi svih finansijskih izvje{taja, kvartalnih i godi{njih (zavr{ni ra~un), - vr{i izradu izvje{taja i analiza vezano za finansijsko poslovanje suda (statisti~ki godi{nji i mjese~ni izvje{taji, poreski mjese~ni i godi{nji izvje{taji), - ostvaruje saradnju i koordinaciju sa ovla{tenim licima iz Ministarstva pravosu|a i uprave TK, Ministarstva finansija TK i Trezora po pitanjima finansiranja organa, - upotrebljava pe~at Suda (mali pe~at) i stara se za zakonitu upotrebu, - izdaje knjigovodstveno stanja opreme, inventara i materijala sa cijenama i vrijednostima za popis popisnoj komisiji Suda, - vr{i obra~un godi{nje amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava, - izra|uje finansijske planove i obra~une, - obavlja poslove ra~unopolaganja, - prima naredbe za isplatu od naredbodavca, kontrolira zakonitost, potpunost i ispravnost dokumentacije, vode}i ra~una o sredstvima organa, - vr{i evidenciju nastalih materijalnih tro{kova, - prima i vr{i likvidaciju svih dokumenata po osnovu isplata i uplata materijalnih tro{kova, te isplate toplog obroka i prijevoza, - vodi pla}anje i evidenciju sudskih vje{taka, tuma~a i porotnika, - izra|uje mjese~ne i godi{nje izvje{taje o kretanju nov~anih sredstava, - vr{i izradu blagajni~kog izvje{taja o kretanju nov~anih sredstava za materijalne tro{kove, - priprema i provodi trezorno-proceduralne radnje za ovla{tene transakcije, - ostvaruje saradnju i koordinaciju sa slu`bom trezora, - preuzima likvidiranu dokumentaciju (obra~un pla}a, likvidirana rje{enja za sudske vje{take, sudske tuma~e, advokate, porotnike, faktura svih vrsta) i unosi obrasce propisane trezorskim poslovanjem, - dostavlja prethodno pomenutu dokumentaciju trezorskoj stanici na daljnju obradu, - vodi knjigu ulaznih faktura (KUF) i knjigu izlaznih faktura (KIF), - vodi poslove u vezi depozitnog ra~una, - podi`e novac iz banke i odgovara za stanje novca u kasi, - vodi ra~una o materijalno-tehni~kim potrebama Suda, pravilnom kori{tenju sredstava i opreme Suda, pravilnom vo|enju personalne evidencije zaposlenika u sudu uklju~uju}i pripravnike i pripravnike-volontere, te poslove oko javnih nabavki, - obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Suda. OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD TA^KOM 4. Vi{i referent za operativno-tehni~ke poslove (daktilograf) - obavlja sve vrste daktilografskih poslova po Pravilniku o unutra{njem sudskom poslovanju: prepis, kucanje po diktatu, ure|ivanje spisa, postupanje po naredbama sudija i stru~nih saradnika i finalizacija spisa, - radi sa sudijama i stru~nim saradnicima u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima u CMS sistemu, - po potrebi radi i druge poslove u pisarnici i na drugim referatima po nalogu {efa pisarnice, odnosno predsjednika Suda. OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD TA^KOM 5. Vi{i referent za prijem i unos dokumenata (upisni~ar) - registruje dokumente-podneske pristigle na ve} postoje}e predmete i dokumente koji iniciraju otvaranje novog predmeta, - izdaje potvrdu o prijemu, - kreira omot spisa sa novom CMS naljepnicom, - prima po{tu za Sud, - potvr|uje prijem po{te i takse, - razvrstava po{tu i dostavlja po{tu internom dostavnom knjigom nadle`nim slu`bama Suda, - obavlja i druge poslove po nalogu {efa pisarnice, odnosno predsjednika Suda. OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD TA^KOM 6. Vi{i referent za administrativno-tehni~ke poslove-sudska izvr{enja (sudski izvr{ilac) - obavlja poslove izvr{enja pravosna`nih i izvr{nih sudskih odluka sa podru~ja Suda u skladu sa Zakonom o izvr{nom postupku, - vr{i poslove u vezi sa popisom, oduzimanjem pokretnih stvari, javnom prodajom, naplatom i uvo|enjem u posjed, te druge radnje u postupku izvr{enja, - vodi dnevnik rada po predmetima po kojima postupa, - vr{i i druge poslove koje mu stavi u zadatak sudija i stru~ni saradnik u vezi izvr{nih predmeta, odnosno poslove po nalogu {efa pisarnice ili predsjednika Suda. OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD TA^KOM 7. Vi{i referent za operativno-tehni~ke poslove (voza~-dostavlja~) - upravljanje putni~kim motornim vozilima Suda, - odr`avanje slu`benih vozila Suda u ispravnom i urednom stanju, - obavljanje manjih opravki na slu`benim vozila Suda, - obavlja prijevoz zaposlenih za slu`bene potrebe Suda, - vodi evidencije o utro{ku goriva i druge evidencije vezane za upotrebu vozila Suda, - obavlja poslove sudskog dostavlja~a, odnosno kurirske poslove, - obavlja i druge poslove po naredbi {efa pisarnice ili predsjednika Suda. OPIS POSLOVA ZA RADNO MJESTO POD TA^KOM 8. Sprema~ica: - ~i{}enje svih prostorija Suda, - ~i{}enje dvori{ta Suda, - upozoravanje odgovornih lica o kvarovima i neispravnim instalacijama u Sudu, - obavlja i sve druge poslove po nalogu {efa pisarnice, odnosno predsjednika Suda. USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZA PREUZIMANJE NAMJE[TENIKA IZ DRUGOG ORGANA DR@AVNE SLU@BE SVIH NIVOA VLASTI U FBiH: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH, kandidat treba ispunjavati i sljede}e posebne uslove i to: Za radno mjesto pod rednim brojem 1: Uslovi za vr{enje poslova: SSS - IV stepen (zavr{ena {kola: upravna, ekonomska, gimnazija, birotehni~ka ili druga {kola dru{tvenog smjera), polo`en stru~ni ispit, najmanje deset mjeseci radnog sta`a, poznavanje rada na ra~unaru. Za radno mjesto pod rednim brojem 2: SSS - IV stepen (zavr{ena {kola: gimnazija, upravna ili druga srednja {kola dru{tvenog smjera, ma{inska, rudarska i elektrotehni~ka {kola), najmanje deset mjeseci radnog sta`a, polo`en stru~ni upravni ispit, dobro poznavanje MS Ofice paketa, internet-pretra`iva~a i e-mail programa, Windows operativnih sistema. Za radno mjesto pod rednim brojem 3: SSS - IV stepen (ekonomska {kola), poznavanje rada na ra~unaru, polo`en stru~ni upravni ispit i najmanje 10 mjeseci radnog sta`a. Za radno mjesto pod rednim brojem 4: SSS - IV stepen (zavr{ena srednja {kola dru{tvenog smjera: upravna, birotehni~ka, gimnazija, ekonomska ili druga {kola dru{tvenog smjera), najmanje deset mjeseci radnog sta`a, poznavanje daktilografije i rada na ra~unaru. Obavezno daktilo-testiranje. Za radno mjesto pod ta~kom 4: - kopija CIPS-ove li~ne karte - potvrda CIPS-a o prebivali{tu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - svjedo~anstvo o zavr{enoj srednjoj {koli - uvjerenje ili potvrda o poznavanju rada na ra~unaru - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) - dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namje{tenika u organu dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, ne starije od 10 (deset) dana. Za radno mjesto pod ta~kom 7: - kopija CIPS-ove li~ne karte, - potvrda CIPS-a o prebivali{tu, -izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - svjedo~anstvo o zavr{enoj srednjoj {koli, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), - dokaz o polo`enom voza~kom ispitu B kategorije, - dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namje{tenika u organu dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, ne starije od 10 (deset) dana. - Za radno mjesto pod ta~kom 8: - kopija CIPS-ove li~ne karte, - potvrda CIPS-a o prebivali{tu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), - dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u u radnom odnosu na poslovima namje{tenika u organu dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, ne starije od 10 (deset) dana. Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju posebne uslove za navedena radna mjesta bit }e pozvani i na intervju. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostavit ljekarsko uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od tri mjeseca) a prije stupanja u radni odnos. NAPOMENA: Shodno odredbama ~lana 21. st. 2. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH, pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namje{tenici iz organa dr`avne slu`be svih nivoa vlasti u Federaciji BiH. Prijavu na oglas sa svim potrebnim dokumentima treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja, neposrednim putem ili putem po{te, preporu~eno na adresu: Op}inski sud u Banovi}ima, Ulica Alije Izetbegovi}a bb, sa naznakom "INTERNI OGLAS - NE OTVARATI" za popunu radnih mjesta namje{tenika na neodre|eno vrijeme u Op}inskom sudu u Banovi}ima. Interni oglas }e biti objavljen u dnevnom listu "Oslobo|enje" i na oglasnim tablama Ministarstva pravosu|a i uprave TK, Kantonalnog suda u Tuzli, Kantonalnog tu`ila{tva TK, op}inskih sudova na podru~ju TK i na oglasnim tablama op}ina Banovi}i, @ivinice i Tuzla. Rok za prijavu je 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Oslobo|enje". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. PREDSJEDNIK SUDA Aj{a Softi} Za radno mjesto pod rednim brojem 7: Uslovi za vr{enje poslova: SSS III i IV stepen slo`enosti: (zavr{ena {kola: gimnazija, ekonomska, upravna, ma{inska, saobra}ajno-tehni~ka {kola, automehani~ar KV ili VKV voza~ sa polo`enim voza~kim ispitom B kategorije), najmanje 10 mjeseci radnog sta`a. Za radno mjesto pod rednim brojem 8: Uslovi za vr{enje poslova: Zavr{ena osnovna {kola. Uz prijavu na interni oglas prila`u se sljede}i dokumenti (originali ili ovjerene kopije): Za radna mjesta pod ta~kama 1, 2, 3, 5, 6: - kopija CIPS-ove li~ne karte - potvrda CIPS-a o prebivali{tu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - svjedo~anstvo o zavr{enoj srednjoj {koli - uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu - uvjerenje ili potvrda o poznavanju rada na ra~unaru - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) - dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namje{tenika u organu dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, ne starije od 10 (deset) dana. Za radno mjesto pod rednim brojem 5: SSS - IV stepen (zavr{ena srednja {kola dru{tvenog smjera: gimnazija, ekonomska, upravna, birotehni~ka, kao {kole tehni~kog smjera: rudarska, ma{inska {kola, elektrotehni~ka), najmanje deset mjeseci radnog sta`a, polo`en stru~ni upravni ispit, poznavanje rada na ra~unaru. Za radno mjesto pod rednim brojem 6: SSS - IV stepen (zavr{ena srednja {kola dru{tvenog smjera: gimnazija, ekonomska, upravna ili zavr{ena srednja ma{inska, rudarska, elektrotehni~ka {kola ili druga {kola tehni~kog smjera), najmanje deset mjeseci radnog sta`a, polo`en stru~ni upravni ispit, poznavanje rada na ra~unaru.

INTERNI OGLAS

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

KORAK NAPRIJED
Fran{iza povezuje igre i filmove
Kompanija Microsoft radi na kreiranju nove igre koja povezuje najbolje elemente igara i TV/filmova. Kompanija tra`i iskusnog kreatora koji }e se pridru`iti timu u razvoju nove uzbudljive AAA igre. Ova ponuda ukazuje da Microsoft planira da doda svje`u krv svojoj postoje}oj stabilnoj liniji fran{iza koje uklju~uju naslovi kao {to su Halo, Fable, Forza Motorsport i Gears of War. Kandidat koji }e biti primljen na ovaj posao ne smije da ima samo znanje kada je rije~ o kreiranju AAA igara, ve} istovremeno i znanje u filmskoj i TV produkciji. Pro{log mjeseca je Microsoft saop{tio da njegov vankuverski studio radi na narednoj velikoj fran{izi.

43

Devil May Cry
PC verzija igre DMC: Devil May Cry }e se pojaviti 25. januara, saop{tila je kompanija Capcom. To }e biti deset dana nakon {to se pojave Xbox 360 i PlayStation verzije igre. Igra~i }e ovu igru mo}i na teritoriji Evrope da kupuju preko fizi~kih medija, dok }e digitalni download preko Steam i EA Origin platformi biti dostupan na teritoriji Evrope i SAD-a. Pored tradicionalnih kontrola igre preko mi{a i tastature, PC verzija Devil May Cry }e podr`avati Xbox 360 kontroler i druge elemente za kontrolisanje igre tre}e strane. Igra }e funkcionisati u re`imu prikaza 60 kadrova u sekundi, navodi Capcom. Igra~i koji kupe igru preko Steama }e imati mogu}nost ~uvanja dostignu}a preko clouda.

iPad Mini sa boljim ekranom
iPad Mini je izuzetak kada je u pitanju euforija izazvana Retina ekranom, ali najnovije informacije ukazuju na to da Apple `eli da ispravi ovu gre{ku. Nastupaju}a verzija iPad Mini ure|aja bi}e fokusirana na unapre|enje rezolucije ekrana, ali to je jo{ u opsegu glasina budu}i da za sada nema zvani~ne potvrde od kompanije. Vinita Jakhanwal, jedan od analiti~ara firme IHS iSuppli, smatra da je ovakvo odvijanje situacije vrlo vjerovatno, naro~ito kada se u obzir uzme ~injenica da Apple posjeduje ~itav ekosistem razli~itih aplikacija koje su razvijene za iPad 3 i iPad 4 modele koji se mogu pohvaliti Retina ekranom.

Glasovne kontrole za Dead Space 3
Dead Space 3 za Xbox 360 }e odlikovati Kinect glasovne kontrole, navodi se u zvani~nom saop{tenju kompanije Electronic Arts. Igra~i }e biti u prilici da koriste jednostavne glasovne komande kao {to su Find partner, Fire stasis, Attack enemy i druge tokom igre, bilo kada igraju sami ili kada igraju sa drugim igra~ima. Kinect glasovne kontrole u potpunosti su opcionalne u okviru Dead Space 3, a za sada nije najavljena nijedna Kinect funkcionalnost bazirana na gestovima. Dead Space 3 se na tr`i{tu o~ekuje 5. februara idu}e godine na teritoriji SAD-a za Xbox 360, PS3 i PC, dok }e Evropa na Dead Space 3 sa~ekati do 8. februara.

IBM sprema inovacije

ZA BO@I]NI POKLON?

Kompjuteri }e za pet GODINA DOBITI ^ULA
Kompjuteri budu}nosti mo}i }e da prepoznaju bebin pla~ i da kroz pozadinsku buku obrate pa`nju na emocije, osje}aje i `elje prou~avanjem promjena u frekvenciji i tonu zvuka
Kompjuteri }e do 2017. godine raspolagati funkcijama vida, mirisa, dodira, ukusa i sluha zahvaljuju}i novim osjetljivim senzorima i ostalim inovacijama, navode stru~njaci. Za pet godina mo}i }emo ne{to da dodirnemo preko svog mobilnog telefona, ka`e Bernie Meyerson, potpredsjednik IBM-ovog odjeljenja za inovacije. “Ako kupujete tkaninu odre|ene tek stu re, mo }i }e te da pre|ete rukom preko ekrana i osjetite kako dodirujete ba{ tu tkaninu. To nije nemogu}e, kao {to se mo`da sada ~ini” rekao je , Meyerson Fox Newsu. IBM svake godine objavljuje listu od pet tehnolo{kih inovacija koje mo`emo o~ekivati u bliskoj budu}nosti, iako izgledaju kao da su stigle iz nau~nofantasti~nih filmova. dnju specijalnih provodnika, skoro nevidljivih elemenata koji mogu da proizvedu vibracije i osje}aj u prstu. Kompjuteri budu}nosti mo}i }e da prepoznaju bebin pla~ i da kroz pozadinsku buku obrate pa`nju na emocije, osje}aje i `elje prou~avanjem promjena u frekvenciji i tonu zvuka. Ma{ine }e na sli~an na~in mo}i da steknu znanje o na{im ukusima dok posmatraju {ta jedemo. Kada se hrana pokvari, ona po~inje da osloba|a male koli~ine amonijaka. Kompjuter bi mogao da osjeti taj miris mnogo br`e nego ~ovjek i da na vrijeme objavi upozorenje o stanju hrane u fri`ideru. “To je izvodivo. Vrijeme od pet godina je sasvim razumno. Pone{to od toga radimo ve} danas” re, kao je Meyerson. Na Amazon.comu kompanija Spinning Hat prodaje ovu za vje su za tu {i ra nje. Svi|a li vam se? ^ini nam se da je ova Facebook zavjesa za tu{iranje najgori mogu}i bo`i}ni poklon. Cijena joj je 13,90 dolara. Ipak, ako vam se ba{ svi|a, podijelite je s ostalima putem Facebooka.

Facebook zavjesa za tu{iranje

Kompanija je ove godine najavila eru kognitivnih sistema, odnosno ma{ina koje }e mo}i da u~e, prilago|avaju se, osje}aju svijet oko sebe i sti~u iskustva. Ovi

kompjuteri imitira}e ljudska ~ula na sopstveni na~in. Da bi se opona{ao osje}aj dodira na ekranima pametnih telefona, Meyerson predvi|a ugra-

MARK AVRUM GUBRUD UPOZORAVA

Tokom vikenda u Kini
Ameri~ka informati~ka kompanija Apple prodala je vi{e od dva miliona iPhonea 5 tokom prvog vikenda prodaje ovog telefona u Kini. “Potra`nja kineskih korisnika za telefonom iPhone 5 je nevjerovatna i to je omogu}ilo da se postavi novi rekord prodaje u Kini” naveo je u saop{tenju gene, ralni direktor Applea Tim Cook. Novi model iPhone 5 pu{ten je krajem septembra u prodaju u SAD-u i devet drugih dr`ava, a do kraja decembra bi}e u prodaji i u vi{e od 100 dr`ava. Na kineskom tr`i{tu iPhone 5 pojavio se u prodaji 14. decembra, rano ujutro u mnogim prodavnicama telekomunika-

Roboti nisu prijatelji,

Prodata dva miliona iPhonea 5

Tehnologije koje danas postoje na korak su od stvaranja i primjene automatizovanih ma{ina-ubica, koje su van ljudske kontrole i koje jednog dana mogu da se okrenu protiv ljudi - upozoravaju stru~njaci. Algoritmi u programima toliko su komplikovani da sistem nekad daje gre{ke koje ~ovjek ne mo`e da ispravi. Jedni sistemi nalaze se u vezi sa drugim sistemima. Ljudi nisu u stanju da kontroli{u tu vezu. Mark Avrum Gubrud, doktor fizike i matematike sa Univerziteta Princeton, upozorava da ljudi ne kontroli{u reakciju udaljenog sistema na dobijeni signal od sistema koji je dao gre{ku. Uz sve opasnosti kori{tenja autonomnih borbenih robota, odluka o njihovoj upotrebi i kori{te-

mogu postati ubice

nju i dalje je u rukama vojnih kompanija za proizvodnju naoru`anja. Human Rights Watch, zajedno sa stru~njacima pravne {kole Harvardskog univerziteta, objavio je referat “Gubitak ljudskosti: predmet protiv robota-ubica” . U njemu se govori o potrebi odricanja od kori{tenja, proizvodnje i razrade potpuno autonomnih robota-ubica.

cione opreme i na Applevoj online prodavnici. iPhone 5 je do sada najtanji Appleov telefon sa iOs.6 sistemom i vi{e od 200 novih funkcija.

44

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U LUKAVCU

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Broj: 126-0-Su-12-000 054 Datum, 18. 12. 2012. godine Na osnovu ~lana 21. stav 2 i ~lana 73. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine FBiH broj 49/05), ~lana 8. Pravilnika o unutra{njem sudskom poslovanju (Slu`beni glasnik BiH, broj 66/12) i ~lana 13 Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Op}inskom sudu u Lukavcu, predsjednik Op}inskog suda u Lukavcu objavljuje

za popunu radnih mjesta namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Op}inskom sudu u Lukavcu 1. Vi{i referent za administrativno-tehni~ke poslove (tehni~ki sekretar - daktilograf) ....................- 1 (jedan) izvr{ilac, 2. Vi{i referent - tehni~ar za informacionu i komunikacionu tehnologiju (IKT tehni~ar).- 1 (jedan) izvr{ilac, 3. Vi{i referent za ra~unovodstveno materijalne poslove ........................................- 1 (jedan) izvr{ilac, 4. Vi{i referent za upravljanje i vo|enje sudskih predmeta (upisni~ar) .......................................................- 1 (jedan) izvr{ilac, 5. Vi{i referent za operativno-tehni~ke poslove (daktilograf) ......................................................- 5 (pet) izvr{ilaca, 6. Vi{i referent za administrativno-tehni~ke poslove sudska izvr{enja (sudski izvr{ilac)................- 1 (jedan) izvr{ilac, 7. Vi{i referent za operativno-tehni~ke poslove (voza~-dostavlja~)...........................................- 1 (jedan) izvr{ilac, 8. Sprema~ica......................................................- 1 (jedan) izvr{ilac. Opis poslova i zadataka radnog mjesta pod ta~kom 1: - vr{i prijem i upu}uje stranke koje se obra}aju predsjedniku Suda, - po potrebi prekucava zapisnike i druga pismena, - obavlja sve daktilografske poslove za predsjednika Suda, te zapisnike u sudskim predmetima u kojima postupa predsjednik Suda, - obavlja sve daktilografske poslove vezano za sudsku upravu po nalogu predsjednika Suda, - poma`e predsjedniku Suda za druge poslove iz oblasti sudske uprave, - brine o umno`avanju potrebnih materijala, - obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Suda. Opis poslova i zadataka pod ta~kom 2: - vr{i audiosnimanje, te izradu kopija snimljenog materijala, formira i vodi evidencije o snimljenim materijalima, - vr{i unos i obradu tra`enih podataka u ra~unar, - stara se o tehni~koj ispravnosti opreme i odr`ava istu, - priprema, organizuje i obezbje|uje tehni~ke uslove za snimanje su|enja i drugih radnji u postupku i odgovara za ispravnost tehni~kih ure|aja i opreme, - vr{i a`uriranje sadr`aja web stranice Suda, - pru`a pomo} radnicima Suda u kori{tenju informacione tehnologije i CMS sistema upravljanja predmetima, - vr{i i druge poslove po nalogu predsjednika Suda. Opis poslova i zadataka pod ta~kom 3: - organizuje i rukovodi cjelokupnim poslovanjem u ra~unovodstvu Suda, - vr{i kontrolu izvr{enja poslova i zadataka iz oblasti finansijsko-ra~unovodstvenog poslovanja, - obezbje|uje zakonito, stru~no i blagovremeno obavljanje svih poslova vezanih za finansijsko-materijalno poslovanje Suda, - priprema nacrt bud`eta i prijedlog rebalansa bud`eta i prati redovno i blagovremeno njegovo izvr{enje, - izra|uje nacrte op{tih akata kojima se reguli{e ra~unovodstvenomaterijalno poslovanje Suda, - prati propise iz oblasti ra~unovodstva i finansija u cilju njihove blagovremene primjene i o tome obavje{tava predsjednika Suda, - daje prijedloge, mi{ljenja i primjedbe u postupku dono{enja propisa i op{tih akata iz djelokruga ra~unovodstveno-finansijskog poslovanja Suda, - radi na izradi svih finansijskih izvje{taja, kvartalnih i godi{njih (zavr{ni ra~un), - vr{i izradu izvje{taja i analiza vezano za finansijsko poslovanje Suda (statisti~ki godi{nji i mjese~ni izvje{taji, poreski mjese~ni i godi{nji izvje{taji), - ostvaruje saradnju i koordinaciju sa ovla{tenim licima iz Ministarstva pravosu|a i uprave TK, Ministarstva finansija TK i Trezora po pitanjima finansiranja organa, - upotrebljava pe~at Suda (mali pe~at) i stara se za zakonitu upotrebu, - izdaje knjigovodstveno stanja opreme, inventara i materijala sa cijenama i vrijednostima za popis popisnoj komisiji Suda, - vr{i obra ~un go di {nje amor ti za ci je i re va lo ri za ci je osno vnih sredstava, - izra|uje finansijske planove i obra~une, - obavlja poslove ra~unopolaganja, - prima naredbe za isplatu od naredbodavca, kontrolira zakonitost, potpunost i ispravnost dokumentacije, vode}i ra~una o sredstvima organa, - vr{i evidenciju nastalih materijalnih tro{kova, - prima i vr{i likvidaciju svih dokumenata po osnovu isplata i uplata materijalnih tro{kova, te isplate toplog obroka i prijevoza, - vodi pla}anje i evidenciju sudskih vje{taka, tuma~a i porotnika, - izra|uje mjese~ne i godi{nje izvje{taje o kretanju nov~anih sredstava, - vr{i izradu blagajni~kog izvje{taja o kretanju nov~anih sredstava za materijalne tro{kove, - priprema i provodi trezorno-proceduralne radnje za ovla{tene transakcije, - ostvaruje saradnju i koordinaciju sa slu`bom Trezora, - preuzima likvidiranu dokumentaciju (obra~un pla}a, likvidirana rje{enja za sudske vje{take, sudske tuma~e, advokate, porotnike, faktura svih vrsta) i unosi obrasce propisane trezorskim poslovanjem, - dostavlja prethodno pomenutu dokumentaciju trezorskoj stanici na daljnju obradu, - vodi knjigu ulaznih faktura (KUF) i knjigu izlaznih faktura (KIF), - vodi poslove u vezi depozitnog ra~una, - podi`e novac iz banke i odgovara za stanje novca u kasi, - obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika Suda. Opis poslova pod ta~kom 4: - vo|enje svih upisnika, imenika i pomo}nih knjiga prema Pravilniku o unutra{njem sudskom poslovanju, - vo|enje svih upisnika, imenika i pomo}nih knjiga iz krivi~ne, gra|ansko-pravnih oblasti, parni~nih, vanparni~nih, izvr{nih i prekr{ajnih sudskih predmeta, - postupanje po podnescima stranaka, - vr{enje svih administrativno-tehni~kih poslova u predmetu svih upisnika i pomo}nih knjiga, - vo|enje spiska poslatih spisa koje treba vratiti Sudu, - primanje spisa i podnesaka od {efa pisarnice, upisa novih spisa u upisnike i imenike, rukovanje ro~i{nikom, postupanje u CMS sistemu, dostava spisa u rad sudijama i stru~nim saradnicima i preuzimanje od sudija i stru~nih saradnika, postupanje po naredbama sudija i stru~nih saradnika, dostava spisa daktilografima na prepis i preuzimanje sa prepisa, dostava spisa na otpremu, ovjera sudskih odluka, prijem stranaka, - vo|enje evidencije spisa vezanih za rok, - prijem zahtjeva za izdavanje uvjerenja da se ne vodi krivi~ni postupak, - izdavanje uvjerenja i dostava na otpremu stranaka, - vr{i ovjeru isprava, potpisa, rukopisa i prepisa, - vo|enje svih upisnika, imenika i pomo}nih knjiga prema Pravilniku o unutra{njem sudskom poslovanju, - vo|enje svih administrativno-tehni~kih poslova vezano za ove upisnike i druge knjige, - postupanje u SOKOP-u - obavlja i druge poslove po nalogu {efa pisarnice, odnosno predsjednika Suda. Opis poslova pod ta~kom 5: - obavlja sve vrste daktilografskih poslova po Pravilniku o unutra{njem sudskom poslovanju: prepis, kucanje po diktatu, ure|ivanje spisa, postupanje po naredbama sudija i stru~nih saradnika i finalizacija spisa, - radi sa sudijama i stru~nim saradnicima u osiguravanju pravilnog upravljanja predmetima u CMS sistemu, - po potrebi radi i druge poslove u pisarnici i na drugim referatima po nalogu {efa pisarnice, odnosno predsjednika Suda. Opis poslova pod ta~kom 6: - obavlja poslove izvr{enja pravosna`nih i izvr{nih sudskih odluka sa podru~ja suda u skladu sa Zakonom o izvr{nom postupku, - vr{i poslove u vezi sa popisom, oduzimanjem pokretnih stvari, javnom prodajom, naplatom i uvo|enjem u posjed, te druge radnje u postupku izvr{enja, - vodi dnevnik rada po predmetima po kojima postupa, - vr{i i druge poslove koje mu stavi u zadatak sudija i stru~ni saradnik u vezi izvr{nih predmeta, odnosno poslove po nalogu {efa pisarnice ili predsjednika Suda. Opis poslova pod ta~kom 7: - upravljanje putni~kim motornim vozilima suda, - odr`avanje slu`benih vozila suda u ispravnom i urednom stanju, - obavljanje manjih opravki na slu`benim vozila suda, - obavlja prevoz zaposlenih za slu`bene potrebe Suda, - vodi evidencije o utro{ku goriva i druge evidencije vezane za upotrebu vozila suda, - obavlja poslove sudskog dostavlja~a, odnosno kurirske poslove, - obavlja i druge poslove po naredbi {efa pisarnice ili predsjednika Suda. Opis poslova pod ta~kom 8: - ~i{}enje svih prostorija Suda, - ~i{}enje dvori{ta Suda, - upozoravanje odgovornih lica o kvarovima i neispravnim instalacijama u Sudu, - obavlja i sve druge poslove po nalogu {efa pisarnice, odnosno predsjednika Suda. USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS ZA PREUZIMANJE NAMJE[TENIKA IZ DRUGOG ORGANA DR@AVNE SLU@BE SVIH NIVOA VLASTI U FBiH: Kandidat treba ispunjavati sljede}e posebne uslove i to: - Uslovi za vr{enje poslova pod ta~kom 1: SSS - IV stepen (zavr{ena {kola: upravna, ekonomska, gimnazija, birotehni~ka ili druga {kola dru{tvenog smjera), polo`en stru~ni upravni ispit, najmanje deset mjeseci radnog sta`a, poznavanje rada na ra~unaru. - Uslovi za vr{enje poslova pod ta~kom 2: SSS - IV stepen (zavr{ena {kola: gimnazija, upravna, ma{inska ili elektrotehni~ka {kola), najmanje deset mjeseci radnog sta`a, polo`en stru~ni upravni ispit, dobro poznavanje MS Ofice paketa, internet-pretra`iva~a i e-mail programa, Windows operativnih sistema. - Uslovi za vr{enje poslova pod ta~kom 3: SSS - IV stepen (zavr{ena ekonomska {kola), poznavanje rada na ra~unaru, polo`en stru~ni upravni ispit i najmanje 10 mjeseci radnog sta`a. - Uslovi za vr{enje poslova pod ta~kom 4: SSS - IV stepen (zavr{ena {kola: gimnazija, ekonomska, upravna, birotehni~ka ili druga {kola dru{tvenog smjera), najmanje deset mjeseci radnog sta`a, polo`en stru~ni upravni ispit, poznavanje rada na ra~unaru. - Uslovi za vr{enje poslova pod ta~kom 5: SSS - IV stepen (zavr{ena {kola: upravna, birotehni~ka, gimnazija, ekonomska ili druga {kola dru{tvenog smjera), najmanje deset mjeseci radnog sta`a, poznavanje daktilografije i rada na ra~unaru. Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju posebne uslove pod ta~kom 5 bi}e daktilo-testirani. - Uslovi za vr{enje poslova pod ta~kom 6: SSS - IV stepen (zavr{ena {kola: gimnazija, ekonomska, upravna ili druga {kola dru{tvenog ili tehni~kog smjera), najmanje deset mjeseci radnog sta`a, polo`en stru~ni upravni ispit, poznavanje rada na ra~unaru. - Uslovi za vr{enje poslova pod ta~kom 7: SSS (zavr{ena {kola: gimnazija, ekonomska, upravna, ma{inska, saobra}ajno-tehni~ka {kola, automehani~ar KV ili VKV voza~, kao i druga {kola tehni~kog smjera), polo`en voza~ki ispit B kategorije, najmanje 10 mjeseci radnog sta`a. - Uslovi za vr{enje poslova pod ta~kom 8: Zavr{ena osnovna {kola. Uz prijavu na interni oglas prila`u se sljede}i dokumenti (originali ili ovjerene kopije): - Za radna mjesta pod ta~kom 1, 2, 3, 4, 6: - kopija CIPS-ove li~ne karte, - potvrda - CIPS-a o prebivali{tu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - svjedo~anstvo o zavr{enoj srednjoj {koli, - uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, - uvjerenje ili potvrda o poznavanju rada na ra~unaru, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) - dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namje{tenika u organu dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH (ne starije od 10 dana). - Za radno mjesto pod ta~kom 5: - kopija CIPS-ove li~ne karte, - potvrda CIPS-a o prebivali{tu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - svjedo~anstvo o zavr{enoj srednjoj {koli, - uvjerenje ili potvrda o poznavanju rada na ra~unaru, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) - dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namje{tenika u organu dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH (ne starije od 10 dana). - Za radno mjesto pod ta~kom 7: - kopija CIPS-ove li~ne karte, - potvrda CIPS-a o prebivali{tu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - svjedo~anstvo o zavr{enoj srednjoj {koli, - dokaz o polo`enom voza~kom ispitu B kategorije, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) - dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namje{tenika u organu dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH ( ne starije od 10 dana). - Za radno mjesto pod ta~kom 8: - kopija CIPS-ove li~ne karte, - potvrda CIPS-a o prebivali{tu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), - dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namje{tenika u organu dr`avne slu`be na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH (ne starije od 10 dana). Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju posebne uslove za navedena radna mjesta bit }e pozvani i na intervju. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starije od tri mjeseca), a prije stupanja u radni odnos. NAPOMENA: Shodno odredbama ~lana 21. stav 2. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH, pravo prijavljivanja na ovaj oglas imaju namje{tenici iz organa dr`avne slu`be svih nivoa vlasti u Federaciji BiH. Prijavu na oglas sa svim potrebnim dokumentima treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja, neposrednim putem ili putem po{te, preporu~eno na adresu: Op}inski sud u Lukavcu, Ulica Skendera Kulenovi}a bb, sa naznakom "ZA INTERNI OGLAS - NE OTVARATI". Interni oglas }e biti objavljen u dnevnom listu "Oslobo|enje" i na oglasnim tablama Ministarstva pravosu|a i uprave TK, Kantonalnog suda u Tuzli, Kantonalnog tu`ila{tva TK, op}inskih sudova na podru~ju TK i na oglasnim tablama op}ina Lukavac i Tuzla. Rok za prijavu je 10 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Oslobo|enje". Nepotpune i neblagovreme prijave ne}e se razmatrati. PREDSJEDNIK SUDA Muhamed Vejzovi}

INTERNI OGLAS

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.
DR. FADIL ADEMOVI]: USTA[KI POKRET I USTA[KA VLAST U NDH (27)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
crkve, zbog ~ega je do{ao u sukob sa kanterberijskim nadbiskupom Tomasom Beketom koji je po njegovom nalogu ubijen 1170. Zapo~eo je osvajanje Irske 1171. General Napoleon Bonaparta dobio prvu zna~ajnu bitku kada je od Engleza oslobodio Tulon. SAD priznale nezavisnost Havaja, ali ameri~ki uticaj ostao je dominantan. Havajska ostrva su anektirana 1898, a 31. avgusta 1959. postala su 50. dr`ava SAD-a. Umro engleski slikar D`ozef Malord Vilijam Tarner, jedan od najve}ih pejza`ista u historiji slikarstva. Tarnerov slikarski postupak oslobo|en akademizma i njegovo otkri}e pune svjetlosti i ~iste boje zna~ajno su uticali na francuske impresioniste i poentiliste. Engleski pronalaza~ Frederik Volton patentirao u Londonu podni prekriva~ - linoleum. Ro|en glumac Ralf Ri~ardson, jedna od najzna~ajnijih li~nosti engleskog pozori{ta. S jednako velikim uspjehom tuma~io je uloge u [ekspirovim i modernim dramama, u komedijama i tagedijama, a proslavio se i na filmu (“Ri~ard III”, “Na{ ~ovjek u Havani”, “Dr. @ivago”, “Kartum”, “Ana Karenjina”). Usvojen prvi ustav Crne Gore, Nikoljdanski ustav, kojim je dr`ava konstituisana kao ustavna monarhija. Ro|en ruski dr`avnik Leonid Ilji~ Bre`njev, predsjednik Prezidijuma Vrhovnog sovjeta SSSR-a od 1960, a nakon smjenjivanja Nikite Hru{~ova 1964. generalni sekretar Komunisti~ke partije SSSR-a i glavni protagonist sovjetske unutra{nje i spoljne politike do smrti 1982. U Indokini izbio rat izme|u vojske pod vo|stvom Ho [i Mina i francuskih kolonijalnih trupa. Savjet NATO-a imenovao ameri~kog generala Dvajta Ajzenhauera vrhovnim komandantom snaga NATO-a u Evropi. Ajzenhauer je bio jedan od najzna~ajnijih savezni~kih komandanata u Drugom svjetskom ratu i predsjednik SAD-a 1952. i 1956. Sa 54,5 procenata glasova bira~a [arl de Gol pobijedio na predsjedni~kim izborima u Francuskoj Fransoa Miterana. Britanski i kineski premijeri Margaret Ta~er i D`ao Cijang potpisali u Pekingu sporazum prema kojem Hongkong od 1. jula 1997, poslije 99 godina britanske uprave, prelazi pod suverenitet Kine. Tzv. republika srpska Krajina proglasila Knin za glavni grad, a Milan Babi}, dotada{nji predsjednik vlade, preuzeo je funkciju predsjednika republike. Time su ujedinjene dvije teritorijalno nepovezane jedinice u Hrvatskoj pod kontrolom Srba - Krajina i srpska oblast Slavonija, Baranja i zapadni Srem. RSK je prestao da postoji u avgustu 1995, kada su hrvatske snage zauzele te teritorije, a oko 250.000 Srba izbjeglo u BiH i SR Jugoslaviju. Prvi vojnici iz Rusije stigli u BiH, gdje }e u~estvovati u misiji o~uvanja mira (IFOR), koja je po odluci Savjeta bezbjednosti UN-a povjerena snagama NATO-a. Singapurski putni~ki avion boing 737300 sru{io se blizu indone`anskog grada Palembangare. Nesre}u nije pre`ivio niko od 104 putnika i ~lana posade. U socijalnim nemirima koji su zahvatili Argentinu na hiljade ljudi {irom zemlje oplja~kalo je oko 100 samoposluga. Protesti u kojima je poginulo vi{e od 20, a ranjeno preko 100 ljudi, izbili su kada je vlada najavila da }e uvesti stro`ije ekonomske mjere kako bi otplatila strani dug od 132 milijarde dolara. U Zagrebu umro profesor Ekonomskog fakulteta i poznati hrvatski ekonomista Branko Horvat (76). U Afganistanu konstituisan parlament, prvi put, nakon vi{e od 30 godina i poslije desetina godina krvoproli}a. Umro D`o Barbera, ~lan ~uvenog animatorskog dvojca Hana-Barbera, koji je stvorio neke od najpoznatijih likova crtanih filmova poput “Tom i D`eri”, “Medvjed Jogi”, “Porodica Kremenko” i “Skubi Du”. Prve legendarne epizode o mi{u i ma~ki koji se nadmudruju osvojile su sedam Oskara. Barbera i Vilijam Han udru`ili su se 30-ih godina pro{log vijeka dok su radili za Metro Goldvin Majer. engleski do{ao ri II, prvi 1154.Nai ogradininastiprijestitobatarogenanet.Hensku vlast vladar je Plan U~vrstio je kraljevsku vlast ~io vlas i sud

45

Guti}evo “razja{njenje”

POKATOLI^AVANJA
Pri~a o vremenu usta{tva i njegove kratkovjeke dr`ave u kojoj se moralo usta{ki misliti, usta{ki govoriti i usta{ki raditi; jednom rije~ju, ~itav `ivot u NDH morao je biti usta{ki
O prijelazu na katoli~ku vjeru objavio je svoje “Razja{njenje” i dr. Viktor Guti}, sto`ernik i povjerenik za biv{u Vrbasku banovinu u Banjoj Luci. On razja{njava “kako su u zadnje vrijeme u~estali prielazi na katoli~ku vjeru” Sa . mnogih strana njemu dolaze brojni upiti na koje on odgovara u svome “Razja{njenju” Evo ka. ko je to on u~inio u sarajevskom Novom Listu br. 38 od 25. 6. 1941. “Jedan dio na{ih gr~ko-isto~njaka dovele su Osmanlije sa sobom, kad su osvojili ove na{e krajeve, kao raju, da obra|uju zemlje, koje je pred osvaja~em napu{tao doma}i hrvatski `ivalj, a dijelom je doma}e pu~anstvo hrvatske narodnosti, katoli~ke vjere, koje nije prebjeglo, ostav{i bez sve}enstva u mnogim krajevima, malo-pomalo pre{lo na gr~ko-isto~nu vjeru. objavljuje pohvale domicilnoga `upnika magr. Nikole Bilogrivi}a namijenjene usta{kome sto`erniku dr. Viktoru Guti}u. Bilogrivi} je sto`erniku doveo grupu gra|ana da mu ~estitaju na pobjedi usta{tva, na uspostavi Nezavisne dr`ave Hrvatske. Stavili su dr. Guti}u do znanja da }e i `upnik, zajedno sa svima ostalima koji dijele njegovo mi{ljenje, uvijek biti spremni da mu budu od pomo}i u njegovome velikom poslu. Jedan od tih velikih poslova, obavljan po nare|enjima banjalu~koga sto`ernika, bili su progoni i pokolji kojima se Bilogrivi} nije suprotstavio. [tavi{e, napisao je i bro{uru, panegirik o dr. Viktoru Guti}u, pozivaju}i narod da potpomogne usta{ku vlast u ~i{}enju od stranih do{ljaRezolucijom banjalu~kih Muslimana, usvojenom 12. studenog 1941, kojom se osu|uju zlodjela po~injena nad nehrvatskim `ivljem, bavi se i slu`beni izvje{taj pro~itan i na su|enju sto`erniku Guti}u nakon oslobo|enja zemlje. U tom izvje{taju se ka`e: “Stoga su svi po{teni Hrvati obiju vjera najenergi~nije tra`ili da se politi~ki kurs promijeni, da se Guti} i guti}evci uklone i pozovu na odgovornost za svoja nedjela. Za ovo su dokaz rezolucije muslimana iz svih ve}ih gradova BiH, koji otvoreno i energi~no tra`e politiku smirenja. Ova nastojanja, iako su od strane vlasti najo{trijim mjerama suzbijana progonima, hap{enjima i upu}ivanjem u koncentracione logore onih koji su se osudili da dignu glas protiv takvog stanja, ipak su imali tu posljedicu da su mjerodavni politi~ki ~inioci do{li do zaklju~ka da treba dra Guti}a i njegovu kliku prividno da uklone iz ovih krajeva. (Politika, 8. 2.1947)

1793. 1842. 1851. 1863. 1902. 1905. 1906. 1946. 1950. 1965. 1984. 1991.

1741.

Vitus Bering

Umro ruski pomorac i istra`iva~ danskog porijekla Vitus Bering, na do tada nepoznatom ostrvu koje je kasnije dobilo njegovo ime. Po njemu je sjeverni dio Tihog okeana nazvan Beringovo more, kao i prolaz koji spaja Sjeverno more s Tihim okeanom. Iste godine u avgustu Bering je otkrio poluostrvo Aljasku.

Progoni i pokolji
Doseljeni kmetovi su vremenom prihvatili na{ jezik i stopili se sa doma}im pu~anstvom. U starije vrijeme bilo je podosta gr~koisto~njaka, koji su se javno i otvoreno priznavali Hrvatima, a me|u njima je bilo i istaknutih hrvatskih nacionalnih radnika. Velikosrpskom propagandom, koja je vo|ena vje{to i neumorno iz Beograda, a naro~ito putem popova, a prije i putem u~itelja na vjerskim {kolama, a od stvaranja Jugoslavije ii putem svih dr`avnih vlasti i ustanova, uspjelo je, da se gotovo svi gr~ko-isto~njaci srbiziraju do fanatizma. Po{to je nestalo Jugoslavije - zahvaljuju}i borbi Poglavnika i Usta{kog pokreta, te velikoj pomo}i na{ih prijatelja i saveznika mnogi su uvidjeli, dokle ih je dovelo velikosrpsko rovarenje njihovih popova, pa se sada vra}aju, kako vele, u staru svoju vjeru” . Takvo je, eto, obja{njenje prelazaka na katoli~ku vjeru banjalu~koga sto`ernika objavljeno u tada{njoj {tampi. Banjalu~ka Hrvatska Krajina

“Duhovna mobilizacija”
“Na{a nova inteligencija mora budu}e nara{taje odgajati po usta{kim na~elima i u prvom redu mora uzgojiti me|u ~itavom hrvatskom omladinom jo{ u najranijoj dobi neograni~enu odanost prema vo|i” (Novi List, 2. 7. 1942) . Na kulturnom polju zna~ajna je pa`nja, uz odanost prema poglavniku kao vo|i, poklonjena uklju~ivanju inteligencije u politiku usta{kog re`ima. Usta{ko vodstvo je nastojalo da pridobije i k sebi privu~e knji`evnike, umjetnike, znanstvenike i druge najutjecajnije djelatnike hrvatske kulture. Od inteligencije je zahtijevano da provede duhovnu mobilizaciju i sva sudjeluje u izgradnji nove dr`ave. Usta{ka vlast je htjela, pisao je Usta{a, da hrvatski {kolovani sloj, svih stale`a, od u~itelja, sve}enika, op}inskih, `upskih i dr`avnih ~inovnika, do odvjetnika, lije~nika, in`enjera i svih drugih zvanja budu nosioci izgradnje hrvatske dr`ave. Odredila je zada}u knji`evnika da stvaraju “novu knji`evnost” i tako pomognu usta{kome pokretu u “stvaranju novog ~ovjeka” Ut. vrdila je i ~etiri karakteristike tog “novog ~ovjeka”: on treba da ima “nacionalisti~ku du{u” “usta{ko , srce” “poglavnikovu misao” i “us, ta{ku vjeru” Inteligencija }e otkri. vati i tuma~iti velike ideje i snagu, koje krije u sebi usta{ki pokret, da grade “novo mi{ljenje koje je nacionalisti~ko i hrvatsko, zdravo i sposobno” .
(Sutra: Zabranjene knjige)

Mar~elo Mastrojani

1996.

Ante Paveli}

ka - Srba. Na~ela usta{koga pokreta i njegovu vlast propagirao je svojim prilozima i izjavama u listu Hrvatska Krajina u Banjoj Luci. Podsje}ao je i na svoje aktivnosti u doratnoj Jugoslaviji na organiziranju kri`ara koji su u NDH postali funkcioneri, a neki i protagonisti javne politi~ke propagande. Banja Luka nije postala centar Nezavisne Dr`ave Hrvatske. Ali je njen sto`ernik Viktor Guti} svojom samovoljom prednja~io u represalijama prema nehrvatskome `iteljstvu. ^inio je to ~ak prije poglavnika i njegovih zakonskih odredbi, prije Zagreba i Sarajeva.

1995.

Umro Mar~elo Mastrojani, zvijezda italijanske kinematografije (“Djevojke sa [panskog trga” “Sladak , `ivot” “Osam i , po” “Privatan , `ivot” “Leo , posljednji”).

1997. 2001. 2003. 2005. 2006.

Usta{tvo je bilo dio fa{isti~koga svijeta. Taj svijet je pogazio sva temeljna na~ela liberalne demokratije: od ljudske li~nosti, preko njenih osnovnih prava, do prava na `ivot. Nije priznavao ni jednakost i jednakopravnost ljudi i naroda. Usta{tvo je sa cjelokupnom svojom politikom i propagandom razaralo afirmaciju slobode ~ovjeka kao dru{tvenoga temelja svega postoje}eg. Krvave tragove njegovih u~inaka, a naro~ito primjene njegovih na~ela kao ustavne osnove usta{koga pokreta u dru{tvenoj praksi, povijest je izjedna~ila sa najokrutnijim zlo~inima u ljudskome rodu. U ocjenama i pristupu tom fenomenu uo~ljive su nekriti~ke pohvale za sve {to se doga|alo u Nezavisnoj dr`avi Hrvatskoj. Sve se opravdava i sve brani. Nosioci takvoga pristupa skloni su ku|enju svih koji su insistirali na odgovornosti nosilaca po~injenih zlodjela koja su imanentna nacifa{izmu i usta{tvu. Usta{tvo i njegova promid`ba, pod okriljem okupacionih sila, vuku korijene iz nacifa{isti~ke propagande u temelju pro`ete rasisti~kom teorijom sve do veli~anja nat~ovjeka arijevske krvi.

Renata Tebaldi

2004.

Umrla slavna italijanska operska pjeva~ica Renata Tebaldi, za koju je ~uveni dirigent Arturo Toskanini rekao da ima glas an|ela.

46

SPORT

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Almir Pliska napustio Olimpic

Veznjak plavih karijeru nastavlja u Splitu

@eljo prodao Zebu za 50.000 eura
Sve tri strane su zadovoljne ovim dogovorom, a pogotovo ja, jer se moje ambicije poklapaju sa ambicijama Splita. Radi se o ekipi koja se bori za Evropu, a tako igraju neki igra~i koje ve} poznajem, kao {to je Mirko Hrgovi}, kazao je Zeba
Nakon {to mu je menad`er @eljezni~ara Amar Osim rekao da vi{e ne ra~una na njega, te da mo`e potra`iti novi klub, Zajko Zeba nije sjedio skr{tenih ruku. Zapravo, mnogi klubovi, po~ev od nekoliko njih iz BiH, te regiona, odmah su se po~eli raspitivati za usluge ovog veznjaka, koji }e, na kraju, karijeru nastaviti u Splitu, gdje su prije njega sa Grbavice oti{li i Predrag [imi}, te Sejad Bu~an. Zeba je dogovorio saradnju sa Splitom u trajanju od dvije i pol godine, a ugovor }e potpisati ve} prvog dana prelaznog roka, a hrvatski prvoliga{ }e na ime obe{te}enja @eljezni~aru uplatiti 50.000 eura. "@eljezni~ar i Split su dogovorili moj transfer. Sve tri strane su zadovoljne ovim dogovorom, a pogotovo ja, jer se moje ambicije poklapaju sa ambicijama Splita. Radi se o ekipi koja se bori za Evropu, a tako igraju neki igra~i koje ve} poznajem, kao {to je Mirko Hrgovi}. Uz to, volim more i Dalmaciju, tako da vjerujem kako ne}e biti nikakvih problema s navikavanjem na novu sredinu", kazao nam je Zeba, ~iju je izjavu potvrdio i direktor @eljezni~ara D`elaludin Muharemovi}. "Postigli smo dogovor sa Splitom, tako da }e Zeba postati njihov igra~. S obzirom na sva de{avanja u posljednje vrijeme, mi smo zadovoljni ali i sretni {to je Zeba prona{ao klub koji mu odgovara", kazao je Muharemovi}, koji ~eka i zvani~nu ponudu iz Splita za Zajka Zebu,
Pliska je na Otoku je stigao iz Sarajeva

Prioritet je odlazak vani
Ve} sam kontaktirao sa nekoliko klubova i vjerujem da ne}e biti problema da prona|em novi anga`man, ka`e brzonogi napada~
Uz Alena [koru, Amira Zolja, Milo{a \or|evi}a, Eldina Du~i}a, Rijada Pljevljaka i Faruka Brkovi}a, sedmi igra~ koji je ove zime napustio Olimpic je Almir Pliska. Nekada{nji napada~ Sarajeva na Otoku je do{ao prije dvije godine, ali se nije naigrao u najmla|em sarajevskom premijerliga{u, s obzirom na to da je skupio tek 25 nastupa. "Istekao mi je ugovor, u klubu nisu bili zainteresovani za produ`enje saradnje, a iskreno ni meni se nije ostajalo, jer ne `elim da sjedim na klupi. @elim igrati, a o~ito da u Olimpicu ne bih dobio pravu priliku", rekao je Pliska. Pliska ima `elju da karijeru nastavi van granica BiH, a rezervna opcija je ostanak u Premijer ligi BiH. "Cilj mi je da poku{am ostvariti inostrani transfer. Svjestan sam da }e to biti te{ko uraditi, jer ni sam igrao za dnju go di nu. Me|utim, tokom zimske pauze poku{at }u dosti}i fizi~ku spremu, {to mi je u ovom trenutku i naj va `ni je. Uko li ko ne prona|em ino-anga`man, onda }u ostati u BiH. Ve} sam kontaktirao sa nekoliko klubova i vjerujem da ne}e biti problema da prona|em novi anga`man", naglasio je Pliska, kojeg smatraju za jednog od najbr`ih igra~a PremiS. [. jer lige BiH.

Adnan Had`imuratovi} o posljedicama ostavki u FK Sarajevo

Ko }e upravljati klubom?
U radnoj grupi }e biti direktor Dino Selimovi}, neko od ~lanova starog Upravnog odbora i ja. Direktor }e imati sve ingerencije u vo|enju poslova, izjavio je predsjednik Skup{tine bordo kluba
Nakon ostavki predsjednika UO FK Sarajevo Amira Rizvanovi}a i ~lanova ovog tijela Edisa Kusturice, Irfana Red`epagi}a i Maida Deli}a jedan od narednih poteza bi}e formiranje radne grupe koja }e rukovoditi bordo klubom, {to je potvrdio predsjednik Skup{tine dr. Adnan Had`imuratovi}. "U radnoj grupi bi}e direktor Dino Selimovi}, neko od ~lanova starog Upravnog odbora i ja. Selimovi} }e imati sve ingerencije u vo|enju poslova, a novoformirano tijelo rje{ava}e pitanja vezana za pripreme ekipe i dovo|enje poja~anja", naglasio je Had`imuratovi}. Po{to je Skup{tina jedino tijelo koje mo`e imenovati i razrije{iti ~lanove Upravnog odbora i predsjednika, Had`imuratovi} ka`e da }e naredna sjednica Skup{tine biti odr`ana sre-

Dru`enje sa prvotimcima
U ku}ici FK Sarajevo, na Sarajevo Holiday Marketu, manifestaciji sajamskog tipa koja se po drugi put odr`ava na Trgu oslobo|enja - Alija Izetbegovi}, od 15. decembra do 15. januara, za sve navija~e ovog kluba uprili~eno je dru`enje sa prvotimcima izme|u 18 i 19 sati. Ju~e su se pristalice tima sa Ko{eva dru`ile sa golmanima Dejanom Bandovi}em i Emirom Plakalom. Sutra }e dru`enje biti organizovano sa Emirom Had`i}em i Farisom Hand`i}em, a u subotu sa Asmirom Sulji}em i Amerom Dupovcem. ma malo novca. Od toga zavisi da li }e Skup{tina biti formirana, kao nova od ulaga~a ili }e je sa~injavati stari ~lanovi. Zaklju~ak sa pro{le sjednice bio je da }e u slu~aju propasti projekta sakupljanja nov~anih uloga, Skup{tina biti sazvana od delegata iz dosada{njeg saziva." Had`imuratovi} je istakao da se povla~enje dijela UO desilo ne o~e ki va no u to ku pri ku pljanja nov~anih uloga. "Nastala je nova situacija. Stara skup{tina i ja kao predsjednik smo u tehni~kom mandatu. Radna grupa bi}e izabrana veoma brzo", rekao je Had`imuratovi}.
Z. RA[IDOVI]

Njema~ki Hoffenheim, za koji nastupa na{ Sejad Salihovi}, brzo je rije{io pitanje novog trenera. Smijenjenog Markusa Babbela naslijedio je Marco Kurz (43), koji je potpisao ugovor do 2014. godine. Sportski direktor Hoffenheima Andreas Müller i Kurz se dugo poznaju i obojica su izme|u 1995. i 1998. igrali zajedno u Schalkeu s kojim su 1997. osvojili Kup UEFA.

Kurz novi Salihovi}ev trener

U trenerskoj karijeri zapo~etoj 2005. Kurz je dosad vodio Pfüllendorf, München 1860 i Kaiserslautern, a bez posla je od marta ove godine. Klupu Hoffenheima preuzeo je u trenutku kada se ekipa nalazi na 16. mjestu sa samo 12 osvojenih bodova iz 17 utakmica. Trenutno je klub iz Sinsheima nanizao {est uzastopnih poraza, a posljednju pobjedu ostvario je jo{ 3. novembra protiv Schalkea (3:2).

Razgovori sa D`akmi}em
U FK Sarajevo nedavno su raz gova ra li sa Mu ha me dom D`akmi}em, kojem je istekao ugovor sa ju`nokorejskim Gangwonom. Postoji obostrana volja za saradnjom, a nekada{njem kapitenu bordo tima prioritet su porodi~ne obaveze jer se `eni u subotu. D`akmi} `eli igrati jedino u timu sa Ko{eva ako odlu~i nastaviti karijeru u BiH.
Skup{tina }e biti odr`ana u februaru: Adnan Had`imuratovi}

dinom februara. Dodao je da je nepoznanica koji }e delegati u~estvovati u njenom radu. "Sa~eka}emo da se zavr{i proces prikupljanja uloga koji se odvija lo{e. Prikupljeno je veo-

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

SPORT
Tra`i se nasljednik Stojanovi}a

47

Ku`e preuzima Sloveniju?
Slovenska nogometna reprezentacija nedavno je ostala bez selektora kada je raskinut ugovor sa Slavi{om Stojanovi}em. Potraga za njegovim nasljednikom jo{ je u toku, a jedan od kandidata je i hrvatski stru~njak Josip Ku`e. "U ovom trenutku Slovenija predstavlja veliki izazov. Svjestan sam potencijala slovenske reprezentacije i visokih o~ekivanja tamo{nje sportske javnosti. Vjerujem u taj potencijal i smatram da se Slovenija mo`e kvalificirati na Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. U ovom trenutku razmatram i ponude o nastavku karijere u japanskoj ligi, ali i o novom anga`manu u katarskoj nogometnoj ligi", rekao je Ku`e koji je ve} vodio reprezentaciju Albanije, i to u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo kada ih nije uspio odvesti u Ju`noafri~ku Republiku.

Zajko Zeba karijeru nastavlja u Splitu

koji je, podsjetimo, karijeru po~eo upravo u @eljezni~aru, gdje je debitovao kao 17-godi{njak i pro{ao sve selekcije. Nakon toga je nastupao za

Olimpic, Brotnjo, Zrinjski, Maribor, Kamaz i Alanyu, a potom se vratio u @eljezni~ar i osvojio duplu krunu. Pro{le sezone bio je jedan od najboljih igra~a

plavog tima, koji je sru{io sve rekorde u Premijer ligi BiH, a Amar Osim se odrekao njegovih usluga `ele}i pru`iti priliku nekim drugim igra~ima. J. Li.

Ku`e je ve} trenirao Albance

M

ladi veznjak [irokog Brijega koji je ne tako davno pre{ao iz Zrinjskog na Pecaru ljetos je pretrpio te{ku povredu koljena koja ga je udaljila s terena {est mjeseci. Popucali su mu kri`ni ligamenti, {to je mladog Zvonimira prikovalo za bolesni~ku postelju. Ipak, postoperativni period je protekao onako kako su medicinski stru~njaci predvidjeli, pa je nedavno Ko`ulj prvi put nakon duge pauze dotakao loptu. Prethodno je radio samo na podizanju fizi~ke spreme. "Silno sam `elio {utnuti na gol. I uspjelo je. Osje}aj je bio sjajan. Kona~no sam ponovo spreman za igranje nogometa", u jednom dahu je kazala najve}a nada [irokog Brijega.

Povreda veznjaka [irokog Brijega je pro{lost

PROLJE]E U ZNAKU ZVONIMIRA KO@ULJA
Ne osje}am bol, ljekari ka`u da }u kompletne pripreme pro}i bez problema, kazao je Ko`ulj @ali zbog, po njemu, nesretnog i nezaslu`enog poraza na Grbavici koji ih je ostavio na petom mjestu
Povjerenje Jagodi}a

naruku. Siguran sam da }emo izboriti Evropu narednog ljeta, a tako|er vjerujem u trofej nacionalnog Kupa", tvrdi ovaj mladi igra~ sredine terena. Vlado Jagodi} je Ko`ulja uprkos povredi nedavno uvrstio na pro{ireni spisak pred naredne kvalifikacije, poru~iv{i mu tako da na njega najozbiljnije ra~una. Ko`ulja, koji se povrijedio igraju}i za juniorsku selekciju, obradovao je ovaj selektorov gest. "Pro{ao sam kroz gotovo sve reprezentativne selekcije, a sada je na redu nastup u mladom timu. Drago mi je {to me gospodin Jagodi} nije zaboravio. Igrama za [iroki Brijeg nastojat }u ponovo zavrijediti njegovu pa`nju kako bi uskoro upisao debi u nacionalnom timu. Gledao sam nedavni me~ protiv Poljske na kojemu se vidjelo da smo generacija koja posjeduje kvalitet i koja bi mogla biti prva koja je izborila nastup na smotri najboljih", izjavio je Zvonimir Ko`ulj. A. DEMI]

Siguran u Evropu i Kup
[ef struke tima s Pecare Slaven Musa zakazao je prozivku za 10. januar. Ko`ulj je gotovo siguran da }e od prvog dana mo}i raditi sa ostatkom tima jer su bolovi stvar pro{losti. "I ljekari i ja prepuni smo entuzijazma, mada se u slu~aju ligamenata koljena nikada ne mo`e ne{to sa sigurno{}u tvrditi. Ne osje}am bol, ljekari ka`u da }u kompletne pripreme pro}i bez problema i zaigrati na prolje}e, ali ja sam ~vrsto na zemlji. Te`ak pe-

Mladi nogometa{ [irokog Brijega odsustvovao je sa terena {est mjeseci

riod je iza mene, ali euforija i preveliko uzbu|enje ponajmanje su mi potrebni", dodaje Ko`ulj. Povreda Ko`ulja posebno je rastu`ila ~elnike [irokog Brijega. Mladom kapitalcu namijenili su zna~ajnu ulogu u teku}em prvenstvu. Zbog toga su kasnije anga`ovani Damir Zlomisli}, odnosno Davor Landeka. Zvonimir pri`eljkuje uspje{no prolje}e na Pecari. "Jesen je bila dosta dobra. Os-

Jo{ jedan Bjelopoljac
Zvonimir Ko`ulj rodio se i odrastao u mostarskom naselju Bijelo Polje. Zanimljivo je da je jedan u nizu istaknutih spor tista iz ovog mostarskog predgra|a. Osim Ko`ulja, Bjelopoljci su Vele`ov veteran Enes Bebani}, biv{i reprezentativac Adnan ^ustovi}, aktuelni zmaj - Toni [unji}, Vele`ov Riad Demi}, kapiten Zrinjskog Marin Ani~i}, te mlada nadolaze}a nada plemi}a Josip Sesar. tvarili smo zna~ajan rezultat u Kupu BiH, dok smo u Premijer ligi uspjeli ostvariti priklju~ak za vode}im dvojcem. @ao mi je zbog nesretnog i nezaslu`enog poraza na Grbavici, koji je u~inio da pauzu provedemo na petom umjesto na zaslu`enom tre}em mjestu. Sve to }emo nadoknaditi na prolje}e kada nam i raspored ide

Prijateljski me~ u futsalu

BiH ubjedljivo bolja od Crne Gore
Futsal reprezentacija BiH ubjedljivo je savladala Crnu Goru sa 6:2 (3:0) u ju~era{njoj prijateljskoj utakmici odigranoj u dvorani na Sokocu. Golove za na{u malonogometnu selekciju postigli su Nijaz Mulahmetovi}, Anel Radmilovi}, Alen Lali} i Nermin Kahved`i} (3), a za pora`ene ^alasan i Perovi}. Prema rije~ima koordinatora N/FSBiH Murata Jahe, gledaoci su pozdravili bh. haklere gromoglasnim aplauzom. Me~ su sudili Tarik Ke~o, Zoran Soki} i Jasenko Pljevljak (svi iz BiH) Za BiH su igrali: Omerbegovi}, [unji}, Ivan Matan, Mulahmetovi}, Radmilovi}, Lali}, Rami}, Kahved`i}, Skuhan, Gali}, Demirovi}, ^oli}, dok je Crna Gora nastupila u sastavu: Despotovi}, ^alasan, Barovi}, Perovi}, Dondi}, Jovanovi}, Vuk~evi}, Vuka{inovi}, Novovi}, Bo{kovi}, Jun~aj, Braleti}, Zekovi}. Izabranici bh. selektora Bore Matane odigra}e jo{ jednu provjeru sutra (16.30 sati) sa Crnogorcima u Z. R. Gora`du.

48

SPORT

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

EKSKLUZIVNO DRAGAN AD@I], SELEKTOR CRNOGORSKIH ZLATNIH RUKOMETA[ICA

DA NIJE BILO FINALA U LONDONU, NE BI BILO MEDALJE IZ BEOGRADA!
@enska rukometna selekcija Crne Gore prije ~etiri mjeseca pora`ena je u Londonu od Norve{ke i to uz pomo} sudija, a onda je stigla osveta i to kakva u Beogradu. Zlatne crnogorske lavice, nakon dva produ`etka, slavile su pobjedu i pokorile Evropu Ad`i}: Sva na{a zajedni~ka iskustva, po~ev od Londona, pa do klupskih utakmica, u~inila su nas ja~ima
“Bogu hvala, imali smo iskustvo finala Olimpijskih igara, gdje smo do`ivjeli poraz, ne zato {to su Norve`anke bile bolje, ve} zbog nekih drugih stvari. Me|utim, kao trener ne `elim da se bavimo sudijama i njihovim postupcima, ve} sam za EP pripremao ekipu da ne zavisimo od njihovih odluka. Mi nemamo vremena da se bavimo njima i onime {ta }e oni dosuditi, ve} da poku{amo biti jo{ bolji u datom trenutku. Su{tina je, ne bavimo se sudijama, ali spremni smo da na svaku njihovu pogre{ku na na{ ra~un, odgovorimo jo{ boljom igrom. Vjerovao sam da mo`emo osvojiti zlato, iako smo u finalu imali sjajno raspolo`ene Norve`anke, ali sve se poslo`ilo. Prvo smo ih dobili u klupskom rukometu u Podgorici sa dva razlike i to je bio po~etak. Sami sebi smo pokazali da to mo`emo, da nisu nepobjedive. Postali smo svjesni na{e snage i zaista je poseban osje}aj pobijediti ih u finalu i to nakon dva produ`etka. Norve`anke su poznate po svojoj fizi~koj i psihi~koj pripremi, a onda ih mi dobijemo nakon dva produ`etka i to kako. To je zaista za ponos i ushi}enje i zbog svega {to se de{avalo u posljednjih nekoliko mjeseci, ja sam izuzetno sre}an i kao ~ovjek i kao trener.” Ad`i}a smo upitali da li je trijumf u finalu nad Norve`ankama mo`da najava vladavine njegovih izabranica, na {to je odgovorio kako treba biti strpljiv i pustiti vrijeme da poka`e. “Jako te{ko je re}i da li je ovo po~etak neke vladavine. Siguran sam da mo`emo uspje{no izgurati jedan olimpijski ciklus - SP, koje nam slijedi, a zatim i Olimpijadu u Brazilu. Mnogo kod nas zavisi od toga kako }emo reagovati unutar na{eg rukometa. Evo, trenutno

Zlatne lavice imale su spektakularan do~ek u Podgorici

Rukometa{ice Crne Gore zadivile su Evropu i svijet trijumfom u finalu EP-a, koje se proteklih dana odr`avalo u Srbiji. Zlatne lavice, kako je nadimak Crnogorki, u finalnom duelu savladale su Norve`anke nakon dva produ`etka, rezultatom 34:31, nakon ~ega je uslijedilo veliko slavlje u beogradskoj Areni, koje se nastavilo nekoliko sati poslije u dvorani u Podgorici Mora~i, gdje je zlatne djevojke do~ekalo preko 7.000 navija~a.

Mir, vjera, dogovor...
Selektor zlatnih lavica Dragan Ad`i} u izjavi za Oslobo|enje, samo dva dana nakon historijskog zlata za Crnogorke, iznio je svoje impresije iz Beograda, te najavio kako bi ovo mogao biti po~etak njihove vladavine. “Vjerovali smo u ~udo i napravili ga. Pobijedili smo svjetske,

olimpijske, ali ne vi{e i evropske {ampionke. Dobiti Norve{ku na produ`etke je dodatno te{ko i nevjerovatno, ali za ove na{e heroine, nije. MVP prvenstva su sve djevojke u crvenom. Ostale ne priznajem. Nisam mogao da izdr`im, a da ne ka`em to” kazao je Ad`i} i do, dao da, uprkos problemima sa kojima se susretala crnogorska `enska rukometna reprezentacija, nije gubio glavu. “Vjerovali smo da mo`emo sa svima igrati i da, ako zadr`imo mir, vjeru, samopouzdanje i ispo{tujemo dogovor, mo`emo do zlata. Kad sam vidio kako djevojke igraju, pogotovo u finalu protiv Norve{ke, znao sam da }emo pobijediti. Da, bio sam miran, jer ni u jednom trenu nisam sumnjao u na{ kona~ni trijumf.” Norve`anke su u finalnom duelu igranom u Beogradu, ba{ kao

i u finalu Olimpijskih igara u Londonu, protiv Crnogorki, imale pomo} sudija. Uostalom, podatak da su imale samo ~etiri minute isklju~enja, naspram velikih 14 minuta za Crnu Goru, dovoljno govori o nejednakom kriteriju. Me|utim, za razliku od Londona, u Beogradu su Crnogorke bile prejake i na kraju su zaslu`eno slavile, iako su sudije, pogotovo u prvom produ`etku, davali jak vjetar u le|a svjetskim prvakinjama. “Kad si na pravom putu i kada zna{ da je to {to radi{ 100 odsto ispravno onda vjeruje{ da }e ti se na kraju vratiti. Nakon tog olimpijskog finala koje smo izgubili na na~in na koji smo izgubili, postali smo samo ja~i. U ovoj godini smo osvojili srebro na OI, te zlato na EP-u uradili smo {to niko nije mogao uraditi u ovoj sportskoj grani. Uop{te u sportu. Od jedne nove reprez-

entacije, do{li smo do toga da smo postali rukometna sila.” Ad`i} je na EP-u zaigrao bez najbolje igra~ice Bojane Popovi}, te Maje Savi} i Ane Radovi}, a za vrijeme turnira se povrijedila i Majda Mehmedovi}, pa su Crnogorke igrale bez lijevog krila. Me|utim, uprkos velikom hendikepu smogle su snage da na kraju trijumfuju. “Ovo je fenomenalna stvar. Moje igra~ice su heroji. Pa kapitenka (Marija Jovanovi}, op.a) prije Evropskog prvenstva nije odradila nijedan trening. Me|utim, kao {to sam ve} rekao, kad si na pravom putu, onda mo`e{ sve prevazi}i, a mi smo to i uradili jer nam je cilj svima bio isti - skinuti Norve`anke sa trona, a znali smo da samo mi to mo`emo uraditi” tvrdi Ad`i} i , vjeruje da nije bilo izgubljenog finala u Londonu, kako mo`da ne bi bilo ni zlata u Beogradu.

NBA Oklahoma upisala 11. uzastopnu pobjedu

Lin se osvetio Knicksima
Pobjedni~ki niz do dvocifrene brojke doveli su i Los Angeles Clippersi, koji su do 10. pobjede zaredom stigli gostuju}im slavljem kod Detroit Pistonsa
U najja~oj ko{arka{koj ligi svijeta nema vi{e nepora`enih ekipa na doma}em parketu! U no}i s ponedjeljak na utorak pala je i posljednja utvrda NBA lige - Madison Square Garden. New York Knicksi, za koje najbolji igra~ Carmelo Anthony nije igrao ni drugu utakmicu zaredom zbog povrede stopala, pora`eni su sa 109:96 od Houston Rocketsa. Ironi~no, jedan od dvojice igra~a koji su predvodili Rocketse do pobjede bio je Jeremy Lin, doju~era{nji ~lan New Yorka. Podsjetimo, Linova bajka zapo~ela je upravo u Madison Square Gardenu kada ga je spletom okolnosti trener bio prisiljen ubaciti u igru zbog manjka playmakera, a on se pobrinuo da do maksimalnih granica iskoristi tu priliku. Postao je ikona New Yorka, a njegov trend zvan Linsanity. Lin je utakmicu zavr{io s 22 poena, ~etiri skoka, osam asistencija, dvije osvojene i ~etiri izgubljene lopte. James Harden pridodao je 28 ko{eva uz deset skokova. Kod {uterski ne toliko raspolo`enih Knicksa Anthonyeva zamjena Chris Copeland ostvario je u~inak karijere. Novajlija je za 28 i po minuta na parketu ubacio 29 poena i upisao pet skokova! Na krilima Sergea Ibake Oklahoma City Thunder upisao je 11. uzastopnu pobjedu i to protiv ponajbolje ekipe Zapadne konferencije San Antonio Spursa. Ibaka je ubacio 25 poena, upisao 17 skokova i tri blokade u pobjedi svoje ekipe 107:93. Spomenimo i da su pobjedni~ki niz do dvocifrene brojke doveli i Los Angeles Clippersi, koji su do 10. pobjede zaredom stigli gostuju}im slavljem kod Detroit Pistonsa 88:76. NBA liga, ponedjeljak: Orlando - Minnesota 102:93, New York - Houston 96:109, Detroit - LA Clippers 76:88, Memphis - Chicago 80:71, Oklahoma City - San Antonio 107:93, Phoenix - Sacramento 101:90.

Jeremy Lin potopio svoju biv{u ekipu

Reuters

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.
nemamo adekvatnu zamjenu za lijevo krilo i to je nenadomjestivo, tako da sve zavisi od baze, od sistema. Mala baza igra~ica nas spre~ava da vladamo ovim sportom, ali ~ini mi se da nas je na ovom EP-u upravo to i objedinilo” obja{njava Ad`i}, koji je bio ga, nut do suza do~ekom u Mora~i. “Auu, pa do~ek je bio fantasti~an, spektakularan. U ovo vrijeme te{kog `ivljenja uraditi ne{to takvo za svoj narod, za svoju naciju je velika stvar. Nakon fantasti~nog do~eka kojeg smo imali nakon povratka sa OI dobili smo vjetar u le|a. Znali smo da ovi ljudi vjeruju u nas i obe}ali smo sami sebi da }emo to ponoviti i ~etiri mjeseca nakon tog srebra iz Londona u Podgoricu smo do{li kao zlatni. Volio bih da se to pozitivno odrazi na cijeli narod, da svi vide kako se mnogo dobroga mo`e uraditi uz trud i odricanje. @elimo da im mi budemo poticaj” rije~i su se, lekto ra cr nogorske `en ske rukometne reprezentacije, koji nam je za kraj rekao kako su zlatne lavice sazrele kao ekipa, {to je preduslov za veliki rezultat.

SPORT
LIGA 12 Bosna do~ekuje najslabiju ekipu

49

Hod`i} oprezan,
Na{ cilj je da do kraja polusezone ostvarimo sve pobjede i sigurno da motiva ne}e nedostajati, istakao je odli~ni organizator Bosnine igre
Ko{arka{i sarajevske Bosne nalaze se u fantasti~noj formi i igraju sve bolje i bolje kako sezona odmi~e, a u 10. kolu u goste im dolazi posljednjeplasirana ekipa lige Servitium. Te{ko da gosti mogu iznenaditi studente na njihovom parketu, ali playmaker Dino Hod`i} poziva na oprez uo~i ve~era{njeg me~a. “Iako svi o~ekuju rutinsku pobjedu s obzirom na to da nam u goste dolazi najslabija ekipa lige, a mi igramo odli~no u posljednje vrijeme, naglasio bih da to ne}e biti tako lagano. Naime, mi jesmo veliki favoriti, ali na{ protivnik dolazi rastere}en, bez ikakvog pritiska i mo`e se desiti da to prevagne u njegovu korist”rekao je Hod`i}, kojem , je u pro{lom kolu za malo izmakao triple-double. Ono {to je jedino sigurno pred ovaj susret je ~injenica da Bosni ne nedostaje motiva i da njeni ko{arka{i `ele nastavak pobjedonosne serije. “Na{ cilj je da do kraja polusezone ostvarimo sve pobjede i sigurno da motiva ne}e nedostajati. @elimo pauzu do~ekati na {to boljoj poziciji da bismo se u drugom dijelu sezone uklju~ili u borbu za prvo mjesto u Ligi 12” istakao je , odli~ni organizator Bosnine igre,

ali o~ekuje pobjedu

Sjajni playmaker studenata: Dino Hod`i}

^apljina savladala Mladost
Rezultati sino}njih utakmica Lige 12 za ko{arka{e: Borac - Posu{je 100:95, ^apljina Lasta - Mladost 69:59, Leotar - Vogo{}a 80:85, Radnik BN Basket - Varda HE 72:56. Sutra se jo{ sastaju: Zrinjski - Kakanj (18 sati). koji bi protiv Servitiuma mogao dobiti vi{e prilike za odmor ukoliko studenti steknu ve}u prednost.

Dragan Ad`i} vjerovao je da njegove igra~ice mogu do zlata

Posve}enost
“Sva na{a zajedni~ka iskustva, po~ev od Londona, pa do klupskih utakmica, u~inila su nas ja~ima. Ne mo`e{ osvojiti medalju na nekom velikom takmi~enju ako iza sebe nema{ uspona i padova. Ponovi}u, da nije bilo finala u Londonu, ne bi bilo medalje iz Beograda. Hvala Bogu, iz svake utakmice smo izvla~ili pouke i na kraju je sve kulminiralo osvajanjem zlata. Zato, svim mojim igra~icama, za koje znam koliko se odri~u i koliko daju sebe nau{trb porodice za svoju zemlju, kapa dolje. Nevjerovatno su posve}ene onome {to rade i dra`a mi je ova medalja sa njima, nego da sam osvojio 10 drugih medalja sa mu{karcima” rije~i su Dra, gana Ad`i}a, trenera koji je stvorio zlatne lavice. J. LIGATA

SKIDANJE NORVE[KE SA TRONA Ovo je fenomenalna stvar. Moje igra~ice su heroji. Pa kapitenka (Marija Jovanovi}, op. a) prije Evropskog prvenstva nije odradila nijedan trening. Me|utim, kao {to sam ve} rekao, kad si na pravom putu, onda mo`e{ sve prevazi}i, a mi smo to i uradili jer nam je cilj svima bio isti - skinuti Norve`anke sa trona, a znali smo da samo mi to mo`emo uraditi, kazao je Ad`i}

“Ukoliko se na po~etku odlijepimo i napravimo ve}u rezultatsku prednost, sigurno je da }e trener Halimi} po{tedjeti pojedine igra~e kako bi dao priliku mla|im ko{arka{ima, kojima su igre neophodne kako bi stekli iskustvo. Ve} je to radio nekoliko puta tokom dosada{njeg dijela prvenstva, pa vidjet }emo kako }e se rezultat kretati” zaklju~io je Hod`i}. , Utakmica se igra u dvorani “Ramiz Sal~in” na Mojmilu sa po~etkom u 18 sati, a trener sarajevske ekipe ima}e sve igra~e na raspoA. MEHANOVI] laganju.

ABA Petrovi} zadovoljan nakon pobjede nad [irokim

Veli}u potreban iskusan playmaker
U 13. kolu ABA lige Cedevita je na doma}em parketu pobijedila [iroki sa 90:69. U{ao je bh. predstavnik dobro u utakmicu i poveo sa 13:8 u ~etvrtoj minuti, ali onda je Cedevita serijom od 8:0 pre{la u vodstvo koje su odr`ali do kraja prve ~etvrtine, nakon koje su imali dva poena prednosti (22:20). Bili su doma}i ko{arka{i bolji i tokom druge ~etvrtine. U nekoliko navrata imali su i osam razlike, ali se na veliki odmor oti{lo sa plusom od {est razlike za izabranike Ace Petrovi}a 41:35. Sredinom tre}e dionice Cedevita prvi put odlazi na dvocifrenu prednost (54:44), da bi tu prednost nakon 30 minuta igre pove}ali na 13 poena razlike (66:53). Posljednja dionica donijela je pravi raspad sistema kod [irokog. Prednost Cedevite se pove}avala do kona~nih plus 21, a u nekoliko navrata je bilo i 24 poena razlike. Doma}e je do pobjede predvodio Predrag [uput sa 21 poenom, Bracey Wright je dodao 19, dok na{ mladi centar Jusuf Nurki} nije dobio priliku za igru. Kod [irokog najbolji je bio Darko Planini} sa 20 poena.

Dirk Nowitzki: Ne}u na Eurobasket
Dirk Nowitzki izjavio je za magazin Kicker da sigurno ne}e nastupiti za njema~ku reprezentaciju na Evropskom prvenstvu u Sloveniji idu}e godine. Njema~ki ko{arka{ ove sezone nije odigrao jo{ niti jednu utakmicu zbog povrede, a potom i operacije desnog koljena. U klubu nestrpljivo ~ekaju povratak 34godi{njaka koji ih je vodio do naslova prvaka NBA lige prije dvije sezone i velike pobjede protiv Miamija u finalu. “Bilo bi jako lijepo kada bih se do bo`i}nih praznika mogao napokon vratiti na parket. Nikada nisam mislio da }u propustiti 25 ili 30 utakmica u sezoni. Eurobasket? To otpada, jer me vlasnik kluba Mark Cuban sigurno ne bi pustio” rekao je Nowitzki. , Jo{ i prije povrede njema~kog asa Cuban je izrazio protivljenje njegovom nastupu na Evropskom prvenstvu. “Prije bih se upucao u nogu nego ga pustio. Mislim da to ne bi bilo pametno. Znam koliko mu je va`no igrati za svoju reprezentaciju, ali posao je posao” re, kao je Cuban.

Darko Planini} ubacio 20 poena

“‘Ovo je bila prva od tri utakmice koje igramo u sedam dana. Mu~ili smo se u prvom dijelu jer nismo dobro iskontrolisali centralni pick, tako da smo propu{tali i na Planini}u i na [utalu. Kad smo to polovicom druge ~etvrtine po~eli kvalitetnije rje{avati tog trenutka je i rasla razlika na semaforu. Uzeli smo dva boda, a to je najbitnije” re, kao je Petrovi}, dok je njegov kolega na drugoj strani Ivan Veli} kazao: “^estitke Cedeviti. Odigrali su odli~nu utakmicu. Mo`da ~ak i svoju najbolju, ali naravno da smo

i mi kumovali tome. Igrali smo 25 minuta donekle korektno i zadnjih 15 minuta smo se raspali. Za{to? Zato jer nemamo playmakera. Otkad je Morovi} dobio otkaz, nismo na{li zamjenu i mislim da bi svi ovi mladi igra~i igrali lak{e da imamo jednog iskusnijeg playmakera kao {to smo imali lani. Na`alost, za tri, ~etiri ili pet hiljada eura ne mo`ete na}i ozbiljnog playmakera u dana{nje vrijeme. Vidjeli ste, imali smo puno izgubljenih lopti, a onda ne mo`ete biti konkurentni ni jeA. MEHANOVI] dnoj ekipi” .

50

OGLASI

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan, Centar, I sprat, u Banjoj Luci, za sli~an u Sa1767 rajevu. Mob. 062/425-886. SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM gara`u u Ulici Jovana Bjeli}a.Tel:061/160-609.
1808

MALI OGLASI
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Alipa{ino B faza, 300KM. Tel. 061/842-989.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, studentima ili zaposlenoj `eni, Aerodromsko naselje. Tel. 033/656-327.k IZDAJEM smje{taj za studentice ili uposlene `ene, 150 i 200KM, uklju~eni re`ijski tro{kovi. Mob. 061/130348.k JEDNOKREVETNA soba za `ensku osobu, cijena 200KM, pla}ene re`ije, upotreba kuhinje. Mob. 061/130348.k IZDAJEM dvokrevetnu sobu studenticama ili uposlene `ene, cijena 150KM, uklju~ene re`ije. Mob. 061/130-348.k IZDAJEM posolovni prostor na Aneksu. Mob. 061/508-404.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^obaniji, cijena 300KM + re`ija. Mob. 061/209-334.k IZDAJEM gara`u u Papagajci. Mob. 061/140-442.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM poslovni prostor preko puta Suda 36m2 [enoina. Tel. 062/326-886.k IZDAJEM gara`u, povoljno, Bulevar M. Selimovi}a 43. Tel. 654-204.k ZIDANA gara`a sa kanalom, iza Poljoprivrednog fakulteta, na Grbavici. Mob. 061/227-801.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33214-595.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999944.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM gara`u, Avde Hume, Ciglane, objekat. Tel: 062/967-192.k NAMJE[TEN veoma udoban stan, [oping, Grbavica, 86m2, povoljno. Mob. 061/325-077.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa grijanjem Trebevi~ka br. 64. Tel. 033/443-620.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k IZDAJEM dva poslovna prostora Papagajci povr{ine 40m2 i 20m2. Tel. 033/535-165 i 061/141-676.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa grijanjem Trebevi~ka br. 64. Tel. 033/443-620.k IZDAJEM ku}u przemlje +sprat sve namje{teno 4sobe kuhinja veliko kupatilo. Tel. 061/869-396.k IZDAJEM manji dvosoban stan Ba{~ar{ija Mihrivode 13 A namje{teno poseban ulaz. Tel. 063/557-037.k POFALI]I kod tramvajske stanice izdajem sobu-povoljno. Tel. 063/601526.k IZDAJEM konfornu prostranu namje{tenu garsonjeru u Centru grada. Tel. 061/869-396.k IZDAJEM garsonjeru naAlfakovcu, poseban ulaz. Tel. 061/809-763.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za ssve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina hotela Bristol, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu stobu, blizina studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru `enama ili bra~no paru 150 KM. Tel: 061/358-772.k IZDAJEM pos. prostor 25m2, Zelenih beretki 12. Mob. 061/252-663.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

51

CENTAR na D`id`ikovcu ul. ^ekalu{a 73m2 3. spr. renoviran 167.000KM. Tel. 066/801-711.k CENTAR ul. pru{}akova kod zgrade Vlade 3 spr. 87m2=215,000KM. Tel. 065/819-136.k MARIN DVOR ul. Odoba{ina 1 sprat 65m2/2000KM i Marin Dvor ul. Avde Jabu~ice 3 sprat. 82m2=170,000KM. Tel. 062/034-355.k PRODAJEM stan Esada Pa{ali}a renoviran 52m2 3 spr. nema lift, altern. Tel. 062/959-129.k PRODAJEM trosoban stan 80m2, Ilid`a kod Pejtona. Mob. 061/101-950.k PRODAJEM dvospratnu ku}u u Naselju Sokolje. Tel. 062/868-328.k DALMATINSKA strogi centar, stan 121m2 visoko prizemlje mogu}a stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533.k STAN u centru 64m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930.k GRBAVICA, troiposoban stan 85m2, renoviran, sa gara`om. Tel. 617-742, 061/649-797.k BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Mob. 061/199-845, 665-966.k PRODAJEM dulum zemlje (ima mogu}nosti: voda, gas, struja, kanalizacija, telefon), mogu}nost i u parcelama po 500 m2. Ugorsko, (iznad d`amije), Vogo{}a. Tel. 063/692-101.k PRODAJEM manji stan u Centru, pored BBJ. Mob. 063/009-964.k PRODAJEM stan, Malta, Envera [ehovi}a, 60 m2, dvije sobe, zajedno kuhinja + dnevni boravak, balkon, centralno grijanje, 1 sprat, ju`na strana. Tel. 061/183-425.k PRODAJEM ku}u sa oku}nicom Hladivode Stari grad. Tel. 061/534319.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju, A faza, 39m2. Mob. 061/905051.k STAN u ^ekalu{i od 70m2+terasa na III spratu. Tel. 061/370-207.k STAN na Ciglanama od 33m2+balkon i na Vi{njiku od 40m2 prvom spratu. Tel. 061/370-207.k STAN u strogom centru ul. ^umurija od 55m2 sa balkonom na II spratu renoviran. Tel. 061/370-207.k STAN u Centru ul. Josipa Vanca{a, od 50m2 na III spratu, renoviran. Tel. 061/370-207.k STAN na bjelavama Derebent. ul. od 50m2 +balkn na I spratu. Tel. 061/370207.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, II sprat, kod doma armije. tel. 445-370. poslije 15 sati.k TOPAL Osman Pa{e 66m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700KM. MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, dva stana, 96m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2 i 128m2, 1 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA 5, Trg G. Prato, 7 sprat, 77m2, 105.000 KM. Mob. 062/383064.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59m2 po 1.200KM/m2. Mob. 062/215030 ili 061/235-257. ^ENGI] V. ul. F. Be~irbegovi}a, 56m2, 5 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 52m2, na Alipa{inom polju, mo`e i zamjena za Banja luku. Tel. 542-668.k PRODAJEM ~etvorosoban stan 116m2, I sprat, eta`no grijanje, na Ba{~ar{iji, pogodan za kan. poslovanje. Tel. 445-371 poslije 15 sati.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, II sprat, kod Doma armije. Tel. 445-371 poslije 15 sati.k

IZDAJEM namje{ten jednosoban stan odmah do Op{tine Stari grad, kablovska, internet, zbog osvje`enja stana i sitnih radova stan je useljiv od 10. 1. 2013.god, al se do tog perioda stan mo`e pogledati. Stan se izdaje na du`i period. Najamnina 250 KM + re`ijski tro{kovi. Tel. 061/132-277.sms IZDAJEM namje{ten jednosoban stan na Vi{njiku 300 KM plus re`ije. Mob. 061/528-538.sms IZDAJEM polunamje{ten petosoban stan u Mis Irbinoj ulici, mjese~na zakupnina 800 KM. Tel. 061/194641.sms IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, grijanje, kablovska, kod socjalnog. Tel. 033/659-895 ili 062/619677.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Grbavici, ul. Zagreba~ka. Tel. 061/224-704.k IZDAJEM dvokrevetnu komfornu sobu, Bjelave, upotreba kuhiinje i interneta. Tel. 443-938, 062/224-836.k IZDAJEM sprat ku}e u Donjm Vele{i}ima sve zasebno voda, struja, plin i ulaz tek renoviran namje{ten komplet cjena 200KM. Tel.061/305-132.k IZDAJEM dom odmora i oporavka u prirodi u Ledi}ima, 8 le`aja, kamin sala, dnevni boravak, kuhinja, sanitarije. Mob. 061/131-726.k IZDAJEM gara`u u centru grada. Mob. 061/908-587.k CENTAR, izdajem ~etvorosoban renoviran namje{ten stan 80m2, zaposlenim. Mob. 061/350-448.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, Donji Vele{i}i, poseban ulaz, centralno grijanje. Mob. 061/530-045.k

POTRA@NJA
AGENCIJA hitno potra`uje stan, blize centru, za uposlenicu ambasade. Mob. 061/142-704.sms POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k STAN Had`i}i, Igmanska 2 sprat 69m2 75.000KM. Tel. 063/732-410.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PRODAJA
PRODAJEM dvosoban stan, ^engi} Vila I, 67,5m2+dva balkona, povoljno. Mob: 065/233-671.
1801

PONUDA
IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan na Mejta{u, blizu Katedrale, stambena zgrada, centralno grijanje, adsl. i telefon, mjese~na kirija 500 KM+re`ije. Kontakt: 033/211-101. 000

A.POLJE 70m2, I sprat-1.250 KM, AL.Polje 65m2, 15 sprat, kod d`amije, Hrasnica 78m2, 2sprat, 2 balkona, 2m. ~vora-1.100 KM/m2, Malta 52m2, 13kat, 1.750 KM/m2.Mob. 062/156-882.sms PRODAJEM garsonjere na Stupu, novogradnja-Tibra Pacific,cijena povoljna.061/245-976.sms STAN u centru Vogo{}e, 113m2, cijena 1050KM/m2, petosoban, dvoeta`ni. Tel. 061/733-956.k STAN u Sarajevu, ~etverosoban (94m2+42m2), sa dva wc i terasom. Tel. 061/733-956.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1,5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, cijena 65.000 KM. Mob. 061/913140.k PRODAJEM stan 135m2, pos. prost. 22m2, D`id`ikovac-^ekalu{a. Mob. 061/150-126.k STANBENO poslovni objekat 240m2 stanbenog pros. Tel. 062/619-361.k

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
DOBRINJA I, jednoiposoban sre|en stan, sa o~uvanim stvarima, 1.600 KM/m2. Mob. 062/325-987.k MUSE ]. ]ati}a, 57m2+terasa, trosoban, useljiv. Mob. 061/214-852.k CIGLANE, H. Red`i}a/A. Hume, odli~an trosoban stan, 79m2, 2 terase 25m2, 2 ostave, povoljno. Mob. 061/214-856.k PRODAJEM stan 67m2, u najstro`ijem centru grada. Mob. 062/119403.k MALE[I]I donji, dva duluma zemlje pod vo}em, mo`e i gradnja, voda, struja, put, povoljna. Mob. 061/217897.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje+sprat+potkrovlje+ba{ta 350m2, urbanisti~ka+gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k PRODAJEM stan 85m2, Kralja Tvrtka, I sprat. Tel. 063/025-896.k CIGLANE, A. Hangija 33m2, ve}i balkon, 4 kat. Mob. 061/148-810.k FERHADIJA 77m2, balkon, trosoban. Mob. 061/148-810.k BREKA, J. Najtharta 69m2, dvoiposobani H. Su{i}a 105m2, 2 eta`e, ~etverosoban, 2 balkona. Mob. 063/555858.k ^EKALU[A 74m2, trosoban, balon, 3 sprat. Mob. 063/555-858.k ^ENGI] Vila, zgrada Tvina, 90m2, troiposoban, 150.000 KM. Mob. 063/555-858.k CENTAR, Buka, 2 kat, 64m2, ju`na stana. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k STARI Grad, ^ekalu{a, 55m2, generalno renoviran+balkon, izuzetna lokacija. Mob. 061/148-810.k ASIMA Ferhatovi}a, 78m2, 2 eta`ni, kao nov. Mob. 061/484-505.k MOJMILO 74m2, trosoban, 1 kat, balkon. Mob. 061/484-505.k KRALJA T. 96m2, 110m2, 120, cijena do 2.500 KM/m2. Mob. 061/484505.k TITOVA 80m2, 3 kat i 120m2, 4 kat, lift, 2.200 KM/m2. Mob. 061/148810.k PRODAJEM stan 66m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810-572, 061/438-855.k PRODAJEM dvosoban stan 53m2 sa centralnm grijanjem, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061/319-540.k PIONIRSKA dolina, novogradnja, 69m2+parking, trosoban. Tel. 033/222-508.k PRODAJEM stan 85m2 Kralja Tvrtka I sprat. Tel. 062/232-378.k TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama za ku}u na najatraktivnoj lokaciji. Tel: 061/141-548.k BJELAVE, kod bolnice Ko{evo, prodajem jednosoban stan 33m2, 2.200KM/m2. Tel. 060/312-1318.k PRODAJEM zemlji{te u ^elebi}ima kod Konjica. Tel. 036/730-105.k VRLO povoljno prodajem zemlje 960m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. Vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. Tel. 033/677-582, 064/4345441.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k PRODAJEM stan 52m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870-389.k PRODAJEM vikendicu u Vlakovu, novogradnja, 130m2, oku}nice 1.000m2, 70.000 KM. Mob. 061/170254.k PRODAJEM ku}u kod OHR-a, iznad Vrbanje mosta, dvoeta`na 120m2+100m2, vi{enamjenskog prostora, uredni papiri, cijena povoljna, hitno. Mob. 062/337-925.k VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a 70m2, dvije eta`e sa 345m2 placa, povoljno, hitno. Mob. 065/061-966.k PRODAJEM stan 60,80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95.000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k DOBRINJA III, S. Neze~i}a, 1 sprat, 68m2, 1.600 KM/m2, Dobrinja III, Trg Sarajev. olimp. 33m2, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM gra|. zemlji{te kod d`amije, na Plandi{tu-Ilid`a, 1.260m2, 59.000 KM. Mob. 061/170-254.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k PRODAJEM stan u velikoj aleji, 75m2, 105.000 KM, 60m2 podrum (vila), vl. 1/1. Mob. 061/170-254.k DVOSOBAN stan 5m2, 3 sprat, ^. Vila, D`. Bijedi}a. Mob. 063/959406.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58m2, 5 kat, i dvoiposoban 64m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85m2, prizemlje+potkrovlje, 750m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311-478.k PRODAJEM vikendicu u Vlakovu, novogradnja, 130m2, oku}nice 1.000m2, 70.000 KM. Mob. 061/170254.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55m2 i ku}a u Orebi}u sa 500m2 placa. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847959.k PRODAJEM-izdajem plac na Ilid`i, 580m2, ogra|en, 1/1. Tel. 621-119, 062/006-319.k MARIJIN Dvor, V. Peri}a 2/3, 106m2, trosoban stan, dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan, povoljno. Mob. 062/254-859.k PORODI^NA ku}a sa prate}im objektima, [iroka~a, Lipe, Sarajevo. Mob. 061/870-083.k PRODAJEM stan 87m2, centar, plin, terasa 12m2, 1 sprat, stara gradnja. Mob. 062/605-489.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.
SOKOLOVI] Kolonija, stan na 3 eta`e+ba{ta, djelimi~no adaptiran, 115.000 KM. Mob. 061/170-254.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM staru bosansku ku}u sa oku}nicom, 175m2, Mihrivode 45. Mob. 061/299-653.k

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM bukova iscjepana drva 75KM/1m. Tel. 061/691-621.Edin.k PRODAJEM plinsku u odli~nom stanju pe} mo`e na zid i u dimnjak cijena 150 KM. Tel:061/553-633.k ZBOG zatvaranja salona, vr{im raspodaju vjen~anica, povoljno. Mob. 061/106-540.k MARKICE, razglednice prodajem povoljno. Tel. 062/619-361.k PRODAJEM stajsko gnojivo. Mob: 061/515-235.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PLINSKA grijalica na plin, boca, elek. kerami~ka grijalica. Mob. 061/916-737.k PRODAJEM plinsku grijalicu bez boce. Mob. 061/202-840.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Mob: 061/199-328, od 8-13 sati. k PRODAJEM komplet po{tanskih maraka 1993-2011. u albumima.BiH 1000KM i HB 400KM. Mob:061/194220.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova, 300 KM. Tel. 532-497.k BUNDE prodajem od nerca i zeca 440-74A. Tel. 064/4484-083.k PRODAJEM kurs englsekog jezika sa CD plejrom KM 250. Tel. 033/810-190.k AKUMULATOR 12V 100 Ah “Silverhorsse” nov, pvoljno. prodajem. Tel. 062/054-858.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210534.k PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k PRODAJEM bojler 50 l. kori{ten 3 mjeseca jeftino. Tel. 061/909-320.k PRODAJEM {iva}e ma{ine Bagat, Pfaff i Bernina, nova u koferu, garancija 2 godine, dovozim li~no i 2. plinske grijalice. Mob. 061/145504.k PRODAJEM za brijanje patrone Mach 3 i fusion Gilite povoljno. Tel. 061/323-906.k PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje. Tel: 0617323-906.k PRODAJEM vrata harmonika. Mob. 061/199-845, 665-966.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili po slo vnom pros to ru. Mob. 061/243-891.k

PRODAJA
PRODAJEM trosoban stan 70m2, Hrasno, Aleja lipa, I sprat, centralno grijanje. Tel. 445-371 poslije 15 sati.k DALMATINSKA, strogi centar, stan 121m2, visoko prizemlje. Mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533.k ALIPA[INO P, S. Fra{te 67m2, 5 sprat, 1.400 KM/m2. Mob. 062/383064.k KU]A stamb. poslovnog karaktera, oku}nice 422m2, povoljno, Ilija{. Mob. 061/552-547.k CENTAR, stan 75m2, 2 kat, povoljno. Mob. 061/299-911.k CENTAR, ^obanija, 96m2, 16 kat, povoljno. Mob. 063/157-832.k ^ENGI] V. ul. F. Be}irbega, 60m2. Mob. 061/299-911.k BREKA, stanovi 105m2, 79m2, 49m2. Mob. 062/758-330.k CIGLANE 79m2, H. Kulenovi}a. Mob. 061/299-911.k KU]A, Stari Grad, 150m2, gara`a, ba{ta, ul. Srebreni~ka, Kova~i. Mob. 063/157-832.k ^ENGI] V. F. Be~irbegovi}a, 60m2, 5 sprat, potpuno adaptiran, 1.950 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM useljivu ku}u na Ba{~ar{iji 170m2, 300m od sebilja, sa ba{tom, papiri uredni. Mob. 061/713-168.k PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61m2 cijena povoljna. Tel. 061/284875.k STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8 parking 422m2 novogradnja Ilid`a. Mob:061/552-542.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500m2 Tel. 061/299.-911.k PRODAJEM povoljno gara`u 12,5m2, Centar, Kranj~evi}a, vl. 1/1. Mob. 061/869-396.k CENTAR, M. Kantard`i}a, 27m2, 4 sprat, 63.000 KM. Mob. 062/383064.k POLJINE, zemlja 8+2 duluma, pogodna za gradnju, povoljno. Mob. 066/669-696.k DVOSOBAN stan 54m2, 3 sprat, adaptiran, D`. Bijedi}a, ^. Vila. Mob. 063/595-406.k PRODAJEM lukcuznu ku}u 240m2, kod OHR-aili mijenjam za stan uz doplatu. Mob. 061/136705.k PRODAJEM stan novi, jeftino, 60m2, 2 balkona. Tel. 066/843-158.k

NAMJE[TAJ
STARINSKO ogledalo u kombinaciji mramor-mesing, starinsku spava}u sobu, vitrinu. Mob. 061/916-737.k PRODAJEM dje~iji kreveti} na rasklapanje, 40 KM. Tel. 061/716-070.k PRODAJEM 2 ormara stara 6 mjeseci, novi. Tel. 033/665-091.k

TEHNIKA
PRODAJEM ma{inu za su{enje vesa Gorenje WT981, polovna, o~uvana. Mob. 062/330-594.sms

VOZILA
PRODAJEM Oktaviu limuzina 19 SDI., g.p. 2000 i Audi 20 g.p. 1992., benzin plin, tek registrovani. Mob. 062/752-598.sms PRODAJEM Ford Fiestu 1,3 benzin, 2005. god. pre{la 67.000 km, tek registrovana, cijena 7.500 KM. Mob. 061/171-897.k PRODAJEM Opel kadet, 88. god. nije registrovan. Tel. 214-090.k PRODAJEM [kodu feliciju, proiz. 98. cijena 2.600 KM. Mob. 061/502340.k PRODAJEM povoljno Opel Astru 1,7 dizel, 93. Mob. 061/439-637.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201200.k POLO 1,4 benzinac 2005. decembar prvi vlasni, i pre{ao 60.000Km. ful oprema. Tel. 061/555-270.k

OSTALO
PLINSKU pe} 7,5 kw, za dimnjak, ma|arska proizvodnja, kao nova, povoljno. Mob. 061/488-559.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480-365.k PRODAJEM plinsku fasadnu pe}. Tel. 061/515-235.k

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Devetnaestog decembra 2012. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog

53

na na{eg dragog

Devetnaestog decembra 2012. navr{ava se godina od smrti dragog brata

19. XII 1995 - 19. XII 2012.

NED@ADA (OSMANA) JUZBA[I]A

Sa ljubavlju i po{tovanjem, D`evad, Mina i Amila
1824

RADIVOJA DUJAKOVI]A
S tugom i trajnim sje}anjem, porodica
AX

VASE RADI]A
S tugom i po{tovanjem, sestra Ljubica i brat Miroslav Mir~e s porodicama
AX

OSTALO
KNJIGU “Fo~a, `rtva genocida xx vijeka”, od poznatog vojnog histori~ara i brigadira, povoljna cijena. Tel. 660-431.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100KM. Tel. 062/315-540.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249-631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k

KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

ZAPOSLENJE
RADIO bih kao no~ni ~uvar. Mob. 061/537-555.k POTREBNI saradnici u [vedskoj katalo{koj prodaji (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k RESTORANU Op{tina S. Grad potrebna kuharica. Tel. 061/173-835.k POTREBNA `ena, sa odli~nim poznavanjem francuskog jezika, za ku}ne poslove (smje{taj obezbje|en) u jednom gradi}u na Azurnoj obali. Po `elji, mogu}e zaposlenje na nekom drugom mjestu - pola radnog vremena. Samo ozbiljne ponude. Kontakt: kevinalvin@sfr.fr POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 816 sati.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH, za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel/fax: 070/235-236, 061/225424.k POTREBNO vi{e komercijalista, spoljnih saradnika u svim gradovima BiH za rad u magazinu Expert. Tel. 033/717-061.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob:061/482-882.k “DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}en osobe. Mob. 061/172948.k “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1,5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350-688.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz kabastog otpada, selidbe i {ute. Mob. 061/268-847.k ^UVALA bi i opslu`bila staro iznemoglo lice. Tel. 062/569-444.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao i selidbe iz Europe i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266-764 i 061/108-779.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533326.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k INSTRUKCIJE, matematika za {kole i fakultete, dolazak na adrese. Mob. 062/391-715.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Mob. 065/572-966.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/256376.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 621-976.k ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stambeno-poslovni prostor, brzo, predantno, po{teno. Mob. 062/760012.k VODOINSTALATER vr{i sve vrste opravki, monta`a, stare i nove sanitarije, ~i{}enje kanala. Mob. 061/779-969.k

^ISTIM stanove ili poslovne prostore, 3 KM po satu. Mob. 062/525-268.k PROFESORICA engleskog sa velikim iskustvom u prevo|enju daje instrukcije. Mob. 062/119-403. ELEKTRI^AR-vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije eko plastika, sanitarija, servis bojlera, itd. Tel. 061/132-149.k MOLERSKO farbarske usluge kvalitetno i povoljno. Tel: 061/323906.k ELEKTRO servis viklovanje rotora, statora za bu{ilice, brusilice, ru~ni alat, aparati za varenje, uz garanciju. Tel. 213-040. 066/889-246.k DAJEM instrukcije iz matematike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231.k MAJSTOR povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Mob. 061/202-840.k RADIMO cen. grijanje, plinske instalacije, mijenjamo konvektore gusanim radijatorima, materijal obezbije|en. Mob. 061/922-476.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, poslovne prostore. Tel. 440747.k i 065/327-328.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181-542.k MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima, studentima. Mob. 062/703-740.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221-945.k ^UVALA bih dijete, imam preporuku. Mob. 062/657-144.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k USPJE[NO uni{tavam buba{vabe, garancija tri godine. Mob. 061/605-437.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove obi~ne i be`i~ne telefone, izrada instalacija. Mob. 061/141-676.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k KOMBI prevoz razne robe, selidbe, povoljn ispomo} radne snage. Tel. 061/513-948.k INSTRUKCIJE iz matematike, dolazak na adresu. Tel. 061/536-973.k MOLERSKE usluge nudimo gletovanje, moleraj, tepte stolarja. Tel:061/219-768 i 033/456-979.k PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog, ve}im kombijem sa radnom snagom. Mob. 061/227-189.k VODOINSTALATER opravlja kotli}e, ventile, sifone, {olje, penzionerima jeftinije usluge. Mob. 061/205-803, 066/973-793.k MOLER moluje stanove: jednosoban oko 100 KM, dvosoban oko 150 KM, trosoban oko 250 KM. Mob. 062/073-760, 630-332. PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Tel:061/201-685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k BRUSIM, lakiram, postavljam parkete, podove, bezpra{insko ma{inom uz garanciju. Tel. 033/510-228, 061/359-500.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600-514.k KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460-606.k VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljuje odvode. Tel. 033/535-659, 062/139-034.k

STAKLOREZA^KA radnja “Edo” uramljumemo slike, ogledala vr{imo sve staklarske poslove. Tel. 033/221-902 i 061/130-034.k TAPETAR dekorater presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Tel. 061/156728 i 061/926-560.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: +38762606611.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju stari nakit i ostalo. Tel. 033/456505.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne, ru~ne,ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM sve vrste dionica akcija i obveznica sa Sarajevske i Banjalu~ke berze. Tel. 061/188-488.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k AGENCIJA kupuje ili izdaje stanove, uz proviziju 3/%, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459-893.k

BRA^NE PONUDE
Tra`im da mi se javi djevojka, udovica ili raspu{tenica starosti od 35 do 70 godina. Tel. 449-902.k MU[KARAC, 43. g. zgodan i obrazovan, odli~no situiran, tra`im zgodnu `ensku osobu, mla|u od sebe, za dru`enje, i mo`da ne{to vi{e, prednost Sarajevo. Stop sms i cimanje. Mob. 061/538-823.sms

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.K 1652 MIKADO trakaste, rimske, panele, plise zavjese i dekore, vanjske PVC i alu, roletne, gara`na rolo i harmnka vrata. Tel: 033/78999 061/551-515. Mostar 063/5921889 556, 060/394-6704. ALU `aluzine 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 001 061/131-447. MATEMATIKA instrukcije za srednjo{kolce i studente. Mob: 061/135748.sms “VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k

IZGUBJENO - NA\ENO
ISPAO mi je nov~anik iz d`epa, od Drvenije do Skenderije mosta. Molim po{tenog nalaza~a da mi javi na te. 062/007-253, 033/651-522, uz solidnu nagradu.k

RAZNO
DEMOBILISAN borac, bez ikakog primanja sa troje maloljetne djece, ako neko neko `eli da mi pomogne ili makar paketi} djeci da se obraduju. Mob: 063/933-544, Maglaj.sms

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Devetnaestog decembra 2012. navr{ava se sedamnaest godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i svekra

SJE]ANJE

NED@ADA (OSMANA) JUZBA[I]A
dipl. ecc.

DRAGAN [ELEDA

Sa ljubavlju i po{tovanjem, supruga Biba, sinovi Adi i Amil, snahe Vilma i Montserrat
1712

U godini na{eg velikog jubileja 110 godina postojanja SPKD “Prosvjeta” Sarajevo Dragan [eleda, na{ dugogodi{nji generalni sekretar, sa nama je kroz sve aktivnosti Dru{tva ~iji je utemeljiva~ i bio: u stvaranju biblioteke, galerije “Prosvjete”, izdava~koj djelatnosti, “Bosanskoj vili”. Izlo`bu slika o Lazaru Drlja~i je planirao i mi smo mu tu `elju ispunili. Sa Draganovim naslije|em i putokazima svakim danom smo sve plodotvorniji. Ostao je u na{im srcima. Sa po{tovanjem i ljubavlju, prijatelji i saradnici iz SPKD “Prosvjeta” Sarajevo
001

Prije sedam dana, u srijedu, 12. decembra 2012. godine, smrt je zadesila jo{ jednu legendarnu sarajevsku doktorku

SJE]ANJE

prim. dr. FELIXU METZ
pneumoftiziolog

DRAGAN [ELEDA
19. 12. 2010 - 19. 12. 2012.

Ova plemenita `ena i uva`ena doktorka zadnji je izdanak poznate sarajevske porodice Metz. Primarijuska Felixa bila je humana i po`rtvovana doktorka koja je ~itav svoj radni vijek provela ~uvaju}i zdravlje Sarajlija, ponajvi{e od tuberkuloze i plu}nih bolesti - u vremenu kad su to bili skoro vode}i problemi obolijevanja u nas. Upisala je i zavr{ila studij medicine u slavnoj Prvoj generaciji studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Na`alost, na{u primarijusku Felix nije pratila `ivotna sre}a, poslije smrti majke ostala je potpuno sama, bez ikoga svoga da joj olak{a starost i u~ini hizmet. Zahvalni za njen veliki doprinos u na{em zdravstvu, ispra}amo je sa tugom i `eljom da Sarajlije upamte ovu doktorku dobre du{e, velike stru~nosti, finih manira i na kraju izuzetno lijepe `ene! Neka joj je slava i hvala za sve! Ljekarska - Lije~ni~ka komora Kantona Sarajevo
001

Sa zahvalno{}u se sje}amo svih zajedni~kih trenutaka, koje smo proveli kao prijatelji. Prolazi jo{ jedna godina otkako nisi sa nama, ali ostala su tvoja djela da svjedo~e o te`njama ka boljem i ljep{em. Bio si veliki ~ovjek. Prijatelji i saradnici iz Slu`be za protokol Kantona Sarajevo
001

POSLJEDNJI POZDRAV ocu na{e prijateljice Naide na{oj

POSLJEDNJI POZDRAV

AVDI ARNAUTLIJI

prof. dr. SAFETI KOVO

Bojana, Alma, Borjana i Mirela
1823

Nastavnici i uposlenici Fakulteta politi~kih nauka Sarajevo
001

POSLJEDNJI SELAM na{em voljenom prijatelju

SJE]ANJE

Devetnaestog decembra 2012. navr{ava se dvanaest godina od smrti na{e drage

IZET (MEHE) HAMZA
Nikada ne}emo zaboraviti tvoju plemenitost i humanost. Njegova raja iz Bosanske kahvane Sulejman, Ahmed, [kamo, Ramiz, Brko, Asim, Mido, Koka, Kadi} i ostali mnogobrojni prijatelji
71140

DRAGAN [ELEDA
19. 12. 2010 - 19. 12. 2012.

OLGE PAVLOVI], ro|. BILOBRK

Dragi Dragane, nakon dvije godine, jo{ si tu, u na{im svakodnevnim razgovorima, sje}anjima, srcu. Vje~no i neizmjerno zahvalan. Nenad Marilovi}
1829

Vrijeme prolazi, ali sje}anja, uspomene i tuga ostaju. Sa ljubavlju i po{tovanjem, uvijek je u na{im mislima. Cobo sa porodicom
1876

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.
TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE

55

na na{e drage kumove

Devetnaestog decembra 2012. navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg saradnika

Devetnaestog decembra 2012. godine navr{ava se sedam dana otkako je preselila na ahiret na{a majka

]AMILA BA[I]A
MILENU JEVRI], ro|. BO@I]
i

Mnogo nam nedostaje{! Radne kolege Energoinvest - Centar za razvoj tehnologije u automatici, termotehnici i mjerenjima, d.o.o.
001

19. 12. 2009 - 19. 12. 2012.

MISALA KR[LAK, ro|. FILIPOVI]
Tevhid }e se prou~iti istog dana (srijeda, 19. decembar 2012. godina) u 14.30 sati u stanu umrle u Ulici Skenderija br. 22/IV. O`alo{}ena porodica

IN MEMORIAM

5. 9. 2010 - 19. 12. 2012.

MILANA JEVRI]A

71101

S ljubavlju i po{tovanjem, porodice Guso i Krvavac
1805

19. 12. 1981 - 19. 12. 2012.

GORAN MR[I]

RADOJKA MR[I]
1995 - 2012.

MILOVAN MR[I]
2005 - 2012.

IN MEMORIAM

S ljubavlju i po{tovanjem, porodice Mr{i} i Mi}anovi}
1795

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

19. 12. 2002 - 19. 12. 2012.

MUHIBA [EHOVI]

25. 5. 1991 - 19. 12. 2012.

HIDAJET [EHOVI]

19. 12. 2002 - 19. 12. 2012.

MILUTIN RISTI]

9. 12. 1951 - 13. 3. 1953.

ZORAN RISTI]

dr. MENSUR COCO DEMIROVI]
19. 12. 2004 - 19. 12. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, sin Dubravko sa porodicom
1825

Vrijeme prolazi, a ljubav i ponos osta}e zauvijek u srcima va{ih najmilijih. Supruga i majka Borka, k}erke i sestre Rada i Gordana i ostala rodbina
1800

Nedostaje{ nam... S ljubavlju, Tvoji sinovi Haris i Dino sa porodicama
AX

Danas se navr{ava ~etrdeset dana otkako je preminula na{a draga

Devetnaestog decembra 2012. navr{avaju se dvije godine od kada nije sa nama na{

Dvije tu`ne godine su pro{le od kada nema na{eg tate

JELENA MUSA, ro|. VIDOVI]
Tegoba i bol koju osje}amo sve je ve}a, jer smo izgubili bi}e koje je imalo veliko nesebi~no srce za sve nas. Duboko o`alo{}eni: k}erke Sanja i Olgica, unuka Enica, suprug Vinko, sestre @eljka i Nada, brat Rudi, sestri} Steno, Vesna i Klaudija, sestri} Saneo, zetovi Mladen, Ekrem i Sado, jetrva Mira sa djecom, obitelji Vidovi}, Musa, [tambuk, Wiesschoff, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

DRAGAN [ELEDA
1948 - 2010.

DRAGANA [ELEDE
1948 - 2010.

Porodica
1818

Njegovi Dada i Vlada
1818

1827

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IZET (MEHE) HAMZA DANIJAL (SAMIL-bega) AJANOVI]
1904 - 1945.

HATID@A (DANIJALA) MID@I], ro|. AJANOVI]
1992 - 2012.

NED@AD (DANIJALA) AJANOVI]
2010 - 2012.

HAVA AJANOVI], ro|. BAJRAKTAREVI]
19. 12. 1996 - 19. 12. 2012.

preselio na ahiret u utorak, 18. decembra 2012, u 63. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 19. decembra 2012. godine, poslije ikindija-namaza u haremu d`amije Faleti}i, a ukop }e se obaviti u 14 sati na Starom mezarju Faleti}i. O`alo{}eni: njegova Zumra, sin Kenan sa porodicom, unuci Haris i Faris, bra}a Ismet, Rifet i Sifet, sestre [emsa i Zineta, teti} Mustafa Kuli}, zet Omer, svastike Hatema, Munevera, Mrka i Bija sa porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, teti}i i teti~ne, njegovi veliki prijatelji Nune, Suljo, [kamo, Ramiz, Vedad, Ahmed, Asim, @eljka i Jadranka, te porodice Hamza, Ja{arevi}, Fo~o, Fazli}, Kuli}, Hod`i}, Cocali}, Rizvanovi}, ^av~i}, Hrvat, Grbo, Pori~anin, Dervi{evi}, Ogre{evi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ulici Faleti}i br. 26 (kod [a}ire).
000

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erka i sestra [emsa, porodice Imamovi}, Ajanovi}, Haljevac, Galija{evi} i Mid`i}
1790

Danas je 6 mjeseci otkako sa nama nije na{a majka

TU@NO SJE]ANJE

na na{e najdra`e

S dubokim bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga sestra i tetka preminula 18. decembra 2012. godine

FAHRETA PU[ILO

IVICA MARI]
19. 12. 1982.

JELKA MARI]
17. 9. 2001.

Misa zadu{nica }e se slu`iti u srijedu, 19. decembra 2012. godine, u 18 sati u Katedrali srca Isusova.
Devka, Dufo i Omer sa porodicama
1806

doc. dr. SAFETA KOVO

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erke Slavica i Silvana, unuci Ivica i Filip
1819

Sahrana }e se obaviti 20. decembra 2012. godine u 14 sati na gradskom groblju Stadion. O`alo{}eni: sestre Rafija i Nafija, brat Safet, sestri}i Sead i Zlatan, snahe Zibija i Ariana, unuci Sanela, Lejla, Ada, Sejla, Mak i Hami, teti}i Mina, Esad i Vahidin Novokmet, rodica Rahima s djecom, kuma Ljubinka s porodicom, porodice Kovo, D`onlagi}, Hod`i}, Herceglija, Frljak, Zorlak, Aganovi}, D`ubur, te ostala rodbina i prijatelji. Umjesto tevhida po `elji na{e sestre i tetke, novac }e se dodijeliti u humanitarne svrhe. Ku}a `alosti: ul. Patriotske lige br. 48/2.
000

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

Danas, 19. decembra, navr{ava se 40 dana od iznenadne i prerane smrti na{e dobre, bri`ne i plemenite

LJILJANE CIKANKOVI], ro|. @ARI]

SONJA IBRAHIMPA[I], ro|. JANKOVI]
19. 12. 2002 - 19. 12. 2012.

Zauvijek tvoji: suprug Dragutin, k}erke Dijana i Marela, unuci Anja, Matej i Erik, zetovi Mladen i Vedran Ostaje{ zauvijek u na{im mislima, nikada ne}e{ biti zaboravljena, hvala ti na svemu. Po~ivala u miru.
1821

S bolom i tugom javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga Majko, uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti na{a vje~ita i najljep{a uspomena. Sinovi Neven i Zlatan sa porodicama
1811

ATIJA (ILIJAZA) \EDOVI]
1934 - 2012.

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

VASILIJE VASO RADI]
19. XII 2011 - 19. XII 2012.

\OKO NIKOLI]
19. 12. 2009 - 19. 12. 2012.

nakon duge i te{ke bolesti preselila na ahiret 18. decembra 2012. u 13 sati u 79. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 19. decembra 2012. godine, u 12 sati poslije podne-namaza ispred D`indijske d`amije, a zatim na gradsko mezarje Trnovac. Tevhid }e se prou~iti poslije d`enaze u D`indijskoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: k}erka Zlata, sin Zlatko, unuke Irna i Melisa, snaha Jasmina, zet Salih, porodice \edovi}, Hasuki}, Ali} te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
1791 000

Vrijeme prolazi, sje}anja ostaju. Radmila, Dejan i Nenad
1797

Supruga Milena

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

57

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NIZIJA (IBRI[IMA) OTAJAGI], ro|. SALI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 17. decembra 2012, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 19. decembra 2012. godine, u 13 sati na mezarju Pa{i}-Kula - Rogatica. O`alo{}eni: sinovi Mujo, Munib i Mehmedalija, k}erke Mula i Esmina, unu~ad Rabija, Nermin, Amina, Jasmin, Jasmina, Rahman, Munir, Aziz, Adnan, Senad, Irma i Admir, praunu~ad, zet Adem, snahe Munira, ]amka i Zineta, sestre Mula i Ismija, djeveri sa porodicama, te porodice Otajagi}, Sali}, D`ananovi}, Havi}, ^ov~i}, Aljovi}, Neimarlija, ]ati}, ^av~i}, Pod`i}, Omanovi}, @dero, Dudevi}, Mili}, Dizdarevi}, Pleho, Hasanovi}, Br|anin, Lili}, Hajdarevi}, Kari}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Ul. mihaljevska do 26, Bojnik. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred d`amije Bojnik sa polaskom u 9.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima Stup i Vije}nica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

MUAMER (had`i IBRAHIMA) DIZDAREVI]
preselio na ahiret u utorak, 18. decembra 2012, u 41. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 19. decembra 2012. godine, u 14.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Ehlimana, sin Aldin, otac had`i Ibrahim, majka had`i hanuma Sabaha, brat Amel, snaha Lejla, brati}i Kerim i Faris, punica Vasvija Kazi}, punac Kemal Pilav, amid`e Nermin i [ukrija, daid`a had`i Mehmed Nuhi}, tetka Vahida Kapetanovi}, tetak Zijah Kapetanovi}, te porodice Dizdarevi}, Nuhi}, Kazi}, Pilav, Osmanovi}, Kapetanovi}, Abad`i}, Hand`i}, Had`imehmedagi}, Limo, Jabu~ar, Gazdi}, Piri}, Kre~ar, Kev~ija, Aganspahi}, Purivatra, Lojo, Stovro, Kadri}, Koristovi}, Ajanovi}, [ahinpa{i}, Ribi}, Sejdi}, [iljak, Teskered`i}, @ivojevi}, ^eligija, Omerhod`i}, Zaimovi}, Sarajli}, Hajdarevi}, Omerbegovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, Ul. Heljevac 2, Vratnik. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ZAHID (OMERA) NEZIREVI]

preselio na ahiret u nedjelju, 16. decembra 2012, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 19. decembra 2012. godine, u 13 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). O`alo{}eni: supruga Adila, sin Edin, k}erke Belkisa i Lejla, snaha Mersija, zet Mirsad, unu~ad Faris, Tarik, Danis i Una, bra}a Ramo i Rasim, sestra Tima, snaha Rabija, zet Halil, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, daid`i}i, daid`i~ne, teti}i, teti~ne, punac, punica, bad`e, {ure i svastike, te porodice Nezirevi}, Spahi}, Me{i}, Duri}, ^omor, Kala~a, Beglerovi}, Andelija, Muhovi}, Sulji}, Torlak, Fako, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Rukodol 75, Rakovica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AI[A (AVDE) KONJI^ANIN

[EFIKA (MEHE) KADRI], ro|. JAKUBOVI]

E[EFA SINANOVI], ro|. \OGAZ
iz Bratunca

preselila na ahiret u utorak, 18. decembra 2012, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 19. decembra 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Ned`ad, sin Jasmin, te porodice Konji~anin, Had`i}, Kurtaj, Beganovi}, Barbi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza (12.30 sati) u d`amiji Hrasno. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u ponedjeljak, 17. decembra 2012, u 72. godini.

preselila na ahiret u ponedjeljak, 17. decembra 2012, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 19. decembra 2012. godine, u 13 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: suprug Mustafa, k}erka Azra, sin Adnan, zet Suad, snaha Jelena, unu~ad Irma, Neira, Rijad i Iris, sestre Fetaneta, Hasiba, \ulziba i Begajeta, snaha Vasva, zaova Devla, djeveri Izet, [efik, Ramiz i Vejsil, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Kadri}, Jakubovi}, Jabu~ar, Bo`i}, Muji}, Had`i}, Kari}, Omba{i}, Arnaut, Begovi}, Muminovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici splitska br. 63/I, Grbavica.
000

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 19. decembra 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Nasir, k}erka Nusreta, snaha Amira, zet Nisvet, unuke Nasiha i D`enita, brati} i brati~ne, sestri~ne, zaove Hajra, Behija i Fata, jetrva Halida, snaha Mejra, te porodice Sinanovi}, \ogaz, Hasanovi}, Babi}, Ahmetovi}, Huremovi}, Mehmedovi}, Me{i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 12.30 sati u d`amiji Bojnik. Ku}a `alosti: Ul. dobro{evi}ka do br. 31.
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SEAD (EMINA) ME[ANOVI]

SJE]ANJE

[EFIKA (HUSE) [U[I]
preselio na ahiret u subotu, 15. decembra 2012, u Dubrovniku, u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 19. decembra 2012. godine, u 13.30 sati na mezarju Purti}i - @epa. O`alo{}eni: supruga Amira, sinovi Damir i Emir, majka Ajka, bra}a Hasib i Merdan, sestra Zilka, brati}i Armin i Admir, zet Omer, te porodice Me{anovi}, Avdi}, Kriko, Verem, Hasanovi}, Hod`i}, Begovi}, Kos, Dervi{agi}, Dedi}, Bi~i}, Ljubun~i}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

DRAGAN [ELEDA
19. 12. 2010 - 19. 12. 2012.

preselila na ahiret u nedjelju, 16. decembra 2012, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 19. decembra 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: bra}a Hamdo, D`evad i sestra Azra sa porodicama, brati}i Mustafa i Mirsad sa porodicama, prijateljica Vitorka Cerovi} sa porodicom, ostali prijatelji i kom{ije

Vrijeme prolazi, a sje}anje i ljubav ostaju. Olgica i Maca
1792

000

58

PREDAH

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

U susretu sa saradnicima povremeno nailazite na znake mrzovolje ili osporavanja. Sve je dobro dok neko ne zatra`i odre|enu uslugu ili pokornost sa va{e strane. Me|utim, bez ne~ije podr{ke ne mo`ete da ostvarite sve ciljeve. Partner ~ini mnoge stvari zbog kojih zaista treba da se osje}ate veoma polaskano. Neko `eli da vas obraduje i usre}i na poseban na~in {to }e vam imponovati. Neko je na va{oj strani, ali to nije dovoljno da u potpunosti ostvarite poslovne ciljeve. Potrebno je da kontroli{ete psihi~ku i emotivnu tenziju, kroz poja~anu radnu aktivnost ili kretanje. Nemojte dozvoliti da vas neko optere}uje. Na sre}u, voljena osoba dobro poznaje va{ ukus i umije da vam ugodi na razli~ite na~ine. U`ivajte u svijetu intime i u bliskom dru{tvu. Prijat }e vam {etnja ili neka sportska aktivnost. Djelujete raspolo`eno i posao obavljate na rutinski na~in, bez dodatnih sumnji. Ne obra}ate posebnu pa`nju na saradnike koji imaju druga~ije ideje, ne `elite da uti~ete na ne~ije mi{ljenje ili odluku. Poku{avate pravilno da razumijete ne~iju emotivnu reakciju, ali motivi su ponekad suvi{e skriveni i te{ko ih je protuma~iti na odgovaraju}i na~in. Ako pogrije{ite, brzo }ete se pokajati. Ukoliko vam smeta ne~ije prisustvo, izbjegavajte rivalske odnose. Poslovne probleme treba da rje{avate razumno i bez velike euforije. Va`no je da uspostavite bolju kontrolu nad emocijama. Svaki vid pretjerivanja unosi dodatnu konfuziju sa okolinom i naru{ava va{ psiholo{ki mir koji imate. Planirajte neku romanti~nu zabavu ili susret sa jednom bliskom osobom. Ne dopada vam se saznanje da trpite zbog ne~ije samovolje ili da se mo`da nalazite u inferiornoj poziciji u odnosu na saradnike. Ipak, ne mo`ete lako da promijenite poslovno-finansijski poredak i ne~iju volju. Nepotrebno se optere}ujete razli~itim temama koje vas udaljavaju od drage osobe. Promijenite orijentaciju u razmi{ljanju i ubrzo sve }e krenuti u pozitivnom pravcu. Imate utisak da su va{e ideje od presudnog zna~aja i zbog toga po~injete da se sukobljavate sa odre|enim saradnicima. Svako ima pravo na mi{ljenje, ali novi sukobi nepotrebno ote`avaju nastavak saradnje. Birate velike rije~i pred voljenom osobom kako biste ostavili odre|eni utisak. Po~injete da uvi|ate kako se va{e `elje i kriterijumi razlikuju, jer partner ima drugu viziju. Usporite ubrzani ritam. Na vrijeme treba da ispravite poslovne propuste. Mogu} je pozitivan rasplet doga|aja, pod uslovom da konsultujete bliske saradnike i da sa~uvate prisebnost duha u odlu~uju}im situacijama. Poja~ana sujeta navodi vas na pogre{an zaklju~ak. Partner samo prividno djeluje nezainteresovano za va{u pri~u i ideje. Ponekad stvari izgledaju potpuno druga~ije i suprotno od onoga {to nam se ~ini. Osje}ate lagani umor i nedostatak koncentracije. Stoga, izbjegavajte takmi~arsku atmosferu ili neko nepotrebno dokazivanje pred saradnicima. Va`no je da u predvi|enom roku zavr{ite redovne obaveze. Susret sa jednom osobom u vama poti~e sje}anje na prijatne uspomene. Ipak, ne `elite da se prepustite emotivnim talasima i nostalgiji. Stalo vam da uljep{ate raspolo`enje. Djelujete kao osoba koja uliva veliku sigurnost i povjerenje. Va`no je da osmislite nastup pred saradnicima. Pozitivni rezultati proizlaze iz zajedni~ke akcije ili sposobnosti da pravilno nametnete uticaj. Stalo vam je da osvojite ne~iju iskrenu pa`nju ili emotivnu naklonost. U svakoj dobroj prilici i bez ustru~avanja, slobodno upotrijebite {arm i zavodni~ke sposobnosti koje posjedujete. Nudi vam se dobra prilika da potvrdite profesionalne sposobnosti ili da ostvarite zapa`enu ulogu u dru{tvu saradnika. Zatra`ite ne~ije stru~no mi{ljenje, prije nego {to donesete kona~nu odluku u procjeni poslovnih interesa. Zabrinuti ste zbog nekih doga|aja koji po~inju da uznemiravaju va{u porodicu. Ne uspijevate na najbolji na~in i sa sigurno{}u da odgonetnete ne~ije mi{ljenje i pona{anje. @elite da prihvatite posao koji donosi dobru zaradu. Me|utim, pokazat }e se da imate neku pogre{nu ra~unicu i da se zavaravate nepouzdanim informacijama. Izbjegavajte brzopletost u procjenama i pona{anju. U odnosu sa voljenom osobom izvjesne promjene su skoro neizbje`ne. Nema razloga da se zaklanjate iza nekih la`nih obe}anja, jer problemi se ne}e rje{avati sami po sebi. Imate dobre ideje i spremni ste da prihvatite nova rje{enja. Da biste ostvarili poslovne namjere, potrebne su vam provjerene informacije. Okolina je spremna da podr`i va{u ulogu i o~ekivanja u zajedni~koj akciji. Poka`ite da imate dovoljno strpljenja, posebno u nekim delikatnim situacijama. Osoba koju volite svakako zaslu`uje beskrajnu pa`nju ili razumijevanje sa va{e strane.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI]

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: transakcijski ra~un broj: Sadat BEGI] 1602000000317116, DIREKTOR: UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: Ned`ad [ADI] 3383202250044019, UREDNI[TVO: SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Safet HUREMOVI], Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], transakcijski ra~un broj: Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela 1990490005630121, SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, PRODAJA: KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, Fax: 465-727, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: Tel: 276-967, 455-558 5715000000017279 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a MARKETING: Meliha Hod`i} [tampa: Unioninvestplastika dd, Fax: 472-901 Semizovac bb Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: jastog, akordi, server, n, teri, a, injac, mirana, ika, o, loto, lektor, enigmati, na, no, raniti, d, kkk, rekordi, oliva, alir, variti, otac, iskrojavati, }t, anet, nin, ink, dors, k.

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Danas obla~no sa susnje`icom i snijegom, u Hercegovini prije podne sa ki{om, poslije podne smanjenje obla~nosti i prestanak padavina. Prije podne vjetar umjeren do jak sjeveroisto~ni, na sjeveru slab, promjenljivog pravca, poslije podne u cijeloj zemlji slab sjeverozapadni. Minimalna temperatura od -4 do 1, u Hercegovini do 4, maksimalna dnevna od -1 do 3, u Hercegovini do 7 °C. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne obla~no sa susnje`icom i snijegom, krajem dana smanjenje obla~nosti i prestanak padavina. U petak obla~no sa ki{om, susnje`icom i snijegom. U subotu obla~no, na sjeveroistoku zemlje sa slabim snijegom, u ostalim predjelima sa ki{om i susnje`icom. U Sarajevu obla~no sa susnje`icom. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 2 °C.

Danas u Evropi obla~no, sa ki{om iznad Britanskih ostrva i snijegom u dijelovima Balkanskog poluostrva, jedino }e na dijelovima Apeninskog poluostrva i u oblasti Alpa biti prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura od -16 na sjeveroistoku Evrope do 16 °C na Pirinejskom poluostrvu. Na Balkanu obla~no, sa ki{om na jugu, u ostalim predjelima i sa susnje`icom i snijegom. Jak vjetar puha}e u oblasti Atlantika, Jadranskog, Egejskog, Crnog i Sjevernog mora. Maksimalna temperatura od -3 do 6, na jugu do 13 °C.

60

KULTURNI VODI^
KRITERION
KRALJEVSTVO IZLAZE]EG MJESECA
komedija, re`ija: Wes Anderson, uloge: Jared Gilman, Kara Hayward, Bruce Willis... po~etak u 20.20 sati.

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

110795
Stalna postavka eksponata ~iji je cilj o~uvati sje}anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragi~no stradale u genocidu. Galerija se nalazi u ul. Fra Grge Marti}a 2/III. Otvorena radnim danima od 10 do 18, a subotom od 10 do 16 sati, najave na telefon 033/953-170.

ZENICA

BANJA LUKA

KINA
CINEMA CITY
HOBIT: NEO^EKIVANO PUTOVANJE 3D
fantazijski spektakl, re`ija: Peter Jackson, uloge: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage... po~etak u 13.30, 15.25, 16.50, 18.45, 20.10 i 22.05 sati.

POZORI[TA
NARODNO
PAL^ICA
balet, autor: Hans Cristian Andersen, re`ija: Nermina Damian, po~etak u 18 sati.

BLACKBOX
Izlo`ba “Moja Liza u Sarajevu” autora Marka [aravanja. On donosi strastvene boje, emocije i energiju s toploga juga, koji je njegov sada{nji dom. U svom pjesni~kom izri~aju, Marko se ~esto kriti~ki osvr}e na subjektivnost i konzervativnost malih sredina te je upravo zbog toga, s posebnim veseljem pripremao izlo`bu vi{ezna~nog naziva - Moja Liza - u varijanti za Sarajevsku publiku. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 20. decembar.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
HOBIT: NEO^EKIVANO PUTOVANJE 3D
fantazijski spektakl, re`ija: Peter Jackson, uloge: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage... po~etak u 14.15, 17.30 i 20.30 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
HOBIT: NEO^EKIVANO PUTOVANJE 3D

KAMERNI
[TA SMO TO U^INILI
autor: Joël Pommerat, re`ija: Dino Mustafi}, igraju:Jasna Dikli}, Tatjana [oji}, Sad`ida [eti}, Gordana Boban, Maja Izetbegovi}, Senad Ba{i}, Amar Selimovi}, Mirsad Tuka, Boris Ler, Muhamed Had`ovi}, Belma Ali} po~etak u 20 sati.

SKYFALL

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

ZEMLJA
re`ija: Alastair Fothergill i Mark Linfield, po~etak u 15 i 17 sati. fantazijski spektakl, re`ija: Peter Jackson, uloge: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage... po~etak u 13, 16.15, 19.30 i 22.45 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

SMRT ^OVJEKA NA BALKANU
komedija, re`ija: Miroslav Mom~ilovi}, uloge: Emir Had`ihafizbegovi}, Radoslav Milenkovi}, Nata{a Ninkovi}... po~etak u 16.30, 18.15 i 20 sati.

MLADI
triler, re`ija: Sam Mendes, uloge: Daniel Craig, Javier Bardem, Naomie Harris... po~etak u 17.30 i 20.25 sati.

SAMO NEK' NE PUCA
autor: Emir Imamovi} Pirke, re`ija: Dino Mustafi}, igraju: Alen Muratovi}, D`ana Pinjo, Elma Ahmetovi}, Ajla Cabrera, Sanin Milavi}, Mirza Dervi{i}, Adnan Goro, Edhem Husi} po~etak u 20 sati.

ALU

DEDA MRAZ JE PAO NA ZEMLJU
komedija, porodi~ni re`ija: Oliver Dieckmann, uloge: Alexander Scheer, Noah Kraus, Mercedes Jadea Diaz... po~etak u 16 i 18 sati.

SKYFALL
triler, re`ija: Sam Mendes, uloge: Daniel Craig, Javier Bardem, Naomie Harris... po~etak u 19 i 21.30 sati.

UBIJ IH NJE@NO
akcioni triler, re`ija: Andrew Dominik, uloge: Brad Pitt, Ray Liotta, Richard Jenkins... po~etak u 20 sati.

UBIJ IH NJE@NO
akcioni triler, re`ija: Andrew Dominik, uloge: Brad Pitt, Ray Liotta, Richard Jenkins... po~etak u 20 i 22 sata.

GALERIJE
CENTAR GRBAVICA
Izlo`ba studenata Akademije Likovnih Umjetnosti, svoje radove }e izlo`iti studenti tre}e i ~etvrte godine na Nastavni~kom odsjeku i odsjeku Slikarstvo: Alen Bogilovi}, Aldin Muratovi}, Merima Dervi{begovi}, Anel Lepi}, Bakir Terzimehi}, D`ejlana Karaman i Lamija Halilagi}. Izlo`ba je za sve posjeta otvorena do 20. decembra. U okviru obilje`avanja “Univerzitetskih decembarskih dana” i 63. godi{njice postojanja i rada Univerziteta u Sarajevu otvarena je izlo`ba umjetni~kih radova studenata Akademije likovnih umjetnosti. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 31. decembra.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

SAVR[EN PLAN
romanti~na komedija, re`ija: Pascal Chaumeil, uloge: Diane Kruger, Dany Boon, Alice Pol... po~etak u 17.50 sati.

SAVR[EN PLAN
romanti~na komedija, re`ija: Pascal Chaumeil, uloge: Diane Kruger, Dany Boon, Alice Pol... po~etak u 20.15 sati.

SMRT ^OVJEKA NA BALKANU
komedija, re`ija: Miroslav Mom~ilovi}, uloge: Emir Had`ihafizbegovi}, Radoslav Milenkovi}, Nata{a Ninkovi}... po~etak u 16 sati.

SONJA I BIK

ARS AEVI ART DEPO

MUZEJI
HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

TUZLA

ASTERIX I OBELIX U BRITANIJI 3D
avanturisti~ka komedija, re`ija: Laurent Tirard, uloge: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne... po~etak u 18 sati.

BO[NJA^KI
Otvoren za posjete od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Obilasci uklju~uju Gazi Husrev-begov hamam, postavku umjetni~kih djela U fokusu kolekcije, galerije Mersad Berber i Ismet Rizvi}, te biblioteku. Posjete u pratnji vodi~a od ponedjeljka do petka od 12.30 do 16 sati. Grupne posjete najaviti na 033/279-800 ili info@bosnjackiinstitut.ba.

komedija, re`ija: Vlatka Vorkapi}, uloge: Judita Frankovi}, Goran Bogdan... po~etak u 17.15 sati.

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE 2
fantazija, avantura re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner... po~etak u 20.20 sati. Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi/Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo, najzna~ajnije kolekcije internacionalne savremene umjetnosti u regionu Jugoisto~noj Evrope, i projekata budu}eg Muzeja arhitekte Renza Piana. Galerija se nalazi u Centar Skenderija, u ul. Terezije bb. Galerija je otvorena od 10 do 22 sata.

SMRT ^OVEKA NA BALKANU

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

ARGO

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

komedija, drama re`ija: Miroslav Mom~ilovi}, uloge: Emir Had`ihafizbegovi}, Radoslav Milenkovi}, Nata{a Ninkovi}... po~etak u 22.15 sati.

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE 2

RAIFFEISEN GALERIJA
triler, re`ija: Ben Affleck, uloge: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman... po~etak u 22.10 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

KINOTEKA
RIM, OTVORENI GRAD
ratni, re`ija: Roberto Rossellini, uloge: Aldo Fabrizi, Anna Maganani, Marcello Pagliero... po~etak u 19 sati. Izlo`bu radova Igora Zergola, koji je pro{le godine diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Nastavni~kom odsjeku. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, otvorena je radnim danom od 8 do 16 sati.

POZORI[TA
NARODNO
STRANCI PRED RAJEM
autor: Vernesa Kellner Berbo, re`ija: Miralem Zub~evi}, igraju: Elvira Aljuki} i Adnan Omerovi}, po~etak u 19.30 sati.

fantazija, avantura re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner... po~etak u 18 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012. Robinja Isaura
18.00 BHT 1

TV PROGRAM

61

SE

RI

JE

Leoncio sve okrutnije ka`njava Isauru. Andre odlu~uje da se vrati u grad, a Miguel prodaje svoju imovinu i planira bijeg sa k}erkom. ^ak i povrije|en, Gabriel neprestano doziva Elenu. Kada stigne Elenino pismo, majka mu saop}ava stra{nu vijest.

Asi

21.05 FTV

Zbog grubog pona{anja Demirovog oca, Asi pati u ti{ini kako bi za{titila svoga mu`a i njihov zajedni~ki `ivot. Me|utim, Asine na ku plje ne ne ga ti vne emocije i bol jednog dana poput bujice nalaze svoj put ka Demiru. Alijevo nastojanje da svaki trenutak bude u prisustvu Asi izaziva mnoge probleme. Zaferov javno pokazuje svoju naklonost prema Defne, {to kod Kerima izaziva stra{nu ljubomoru.

Memoari jedne gej{e
Memoirs Of A Geisha, 2005.

20.30 PINK

DRAMA

Sva moja djeca
17.15 TV1/MRE@A

62. Ela je sretna jer je kona~no finansijski nezavisna. Irmak `eli prirediti ocu iznena|enje. Cevdet je ljut na Sabrija, zato {to smatra da se poigrava s Nazo. Irmak kona~no dolazi u ku}u svog oca. Ahmet upoznaje Dersun sa svojom porodicom. Ali Yahya, zajedno sa porodicom, odlazi zaprositi Bah{ende.

Re`ija: Rob Marshall Uloge: Ziyi Zhang, Ken Watanabe, Michelle Yeoh

Chiyo i njezina sestra prodane su u grad kad im se majka razboljela. ^im su stigle, razdvojene su. Chiyo je pripala `eni koju svi oslovljavaju Majko. Postala je stanarka i slu{kinja u ku}i u kojoj su se odgajale gej{e. Kad se vidjelo da }e od ljepu{kaste djevoj~ice izrasti lijepa djevojka, po~ela je njezina obuka. U~iteljica joj je postala slavna gej{a, blage i dobre }udi, Mameha, koja ju je nesebi~no u~ila svemu {to je i sama znala. Uskoro, Chyoko je dobila ime Sayuri i postala je gej{a za koju su rekli da }e sigurno postati legenda...

O~evidac
23.00 BHT1
I Witness, 2003.

FIL

M

Brza otmica
23.00 OBN AKCIJA
Re`ija:Jonathan Jakubowicz Uloge: Mia Maestro, Ruben Blades, Carlos Julio Molina... Sucestro Express, 2005.

FIL

M

AKCIJA
Re`ija: Rowdy Herrington Uloge: Jeff Daniels, James Spader, Portia de Rossi, Clifton Collins Jr

Larin izbor
20.00 OBN

Jakov za{titi Laru od bijesnog Marina i primi metak umjesto Lare. Svi su zaprepa{teni. Jakov je na svu sre}u samo lak{e ozlije|en. Ma ri na hap se i odvode u zatvor. Dinko saznaje za incident u zatvoru. Shva}a da je Marin uhap{en i da se o Davidu nema tko brinuti. Dinko u trenutku odlu~uje da }e odvesti Davida sa sobom ku}i. Dovodi ga u vilu Zlatar gdje su svi {okirani saznanjem da je Leila `iva i da Dinko ima sina. Jakov dovodi Zlaju u posjet Lari u zatvoru. Ka`e joj kako joj je spasio `ivot samo zbog Zlaje i da bi je najradije htio {to prije zaboraviti. Lara je shrvana njegovim okrutnim rije~ima. Lije~nica dolazi k Lari s novim nalazima.

Nakon {to je 27 tijela prona|eno u poru{enom tunelu u Tijuani, jedan ~ovjek poku{ava odgonetnuti misteriju, prije nego postane sljede}a `rtva. James Spader u ulozi visoko pozicioniranog du`nosnika i Jeff Daniels kao obi~ni ~ovjek koji poku{ava napraviti pravu stvar. Politi~ki anga`iran film sa turobnim i razotkrivaju}im zaklju~cima, u mnogome kriti~nim prema Sjedinjenim Dr`avama.

Martin i Carla su bogati mladi par na pragu vjen~anja. Jedne ve~eri, nakon izlaska, krenuli su ka autu kako bi oti{li ku}i. Iznenada se pojave otmi~ari koji ocijene da bi otkupnina za mladi par mogla biti visoka, pa odlu~e mladi par povesti na put neizvjesnosti i nasilja. Nakon bijega sa otetima, tra`e 20.000 dolara otkupnine. Dva sata, koliko su dali rok Carlinom ocu da se pojavi s novcem, bit }e prava no}na mora za nedu`ni par.

Pomo}nik
01.00 PINK
Sidekick, 2005.

FIL

M

Kavkaska zarobljenica
23.35 RTRS
Kavkazskaya Plennica, 1966.

FIL

M

SF
Re`ija: Blake Van de Graaf Uloge: David Ingram,Perry Mucci,Mackenzie Lush

ROMANTI^NA KOMEDIJA
Re`ija: Leonid Gaidai Uloge: Aleksandr Demyanenko, Natalya Varley, Ruslan Akhmetov, Yuri Nikulin, Georgiy Vitsin

Kompjuterski konsultant i veliki fan stripova Norman, otkriva da njegov ljubazni kolega Viktor Ventura posjeduje telekineti~ke mo}i. Norman obu~ava Venturu sa namjerom da stvori od njega superheroja, ali Viktor ima i druga~ije koristi za svoje mo`dane mo}i.

Sulejman Veli~anstveni
21.00 OBN

Top Gun
20.00 HRT2
Top Gun, 1986.

FIL

M

Kako bi pokazao Ibrahimu da su sultanovi podanici itekako zamjenjivi, Sulejman imenuje Bali-bega za komornika i upravitelja dvora, te mu dodijeli pe~at. Ova odluka te{ko pogodi Ibrahima. Daje je smijenila Esmu i Nilufer te im zabranila da se pribli`avaju Hurem, koja je stjerana natrag u harem. I kalfa Nigar i Gul-aga ne smiju slu{ati Huremine naredbe. Hurem zahtijeva ostati sama sa Sulejmanovom majkom, uvjerena da je upravo ona ubila njezinog najdra`eg konja kojeg joj je darovao sultan. Svi se boje da }e Hurem nauditi majci sultaniji, te stoga de`uraju ispred vrata. No, suprotno pri`eljkivanom, Hurem zatra`i majku sultaniju da joj okon~a `ivot...

[urik odlazi na Kavkaz da bi prou~avao obi~aje i lokalne legende i zaljubljuje se u privla~nu studentkinju Ninu. Ali, prevaranti uspijevaju da ga ubijede da je ona vjerena i da bi, prema tradiciji, Ninu trebalo da kidnapuje budu}i mlado`enja. Pro}i }e mnogo vremena prije nego {to [urik shvati da je i ne znaju}i postao dio plana da se Nina uda za korumpiranog birokratu. Ali, [urik ne prepu{ta stvari slu~aju - on }e sa svojim prijateljima osmisliti genijalan na~in da spase djevojku.

AKCIJA
Re`ija: Tony Scott Uloge: Tom Cruise, Anthony Edwards, Kelly McGillis, Tom Skerritt, Val Kilmer, Michael Ironside

Ljubav u ~etrdesetoj
23.40 NOVA
Flirting with Forty, 2008.

FIL

M

Vojni pilot Maverick i njegov kopilot Goose poslani su u elitnu pilotsku {kolu Top Gun. Iz te {kole izlaze najbolji borbeni piloti na svijetu. Ve} prvu ve~er u baru Maverick zapazi privla~nu Charlie i udvara joj se. Tek sljede}i dan otkrije da mu je Charlie nastavnica astrofizike. Maverick je hrabar pilot sklon riziku, te zbog toga nije omiljen me|u kolegama. Cilj mu je osvojiti titulu najboljeg pilota Top Guna. I njegov otac bio je pilot. Poginuo je na zadatku. U jednoj vje`bi Maverick izgubi kontrolu nad avionom i Goose pogine. Osje}aju}i se krivim za njegovu smrt, Maverick vi{e ne mo`e svladati strah i zamalo napusti {kolu...

ROMANTI^NA KOMEDIJA
Re`ija: Mikael Salomon Uloge: Heather Locklear, Robert Buckley, Vanessa Williams, Chelah Horsdal, Stefanie von Pfetten

Nedavno rastavljena `ena i majka dvoje djece za vrijeme odmora na Havajima ususret svom 40. ro|endanu, upu{ta se u neo~ekivanu romansu sa puno mla|im mu{karcem. Jackie Laurens }e nakon {to ju sudbina spoji s mladim i zgodnim instruktorom surfanja Kyleom Hamilotonom spoznati kako `ivot tek po~inje u ~etrdesetima.

62
BHT

TV PROGRAM
08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 [ta ste danas uradili 08.15 Pingu 08.20 Poko 08.35 Super {pijunke 09.00 Pocoyo 09.10 Pingu 09.15 Ku}ni svemirci 09.35 Harveytoons 10.00 Vijesti 10.05 Mu}ke, humo. serija 11.05 Zauvijek susjedi, serija 11.35 Ku}ni svemirci, crtani 12.00 Dnevnik 1 12.15 Asi, igrana serija, 107. i 108. epizoda 13.50 Sedmica, magazin iz kulture (r) 14.15 Paralele, vanjskopolti~ki magazin (r)

srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti 08.15 Sjaj Pariza, igrana serija, 72/80 (r) Program za djecu i mlade (r) 08.45 Pustolovine Marka i Goge, animirana serija, 4/26 09.10 Kako da ne, {kola engleskog jezika 09.40 Dje~iji festivali 10.00 Vijesti 10.10 Obalska stra`a, igrana serija, 28/61 11.00 Nova avantura, magazin 12.00 Vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, doku. serija (r) 12.45 Pod krovom, magazin (r) 13.15 Bar kod, potro{a~ki magazin (r) 13.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 14.15 Vijesti Program za djecu i mlade 14.30 Pustolovine Marka i Goge, animirana serija, 5/26 14.55 Velika, drama 15.10 Pjevanje, dokumentarni film 15.25 Mini school 15.40 Robinja Isaura, igrana serija, 45/167 16.30 Hronika regija: Hercegovina 16.55 Vijesti 17.00 Euroimpuls, magazin 17.30 BHT popodne, dnevni magazin 18.00 Robinja Isaura,46/167 18.50 Business News 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Sjaj Pariza, 73/80 20.00 Interview 20: Valentin Inzko 20.55 Biznis magazin 21.25 Djeca crvenih o~iju, dokumentarni film 22.00 Dnevnik 22.25 Business News 22.30 Na dnevnom redu, informativni program 23.00 O~evidac, film 00.35 Hronika regija: Hercegovina (r)

FTV

06.00 Info kanal 06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti Mala tv 09.15 Bili jednom jedni pronalaza~i, crtana serija 09.40 Viva pinjata, crtani 10.05 Ritam d`ungle, crtana serija 10.10 Za{to?, program za djecu 10.15 Privatni `ivot remek dijela, no}na stra`a 11.20 Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program 11.30 Ljetne ljubavi, omladinska serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 Biblijske misterije, dokumentarna serija

RTRS

06.10 Zakon ljubavi, igrana serija, 180/187 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Red magazin, showbiz magazin 07.35 Promo/Music box 08.05 Tali~ni Tom, igrana serija, 9/13 09.00 Promo 09.05 Put za Avonlea, igrana serija, 77. ep. (r) 10.00 Promo 10.05 Sva moja djeca, igrana serija, 61. ep. (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, 11. ep. (r) 12.00 Promo / Music box 12.15 Zakuhajmo zajedno, kulinarski show 13.00 Promo

TV1

06.00 Bandini, serija, 221. ep. 06.45 Kad li{}e pada, serija, 85. ep. 07.55 TV izlog 08.10 Take{ijev dvorac, TV show 08.30 Hayatovci 08.35 Bumba, crtani film 08.41 Hayatovci 08.46 Nodi, crtani film, 8. ep. 08.57 Najljep{e `eljice 09.00 Hello, Kitty, crtani film 09.15 Garfield, crtani film 09.30 Lijeni grad, crtani 09.51 Bakugan, crtani film 10.15 Monsuno, crtani film 10.38 Virus attack, crtani 10.52 Winx, crtani film, 49. ep. 11.30 TV izlog 11.45 Vijesti

HAYAT

06.00 Nasljednici, telenovela (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Ponos Ratkajevih, serija 11.00 Info top,vijesti 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Simar, indijska serija (r) 12.30 Brze pare, kviz 13.45 Preljubnici, reality emisija (r) 14.50 Nasljednici, telenovela 15.50 Info top, vijesti 16.05 Mala nevjesta, indijska serija (r)

PINK

07.00 Metajets, crtani film 07.20 Kornja~a Hero, crtani film 07.45 Bebe dinosaurusi, crtani film 08.00 Kakv lijep dan, crtani film 08.10 Cadonald domoljub, crtani film 08.20 Casper u {koli strave, crtani film 08.50 Princ iz Bel Aira, humo. serija (r) 09.20 Gorki `ivot, turska serija 10.20 Stol za 4, kulinarski show 11.00 Oluja u raju, meksi~ka sapunica 11.50 Crime time, crtani film 11.55 OBN Info

OBN

Zauvijek susjedi

Viva pinjata

11.05

09.40

Red magazin

Nodi
18.15

08.46

Ponos Ratkajevih

09.45

Kornja~a Hero

07.20

14.50 Vijesti 15.00 Zauvijek susjedi, humoristi~ka serija 15.30 MasterChef, reality show (r) 16.30 Super {pijunke,crtana serija 17.00 Federacija danas 17.25 Na{a mala klinika, humoristi~ka serija 18.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija Moj auto Stanje na putevima Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.05 Asi, igrana serija, 109. epizoda 21.55 MasterChef, reality show 23.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na putevima 23.30 Mu}ke, serija 00.20 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija (r) 01.15 Dnevnik 3 (r)

12.50 Muzi~ki spotovi 13.10 Strasti, serija (r) 14.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 14.10 Dragi Mopasane, serija 14.45 Muzi~ki spotovi 15.00 U fokusu 15.55 Budimo ljudi 16.30 Srpska danas 17.10 Strasti, serija 18.00 Dragi Mopasane, serija 19.05 Malac znalac, kviz 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Intervju 21.10 Istra`itelji iz Majamija 10, serija 22.00 Ra~unica, emisija za potro{a~e 22.30 Dnevnik 3 22.50 Sport 23.05 Poprokaut, muzi~ka emisija 23.35 Ciklus ruskog filma: Kavkaska zarobljenica 00.55 Istra`itelji iz Majamija 10, serija (r)
PO EM LITI IS ^KA IJA

13.05 Tali~ni Tom, igrana serija, 9/13 (r) 14.00 Promo 14.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 181/187 15.00 Promo 15.05 Put za Avonlea, igrana serija, 78/90 16.00 Otok, igrana serija, 15/26 (r) 17.00 Vijesti u 17 17.15 Sva moja djeca, igrana serija, 62. ep. 18.15 Red magazin, showbiz magazin 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 12. ep. 21.00 Junska no}, igrana serija, 54/103 22.00 Ve~ernje vijesti 22.25 Promo / Music box 22.40 Medicinska istraga, igrana serija, 16. ep. 23.30 Otok smrti, 4/12 (r) 00.30 Dnevnik TV1 (r) 01.30 Pokajnik, igrani film 03.00 No}ni program

11.58 Stanje na putevima 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Bandini, serija, 221. ep. 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Tiha oluja, serija, 18. ep. 15.35 TV izlog 16.10 Muzi~ki program 16.25 Sport centar 16.30 Take{ijev dvorac, TV show 17.00 Krv nije voda, serija 18.05 Po spisku, talk show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.55 Bandini, serija, 222. ep. 20.55 Jingl ZMBT televoting 21.00 Krv nije voda, serijski program, 64. ep. 22.00 Tiha oluja, serija, 19. ep. 23.00 Borila~ke vje{tine 3, film 01.25 Sport centar

16.50 Simar, indijska, serija 17.45 Savr{eno skladan svijet emisija 18.00 Info top, centralne vijesti 18.20 Vremenska prognoza 18.21 City Exclusive, showbiz emisija 18.35 Preljubnici, reality emisija 19.30 Mala nevjesta, indijska, serija 20.30 Memoari jedne gej{e, ameri~ki film 22.15 Bra~ni sudija, reality emisija 23.45 Sla`i ako smije{,kviz 00.45 City Exclusive, show biz emisija (r) 01.00 Pomo}nik, ameri~ki film 03.00 Memoari jedne gej{e, ameri~ki film (r)

12.05 Ru`a vjetrova, serija (r) 12.55 Top Shop 13.15 Izgubljeni, turska serija (r) 14.00 Odba~ena, serija (r) 14.55 Larin izbor 2, serija (r) 15.50 Sulejman Veli~anstveni, serija 17.00 OBN Info 17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Ru`a vjetrova, sapunica 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, show magazine 20.00 Larin izbor 2, hrvatska serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija 22.00 Odba~ena, serija 22.55 Vox populi 23.00 Brza otmica, film 00.30 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r)

Interview 20: Valentin Inzko
20.00 BHT
Gost osme emisije je visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko. Urednica Sanela Pra{ovi} Gad`o sa Inzkom je razgovarala o aktuelnoj politi~koj situaciji u na{oj dr`avi, a visoki predstavnik je otvoreno odgovarao i na pitanja o nedovoljnom kori{tenju ovlasti. Inzko je izrazio nadu da }e, nakon usvajanja prora~una, naredna 2013. godina biti prekretnica za BiH, te dodao: “Mi se u me|unarodnoj zajednici nadamo da }e do}i do velikih promjena u smislu da bi Bosna i Hercegovina kona~no mogla dobiti i status kandidata za EU. I to bi bilo krajnje vrijeme, po{to su susjedne dr`ave ve} taj status dobile i stoga ne smije Bosna i Hercegovina dalje zaostajati.”

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Pingu (r) 10.05 Graditelj Bob (r) 10.15 An|elina balerina (r) 10.30 Barimba (r) 10.40 Pusti muziku (glasajte) 11.00 ^uvari tradicije 11.35 Sevdah (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 @ivot i zdravlje (r) 14.05 Dobar `ivot/kurirska slu`ba, film (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Strasti, (r) 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Pingu 19.05 Graditelj Bob 19.15 An|elina balerina 19.45 Barimba 20.00 Ulica, 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Voda, 22.00 Strasti, 23.00 Voice of America 23.15 @ivi pijesak, film 00.50 Dnevnik TVSA (r) 01.20 Odjava programa

TV TK

07.00 Jutarnji program 09.05 Put za Avonlea, serija (r) 10.05 Sva moja djeca, serija (r) 11.00 Bliznakinje, serija 12.00 Vijesti 12.05 Top shop 12.20 Glas Amerike 12.45 Top shop 13.00 Prepreke 14.00 U no}nom vrtu 14.15 Fragolanija 14.45 Top shop 15.00 Put za Avonlea, serija 16.00 Dnevnik 1 16.20 Za svaku bolest trava raste 16.30 Dijagnoza 17.15 Sva moja djeca 18.15 Bilans 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Top shop 20.00 Bingo show 21.10 Bliznakinje, serija 22.00 Dnevnik 3 22.15 Bojno polje 22.40 Medicinska istraga 23.30 Otok smrti, serija 00.30 Sva moja djeca, serija (r) 01.30 Glas Amerike

MRE@A

09.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 77 (r) 10.05 Sva moja djeca, igrana serija, ep. 61 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 11 (r) 15.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 78/90 17.15 Sva moja djeca, igrana serija, ep. 62 20.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 12 22.40 Medicinska istraga, igrana serija, ep. 16 23.30 Otok smrti, igrana serije, ep. 4/12 (r)

TV MOSTAR

09.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 77 (r) 10.05 Sva moja djeca, igrana serija, ep. 61 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 11 (r) 15.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 78/90 17.15 Sva moja djeca, igrana serija, ep. 62 20.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 12 22.40 Medicinska istraga, igrana serija, ep. 16 23.30 Otok smrti, igrana serije, ep. 4/12 (r)

TV ZENICA

09.00Jutarnje vijesti Radio Zenice 09.05 Zenica danas (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 Igrana serija 11.00 Igrana serija, 12.00 Iz dana u dan,servisne informacije 12.05 Igrana serija 13.05 Odlika{i, repriza 13.30 Frej`er, serija 14.00 Iz dana u dan 14.05 Selu u podne (r) 14.45 Za svaku bolest trava raste, (r) 15.00 Vijesti 15.05 Igrana serija 16.05 Popodne s vama 17.00 Iz dana u dan 17.15 Igrana serija (r) 18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Igrana serija 21.02 Nije te{ko biti ja Obavje{tenja 22.40 Igrana serija 00.00 Zenica danas (r)

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Djevojke, serija 09.00 Vjerski program 09.10 Program TV Sahar 10.00 Ludo srce 11.00 Jedromanija 11.30 Svako mo`e kuhati 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Djevojke, serija 13.00 Majstori kuhinje 13.30 TV Liberty 14.00 Snajper, film 15.30 Svako mo`e kuhati 16.00 Ludo srce, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 IC sport 17.30 Putopisi 18.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Radoznali Sre}ko 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Auto Shop Magazin 21.00 Odjeljenje za istragu, serija 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar

TV VOGO[]A

08.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Sedam dana u Maglaju (r) 09.00 Sand`a~ki velikani (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 13.00 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 14.00 Sedam dana u Maglaju (r) 15.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Magazin Plus, Viso~ka hronika 21.00 Tvoja sam sudbina, serija 21.50 Dom2, emisija o ure|enju enterijera i eksterijera 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 Otvoreni program (r) 01.30 Vogo{}anska hronika (r)

TV USK

08.05 Igrana serija 09.05 Put za Anvoli, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni program 12.00 Vijesti 12.09 TV intervju (r) 13.00 Igrani film 14.30 Vijesti 14.35 Gradovi svijeta (r) 15.05 Put za Anvoli, serija 16.00 Tragovi sudbina, dok. program (r) 17.00 Muzi~ki tv poster 17.16 Sva moja djeca, serija 18.15 Stari zanati 18.50 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Kultura 21.30 TV Liberty 22.20 Dnevnik 2 22.40 Medicinska istraga, serija 23.40 Otok smrti, serija

TV SLON

16.00 Pregled programa 16.02 Vijesti 16.15 Putopisi, dok. program (r) 16.40 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.20 Meridijanima, dok. program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.26 Robot, mjesto ugodnog `ivljenja 20.30 Sredinom sedmice 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Op~injeni, igrana serija 22.05 Folk-Top10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info 23.29 Pregled programa za sutra

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Crno na bijelo (r) 14.00 Novosti 14.05 Zabranjena ljubav, serija 15.00 Larin izbor, serija 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija 17.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 2 20.15 Serija 21.00 Stav i kontrastav 22.30 Dnevnik 3 23.00 Zabranjena ljubav, serija 23.45 Dobra hemija, igrani film 01.30 Zvjezdano nebo

TV ATV

08.55 Vijesti 09.00 Hello Kitty 09.15 Garfild 09.30 Lijeni grad 09.50 Bakugan 10.10 Monsuno 10.30 Virus Attack 11.00 Winx 11.55 Vijesti 12.00 Bandini, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Tiha oluja, serija 16.00 Vijesti 16.15 Magazin 16.30 Sport centar 16.35 Take{i zamak 17.00 Krv nije voda, serija 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Bandini, serija 21.00 Krv nije voda, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Apostrof 23.00 Borila~ke vje{tine 3, film 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, serija

OSLOBO\ENJE srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.
07.00 09.50 10.00 10.09 10.14 11.02 11.28 12.00 12.15 12.17 12.21 12.41 13.28 14.08 14.20 14.29 14.31 14.54

TV PROGRAM
07.30 Druga strana Srbije, (r) 08.00 Uzbekistan, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk-show (r) 09.00 Moj `ivot, ep.31, dok. program 09.30 Ubijte Meshaala!, II dio, dok. program 10.30 Kontekst, talk-show (r) 11.00 AJE program 14.00 Pri~e sa istoka Sitnoj ato krupan ulov,dok. program (r) 14.30 [irom svijeta Povratak, dok. program 15.30 Kontekst, talk-show (r) 16.00 Vijesti, info. program 17.00 Moj `ivot, dok. program 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti, info. program 19.05 Moj `ivot - Mamin kola~, dok. program 20.00 Vijesti, info.program 21.00 Vijesti, info. program 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti, info. program 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Druga strana Srbije 00.00 Ubijte Meshaala!, II dio 01.00 Kontekst, talk-show (r)

63
DO FIL KU. M

HRT1

15.29 16.02 16.39 16.58 17.00 17.10 17.53 18.00 18.22 19.10 19.30 19.59 20.04 20.08 20.09 20.15 20.45 21.43 22.40 23.00 23.08 23.11 23.20 00.07 00.28 00.48

Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi (r) Vijesti Vrijeme danas Putovanja rijekama divljine: Clarence, dokumentarna serija Domovi Maroka: Ju`ni Maroko, dokumentarna serija Domovi Maroka: Tanger, doku. serija Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Prkosna ljubav, serija Dr. Oz 2, talk show Skica za portret (r) Vijesti uz hrvatski Vrijeme sutra Jelovnici izgubljenog vremena (r) Rije~ i `ivot: @ena u ra|anju i spasenju svijeta, religijska emisija Indeks, emisija o {kolstvu Luda ku}a 2, humo. serija (r) TV kalendar (r) Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Kontakt: Druga strana medalje 8. kat: Dobrotvorke, talk-show Tema dana Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Loto 7/39 Globalno sijelo Hrvatsko vodeno blago: Kopa~ki rit, dokumentarni film Horizonti, vanjsko-politi~ka emisija Dnevnik 3 Vijesti iz kulture Sport Vrijeme sutra Drugi format Ludnica u Clevelandu 1, humo. serija Regionalni dnevnik (r) Kino Flamingo, film

05.33 Putovanja rijekama divljine: Rangitata, doku. serija (r) 06.18 Prkosna ljubav, serija (r) 07.00 Mala TV: TV vrti}: Nahranimo `ivotinje (r) Baltazar: Violeta i Franc, crtani film Patka na Lucyn na~in, njema~ka drama za djecu (r) 07.30 Vesele trojke, crtana serija (r) 07.56 Pri~am ti o Bo`i}u, crtana serija 08.01 Teletubbies, animirana serija 08.25 @ivot s Derekom 2, serija za djecu 08.47 Fantasti~ni prijatelji 2, serija za mlade (r) [kolski sat: Kako se nekad plesalo Izazovi: Skolt Rock u Laponiji, finski dokumentarni film (r) 09.57 Merlin 1, serija za djecu i mlade (r) 10.45 Zov divljine, film (r) 12.10 Idemo na put s Goranom Mili}em - A sad u Europu (r) 12.55 Potro{a~ki kod (r) 13.29 Kino Flamingo, ameri~ki film (r) 15.05 Pri~am ti o Bo`i}u, crtana serija (r) 15.10 [kolski sat: Kako se nekad plesalo (r) Izazovi: Skolt Rock u Laponiji, finski dokumentarni film (r) 16.00 Regionalni dnevnik 16.20 @upanijska panorama 16.35 100% poduzetnik 16.40 Eko zona (r) 17.08 Bezdan, film (r) 20.00 Top Gun, film 21.53 Top Gear 13, dokumentarna serija 22.56 Zalagaonica, dokumentarna serija 23.18 Zalagaonica, dokumentarna serija 23.42 Zakon i red: UK, serija 00.28 Zvjezdana vrata 2: Svemir, serija 01.10 CSI: Miami 9, serija (r) 01.51 Kojak 3, serija (r)

HRT2

07.30 Moja majka, serija 08.30 TV izlog 08.45 Moja majka, serija 09.45 TV izlog 10.00 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 11.00 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.00 Ninja ratnici, serija (r) 12.35 IN magazin (r) 13.20 Larin izbor, serija (r) 14.20 Masterchef, reality show (r) 15.25 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.25 Ninja ratnici, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kako vrijeme prolazi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Larin izbor, serija 21.00 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.10 Masterchef, reality show 23.20 Ve~ernje vijesti 23.40 Ljubav u ~etrdesetoj, film 01.25 Revolvera{i, film 03.05 Drugo lice planine, serija

NOVA

AL-JAZEERA B.

09.00 Vijesti 09.05 Volim i ja nerand`e, no trpim, serija (r) 09.50 Gastronomad (r) 10.05 Vijesti 10.10 Trag, dok. program 10.40 Srbija 3, dok. program 11.10 Vijesti 11.15 Slagalica, kviz (r) 11.34 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.30 [kolski program (r) 14.00 Leti, leti pjesmo moja mila 14.30 Sve boje `ivota 15.05 Ovo je Srbija 16.00 Moj ro|ak sa sela, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Dosije iks i oks 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Moj ro|ak sa sela: motel bonbona, serija (r) 21.00 Svedok, info 22.00 Vijesti 22.05 Ciklus etnolo{kog filma 22.30 Gradske pri~e 23.00 Oko, info 23.39 Evronet, dok. program

RTS

10.00 Dnevnik 10.15 Muzika 10.30 Znam da zna{, kviz (r) 11.00 Vijesti 11.05 Obrazovna emisija 11.35 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Dokumentarna emisija 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Sat TV 13.35 Sa koncertnih podijuma 14.05 U centar (r) 14.35 Muzika 15.00 Lajmet 15.10 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 16.00 Otvoreno (r) 17.00 Crna Gora - u`ivo 18.00 Vijesti 18.05 Sat tv 18.30 Obrazovna emisija 18.55 Znam da zna{, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.05 Sat tv 20.30 Muzika 21.00 Obrazovna emisija 21.30 Muzika 22.00 Dnevnik 3 22.30 U centar 23.00 Muzika 23.30 Dokumentarna emisija 00.00 Vijesti

RTCG

Djeca crvenih o~iju
21.25 BHT

Djeca Crvenih o~iju je ime benda u suknjicama, koji dolazi iz {panskog gradi}a Ceceresa. I bio bi to sasvim obi~an bend da jedan od ~lanova nije Bosanac Jasmin Me{i}. Zahvaljuju}i Jasminu, na njihovom repertoaru se nalaze bosansko -hercegova~ke pjesme.

Obalska stra`a
10.10 BHT1

SE

RI

JA

Dok Gruber sprema govor za sve~anost njegovog unapre|enja, tim Obalske stra`e pronalazi tijelo sa tragovima davljenja. Taj slu~aj Gruber dovodi u vezu sa slu~ajem starim 12 godina koji nikada nije rije{en. Iako ekipa sumnja u povezanost, ipak pokre}u istragu.

DISCOVERY

08.10 Prljavi poslovi 09.05 Opasan lov 09.55 Pre`ivljavanje 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Vrhunsko graditeljstvo 12.35 U potrazi za zabavom 13.30 Trgovci automobilima, 2 epizode 14.25 Ameri~ki ~operi 15.20 Razotkrivanje mitova: Specijal o Aljasci 16.15 Prljavi poslovi 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje: Pusto ostrvo 19.00 Kako se pravi?, 2 epizode 20.00 Pre`ivljavanje udvoje 21.00 Kako izvu}i `ivu glavu 22.00 Opasne telesne povrede 23.00 Superljudi Stena Lija 00.00 Prevaranti na djelu

N. GEOGRAPHIC

07.57 Istra`ivanje planete Zemlje 08.52 Na tragu NLO 09.45 Gra|evinska zona 10.10 Sekunde do katastrofe 10.40 Drevni iks fajlovi 11.35 Nisam znao da, 2 ep. 12.30 Sekunde do katastrofe 13.25 Opasni susreti 14.20 Gra|evinska zona 14.50 Sekunde do katastrofe 15.15 Drevni iks fajlovi 16.10 Megagra|evine 17.05 Avionske nesre}e 18.00 Opasni susreti 19.00 Invazija vanzemaljaca 20.00 Na tragu NLO 21.00 Posljedice: Kada Zemlja prestane da se okre}e 22.00 Podzemlje Maja 23.00 Pripreme za sudnji dan 23.55 Posljedice

08.30 GTA Race to Dubai 08.45 Ski-skokovi, SK Engelberg, [vajcarska 09.30 Biatlon, SK Pokljuka, Slovenija 11.00 Watts 12.00 Snuker, Ravenscraig, [kotska, finale 13.00 Ski-skokovi, SK Engelberg, [vajcarska 14.00 Biatlon, SK Pokljuka, Slovenija 15.15 Alpsko skijanje, SK Madonna Di Campiglio, Italija 15.45 Alpsko skijanje, SK Are, [vedska, u`ivo 17.00 Fudbal, omladinci, u`ivo, Paris Saint Germain - Juventus 19.00 Alpsko skijanje, SK Are, [vedska, u`ivo 20.00 All sports 20.05 Polo 21.05 Konji~ki sport 22.05 Riders Club 22.10 All sports 22.15 Golf 22.45 All sports 22.50 Golf Club 22.55 Jedrenje 23.20 Yacht Club 23.25 All sports 23.45 FIA touring car 00.45 Fudbal, omladinci, Paris Saint Germain Juventus

EUROSPORT

06.30 Cross-country skijanje, SK, Canmore, Kanada 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Umjetni~ko klizanje, Rusija 11.00 Freestyle skijanje 12.00 Alpsko skijanje 12.30 Fudbal, Bundesliga

EUROSPORT 2

WTA Istanbul

15.30

13.30 Ekstremni sportovi 15.30 Tenis, WTA Istanbul, Turska, finale 17.30 Watts 18.30 Alpsko skijanje, SK, Are, [vedska 19.00 GTA Race to Dubaï 19.15 Freestyle skijanje 20.00 Ke~eri 21.30 Boks - Bigger's Better 23.00 Borila~ki sportovi, The Battle 00.00 Surf 00.30 Fudbal, Bundesliga 02.00 Fudbal, omladinci, Paris Saint Germain Juventus

06.15 World Endorance Championship Bahrain 07.15 Na dana{nji dan 07.30 Euroleague Magazin 09.30 Pregled holandske lige 10.30 Pregled Premier League 11.30 Pregled {panske lige 12.30 Holandski kup: Rijinsburgse Boys PSV 14.15 NBA Live 14.20 Pregled ruske lige 15.00 Coppa Italia: Lazio Siena, direktno 17.00 Na dana{nji dan 17.10 Sedmica pred vama 17.30 Coppa Italia: Udinese - Fiorentina, direktno 19.30 Fudbal mondijal magazin 20.00 Pregled championship 20.30 Premier League News 20.40 Na dana{nji dan 20.45 NBA Live 21.00 Coppa Italia: Napoli Bologna, direktno 23.00 Pregled argentinske lige 00.00 Turski kup: Fenerbahce - Sivas 01.45 TWS 02.45 Najbolja utakmica Premier League 04.30 Najbolja utakmica {panske lige

SPORT KLUB

09.00 Ko{arka Aba: Crvena Zvezda - Split 11.00 Fudbal Njema~ki Kup: Fc Augsburg Bayern München 13.00 Fudbal Italija: Milan Pescara 15.00 Borussia Dotmund Tv

ARENASPORT 1

Sergey Bubka

17.00

17.00 Magazin Sporting Greats- Sergey Bubka 18.00 Fudbal Italija: Juventus - Atalanta 20.00 Ko{arka Aba: Zadar Partizan prenos 22.00 Fudbal Njema~ki Kup: Vfl Bochum - 1860 München 00.00 Poker Big Game 6 03.00 Ko{arka Ncaa: North Carolina - Texas prenos

06.00 Ko{arka, Endesaliga: Caja Laboral - Bilbao 08.00 Odbojka, CEV Liga {ampiona Muskarci: Lokomotiv Novosibirsk Budvanska Rivijera 10.00 Box Kotv Classics Ep 67 11.00 Box 12.00 Ameri~ki fudbal NFL: Green Bay - Chicago 14.30 Olympic Series: Episode 31 15.30 Ko{arka, - ABA Liga: Highlights 16.00 Ko{arka, - Endesa Liga: Highlights 16.30 Rukomet EHF Liga {ampiona: Partizan - Ademar Leon 18.00 Live 18:00 Ko{arka, ABA Liga: Szolnoki Olaj - Krka 20.00 Fudbal - Gr~ka liga: Highlights 20.30 Live 20:30 Fudbal Njema~ki Kup: Borussia Dortmund Hannover 96 22.30 Kickbox: Steko's Fight Night Benov - Poskotin 00.00 Ameri~ki fudbal NFL: San Francisco - New England

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina X 08.00 Drugi svjetski rat u boji 09.00 ]elija 10.00 Svete `ivotinje faraona 11.00 Ratni~ki kraljevi iz Sibira 12.00 Viktorijanska apoteka 13.00 Ko si zapravo ti? 14.00 Godar, Made in USA 15.00 Inuitska odiseja: Osvajanje Novog svijeta 16.00 ]elija 17.00 Putovanja i otkri}a 18.00 Viktorijanska apoteka 19.00 Vu~ice 20.00 Hanibal 21.30 @ivotinje koje su u{le u istoriju 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 Putovanja i otkri}a 00.00 Tajm tim godina X 01.00 Inuitska odiseja: Osvajanje Novog svijeta

ANIMAL PLANET

10.00 Urgentni centar za `ivotinje 10.55 RSPCA, 2 epizode 11.50 Spa{avanje divljih `ivotinja 12.15 Veterinar sa pla`e Bondaj 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Tajni `ivot mi{eva 14.35 Kraljevstvo geparda 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Preslatki ljubimci! 16.25 ^udna stvorenja Nika Bejkera 17.20 Sve o psima 18.15 @ivot majmuna 18.40 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Spasilac iz divljine 19.35 Kraljevstvo geparda 20.05 Odrastanje malog pande 21.00 Netaknuta ostrva: Karibi 21.55 Najve}i i najopasniji 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Crni decembar

UNIVERSAL

07.20 Erika 08.20 Bra}a i sestre 09.20 Bo`i}ni poljubac, igrani film 11.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Vidovnjak 13.20 Monk 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 15.20 Erika 16.20 Bra}a i sestre 17.20 Bo`i}na po{ta, igrani film 19.20 Monk 20.20 Vidovnjak 21.20 Hladna fuzija, igrani film 23.20 D`ek Hanter i potraga za Akhenatonovom grobnicom, igrani film 01.20 Voker, teksa{ki rend`er 02.20 Dijagnoza ubistvo 03.20 Bra}a i sestre 04.15 Erika 05.10 ^injenice i la`i: Dosijei o paranormalnom

TV1000

06.00 Udata za mafiju, igrani film 08.00 Nedu`ni, igrani film 10.00 Velika jeza, igrani film 12.00 Mrtav kao ja: @ivot poslije smrti, igrani film 14.00 Bat 21, igrani film 16.00 Praznici sa Ejpril, igrani film 18.00 Plava laguna, igrani film 20.00 Slu{kinjina pri~a, igrani film 22.00 Obu~ena da ubije, igrani film 00.00 Nevaljale `enske, igrani film 01.15 Kancelarijski susreti, igrani film 02.15 Raspu{teni feniks, igrani film

FOX LIFE

10.50 Nova djevojka 11.20 Ne vjeruj kom{inici iz stana 23 11.50 [apat duhova 12.40 Uvod u anatomiju 13.35 Tori i Din: Vjen~anje iz bajki 14.30 Porodi~no blago D`ina Simonsa 15.00 Porodi~no blago D`ina Simonsa 15.30 Superzvijezde plesa 16.25 [kola za parove 16.55 Razvedeni Gari 17.25 Melisa i D`oi 17.55 Nova djevojka 18.25 Ludnica u Klivlendu 18.55 Seks i grad 19.25 Seks i grad 19.55 Uvod u anatomiju 20.55 Jednom davno 21.55 Seks i grad 22.25 Seks i grad 22.55 [apat duhova 23.55 Seks i grad 00.25 Seks i grad

FOX CRIME

06.05 Jedinica 06.55 Imitator 07.50 Pariski forenzi~ari 08.45 Monk 09.35 Frikovi 10.25 Pisac i detektiv 11.20 Brojevi 12.15 Imitator 13.10 Pariski forenzi~ari 14.10 Smrt u raju 15.10 Luter 16.15 Pisac i detektiv 17.10 Monk 18.05 Frikovi 19.00 Red i zakon 19.55 Novi stari slu~ajevi 20.55 Mladi Montalbano 23.05 Imitator 00.10 Red i zakon 01.05 Jedinica 01.55 Frikovi 02.45 Monk 03.30 Pariski forenzi~ari 04.25 Jedinica 05.10 Pisac i detektiv

HBO

06.00 ^ovjek na rubu, film 07.40 Filmovi i zvijezde IV, ep. 50, serija 08.05 Maturalna, film 09.50 Tajno podrijetlo: Pri~a o DC Comicsu, film 11.20 All-Star Superman, film 12.35 Nezaustavljivi, film 14.10 Harry Potter i darovi smrti, 1. dio, film 16.35 Martovske ide, film 18.15 Preskakanje metle, film 20.05 Ta luda ljubav, film 22.00 ^uvar zakona, film 23.35 ^arobni grad, ep. 5, serija 00.30 ^arobni grad, ep. 6, serija 01.25 Slu~ajni {pijun, film 03.20 Bucky Larson: Ro|en za slavu, film 05.00 @ivot je ~udesan, film

CINESTAR

09.00 Zakon pravde 2, igrani film 11.00 Pustinjski mjesec, igrani film 13.00 Za{titnik, igrani film 15.00 Interceptor force, igrani film 17.00 [est `ena Henrya Lefaya, igrani film 19.00 Potjera, igrani film 21.00 Zrak koji di{em, igrani film 23.00 Turnir smrti, igrani film 01.00 Michael Clayton, igrani film

EKSKLUZIVNO DRAGAN AD@I], SELEKTOR CRNOGORSKIH ZLATNIH RUKOMETA[ICA

Da nije bilo finala u Londonu, ne bi bilo medalje iz Beograda!
48. i 49. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 19. decembar/prosinac 2012.

Odr`ana komemoracija Denisu Zaimovi}u

Grad je izgubio vrsnog novinara i velikog ~ovjeka
U amfiteatru zgrade Grada Sarajeva ju~er je odr`ana komemorativna sjednica povodom tragi~ne smrti dr. sci. Denisa Zaimovi}a, glasnogovornika Grada Sarajeva, na kojoj su se od nastradalog Denisa oprostili mnogobrojni prijatelji, saradnici i kolege novinari. Sjednici su prisustvovali i supruga Samra i majka Nermina. Miroslav @ivanovi}, dogradona~elnik Sarajeva, uputio je Denisovoj porodici i rodbini izraze sau~e{}a u ime gradona~elnika, njegovih saradnika i kolektiva Gradske uprave i Gradskog vije}a, istaknuv{i kako u tragi~nom odlasku ovog velikog ~ovjeka nema te rije~i i tog djela koje mo`e pru`iti dovoljno utjehe i podr{ke njegovim najbli`im. - Zadu`io nas je Denis, jer je bio jedan od nas, jedan od onih posebnih koji iskreno vjeruju, vrijedno rade, stalno u~e i istra`uju, ali i paze i podu~avaju. Svoj posao radio je odgovorno, strpljivo i predano. Bio je dio svih zna ~aj ni jih pro gra ma i pro je ka ta ko je vo di mo, od obnove Vije}nice do izgradnje `i~are. Bio je profesionalac koji je gradio povjerenje, kazao je @ivanovi}.

Zadu`io nas je Denis, jer je bio jedan od onih posebnih koji iskreno vjeruju, vrijedno rade, stalno u~e i istra`uju, kazao je @ivanovi}
Foto: [. SULTANOVI]

Hagada u New Yorku do ljeta 2016?
Pismo Metropolitan museuma iz New Yorka (SAD) stiglo je, kako saznajemo, na adresu Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH, koja je pokrenula proceduru i u narednom periodu }e razmatrati njegov prijedlog vezan za to da Sarajevska Hagada u ovom muzeju bude izlo`ena od 2013. do ljeta 2016. Prijedlog zaklju~ka Stru~nog tima Komisije bit }e razmatran na sjednici Komisije koja }e biti odr`ana od 2. do 4. velja~e 2013. godine, a do tada je potrebno pribaviti mi{ljenje nadle`nih institucija i sve razmotriti s aspekta doma}eg i me|unarodnog prava. An. [.

Komemoraciji prisustvovala Denisova porodica, te brojne kolege i prijatelji

Od Denisa se oprostio i novinar Muhamed Biki}, koji je prisutnima prenio posljednju njegovu `elju da se Denisova doktorska disertacija objavi u formi knjige. - Denis je uspje{no, hrabro i smjelo savladao mnoge `ivotne ceste, ali ovu kobnu, na`alost, nije uspio. No, iza sebe je ostavio dragocjen znanstveni rad, profe-

sionalni novinarski pe~at i putokaz mladim generacijama kako se treba boriti samo vlastitim radom i zalaganjem, istakao je Biki}. Haris Du~i}, generalni sekretar Dru{tva novinara BiH, rekao je da je Denis Zaimovi} svoj posao radio ponosno i ~asno i bio je primjer svim novinarima da se mo`e raditi korektno.

- Nije se svrstavao u bilo koje politi~ke opcije, ve} je svoj posao obavljao jednostavno profesionalno. Uvijek }emo ga se sje}ati, `ivjet }e jo{ dugo dok `ivi pri~a o njemu, dodao je Du~i}. Denis Zaimovi} poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i 15. decembra, na autoputu od VisoE. A. kog prema Kaknju.

U skladu sa zakonima
Svjedok odbrane Svetozar Stani} izjavio je na su|enju Radovanu Karad`i}u da je formiranje op{tinskog Kriznog {taba u Vogo{}i u prolje}e 1992. bilo u skladu sa zakonima, negiraju}i da su bosanski Srbi nasilno preuzimali vlast. Stani}, koji je do jeseni 1992. bio predsjednik Skup{tine srpske op{tine Vogo{}a i ~lan Kriznog {taba, posvjedo~io je da nikada nije dobio nare|enje ni sugestiju o progonu nesrpskog stanovni{tva, javio je Birn Justice Report. - Svima koji su `eljeli da odu, to je bilo dozvoljeno, bez obzira na to da li su Bo{njaci ili Hrvati, dok je Srbima vojnim obveznicima to bilo zabranjeno zbog mobilizacije, kazao je svjedok. Na sugestiju tu`ioca Tiegera da je predsjednik Kriznog {taba u Vogo{}i Jovan Tintor formirao srpske brigade ne samo u toj nego i u drugim op{tinama, svjedok je uzvratio da to nije ta~no, nego da su brigade formirane odlukom legalnog Sekretarijata za narodnu odbranu. 78. KOLO

POSLJEDNJE VIJESTI
KRAJ DUPLIH BORA^KIH PENZIJA - Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata Zukan Helez razgovarao je ju~e u Zagrebu s ministrom branitelja RH Predragom Mati}em. Postignut je dogovor da se upore|uju originalni spiskovi dobitnika ratnih priznanja iz Hrvatske i BiH, jer se papiri falsifikuju. Brojni branitelji koriste povoljnu penziju i u Hrvatskoj i u BiH. Sravnavanjem podataka rije{i}e se ovi problemi, kazao je Helez i dodao da }e biti formirana zajedni~ka komisija za saradnju dva bora~ka ministarstva. KOLORADO: UBIO TROJE LJUDI, PA SEBE U gradi}u sjeverno od Denvera, u ameri~koj dr`avi Kolorado, naoru`ani mu{karac ju~e je pucao i ubio troje ljudi, a potom je ubio i sebe. Policija je prona{la tijela dvije `ene i dva mu{karca, kao i pi{tolj na mjestu doga|aja. Troje ubijeni bili su odrasli ljudi, a ~etvrto tinejd`er. Policija poku{ava utvrditi motiv ubistava.

DINARSKI KR[ NA LISTI UNESCO-a?

Projekat koji je ujedinio {est zemalja
Transnacionalni projekt Dinarski kr{, koji je udru`io Italiju, BiH, Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju i Crnu Goru, a koji ima za cilj da kr{evita bogatstva ovih zemalja do|u na listu za{ti}enih spomenika UNESCO-a, u ~etvrtak }e se na}i na dnevnom redu sjednice Dr`avne komisije za UNESCO, saznaje Oslobo|enje. Oslobo|enje je pisalo o toj inicijativi jo{ u vrijeme kada se razmi{ljalo da se u vezi sa njom obje di ne Slo ve ni ja, Hrvatska i BiH, no, u me|uvremenu se ova, o~ito, dopala i drugim susjedima koji, tako|er, imaju polja, pe}ine,

vodopade, kao i druga prirodna dobra koja spadaju pod isti nazivnik - kr{. Kako teku dosada{nje pripreme, na kakve se te{ko}e nai{lo, sve su to pitanja koja }e razmotriti ~lanovi Komisije, a kako sa-

znajemo od dobro upu}enog izvora, posebna tema }e svakako biti definisanje granica kr{a me|u pojedinim zemljama, kao i koja od brojnih podru~ja odabrati za lisE. K. tu.

2

9
2 4

10 12 35 39
9 5 9 2 5 5 2 4 0 0

JOKER 1 JOKER 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful