You are on page 1of 17

@

@
@

, j-

iil

--=_i--i-:
(,,)
_ ____--=,;r___:_-____l:_-.r_
._. -1.=__-:=,-

u/ri

IJ

---:'

___::l

.-l

&
ffi

&tl

:l

lh{,

l0

ffi

0
!
o

8'

G"l,-:

B
w

O'O

iY

V-v
(r

\:

ffi

&
E

O-

"l

r
_t

cr
'ol

I
I

l
l

to

rr
rcl
rr

:l

:)

B
@

tu
w

&
&
&

wl

Bl
&i

tsl

&l
&l
@i

el

&

-.t
Ll
ot

I
I

.)

l__

:
I

(rl

&

&

@
Cv

ffi

\>U)

&
&

SA

*i
=}I

ill

&
&
n

@
@

lril

rr, r 1;r

) r.SA l,ll
':-i-===-t<.hr--

&

.l

.l.l

liii:

rl

liil

l"

a.'

<-:.-

0(

o'

,f('-l

.y

)r'

'^

U)
U)

ffi

(_,

(0

'l

&
ry

TI

(C
i

xct )c-sn
i

@
@

R fil
lil

lii:

l;il

@i

@l
@l
@l

;i

l,l

LJ

C)

l,.l

01.

,li

o
0q
o

II

I
ft

ill

(os , cL ) r.s

J
I

r.

I
I

.tl

&t
#

-)

L]]

@l

l!'l
tlf

fl-

@i

ds

.o

:H

=il

#l

Il

_)

l,.i

t_l

.tt
xc).sA

O1

(f

z-

@i

(0

o
o_
a

'l't.

I'il;
-xl >

h/

lsl

=il

g llii

0(

t--

Z
F

- a"
ul.
!.

eI

(t

(_:

&l

{'.,

&

'1

Lrl

-( -l
ee)
li
----L
00st

I
I

__)

I
I

t'
I

t
!:

a':

)'
l

f-

lU

ill

ii'

iti

(!

'i,

!'
Ci

O
E

LU

ol

i,

o
(o

'-,cI:

r-)

--:

..(

h
I

.:)

r-).,
() '(f)'

7_

:):

-)
.)
o

r-)

),

D.

\':r / -

I
I

L'i
.t

i+,iJ

l,-|-

fr
uri

h
t)

C\J

&

a')

&
&

6,

c)

@t,

@i'
@

@
@
16,1,

",tiB

t\-

o..

D/

o_

t)

'/:

ttl

,li

l,l:

.lil

)<

lcv)- -

t.r.i
.-J

t.Ji

tl
'9
(n

ry

).

LJ
,.2
c.l

t)

t)

L-/

o
0a
;.
IJ

:',

-i-lv-J

()

r'\w::=-::
I

/::

Iu
_.r

(-i

LIJ

@,,

r)

tii

:'

Lr_

\)

C)
(o.

i:
. xi

_-.
f

l.)

cji
'I

,-

&

f-

l
I

@li

tt)
Ll_l

itl

fl

-llltll

'

i<

&''

ffi

firr

ECL)iOl'J ES D E

\/iGAS

SJ

OL EFtA:]

Bt
B

p,
&.;

I
I

t;

s
s,i
&

4a

&,,
S:'
&,

l1--

VS-1

&
eli

O3/B-,r@ 05.r@.1O.Rro
e

lOl1C-.r@ 0s.7@ ro.Rro q,,iS

&

1/z',,.

20

l_

&
@:'

&
&r

4Z

O 1i.1-. I

&,'

1t2^

@.05.7@. r O.Rlo.@. I 5

\/a
vJ-.J

&r

Oli B-, 1
@

Lr_(.

r@

VS-.i

@
@

@r

sl

ffi

&
&

4A

o o ll,l

&

Olis', I @.6s. Zae. I 0.Rio e.?0

VS-5

@,

&,,

s'l

s
@
#,
6i
&
,&
rt\

0 112-

'

-.i1

@.,0s.,

,5rB:

-rg.'ro, nrj

V-B

;3-

2,..r

:,
|

..,.

I
I

I
)
)

PROYtrCTO

i,

trDIFICIO DE CUATRO PISOS Dtr


ALtsAILERA CONFINADA

DISEO DE

TTN

I
t
I

D A TO S

GIINITI{ALIIS DEL I'ROYECTO.

I
,

UBICACIN
NO Dtr PISOS

USO

,SIST]IIIIA

I
t

:
:

L..,o,
04.

'Vivicnda.

ESTRLTCTLJRAL

l baliil e.ra Co rtf:ltaei a.

DISTRI]} UCIN ARQ UII'ECTNICA

tr)os Derartamentos

por Piso,

c/piso tiene 2.57 mts. de altura.

PESO DE LA i\LBANILE

1,800 l<g/mr,-

Al,r].rlnnl

60 kg/cma.

.
.

.IVIORTEIIO

1:1:,1 Cenento': crtl: erctla.

CONCf<trTO (i/c)

210 itgicml'

"

ACtrRO

4,200lig/cmz

I
)
I

(e;,)

(t'v)

Rrrsrsl'rrNclA DEL TtrltRE,l{O

(c)

2.5 kg/cm2 (Asumido)

- a \ '' t'"'

.,c-

I
I

t-

I
I

.,
''-'"- :t

^. 5=i.-r,
.i:,

-.',.
I

t,i i :'

'_:\:.'.-_>, \t.. :
".. .

'--':

":., ll

n''
'

-li. rr .-' C.:'


u,

e+taloln
'p lra.oS

[ = j.ac! ]n

-a li '<-(, e{ eS i

flc,r,ru>

-i't' i

t/'

--))

s
llr 4tot.r/a\
/a
Y-rLo(Y

n''''
(144'14)- (''
(42'fzZ---"'-l >Z< i-'zrz1zz-Z

,/

2:ctt/ltia*.:
3 ./
-cur?L,',1'i""
,/'
?zSCz'.,p

.( /'

u)'{

(lfffio

l"'z/t' (z;ui '1

&
Itl

@
@

o
t4
(r

i6

c,

&
@

cr

o
t-

o
o

o
(f)

0_

&

L)
o-

F
:{
l-

&

z.

I{r

o_l

o
o

F
o.

6
@
I

.j

t-

;l
-t

@
@

-l

rf

1--

8
I

@
m

o
io
t-

@
@
@

@
@

@
@

'@

o
o

-+

l_i

6
(.)

.(
U)

s
B

b
&
&

-,,,1

p
p

b
b

&

&

I
I

&

i
I

trt

i
I

t-i.

\/
i

&

&
#

<f

_l
D-

ui
la

ffi)

!&'

I
I
I

&

i
I

I
I

ffi

,s

i
I

'fu

JA

6,

ffi
@

&
tm

{#
*;t
'

.;tr

;,

rb
,.t4

t--

2'

U)

tw

t!
L
L

&

ig!

.(

t#

ifl

*!l

'B

rf)
(_^i

l'I

v
$
#
'0

0
B

x$f

&

p
b

a.'

&

LU

F
-7

b
b

<{

o
a
o

ffi

&
&

:)

:
u
o
z
a

Or

&

s
s

(_,,

(J
i-

&

&

0.'B

_;,

ry

LJ

f--)

l^

o.l

&

lr

ru

B
B

I
I

lD

ffi

&
&
B
&
'

'ec I
rl

6l

Nl

sh-,'*

--

6
&
&
B

&
&

---r-

(:r

?)

(cD.:

l
I

v
I
i
I

3l
rol
"'jl
I

)
b

I
-.*i.l\r

o
o

,a,

:f

-l
c.l
r"l
I

\J

LU

LL'

7_
LU

a
Lll

X
<.

,l

s
ts

J,,(.il

ll<

Lt==

ll

&

lr

li

II

:l

&

&

s
s
B
ffi
@

s
&
offi

.
:)1

ll"
li.

&

lt
tt
il
il
t
__-1

$l

&

a)
o-

---ll

lt
il
il
tl
ll
II
iI

,
i

] -*--f.,r* i-

ra
\/

oor

--L

oorp

-]

ff
&,

Ct-il\DRai DI- COL t.-i ",4 1!AS tlt-- ,c"MAij-F?'f-

p
&
I

B
&
&

&
&
&

i
i

&
&
&

c:rt-, r @.c5.7o. 1 o.Rio.@.

i^)

6 112"

8 sl9"

s o1tz"

oi/B'.1 @ 05,7@.1 0,Rto.@.i5

LQ;9

s,

@' I o,

!o,-@,'19

c-3

U-t_

jr_

."1

01t2'

cvl

+- =rt-l

,1k) 112'

ts,
ffii
&

45ie" r 2'Zii)-"
uO3/B'. 1 @ 05,s@. 10,Rto.@.2C

L. -4

6a5ia" r 21i'2"
ollD',1 @.05,7@. 0.itio.@.20
1

/^.
'- -Jr-

@,
L

s.i'
mt'

t1
r- lJ r.g+

t-

'rl
--;-t'-*
r^\\

tl'll

,llll
-r["'l
*i

q.

'1i 't,

&j'
B

-ir.,-i-!-:Y_1
tt

d,
Hr

7.1t2

4A 1[,:"

!:t0l

oo1/.:t-,1 @.5,5e 10.Rlc @.20

L.,,,

O3/B'. 1 @.0s,7@.

q,

rLz-

ff

UO3/3', 1 @.05,7@.1 0.Rto.@.20


1

a_o

/-o
U_U

0.P.lo @.20

-7
/

nl-'------.l
\-L-

&
&

b,
&

&
&
&
@
ry-

ffi

&
@
@

&

.6a1
o

E
l'J

/.1

-.

1r2"

@1.05.7\e.

lo.lito @ 20

-L-Q-

oi

l4-,1

n'

@.05,7@

a _1)
1t2

AY 8',1@.0s,7(0. 10.Rlo Q. 1 5

0,,11o.(r!.

0
o

rl

s
\t

<,
=

:
I

:ol

-ll

rni

I
)

)
)
)

=AI
El

:l
LUI

GI

-l

el

li

u*,li

ili

)
)
)

)
)

tl

t--_::

!
I

T*
i:.

lr

i"
,ts:.
.F-,u,t

,,'

t.
'tt

'il

0
D

!
)
D

i
i

I stcutrco t'nl,lo l

t
,
D
D

E
D

D.

DI
0

i-

o3/0'(q

,11

l--:---

do

,,1",o

""..n^,o

o3/e'@ -?o

p
D

p
FP.II,1;R TRA}/O

i
D
D

!
D
1,y.)

!
I
b

,:
l;

.
,t

.t

l^ol

-r:--- i

pT:.+o. ls

l'

1___

(a' i

_()

I
I

lt

I
I

t\l

-I
,rl
rr1

,'ri

I
I

t-

r-r.-) r

I
I

r)

f,l

t\

(5/

i
,o
)

(\l

"i

,
E

il
b

tI
I

--7

a
(J

ltl
.)
|

-l

'-l

,;l('_t

t-

i.,. )
t.l_l

:.,1

l--

t'r

,r-

(J

,''

'

r-l
('j,

t</
r--'
_,,

l".,

__)

it

-t..- . i;'r.l-'

I
i

fi!
dt

t,il
,,'l

,-,
I

&

.lr

-t_
I
I

ffi

I
I

$
B

&

s
&

r;t

c'_,

,,1

iI

m
@

&
@

B
@
@

(:.-\

'')

I )

)<

I
$
)

li

t_

c c ic

i'\l E

s Ii t: c i irri

[: I'l

Ios

c]

o ti ii

os

il
h

b
F
D
D

.,{-

::.,{r
h
D

,l,l

E
D

-$-

1-1

s
m

1t

b
B
B

&
&
&
B
&

EJ."

-l'

ql
I

ffi

&
&
&
@

@
@

&
@

@
@

^l-

_t-

ffi

&
&
&

arl

4-4

1
-t'--

5-5

)' C AL e.et co a- (-s c-a rrt.r. o 9al Q-i-:trsTrl.u-c )- Xu

=b

CO .rCA-)-T--t

&,tr-E

&-^-uS

S-

.L5uao-6 os\12-rr>o

U Sa o

c-o Lt.r fl A ? 5-'t os?-o

!^

-bus \aa,
\\
-.-*

--+

OtuD L-s (atr^*--t-ei--,

cr-hL&.c--Le

?-

'Lo

ts Lt+1'- +D,

P-55''

J.

o 'F

Ez--

,-r- \r-r."

= 46y

f-Lc