http://abby20041984.multiply.com/journal/item/8 http://eriboi.wordpress.

com/2007 /10/30/pengenalan-pengurusan-islam/ PENGENALAN Manusia tidak mampu untuk hidup bersendirian. Manusia sentiasa perlu berinteraksi antara satu sama lain. Ia termasuk dalam hubungan yang melibatkan m anusia sesama manusia dalam usaha melahirkan kesejahteraan, keharmonian, keadila n dan keselamatan bukan hanya untuk kehidupan dunia tetapi juga mrangkumi akhira t. Seperti bidang-bidang lain samada yang melibatkan politik, ekonomi, sosial, p endidikan, kemasyarakatan dan seumpamanya, begitulah juga bidang yang melibatkan soal pengurusan. Semuanya melibatkan hubungan secara langsung antara sesama man usia. Islam agama yang syumul dan serba lengkap yang mencakupi segenap aspek kehidupan , sudah tentu mempunyai falsafah, prinsip, asas dan objektif yang tersendiri dal am menentukan apa juga perkara yang melibatkan hubungan sesama manusia, termasuk lah dalam soal pengurusan. Islam mempunyai cara tersendiri yang dijamin mampu me lahirkan keharmonian dan kesejahteraan apa jua badan. Pertubuhan atau agensi yan g melibatkan soal pengurusannya. Islam menyediakan garis panduan tertentu dalam melaksanakan sistem pengurusan. Kecemerlangan yang menjadi idaman dan cita-cita setiap pemimpin dan pengurus org anisasi merupakan ukuran kejayaan kepada mereka. Justeru itu banyak masa digunak an mencari jalan yang terbaik bagi kecemerlangan untuk dihayati oleh setiap lapi san petugas organisasi. Pelbagai kursus dianjurkan, pelbagai insentif dan teknik pengurusan baru diperkenalkan, pelbagai anugerah ditawarkan sebagai prakarsa un tuk meraih atau mencipta kecemerlangan.

ii. tidak banyak organisasi yang dapat meraih kecemerlangan sebagaimana yang dihajati. . Di antara sebab yang lazim berlaku yang menjadi hambatan utama kepada usaha memu lakan kecemerlangan organisasi ialah kegagalan memahami tujuan penubuhan organis asi tersebut. gambar-gambar serta kata-kata hikmah dan ucapan penting y ang boleh mengingatkan setiap petugas akan peranan dan tanggungjawab masing-masi ng. Ini dapat diiihat dan segi buku-buku yang ditulis mengenainya . apa lag i kerja penyelidikan yang ternyata amat sedikit dan masih di peringkat konsep ya ng terlalu umum dan simplistik. Terlalu banyak kes berlaku yang mana organisasi menyimpang dari ma tlamat penubuhannya sehingga menimbulkan masalah baru sedangkan masalah yang hen dak ditangani masih terabai. iii. Hal ini berlaku disebabkan perkara berikut tidak diberi perhatian oleh pihak pen gurusan: i.Namun demikian. Kita selalu mendengar berita bagaimana peruntukan b erjuta ringgit untuk menangani masalah rakyat berpendapatan rendah digunakan seb ahagian besarnya membina bangunan canggih dan membeli peralatan terkini sedangka n masalah asasi masih di tahap lama. Ketiadaan gerakan pene rangan seperti poster. Ketiadaan program dirancang secara berkala bagi tujuan mengingatka n tujuan penubuhan dan mengapa kita bekerja di sini. Tujuan penubuhan organisasi tersebut tidak dijelaskan secara sistema tik di dalam bentuk kursus orientasi sehingga ianya difahami oleh setiap lapisan petugas. teknik pengurusan serta anugera h yang diberikan yang melibatkan dana yang begitu besar. Ada juga yang berjaya tetapi tidak kekal dan terl alu sedikit yang berjaya mengekalkan kecemerlangan organisasi sehingga berpanjan gan dan menjadi tradisi. Kita harus mengakui bahawa umat Islam masih jauh ketinggalan di dalam bidang pen gurusan. walaupun dengan sejumlah kursus. Banyak yang gagal wa laupun malu untuk mengakuinya.

Matlamat asal cukup baik.PENGURUSAN DALAM ISLAM Ramai umat Islam yang tidak menyedari wujudnya sistem pengurusan dalam Islam ker ana selama ini mereka terdedah dengan sistem yang datang dari barat. Antara sistem yang digunapakai ialah JIT( just-in-time)( kawalan kualiti total) Samurai Swordmanship dan pelbagai lagi. tetapi sebaliknya yang berlaku apabila banyak kes yang timbul yang menjurus kepada kegagalan. Semangat kerja or ang jepun cuba diterapkan dalam sistem pengurusan masakini. Kegagalan yang paling ketara ia lah kegagalan yang membentuk sahsiah rupadiri kakitangan pengurusan itu sendiri. Umumnya. semua teori tersebut mempunyai matlamat yang sama. Antara konsep yang menjadi amalan ialah pengurusan saintifik yang dikemukakan oleh Taylor dengan menitikber atkan kepentingan pengkhususan kerja dalam bidang tugas. iaitu meningkatkan k ualiti dan memperbaiki sebarang kelemahan yang ada dalam pengurusan sesebuah org anisasi. Ini kerana sistem itu gagal membentuk manusia yang cemerlang dan seimbang. Malaysia juga turut menerima tempias dari dasar pandang ke timur yang diterapkan oleh kerajaan. Mereka meng ambil dan mengamalkan sestem pengurusan barat dengan bersandarkan kepada teori-t eori tertentu samada teori klasik atau kontemporari. dengan mengambil dasr dan contoh sistem yang menjadi amalan di J epun dan Korea Selatan. .

t melalui perantaraan R asul yang dilantik. Ini bermaksud dari segi metodologi dan asas pengurusan Islam adalah merupakan suatu yang tetap dan tida k berubah. kerahmatan kegembiraan untuk sekalian muslimin.t. masa dan persekitaran. Pengurusan Islam bersifat Rabbani kerana sistemya adalah berlandaskan kepada sya riat yang telah ditetapkan oleh Allah s.w. Oleh itu sistem pengurusan Islam.w. Oleh itu ketetapan konsep halal dan haram m ampu mengawal setiap tindakan manusia. hendaklah dilaksanakan tanpa dolak dalik atau tanpa sebarang pengubahsuaian.Oleh itu sudah tiba masanya umat Islam kembali kepada sistem pengurusan Islam ya ng telah terbukti berjaya menyelesaikan pelbagai masalah khususnya yang melibatk an diri manusia itu sendiri.w.t. Ketetapan ini merupakan satu arahan dari Allah s. Kaedah pengurusan Islam adalah sama dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain iait u bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem pengurusan Islam bukanlah me rupakan satu sistem yang direka dan dicipta oleh manusia tetapi merupakan satu s istem yang dicipta dan diturunkan sendiri oleh Allah s. Ini menjadikan pengurusan Islam cukup berbeza dengan . sentiasa terikat dengan segala peraturan dan k etetapan Allah s. juga merupakan p etunjuk. Perkara yang boleh berubah ialah berhubung dengan aspek-aspek teknika l dan perlaksanaan yang sememangnya perlu dikembangkan serta disesuaikan dengan pelbagai keadaan. Segala peruntukan undang-und ang yang telah ditetapkan secara pasti.t seperti Firman-Nya : Maksudnya : Kami telah meurunkan Al-Kitab padam u (Muhammad) sebagai penjelasan segala sesuatu yang diperlukan.w. tetapi perlu juga dijadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebgai rujukan. Walaupun aspek ini boleh dipinda dan di ubah. Manusia hanya berhak mencipta dan menggubal sesuatu mengit ku ruang serta cara yang diizinkan oleh syara¶ sahaja. Kaedah ini dikenali sebagai ijtihad yang merupakan akal fikiran manusia.

´ Pengurusan dalam Islam meletakkan hubungan insan dengan Allah sebagai paksi sega la tindakan agar segala perbuatan kita diterima sebagal ibadah dan diredhai Alla h Ta'ala. kita sentiasa diingati agar sentiasa melakukan sesuatu untuk men dapat keredhaan Allah Ta'ala di dalam setiap kali kita menunaikan sembahyang lim a waktu. maka persoalan seterusnya ia lah menanam iltizam di . Di dalam pengurusan Islam setelah selesai persoalan matlamat dan tujuan organisa si serta mengapa kita bekerja.sistem pengurusan moden yang hanya berasaskan kebijaksanaan akal manusia yang te rbatas dan terhad tanpatanpa panduan wahyu. Tuhan semesta alam. Segala perubahan yang ingin dil aksanakan mestilah bermula dengan perubahan manusia dan perubahan tersebut mesti lah bermula dengan membaiki hubungan dengan Allah Ta'ala yang secara langsung se sama manusia. untuk apa dan siapa. Organisasi itu adalah terdiri dan insan atau manusia yang semestinyala h tunduk dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Tiada bagiNya sekutu dan dengan demikian aku disuruh dan aku orang yang mula-mula Islam. Ini merujuk kepada surah AI-An'am (6:162-163) yang bermaksud: "Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku. Di dalam Islam. ibadatku. Dalam konteks Pengurusan Islam pula matlamat utama pekerja ialah untuk mendapatk an keredhaan Allah Taala dan kemudiannya bertanggungjawab untuk memakmurkan dan memberikan rahmat sekelian alam yang diterima Allah sebagai ibadah. Hasilnya lahirlah satu sistem yang s entiasa wujud berbagai kelemahan kerana fikiran manusia yang terbatas yang mudah dipengaruhi oleh pelbagai unsur luar dan sekeliling yang tidak sihat. dan matiku semuannya bagi Alla h. (tunduk kepada Allah).

" Ya bapaku ambillah ia sebagai oran g yang bekerja (pada kita) kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercayai" (Surah al-Qashash 28: 26). Justeru itu faktor rangsangan dalaman. Banyak organisasi gagal meningkatkan itizam petugasnya sehingga matlamat penubuh annya. Persoalan iltizam tidak dapat dikekalkan berpanjangan sekiranya faktor rangsanga n dalaman tidak diambil kira. Kerja-kerja pembaikan dan peningkatan kualiti walau sekecil mana sekali pun tidak diberi perhatian sedangkan seandainya diberikan galakan oleh pihak pen gurusan. dalam konteks hubungan dengan Allah yang dibicarakan sebelum ini perlu diprogramkan di dalam budaya kerja di setiap organ isasi. Di dalam hal ini al-Quran menyatakan: "Salah seorang dan kedua wanita itu berkata. kualiti kerja terjejas yang mengakibatkan masalah kepada orang ramai. Persoalan istiqamah di dalam pekerjaan amatlah berkait rapat dengan iltizam tadi yang mana dalam banyak hal kita sentiasa terperangkap dengan riuh rendah majlis dan upacara besarbesaran dan kemudiannya semangat hilang bersama dengan majlis penutup. Faktor rangsangan luaran hanya mampu mempengaruhi petugas hanya seketika dan tidak dapat bertahan lama.dalam diri agar setiap petugs sentiasa mempunyai dedikasi yang tinggi dan bersun gguh-sungguh ketika melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Sin drom "Hangat-hangat tahi ayam" sudah menjadi begitu lumrah sehinggakan pihak pen gurusan terpaksa mengadakan berbagai-bagai majiis dan upacara untuk menanam ilti zam bekerja ini. perubahan kecil ke arah .

Dalam ilmu pengurusa n. Sangkaan positif dan negatif bergantung kepada cara mana petugas di organisasi t ersebut menggendalikan maklumat dan bagaimana dia bertindak. sesama pengur us amatlah penting dan di sinilah letaknya kepentingan syura sebagaimana Al-Qura n menyebut: "Dan segala urusan hendaklah dimesyuaratkan di kalangan kamu" (Asy Syura 42:38). Seperti dalam hadis Rasulullah s. Dalam konteks komunikasi intra dan inter organisasi. ada satu prinsip komunikasi yang berbunyi.w: "Amalan yang paling dicintai ole h Allah adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit" (Sahih Bukhari dan Musli m). espirit de corps akan dapat diwujudkan seumpama sebuah bangunan yang tersusun kukuh. antara pengurus dan pekerja. penampilan imej banyak berg antung kepada maklumat yang disalurkan oleh petugas baik secara lisan mahupun se cara perbuatan atau tulisan.peningkatan kualiti inilah yang akan membawa perubahan besar kepada mana-mana or ganisasi. Prinsip kerjasama sesama pekerja. Hanya apabila amalan syura dihayati secara sistematik sahajalah maka semangat ke rja berpasukan. "First impression is a lasting imp ression".a. "to develop a good image is easier that to repair a bad one. 'One angry customer will tell to 10 other people '. Hal ini akan diperh atikan oleh orang ramai yang berurusan dengannya dan sangkaan positif atau negat if akan terbentuk bergantung dengan interaksi yang berlaku. Seterusnya komunikasi di antara ahli yang digunakan mestila h berhikmah seperti firman Allah yang bermaksud: "Serulah ke jalan Tuhanmu denga n hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan bantulah mereka deng an cara yang baik" (Surah An Nah 16:125)." .