You are on page 1of 24

На основу члана 188. став 1. и 4. Закона о спорту Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.

24/2011), Скупштина Фудбалског клуба „Нови Сад” са седиштем у Новом Саду, на седници
одржаној 27. 03. 2012. године усвојила је:

С Т А Т У Т
ФУДБАЛСКОГ КЛУБА „ НОВИ САД ”
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим Статутом уређују се сви елементи неопходни за постојање и рад Фудбалског клуба
„Нови Сад ” са седиштем у Новом Саду, Ул. Илије Огњановића бр. 3, затим питања унутрашње
организације рада, међусобни односи чланова Клуба, као и друга питања од значаја за остваривање
активности чланова Клуба.
Овај Статут је највиши општи правни акт Фудбалског клуба „Нови Сад ” са седиштем у
Новом Саду, Ул. Илије Огњановића бр. 3, и сви други општи акти Клуба морају бити у сагласности
са овим Статутом.
Члан 2
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ НОВИ САД ” (у даљем тексту: Клуб) је добровољна недобитна
спортска организација основана ради обављања спортских активности чланова (спортиста) у
области фудбалског спорта, у коју се грађани добровољно удружују. Клуб је у остваривању својих
циљева и задатака самостална организација, са статусом удружења грађана.
Члан 3
Назив клуба је: Фудбалски клуб „НОВИ САД ".
Назив клуба на енглеском језику је : Football Club „NOVI SAD".
Седиште клуба је у Новом Саду, Ул. Илије Огњановића бр. 3.
Клуб је основан 23. 06. 1921. године у Новом Саду, Република Србија и тај дан се слави као
дан Клуба.
Члан 4
Клуб је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и овим
Статутом. Статут Клуба мора бити усклађен са законодавством Републике Србије и статутима,
правилницима, одредбама и одлукама које доносе Фудбалски савез Србије (у даљем тексту: ФСС)
УЕФА и ФИФА.
Члан 5
Подручје деловања и рада Клуба је територија Републике Србије.
Клуб ће организовати и учествовати у фудбалском такмичењу мушких и женских категорија
и категорије ветерана у оквиру ФС Србије, ФС Војводине, ФС Града Новог Сада.
Клуб може преузимати организовање, или учествовати у интернационалним такмичењима и
турнирима и одигравати међународне пријатељске утакмице, само уз претходну сагласност ФСС.
1

Члан 6
Клуб има печат округлог облика на којем су исписани назив и седиште Клуба на
ћириличном писму.
Клуб има штамбиљ правоугаоног облика на коме је исписан назив и седиште Клуба и
остављен простор за број и датум.
Боје Клуба су:

ЖУТА - ПЛАВА .

Застава Клуба је жуто - плаве боје, правоугаоног облика, са штитастим амблемом у
средини.
Амблем Клуба је у облику штита са ивицом у плавој боји, на жутој подлози. Унутрашњост
амблема је жуто-плаве боје у којој се налази стилизована тврђава плаве боје са три куле, у горњем
делу, и именом клуба „Нови Сад“ које је исписано жутим словима. У доњем делу, плавом бојом је
уписана година оснивања клуба 1921. Доњи део штита је жуто - плаве боје и на средини је плава
тролисна детелина.
Члан 7
Клуб може променити име за једну или више такмичарских сезона под условом да се са
неким физичким или правним лицем закључи уговор о спонзорству на основу кога би то лице у
својству спонзора финаnсирало најмање 70% средстава неопходних за рад Клуба у предстојећој
сезони, а што је предвиђено финансијским планом.
Уколико се врши промена имена, она може бити само додавањем имена лица коме је дато
право спонзорисања Клуба, уз постојеће име Клуба наведено у ставу 1. члана 3. овог Статута.
Сагласност о промени имена Клуба доноси Скупштина на основу одлуке Управног одбора. Ова
промена у целости мора бити усклађена са нормативним актима ФСС.
Поједини послови од интeреса за Клуб могу се обављати и ван седишта Клуба у посебним
пословним просторијама.
Члан 8
Клуб у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу
организацију и рад у Клубу, доноси и реализује програме развоја фудбалског спорта, организује
такмичења за која је надлежан, и остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима Клуба и
надлежног гранског савеза.
У обављању спортских активности у области фудбалског спорта, Клуб се нарочито ангажује
на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, борби против лажирања, сузбијању насиља
и допинга у складу са правилима установљеним одредбама Закона о спорту, те правилима
Антидопинг агенције Републике Србије, УЕФА и ФИФА.
Рад Клуба је јаван. Јавност рада обезбеђује се у складу са одредбама овог Статута.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КЛУБА
Члан 9
Клуб обавља циљеве и задатке који су од значаја за развој фудбалског спорта и од користи за
његове чланове, а нарочито да:
чува традицију фудбалског клуба и спорта;
2. обезбеђује услове за развој фудбалског спорта;
1.

2

3. заступа спортске интересе чланова Клуба пред градским, државним и спортским органима
и организацијама;
4. подиже и усмерава квалитет фудбала;
5. обезбеђује стручну помоћ члановима у унапређивању њиховог рада;
6. организује иновацију знања кадрова у Клубу, посебно руководећих и стручних радника;
7. ради на јачању спортског морала и спортског духа код својих чланова и утврђује правила
понашања у њиховим међусобним односима;
8. предузима одговарајуће активности ради унапређивања и омасовљaвања фудбала и праћења
и упознавања својих чланова са међународним искуствима у фудбалском спорту;
9. учествује у изградњи, одржавању и управљању спортским објектима који су потребни
Клубу;
10. организује и учествује у такмичењима, на турнирима, манифестацијама и другим облицима
активности;
11. подстиче рад својих чланова додељивањем награда и признања (годишњих, јубиларних и
др.) за изузетне спортске резултате и за допринос развоју фудбала;
12. учествује у обезбеђењу функционисања јединственог информационог система на нивоу
Савеза;
13. сарађује са средствима јавног информисања (штампа, радио, телевизија и др.);
14. издаје публикације о спортским и другим активностима Клуба;
15. организује и подстиче све видове активности и институционалног организовања
материјалних средстава за рад Клуба;
16. прикупља, обрађује, чува и излаже архивску грађу, трофејне и друге предмете од значаја за
историјат Клуба;
17. обавља друге активности у циљу развоја фудбалског спорта.
Клуб остварује своје циљеве и обавља спортске активности и делатности у складу са
законом и спортским правилима ФСС, УЕФА и ФИФА.
Члан 10
Клуб је удружен у Фудбалски савез Новог Сада, Војводине и Србије.
Клуб се може одлуком Скупштине удружити са другим клубовима у одговарајући савез.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СПОРТИСТА
Члан 11
Бављење спортом у Клубу мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у
складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво,
одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу.

Члан 12

3

Спортисти обављављају спортске активности у Клубу као аматери или као професионални
спортисти.
Спортисти аматери могу бити чланови Клуба и обављати спортске активности са и без
Уговора о бављењу спортом и надокнаде. Малолетни спортисти аматери могу бити чланови
Клуба и са њима се може закључити уговор о стипендирању.
Уговор са спортистом који нема пуну пословну способност може се закључити само уз
писмену сагласност родитеља или старатеља, а на основу претходно утврђене здравствене
способности спортисте.
Члан 13
Уговоре између спортисте и Клуба склапа председник Клуба или генерални секретар, а на
основу одлуке Управног одбора. Уговори се закључују у писменој форми и региструју се код
надлежног гранског фудбалског савеза. Раскид уговора мора бити у истој форми регистрован код
надлежног гранског фудбалског савеза.
Клуб и спортиста такмичар закључују, у складу са законом и спортским правилима, уговор
којим регулишу међусобна права, обавезе и одговорности.
Професионални спортиста заснива са Клубом радни однос, у складу са законом.
Члан 14
Клуб у обављању спортских активности обезбеђује услове за безбедно бављење спортиста
спортским активностима, спортске стручњаке за вођење стручног рада, планирање и евиденцију
стручног рада и вођење базичних припрема.
Члан 15
Спортиста је обавезан да се најмање једанпут годишње подвргне утврђивању опште и
посебне здравствене способности у складу са законом, правилником ФСС, одлуком надлежног
органа Клуба и спортским правилима.
У спортском такмичењу може учествовати спортиста коме је у периоду од шест месеци пре
одржавања спортског такмичења утврђена општа здравствена способност за обављање спортских
активности.
О утврђеној здравственој способности спортисте такмичара води се евиденција, уношењем
података у медицинску документацију, почев од дана прве регистрације спортисте за Клуб.
Забрањено је спортисту изложити спортским активностима које могу да угрозе или погоршају
његово здравствено стање.
Члан 16
Клуб закључује уговор о осигурању својих врхунских спортиста од последица
несрећног случаја за време обављања спортске активности, а на основу утврђеног рангирања
спортиста, у складу са Законом.

4

Члан 17
Спортиста не сме да користи допинг, нити му стручна лица ангажована у Клубу смеју дати
допинг, под претњом искључења из Клуба, односно престанка радног односа или раскида уговора.
Члан 18
Клуб је дужан да омогући спортисти учешће у националној спортској репрезентацији,
када је позван у репрезентацију.
Члан 19
Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација спортиста у обављању
спортских активности, с обзиром на неко лично својство, пол, статус, опредељење или уверење,
укључујући и дискриминацију професионалних спортиста и спортиста који желе то да постану у
погледу запошљавања, зараде или услова рада, осим када се прављење разлике, односно стављање
спортисте у неповољнији положај у односу на друге спортисте у истој или сличној ситуацији
темељи на самој природи или стварним и одлучујућим условима обављања одређене спортске
активности, а циљеви који се тиме желе постићи јесу оправдани.

СТРУЧНИ РАД У КЛУБУ
Члан 20
Стручни рад у Клубу обављају спортски стручњаци и стручњаци у спорту, у складу са
Законом и правилима Клуба и правилима ФСС.
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту обављају стручни рад у Клубу као чланови
Клуба или као стручњаци под уговором.
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту чланови Клуба, обављају стручни рад без
накнаде или са накнадом.
Са спортским стручњаком и стручњаком у спорту који обавља стручни рад са надокнадом
склапа се уговор о стручном ангажовању или уговор о раду.
Клуб може засновати радни однос са спортским стручњаком, односно тренером и на
одређено време, без огласа, у складу са законом и спортским правилима.
Члан 21
Спортски стручњаци дужни су да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у
Клубу. Управни одбор или комисија коју овај образује, уређује садржину стручних планова,
евиденције, реализације стручног рада и планове образовања, оспособљавања и усавршавања.
Спортски стручњаци имају право и обавезу да се образују, оспособљавају и усавршавају у
складу са правилима ФСС и најновијим достигнућима из области њиховог рада.
5

Стручно образовање, оспособљавање и усавршавање може се искључиво вршити у
школским установама и надлежним нациoналним гранским савезима, стручним спортским
удружењима, организацијама у области спорта које за то имају одобрење надлежног државног
органа и ФСС.

Члан 22
Спортски стручњаци не могу да одбију одлуку о упућивању на стручно образовање,
оспособљавање и усавршавање које им је обезбедио Клуб, ФСС или друга организација. Стручно
усавршавање обухвата учешће на стручним и научним скуповима, семинарима и курсевима.
Ако се трошкови стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених
спортских стручњака и стручњака у спорту обезбеђују из средстава Клуба, међусобна права и
обавезе уређују се уговором којим се посебно одређују услови финансирања и обавеза тог лица да
у одређеном периоду, по завршетку стручног образовања, оспособљавања и усавршавања, ради у
Клубу.
У случају да спортски стручњак прекине стручно образовање, оспособљавање или
усавршавање, дужан је да организацији у области спорта надокнади трошкове, осим ако је то
учинио из оправданих разлога.
Права и обавезе у погледу стручног образовања и оспособљавања могу користити и
спортисти који покажу намеру да се баве стручним радом.
Одредбе о забрани дискриминације из овог Статута сходно се примењују и на спортске
стручњаке и стручњаке у спорту.
Члан 23
Тренер или друго лице ангажовано у Клубу које спортисту изложи спортским
активностима које могу да угрозе или погоршају његово здравствено стање чини тежу повреду
својих обавеза за коју му се може изрећи мера искључења из Клуба, односно престанка радног
односа или раскида уговора.

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И ОПРЕМА
Члан 24
Клуб обезбеђује одговарајући простор, односно спортске објекте и одговарајућу спортску
опрему за обављање спортских активности и делатности.

6

ЧЛАНОВИ КЛУБА
Члан 25
Чланови Клуба су спортисти и друга лица која прихватају статутарне циљеве и на
задовољавајући начин могу да извршавају задатке који проистичу из циљева дефинисаних
Статутом Клуба.
Чланови Клуба имају права и обавезе утврђене овим Статутом и другим спортским
правилима и прописима.
Члан 26
Висину чланарине одређује Управни одбор Клуба.
Висина месечне чланарине за спортисте чланове млађих клупских селекција, не може бити
виша од једне десетине просечне зараде на нивоу Републике Србије, утврђене од стране
републичког органа надлежног за послове статистике за претходну буџетску годину.
Управни одбор може да за реализацију програма Клуба већег обима, усвоји одлуку о висини
чланарине у вишем износу од оног из става 2 овог члана, уз претходно прибаљену сагласност
министра надлежног за послове спорта.
Члан 27
Чланови Клуба се деле на: редовне, помажуће и почасне.
Одлуку о пријему у чланство Клуба, својство односно врсту чланства и престанку чланства
доноси Управни одбор Клуба.
Избор почасних чланова Клуба од стране Управног одбора мора потврдити Скупштина
Клуба.
Члан 28
Редовни чланови Клуба су:
– лица која се у Клубу активно (регистрована су за Клуб у складу са спортским правилима) баве
спортском активношћу за коју је Клуб регистрован (у даљем тексту: спортисти),
– стручњаци ангажовани у Клубу (спортски стручњаци и стручњаци у спорту),
– лица изабрана у органе Клуба,
– пријатељи и навијачи Клуба који испуне услове из става 3. члана 28. овог Статута
Редовни чланови имају право да бирају и буду бирани у органе Клуба предвиђене овим
Статутом.
Редован члан Клуба може постати неко лице по испуњењу следећих услова:
1) да потпише приступницу;
2) да да изјаву да у целини прихвата Статут и друга општа акта Клуба;
3) да уплати годишњу чланарину, у висини утврђеној одлуком Управног одбора Клуба;
7

4) да Управни одбор Клуба оцени да лице има способности потребне за остваривање циљева
и задатака Клуба утврђених овим Статутом.
Уколико Управни одбор не изда сагласност за пријем упркос испуњењу услова, кандидат
упућује жалбу Скупштини Клуба као другостепеном органу. Одлука Скупштине Клуба по жалби је
коначна.
Малолетна лица могу бити чланови Клуба. Приступницу и изјаву о приступању, лице које
није навршило 14 година даје уз претходну писмену сагласност родитеља, односно старатеља.
Члан 29
Помажући чланови могу бити физичка и правна лица која су спремна да трајно помажу
Клуб у остваривању његових статутарних циљева и задатака а не спадају у категорију редовних
чланова Клуба у смислу претходног члана.
Помажући чланови имају право да присуствују седницама и учествују у раду органа Клуба
и износе своје ставове, мишљења и предлоге без права гласа приликом одлучивања и избора лица у
органе Клуба. Помажући чланови имају право да буду бирани у органе Клуба предвиђене овим
Статутом.
Помажући чланови имају право на коришћење објеката Клуба и услуга стручних радника
Клуба, под условима утврђеним одлуком Управног одбора Клуба.
Члан 30
За почасног члана може се именовати лице које је својим радом допринело раду и развоју
Клуба и материјалној стабилности, као и лице које има знатне заслуге за унапређење фудбалског
спорта.
Почасни чланови такође имају право присуства седницама и учествовања у раду органа
Клуба и да износе своје ставове, мишљења и предлоге, без права да бирају и буду бирани у органе
Клуба предвиђене овим Статутом.
Члан 31
Права и обавезе чланова Клуба су да:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

у оквиру Клуба покрећу и разматрају сва питања из делокруга рада Клуба у циљу
унапређења спорта;
непосредно или преко својих представника у органима Клуба дају предлоге, сугестије и
мишљења ради доношења одговарајућих одлука, закључака и др;
иницирају, предлажу и одлучују о оснивању одговарајућих облика организовања и рада у
клубу;
користе стручну и другу помоћ, као и услуге које врши Клуб у оквиру своје активности;
буду бирани и бирају своје представнике у органима и облицима организовања и рада у
Клубу и управљају пословима Клуба;
дају Клубу информације и податке које се од њих траже ради обављања законом и Статутом
предвиђених послова и задатака;
уредно плаћају Клубу чланарину и обезбеђује услове за ефикасан рад Клуба;
8

у међусобним односима негују и поштују спортски морал и спорстки дух;
9. међусобно сарађују ради остваривања циљева и задатака утврђених Статутом, другим
актима Клуба и одлукама органа Клуба;
10. учествују у стручним активностима Клуба;
11. остварују увид у рад Клуба и његових органа;
12. испуњавају обавезе утврђене Статутом и другим општим актима Клуба;
13. својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака Клуба;
14. чувају спортски и друштвени углед Клуба;
15. извршавају пуноважно донете одлуке органа Клуба;
16. учествују у обезбеђивању средстава за реализацију циљева и задатака Клуба.
8.

Члан 32
Члану Клуба се могу изрећи следеће дисциплинске мере: опомена, новчана казна и
искључење из Клуба.
Члану Клуба који је у радном односу са Клубом изричу се дисциплинске мере у складу са
законским прописима који уређују радне односе.

Члан 33
Својство члана Клуба престаје :
1. смрћу члана,
2. на писмени захтев члана,
3. одлуком Управног одбора Клуба у складу са одредбама Статута.
Својство члана се не може наслеђивати нити преносити на друга лица.
Члан 34
Управни одбор Клуба доноси одлуку о престанку својства члана Клуба када се утврди да
члан више не испуњава услове предвиђене Статутом за пријем у чланство Клуба, уколико
нарушава односе у Клубу, уколико не извршава Статутом или уговором предвиђене обавезе,
посебно у вези са забраном допинга и дискриминације или уколико задоцни са плаћањем
чланарине.
На одлуку Управног одбора о престанку својства члана Клуба, члан Клуба може поднети
жалбу Скупштини Клуба. Члан кога је Управни одбор искључио из чланства Клуба нема право
гласања у поступку по жалби на Скупштини Клуба.
Одлука Скупштине Клуба по жалби је коначна.

Члан 35
Чланови чије је чланство у Клубу угашено немају право на повраћај уплаћене чланарине.
Члан 36

9

Члан Клуба одговара за своје обавезе према Клубу које су настале пре престанка својства
члана Клуба. Престанком својства члана Клуба престаје и мандат члану у органима и радним
телима Клуба.
Члан 37
Чланови чије је чланство у Клубу угашено немају право на повраћај уплаћене чланарине.
Члан 38
Члан Клуба одговара за своје обавезе према Клубу које су настале пре престанка својства
члана Клуба. Престанком својвства члана Клуба престаје мандат члану у опрганима и радним
телима Клуба.

УПРАВЉАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ КЛУБОМ
Члан 39
Клубом управљају његови чланови преко својих представника у органима Клуба.
У органе Клуба не могу бити бирана лица која су правноснажно осуђена на безусловну
казну затвора дужу од шест месеци, као и за извршење кривичних дела која их чине недостојнима
да буду бирани у органе Клуба.
Члан 40
Органи клуба су: Скупштина, председник Клуба, генерални секретар, спортски директор,
Управни одбор и Надзорни одбор.

СКУПШТИНА КЛУБА
Члан 41
Скупштина је највиши орган Клуба.
Скупштину чинe сви редовни чланови Клуба.
Чланове Скупштине представља и у њихово име доноси одлуке 35 (тридесет пет)
изабраних делегата (у даљем тексту ИЗАБРАНА СКУПШТИНА):
1. 1 ( један ) представник из редова спортиста а на предлог чланова професионалног тима;
2. 1 ( један ) представник стручњака ангажованих у Клубу а на предлог стручне службе Клуба;
3. 1 ( један ) представник из реда пријатеља и навијача Клуба.
4. 32 ( тридесетдва ) представника чланова Клуба а на предлог :
А- Генерални секретар 20 (двадесет) делегата
Б. Председник Клуба 6 (шест) делегата
В. Председник Изабране скупштине Клуба 6 (шест) делегата.
Члан 42
Скупштина се одржава најмање једном годишње.
10

Скупштина Клуба може бити изборна и редовна.
Изборна скупштина одржава се сваке четврте године и на њој чланови Клуба бирају своје
представнике у органима Клуба у складу са чл. 39 овог Статута.
Изборна скупштина се заказује најкасније 60 дана пре истека мандата члановима органа клуба.
По расписивању изборне скупштине Управни одбор Клуба је дужан да у року од 30 дана
одржи своју седницу и да на њој одреди коначан списак делегата у складу са чл. 39. који ће
представљати Изабрану Скупштину Клуба.
Генерални секретар шаље коначан предлог дневног реда и сва одговарајућа документа
делегатима и позваним лицима најкасније 8 (осам) дана пре Скупштине.
Члан 43
Изабрана скупштина Клуба одлучује о:
усвајању Статута Клуба, као и његовим изменама и допунама;
2. доношењу Пословника о раду Скупштине;
3. усвајању програма рада и развоја Клуба;
4. усвајању финансијског плана и финансијског извештаја;
5. удруживању у савезе и друштва;
6. располагању непокретностима Клуба;
7. свим статусним променама, укључујући и преношење права и обавеза Клуба на привредна
друштва и друге организационе облике чији је оснивач Клуб;
8. сагласности о промени назива Клуба за једну или више такмичарских сезона, а на основу
одлуке Управног одбора;
9. преносу права управљања Клубом;
10. избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање;
11. престанку рада Клуба;
12. усвајању кодекса и других правила понашања;
13. усвајању годишњих извештаја о раду Клуба и његових органа;
14. ванредним правним лековима против одлука других органа Клуба;
15. промени намене спортског објекта којим Клуб располаже;
16. утврђивању ставова и давању смерница за рад органима и телима Клуба;
17. избору Председника Клуба, Генералног секретара, члановa Управног и Надзорног одбора;
18. другим питањима која су јој стављења у надлежност овим Статутом.
Изабрана скупштина Клуба даје аутентична тумачења Статута и других општих аката које је
донела и решава сукобе надлежности између органа управљања које она именује.
1.

Члан 44
За вршење одређених послова Изабрана скупштина Клуба може образовати комисије.
Одлуком о образовању комисије утврђује се њен делокруг и састав.
Члан 45
11

Изабрана скупштина Клуба ради на седницама и сазива се по потреби, а најмање једном
годишње. Скупштину сазива председник Скупштине.
Изабрана скупштина Клуба се обавезно сазива на захтев Управног, Надзорног одбора и
1/3 чланова Скупштине Клуба уз предлагање дневног реда.
Уколико председник Скупштине не сазове Скупштину по захтеву из става 2. овог члана,
Скупштину може сазвати Управни, Надзорни одбор и 1/3 чланова Клуба. Скупштина се, у овом
случају, мора сазвати у року од 30 дана од подношења уредног захтева за одржавање Скупштине
Клуба.
Члан 46
Радом Изабране скупштине Клуба руководи председник Скупштине. У случају да је он
одсутан, Скупштином председава потпредседник или најстарији члан Скупштине.
О току рада седнице Изабране скупштина Клуба води се записник, који треба да потпишу
председник, односно председавајући, записничар и оверивачи записника. Записник треба да
садржи: број присутних чланова од укупног броја чланова Клуба, резултате гласања и избора,
прелоге и одлуке са именима предлагача. Сваки члан Скупштине има право да на основу
образложеног предлога изврши увид у записник.
Члан 47
Изабрана скупштина Клуба може да заседа ако седници присуствује више од половине
чланова.
Члан 48
Изабрана скупштина Клуба доноси одлуке већином гласова од укупног броја присутних
чланова (релативна већина).
Одлуке о промени Статута, престанку рада Клуба и другим статусним променама Изабрана
скупштина Клуба доноси већином од укупног броја присутних чланова седници на којој је
обезбеђен кворум.
Члан 49
Мандат члана Изабране скупштине Клуба престаје пре истека времена на које је изабран:
1) ако поднесе оставку;
2) ако га опозове Скупштина због непридржавања Статута и других општих аката Клуба,

лошег рада;
3) због нередовног присуствовања седницама Изабране скупштине Клуба;

Уколико се појави упражњено место, на предлог генералног секретара, Изабрана скупштина
Клуба ће донети одлуку о замени највише 1/3 чланова Изабране скупштине Клуба за преостали
део мандата, с тим, што ће промена бити верификована на првој седници Изабране скупштине
Клуба.

12

УПРАВНИ ОДБОР
Члан 50
Управни одбор је орган управљања Клубом. Управни одбор броји укупно 15 (петнаест)
чланова.
Председник Клуба истовремено је и Председник Управног одбора.

Члан 51
Управни одбор:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

утврђује предлог Статута и предлоге општих аката које доноси Скупштина, предлог
програма рада и предлог финансијског плана;
одлучује о оснивању привредних друштава, установа, агенција и других облика
организовања од значаја за Клуб, односно о њиховом гашењу;
утврђује коначни списак делегата у изабраној Скупштини Клуба у складу са чл. 39;
утврђује унутрашњу организацију Клуба;
даје сагласност на Правилник о систематизацији радних места;
даје сагласност на потписивање појединачног колективног уговора;
одређује која се документа и подаци сматрају службеном и другом тајном;
доноси Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Клуба;
утврђује програм спортске сарадње;
именује и разрешава спортског директора;

11. одлучује о ангажовању спортиста и спортских стручњака (тренера), одређује садржину

уговора (висину накнаде за закључење уговора и накнаде за бављење спортским
активностима, рок на који је уговор закључен; услове и начин раскидања, међусобне
обавезе и сл);
12. одлучује о споразумном раскиду уговора пре истека рока са спортистом, односно издавање
исписнице спортисти, и висини накнаде (обештећења) од стране спортисте или клуба у
који он прелази за превремени престанак уговора;
13. именује стручне штабове и шефове стручних штабова такмичарских екипа;
14. усваја план стручног рада у обављању спортских активности у Клубу и план стручног
оспособљавања тренера ангажованих у Клубу;
15. одређује начин вођења евиденција о стручном раду у Клубу;
16. одређује изглед чланске карте Клуба;
17. одлучује о ценама улазница за спортске приредбе које Клуб организује и другим накнадама
које клуб наплаћује;
18. утврђује висину чланарине до законског максимума;
19. бира претставнике Клуба у организацијама и савезима чији је Клуб члан;
20. бира чланове комисија;
21. одлучује о употреби логоа, знака и амблема Клуба у комерцијалне сврхе;
22. даје сагласност на уговоре о спонзорству који стварају обавезе за Клуб;
23. одлучује о називу под којим ће Клуб наступати у такмичарској сезони;
13

24. додељује

награде и признања Клуба;
25. доноси општа акта која нису у надлежности Скупштине;
26. одлучује о стицању и престанку чланства у Клубу;
27. одлучује о организовању спортских приредби и манифестација и учешћу Клуба на њима;
28. одлучује о преузимању обавеза из здравственог осигурања спортисте у складу са законом;
29. врши друге послове из делатности Клуба који су му Статутом стављени у надлежност.
Члан 52
Скупштина Клуба бира 2 (два) члана Управног одбора из реда истакнутих друштвеноспортских радника, спортских стручњака и спортиста, привредника и сл. на предлог Председника.
Мандат чланова Управног одбора је 4 (четири) године.
Члан 53
Мандат члана Управног одбора Клуба престаје пре истека времена на које је изабран:
1. ако поднесе оставку;
2. ако га опозове Скупштина због непридржавања Статута и других општих аката Клуба, лошег
рада;
3. због нередовног присуствовања седницама Управног одбора;
Уколико се појави упражњено место, на предлог Председника, Управни одбор ће донети
одлуку о замени највише 1/3 чланова Управног одбора за преостали део мандата, с тим, што ће
промена бити верификована на првој седници Скупштине Клуба.
Управни одбор ће на предлог Председника изабрати
састанку.

потпредседника на свом првом

Члан 54
Управни одбор ради на седницама које се одржавају по потреби.
Управни одбор сазива Председник Клуба који је истовремено и председник Управног
одбора.
Управни одбор се обавезно сазива на захтев Генералног секретара Клуба, Надзорног одбора
или најмање 1/3 чланова Управног одбора.
Одлуке Управног одбора доносе се простом већином од укупног броја чланова присутних
седници на којој је обезбеђен кворум.
Члан 55
За вршење одређених послова из своје надлежности Управни одбор може образовати
комисије и радна тела. Одлуком о образовању комисије, односно радног тела утврђује се њен
делокруг и састав.

ПРЕДСЕДНИК КЛУБА
Члан 56
Председник Клуба је орган руковођења Клубом.
14

Председник Клуба бира се на време од четири године и може бити поново биран на исту
функцију.
Председник Клуба за свој рад одговара Скупштини Клуба.

Члан 57
Председник Клуба:
одговоран је за законитост рада Клуба;
2. организује и води активности Клуба;
3. спроводи Статутом прописане циљеве и задатке Клуба;
4. спроводи одлуке Скупштине и Управног и Надзорног одбора;
5. одговоран је за уредно вођење пословних књига;
6. одговоран је за уредно вођење прописаних евиденција;
7. предлаже Скупштини краткорочне и дугорочне планове рада;
8. обезбеђује услове за стабилно финасирање Клуба, посебно кроз организовање делатности
маркетиншких активности, прибаљање спонзора;
9. организује израду програма и пројеката развоја Клуба и гране спорта, посебно оне који су
подобни за конкурисање за субвенције;
10. утврђује предлоге аката и одлуке које доноси Управни одбор;
11. врши друге послове из делокруга рада Клуба који су му Статутом стављени у надлежност
или који нису у делокругу Скупштине или Управног одбора.
Председник има обавезу да обезбезбеди јавност рада, а посебно да информише органе
Клуба о активностима и делатностима Клуба и његовом финансијком пословању.
1.

Председник је обавезан да овакве податке достави увек на образложен захтев Управног и
Надзорног одбора и најмање пет редовних чланова. Рок за саопштавање ових података је 15 дана
од дана подношења захтева.
Члан 58
За вршење одређених послова из своје надлежности Председник Клуба може овластити
Генералног секретара или друго лице из Клуба.
У циљу разматрања, праћења и ефикасног обављања одређених конкретних стручних
послова, председник Клуба може у консултацији са Генералним секретаром Клуба именовати
стручне саветнике Клуба за поједине стручне области.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Члан 59
Генералног секретара Клуба (у даљем тексту: Секретар) бира Скупштина Клуба из чланова
делегата Скупштине. Секретар Клуба је по функцији члан Управног одбора.
Мандат Секретара је (4) четири године и може бити поново биран на ту функцију.
15

Секретар у односу на запослена и радно ангажована лица у Клубу, има положај односно
овлашћења која има директор правног лица, у складу са законом којим се уређују радни односи.
Члан 60
Генерални Секретар:
1. представља и заступа Клуб и финансијски је налогодавац за извршење финансијског плана,
тј. заступник је Клуба;
1. обавља административне и друге техничке послове за потребе Клуба како у самом Клубу
тако и пред државним и другим органима који су битни за несметан рад Клуба;
2. организује и контролише обављање стручних послова у Клубу и предузима мере за
унапређење тих послова;
3. стара се о спровођењу пословних планова, односно врши контролу материјалнофинансијског пословања Клуба и његове стручне службе и надзор над законитошћу рада
органа управљања;
4. остварује сарадњу са запосленима у Стручној служби Клуба по питањима материјалног и
радно-правног положаја радника и закључује појединачни колективни уговор у складу са
законом;
5. стара се о припремама седница органа Клуба и о извршавању одлука и других аката тих
органа;
6. обезбеђује вођење записника са седница свих органа Клуба;
7.

припрема нацрте општих аката и предлоге одлука Управног одбора;

8. предлаже Управном одбору Правилник о организацији Клуба;
9.

између две седнице Управног одбора, у сарадњи са Председником, доноси одлуке
неопходне за текуће пословање Удружења;

10. прикупља и припрема информације текућем раду и активностима органа Удружења и
прослеђује их члановима Удружења;
11. обавештава о пријему и престанку чланства;
12. контролише пословање правних лица у којима Клуб има акције или уделе, заступа Клуб у
скупштинама и другим органима тих лица и о њиховом пословању извештава Управни
одбор Клуба;
Члан 61
Генерални секретар за свој рад одговара Управном одбору Клуба.
Управни одбор Клуба не може пред Скупштином Клуба покренути поступак за разрешење
генералног секретара његове функције, због предузимања мера усмерених на обезбеђење
законитости рада Клуба.
Члан 62
16

Спортски директор је спортски руководилац Клуба.
Спортског директора бира Управни одбор Клуба на предлог генералног секретара. Мандат
спортског директора је (4) четири године и може бити поново биран на ту функцију.
Члан 63
Спортски директор:
1) организује целокупну спортску активност и о томе предлаже одлуке Управном одбору Клуба;
2) координира рад свих фудбалских селекција и фудбалске школе;
3) предлаже планове и програме спортског рада и развоја у Клубу и стара се за њихово
остваривање;
4) одговара за спортске резултате Клуба Управном одбору, коме и подноси извештаје о раду по
окончању сезоне, односно сваки пут када то од њега буде тражено;
5) даје предлоге Управном одбору за закључивање и раскид уговора са фудбалерима и другим
спортско-стручним радницима у Клубу, као и о трансферу фудбалера;
6) предлаже Управном одбору персонална решења за именовање Шефа стручног штаба и
Директора омладинске школе, као и спортско-стручне критеријуме под којима би поменута лица
била ангажована;
7) непосредно организује рад професионалног погона;
8) извршава задатке које му повери Управни одбор Клуба;
9) врши друге послове утврђене општим актима Клуба уз претходне консултације са Генералним
секретаром.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 64
Надзорни одбор Клуба је надзорни орган Клуба који врши контролу спровођења Статута и
других општих аката Клуба, контролу материјално-финасијског пословања Клуба и његове стручне
службе и надзор над законитошћу рада органа управљања Клуба.
Надзорни одбор, посебно, врши контролу финансијског пословања Клуба и годишњег
завршног рачуна.

Члан 65
Надзорни одбор Клуба броји три члана које бира Скупштина Клуба из реда својих чланова и
из реда експерата за поједине области, на предлог председника Клуба. Чланови Надзорног одбора
бирају се на период од четири године.
Надзорни одбор бира из свог састава председника Надзорног одбора.
Надзорни одбор доноси одлуке већином од укупног броја чланова.
Члан 66
17

Надзорни одбор подноси Скупштини Клуба извештај о питањима из свог делокруга најмање
једанпут годишње приликом усвајања извештаја о раду Клуба.
Надзорни одбор подноси председнику Клуба, на његов захтев, извештај о питањима из свог
делокруга између две седнице скупштине.
Надзорни одбор може предложити Скупштини именовање ревизора са надзорним
овлашћењем.

ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА УПРАВЕ КЛУБА
Члан 67
Председник, Генерални секретар и чланови Управног и Надзорног одбора, дужни су да
поступају савесно, пажљиво и одговорно према Клубу, у складу са законом и општим актима
спортског удружења.
Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују
спортском удружењу, ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом.
За штету из става 2. овог члана не одговарају чланови који су били против доношења
штетне одлуке или су се уздржали од гласања.
Члан 68
Члан органа Клуба, односно заступник нема право гласа на седници органа спортског
удружења кад се одлучује о:
1. покретању спора или одустајању од спора против њега;
2. одобравању послова између њега и спортског удружења у случају сукоба интереса, односно
постојања личног интереса при одлучивању;
3. његовој одговорности или разрешењу.
Члан 69
Одлуке као појединачни акти органа, односно заступника Клуба ништавне су ако су
донете супротно закону, спортским правилима или општем акту Клуба.

ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ И СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА
Члан 70
Председник, генерални секретар и чланови управног и Надзорног одбора не могу
директно или индиректно бити ангажовани у конкурентском Клубу.
Сукоб интереса у смислу става 1. овог члана постоји ако је генерални секретар, члан
Управног и Надзорног одбора, односно председник или члан његове породице (супружник, крвни
18

сродник у правој линији и у побочној линији до другог степена сродства, усвојитељ и усвојеник,
сродник по тазбини до првог степена сродства):
1. уговорна страна у правном послу са Клубом;
2. власник или на други начин у пословном односу са лицем из правног посла или радње које
закључује уговор са Клубом или које има финансијске интересе у том послу или радњи, по
основу којих се разумно може очекивати да утичу на поступање члана органа, односно
заступника, супротно интересу Клуба;
3. под контролним утицајем стране из правног посла или радње или лица које има
финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати да то
утиче на поступање члана Управног и Надзорног одбора, односно Председника, супротно
интересу Клуба.
Уговор између председника, генералног секретара и члана Управног и Надзорног
одбора може да се закључи само по одобрењу Изабране скупштине.
У случају постојања сукоба интереса између председника и Клуба, председник
Надзорног одбора заступа и штити интересе Клуба сходно примени правила које се односи на
председника Клуба.
Повреда сукоба интереса и забране конкуренције из ст. 2. и 3. овог члана даје спортском
удружењу право на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој рачун признају
као послови извршени за рачун спортског удружења.

ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА У КЛУБУ
КОМИСИЈЕ
Члан 71
У клубу се, ради обављања одређених послова, могу формирати комисије, и то:

такмичарска
дисциплинска

тренерска
 комисија за пријем у чланство
 комисија за жалбе
 друге комисије за којима се укаже потреба
Састав, број чланова, начин избора чланова и председника и надлежности комисија одеђује
Управни одбор.

СЕКЦИЈА ВЕТЕРАНА
Члан 72
Секцију ветерана чине бивши игачи Клуба који се организују у складу са Правилником о раду
Секције ветарана и имају право на свој печат и текући рачун.
19

ИМОВИНА И ПРИХОДИ КЛУБА
Члан 73
Клуб може стицати средства и остваривати приход од:

Прилога и чланарине његових чланова;
донација и поклона;
наслеђа и легата;
накнаде за услуге када је то дозвољено законом који те услуге регулише;
накнада од обављања делатности када је то дозвољено законом који ту делатност регулише;
прихода предузећа чије је Клуб оснивач;
комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних делатности;
спонзорстава;
камата на улоге, дивиденди;
прихода од издавања објеката који су у власништву Клуба у закуп трећим лицима;
субвенција за остваривање програма и пројеката од ширег значаја за развој спорта од
гранских и територијалних савеза у које је Клуб удружен, међународних оранизација и
фондова, јавних извора финансирања (буџета и буџетских фондова);
улазница, приређивања игара на срећу у складу са законом, израде и продаје сувенира;
из других извора у складу са законом.

Средства из става 1. овог члана својина су Клуба.
Члан 74
Клуб може основати привредно друштво или друго правно лице, у земљи и иностранству,
самостално или са другим правним или физичким лицима ради постизања циљева и задатака
предвиђених чланом 9. Статута, у складу са законом.
Клуб као оснивач користи целокупну остварену нето добит или део добити у висини свог
удела тог основаног правног лица, за остваривање својих спортских циљева утврђених статутом.
Ако Клуб оснује спортско привредно друштво и на њега пренесе права и обавезе у погледу
учешћа у одређеном рангу такмичења и права и обавезе према одређеним спортским и другим
ангажованим лицима, у складу са законом и спортским правилима ФСС, новоосновано спортско
привредно друштво одговара за обавезе Клуба као оснивача настале пре свог оснивања.

Члан 75
За своје обавезе Клуб одговара целокупном својом имовином.
Чланови спортског удружења и органа спортског удружења солидарно одговарају са
спортским удружењем за обавезе спортског удружења ако поступају с имовином спортског
удружења као да је у питању њихова имовина или злоупотребе спортско удружење као форму за
незаконите или преварне циљеве.
20

Члан 76
Имовина Клуба може да се користи једино за остваривање циљева утврђених статутом.
Имовина Клуба не може се делити члановима.
Приходи остварени обављањем делатности Клуба користе се искључиво за остваривање
статутарних циљева.
Одредбе ст. 1-3 овог члана не односе се на:

давање члановима пригодних награда

накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева спортског
удружења (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.)

испуњавање обавеза према члановима уговорених у складу са законом и Статутом

исплату зарада запосленима.
Члан 77
У случају престанка рада, имовина Клуба по подмирењу обавеза припада Граду Новом

Саду.

ЈАВНОСТ РАДА КЛУБА
Члан 78
Јавност рада Клуба обезбеђује се јавношћу седница органа и других скупова у Клубу,
издавањем информација о њиховом раду и сарадњом са средствима информисања.
Клуб може имати своје гласило, чији садржај и назив утврђује Председник Клуба.
Члан 79
Органи и тела Клуба могу искључити, или ограничити јавност седнице или скупа, када се
разматрају документа или подаци поверљиве природе.
Ово ограничење се не односи на чланове Клуба или њихове пуномоћнике.
Члан 80
Сви општи и појединачни акти Клуба су доступни свим члановима.
Сваки члан Клуба има право да добије примерак Статута и осталих општих аката Клуба без
доказивања правног интереса.
Клуб редовно упознаје своје чланове и јавност са одлукама, ставовима и предлозима
усвојеним на седницама органа и тела и других скупова у Клубу, и актуелним дешавањима у
Клубу, путем Web презентације - Интернета, путем средстава јавног информисања или издавањем
посебних информација и билтена.
21

Члан 81
За давање података о раду Клуба овлашћени су Председник и Генерални секретар Клуба,
односно представник Клуба кога Председник овласти.
Представник Клуба који даје податке и информације у вези са радом Клуба одговоран је за
њихову тачност.

ОПШТИ АКТИ КЛУБА
Члан 82
Општи акти Клуба су Статут Клуба, правилници, пословници и одлуке којима се на општи
начин одређују одређена питања.
Члан 83
Иницијативу за доношење општег акта Клуба или измену Статута, може покренути сваки
члан, односно орган Клуба и други облик организовања и рада у Клубу.
Управни одбор може да прихвати или одбаци иницијативу за измену Статута и доставља га
Скупштини на усвајање.
Уколико измену Статута предложи једна трећина чланова Клуба Управни одбор не може
одбацити такву иницијативу и мора да достави такав предлог Скупштини на изјашњавање.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
Члан 84
Изабрана скупштина Клуба одлучује о доношењу статута, односно о његовим изменама и
допунама, простом већином од чланова седнице Скупштине на којој је обезбеђен кворум.

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
Члан 85
Статусним променама Клуба сматрају се: припајање, спајање, подела и одвајање.
О статусним променама одлучује Изабрана скупштина Клуба.
Статусне промене Клуба се врше у складу са законом.

ЕВИДЕНЦИЈЕ, ПЛАНОВИ И РЕГИСТРАЦИЈА
Члан 86
Клуб води књигу - евиденцију својих чланова са подацима о њиховом праву управљања,
евиденцију спортских објеката, врхунских спортиста стручњака и спортских резултата, евиденцију
утврђене здравствене способности спортиста и остале евиденције у складу са Законом о спорту.
Клуб води књигу одлука органа Клуба.
22

Клуб се уписује у матичне евиденције које води министарство надлежно за послове спорта.
Члан 87
Спортски стручњаци у Клубу обавезни су да воде евиденцију о свом стручном раду на
начин одређен одлуком надлежног органа Клуба.
Члан 88
У Клубу се израђују планови рада и развоја и планови стручног рада. Начин израде
планова одређује Управни одбор Клуба.
Члан 89
Председник Клуба се стара о уредном и благовременом достављању података
надлежном министарству, као и свих промена које се уписују у Регистар спортских удружења,
друштава и савеза, у року од 15 дана од настале промене у складу за Законом о спорту.
Председник Клуба се стара о веродостојности, важности и истинитости података који
се достављају министарству надлежном за послове спорта и регистарском органу.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 90
Спорове између Клуба и чланова Клуба решавају органи Клуба и надлежни органи
Фудбалског савеза чији је Клуб члан.
Клуб се обавезује на поштовање надлежности и одлука Арбитражног суда ФСС за све
спорове на националном нивоу уз изузеће сваког редовног суда, уколико то није изричито
забрањено важећим законодавством Републике Србије.
Клуб се такође обавезује на признање овлашћења и одлука извршног одбора надлежног
фудбалског савеза, укључујући примену мера из чланова 81. и 82 Статута ФСС.

ПРЕСТАНАК КЛУБА
Члан 91
Клуб престаје са радом у складу са законом и када се чланови Изабране скупштине Клуба
двотрећинском већином писменим путем изјасне за то.
Члан 92
Клуб престаје:
 ако Скупштина Клуба донесе одлуку о престанку Клуба;
 статусном променом која води престанку удружења;
 из осталих разлога предвиђених законом
23

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 93
Сви општи акти и рад Клуба усагласиће се са одредбама овог Статута у року од 90 дана од
дана ступања на снагу Статута.
До доношења аката на основу овог Статута, примењиваће се акти донети на основу
претходног Статута, осим ако су у супротности са Законом о спорту или овим Статутом.
Члан 94
Постојећи органи Клуба (Управни одбор, Надзорни одбор, Председник, Генерални секретар,
Спортски директор), радна тела и именована лица којима овим Статутом није измењен састав,
организација или надлежности, односно овлашћења, настављају са радом до истека мандата на
који су бирани, односно именовани.
Члан 95
Ако регистарски орган захтева измену одређених одредби Статута из формалних разлога,
Управни одбор се овлашћује да том захтеву удовољи без сазивања Изабране скупштине Клуба.
Управни одбор Клуба се овлашћује да Статут очисти од стилских грешака и несагласности.
Члан 96
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи досадашњи Статут усвојен на седници
Скупштине Клуба одржаној 30.01.2009. године.
Члан 97
Овај Статут ступа на снагу ( 8 ) осмог дана од дана објављивања на огласној табли Kлуба.

Председник Изабране скупштине Клуба
Адв. Кркљуш Милорад
_____________________________________

24