“ Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu ”

ƒt¤h[™t
- «ftþ[kÿ xe. …h{th ‘MðÙe÷’

: «ftþf :
«ftþ[kÿ xe. …h{th ‘MðÙe÷’
ytþtŒe… ËtuËtÞxe, Ëwýtð htuz, …ux÷tŒ

„wsht‚ ËtrníÞ yftŒ{e™t ËntÞÚte «ftrþ‚
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

y™w¢{rýft

y…o ý

Mð„eoÞ …qßÞ r…‚tS™u...
…qßÞ {t‚]©e Ëwþe÷tƒu™™u,
‚Útt
Sð™Ëkr„™e yYýt y™u ƒt¤ftu
yŠ…‚t, MðÙe÷™u ËM™un y…oý......
- «ftþ[kÿ xe. …h{th ‘MðÙe÷’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

y.™k.

h[™t™wk ™t{

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu
y{™u h{ðt ãtu™u
niÞt{tk nt{ ntuÞ yux÷wk
[fe htýe
ntk hu y{u h{ðt øÞt‚tk
Y…t¤e …he
ðx™tu fxftu
ƒt¤f™u „{‚wk Íhýwk
…‚kr„Þtk hk„hk„e
ytÔÞtu rþÞt¤tu ÷tÔÞtu Xkze
™¼{tk …‚k„ ¼hu hk„tu¤e
„t{™e ¼t„tu¤
ƒnw „{u
ËMËt htýt
¿tt™ „k„t
AtkÞztu ÷t„u Au Ônt÷tu
ËVtEftÞo
y{u ‚thtk ƒt¤ {tze
Y…t¤w …‚kr„Þwk
Sð™ fheyu ‚usðk‚t
¼÷u hÌttk y{u ™t™t
Ëw„he fuÁk fti‚wf
ðtŒ¤ „hsu, ðes¤e [{fu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

y™w¢{rýft

y™w¢{rýft

y.™k.

h[™t™wk ™t{

y.™k.

h[™t™wk ™t{

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

þt¤t - yuf Sðk‚ ƒt„
y{u ™t™uhtk ƒt¤
[tkŒr÷Þtu
nwk ¼ýðt™e
…he fuht Œuþ{tk
½h{tk ‚tu ƒË ™Úte „{‚wk
f÷hð™t Œuþ{tk
swytu ƒt¤wztk
{™{tuh ønuõÞtk
ËhMð‚e Ät{{tk [t÷tu
W™t¤tu ytÔÞtu „h{tðtu ÷tÔÞtu
{™Úte Y…t¤tu ft„ztu
yhuhu {unwr÷Þt
hòytu …ze
«ðuþtuíËð - [t÷tu sEyu r™þt¤{tk
fuðtu Y…t¤tu {tuh÷tu
{thtu …‚k„
s„™tu ‚t‚
Ônt÷t ƒt¤Œuð, {wõ‚ „„™{tk rðnhsu
ÃÞtht {t{t
÷e÷wze ðtx{tk
Q™tu Q™tu W™t¤tu
{™uåAt

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

{tuxe ƒu™e™u ¼ýðwk’‚wk
feze ½ýwk þe¾ð‚e òÞ
r‚hk„tu ÷nuhtÞ hu.....
rfþt™ ÚtEþwk, Ëir™f ÚtEþwk
Xkze{tk „{‚tu ‚zftu
þt¤tyu sðt™wk ƒnw „{u
ƒt¤Œuð
ÃÞthtk ƒt¤ftu
þt¤t «ðuþ
{t¾eƒtE
{the r™þt¤
ðtíËÕÞ ({tÁk ƒt¤ r™þt¤u òÞ)
{the Ônt÷e ƒu™e
s¤ƒkƒtfth
ƒt…w, ‚{u „Þt [t÷e
Sð™ ™iÞt
÷u÷tk fuht ÷„™{tk
ðeh …Ë÷e

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«M‚tð™t
ƒt¤ftÔÞ™e «Út{ þh‚ yu Au fu, ‚u ƒt¤¼tuøÞ, ƒt¤Ëns, Ëh¤
y™u „uÞ‚t «Ät™ ntuðkw òuEyu. ÔÞðËtÞu «tÚtr{f rþûtf, r[ºtfth y™u Mð¼tðu
{]Œw yuðt ©e «ftþ …h{th «M‚w‚ ƒt¤ftÔÞ Ëk„ún “Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu”{tk
W…h™t ‚íðtu™u ÷„¼„ ò¤ðe þõÞt Au. ‚uytu™e {tuxt¼t„™e h[™tytu
ƒt¤¼tuøÞ ‚u{s ½z‚hY… ƒ™e hnu Au. ÔÞðËtÞu rþûtf ntuðtÚte Sð™ ½z‚h
y™u «f]Â¥t «u{ ‚u{™t ftÔÞtu{tk ƒt¤Ëns he‚u Q‚he ytÔÞtk Au su™e «‚er‚
ÚtÞt ð„h hnu‚e ™Úte.
“Íq÷þwk ytkƒt zt¤” Úte þY Út‚e yu{™e «Út{ frð‚t{tk ƒt¤f™t
yt™kŒ™u ðt[t yt…ðt{tk ËV¤ r™ðzât Au. ƒt¤„BÞ r¢Þt-«r‚r¢Þt, ËwkŒh
þçŒr[ºt «„xtðu Au. ftÔÞ™e ƒt¤WŠ{ {týeyu ‚{u ½u½wh Ítz y{u Vq÷ztk hk„ hk„ehu,
¼u„t {¤e Íq÷eyu ytkƒt zt¤...hu...
‚{u ½u“y{™u h{ðt ãtu™u” {tk ÔÞõ‚ Út‚e ƒt¤¼tuøÞ EåAtytu frð{tk
hnu÷t ƒt¤f™u ðt[t yt…u Au. Ët[u s ƒt¤WŠ{ «„xtð‚wk y™u Sð™ ½z‚h{tk
W…Þtu„e Út‚wk ËwkŒh ftÔÞ Au.
„whwS ytð‚t ðth‚t {tkz‚t,
¼ýðt™wk ƒnwk {™ ÚttÞ.
ðth‚tytu Ëtk¼¤ðe ¿tt™ «tó fhðwk, ƒt¤ftu{tk ËkMfthtu™wk ®Ë[™ y™u
‚u™tu {rn{t yt „e‚{tk ƒt¤Ëns ¼tð˼h Au. “niÞt{tk nt{ ntuÞ yux÷wk”
{tk ƒt¤ftu™u r«Þ rð»tÞtu ËtÚtu ËtkféÞt Au, “[fehtýe”{tk ÔÞõ‚ Út‚tu …k¾e
«u{ yLÞ …k¾eytu™t ftÔÞtu{tk Ëns he‚u «„x ÚtÞtu Au. {tuh™e yt …kÂõ‚ytu
swytu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

f¤t fhe™u Út™„™ ™t[‚tu,
yt™kŒ rð¼tuh ÚtE Zu÷™u ™[tð‚tu.
©e «ftþ Ët[u s ƒt¤f™u y™u ‚u™t {™™u …t{e „Þt ntuÞ yu he‚u
yt„¤ ðÄu Au. “y{u h{ðt øÞt’‚t” {tk ÔÞõ‚ Út‚tu ƒt¤Ëns yt™kŒ,
“Y…t¤e …he”{tk …he™e fÕ…™t, “ðx™tu fxftu”{tk ƒt¤{t™Ë y™u ¼tð™wk
«t„xTâ, Ëh¤ y™u {tir÷f he‚u Q‚he ytÔÞwk Au. ¼th rð™t™t ¼ý‚h suðe
ðt‚{tk ‚uytu ¼th rð™t™e frð‚t fhðt{tk y™u ƒt¤f™u frð‚t™tu yt™kŒ
yt…ðt{tk ËV¤ r™ðzâtk Au.u ƒt¤ftu™u r«Þ yuðtk …‚kr„Þtk yk„™
u e yt …kÂõ‚ytu “yu™e …tk¾tu {nª …[hk„e x…ftk, …‚kr„Þtk hk„hk„e,
“yu™u ™ðhk„e Vq÷ztk „{‚tk …‚kr„Þtk hk„hk„e.
ƒt¤ftu™wk ¼tðs„‚ {tuxuhtk fh‚tk swŒwk y™u «f]r‚«u{e ntuÞ Au. ¼tE©e
«ftþ f÷t™tu Sð Au. ðÄw …z‚wk fnuðt™e W‚tð¤{tk fu W{k„{t frð‚t Ëhe
òÞ yuðwk …ý õÞtkf ƒLÞwk nþu. …ý yu{ýu {qÕÞtu y™u ƒt¤Ëns yt™kŒ™u s
ðt[t yt…u÷ ntuðtÚte, ¾tux …qhtE òÞ Au. ‚u{ýu «tË, þ猫Þtu„ y™u „uÞ‚t
‚hV Úttuzwk ˼t™ Útðwk sYhe ÷t„u. Ëk„ún™e ‚{t{ h[™tytu Ws¤t Ëso™™e
yt„tne fhu Au.
“ðtŒ¤ „tsu ðes¤e [{fu”{tk ð»ttohtýe ytðu h{ h{, ¾u‚htu ÚttÞu
÷e÷tk A{ A{. ð»ttoÉ‚w™wk ËwkŒh ðýo™ Au.
É‚w÷ûte ftÔÞtu{tk …ý É‚wytu™wk ðýo™ ƒt¤Ëns ¼tðÚte Q‚he ytÔÞwk
Au su™e «‚er‚ yt ftÔÞ…kÂõ‚ytu …ý fhtðu Au.
W™t¤tu ytÔÞtu „h{tðtu ÷tÔÞtu,
ËqhsŒtŒt... hu.... ™ ftuE™u ‚hËtðtu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ftuE þt÷ ftuE Mðuxh …nuh‚tk,
ftuE ftu÷Ët ˤ„tðe ‚t…‚tk,
y{u h{eyu Xkze™u ¼„tze... {eXtu ÷t„u...
“„t{™e ¼t„tu¤” ftÔÞ{tk ÔÞõ‚ Út‚tu ð‚™«u{, “ËMËthtýt™wk
ƒt¤„BÞ ðýo™”, “¿tt™„k„t”{tk ¿tt™ «tÂó™tu yt™kŒ, “y{u ‚tht ƒt¤
{tze”{tk ƒt¤f ‚hefu Vhs™wk ¼t™, Y…t¤wk …‚kr„Þt™tu hk„e™ ¼tð ƒÄwk Ëns
he‚u «t„xTâ …tBÞwk Au. ƒt¤f™u ËtnrËf ƒ™tð‚tu ¼tð swytu Sð™ ÍkÍtðt‚ {nª y{u,
Ët{t ™ehu ‚hþwk ... hu....
ƒt¤ftu{tk ©æÄt y™u ©{™e ð]Â¥t fu¤ðtÞ yuðtk ftÔÞtu …ý Au. “þt¤t
yuf Sðk‚ ƒt„”{tk ÔÞõ‚ Út‚e þt¤t «íÞu™e ƒt¤¼tð™t.

„tsu™e ÞtŒ y…tðu Au. òu fu þ猫Þtu„ ¼thu…ýwk Úttuzwk fXu su ðÄw …z‚t f˃Úte
r™ðthe þftÞ.
‚{t{ h[™tytu òufu ƒt¤ftÔÞ ‚hV „r‚ fhu Au y™u ƒ™u Au …ý. õÞtkf
õÞtkf ƒt¤¼tuøÞ þçŒtu™e Wý…, ¼thu¾{‚t, «tË y™u „uÞ‚t òu¾{tÞ Au.
òu fu frð - yt yk„u ˼t™ Au. h[™tytu rðM‚thðt s‚tk yt{ ƒ™u yu
Mðt¼trðf Au …ý frð ‚uytu™e ‚{t{ h[™tytu{tk ÷„¼„ ƒt¤ {t™Ë y™u
ƒt¤¼tuøÞ‚t™u «{tý{tk ò¤ðe þõÞt Au. ytð™th Ë{Þ{tk ‚uytu ËwkŒh
ƒt¤ftÔÞtuu™wk Ëso™ fhu yu s þw¼uåAt. ËtÚtu frð©e «ftþ …h{th™wk Ët™kŒ
Mðt„‚.
- rVr÷… õ÷tfo
„tkÄe™„h
‚t. 1-7-08

Íh{h Íh‚tk ðtŒ¤ {tknu;
ðes ƒ™e ˽¤wk [{ftðwk.
fwŒh‚e yt™kŒ {týðt™tu y™u ‚u™u ƒt¤¼tuøÞ ƒ™tððt™tu Õntðtu frð
[qõÞt ™Úte. “f÷hð™t Œuþ{tk” …k¾e™e ƒtu÷e™tu …rh[Þ, «f]Â¥t ¼tðtu™u
ƒt¤{t™Ë ËtÚtu òuze frðyu ËwkŒh y™u Ëh¤ ft{ fÞwO Au.
“¼ýþwk „ýþwk ™u ¼ð Wò¤þwk,
nh¾¼uh „t‚tk Ëti...[t÷tu sEyu...”
ƒt¤ftu{tk ¼ýðt™e Yr[ fu¤ðtÞ. Ëw¾e Útðt {txu ¼ý‚h™e y„íÞ‚t
ð„uhu ¼tðtu™u nh¾¼uh „t‚t „t‚t sðt{tk ËwkŒh he‚u «„xtÔÞt Au. òu fu
ƒt¤ftu™u ðÄw …z‚t W…ŒuþÚte Œqh ht¾ðtk.
…k¾e îtht ƒt¤„B{‚ yt…‚wk ftÔÞ “÷u÷tk fuhtk ÷„™{tk” {u½tzkƒh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Úttuzwkf yk„‚ ÔÞðËtÞu rþûtf ntuðt™u fthýu ƒt¤ftu ËtÚtu ðÄw™u ðÄw n¤ðt, {¤ðt™wk
Út‚wk. ƒt¤ftu™e WŠ{ytu, fÕ…™t ‚Útt y™w¼ðtu™tu Q¼htu Xt÷ððt™e ‚uytu™e
WíËwf‚t, ðtýe - ÔÞðnth ‚Útt ‚uytu™t ytk‚h{™™e y…uûttytu y™u ‚u{™t{tk
…zu÷tk ftiþÕÞtu ‚Útt ‚u™u Wò„h fhðt™e {the Ë‚‚ {Útt{ý ‚Útt rþûtý y™u
rþûtýu¥th «ð]Â¥tytu™e ytŒt™-«Œt™™e «r¢Þt ð„uhu yux÷tk ƒÄtk ytu‚«tu‚
ÚtE „Þu÷tk fu rþûtýËuðt Þ¿t{tk ½ýtk ð»ttuo òýu fu …÷fðth{tk ðne „Þtk. ƒt¤ftu
ËtÚtu™e ytÂí{Þ‚t™t V¤MðY… nwwk ƒt¤ftu rðþu ÷¾‚tu „Þtu òu fu ƒÄwk ÷¾tÞu÷wk
Mðefthtþu y™u …wÂM‚ftY…u «„x Útþu yuðe ytþt ™ntu‚e. Ëtfth ÚtÞu÷t yt
MðÙ ƒŒ÷ ¼„ðt™™tu ‚Útt ‚u{tk Ëkf¤tÞu÷t Ëðo™tu yt¼th {t™wk Awk.
«t‚:M{hrýÞ Ëk‚ rþhtu{rý …qßÞ {tuhtheƒt…w™tu ¾qƒ yt¼th {t™wk Awk
suytuyu ‘r[ºtfqx …trh‚tur»tf’ îtht {tÁk ËL{t™ fhe y™uÁk «tuíËtn™ ytÃÞwk.
{tht Mð„eoÞ …qßÞ r…‚tS™wk M{hý fÁk Awk ‚Útt ‚u{™t ytí{t™e þtkr‚
{txu «¼w™u «tÚto™t fÁk Awk. …qßÞ {t‚tS, Ä{o…í™e ‚Útt ƒL™u ƒt¤ftu™tu ¾qƒ
yt¼th {t™wk Awk.

©e òuËuV¼tE {ufðt™™u ‚Útt {tht „wÁ ÷u¾f{ntuŒÞ …qßÞ ©e …w»…f¼tE
…h{th™u M™unu M{Ák Awk. …qßÞ Vt. ð„eoË, …qsÞ VtÄh yY÷t™kŒ{T, …qsÞ
VtÄh xtÞxË, …qßÞ Ä{o„wÁytu, …qßÞ ËeMxhtu, Ëðo {t™. …ŒtrÄfthe©eytu,
Ëðo {t™. yrÄfthe©eytu, „wsht‚e ÷u¾f {kz¤ y{ŒtðtŒ, ©e Þþðk‚ {nu‚t,
{tht „wÁs™tu, ©e ÞtìËìV {ufðt™, ©e Þtfwƒ¼tE …h{th, ©e ƒtËe÷ {ufðt™,
ztì. h{ý¼tE, ©e h{uþ rºtðuŒe, ©e {ýe÷t÷ …xu÷, ©e Ëwhþ
u Œ÷t÷, Ëðorþûtt
yr¼Þt™ r{þ™, Ëe.yth.Ëe.Ëe.©eytu, ƒe.yth.Ëe.Ëe.©eytu ‚{t{
rþûtf©eytu, ‘Œq‚’ ‚kºte {kz¤, {tht Mðs™tu, Ë‚‚ xftuh fhe {™u Œtuh‚t y™u
nqkV yt…‚t {tht r{ºttu, Ënf{o[the©eytu, {the ËtuËtÞxe™t ytŒhýeÞ
ðze÷tu, r{ºttu, {t„oŒþoftu, rn‚uåAwytu, þw¼uåAftu ‚Útt …thuðt suðtk Ëðo ¼tu¤tk
ƒt¤ftu... «íÞuf™wk yk‚hÚte M{hý fÁk Awk.
©e rŒ™uþ¼tE …h{th, ‚t÷wft «t.rþ.Ëk½™t «r‚r™rÄytu, rsÕ÷t
«t.rþ.Ëk½™t «r‚r™rÄytu ‚u{s htßÞ «t.rþûtf Ëk½ ‚Útt ytýkŒ rsÕ÷t f÷t
rþûtf Ëk½™t yæÞût, «{w¾ ‚Útt {kºte™u M™unu M{Ák Aw.
ƒt¤ ËtrníÞ™u «tuíËtn™ y™u ‘Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu’™u y™wŒt™ yt…™th
„wsht‚ ËtrníÞ yftŒ{e™tu yk‚:fhý…qðof yt¼th {t™wk Awk. Œq‚, ƒt÷hks™,
f÷þtuh, «„r‚þe÷ rþûtý, f÷tM{]r‚, ™Þt…zfth, yuût«uË yr¼Þt™, M™un
Ërh‚t, …ux÷tŒ xtEBË, rŒÔÞ ‚ý¾tu, ©e ð„uhu™tu yt¼th {t™wk Awk.

‘Œq‚’{tk {the «Út{ f]r‚ «ŒŠþ‚ ÚtE y™u ‘ytã ytí{t™u s„tðtu’
f]r‚™u E™t{ {éÞwk íÞthÚte ÷¾ðt™tu WíËtn ƒuðzt‚tu „Þtu. ‘yuût«uË yr¼Þt™
‚Útt …u x ÷tŒ xtEBË’ ™t ‚k º te ©e {nu þ ¼tE {u f ðt™u {the Ër[ºt
ƒt¤h[™tytu™u …tu‚t™t Ëtótrnf{tk At…e {™u ½ýtu s «tuíËtrn‚ fÞtuo Au,
‚uytu™tu ¾qƒ yt¼th {t™wk Awk. {tht{tk ¼t»tt «íÞu hË …uŒt fh™th {tht „wÁ
…qßÞ òu™¼tE ft™e˼tE™tu «uhýt, «tuíËtn™ yt…ðt ƒŒ÷ ½ýtu s yt¼th
{t™wk Aw.k rËØnM‚ ÷u¾f …qßÞ ©e rV÷e…¼tE õ÷tfo suytuyu «uhýt, «tuíËtn™,
®n{‚ ƒûÞtk Au ‚uytu™tu ½ýtu s yt¼th {t™wk Awk. Ëw«rËØ ËtrníÞfth …qßÞ

ytþtŒe… ËtuËtÞxe
Ëwýtð htuz, …ux÷tŒ
‚t. …ux÷tŒ, rs. ytýkŒ - 388 450

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

yk‚u ËwŒk h At…ft{ îtht f÷tí{f Ëk„n
ú ‚iÞth fh™th yu{. yu{. ËtrníÞ
«ç÷efuþ™™t «ftþf, rð‚hf ©e Þtfwƒ¼tE™tu ¾qƒ yt¼th {t™wk Aw.
- «ftþ[kÿ xe. …h{th

1. Íw÷þwk ytkƒt zt¤ hu...

2. y{™u h{ðt ãtu™u !

y{u hu ™t™uhtk ƒt¤ [zâtk ytkƒt Ítz hu,
¼u¤tk {¤e Íq÷eyu ytkƒt zt¤ hu.
‚thtu ‚u AtkÞztu, ÷t„u {Ä{eXtu hu,
¼u¤tk {¤e Íq÷eyu ytkƒt zt¤ hu.
‚{u ½u½wh Ítz, y{u Vq÷ztk hk„hk„e hu,
¼u¤tk {¤e Íq÷eyu ytkƒt zt¤ hu.
‚{u ðtòu ðtÞhtu, y{u „e‚ {Äwhtk „tþkw hu,
¼u¤tk {¤e Íq÷eyu ytkƒt zt¤ hu.
‚{u Œuþtu V¤ {Äqhtk, …týeztk y{u …tþwk hu,
¼u¤tk {¤e Íq÷eyu ytkƒt zt¤ hu.
ðuXe ðË{tu ‚zftu, ‚{u AtkÞ {Äwhe Œtu Au hu,
¼u¤tk {¤e Íq÷eyu ytkƒt zt¤ hu.
…ÚÚth fuht ½tð Ëne™u, V¤ {Äwhtk Œtu Atu hu,
¼u¤tk {¤e Íq÷eyu ytkƒt zt¤ hu.
niÞt{tk rn‚ Ähe™u Ëti™wk ¼÷wk fhþwk hu,
¼u¤tk {¤e Íq÷eyu ytkƒt zt¤ hu.
s„™t ykÄth{tk ¿tt™ßÞtu‚ s÷tðþwk hu,
¼u¤tk {¤e Íq÷eyu ytkƒt zt¤ hu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
1

y{u þuheyu h{‚tk ƒt¤,
y{tu™u Ëti h{ðt ãtu™u.
™t™fze „wœe h{‚e ™u fqŒ‚e,
{™{tk ™u {™{tk {÷ftÞ.
…Ã…t „hS™u ¼÷u ƒef ƒ‚tðu ƒÄe,
¼÷w¼tu¤wk nËe Œtuze òÞ... y{tu™u....
ƒt¤wztk ytðu, ¾tðt™wk ÷tðu,
Wòýe fhþwk y…th,
fSÞtu ™ fhþtu {„™ftft ‚{u,
{M‚e ™t fhþwk ÷„th... y{tu™u....
ŒtŒt ytðu, ŒtŒe ytðu, ƒq{tu …tze Ëti™u ƒtu÷tðu,
ft™u ™ …z‚tu ËtŒ,
÷t÷eÞtu fq‚htu ¼Ë‚tu ytðu,
zhe zhe ¼Syu ¼„ðt™... y{tu™u....
VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
2

3. niÞt{tk ntuÞ nt{ yux÷wk....

ft¤e ‚u ftuÞ÷™t f÷hð™u Íe÷ðt,
ntÚt-…tk¾ fhe «Ëth,
h¾u™u ytðu yu f÷hð y{ ntÚt{tk,
þuheyu ˽¤u ðnU[tÞ... y{tu™u....
„wYS ytð‚t, ðth‚t {tkz‚t,
¼ýðt™wk ƒnw {™ ÚttÞ,
h{ðt™wk {u÷e™u Œz Œz Œtuz‚tk,
{tðze™e „tuŒ{tk Ëk‚tÞ... y{tu™u....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
3

ytðtu, ™t™tk ¼q÷ftk hu, Íq÷tu zt¤u zt¤,
™nª hu ytðu ftuE Zqkfzwk.
Íq÷‚tk Íq÷‚tk …ð™ {eXtu ¾tEþwk,
¾z¾z‚tk …tkŒzt™tk „e‚tu Ëwýeþwk,
„e‚ztk „tEþwk Ëti ËtÚt{tk hu.. ËtÚt{tk hu,
÷t„u ™nek ftuE™u yuf÷wk.
ytkƒ÷e™t ft‚ht Ítzu [ze ¾tEþwk,
…e¤e …e¤e htÞý ðeýe ðeýe ¾tEþwk,
MðtŒ yu™tu ¾x{Äwhtu hu... {Äwhtu hu,
™nª hu ytðu ftuE ƒtu÷‚wk.
¾txe {Äwhe ÷e÷e fuhe hu ‚tuzeþwk,
¾txtk ™u ‚qhtk ¾xq{ztk ¾tEþwk,
Xufzu Xufeþwk {tuxtk zwk„ht hu.... zwk„ht hu,
niÞt{tk ntuÞ ‘nt{’ yux÷wk.
Xkzt Xkzt, [tuϾt[x …týe{tk ™tneþwk,
„u÷{tk ytðe AƒArƒÞtk fheþwk,
¾tEþwk, ¾u÷þwk, yt¤tuxþwk hu... yt¤tuxþwk hu,
yt¤tuxu su{ …u÷wk ¾tu÷fwk.
VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
4

4. [fe htýe

5. ntk hu y{u h{ðt øÞt ‚tk

™Œe Ëhtuðh ‚¤tð …t¤u.
Atuhtk Ëti h{ðt øÞt‚tk.
½tx …ý òuÞtk,
ðtx …ý òuÞtk,
òuÞt y{u Atuhtk Lnt‚tk... ™Œe Ëhtuðh....
™Œe ¼h…qh Au,
‚¤tð ¼h…qh Au,
ft[ suðtk …týe y{u ŒeXtk... ™Œe Ëhtuðh....
½xt ½™½tuh Au, [e¥tztk fuhe [tuh Au,
…k¾e Ëti „e‚tu „t‚tk... ™Œe Ëhtuðh....
nhýtk y{u òuÞtk, ËË÷tk y{u òuÞtk,
…hŒuþe …k¾e y{u ŒeXtk... ™Œe Ëhtuðh....
™Œe rf™thu,
Ítzðtk zt¤u,

nu [fe htýe, ytðtu ™u ÷k„ze h{ðt,
nu [fe htýe, ‚{™u ‚tu Íeýe Íeýe ytk¾ Au,
nu [fe htýe, ‚{™u ‚tu ™t™e ™t™e [tk[ Au,
nu [fe htýe, ytðtu ™u ÷k„ze....
nu [fe htýe, ytðtu™u yufztu ½qkxðt,
nu [fe htýe, ‚{™u ‚tu …txe-…u™ ŒEþ hu,
nu [fe htýe, …„{tk ‚tu …u™ Ähe ÷¾òu,
nu [fe htýe, ytðtu™u yufztu....
nu [fe htýe, ytðtu™u ¾e[ze htkÄðt,
nu [fe htýe, ‚{™u [tu¾t™t Œtýt ŒEþ hu,
nu [fe htýe, ytðtu™u ¾e[ze...
nu [fe htýe, ytðtu™u {thu Ëk„ ™t[ðt,
nu [fe htýe, ‚{™u ‚u ytk„ýwk ŒEþ hu,
nu [fe htýe, Xw{f Xw{f ™t[òu,
nu [fe htýe ytðtu™u {thu Ëk„ ™t[ðt....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
5

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
6

6. Y…t¤e …he

nª[ft nª[fðt {tkzât... ™Œe Ëhtuðh....
xufhe y{u fqãt,
{™¼he ¾uÕÞtk,
AƒAƒ fhðt {tkzâtk... ™Œe Ëhtuðh....
…týe QAtéÞtk,
Äqƒtft {tÞto,
zqƒfe ÷uðt ÷tøÞt...™Œe Ëhtuðh....
Ae…÷tk y{u ðeÛÞtk,
hu‚e{tk hBÞtk,
…týe™t Sðtu òuÞtk ™t™tk...™Œe Ëhtuðh....
…k¾e f÷hðu,
ðtÞw ðtkˤeyu,
Ëqh Ëh„{™t {tÛÞtk...™Œe Ëhtuðh....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
7

…heytu™tu ½tx Yztu …heytu™tu ½tx,
ytu «¼w {™u ŒE Œuòu …he fuhtu ½tx
…tk¾tu «Ëthe yu, {Ä{eXwk nË‚e,
{™¼he {týtu yu™e þtu¼t y™uhe,
ͤn¤ ͤf‚e, {™ztk nhe òÞ (h)
ytu «¼w {™u....
Ätu¤e Ätu¤e …tk¾tu yu™e, ðtkfzeÞtk ðt¤ Au,
„sht fuht fkfý, {tÚtu Vq÷tu™tu ‚ts Au,
Y…uhe ÍtkÍh yu™t, ¾™f ¾™f ÚttÞ (h)
ytu «¼w {™u....
‚thf {Zu÷e, …nuhe ‚uýu ytuZýe,
Y…uhe ftuh yu™e Ëtu™u szu÷e,
™eh¾e yu™u ytk¾tu, …÷f …÷f ÚttÞ (h)
ytu «¼w {™u....
ytftþu Qzsu, [tkŒt ËtÚtu h{su,
niÞu Au ytþ yuðe þ{ýwk ƒ™e ytðsu,
þ{ýtk{tk h¾u, ‚thtu ËtÚt {¤e òÞ (h)
ytu «¼w {™u....
VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
8

7. ðx™tuu fxftu

8. ƒt¤f™u „{‚wk Íhýwk

{the {tze™tu Ônt÷™tu fxftu,
òýu nwk ‚tu ðx™tu fxftu.
{tÁk ™ðwk ™ðwk þxo ™u …uLx Au,
ËtÚtu ƒtkæÞtu [f[f‚tu ƒuÕx Au
{the {tze™tu....
{the {B{eyu ŒeÄe yuf nux Au,
h{ðt™u ŒeÄwk yuf ƒux Au,
{the {tze™tu....
…Ã…t ÷tÔÞt þqx ™u ƒqx Au,
÷t„u òýu …iËt ÷¾÷qx Au,
{the {tze™tu....
hk„hk„e {ò™e ŒeÄe xtE Au,
yŒt {the y™uhe AtE Au,
{the {tze™tu....
Ësu÷ ƒkŒt™tu swytu Yytƒ Au,
s‚tk ytð‚tk fhu Ëti Ë÷t{ Au,
{the {tze™tu....

…u÷wk Íhýwk {™u „{‚wk
yu ‚tu Út™„™ ðnu‚wk òÞ hu .... Íhýwk {™u
yu ‚tu nhýt …uXu Xuf‚wk
yu ‚tu f÷f÷ fh‚wk òÞ hu .... Íhýwk {™u
yu Íhýtk™u {thu ¾t¤ðwk Au
…ý ÍtÕÞwk ™ Í÷tÞ hu .... Íhýwk {™u
{thu Íhýtk ËtÚtu òô Au
yu ‚tu yuf÷wk ðnu‚wk òÞ hu .... Íhýwk {™u
{thu Íhýtk suðwk Úttô Au
nwk Útk¼w ™ne ÷„th hu .... Íhýwk {™u
nwk Íhýtk suðtu ðneþ hu
nwk …¤…¤ yt„¤ sEþ hu .... Íhýwk {™u

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
9

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
10

9. …‚kr„Þtk hk„hk„e

10.

ytÔÞtu rþÞt¤tu, ÷tÔÞtu Xkze hu Xkze,
{eXtu ÷t„u Au rþÞt¤tu.
y{u ftux …nuÞtuo Q™™tu,
xtu…e {tuò …nuÞto Au Q™™t,
y{u Vheyu {V÷h ðªxt¤e, ðªxt¤e,... {eXtu...
ftuE þt÷ ftuE Mðuxh …nuh‚tk,
ftuE ftu÷Ët ˤ„tðe ‚t…‚t,
y{u h{eyu Xkze™u ¼„tze, ¼„tze ... {eXtu...
{tze ‚÷ fuht ÷tzw yt…‚tk,
{tze ftu…htk ™u „tu¤ ¾ðztð‚tk,
y{u ¾tE™u hnu‚tk W{k„e, W{k„e... {eXtu...
y{™u þt¤tyu s‚tk yu htuf‚tu,
yu yt¾t þheh™u Äúwòð‚tu,
‚zftu ÷t„u Au Ëti™u {Ä{eXtu, {Ä{eXtu... {eXtu...
‚t…ýt nthu yu ™uztu ƒkÄtð‚tu,
rŒðË xqkftðe ht‚ ÷kƒtð‚tu,
y{u Q…zâtk þt¤tyu Œtux {qfe hu {qfe... {eXtu...

ftuE ht‚tk ™u ftuE ÷e÷uhtk, …‚kr„Þtk hk„hk„e,
{U ‚tu yt{ ‚u{ ¼xfe …eAtÛÞtk, …‚kr„Þtk hk„hk„e,
{tht ƒt„{tk yt{‚u{ ½q{‚tk, …‚kr„Þtk hk„hk„e,
òýu ytftþ{tk Íq{‚t ‚tht, …‚kr„Þtk hk„hk„e,
yu™e …tk¾tu {nª …[hk„e x…ftk, …‚kr„Þtk hk„hk„e,
yu™u ™ðhk„e Vq÷ztk „{‚tk, …‚kr„Þtk hk„hk„e,
÷t„u yuf{ufÚte [ZeÞt‚tk, …‚kr„Þtk hk„hk„e,
™t™t ¼q÷ftk™u ƒnw yu „{‚tk, …‚kr„Þtk hk„hk„e,
yu‚tu Vq÷tu™t S„he ¼uhtk, …‚kr„Þtk hk„hk„e,
Ëk„u h{ðt …ý ™t ytðu ytuhtk, …‚kr„Þtk hk„hk„e,
yu‚tu Vq÷ fuht …rh{÷ …e‚tk, …‚kr„Þtk hk„hk„e,
yu™t „wks™ {™™u nh‚tk, …‚kr„Þtk hk„hk„e,
yu ‚tuu nhŒ{ ntÚt‚t¤e Œu‚tk, …‚kr„Þtk hk„hk„e,
yu ‚tu yt™kŒu, WÕ÷tËu h{‚tk, …‚kr„Þtk hk„hk„e,.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
11

ytÔÞtu rþÞt¤tu ÷tÔÞtu Xkze

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
12

11. ™¼{tk …‚k„ ¼hu hk„tu¤e

12. „t{™e ¼t„tu¤

{tht {™zt™u ÷t„u yr‚ ÃÞthe,
{tht „t{™e f¤tÞu ÷ ¼t„tu ¤ (h)
½xt ðz÷t™e AtE ½u½qh Au (h)
ntu... ðzðtEytu yze ™e[u Auf Au (h)
nª[ftu nª[e ðt‚tu™u ðt„tu¤wk... {tht...
ƒÄtk Ítzðtk ÷t„u Ônt÷t ¼tEƒkÄ (h)
ntu... s„sq™tu y{thu y™wƒkÄ Au (h)
y{u niÞt™u ht¾u ƒnw ¾U[e... {tht...
‚¤tð fuhtk …týe, hk„tu ™e‚h‚tk (h)
ntu... Ëtu™÷ ðhýt ‚thf Íh‚tk (h)
™eh¾e {™zwk fŒe ™t Äht‚wk... {tht...
hk„hk„e …k¾e™tu ÷tøÞtu {u¤ Au (h)
ntu... ÷t„u òýu Sð™ ‚hƒtu¤ Au (h)
…tAwk fu{ fhe ðt¤wk, nu {™ ? ...{tht...
ƒ‚f ™u {tuh™tu fuðtu Ëw{u¤ Au (h)
ntu... ¼tð ƒÄt™tu fuðtu r™¼uo¤ Au (h)
Ônt÷tu {tun™ ð„tzu òýu ðuýwk... {tht....

™¼ yt¾wk, …‚k„u ¼h[f hu,
…‚k„ {thtu þtuæÞtu, þtuæÞtu Þu ™t szu.
Ët„{xu f…tÞu ÷t÷, …e¤e, ¼qhe ™u …[hk„e,
ytftþ òýu ðthu ™u ðthu …zæÞt fhu.
Qkzu …‚k„ ½ýtk hk„hk„e, ¼hu hk„tu¤e,
ytftþ ™e÷wk, þtuæÞwk, þtuæÞwk Þu ™t szu.
…‚k„ ÷qkxu ftuE, ÷qkxu ftuE Œtuhe,
ytftþ yt¾wk ‘ft…tu ft…tu’ Úte „qkßÞt fhu.
…‚k„ {thtu yuðtu hnu yzk„e, ƒtðu Äe¾e Äqýe,
…‚k„ {thtuu ftÃÞtu, ftuEÚte f…tÞ ™nª.
{tze yt…u ÷tzw, …qzt ™u [efe,
˾t, ˾e, {™{qfe ƒË ¾tÞt fhu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
13

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
14

13. ƒnw „{u

ƒnw „{u... ¼tE ƒnw „{u...
yt ¾¤¾¤ ðnu‚t Íhýtk (h)
yu Y{Íq{ Íq{ðt ytðu ‚tu,
ƒnw „{u ¼tE ƒnw
yt ™¼{tk ½q{‚tu [tkŒr÷Þtu (h)
yu h{‚tu h{‚tu ytðu ‚tu,
ƒnw „{u ¼tE ƒnw
yt yt¼{tk Œtuz‚e ðtŒ¤eytu (h)
yu …týe ¼he ¼he ÷tðu ‚tu,
ƒnw „{u ¼tE ƒnw
…u÷e ™Œe™u ftkXu sEyu hu (h)
íÞtk Ae…÷tk {¤e ytðu ‚tu,
ƒnw „{u ¼tE ƒnw
yt Íh{h Íh‚tu {unwr÷Þtu (h)
‚u ¼ªsðe ¼ªsðe ™t¾u ‚tu
ƒnw „{u ¼tE ƒnw

14. ËMËthtýt

ËMËthtýt, ËMËthtýt, ÷t„u ƒnw Y…t¤t hu,
VhVh fh‚e Ätu¤e ÷tkƒe {qkA hu... ËMËthtýt...
ht‚e ht‚e ytk¾ ™u,
ft™ Ëhðt Ëhðt hu.... ËMËthtýt...
™t™t ™t™t …„ ™u,
ðtkfe ðtkfe …qkA hu... ËMËthtýt...
huþ{ huþ{ Y Ëhe¾t,
ðt¤ ÷eMËt ÷eMËt hu... ËMËthtýt...
ð™™t htýt ®Ën™u, {tuxe ŒeÄe {t‚ hu... ËMËthtýt...
ftÞt ÷t„u ™t™e ™t™e,
ƒwÂØ yt¼ Ëhe¾e hu... ËMËthtýt...
yt„¤ ðÄu ËMËt …uXu,
ƒ¤ fh‚tk ƒwÂØ hu... ËMËthtýt...
™t™t ¼÷u ƒt¤ ‚{u Ëti,
ƒwÂØ{tk Atu {tuxt hu... ËMËthtýt...

„{u.

„{u.

„{u.

„{u.

„{u.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
15

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
16

15. ¿tt™„k„t

16. AtkÞztu ÷t„u Au Ônt÷tu

[t÷tu, [t÷tu r™þt¤, ¿tt™„k„t ðnu‚e òÞ.
rð™Þ, rððuf, ™ufeÚte, ¾tuƒu ¾tuƒu ¼he÷tu,
¿tt™„k„t ðnu‚e òÞ,
…txe…u™ ÷E™u, ™t™t ¼q÷ftk „Túhne ÷tu,
¿tt™„k„t ðnu‚e òÞ,
„t‚tk ÚtE™u „w÷‚t™, nË‚tk h{‚tk …t{e ÷tu,
¿tt™„k„t ðnu‚e òÞ,
ft¤e ¼÷u hne hu M÷ux, Au Wòþ fuhe ¼ux,
¿tt™„k„t ðnu‚e òÞ,
„wY M™unÚte ¼ýtðu, ¼ýe „ýe Ëti …t{tu,
¿tt™„k„t ðnu‚e òÞ,
htus þt¤t{tk ytðe, {qÕÞtu ËtÚtu „úne ÷tu,
¿tt™„k„t ðnu‚e òÞ,

ft¤Ít¤ „h{e{tk AtkÞztu ÷t„u Au Ônt÷tu
™t™fe [f÷e ËŒtÞu h{‚e (h)
ntu÷tk ™u ÷u÷tk nh¾tÞ.... AtkÞztuu ÷t„u....
ftuÞ÷ htýe „tyu {eXu ht„u (h)
…tu…x, {u™t {÷ftÞ.... AtkÞztuu ÷t„u....
{tuh÷tu xnwfe Ëti™u ƒtu÷tðu (h)
…k¾e™tu {u¤tu ¼htÞ.... AtkÞztuu ÷t„u....
AtkÞztu Œu¾e …þw Œtuze ytð‚tk (h)
r™htk‚u rðËt{tu ÚttÞ.... AtkÞztuu ÷t„u....
™t™ft ƒes{tkÚte Ítz {tuxw Útt‚wk (h)
yu™u ‚u þeŒ™u f…tÞ.... AtkÞztuu ÷t„u....
V¤, Vq÷, ÷tfztk ™u {eXtu AtkÞztu (h)
‚Y …hrn‚fthe fu’ðtÞ.... AtkÞztuu ÷t„u....
‚Y fuhe ¼tð™t ÓŒÞu Äheyu (h)
¼÷t™wk ¼÷wk ÚttÞ.... AtkÞztuu ÷t„u....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
17

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
18

17. ËVtE ftÞo

18. ‘y{u ‚thtk ƒt¤ {tze’

nt÷tu nt÷tu hu nt÷tu nt÷tu hu,
nt÷tu nt÷tu hu nt÷tu nt÷tu hu,
÷E Ítzw ËVtE fhtu ËtÚt{tk hu,
nt÷tu nt÷tu hu...
ht¾tu [tuϾtk rðãt fuht Ät{™u hu,
nt÷tu nt÷tu hu...
[tuϾtk ‚™, {™ ™u Ät{{tk «¼w ðËu hu,
nt÷tu nt÷tu hu...
÷e÷u ‚tuhýeyu rðãt Ät{ Ëòðtu,
nt÷tu nt÷tu hu...
hk„ hk„e Vq÷ fuhtk Atuz ðtðeyu,
nt÷tu nt÷tu hu...
þt¤t fuht ƒt„™t Vq÷ ƒ™eyu,
nt÷tu nt÷tu hu...
Sð™ƒt„{tk {eXe {nUf ¼heyu,
nt÷tu nt÷tu hu...

™t™tk Aeyu {tuxtk y{u ÚtEþwk
y{u ‚thtk ƒt¤ {tze, y{u ‚thtk ƒt¤
ò‚u LntEþwk, „e‚ {Äwhtk „tEþwk
y{u ‚thtk ƒt¤ {tze, y{u ‚thtk ƒt¤.
nË‚tk h{‚tk r™þt¤u Ônu÷tk òEþwk,
y{u ‚thtk ƒt¤ {tze, y{u ‚thtk ƒt¤,
æÞt™ ŒE™u {tze y{u ¼ýþwk,
y{u ‚thtk ƒt¤ {tze, y{u ‚thtk ƒt¤.
„wÁS r[kæÞw ft{ {¤e™u fhþwk,
y{u ‚thtk ƒt¤ {tze, y{u ‚thtk ƒt¤,
‚U ŒeÄu÷t „wýÚte yð„wý Ätuþwk,
y{u ‚thtk ƒt¤ {tze, y{u ‚thtk ƒt¤.
ðeh ƒ™þwk, Ëti Ëhe¾tk „ýþwk,
y{u ‚thtk ƒt¤ {tze, y{u ‚thtk ƒt¤,
Äeh ƒ™þwk, Ëuðt Ëti™e fhþwk,
y{u ‚thtk ƒt¤ {tze, y{u ‚thtk ƒt¤.
M‚wr‚ fh‚tk «¼w {rn{t fhþwk,
y{u ‚thtk ƒt¤ {tze, y{u ‚thtk ƒt¤,
ft{ fhe™u Ws¤t y{u ÚtEþwk,
y{u ‚thtk ƒt¤ {tze, y{u ‚thtk ƒt¤.
¼ýe „ýe™u þt‚t ‚™u ŒEþwk,
y{u ‚thtk ƒt¤ {tze, y{u ‚thtk ƒt¤

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
19

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
20

19. Y…t¤wk …‚kr„Þwk

20. Sð™ fheyu ‚usðk‚t

ntkhu y{u ¼tøÞtk,
ðu„e÷t ðtÞw ftuhu;
hu Íhý …Aztxu,
{Äwht hýfthu;
fu …k¾e f÷hð‚tk.....
ntkhu y{u ™tåÞtk,
½uÄqh ðz÷t Ítzu;
fqŒ‚t ðt™h …uXu,
{tÞt fuhe Œtuhu;
fu [hý y{ Út™„™‚t......
ntkhu y{u Qzâtk,
…he fuht Ëk„u,
niÞt™t W{k„u,
„„™™e rðþt¤u,
‚th÷eÞt ͤn¤‚t.....
ntkhu y{u ¼ÛÞt,
ntukþu ™u ntukþu;
„wY™t ¿tt™Œt™u,
©æÄt fuhe Œtuhu
fu Sð™ y{ ‚usðk‚t.....

…‚kr„Þwk hu …‚kr„Þwk hu...
ƒt„u ƒt„u Vh‚wk hu,
Vq÷tu™u yu [q{‚wk hu,
yu Úttfu ™nª ÷„th hu... …‚kr„Þwk hu...
hk„ƒuhk„e …tk¾tu þtu¼u,
™{ýwk ™{ýwk ™tswf ÷t„u,
Yzwk Y…t¤wk þ{ýwk ÷t„u,
yu™u „{‚e Vq÷ …ht„ hu... …‚kr„Þwk hu...
{r™Þtu Œtuzu, ÷tr÷Þtu Œtuzu,
furð™ Œtuzu, ¼Þ÷w Œtuzu,
…‚kr„Þt™e …qkXu ÷t„u,
yu …fzâwk ™ …fztÞ hu... …‚kr„Þwk hu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
21

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
22

21. ¼÷u hÌttk y{u ™t™t....

22. Ëw„he fuÁk fti‚wf

y{u ¼÷u hÌttk hu ™t™tk ƒt¤,
y{u {™ {qfe™u ¼ýþwk hu.
Sð™ ÍkÍtðt‚ {nª y{u,
Ët{t ™ehu ‚hþwk hu,
«¼w «r‚ ©æÄt y¾qx hu,
fŒe ™nek y{u zhþwk hu.
rðÄ rðÄ ¼Þtuo Œuþ y{thtu,
ŒuþËuðt{tk Íqfðwk hu.
„rh{t ¼hu÷tu ¼th‚ ÃÞthtu,
r™‚ yu™wk neh ò¤ðþwk hu.

Ëw„he fhu fti‚wf {tuxwk... {tuxwk...
Ëw„he ™t™e ™u Wã{ {tuxtu.. {tuxtu... Ëw„he fhu...
f÷t{tk ™t {¤u òuxtu... òuxtuu... Ëw„he fhu...
Ëk…e™u ™ez™u Ëòðu... Ëòðuu... Ëw„he fhu...
ytAtk …e¤u hk„u þtu¼u... þtu¼u... Ëw„he fhu...
™{ýe ™u ¼tðf ¼tËu... ¼tËuu... Ëw„he fhu...
Ëk½u hne fhu f÷þtuh... þtuh... Ëw„he fhu...
Ëk…, Wã{ fuhtu {rn{t...„tyuu... Ëw„he fhu...
yuf÷e yxw÷e ftuE’Œe ŒeXe...? ŒeXe... ?
Ëw„he fhu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
23

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
24

23. ðtŒ¤ „hsu, ðes¤e [{fu

24. þt¤t - ‘yuf Sðk‚ ƒt„’

™t™e r™þt¤, {the ™t™e r™þt¤,
¼ý‚t y{u Ëti ™t™uhtk ƒt¤.
þt¤t{tk {tze þthŒu ËtuntÞ,
rðãt™e ßÞtu‚ yu{tk s÷‚e ËŒtÞ,
{the þt¤t{tk {tuxwk [tu„t™,
ƒt¤wztk h{‚t, {týu WÕ÷tË.
r™þt¤u Vh‚u ƒ™tÔÞtu ftux,
{tkne ðtÔÞt Au Vq÷ fuht Atuz.
Ëðthu ytðe y{u …t‚tk …týe,
Vu÷tðe Vq÷tuyu Ëw„kÄ Ëthe,
ytðe þt¤t{tk, ÷E™u Ítzw,
[tuϾwk [ýtf nwk fhðt {tkzwk,
„e‚tu {Ít™t …k¾e „tyu;
ƒt¤ f÷hð{tk þt¤t „tsu.
™t™ftu ™Úte ytÔÞtu nswÞu fu{ ?
þt¤t ™nª ÷t„u fŒe ‚{™u su÷.

˾e, {the ƒu™e ½ýeyu „¼htE „E.
ðtŒ¤ „hsu Au „z „z „z
Äúqsu Au Äh‚e Ä{ Ä{, Ä{,
ðes¤e [{fu Au [{ [{ [{
˾e {the ƒu™e Äýeyu „¼htE „E.
ðtÞht ðªÍtÞ Au Ë{ Ë{ Ë{
ð»tto ðhËu Au Í{ Í{ Í{,
òýu Ëk„e‚ hu÷tÞ {eXwk {Ä, {Ä, {Ä,
{thtk f…ztk ¼ªòE òÞ, Íx, Íx, Íx
˾e {the ƒu™e ½ýeyu „¼htE „E
ð»ttohtýe ytðu h{, h{, h{,
¾u‚htuu ÚttÞu ÷e÷tk hk„, hk„, hk„,
Atuhtk ™t[u „tÞu Út™, Út™, Út™
˾e {the ƒu™e ½ýeyu „¼htE „E.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
25

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
26

25. y{u ™t™uhtk ƒt¤

26. [tkŒr÷Þtu

yt ¾¤¾¤ ðnu‚t Íhýtk (h)
yu Y{Íq{ Íq{ðt ytðu ‚tu,
ƒnw „{u ¼tE ƒnw „{u.
yt ™¼{tk Äq{‚tu [tkŒr÷Þtu (h)
yu h{‚tu h{‚tu ytðu ‚tu,
ƒnw „{u ¼tE ƒnw „{u.
yt yt¼{tk Œtuz‚e ðtŒ¤eytu (h)
yu …týe ¼he ¼he ÷tðu ‚tu,
ƒnw „{u ¼tE ƒnw „{u.
{the þt¤t{tk yuf ytkƒr÷Þtu (h)
‚u™u fuhe {eXe{eXe ytðu ‚tu,
ƒnw „{u ¼tE ƒnw „{u.
…u÷t Ëe{u hͤ‚tk ƒt÷wztk (ht
‚u ¼ýðt Œtuze Œtuze ytðu ‚tu,
ƒnw „{u ¼tE ƒnw „{u.
…u÷e ™Œe™u ftkXu sEyu hu (h)
íÞtk Ae…÷tk {¤e {¤e ytðu ‚tu,
ƒnw „{u ¼tE ƒnw „{u.
yt Íh{h Íh‚tu {unwr÷Þtu (h)
‚u ‚™{™ ¼ªsðe ™t¾u ‚tu,
ƒnw „{u ¼tE ƒnw „{u.

y{u Ônt÷uhtk, ƒt¤ «¼w ‚thtk hu,
y{u ¼tu¤uhtk ƒt¤ «¼w ‚thtk hu.
r¾ÕÞtk r¾ÕÞtk y{u Ëti r¾ÕÞtk hu,
‚the ytrþ»tu y{u Ëti r¾ÕÞtk hu,
{ntÕÞtk {ntÕÞtk y{u {ntÕÞt hu,
‚tht ¾tu¤t{tk y{u Ëti {ntÕÞtk hu,
÷usu ÷usu ‚wk y{ Ëk¼t¤ hu,
¼q÷tu ¼q÷e™u y{tu™u Ëk¼t¤ hu,
Œusu Œusu y{tu™u ËŒTƒwÂæÄ hu,
ƒwÂæÄÚte fheyu þwÂæÄ hu.
®ËåÞwk ®ËåÞwk ‚{u ®ËåÞwk hu,
y{ ytí{t™u ƒ¤ ‚{u ®ËåÞwk hu.
ðkŒ™ fheyu «¼w hu÷tÞ hu,
‚thtu «u{ y{ …h hu÷tÞ hu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
27

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
28

27. nwk ¼ýðt™e

28. …he fuht Œuþ{tk

fwŒh‚ ¾tu¤u …k¾e ƒ™e {wõ‚ „„™u Qzðt™e
nwk ¼ýðt™e
ztpõxh ƒ™e, ™Ëo ƒ™e ŒŒeo™e Ëuðt fhðt™e
nwk ¼ýðt™e
{t‚t r…‚t™e Ëuðt fhe ‚u{™tu y¾qx «u{ …t{ðt™e
nwk ¼ýðt™e
{u¤ðu÷ ¿tt™ Útfe nwk Ë{tsËuðt fhðt™e
nwk Ëurðft ƒ™ðt™e
{tuxe ÚtE {tƒt…™wk ÷t÷™…t÷™ fhðt™e
nwk ƒt¤ftu™u ¼ýtððt™e
Eïhf]…tyu ™ðSð™™e fuze fkzthðt™e
nwk yŒfuÁk fkEf fhðt™e
¼ý‚h Útfe s„ fuÁk [ý‚h nwk fhðt™e
nwk ½zðiÞtu ƒ™ðt™e.

òðwk Au {thu ‚tu …he fuht Œuþu,
[nwk íÞtk ÃntU[ðt ðtŒ¤™e ðtxu.
¼÷t, ytu ðtŒ¤ ÷E òytu {ws™u,
òðwk Au {thu ‚tu …he fuht Œuþu.
…heytu Ëti Qzu™u Íq{u {¤e™u,
…heytu Ëtinu ™u {tÁk {™ BntuÞu.
÷…t‚e Aw…t‚e ðes …uXu ‚tu ‚u,
ð¤e …tAe ytðe Íq÷t{tk Íq÷u ‚u.
…he {ws™u ÷i rðnh ƒúñtkzu,
Ëqhs, [kÿ, ‚tht Ë{e…u ÷i òsu.
ËkæÞt™t hk„tu, [tkŒ fuht ‚usu,
̓f‚t ‚tht ¼hðt ‚wk Œusu,
½h …hu {tht ytðsu ‚wk ËtÚtu,
n¤eþwk, ¼ýeþwk, h{eþwk Ëk„tÚtu,
¼ýeþwk, „ýeþwk ™u Ëuðt fheþwk,
{t™ð fuht {q÷™u {q÷ðþwk.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
29

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
30

29. ½h{tk ‚tu ƒË ™Úte „{‚wk

½h{tk ‚tu ƒË ™Úte „{‚wk.
Œtuzeyu, nh¾eyu, Vheyu, fqŒeyu,
Ae…÷tk ðeýeyu, …ÚÚthtu ðeýeyu,
„e‚ztk „tEþwk ËtÚt{tk hu, ËtÚt{tk hu,
½h{tk ‚tu ƒË ™Úte „{‚wk.
ð™ ð™ ½q{þwk „e‚ …k¾e™t Ëwýþwk,
Íhýtk fuht ™eh{tk AƒArƒÞtk fhþwk,
zt¤u zt¤u ¾tEþwk nª[ft hu, nªk[ft hu,
½h{tk ‚tu ƒË ™Úte „{‚wk.
{eXtk {Äwhtk ð™V¤ ¾tEþwk,
ð™ fuht «týe™e ¼u¤t ¼¤eþwk,
nhþwk, Vhþwk, rfÕ÷tu÷þwk hu, rfÕ÷tu÷þwk hu,
½h{tk ‚tu ƒË ™Úte „{‚wk.

nt÷tu™u ¼uÁk ytuhtk ytðtu hu, ytuht ytðtu hu,
½h{tk ‚tu ƒË ™Úte „{‚wk.
hu‚™t Z„{tk ½h - ½h h{þwk,
½h fuht ytk„ý{tk Vq÷ztk QAuhþwk,
¾tuƒ÷u …týeztk …tEþwk hu, …tEþwk hu,
½h{tk ‚tu ƒË ™Úte „{‚wk
hu‚e fuht ÷tzðt ƒ™tðþwk, QAt¤þwk,
fqkzt¤t fhþwk ™u …týeztk ¼hþwk,
nt÷tu™u h{eyu ÷k„ze hu, ÷k„ze hu,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
31

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
32

30. f÷hð™t Œuþ{tk...

31. swytu ƒt¤wztk

ftuÞ÷ ƒtu÷u fq nq fq nq (h)
ytu ntu ntu... [t÷tu f÷hð™t Œuþ{tk...
ft„zt™wk ftft, fqfzt fuÁk òuh ƒnw (h)
ytu ntu ntu... [t÷tu f÷hð™t Œuþ{tk...
fƒq‚h™wk ½q ½q ½q (h)
[ª [ª [ª [ª [f÷e fuÁk (h)
ytu ntu ntu... [t÷tu f÷hð™t Œuþ{tk...
÷u ÷u ÷u ÷u ÷u÷wztk™wk (h)
f÷ƒ÷ f÷ƒ÷ ftƒh fuÁk (h)
ytu ntu ntu... [t÷tu f÷hð™t Œuþ{tk...
…tu…x fhu Äe{tu þtuh (h)
ntu÷tu fhu Au f÷þtuh (h)
ytu ntu ntu... [t÷tu f÷hð™t Œuþ{tk...
xunkwf xunwkf fh‚tu {tuh (h)
½wðz òýu ht‚™tu [tuh (h)
ytu ntu ntu... [t÷tu f÷hð™t Œuþ{tk...
‚u‚h Œtuzu ‚h ‚h ‚h (h)
ƒ‚f fuÁk zf zf zf (h)
ytu ntu ntu... [t÷tu f÷hð™t Œuþ{tk...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
33

swytu ƒt¤wztk …ð™Y…u,
˽¤u Qz‚tu òWk nw k . ... (h)
¼qht „„™{tk ðtŒ¤ Aðt‚tk (h)
ðtŒ¤ MðY…u nwk Õnuhtðwk
swytu ƒt¤wztk...
Íh{h Íh‚tk ðtŒ¤ {tknu,
ðes ƒ™e ˽¤wk [{ftðwk...swytu...
Ët‚ Ë{kŒh …th fÁk nwk (h)
ytftþu Qk[u Qz‚tu hnwk nwk...swytu...
fu{ fhe nwk Ëk„tÚtu ytðwk (h)
{UŒe ƒ™e ‚ð ntÚtu Ëwftôk...swytu...

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
34

3h. {™{tuuh ønufÞt

…k¾e fuht f÷hðu ̓fe òWk,
{tuh fuhtu xnwftu ƒ™e nwk òôk...swytu...
sk„÷ fuhe ½uhe ½xt{tk (h)
þe‚¤ ÚtE nwk {kŒ Õnuhtðwk ...swytu...
…z½tu ÚtE nwk Ãntzu yÚtztô (h)
rð™tþ fuÁk fthý ™ Úttôk...swytu...
™¼{tk Qz‚t rðnk„tu {tkne (h)
íðhe‚ ƒ™e nwk ðu„ ƒ™tWkk...swytu...
fq÷, ‚hwðh fuhe þtu¼t LÞthe (h)
ËwðtË ƒ™e nwk ˽¤u Vu÷tôk...swytu...
Ëti Sðtu™t Sð™ Útfe hu (h)
ïtËu ïtËu nw k ïËtôk . ..sw y tu . ..
nhòu, Vhòu ƒt¤wkzt ÃÞtht (h)
ftk x t ftk f ht Vq k f e nxtôk . ..sw y tu . ..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
35

yt¼u rfÕ÷tu÷‚tk, [ý¼ý fh‚tk;
hk„ƒuhk„e …u÷tk …k¾e ƒnw „{‚tk.
÷e÷uÁk ½tË yt, …ð™u Õnuht‚wk;
‚u™t …h h{ðt™u {™ ÷÷[t‚wk.
[tu{uh ¾e÷‚tk …[hk„e Vq÷ztk;
½q{‚tk …‚kr„Þt {™zwk Bntu‚tk.
¼htÞu÷ ™eh {nª ftkfhe[t¤tu fh‚tk;
„tu¤„tu¤ [fht‚tk …týe ƒnw „{‚tk.
¼qht ytftþu x{x{‚tk ‚th÷t;
[tkŒ fuht ysðtþu ƒt¤wztk n»tto‚tk.
¾u‚h ¾u‚h Bntu÷t‚t {tu÷ ™u;
nh¾½u÷t Sðtu {nª, {™{tuh ønufÞt.
VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
36

33. ËhMð‚e Ät{{tk [t÷tu

34. W™t¤tu ytÔÞtu „h{tðtu ÷tÔÞtu

W™t¤tu ytÔÞtu, „h{tðtu ÷tÔÞtu,
ËqhsŒtŒt hu... ™ y{™u ‚…tðtu (h)
…k¾eztk ytÔÞtk, ‚hË ÷E ytÔÞtk,
ËqhsŒtŒt hu... ™ ftuE™u ‚hËtðtu (h)
…þwztk ¼tk¼hu, …týeztk {tk„u,
ËqhsŒtŒt hu... ™ ftuE™u ‚z…tðtu (h)
ƒhV, fuLze ¾tðt, ƒt¤ ‚hË‚tk,
ËqhsŒtŒt hu... ™ ftuE™u ‚…tðtu (h)
h˼he fuheytu {™ ÷÷[tð‚e,
ËqhsŒtŒt hu... ™ ftuE™u ‚…tðtu (h)
ft¤Ít¤ „h{e ™u ÷q™t ‚u ðtÞht,
ËqhsŒtŒt hu... y{™u ƒ[tðtu (h)
…e‚tk ¾thtk …týe ™u Œu‚tk {eXtk …týe
ËqhsŒtŒt hu... y{ehË …tòu (h)

[t÷tu Œtuzeyu, sEyu Ëti ËhMð‚e Ät{{tk,
htus «¼t‚u «¼w M{he™u,
{tuxuhtk™u ðkŒ™ fhe™u,
„whw ËÚtðthtu …t{‚tk... [t÷tu...
ËhMð‚e Ät{ Au Yzwk Y…t¤wk,
nh…¤ Ëti™wk {™zwk nh‚wk,
{tze, rðãt y{ Ëti Þt[‚tk... [t÷tu...
nË‚tk, h{‚tk, fqŒ‚tk, „t‚tk,
ŒtuÌt÷e yuðe ¿tt™ Ërh‚t,
{u¤ðeyu WÕ÷tË{tk.... [t÷tu...
f[htuðt¤e Ëw½z fhe™u,
Vq÷…t™Úte Ät{ ËS™u,
y{u ŒeÃÞtk ‚tht Ät{{tk... [t÷tu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
37

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
38

35. {™Úte Y…t¤tu ft„ztu

36. yhuhu, {unwr÷Þt...

Ítzu Ítzu ð™u Vh‚tu,
ft¤tu ft¤tu ft„ztu (h)
hk„‚ ¼he Ëk„‚ yu™e (h)
ðuÄf ðuÄf ðtýe yu™e (h)
Ítzu Ítzu....
ft¤e ft¤e …tk¾tu yu™e (h)
½uhe ft¤e [tk[ yu™e (h)
Ítzu Ítzu....
yt¾u yt¾tu ft¤{ªZ òýu (h)
ðtýe yu™e ffoþ òýu (h)
Ítzu Ítzu....
[‚wh™tu [‚wh „ýt‚tu ft„ztu (h)
f…x ™ ht¾u ÷uþ, ft„ztu (h)
Ítzu Ítzu....
ËVtE fh‚tu ËVtEŒth òýu (h)
‚™ ft¤tk, {™Úte Qs¤tu òýu (h)
Ítzu Ítzu....
ƒ„÷tu ‚™Úte Qs¤tu, ft¤wk yu™wk {™ (h)
yuÚte Yztu ft„ztu, hneyu ‚u™u Ëk„ (3)
Ítzu Ítzu....

yhuhu, {unwr÷Þt ‚thtk ƒnw ‚tuVt™,
fu{ fhe òðw {thu nh¾¼uh þt¤t{tk hu ÷tu÷....
yhuhu {unwr÷Þt...
yhuhu, „hsu ðtŒ¤ y…th,
yu™t yðtsu zhe ½h{tk …uËe, ƒuËe hnwk hu ÷tu÷...
yhuhu {unwr÷Þt...
yhuhu, {unw÷eÞt þwk fÁk W…tÞ ?
fe[z{tk ÷…Ëe {tht f…ztk {u÷t ÚttÞ Au hu ÷tu÷...
yhuhu {unwr÷Þt...
þwk fÁk nwk yý„{‚t ðtÞht ðtÞ,
Ët[ðe ytuZwk ‚tuÞu Aºte ft„ztu ÚttÞ Au hu ÷tu÷....
yhuhu {unwr÷Þt...
yhuhu, ‚U ÷eÄt fux÷t ƒÄtk™t ò™?
fh ¾B{t ‚wk, ‚™u nwk rð™ðwk hu ÷tu÷...
yhuhu {unwr÷Þt...
yhuhu, {unw÷eÞt ‚tht ‚u õÞtk Xt{?
s„‚™t Sðtu ‚™u ½uh sðt rð™ðu hu ÷tu÷...
yhuhu {unwr÷Þt...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
39

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
40

37. hòytu …ze

38. «ðuþtuíËð - [t÷tu sEyu r™þt¤{tk

ƒtu÷tðu Au ™t™tk {tuxtk Ëti,
[t÷tu sEyu r™þt¤{tk...
fkfw r‚÷f fhe Qkx„tze{tk ƒuË‚tk,
Ztu÷f ðt„u Z{ Z{ ntu...[t÷tu sEyu...
…Uzt ¾ðztðe {tU {eXwk fhtð‚tk,
nË‚t h{‚t ntu... [t÷tu sEyu...
xtu…e …nuhe y{u ðx¼uh Bnt÷‚t,
òýu Œuþ™u‚t ntuu...[t÷tu sEyu...
™t[‚tk, fqŒ‚tk ytðfth Œu‚tk,
Vq÷ztk …nuhtðe ntu...[t÷tu sEyu...
½kx™t hýfthu y{u …txe …u™ …fze,
Œtuz‚tk Œtuz‚tk ntu...[t÷tu sEyu...
ft÷e ½u÷e ðt‚tu y{u þt¤t{tk fhþwk,
™t™t, ¼tu¤tk, ¼q÷ftk Ëti.....[t÷tu sEyu...
¼ýþwk, „ýþwk ™u ¼ð Qò¤þwk,
nh¾¼uh „t‚tk Ëti...[t÷tu sEyu...

{thu ‚tu ƒË nðu Vhðwk... {thu ‚tu ƒË nðu Vhðwk...
ŒeÄe …heûtt, nðu r™‚ h{ðwk (h)
…u÷t ¼{hzt …uXu {thu ½q{ðwk (h) {thu ‚tu ƒË...
™Œe fuht ftkXzu ™u ‚Áðh™e AtkÞ{tk (h)
…u÷t …k¾e™t f÷hð{tk ¼¤ðwk (h) {thu ‚tu ƒË...
…t¤u÷tu fq‚htu ™u …t¤u÷e „tðze (h)
òýu ÷t„u {™u ƒuW ¼uÁk... {thu ‚tu ƒË...
™t™tk „÷qrzÞtk ™u ™t™e Au ðtAze (h)
yu™e ™t™e ™t™e …„÷e{tk ¼¤ðwk (h) {thu ‚tu ƒË...
fwŒh‚™u ¾tu¤u, {tuh÷t™e ËtÚt{tk (h)
f¤t fhe Út™ Út™ ™t[ðwk (h) {thu ‚tu ƒË...
½q½ð‚t QA¤‚t Ët„h™e ËtÚt{tk (h)
{tuò ƒ™e™u QA¤ðwk (h) {thu ‚tu ƒË...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
41

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
42

39. fuðtu Y…t¤tu {tuh÷tu

40. s„™tu ‚t‚

nu {tze òô nwk ÷E n¤ - ÷tfztk,
nu {tze òô nw k s„‚t‚ ƒ™ðt,
nu {tze {thu ‚u „tu¤ õÞtht fhðt,
{tkne {thu V¤ fuhtk Atuzðt htu…ðtk,

fuðtu Y…t¤tu ËtuntÞ yt {tuh÷tu,
½h™t ytk„ýu ytðu Au {tuh÷tu,
ðtze{tk ™uu ƒt„{tk ytðu Au {tuh÷tu,
ytðe™u fhu hu xnwfth yt {tuh÷tu....fuðtu....
…ªAt Vu÷tðe ™t[‚tu yt {tuh÷tu,
‚t™{tk ™u „t™{tk ht[k‚tu {tuh÷tu,
òuE yu™u ƒt¤ nh¾tÞ yt {tuh÷tu....fuðtu....
yt¼{tk ½™½tuh ðtŒ¤ ½uht‚tk,
ð»tto™t Íh{h Vtuhtk Íh‚tk,
W{k„u fhu hu f÷þtuh yt {tuh÷tu....fuðtu....
f¤t fhe™u Út™„™ ™t[‚tu,
yt™kŒrð¼tuh ÚtE Zu÷™u ™[tð‚tu,
ŒeÃÞwk ‚u™t Sð™™wk ¼tuh, yt {tuh÷tu....fuðtu....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
43

nu {tze Œt‚hzw k Œu s u ntÚt{tk ,
þe¾eþ nw k , ½tË ™u [thtu ft…‚tk ,
fheþ nwk ‚tu ÷e÷wkztk …tkŒztk™u yufXtk,
ytðeþ nwk ‚tu „tÞ™u ™ehý ™ehðt,
nu {tze „tð÷ze ŒqÄ ƒnw yt…þu,
ŒqÄ …e‚tk ƒtnw{tk ƒ¤ ƒnw ytðþu,
nu {tze …z‚h ¾u ‚ htu Au ¾u z ðtk ,
{tk n e {thu ztk „ h - ƒtshe fhðtk ,
nu {tze Œu s u ni Þ t{tk nt{ yu x ÷e,
¼q Ï Þtk ™ e ¼q ¾ ¼t„w k nw k yu x ÷e.
VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
44

41. {thtu …‚k„

4h. Ônt÷t ƒt¤Œuð, {wõ‚ „„™{tk rðnhsu

Œtuze òsu ¼tð ¼t¤e,
Ëtå[u, Œuðe {t™u …tÞu ÷t„e,
„wÁ fuht ytrþ»t …t{e,
nh¾, rðãt …t{e …t{e..... Œtuze òsu.....

{thtu ÷t÷ hk„™tuu …‚k„ Au,
yu ËhËh fh‚tu Qzu Au,
yu ‚tu yt¼u [q{‚tu òÞ hu.... {thtu ÷t÷....
yt¼÷t{tk sk„ òBÞtu Au,
…tk[uyu …u[ ÷ztÔÞt Au,
yu ‚tu …u[ ft…‚tu òÞ hu.... {thtu ÷t÷....

ft÷e-½u÷e ðt‚tu {tkze;
h˼hu÷tk „e‚tu „tsu,
rðnhsu ‚wk …k¾e …uXu..... Œtuze òsu.....

{U ò‚u Œtuhtu …tÞtu Auu,
{Ë{tuxtu …eÕ÷tu ƒ™tÔÞtu Au,
yu ËhËh Ëhfe òÞ hu.... {thtu ÷t÷....

y™k‚ „„™{tk òsu,
Qkzuhe ¾eýtuu{tk òsu,
þtkr‚ ÷tðsu ¾qkŒe ¾qkŒe..... Œtuze òsu.....

¼qrhÞtu ™u ftrhÞtu xtu¤u ðéÞtk,
[hfx ™u r÷Â÷Þtu ¼uxe …zâtk,
yu „w÷tkx {th‚tu òÞ hu.... {thtu ÷t÷....

þtkr‚ ‚ýtu ‘Œq‚’ ‚wk ƒ™su,
s„™u ‚the ytþt ÍtÍe,
ƒ™su ‚wk Ët[tu ftS..... Œtuze òsu.....

{tÁk fnu÷wk yu {t™u Au,
fu{uÞ fhe f…t‚tu ™Úte,
{thu niÞu Qzu „w÷t÷ hu.... {thtu ÷t÷....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
45

sqX ‚ýtu Œe… ƒwÍtðe,
Œusu Ët[ fuhe ßÞtu‚ s÷tðe,
Q„thsu Ëti™u ‚the, ‚the..... Œtuze òsu.....
VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
46

43.

ÃÞtht {t{t

44. ÷e÷wze ðtx{tk

{tht {t{t Au {ws™u Ônt÷tk hu Ônt÷tk,
{tht {t{t Au {ws™u Ônt÷tk.
{tht {t{t ‚u fkE fkE ÷tð‚tk,
ytðe nu‚Úte {™u h{tz‚tk,
r™s ntÚtu ¾ðztðu x…the, x…the.... {tht {t{t....

nt÷tu hu ¼uÁk nt÷tu ÷e÷wze ðtx{tk,
ntkhu ¼uÁk ðtx ð™ - ð„zu òÞ Au.
ntkhu ¼uÁk zwk„h, ½tx Œu¾tÞ Au,
ntkhu ¼uÁk ®Ën™u ÷E÷tu ËtÚt{tk.... nt÷tu hu ¼uÁk....
ntkhu ¼uÁk Y…uhe nhýtk Œu¾tÞ Au,
ntkhu ¼uÁk Ëtƒh h{‚tk òÞ Au,
ntkhu ¼uÁk, ¼eÁk ™t Úttþtu ðtx{tkk.... nt÷tu hu ¼uÁk....
ntkhu ¼uÁk swytu Qk[uÁk ShtV Au,
ntkhu ¼uÁk swytu ðt™h™e Vtus Au,
ntkhu ¼uÁk hnuòu yrðh‚ ËtÚt{tk.... nt÷tu hu ¼uÁk....
ntkhu ¼uÁk r[¥tt, ËMËt™e Œtuz Au,
ntkhu ¼uÁk òBÞtu …þw™tu ¾u÷ Au,
ntkhu ¼uÁk hneþwk n¤e™u ð™{tkk.... nt÷tu hu ¼uÁk....
ntkhu ¼uÁk {B{e - …Ã…t™e ynª ¾tux Au,
ntkhu ¼uÁk …eLxw, [eLxw™e ¾tux Au.
ntkhu ¼uÁk ƒtu÷tðe, hneþwk Ëti ËtÚt{tk.... nt÷tu hu....

{tht {t{t Ätýe ¾sqh ÷tð‚tk,
ËtÚtu ™ðtk ™ðtk f…ztk ÷tð‚tk,
{t{t nh¾u Au {ws™u þý„the, þý„the....{tht {t{t....
{t{t ¾txtk {eXtk V¤ ÷E ytð‚tk,
™t™t - {tuxtk h{fztk ÷tð‚tk,
{tht {t{t™wk niÞwk WŒthe, WŒthe.... {tht {t{t....
{t{t xefze - Vxtfztk ÷tð‚tk,
ËtÚtu …Uzt - {eXtE ÷tð‚tk,
{¤e ËtÚtu Ëti fh‚tk Qòýe, Qòýe.... {tht {t{t....
{t{t …‚k„ - Œtuhtu ÷tð‚tk,
{™u …u[ ÷ztðe yt…‚tk,
niÞu {thu AðtE ¾wþt÷e, ¾wþt÷e.... {tht {t{t....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
47

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
48

45. Q™tu Q™tu W™t¤tu

46. {™uåAt

{thu ‚tu ƒË nðu ¼ýðw,k ¼ýðwk,
{thu ‚tu ƒË....
htus r™þt¤u {thu òô, òô,
{thu ‚tu ƒË....
yufztu, ƒ„ztu {thu ¼ýðtu, ¼ýðtu,
{thu ‚tu ƒË....
™t{ nwk ò‚u ÷¾wk, ÷¾wk,
{thu ‚tu ƒË....
y¼ý nwk ™t hnwk, ™t hnwk,
{thu ‚tu ƒË....
yk„qXtu {the™u þwk Ätu¤wk? Ätu¤wk ?
{thu ‚tu ƒË....
xtE{ ò‚u nwk òuô, òuô,
{thu ‚tu ƒË....
¼ýe „ýe™u Sð‚h ½tu¤wk, Ätu¤wk,
{thu ‚tu ƒË....
QA¤u yt™kŒ™e AtuéÞwk, AtuéÞwk,
{thu ‚tu ƒË....

Q™e [thu ftuh ÕntÞ Qzu,
yk„u yk„ Ëti™wk ŒtÍu ƒ¤u,
ftuE ÷MËe …eðu ftuE …eðu Ëhƒ‚...Q™e [thu ftuh...
…hËuðu Lnt‚t yf¤tE QXu, Xkzt …týeyu Ëti r™‚
Lnt‚tk, yhu
ftuE ƒhV ¾tyu ftuE ÷„tðu …tðzh...Q™e [thu...
™Œe Ëhtuðh fuhtk s¤ ËqftÞ
„h{ ðtÞht Útfe ÷q VqkftÞ
ftuE fuhe ¾tyu, ftuE …eðu Au hË...Q™e [thu...
Xkzf {txu AtË …eðtÞ, ¾x{eXtk ‚tò yÚttýtk ¾ðtÞ....
ftuE zwk„¤e ¾tÞ, õÞtkf yuËe ™k¾tÞ... Q™e [thu...
…k¾t rð™t MnusuÞ ™ [t÷‚wk
Xkzw Xkzw ¾x{eXwk ƒnwk ¼tð‚wk. ftu÷uht ÚttÞ, xtEVtuEz
ÚttÞ....
Q™e [thu ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
49

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
50

47. {tuxe ƒu™e™u ¼ýðwk’ ‚wk

48. feze ½ýwk þe¾ð‚e òÞ

{the ƒu™e™u ¼ýðwk „{‚wk’‚wk,
yu nh¾½u÷e ¼ý‚e’‚e
„ý‚e n‚e, ¼ý‚e n‚e, (h)
{the ƒu™e™u ¼ýðwk „{‚wk’‚wk,
yu™u ™t[ðwk fqŒðwkw „{‚wk’‚wk.
yu™u h{ðwk, „tðwk „{‚wk’‚wk. (h)
{the ƒu™e™u ¼ýðwk „{‚wk’‚wk,
yu Atýtk ÷tfztk ðeý‚e’‚e
hË{eXwk ¾týwk …ftð‚e’‚e, (h)
{the ƒu™e™u ¼ýðwk „{‚wk’‚wk,
nwk ™t™tu n‚tu ƒu™e {tuxe ÚtE,
{tÁk ÷t÷™ …t÷™ fh‚e „E (h)
{the ƒu™e™u ¼ýðwk „{‚wk’‚wk,
{™u Ët[ðu ftuý ? ft{ fhu ftuý ?
{thu ftsu ƒu™e ½h¼u„e ÚtE (h)
{the ƒu™e™u ¼ýðwk „{‚wk’‚wk,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
51

feze ËtÚtu {¤e™u òÞ, Ëti ™ u Ëk Œ u þ tu yt…‚e òÞ,
feze ¾t‚e ™Úte fŒe yuf÷e hu.....
feze {æÞu f÷þ ™ Útt‚tu, ËeÄt …kÚtu nthtunth òÞ,
feze …ze ™Úte fŒe yuf÷e hu.....
yuf÷wk ¾tðwk; h{ðwk ™ „{‚wk, rŒ÷{tk M™un™wk Íhýwk Í{‚wk,
feze hze ™Úte fŒe yuf÷e hu.....
…kzu rþM‚ ™u Ëk…™e nt{e, yuðe feze ¼q÷tE ™ òÞ,
feze hnu‚e ™Úte fŒe yuf÷e hu.....
feze Wã{ fh‚e òÞ, ‚u ™ u Úttf ™ ÷t„u ÷„th,
feze h¤e ™Úte fŒe yuf÷e hu.....
feze Ëk…e™u Ët…™u ‚tý‚e, yu™wk Sð™ òýu Wòþ,
feze sk…e ™Úte fŒe yuf÷e hu.....
feze, feze ÚtE™u Sð‚e, {týË, {týË ƒ™e òÞ,
feze ¾t‚e ™Úte fŒe yuf÷e hu.....
VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
52

49. r‚hk„tu ÷nuhtÞ hu...

50. rfËt™ ÚtEþwk.... Ëir™f ÚtEþwk

Qk[t „„™{tk, WÒt‚ {M‚fu,
yhu yt, r‚hk„tu ÷nuhtÞ Au.
ðeh þneŒtu™e, yt™ ™u þt™ hu;
yhu yt, r‚hk„tu ÷nuhtÞ Au.
ytÍtŒ ¼th‚{ktp™u ftsu hu,
yhu yt, r‚hk„tu ÷nuhtÞ Au.
fheyu sÞ½tu»t ‘ðkŒu {t‚h{T’,
yhu yt, r‚hk„tu ÷nuhtÞ Au.
rðsÞ rðï fuÁk «r‚f hu,
yhu yt, r‚hk„tu ÷nuhtÞ Au.
rðïþtkr‚ fuÁk nt{e hu,
yhu yt, r‚hk„tu ÷nuhtÞ Au.
„tytu, yt¼{tk Qz‚tk rðnk„tu,
yhu yt, r‚hk„tu ÷nuhtÞ Au.
ð™, W…ð™™t Vq÷ztk Bntuhtu hu,
yhu yt, r‚hk„tu ÷nuhtÞ Au.
yts y{tht Whu W{k„ W{xâtu hu,
yhu yt, r‚hk„tu ÷nuhtÞ Au.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
53

y{u rfËt™ Úttþwk, Ëir™f Úttþwk,
y{™, [{™™t ‘Œq‚’ Úttþwk,
¼th‚{t‚t fuhe {txe, „tihðÚte ¼h…qh,
fŒe ÷uþ ½xu ™nª yu „tihð y{thu Wh.
rŒ÷u ht¾e nt{, ƒ™þwk y{u rfËt™,
{nu™‚ fhþwk, ¼qÏÞtkytu™u fhþwk yL™Œt™.
{tuxtk Úttþwk, s‚™ fhþwk, ò¤ðþwk ‚ws ™qh,
¼th‚ {t‚t, ‚wk {txe Útfe ËòoÞwk y{ ¼]ý,
Œuþ¼Âõ‚ rŒ÷u Ähe „sðþwk ‚ws þw¼ ™t{,
‚the ËkMfth - ËkMf]r‚ Œe…tðþwk …u÷u …th.
þtkr‚, Ëuðt, yuf‚t™tu s„ðþwk yuf ™tŒ !
¼th‚ fuhe ðÄu yt™, ƒt™, þt™ yuðe y™uhe [tn !
VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
54

51. Xkze{tk „{‚tu ‚zftu

5h. þt¤tyu sðt™wk ƒnw „{u....

{B{e {™u þt¤tyu sðt™wk ƒnw „{u,
Xkze{tk ÚthÚth‚t ÷tuftu,
Ëtu™÷ðýtuo Vu÷t‚tk ‚zftu,
nh¾½u÷t Ëti …t{‚tk ‚ztftu.
Ätƒ¤tk, „tuŒze™tu ¼thu ‚zftu,
MðÙe÷ ƒƒzu, y…wo ͽzu,
{tze, ÷tð ‚wk ht‚u ‚zftu.
furð™ fu’Au {tht ¼t„™tu ‚zftu,
ftuE ÷E ™ ÷u h{‚tk yzftu-Œzftu,
h{‚tk, h{‚tk Œztu AtkÞzu ò‚tu,
ƒt¤wztk Œtuzu …fzðt ‚zftu,
ZtuhZtk¾h™u yt{¤‚tu ‚zftu,
…k¾e™t Ëqh{tk hu÷t‚tu ‚zftu.
ðz÷t™e AtkÞu ftuE ™nª ƒuË‚wk nðu,
Ëti™u ¼tð‚tu Xkze ¼„tz‚tu ‚zftu,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
55

r™‚ ™ðtk f…ztk …nuhðt „{u... {B{e {™u...
yufztu, ƒ„ztu, ÷¾ðt™tu ÚttÞ,
{ýft ½tuzeyu „ýðt™wk ÚttÞ... {B{e {™u...
íÞtk {tuh ƒ™e™u ™t[ðt™wk ÚttÞ,
íÞtk Ëtu¤u f¤tyu ¾e÷ðt™wk ÚttÞ... {B{e {™u...
íÞtk ™ð÷tk „e‚tu™e h{Íx ÚttÞ,
íÞtk ™ð÷e h˼he ðt‚tu ÚttÞ... {B{e {™u...
íÞtk ™ð÷wk ™ð÷wk ¼ýðt™wk ÚttÞ,
yuf ƒeò{tk ¼¤ðt™wk ÚttÞ... {B{e {™u...
íÞtk h{‚tk h{‚t ÷¾ðt™wk ÚttÞ,
nË‚tk „t‚tk ¼ýðt™wk ÚttÞ...
{B{e {™u...
VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
56

53. ƒt¤Œuð

54. ÃÞthtk ƒt¤ftu

y{thu ytk„ýu ytðtu Ônt÷t ƒt¤Œuð,
‚{™u rþht{ý ŒEþwk, Ônt÷tk ƒt¤Œuð... ytðtu y{thu...
‚{thu ftsu ƒ™eþwk rðŒq»tf; f¤tÞu÷ {tuh÷tu,
Ëòðeþwk, ðÄtðeþwk Vq÷tuÚte nu ƒt¤Œuð... ytðtu y{thu...
yðh™u ¼q÷e ‚{tht{tk h‚ ƒ™þwk y{tu,
‚{thu ftsu ÷tÔÞt Aeyu h{fztk... ytðtu y{thu...
y{tht{tk {tð‚h, ˾e, ˾t ¼t¤òu,
niÞt™e ðtíÞwk {™ {qfe™u fhòu Ônt÷t ƒt¤Œuð... ytðtu y{thu...
ynª ™Úte ƒef, ™Úte fþe ®[‚t-W[tx nu ƒt¤Œuð,
yufðth ytðtu, ¼h…qh ¼tð ¼t¤þtu, nu ƒt¤Œuð... ytðtu y{thu...
¼tðÚte ¼ýtðþwk, ¼tðÚte Ët[ðþwk, ¼tðÚte ¼Sþwk ¼„ðt™,
¼s™ Äq™, h˼Þto „e‚tu y{u „tEþwk; „ðztðþwk... ytðtu y{thu...
þt¤t ƒt„™tk {tU½uht Vq÷ Atu ‚{u, þt¤t ƒt„™wk ÷tr÷íÞ ‚{u,
Vq÷™e Vtuh{ «Ëhtðþwk, Ônt÷t ƒt¤Œuð... ytðtu y{thu...
¼ðtu¼ð™t ƒ™òu ËtÚte Ëk„tÚte nu ƒt¤Œuð,
{eXtu f÷þtuh y{™u ŒE ãtu, Ônt÷t ƒt¤Œuð... ytðtu y{thu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
57

‚{u þt¤t ƒt„ fuhtk {Äwhtk …w»…tu,
‚{u þt¤t „„™™t ÃÞthtk rðnk„tu,
‚{u ð™ W…ð™™tu {eXtu {Äwhtu f÷hð,
‚{u Œuð fuhtu {tU½uhtu yð‚th,
‚{u y{thtk {t™ðk‚t {nu{t™,
‚{u Äh‚e™t ÷qý, ‚{u Äh‚e™t y{e,
‚{u ytÍtŒ ¼th‚™t ¼trð Ëwft™e,
feŠ‚ fuhe ËwðtË ‚{the Vu÷tÞ [tu…tË,
nu ƒt¤, ‚{u ytðtu y{thu îth,
niÞtk fuht ¾¾ztðtu îth,
«‚eûtt{tk ‚{the; yt ytk¾tu Au y…th,
þt¤t ƒt„{tk ytðtu ÷„t‚th.
VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
58

55. þt¤t «ðuþ

56. {t¾eƒtE

fu...ƒhe ¾E™u nwk ‚tu ƒt÷{krŒh „Þ ‚tu,
ftuf Œtzu [tu...fux ¾E™u nwk ‚tu ƒt÷{krŒh „Þ ‚tu,
{{÷e™u {{ ¾tðt ƒW ðth ÷z‚tu,
…t...…t... …„÷u nwk ½uh …tAtu ytð‚tu.
r™At÷{tk sðwk {™u ‚tu Ëusu ™ „{‚wk,
{{÷e™e „tuŒ{tk {™u ƒW ƒW „{‚wk.
…ý nðu...
…heðuþu {thtu …hðuþ ÚtE „Þtu,
ƒÄtk fu Au fu Ätuhý …u÷t™tu ÚtE øÞtu.
Ztu÷, ™„thtk ™u þhýtE {thu ftsu ðt„‚tk,
{tht f…t¤u fkfw Ëqhs Q„‚tk,
{tht {tÚtu ‚tu {wk„x Yztu þtu¼‚tu;
{™u Út‚wk nwk htò™t niÞt™tu fxftu;
{thu ‚u „¤u Vq÷ fuhtu nth÷tu;
{™u ‚u „{‚tu {Ä{Ä‚tu nth÷tu.
™nª ¼q÷eyu fŒe yt „ðhð fu þt™,
nðu ™ òuEyu fuzƒhe fu [tuf÷ux;
ƒu™ {tht …tyu {Ä{eXwk nu‚.
ƒu™ rð™t ‚tu ™Úte ½uh „{‚wk;
ƒu™{tk ¼téÞwk, {U {B{e …Ã…t™wk nu‚.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
59

{t¾e ƒtE Vh‚e, h{‚e, ƒýƒý fh‚e ytðu hu,
yu™t …h ¼htuËtu ™ fhþtu...
{t¾eƒtE sk‚w ÷E™u, ytðu nË‚e nË‚e hu,
yu™t …h ¼htuËtu ™ fhþtu...
{t¾eƒtE ¾tðt W…h ƒuËu …tk¾ «Ëthe hu,
yu™t …h ¼htuËtu ™ fhþtu...
{t¾eƒtE {hztu, ‚tð, Ítzt - W÷xe yt…u hu,
yu™t …h ¼htuËtu ™ fhþtu...
{t¾eƒtE ÷tðe yt…u ftu÷uht ™u f{¤tu hu,
yu™t …h ¼htuËtu ™ fhþtu...
{t¾eƒtE™u ftŒð, f[htu, „kŒfe ƒnw „{u hu,
yu™t …h ¼htuËtu ™ fhþtu...
{t¾eƒtE™u ht¾tu ™tu¾e, ¾tðwk-…eðwk Ztkftu hu,
yu™t …h ¼htuËtu ™ fhþtu...
¾wÕ÷tk …eýtk, ƒhV, Ëhƒ‚ Ëk¼t¤e™u ÷uòu hu,
yu™t …h ¼htuËtu ™ fhþtu...
VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
60

57. {the r™þt¤

58. {tÁk ƒt¤ r™þt¤u òÞ...(ðtíËÕÞ)

{B{e QXtzu htus Ëðthu, QXe™u fh‚tu ðt‚tu,
{B{e ƒúþ fhtðe™u, fhtðu [t ™u ™tM‚tu.
{B{e {ˤe {™u ™ðztðu, Lnt‚t …„ …Atz‚tu,
{B{e ¼tu¤ðe {tuf÷u r™þt¤u, At™w A…™wk nwk hz‚tu,
„wYS ¼ýtðu …Þtoðhý™e ÷tkƒe÷Ë ðt‚tu,
ftuý Ëtk¼¤u {the ft÷e½u÷e ¼tu¤e ðt‚tu?
„wYS „ðztðu „e‚ òýu Xkztu Ë{eh ðt‚tu,
½zef „t‚tu ½zef ztu÷‚tu ™u Qk½e ò‚tu,
{™u òuE „wYS „hs‚t òýu ð™{tk ®Ën „hs‚tu,
„wYS™e ®Ën „so™tÚte nwk VVz‚tu hnu‚tu.
xèth ƒuËe, M÷ux …fze „rý‚ „ýðt ƒuË‚tu,
Œt¾÷t Ëtð ¾tuxt …z‚t {th ¾tðtu …z‚tu,
ftuý Ëtk¼¤u {the ft÷e ½u÷e, ¼tu¤e ðt‚tu,
„wYS …ehËu yu ¿tt™ ¼kzth ƒthtuƒth ò‚tu.
ÞtŒ ™t hnu‚wk fu{uÞ fhe™u ftu™u fÁk ðt‚tu,
{tuzu {tuzu r™þt¤ Aqx‚e nwk ntkV‚tu ntkV‚tu ò‚tu.
{B{e™u ¾tu¤e™u ‚u™t ¾tu¤t{tk ÷…tE ò‚tu,
hze hze™u nwk ‚tu yZ¤f VrhÞtŒ fh‚tuu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
61

{thtu yt™kŒ Wh{tk ™ {tÞ,
{tÁk ƒt¤ r™þt¤u òÞ.
rð¾qxwk fŒeyu fÞwOk ™ntu‚wk,
™shÚte y¤„kw fÞwO ™ntu‚wk,
yu {™u {qfe™u òÞ... {tÁk ƒt¤...
…t... …t... …„÷u yu z„ {tkz‚wk’‚wk,
…z‚wk, yt¾z‚wk, hz‚wk, nË‚wk’‚wk
nðu ŒV‚h ¼hðe™u òÞ...
{tÁk ƒt¤.....
yu™e ðuŒ™t {™u ŒÍtz‚e,
yu™wk ytkËw {tht rŒ÷™u ËtUËh‚wk,
‚u nh¾u W{k„u òÞ... {tÁk ƒt¤...
yu™t rfÕ÷tu÷u {tÁkk Sð™ rfÕ÷tu÷‚wk,
yu™t ËÚtðthu {™ {tÁk Bnuf‚wk,
yu òýu Œwr™Þt Ë{uxðt òÞ...
{tÁk ƒt¤.....
VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
62

59.

{the Ônt÷e ƒu™e

60. s¤ƒkƒtfth

{the Ônt÷e ƒu™e „hs‚e {u½ ™u,
niÞw nu‚u ¼ÞwO hu ÷tu÷.
{the Ônt÷e ƒu™e sqE fuhe ðu÷ ™u,
…{htx …{he hÌttu hu ÷tu÷.
yts {thtuu yt™kŒ Wh{tk ™ {tÞ fu,
ƒu™e {the ht¾e ƒtkÄu hu ÷tu÷.
ƒu™e {the Œtuze ytðu nh¾t‚e,
ytuðthýtk ÷eÄtk fhu hu ÷tu÷.
ƒu™e ‚the ŒtuheÚte Œqh òÞ ðuhe ™u,
ytÞ¾wk ÍøÞt fhu hu ÷tu÷.
ƒu™e ‚tht nu‚ fuÁk Íhýwk Í{‚wk ™u,
¼tE ‚thtu ¼ªßÞt fhu hu ÷tu÷.
ƒu™e ‚wk ‚tu fq¤ fuhe „hðe ÷ts ™u,
Ëti™t niÞu {Ze hu ÷tu÷.
ƒu™e ‚™u þwk þwk ¼uxu ½hwk fu,
˽¤wk ytuAwk rŒËu hu ÷tu÷.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
63

[thu ‚hV s¤ƒkƒtfth;
Äh‚e ykƒh yuftfth.
ð»ttos¤ ðhMÞwk rŒ™ - ht‚,
½Ë{Ë‚tk …týe ðÌttk ÷„t‚th.
…týe ò‚wk’ ‚wk ŒrhÞt™e þtuÄ{tk,
yxðtÞwk ‚u [ý‚h™e ytz{tk.
…týeyu ƒ‚tÔÞwk …trý,
ðtrh™u þõÞwk ™nª ftuE ðthe.
ƒu½h ƒLÞtk, ½ýtk ™tuÄthtk ƒLÞtk,
Ônt÷t ŒqÄt¤tk ZtuhZtk¾h ¾tuÞtk.
…týe™t yð¤tk fh‚q‚ òuÞtk,
÷tuf ÓŒÞu ntÞftht òuÞtk.
hu fwŒh‚ ! ‚the fuðe ƒr÷nthe ?
Sð™Œt‚t™u Sð ÷u‚tk òuÞtk.
„hðe „wsht‚™wk neh y™tu¾wk,
¼tð¼Þtok {týËtE™t {u¤t òuÞtk.
VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
64

61. ƒt…w... ‚{u „Þt [t÷e

62. Sð™ ™iÞt

ƒt…w ‚{u „Þt [t÷e,
Äht …hu ÷t„u Ëtð ¾t÷e.
ËÞtuo ‚us r÷Ëtuxtu, …wr™‚ «ftþ …tÚthe,
ytk¾tu Úti Ëti™e ht‚e.
ƒt…w ƒt…w yk‚h …tufthu,
Ík¾u Œþo™™e Ítk¾e,
{t ¼tu{™e {wÂõ‚ ftsu,
™ òuÞtk rŒ™-htºte.
ƒt…w, ‚{u Œuþ™e ¾t‚h,
Sð‚h ŒeÄwk ntu{e.
‘ht{’ ™t{ hx‚tk hx‚tk,
Sð™ ÷e÷t Ëkfu÷e.

«¼w ‚tht nu‚u ZéÞwk, (h)
YrŒÞwk ‚ð [hýu ÄÞwO hu,
«¼w ‚ð Ëk„u y{ Sð™ ftuéÞwk.
ft¤ þt ftkfht ÷t„u Au ytfht, (h)
zËu Au Ëti ™t„ ƒ™e hu,
«¼w ‚ð [hýu y{ Sð™ ÄÞwO.
ðË{e Au Sð™ ðtxtu, ¼e»tý ÍkÍtðt‚tu,(h)
f…x [tu{uh zËu hu,
«¼w ‚ð [hýu y{ Sð™ ÄÞwO.
{ÍÄthu ™tðze {the yt{ ztu÷u ‚u{ ztu÷u (h)
Úttsu ‚wk {thtu ƒu÷e hu,
«¼w ‚ð [hýu y{ Sð™ ÄÞwO.
Ë÷t{‚ Ëti yŒtð‚, ÷„ehu ™Úte ˾tð‚,(h)
sqX™t Ëti ËtÚte Ëk„e hu,
«¼w ‚ð [hýu y{ Sð™ ÄÞwO.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
65

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
66

63. ÷u÷tk fuhtk ÷„™{tk...

64. ðeh …Ë÷e

Ônt÷t {tht ðeht ‚wk ™t ÚtEþ hu yÄeht,
‚™u ht¾ze ƒtkÄe ÷tzw Œi’þ sYh (h)
Ônt÷t {tht...
‚wk þwk yt…þu, rð[tÁk, {thu þwk òuEyu yu fnwk,
{thu „tu¤™e „¤e [efe Au sYh (h)
Ônt÷t {tht...
nwk ‚tu ‚the {tuuxe ƒu™e, ‚™u Ët[ðwk Ëk¼t¤e,
fÌtwk {t™su ‚wk {tÁk ntU sYh (h)
Ônt÷t {tht...
{B{e-…Ã…t ‚™u ƒtu÷u, ŒtŒt-ŒtŒe ft™ {htuzu,
‚wk ™ ƒtu÷eþ shtÞu Ët{wk ntU sYh (h)
Ônt÷t {tht...
½h{tk Ënw™tu ÷tzwftu, {thtu htsŒw÷thtu,
¼E÷t Ëw¾-Ë{]ÂæÄ ‚™u Ëtk…ztu (h)
Ônt÷t {tht...
‚wk {t™ð Ët[tu ƒ™su, Ëti™wk rn‚ ÓŒÞu Ähsu,
yk‚hÚte Ík¾u÷e {the …Ë÷e (h)
Ônt÷t {tht...

Œtuze ytðtu, Œtuze ytðtu, Œtuze ytðtu hu,
÷u ÷ tk fu h t ÷„™{tk Œtu z e ytðtu hu ,
{tÚtu {qõÞtu {wk„x ™u …nuÞtuo ÷e÷tu þqx Au,
÷t÷-…e¤e xtE Au ™u Ëtunu Yzt ƒqx Au,
Qze ytðtu, Qze ytðtu, Qze ytðtu hu.... ÷u÷tk....
yt„¤ [t÷u ƒts ™u …tA¤ Yztu {tu h Au ,
…tA¤ ytðu ÷u ÷ tk Ë u ™ t, s„{tk {þnq h Au ,
÷u÷u... fh‚tk... ÷u÷u fh‚tk ð™ „sðtu huu.... ÷u÷tk....
ft„ztu fhu Útt Útt ÚtiÞt, ftuÞ÷ htýe „tÞ Au,
[ftu - [fe [t÷u ÷E™u Œt„e™t™tu Útt¤ Au ,
ftƒh ytðtu, {u™t ytðtu, ntu÷tk ytðtu hu.... ÷u÷tk....
…k ¾ eytu y u ™t[e fq Œ e hu Õ Þtu {eXtu Ëq h Au ,
nh¾½u ÷ tk ÚtE™u [tÕÞtk ò™i Þ t {„Yh Au ,
Ëti ftuE [t÷tu, Ëti ftuE [t÷tu, Ëti ftuE [t÷tu huu.... ÷u÷tk....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
67

VG]S|D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Íq÷þwk ytkƒt zt¤ hu...
68

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful