Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti Poslijediplomski specijalistički studij «Regionalne komparativne studije Srednje i Jugoistočne Europe» Kolegij

: Europske javne politike i Jugoistočna Europa

POLIITIKA ZAPOŠLJAVANJA EU I NJEZIN UTJECAJ NA BUGARSKU I RUMUNJSKU

Mentor: prof. dr.sc. Zdravko Petak

Student: Sergej Filipović

Osijek-Zagreb. 2 . svibanj 2012.

.................................. BUGARSKA.. POVIJESNI RAZVOJ EUROPSKE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA............ UVOD....................................1......13 4........ RUMUNJSKA....................................................................5 3..................................................................................................SADRŽAJ SADRŽAJ...................................................................4 2.............................................13 4...........................18 6..........................................................................................................................3 1.................................................... POSTUPAK ODLUČIVANJA.......................................19 3 ...................................................................................................... POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA EU I BUGARSKA I RUMUNJSKA...16 5............................................................2.............. POPIS IZVORA I LITERATURE..... ZAKLJUČAK....7 4...............................................................

Ipak. u: Policy-Making in the European Union. Politika zapošljavanja EU danas podrazumijeva nekoliko temeljnih odrednica kao što su povećanje broja radnih mjesta. kako se ponekad misli. što ju može činiti nestabilnom. Oxford University Press. stvaranje Europske politike zapošljavanja suradnjom između Vijeća. raznolikost izbora poslova na europskom tržištu rada. politika zapošljavanja približila se središtu interesa EU. poboljšanje uvjeta života i rada. Druga. što uključuje donošenje zakona po tzv. visoka razina kvalitete socijalne politike i socijalna kohezija. 15.mvep. Between Efficacy and Experimentation». Ona nije. Prva je da se način njezina donošenja mijenjao tijekom vremena. Politika zapošljavanja zapravo je formulirana i implementirana kroz više paralelnih oblika stvaranja politike.2012. metodi Zajednice.hr/ei/default. Ona kombinira stvaranje zakona na osnovi kolektivnog dogovora unutar Zajednice i blaže načine utjecaja na zemlje članice da se drže određenih odredbi. 2010.. 284-285 4 . Martin Rhodes. «Employment Policy.5. a ponekad i frustrirajućim. kao i sudsku praksu Europskog suda pravde.2 1 2 www. kompliciranim. isto što i Europska strategija o zapošljavanju. ali i poticanje poboljšanja opremljenosti gospodarskih subjekata u svrhu učinkovitog prihvaćanja promjena u gospodarstvu temeljenom na znanju. koja postoji tek posljednjih 15-ak godina te se sastoji od masivnog korpusa smjernica i odredbi. jednaki uvjeti zapošljavanja. različitost europskih industrijskih odnosa i propisa tržišta rada čine pokušaje hvatanja u koštac s čuvanjem zaposlenosti i njezinom promocijom na razini EU. I treća.1.1 No politika zapošljavanja se od osnivanja europskih integracija mijenjala. tri su njezine osnovne karakteristike. Komisije i Parlamenta uvijek je vodilo dvosmjernim sukobima između podupiratelja i protivnika činjenja politike zapošljavanja «europskom stvari».asp?ru=532&sid=&akcija=&jezik=1. UVOD Posljednjih godina.

Prvi način – zakonska prava – obuhvaća obvezujuće pravne instrumente (direktive) i prilično strog oblik implementacije kroz radno pravo. Direktive vezane uz zapošljavanje zato obično izbjegavaju harmonizaciju ciljeva i teže umjesto toga «djelomičnoj harmonizaciji» ili «različitosti izgrađenoj na zajedničkim temeljima». kao i neobvezujuće. ili se podupiru njihova djelovanja na području zapošljavanja. zakonski okvir koji nudi izbor alternativa između kojih zemlje članice mogu birati). zahtjevi ugovora inzistiraju na tome da zakonodavstvo vezano uz zapošljavanje mora poštivati različitosti u industrijskim odnosima i radnom pravu. Treći način – Europska strategija o zapošljavanju i otvorena metoda koordinacije – koriste neobvezujuće fleksibilne instrumente. To je najprinudniji oblik uprave nad ovim područjem. Ovo je fleksibilni način upravljanja. Ipak. Ipak. Drugi način – zakoni kroz kolektivni dogovor – proizvodi obvezujuće. Ovo je dobrovoljni oblik upravljanja s još uvijek slabim kapacitetima implementacije. 286-287 5 . (raniji čl. Unatoč tomu.2. Ovaj se pristup najviše oslanja ne pregovaranje između socijalnih aktera na europskoj i nacionalnoj razini. Sukladno čl. nije promijenio temeljno načelo isključive nadležnosti država članica za politiku zapošljavanja. koje su bile isključivo nadležne za ta pitanja. koji ipak pogoduje potencijalno učinkovitoj implementaciji. 128 st. 148. Between Efficacy and Experimentation». 2) Ugovora o funkcioniranju 3 Rhodes. već se njima daju upute državama članicama. a svaki zahtijeva potpuno drugačije instrumente. Mjere koje usvaja Vijeće samostalno ili zajedno s Europskim parlamentom ne uređuju pitanje zapošljavanja. poduprto od strane nacionalnih i europskih sudova. POSTUPAK ODLUČIVANJA Postoje tri načina stvaranja i provođenja politike zapošljavanja EU. «Employment Policy. a ne standard najnižeg zajedničkog nazivnika te ne postoji nikakvo sredstvo koje bi spriječilo zemlje članice u implementaciji oštrijih pravila. Zakonodavstvo postavlja minimum. koji je institucijama Zajednice povjerio nove zadaće i efikasnija sredstva. ali stroge instrumente.. koji se razvijaju od 1960-ih godina. Politike zapošljavanja u Europi desetljećima je obilježavala tradicionalna suradnja nacionalnih vlada. ali fleksibilne instrumente (npr. zbog političke opozicije i institucionalnih slabosti ovog oblika odlučivanja.3 Da vidimo kako se to razvijalo kroz povijest. jednako kao ni kasniji Ugovor iz Nice. utjecaj je direktiva iz ovog stupa slab. kao što su ciljane preporuke koje sadrže eksplicitna pravila ponašanja za radnike i poslodavce. Prekretnica u razvoju usklađenoga europskog pristupa zapošljavanju i socijalnim pitanjima bio je Ugovor iz Amsterdama.

129 st. 149. 153. Europskog ekonomskog i socijalnog odbora i Odbora za zapošljavanje. daje prijedloge državama članicama za određivanje nacionalnih politika zapošljavanja. raniji čl.4). a uz konzultiranje Europskog ekonomskog i socijalnog odbora i Odbora regija. (raniji čl. zaštita radnika u slučaju otkaza ugovora o radu. (raniji čl. zastupanje i obrana interesa radnika i poslodavaca. Vijeće kvalificiranom većinom.2). a to su: socijalna sigurnost i socijalna zaštita radnika.Europske unije. 137) Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 153. u skladu s čl. Valja ipak istaknuti da je u odnosu na područje zapošljavanja izričito isključena mogućnost harmonizacije prava (čl. Nadalje. u određenim pitanjima. Vijeće donosi odluke jednoglasno. Područje socijalne politike. Vijeće kvalificiranom većinom u postupku suodlučivanja s Parlamentom odlučuje o usklađivanju nacionalnih djelovanja na razini Unije.2012. uz konzultiranje Parlamenta.129) Ugovora o funkcioniranju Europske unije. a posebice ne smiju uvjetovati znatne financijske posljedice (čl. kao i obrazovanja.4 4 www. Međutim. također je uglavnom regulirano nacionalnim pravilima. treba reći da mjere usvojene na razini EZ-a ne utječu na pravo država članica da same odrede temeljna načela svojih sustava socijalne sigurnosti. donose se suodlučivanjem Vijeća i Europskoga parlamenta.137 st. uvjeti zapošljavanja državljana trećih zemalja koji zakonito borave na području Zajednice te financijski doprinosi za zapošljavanje i stvaranje radnih mjesta.aspx?PageID=106. 149. 15. raniji čl. 6 .hr/page. Odluke koje se donose na razini Unije. Ipak.5.entereurope. usavršavanja i mladih. sukladno čl.

Članak 118 od Komisije je tražio promicanje suradnje između zemalja članica kroz studije. čija osnova zapravo nije bila dio politike zapošljavanja. no Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemačka osigurali su da se to ne odnosi na slobodno kretanje osoba i interese radnika. mišljenja i konzultacije. a francuska pozicija je bila zastupljena tek u članku 119. politika zapošljavanja korištena je samo za ispravljanje očitih nedostataka istog. Ipak. «Employment Policy. 288-289 7 . Kasnije revizije Ugovora težile su ojačavanju politike zapošljavanja. No u tzv. 287-288 Isto.6 Visoka razina nezaposlenosti u većini zemalja Europske unije doprinijela je objavljivanju Bijele knjige (1993) o rastu. već je rano izbio sukob oko toga treba li Europa braniti nacionalne sustave od nadzora tržišnog natjecanja. POVIJESNI RAZVOJ EUROPSKE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA Povijest politike zapošljavanja EU nije jednostavna. Članak 100a (EEC) omogućio je kvalificiranu većinu glasova za mjere ključne za stvaranje jedinstvenog tržišta. Članci 117-122 (EEC) dodijelili su europskim institucijama određenu moć. Prevladala je njemačka strana. uz izuzetak Ujedinjenog Kraljevstva. Pod člankom 117 bili su radni uvjeti i standardi za funkcioniranje zajedničkog tržišta. Objavljivanjem je pokrenuta rasprava o europskoj gospodarskoj strategiji i strategiji zapošljavanja te se tako po prvi puta 5 6 Rhodes. Sjeverne zemlje članice. no poduzimani su samo prazni koraci i svaki put nakon velikih sukoba i kompromisa među zemljama članicama. u principu jednake plaćenosti spolova. Rimski ugovor propisao je višeznačne odredbe vezane uz socijalnu i politiku zapošljavanja EU. radni uvjeti i radna jednakost potpali pod glasovanje kvalificiranom većinom. konkurentnosti i zapošljavanju. dio odredbi o unutrašnjem tržištu. Nijemci su bili protiv bilo kakvih nadnacionalnih moći po tom pitanju.. Kako je Rimski ugovor prije svega bio orijentiran na tržište. Dok su Francuzi vjerovali da bi usklađivanje socijalne sigurnosti zaštitilo njihova visoka socijalna davanja od stvaranja kompetitivnih mana te da francuske odredbe o jednakosti spolova trebaju ući u Ugovor. postojala je šira koalicija zemalja članica koja je bila na strani stvaranja europskih pravila vezanih uz zapošljavanje jer je mogućnost monetarne unije i jedinstvenog tržišta postajala sve veća. Sve to rezultiralo je time da je politika zapošljavanja od 1960-ih godina napredovala na osnovi alternativnih članaka. htjele su primijeniti pravilo kvalificirane većine i kompetencije zajednice na ugovorna prava i predstavljanje i savjetovanje radnika. Between Efficacy and Experimentation». Socijalni protokol dodan Ugovoru.3. a ne na stvaranje nadnacionalne države blagostanja. samo su zdravlje i sigurnost. već npr.5 Do vremena Ugovora o Europskoj uniji (TEU).

«Employment Policy. označila je radikalni otklon od dotadašnje politike i dodala zapošljavanje pod okrilje europske politike. zasnovane na neobvezujućim soft-law instrumentima stručne procjene. Europsko vijeće iz Essena je u prosincu 1994. Ugovorom nije izmijenjen osnovni princip prema kojem su zemlje članice samostalne i nadležne za politiku zapošljavanja.9 Pokretanje Europske strategije o zapošljavanju. S ciljem borbe protiv nezaposlenosti. sustavnog vrednovanja i uvjeravanja. godine prihvatilo pet ključnih ciljeva čijem bi ostvarivanju zemlje članice trebale težiti: 1) ulagati u profesionalno usavršavanje. Between Efficacy and Experimentation». suprotno nekadašnjem branjenju nacionalnog suvereniteta u tom području. «Employment policy in European Union – glossary». i 5) boriti se protiv nezaposlenosti mladih i dugotrajne nezaposlenosti. U skladu s tim članice EU Marina Kesner-Škreb. široke i složene strategije stvaranja posla.7 Tek je Amsterdamskim ugovorom (1997) glasovanje kvalificiranom većinom prošireno na savjetovanje radnika i integraciju osoba isključenih s tržišta rada. 315 8 Rhodes. Zemlje članice su zadužene da pretvore navedene preporuke u višegodišnje programe čije će ostvarivanje pratiti Komisija i Vijeće. Ugovorom je Vijeću i Komisiji povjerena puno snažnija uloga te novi zadaci i instrumenti. Essenski je proces pridonio povećanju svijesti o visokoj nezaposlenosti u zemljama članicama na europskoj razini. «Employment policy in European Union – glossary». Sve u svemu. «Employment Policy. 294 8 .pitanje zapošljavanje postavlja kao prioritet. Komisija i Vijeće godišnje informiraju Europsko vijeće o ostvarivanju ciljeva. međutim zemlje članice su se obvezale na koordinaciju svojih politika o zapošljavanju na razini Zajednice. poduzetništvo (Entrepreneurship).8 Treba reći da su Amsterdamskim ugovorom postavljeni temelji Europske strategije o zapošljavanju (European Employment Strategy) te osnovan trajni Odbor za zapošljavanje (Employment Committee) koji ima savjetodavni status s ciljem promicanja koordinacije zapošljavanja u zemljama članicama. Financial Theory and Practice. kad je usvojeno 19 mjera koje se mogu svrstati pod četiri zajednička nazivnika. Također je osnažena uloga Europskog parlamenta u postupcima donošenja odluka. prilagodljivost (Adaptability) i jednake mogućnosti (Equal opportunities).10 Ta je strategija pravo pokrenuta na Luksemburškom sastanku na vrhu. 34 (3). To su: zapošljavanje 7 (Employability). pravo udruživanja i pravo štrajka isključeni iz kompetencija zajednice. 3) smanjiti troškove rada koji nisu plaća (nadnica). 315-317. Between Efficacy and Experimentation». 4) ojačati aktivne politike na tržištu rada. 289 9 Kesner-Škreb. 315 10 Rhodes. u studenom 1997. godine. 2010. Ipak. 2) povećati zapošljavanje ostvarivanjem visokog gospodarskog rasta. većina područja politike zapošljavanja ostala su pod pravilom jednoglasnog glasovanja dok su plaća.

to što veći broj zaposlenih znači viša izdvajanja za sustave socijalne zaštite i to što je sa socijalnog stajališta važno da što veći broj pojedinaca ima dodira sa svijetom rada. ubrzati primjenu ugovora koji im dozvoljavaju prekide karijere. te nepuno radno vrijeme da bi se uskladili rad i obveze u obiteljskom životu.jsp?. Ostvarivanje jednakih mogućnosti potrebno je zbog još uvijek velike razlike u postotku zaposlenih žena u odnosu na muškarce. U vezi s razvojem poduzetništva potrebno je olakšati otvaranje poduzetništva i vođenje poslova te smanjiti administrativne terete. 1 Valeriu Frunzaru. godine u Cardiffu usvojila tri dokumenta u kojima se razmatra problem i politika zapošljavanja u Europi. drcsummerschool. što se kasnije pojavljuje kao cilj. stjecanje radnog iskustva i slično. Revija za socijalnu politiku 3(2000). Pokušat će povećati udio nezaposlenih kojima je ponuđena obuka.12 Europska je komisija 1998. a sustav oporezivanja učiniti takvim da bude naklonjeniji samozapošljavanju. 144-145. Komisija je usvojila iZajedničko izvješće o zapošljavanju s ciljem upoznavanja Bečkog sastanka na vrhu u prosincu 1998. koja je pogotovo izražena razvojem informacijskih znanosti. Prvo. Romania as a New Member State. Poticanje prilagodljivosti promjenama u tehnologiji. potrebno je promicati zapošljavanje žena. a to su ti što zapošljavanje niskokvalificirane radne snage doprinosi značajnom i stalnom porastu zaposlenih u EU. u kojemu je naglašena važnost stupnja zaposlenosti kao učinkovitoga mjerila nezaposlenosti te da trend pada zapošljavanja treba smanjiti iz tri razloga.11 Dvije karakteristike tih smjernica moraju se naglasiti. glavni je njihov cilj visoka razina zaposlenosti. a ne potpuna zaposlenost. Iz izvješća je vidljivo da su sve članice svoje strategije zapošljavanja pokušale učiniti sistematičnijima. gdje je tome posvećena velika pažnja. Drugo. dosljednijima i transparentnijima.eu/…/getFile. podrazumijeva se nužnost dogovora između socijalnih partnera oko moderniziranja organizacije rada. 15.5. s napretkom postignutim od luksemburškog sastanka.obvezale su se da će s obzirom na mogućnosti povećanja zapošljavanja kroz pet godina osigurati mladima obuku. čak i u skandinavskim zemljama. te smjernice sadrže mješavinu socijalnih i ekonomskih sredstava s ciljem hvatanja u koštac s pitanjem zapošljavanja jer ne postoji pravo. prije negoli se dogodi njihova nezaposlenost duža od 6 mjeseci. omogućuju roditeljske dopuste. Pokazana je i velika predanost ka 11 12 Karolina Tkalec. «Europska strategija zapošljavanje». Usvojen je zaključak o razvoju zapošljavanja u EU. Dakle. Pritom će preispitati sustave potpore kako bi nezaposleni imali potreban poticaj za pronalaženje posla. 9 . uspješno i perspektivno zapošljavanje bez potpore ekonomskog okoliša.2012. Nužno je pokušati inkorporirati fleksibilnije vrste ugovora o radu u svoje zakone. na najmanje 20%. a s ciljem postizanja ravnoteže između prilagodljivosti i sigurnosti. The European Union's Employment Policy in the Context of the Pension Reform. Poboljšat će i sustave školovanja s ciljem smanjenja broja mladih koji rano napuštaju školu.

buduće djelovanje ESF-a trebalo je biti usmjereno na pet područja: prilagodbu i modernizaciju politike i sustava obrazovanja. 5-6 15 www. od čega najveći dio mladi i žene. a 30% ih nije bilo radilo najmanje dvije godine. na zasjedanju u Berlinu postignut je dogovor vezan za ulogu Europskoga socijalnog fonda kao središnjeg čimbenika u europskoj strukturalnoj politici.15 Usvojen je novi strateški cilj kojim bi Europska unija postala “najkonkurentnije gospodarstvo na svijetu temeljeno na 13 14 Tkalec. te potpunog iskorištavanja mogućnosti zapošljavanja u uslužnim sektorima i pomirenja zaposlenosti i obiteljskog života. kako na regionalnoj tako i na nacionalnoj razini. utvrđeno je da su najmanji uspjesi zabilježeni u stvaranju jednakih mogućnosti zapošljavanja muškaraca i žena.. ali se pokazalo da je dugotrajna nezaposlenost još uvijek velik problem (u deset europskih najsiromašnijih područja stopa nezaposlenosti je sa 24% bila porasla na 28%).14 Na Lisabonskom sastanku na vrhu 2000. Naglašena je nužnost moderniziranja javnih zavoda za zapošljavanje u okruženju koje se ubrzano mijenja. strategije koja bi obuhvaćala i postojeće inicijative u ovome području. Pokušale su se prevladati i regionalne razlike među članicama. godine odlučeno je o usvajanju strategije kojom bi se olakšalo postizanje pune zaposlenosti i jače kohezije do 2010. Bečki sastanak nije donio važnijih promjena.sprječavanju dugotrajne nezaposlenosti te volja za poticanje razvoja poduzetništva. Treća donesena odluka ticala se potrebe naglašavanja aktivnijih mjera u budućim vodičima. borbu protiv socijalne isključenosti i poticanje socijalne uključenosti (pogotovo mladih). njegove metode rada i ciljevi.5. 15.hr/page. Odlučeno je da će Europski socijalni fond osiguravati zajednički okvir akcija za sve što se odnosi na obrazovanje. a s tim se mijenja i uloga zavoda kao ustanove. 10 . Konačno.2012. primjenu aktivne politike kao sredstva borbe protiv dugotrajne nezaposlenosti. «Europska strategija zapošljavanje».13 Rezultat susreta u Kölnu 1999. kao i osoba s tjelesnim ili duševnim nedostacima. fiskalne i monetarne politike. radi stvaranja produktivnih sustava i radnih odnosa. Bez posla je jednu ili više godina bilo 49% registriranih nezaposlenih. reforme i inicijative u politici. Iste godine. godine u sklopu EES-a je poboljšanje odnosa. Odnosno. trening i zapošljavanje. 2-5 Isto. Također je prihvaćen stav da pretjerano velike novčane potpore za nezaposlenost mogu djelovati demotivirajuće na one koji traže posao. poboljšanje sustava na način da budu u mogućnosti posredovati pri ekonomskim i socijalnim promjenama i povećanje sudjelovanja žena na tržištu rada.aspx?PageID=106. godine. plaća.entereurope. nužnosti naglašavanja tržišta koje bi bilo otvoreno prema svima.

godine dostupno je 77 milijardi eura za širok spektar ciljeva. Oni uključuju poboljšanje prilagodljivosti radnika i poduzeća te olakšavanje pristupa zapošljavanju. borbu protiv siromaštva i promicanje jednakih mogućnosti za sve. borbi protiv siromaštva. tako da mogu uživati jednaku socijalnu zaštitu i mirovinska prava u čitavoj Europskoj uniji. EU ima važnu ulogu u ulaganju u ljudski kapital. Rad na idućoj Socijalnoj agendi je već započeo. a ponajprije obnovljenom Europskom socijalnom agendom. godini. Kao posljedica navedenih zaključaka. Također uključuju borbu protiv diskriminacije i olakšavanje pristupa tržištu rada ugroženim kategorijama stanovništva. Poboljšanje kvalitete na radu dodano je kao cilj 2002. U 2001.2010.dinamičkom znanju”. godine. U okviru Europskoga socijalnog fonda za razdoblje od 2007 -2013. godine: ostvarivanje pune zaposlenosti. borba protiv siromaštva i isključenja određenih društvenih skupina. Pod programom PROGRESS za isto je razdoblje osigurano 734 16 Kesner-Škreb. tj. pet novih «horizontalnih ciljeva» dodano je u smjernice iz 2001. godine. Prihvaćena je puna zaposlenost kao primarni cilj zapošljavanja i socijalne politike te su postavljeni konkretni ciljevi koje treba ostvariti u 2010. pristup uslugama i solidarnost). godini. osiguranje kvalitetne kombinacije politika između sve četiri sastavnice. uključujući mobilnost radnika. a Europska komisija je u proces konzultacija o tome što je potrebno uključila i građane.16 Načelna odluka sastanka konkretizirana je u brojnim dokumentima. od lokalne do nacionalne. pitanjima zapošljavanja i socijalnim pitanjima koja se pojavljuju sa starenjem populacije te u poticanju jednakih mogućnosti i iskorjenjivanju nejednakosti i diskriminacije. borba protiv diskriminacije i promicanje ravnopravnosti spolova. promicanje uloge socijalnih partnera. dodan je još jedan cilj. a to je povećanje stope zaposlenosti starijih radnika (od 55 do 64 godina starosti) na 50% do 2010. povisiti opću stopu zaposlenosti do 70% kao i stopu zaposlenosti žena iznad 60%. obuhvaća politike osmišljene za osiguravanje radnih mjesta. i razvijanje općih indikatora za vrednovanje napretka. Planirano je osnovne zadaće obnovljene Europske socijalne agende ostvariti kroz sedam prioritetnih područja (mladi i djeca. poboljšanje sustava obrazovanja i osposobljavanja te izgradnju institucionalnog kapaciteta u slabije razvijenim regijama. predstavnika poslodavaca i radnika te nevladinih organizacija. «Employment policy in European Union – glossary. mobilnost radne snage. Agenda 2005 . 316 11 . sposobna održavati gospodarski rast s većim brojem kvalitetnih radnih mjesta i većom socijalnom kohezijom. poticanje cjeloživotnog obrazovanja. Agenda također služi kao okvir za pružanje podrške zemljama članicama u reformama mirovinskog sustava i sustava zdravstvene zaštite. razvoj novih radnih mjesta i stručno usavršavanje. produženje životnog vijeka i poboljšanje zdravstvene skrbi. Te su politike osmišljene u partnerstvu s tijelima javnih vlasti na svakoj razini.

godine. Kroz Europski fond za prilagodbe globalizaciji godišnje je osigurano 500 milijuna eura za pružanje personalizirane pomoći radnicima koji ostaju bez posla zbog trgovinske liberalizacije.17 17 www. Strategija EU 2020 usvojena u lipnju 2010. najmanje 40% stanovništva starosti od 30 do 34 sa završenim trećim stupanjem obrazovanja (ili ekvivalent) i najmanje 20 milijuna manje ljudi koji su siromašni ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. godine vezano uz prioritetno pitanje zapošljavanja i socijalnopitanja.hr/page. kao što su: 75% porast zaposlenosti osoba u dobi od 20-64 godina.2012. 15.entereurope. smanjenje stope napuštanja škola ispod 10%. izgradnju međugraničnih mreža za poticanje uzajamnog učenja i razmjenu dobre prakse te promicanje svijesti o politikama Europske unije.milijuna eura za poticanje izrade studija o poboljšanju znanja o zapošljavanju i socijalnim pitanjima u čitavoj Europi. predviđa mjere do 2020.aspx?PageID=106. osposobljavanje pravnih zastupnika i provoditelja politika. 12 .5.

Njemačka. Francuska. vezano uz politiku zapošljavanja. Tijekom posljednjih dvadeset godina. www. Članstvo je dovelo do mnogih prilika.1.5. Premda ograničenja zapošljavanja i dalje postoje. 15. Radnici iz te dvije zemlje imat će od 1. Taj je novac omogućio modernizaciju infrastrukture premda su složene procedure i poteškoće sa sufinanciranjem odgodile završetak mnogih radova na gradnji autocesta ili željezničkih pruga. trenutno su na snazi restrikcije u deset zemalja (Belgija. do 2013. Sumnje u prijevare prisilile su u listopadu Bukurešt da zamrzne dio projekata kako bi se provele dubinske revizije i spriječila blokada novca iz Bruxellesa.net/bugarska-i-rumunjska-ubiru-plodove-clanstva-u-eu-u.. Irska.. BUGARSKA Bugarsko članstvo u EU promijenilo je ekonomski i socijalni okoliš tržišta rada u Bugarskoj. napredak u borbi protiv korupcije i slobodu kretanja.5. dok u ostalih petnaest imaju pravo slobodnog kretanja. Austrija.hr/cpage.7 milijardi. 4. Komisija je 2008. No utjecaj Europske politike zapošljavanja na te dvije države počeo je i ranije.2012.2012. potpunu slobodu kretanja u zemljama Unije. Sofiji zamrznula stotine milijuna eura iz pretpristupnih fondova zbog sličnih nepravilnosti. a zatim i rumunjsko stanje. Bugarska i Rumunjska kao prednosti članstva ističu milijarde eura povučene iz europskih fondova. sedam godina od pristupanja EU-u. Nizozemska. Luksemburg. Velika Britanija i Malta).4. ali i izazova i problema.entereurope. Italija. 15. a Rumunji 2.67 milijardi eura za Bugarsku i gotovo 20 milijardi za Rumunjsku u razdoblju od 2007. Španjolskoj i Njemačkoj. koji trebaju biti riješeni na bugarskom tržištu rada. 13 . ali i priznaju da su imale prevelika očekivanja. stotine tisuća Bugara i dva milijuna Rumunja pronašli su posao u Italiji. Pet godina nakon ulaska u Europsku uniju. Međutim.18 Ulazak u Europsku uniju za te je dvije zemlje značio velika sredstva iz europskih fondova: 6. siječnja moći slobodno raditi i u Belgiji. Rumunjski i bugarski radnici vjerojatno će od 1.19 U nastavku prvo opisujem bugarsko. u bugarskoj 18 19 www. godine. svojim su obiteljima od siječnja do listopada ove godine poslali mnogo novca – Bugari 680 milijuna eura. a tomu treba dodati pomoć poljoprivredi od 13 milijardi eura. POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA EU I BUGARSKA I RUMUNJSKA Bugarska i Rumunjska ušle su u EU 2007.aspx?page=clanci.aspx&pageID=171&clanakID=5951. Većinom radnici na gradilištima ili njegovatelji starijih. siječnja 2014.eupress.

godine. Što se tiče dobne strukture zaposlenih. došlo je do promjena. Prognoze za budućnost kažu da će do 2025. Bulgarian Labor Market in the Context of European Union Membership. U razdoblju 1990-2008. Naravno.8 milijuna stanovnika. porast stope zaposlenost i pad stope nezaposlenosti.8% u 2008. ta je stopa i dalje 3. Godine 2001..9 milijuna stanovnika. Stopa nezaposlenost 2001.3% nezaposlenih.5% manja nego u prosječnoj stopi EU-27.pdf. stopa zaposlenosti mladih ljudi iznosila je 19. stopa zaposlenosti bila je niskih 49. pokazuje se da je situacija mladih ljudi dosta teža nego kod odraslih. Nakon opadanja do 2001.7%. godine Bugarska imati 6. godine svega 5. odnosno bila je bolja od prosjeka EU-27. do je stopa zaposlenosti odraslih iznosila 20.5%.9% 2008 godine. no Bugarska praktički zadovoljava lisabonske ciljeve postavljene za žene na 60%. stopa zaposlenih na 20 Silviya Hristova Bratoeva-Manoleva.bg/bg/pdfs»Silviya_Bratoeva_BULGARIAN_LABOR_MARKET. Tu je uzrokovalo porast stope aktivnosti.6 milijuna stanovnika.vfu. Nakon 1998. Za bugarsko gospodarstvo i uz to vezano zapošljavanje.4%. godine na 2.7%. odnosno na 7. Dugotrajna nezaposlenost pala je sa 6% 2001. nakon svjetske financijske krize koja je utjecala na bugarsko tržište rada. godine. no do 2008. što je i dalje bolje od prosjeka EU-27.21 Fleksibilnost bugarskog tržišta treba dodatno razvijati kako bi se postigli europski standardi. no od 2002. nezaposlenost je porasla na oko 8%.5%. počelo je njezino opadanje te je 2008 godine iznosila svega nešto više od 5%. Naime. stopa zaposlenosti mladih porasla je na 26. muškarci su u nešto boljoj poziciji. to je jako utjecalo na razvoj tržišta rada. Godine 2001. Ipak.5. no problem je što dugotrajno nezaposleni čine više od 50% nezaposlenih u Bugarskoj. bugarska populacija smanjila se za 12.3%.5%.8%. posebno velikih za odrasle. prestao je se smanjivati te je slijedilo desetljeće neprekinutog gospodarskog rasta. a do 2050. No što je s radno sposobnom populacijom? Ona je u razdoblju 1990-2008 bila relativno stabilna. ejournal. Što se tiče iste te stope po spolovima.ekonomiji dogodile su se ogromne promjene. negativni prirodni priraštaj doveo je do ubrzanog starenja populacije i ograničio mogućnosti proširenog razvoja tržišta rada. što znači da je bila oko 2% niža od prosjeka EU-27 i 6% niža od lisabonskog cilja. 15. Što se tiče strukture nezaposlenih. 1-4 21 Isto. dominiraju oni niskog obrazovanja sa 61.20 U početcima tranzicije bugarski je BDP jako pao. Ipak. dok među visokoobrazovanima ima 6.8 milijuna. važno je uočiti promjene u populaciji.3%. Do 2008. Unatoč tome. a za muškarce 68. stopa aktivnosti tad počinje rasti te dolazi sa 60. godine. Za žene ona iznosi 59.2012. godine iznosila je 19. godini. a odraslih na 46%. Zemlja je postigla tranziciju i centralne planske u tržišnu ekonomiju i postala član EU. odnosno održala se na oko 4. godine porasla je na 64%.7% na 67. Stopa upražnjenih radnih mjesta više od dva puta je niža od prosjeka EU-27. 4-8 14 .

Bugarska ima najmanje sudjelovanje odraslih u cijeloj EU.7%. Bulgarian Labor Market in the Context of European Union Membership. Iako je stopa radne produktivnosti u Bugarskoj porasla s 2% na 4% (u Rumunjskoj ta stopa iznad 5%). do 2015. Nadalje. velik broj nekvalificiranih nezaposlenih. kao i porast radne produktivnosti. visoka stopa dugotrajno nezaposlenih.5%. Implementacijom strategije očekuje se do 2015. usvojila obnovljenu strategiju zapošljavanja 2008-2015.22 Što se tiče cjeloživotnog učenja. povećanje omjera starih radnika u radnoj snazi do dobi od 68 godina. Valja izdvojiti kako je to u Skandinavskim zemljama velikih preko 30%. a cilj EU 12. niska radna produktivnost. ako razina rasta ostane jednaka. Bugarska nikad neće stići ostatak EU. regionalne velike razlike. koja se zasniva na pristupu fleksigurnosti. Glavni ciljevi strategije su uključivanje ekonomski pasivnih ljudi i obespravljenih skupina.određeno triput manja. Bugarska će se približiti ostatku EU do 2040. dok je u EU prosjek 9. strategija teži povećanju fleksibilnosti i sigurnosti tržišta rada i ohrabrivanju politike koja bi trebala dovesti do kvalitetnijih poslova.4% prosjeka EU-27. ona je ipak najniža među svim članicama EU. Kako bi se na njih odgovorilo. samo 1. Bugarska mora ubrzati već jak reformski program u četiri ključna područja: promicanju tržišnog natjecanja. rezanje stope nezaposlenosti na 4% te smanjivanje stope napuštanja škole na 10%. nedostatak kvalificiranih radnika. 8-10 Isto. rezanje nezaposlenosti. bugarski BDP bit će 44% prosjeka EU-27. Kako bi to postigla.23 22 23 Hristova Bratoeva-Manoleva. sužavanju praznine u vještinama i ojačavanju obrazovanja kako bi se podupirale inovacije. poboljšanju fleksibilnosti tržišta rada. ostane li razina rasta produktivnosti na istoj razini. Strategija je napravljena u suradnji sa socijalnim partnerima i cilja na porast zaposlenosti. Prema predviđanjima svjetske banke. nedovoljno sudjelovanje u cjeložvotnom učenju. bugarska je Vlada u travnju 2008. sprječavanje napuštanja škole i produktivnost rada.3%. Nakon toga. godine porast zaposlenosti na 72%. no kao se rast poveća na 5%. 10-11 15 . velike razlike između Bugarske i većine zemalja EU. odnosno bugarski BDP iznosi svega 36. a stopa zaposlenih na nepuno radno vrijeme čak deset puta manja. Bugarska mora ojačati svoj održivi razvoj ako se ubrzano želi približiti razinama ostatka EU. Strategija je u skladu s obnovljenom Lisabonskom strategijom EU. Glavni izazovi s kojima se suočava bugarsko tržište rada mogu biti sažeti u nekoliko glavnih točaka: stara radna snaga. omogućavanje adekvatnog obrazovanja za bugarski prijelaz u na znanju baziranu ekonomiju. godine. godine.

Njezina ekonomija.5.eu/docs/ro/RR_01_RO.26 Rumunjski NRP usredotočuje se na otvaranje i zadržavanje što većeg broja zaposlenih ljudi.htm. To je moguće. Poljoprivredne aktivnosti predstavljaju gotovo trećinu od ukupnog broja zaposlenih.europa. Rumunjska se hitno treba uhvatiti u koštac s tim makroekonomskim ranjivostima i ubrzati strukturne reforme za ojačanje tržišnog natjecanja te premjestiti svoju ekonomiju prema inovativnim radnjama visoke vrijednosti. kvalitetu rada i produktivnost. RUMUNJSKA Rumunjska se priključila EU 1. smanjivanjem troškova zaposlenja. godinu.eu/ewco/studies/tn0612036s/ro0612039q. 15.2. kontinuitet i upornost. 6) stari izazov poboljšanja administrativnih kapaciteta.eu/docs/ro/RR_01_RO. 3) daljnje poboljšanje poslovnog okruženja. rastućih radnih potreba. www.5.lifw. 2) poboljšanje funkcioniranja tržišta. 15.2012. To su: 1) poboljšanje kvalitete i upravljanja vladinog trošenja u kontekstu štedljive makroekonomske politike. 5) održivi razvoj. Uz Bugarsku.4. mladih i ranjivih skupina. unatoč neiskorištenom radu.2012. pokazuje i znakove «pregrijavanja» zbog rastućeg vanjskog duga.pdf. www. Potrebni su oštriji koraci za smanjivanje velikog broja neaktivnih ljudi.25 Rumunjski Nacionalni program reformi (NRP) iz srpnja 2007. Problem je i što vrlo malo odraslih ljudi sudjeluje u programima cjeloživotnog obrazovanja.2012. Prijeti joj inflacija.lifw. identificirao je 6 ključnih izazova koje treba savladati za uspješnu implementaciju budućih reformi. u skladu s Europskom strategijom zapošljavanja postavio je tri strateška cilja: punu zaposlenost – opravdanu padom stope zaposlenosti od najmanje 5% u odnosu na 1990. potrebni su snažni politički fokus. snažnom rastu plaća i dizanju obiteljskih kredita.. no da bi reforme uspjele. padom radne sigurnosti i smanjenim brojem godišnjih radnih sati. uz snažni napredak. 16 .pdf. siječnja 2007. posebice dugotrajno nezaposlenih. NRP prepoznaje kako su obrazovanje i potrebe tržišta slabo povezani te je rano napuštanje škole veliki problem. godine.5. Krajnji cilj NRP-a je sustići ostatak EU snažnim rastom i povišenjem stope zaposlenosti. PNAO 2004-2005. koji su po prvi put postali cilj politike zapošljavanja. čineći radne ugovore fleksibilnijima.eurofound. razvijanjem strukovne izobrazbe i povećanjem kapaciteta usluga javnog zapošljavanja. no pridonose BDP-u s manje od 10%. 15. Rumunjska ima najmanji postotak odraslih ljudi koji se i dalje 24 25 26 www.24 Prvi nacionalni plan za zapošljavanje (PNAO) 2002-2003 usredotočio se na prilagodbu ciljevima sadržanim u Europskoj strategiji za zapošljavanje. te socijalnu koheziju i inkluziju. 4) povišenja stope zaposlenosti i aktivnosti na tržištu rada. To podupire i Komisija.

2012. 60 eura.pdf.3:1. koja bi trebala povećati zaposlenost.5%. dok je broj uključenih u strukovne škole pa na jednu trećinu.82:1. Rumunjski BDP iznosi svega oko 37% prosjeka EU.5.. Problem je što je 1990.2012. Postoje značajne razlike u poslovima rumunjskih radnika u odnosu na ostatak EU.eu/docs/ro/RR_01_RO.htm.2012. 1992. 15.eurofound.28 Napori za povećanje stope sudionika cjeloživotnog učenja nisu povezani s mjerama za modernizaciju sustava socijalnog osiguranja.30 Što se tiče obrazovanja.lifw. Mnogi od njih traže izvore dodatnih prihoda. godine omjer zaposleni:umirovljenici bio 2. Broj osoba višeg obrazovanja u odnosu na osobe sa strukovnim obrazovanjem promijenio je se s omjera 0. nadogradnjom vještina današnje i radne snage budućnosti.eurofound.2012. pomoći od kolega i uzimanju pauze po volji.22:1 na 1.29 Prag za odlazak u mirovinu je 2000. omjer je još nepovoljniji.5. Znaačajan problem predstavlja i učinkovitost i regionalno različito zapošljavanje. Niska primanja većine rumunjski radnika onemogućuje im da više misle o životu van posla. odnosno rumunjski radnici ih koriste šest puta rijeđe. 15. godine za žene podignut s 57 na 60 godina. 29 www.2%.5. 30 www. posebice Roma. 22 eura. 15. Zabrinjavajuće je što čak 50% rumunjskih radnika osjeća na poslu opasnost od ugrožavanja zdravlja ili sigurnosti.obrazuju.27 Stvorena je strategija stručne izobrazbe 2005-2010. Duplo manje rumunjskih radnika prolazi plaćeno stručno usavršavanje. nešto bolji rezultati od prosjeka EU zabilježeni su u područjima izabiranja brzine rada.eu/ewco/studies/tn0612036s/ro0612039q. 31 www. 15. a za muškarce s 62 na 65 godina. svega 1. 15. 0. a 2004.europa.lifw. www. što im oduzima vrijeme i utječe na obiteljski život.eu/docs/ro/RR_01_RO. a 2006. mladih i starih radnika.5. Vlada planira tu brojku povećati implementacijom nacionalnog kvalifikacijskog okvira i povećanjem sredstava za stručnu izobrazbu. Ipak. broj studenata na sveučilištima se od 1990. prilagodljivost i mobilnost radnika. godine povećao za 4.2012. Potrebni su i konkretniji potezi vezano uz zapošljavanje ranjivih skupina. socijalna naknada iznosila je 89 eura.eu/docs/ro/RR_01_RO.42:1. zakonodavstvo vezano uz zapošljavanje ili aktivnim politikama tržišta unutar pristupa fleksigurnosti.eu/ewco/studies/tn0612036s/ro0612039q.pdf.europa. S korištenjem interneta ili e-maila na poslu.pdf.31 27 28 www.htm.lifw. Produljivanje aktivnog života i smanjivanje odlazaka u ranu mirovinu trebaju pridonijeti dugotrajnoj održivosti mirovinskog sustava i opskrbi tržišta rada.5. 17 . S kompjutorima u Rumunjskoj radi triput manje radnika nego u EU. za što su potrebne mjere poboljšanja. Ni sa socijalnim pravima nije bolje godine 1989.

Obje države nastoje joj se prilagoditi. Što se tiče utjecaja Politike zapošljavanje EU na Bugarsku i Rumunjsku. kao i različiti mehanizmi donošenja odluka. odnosno dostiglo europske standarde. Ipak. Prije svega. za nju je značajno da se jako teško s njom mogu usuglasiti sve zemlje članice. No još će trebati dosta vremena i napora kako bi se stvorila jedinstvena europska politika zapošljavanja. a gdje počinju nadnacionalne. moglo bi se reći da posljednjih godina postoji trend da politika zapošljavanja EU dobiva sve veći značaj i ima sve više utjecaja na zemlje članice. u čemu imaju određenih uspjeha. Nezgodna je i granica gdje prestaju nacionalne odredbe. U obje države još uvijek se osjećaju tranzicijski problemi koje još jedno duže vremensko razdoblje neće biti moguće iskorijeniti. 18 . Može se reći da je Politika zapošljavanja EU na te dvije države imala pozitivan utjecaj. on je velik.5. što njezino donošenje uvelike komplicira. ZAKLJUČAK Politika zapošljavanja EU vrlo je kompleksna. ali i problema i izazova. Na nju utječu brojni čimbenici. kao što sam i pokazao u pokušaju njezina kratkog predstavljanja. no potrebno je još puno promjena kako bi se bugarsko i rumunjsko tržište rada i odredbe vezane uz ono prilagodilo europskome.

15.2012.eu/docs/ro/RR_01_RO.2012. 15. «Employment Policy. ejournal. The European Union's Employment Policy in the Context of the Pension Reform. 15. 15. 19 . www.vfu.eupress. 2010. 10. «Employment policy in European Union – glossary». www. 1 6. Between Efficacy and Experimentation».5.hr/page.6. 15.5.aspx?page=clanci. 3. u: Policy-Making in the European Union. Financial Theory and Practice. 9.5.mvep. www.5.eu/ewco/studies/tn0612036s/ro0612039q.hr/cpage.5. Bulgarian Labor Market in the Context of European 15. Valeriu. 7. Revija za socijalnu politiku 3(2000).jsp?. 2010. Frunzaru. Martin. Kesner-Škreb.asp?ru=532&sid=&akcija=&jezik=1.aspx&pageID=171&clanakID=5951.bg/bg/pdfs»Silviya_Bratoeva_BULGARIAN_LABOR_MARKET.net/bugarska-i-rumunjska-ubiru-plodove-clanstva-u-eu-u.2012.2012.pdf. Tkalec.2012. www.2012. Romania as a New Member State. 315-317 4. Karolina.5. 11. 15.entereurope. 2.eurofound. POPIS IZVORA I LITERATURE 1.2012. 15. 8. Oxford University Press. 34 (3). drcsummerschool.entereurope.eu/ …/getFile. Marina.pdf. «Europska strategija zapošljavanje». Silviya.5.europa. www. Union Membership. Hristova Bratoeva-Manoleva. Rhodes.5.aspx?PageID=106.htm.hr/ei/default.2012. www. 5.lifw.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful