BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 Môn: TIẾNG ANH; Khối: D

Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Mã đề thi
193
A A A C A B C A C A A A B B D A B B B C A D D C B A D D D A A D D A B B B D A

372
C D B C A D B A B D A D A C D B D A A D D B B A A C D A B D B C D C C D A C C

426
B C C B A B C D A A B D D C B A B C D A D D C B D C D D B A D B A B D A C B B

514
B C B A C D B D B D A C B D D D A D A D C C D A A D D A B C A D A D C B A B C

647
B A C D B A D B A C A A A B C D D A C A C C A D A B A D B D C B B B B B D A A

859
D B B C D B D D B B D A D A C A B C A A A B D A A D D A B B A C D B A B B A D

1

70. 60. 74. 64. 52. 76. 71. 45. 73. 80. 54. 42. 44. 59. 56. 47. 75. 65. 46. 62. 66. Mã đề thi 193 C B C C A C C A A D B D A A D C A B D C C D A D A A C A D D D B B D D D D D A D C 372 B A D D B C C B B D C D D C B A A A B C B B B D C A D C C A D C B D B A D C A B C 426 B C A C C A D C D A C C B C D C D D B C B C B B C C D C D A A B A D D D B B A B A 514 C B B A A B C C A C D A D B A D A C C D A C B B D B A C B C B D A A A D C C D C D 647 D B A C A C B A D A C D B C C B B B D A D B C A C A B A A B D B C A D C B D C C C 859 C D B D B C A D D D C C C D A C D A A B B C A C B C D D A C A A C A C A B A B A C 2 . 69. 48. 51. 63. 41. 50. 49. 72. 68. 78. 43. 53. 55. 67.Câu số 40. 77. 79. 57. 58. 61.