You are on page 1of 9

Wisso by Digisys

13. ตัวอย่างบทเรียน 8 Wisdom’s factors

Leadership Skills

ลำำดับกำรพัฒนำกำรของ ยุคต่ำง ๆ

ยุคควำมรู้ –ควำม
คิด

IT-computer
ยุคแห่งข้อมูล
ยุค บริหำรโรงงำน – ควบคุมกำรผลิต-ผู้จัดกำร

เพำะปลูก – เกษตรกร - มีที่ดิน


ยุค
ยุคของกำรล่ำ เชี่ยวชำญด้ำนล่ำสัตว์ หำ
สัตว์

จากการสำารวจบริษัท FORTUNE 500 พบว่าทักษะที่เป็ นที่ต้องการแห่งยุคนีม้ ี 7 ด้านคือ


พร้อมทัง้สัดส่วนความต้องการเป็ น % เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
1. ทักษะการคิด Thinking skills 58%
2. การทำางานเป็ นทีม Team working skills 51%
3. มนุษย์สัมพันธ์ Human Relation skills 48%
4. การส่ ือสาร Communication Skills 45%
5. การฟัง Listening 43%
6. การเขียน Writhing Skills 41%
7. การตัง้เป้าหมาย Goal setting Skills 33%

Leadership Job Description


Thinking without acting become nothing
Thinking with Acting become something

Leadership Model
KNOWS
The way

Bring digital system to build wisdom society 1


Wisso by Digisys
SHOW
The way

GOES
The way
ลักษณะผู้นำาที่ครบถ้วน
Goal / เป้าหมายที่ผู้นำาควรมี
-ความสำาเร็จของผู้นำา เป็ นไปตามจุดอ่อนท่ีสุดของเขา
-ผู้นำาจึงควรมีเป้ าหมายท่ีครอบคลุมทุกด้าน
-เหมือนเมืองท่ีมีกำาแพงครบทุกด้าน
Vision in 4 Level
ระดับต่าง ๆ 4 ระดับของการมีวิสัยทัศน์

ระดับที่ 1 คนบางคนที่ไม่รู้และไม่เคยเห็นอะไร ผู้สับสน - Wonderer


ระดับที่ 2 คนบางคนที่รู้ และเห็น แต่ไม่ทุ่มเท - ลงแรง ผูต ้ าม - Follower
ระดับที่ 3 คนบางคนที่รู้ เห็น และทุ่มเท - ลงแรงทำาจริง ผู้ประสพความสำาเร็จ
ระดับที่ 4 คนบางคนที่รู้, เห็น, ทุ่มเท และช่วยผูอ
้ ่ ืนด้วย ผู้นำา - Leader

Goal / เป้าหมาย 6 ด้านที่ผู้นำาควรมี


1. Ministry;
เป้ าหมายด้านงานรับใช้
2. Family
เป้ าหมายด้านการมี – การดูแล - การเตรียมด้านชีวิตครอบครัว

3. Spiritual & Mind Goal


เป้ าหมายการเติบโตด้านชีวิตฝ่ ายวิญญาณ และความคิด
การพัฒนาความฉลาดด้านจิตวิญญาณ
การมีใจรักในการแสวงหาความหมายของสรรพสิ่ง และความจริงแท้ Life search
การฝึกฝนดำาเนินชีวิตตามหลักการท่ีถูกต้อง และพิสูจน์แล้วว่าจริงเป็ นสากล เช่น ความซ่ ือสัตย์ , ความขยัน, ความ
รัก

การพัฒนาความฉลาดด้านจิตใจ
การรู้จัก และการควบคุมตน Knowing & Self control ourselves (โดยการอดอาหารอธิษฐาน)
ทักษะทางสังคมความเห็นใจ และความเข้าใจ Human skill
คิดแบบชนะ ชนะ Win-Win
การลับเล่ ือย Sharpen the saw
Goal / เป้าหมาย 6 ด้านที่ผู้นำาควรมี
4. Intellectual / Education Goal / wisdom
เป้ าหมายด้านการพัฒนาความฉลาด / การศึกษา / สติปัญญา

เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา
1. การศึกษาอย่างต่อเน่ ือง เป็ นระบบ Education
2. การรู้จักจุดอ่อน และจุดเด่นของตนเอง Self SWOT
3. การบอกต่อ Say to people next to you
4. การฝึกปฎิบัติจริง Acting after planning
Goal / เป้าหมาย 6 ด้านที่ผู้นำาควรมี

5. Physical / Health
เป้ าหมายด้านร่างกาย / สุขภาพ / โภชนาการ
Eat smart – Exercise - Relaxation
Bring digital system to build wisdom society 2
Wisso by Digisys
3 ประการในการพัฒนาด้านสุขภาพ
การกินอาหารอย่างฉลาด
การออกกำาลังกายอย่างเพียงพอ
การพักผ่อนอย่างถูกวิธี การผ่อนคลาย การจัดการกับความเครียด
Goal / เป้าหมาย 6 ด้านที่ผู้นำาควรมี

6. Financial / Job Goal


เป้ าหมายด้านการเงิน – การทำางาน

เทคนิคการมีชัยชนะเร่ ืองการเงิน
เป็ นเงิน 10% ต่อเดือน โดยเร่ิมท่ี 1 % เป็ นเวลา 1 ปี
ทำางานเร็วขึ้น – ดีขน
ึ้ – มากขึ้น – นานขึ้น
การให้มากขึ้น
Total Goal
รวมเป้าหมาย 6 ด้านที่ผู้นำาควรมี
1. Ministry; เป้ าหมายด้านงานรับใช้
2. Family;
เป้ าหมายด้านการมี – การดูแล - การเตรียมด้านชีวิตครอบครัว
3. Spiritual; เป้ าหมายการเติบโตด้านชีวิตฝ่ ายวิญญาณ
4. Intellectual / Education / wisdom;
เป้ าหมายด้านการพัฒนาความฉลาด / การศึกษา / สติปัญญา
5. Physical / Health;
เป้ าหมายด้านร่างกาย / สุขภาพ / โภชนาการ
6. Financial / Job; เป้ าหมายด้านการเงิน – การทำางาน
Leadership Model

Knows Vision & Vitality Intellectual Qualities


The way Mission –related Skills
Show Involvement & interaction Psycho –Social Qualities
The way People – related Skills
GOES Performance & Persistence Personalities Qualities
The way Effectiveness-related Skill

Real Leadership
5 ประการ
1. Services:
ความสามารถ การรับใช้ และการให้บริการ
2. Responsibility:
ความสามารถในการรับผิดชอบคำาพูด-คำาสัญญา
3. Response:
ความสามารถในการการตอบสนอง, ความสามารถในการแยกแยะส่วนของตนเอง
4. Ability/Power:
ความสามารถ ในการการรูข้ องประทาน-ความสามารถจากพระเจ้า ( กำาลังท่พ
ี ระเจ้าให้)
5. Given for a purpose:
-Services : ความสามารถ การรับใช้ และการให้บริการ
-Responsibility : ความสามารถในการรับผิดชอบคำาพูด-คำาสัญญา
-Response : ความสามารถในการการตอบสนอง,ความสามารถในการแยกแยะส่วนของตนเอง
-Ability/Power : ความสามารถ ในการการรู้ของประทาน-ความสามารถ
-Given for a purpose : ความสามารถ การรู้วัตถุประสงค์ต่อชีวิต
ความหมายของคำาว่า = Responsibility:
ความสามารถในการรับผิดชอบคำาพูด-คำาสัญญา
Response + Ability
Response = การตอบสนอง การทำาตาม การนำาไปใช้
Ability = ความสามารถ ของประทาน
Bring digital system to build wisdom society 3
Wisso by Digisys
สิ่งใดที่เราเช่ ือมั่นด้วยไว้นานพอ สิ่งนัน ้ จะกลายเป็ นจริงสำาหรับเรา
สิ่งสำาคัญไม่ใช่ว่าเราเช่ ือหรือไม่ แต่อยูท
่ ี่เราเช่ ืออะไร
ลำาดับการพัฒนาการของ ยุคต่าง ๆ

Knowledge base Society


ยุคแห่งความรู้ –ความคิด และสติปัญญา

Watch your attitude. It’s the first thing people notice about you.
Lead & Manage
“การนำา” และ “การจัดการ”
รากศัพท์ Lead = การไปเท่ียว การนำาทาง การเคล่ ือนไหว การเปล่ียนแปลง
Leader …
-สร้างระบบ- ค้นหาแนวทาง
-การสร้างสรรค์
-การตัง้เป้ าหมาย
-การประสพ – บรรลุ หรือรวมเรียกว่า ประสพผลสำาเร็จ

ความแตกต่างระหว่างผู้นำา & ผูจ้ ัดการ


Manager & Leader

Manager Leader
Command Communicate
คุณต้องรับผิดชอบ เราจะรับผิดชอบ
Keep the credit. Share the credit.

Manager VS Leader
ผู้จด
ั การคือการการทำาให้ ผู้คนกระทำา ในส่ิงท่ีต้องกระทำา
ผู้นำาคือการทำาให้ ผูค
้ นต้องการทำา ในส่ิงท่ีต้องกระทำา

Manager
ต้องรอสถานการณ์ท่ีเอ้ืออำานวย
Under Situation
ทำางานจากทรัพยากรท่ีมีอยู่
Maintenance-รักษาสภาพ
Control – ควบคุม
Short term
When and How
Follow system

Leader
มีชัยชนะเหนือสถานการณ์
Overcome Situation
สร้างทรัพยากรเพ่ ือสามารถทำางาน
Development-พัฒนา
Creative - สร้างแรงบันดาลใจ
Long term
What and why
Create system

Bring digital system to build wisdom society 4


YDCA
Y oung Digital‘s
Christian Associations

1. แนวทางความเป็ นผู้นำา
1.1 นำาโดยการควบคุมอย่างเคร่งครัด มี 2 รูปแบบ
- มีโครงสร้างชัดเจน ควบคุมผ่าน แผนการทำางาน
- ไม่มีโครงสร้างชัดเจน ควบคุมผ่าน เป้ าหมายการทำางาน
Directing, Coaching, Supporting, and Delegating
1.2 นำาโดยปล่อยอิสระ
- ไม่มีโครงสร้าง การควบคุม เป้ าหมายใด ๆ
Authoritarian, Democratic, and Laissez faire
เราสามารถใช้ทัง้ 2 แนวทาง ขึ้นกับสถานการณ์
4 Leader Style
Supportive Leader
Delegate Leader
Coaching Leader
Directing Leader

Bring digital system to build wisdom society


5
YDCA
Y oung Digital‘s
Christian Associations

ผู้นำำแนวสนับสนุน ผู้นำำแนวสอนงำน
Supportive Leader Style Coaching Leader Style

สนับสนุนสูง สนับสนุนสูง
นำำทิศทำงน้อย นำำทิศทำงสูง
ผู้นำำแนวกระจำยงำน ผู้นำำแนวนำำทิศทำง
Delegate Leader Style Directing Leader Style

สนับสนุนตำำำ สนับสนุนตำำำ
นำำทิศทำงตำำำ นำำทิศทำงสูง

วงจร 3 ประการในการตอบสนอง
ของเป็ นผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ

หน้าที่ของผู้นำา 3 ประการ
1. Goal / Vision;
ให้นิมิต และตัง้เป้ าหมายท่ีชด ั เจน
2. Building the TEAM;
สร้างทีมงาน
3. Human relationship;
มีทักษะการสร้างสัมพันธ์ทด ่ี ี
Leader is not…
Because of whom you are?
But because of what you maybe?
ข้อคิด เม่ ือเราก้าวสู่การเป็ นผู้นำา
Leader is not…
Because of we chose the JC.
But because of JC chose us.

สิ่งใดที่เราเช่ ือมั่นด้วยไว้นานพอ สิ่งนัน ้ จะกลายเป็ นจริงสำาหรับเรา


สิ่งสำาคัญไม่ใช่ว่าเราเช่ ือหรือไม่ แต่อยูท
่ ี่เราเช่ ืออะไร

3 วิธี กับ 8 ขัน


้ ตอน
1. ทำาให้ดู
2. ทำาร่วมกัน
3. ให้เขาทำา

TNT
The Leader said.. = คำาพูดของผู้นำา
Today not tomorrow
The failure said.. = คำาพูดของผู้ล้มเหลว
Tomorrow not today

Organization Chart
Bring digital system to build wisdom society
6
YDCA
Y oung Digital‘s
Christian Associations

Top – Down Command & Control

Board
Customer
Senior
provides vision
Management
support Board
functions as
Two –way Service&Support
Management and
Front-linens

การศึกษา ผูท
้ ี่ประสพความสำาเร็จจากทั่วโลก
Harvard business review
15 % มาจาก
ความสามารถในทางวิชาชีพ และทักษะต่าง ๆเช่น แพทย์ – วิศวะ - คอมพิวเตอร์
Professional / Technical Skills
85 % มาจาก
Highly proactive – Goal oriented and Human relation skills
ความสามารถในการเร่ิมต้นด้วยตัวเอง – การมีเป้ าหมาย มนุษย์สัมพันธ์
4.3 Human Relation with TEAM; การสร้างความสัมพันธ์กับทีมงาน
ความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็ นเหมือนดินที่สมบูรณ์ของความก้าวหน้า และความสำาเร็จทัง้ปวงในชีวิต
เบน สทีน

คนที่คุณรู้จัก และคนที่รู้จักคุณในทางที่ดี จะมีผลต่อความสำาเร็จ และความสุขในชีวิตมากกว่าปัจจัยอ่ ืน


ไม่มีใครประสพความสำาเร็จได้โดยลำาพัง
ผลการวิจัย 25 ปี ที่ Harvard
โดย ดร.เดวิด แมคเคลแลนด์; ผู้เขียนเร่ ือง The Achieving Society
พบว่า “การเลือกคบคนที่ใกล้ชิด“ของคุณมีผลต่อความสำาเร็จของคุณมากกว่าสิ่งอ่ ืน
โดยคนที่ การเข้าหาคนกลุ่มเดิม ทีไ่ ม่มีการพัฒนา ส่งผลให้คงนิสัยแบบเดิม วิถีชีวิตเดิมๆและนำาไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด
คนที่เกี่ยวข้องคือคนที่เขาจะเป็ นเหมือนคุณ และคุณจะเป็ นเหมือนเขา
เพราะในที่สุดแล้วทัง้คู่จะเป็ นเหมือนกันในที่สุด
การสู่การเป็ นเหมือนกัน
ทัศนคติ เป้ าหมายชีวิต
ท่าทาง กิจกรรมประจำาวัน
วิธีพูด Style การแต่งกาย
ระดับความทะเยอทะยาน รูปแบบปั ญหาชีวต

ทฤษฎีการเป็ นผู้นำา
Leadership Theory
ใน ศต.ท่ี 20 แบ่งได้ 5 แนวทาง
ทฤษฎีคุณลักษณะ ; Trait Theories
ทฤษฎีพฤติกรรม ; Behavior Theories
ทฤษฎีอำานาจ – อิทธิพล ;Power & Influence
ทฤษฎีสถนการณ์ ; Situational Theories
ทฤษฎีบูรณาการณ์ ; Integration

Bring digital system to build wisdom society


7
YDCA
Y oung Digital‘s
Christian Associations
ทฤษฎี อ่ ืน ๆ
Personal – Situation Theories -บุคคล และสถานการณ์
Psychoanalysis Theories - จิตวิเคราะห์
Humanistic Theories - มนุษย์นิยม
Leader – Role Theory - ผู้นำา และบทบาท
Path – Goal Theory - วิถีทาง และเป้ าหมาย
Results-Based Leadership- เน้นท่ีผลลัพธ์
Thought journey
ตัวอย่างความคิดต่าง ๆของการเป็ นผู้นำา
การจัดการคือการการทำาให้ผค ู้ นกระทำาในสิ่งที่ต้องกระทำา
การเป็ นผู้นำาคือการทำาให้ผค
ู้ นต้องการทำาในสิ่งที่ต้องกระทำา
เอกสารกิจกรรมประกอบการสอน
Leadership skills
Your main Roles / บทบาทสำาคัญของคุณ

Tribute Statement
ความสัมพันธ์ คำาพูด ความรู้สึก ความผูกพัน
Relationship What would you like them to What will they say
say เขาจะพูดถึงเราว่าอย่างไร
เราอยากให้เขาพูดถึงเราว่าอย่างไร

Role 1
บทบาทท่ี1

Key person
ช่ ือบุคคล

Role 2
บทบาทท่ี 2

Key person
ช่ ือบุคคล

Role 3
บทบาทท่ี 3

Key person
ช่ ือบุคคล

Role 4
บทบาทท่ี 4

Key person
ช่ ือบุคคล

Bring digital system to build wisdom society


8
YDCA
Y oung Digital‘s
Christian Associations
Role 5
บทบาทท่ี 5

Key person
ช่ ือบุคคล

Bring digital system to build wisdom society


9