PIOSENKA O KOnCU SWIATA CANCIÓN SOBRE EL FIN DEL M UNDO

Czeslaw M i losz


W dzi en konca sw i at a
Pszczola kr µzy nad kwi at em nast ur cj i ,
Rybak napr awi a blyszczµcµ si ec.
Skaczµ w mor zu wesole del f i ny,
Mlode w r óbl e czepi aj µ si ç r ynny
I w µz ma zlot µ skór ç, j ak powi ni en mi ec.

W dzi en konca sw i at a
Kobi et y i dµ pol em pod par asol kami ,
Pi j ak zasypi a na br zegu t r awni ka,
Nawoluj µ na ul i cy spr zedawcy war zywa
I lódka z zólt ym zagl em do wyspy podplywa,
uzw i çk skr zypi ec w pow i et r zu t r w a
I noc gwi azdzi st µ odmyka.

A kt ór zy czekal i blyskaw i c i gr omów,
Sµ zawi edzeni .
A kt ór zy czekal i znaków i ar chani el ski ch t r µb,
Ni e wi er zµ, ze st aj e si ç j uz.
Dopóki slonce i ksi çzyc sµ w gór ze,
Dopóki t r zmi el nawi edza r ózç,
Dopóki dzi eci r ózowe si ç r odzµ,
Ni kt ni e w i er zy, ze st aj e si ç j uz.

Tyl ko si wy st ar uszek, kt ór y bylby pr or oki em,
Al e ni e j est pr or oki em, bo ma i nne zaj çci e,
Powi ada pr zewi µzuj µc pomi dor y:
Innego konca swi at a ni e bçdzi e,
Innego konca swi at a ni e bçdzi e.
El día del f i n del mundo
La abej a gi r a enci ma de l a f l or de capuchi na
El pescador r epar a una r ed br i l l ant e.
En el mar l os del f i nes sal t an al egr es,
Los gor r i ones j óvenes se agar r an del canal ón
Y l a ser pi ent e t i ene pi el dor ada, como l a debe t ener .

El día del f i n del mundo
Las muj er es cr uzan el campo baj o l as sombr i l l as,
Un bor r acho se duer me a l a or i l l a del césped,
En l a cal l e pr egonan l os ver dul er os
Y una l ancha con vel a amar i l l a l l ega a l a i sl a,
El son del vi ol ín en el ai r e per si st e
Y abr e l a noche est r el l ada.

Y qui enes esper aban r el ámpagos y t r uenos
Est án decepci onados.
Y quienes esperaban señales y t rompet as de arcángeles
No cr een que est é sucedi endo ya.
M i ent r as el sol y l a l una est án ar r i ba,
M i ent r as el abej or r o vi si t a a l a r osa,
M i ent r as nacen l os ni ños r osados,
Nadi e cr ee que est é sucedi endo ya.

Sól o un vi ej i t o cano, que hubi er a si do pr of et a,
Per o no es pr of et a por que t i ene ot r o quehacer ,
Di ce amar r ando l os t al l os de t omat es:
No habr á ot r o f i n del mundo,
No habr á ot r o f i n del mundo.

Ocal eni e, 1945 La sal vaci ón, 1945

Tr aducci ón: Jan Zych

Ant ol ogía de l a poesía de M i losz ; sel ecci ón, t r aducci ón y not a i nt r oduct or i a de JAN ZYCH:
ht t p:/ / www.mat er i al del ect ur a.unam.mx/ i mages/ st or i es/ pdf 5/ czesl aw-mi l osz-108.pdf