12 Կառավարչական հաշվառման կազմակերպունը և ներդրումը

կազմակերպություններում
Կառավարչական հաշվառման ներդրումը կազմակերպության մեջ կարող է
հաջողված լինել, եթե պահպանենք հետևյալ 3 գործոնները`
1. լավ մասնագետների առկայություն,
2. կառավարչական
վերին
օղակի
ակտիվ
մասնակցությունը
կառավարչական հաշվառմանը,
3. հատուկ ռեսուրսների առկակյությունը
1 Առաջին հերթին անհրաժեշտ է մասնագետներ փնտրել, ով
մասնագիտացված է կառավարչական հաշվառման ներդրման գործում այլ ոչ
թե ֆինանսական հաշվառման:
Հաճախ կարելի է դիմել նաև ղորհրդատվական կազմակերպություններին:
Սակայն անհրաժեշտ է հաշվի առնել որ կազմակերպությունը զարգանում և
փոփոխվում է և անհրաժեշտ է կառավարչական հաշվառման համակարգը
համապատասխանեցնել կազմակերպության կառուցվածքին
2 Այս գործոնը շատ կարևոր է, քանի որ հաճախ ղեկավարությունը ամբողջ
պրոցեսը թողնում է մասնագետների վրա և չի խառնվում ոչ կառավարչական
հաշվառման գործերին, ոչ էլ վերահսկում է գործընթացը, որը բերում է
բացասական հետևանքների: Բացի այդ կառավարչական հաշվառումը արվում
է կառավարիչների համար, օպտիմալ որոշումներ նպատակով: Այդ
պատճառով նրանց ակտիվ մասնակցությունը ուղղորդում է մասնագետներին
կենտրոնանալ անհրաժեշտ տեղեկատվության վրա:
3
Այս գործոնը անհրաշտ է քանի որ կառավարչական հաշվառման
համակարգում ներդրումը կարևոր և բարդ գործընթաց է, հետևապես
պահանջում է էական դրամական և ժամանակային ծախսումներ:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful