You are on page 1of 2

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ

บทเรียนกลุม สรางสรรคชีวติ
หัวขอ ความรักที่ยิ่งใหญของพระเจา
สงวนลิขสิทธิ์ : หามไมใหทําสําเนาหรือคัดลอกดวยวิธีการใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ
คํานํา
ความรักดูเหมือนเปนเรื่องนามธรรม มองไมเห็นดวยตา แตทุกคนตางยอมรับวา ความรักนั้นมีอยูจริง เพราะเรา
สัมผัสความรักได และแมเราไมสามารถวัดหรือชั่งน้ําหนักความรักได แตเราสามารถเห็นความรักที่แสดงออกผาน
การกระทําได พระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคตอมนุษยทุกคนผานการกระทําที่ชัดเจน โดยใน รม.5:8 ได
กลาวถึงความรักของพระเยซูคริสตทรงสละพระชนมที่ไมกางเขนเพื่อไถบาปของเรา และจากพระคัมภีรขอนี้ เรา
สามารถสังเกตเห็นลักษณะความรักที่ยิ่งใหญของพระเจา 4 ประการดวยกัน
เนื้อหา : ลักษณะความรักที่ยิ่งใหญของพระเจา
1 แสดงออกอยางชัดเจน (ขอ 8ก แตพระเจาทรงสําแดงความรักของพระองค …)
คําวา “สําแดง” หมายถึง การเปดเผย การแสดงใหรูชัดเจน โดยสามารถใหความหมายเปรียบเทียบกับ
การจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดงอยางเปดเผย เปดใหเขามาชมดูไดอยางใกลชิด และพิสูจนไดอยางชัดเจน
คําวา “สําแดง” นี้ยังถูกใชใน 1 ยน.4:9 ดวย พระเจาทรงแสดงออกถึงความรักของพระองคอยางชัดเจนและ
เปดเผย ซึ่งเราสามารถเขามาสัมผัสไดอยางใกลชิดและพิสูจนไดดวยตนเอง พระเยซูคริสตมิไดเสด็จมาเพื่อรับ
ความสะดวกสบาย แตมาในสภาพที่ต่ําตอย พระเยซูคริสตตองเผชิญความยากลําบาก การถูกปฏิเสธ การถูก
ทรยศ จนกระทั่งถึงการสิ้นพระชนมที่กางเขน การสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสตไดสําแดงความรักของพระองค
อยางชัดเจนจนผูคนมากมายสามารถประจักษได ตลอดสองพันกวาปที่ผานมา คนจํานวนมากที่ไดยินเรื่องราว
แหงความรักของพระองคนั้นไดตอบสนองความรักของพระองคดวยการตัดสินใจเชื่อวางใจในองคพระเยซูคริสต
เพิ่มขึ้นทุกๆ วัน
2 เพียงพอสําหรับทุกคน (ขอ 8ข แตพระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคแกเราทั้งหลาย…)
พระเจาไมไดทรงสําแดงความรักเฉพาะแกบุคคลบางคน ไมใชสําแดงเฉพาะคนบางเชื้อชาติหรือบาง
เผาพันธุ แตพระเจาทรงสําแดงความรักแกมนุษยทุกคน เพราะพระองคทรงเปนพระเจาเที่ยงแทแตองคเดียว
และทรงเปนพระเจาของคนทั้งปวง พระองคจึงทรงรักและปรารถนาใหมนุษยทุกคนไดรับความรอด ทต.2:11
พระเจาสงพระเยซูคริสตใหเสด็จเขามาในโลกและทรงสิ้นพระชนมที่ไมกางเขน เพื่อรับโทษความบาปผิดแทน
มนุษยทุกคน ไมวาเชื้อชาติใด เผาพันธุใด สีผิวใด ร่ํารวยหรือยากจน ไมขึ้นอยูกับการกระทําของบุคคลนั้นๆ
วาจะเปนเชนไร เพราะพระเยซูคริสตทรงมีพระคุณมากเพียงพอตอมนุษยทุกๆ คน
เปาโลกลาววา ในพวกคนบาปนั้นทานเปนตัวเอก เพราะวากอนที่ทานจะมาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต
นั้น ทานขาดความเขาใจที่ถูกตอง ทานจึงไดขมเหงคริสเตียนและทํารายคริสตจักรอยางมาก แตแมทานกระทํา
เชนนั้น พระเจาก็ยังโปรดประทานพระกรุณาใหกับทาน ไดทรงโปรดนําทานใหไดรูจักความรักของพระองคและ
ไดรับความรอด นี่คือพระคุณความรักของพระเจา 1 ทธ.1:15 คริสเตียนจึงควรมีใจรักหวงใยคนทุกชาติทุก
ภาษาที่ยังไมมีโอกาสไดยินหรือไดรับพระคุณความรักของพระเจา และเราควรประกาศขาวประเสริฐแหงพระคุณ
ความรักของพระองคไปยังคนทุกคนเทาที่เราจะสามารถกระทําได

1
3 ไมมีเงื่อนไข (ขอ 8ค ...คือขณะที่เรายังเปนคนบาปอยูนั้น..)
ความรักของพระเจานั้นไมมีเงื่อนไขใดๆ แสดงออกโดยการที่พระองคทรงสิ้นพระชนมเพื่อไถบาปเรา
ในขณะที่เรายังเปนคนบาปอยู พระเยซูคริสตไมไดสิ้นพระชนมเพราะเราเปนคนดี เปนคนเกง เปนคนที่ประสบ
ความสําเร็จ หรือเปนคนร่ํารวย แตพระองคทรงสิ้นพระชนมเพราะเราเปนคนบาป พระองครูวาเราจํากัด และไม
สามารถชวยเหลือตนเองใหพนจากสภาพความผิดบาปได พระองคจึงเสด็จมารับความผิดบาปนั้นแทนเรา ทรง
ยินดีสละพระชนมชีพเพื่อเราแมเราไมสมควรจะไดรับ รม. 5:6
ในวันสุดทาย พระเจาจะทรงพิพากษามนุษยทุกคน ดังนั้น มนุษยคนบาปจะไมสามารถรอดพนจาก
พระอาชญาไปไดเลย แตทุกคนตองรับผิดชอบผลแหงความบาปของตนเอง และผลแหงความบาปนั้นคือ “ความ
ตายนิรันดร” นี่เปนสาเหตุที่ทําใหพระองคตองเสด็จลงมาแบกรับความบาปแทนเราทั้งหลายที่บนไมกางเขน
รม.6:23 คริสเตียนทุกคนซึ่งเปนผูเชื่อจึงควรแสดงออกถึงความรักอยางปราศจากเงื่อนไขตอบุคคลอื่นๆ เชนกัน
มีใจที่รักเมตตาสงสารและใหอภัยแกผูที่กระทําผิดตอเราโดยไมขึ้นอยูกับวาเขาจะกลับใจหรือไม หรือตองรอใหคน
นั้นขอโทษเรากอนแลวเราจึงจะใหอภัย พระเจาทรงสอนใหเรากระทําดีและรักไดแมกระทั่งศัตรู นี่คือความรักที่
เกินความเขาใจของมนุษย แตเปนความรักของพระเจาที่ใสไวในชีวิตของผูที่เชื่อในพระองค
4 เสียสละ (ขอ 8ง ..พระคริสตไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อเรา)
ความรักที่พระเจาไดแสดงออกใหเราเห็นอยางเปนรูปธรรม ก็คือ การสละสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตใหกับเรา คือ
ชีวิตของพระองคเอง การเสียสละของพระเจาก็คือการเสียสละพระองคดวยความรักเพื่อไถมนุษยทั้งปวงใหรอด
จากการพิพากษาลงโทษ แตใหบรรดาผูที่เชื่อวางใจในพระองคนั้นไดรับชีวิตนิรันดร 1 ยน.4:6-7 นี่คือการ
เสียสละที่ยิ่งใหญ เพราะพระองคมิไดรับประโยชนอะไรจากเรา แตพระองคทรงเสียสละเพื่อเราจะไดรับประโยชน
สูงสุด คือการไดรับชีวิตนิรันดร คริสเตียนที่เรียนรูจักความรักพระเจาเชนนี้ ก็ควรเลียนแบบอยางความรักของ
พระองค เราควรเสียสละประโยชนสวนตน เพื่อเปนพระพรตอคนในสังคมนี้เชนกัน
สรุป
เมื่อคริสเตียนตระหนักวา พระองคทรงเปนพระเจาผูกอปรดวยความรักที่ยิ่งใหญ เราจึงควรตอบสนองตอ
พระองคดวยความรักและสํานึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจา รวมทั้งควรปรารถนาที่จะหยิบยื่นความรักของพระเจา
ไปยังคนรอบขางดวยเชนกัน เพราะพระเยซูคริสตทรงรักและสละพระชนมชีพของพระองคเพื่อคนทั้งปวง
คําถามเพื่อการอภิปราย
1 ความรักของพระเจาในลักษณะใดที่มีอิทธิพลตอชีวิตของทานมากที่สุด เพราะเหตุใด
2 ทานจะเลียนแบบความรักของพระองคโดยแสดงออกมาเปนภาคปฏิบัติตอคนรอบขางอยางไรบาง
ขอพระคัมภีรสําหรับทองจํา
รม.5: 8 แตพระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคแกเราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเปนคนบาปอยูนั้น พระคริสตไดทรง
สิ้นพระชนมเพื่อเรา
ประกาศขาว