P. 1
Dnevni Avaz 01.03.2010

Dnevni Avaz 01.03.2010

|Views: 349|Likes:
Published by LojoHasanovic
BH dnevne novine Dnevni Avaz pd prvog marta 2010
BH dnevne novine Dnevni Avaz pd prvog marta 2010

More info:

Published by: LojoHasanovic on Dec 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2014

pdf

text

original

Rastro{nost: Koliko su parlamentarci putovali

f0|â N|||08â 8N
Iâ 08lë8|0l | 8â8Il
Sramotno: Kako Vlada TK {tedi na poznatima
f80|l808â 0|Iâ8l
f|âĚâJ0 1,ê 8N
Dnevni avaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 1. 3. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5201 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
Sarajevo ju~er: Dan nezavisnosti BiH ne obilje`ava se u cijeloj dr`avi (Foto: F. Fo~o)
Franjo Boras, biv{i ~lan Predsjedni{tva BiH, o 1. martu
INTERVJU
Faksimil zahtjeva za produ`enje rokova i novih pet miliona eura
Slovenci tra`e jo{
16 miliona KM! 4
.

s
t
r
a
n
a

Otkrivamo: Rasvijetljene manipulacije SCT-a
Da nije bilo referenduma, BiH bi bila zemlja sa srpskom hegemonijom Bilo je to poluratno vrijeme
@eljeli smo BiH urediti na demokratski na~in, da se oslobodimo diktature proletarijata
1
0
.

s
t
r
.
7
.

s
t
r
.
P
redratni i ratni ~lan Pre-
dsjedni{tva Bosne i Herc-
egovine Franjo Boras sje-
}a se gotovo svih pojedi-
nosti iz dana kada su gra|ani BiH
prije 18 godina odlu~ili iza}i na
referendum za nezavisnost na{e
zemlje.
- Bilo je to, pa mogu re}i, polur-
atno vrijeme. Ve} tada, prije 29. ve-
lja~e i 1. o`ujka 1992., kada je i
odr`an referendum, bilo je okupir-
ano vi{e od 60 posto Bosne i Herce-
govine - ka`e Boras na po~etku ra-
zgovora za na{ list. 2. i 3. strana
DRAGOJEVI]I IZ PRIJEDORA
Proslavili
50 godina
braka 6
.

s
t
r
.
BUNDESLIGA
Misimovi}
za pobjedu
Volfsburga
5
7
.

s
t
r
.
NESRE]A
Josip Lon~ar
izgorio u
automobilu 1
4
.

s
t
r
a
n
a
Zahtjevi: Nakon potvrde da nema potjernice
|8Il8â0 808 Iâ I8âĜl80
|I80ěl8Jl lJ0fâ 0â8|Ěâ
5
.

s
t
r
.
8||0 Jl 8âJëâĜ8|Jl |Ië0Ě|
8|8 |I 8â80Ĝ| ël||8l 888|Jl
^itaocima ~estitamo Dan nezavisnosti BiHRedakcija
Zidar: Notorne
obmane
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 2
Srpska demokratska str-
anka, koja je po~etkom 1990.
osvajala glasove srpskog na-
roda, bila je protiv pro-
vo|enja referenduma o ne-
zavisnosti BiH i poduzima-
la je sve mogu}e mjere da to
sprije~i. To je vjerovatno
imalo utjecaja i na odziv je-
dnog broja bira~a iz srpskog
naroda, a pri~e da Srbi nisu
glasali na tom referendumu
su neosnovane i bezvezne.
Ovo je ju~er „Avazu“ kazao
Mirko Bo{kovi}, biv{i predsjeda-
vaju}i Ustavnog suda
FBiH, kojem je 1992. pri-
pao nimalo lak posao da pr-
edsjedava Republi~kom iz-
bornom komisijom.
- Kada se analiziraju re-
zultati referenduma mo`e
se do}i samo do jednog za-
klju~ka - da su na refere-
ndum iza{li i Srbi uprkos
silnom protivljenju SDS-a.
To je o~igledno na primje-
rima op}ina s ve}inskim srpskim
stanovni{tvom, u kojima je broj
glasova na referendumu bio ve}i
od broja Bo{njaka i Hrvata - rekao
je Bo{kovi}.
Naveo je da samo u dvije bh.
op}ine nije bilo mogu}e provesti re-
ferendum - Drvaru i Bosanskom
Grahovu, gdje je sprije~en rad izbo-
rnih odbora, {to se poku{alo u~ini-
ti i u jo{ dvije-tri mjesne zajednice
na podru~ju Bosanskog Broda.
- Rezultat referenduma bila je
potvrda volje bh. gra|ana da BiH
bude nezavisna i suverena dr`ava.
Tu volju je 6. aprila priznala i Evro-
pska zajendica, a dan kasnije i SAD
- zaklju~io je Bo{kovi}. S. [.
Vi{e od dva miliona Bosanaca i
Hercegovaca prije 18 godina dalo
je pozitivan odgovor na referendu-
msko pitanje: Jeste li za suverenu
i nezavisnu BiH, dr`avu ravnopr-
avnih gra|ana, naroda Bosne i He-
rcegovine - muslimana, Srba i Hr-
vata i pripadnika drugih naroda
koji u njoj `ive?
Samo dan nakon objave rezulta-
ta referenduma, SDS je u Sarajevu
postavio prve barikade, a ve} krajem
mjeseca Arkanova garda zlo~inaca
poharala je Bijeljinu. To je bio uvod
u otvorenu agresiju na BiH.
Milo{evi}ev re`im
No, uspje{no provedeni refere-
ndum bio je uvjet da su ve} 6. apr-
ila 1992. evropske zemlje prizna-
le BiH u postoje}im granicama
kao nezavisnu i suverenu dr`avu.
Tog dana je i zvani~no po~ela agr-
esija na BiH.
Poslanik u Skup{tini RBiH, ko-
jom je i predsjedavao u periodu agr-
esije, te aktuelni potpredsjednik
SDUBiH Miro Lazovi} podsjetio je
na de{avanja uo~i referenduma.
Govore}i o skup{tinskim raspr-
avama, on je rekao kako je SDS odbi-
jao sve prijedloge koji su vodili ka
o~uvanje teritorijalne cjeline BiH „iz
~ega se jasno vidjelo da oni isklju~ivo
zastupaju koncept velikosrpskog -
re`ima Slobodana
Milo{evi}a“.
- Presudna je
bila burna sjednica
od 25. januara
1992., koja je traja-
la do ranih jutar-
njih sati. Uz stra-
hovite pritiske, po-
gotovo na parlame-
ntarce srpske naci-
onalnosti koji su bili opredijelje-
ni za odr`avanje referenduma,
Skup{tina je usvojila referendu-
msko pitanje - prisjetio se Lazovi}.
Historijski fakt
Referendum je organiziran 29.
februara i 1. marta i na njemu se
64 posto gra|ana BiH izjasnilo da
`eli graditi nezavisnu i suverenu
dr`avu BiH.
- Na bazi tih rezultata Evro-
pska unija i ameri~ka administr-
acija prihvatile su nezavisnost
BiH 6. aprila 1992. godine. Tog da-
na je svijet priznao BiH i s tim da-
tumom je u punom obimu po~ela
agresija na BiH. Bez obzira na ko-
li~inu agresije, projektila koji su se
sru~ili iz Beograda zahvaljuju}i
JNA i Milo{evi}evom re`imu, ne-
zavisnost je odbranjena u ratu. I
bez obzira na probleme s kojim se
i danas suo~avamo, sigurno je da
je 1. mart ro|endan BiH - to je
istorijski fakt! Iako ga neki ne po-
dr`avaju i negiraju, on }e u istor-
iji BiH ostati kao jedan od najsvje-
tlijih datuma - rekao je Lazovi}.
S. [KULETI]
Moramo shvatiti
da su sve odluke o
budu}nosti na{e ze-
mlje samo i isklj-
u~ivo u na{im ruka-
ma, poru~io je pre-
dsjedavaju}i Pre-
dsjedni{tva BiH @e-
ljko Kom{i} na si-
no}njoj sve~anoj
akademiji u Domu
kulture u Br~kom,
koja je, u organizaci-
ji SDP-a, uprili~ena
povodom 1. marta,
Dana nezavisnosti BiH.
- Mislim da smo postali mu-
driji i da smo shvatili da ova ze-
mlja ovisi o volji njenih gra|ana
- kazao je Kom{i}.
On se osvrnuo i na refere-
ndum gra|ana BiH 1. marta
1992. godine.
- Na{a ve}inska volja za samo-
stalno{}u i nezavisno{}u iskazana
na referendumu bila je povod za
rat onima koji su to `eljeli i koji
su nam nanijeli puno zla i boli u
poku{aju da ostvare svoje veliko-
dr`avne planove i raskomadaju
BiH. Upravo ti planovi su bili
uzrok rata, a ne samostalnost
BiH - rekao je Kom{i}. E. R.
Savez za bolju budu}nost BiH
(SBBBiH) svim gra|anima na{e
zemlje uputio je iskrene ~estitke
povodom 1. marta, Dana nezavi-
snosti BiH.
U ~estitki SBBBiH podsje}a se
da je „prije 18 godina, na refere-
ndumu odr`anom 29. februara,
ve}ina bh. gra|ana smogla snage i
odlu~nosti i rekla sudbonosno „da“
samostalnosti i suverenosti BiH“.
- Od tog datuma, na{a zemlja je
pro{la kroz brojna isku{enja, i
o~uvala svoju nezavisnost i cjelo-
vitost zahvaljuju}i prvenstveno hi-
ljadama patriota koje su dale i vla-
stiti `ivot brane}i svoju domovi-
nu. Njihovo `rtvovanje za BiH
mora biti na umu svih bh. patri-
ota ~iji je zadatak po{tovati i bra-
niti identitet svoje domovine na
putu ka ~lanstvu u velikoj evro-
pskoj porodici i NATO-u. To je
zajedni~ki put u bolju budu}nost
svih gra|ana BiH - ka`e se u ~es-
titki SBBBiH.
Policijske snage bile su
klju~ne za provo|enje refe-
renduma o nezavisnosti u
BiH. Crni oblaci ve} su se
bili nadvili nad na{om ze-
mljom, a agresija je tada bi-
la sasvim izvjesna.
Jedan od onih koji je
odigrao zna~ajnu ulogu u
organiziranju i provo|enju
referenduma, posebno na
rizi~nim podru~jima pod
srpskom dominacijom je Avdo
Hebib, pomo}nik ministra polici-
je u Vladi BiH i jedan od organi-
zatora otpora agresiji na BiH.
- Srpska strana donijela je odlu-
ku da referendum ne}e priznati i da
ne}e odobriti njegovo provo|enje u
op}inama sa srpskom
ve}inom. Morali smo, dakle,
osigurati bira~ke spiskove.
Predlo`io sam da izradimo
rezervne bira~ke spiskove.
Uradili smo ih tokom no}i
i ja sam ih podijelio pouzda-
nim ljudima. Mobilizirali
smo kompletan sastav poli-
cije kako bi osigurali dosta-
vljanje materijala za refere-
ndum i prostora gdje }e se
provoditi. Ubrzo su po~ele razne
opstrukcije, prepadi, a bilo je i na-
pada - sje}a se Hebib.
Prema njegovim rije~ima, bi-
lo je i dosta Srba koji su glasali za
nezavisnu BiH. Njima je policija
osigurala za{titu i tajnost izlaska
na referendum. Tvrdi i da je bilo
mnogo hrvatskih i srpskih polici-
jskih kadrova koji su besprijeko-
rno izvr{avali svoje du`nosti to-
kom referenduma.
- Referendum je, nema su-
mnje, pobjeda svih koji su `eljeli
svoju dr`avu BiH. Samostalnu i
slobodnu BiH. Nije to bila samo
`elja Bo{njaka. Da nije bilo Hrva-
ta i velikog broja Srba, refere-
ndum ne bi bio ovakav. Jer, puno
Bo{njaka u ve}inski srpskim sr-
edinama nije smjelo iza}i na refe-
rendum u strahu od odmazde -
rekao je Hebib. F. VELE
SJE]ANJE NA 1. MART Referendum za nezavisnu BiH
Jedan od najsvjetlijih
datuma u historiji
Bez obzira na koli~inu agresije nezavisnost je odbranjena u ratu, ka`e Lazovi}
^estitka SBBBiH
Po{tovati i braniti identitet domovine
Avdo Hebib, pomo}nik ministra policije u Vladi BiH
Pobjeda svih koji su
`eljeli svoju dr`avu
Izra|ivani rezervni bira~ki spiskovi
Hebib: Srbi
tajno glasali
Bo{kovi}:
Opstrukcije
SDS-a
Mirko Bo{kovi} za „Dnevni avaz“
Na referendumu su glasali i Srbi
Rezultat referenduma bila je potvrda volje bh. gra|ana
Sarajevo po~etkom maja 1992.: Agresija je po~ela kada je svijet priznao
nezavisnost BiH (Foto: Arhiv „Avaza“)
Lazovi} je sa `aljenjem ko-
nstatirao da se Dan nezavisno-
sti BiH i dalje ne obilje`ava u ci-
jeloj dr`avi te iznio mi{ljenje da
bi 6. april, dan kada je svijet pr-
ije 18 godina priznao nezavisno-
st BiH, mogao biti op}epri-
hva}en kao datum za taj praznik.
- Da nije bilo me|unarodnog
priznanja, rezultati martovskog re-
ferenduma ostali bi samo poku{aj
gra|ana za sticanje nezavisnosti
BiH. Ako bi 6. april bio prihva}en
kao Dan nezavisnosti u cijeloj
dr`avi, to bi bio pozitivan korak za
sve nas, jer potrebni su nam
dr`avni praznici koji }e se slaviti u
cijeloj BiH - rekao je Lazovi}.
Referendum za nezavisnost
BiH odr`an je na preporuku Arbi-
tra`ne komisije Me|unarodne ko-
nferencije o Jugoslaviji, u zavr{noj
fazi raspada biv{e SFRJ. Kada je
Skup{tina RBiH usvojila deklara-
ciju o nezavisnosti, tada{nji lider
SDS-a, a sada ha{ki optu`enik Ra-
dovan Karad`i}, otvoreno je zapr-
ijetio muslimanskom narodu ne-
stankom: „Nemojte da mislite da
ne}ete odvesti Bosnu i Hercegovi-
nu u pakao, a muslimanski narod
mo`da u nestanak, jer muslima-
nski narod ne mo`e da se odbrani
ako ovdje bude rata.“
Karad`i} najavio pakao
Op}eprihva}en 6. april?
Lazovi}: Jaki
pritisci
Saradnja s
franjevcima
Zanimljivo je da je Hebib za
vrijeme referenduma usposta-
vio vezu s franjevcem Jozom
Zovkom iz Me|ugorja, pozna-
tom po slu~aju Gospinog ukaza-
nja u tom mjestu, koji je 1992.
godine bio gvardijan u [irokom
Brijegu. Ovaj franjevac je svo-
jim autoritetom lobirao za izla-
zak Hrvata na referendum.
Kom{i} na sve~anoj akademiji u Br~kom
Budu}nost BiH je
u na{im rukama
Br~ko: Sa sino}njeg skupa (Foto: E. Ra`anica)
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010.
3
Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Praznik
na{eg ponosa
Dr`avna nezavisnost bila je jedini mogu}i i ~asni
odgovor na poni`avaju}u ulogu koja je u
velikosrpskom projektu bila namijenjena BiH
Prvi mart istinski je praznik ponosa s kojim se ve}ina stanovni-
ka Bosne i Hercegovine suprotstavila sluganskoj sudbini koja se u
tada{njim velikosrpskim planovima krojila njenim narodima i
gra|anima.
^injenice svjedo~e da su upravo na{i politi~ki predstavnici, uz
Makedonce, bili najistrajniji zagovornici mirnog rje{avanja jugo-
slavenske politi~ke krize. Stoga su i gra|ani koji su ve}inom svojih
glasova tada odabrali dr`avnu nezavisnost, ustvari donijeli jedinu
mogu}u i ~asnu odluku.
Na{a savjest mo`e biti mirna. Dana{nji praznik obilje`avamo
slobodno i ponosno, za razliku od onih koji njegovim ignorisa-
njem, ustvari, poku{avaju da nas vrate u vremena u kojim se Bosna
i Hercegovina nastojala raskomadati golom i surovom silom.
Da smo se 1. marta 1992. izjasnili druga~ije, Bosne i Hercegovi-
ne danas ne bi bilo ni kao geografskog, a kamoli politi~kog pojma.
Bo{njaci i Bosanci stenjali bi pod jarmom takozvane velike Srbije,
a ovda{nji Hrvati jednostavnim kartografskim rezom bili bi prese-
ljeni u susjedstvo. Ne smijemo, naime, zaboraviti da je ovom pro-
storu, dogovorom Milo{evi}a i Tu|mana, bilo namijenjeno nacio-
nalno i teritorijalno komadanje.
Slu`beni Zagreb kasnije je izvukao pouke i gotovo zaboravio na
svoje nekada{nje pretenzije. [to se ti~e velikosrpskih nacionali-
sti~kih apetita, na`alost, ni danas ne mo`emo mirno da spavamo.
Svjedo~e o tome i Radovan Karad`i} i Vladimir Vuk~evi} i Milorad
Dodik...
U intervjuu katarskoj „El-D`aziri“ najpoznatiji ha{ki zatvore-
nik ovih dana tvrdi kako se rat mogao izbje}i „da su muslimani u
BiH po~etkom devedesetih godina imali drugo rukovodstvo“. Srbi-
janski tu`ilac za ratne zlo~ine kao po~etak rata ozna~ava maj 1992.,
odnosno doga|aj u sarajevskoj Dobrovolja~koj ulici, a svoj prilog
krivotvorenju povijesti, ocjenom o prvomartovskom referendumu
kao „prazniku preglasavanja“, neprestano daju i Dodik i njegova
politika.
Spomenute neistine u o~iglednoj su slu`bi izan|alog velikosr-
pskog politi~kog sna i poku{aja opravdavanja ratne agresije na
BiH.
Dana{nji praznik stoga je dio neophodnog podsje}anja na stvar-
ne okolnosti i razloge obnavljanja na{e davna{nje dr`avnosti, ali i
zorno svjedo~anstvo nesalomljive volje da se s jednakim `arom i
ubudu}e suprotstavljamo onima koji ovom zemljom i dalje rovare,
ruju i truju.
Komentar dana
\oko NINKOVI]/ TO JE TO
Predsjedavaju}i Predsjedn-
i{tva BiH @eljko Kom{i} i ~lan
Predsjedni{tva BiH Haris Sila-
jd`i} organizirat }e danas u u zgr-
adi Predsjedni{tva BiH u Saraje-
vu sve~ani prijem povodom 1.
marta, Dana nezavisnosti BiH.
Prijemu ni ove godine ne}e prisu-
stvovati Neboj{a Radmanovi},
prenijela je Onasa.
Istim povodom, zajedni~ku
sve~anu sjednicu odr`at }e
Skup{tina Kantona Sarajevo i Fo-
rum parlamentaraca - 1990, dok
}e u Domu Oru`anih snaga BiH
zajedni~ku sve~anu sjednicu or-
ganizirati Gradsko vije}e Saraje-
va i op}inska vije}a gradskih op-
}ina.
Povodom Dana nezavisnosti
BiH, danas }e delegacija SDA po-
lo`iti cvije}e na mezar prvog pre-
dsjednika Republike BiH rahme-
tli Alije Izetbegovi}a.
Razgovarao:
Faruk VELE
Predratni i ratni ~lan Predsje-
dni{tva BiH Franjo Boras smatra
da je hrvatski narod, koji je on pr-
edstavljao, odigrao klju~nu povi-
jesnu ulogu u o~uvanju BiH kada
je 29. februara, odnosno 1. marta
1992. godine odlu~io iza}i na re-
ferendum za nezavisnost na{e ze-
mlje.
Ovaj 83-godi{nji penzioner,
koji danas `ivi u Mostaru, ka`e u
intervjuu za „Dnevni avaz“ da se
sje}a gotovo svih pojedinosti tih
dana prije 18 godina.
Poluratno vrijeme
[ta je, prema Vama, bilo
klju~no da se Hrvati odlu~e
iza}i na referendum za nezavi-
snu BiH?
- Bilo je to, pa mogu re}i, polu-
ratno vrijeme, a uo~i izbijanja pr-
avog ratnog stanja u BiH. Ve} ta-
da, prije 29. velja~e i 1. o`ujka
1992. godine, kada je i odr`an re-
ferendum za nezavisnost, bilo je
okupirano vi{e od 60 posto BiH.
Istina, pravo ratno stanje u BiH
progla{eno je 6. travnja 1992. go-
dine, ali je za bh. Hrvate rat po~eo
ve} po~etkom svibnja 1991. godi-
ne kada je narod [irokog Brijega i
okolice Mostara zaustavio tenko-
ve Jugoslavenske narodne armije
(JNA) na Prologu, koji su po{li
prema Kupresu pod firmom vo-
jne vje`be. Ustvari, i{li su da zau-
zmu Kupre{ku visoravan. Jer, vo-
jni stratezi znaju {ta zna~i Kupr-
es. Naime, imali su namjeru do}i
u zale|e Splita i [ibenika i mi
smo to prepoznali. Pa, sjetimo se
napada iste te JNA na hrvatsko
selo Ravno krajem rujna 1991.
godine. Dakle, za nas Hrvate rat
je ranije progla{en nego {to je to
slu`beno u~injeno.
Dakle, znaju}i {ta u Hrvatskoj
rade JNA i srpsko-crnogorski
agresor, ali i potaknuti doga|aji-
ma koje sam naveo, Hrvati su ma-
sovno podr`ali referendum za ne-
zavisnost BiH. Procentualno, ko-
liko ja znam statistiku, mislim da
je vi{e Hrvata iza{lo na refere-
ndum nego Bo{njaka! Zahvalju-
ju}i tim glasovima mi smo uspjeli
od me|unarodne zajednice dobiti
priznanje i u}i u Ujedinjene naro-
de (UN). Na`alost, kasnije se sve
to razvijalo u jako lo{em stanju i
desilo se ono {to nismo `eljeli.
Gledaju}i iz dana{nje per-
spektive, koliko je za sudbinu
BiH bila va`na takva odluka
Hrvata i {ta je hrvatski narod
tada zaista `elio?
- @elja nam je bila da osamo-
stalimo BiH, odnosno da BiH ne
ostane u krnjoj Jugoslaviji i „ve-
likoj Srbiji“, projektu Slobodana
Milo{evi}a. Da tog referenduma
nije bilo, BiH bi sigurno ostala u
sastavu takve Jugoslavije. Ona bi
danas bila jedna pokrajina sa,
mo`da, autonomijom sli~nom
onom na Kosovu ili u Vojvodini.
Bila bi to zemlja sa srpskom hege-
monijom, poput one koja je na
sceni postojala od 1918. od 1941.,
ali i u AVNOJ-evskoj Jugoslaviji.
Zato je nama bilo najva`nije BiH
odvojiti od Jugoslavije i izvu}i je
iz kand`i velike Srbije. To je bio
glavni moto Hrvata da izi|u na
referendum. Jasno, `eljeli smo
BiH urediti na demokratski
na~in, da se oslobodimo diktature
proletarijata koja je vladala vi{e
od 40 godina.
Prema mnogima, Katoli~ka
crkva je odlu~no lobirala za po-
dr{ku referendumu i to je glavni
razlog {to su Hrvati odlu~ili
glasati za nezavisnost. Koliko
je to ta~no?
- Istina je da je u hrvatskom
korpusu bilo i drugih tendencija,
ali je narod tada iza{ao na refere-
ndum. Katoli~ka crkva je za-
slu`na da je u vrijeme komuni-
sti~kog re`ima, kroz vjeru, o~uva-
la i tu nacionalnu svijest. To~no je
da je Katoli~ka crkva odigrala vr-
lo va`nu ulogu da hrvatski narod
masovno iza|e na referendum.
Ali, ve}ina Hrvata je izlazila na
referendum i bez utjecaja Crkve.
@eljeli smo, ponavljam, da se
oslobodimo srpskog jarma i Mi-
lo{evi}evih mra~nih `elja i tende-
ncija. Nema sumnje, to je bila po-
vijesna odluka. Hrvatski narod
odigrao je veliku ulogu u o~uva-
nju BiH. Na`alost, u BiH to nije
u cijelosti priznato.
Ne{to tinja
No, ~ini se da mnoga pitanja
u vezi s budu}nosti BiH i dalje
stoje nerije{ena. I da se ~esto
spominje opasnost od podjele
zemlje. Kako gledate na to?
- Da, kada usporedimo da-
na{nje stanje s onda{njim, ono se
mnogo ne razlikuje. Samo su meto-
de iskazane u drugom obliku. Ima-
mo sli~ne nemire, opasne pojedi-
nce i grupe, sli~no djelovanje poje-
dinih naroda. Kada gledam raspra-
ve u Parlamentarnoj skup{tini
BiH, pa one su sli~ne kao 1991. i na
po~etku 1992. godine.
Je li to nagovje{taj novih te{kih
vremena na ovim prostorima?
- Ratnih prijetnji ne vidim.
Mislim da je rat uistinu nemogu}
na ovim prostorima, bar u dogle-
dno vrijeme. Ali, ne{to tinja u ze-
mlji. Ja o~ekujem socijalne nemire
u zemlji i to kod sva tri naroda. Jer
niko nije zadovoljan ovakvim
rje{enjem. O~ekujem velike pobu-
ne i da ne ka`em neku te`u rije~.
Mo`e se re}i da je stanje vrlo, vrlo
sli~no onom od prije 18 godina,
odnosno vremenu kada je odr`an
referendum za nezavisnost.
Povodom dr`avnog praznika
Sve~ani prijem u Predsjedni{tvu BiH
INTERVJU Franjo Boras, biv{i ~lan Predsjedni{tva BiH, o 1. martu
Bilo je najva`nije izvu}i
BiH iz kand`i velike Srbije
Da nije bilo referenduma, BiH bi bila zemlja sa srpskom hegemonijom
Boras: Vi{e Hrvata iza{lo na
referendum nego Bo{njaka
- Vidite {ta Dodik smjera sa
RS. Stalno prijeti. Pogledajte i
stanje unutar FBiH. Mislim da iz
kuta ljudskih i nacionalnih slo-
boda unutar BiH nije ostvareno
sve ono {to se `eljelo. Jo{ se kopr-
camo, tra`imo od me|unarodne
zajednice da nam pomogne i ona
nam `eli pomo}i. Ali, ima snaga
koje se sna`no odupiru da do|e
do onog {to `eli obi~ni narod u
BiH, i jedan, i drugi, pa i tre}i, a
to je da `ivimo u miru. Niko se ne
miri s ovakvim stanjem.
Vidite {ta Dodik smjera sa RS
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 4
Nakon {to su platili ci-
jenu u vidu otpu{tanja lju-
di u privatnom sektoru,
smanjivanjem penzija i
bora~kih primanja, a sve
kako bi sklopili aran`man
s Me|unarodnim moneta-
rnim fondom (MMF),
dok su s druge strane sebi
pove}avali pla}e i gomilali
administraciju, sada je ne-
izostavno do{lo na red da
federalne i dr`avne vlasti
po~nu stezati svoj kai{.
Izjavio je to za „Dnevni
avaz“ profesor na saraje-
vskom i mostarskom eko-
nomskom fakultetu Vjeko-
slav Domljan, koji je u Mo-
staru, u organizaciji Na{e
stranke, preksino} odr`ao
javnu tribinu o temi „Poli-
tika javnih investicija“.
- Prema najnovijim sta-
tistikama, BiH je najmanje
konkurentna zemlja u Evr-
opi! Na toj ljestvici, na{u
dr`avu pre{la je ~ak jedna
~etvrtina afri~kih zemalja!
Osim kratkoro~nih mjera
koje podrazumijevaju kre-
sanje javnih rashoda i javne
uprave, javne investicije su
klju~ne da nas izbave iz kr-
ize. Potrebno je izvr{iti te-
meljito prekomponiranje
unutar administracije,
smanjiti teku}e rashode i
rashode na potro{nju, a po-
ve}ati investicije u kapita-
lne infrastrukturne proje-
kte, puteve, energetiku, za-
tim {kolstvo i zdravstvo -
rekao je Domljan.
On je naveo da je vlast
u BiH razvila pregloma-
zan javni aparat, koji je u
suprotnosti sa sada{njim
nivoom dohotka, kao i
potrebama funkcionira-
nja dr`ave. A. Du.
Domljan o aran`manu sa MMF-om
Vlasti sada moraju
stezati svoj kai{
Osim kratkoro~nih mjera javne investicije
su klju~ne da nas izbave iz krize
Domljan: Najmanje smo
konkurentni
Usvajanjem seta
zakona o bora~koj po-
pulaciji u Parlamentu
FBiH spa{ena je druga
tran{a stand-by ar-
an`mana s Me|unaro-
dnim monetarnim fo-
ndom (MMF), osigur-
ana redovna isplata
naknada za invalide i
porodice poginulih
boraca, te spa{eno na-
jmanje 85.000 do 90.000 kor-
isnika ovih primanja od uku-
pno 103.000, kazao je premi-
jer FBiH Mustafa Mujezino-
vi} za Federalnu televiziju,
prenijela je Srna.
Dodao je da bi, u supro-
tnom, naknade za bora~ku
populaciju bile umanjene za
20 do 27 posto, te da su napr-
avljena rje{enja koja
}e zadovoljiti bora-
~ku populaciju u F-
BiH, ali i MMF i
Svjetsku banku.
- Naredne tran{e
stand-by aran`mana
sa MMF-om ne}e biti
`estoko uvjetovane.
Morat }e se raditi na
smanjenju optere}e-
nja privrede ili dopri-
nosa na zdravstvo, {to ne}e
biti lako, zbog jakog otpora u
Ministarstvu zdravstva FBiH
- kazao je Mujezinovi}.
On je dodao da }e se, ako se
krene u razvojne projekte, za-
po{ljavanje doma}ih kapacite-
ta, te dovo|enje stranih inve-
stitora, „unijeti“ novac koji }e
nadoknaditi manjak prihoda.
Premijer FBiH Mustafa Mujezinovi}
Usvajanjem bora~kih zakona
spa{eno 90.000 korisnika
Naredne tran{e stand-by aran`mana sa
MMF-om ne}e biti `estoko uvjetovane
Mujezinovi}:
Spa{ena druga
tran{a
Parlamentarci BiH danas u Zagrebu
Delegacija Parlamenta BiH, koju predvodi poslanik
Predstavni~kog doma Drago Kalabi}, boravit }e danas
u Zagrebu, gdje }e prisustvovati prvom inauguralnom
sastanku Interparlamentarne unije za jugoisto~nu
Evropu, javila je Srna.
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a
Za Gani}em nema
nikakve potjernice
- Niti je Ejup Gani} niti su
ostali akteri „Dobrovolja~ke“
bili u tom momentu oko Beogr-
ada i pucali na taj grad i njegove gra|ane. Oni su
bili u Sarajevu, u BiH. Krivi su jer su u~estvovali
u odbrani ve} tada me|unarodno priznate zemlje
koju su kasnije i SR Jugoslavija ali i dana{nja Sr-
bija priznale. Bo{njaci su iznova `rtve novog srbi-
janskog retu{iranja historije. (teutonac)
PORTAL - komentar dana
„Avaz“ otkriva Rasvijetljene skandalozne manipulacije SCT-a
Slovenci tra`e jo{
16 miliona KM!
SCT tra`i i produ`etak radova na prvoj dionici za 403 dana @ele izvu}i milione iz bud`eta FBiH
Slovenska kompanija
SCT zatra`ila je od Direkci-
je za ceste Federacije BiH da
joj odobri dodatne tro{kove
u vrijednosti od ~ak 8,32 mi-
liona eura ili nevjerovatnih
16,22 miliona KM za radove
na prvoj dionici sarajevske
zaobilaznice Jo{anica - Buti-
la u du`ini od 5,5 kilometa-
ra, saznaje „Dnevni avaz“.
To dokazuju dokumenti
do kojih je do{ao na{ list, a
koji su sastavljani u centrali
SCT-a u Ljubljani.
Jedini~ne cijene
Najnovija saznanja po-
tvr|uje ranije pisanje na{eg
lista o tome da }e Slovenci
zaista tra`iti jo{ novca, a tu
mogu}nost nedavno je naja-
vio i direktor Direkcije za
ceste FBiH Ljubo Pravdi}.
Naime, pozivaju}i se na
ugovor o izvo|enju radova
od 14. septembra 2007. godi-
ne za radove na sarajevskoj
zaobilaznici, Jo{anica - Buti-
la i petlja Butila, te ostalu
ugovorenu dokumentaciju,
Slovenci su najprije zatra`ili
promjenu jedini~nih cijena
za izgradnju petlje Butila i
nadputnjaka Reljevo.
Tako za projekt „Petlja
Butila“ SCT tra`i novih
2.550.497, 9 eura bez PDV-a,
a za „Nadputnjak Reljevo“
jo{ 277.167,39 eura sa PDV-
om. To iznosi dodatnih
3.308.367,44 KM ili 6,45 mi-
liona KM sa PDV-om.
Ovaj zahtjev potpisao je
li~no rukovodilac projekta
Stanislav ^erne, a izme|u
ostalog dostavljen je i slove-
nskoj kompaniji DDC, koja
nadzire cijeli projekt, a ima
ispostavu i u Sarajevu.
Kao razlog za promjenu
jedini~nih cijena, Slovenci
navode izradu dopunske pro-
jektne dokumentacije, koja
obuhvata izradu kompletnog
novog glavnog projekta za
izvo|enje radova za petlju Bu-
tila i nadputnjak Reljevo. Pri
tome se pozivaju na vi{e odre-
dbi ~lanova op}ih i posebnih
odredbi ugovora za izgradnju.
No, Slovenci nisu ostali
samo na tome. Oni, tako|er,
tra`e produ`enje rokova za
zavr{etak radova na prvoj di-
onici sarajevske zaobilaznice
i to od ~ak 403 dana!
Po ugovoru koji je u se-
ptembru 2007. potpisali Pra-
vdi} i kontroverzni Ivan Zi-
dar, kao direktor SCT-a, ra-
dovi bi trebali biti zavr{eni u
oktobru ove godine, ali, pre-
ma svemu sude}i, to se ne}e
desiti. Slovenski gra|evina-
ri, naime, tra`e da im se rok
za zavr{etak radova najprije
produ`i za 204 dana zbog
navodnog ka{njenja u priba-
vljanju projektne dokume-
ntacije, a onda i 40 dana
zbog nerije{enih imovinsko-
pravnih odnosa, to jest neri-
je{ene eksproprijacije i sme-
tnji od vlasnika parcela.
Na kraju, produ`etak ro-
ka za zavr{etak radova na
ovoj dionici za jo{ 159 dana
tra`i se po osnovu navodnih
problema u vezi s proje-
ktnom dokumentacijom za
tunel i nadvo`njak Reljevo,
zbog obustave radova na ro-
ndou Jo{anica, te promjene
kod iskopanih radova za tu-
nel O`ega.
Vrijednost ugovora
Zbog navedenog „proci-
jenjenog“ ka{njenja od ~ak
13 mjeseci, Slovenci su,
umjesto da odgovaraju,
izra~unali da }e imati doda-
tne tro{kove, koji s
„izgubljenom dobiti“ iznose
~ak 5.008.000 eura sa PDV-
om ili 9,77 miliona KM!
„Avazovi“ izvori dobro
upoznati sa ovim slu~ajem
tvrde da se iza svega kriju
najobi~nije manipulacije i
da je posrijedi kriminalna
namjera Slovenaca da se pre-
ko ovog projekta domognu
desetina miliona bud`etskih
sredstava FBiH! Naime, vri-
jednost ugovorenih radova
na prvoj dionici sarajevske
zaobilaznice iznosi 56.7-
22.163 eura, odnosno 11-
0.938.909 KM. Ako se Slo-
vencima odobre i nova sre-
dstva, dio koridora 5C od
Jo{anice do Butila ko{tat }e
nas zapravo ~ak 127 miliona
maraka! Pogotovo, jer ima
nagovje{taja da }e se tra`iti i
nova sredstva. F. VELE
Zapravo, cijeli ovaj
slu~aj neosporno potvr|uje
da su Slovenci obmanuli
vlasti FBiH prilikom dobi-
vanja navedenog posla. Na-
ime, SCT je posao izgra-
dnje prve dionice dobio ta-
ko {to je ponudio cijenu za
16 miliona eura ni`u od
one koju je dala drugopla-
sirana firma!
Iz gra|evinskih krugo-
va i tada je upozoravano da
je ta cijena dampin{ka,
odnosno nerealno niska, i
da }e Slovenci na kraju
tra`iti jo{ mnogo novca da
bi zavr{ili posao. Dokume-
nti koje donosimo bolno
potvr|uju da su ove najave
bile sasvim ta~ne.
Uprkos o~iglednim pr-
evarama, SCT }e dobiti jo{
jedan krupan posao na ko-
ridoru 5C, gradnju tunela
Vijenac.
Obmanuli vlasti, pa
dobili novi posao
Faksimil zahtjeva za promjenu cijena: Tra`e jo{ 3,3 miliona eura
Zahtjev za produ`enje rokova i novih pet miliona eura
Istraga o kriminalu u „Granitu“
Odre|en pritvor Mari}u, Teletovi}u i Omeriki
Istraga }e obuhvatiti 15 osoba Reuf Kadri} nije privo|en
Sud Bosne i Hercegovi-
ne odredio je jednomjese~ni
pritvor Muhamedu Mari}u,
Nijazu Teletovi}u i Mirsadu
Omeriki, osumnji~enima za
organizirani kriminal i pra-
nje novca u jablani~kom pr-
eduze}u „Granit“, potvrdio
je ju~er „Dnevnom avazu“
portparol Dr`avnog tu`i-
la{tva Boris Grube{i}.
Mari}, kao direktor „Gr-
anita“, i njegov zamjenik
Omerika, kao i Teletovi},
koji je predsjednik Nadzor-
nog odbora ovog preduze}a,
osumnji~eni su da su, kao
~lanovi kriminalne grupe,
oprali najmanje 11 miliona
KM.
Grube{i} je istakao da su
za isto krivi~no djelo osu-
mnji~eni i Ned`ad Deli} i
njegova sestra Aida Deli},
koji su se nalazili na ~elu sa-
rajevske firme TEF, ali da su
pu{teni da se brane sa slobo-
de. Ina~e, Ned`ad Deli} je
70-postotni vlasnik TEF-a,
firme kojoj je rukovodstvo
„Granita“ nezakonito pre-
nosilo imovinu, dok njego-
va sestra Aida obna{a dire-
ktorsku funkciju ovog sara-
jevskog preduze}a.
Grube{i} je ju~er korigi-
rao informaciju da je
uhap{en i Reuf Kadri}, te-
hni~ki direktor „Granita“,
kazav{i da on nije privo|en.
Me|utim, kako smo za-
bilje`ili na licu mjesta, pri-
padnici SIPA-e su u op-
se`noj akciji izvedenoj u pe-
tak pretresali i njegov stan u
Jablanici, odakle su izuzeli
odre|enu dokumentaciju.
Nezvani~no saznajemo da
}e istraga o kriminalu u
„Granitu“ obuhvatiti 15
osoba. A. Du.
Zidar: Notorne
obmane
Mari}: Jedan od osumnji~enih
pogledi
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 5
Rukometa{i Bosne BH-Gasa,
jedinog bh. kluba koji se takmi~i
na najve}em mogu}em nivou uzi-
maju}i u obzir sve egzistiraju}e
sportove u BiH, u okviru 9. kola
Lige evropskih prvaka savladali
su poljskog prvaka Vive Kilce re-
zultatom 25:21.
Poljaci su postigli tek 21 gol,
najvi{e zbog briljantnih odbrana
golmana Neboj{e Grahovca, koji
je ubilje`io ~ak 20 uspje{nih inte-
rvencija.
Ve} tre}u utakmicu zaredom
Grahovac brani na vrhunskom ni-
vou, a 18 odbrana protiv Gorenja,
desetak protiv [amberija za samo
nekoliko minuta provedenih na
parketu... govore u prilog tome
da je trenutno, izuzimaju}i Tahi-
rovi}a koji vi{e ne brani za na{u
reprezentaciju, te [ari}a koji bi to
tek trebao, najbolji golman u
BiH.
Neboj{a Grahovac ro|en je 19.
februara 1984. godine u Prijedoru.
Prije dolaska u redove „Studenata“
branio je za banjalu~ki Borac, a ve}
nekoliko godina ~lan je bh.
dr`avnog tima. A. ^.
Grahovac: Potvrdio da je najbolji u BiH
Li~nost dana Neboj{a Grahovac
Golman evropskog kova
Njegovih 20 odbrana bilo je presudno za pobjedu
Bosne u 9. kolu Lige prvaka za rukometa{e
Potpredsjednik NSRzB-a Jerko Ivankovi}
Vrijeme je za nove stranke
Potpredsjednik Narodne stra-
nke Radom za boljitak (NSRzB)
Jerko Ivankovi} Lijanovi} pre-
ksino} je na tribini stranke u pri-
jedorskom povratni~kom naselju
Bi{}ani rekao da je „pro{lo vrije-
me prodavanja politi~ke magle
koju godinama u BiH svojim bi-
ra~ima nude etni~ke stranke koje
su na vlasti u dr`avi“.
- Do{lo je vrijeme za stranke
koje bira~ima nude konkretne,
prije svega ekonomske programe,
a prioritet i su{tina izbornog slo-
gana NSRzB-a je „ekonomija,
ekonomija, ekonomija“ - kazao je
Ivankovi}, javila je Fena.
Sutra nastavak su|enja [e{elju
Su|enje Vojislavu [e{elju u Ha{kom tribunalu bit }e nastavlje-
no sutra, u okviru predmeta za ratne zlo~ine, izjavio je ju~er {ef
pravnog tima za odbranu lidera radikala Zoran Krasi}, prenio je
Tanjug. [e{elju se sudi za zlo~ine u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH od
1991. do 1993. godine.
Nakon subotnje pompezne
izjave ministrice pravde Srbije
Sne`ane Malovi} da je Beograd
od Londona zatra`io ekstradici-
ju ratnog ~lana Predsjedni{tva
BiH Ejupa Gani}a te da Britanci
imaju rok od 24 sata da se odre-
de o tom zahtjevu, ju~er se Malo-
vi} nije obra}ala srbijanskoj ja-
vnosti, pa ni da saop}i kako na
zahtjev Beograda niko nije reagi-
rao.
Preciznije, istekao je rok od 24
sata u kojem je London trebao rea-
girati da se odlu~io ispuniti zahtjev
Beograda za ekstradiciju Gani}a.
Iako je Gani} li~no potvrdio
da nije bio hap{-
en, {to je potvrdio
i Interpol Velike
Britanije, dok je
iz sjedi{ta Inter-
pola u Lionu sa-
op}eno da za njim
ne postoji nikakva
potjernica, mini-
star unutra{njih
poslova Srbije Ivi-
ca Da~i} ju~er je s Mitrovog Po-
lja kod Vrnja~ke Banje poru~io
da je „Gani} u petak bio uh-
ap{en“.
- Bio je uhap{en u Londonu,
ali je pu{ten. Sada ~ekamo zva-
ni~ne informacije
iz Londona, na-
kon ~ega }emo vi-
djeti {ta }emo da-
lje preduzeti - re-
kao je Da~i}.
Dok u Srbiji
~ekaju „zvani~ne
informacije“, Ga-
ni} nam je ju~er
potvrdio kako
ugodno provodi vrijeme u Brita-
niji te da njegov plan aktivnosti u
Londonu te~e bez ikakvih sme-
tnji. Dodao je da se u Sarajevo
planira vratiti sutra ili u srijedu.
S. [KULETI]
U sudnici broj jedan Ha{kog
tribunala danas }e ta~no u devet
sati po~eti nastavak su|enja ra-
tnom zlo~incu Radovanu Kar-
ad`i}u, koje je prekinuto 2. nove-
mbra pro{le godine.
Karad`i}ev izlazak pred sudije
Ha{kog tribunala trebao bi za-
po~eti izno{enjem njegove uvo-
dne rije~i za koju je predvi|en je-
dnak broj sati koje je za uvodnu
rije~ koristilo Tu`ila{tvo.
Dodatno vrijeme
Nastavak procesa najpoznati-
jem evropskom ratnom zlo~incu
nakon Drugog svjetskog rata Ra-
dovanu Karad`i}u mogla bi obi-
lje`iti prije tri dana donesena
odluka Pretresnog vije}a kojom
je odbijen njegov zahtjev za doda-
tnih tri mjeseca i 21 dan za pripr-
emu odbrane.
U svijetu rijetko vi|eni mani-
pulator sudnicom, kakav je Kar-
ad`i}, ovu odluku Pretresnog vi-
je}a mogao bi iskoristiti za novu
javnu promociju svoje tobo`nje
neravnopravnosti u sudnici i
o~ekuje se da }e pred vije}e sti}i
njegovi novi podnesci i zahtjevi.
Osim optu`enog Karad`i}a, u
sudnici }e se danas pojaviti i brita-
nski advokat Ri~ard Harvi
(Harvey), ve} ranije imenovani
Karad`i}ev branilac po slu`benoj
du`nosti. S obzirom na to da Kar-
ad`i} ne pristaje na anga`man
advokata, Harvijeva uloga, sasvim
sigurno, bit }e puko statiranje, a o
njegovom daljnjem u~e{}u u pro-
cesu sud }e odlu~ivati naknadno.
Nehumana djela
Kako }e Karad`i} odgovoriti
na ta~ke optu`nice koje je u uvo-
dnoj rije~i, u novembru pro{le
godine, obrazlo`io tu`ilac Alan
Tiger (Tieger), nije te{ko pretpo-
staviti. U svim dosada{njim poja-
vljivanjima u sudnici Karad`i} je
optu`be protiv sebe obrazlagao
me|unarodnom zavjerom, a za
zlo~ine koji mu se stavljaju na te-
ret tvrdio da se nisu dogodili ili,
ako ih je ve} bilo, da su u daleko
manjem obimu i da su nastali kao
posljedica odbrane srpskog naro-
da od „muslimanske vojske i
me|unarodnih zavjerenika“.
U 11 ta~aka optu`nice Kar-
ad`i} se tereti za dvostruki geno-
cid, te zlo~ine protiv ~ovje~nosti
kao {to su progoni, ubistvo, istre-
bljenja, deportacije, nehumana
djela, kao i za kr{enje zakona i
obi~aja ratovanja. A. HAD@I]
Ivankovi}: Prodavanje magle
ZLO^INCI Danas ha{ki optu`enik po~inje izno{enje uvodne rije~i
Jo{ jedna parada
krvoloka Karad`i}a?
Kako }e Karad`i} odgovoriti na ta~ke optu`nice nije te{ko pretpostaviti,
jer je dosad optu`be protiv sebe obrazlagao me|unarodnom zavjerom
Nakon potvrde da nema potjernice
Istekao rok za tra`eno izru~enje Ejupa Gani}a
Da~i} tvrdi da je ratni ~lan Predsjedni{tva BiH bio uhap{en
Karad`i}ev tim odbrane br-
oji nekoliko desetina najpozna-
tijih pravnika iz Srbije, Rusije,
Holandije, Francuske, Gr~ke,
SAD itd. U`i dio tima fokusir-
an je isklju~ivo na pribavljanje
dokaza o me|unarodnoj po-
dr{ci Armiji RBiH tokom rata,
posebno u dijelu koji se odnosi
na navodno kr{enje embarga na
uvoz oru`ja u BiH.
Tim odbrane
Dana{nje pojavljivanje u
sudnici paljanskog krvoloka
Karad`i}a i izno{enje njegove
uvodne rije~i pratit }e stoti-
njak akreditiranih novinara,
me|u kojima je najmanje onih
iz BiH.
S galerije sudnice su|enje }e
pratiti i nekoliko predstavnika
udru`enja `rtava iz BiH me|u
kojima su i majke Srebrenice.
Indikativno je da su|enje
Karad`i}u, kao i sva dosada{nja
su|enja u Ha{kom tribunalu, ne
prate doma}i pravni stru~njaci,
ba{ kao da se zlo~ini u BiH ti~u
samo ha{kih sudija i `rtava nad
kojima su po~injeni.
Majke Srebrenice na galeriji sudnice
Karad`i} u sudnici: Tereti se za dvostruki genocid
Gani}: Ugodno
vrijeme
Da~i}: Kuda
dalje
mozaik
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 6
[ta drugi pi{u
Kov~eg na sajmu: Vrijedan 280.000 dolara
Mrtva~ki kov~eg od zlata opre-
mljen mobilnim telefonom, vrije-
dan 280.000 dolara, i vjen~anica
od ru`i~aste ~in~ile opto~ena dija-
mantima, ~ija je cijena 220.000 eu-
ra, ponu|eni su na Sajmu luksu-
za u Veroni.
Mobilni telefon je uz sanduk
ponu|en kako bi pokojnik, ako se
ispostavi da je `iv i da je gre{kom
sahranjen, mogao o tome obavije-
stiti porodicu.
Na Osmom me|unarodnom
sajmu luksuza ponu|eni su i kla-
sici kao {to su brod opremljen
„ferarijevim“ motorom i klavir
ukra{en dragim kamenjem.
Najve}i proizvo|a~ kubanskih
cigara napravio je „hulietu“, spe-
cijalno dizajniranu cigaru za `ene.
„Hulieta“ je manja, bla`a verzi-
ja originalne „mu{ke“ kubanske
cigare, i to je poku{aj da preva-
zi|emo predrasude o tome da se
kubanske cigare mogu praviti sa-
mo od jakog duhana i da su nami-
jenjene isklju~ivo mu{karcima,
ka`u iz kompanije „Habanos SA“.
Najja~i razlog za ovakvu inovaciju
ove kompanije jeste veliki pad pr-
odaje, pogotovo u [paniji, koja je
najve}e tr`i{te za kubanske cigare.
Proizvo|a~i su se zato okrenuli
`enama, koje ~ine sedam posto nji-
hovih potro{a~a.
Sajam luksuza u Veroni
Mrtva~ki kov~eg od zlata
s mobilnim telefonom
Poslovni potez kompanije „Habanos SA“
Napravljena kubanska
cigara za `ene
Specijalno dizajnirana cigara
Direktor ruske kompanije prona|en mrtav
Predsjedavaju}i Odbora direktora ruske nafte kompanije „Trans
Nafta“ Vladimir Kondra~uk prona|en je mrtav u svom uredu, sa-
op}ili su istra`itelji, prenio je AFP. Oni su naveli da se vjerovatno
radi o samoubistvu.
Na misama u kapelici u Vi-
rd`iniji odje}a nije obavezna. Svi
od pastora do vjernika mogu do}i
kao od majke ro|eni. Vjernicima
ne smeta ni {to im pastor propovi-
jeda potpuno go.
- Neki od najva`nijih trenuta-
ka u Isusovom `ivotu bili su dok je
bio go. Rodio se go, razapet je go,
a kada je uskrsnuo ostavio je
odje}u u grobnici. Ako nas je Bog
stvorio takvima, kako to mo`e bi-
ti pogre{no - pita se pastor Alen
Parker (Allen) i dodaje da su nje-
gove mise usmjerene na porodicu
i pomaganje drugima.
Kapelica se nalazi u nudi-
sti~kom odmarali{tu koje je otvo-
reno 1984. godine te ga je u
pro{loj godini posjetilo vi{e od
10.000 ljudi.
Nudisti~ka crkva u Vird`iniji
Pastor i vjernici goli idu na misu
Kapelica u Vird`iniji: Odje}a nije
obavezna
ZLATNI PIR Jubilej prijedorskog bra~nog para
Milan i Milka Dragojevi}
proslavili 50 godina braka
Ljubav i strpljenje jednostavan recept sretnog i dugovje~nog braka, ka`e Milka
Milka (67) i Milan (68) Drago-
jevi} iz Prijedora proteklog vike-
nda su u prisustvu stotinjak zvani-
ca proslavili zlatni pir, 50 godina
braka.
Skromno vjen~anje
Za razliku od ve} davne 1960.
godine, kada je odluku o zaje-
dni~kom `ivotu propratilo tek skr-
omno vjen~anje, ju~er na ovoj
„zlatnoj svadbi“ ni{ta nije nedo-
stajalo. Po~ev od torte na tri spr-
ata, pa do prstenja koje su u pono-
vnom bra~nom zavjetu razmijeni-
li Milka i Milan.
Najve}e bogatstvo
- Imala sam samo 17 godina ka-
da sam ga upoznala. Milan je bio
godinu stariji i siroma{an kao i ja.
U po~etku nismo imali ni{ta, osim
ljubavi i strpljenja, {to je valjda i
recept sretnog i dugovje~nog bra-
ka - pri~a Milka, koja je s Mila-
nom odgojila dva sina i dobila
~etvero unu~adi.
Oboje su ponosni na porodicu
s kojom danas dijele veliko ima-
nje.
- Porodica je moje najve}e bo-
gatstvo, jer sam kao ratno siro~e
odrastao bez oca i majke po inte-
rnatima - govori Milan.
Kako ka`e, zajedno sa svojom
Milkom, godinama se trudio da si-
novima, koji su priredili fe{tu za
sje}anje, pru`i roditeljsku ljubav
koju on nije zapamtio.
M. ZGONJANIN
Milan i Milka: Sa svojim potomstvom (Foto: D. Stojni})
Torta za slavljenike
Mostarac Marinko Romi} dokazao nelogi~nosti u sudovima
Kazna za prolazak kroz
crveno od 100 KM postala nula
Vodio pravnu bitku po sudovima dvije i po godine
Kada ga je 6. oktobra 2007. go-
dine u Mostaru zaustavio policajac
zbog navodnog prolaska automo-
bilom kroz crveno svjetlo na sema-
foru, napisav{i mu kaznu od 100
KM, Marinko Romi} nije ni slutio
da }e tokom pravne bitke na sudo-
vima, koja je trajala naredne dvije
i po godine, do`ivjeti ogromne ne-
logi~nosti u sudskoj praksi.
Podnio `albu
- @elio sam i zbog nekih rani-
jih prekr{aja, za koje sam smatr-
ao da ih nisam po~inio, dokazati
kako na{a sudska praksa funkci-
onira i da se, slobodnim interpr-
etacijama zakona, zapravo vi{e ra-
di o zaglupljivanju ljudi nego o
utvr|ivanju istine - govori nam
Romi}.
Nakon {to se 9. oktobra 2007.
godine `alio na prekr{ajni nalog
policajca, Op}inski sud u Mostaru
mu {alje poziv za pretres koji tre-
ba biti odr`an tek 20. oktobra 2008.
Romi} se u ovom pozivu tretira
kao okrivljeni, iako je on podnio
`albu i iako je prekr{aj ve} utvr|en.
Na tom ro~i{tu, me|utim, ne po-
javljuju se dvojica policajaca koja
su mu napisala kaznu.
Pola godine poslije Op}inski sud
donosi rje{enje u kojem ga smatra
odgovornim radi prekr{aja, jer se
dan prije nije pojavio na ro~i{tu.
Sutkinja Majna Lovri} u svom
rje{enju navodi kako se time,
{to se nije pojavio na na-
vedenom
ro~i{tu, smatra
da je prihvatio odgo-
vornost, pa stoga m-
ora platiti 100 KM
kazne i 50 KM su-
dskih tro{kova.
Slijede}i uputu
o pravnom lijeku
Romi} se `ali Kantonalnom sudu
na ovu odluku, ali je `alba odbijena.
U ovom rje{enju je, me|utim,
navedeno da je nalog PU Mostar o
kazni od 100 KM postao kona~an
i izvr{an, a da je Op}inski sud Mo-
star u svojim rje{enjima postupio
po Zakonu o prekr{ajima FBiH.
Kona~no rje{enje
Nakon {to je o ovom
slu~aju obavijestio ured
Ombudsmena BiH u Mo-
staru, Visoko sudsko i
tu`ila~ko vije}e
(VSTV) BiH i Fe-
deralno ministar-
stvo pravde, 25.
avgusta 2009.
godine Romi}
dobiva obavi-
jest iz registra
nov~anih ka-
zni Op}in-
skog suda
Mostar da je
pravo-
mo}nim i
izvr{nim
rje{enjem
ka`njen, ali sa-
da sa nula KM,
ali da je ipak
du`an platiti
tro{kove prekr{ajnog
postupka u iznosu od
50 maraka.
A. DU^I]
- Sada odjednom ne moram platiti kaznu, ali moram sudske
tro{kove. I nakon ovoga sam od nadle`nog ministarstva pravde za-
tra`io obja{njenje, no umjesto toga dobio sam samo odgovor da je
Op}inski sud Mostar bio u pravu, dok su me iz VSTV-a uputili na
njihovu internet-stranicu, gdje stoje odredbe zakona - ka`e Romi}.
Ostao bez obja{njenja
Romi}: Sve
krenulo od
semafora
mozaik
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010.
7
Ivo Josipovi}
@elja medija je da na|u
sebi neku atrakciju
- Ne postoje trzavice izme|u Vlade Hrvatske i mene i
nema problema u suradnji i izvr{avanju ustavnih ovlasti.
Ako bismo mogli mjeriti trzavice, onda smatram da je 50
posto trzavica rezultat na{ih uvodnih formiranja kanala
komunikacije, a drugo je `elja medija da na|u sebi neku
atrakciju. (Predsjednik Hrvatske u „Jutarnjem listu“)
Dragan Vuji} Vujke
Nagrabusio sam jedino sa `enama
- Oduvijek sam vodio zdrav `ivot. Jedino sam nagr-
abusio sa `enama. Sebe sam oduvijek smatrao za ~ovje-
ka s mjerom. Nisam od onih koje je guvernanta jurila
„mocart“ kuglom. Slatko se ispri~am i s pera~em ulica
koji ima ~itava dva razreda {kole, a imao sam prilike da
u Kanu razgovaram sa D`onom Travoltom, Izabelom
A|ani. (Srbijanski glumac za „Blic“)
Damir Gojanovi}
Zbog Dra`ena Petrovi}a
trenirao sam i ko{arku
- Moj otac Miroslav bio je hokeja{ki reprezentativac,
pa sam i ja krenuo tim putem. Prvi put sam na led s pali-
com stao kao ~etverogodi{njek. Zbog Dra`ena Petrovi}a
trenirao sam i ko{arku. Poslije sam ljeti igrao tenis, a zimi
hokej. No u 15. godini morao sam se odlu~iti i odabrao
sam hokej. (Predsjednik Medve{~aka za „Ve~ernji list“)
Josipovi}:
Nema trzavica
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza
1. 3. 2010.
1. 3. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 3
0
C do 12
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 9
0
C do 17
0
C
2. 3. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 4
0
C do 13
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 6
0
C do 15
0
C
3. 3. 2010.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 4
0
C do 8
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 5
0
C do 15
0
C
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
sun~ano
ki{a i snijeg
djelimi~no sun~ano
snijeg
mjestimi~no ki{a
obla~no uz snijeg
obla~no
obla~no s ki{om
promjenljivo
magla pa sun~ano
BIHA]
13
13
12
TUZLA
VRIJEME
DANAS
12
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
PONEDJELJAK
GORA@DE
12
UTORAK SRIJEDA
12
14
13
Ne mo`e se na ulicu od pasa lutalica
- Bruka je i sramota da se ulicama ne mo`e hodati od pasa lutalica.
Jo{ je gora ~injenica da nikoga iz vlasti zbog toga ne boli glava. Na{a
djeca ne mogu normalno i}i u {kolu. Molim nadle`ne da poduzmu
ne{to. (^italac iz Ilija{a)
BR^KO
BANJA
LUKA
Vuji}: ^ovjek s
mjerom
Grad Sarajevo 1. 3. 2010.
Izlazak 6.26 Izlazak 18.38
Zalazak 17.34 Zalazak 3.35
Sa odmicanjem dana, biometeorolo{ke prilike }e se postepeno pogor{avati, stoga bi hr-
oni~ni bolesnici, posebno reumati~ari, mogli u poslijepodnevnim satima imati izra`enije
bolove. Kod osjetljivih osoba mogu}e su glavobolja, povremena nervoza i pad koncentr-
acije. Ugodnije }e biti u zapadnim i centralnim krajevima.
U BiH }e tokom pr-
ijepodneva preovladavati
prete`no obla~no vrijeme s
ki{om i lokalnim pljuskovima.
U drugom dijelu dana, u ve}em
dijelu na{e zemlje, o~ekuje se po-
stepeni prestanak padavina i djeli-
mi~no razvedravanje. Vjetar slab, u
Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u
Hercegovini jugozapadni. Jutarnja te-
mperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a
najvi{a dnevna od 9 do 17 stepeni.
LIVNO
10
ZENICA
MOSTAR
Prete`no
obla~no
Gojanovi}:
Odabrao hokej
¤
033/281-393
redakcija@avaz.ba [ta ka`u u narodu
NEUM
14
SARAJEVO
SRAMOTNO Vlada TK {tedi i na poznatim umjetnicima
Profesora gitare po
~asu pla}aju 4,5 KM
Predrag Stankovi} u osnovnoj i srednjoj muzi~koj {koli radi vi{e od 30 godina
S u~enicima osvojio mno{tvo nagrada i od{kolovao sjajne gitariste
Najbolja ilustracija neosjetlji-
vosti Vlade Tuzlanskog kantona i
Ministarstva obrazovanja nauke,
kulture i sporta TK prema tuzla-
nskim velikanima poznatim i u
Evropi, primjer je profesora gita-
re Predraga Stankovi}a. Ovaj
~ovjek u osnovnoj i srednjoj mu-
zi~koj {koli radi vi{e od 30 godi-
na. Prvi ~as odr`ao je davne 1979.
godine.
Neva`an kvalitet
Naime, kao mjeru {tednje
bud`etskih sredstava, Vlada TK
je nedavno donijela odluku da se
cijena ~asa za nastavnike koji ra-
de po ugovoru o djelu, s mizernih
sedam smanji na jo{ mizernijih
4,5 maraka.
I pored svih napora direktori-
ce Ned`mije Omer~ehaji} usmje-
renih ka resornom ministarstvu,
da se Stankovi}u, kao vanjskom
saradniku u srednjoj {koli, cijena
~asa vrati na sedam KM, odgovo-
rni nisu imali sluha. Primjera ra-
di, vrhunski profesori gitare, ka-
kav Stankovi} zaista jeste, u su-
sjednoj Srbiji i Hrvatskoj, istina
u privatnoj praksi, za jedan ~as
zarade 25 eura?!
- Valjda zato {to me to isto mi-
nistarstvo nije nikada nov~ano
nagradilo, ovom prigodom za pr-
omjenu me ka`njavaju. Dosa-
da{nja primanja iznosila su 500
KM da bi to sada bilo mizernih
320. Zar je jedino {to mogu u~ini-
ti to da me ponize ovakvim ge-
stom. Sramota. Primjera radi,
ako bi se zaposlio novi ~ovjek,
kojeg je usput re~eno vrlo te{ko
na}i, on bi ko{tao sa svim dava-
njima na njegovu pla}u oko 2.300
KM. Na`alost, poznatiji sam u
Evropi nego u Tuzli. Pitanje gla-
si gdje je tu u{teda, ako se o njoj
uop}e radi, a da ne govorimo o
kvalitetu, ako je i on uop}e va`an
- pita se Stankovi}.
On je sa svojim |acima osvo-
jio 104 nagrade, od ~ega su
~etvrtina me|unarodne, {to, pre-
ma zvani~nim podacima, ne po-
sjeduje nijedan muzi~ki pedagog
u bilo kojoj {koli u BiH.
Poznati u~enici
Gitaristi osnovne i srednje
muzi~ke {kole iz klase Predraga
Stankovi}a redovno su bili pro-
gla{avani u~enicima generacije.
Mnogi od njih sada su poznati
profesori na univerzitetima u svi-
jetu ili su magistri instrumenta i
veliki interpretatori klasi~ne mu-
zike na gitari. Njegovi biv{i
u~enici, Denis Azabagi}, koji je
sada univerzitetski profesor u
^ikagu, Dejan Ivanovi}, profesor
u Lisabonu, ili Alen Garagi}, pr-
ofesor u Barceloni, najbolje poka-
zuju {ta je Stankovi} dao ovom
dru{tvu.
Bitno je ista}i i da je u poslje-
dnjem ratu Muzi~ka {kola ostala
bez ijednog nastavnika. Stankovi}
je ostao u Tuzli sve vrijeme i oko
sebe okupljao u~enike. A. Mu.
Stankovi}: Na`alost, poznatiji sam u Evropi nego u Tuzli
Posljednji u nizu dragulja
koje je od{kolovao gitarista
Stankovi} je Sanel Red`i}. Ne-
davno je dobio poziv iz Nje-
ma~ke da svira. I svirao je, a ci-
jena njegovog rada bila je 100
eura po minuti.
- Sanel je za minutu i po zar-
adio moju pla}u. Ne znam koli-
ko je to dovoljan pokazatelj {ta
sam ja u radu ostavio ovom
dru{tvu - ka`e Stankovi}.
Stankovi}eva pla}a za minutu i po
Lovac iz Omarske Mirko Po-
povi} pobjednik je „Lova~ke
la`ijade“, koja je, u organizaciji
Lova~kog udru`enja „Srnda}“,
proteklog vikenda odr`ana u
Omarskoj kod Prijedora.
Njegovu pri~u o lova~kom psu
Lisanu koji se na Mirka jako na-
ljutio kada je ovaj proma{io zeca,
burnim aplauzom pozdravila je i
brojna publika koju je sada i
„zvani~no najve}i la`ov ovih do-
ma}ih prostora“ od srca nasmijao.
- Nekako sam vjerovao u ovu
svoju pri~u i potajno se nadao po-
bjedi - priznao je Mirko, koji }e
osvojenu nagradu u iznosu od
500 maraka, koja prati titulu na-
jve}eg la`ova, pokloniti supruzi
za Osmi mart.
Izbor titule zvani~nog la`ova pr-
atilo je blizu 500 posjetilaca, mahom
lovaca, uz redovne goste, predsta-
vnike Lova~kog udru`enja „Trest“
iz Petrovca na Mlavi. M. Z.
Popovi} (lijevo): Laskava titula (Foto: D. Stojni})
Za dobar ugo|aj „Lova~ke
la`ijade“ pobrinuli su se i
„Vilenjaci s Mlave“, karnevalska
grupa koja je posebno za ovu pr-
iliku izvela performans pod na-
zivom „Sve je isto samo njega
nema“ u kojem nije nedostajalo
ni Titovih govora, ni pionira, ni
ve} zaboravljene {tafete.
Dobar ugo|aj
U Omarskoj odr`ana „Lova~ka la`ijada“
Mirko Popovi} osvojio titulu najve}eg la`ova
teme
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 8
Brzo - kratko
Sti`e predsjednik PSVE
^avu{olu od danas u trodnevnoj posjeti BiH
Predsjednik Parlamentarne skup{tine (PS)
Vije}a Evrope Mevlut ^avu{olu (Cavu-
soglu) doputovat }e danas u zvani~nu tro-
dnevnu posjetu BiH, gdje }e razgovarati sa
~lanovima Predsjedni{tva BiH, predsjeda-
vaju}im Vije}a ministara Nikolom
[piri}em i s ministrom vanjskih poslova
Svenom Alkalajem.
Za prvi dan boravka u Sarajevu planiran je
i susret ^avu{olua s premijerom RS Milor-
adom Dodikom, ali odr`avanje tog sasta-
nka jo{ nije potvr|eno, saop}eno je iz Par-
lamenta BiH, prenijela je Onasa.
Kako je najavljeno, ^avu{olu }e se sutra obratiti zastupnicima i dele-
gatima na zajedni~koj sjednici oba doma Parlamenta BiH, a za taj dan
predvi|eni su i susreti s predsjednicima SDA, oba HDZ-a i SDP-a.
Za posljednji dan boravka u BiH predvi|ena je posjeta ^avu{olua
Ustavnom sudu BiH, te sastanci sa ~lanovima Kolegija oba doma Par-
lamenta BiH, liderom PDP-a Mladenom Ivani}em i predstavnikom
Demokratske partije Mom~ilom Novakovi}em.
^avu{olu: Brojni susreti
Agencija za statistiku
U BiH lani se doselile 33.363 osobe
U BiH pro{le godine doselile su se 33.363 osobe, od ~ega u RS 10.824,
{to je za 16,3 posto manje u odnosu na 2008. godinu, podaci su Agenci-
je za statistiku BiH.
Zamjenica direktora Agencije Slavka Popovi} rekla je da u FBiH broj
doseljenih iznosi 21.772, {to je za 21,1 posto manje u odnosu na 2008.
godinu, dok se u Br~ko Distrikt doselilo 767 osoba ili za 8,3 posto ma-
nje u odnosu na prethodnu godinu.
PRAVOSU\E Iako je Sporazum stupio na snagu
Kriminalci iz Hrvatske i
BiH i dalje na slobodi?
Van re{etaka i Ivan Bender i dr. Ognjen [imi} Nema informacija o privo|enju
U ministarstvima pravosu|a
BiH i Hrvatske tvrde da je pri-
mjena novog Sporazuma o
izvr{enju sudskih odluka odmah
po~ela. Ipak, ni skoro 20 dana na-
kon {to su ga potpisali ministri
pravde dvije zemlje Bari{a ^olak i
Ivan [imonovi}, jo{ niko nije
uhap{en niti se neko od osu|enih
sam javio na izdr`avanje kazne.
Sudski zahtjevi
Kako sada stvari stoje, uprkos
Sporazumu, kriminalci }e jo{ ne-
ko vrijeme hodati slobodno.
Jo{ su na slobodi, naprimjer,
biv{i visoki zvani~nik HDZBiH i
direktor PIO/MIO FBiH Ivan
Bender, pravomo}no osu|en na
~etiri i po godine zatvora, ali i ri-
je~ki hirurg Ognjen [imi}, koji bi
trebao izdr`avati petogodi{nju za-
tvorsku kaznu.
BiH od Hrvatske trenutno
tra`i 110 osoba, dok je iz Hrva-
tske 46 pravomo}no osu|enih
osoba pobjeglo u BiH.
- O~ekujemo da }e sudovi sada
upu}ivati zahtjeve ili urgencije da
odre|ene osobe budu upu}ene na
izdr`avanje kazne. Za sada nema-
mo podatke da se to desilo - ka`e
za „Avaz“ Jusuf Halilagi}, sekre-
tar Ministarstva pravde.
Portparol Ministarstva pravde
Hrvatske Vesna Dovrani} tako|er
nema informacija o tome da li je
neko priveden.
Josip Muselimovi}, advokat
bjegunca Bendera, ka`e da mu se
njegov klijent uop}e nije javljao
nakon potpisivanja Sporazuma,
pa tako ni izrazio `elju da ide u
zatvor!
S druge strane, rije~ki hirurg
[imi} odlu~io je kaznu izdr`avati
u BiH, i to u KPZ-u Sarajevo.
[imi} je hrvatskim medijima tvr-
dio da se ne `eli vratiti u tu ze-
mlju, jer ga navodno `ele ubiti.
Pokretanje postupka
- Zahtjev za izdr`avanje kazne
u [imi}evom slu~aju, recimo, Mi-
nistarstvu pravde BiH treba upu-
titi Hrvatska, a mi }emo ga prosli-
jediti nadle`nom sudu, koji }e po-
krenuti postupak radi priznanja
presude stranog suda i pozvati
[imi}a na izdr`avanje kazne - ka-
zao je za „Avaz“ [imi}ev advokat
Nikica Gr`i}. F. VELE
Halilagi}: Urgencije sudova
Ako Vrhovni sud Hr-
vatske potvrdi njegovu
desetogodi{nju zatvorsku
kaznu za zlo~ine u Osije-
ku, hrvatski general Bra-
nimir Glava{ vjeruje da bi
i on mogao zavr{iti iza
re{etaka u skladu sa Spor-
azumom izme|u BiH i
Hrvatske.
- Vjerujem da }e Vr-
hovni sud na osnovu
`albe koju sam uputio
poni{titi presudu zagre-
ba~kog suda. O~ekujem
da }e odluku donijeti
najranije za {est mjeseci.
Sli~no je bilo i u slu~aje-
vima Norac i Ademi -
kazao nam je Glava{.
Glava{ se nada poni{tenju presude
Glava{: Uputio
`albu
Ispovijest koja }e vam oduzeti dah, pompezno se
najavljuje knjiga „Osu|enik sa srcem u rukama“
Ognjena [imi}a, tek objavljena u izdanju saraje-
vskog „Buybooka“. Naime, kardiohirurg bjegunac
odlu~io je napisati knjigu o procesu koji se vodio pr-
otiv njega. Urednik knjige Ahmed Buri} zapisao je
da je „pri~a Ognjena [imi}a znakovita“ i kako „sug-
erira da se radilo o jednoj vrsti monta`e“. A. G.
[imi} napisao knjigu
Naslovnica
knjige
U biha}kom naselju Kostela izbjegnuta tragedija
Odronjene stijene o{tetile
ku}u porodice Muminovi}
U biha}kom naselju Kostela ju~er oko {est sati odr-
onile su se dvije stijene od 50 do 70 tona, koje su znatno
o{tetile ku}u Arifa Muminovi}a. Muminovi} je lak{e
ozlije|en, a samo pukom sre}om izbjegnuta je tragedi-
ja, s obzirom na to da je njegova petero~lana porodica
spavala u vrijeme odrona.
Arifovog sina Smaila probudila je buka, nakon koje
se ogromna stijena sru{ila na ku}u i otkinula jedan
njen rub. Smail je jedva izbjegao da na njega ne padnu
ormar i obru{eni gra|evinski materijal.
Kom{ije i sugra|ani odmah su do{li da pomognu
porodici Muminovi}. Me|u njima je bio i Ivan Pr{a,
predsjedavaju}i OV Biha}, ~lanovi kabineta na~elnika
Hamdije Lipova~e, te Fuad Dedi}, pomo}nik na~elni-
ka za Civilnu za{titu op}ine Biha}.
Predstavnici op}ine Biha} sagledali su razmjere
{tete i konstatirali kako }e poduzeti sve da se pomogne
saniranje ku}e, ali i da se zaustavi daljnje uru{avanje
stijena oko postoje}ih stambenih objekata. M. D. Stravi~an prizor u Kosteli: Povrije|en Arif Muminovi}
Reagiranje Udru`enja sudija u FBiH
Osudili napad na kolegu Stjepana Mikuli}a
Udru`enje sudija u FBiH
najo{trije osu|uje napad na
Stjepana Mikuli}a, sudiju
Kantonalnog suda u
[irokom Brijegu, te ovaj kr-
iminalni akt ocjenjuje kao
jo{ jedan u nizu napada na
nosioce prvosudnih funkci-
ja u BiH.
U ve~ernjim satima 26. fe-
bruara u Grudama, u nase-
lju Prispa, nepoznata osoba
ili vi{e njih bacila je bombu
pred porodi~nu ku}u sudije Mikuli}a. Tom prilikom, osim fasade i pr-
ozora na ku}i, o{te}ena su dva vozila, vlasni{tvo sudije Mikuli}a i nje-
govog prijatelja.
Udru`enje sudija u FBiH o~ekuje da }e se poduzetim istra`nim ra-
dnjama hitno otkriti izvr{ilac krivi~nog djela i okolnosti pod kojima
se ovaj slu~aj desio, prenijela je Fena.
[iroki Brijeg: Bomba{ki napad
Ambasador SAD sutra u Ilija{u
Ingli{ }e posjetiti srpske povratnike
Ambasador SAD u BiH ^arls Ingli{ (Charles English), predstavnici Bir-
oa za populaciju, izbjeglice i migraciju Stejt departmenta i predstavnik
UNHCR-a u BiH Nevid Husein posjetit }e sutra op}inu Ilija{ i razgovar-
ati s osobama koja su primile pomo} u sklopu projekta pomo}i povratni-
cima srpske nacionalnosti u Kanton Sarajevo, prenijela je Srna.
Danas premijera Huseinovi}evog filma
Ekskluzivno o zlo~inima ruskih dobrovoljaca
Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, danas }e u
13.30 sati u sarajevskom Domu mladih biti odr`ana pr-
emijera dokumentarnog filma „Krvavi ples po
{eheru“, autora Avde Huseinovi}a.
Svoje novo autorsko ostvarenje Huseinovi} promovira
dvije godine nakon filma „Vanzemaljci iznad Sarajeva“ i
godinu nakon izdavanja knjige „D`elati naroda mog“.
Film „Krvavi ples po {eheru“, snimljen u produkciji
Udru`enja za za{titu historijskih vrijednosti BiH
„Haber“, neispri~ana je pri~a o velikim ratnim pobje-
dama u odbrani grada Sarajeva, kao i o strahotama kroz
koje su pro{le Sarajlije tokom opsade u periodu 1992-
1995. godine.
To je, izme|u ostalog, ekskluzivna pri~a o u~e{}u ruskih dobrovoljaca
u napadima na Sarajevo, te o svirepim zlo~inima Veselina Batka Vlaho-
vi}a nad civilima Grbavice. R. A.
Huseinovi}:
Svjedo~enje o
herojskoj borbi
Predsjednik stranke u Loparama
Bosi}: U SDS-u dolazi do smjene generacija
Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} izjavio je ju~er u Loparama da u str-
anci dolazi do smjene generacija, jer, kako ka`e, SDS razmi{lja deset
godina unaprijed i priprema novu generaciju mladih koja }e voditi str-
anku i RS.
- Mi smo otvorena stranka i svjesni da mladim ljudima treba otvoriti
put za politi~ki anga`man i dati {ansu da oni odlu~uju, a ne da budu
pasivni posmatra~i - istakao je Bosi} nakon {to je u Loparama uru~io
~lanske karte za 140 novih ~lanova stranke.
teme 9
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010.
Kalabi}: Predstava za javnost Ahmetovi}: Demantira navode
Rasprava o akciji „Svjetlost“ iza zatvorenih vrata
Kalabi}: Predstava u Gornjoj
Mao~i po nalogu iz Brisela?
Bojim se da je ovo sve bila
predstava za javnost, kazao Kalabi}
Predstavni~ki i Dom naroda
Parlamenta BiH za sutra su zaka-
zali vanrednu zajedni~ku sjedni-
cu na kojoj bi trebali razmatrati
informaciju Vije}a ministara BiH
o akciji „Svjetlost“ koja je rezulti-
rala hap{enjem nekoliko osoba u
Gornjoj Mao~i.
Me|utim, iako je ova ta~ka
uvr{tena na dnevni red sjednice,
saznajemo da je niko od dr`avnih
parlamentaraca jo{ nije dobio, te
da }e najvjerovatnije usmeni izv-
je{taj o ovome podnijeti ili pre-
dsjedavaju}i Vije}a ministara
BiH Nikola [piri}, ili jedan od
resornih ministara.
Tako|er, saznali smo i da po-
stoji velika vjerovatno}a da }e se
o ovom pitanju raspravljati iza za-
tvorenih vrata, odnosno da medi-
jima ne}e biti dozvoljeno prisu-
stvo sjednici.
- O~ekujem cjelovitu i preci-
znu informaciju koja se ne}e ba-
viti {pekulacijama, kakve su bile
objavljivane u medijima. Zanima
nas sve, po~ev{i od toga na osno-
vu kojih saznanja je izvr{ena ova
akcija, po ~ijem nalogu... Bojim
se da je ovo sve bila predstava za
javnost i da je to ne~iji uslov BiH.
Najvjerovatnije Brisela, kao ta-
jnog uslova za liberalizaciju vi-
znog re`ima - kazao je za „Avaz“
predsjednik Kluba SNSD-a u Pr-
edstavni~kom domu Parlamenta
BiH Drago Kalabi}.
On je dodao da se nikako dru-
ga~ije ne mo`e tuma~iti „predsta-
va prema kojoj nekoliko stotina
policajaca napravi akciju u Gor-
njoj Mao~i, a potom ljudi koji se
uhap{eni bez obrazlo`enja budu
pu{teni“.
Upitan je li hap{enje u Gor-
njoj Mao~i bio jedan od „tajnih“
uvjeta za stavljanje BiH na listu
za bijeli {engen, ministar sigur-
nosti BiH Sadik Ahmetovi} ka-
zao nam je da on nema takve info-
rmacije. S. R.
OPTU@BE Ugledni arhitekta otkriva za „Avaz“
Gradska uprava godinama blokira
investicije u isto~ni dio Mostara!
Samo 15 projekata koje vodi Omeragi}eva firma privuklo bi investicije od 150
miliona maraka ^a{u prelilo spre~avanje dolaska Turaka
Ugledni mostarski arhitekta
[emsudin Omeragi}, koji se ovim
poslom bavi vi{e od 45 godina, u
{okantnoj ispovijesti za na{ list
otkrio je za{to propadaju investi-
cije u obnovi ovog hercegova~kog
grada, i to mahom onog dijela na
lijevoj obali Neretve.
Omeragi}, vlasnik arhitekto-
nskog biroa „^ovjek i prostor“
koji uspje{no djeluje na podru~ju
Mostara i zapadne Hercegovine,
odlu~io je prvi progovoriti o tome
kako Gradska uprava Mostara
blokira vi{emilionske investicije.
^eka pet godina
Osim toga {to 15 projekata na
kojima radi njegova firma, koji bi
u Mostar privukli investicije od
150 miliona maraka, ~ekaju na ze-
leno svjetlo Gradske uprave i do
pet godina, za Omeragi}a je ~a{u
prelilo spre~avanje dolaska veli-
kog turskog kapitala u grad na
Neretvu.
- Rije~ je o investitoru koji u
Ortije{u `eli izgraditi ~uveni ho-
tel „Sheraton“, benzinsku pumpu
i prate}e objekte. To je investicija
od 10 miliona eura, a rije~ je o za-
po{ljavanju najmanje 100 ljudi.
Nakon {to mjesecima nisam do-
bio povratnu informaciju, u
Odjelu za urbanizam mi je re~no
da su oni odradili svoj posao, a da
je zapelo kod gradona~elnika
Ljube Be{li}a - ka`e Omeragi}.
Prema njegovim rije~ima, ima
naznaka da }e se u ovaj slu~aj
uklju~iti i Federalna inspekcija.
Omeragi} navodi da je isti
investitor koji `eli graditi „Shera-
ton“ bio zainteresiran i za gra-
dnju rafinerije u Hercegovini, ali
da od toga ne}e biti ni{ta jer je ka-
pital ve} oti{ao u druge bh. grado-
ve.
- Jednostavno, gradona~elnik
bira {ta }e pustiti a {ta ne}e. Tu
politika debelo igra ulogu. Pogle-
dajte isto~nu stranu Mostara, sve
propada. Gradsko vije}e nije
usvojilo regulacioni plan, ali se
na zapadnoj strani ve} dosta toga
gradi i bez tog plana. Nama dola-
ze informacije i da bi na{i proje-
kti mo`da i pro{li kada bismo ne-
kome dali pare! - naglasio je
Omeragi}.
Projekti u ladicama
Me|u zaustavljenim projekti-
ma u Gradskoj upravi Omeragi}
navodi izgradnju stambeno-po-
slovnog objekta na lokaciji biv{e
Robne ku}e „Razvitak“ koju bi fi-
nansirali „Interinvest“ i „Merca-
tor“.
Tu su jo{ i projekti koje bi fi-
nansirala firma „Velbos“, koji pre-
dvi|aju izgradnju objekata u na-
jvi{e devastiranom dijelu Mosta-
ra, u ulici Mar{ala Tita, „Gra|-
evinarov“ hotel u sklopu gra-
dskog bazena, zgrade koje bi gra-
dili Radio 088, „Mostar film“, FI-
MA banka, „Va{ dom“, „Argen-
tum“... A. DU^I]
Mostar: Dio devastiranog grada na isto~nog obali
Omeragi}:
Zapadni dio
ne ~eka plan
- To o ~emu govorite kod me-
ne uop}e nije do{lo. Za neke od
tih projekata sam ~uo i proslije-
dio ih odjelu za urbanizam, ali
odgovor nisam dobio.
Ja o tome nemam pojma, jer
kod mene do|e samo ono {to je
gotovo i {to zahtijeva potpis.
Tvrdnje da ko-
~im investicije u
isto~ni Mostar,
tako|er, nisu ta-
~ne - kazao nam
je prozvani gra-
dona~elnik Lju-
bo Be{li}.
Be{li}: Projekti do mene nisu do{li
Be{li}: Nije
ta~no
Skup u Blagaju o koridoru 5C
Ogor~eni gra|ani boje se uni{tenja
Tihi}u, Silajd`i}u i Lagumd`iji poru~eno da se odrede u vezi s trasom
Na preksino}njem skupu u
Blagaju, na kojem su predstavnici
federalnih, kantonalnih i gra-
dskih vlasti s gra|anima razgova-
rali o problematici u vezi s izgra-
dnjom autoputa na koridoru 5C,
iskristalizirana je velika ogor~-
enost zbog nagovje{taja da bi u
kona~nici moglo do}i do usvaja-
nja trase koja bi prolazila kroz
blagajsko podru~je. Time bi ovaj
kraj bio ekolo{ki uni{ten.
^a{a je prelivena, jer su mj-
e{tane Blagaja i ju~er iznenadili
uposlenici Instituta za gra|evina-
rstvo (IGH) iz Zagreba koji su na
terenu vr{ili istra`ivanja.
Mje{tani su ih doslovno otjer-
ali, jer se osje}aju prevarenim u
igri oko utvr|ivanja trasa autopu-
ta na mostarskom i blagajskom
podru~ju.
Prisutnim predstavnicima
SBiH, SDA i SPD-a gotovo ultima-
tivno je poru~eno kako se o~ekuje
da se trojica strana~kih lidera Haris
Silajd`i}, Sulejman Tihi} i Zlatko
Lagumd`ija na jednom zaje-
dni~kom dokumentu opredijele za
trasu autoputa kod Mostara.
Ako se trojka u pismenom do-
kumentu ne opredijeli za trasu
koja }e zaobi}i blagajsko po-
dru~je, kako su poru~ili Blagajci i
Mostarci, nikakva gradnja auto-
puta ne}e do}i u obzir. A. Du.
Formiranje komisije, koja se
u ime Parlamenta FBiH treba
odrediti izme|u trase Dr`avnog
ministarstva saobra}aja i Feder-
alnog ministarstva prostornog
ure|enja, na skupu je shva}eno
kao zakulisna igra.
- Nemamo pravih bo{nja~kih
predstavnika. Kao da nas ovi
`ele prodati! Svi oni koji }e od-
lu~ivati o trasi, moraju prvo zna-
ti da li su Bo{njaci. Autoput je
odavno postao politi~ko pitanje
- kazao je Omer Mari}, jedan od
biv{ih mostarskih komandanata
Armije RBiH.
@ele nas prodati
Sa skupa: Poruka politi~arima
Direktorica Agencije za lijekove BiH
Mo`emo o~ekivati ni`e cijene
Otkako je po~ela s ra-
dom 5. januara pro{le godi-
ne, dr`avna Agencija za li-
jekove i medicinska sre-
dstva, od koje se o~ekuje da
uredi haoti~no bh. tr`i{te
lijekova, do danas je izdala
vi{e od 4.000 potvrda o
usagla{enosti entitetskih
rje{enja kojima se odobra-
va promet lijekova na cije-
loj teritoriji BiH. Izdato je
i oko 60 dozvola za stavlja-
nje lijekova u promet. Time je, ka-
ko tvrdi direktorica Agencije Na-
ta{a Grubi{a, formirano jedinstve-
no tr`i{te u na{oj dr`avi.
Ona nagla{ava da je fo-
rmirana i Komisija za
odre|ivanje na~ina kontr-
ole i oblikovanja cijena li-
jekova, a njen zadatak je
izrada prijedloga o cijena-
ma.
- Vjerujem da }e se
otvaranjem tr`i{ta posti}i
ve}a konkurencija, {to bi
trebalo rezultirati ni`im
cijenama lijekova u BiH.
Na putu smo i utvr|ivanja
esencijalne liste koju je uradila
Komisija za lijekove. Ova lista pr-
oslije|ena je na usagla{avanje -
ka`e Grubi{a. E. Ha.
Grubi{a:
Utvr|ivanje
cijena
Tradicionalne fe{te na bh. rijekama
Otvorena sezona lova
na poto~nu pastrmku
Protekli vikend na obalama Sa-
ne i drugih rijeka u sanskoj op}ini
obilje`ilo je otvaranje ribolovne se-
zone na poto~nu pastrmku, u orga-
nizaciji ovda{njeg dru{tva spor-
tskih ribolovaca „Sana“.
Na obalama rijeke Dabar, lije-
ve pritoka Sane, bilo je vi{e od hi-
ljadu sanskih ribara i njihovih
gostiju, ~ije je dru`enje proteklo
u ugodnoj atmosferi, uz nezaobi-
lazne specijalitete poput ribar-
skog paprika{a, riblje ~orbe i
sli~nih jela.
Ju~er je otvorena i sezona ribo-
lova na poto~nu pastrmku na rije-
ci Fojnica, u naselju Nadbare. Ta
manifestacija se, ina~e, svake godi-
ne tradicionalno organizira poslje-
dnjeg vikenda u februaru ili prvog
u martu, u organizaciji Udru`enja
„Fojnica“. M. D. - H. ^u.
teme
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 10
Dnevni avaz
061-142-015
Ela L. Plevljakovi}
Klub poznatih
Uvela bih obavezno
doniranje organa
Li~ni profil predsjednice Udru`enja „Mir i prijateljstvo“
Ime i prezime: Ela L. Plevlja-
kovi}.
Datum i mjesto ro|enja: Se-
ptembar 1984. godine, Sarajevo.
Gdje `ivite - s roditeljima, po-
dstanar ili imate vlastiti dom:
Podstanar.
Bra~no stanje: Neudata.
Bitni datumi u Va{em `ivotu:
Cijeli septembar 2007. godine
}e mi zauvijek ostati bitan.
Koji automobil vozite: Tatin,
ponekad.
Kako se odmarate: U dru{tvu
ljudi koje volim ili odlaskom u
solarij.
Omiljeni muzi~ar: @eljko Sa-
mard`i}, Severina i Dino Mer-
lin. Od stranih Majkl D`ekson
(Michael Jackson) i Madona
(Madonna).
Volite li kuhati: Volim, posebno
kada sam dobro raspolo`ena i to
raspolo`enje se primijeti na hrani.
Najdra`a knjiga: „@ivot je
san“, „Dervi{ i smrt“, „Proces“.
Omiljeni pisac: Me{a Selimo-
vi} i Izet Kiko Sarajli}.
Umjetnik kojeg cijenite: Leo-
nardo da Vin~i (Vinci), kojem
se divim.
Za koji klub navijate: Ne navijam.
Koga biste poveli na pusti otok:
Onoga koga volim svim srcem.
Jeste li ljubomorni: Da.
[ta najprije primje}ujete kod
osoba suprotnog spola: ^uveni
X faktor.
Biste li ikada oprostili nevjeru:
Ne, nema potrebe da pra{tam
nevjeru.
Bavite li se sportom: Da, rekre-
ativno. Ina~e sam hiperaktivna.
Omiljena hrana i pi}e: Morski
plodovi, salate i voda.
Ko se brine o Va{em imid`u:
Sama i mislim da mi to ide
dobro.
Volite li i}i u {oping: Volim.
Jeste li sujevjerni: Jesam, i
imam razloga za to.
Imate li ku}nog ljubimca: Ne-
mam.
Koji je Va{ `ivotni moto: Ne
misli da je umrlo ono {to je
pro{lo.
Va{ najbolji prijatelj je: Moja
divna dva brata.
Pratite li politi~ku situaciju: S
vremena na vrijeme.
Da imate 15 minuta vlasti, {ta
biste prvo uradili: Uvela bih
zakon o obaveznom doniranju
zdravih organa s umrlih osoba.
Biste li u~estvovali u {ouu rea-
lnosti: Mislim da bih.
Plevljakovi}: Voli kuhati
HE]INA
PODVALA- Jo{ je-
dna podvala federa-
lnog ministra indu-
strije Vahida He}e.
Opet je za direktora
Termoelektrane Ka-
kanj postavio svog
~ovjeka iz Visokog,
Izu Smajevi}a, da bi
mogli pokrasti {to
vi{e investicija u blok
VIII, a Kakanjci neka
i dalje jedu pra{inu.
Radon~i}u, dolazi {to
prije i spa{avaj nas od
He}e. Kakanjac.
NERAD I
JAVA[LUK- Dokle
}emo iz na{ih d`epo-
va pla}ati java{luk,
nerad i bahatost ja-
vnih institucija. Pro-
kop koji je napravljen
prije skoro godinu u
ulici Ahatovi}ka u
Sarajevu nikada nije
saniran. Zbog toga je
propala kompletna
cesta. Ko }e za to
odgovarati?
DAN NEZAVIS-
NOSTI - Nejasno je
zbog ~ega svi kritizir-
aju RS {to ne priznaje
1. mart kao Dan neza-
visnosti. I u Federaci-
ji BiH je to praznik
samo za korisnike
bud`eta, dok svi osta-
li normalno rade.
POMO] DJECI -
Podr`avam prijedlog
va{e ~itateljke iz Mo-
stara o stvaranju fo-
nda za pomo} obolje-
loj djeci u BiH, s na-
dom da }e do toga
do}i u skorije vrije-
me. Privatnik,
Isto~no Sarajevo.
MAFIJA[KA
SKUPINA- Di`e se
halabuka zbog mafi-
ja{ke skupine u JU
Dom zdravlja Kanto-
na Sarajevo i opet
ni{ta, a radnici i dalje
kupuju materijal da
mogu raditi. Genera-
lni direktor je, uz to,
jo{ sva{ta izmislio da
skine dio pla}a radni-
cima da bi sakupio
novac za pla}e onih
koji su platili radna
mjesta.
KA@NJAVANJE
KLADIONICA-
Kada do|e do incide-
nta za{to vlast ne tu`i
vlasnike kladionica
koje nemaju odobre-
nje za rad. Kakva je
ovo dr`ava, sve po bi-
jedi i po{tenima.
Do}i }e i vlastima cr-
ni dani. Ovaj `ivot je
prolazan, a drugi je
vje~an.
RATNI ZLO^INI -
Ako vlasti BiH hapse
za ratne zlo~ine, onda
neka hapse redom. I
danas po Stocu hoda-
ju neka`njeni za
zlo~ine u logorima.
Neko mora odgovara-
ti za u`ase koje su pr-
etrpjeli logora{i.
CENZURIRANJE
SEVDALINKI -
^asne sestre sprije~ile
su izvo|enje i uvr{ta-
vanje sevdalinke na
repertoar u Crkvi sv.
Vinka na koncertu
odr`anom 23. februa-
ra za flautu i gitaru!
Autor aran`mana se-
vdalinke je ugledni
bosanski kompozitor
i gitarista Sanel Sabi-
tovi}. O tom nedopu-
stivom gestu se {uti.
SMS
ZDRAVSTVO Privatne ordinacije ne pridr`avaju se zakona
Ve}ina ginekologa
ne izdaje ra~une
Utvr|eni cjenovnik jedino po{tuje dr`avni sektor
Osim stomatolo{kih ordinaci-
ja, koje, prema tvrdnjama iz Pore-
zne uprave FBiH, ne izdaju paci-
jentima ra~une i ne bilje`e stvarni
promet, te tako izbjegavaju oba-
veze prema dr`avi, ovakvu praksu
primjenjuju i pojedini privatni
ginekolozi.
Zakonske regulative
Prof. dr. Be}ir Helji}, predsje-
dnik Upravnog odbora Ljekarske
komore Kantona Sarajevo, tvrdi
da se ne zna broj usluga pru`enih
u privatnim ordinacijama, jer one
nikome ne podnose izvje{taj o to-
me.
- Sve je to posljedica totalne
neure|enosti privatnog zdra-
vstvenog sektora. Dr`avni sektor
sve bilje`i, od broja i vrste usluga,
starosti pacijenata, prave se stati-
stike. Privatnici to ne rade. Ta-
ko|er, ne obavje{tavaju o zara-
znim bolestima i malignim obo-
ljenjima, a {to bi po zakonu treba-
li - tvrdi Helji}.
Nagla{ava da cjenovnik za me-
dicinske usluge, koji je usvojen u
KS kao obavezuju}i, jedino
po{tuje dr`avni sektor, a privatni-
ci ga kr{e. Rje{enje takve situaci-
je, smatra Helji}, jeste izje-
dna~avanje dr`avnog i privatnog
sektora.
- Me|utim, dru{tvo nije spre-
mno da to u~ini i da pacijente do-
vede u situaciju da mogu birati
kod kojeg }e ginekologa oti}i sa
zdravstvenom knji`icom - ka`e
Helji} dodaju}i da Komora nema
saznanja o postojanju ilegalnih
ginekolo{kih ordinacija u KS.
Rad nacrno
Prof. dr. Adem Bali}, predsje-
dnik Ljekarske komore TK, tvrdi
da prijavljene ginekolo{ke ordina-
cije po{tuju zakonske regulative.
- Izdajemo dozvolu za rad i
imamo tu evidenciju. Do sada ni-
je bilo slu~ajeva da smo nekome
oduzeli dozvolu zbog ne~ega jer
su svi ispunili tra`ene uvjete. Da
li izdaju ra~une za usluge i kakve
su im poslovne knjige, nije u na-
dle`nosti Ljekarske komore, ali
do sada nismo imali `albi pacije-
nata u tom smislu - ka`e Bali}.
@albe koje prima Komora TK
uglavnom se odnose na liste
~ekanja u dr`avnom sektoru.
- Mislim da kod nas nema di-
vljih ginekolo{kih ordinacija, ali
ne mogu re}i da nema doktora dr-
ugih profila koji ponekad ne rade
u ambulantama. Primjerice, pre-
gled kom{ije ili pomo} nekome
izvan radnog vremena. Ne znam
da li se to ba{ mo`e nazvati radom
nacrno - isti~e Bali}. E. HALA]
Helji}: Pacijent bira Bali}: Nemamo `albi
- Pokazalo se da one privatne
ordinacije, me|u kojima su i gi-
nekolo{ke, u kojima su zaposle-
ni ljudi koji ne rade i u
dr`avnom sistemu, zaslu`uju
pohvalu - ka`e Helji}.
One imaju visok kvalitet ra-
da i dobra su konkurencija.
Visok kvalitet
Koliko su parlamentarci putovali lani
Blizu pola miliona KM za dnevnice i aviokarte
Za telefonske razgovore date 100.873, a za dnevnice u inozemstvu 202.880 KM
Dok Federacija BiH puca po
svim finansijskim {avovima,
dr`avni ~elnici bezbri`no u`ivaju u
parlamentarnim i ministarskim fo-
teljama ubiru}i ogroman novac.
Tome u prilog govori i najnoviji
podatak do kojeg smo do{li. Nai-
me, radi se o tome da su zaposleni
u Parlamentu BiH lani samo za
dnevnice u inozemstvu naplatili
202.880 maraka. Od toga je najvi{e
novca oti{lo na putovanja dr`avnih
parlamentaraca po svijetu.
S druge strane, za aviokarte u
2009. dato je 236.598 maraka.
Osim toga, na takozvanoj pozici-
ji izdaci telefonskih i po{tanskih
usluga, odnosno za tro{kove kori{te-
nja mobilnih telefona, iz dr`avne
kase izdvojene su 100.873 KM.
Svaki od ~lanova kolegija Pre-
dstavni~kog i Doma naroda Parla-
menta BiH za 12 mjeseci rada
pro{le godine samo na konto pla}a
ukupno je inkasirao 51.991 KM.
Tako su Milorad @ivkovi}, Niko
Lozan~i}, Beriz Belki}, Du{anka
Majki}, Sulejman Tihi} i Ilija Fili-
povi} ukupno naplatili 311.947
KM. U to nisu ura~unate dnevni-
ce, rad u komisijama, pau{ali...
^lanovi kolegija, za razliku od
„obi~nih“ poslanika kojima je mje-
se~no ograni~enje za mobilne tele-
fone 150 KM, tog limita nemaju.
Samo prije nepune tri godine,
ta~nije do 1. jula 2008. za obra~un
pla}a dr`avnih parlamentaraca pri-
mjenjivana je osnovica od 240
KM. Nakon stupanja na snagu Za-
kona o pla}ama i naknadama u
institucijama BiH, primjenjuje se
osnovica za obra~un pla}e u visini
od 498 KM.
To je dr`avnim poslanicima i
delegatima omogu}ilo da u 2009.
svaki pojedina~no naplati 50.198,4
KM, odnosno mjese~no 4.183,2
marke. Predsjedavaju}i parlame-
ntarnih komisija naplatili su jo{
vi{e. Njihove pla}e pro{le godine
iznosile su 4.233 KM, dok je svaki
pojedina~no za 12 mjeseci samo na
konto pla}a inkasirao 50.796 mara-
ka. S. RO@AJAC
Parlament BiH: Poslanici i delegati u`ivaju
panorama
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 11
Odlukom op}ine o subvencioniranju prijevoza u~enika
U Prozoru obnovljen lokalni autobuski saobra}aj
Porast broja automobila
kod gra|ana smanjio je inte-
res i potrebu saobra}aja au-
tobusa na lokalnim linijama,
pa od rata takvog saobra}aja
u Prozoru nije ni bilo. Ovih
dana je obnovljen, a mo-
gu}nost za to stvorena je
odlukom op}ine Prozor/Ra-
ma da subvencionira prije-
voz u~enika Srednje {kole u
iznosu od 70 posto.
Autobusi privatnih fir-
mi za sada obavljaju prije-
voz na linijama Kova~evo-
Polje, Varvara-Prozor, To{-
}anica-Prozor i [}ipe-Pro-
zor, a o~ekuje se skoro otva-
ranje linija na relacijama
Ora{ac-Prozor i Uzdol-Pro-
zor. Op}ina je dala sagla-
snost da pored u~enika au-
tobusi mogu prevoziti i
gra|ane. H. M.
U Bu`imu je Udru`enje
poljoprivrednika „Farmer“
uprili~ilo sve~anu dodjelu pr-
iznanja onima koji su dali po-
seban doprinos u razvoju po-
ljoprivrede. Glavnom koordi-
natoru organizacije IFAD, pr-
of. dr. Halilu Omanovi}u Pla-
ketu za dodjelu grant sredsta-
va uru~io je najve}i proi-
zvo|a~ mlijeka u Bu`imu Sa-
mir Duranovi}. Omanovi} je
dobio i priznanje Po~asni ~lan.
Predsjednik UO „Farmera“
Vahid Ale{evi} uru~io je pri-
znanje Po~asni ~lan direktoru
Poljoprivrednog zavoda USK
Smailu Toromanovi}u.
Plaketa i priznanje dodi-
jeljeni su zamjeniku direkto-
ra Mljekare „Megle“ Kemalu
Hrnji}u, a uru~io ih je pre-
dsjednik „Farmera“ Ermin
Velad`i}. N. V.
U pro{loj godini lo-
vo~uvar u Lova~kom dr-
u{tvu „Motajica’’ Derventa,
Ljubomir Kuzmanovi}, us-
trijelio je 53 lisice.
Njegovu ku}u krase mno-
gobrojni trofeji do kojih je do-
lazio bave}i se lovom, a veliko
zalaganje za o~uvanje pleme-
nite divlja~i na podru~ju
op{tine Derventa bili su do-
voljni motiv da zadobije po-
vjerenje Udru`enja lovaca
„Motajica“ koje mu povjereva
poslove lovo~uvara.
- Lisica, divlja ma~ka, kuna,
a u posljednje vrijeme {akal ako
se razmno`e mogu da uni{te i
o~iste svu plemenitu divlja~,
koja se te{ko poslije oporavlja
- ka`e Kuzmanovi}. N. S.
Ponosno pokazuje ulov
Duranovi} uru~uje priznanje
Omanovi}u
Sve~anost u bu`imskom „Farmeru“
Priznanja za razvoj poljoprivrede
Ljubomir Kuzmanovi}, uspje{an lovac
Za godinu ustrijelio 53 lisice
CAZIN Mirhad Ba{i} vratio se sa lije~enja u Sarajevu
Nakon 25 dana le`anja na KCU
otpu{ten bez vidljivih pobolj{anja
Propisane mu ~etiri vrste lijekova, od kojih otac Be}o ne mo`e kupiti nijedan
Porodica bez primanja, a zbog duga im isklju~ena struja
Nakon {to je 25 dana pro-
veo na Neurolo{koj klinici
Klini~kog centra Univerzite-
ta u Sarajevu, Mirhad Ba{i}
(18) iz cazinske MZ Lisko-
vac, koji ve} 12 godina bolu-
je od te{kog oblika epilepsije,
otpu{ten je ku}i bez vidljivih
pobolj{anja. U nekoliko navr-
ata pisali smo o te{kom sta-
nju ovog mladi}a, koji je kao
{estogodi{nji dje~ak imao ne-
sre}u da padne sa prozora po-
rodi~ne ku}e i udari glavom
o sjekiru, nakon ~ega su
po~eli epilepti~ni napadi.
Potrebne pelene
Mirhad sada ima u prosje-
ku i po desetak epilepti~nih
napada dnevno. Njegovi ro-
ditelji Be}o i Emina imaju jo{
dva sina, a niko iz porodice
nije zaposlen. @ive izuzetno
te{ko, a Be}o je demobilisa-
ni borac i 60-postotni invalid,
koji ne mo`e sam da se nosi
sa ovim problemom.
U toku proteklih godina
uspijevali su Mirhada voditi
na lije~enje u Biha}, Banju
Luku, Zagreb i Sarajevo, ali
pomaka nabolje nije bilo. Na-
posljetku je otpu{ten iz bolni-
ce u Biha}u, a sad i iz Saraje-
va, te se ponovo nalazi kod
ku}e. Njegovo stanje iz dana
u dan je sve te`e, a ve} je izgu-
bio i kontrolu nad tjelesnim
potrebama, pa mu roditelji
moraju mijenjati pelene. Da
stvar bude jo{ gora, porodica
Ba{i} nema sredstava ni za
kupovinu propisanih lijeko-
va, koji su Mirhadu obavezni.
- Kad je oti{ao na ovo li-
je~enje u Sarajevo, mislili
smo da }e se kona~no prona}i
rje{enje za na{e dijete. Na-
`alost, nakon 25 dana le`anja
otpu{ten je ku}i u skoro is-
tom stanju. Doktorica u Sa-
rajevu nam je rekla da na
ovim prostorima nema klini-
ke na kojoj bi na{e dijete mo-
glo biti operisano i da je je-
dino rje{enje Turska ili Itali-
ja, za {to su potrebna zn-
a~ajna sredstva - ka`e Be}o.
Mirhadu su propisane
~etiri vrste lijekova, od kojih
otac Be}o ne mo`e kupiti ni-
jedan.
Ima li lijeka
- Ovi lijekovi nisu na ese-
ncijalnoj listi, a samo je kutija
Apilepsina vi{e od 50 KM. U
pomo} mi je priteklo Udr-
u`enje „Srce Cazina“, koje je
kupilo osam kutija ovog lijeka.
Ne znam {ta dalje da radim.
Bolnice mi otpu{taju dijete, a
mi kod ku}e mu ne mo`emo
pomo}i. Da u svoj toj nesre}i
stvar bude jo{ te`a, zbog duga
od 800 KM Elektrodistribuci-
ja mi je isklju~ila struju.
Mo`ete zamisliti koja je to
muka, kad dijete u takvom
mraku morate presvu}i ili ga
dr`ati kad ima napade. Nekad
mi do|e da se jednostavno
uni{tim i vi{e ne gledam sve
ovo. Volio bih da mi neko
otvoreno ka`e ima li i gdje li-
jeka za moje dijete, u kojoj ga
bolnici mogu operisati i koli-
ko to ko{ta, pa da onda bar
znam na ~emu sam. Ovako ni
sam ne znam {ta vi{e da ra-
dim, kome da se obratim i ku-
da da idem - kroz suze govo-
ri Be}o Ba{i}. S. JAPI]
Porodica Ba{i} poziva
sve humane ljude da im
pomognu, kako bi obezbi-
jedili potrebne lijekove za
Mirhada i izmirili dug za
struju. Svi koji `ele pomo}i
lije~enje Mirhada Ba{i}a,
mogu svoja sredstva upla-
titi kod UniCredit banke
broj 3380000000000072 na
broj ra~una 40179782000.
Uplate iz inostranstva idu
na UniCredit banka d.d.
Mostar, Bosna i Hercego-
vina S.W.I.F.T. UNCR-
BA22 IBAN: BA39 3385
2028 08657122 RN BR
40179782101, sa naznakom
za lije~enje Mirhada Ba{i}a
iz Cazina.
Ra~uni za uplatu pomo}i
Mirhad: Zdravstveno stanje
sve te`e
Be}o: Jedino rje{enje Turska
ili Italija
Otpusno pismo iz Sarajeva
Njima su pripale nagrade CZ
U povodu 1. marta, Dana
Civilne za{tite, u Gra~anici je
odr`ana sve~ana sjednica
Op}inskog {taba CZ na kojoj
su dodijeljene nov~ane nagra-
de i priznanja najzaslu`nijima.
Me|u nagra|enima su:
D`evad Fazli}, Mevludin
Memi}, Ferid Ibrahimovi},
Jasmin Sirovica, Almir
^eli} te Izeta Sokolovi}.
Priznanja su uru~ena:
Kantonalnoj upravi CZ Tu-
zla, B-Tun timu za deminir-
anje Tuzla, Slu`bi zdra-
vstvne za{tite Doma zdra-
vlja Gra~anica, PS Gra~ani-
ca, Prvoj i Drugoj te O[ Mi-
ri~ina, Sportskoj sali Luke,
Zdenku Tadi}u, Senadu
Kuli}u, Omeru Halil~evi}u,
D`evdetu ^amd`i}u, dr. Zi-
jadu Terzi}u, Nedimu ^elji,
Husniji Imamovi}u, Zaimu
Spahi}u, Aidi Hod`i}, Zija-
du Dedi}u, Senaidi [akovi},
dr. Omeru Hamzi}u i Izudi-
nu Oki}u.
Ceritifikate su dobili vo-
lonteri CZ: Hasan Spahi},
Armin Ahmeta{evi}, Hanija
Hurti}, Zineta Huski}, El-
din Jahi}, Edina Omerovi},
Mubera Osmanhod`i}, Alen
Zahirovi}, Armin Bajri}, Se-
ad Zahirovi}, Mirza Salihe-
fendi}, Almira [u{a, Musta-
fa Baji}. Priznanje je dodije-
ljeno i na~elniku Gra~anice
Nusretu Heli}u. H. ^.
Sjednica Op}inskog {taba CZ Gra~anica
Priznanja za
najzaslu`nije
- U posljednje vrijeme
u primje}ujem pove}anu
aktivnost dijela omladine i
zainteresovanost za uklj-
u~ivanje u dru{tveno-ku-
lturni `ivot. Tu bih istakao
jednu grupu mladih ljudi,
me|u kojima ima i stude-
nata Akademije dramskih
umjetnosti, koji rade na
za`ivljavanju pozori{ne
scene. Nedavno su to po-
kazali na djelu izvo|enjem
predstave „Kod tri hrasta“.
Vrijednost ovog poduhva-
ta je ve}a kada se uzme u
obzir da ima malo kultur-
nih de{avanja. @ao mi je
{to je propao poku{aj da
za`ivi kino.
Drago mi je {to se Lu-
kav~ani od pro{log ljeta
ponovo mogu osvje`iti na
gradskom bazenu. Ono {to
nedostaje je korzo, jer
{etali{ta gradu daju „d-
u{u“, tu se ljudi okupljaju,
dru`e.
U poslijeratnom peri-
odu puno se gradilo tako
da ovo vi{e nije tipi~Ÿni
industrijski grad prepo-
znatljiv samo po ceme-
ntu, sodi i koksu. Poziti-
vno je da se sve vi{e
pa`nje poklanja izgledu i
~isto}i Lukavca - ka`e
Denis Dugonji}, direktor
izdava~ke ku}e „Inda“
Lukavac. M. Ka.
Denis Dugonji}, direktor
izdava~ke ku}e „Inda“
Uprava Civilne za{tite
FBiH u Livnu je odr`ala
obuku za 30 ~lanova demi-
nerskih timova livanjske i
biha}ke regije kako bi s os-
vje`enim i novim znanjem
{to sigurnije nastavili akti-
vnosti deminiranja s
po~etkom prolje}a. Obuka
je odr`ana u skladu sa za-
htjevima BiH MAK-a i , pr-
ema rije~ima direktora Upr-
ave Civilne za{tite LK Fra-
ne La{tre, bila neophodna
jer jo{ predstoji dosta posla
oko razminiranja.
- U na{em je kantonu
pod minama jo{ oko 170 ki-
lometara kvadratnih sa oko
35.000 mina i neeksplodira-
nih ubojnih sredstava zao-
stalih iz rata, a najvi{e ih je
na terenima Kupresa, Gla-
mo~a, Bosanskog Grahova
i Livna - isti~e La{tro.
A. Ka.
Obuka deminera u Livnu
Vi{e znanja nije naodmet
Mladi dru{tveno aktivniji
[ta mi se (ne) svi|a u Lukavcu
12 Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz
oglasi
panorama
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 13
Bh. mozaik
Vedadovoj majci uru~en novac
Akcija u~enika O[ „Alija Nametak“ @ep~e
Prikupljanje novca za bolesnog druga
U `elji da pomognu svom doju~era{njem {kolskom drugu,
Vije}e u~enika O[ „Alija Nametak“ iz Begovog Hana organi-
ziralo je humanitarnu akciju prikupljanja nov~ane pomo}i
oboljelom Vedadu Muj~inovi}u. U akciji kojoj je podr{ku
pru`ilo i nastavno osoblje na ~elu sa koordinatoricom Vahi-
dom [ehi}, prikupljeno je 720 KM. Novac je uru~en Vedado-
voj porodici u kojoj niko od uku}ana nije zaposlen.
Iako se pro{le godine upisao u prvi razred Srednje mje{ovite
{kole u @ep~u, Muj~inovi} nikada nije sjeo u srednjo{kolsku
klupu. U septembru je obolio od nepoznate bolesti i ve} pet
mjeseci se nalazi u sarajevskoj bolnici na pretragama.
Sli~nu humanitarnu akciju, kako bi pomogli Vedadu i nje-
govoj porodici planiraju pokrenuti i nastavnici i u~enici
SM[ @ep~e. R. Ag.
Iz Mati~nog ureda u Tuzli
Vjen~ano osam parova
U Tuzli je od 15. do 22. februara vjen~ano osam parova.
Brak su sklopili Mevludin Suba{i} i Ilda Ibri{evi}, Edin
Saletovi} i Mirela Huski}, Senahid Sitarevi} i Elvisa Tu-
mi}, Mirnes Hod`i} i Emina Joldi}.
U bra~nu luku uplovili su i Jasmin Mumba{i} i Mersiha
Had`ihajdi}, Nihad Zild`i} i Nermina [ljivi} te Anis
Im{irovi} i Amela Omerovi}.
Raport iz mostarskih porodili{ta
Ro|eno 28 dje~aka i 15 djevoj~ica
U Mostaru su tokom protekle sedmice ro|ene 43 bebe, od
~ega 28 dje~aka i 15 djevoj~ica.
Dje~ake su rodile Jelena Vidovi}, Ana Landeka, Ana Va-
silj, Jagoda Lesko, Andrijana Prskalo, Ana Mandi}, Mari-
jana Rosan, Zdenka ]uk, Aida Be}irovi}, Irina Vukadin,
Ivana Cvitkovi}, Valentina Laki}, Verica ^uljak, Nikoli-
na Marijanovi}, Daniela Dedi}, Danijela ^epo.
I Katica Petri}, Adisa Goran~i}, Andrijana Ere{, Ivanka
Skoko, Blanka Kolenda, Zlata Be}i}, Azema Kurtovi}, Ale-
ma Brajkovi}, Vesna Premilovac, Sanela Mehremi}, Ivanka
Soldo i Maida Boloban tako|er su postale majke dje~aka.
Majke djevoj~ica postale su Medina Mujan, Zdenka Beljan,
Josipa Zlopa{a, Zorica Mari}, Dra`ena Kova~, Gordana Gla-
van, Aida Brkan-Vejzovi} (blizanke), Rada Bebek, Marine-
la Mari}, Snje`ana Vla{i}, Dragana Logaru{i}, Martina Cvi-
tkovi} i Daliborka Soldo.
SKUP[TINA LK Burna rasprava oko nacrta bud`eta
Direktor bolnice zatra`io
vi{e od mizernih 300.000 KM
Nacrtom predvi|en iznos od 60.625.421 KM Zastupnici predlo`ili
racionalizaciju {kolske mre`e, a time i radnih mjesta
Skup{tina Livanjskog
kantona je na posljednjem
zasjedanju, izme|u ostalog,
usvojila Nacrte bud`eta za
2010. godinu. Nacrtom je
predvi|en iznos od
60.625.421 KM {to je za
8,87 posto vi{e od rebalansa
bud`eta za 2009. godinu, pa
je dio zastupnika izrazio su-
mnju da }e bud`et biti i re-
alno ostvariv.
A kako bi bio {to ostva-
riviji nekolicina zastupnika
je predlagala racionalizaciju
{kolske mre`e, a time i ra-
dnih mjesta u ovoj oblasti
gdje je i najvi{e zaposlenih,
a {kole u prosjeku broje de-
setak u~enika po jednom
nastavniku.
Direktor Kantonalne b-
olnice i zastupnik u Sk-
up{tini dr. Ivica Jozi} je
tra`io vi{e sredstava ovoj
ustanovi od, po njemu, pla-
niranih mizernih 300.000
KM {to je jedva 0,5 posto
bud`eta.
Peri} je istakao i primje-
re da u nekim javnim firma-
ma ljudi dobivaju dnevno
po nekoliko maraka {to
pje{ice od stana do radnog
mjesta pre|u stotinjak me-
tara, nazvav{i tu stavku
„cipelarenjem prora~una“ a
nije propustio ista}i i brojne
vozne parkove [GD „He-
rcegbosanske {ume“ gdje je
vi{e od 112 vozila i gdje je-
dno dolazi na 2-3 zaposlena.
Ukazao je i na rekordnu ki-
lometra`u nekih ministara
u novim slu`benim vozili-
ma. A. Ka.
Detalj sa Skup{tine LK
Kroz zastupni~ka pita-
nja Stranka za BiH je po-
novo aktuelizirala problem
livanjskog „Livtexa“ koji
je ve} u ste~aju, te otpu{ta-
nje 30 radnika drvarskog
„Finvesta“ zbog {trajka, a
bilo je rije~i i o problemi-
ma Rudnika „Tu{nica“ je-
dine preostale proizvodne
firme u Livnu u dr`avnom
vlasni{tvu.
Radni~ki
problemi
[ta se moglo ~uti na posljednjoj sjednici OV Kalesija
Odra|ivanje pripravni~kog uslovljeno
~lanstvom u Asocijaciju mladih SDA?
Odlukom o na~inu i uslo-
vima raspodjele poslovnih
prostora u zgradama „Stari
MUP“ i „Dom mladih“, koja
je usvojena na 14. redovnoj
sjednici Op}inskog vije}a
Kalesija, kancelarijski pro-
stor za rad dobila je i A-sda.
@u~ne rasprave bilo je u
vezi sa usvajanjem izmijenje-
ne Odluke o kriterijima za
utro{ak sredstava za zapo{lja-
vanje. Naime, kao i pro{le go-
dine, i u ovogodi{njem bud-
`etu je predvi|eno 100.000
KM za odra|ivanje pripra-
vni~kog sta`a osoba sa fakulte-
tskom diplomom.
Tokom rasprave vije}nik
SDP-a dr. Muhamed Osmano-
vi} je rekao da se od mladih
tra`ilo da potpi{u pristupnicu
Asocijaciji mladih SDA da bi
mogli potpisati ugovor o volo-
ntiranju. Iako su vije}nci iz
SDA tra`ili da navede konkr-
etna imena, vije}nik Osmano-
vi} nije naveo nijedno ime, na-
gla{avaju}i da ne}e da izla`e te
mlade ljude neugodnostima.
Repliciraju}i Osmano-
vi}u, Hata Muj~inovi}, za-
mjenica predsjedavaju}eg OV,
izrazila je negodovanje zbog
toga {to se svaka dobra ideja
`eli omalova`iti. F. S.
Na~elnik op}ine Cazin
Nermin Ogre{evi} uprili~io
je sastanak sa delegacijom Tu-
risti~ke zajednice USK-a na
~elu sa direktoricom Jasmi-
nkom [u{ko, a razgovaralo se
o stanju turizma u USK-u i
op}ini Cazin. Sastanak je or-
ganiziran na inicijativu dir-
ektorice [u{ko, koja je tom
prilikom uru~ila na~elniku
Studiju turisti~ke i urbane si-
gnalizacije op}ine Cazin.
Studija je izra|ena u for-
mi projekta, koji je aplicir-
an prema Ministarstvu oko-
li{a i turizma FBiH, a sre-
dstva }e se poku{ati obezbi-
jediti i iz drugih fondova.
- Moramo intenzivnije
djelovati u kreiranju ambije-
nta koji }e privla~iti turiste na
podru~je USK-a, a posebno u
op}inu Cazin. Imamo resurse
i kapacitete, ali moramo vi{e
udru`ivati snage i zajedn-
i~kim djelovanjem posti}i da
{to ve}i broj turista dolazi na
ova podru~ja - rekao je na~el-
nik Ogre{evi}. S. J.
Op}ina Konjic, Regiona-
lna razvojna agencija za He-
rcegovinu (REDAH) i Agro-
nomski prehrambeno-tehno-
lo{ki fakultet iz Mostara po-
tpisnici su ugovora koji ima
za cilj realizaciju pilot proje-
kta „Razvoj jagodi~astog vo}a
u Hercegovini“.
Uz konji~ku op}inu, proje-
kt }e se implementirati i na po-
dru~ju Nevesinja, [irokog Br-
ijega i Tomislavgrada. Himzo
Tule i Josip Buile, predstavni-
ci Centra za ruralni razvoj i po-
ljoprivredu u REDAH-u, po-
dijelili su ugovore za ~etiri ko-
risnika u konji~koj op}ini, ko-
ji }e na svojim imanjima uzga-
jati borovnice, maline, kupine,
ribizle i tajbere.
Elvis Zeli}, Osman Perva,
Munir Bori} i Emin Spiljak
nadaju se da }e kroz ovaj no-
vi projekt omogu}iti bolju
egzistenciju za svoje porodi-
ce. Isporuka sadnica obavit
}e se do 20. marta. M. ].
Razvoj jagodi~astog vo}a u Konjicu
Korisnici projekta nadaju se zaradi
Sa sastanka predstavnika op}ine Cazin i TZ USK-a
U Cazinu razgovarano o turizmu
Imamo resurse i kapacitete
Ugovore potpisala ~etiri Konji~anina
Selimovi} predsjednik Udru`enja
Za predsjednika Udru`enja gra|ana povratnika op{tine
Zvornik izabran je Omer Selimovi} iz \uli}a, za njegovog
zamjenika Muhamed Hasanovi} iz Kri`evi}e, a za sekreta-
ra Udru`enja Emin Mehmedovi} iz Zvornika, odlu~eno je
na Izbornoj skup{tini ovog udru`enja, javlja Srna.
Ovim izborom zavr{eno je sporenje oko dosada{nje le-
galnosti rada Udru`enja, koje je kulminiralo oduzima-
njem pe~ata od nelegalno izabranog predsjednika Mu-
harema Sinanovi}a. Pe~at je nedavno oduzela policija i
deponovala ga u Osnovni sud u Zvorniku do okon~anja
izbora u Udru`enju.
Po~ela sezona ribolova
U organizaciji brojnih bh. udru`enja sportskih ribo-
lovaca proteklog vikenda otpo~ela je ovogodi{nja sezo-
na. Ribolovci su, po tradicionalnom obi~aju, obilje`ili
po~etak ribolovne sezone na pastrmku dru`enjem i
fe{tom uz obale rijeka i jezera kojim gazduju. I. B.
crna hronika
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 14
Ministarstvo unutra{nj-
ih poslova Srednjobosa-
nskog kantona predalo je
izvje{taje Kantonalnom tu`-
ila{tvu u Travniku protiv 13
maloljetnih osoba iz Viteza
koji se terete za la`no prija-
vljivanje.
Istra`itelji PS Vitez otkri-
li su osobe koje su upu}ivale
la`ne dojave o postavljenim
bombama u Srednjoj {koli u
Vitezu. Posljednji slu~aj zabi-
lje`en je 12. februara ove go-
dine. Za ovo krivi~no djelo,
za koje zakon predvi|a {est
mjeseci zatvora ili nov~anu
kaznu, osumnji~eni su malo-
ljetnici L. G., I. F., R. M., M.
K., M. J., K. V., A. [., I. [., M.
[., M. J.,H. J., J. G. i H. M., svi
iz Viteza. K. K.
Policajci iz Lukavca
ju~er su u jutarnjim sati-
ma na podru~ju ove
op}ine uhapsili F. ]. (26)
koji se sumnji~i za silova-
nje pedesetogodi{njakinje
i ranjavanje no`em nje-
nog petnaestogodi{njeg si-
na.
Naime, no} prije
hap{enja, F. ]. je upao u
porodi~nu ku}u ove `ene u
Gornjem Bistarcu, te je pr-
ema njenom iskazu silo-
vao, a kada joj je maloljetni
sin poku{ao pomo}i, F. ].
ga je ubo no`em u le|a, na-
nijev{i mu pri tom te{ke
tjelesne povrede.
De`urna tu`iteljica i
operativni centar MUP-a
TK nisu htjeli otkriti ide-
ntitet majke i maloljetni-
ka radi, kako je re~eno,
daljnjeg toka istrage. Osu-
mnji~eni je ju~er saslu{an
u MUP-u TK i Tu`-
ila{tvu. A. Mu.
U vikendici Alije [abi}a
iz srebreni~kog naselja Br-
ni~ani, koja se nalazi u blizi-
ni Fale{i}a kod Srebrenika,
preksino} je izbio po`ar. S
obzirom na ~injenicu da se
vikendica nalazi izvan nase-
lja na nepristupa~nom ter-
enu udaljenom od regiona-
lnog puta Srebrenik-Fa-
le{i}i-Gra~anica, Profesio-
nalna vatrogasna jedinica
Srebrenik prili~no je kasno
dobila dojavu o po`aru.
Naime, po`ar su uo~ili
mje{tani susjednog naselja
Gornji Moranjci udaljenog
nekoliko kilometara i to tek
kada se vatra rasplamsala,
tako da je do dolaska vatro-
gasaca izgorio ve}i dio drve-
ne konstrukcije objekta.
Nakon poziva gra|ana,
na lice mjesta su s dva vatr-
ogasna vozila stigla tri vatr-
ogasca, ali su se zbog nepr-
istupa~nog terena pje{ke s
naprtnja~ama na le|ima
morali probijati do mjesta
po`ara.
Efikasnom akcijom sre-
breni~kih vatrogasaca po`ar
je lokaliziran, ~ime je spri-
je~eno {irenje vatre na
obli`nju `ivicu i veliki {um-
ski kompleks. Vlasnik vike-
ndice nije se izjasnio o vi-
sini materijalne {tete, a
uvi|aj na licu mjesta obavi-
li su srebreni~ki policajci.
Istraga o uzrocima po`ara je
u toku. O. M.
U te{koj saobra}ajnoj ne-
sre}i, koja se ju~er oko 3.30
sati dogodila na magistra-
lnom putu M-15 Posu{je -
Imotski u mjestu Osoja,
smrtno je stradao voza~
„krajslera“ 17-godi{nji Josip
Lon~ar iz Posu{ja.
Njegov suvoza~, 16-go-
di{nji R. B., zadobio je te{ke
tjelesne povrede opasne po
`ivot. On je smje{ten na
Sveu~ili{noj klini~koj bolni-
ci Mostar i trenutno se nala-
zi u komi.
Kako nam je rekao de`ur-
ni tu`ilac ZHK Ljiljanko Na-
letili}, on i policijski slu`be-
nici zatekli su vozilo prevrnu-
to na voza~evu stranu. Auto-
mobil je bio u plamenu i na-
lazio se u jednoj provaliji po-
red magistralnog puta.
- Vozilo je gorjelo i bilo
je doslovno smrskano. Cije-
li sat trajala je borba da
izvu~emo mladi}e. Suvoza~a
su izvukli policijski slu`be-
nici tako {to su na goru}em
automobilu razbili {iber, te
ga kroz taj otvor uspjeli
izvu}i. Za voza~a nije bilo
spasa. Bio je priklije{ten sa
svih strana. On je prakti~no
u plamenu izgorio, a po
na{em dolasku nije pokazi-
vao znakove `ivota - kazao
je tu`ilac Naletili}.
Na osnovu prvih rezulta-
ta uvi|aja, pripadnici PU
Posu{je i tu`ilac Naletili} su
utvrdili da je Lon~ar, koji se
kretao iz pravca Imotskog,
prilikom izlaska iz desnog
zavoja zbog prevelike brzine
izgubio kontrolu nad vozi-
lom, nakon ~ega je sletio s
ceste. Vozilo se prevrnulo, a
potom zapalilo.
Iz policije su poru~ili da
}e poduzeti potrebne mjere
radi rasvjetljavanja svih
okolnosti u vezi s ovom ne-
sre}om, te }e utvrditi odgo-
vornost i sankcionirati oso-
bu koja je maloljetniku
omogu}ila da upravlja vozi-
lom. A. Du.
Dvije osobe povrije|ene
su ju~er na Bjela{nici kada
se otka~ila korpa na `i~ari.
Kako je potvr|eno u polici-
ji, povrije|en je Ljubomir
Hrvoje (50) iz Dubrovnika
kojem je pomo} ukazana u
bolnici gdje mu je konstati-
ran prijelom noge. Lak{e
povrede zadobila je 15-go-
di{nja Lejla M. Uvi|aj su na
licu mjesta obavili policajci.
Sutkinja za prethodni
postupak Kantonalnog suda
Novi Travnik Katica Jozak-
Ma|ar odredila je jednomje-
se~ni pritvor Zvonimiru
Andro{evi}u zvanom Zvono
iz Novog Travnika, potvrdi-
la nam je Stojanka Kova~i},
portparol Suda.
Zvonimir Andro{evi}
uhap{en je pod sumnjom da
je ubio Sini{u Lovri}a.
Be`ivotno tijelo ~etrdeset-
petogodi{njeg Sini{e Lo-
vri}a iz Novog Travnika pr-
ona|eno je 22. februara u
mjestu Bistri~ka Rijeka u
op}ini Gornji Vakuf. Obdu-
kcija koja je obavljena dan
kasnije u Domu zdravlja u
Bugojnu potvrdila je da se
radi o nasilnoj smrti.
Lovri} je ubijen hicem u
sljepoo~nicu. ^etiri dana ka-
snije uhap{en je Zvonimir
Andro{evi}, koji je nakon
odre|ivanja pritvora upu}en
u KPZ Busova~a. K. K.
Sva|a ro|aka umalo nije z-
avr{ila kobno po Marinka \u-
ki}a iz Svodne kod Bosanskog
Novog u kojeg je u subotu oko
19.30 sati iz pi{tolja kalibra 7,62
milimetra pucao njegov ro|ak
Radenko \uki} (47).
Kako saznajemo u tu`-
ila{tvu, Marinko \uki} se
nakon hitnog operativnog
zahvata u bolnici u Prijedo-
ru oporavlja na Odjelu inte-
nzivne njege i van je `ivotne
opasnosti. M. Z.
Dr`avljanin BiH je pogi-
nuo, a jedan dr`avljanin Sr-
bije te{ko je povrije|en u sa-
obra}ajnoj nesre}i koja se do-
godila na autoputu Bregana -
Bajakovo u Hrvatskoj,
izme|u naselja Bo{njaci i Vr-
banja, prenosi Srna.
Policija je saop}ila da je
vozilo BMW registarskih
oznaka BiH, iz za sada nepo-
znatih razloga, sletjelo s puta,
probilo za{titnu ogradu i uda-
rilo u odvodni kanal. Voza~ je
poginuo na licu mjesta, dok je
povrije|eni dr`avljanin Srbi-
je smje{ten u Op}u bolnicu u
Vinkovcima. Nastradalog i
povrije|enog iz vozila su
izvukli vatrogasci.
Provala u vikendicu
Na zeni~kom izleti{tu Smetovi u posljednjih nekoliko
dana provaljeno je u vikendicu vlasnika [. M. Lopov je iz vi-
kendice odnio manju koli~inu suhog mesa, alkoholnog pi}a i
ma{inu za mljevenje mesa. Policija traga za kradljivcem.
NESRE]A Vozilom izletio s ceste kod Posu{ja
Maloljetni Josip Lon~ar
izgorio u automobilu
[esnaestogodi{nji suvoza~ izvu~en iz plamena i s te{kim povredama smje{ten u bolnicu
SKB Mostar: Suvoza~ u komi
Nezgoda na Bjela{nici
Povrije|ene dvije osobe
Nesre}a u Hrvatskoj
Poginuo dr`avljanin BiH
Smrskani BMW
Incident kod Bosanskog Novog
Nakon sva|e pucao u ro|aka
Fale{i}i kod Srebrenika
U po`aru izgorjela vikendica
Objekt u potpunosti uni{ten
Istraga u Vitezu
Maloljetnici
slali la`ne
dojave
Priveden 26-godi{njak u Lukavcu
Osumnji~en za
silovanje i ranjavanje
Srednja {kola u Vitezu: Stalne
kontrole
Kantonalni sud Novi Travnik
Sud u Travniku: Nasilna smrt
Odre|en pritvor
osumnji~enom za ubistvo
crna hronika
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 15
Tuzla, @ivinice, Banovi}i i Kladanj 061-660-847;
Vlasenica,Srebrenica i
Bratunac 065-174-704
Dvije maskirane osobe
upale su u sportsku kladio-
nicu „Wiliams“ u Mrkonji}-
Gradu i uz prijetnju pi{to-
ljem ukrale 550 KM, po-
tvr|eno je Srni u banja-
lu~kom Centru javne be-
zbjednosti.
Razbojni{tvo je izvr{eno
u subotu u 19.50 sati kada su
po~inioci od radnice zatra`ili
da im preda novac. Osim no-
vca, razbojnici su od radni-
ce oteli i njen mobitel.
Crnogorska policija zapli-
jenila je deset kilograma dro-
ge skank i uhapsila 41-go-
di{njeg V. G. iz Sarajeva, na-
stanjen na Palama, za kojeg se
sumnja da je krijum~ario za-
plijenjenu drogu. Policajci su
u selu Kosanica, op}ina Plje-
vlja, zaustavili vozilo „lada
niva“, kojim je upravljao osu-
mnji~eni, prenosi Srna.
Policajci su u gepeku vo-
zila u putni~koj torbi pro-
na{li desetak kilograma ska-
nka, koji je bio upakovan u
10 PVC pakovanja. Policija je
saop}ila kako se sumnja da je
V. G. skank preuzeo od nepo-
znate osobe s namjerom da
ga vozilom prokrijum~ari u
BiH, {umskim putem kojim
se preko sela Kosanica ulazi
u okolinu sela Bobovo, koje
se nalazi na teritoriji ove
dr`ave. Uhap{eni je zadr`an
u policiji u Pljevljima i bit }e
predat istra`nom sudiji Vi{eg
suda u Bijelom Polju.
Banjalu~ani Nura Koji} i
Nemanja Kova~evi} te{ko su
povrije|eni u subotu na-
ve~er, kada su ih zbog rani-
jih nesuglasica fizi~ki napali
Sini{a Vulin i Radenko Ze-
ljkovi}, u ro{tiljnici „Vo`d“
na Lau{u u Banjoj Luci.
Koji} i Kova~evi} ju~er
su zbrinuti na Odjelu neu-
rohirurgije Klini~kog ce-
ntra u Banjoj Luci. U ovoj
ustanovi nam je potvr|eno
da su obje osobe u no}i sa
subote na nedjelju oko tri
sata hospitalizirane s povre-
dama glave.
Istra`itelji su naveli da
su Vulin i Zeljkovi} nakon
napada na Nura Koji} i Ne-
manju Kova~evi}a uhap-
{eni. Prema policijskim po-
dacima, na njih dvoje su na-
srnuli u ro{tiljnici, a potom
ih tukli {akama, nogama i
dr{kom od pi{tolja po glavi,
nakon ~ega su se udaljili s
lica mjesta. V. S.
Pripadnici CJB Trebinje
uhapsili su dvije osobe iz
Bile}e u ~ijem su automobi-
lu na{li i oduzeli 540 grama
heroina uli~ne vrijednosti
oko 30.000 KM.
Policija je u mjestu
@udojevi}i na magistra-
lnom putu Bile}a - Trebinje,
zaustavila automobil „golf
3“, registarskih oznaka 117-
M-555, kojim je upravljao
Bojan ]alasan s kojim je bio
i Petar Kurdulija iz Bile}e.
- Navedene osobe su pr-
ilikom zaustavljanja vozila
poku{ale odbaciti ~etver-
ougani predmet, umotan se-
lotejp trakom u `argonu po-
znat kao cigla, ali su brzom
intervencijom policije u to-
me sprije~eni. Zajedno s vo-
zilom osobe su predate u
CJB Trebinje, gdje je izvr-
{en pretres automobila i pr-
egled predmeta i utvr|eno
je da se radi o heroinu - re-
kao je na pres-konferenciji
na~elnik Kriminalisti~ke
policije CJB Trebinje Slado
Ninkovi}.
Osumnji~eni su nakon
hap{enja i saslu{anja u policiji
predati nadle`nom tu`ila{tvu
na daljnje postupanje.
- Od 25. decembra pro{le
godine da danas, zna~i u pr-
ethodna dva mjeseca, izv-
r{ili smo pet ve}ih pljenidbi
opojnih droga, 22 kilograma
i 400 grama marihuane i
ovaj heroin, ~ija uli~na vri-
jednost iznosi oko 90.000
KM. Ovakve aktivnosti se i
dalje nastavljaju - kazao je
Ninkovi}. P. M.
^etrdeset~etverogodi{nji
biciklista Du{ko Borojevi}
poginuo je u saobra}ajnoj
nesre}i u mjestu Blatina, na
putnom pravcu Bosanski
Novi - Bosanska Krupa, po-
tvr|eno je Srni u banja-
lu~kom Centru javne be-
zbjednosti.
Do nesre}e je do{lo u su-
botu u 18.30 sati kada je te-
retno vozilo, kojim je upra-
vljao Amir Dedi} iz
Bu`ima, udarilo u bicikli-
stu. Borojevi} je umro na li-
cu mjesta.
Identitet mu{karca, ~ije
je be`ivotno tijelo u petak
izvu~eno iz rijeke Miljacke
ispod mosta ^obanija u ce-
ntru Sarajeva, utvr|en je
ju~er nakon {to je jedna oso-
ba u Sarajevu prijavila ne-
stanak brata.
Kako nam je potvr|eno
u policiji, obavljena je ide-
ntifikacija le{a i tom prili-
kom je utvr|eno da se radi o
Irfanu D`elilovi}u (55) iz
Sarajeva.
Tijelo mu{karca iz Milja-
cke je izvukla jedinica Profe-
sionalne vatrogasne brigade,
nakon ~ega je ekipa Hitne
pomo}i konstatirala smrt.
Obdukciju tijela obavio je
vje{tak medicinske struke dr.
Nermin Sarajli}. Utvr|eno je
da je smrt nastupila utapa-
njem. Tijelo nastradalog ni-
je bilo dugo u vodi. Na njemu
su na|ene odre|ene povrede,
ali one nisu posljedice upotr-
ebe no`a ili vatrenog oru`ja.
Prema navodima policije, za
sada nisu na|eni tragovi ko-
ji bi ukazivali na nasilnu
smrt. D`. Ma.
Oplja~kana mesnica
U ulici Sulejmana Omerovi}a Cara u Maglaju prova-
ljeno je u mesnicu „Inad“, vlasnika K. N. iz Maglaja. Iz
mesnice je ukradena manja koli~ina mesa i sud`uke te
stotinjak maraka. Izvr{en je uvi|aj i u toku je potraga za
lopovom.
Akcija policije u Crnoj Gori
Kod Sarajlije na|eno deset kilograma skanka
AKCIJA Na magistralnom putu Bile}a - Trebinje
Zaplijenjeno pola kilograma
heroina, uhap{ene dvije osobe
Privedeni Bojan ]alasan koji je upravljao „golfom 3“ i suvoza~ Petar Kurdulija
Privo|enje osumnji~enih u CJB
Upakovana droga
Napad u Banjoj Luci
Pretu~eni u ro{tiljnici „Vo`d“
Nura Koji} i Nemanja Kova~evi} zbrinuti na Odjelu neurohirurgije KC Banja Luka
Objekt u kojem su dvije osobe ozlije|ene (Foto: M. Lugi})
Ju~er su u Banjoj Luci
ponovo uhap{eni i Sini{a
[aki} (25) i Slavi{a ]ulum,
zbog me|usobne pucnjave
u subotu nave~er u banja-
lu~koj ulici Du{ana i Vlade
Kopanje. [aki} je pucao na
vozilo „audi A8“ kojim je
upravljao ]ulum.
Njih dvojica zasigurno
su najpoznatiji lokalni kri-
minalci mla|e generacije, s
obzirom na to da su samo u
pro{loj godini vi{e puta
hap{eni zbog pucnjava,
izazivanja op}e opasnosti,
tu~a, razbojni{tava, a obo-
jica su i osu|ivana.
Pucnjava i hap{enje
Vatrogasci izvukli tijelo mu{karca
Utvr|en identitet utopljenika
Iz Miljacke izvu~eno
tijelo Irfana D`elilovi}a
Nesre}a kod Bosanskog Novog
Kamionom usmrtio biciklistu
Mrkonji}-Grad
Oteli novac i mobitel
biznis
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 16
EMU 978 EUR 1 1,955830 1,955830 1,955830
Australija 036 AUD 1 1,280145 1,283353 1,286561
Kanada 124 CAD 1 1,359162 1,362568 1,365974
Hrvatska 191 HRK 100 26,814839 26,882044 26,949249
Èeška R 203 CZK 1 0,075123 0,075311 0,075499
Danska 208 DKK 1 0,262124 0,262781 0,263438
Maðarska 348 HUF 100 0,722838 0,724650 0,726462
Japan 392 JPY 100 1,613414 1,617458 1,621502
Litvanija 440 LTL 1 0,565032 0,566448 0,567864
Norveška 578 NOK 1 0,242549 0,243157 0,243765
Švedska 752 SEK 1 0,200590 0,201093 0,201596
Švicarska 756 CHF 1 1,332792 1,336132 1,339472
Turska 949 TRY 1 0,928312 0,930639 0,932966
V.Britanija 826 GBP 1 2,185438 2,190915 2,196392
USA 840 USD 1 1,437687 1,441290 1,444893
Rusija 643 RUB 1 0,047899 0,048019 0,048139
Srbija 941 RSD 100 1,958113 1,963021 1,967929
Kursna lista Centralne banke BiH
U SAD bankrotirale jo{ 22 banke
Ameri~ki regulatori su krajem protekle sedmice za-
tvorili dvije banke, u Va{ingtonu i Nevadi, ~ime je broj
propalih zajmodavaca u SAD u ovoj godini pove}an na
22, prenosi AP.
Pilana Finvesta u Glamo-
~u, nakon prestanka proizvo-
dnje krajem pro{le godine
zbog nedostatka sirovina, su-
tra }e ponovo po~eti s radom
u jednoj smjeni, potvrdio je
Srni predsjednik Nadzornog
odbora te firme Mirko Radi}.
Pilana sa stotinjak zapo-
slenih obustavila je proi-
zvodnju 24. decembra, a ra-
dnici su upu}eni na prinu-
dni odmor.
Ponovno pokretanje pr-
oizvodnje omogu}eno je
nakon potpisivanja ugovo-
ra sa [umama Livanjskog
kantona za 2010. godinu,
kojim je ugovorena isporu-
ka 105.000 kubika drvnih
sortimenata za Finestove
pilane u Drvaru i Glamo~u.
Ukupan nivo januarske
industrijske proizvodnje u
RS ve}i je za 11 posto nego
u istom mjesecu pro{le go-
dine, podaci su Zavoda za
statistiku RS, prenosi Srna.
Najve}i rast od 33,9 posto
imao je sektor va|enja ruda
i kamena.
U prera|iva~koj indu-
striji u januaru ove godine
ostvarena je proizvodnja
ve}a za 5,1 posto, a u proi-
zvodnji i snabdijevanju ele-
ktri~nom energijom, pli-
nom i vodom registriran je
rast od 11,7 posto u odnosu
na januar pro{le godine.
Gora`danski UNIS Gi-
nex, kompanija iz sektora
namjenske industrije u ko-
joj Federalna vlada ima 51
posto vlasni{tva, zavr{io je
poslovnu 2009. godinu sa
1,4 miliona maraka neto
dobiti, saznaje portal Be-
ta.ba.
Ukupni lanjski prihodi
UNIS Ginexa iznosili su
13,4 miliona, a rashodi 11,9
miliona maraka. Ukupna
aktiva kompanije, zaklju~-
no sa 31. decembrom 2009.,
iznosila je 20,3 miliona
KM, kapital 18,6 miliona
KM, dugoro~ne obaveze
150.000, a kratkoro~ne 1,2
miliona maraka.
Banke u Srbiji „stavile su
{apu“ na vi{e od 300.000 ne-
kretnina, koje su gra|ani i
firme prilikom zadu`ivanja
dali pod hipoteku, pi{u beo-
gradske „Ve~ernje novosti“.
Prema podacima Kredi-
tnog biroa Udru`enja bana-
ka Srbije, do sada su banke
privredi i stanovni{tvu
odobrile oko 14 milijardi
eura kredita. Firme su ba-
nkama du`ne oko 10 mili-
jardi, a gra|ani oko ~etiri
milijarde eura. Osim toga,
firme su i u inozemstvu za-
du`ene jo{ desetak milijar-
di eura.
Vi{e od polovine zadu-
`enja gra|ana, oko 2,2 mili-
jarde eura, otpada na sta-
mbene kredite, a naj~e{}e
su podizani uz davanje hi-
poteke.
Berkshire Hathaway,
kompanija u vlasni{tvu po-
znatog ameri~kog ulaga~a
Vorena Bafeta (Warren Bu-
ffett), imala je u proteklom
kvartalu sna`an rast profita
ponajvi{e zbog uspje{nog
trgovanja na tr`i{tu deriva-
tiva, prenose agencije.
Neto dobit Berkshirea
u ~etvrtom kvartalu 2009.
sko~ila je na 3,06 milijardi
dolara, u odnosu na isto
razdoblje 2008. kada je pr-
ofit iznosio 117 miliona
dolara. Bafet je u go-
di{njem pismu dioni~ari-
ma naglasio da je kompa-
nija donosila ispravne
odluke u vrijeme krize.
- Ulo`ili smo mnogo no-
vca tokom haosa koji je vla-
dao u zadnje dvije godine -
napisao je „Prorok iz Oma-
he“ i dodao kako je uprkos
recesiji to bilo idealno vri-
jeme za investitore, jer je
„klima straha najbolji pri-
jatelj svakog ulaga~a“.
U cijeloj pro{loj godini
Berkshire je pove}ao neto
dobit za 61 posto, na 8,06
milijardi dolara. Rast cijene
te kompanije pove}ao je
njenu knjigovodstvenu vri-
jednost na 131,1 milijardu
dolara, {to predstavlja rast
od oko 20 posto u odnosu
na kraj 2008. godine.
Veliki doprinos dobrim
rezultatima dalo je Bafeto-
vo uspje{no trgovanje na
tr`i{tu derivativa, gdje je u
~etvrtom tromjese~ju zara-
dio vi{e od 1,05 milijardi
dolara, a u istom je razdo-
blju 2008. na derivativima
izgubio 4,61 milijardu do-
lara nakon kolapsa Le-
hman Brothersa.
Slovenski fond Poteza i
Turske po{te postigli su do-
govor o prodaji 57,2 posto
udjela koji ovaj fond ima u
Postbanci BH. Ovim su
stvoreni uvjeti za dokapita-
lizaciju ove banke u iznosu
od blizu 15 miliona KM.
Kako „Avaz“ pouzdano
saznaje, Turci }e za dionice
Postbanke BH izdvojiti oko
dva miliona eura, odnosno
skoro ~etiri miliona maraka.
Predstavnici Federacije
BiH, odnosno Postbanke
BH i drugih malih dio-
ni~ara po~et }e uskoro ra-
zgovore s novim ve}inskim
vlasnicima iz Turske.
Ina~e, Agencija za ba-
nkarstvo FBiH dala je zele-
no svjetlo za dokapitalizaci-
ju. Vjeruje se da je ulazak
Turskih po{ta u vlasni~ku
strukturu najbolji model za
pove}anje njenog kapitala.
S tim se sla`u radnici
BH Telecoma, HT-a Mo-
star, obje po{te u FBiH i
Postbanke BH, koji su vla-
snici 40,3 posto te banke.
Oni smatraju da je ulazak
Turskih po{ta najbolje
rje{enje, jer dugoro~no daje
{anse da banka radi dobro.
Tako|er, u Sindikatu
Postbanke BH tvrde kako
ne}e dozvoliti da bude
otkaza, {to je bilo pre-
dvi|eno kada je dogovara-
no sporno spajanje te banke
sa FIMA bankom.
Ina~e, osim radnika pet
preduze}a, me|u vlasnici-
ma Postbanke BH su slove-
nski fond Poteza, koji po-
sjeduje 57,2 posto, te Vlada
FBiH sa 2,5 posto dionica.
F. V. - G. M.
Gora`de: Iz pogona Ginexa
Iz gora`danske kompanije
UNIS Ginex ostvario 1,4
miliona maraka dobiti
Statisti~ki podaci za januar
Industrijska proizvodnja u
RS pove}ana za 11 posto
Nakon {to je Finvest osigurao sirovinu
Pilana u Glamo~u od
sutra opet u pogonu
Glamo~: Pilana pokre}e ma{ine
„AVAZ“ SAZNAJE Fond Poteza i Turske po{te postigli dogovor
Turci za dionice Postbanke
daju ~etiri miliona maraka
Po~inju razgovori s Turskim po{tama Novi vlasnik nudi model za pove}anje kapitala banke
Postbanka BH: Dugoro~ne {anse da banka radi dobro
Prema navodima beogradskih medija
U Srbiji aktivirano 300.000 hipoteka
Poslovanje kompanije Berkshire Hathaway u 2009.
Bafet za tri mjeseca zaradio
vi{e od tri milijarde dolara
U isto vrijeme „Prorok iz Omahe“ 2008. izgubio 4,61 milijardu dolara
Bafet: U recesiji ulo`io mnogo novca (Foto: AP)
oglasi
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. 17
globus
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 18
Ukratko
Ren: Razgovor o ekonomiji
Ren danas u Gr~koj
BRISEL - Komesar Evro-
pske unije za ekonomiju i
monetarna pitanja Oli Ren
(Olli Rehn) posjetit }e da-
nas Gr~ku kako bi razgo-
varao o ekonomskoj i poli-
ti~koj situaciji u toj zemlji,
dvije nedjelje prije isteka
roka do kojeg Atina treba
da poka`e rezultate mjera
na smanjenju deficita.
Gr~ka do 16. marta treba
da ubijedi ministre finansi-
ja EU i Evropsku komisiju
da su mjere koje je usvojila
dovoljne za smanjenje nje-
nog bud`etskog deficita sa
sada{njih 12,7 posto bruto
doma}eg proizvoda (BDP)
na 8,7 procenata u ovoj go-
dini, a do 2012. godine is-
pod granice od tri posto.
Uhap{en lider ETA-e
MADRID- Vojni lider ba-
skijske separatisti~ke grupe
ETA uhap{en je ju~er u sje-
verozapadnoj Francuskoj,
saop}ilo je {pansko Mini-
starstvo unutra{njih poslo-
va.
Ibon Gogeskoe~ea Aro-
nategi (Gogeascoechea Arr-
onategui), koji je uhap{en u
zajedni~koj operaciji {pa-
nske i francuske policije,
„najvi{i je ~lan ETA-e“, na-
vodi se u saop}enju. Age-
ncija Reuters javila je da su
zajedno sa Aronategijem
uhap{ena jo{ dva lica, ta-
ko|e vi{eg ranga u ETA-i.
Agent El-Kaide ostavio snimak
KAIRO - Dvostruki agent
El-Kaide Hamam Kali el-
Balavi, koji je u samoubi-
la~kom napadu ubio sedam
operativaca Centralne oba-
vje{tajne agencije (CIA) u
decembru, ostavio je neposr-
edno prije toga video poruku
u kojoj poziva na d`ihad pr-
otiv {pijuna u Jordanu.
El-Balavi je u video sni-
mku koji traje vi{e od 40
minuta, izme|u ostalog,
objasnio i kako je uspio da
se regrutuje u jordansku
obavje{tajnu slu`bu, a za-
tim i kako ih je prevario,
prenio je AP.
Ku{ner u Beogradu i Pri{tini
BEOGRAD - Ministar ino-
stranih poslova Francuske
Bernar Ku{ner posjetit }e da-
nas Beograd, gdje }e sa na-
jvi{im dr`avnim zvani~nici-
ma Srbije razgovarati o evro-
pskim integracijama, naja-
vljenom sporazumu o stra-
te{kom partnerstvu dvije ze-
mlje, kao i o pitanju Kosova.
Ku{ner, koji je bio i prvi
{ef Unmika na Kosovu
1999. godine, zatim }e ot-
putovati u Pri{tinu, gdje }e
u utorak, 2. marta, razgova-
rati sa kosovskim zvani~ni-
cima i predstavnicima me-
|unarodne zajednice.
Ekstremizam se „{iri kao rak“
MOSKVA- Ruski predsje-
dnik Dmitrij Medvedev
izjavio je da se islamisti~ki
separatizam i ekstremizam
„{ire kao rak“ na sjever-
nom Kavkazu. Istakao je
da je klju~ za rje{avanje
ovog problema pobolj{anje
socijalnih i ekonomskih
uvjeta.
Tokom posjete ruskoj re-
publici Kabardino-Balkari-
ja, Medvedev je rekao da je
prioritet Rusije stabilizacija
regiona sjevernog Kavkaza,
prenose ruski mediji.
U vazdu{nim napadima
NATO snaga u Afganista-
nu tokom pro{le godine
ubijeno je vi{e od 130 djece,
dok je nasilje ukupno odni-
jelo 346 dje~ijih `ivota, na-
vodi se u najnovijem iz-
vje{taju Ujedinjenih nacija.
Gnu{anje javnosti
- U 2009. godini u nasilju
u Afganistanu ubijeno je 346
djece. Od ovoga je u zra~nim
napadima ubijeno 131 djete,
22 je ubijeno tokom akcija
specijalnih snaga, a 128 je
ubijeno u akcijama pobunje-
nika, uklju~uju}i samoubi-
la~ke napade - rekla je speci-
jalna predstavnica genera-
lnog sekretara UN-a za djecu
u oru`anim sukobima Radi-
ka Kumar.
Civilne `rtve u zra~nim
napadima, koje naj~e{}e
izvode ameri~ke snage, iza-
zivaju gnu{anje javnosti u
Afganistanu.
Samo u posljednjem ta-
kvom napadu, u centralnoj
provinciji Uruzgan, ubije-
no je 27 afganistanskih ci-
vila. To je bio najubita~niji
takav napad u posljednjih
{est mjeseci i izazvao je
ozbiljan protest afganista-
nske vlade.
Osude u svijetu
Po civile najsmrtono-
sniji zra~ni napad dogo-
dio se 4. septembra pro{le
godine, kada je u bombar-
diranju konvoja cisterni,
koje su navodno bili oteli
talibani, nedaleko od Ku-
nduza ubijeno je ~ak 142
civila.
Ovaj napad izazvao je
osude u ~itavom svijetu, a
najve}i potresi dogodili su
se u Njema~koj, jer su upra-
vo njema~ki vojnici bili ti
koji su tra`ili napad.
Broj ubijenih civila u
zra~nim napadima u Afga-
nistanu sigurno bi bio i
mnogo ve}i da nekoliko
mjeseci prije ovog tragi~-
nog napada u septembru,
kada je komandu snagama
preuzeo general Stenli Me-
kristal (Stanley McChr-
ystal), nije donijeta odluka
da se smanji broj ovakvih
akcija.
Tako su od juna do se-
ptembra 2009. godine avio-
ni NATO-a bacili 1.211 bo-
mbi, dok je u istom periodu
prethodne godine ba~eno
ukupno 2.366 bombi.
Izraelska
policija je sa-
op}ila da je
u{la u kom-
pleks u Jeru-
salemu unu-
tar kojeg se
nalazi i d`a-
mija El-Ak-
sa, jedno od
najsvetijih
mjesta u Is-
lamu.
Pol i ci j a
je saop}ila da su u{li u ko-
mpleks kako bi rastjerali
najmanje 20 Palestinaca
koji su bacali kamenje na
posjetioce, prenio je BBC.
Na ovom mjestu nalazi se i
Zapadni zid, tako|e poznat
kao Zid pla~a, jedno od je-
vrejskih svetih mjesta.
Napetosti su u porastu
zadnjih dana, poslije sukoba
u gradu Hebronu na Zapa-
dnoj obali, nakon {to je Izra-
el dva sveti{ta nerije{enog
statusa proglasio kulturnim
naslije|em zemlje.
Medvedev: Prioritet stabilizacija Kavkaza
IZVJE[TAJI Podaci Ujedinjenih nacija za proteklu godinu
NATO u Afganistanu
usmrtio 131 dijete
Od juna do septembra 2009. godine avioni bacili 1.211 bombu
Afganistan: Djeca `rtve sukoba
Mekristal: Stvaranje novih
pobunjenika
- Uni{tavanje ku}a ili
drugih dobara dovodi u op-
asnost pre`ivljavanje ~ita-
vih porodica i stvara jo{ vi{e
pobunjenika. Na ovaj na~in
mi sijemo sjeme sopstvene
propasti - naveo je tada Me-
kristal u svojoj odluci.
Ameri~kim snagama
u Afganistanu nare|eno
je tako|er da pri tra`enju
zra~nih napada budu ma-
ksimalno oprezni i da ih
zahtijevaju samo u situa-
cijama u kojima ne}e biti
civilnih `rtava.
Sjeme sopstvene
propasti
Napetost nakon sukoba u Hebronu
Izraleska policija u{la
u kompleks El-Akse
El-Aksa: Sukob policije i demonstranata
globus
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 19
Premijer Turske Red`ep
Tajip Erdogan (Recep Tayyip)
razgovarao je ju~er s na~elni-
kom general{taba vojske Tu-
rske, generalom Ilkerom Ba-
sburgom, dva dana poslije
hap{enja dvojice penzionira-
nih generala turske armije,
prenijela je lokalna televizi-
jska stanica CNN Turk.
Tokom pro{le sedmice
turske vlasti uhapsile su oko
50 oficira zbog navodnog
u~e{}a u zavjeri sa ciljem
svrgavanja vlade Turske, pr-
enio je Reuters.
Erdogan, Basburg i pre-
dsjednik Turske Abdulah
Gul (Abdullah) imali su ne-
formalan sastanak u ~etvr-
tak, {to je javnost vidjela kao
poku{aj smirivanja tenzija
zbog prethodnih hap{enja.
Dan kasnije uslijedio je,
me|utim, novi talas hap{-
enja, poslije kojih je podi-
gnuta optu`nica i protiv
dvojice generala, {to je do-
datno destabiliziralo prilike
u zemlji. Rije~ je o do sada
najve}em broju hap{enja
oficira turske armije, koja je
od 1960. ~etiri puta izvr{ila
udar u toj zemlji.
Analiti~ari ocjenjuju da
Turska, zemlja kandidat za
~lanstvo u Evropskoj uniji,
postaje sve vi{e podijeljena
izme|u sekularnog esta-
bli{menta, kojem pripadaju
i vojni krugovi, i vladaju}e
AK partije.
Turske oru`ane snage sa
preko 800.000 pripadnika su
druge po veli~ini u NATO-
u, poslije SAD, i smatraju se
garantom sekularnog kara-
ktera dr`ave.
Spasioci poku{avaju da is-
pod ru{evina stambene zgr-
ade u Konsepsionu u ^ileu
izvuku oko 100 zatrpanih lju-
di. Spasavanje ide te`e prve-
nstveno zbog nedostatka go-
riva, neophodnog mehaniza-
ciji, javile su agencije.
Manji potresi
Konsepsion je bio na-
jte`e pogo|en sna`nim ze-
mljotresom koji je zadesio
^ile i u kome je, prema do-
sada{njim podacima, pogi-
nulo 300 ljudi, mada se str-
ahuje da broj mrtvih nije
kona~an.
U ~ileanskoj prijestonici
Santijagu osjetio se ju~er
sna`an propratni potres. Pr-
opratni udari uvijek prate
jake zemljotrese. Zbog toga
je vi{e hiljada ^ileanaca pr-
otekle no}i provela pod ve-
drim nebom, strahuju}i da
bi ti manji potresi mogli da
izazovu ru{enje ve}
o{te}enih zgrada.
U me|uvremenu, talasi
cunamija visine oko 80 ce-
ntimetara nastali nakon
ovog zemljotresa u ^ileu,
pogodili su rusku pacifi~ku
obalu, ali nema znakova pa-
nike ni {tete u ovom ve}in-
ski nenaseljenom regionu,
rekli su zvani~nici.
Najve}i talas visine 80
centimetara zabilje`en je na
jugoistoku poluostrva Kam-
~atke, saop}io je Centar za
cunami na ruskom paci-
fi~kom ostrvu Sahalin, dok
su talasi tako|e pogodili i
Kurilska ostrva.
Poplavljena skladi{ta
Rusija je izdala upozor-
enje na cunami i pokrenula
evakuaciju nekoliko oblasti
na Kam~atki i Kurilskim
ostrvima uz upozorenje da
bi talasi mogli dosti}i visinu
do dva metra.
Talasi cunamija u me|-
uvremenu zapljusnuli su i
Novi Zeland i Japan. Talasi
su djelimi~no poplavili japa-
nsku sjevernu luku Nemuro
na ostrvu Hokaido. Stova-
ri{ta i magacini na obali su
poplavljena, kao i parkirana
vozila, talasima visine od
oko 30 centimetara, javila je
dr`avna televizija NHK.
Nakon ovog prvog talasa
uslijedili su talasi visine do
1,2 metra du` cijele japa-
nske pacifi~ke obale, na sna-
zi je i dalje upozorenje na
cunami, a nema informacija
o gubicima ili metarijalnoj
{teti.
Lider Nove srpske demo-
kratije (NOVA) Andrija Ma-
ndi} najavio je zajedni~ki
koalicioni nastup NOVE,
Pokreta za promjene (PZP) i
Socijalisti~ke narodne parti-
je (SNP) na predstoje}im lo-
kalnim izborima u svih 14
crnogorskih op}ina.
Mandi} vjeruje da bi jedi-
nstveni opozicioni nastup
mogao dovesti do pobjede na
predstoje}im lokalnim izbo-
rima u Crnoj Gori, koji bi u
krajnjem ishodu vodila ka
raspisivanju vanrednih par-
lamentarnih izbora.
- Da ne vjerujem da to
mo`e da se desi, ne bih se
zalagao za jedinstveni opo-
zicioni nastup i jednu opo-
zicionu listu - naveo je Ma-
ndi} za portal „Analitika“.
On smatra da bi pobjeda
opozicije na lokalnim izbo-
rima u Podgorici „natjerala-
’’ Vladu da raspi{e vanredne
parlamentarne izbore i po-
dsjetio da je i na pro{lim lo-
kalnim izborima u glavnom
gradu opozicija imala ve}i
broj glasova u ukupnom
zbiru od vladaju}e koalicije,
prenose agencije.
Oluja pra}ena sna`im
vjetrovima koji su dostizali
brzinu od 200 kilometara na
sat odnijela je tokom vike-
nda najmanje 15 `ivota u
Francuskoj, saop}ili su zva-
ni~nici u Parizu. Neke od
`rtava su se udavile, a druge
su poginule poslije pada
i{~upanog drve}a, otkinutih
grana i dijelova zgrada.
Najpogo|enije oblasti Fr-
ancuske su Bretanja na sjeve-
rozapadu i centralni dijelovi
zemlje, javile su novinske
agencije. Oluja je u Francu-
sku stigla iz [panije, a kre}e
se prema sjeveroistoku.
Procjenjuje se da je oko
milion doma}instava u Fra-
ncuskoj ostalo bez elektr-
i~ne energije zbog nevreme-
na. Na vrhu Pirineja, na gr-
anici sa Francuskom, izmje-
reni su udari vjetra od 200
kilometara, dok je u ni`im
predjelima du` atlantske
obale brzina bila oko 150 ki-
lometera na sat.
Ne{to ranije, jedan
dje~ak je poginuo na sjeveru
Portugala, kada je na njega
palo drvo, a ista sudbina za-
desila je mu{karca na jugu
Pirineja, dok je jedna `ena u
Galiciji stradala kada se na
nju sru{io zid.
Oluju je izazvao talas to-
plog vazduha sa juga, koji se
sudario sa hladnim koji dola-
zi sa sjevera, saop}ila je {pan-
ska meteorolo{ka slu`ba.
POSLJEDICE Nakon razornog potresa u ^ileu
Cunami pogodio
zemlje Pacifika
Ekipe spa{avaju pre`ivjele u Konsepsionu Talasi stigli do Rusije,
Japana, Novog Zelanda, Haitija...
Usljed razmirica vlade i vojske
Erdogan razgovarao s na~elnikom general{taba
Erdogan i Basburg: Rukovanje poslije hap{enja (Foto: AFP)
^ile: Katastrofalne posljedice (Foto: AFP)
Talasi cunamija stigli su
i do obala Francuske Poline-
zije. Talasi su zapljusnuli ar-
hipelag Gambije, a zatim i
obale Tahitija, ~iji je seizmo-
lo{ki centar, me|utim, obja-
vio da su talasi bili visoki tek
oko 36 centimetara.
Bezopasni talasi
Japan: Gra|ani evakuirani
(
F
o
t
o
:

A
F
P
)

Olujni vjetrovi odnose ljudske `ivote
Nevrijeme zadesilo
jugozapadnu Evropu
Francuska: Gra|ani ~ekaju evakuaciju (Foto: AFP)
Na lokalnim izborima u Crnoj Gori
Najavljen zajedni~ki
nastup opozicije
Mandi}: Jedna opoziciona lista
20 Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz
oglasi
kiosk
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 21
Japanci napravili lebde}u fotelju
Lebde}a fotelja, koju su konstruirali Japanci za stari-
je ljude, prikladna je i za one kojima se ne da uvijek usta-
jati za sve {to trebaju raditi po ku}i. Neobi~ni izum na
malom zra~nom jastuku leti nekoliko centimetara od tla.
Organizatori su na po~e-
tku Zimskih olimpijskih iga-
ra u Vankuveru osigurali
100.000 kondoma, 14 po spo-
rtisti. No nije im bilo dovo-
ljno, pa su u petak u Olimpi-
jsko selo u Vistleru morali
dopremiti dodatnih 8.500.
- Nije to ni{ta neobi~no.
To su mladi ljudi, sportisti u
naponu snage. Jasno je da su
vrlo aktivni na sportskim te-
renima, ali i izvan njih. Sigu-
ran seks klju~ je spre~avanja
{irenja side i drago nam je da
sportisti to razumiju - ka`e
{efica kanadske Agencije za
borbu protiv side Keri Va-
jtsid (Kerry Whiteside).
Burne no}i u Vankuveru
nisu iznenadile nikoga, a svje-
do~enja biv{ih u~esnika Oli-
mpijskih igara potvr|uju kako
se tek malobrojni pridr`avaju
uputstava o suzdr`avanju od
seksa u vrijeme natjecanja.
Detalj iz Vankuvera: Burni olimpijski dani
Goli{ave frizerke u seksi
donjem rublju ili bikiniju
odnedavno su tajno oru`je
kojim je jedan frizerski sa-
lon u gradu Jast{embje na
jugu Poljske za kratko vrije-
me preoteo konkurenciji
mu{terije, ~ak i one }elave.
Zbog velike konkurencije
~ak 100 frizeraja u tom gradu,
salonu „Kod Joane“ nije bi-
lo dovoljno {to se ve} 12 godi-
na specijalizira za mu{ke fri-
zure, te su se vlasnici odlu~ili
na neuobi~ajeni poslovni po-
tez - anga`irali su frizerke
spremne da se razgolite.
Joana Respondek izvu-
kla je as iz rukava, skinula
svoje zaposlenice i konkur-
enciji preotela mu{terije.
- Htjela sam ne{to novo.
Frizerke u bikiniju u Poljs-
koj jo{ nismo imali. Uspjelo
je. Sada nam dolaze mu{ter-
ije iz Katovica, Krakova, de-
setine kilometara udaljenih
mjesta. Neki tra`e da ih
{i{amo {to du`e, ~ak i ~itav
sat. Dolaze i }elavi, da im fr-
izerke makar operu glavu -
rekla je televiziji TVN24
vlasnica salona Joana Re-
spondek.
Ljepu{kaste frizerke, dva-
desetogodi{nja Violeta i de-
vetnaestogodi{nja Evelina,
imaju praksu iz drugih salo-
na. Prihvatile su da se skinu
na novom poslu uz snebiva-
nje, ali sada, kako ka`u, gle-
daju bez problema svoja po-
sla - frizuru.
- Ve} me je jedan i zapro-
sio, ali odbila sam. Ja ovdje
radim - rekla je Violeta.
U Vankuveru u`ivaju ne samo u sportu
Potro{ili 100.000 kondoma
na Olimpijadi i tra`e jo{
IDEJE Neuobi~ajeni poslovni potez Poljakinje
Frizerke u donjem rublju
privukle i }elave na {i{anje
Zbog previ{e frizerskih salona u gradu, Joana Respondek izvukla je as
iz rukava, skinula svoje zaposlenice i konkurenciji preotela mu{terije
Frizerski salon „Kod Joane“: Pune ruke posla
22 Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz
oglasi
kultura
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 23
SARAJEVO - Promocija Zbornika dje~ijih lite-
rarnih radova pod nazivom „Draga moja BiH“ bit }e
uprili~ena sutra u Bo{nja~kom institutu. O zborniku }e
govoriti Muhamed D`elilovi}, ina~e ~lan stru~nog `irija
za odabir najboljih radova, te predstavnici Ministarstva
obrazovanja i nauke i Ministarstva kulture i sporta KS.
Organizatori promocije su IK „Connectum“ i Fond me-
morijala KS. (A. Gr.)
KULT/ART TELEKS
MOSTAR Ranka Muteveli}, direktorica teatra za najmla|u publiku
O~uvala nas je ljubav
prema djeci i pozori{tu
Pozori{te lutaka postoji 58 godina Ove godine nas o~ekuje premijera „Pinokija“,
ka`e Muteveli} Za produkciju od Grada svega 10.000 KM
Da u gradu na Neretvi
nije zavladao potpuni teata-
rski mrak dokazuje Pozo-
ri{te lutaka Mostar, koje
djeluje punih 58 godina.
Tako je Pozori{te lutaka
lani za predstavu „Kresivo“
osvojilo ~ak {est nagrada,
kao i dvije za komad „@elim
biti normalan“, a u ovoj go-
dini bit }e uprili~ena jo{ je-
dna premijera.
I dalje uporni
- I pored te{ke finansi-
jske situacije u kojoj se na-
lazimo, kao i sva ostala po-
zori{ta, uspjeli smo izdr`ati.
Ponajprije zahvaljuju}i au-
torima kao {to je reditelj
Slav~o Malenov koji je sa
svojim saradnicima imao
razumijevanja za situaciju u
kojoj se nalazimo te je
pri~ekao na honorare. Me-
|utim, i mi smo uporni, jer
kada radite za djecu onda
nema zastoja, jednostavno,
kontinuitet se mora odr`ati
i djeca moraju i}i u pozo-
ri{te. Upravo, ta ljubav pr-
ema djeci i pozori{tu stalno
nas vu~e da idemo naprijed
- obja{njava nam direktori-
ca Pozori{ta lutaka Mostar
Ranka Muteveli}.
Osim brojnih festivala na
koje su ve} pozvani, u ovoj te-
atarskoj ku}i planiraju novu
predstavu. Rije~ je o jednoj
od najpopularnijih predstava
za djecu „Pinokio“, koju }e,
kako ka`e Muteveli}, postavi-
ti poznati poljski reditelj Ja-
roslav Antonjuk (Jaroslaw
Antoniuk) dok }e scenografi-
ju i lutke raditi Eva Far-
ka{ova, tako|er iz Poljske.
Uspje{an tim
- Njih dvoje su veoma
uspje{an tim i rad na ovoj
predstavi po~et }emo polo-
vinom juna kako bismo do
polovine jula imali premije-
ru. Do tada }emo uraditi se-
riju predstava iz na{eg repe-
rtoara - ka`e Muteveli}.
Kolektiv ovog mostar-
skog teatra broji dvanaest
uposlenika, od ~ega je pet
glumaca. Koliko }e sredsta-
va dobiti ove godine iz gra-
dske kase, Muteveli} ne zna,
no nada se da }e to biti isti
iznos kao i lani kada su do-
bili 172.313 KM.
- Jedna predstava ko{ta
minimalno od 35.000 do
40.000 KM, a mi od Grada,
kao osniva~a, za produkciju
dobivamo 10.000 maraka.
Mo`ete, onda, misliti, koli-
ko smo prinu|eni tra`iti ra-
zne sponzore - govori Mute-
veli}. M. SMAJKI]
Hrvatska premijera ostvarenja „Na putu“ Jasmile @bani}
Zagrep~ani odu{evljeni bh. filmom
Film nas tjera da razmi{ljamo o razli~itostima i toleranciji, rekao Josipovi}
Nakon svjetske premije-
re u Berlinu i bh. premijere
koja je odr`ana prije nekoli-
ko dana u Zetri u Sarajevu,
preksino} je u zagreba~koj
dvorani „Vatroslav Lisinski“
film „Na putu“ scenaristice i
rediteljke Jasmile @bani} pr-
ikazan i hrvatskoj publici.
Sve~ana premijera bh. fi-
lma privukla je brojne ugle-
dne li~nosti iz hrvatskog ja-
vnog `ivota, me|u kojima i
novoizabranog predsjednika
ove zemlje Ivu Josipovi}a.
Osim @bani}, koja je sje-
dila uz hrvatskog predsje-
dnika, i producenta Damira
Ibrahimovi}a, projekciji su
prisustvovali i bh. glumci
Ermin Bravo i Jasna Ornela
Bery, koji su se poklonili za-
greba~koj publici. Na pre-
mijeri su bili i hrvatski glu-
mci Zrinka Cvite{i} i Leon
Lu~ev, koji igraju glavne
uloge u filmu, te Nina Vio-
li} i Slovenac Sebastijan Ka-
vaca (Cavazza).
U izjavi za hrvatske me-
dije, Lu~ev je istakao da mu
je svaka premijera zanimlji-
va na svoj na~in jer donosi
razli~ite reakcije publike.
- [to se ti~e premijere u
Sarajevu, koja je odr`ana pr-
ed {est hiljada ljudi u Zetri,
publika je divno primila film.
Mislim da se ko god pogleda
„Na putu“ ne mo`e na}i uvr-
ije|enim jer dosta realno pr-
ikazuje situaciju koju temati-
zira - rekao je Lu~ev.
Film se posebno dopao
hrvatskom predsjedniku koji
je za ostvarenje Jasmile
@bani} rekao da ima jaku
umjetni~ku crtu i da nosi sn-
a`nu poruku koja je iznad sa-
mog umjetni~kog djela. Ta-
ko|er, naglasio je da nas ovaj
film tjera da razmi{ljamo o ra-
zli~itosti i toleranciji. A. Gr. Zadovoljna ekipa filma u „Vatroslavu Lisinskom“
Muteveli}: Prinu|eni smo tra`iti sponzore
„Novi hram“: Djela velikog formata
U sarajevskoj galeriji
„Novi hram“ ju~er je, poslje-
dnjeg dana Festivala Saraje-
vska zima, otvorena izlo`ba
„Prostor“ povodom 100. go-
di{njice ro|enja jednog od
najzna~ajnijih bh. slikara 20.
stolje}a Voje Dimitrijevi}a.
Prisutnima su se obrati-
li direktor Festival Ibrahim
Spahi}, umjetnik Edin Nu-
mankadi}, te arhitekta Stje-
pan Ro{, koji je i organizir-
ao izlo`bu.
Pred sarajevsku publiku,
koja je na otvorenje izlo`be
do{la u velikom broju,
izlo`eno je pet prostornih sli-
ka velikog formata u kombi-
niranoj tehnici koje je Dimi-
trijevi} napravio pred smrt, a
koje govore o njegovoj supti-
lnosti i avangardnom pogle-
du na umjetnost.
Umjetni~ki opus Voje Di-
mitrijevi}a razvijao se od so-
cijalno anga`iranog slikarstva
preko geometrijske apstrakci-
je sve do konceptualnih slika-
rskih praksi. A. Gr.
U galeriji „Novi hram“ u Sarajevu
Izlo`ene slike
Voje Dimitrijevi}a
Izlo`ba povodom 100. godi{njice
ro|enja ~uvenog bh. slikara
Ovacije za film „Muha“
Zavr{en Kamp animacije u Neumu
Nakon sedam dana, pr-
eksino} je u hotelu „Zenit“
u Neumu sve~ano zatvoren
Kamp animacije koji je po-
ha|alo 40 srednjo{kolaca iz
nekoliko bh. gradova.
Tokom ceremonije zatvar-
anja, polaznicima, njihovim
nastavnicima te {kolama iz ko-
jih dolaze dodijeljene su zahva-
lnice, a uprili~ena je i projekci-
ja radova nastalih u okviru Ka-
mpa, a jedan od njih, kratki
animirani film „Muha“ iza-
zvao je ovacije prisutnih.
Osim redovnih sadr`aja, a
kao novost ove godine, Kamp
je uveo intenzivnu radionicu
stop animacije koja se odr`ava-
la svakog dana. Radionicu je
vodio Stiv Cinik, priznati au-
tor animiranih filmova iz Za-
greba te dugogodi{nji preda-
va~ i prijatelj Kampa. Cinik je
tako|er autor i izlo`be karika-
tura u~esnika koja je bila po-
stavljena u hotelu „Zenit“.
Federalno ministarstvo
kulture i sporta od 2004. go-
dine organizira kampove ani-
miranog filma radi pru`anja
mogu}nosti mladima da se
educiraju kroz prakti~an rad,
te daljnjeg razvoja ovog vida
umjetnosti u BiH. Podr{ku
Kampu animacije i ove godi-
ne pru`io je „Prime Time“ iz
Sarajeva. A. Gr.
Stiv Cinik s polaznicima Kampa
24 Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz
oglasi
jet set 25
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010.
LJUBLJANA „Plavi orkestar“ dvije no}i u Tivoliju
Odli~an start turneje
Na dva koncerta blizu 14.000 posjetilaca Na redu Zagreb
^lanovi „Plavog orke-
stra“ otvorili su povra-
tni~ku turneju sa dva uza-
stopna koncerta u raspro-
danoj ljubljanskoj dvorani
Tivoli. Tako je u petak i su-
botu blizu 14.000 fanova u
usijanoj atmosferi u`ivalo
u hitovima kultnog benda,
od „Suade“ iz 1985. godine
do najnovije numere -
„Amerika“.
Sa{a Lo{i} Lo{a nije kr-
io da je imao tremu prije
po~etka prvog koncerta, ali
reakcija publike veoma br-
zo je rije{ila taj problem fr-
ontmena. Atmosfera u pe-
tak bila je fenomenalna, a
prema informacijama koje
nam sti`u iz Ljubljane, u
subotu je dostigla ta~ku
klju~anja. Bilo je tu sve {to
je potrebno za nezaboravan
muzi~ki hepening - eufori-
ja, skandiranje, horsko pje-
vanje i na koncu pozivi na
bis.
^lanovi benda isti~u da
nisu mogli za`eljeti bolji
start turneje i nakon kra}eg
odmora krenut }e sa pripr-
emama za koncert u zagre-
ba~koj Areni koji je zaka-
zan za 13. mart.
Ako je suditi po Lju-
bljani ,“Plavci“ nisu pogri-
je{ili {to su se nakon deset
godina pauze ponovo oku-
pili i krenuli na turneju ko-
ja je pobudila veliki inter-
es. U Beogradu }e svirati
27. marta, dok su u toku
dogovori za koncert u Sara-
jevu, za koji se, kako do-
znajemo, spremaju posebna
iznena|enja.
L. S. R.
„Plavi orkestar“ u Tivoliju: Fenomenalna atmosfera
Okon~an {ou realnosti „Veliki brat VIP“
Neprimjetni Milan Mari}
osvojio 50.000 eura
S kim je moj sin bio u ku}i, dobro je ostao
~itav, ka`e Aldenova majka Sehija Had`ikari}
^etvrta sezona {oua rea-
lnosti „Veliki brat VIP“,
koji je prikazivao i Pink
BH, preksino} je okon~ana
trijumfom kod nas malo
poznatog glumca Milana
Mari}a. U Srbiji popularni
[vabo, ~iju karijeru je obi-
lje`ila uloga u filmu
„Rane“, osvojio je najvi{e
glasova gledalaca i 50.000
eura. Milan se tokom {oua
nije previ{e eksponirao,
ta~nije bio je skoro nepri-
mjetan, ali takva strategija
je o~ito bila uspje{na.
U superfinalu {oua s
Mari}em je bilo jo{ pet
uku}ana, a redom su tokom
zavr{ne ve~eri ispadali Era
Ojdani}, Ervin Katona, Le-
pa Luki}, Bojan Jovano-
vski i Anabela \ogani.
BiH je u serijalu imala
dva predstavnika. Maneke-
nka Tamara Simi} je ispala
u tre}oj sedmici {oua, dok
je glumac Alden Had`ika-
ri} eliminiran no} prije su-
perfinala.
- Najva`nije da je Alden
iza{ao iz {oua `iv i zdrav. S
kim je sve bio u ku}i „Ve-
likog brata“, dobro je ostao
~itav. Nije napravio nijedan
incident, {to se ne mo`e
re}i za neke druge u~esnike
serijala. Nisam bila
odu{evljena idejom da bu-
de u „Velikom bratu“ i zato
mi je drago da je sve
okon~ano - rekla nam je Se-
hija Had`ikari}, Aldenova
majka. H. P.
Gora`danka s beogra-
dskom adresom Anabela
\ogani pa`nju gledalaca
„Velikog brata VIP“ pri-
vla~ila je ljubavnim igra-
ma sa manekenom Mlade-
nom Radulovi}em. Po izla-
sku iz {oua je izjavila da
namjerava nastaviti roma-
nti~nu vezu sa Mladenom.
- Nisam krila emocije
u ku}i, zaljubila sam se u
Mladena. Ako ste mogli
da me gledate kako jedem
i spavam, mo`ete da me
gledate i kako volim - re-
kla je pjeva~ica, koja se
pro{le godine razvela od
Gagija, svog biv{eg par-
tnera iz dua „Funky G“.
Ojdani}, Mari} i Had`ikari} u slavljeni~koj atmosferi
Zaljubljena Anabela
LOTO
6/42
05 06 12 19 23 27
6
POGODAKA
NEMA
DOBITAKA
5
POGODAKA
DOBITAKA
IMA 23
4
POGOTKA
DOBITAKA
IMA 762
JACK POT SE PRENOSI
U NAREDNO KOLO
275,90 KM
11,10 KM
3
POGOTKA
DOBITAKA
IMA 10.001
2,00 KM
BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA
12 23 19 06 05 27
PRVI DOBITNI BROJ JOKERA
DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA
4
BROJA
DOBITAKA
IMA 4
3
BROJA
DOBITAKA
IMA 20
2
BROJA
DOBITAKA
IMA 206
5
BROJEVA
DOBITAKA
NEMA
-
170,90
51,30 KM
5,00 KM
1
BROJ
DOBITAKA
IMA 2.135
1,00 KM
6
BROJEVA
DOBITAKA NEMA
JACKPOTSEPRENOSI
U NAREDNOKOLO
GARANTOVANI JACK POT ZA 18. KOLO LOTO-a 150.000,00 KM
DOBITNA KOMBINACIJA 17. KOLA LOTO-a
2 3 9 6 5 7
1 6 8 4 1 9
N A P O M E N A
SVE [TO VAS INTERESUJE O IGRAMA NA SRE]U KOJE PRIRE\UJE L U T R I J A BiH
MO@ETE SAZNATI NA tel. 090-22-00-22
* AUTOMATSKE TELEFONSKE INFORMACIJE * ILI NA NA[EM WEB SITE www.lutrijabih.ba
U 17. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90.603,30 KM
NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45.301,65 KM
FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE (SMS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM
NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.301,65 KM
FONDOVI DOBITAKA:
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% (10.575,40 + JP 99.279,30) . . . . . . . . . . . . . .109.854,70 KM
FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.345,20 KM
FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.460,30 KM
FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16.920,70 KM
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 17. KOLA LOTO-a OD 27.02.2010.godine
GARANTOVANI JACK POT ZA 18. KOLO JOKER-a 50.000,00 KM
DOBICI SA 5 POGODAKA
ZASTUPNIK : 00013
0951400 S 2x5 5x4
ZASTUPNIK : 00024
0950169 R 1x5 1x3
ZASTUPNIK : 00051
0960122 R 1x5 1x3
ZASTUPNIK : 00171
0951055 S 2x5 5x4
ZASTUPNIK : 00173
0960143 R 1x5
ZASTUPNIK : 00177
0960028 R 1x5
ZASTUPNIK : 00217
0910110 R 1x5
ZASTUPNIK : 00225
0960100 R 1x5
ZASTUPNIK : 00246
0940161 R 1x5
ZASTUPNIK : 00259
0950024 R 1x5
ZASTUPNIK : 00302
0950674 R 1x5 1x3
ZASTUPNIK : 00317
0960041 R 1x5
ZASTUPNIK : 00320
0950116 R 1x5
ZASTUPNIK : 00364
0950495 S 2x5 5x4
ZASTUPNIK : 00381
0960068 R 1x5 1x3
ZASTUPNIK : 00419
0940296 R 1x5 1x3
ZASTUPNIK : 00680
0940106 S 2x5 5x4
ZASTUPNIK : 00721
0960027 R 1x5
ZASTUPNIK : 00779
0950270 R 1x5
OBAVJE[TENJE ZA IGRA^E
SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA
NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA:
BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV
HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV
PRIVREMENI IZVJE[TAJ 17. KOLA JOKERA OD 27.02.2010.godine
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 28.02.2010.godine
U 17. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.175,00 KM
NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.087,50 KM
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE (1.217,50 + JP 3.018,40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.235,90 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.870,00 KM
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 28.02.2010.godine
KONA^AN IZVJE[TAJ 15. KOLA LOTO-a OD 20.02.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I
NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE
KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 15. KOLO LOTO-a
OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO
U 15. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93.114,60 KM
UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46.557,30 KM
FOND ZA DOBITAK PETE VRSTE - SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.000,00 KM
NAGRADNI FOND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43.557,30 KM
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% (10.889,30 + JP 72.484,00) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83.373,30 KM
FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.533,60 KM
FOND ZA DOBITAK TRE]E VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.711,50 KM
FOND ZA DOBITAK ^ETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.422,90 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 POGODAKA DOBITAKA NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO
SA 5 POGODAKA DOBITAKA IMA 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .466,70 KM
SA 4 POGOTKA DOBITAKA IMA 547 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,90 KM
SA 3 POGOTKA DOBITAKA IMA 8.098 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,10 KM
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 15. KOLO LOTO-a JE 30.03.2010.GOD.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 28.02.2010.godine
KONA^AN IZVJE[TAJ 15. KOLA JOKERA OD 20.02.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I
NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE
KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 15. KOLO JOKERA
OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI
DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO
U 15. KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.568,00 KM
NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.284,00 KM
FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.256,80 KM
FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.027,20 KM
BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA
SA 6 BROJEVA DOBITAKA NEMA JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO
SA 5 BROJEVA DOBITAKA NEMA
SA 4 BROJA DOBITAKA IMA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .675,30 KM
SA 3 BROJA DOBITAKA IMA 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50,60 KM
SA 2 BROJA DOBITAKA IMA 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,60 KM
SA 1 BROJEM DOBITAKA IMA 2.326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM
ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 15. KOLO JOKERA JE 30.03.2010.GOD.
L U T R I J A B i H S A R A J E V O 28.02.2010.godine
DOBICI SA 4 BROJA
ZASTUPNIK : 00296
0940264 R 1x4
ZASTUPNIK : 00311
0940232 R 1x4
ZASTUPNIK : 00359
0950149 R 1x4
ZASTUPNIK : 00668
0950971 S 1x4
26 Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz
show biz 27
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010.
U prodaji
Mos: Ples sa Bar{injikovim
U filmu Majkla Klarka
Kejt Mos igra balet
Supermodel Kejt Mos
(Kate Moss) izvest }e bale-
tsku ta~ku sa legendarnim
Mihaelom Bari{njikovim za
potrebe snimanja kratkog fi-
lma reditelja i koreografa Ma-
jkla Klarka (Michael Clark).
Film radnog naziva
„Bari{njimos“ bit }e prika-
zan na jednoj humanitar-
noj gala ve~eri, nakon ~ega
}e po~eti svoj „umjetni~ki
`ivot“ u nekoj galeriji, ka-
ko bi svi mogli da u`ivaju u
plesu Bari{njikova i mane-
kenke.
Kejt ve} neko vrijeme
uzima ~asove od Majkla
Klarka, nakon kojih }e tri
mjeseca vje`bati sa pozna-
tim Rusom, koji je glumio
momka Keri Bred{o (Car-
rie Bradshaw) u seriji „Seks
i grad“. Snimanje filma za-
kazano je za juli ove godine
u Marseju.
Porodila se k}erka slavnog komi~ara
D`im Keri postao djed
^uveni komi~ar
D`im Keri (Jim Carr-
ey) postao je djed.
Njegova 22-godi{nja
k}erka D`ejn (Jane)
iz braka sa Melisom
Vomer (Melissa Wo-
mer) rodila je sina.
D`ejn Keri i pjeva~
Aleks Santana (Alex)
iz grupe „Blood Mo-
ney“ sinu su dali ime
D`ekson Rajli (Jack-
son Riley), pi{e holi-
vudska {tampa.
Ponosni djed D`-
im Keri ranije je izja-
vio da }e D`ejn biti
divna majka. On je
ve} skoro pet godina
u vezi sa biv{om „Play-
boyevom“ ze~icom D`eni
Mekarti (Jenny McCarthy).
Njegova k}erka D`ejn
tako|er se bavi muzikom i
predvodi bend koji nosi
njeno ime.
D`im Keri s k}erkom D`ejn
ZVIJEZDE Robert Patinson u orgijama s 40 ljepotica
Gradi karijeru preko kreveta
Glumac je trenutno anga`iran u historijskom spektaklu „Bel Ami“,
a partnerica u filmu mu je Uma Turman
Pred mladim glumcem
Robertom Patinsonom
(Pattinson) je te`ak posao
obja{njavanja djevojci Kri-
sten Stjuart (Stewart) kako
mu je bilo na snimanju no-
vog filma. Uostalom, kako
mo`e biti mladi}u koji sni-
ma scene orgijanja s 40 go-
li{avih ljepotica. Naime,
zavodnik Robert trenutno
je anga`iran u historijskom
spektaklu „Bel Ami“, a par-
tnerica u filmu mu je Uma
Turman (Thurman).
Glumac je utjelovio no-
vinara koji svoj uspjeh gra-
di preko kreveta, tako {to
koristi brojne bogate, stari-
je ljubavnice. Dok Pati-
nson u Londonu snima,
njegova djevojka Kristen
boravi u njegovom stanu.
Ovog vikenda trebali bi
oti}i u Los An|eles, jer
Robert ima sedam dana pa-
uze od snimanja ovog bu-
du}eg filmskog hita. Na-
kon toga, vratit }e se u
Englesku i snimiti ve} spo-
menute scene.
- Ove scene ne}e ni{ta
ostavljati ma{ti na volju.
Sve }e biti ukusno napra-
vljeno sa mno{tvom svije}a
i ~ipke, no bit }e to jedna
od najseksepilnijih stvari
koje ste ikad vidjeli. Broj
Robertovih fanova }e se
vjerovatno pove}ati - izja-
vio je jedan od zaposlenika
na tom filmskom projektu.
Mladi Britanac se pro-
slavio ulogom Edvarda Ku-
lena (Edward Cullen) u hit
filmovima iz serijala „Sum-
rak“, i od tada u`iva veliku
popularnost u svim kraje-
vima planete.
Patinson: U ulozi novinara
Istraga zbog ilegalnog parkiranja
D`eri Sajnfeld (Jerry
Seinfeld) na{ao se u sre-
di{tu skandala nakon {to je
njujor{ka policija objavila
da istra`uje njegovog vo-
za~a, biv{eg policajca, zbog
ilegalnog parkiranja. Nai-
me, D`erijev je voza~ kori-
stio isteklu policijsku ozna-
ku koju bi istaknuo u autu
kako bi se parkirao na ne-
dopu{tenim mjestima.
Komi~ar koji se i sam u
svojem {ouu nekoliko puta
{alio na ra~un nedostatka
parkirnih mjesta u Njujor-
ku, izvinio se zbog incide-
nta preko svoje glasnogo-
vornice. Rekao je da nije
bio svjestan da je voza~ ko-
ristio policijsku oznaku za
parkiranje.
Slavni komi~ar je dodao
da se to vi{e ne}e ponoviti i
da mu je `ao, ali svog vo-
za~a ne}e otpustiti zbog tog
incidenta.
Tvrdi da je voza~ stavio
oznaku samo nakratko, ka-
ko bi se parkirao ispred
zgrade i otpratio ga u stu-
dio gdje snima svoj novi
{ou. Voza~ je bio zabrinut
za sigurnost svog posloda-
vca, jer je vidio hiljade fa-
nova pred zgradom.
Sajnfeld: Izvinio se zbog incidenta
Nikol
Kidman
(Nicole Ki-
dman) igrat }e
u romanti~noj
komediji „Just
Go For It“ u
~ijoj su glu-
ma~koj ekipi
i Adam Sa-
ndler i
D`enifer
Aniston
(Jennifer).
Snimanje }e
po~eti u martu u Los
An|elesu, a Sa-
ndler }e tuma~iti
ulogu ~ovjeka ko-
ji anga`ira la`nu
porodicu kako
bi lak{e osvojio
djevojku svojih
snova. Detalji o
ulogama Nikol i
D`enifer dr`e se u
tajnosti, a za sada
je samo poznato
da }e film, ~iji je
prvobitni naslov
bio „Pretend Wi-
fe“, re`irati Denis
Dugan (Dennis).
Novi izazov za glumicu
Nikol Kidman u
komediji
Sajnfeld u sredi{tu skandala
28 Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz
oglasi
sveznadar
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010.
29
1. TA^NO
Najimpresivniji roman
ameri~ke knji`evnosti
Najimpresivniji
roman ameri~ke k-
nji`evnosti poslije
Drugog svjetskog
rata je „Nevidljivi
~ovjek“ ameri~kog
pisca afroameri~k-
og porijekla Ralfa
Valda Elisona (R-
alph Waldo Elli-
son). Osnovna te-
ma ovog njegovog
jedinog romana je
traganje za sopstvenim identitetom, a
glavni junak, crnac, predstavljen je kao
arhetipski obrazac ~ovjeka koji ostaje
nevidljiv zato {to mu dru{tvo uskra}uje
pravo na samodefiniranje. Djelo je pisa-
no izuzetno sugestivno, s mno{tvom na-
turalisti~kih detalja.
Elison je tako|er napisao knjigu ese-
ja „Sjenka i ~in“.
Ro|en je 1. marta 1914., a umro 16.
aprila 1994. godine.
2. TA^NO
Novo doba u historiji
biografije
Eng l e -
ski biograf i
knj i `evni
kriti~ar Gil
Liton Str-
ej~i (Gill L-
ytton Stra-
chey) je za-
po~eo novo
doba i hi-
storiji biografije djelom Znameniti vi-
ktorijanci iz 1918. godine. Roman se sa-
toji od biografija ~etiri viktorijanska
idola koje je oslikao kao dvoli~na bi}a
puna ljudskih mana. Bio je fasciniran
historijskim li~nostima i njihovim mo-
tivima i opisivao ih je sa mnogo cini-
zma.
Objavio je i djela Kraljica Viktorija
1921. godine, Elizabeta i Eseks 1928.,
Portreti u minijaturi 1931. i knji`evne
kritike, posebno o francuskoj
knji`evnosti.
Ro|en je 1. marta 1880., a umro 21.
januara 1932. godine.
3. NETA^NO
Stil 1900 - {ta je to
Iako ne ta-
ko ~esto, ipak
se ~uje izraz
stil 1900., ali
se ne mo`e re-
}i da se ne zna
{ta to zna~i.
Stil 1900 je u-
mjetni~ki stil
izrazito deko-
rativnih obi-
lje`ja na pre-
lazu iz 19. u 2-
0. stolje}e. Ja-
vlja se pod razli~itim nazivima: u E-
ngleskoj modern style, Italiji liberty ili
fiorale, Francuskoj art noveau, Nje-
ma~koj Jugenstil, Austriji secesija,
[panjolskoj modernismo,
Osim u slikarstvu, kiparstvu i arhite-
kturi, zastupljen je u ure|enju interije-
ra, oblikovanju proizvoda umjetni~kih
zanata, {tamparstvu i grafi~koj umje-
tnosti.
1.
Nevidljivi ~ovjek je najimpresivniji
roman ameri~ke knji`evnosti?
2.
Gil Liton Strej~i je zapo~eo novo
doba i historiji biografije?
3.
Iako ne tako ~esto, ipak se ~uje
izraz stil 1900., ali se ne zna {ta to
zna~i?
Ta~no
Neta~no
Zaposlila sam se u firmi ko-
ja se bavi proizvodnjom triko-
ta`e. Obe}ali su mi pisani ugo-
vor o radu, ali nakon dva mje-
seca iako sam primila pla}u za
oba mjeseca i topli obrok i na-
knadu za prevoz pisani ugovor
jo{ nemam. Da li je moj radni
odnos zakonit jer sam predala
radnu knji`icu i dobila i zdra-
vstvenu ovjerenu knji`icu {to
zna~i da sam prijavljena kod
dru{tvenih fondova na obave-
zno osiguranje, pita S. K. iz
Sarajeva.
Prema Zakonu o radu, ako
poslodavac ne sklopi ugovor o
radu sa zaposlenikom u obliku
koji Zakon propisuje, du`an je
radniku uru~iti pisanu izjavu
koja sadr`i sve podatke kao i
pisani ugovor o radu.
Pisanu izjavu poslodavac
je du`an zaposleniku uru~iti u
roku od jednog mjeseca od da-
na kada zaposlenik po~ne ra-
diti kod poslodavca kad se ra-
di o ugovoru na neodre|eno
vrijeme, a najkasnije na dan
kada zaposlenik po~ne raditi
kod poslodavca kad se radi o
ugovoru o radu na odre|eno
vrijeme.
Dipl. pravnica Enisa Hod`i}
Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite
kupon iz novina.
Na koverti
nazna~ite:
“Za kontakt stranu”.
Pitanja mo`ete slati i na
e-mail: redakcija@avaz.ba

Ugovor o radu
Pretilost i poma-
njkanje tjelesne akti-
vnosti pove}avaju
izglede za razvoj artr-
itisa, objavili su ka-
nadski nau~nici sa
Instituta „Toronto
Western Research“.
Istra`iva~i napo-
minju kako je uo~ena
poveznica bila prisu-
tna samo kod `ena.
Po njihovim ri-
je~ima, provo|enje
javnozdravstvenih
programa usmjere-
nih prema promoviranju
odr`avanja zdrave tjelesne
mase i poticanju tjelesne
aktivnosti mogu znatno sma-
njiti u~estalost artritisa.
Rezultate nove studije je
objavio nau~ni ~asopis „Art-
hritis Care & Research“.
Nova saznanja
BILO
KUDA
ARMENSKI
PJESNIK
AKOP
(1866-1937)
”Line Item
Number”
OSOBA
OVISNA O
^EMU
(npr. narko-
ticima)
GROBNE
JAME
ITRIJ
PODMI]I-
VATI
ELEKTRON
^UVENI
BROD
POTONUO
NA PRVOM
PUTOVANJU
ZMAJEVI,
NEMANI
STARIJA
GLUMICA
LI
SPRAVA ZA
MJERENJE
UTRO[KA
KALORIJA
ZAKIVATI
^ETE, KO-
NJANI^KI
ODREDI (tur.)
NADMENO
BEZ-
ALKOHOL-
NO PI]E
PREDMET
OBO@AVA-
NJA
MLADUN^E
MA^KE
KOMUNIST.
PARTIJA
(biv. skr.)
@ENSKO
IME
[ARENA
PAPIGA
ITALIJA
JELO,
HRANA
STARJE[INA
MJESTA
(tur.)
MALAKSAO,
MLOHAV
^OVJEK
N.V.
TENISER
NA SLICI
REOMIR
POPUT
ONIH,
KAO ONE
@UTA
BOJA
OKAMENITI SE,
TATARIN, VAT, AVET,
ZATONI, PA, ACIDI, SD,
ALADIN, KRKA, LINO
^ERVAR, ARARA, SEK-
TA
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2089
Pretilost je rizik
za razvoj artritisa
I pomanjkanje aktivnosti izaziva bolest
Temeljit piling, bilo rukavi-
com od grubih vlakana, mor-
skom spu`vom ili kozme-
ti~kim preparatima, pripremit
}e ko`u za proljetne beauty tre-
tmane, poput odlaska u solarij
ili nano{enja kreme za samota-
mnjenje te depilacije.
Osim {to se njime uklanjaju
„mrtve“ }elije ko`e, piling otvara
folikule i olak{ava ~upanje, ali i
brijanje dla~ica te bolje djelova-
nje krema i losiona za tijelo. Ta-
ko|er, }e omogu}iti ravnomjer-
nije upijanje kreme za samota-
mnjenje koja bi mogla ostaviti
ru`ne „mrlje“ na grubim dijelovi-
ma ko`e, poput laktova i koljena.
Pomije{ate li kremu s neko-
liko kapi omiljenog losiona,
boja }e biti uravnote`ena, a
ko`a nahranjena i blistava.
S obzirom da preparati za
samotamnjenje ~esto imaju ne-
ugodan miris, lagana preplanu-
lost mo`e se posti}i i strate{ki
nanesenim bronzerom. Nane-
site ga na lice, klju~nu kost i u
prorez dekoltea.
Nakon pilinga
ko`a }e bolje
upiti kremu
i losion
Za{titna barijera osjetljive
ko`e lako „popu{ta“ pa derma-
tolozi ne preporu~aju piling
„na svoju ruku“. Tako|er treba
izbjegavati pre~estu upotrebu,
pogotovo ako su reakcije ko`e
na piling crvenilo i iritacija. Je-
dnom sedmi~no je dovoljno.
Preporuka
dermatologa
Osim {to uklanja „mrtve“
}elije piling otvara folikule i
olak{ava ~upanje dla~ica
LJEPOTA Da vam pomognemo
Proljetnu njegu
ko`e zapo~nite
pilingom
30 Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KONJICU
Broj: 07 56 Ip 005634 03 IP
Konjic, 24. 04. 2003. g.
OP]INSKI SUD U KONJICU, sudija Amra Muratbegovi}, u izvr{nom
postupku tra`itelja izvr{enja: SAB Banke Sarajevo zastupana po
advokatu [ehu - ^ovrk Azri iz Sarajeva, protiv izvr{enika Elmmo
Comerce iz Konjica zastupano po zakonskom zastupniku direktoru
Had`iali} Elmiru, radi naplate nov~anog potra`ivanja, vsp.
4.521,00 KM, zateznih kamata i tro{kova parni~nog i izvr{nog po-
stupka, odlu~uju}i o prijedlogu za izvr{enje tra`itelja izvr{enja, dana
24. 04. 2003. godine, donio je sljede}e:
RJE[ENJE O IZVR[ENJU
I Sud odre|uje izvr{enje po prijedlogu tra`itelja izvr{enja SAB Ba-
nke doo u ste~aju Sarajevo, a radi naplate nov~anog potra`ivanja u
iznosu od 4.521,00 KM; zateznih kamata po~ev od 01. 04. 1999.
godine do isplate, tro{kova parni~nog postupka od 429,00 KM, te
radi naplate tro{kova izvr{nog postupka od 116,10 KM.
II Izvr{enje se odre|uje pljenidbom, procjenom i prodajom pokre-
tnih stvari izvr{enika, koje se na|u na adresi prebivali{ta.
Sudija
Amra Muratbegovi}
Uputa o pravnom lijeku:
Ovo rje{enje stranke mogu pobijati prigovorom upu}enim ovom
sudu u roku od 8 dana od dana prijema ovog rje{enja.
Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok izvr{nog postu-
pka, ali odla`e namirenje tra`itelja izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o
izvr{enju, osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno.
Dostava rje{enja o izvr{enju izvr{eniku „ELMMO COMMERCE“ Ko-
njic, smatra se izvr{enom protekom 15 dana od dana objavljivanja
ovog rje{enja u listu „Dnevni avaz“.
Nogometna repreze-
ntacija BiH danas }e se
okupiti u hotelu „Herce-
govina“ na Ilid`i i po~eti
pripreme za prijateljski
me~ sa Ganom koji }e se
odigrati 3. marta u 17.30
sati na stadionu „Asim Fe-
rhatovi} Hase“ u Sarajevu.
Bez povreda
Selektor Safet Su{i} je
tokom vikenda vr{io po-
sljednje pripreme pred ovo
okupljanje. Najvi{e ga je
zanimala forma igra~a i da
se neko od pozvanih ne po-
vrijedi.
- Nadam se da niko ne}e
otkazati i da ne}e biti povr-
eda. @elim da do|e svih
dvadeset igra~a koje sam
pozvao za ovu utakmicu.
@elio bih i da Gana do|e u
najja~em sastavu, jer }e ovo
biti dobar test na po~etku
priprema za kvalifikacije -
rekao je Su{i} u razgovoru
za „Dnevni avaz“.
Vo|enje BiH je prvi se-
lektorski posao u Su{i}e-
voj karijeri i sam ka`e ka-
ko je to velika promjena u
odnosu na vo|enje kluba.
- Uvijek sam govorio da
vi{e volim svakodnevno
raditi sa igra~ima. Tako se
mo`e pratiti napredak, pr-
aviti igra i tempirati for-
ma. Izazovnije mi je mje-
sto trenera u klubu. Kao
selektor nema{ vremena za
neko uigravanje.
Malo je prostora da
ne{to vi{e uradi{. Ugla-
vnom se sve svodi na to da
opusti{ igra~e i pripremi{
ih u kratkom roku za uta-
kmicu - istakao je Su{i}.
I ovaj put }e biti tako.
Reprezentacija }e se oku-
piti u ponedjeljak, a ve} u
srijedu je utakmica sa Ga-
nom. Za dva dana se ne
mo`e uraditi mnogo.
- Planirao sam dva tre-
ninga. Danas }e vje`banja
biti oslobo|eni oni koji su
igrali u nedjelju. Prakti~no
ne}emo imati mogu}nost
ni{ta raditi na takti~kom
planu. Na meni je da iza-
berem po~etni sastav i osv-
je`im igra~e.
Ve}inu javnosti intere-
suje upravo koji }e sastav
po~eti utakmicu i kakve }e
promjene reprezentacija
do`ivjeti u odnosu na peri-
od kada je selektor bio Mi-
roslav Bla`evi}.
- Igrat }emo sa ~etiri
igra~a u zadnjoj liniji.
Tako uvijek igramo i to
sam ve} odlu~io. Napri-
jed }e se formacija mije-
njati u zavisnosti od pro-
tivnika. Stalno premje-
{tam igra~e u svojim ra-
zmi{ljanjima sa pozicije
na poziciju.
Najbolje mjesto
Realno, najve}i pro-
blem mi je lijevi bek. Sali-
hovi}a bih protiv Gane
mogao tu staviti, ali kako
ga uigravati na tom mjestu
kada ga ne}emo imati prve
~etiri utakmice kvalifika-
cija? Jahi} bi mogao pokri-
ti to mjesto.
Na po~etku mandata
Su{i} je nagovijestio da }e
u prvom sastavu biti mje-
sta za Zvjezdana Misimo-
vi}a i Miralema Pjani}a.
Od toga nije odustao.
- Pjani}a planiram sta-
viti nazad, u paru sa Rahi-
mi}em ili Muratovi}em.
Po meni je to Pjani}evo
najbolje mjesto odakle mo-
`e krenuti naprijed i pra-
vim dodavanjem stvoriti
opasnost po gol.
Mislim da jedan mora
biti iza, a drugi naprijed.
Misimovi} je tehni~ki jak,
ali od njega se ne mo`e
tra`iti pretjerana defanzi-
va. Razmi{ljam i o tome da
u nekim utakmicama on
bude povu~ena druga {pica
- najavljuje Su{i}.
A. NOVALIJA
Reprezentacija BiH: U srijedu u Sarajevu ispit protiv Gane
REPREZENTACIJA Selektor Safet Su{i} uo~i dana{njeg okupljanja
Najve}i problem
pozicija lijevog beka
Pjani} i Misimovi} }e igrati zajedno u prvom sastavu
Debi na selektorskoj
poziciji Safet Su{i} }e im-
ati na stadionu gdje je st-
ekao igra~ku slavu i odi-
grao neke od najboljih
utakmica u karijeri no-
se}i dres Sarajeva.
- Nije me strah debija
pred, da ka`em, mojom pu-
blikom. Utakmica je prijat-
eljska i tako je treba posma-
trati. Po~eli smo pripreme
za kvalifikacije, i mada bi
bilo dobro pobijediti, rezu-
ltat nije bitan. Volio bih da
navija~i do|u u {to ve}em
broju i pru`e podr{ku repr-
ezentaciji - govori Su{i}.
U subotu je Su{i}
gledao na Grbavici su-
sret izme|u @eljezni~-
ara i ^elika (4:1). Sa
me~a je ponio poziti-
vne dojmove.
- Iznenadio me jako
dobar tempo na Grbavi-
ci. Teren je bio te`ak i tr-
ebalo je dosta snage da se
igra onako. ^elik je imao
svoje {anse, do{li su da
pobijede, ali @eljezni~ar
je bio bolji. Vidjelo se da
u obje ekipe ima solidnih
igra~a - rekao je Su{i}.
Dobar tempo
na Grbavici
Samir Muratovi} i El-
vir Rahimi} su u jednom
trenutku najavili opra{ta-
nje od reprezentacije, pa su
se predomislili, i obojica su
pozvana za me~ sa Ganom.
- Obojica imaju po 34
godine. Igraju na zahtje-
vnim mjestima i vjerova-
tno ih ne}u zajedno kori-
stiti, ali obojica mogu dati
jo{ mnogo reprezentaciji.
Meni trebaju svi igra~i koji
}e koristiti dr`avnom ti-
mu. Ne}u nikome dozvoli-
ti da se oprosti - ka`e Su{i}.
Ne}u dozvoliti opro{taje
Nije me strah debija
Su{i}: Malo vremena za uigravanje
sport
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 32 33
PREMIJER LIGA @eljezni~ar savladao ^elik na Grbavici
Publika u`ivala na otvaranju
Izvrsna atmosfera, pet golova, mno{tvo {ansi u duelu starih rivala
Navija~i @eljezni~ara
mogli bi u`ivati ovog pro-
lje}a ako na Grbavici budu
gledali utakmice poput one
u kojoj su njihovi ljubimci
nadigrali ^elik, 4:1.
Solidna uigranost
Izuzetna atmosfera, pre-
puna ju`na tribina sa „M-
anijacima“, veliki broj „Ro-
bija{a“ na suprotnoj strani,
pet golova, jo{ najmanje to-
liko stopostotnih prilika na
obje strane. Za Premijer li-
gu BiH i vi{e nego dovoljno
za pohvalu.
- Ako uzmemo u obzir
da je utakmica igrana po
te{kom terenu, da je prva u
nastavku sezone, onda je
ono {to se de{avalo na tere-
nu bilo vi{e nego zanimlji-
vo.
Rezultat nije ba{ realan,
jer nismo bili toliko bolji,
moglo je biti 4:2 ili 5:3 - re-
kao je nakon utakmice tre-
ner @eljezni~ara Amar
Osim.
Mo`da i vi{e od rezulta-
ta stru~ni {tab mo`e rado-
vati odli~na fizi~ka sprema
ekipe, te solidna uigranost.
Bekri}, Bu~an, M. Be{lija i
Me{anovi} izvrsno su ko-
mbinirali, asistirali, po-
ga|ali, a talentirani Vi{}a
je, kako je utakmica proti-
cala, bio sve bolji.
Pune tribine
Pored Vi{}e, debitirao je
i golman Bo`idar Ra-
do{evi}, istakav{i se izvr-
snom intervencijom u pr-
vom dijelu kada je spasio
gol nakon udarca Obu}e.
- S obzirom da su svoju
prvu utakmicu u @eljez-
ni~aru igrali pred punim tr-
ibinama, dosta su pokazali.
Vi{}a je na po~etku bio ma-
lo izgubljen, poslije je
do{ao sebi, a Rado{evi} nas
je spasio kod 1:0, tako da
mo`emo biti zadovoljni nji-
hovim nastupom - govori
Osim.
Alen Me{anovi} izbio je
na vode}e mjesto liste stri-
jelaca sa 10 postignutih go-
lova, iskusnom majstoru
bilo je dovoljno da na tere-
nu provede samo 62 minute
i zabije dva gola.
Osim se odlu~io da ga
zamijeni kako bi ga
sa~uvao za derbi u [irokom
Brijegu.
Z. [.
Gostovanje u [irokom
Brijegu mo`e donijeti
mnogo @eljezni~aru, u
slu~aju eventualne pobje-
de na Pecari „Plavi“ bi se
uklju~ili ~ak i u borbu za
titulu.
- Polako, odigrali smo
samo jednu utakmicu, ko-
ja ne mora ni{ta zna~iti.
Na Pecari smo obi~no
imali dobre uslove za igru,
kvalitetan teren, protivni-
ka koji se nadigrava, tako
da bi utakmica trebala biti
zanimljiva - govori Osim.
Derbi na Pecari
Prvi pogodak Me{anovi}a u „~etiri ~ina“
Vele` nakon poraza u Travniku
Kako igrati kad 65 minuta
ima{ fudbalera manje?
Fudbaleri Vele-
`a na otvaranju pr-
oljetnog dijela pr-
venstva upisali su
poraz. Iako su „R-
o|eni’’ u Travnik
otputovali puni op-
timizma, imali i ve-
liku podr{ku svojih
navija~a na stadio-
nu Pirota, na kraju
su ostali kratkih ru-
kava (1:2).
- Kako igrati
kad 65 minuta ima{
igra~a manje. Ovo
nije prvi put da
nam se ovakve stva-
ri de{avaju, ne zn-
am koja druga eki-
pa u Premijer ligi BiH se
mo`e „pohvaliti“ da su joj
napada~a, prvog strijelca li-
ge D`afi}a, isklju~ili dva
puta u 16 kola.
Uvijek isti~em kako nije
sve lo{e u Premijer ligi, ka-
ko se bolje igra, sudi..., a
onda osjetimo na svojoj
ko`i kako to nije tako, jer se
na{ fudbal u pet minuta vr-
ati u sivilo. Da bude gore,
imamo utisak da smo i por-
ed svega mogli ostati nepo-
ra`eni - rekao je trener Ve-
le`a Abdulah Ibrakovi}.
F. I.
„Ro|eni“ su imali veliku podr{ku
navija~a (Foto: I. Isovi})
Da sre}a ba{ uvijek i ne
prati hrabre, pokazao je i
subotnji duel ^elika na Gr-
bavici protiv @elje, koji je i
drugi put ove sezone savla-
dao zeni~kog premijerli-
ga{a.
„Crveno-crni“ su po-
ku{ali otvorenom igrom
do}i do `eljenog cilja, ma-
kar boda, ali su na kraju
do`ivjeli visok poraz.
- Nisam pobornik da se
branim na gostovanjima, pa
da pred sami kraj dobijem
gol i pitam se gdje sam bio,
{ta sam radio. Mada, sada,
nakon ~etiri primljena gola,
mo`e se ~ovjek zapitati i da
li je bolje bilo da smo se br-
anili.
^injenica je da je pobje-
da doma}ina zaslu`ena, ali i
rezultat previsok za stanje
na samom terenu - ka`e tre-
ner Omer Kopi}.
Strateg Zeni~ana imao
je dosta primjedbi na ra~un
svoje ekipe.
- Nismo sebi smjeli do-
pustiti dekoncentraciju i da
u fini{u primimo dva gola.
Problema smo imali na bo-
kovima, u veznom redu ni-
smo bili dovoljno agresivni
i ~vrsti, {to }emo svakako
poku{ati otkloniti do uta-
kmice s Rudarom - poru~io
je Kopi}.
V. B.
Markovi} u duelu s Popovi}em
Omer Kopi} o porazu na Grbavici
Vezni red nije bio dovoljno agresivan
Po dolasku u Tuzlu tre-
ner Vlatko Glava{ je naja-
vio da }e sve u~initi da Slo-
boda opstane u ligi, a da
ne}e ostati samo na ri-
je~ima pokazao je u subo-
tu, kada su na otvaranju
proljetne polusezone nje-
govi fudbaleri u derbiju sa-
vladali Sarajevo sa 3:1.
Junak na terenu bio je
novajlija Damir Smajlovi},
koji je sa dva pogotka tor-
pedovao goste.
- Nemam apsolutno ni-
kakvu zamjerku na moje
momke. Svi do jednog su
odigrali onako kako samza-
mislio. Ovom smo pobje-
dom pokazali da imamo i
snage i znanja za bolji pla-
sman - rekao je Glava{, koji
planira nakratko otputovati
u Njema~ku te u srijedu
po~eti sa pripremama pred
gostovanje u Lakta{ima.
Radost pobjede pomu-
tili su navija~ki incidenti
koje nije uspjelo sprije~iti
ni jako osiguranje. Iz Slo-
bode nagla{avaju da se
umjesto 150, koliko je mje-
sta prema propisima bilo
predvi|eno za gostuju}e
navija~e, na stadionu poja-
vilo oko 400 pristalica bor-
do tima, te da je incident
eskalirao nakon {to je sa tr-
ibine D, gdje su se oni na-
lazili, ba~ena baklja.
Prekid me~a je trajao
osam minuta, po~upani su
ograda i nekoliko sjedalica,
pa iz Slobode planiraju upu-
titi zahtjev za nadoknadu
{tete. Prema dostupnim inf-
ormacijama, u neredima je
lak{e povrije|eno pet polica-
jaca te po dvojica navija~a
Slobode i Sarajeva. E. M.
Sloboda sjajno otvorila polusezonu
Glava{ ispunjava obe}anje
Pokazali smo da imamo snage za bolji plasman, ka`e trener
Tuzlaka nakon pobjede nad Sarajevom
Sa me~a na Tu{nju: Smajlovi} posti`e tre}i pogodak Slobode (Foto: A. Bajri})
Olimpik slavio u Modri~i
Bitna su samo tri boda
Prva utakmica uvijek te{ka, ka`e golman Vrani}
Da su u Olimpiku imali
pravo kada su govorili da
ne o~ekuju lagana tri boda
protiv Modri~e, pokazala je
subotnja utakmica. Oli-
mpik jeste pobijedio i do-
ma}in nije imao previ{e
{ansi, ali ipak se ne mo`e
re}i kako je to bio tek treni-
ng za igra~e trenera Edina
Prlja~e. Naravno, minima-
lnih 1:0 vi{e je nego dovo-
ljno Sarajlijama.
- Bio je te`ak teren, ali
bitno je da smo igrali koli-
ko nam treba. Mislim da
Modri~a nema kvalitet za
ovaj rang takmi~enja - ka`e
~uvar mre`e Olimpika Dra-
gan Vrani}.
I on je svjestan kako to
nije bila predstava za
pam}enje, ali zadovoljan je
kranjim ishodom susreta.
- To je bila prva utakmi-
ca nakon prvenstvene pau-
ze. Kao i obi~no, bilo je ja-
ko te{ko na otvaranju sezo-
ne. Ipak, nama su najbitni-
ja tri boda koja smo osvoji-
li i sigurnost koju }emo do-
biti. Sada bi bilo jako dobro
da ovu pobjedu nad Mo-
dri~om potvrdimo u nare-
dnom kolu, kada nam u go-
ste dolazi Vele` - nada se
Vrani}. N. D.
Borba za loptu Savi}a (Modri~a) i ]ulova (Olimpik) (Foto: J. Had`i})
Modri~a podbacila protiv Olimpika
Nerealne ambicije doma}ih
Poraz protiv Olimpika
(0:1) potvrdio je trenutnu
vrijednost Modri~e Maxi-
me. Uduelu dva slaba rivala
gosti su bili manje slabi i za-
slu`eno su slavili. O~ekiva-
nja da }e poletarci Modri~e
Marinkovi}, Tomi}, Radi},
Koji}, Todorovi}... mo}i na-
doknaditi one koji su oti{li,
o~ito su bila nerealna.
- I pored na{ih proble-
ma, nadao sam se da
mo`emo dobiti Olimpik
koji je do{ao nekompletan.
Me|utim, ispostavilo se da
su nadanja bila neosnovana
- ka`e trener Marko Stoji} i
nagla{ava da je, pored ne-
dostatka kvaliteta, bilo pri-
mjetno da je njegov tim,
zbog neodra|enih pripre-
ma, slabo fizi~ki pripre-
mljen. S. M. Duel Radulovi}a (Modri~a) i Suba{i}a (Olimpik) (Foto: J. Had`i})
Kada je Milan Mumi-
novi} u sudijskom vreme-
nu prvog poluvremena po-
godio mre`u doma}ina za
izjedna~enje protiv Slobo-
de na Tu{nju, izgledalo je
da bi Sarajevo moglo napr-
aviti ne{to vi{e u prvomko-
lu nastavka premijerliga{ke
sezone. Ipak, sve je ostalo
na tome, pa je bordo timna
konto upisao ~etvrti prve-
nstveni poraz.
Trener Sarajeva Me-
hmed Janjo{ ne krije da je
od ovog susreta o~ekivao
mnogo, ali ne misli da je
poraz tragedija.
- Bilo bi lijepo da smo
nastavak sezone otvorili
dobrim rezultatom, ali ni-
smo uspjeli u tim nakana-
ma. Imali smo prilike, ni-
smo ih iskoristili i izgubili
smo zaslu`eno. Sloboda je
nekako vi{e `eljela pobje-
du. Unijeli su vi{e sebe u
utakmicu.
Mo`da su ~ak malo pre-
tjerali s o{trom ili grubom
igrom, ali to ne umanjuje
njihovu pobjedu. Nikako
ne `elim minimizirati nji-
hov trijumf - ka`e Janjo{.
Ambicije Sarajeva na-
kon poraza u Tuzli nisu pr-
omijenjene. Borba za mje-
sto koje bi obezbijedilo
izlazak u Evropu se nasta-
vlja, pa u tom smjeru stva-
ri `eli usmjeriti i sam tre-
ner Janjo{.
- Moramo izvu}i pouke
iz ove utakmice i i}i dalje.
[to prije treba zaboraviti
poraz i okrenuti se nasta-
vku prvenstva. Mo`da je
bolje da nam se ovo desilo
na po~etku. Ve} gledamo
prema narednoj utakmici
u kojoj igramo protiv Mo-
dri~e - naglasio je prvi str-
ateg tima s Ko{eva. N. D.
Sarajevo izgubilo na Tu{nju
Janjo{: Imali
su ve}u `elju
Iako su igrali malo o{trije, pobjedi Tuzlaka nema
zamjerke, ka`e trener bordo tima
Detalj s me~a: Ihtijarevi} u akciji
Kormilar Sarajeva ni-
je se htio osvrtati na indi-
vudualne gre{ke koje su
njegovi igra~i napravili,
posebno kod drugog gola.
- Nikoga ne izdvajam
ni u dobru ni u zlu. Ovo
je poraz kolektiva i to ta-
ko moramo prihvatiti -
rekao je Janjo{.
Poraz kolektiva
Nogometa{i Travnika
te`e od o~ekivanog ostvari-
li su vrijednu pobjedu (2:1)
protiv Vele`a koji se na Pir-
oti pokazao kao tvrd orah.
Mada su Travni~ani krenu-
li furiozno i nakon ranog
vodstva propustili jo{ pet
izglednih prilika, od 25.
minuta, kada je kod gostiju
isklju~en D`afi}, „Veziri“
su naprosto stali.
Umjesto da iskoristi
igra~a vi{e, ekipa trenera
Ned`ada Selimovi}a dozvo-
lila je sebi opu{tanje, {to su
gosti iskoristili i na odmor
se oti{lo sa rezultatom 1:1.
U nastavku je Travnik stva-
rao prilike koje je golman
Vele`a Had`i|ulbi} bravur-
ozno zaustavljao, ali je sto-
per Ribi} ipak postigao po-
godak za va`nu pobjedu.
- @elim ~estitati svojim
momcima {to su po onako
te{kom i mekanom terenu
smogli snage da do|u do
pobjede. Moram ista}i da je
i ovaj put zakazala realiza-
cija iz vrlo povoljnih prili-
ka, ali je i golman Had`i-
|ulbi} ~inio ~uda - rekao je
Selimovi}. S. P.
Duel ]uri}a i Kajtaza (Foto: S. Pinjo)
Travnik te{ko do pobjede protiv Vele`a
Slaba realizacija „Vezira“
sport
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 32 33
PREMIJER LIGA @eljezni~ar savladao ^elik na Grbavici
Publika u`ivala na otvaranju
Izvrsna atmosfera, pet golova, mno{tvo {ansi u duelu starih rivala
Navija~i @eljezni~ara
mogli bi u`ivati ovog pro-
lje}a ako na Grbavici budu
gledali utakmice poput one
u kojoj su njihovi ljubimci
nadigrali ^elik, 4:1.
Solidna uigranost
Izuzetna atmosfera, pre-
puna ju`na tribina sa „M-
anijacima“, veliki broj „Ro-
bija{a“ na suprotnoj strani,
pet golova, jo{ najmanje to-
liko stopostotnih prilika na
obje strane. Za Premijer li-
gu BiH i vi{e nego dovoljno
za pohvalu.
- Ako uzmemo u obzir
da je utakmica igrana po
te{kom terenu, da je prva u
nastavku sezone, onda je
ono {to se de{avalo na tere-
nu bilo vi{e nego zanimlji-
vo.
Rezultat nije ba{ realan,
jer nismo bili toliko bolji,
moglo je biti 4:2 ili 5:3 - re-
kao je nakon utakmice tre-
ner @eljezni~ara Amar
Osim.
Mo`da i vi{e od rezulta-
ta stru~ni {tab mo`e rado-
vati odli~na fizi~ka sprema
ekipe, te solidna uigranost.
Bekri}, Bu~an, M. Be{lija i
Me{anovi} izvrsno su ko-
mbinirali, asistirali, po-
ga|ali, a talentirani Vi{}a
je, kako je utakmica proti-
cala, bio sve bolji.
Pune tribine
Pored Vi{}e, debitirao je
i golman Bo`idar Ra-
do{evi}, istakav{i se izvr-
snom intervencijom u pr-
vom dijelu kada je spasio
gol nakon udarca Obu}e.
- S obzirom da su svoju
prvu utakmicu u @eljez-
ni~aru igrali pred punim tr-
ibinama, dosta su pokazali.
Vi{}a je na po~etku bio ma-
lo izgubljen, poslije je
do{ao sebi, a Rado{evi} nas
je spasio kod 1:0, tako da
mo`emo biti zadovoljni nji-
hovim nastupom - govori
Osim.
Alen Me{anovi} izbio je
na vode}e mjesto liste stri-
jelaca sa 10 postignutih go-
lova, iskusnom majstoru
bilo je dovoljno da na tere-
nu provede samo 62 minute
i zabije dva gola.
Osim se odlu~io da ga
zamijeni kako bi ga
sa~uvao za derbi u [irokom
Brijegu.
Z. [.
Gostovanje u [irokom
Brijegu mo`e donijeti
mnogo @eljezni~aru, u
slu~aju eventualne pobje-
de na Pecari „Plavi“ bi se
uklju~ili ~ak i u borbu za
titulu.
- Polako, odigrali smo
samo jednu utakmicu, ko-
ja ne mora ni{ta zna~iti.
Na Pecari smo obi~no
imali dobre uslove za igru,
kvalitetan teren, protivni-
ka koji se nadigrava, tako
da bi utakmica trebala biti
zanimljiva - govori Osim.
Derbi na Pecari
Prvi pogodak Me{anovi}a u „~etiri ~ina“
Vele` nakon poraza u Travniku
Kako igrati kad 65 minuta
ima{ fudbalera manje?
Fudbaleri Vele-
`a na otvaranju pr-
oljetnog dijela pr-
venstva upisali su
poraz. Iako su „R-
o|eni’’ u Travnik
otputovali puni op-
timizma, imali i ve-
liku podr{ku svojih
navija~a na stadio-
nu Pirota, na kraju
su ostali kratkih ru-
kava (1:2).
- Kako igrati
kad 65 minuta ima{
igra~a manje. Ovo
nije prvi put da
nam se ovakve stva-
ri de{avaju, ne zn-
am koja druga eki-
pa u Premijer ligi BiH se
mo`e „pohvaliti“ da su joj
napada~a, prvog strijelca li-
ge D`afi}a, isklju~ili dva
puta u 16 kola.
Uvijek isti~em kako nije
sve lo{e u Premijer ligi, ka-
ko se bolje igra, sudi..., a
onda osjetimo na svojoj
ko`i kako to nije tako, jer se
na{ fudbal u pet minuta vr-
ati u sivilo. Da bude gore,
imamo utisak da smo i por-
ed svega mogli ostati nepo-
ra`eni - rekao je trener Ve-
le`a Abdulah Ibrakovi}.
F. I.
„Ro|eni“ su imali veliku podr{ku
navija~a (Foto: I. Isovi})
Da sre}a ba{ uvijek i ne
prati hrabre, pokazao je i
subotnji duel ^elika na Gr-
bavici protiv @elje, koji je i
drugi put ove sezone savla-
dao zeni~kog premijerli-
ga{a.
„Crveno-crni“ su po-
ku{ali otvorenom igrom
do}i do `eljenog cilja, ma-
kar boda, ali su na kraju
do`ivjeli visok poraz.
- Nisam pobornik da se
branim na gostovanjima, pa
da pred sami kraj dobijem
gol i pitam se gdje sam bio,
{ta sam radio. Mada, sada,
nakon ~etiri primljena gola,
mo`e se ~ovjek zapitati i da
li je bolje bilo da smo se br-
anili.
^injenica je da je pobje-
da doma}ina zaslu`ena, ali i
rezultat previsok za stanje
na samom terenu - ka`e tre-
ner Omer Kopi}.
Strateg Zeni~ana imao
je dosta primjedbi na ra~un
svoje ekipe.
- Nismo sebi smjeli do-
pustiti dekoncentraciju i da
u fini{u primimo dva gola.
Problema smo imali na bo-
kovima, u veznom redu ni-
smo bili dovoljno agresivni
i ~vrsti, {to }emo svakako
poku{ati otkloniti do uta-
kmice s Rudarom - poru~io
je Kopi}.
V. B.
Markovi} u duelu s Popovi}em
Omer Kopi} o porazu na Grbavici
Vezni red nije bio dovoljno agresivan
Po dolasku u Tuzlu tre-
ner Vlatko Glava{ je naja-
vio da }e sve u~initi da Slo-
boda opstane u ligi, a da
ne}e ostati samo na ri-
je~ima pokazao je u subo-
tu, kada su na otvaranju
proljetne polusezone nje-
govi fudbaleri u derbiju sa-
vladali Sarajevo sa 3:1.
Junak na terenu bio je
novajlija Damir Smajlovi},
koji je sa dva pogotka tor-
pedovao goste.
- Nemam apsolutno ni-
kakvu zamjerku na moje
momke. Svi do jednog su
odigrali onako kako samza-
mislio. Ovom smo pobje-
dom pokazali da imamo i
snage i znanja za bolji pla-
sman - rekao je Glava{, koji
planira nakratko otputovati
u Njema~ku te u srijedu
po~eti sa pripremama pred
gostovanje u Lakta{ima.
Radost pobjede pomu-
tili su navija~ki incidenti
koje nije uspjelo sprije~iti
ni jako osiguranje. Iz Slo-
bode nagla{avaju da se
umjesto 150, koliko je mje-
sta prema propisima bilo
predvi|eno za gostuju}e
navija~e, na stadionu poja-
vilo oko 400 pristalica bor-
do tima, te da je incident
eskalirao nakon {to je sa tr-
ibine D, gdje su se oni na-
lazili, ba~ena baklja.
Prekid me~a je trajao
osam minuta, po~upani su
ograda i nekoliko sjedalica,
pa iz Slobode planiraju upu-
titi zahtjev za nadoknadu
{tete. Prema dostupnim inf-
ormacijama, u neredima je
lak{e povrije|eno pet polica-
jaca te po dvojica navija~a
Slobode i Sarajeva. E. M.
Sloboda sjajno otvorila polusezonu
Glava{ ispunjava obe}anje
Pokazali smo da imamo snage za bolji plasman, ka`e trener
Tuzlaka nakon pobjede nad Sarajevom
Sa me~a na Tu{nju: Smajlovi} posti`e tre}i pogodak Slobode (Foto: A. Bajri})
Olimpik slavio u Modri~i
Bitna su samo tri boda
Prva utakmica uvijek te{ka, ka`e golman Vrani}
Da su u Olimpiku imali
pravo kada su govorili da
ne o~ekuju lagana tri boda
protiv Modri~e, pokazala je
subotnja utakmica. Oli-
mpik jeste pobijedio i do-
ma}in nije imao previ{e
{ansi, ali ipak se ne mo`e
re}i kako je to bio tek treni-
ng za igra~e trenera Edina
Prlja~e. Naravno, minima-
lnih 1:0 vi{e je nego dovo-
ljno Sarajlijama.
- Bio je te`ak teren, ali
bitno je da smo igrali koli-
ko nam treba. Mislim da
Modri~a nema kvalitet za
ovaj rang takmi~enja - ka`e
~uvar mre`e Olimpika Dra-
gan Vrani}.
I on je svjestan kako to
nije bila predstava za
pam}enje, ali zadovoljan je
kranjim ishodom susreta.
- To je bila prva utakmi-
ca nakon prvenstvene pau-
ze. Kao i obi~no, bilo je ja-
ko te{ko na otvaranju sezo-
ne. Ipak, nama su najbitni-
ja tri boda koja smo osvoji-
li i sigurnost koju }emo do-
biti. Sada bi bilo jako dobro
da ovu pobjedu nad Mo-
dri~om potvrdimo u nare-
dnom kolu, kada nam u go-
ste dolazi Vele` - nada se
Vrani}. N. D.
Borba za loptu Savi}a (Modri~a) i ]ulova (Olimpik) (Foto: J. Had`i})
Modri~a podbacila protiv Olimpika
Nerealne ambicije doma}ih
Poraz protiv Olimpika
(0:1) potvrdio je trenutnu
vrijednost Modri~e Maxi-
me. Uduelu dva slaba rivala
gosti su bili manje slabi i za-
slu`eno su slavili. O~ekiva-
nja da }e poletarci Modri~e
Marinkovi}, Tomi}, Radi},
Koji}, Todorovi}... mo}i na-
doknaditi one koji su oti{li,
o~ito su bila nerealna.
- I pored na{ih proble-
ma, nadao sam se da
mo`emo dobiti Olimpik
koji je do{ao nekompletan.
Me|utim, ispostavilo se da
su nadanja bila neosnovana
- ka`e trener Marko Stoji} i
nagla{ava da je, pored ne-
dostatka kvaliteta, bilo pri-
mjetno da je njegov tim,
zbog neodra|enih pripre-
ma, slabo fizi~ki pripre-
mljen. S. M. Duel Radulovi}a (Modri~a) i Suba{i}a (Olimpik) (Foto: J. Had`i})
Kada je Milan Mumi-
novi} u sudijskom vreme-
nu prvog poluvremena po-
godio mre`u doma}ina za
izjedna~enje protiv Slobo-
de na Tu{nju, izgledalo je
da bi Sarajevo moglo napr-
aviti ne{to vi{e u prvomko-
lu nastavka premijerliga{ke
sezone. Ipak, sve je ostalo
na tome, pa je bordo timna
konto upisao ~etvrti prve-
nstveni poraz.
Trener Sarajeva Me-
hmed Janjo{ ne krije da je
od ovog susreta o~ekivao
mnogo, ali ne misli da je
poraz tragedija.
- Bilo bi lijepo da smo
nastavak sezone otvorili
dobrim rezultatom, ali ni-
smo uspjeli u tim nakana-
ma. Imali smo prilike, ni-
smo ih iskoristili i izgubili
smo zaslu`eno. Sloboda je
nekako vi{e `eljela pobje-
du. Unijeli su vi{e sebe u
utakmicu.
Mo`da su ~ak malo pre-
tjerali s o{trom ili grubom
igrom, ali to ne umanjuje
njihovu pobjedu. Nikako
ne `elim minimizirati nji-
hov trijumf - ka`e Janjo{.
Ambicije Sarajeva na-
kon poraza u Tuzli nisu pr-
omijenjene. Borba za mje-
sto koje bi obezbijedilo
izlazak u Evropu se nasta-
vlja, pa u tom smjeru stva-
ri `eli usmjeriti i sam tre-
ner Janjo{.
- Moramo izvu}i pouke
iz ove utakmice i i}i dalje.
[to prije treba zaboraviti
poraz i okrenuti se nasta-
vku prvenstva. Mo`da je
bolje da nam se ovo desilo
na po~etku. Ve} gledamo
prema narednoj utakmici
u kojoj igramo protiv Mo-
dri~e - naglasio je prvi str-
ateg tima s Ko{eva. N. D.
Sarajevo izgubilo na Tu{nju
Janjo{: Imali
su ve}u `elju
Iako su igrali malo o{trije, pobjedi Tuzlaka nema
zamjerke, ka`e trener bordo tima
Detalj s me~a: Ihtijarevi} u akciji
Kormilar Sarajeva ni-
je se htio osvrtati na indi-
vudualne gre{ke koje su
njegovi igra~i napravili,
posebno kod drugog gola.
- Nikoga ne izdvajam
ni u dobru ni u zlu. Ovo
je poraz kolektiva i to ta-
ko moramo prihvatiti -
rekao je Janjo{.
Poraz kolektiva
Nogometa{i Travnika
te`e od o~ekivanog ostvari-
li su vrijednu pobjedu (2:1)
protiv Vele`a koji se na Pir-
oti pokazao kao tvrd orah.
Mada su Travni~ani krenu-
li furiozno i nakon ranog
vodstva propustili jo{ pet
izglednih prilika, od 25.
minuta, kada je kod gostiju
isklju~en D`afi}, „Veziri“
su naprosto stali.
Umjesto da iskoristi
igra~a vi{e, ekipa trenera
Ned`ada Selimovi}a dozvo-
lila je sebi opu{tanje, {to su
gosti iskoristili i na odmor
se oti{lo sa rezultatom 1:1.
U nastavku je Travnik stva-
rao prilike koje je golman
Vele`a Had`i|ulbi} bravur-
ozno zaustavljao, ali je sto-
per Ribi} ipak postigao po-
godak za va`nu pobjedu.
- @elim ~estitati svojim
momcima {to su po onako
te{kom i mekanom terenu
smogli snage da do|u do
pobjede. Moram ista}i da je
i ovaj put zakazala realiza-
cija iz vrlo povoljnih prili-
ka, ali je i golman Had`i-
|ulbi} ~inio ~uda - rekao je
Selimovi}. S. P.
Duel ]uri}a i Kajtaza (Foto: S. Pinjo)
Travnik te{ko do pobjede protiv Vele`a
Slaba realizacija „Vezira“
sport
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 34
Gri{~uk - Ga{imov
(Ben-Oni)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5
d6 5.Sc3 exd5 6.cxd5 g6 7.g3
Lg7 8.Lg2 0-0 9.0-0 Te8
10.Lf4 Sa6 11.Te1 Lg4
12.Db3 Sh5 13.Lg5 Dd7
14.Sd2 h6 15.Le3 Lf5 16.Sc4
Sb4 17.Tac1 Tab8 18.a4 b6
19.Sb5 Lf8 20.Ld2 a6
21.Sbxd6 b5 22.Sxe8 bxc4
23.Dxc4 Txe8 24.Lxb4 cxb4
25.e4 Lg4 26.e5 Df5 27.e6
fxe6 28.dxe6 Le7 29.f3 Lh3
30.g4 Dg5 31.Lxh3 Sf4
32.Lf1 Tf8 33.Dc7 h5 34.De5
Dh4 35.Te4 Sh3+ 36.Lxh3
Dxh3 37.Dg3 hxg4 38.Dxh3
gxh3 39.Kf2 Td8 40.Ke2 1-0
Gri{~uk - Topalov
(Damina indijka)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6
4.g3 La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2
Le7 7.Sc3 0-0 8.Tc1 La3
9.Tc2 Sc6 10.Lg5 h6 11.Lxf6
Dxf6 12.Lg2 d5 13.0-0 dxc4
14.bxc4 Tad8 15.Td2 Lb4
16.Db3 Lxc3 17.Dxc3 Sa5
18.c5 Sc4 19.Tc2 bxc5
20.Db3 cxd4 21.Txc4 Tb8
22.Dc2 Lxc4 23.Dxc4 e5
24.Dxc7 Tfe8 25.Dxa7 Tb2
26.Te1 g6 27.a4 Td8 28.Da5
e4 29.Sd2 e3 30.fxe3 d3
31.Se4 De7 32.exd3 Txd3
33.Da8+ Kg7 34.Dc6 f5
35.Sf2 Tdd2 36.Dc3+ Kh7
37.Tf1 Tbc2 38.Db3 Tb2
39.Dc3 Tbc2 40.Db3 Tb2
41.Dc4 h5 42.Df4 Te2
43.Lf3 Tec2 44.Sd3 Ta2
45.Sb4 Txa4 46.Sxc2 Txf4
47.gxf4 Kh6 48.Tb1 De6
49.Te1 Da2 50.Sd4 h4
51.Le2 g5 52.fxg5+ Kxg5
53.Tf1 Kg6 54.Txf5 Db1+
55.Tf1 De4 56.Kf2 1-0
Topalov - Geljfand
(Ruska)
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6
4.Sf3 Sxe4 5.Sc3 Sxc3
6.dxc3 Le7 7.Le3 0-0 8.Dd2
Sd7 9.0-0-0 Te8 10.h4 c6
11.h5 h6 12.Kb1 Sf6 13.Ld3
Lf8 14.Tdg1 Sg4 15.Lf4
Df6 16.Sh2 Sxh2 17.Txh2
Lf5 18.Lxf5 Dxf5 19.g4 De4
20.g5 hxg5 21.Lxg5 De2
22.Dxe2 Txe2 23.Le3 Txe3
24.fxe3 Te8 25.Th3 Te6
26.c4 Le7 27.Tf3 Te5
28.Tgf1 Txh5 29.Txf7 Te5
30.T7f3 Lf6 31.c3 Te4
32.Txf6 gxf6 33.Txf6 Txe3
34.Txd6 Kf7 35.Kc2 Te2+
36.Kb3 Ke7 37.Td4 c5
38.Td3 b6 39.Ka3 Tc2
40.Td5 a5 41.Td3 Th2
42.b3 Tc2 43.Ka4 Txa2+
44.Kb5 Tb2 45.Kxb6 a4
46.Kxc5 Txb3 47.Kc6 a3
48.c5 Ke8 49.Th3 a2
50.Th8+ Ke7 51.Ta8 Tb2
52.Kc7 Tc2 53.c6 Tb2 54.c4
Tc2 55.Ta6 Tb2 56.c5 Ke6
57.Ta5 Tc2 58.Kb7 Tb2+
59.Kc8 Ke7 60.c7 Ke8
61.Txa2 Txa2 62.Kb7 1-0
Aronjan- Ga{imov
(Ben-Oni)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5
4.d5 d6 5.Sc3 exd5 6.cxd5 g6
7.Lf4 a6 8.a4 Lg7 9.h3 0-0
10.e3 Se8 11.Le2 Sd7 12.0-0
De7 13.Te1 h6 14.a5 Sc7
15.Tc1 f5 16.Db3 g5 17.Lg3
Tb8 18.Sa4 b5 19.axb6 Sa8
20.Ta1 Saxb6 21.Sc3 Sa8
22.Dc2 Sc7 23.Lc4 Tb4
24.b3 Sf6 25.Ta5 Sd7 26.Sa4
Kh8 27.Sb2 Tb6 28.Td1
Sb5 29.Ld3 Sc3 30.Td2 Se4
31.Lxe4 fxe4 32.Se1 Lxb2
33.Dxb2+ Kg8 34.Sc2 Sf6
35.Sa3 Se8 36.Sc4 Tb5
37.Ta4 h5 38.Sa5 h4 39.Lh2
Lf5 40.Sc6 Db7 41.b4 Ld7
42.Dc2 Lf5 43.bxc5 Txc5
44.Dd1 Tb5 45.Ta1 Lc8
46.Tc1 Lf5 47.Sd8 De7
48.Se6 Lxe6 49.dxe6 Dxe6
50.Lxd6 Sxd6 51.Txd6 Df5
52.Dh5 Tb7 53.Tg6+ Tg7
54.Th6 Th7 55.Txh7 Dxh7
56.Dxg5+ Dg7 57.Dxh4
Dg6 58.Tc5 1-0
Sokolov - Kogan
(Vol{ki gambit)
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5
4.Sf3 Da5+ 5.Ld2 b4
6.Lg5 d6 7.Sbd2 g6 8.e4
Lg7 9.h3 h6 10.Le3 0-0
11.Ld3 Dc7 12.Sf1 e6
13.Dd2 Te8 14.Sg3 exd5
15.exd5 Sbd7 16.0-0 Kh7
17.Tae1 Sf8 18.Kh1 Ld7
19.Sh2 Sg8 20.h4 Dd8
21.h5 Dh4 22.Kg1 Lg4
23.Lf4 Txe1 24.Txe1 Td8
25.hxg6+ fxg6 26.Se4 Lf5
27.Lg3 De7 28.Sxd6
Dxe1+ 29.Dxe1 Lxd3
30.De3 Lxc4 31.Sxc4
Txd5 32.Le5 1-0
Ko`ul - Brki}
(Grinfeldova indijka)
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5
4.cxd5 Sxd5 5.e4 Sxc3
6.bxc3 Lg7 7.Sf3 c5 8.Tb1
0-0 9.Le2 cxd4 10.cxd4
Da5+ 11.Ld2 Dxa2 12.0-0
Lg4 13.Lg5 h6 14.Le3 Sc6
15.d5 Lxf3 16.Lxf3 Se5
17.Txb7 a5 18.Ld4 e6
19.Tb2 Dc4 20.Lxe5 Lxe5
21.Tc2 Db3 22.Le2 exd5
23.exd5 a4 24.d6 Tfc8
25.Txc8+ Txc8 26.d7 Td8
27.Dc1 a3 28.Lc4 Da4
29.La2 Txd7 30.Dxh6 Dc2
31.Dh3 Td3 32.Lb1 Txh3
33.Lxc2 Th4 34.g3 Tb4
35.Lb1 Txb1 36.Txb1 a2
37.Td1 a1D 38.Txa1 Lxa1
39.f4 Kg7 40.Kg2 Ld4
41.Kf3 Kf6 42.h4 Lc3 0-1
Izabrane partije
Problem 452: 1.Ka3 e3 (1...d5
2.Lh7 e3 3.Sb3#) 2.Sb3 Kb1
3.Lh7# 1-0
Studija 452: 1.Le4 a1D (1...Kb8
2.Tb7; 1...h2 2.Tb7) 2.Tb7 De1
3.Tb4 Ka7 4.Sc6 Ka8 (4...Ka6
5.Ld3#) 5.Tb8# 1-0
Problem broj 453 Studija broj 453
A.Herberg, 1960
Bijeli vu~e i dobija
A.Kuznjecov, 1959
Mat u tri poteza
Pored internet turnira
kvalifikacijskog karaktera,
putem koga }e pobjednik
dobiti pravo direktnog
u~e{}a na majskom turni-
ru „Bosna 2010“ i pla}ene
sve tro{kove, [K Bosna
ostvario je jo{ jedan orga-
nizacijski uspjeh.
Naime, uspostavljena
je saradnja s organizator-
ima superturnira u hola-
ndskom Vajk an Zeu. Kao
organizatori superturnira
s najdu`om tradicijom,
„Bosna 2010“ i „Corus“ iz
Vajk an Zea, dogovorili su
saradnju razmjene igra~a.
Tako }e pobjednik tur-
nira „Bosna 2010“ biti po-
zvan na sudjelovanje na
„Corusu 2011“, dok }e Bo-
sna omogu}iti dvojici igra~a
nominovanih od strane ho-
landskih kolega da se ta-
kmi~e na majskom turniru.
Po{to se u Vajk an Zeu
igraju tri turnira razli~ite
snage, zavisno od rejtinga
pobjednika „Bosne 2010“
naknadno }e biti odlu~eno
u kojoj grupi „Corus“ tur-
nira }e on nastupiti.
Klju~nu ulogu u uspo-
stavljanju ovog dogovora
odigralo je dugogodi{nje
partnerstvo organizatora
„Corusa“ i direktora tur-
nira „Bosna 2010“, vele-
majstora Ivana Sokolova.
Ina~e, do sada se za
u~e{}e na majskom pra-
zniku {aha u Sarajevu pri-
javilo 38 igra~a, a prvi no-
sitelj te privremene liste
u~esnika je najbolji nje-
ma~ki velemajstor Arka-
dij Najdi~.
Ususret turniru „Bosna 2010“
Ostvarena saradnja
sa superturnirom
u Vajk an Zeu
Do sada se prijavilo 38 igra~a
Najdi~: Dolazi u Sarajevo
U glavnom gradu Islanda
Rejkjaviku u toku je veliki
open turnir. U~estvuje 104
igra~a iz 22 zemlje svijeta, a
me|u njima je 20 velemajsto-
ra i 17 me|unarodnih ma-
jstora. Oni }e odigrati devet
kola po [vicarskom sistemu.
Prvi nositelj je ukrajinski ve-
lemajstor Vladimir Baklan,
koji je tu ulogu nakon pet
odigranih kola i opravdao.
Naime, ukrajinski vele-
majstor je vode}i i ima 4,5
poena. Na diobi drugog
mjesta je ~ak 10 igra~a sa sa-
mo pola poena zaostatka, a
me|u njima je jedini bh. pr-
edstavnik, velemajstor Ivan
Sokolov. On }e u {estom ko-
lu voditi bijele figure protiv
vode}eg Baklana i poku{at
}e pobjedom preuzeti prvo
mjesto na tabeli.
Poredak nakon 5. kola:
Baklan 4,5, Harika, Kuzubov,
Stefanson, Nataf, Sokolov,
Broman, Danielsen, Karava-
de, Miezis i Torfinson po 4.
Open turnir Rejkjavik 2010.
Ukrajinac Baklan
u vodstvu, Sokolov na
diobi drugog mjesta
Sokolov: Dobar nastup
Slab u~inak na{ih {ahista na turniru Zagreb Open 2010.
Skroman start [ari}a, Runi} podbacio
U Zagrebu se igra me-
|unarodni open turnir. Na A
turniru nastupaju samo 34
igra~a, ali sa vrlo jakim sasta-
vom, jer je 17 u~esnika sa titu-
lom velemajstora, a 13 sa titu-
lom me|unarodnog majstora.
Prvi nositelj turnira je vele-
majstor Zdenko Ko`ul. U vo-
dstvu je ~etvrti nositelj, velema-
jstor Ante Brki}. On je u derbi-
ju tre}eg kola savladao Ko`ula
i tako ostvario stopostotni u~i-
nak. Na{i predstavnici velema-
jstor Ibro [ari} i me|unarodni
majstor Zoran Runi} za sada
igraju ispod o~ekivanja.
[ari}, koji je sedmi nosi-
telj, ali nastupa nakon du`e
pauze, izgubio je u drugom
kolu protiv Ko`ula, ~ime je
znatno umanjio {anse za vi-
sok plasman. [ari} ima 1,5
poen i nalazi se na diobi 11.
mjesta. Runi} je izgubio ~ak
dvije partije u tri kola i sa sa-
mo jednim remijem pri dnu
je turnirske tabele.
[AHOVSKI MOZAIK Zavr{en 27. superturnir u {panskom Linaresu
Topalovu pripao naslov
Dramati~na zavr{nica u kojoj je Bugarin za pola poena pretekao Gri{~uka
Priprema: Muhamed BORI],
me|unarodni majstor
Dramati~na zavr{nica 27.
superturnira u {panskom Li-
naresu donijela je radost
biv{em svjetskom prvaku
Bugarinu Veselinu Topalovu.
Iako je tri kola prije kra-
ja Topalov imao prednost
nad ruskim velemajstorom
Aleksandrom Gri{~ukom od
poen i po, direktni duel i po-
bjeda Gri{~uka, te remi To-
palova, i ponovna pobjeda
Gri{~uka u pretposljednjem
kolu, donijeli su uzbudljiv
rasplet u posljednjem kolu.
Visok rejting
Po{to je Gri{~uk remizirao
s Valeho Ponsom, a Topalov
imao nadmo}nu poziciju sa
Borisom Geljfandom, ~inilo se
da }e bugarski velemajstor la-
ko do}i do pobjede na turniru.
Ali, nakon gre{ke Topalo-
va u vremenskoj oskudici, Ge-
ljfand je imao velike {anse da
spasi partiju, ~ime bi pobjeda
na turniru pripala Gri{~uku.
Na njegovu nesre}u, poslje-
dnji grije{i Geljfand i tako To-
palov postaje pobjednik ovo-
godi{njeg Linaresa.
Treba re}i da je Topalov
zaslu`eno pobijedio, jer je ci-
jeli turnir vodio i pokazivao
najvi{e. O~ito da su nervoza
i predstoje}i aprilski me~ za
titulu prvaka svijeta, koji }e
Topalov imati sa aktuelnim
prvakom svijeta Indijcem
Vi{vanatanom Anandom,
u~inili svoje, pa je Bugarin u
zavr{nici turnira popustio i
dozvolio Gri{~uku da do|e
do velike {anse.
S druge strane, mladom ru-
skom velemajstoru Aleksa-
ndru Gri{~uku treba odati pri-
znanje, jer je jedini bio konku-
rencija Topalovu, i uz malo vi{e
sre}e mogao je ponoviti pro{lo-
godi{nji uspjeh, kada je odnio
pobjedu u Linaresu. Ove godi-
ne superturnir u Linaresu bio
je 21. kategorije FIDE, s pro-
sje~nim rejtingom 2.757 poe-
na, a svi u~esnici imali su rejti-
ng ve}i od 2.700 poena.
Nagradni fond
Prvi nositelj bio je Veselin
Topalov (Bugarska, 2.805), a
igrali su jo{ Levon Aronjan
(Ermenija, 2.781), Boris Ge-
ljfand (Izreal,2.761), Vugar
Ga{imov (Azerbejd`an, 2.7-
59), Aleksandar Gri{~uk (R-
usija, 2.736) i Francisko Vale-
ho Pons ([panija, 2.705). Na-
gradni fond iznosio je 215 hi-
ljada eura, a Topalov je zara-
dio 75 hiljada eura.
Topalov 6,5, Gri{~uk
6, Aronjan 5,5, Valeho,
Geljfand i Ga{imov po 4
Kona~an
poredak
Topalov i Geljfand u dramati~noj partiji posljednjeg kola
oglasi
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. 35
36 Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz ponedjljak, 1. mart/o`ujak 2010. 37
AB
PRIVATNA
INTERNISTI^KA
ORDINACIJA
Dr. Avdija Ba{i}
U ulici A. B. [imi}a 23
Tel.: 660-635, 716-200
Nudi vam:
-kompletan internisti~ki
pregled
-laboratorijska dijagnostika
-ultrazvu~na dijagnostika
-ku}ne posjete
-holter EKG
38 Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. 39
40 Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz
oglasi
INTERNISTI^KA
ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi}
spec. internista
BOLESTI SRCA
I UNUTRA[NJIH
ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled
Ultrazvuk, laboratorija, EKG
NOVO! Ultrazvuk u
ku}noj posjeti
Pozivi za ku}ne posjete i najave
na telefon 710-550;
mobitel 061 177-630
GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30
Contract title:
PRINTING OF „TEME“ MAGAZINE FOR HQ EUFOR, CAMP
BUTMIR, SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA
Publication reference:
EUFOR/2010/001
Theatre Allied Contracting Office (TACO) Sarajevo, intends to award a service
contract for „TEME“ Magazine printing for HQ EUFOR, Butmir Camp. The co-
mplete bidding dossier is available at HQ EUFOR, Butmir Camp, Kr telji, Bldg.
225 and/or can be downloaded from the following website: www.euforbih.org/
- under tenders. The deadline for submission of bids is 23 March 2010, 11:00
hours. Possible additional information or clarifications/questions shall be publi-
shed on a/m website.
Naslov ugovora:
USLUGA STAMPE MAGAZINA „TEME“ ZA HQ EUFOR
BUTMIR CAMP, SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
Referenca objave:
EUFOR /2010/001
Theatre Allied Contracting Office (TACO) Sarajevo namjerava dodijeliti ugovor za
usluge stampe magazina „TEME“ za Glavni Stab EUFOR-a, Kamp Butmir. Komple-
tna tenderska dokumentacija je dostupna u HQ EUFOR, Butmir Camp, Krtelji,
Bldg. 225 i/ili moze biti preuzeta sa sljedece web adrese: www.euforbih.org/ - pod
tenders. Krajnji rok za podnosenje ponuda je 23 Mart 2010, 11:00 sati. Sve mo-
guce dodatne informacije ili pojasnjenja/pitanja bice takodje objavljena na gore
pomenutom web situ.
Prodaja
Alfa 166 2.4 JTD, 2000. god., ful
orpema+registrovana, povoljno.
Tel. 063 405 987, Sarajevo.
Alfa Romeo god. 1995., registro-
van do kraja godine, plin, alarm, ci-
jena 3.600 KM. Tel. 061 106 942.
Auto gume Goodyear,
205760/r16, 4 kom. cijena super. Tel.
061 218 870.
Auto radar detektori Cobra i
Whisteer, xenon kompleti i naviga-
cije za automobile, garancija 1 god.
Tel. 066 271 815.
Autostakla „Rule“, original
{ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugra-
dnjom. Garancija 5 godina. Stup,
Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061
413 317.
BMW 325 i, 2002. god., full opre-
ma, extra, reg. do sept. 2010., cijena
po dogovoru. Tel. 061 030 807.
BMW 525i+plin, god. 1988,
met. siva, reg. do 27. 5. 2010. Tel. 033
553-865, 061 895 017.
BMW 530 D, E60, ajkula, CD,
navigacija, crni, al. felge, xenon, gu-
me m+s, komande na volanu, servi-
sna knjiga, 2004. god., 7 mj. extra
stanje. Tel. 066 364 848.
Bo~nu kosilicu za „Tomu Vinko-
vi}“. Tel. 062 589 135, Kakanj
Citroen Xsara, Picasso, 2003.
god., 2.0 HDI, cijena 8.000 KM. Tel.
062 869 201.
Dijelove za Golf 2, 90. god., 1.3
benzin. Tel. 061 206 689.
Dijelovi za Audija 80 cc, dizela,
povoljno. Tel. 061 311 373.
Fabia 14 MPI, dec. 2000., veliki
serivs, registr., nove gume i akumu-
lator, 7.000 KM. Tel. 062 532 162.
Fabija 1.2 HTP, 2004., klima,
ABS, registrovana. Tel. 061 345 423.
Fiat Punto 1.2 benzin, novi mo-
del, full oprema, cijena 7.900 KM.
Tel. 063 636 454.
Fiat Stilo SW 1.9 multijet, 2006.
god., met. sivi, ful oprema, nove gu-
me, alarm, do reg. 11.300. Tel. 061
923 420.
Ford Eskort karavan 1.8 B, 16. V,
1996., reg. do 11. 2010., povoljno.
Tel. 061 182 796.
Ford Fiestu 1.6 dizel, 88., tek re-
gistrovan. Tel. 061 105 425.
Ford Fokus, 2003., dizel, ful opr-
ema, pla}ena carina i PDV, cijena
9.500 KM. Tel. 061 107 285.
Ford Mondeo 2.0 TDCI, god.
2003. Tel. 062 551 067.
Golf 5, god. 2007., full oprema,
extra stanje, 20.000 KM, zamjena
Peugeot 607-2,2 HDI, god. 2001.,
18.500 KM. Tel. 061 783 405.
Golf III TDI, i crveno, 1997. god.
110 KS, karavan, reg., 5 vrata, kli-
matronik. Tel. 063 522 652.
Golf IV, 1.4 benz., 98. god., regi-
strovan do 7. 2010., cijena po dogo-
voru. Tel. 061 556 404.
Golf IV, 1.6 benzin, 2000. god.,
teget plava, 4 vrata, ful oprema, fa-
bri~ko stanje. Tel. 061 745 250.
Hunday Atos, 2002. god., mo`e
zamjena uz moju doplatu. Tel. 061
202 816.
Hyundai star 2 godine, u gara-
nciji, tek registrovan. Tel. 063 639
287.
Kamion korpa 12 n, Iveco 35-10,
god. 1999., plavi. Tel. 033 553-865,
061 895 017.
Kamion MAN kiper tip T48,
god. proizv. 2000. Tel. 063 331 622,
Livno.
Kombi T2, god. 90. motor 1.7 D,
5 brzina, 9 sjedi{ta, nije reg., mo`e
zamjena. Tel. 062 270 366.
Lada 112, 1.5 GLI, 16 V, kupe, 5
vrata, god. 2004., pre{la samo 25.500
km, skoro nova, reg. do 2. 6. 2010.,
cijena po vi|enju. Tel. 033 410-505 i
061 927 080.
Lancia Lybra, 1.9 JTD, 2003.
god., reg. sa zimskim gumama. Tel.
065 435 585, Sarajevo.
Lancia Musa 2006., full oprema,
tiptronik, 14.500. Tel. 061 156 203.
Mercedes benz 124, 300 D, god.
1988., o~uvan, sivi met., reg. do 7. 1.
2011. god. Tel. 061 857 012.
Mercedes benz 124, 300 D, god.
1988., o~uvan, sivi metalik, registr.
do 7. 1. 2011. god. Tel. 061 857 012.
Mercedes benz CLS, 350, 2005.
god. prvi vlasnik, kupljen u BiH, fu-
ll oprema, mogu}a zamjena. Tel. 065
924 066.
Novu Octaviju tour, tek registro-
vana, multi lock. Tel. 063 639 287.
Oktavija tur 1.9, crna met., CD,
multi lok. Tel. 061 019 331.
Opel Astra 2004. god., Y 2.0
DTH, 74 KW, karavan, oprema ele-
gans, nove gume, registr., 12.500
KM. Tel. 061 200 203.
Opel kadet 1.3 S, reg. do 28. 4.
2010. god. Tel. 062 239 384.
Opel Kadet karavan bijeli, ispra-
van, odjavljen 1989. god., 1.7 dizel,
600 KM. Tel. 062 966 403.
Pasat 1992 TDI, 1.6, registrovan
do 10. 2010., stanje dobro, cijena
6.200 KM. Tel. 061 208 160.
Pasat 3, benzin+plin, 90. god.,
registr. do 10. mjeseca, u odli~nom
stanju, cijena 5.300 KM. Tel. 061 500
037.
Pasat karavan dizel, 86. god., 1.6
D, gara`iran, povoljno. Tel. 061 914
711.
Passat 3, karavan, benzin+plin,
90. god., reg. do 10. mj., 5.500 KM.
Tel. 061 500 037.
Passat Kvatro 2004. god., limuzi-
na TDI, 130 KS, full, kao nov,
16.850 KM. Tel. 061 549 399.
Pelup Krone 1994., kontejnerka i
polov. cisterna, lag. 36000 lit., alum.,
mogu}a zamjena za Atros 2540. Tel.
065 924 066.
Pe`o 406, 2.0 HDI, 2000. god.,
ful oprema, o~uvan, 10.500 KM. Tel.
061 261 919.
Polovne auto gume 4 kom.
245/70/16, 4 kom. 215/65/16, 4 kom.
205/55/16, 2 kom. 225/50/17. Tel. 061
209 057.
Polovnu zadnju karambolku za
Vectru C, Corsu C, Astra H. Tel. 061
200 203.
Prodaja i ugradnja alnasera, alte-
rnatora motora, hladnjaka, grijanja i
brisa~a, raz. paljenja. Tel. 061 365
193.
Prodaja i ugradnja novih i polo-
vnih alnasera i alternatora svih el.
ure|aja na vozilu. Tel. 062 921 867.
Prodajem Fiat Punto S 55, 1998.
god., povoljno. Tel. 061 546 522.
Prodajem i ugra|ujem za sva au-
ta ogledala za retrovizore, povoljno.
Tel. 061 529 970.
Prodajem ili mijenjam Reno-
Megan sedan, za manji auto uz do-
govor. Tel. 033 760-780, 062 846 348.
Prodajem za Golfa alnaser, alte-
nator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033
531-996, 063 639 176.
Renault Twingo 2005. god., be-
nzin 1150 cm3, servo, ABS, MP3,
plava boja, 6.500 KM. Tel. 061 106
811.
Reno Laguna 1.9, kraj 99., crna,
klima, registr. do jan., 9.400. Tel. 061
173 723.
Reno Megan Coupe, 2001., full
oprema, extra o~uvan, reg. do jula
2010. Tel. 061 338 433.
Reno Megan II, 1.6 16 V, 2003.
god., full+Reno sport, enterijer, crni
3x vrata. Tel. 061 140 067.
Rover SDI, 825 sa full opremom,
god. 1997. Tel. 065 926 673.
Seat Ibizu, god. 2004., benzin
1.4, ful oprema, tempomat, pla}ena
carina i PDV, cijena 9.700 KM. Tel.
061 107 285.
[koda Fabija, god. proizv. 2003.,
benzin 1.4, ful oprema, zeder, regi-
str., cijena 7.900 KM. Tel. 061 204
169.
[ofer{ajbe nove i polovne za sve
tipove vozila. Tel. 061 749 462.
Teretna prikolica eurokuka sa
poklopcem, cijena 400 KM. Tel. 061
357 786.
Tico Daewoo, 2000. god., ga-
ra`iran, pre{ao 70.000 km, 2.000
EUR-a. Tel. 061 515 732.
Tri vanjske auto-gume, ljetne tu-
beles 155x70x13. Tel. 033 534-087 i
062 682 690.
Vektra dizel, 2001. god., 2.2 DTI,
125 KS, 8 airbaga, dig. klima, te-
mpomat, muzika na volanu, grijanje
u sjedi{tu. Tel. 061 173 947.
VW Kedi, 1999. god., bijele boje,
dizel, u extra stanju, tek registrovan.
Tel. 061 253 170.
VW Polo 1.4 B, karavan, 2001.,
150.000 km, odli~no stanje, 6.900
KM. Tel. 061 107 803.
VW T4, 1994. god., teretni, pro-
du`eni, povoljno. Tel. 601 482 250.
Za Pasat el. motor za podizanje
stakla za prednje lijeva vrata. Tel.
061 260 598.
Zadnju {ofer{ajbu i stakla vrata
za Reno 4 GTL. Tel. 033 534-087 i
062 682 690.
Zastava 101, pre{la 75.000 KM,
registrovana. Tel. 666 424.
Kupovina
Kupujem ispravna i havarisana
vozila. Tel. 062 915 635.
Kupujem havarisana vozila Pasat
3 i Golfove. Tel. 061 206 689.
Kupujem havarisana i ostala vo-
zila. Tel. 061 274 441.
Kupujemo sve vrste vozila hava-
risana, str. table, neregistrovana. Tel.
061 820 000.
Vr{imo otkup rabljenih, dotraja-
lih i havarisanih vozila. Tel. 061 716
013.
Izdavanje
Izdajem dvosoban i trosoban
stan, namje{teni u novoi-
zgra|enoj ku}i sa parkingom i
ba{tom u ogradi. Tel. 063 923 091.
3412-1tt
Izdajem jednosoban namje{ten
stan 40 m2, ulica Grbavi~ka,
odmah useljiv. Tel. 062 920 469.
3485-1tt
Adaptiran namje{ten jednos.
stan u zgradi, II sp., Bistrik, ozbi-
ljnim osobama, 450 KM, zvati od 17
h. Tel. 646-410.
Alipa{ina ul., pos. prostor 92 m2,
uz glav. saobra}ajnicu, za sve namje-
ne. Tel. 061 228 524, 033 486-558.
Apartman izdajem na Bjela{nici.
Tel. 062 320 648.
Apartmani i sobe, S. Grad. Tel.
061 537 479.
Apartmani, sobe za preno}i{te sa
parkingom od 18-25 KM po osobi,
centar, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665.
Apartmani, sobe, dnevni bora-
vak sa parkingom, blizina Wise. Tel.
061 267 264.
Apartmani, sobe, dnevni bora-
vak, sa parkingom, blizina Wise. Tel.
061 267 264.
Ba{~ar{ija - izdajem namje{ten
~etverosoban stan, 550 KM. Tel. 062
104 028.
Blizu @eljezni~ke stanice sobe,
TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061
135 345.
Butmir, izdajem dvos. prazan
stan. Tel. 061 515 721.
Centar - Papagajka, nudim
no}enje u luksuzno opremljenim
apartmanima. Tel. 061 724 725.
Centar Ilid`e, pos. prostor 50 m2,
novogradnja. Tel. 061 139 562.
Centar, dvos. fino opremljen stan
u zgradi, eta`. grijanje. Tel. 062 465
466.
^. Vila, dvos. namje{ten stan sa
blind vratima. Tel. 062 969 500, Sar-
ajevo.
^. Vila, izdajem gara`u od 1. 3.
Tel. 033 526-521.
^. Vila, namje{ten dvosoban
stan. Tel. 465-101.
Dvos. konf. stan 70 m2, komple-
tno namje{ten, centr. grijanje, tele-
fon, kablovska TV. Tel. 657-697, 061
507 240.
Dvos. namje{ten stan na Ilid`i-
Pejton. Tel. 061 172 857.
Dvos. namje{ten stan na M.
Dvoru, 450 KM. Tel. 061 142 704.
Dvos. namje{ten stan sa grija-
njem, pos. ulaz. Tel. 061 233 948, 061
149 442.
Dvos. stan 60 m2, Grbavica, [op-
ing. Tel. 061 595 890.
Dvos. stan centr. grijanje, A.
Bu}e kod Zraka. Tel. 061 268 476.
Dvos. stan u Dobrinji sa na-
mje{teno spav. sobom. Tel. 061 081
497.
Dvos. stan `enama, centr. grija-
nje, kablovska, 300 KM, Ilid`a-
Lu`ani. Tel. 061 358 158.
Ferhadija, II sprat, izdajem pos.
prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu.
Tel. 061 166 090.
Gara`u izdajem kod Socijalnog.
Tel. 065 194 923.
Gara`u izdajem na ^. Vili I, ul.
N. Filipovi}a. Tel. 033 545-183.
Hrasno, jednos. fino opremljen
stan u zgradi, II kat, na kra}i period
izdajem. Tel. 602 465 466.
Hrasno, Posavska 128, izdajem
namje{ten sprat ku}e, prednost por-
odice, sve zasebno. Tel. 066 116 065.
Hrasno, sobe za no}enje, 15 KM
po osobi. Tel. 061 134 836, Sarajevo.
Ilid`a, Pija~na, polunamje{ten
stan. Tel. 061 866 705, 033 612-883.
Ilid`a, Pija~na, polunamje{ten
stan. Tel. 061 866 705, 033 612-883.
Izdajem extra lokaciju za fitnes
ili ordinaciju. Tel. 061 141 610.
Izdajem friz. salon mo`e i za dru-
ge svrhe. Tel. 062 738 661.
Izdajem gara`u, privatna ku}a,
Grbavica. Tel. 063 639 213.
Izdajem ili prodajem ku}u, 2 ga-
ra`e, ba{ta, parking, mo`e pos. pro-
stor. Tel. 061 145 494.
Izdajem namje{ten jednosoban
stan studentici ili zaposlenoj `enskoj
osobi. Tel. 521-880, zvati od 14-18 h.
Izdajem posl. prostor, prodajni,
proizvodni, magacin + stan. Tel. 061
141 610.
Izdajem poslovni prostor 70 m2,
za vi{e namjena, zvati od 17 h. Tel.
033 616-268, Hrasno.
Izdajem poslovni prostor kod
Suda, 33 m2, [enoina, zvati iza 17 h.
Tel. 534-126.
Izdajem poslovni prostor sa h.
opremom za ~i{}enje, mogu}nost pr-
odaje. Mob. 062 165 566.
Izdajem prazan stan 65 m2, c. gr-
ijanje, sa parkingom, Saraj polje. Tel.
061 545 358.
Izdajem sobe za spavanje, strogi
centar Ba{~ar{ija, cijena 15 KM. Tel.
061 192 073.
Izdajem sprat ku}e, namje{ten ili
nenamje{ten, ul. Brije{}e 161. Tel.
061 214 220.
Izdajem stan-kancelarijski pro-
stor 70 m2, III sprat, kod Katedrale.
Tel. 062 812 183.
Izdajm ili prodajem gara`u kod
Socijalnog. Tel. 061 803 662.
Jednokrev. namje{tena soba-ku-
hinja sa kupatilom u strogom ce-
ntru. Tel. 445-306.
Jednos. stan nenamje{ten, op{t.
N. Grad, zvati od 16-21 h. Tel. 033
801-524.
Kanc. prostor 97 m2. Tel. 061
033 953.
Kanc. prostor u Hrasnom kod
Robot komerca. Tel. 535-052.
Kanc. prostori namje{teni, 15
KM/m2, sa PDV-om, Ferhadija br.
11. Tel. 033 200-397.
Kompletno namje{ten sprat za
dva studenta, po 200 KM za tri po
150 KM. Tel. 061 066 009.
Ko{. brdo, izdajem posl. prostor.
Tel. 061 538 900, 033 233 221.
Kova~i, izdajem malu ku}icu sa
ba{tom i gara`om. Tel. 062 177 704.
Kova~i}i kod OHR-a namje{ten
tros. extra adapt. stan 80 m2, 2 sprat,
lift, centr. grijanje. Tel. 061 480 462.
Ku}u izdajem Ilid`a-Pejton. Tel.
066 723 228.
Lijepo namje{ten sprat ku}e na
Ilid`i sa grijanjem i ba{tom na du`i
period, 300 KM. Tel. 061 338 924.
Manji jednos. stan namje{ten u
priv. ku}i, strogi centar. Tel. 061 904
465.
Namje{ten dvos. stan blizu Med.
fakulteta. Tel. 526-022, 061 916 429.
Namje{ten jednoipos. san, centr.
grijanje, pos. ulaz. Tel. 033 538-535.
Namje{ten jednokrev. soba u sta-
mb. zgradi, sa grijanjem, Al. Polje,
120 KM. Tel. 062 467 823.
Namje{ten jednos. stan sa grija-
njem, ul. G. Breka. Tel. 061 203 473,
033 232-159.
Namje{ten stan 54 m2, ul. Kulo-
vi}a, kod Narodnog pozori{ta, povo-
ljno. Tel. 061 275 666.
Namje{ten stan, novogradnja,
Tuzlanska ul., Sarajevo. Tel. 062 856
996.
Namje{ten stan, Stupsko brdo.
Tel. 061 221 706.
Namje{tena garsonjera 39 m2,
strogi centar (Drvenija), eta`. grija-
nje. Tel. 061 908 587.
Namje{tena garsonjera samcu-
samici, mo`e i bra~ni par. Tel. 061
358 772.
Namje{tena garsonjera, [vraki-
no. Tel. 033 467-438, 061 398 380.
Namje{tena soba sa kupatilom,
pos. ulaz. Tel. 061 213 208, 033 446-
460.
Namje{tena soba, centr. grijanje,
kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061
529 838.
Ned`ari}i, soba studentu ili za-
pos. osobi. Tel. 062 124 318.
Nudim no}enje u apartmanu,
Grbavi~ka. Tel. 061 350 190.
Opremljen Fast fud kod {kole na
Dobrinji. Tel. 063 792 290.
Pofali}i kod benzinske pumpe,
izdajem pos. prostor 30 m2, slobo-
dan za sve namjene. Tel. 061 132 268.
Pos. prostor 180 m2, centar, nov.
Tel. 062 495 849.
Pos. prostor 50 m2. Tel. 061 566
412.
Pos. prostor 60 m2, na odli~noj
lokaciji, pogodno za razne namjene
(noviji objekat). Tel. 061 304 339.
Pos. prostor extra zona, 50
m2+25 m2 galerija. Tel. 061 130 616.
Pos. prostor na [ipu (nov), pogo-
dan za sve namjene od 35 i 69 m2.
Tel. 062 320 648.
Pos. prostor prizemlje, tamb.
objekat, 50 m2. Tel. 061 357 786.
Pos. prostor u Banovi}ima 60
m2+40 m2 namjet{en, za sve djela-
tnosti. Tel. 061 195 904, 062 129 539.
Pos. prostor u Tr`nom centru na
Dobrinji 20 m2, povoljno. Tel. 061
358 560.
Pos. protor 22 m2, na Grbavici,
vrlo povoljno. Tel. 602 118 724, 061
804 248.
Prostor 90 m2 na Vojni~kom po-
lju. Tel. 062 821 812.
Prostor izdajem pogodan za sve
namjene, grijanje uz samu cestu, pri-
zemno. Tel. 061 357 786.
Soba studentu 2 mjeseca grijanje
i upotreba kuhinje, unaprijed
pla}anje, jeftino. Tel. 033 546-824.
Soba, centr. grijanje, kablovska
TV, zapos. mu{karcu, N. Sarajevo.
Tel. 659-895, 062 943 021.
Sobe sa 2 i vi{e kreveta, ulaz po-
seban. Tel. 220-531.
Sobe za spavanje u ulici D`. Bije-
di}a, cijena povoljna. Tel. 033 455-
350.
Sobu na D. Malti, blizu tramv.
stanice. Tel. 065 615 640.
Sobu, centr. grijanje, kablovska,
zapos. mu{karcu, N. Sarajevo. Tel.
663-194.
Stan u ku}i 60 m2, sa grijanjem,
Pofali}i, R. Bo{kovi}a. Tel. 033 641-
166.
Stan u novoj ku}i kod bolnice
Ko{evo, zas. ulaz i parking. Tel. 061
196 800.
Stan u novoj ku}i kod Ko{evo
bolnice, zas. ulaz i parking. Tel. 061
196 800.
Studentima, namje{ten stan, ce-
ntr. grijanje, internet, kod FDS. Tel.
033 655-398.
Studentima-mu{karcima, opre-
mljene sobe, c. grijanje, TV, kuhinja,
kupatilo, cijena 100 KM + re`ije.
Tel. 061 244 181.
Trosoban, moderno opremljen
stan u novoj zgradi u centru, parki-
ng, kamin itd. izdajem.Tel. 061 145
853.
U B. Potoku polunamje{ten tros.
stan studenticama ili mla|em bra~.
paru, zaposlenima. Tel. 459-817.
U centru grada kod Katedrale,
soba studentima. Tel. 535-720.
Zenica - centar, izdaje se pos. pr-
ostor pogodan za mikrokreditne ba-
nke, urede, predstavni{tva, apoteke,
zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895.
www.nekretnine.ba
@enskoj osobi namje{tena garso-
njera, Pejton-Ilid`a. Tel. 033 622-
064, 062 156 840.
Prodaja
Prodajemo stambeno-poslovni
prostor 116 m2, u ulici Had`i Idr-
izova 1 (ugao ulica Ko{evo i
Had`i Idrizova). Sve informacije
na telefon: 033 570-555 i 062 991
923. N.
Prodajem dvosoban stan 59 m2
u Sokolovi} Koloniji. Adaptiran,
telefon, klima, sa izlazom u ba{tu.
Fixno 100.000 KM. Tel. 061 159
405. 2599-1Nd`
A. Polje 39 m2, Centar 70 m2,
Hrasnica: 45 m2, 64 m2, 67 m2,
77 m2, Mojmilo 55 m2, Hrasno
67 m2, ku}a na Bjelavama, ku}a
na Ilid`i. Tel. 061 212 810.
2668-1Nd`
Novi Grad - Otoka, dvosoban
stan 46 m2, extra adaptiran, sve
novo, plinsko eta`no grijanje, vl.
1/1, 74.000 KM, hitno radi kupo-
vine ve}eg stana. Tel. 062 909 887.
111
Dobrinja 3 - ul. Kasima Pro-
hi}a manji ~etverosoban sa balko-
nom, dvostrano orijentisan, cen.
grijanje, 2 mokra ~vora, odli~an
raspored - 105.000 KM. Tel. 061
269 835. 3513-1tt
A faza stan 64 m2, cijena 1.600
KM/m2. Tel. 066 377 088.
Adapt. manja bosanska ku}a na
174 m2 zemlji{ta iznad Bistrika, po-
voljno. Tel. 061 260 598.
A-faza, trosoban stan 70 m2, 6.
sprat, preko puta Televizije, cijena
po dogovoru. Tel. 033/456-227, 061
571 881.
Al. Polje A faza, 70 m2, 1 sp. Tel.
033 544-722.
Alipa{ina ul. ku}a sprat+prize-
mlje as oku}nicom. Tel. 061 860 071.
Azi}i, Stup, 7.000 m2 zemlji{ta,
stamb. posl. karaktera. Tel. 065 877
065.
B. Potok, H. Buljuba{i}a 9 m2 x
11 m2, srpat sa terasom, prizemlje,
dvije velike gara`e za teretni kami-
on. Tel. 061 225 325.
Bare-[ip, gara`a, novogradnja,
iza Sam-shopa, 15,5 m2. Cijena:
22.500 KM. Tel. 061 358 229.
Centar, Dalmatinska, stan 121
m2, upotrebljiv za poslovni. Tel. 033
221-533.
Centar, Dalmatinska, stan 121
m2, v. prizemlje, upotrebljiv za po-
slovni. Tel. 033 221-533.
Centar, V. Peri}a, stan 104 m2, I
sp., 2 balkona, pogodni za pos. pro-
stor. Tel. 061 48 33 58.
^. Vila Kvadrant, stan 83 m2, re-
noviran, 88.000 EUR-a. Tel. 062 730
641, 061 130 688.
^. Vila, prodajem stan dvoiposo-
ban 64 m2, III sprat, balkon, c.g.,
izuzetno funkcionalan, 130.000 KM.
Tel. 063 876 844.
^etverosoban stan 104 m2, novo-
gradnja, S. Grad. Tel. 061 556 054.
Dev. ku}a sa zemlji{tem 580 m2,
Humska Pofali}i, Sarajevo. Tel. 061
130 450.
Dobrinja III, stan 2,5,5-soban,
87 m2, K. Prohi}a, povoljno. Tel.
061 249 155.
Donja Jo{anica, Vogo{}a, ku}a u
fazi adaptacije, p+s+p sa 700 m2
oku}nice. Tel. 061 260 598.
Dubrovnik, prodajem dvosoban
stan u Gru`u, V sprat, ustakljen ba-
lkon sa pogledom na Gru{ku luku.
Tel. 00385 20 418-192.
Dva stana na Stupu i Dobrinji 4.
Tel. 033 542-614.
Dvije ku}e na Bjelavama, jedna
rezidentna, sa zemlji{tem. Tel. 061
220 977.
Dvoeta`. 90 m2, 2.400 KM/m2,
novograd. i 64 m2, 150.000 KM. Tel.
061 856 041.
Dvos. 54 m2, centr. grijanje, 1
sp., ^. Vila 1, 110.000 KM. Tel. 618-
725.
Dvos. stan 50 m2, dva balkona,
Hrasno. Tel. 058 416 546.
Dvosoban na Dobrinji 1, Trg Zl.
Ljiljana, 53 m2+balkon, II sp. Tel.
061 145 853.
Dobro{evi}i, Tijepova~ki put
1.305 m2 plac, ogra|en, priklju~ak
struje, temelj, zimzeleno rastinje,
kultivisano, prelijep pogled na grad.
Cijena po dogovoru. Tel. 061 237
110.
Extra tros. stan 80 m2, na 8 spra-
tu, ul. B. Muteveli}a. Tel. 061 902
653.
Faleti}i, zbog selidbe prodajem
ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2,
uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304
599, 033 665-419.
Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa
gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jefti-
no. Tel. 061 260 598.
Garsonjera Bao{i}i, R CG, 26 m2,
pogled na more. Tel. +382 068
010572, Bo{ko.
Garsonjera Bau{i}i, H. Novi, ili
zamjena za stan u I. Sarajevu. Tel.
065 462 251.
Garsonjera u [vrakinom, papiri
uredni. Tel. 062 520 774.
Garsonjera, 27 m2 na Dobrinji 3,
suteren, renovirana, 1/1, fiksno
35.000 KM. Tel. 061 200 854.
Grbavica II, dvosoban stan 56
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. 41
OGLASI
MALI
m2, renoviran, 60.000 EUR-a. Tel.
061 130 688.
Grbavica, troipos. stan (renovi-
ran) sa gara`om. Tel. 033 617-742,
061 964 797.
Grbavica, stan 41 m
2
, s
balkonom. Tel. 062 572 203
Grbavi~ka 54 m2, dvosoban,
sre|en, 4 sp., kod Ma~ki}a, c. grija-
nje, 118.000 KM. Tel. 061 856 041.
Hitno u Sarajevu 2 stana po 54
m2 ili sprat ku}e. 1.108 m2 pos. pro-
stora. Tel. 061 130 504, povoljno,
zvati od 16-20 h.
Hrasno, B. Ribar, garsonjera 28
m2, 63.000. Tel. 061 201 739.
Hrasno, prodajem ku}u, Posa-
vska 128A. Tel. 066 116 065.
I. Sarajevo, prodajem parcelu sa
svim komunalijama. Tel. 062 437
558.
Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa
483 m2, stamb. prostora i 676 m2 ze-
mlji{ta. Tel. 065 877 065.
Ilid`a-Osjek povoljno gra|. par-
cele, svi priklju~ci dostupni. Tel.
061 220 833.
Ilid`a-Plandi{te, Bos. ljiljana,
objekat dvoeta`ni, 150 m2, ba{te 150
m2. Tel. 062 319 563.
Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos.
prostor 38 m2 i stan na spratu 62
m2, jeftino. Tel. 065 877 065.
Ivanica kod Dubrovnika, plac
340 m2, pogled na more, gra|. do-
zvola. Tel. 061 483 358.
Jednoipos. stan 41 m2, kod Soci-
jalnog potpuno adaptiran, c. grij.,
klima, blind vrata. Tel. 061 512 534.
Jednos. stan 37 m2, u Vogo{}i,
prodajem. Tel. 065 877 065.
Klju~, podru~je Bebi}i, iznad
Vatrogasnog prodajem 6 dun. ze-
mlje. Tel. 062 364 214.
Ku}a 130 m2+dvori{te 120 m2,
2 ulaza, idealno za ve}i objekat, a
mo`e i posebno stan, prizemlje. Tel.
066 401 030, Bistrik.
Ku}a ili stan+dvori{te 120 m2,
dva ulaza sa glavne i sporedne za
ulaz u dvori{te. Tel. 066 401-030, Bi-
strik.
Ku}a Ilid`a-Pejton. Tel. 066 723
228.
Ku}a sa ba{tom i prostor za hem.
~istionu. Tel. 062 165 566.
Ku}a u Doboju, centar, Srpskih
sokolova, 120 m2, 2 gara`e, 600 m2
oku}nice. Tel. 061 856 041.
Ku}a u Had`i}ima 8,5x9, 171,
p+s+b, dvije vanjske gara`e,
oku}nica 618 m2, 70.000 EUR-a.
Tel. 033 420-319.
M. Dvor, dvos. stan do Skup{ti-
ne, 4 sprat, vl. 1/1, 56 m2, balkon,
2.250 KM/M2. Tel. 061 480 462.
M. Dvor, prodajem-izdajem pra-
zan prostor od 25 m2 sa gra|.dozvo-
lom za pos. prostor. Tel. 061 431 384.
M. Tita, Sarjevo, stan vl. 1/1. Tel.
061 177 974.
Manju ku}u sa oku}nicom, S.
Grad. Tel. 061 358 772.
Mostar, prodajem ili mijenjam
za Sarajevo, stan 67 m2, M. Tita 268.
Tel. 063 288 954.
Na Iid`i blizu Aleje prodajem
zemlji{te. Tel. 061 220 977.
Na [ipu stan 45 m2, novogra-
dnja. Tel. 537-654, 061 249 631.
Nedovr{ena ku}a u centru Cazi-
na, povoljno 375 m2. Tel. 061 970
340.
Nov neuseljen dvos. stan 67,35
m2, kod Bosmala, Hrasno. Tel. 061
145 887.
Pofali}i, ve}a ku}a sa ra-
zra|enim pos. prostorima, novogra-
dnja. Tel. 061 411 717.
Pos. prostor na Dobrinji 3, 27
m2, suteren, kod nove Dobrinjske
gimnazije. Tel. 061 200 854.
Povoljno pos. prostor Ciglane, sa
~ajnom kuhinjom. Tel. 062 725 860.
Povoljno stan 67 m2. Tel. 065
717 776.
Prod. na Ciglanama donjim 3-
soban stan, povr{ine 106 m2. Tel.
033/665-256.
Prodaje se caffe Mohito, 71 m2,
na sprat, Mostar, Bra}e Feji}a. Tel.
061 204 814.
Prodajem dvosoban stan 56 m2
+ balkon, 14. sprat, povoljno, na D.
Malti. Tel. 061 272 611.
Prodajem ili izdajem ku}u 2 ga-
ra`e, ba{ta i parking. Tel. 061 145
494.
Prodajem ili izdajem pos. pro-
stor na Mostar. raskr{}u, kru`ni tok.
Tel. 061 174 017.
Prodajem ili mijenjam trosoban
stan u Saraj polju za manji. Tel. 061
202 497.
Prodajem jednosoban stan u Do-
brinji. Tel. 061 202 497.
Prodajem pos. prostor 16 m2,
Hrasno, Azize [a}irbegovi} bb. Tel.
203-905, 061 172 757.
Prodajem posl. prostor Nova Br-
eka, 46 m2. Tel. 062 940 479.
Prodajem stambeno-poslovni
prostor u Ilija{u, dim. 12x8 m. Tel.
061 552 547.
Prodajem trosoban stan od 84
m2, ulica Adema Bu}e, 3/III. Cijena
155.000 KM. Mo`e i zamjena za stan
do 50 m2, uz doplatu. Mob. 061 221
899.
Prodajem zemlji{te na Breci. Tel.
601 220 977.
Prodajem zidanu gara`u 1/1, ur-
edni papiri, ^engi} Vila, Gra-
da~a~ka. Tel. 033 214-469, 033 677-
625.
Prodajem-izdajem ku}u Bistrik.
Tel. 062 358 602.
Prodajem-iznajmljujem posl.
objekat 1.000 m2 + 4.000 m2
oku}nice, sa asvaltiranim parki-
ngom, uz magistralni put Sarajevo-
Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im
zamjenu za stamb.-posl. prostor u
Sarajevu. Tel. 061 531 130.
Radnju prodajem uhodana bure-
gd`inica sa ili bez inventara. Tel.
061 906 936.
Renoviran pos. prostor 28 m2,
plus pom. prostorija 30 m2.Tel. 061
357 786.
Saraj Polje, tros. stan. Tel. 061
161 349.
Stan 102 m2, I sp., centar kod
Narodnog pozori{ta, pogodan za
pos. prostor, ciejna po dogovoru.
Tel. 033 226-550 ili 061 528 112.
Stan 34 m2, namjet{en, Gra-
da~a~ka, 3 sp., centr. grijanje. Tel.
061 856 041.
Stan 58 m2, Marijin Dvor, po-
tkrovlje, potpuno renoviran,
180.000 KM. Tel. 065 690 390.
Stan 70+3 m2 Sarajevo, Aleja
Lipa, 80.000 EUR-a. Tel. 033 655
816, 063 273 134.
Stan 85 m2, Dobrinja 4, povo-
ljno. Tel. 065 926 673.
Stan 92 m2, Titova, neboder pa-
rk. Tel. 062 404 594.
Stan na Ilid`i. Tel. 061 220 977.
Stan na Mojmilu, 55 m2, ul. Oli-
mpijska, 2 sp, cijena 53.000 EUR-a.
Tel. 066 941 740.
Stan prodajem 49 m2, Vraca, gr-
adnja 86/87. Tel. 061 208 920.
Stan u Lu`anim 69 m2, cijena po
dogovoru. Tel. 033 621-023.
Stan u Ned`ari}ima, novogra-
dnja, povoljno. Tel. 063 312 111.
Stan u Ned`ari}ima, novogra-
dnja, povoljno. Tel. 063 312 111.
Strogi centar, atraktivan dvoe-
ta`. 4-soban stan 115 m2, II sp., po-
voljno. Tel. 601 336 726.
Stup, Bare kod Stupa, ku}a no-
vogradnja sa bazenom, 450.000
EUR-a. Tel. 602 730 641, 061 130
688.
Stup, Bojni~ka 109, prodajem
ku}u sa pos. prostorom, stan u po-
tkrovlju, plus podrum sa svim pri-
klju~cima, useljivo i funkcionalno,
ulaz sa glavne ceste, parking za pet
auta. Mob. 062 735 608.
Tar~in, G. Bio~a, po{umica 4.042
m2, 1/1. Tel. 053 430 852, poslije 15
h.
Tar~in, G. Bio}a, ku}a na sprat
8x9 m i {tala sa 1.714 m2. Tel. 053
430 852, poslije 15 h.
Topal O. Pa{e kod @eljinog stad.
k.p. 36 m2, sre|en, plin, eta`. mo`e
pos. prost. 80.000 KM. Tel. 061 856
041.
Troipos. san 87 m2, Grbavica,
[oping, idealan raspored, nova na-
dogradnja, 2.300 KM/m2. Tel. 033
611-943, 061 965 064.
Tros. renoviran stan 80 m2, u ne-
boderu kod [opinga, Grbavica. Tel.
062 941 044.
Trosoban stan 83 m2, odli~no
stanje, 2 balkona, eta`no grijanje, tr-
okatnica. Tel. 033 210-915.
U B. Potoku, ul. S. Zajke, ku}a
p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice.
Tel. 061 260 598.
V. Polje, Saraj Polje, A. Mulabe-
govi}a 80 m2, 3 spava}e sobe. Tel.
601 856 041.
Vogo{}a, S. Kulenovi}a ku}a
p+p+s+p, 2 gara`e i pos. prostor 60
m2, zemlji{ta 456 m2, 1/1. Tel. 062
488 918, 033 435-537.
Vogo{}a-dupleks: jednosoban,
garsonjera, gara`a, ostava, terasa
6x5,5, 65.000. Tel. 436-322.
Zemlje 1,5 dun. na Kobilja~i-
Buhotina, voda, struja, put, vrlo po-
voljno. Tel. 062 118 724.
Zemlji{nu gra|. parcelu na Kro-
molju. Tel. 061 220 977.
Zemlju na Faleti}ima, 480 m2,
Sarajevo. Tel. 061 130 450.
Zemlju na Ni{koj visoravni,
{uma jelik, 1/1. Tel. 061 483 262.
Potra`nja
Kupujem trosoban stan na Do-
brinji do 100.000 KM. Tel. 063 351
708.
Manji stan do 60 m2 u zgradi
blizu centra potreban za izdavanje
na du`i period (Agencija). Tel. 061
522 190.
Potreban manji stan u zgradi za
izdavanje do 55 m2 za poznatog kli-
jenta (Agencija). Tel. 061 031 330.
Kupujem stan na Vojni~kom po-
lju do 60 m2. Tel. 061 210 600, 061
811 852.
Kupujem stan u Sarajevu, manje
kvadrature. Tel. 033 214-944.
Trg heroja, dvoipos. namje{ten
stan, II sp., c.g., kablovska, tra`im
cimericu. Tel. 033 544-863, 061 809
336.
Potreban manji stan u zgradi za
iznajmljivanje, za stranca na du`i
period. Tel. 062 465 466.
Kupujem jednos. stan lok. Hra-
sno, Grbavica, M. Dvor (agencija),
poznat kupac. Tel. 061 145 853.
Potrebno vi{e stanova, ku}a i
pos. prostora za prodaju i iznajmlji-
vanje.Tel. 062 28 28 70, 033 203-127.
Potrebno vi{e stanova, praznih i
namje{tenih za iznajmljivanje i pro-
daju. Tel. 061 214 306, 033 203-127.
Agenciji potreban ve}i broj sta-
nova u zgradi za iznajmljivanje. Tel.
061 925 649.
Zamjena
U Rudom (RS) mijenjam-proda-
jem noviju ku}u sa oku}nicom za
KS. Tel. 061 684 706.
Mijenjam stan 89 m2, I sp., Do-
brinja IV, za manji stan u Sarajevu
ili ku}u ili stan u N. Travniku ili pr-
odajem. Tel. 061 381 918.
Isto~no Sarajevo, Dobrinja 4,
dvos. stan mijenjam za Sarajevo ili
prodajem. Tel. 061 220 179.
Mijenjam ili prodajem tros. stan
u Saraj Polju za manji. Tel. 061 202
497.
Stan 68 m2 za stan 30-33 m2, uz
doplatu, Olimpijska. Tel. 061 325
289.
Useljiv troipos. stan 88 m2, Do-
brinja III, za sl. od 53 m2, uz dopla-
tu 34.000 KM. Tel. 062 437 262.
Jednoipos. za dvoipos., lokacija
A. Babi}a ili Saraj Polje. Tel. 061 483
986.
Dvos. stan novogradnja u stro-
gom centru Bijeljine, mijenjam za
sl. u Sarajevu. Tel. 033 453-453.
Mijenjam-prodajem manju ku}u
u centru Trebinja za odgovaraju}i
stan ili pos. prostor u Sarajevu. Tel.
033/661-076.
Stan u Sarajevu 52 m2 mijenjam
za B. Luku. Tel. 033 542-668.
VELIKA AKCIJA!!! U proda-
ji su bukova cijepana drva 55
KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, or-
ah 140 KM. (Kreka) drveni 100
KM, kao i bukovi briketi. Ispor-
uka isti dan. Tel. 062 552 323.
2433-1Nd`
„RASPRODAJA OGRIJEVA
DO KRAJA MJESECA“. Bukova
drva (cijepana, }utci) 55 KM sa
prijevozom. Ugalj Banovi}i (koc-
ka, orah). Drveni ugalj Kreka.
Pozovi: 061 670 068.
2575-1Nd`
Najkvalitetnija prodaja i ugra-
dnja harmonika vrata svih modela i
mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910.
Prodajem Braunove mre`ice za
brijanje i el. aparate. Tel. 061 323
906.
Prodajem dobro o~uvane polo-
vne fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061
156 309.
Prodajem sve vrste polovnih
TV-a, sa garancijom. Tel. 061 350
813.
Prodaja i monta`a najtra`enije
vikend ku}e brvnare, 60 m2, na spr-
at. Tel. 061 134 597.
Nove originalne dijelove za
industrijske {iva}e ma{ine - povo-
ljno. Tel. 062 876 691.
Rabljeni - drveni (bor) prozori i
vrata, dimenzije 140x80 = 11 kom.,
60x60 = 2 kom., 90x90 = 1 kom.,
205x95 = 1 kom, 210x95 = 1 kom.
Sve 1.000 KM. Tel. 061 137 179.
Prodajem skija{ke cipele i 1 m3
cijepanih drva. Tel. 033 526-521.
[iva}a ma{ina Bagat-Jadranka, u
ispravnom stanju. Tel. 066 276 383.
Prodajem {tenad njema~kog
ov~ara, stari 2 mjeseca, rasni sa papi-
rima. Tel. 061 862 756.
Plin. pe} na bocu, potpuno nova.
Tel. 062 555 431, 214-648.
Doma}a svje`a ljekovita prepe-
li~ija jaja, 30 kom-9 KM „a“ i 10
KM „S“ klasa, prepelice nsilje, 1
god. starosti 3 KM, 6 mj. 6 KM, 2
mj. 7 KM, popust na veliko. Tel. 061
138 184, 062 134 551, bespl. dostava.
Podvodne i nadvodne mu{ice za
lov kapital. lipljana i pastrmke, usp-
jeh garantovan. Tel. 061 206 345.
Prodajem skalpove dom. pijetlo-
va u raznim bojama, za izradu
vje{ta~kih mu{ica za ribolov. Tel.
061 206 345.
Drveni prozori novi, 150x135 i
215x135, sa {tokom, 10 cm i vakum
staklom. Tel. 061 819 488.
Po~iteljski sirup za lije~enje je-
tre, hepatitisa i ja~anje imuniteta.
Tel. 033 646-912.
[tenad koker {paniera i malteze-
ra, vrhunski, prodajem. Tel. 066 239
563.
Komplet oprema za samoposlu-
gu u odli~nom stanju. Tel. 062 272
537.
Ve}u koli~inu garderobe na veli-
ko, mu{ku, `ensku, dje~iju. Tel. 061
288 058.
Akcija, bukova iscijepana drva,
drveni ugalj, kreka komad, Banovi}i
ugalj, orah kocka, prevoz obezbi-
je|en.Tel. 061 855 460.
Ve}e koli~ine jabukovog pekme-
za i sir~eta od divljih jabuka. Tel.
032 770 161, Kakanj.
Hitno povoljno, topla linija sa 4
gastro posude od 10 l, za gotova jela,
fri`ider kao novo. Tel. 061 684 929.
Norve{ka pe} Jotul i novu moto-
rnu pilu Stihl 200 KM. Tel. 062 474
657.
Kafe aparat sa mlinom, Faema,
Arijeta, povoljno. Tel. 062 570 109.
Harmonika vrata jednokrilna i
dvokrilna sa dvije vodilice, prodaja i
kvalitetna ugradnja. Tel. 061 512
294.
Sto za prima}u sobu, crni, 30
KM. Tel. 062 972 512.
Svje`a ljekovita jaja japanskih
prepelica hranjena prirodnom hra-
nom bez konzervansa, 30 kom-9
KM, bespl. ku}. dostava. Tel. 061
504 425.
Plin. bojler Junkers 18 KW, curi
kazan, ostalo ispravno, 150 KM. Tel.
033 444-254, 061 382 145.
Novo grobno mjesto za 2 osobe
sa spomenikom „Sv. Mihovil2,
pla}eno Pokopu 5.300 KM. Tel. 033
444-254, 061 382 145.
Dvije plin. pe}i na dimnjak
Emina-Drul. Tel. 061 088 520.
Trakice Contour za mjerenje
{e}era u krvi. Tel. 061 183 591.
Gondole za samoposlugu, zidnu
vitrinu i magacinske gondole. Tel.
062 272 537.
Odgajiva~ prodaje `enke malte-
zera stare 1,5 mjesec, pedigre, dobr-
om doma}inu. Tel. 061 918 290.
Prodajem UZ aparat Logiq e pr-
enosni, vrhunski perfomansi, 3 so-
nde, veoma povoljno. Tel. 061 137
281.
Povoljno Ta pe}, {poret, plinsku
pe}, perilicu za su|e i {krinju. Tel.
062 811 424.
Za va{e zdravlje naru~ite u BiH
kod ameri~kog distributera, jedini
originalni non |us. Tel. 062 342 150,
033 472-713.
Mediven, njem. ~arape za vene,
mu{ke i `enske, kratke i duge, povo-
ljno. Tel. 061 052 033.
Ve{ ma{ine 130-150 Km, {porete
struja-plin 120-150 KM, fri`idere
manje i ve}e, ugradbene. Tel. 533-
631.
Harmonika vrata „Marley“ na-
jbolje cijene, ugradnja sa garanci-
jom, za{tita od hladno}e i u{teda dr-
agocijenog prostora. Tel. 033 225-
227, 061 516 910.
Kolor TV Glace u boji, ima gara-
nciju. Tel. 442-457, 066 367 351.
Pentium 4 IBH, 2.8 GHz, 16 B,
ram 80, GB, HDD, dva cD/RW, mi{,
tastatura, zvu~nici, odli~o 240 KM.
Tel. 062 267 695.
Pentium 4 SM 17, monitor, mi{,
tastatura, zvu~nici, win XP 180
KM. Tel. 062 269 695.
Pentium 4 Fujitsu Siemens, 2.0
GHz, 512 MB ram, 40 G.B. HDD,
CD/RW, mi{, tastat., 140 KM. Tel.
062 267 695.
Klizaljke br. 42-43, kanad`anke
crne, mu{ke. Tel. 061 218 870.
Muz. liniju Aiwa sa komplet
zvu~nicima. Tel. 061 218 870.
Prodajem 19 pari pancerica, 10
pari skija sa vezovima, 6 pari vezova
za skije, 6 pari novih skija, bez vezo-
va. Tel. 061 511 779, Sarajevo.
Plin. boca od 10 kg. Tel. 033 467-
862, 061 737 727.
Ulje od ljekovitog bilja, lije~i re-
umu (kostobolju) i ostala bolna mje-
sta. Tel. 033 463-306, 061 387 856.
Ma{inu za pala}inke prodajem.
Tel. 061 161 148.
Garnituru eko ko`a (dvosjed i 2
fotelje). Tel. 033 663-915.
Ve{ ma{inu ispravna uz li~nu ga-
ranciju. Tel. 061 510 390, 033 473-
155.
Pi{tolj CZ 7,62 mm, tt, 550 KM,
imaocu dozvole. Tel. 061 100 113.
Sto posto efikasno sredstvo za tr-
ajno uni{tenje `ohara i `utih mrava.
Tel. 061 243 891.
Prodajem neulo`ene certifikate
za otkup stana u cijeloj Federaciji,
povoljno. Tel. 061 267 928.
Prozori drveni sa {tokom
2,40x1,40 i 75x75 cm. Tel. 061 917
200.
Ro{tilji, plinski, za ugostite-
ljstvo i doma}instvo, novi. Tel. 061
516 351.
Ski oprema, rasprodaja skija,
{tapova, pancerica, skafandera, la-
steks hla~a, jakni, kaciga, sve skoro
novo, iz Njema~ke, izuzetno kvalite-
tno, a izuzetno povoljna cijena,
vr{imo i zamjenu. Tel. 061 902 930.
Klizaljke rasprodaja klizaljki
svih modela i brojeva, sve skoro no-
vo iz Njema~ke, izuzetno kvalitetno,
a izuzetno povoljna cijena, vr{imo i
zamjenu. Tel. 061 902 930.
Role, rasprodaja rola svih mode-
la i brojeva, sve skoro novo iz Nje-
ma~ke, izuzetno povoljna cijena,
vr{imo i zamjenu. Tel. 061 902 930.
Garderoba i obu}a, rasprodaja
sve skoro novo iz Njema~ke, izuze-
tno kvalitetno, a izuzetno povoljna
cijena, komad 1 KM, pogodno za
dalju prodaju second hand. Tel. 061
237 110.
Tepihe, }ilime, nepal i perzija-
ner, original 100 posto, kori{teni, a
izgledaju kao novi, jeftiniji puno od
stvarne cijene. Vrijedi do}i i pogle-
dati. Tel. 033 452-018.
Bra~ni krevet s jogijem i ormare,
povoljno. Tel. 063 165 087.
Spava}a soba komplet. Tel. 063
165 087.
Fax i Fenjere stilske, povoljno.
Tel. 063 165 087.
Ozvu~enje (zvu~nike), miksetu
poja~ala, cijena po dogovoru. Tel.
063 165 087.
Rash. vitrinu 150x140, ra-
shla|uje i grije 500 KM, vaga i kasa
150 KM. Tel. 062 986 403.
Povoljno skije Fischer 160 i 2
(dva) para pancerica tip Munari, br-
ojevi 39 i 40 (7 i 7 1/2). Tel. 062 467
237.
Print ma{ina Rodin Solvent
X6184-A, {irine {tampe 180 cm. Tel.
033 553-865, 061 895 017.
Registar kasu Olimpija cm 888,
vrlo malo kori{tena. Tel. 061 381
909.
Nove klizaljke sa bijelim
ko`nim cipelama br. 39. Tel. 033
534-087 i 062 682 690.
O~uvanu kratku `ensku bundu
od ze~ijeg krzna. Tel. 033 534-087 i
062 682 690.
Nove `enske ko`ne talijanske zi-
mske ~izme braon sa kalupima. Tel.
033 534-087 i 062 682 690.
Dijelovi vodoopreme za kupati-
lo, emajl kadu 160 cm i umivaonik.
Tel. 033/534-087 i 062 682 690.
Prodajem 80 dkg kalaja u {ipka-
ma za letovanje. Tel. 033 534-087 i
062 682 690.
Kratki `enski mantil sa dva lica,
balon i zeleni futer. Tel. 033 534-087
i 062 682 690.
Elektro armaturu sa osigura~ima
i zvonom za el. instalaciju. Tel. 033
534-087 i 062 682 690.
Mu{ke balon mantile crne, zele-
ne, teget i braon boje. Tel. 033 534-
087 i 062 682 690.
Uvozno mu{ko odijelo, svijetlije
boje. Tel. 033 534-087 i 062 682 690.
Novo mu{ko odijelo crno pruga-
sto, sa prslukom. Tel. 033 534-087 i
062 682 690.
Dva duga mu{ka zimska {tofana
kaputa. Tel. 033 534-087 i 062 682
690. @enski dug crni {tofani `ens-
ki kaput. Tel. 033 534-087 i 062 682
690.
Razne vrste plin. gorionika sa
diznom i bez. Tel. 033 534-087 i 062
682 690.
Desni emajlirani lim sudopera
bez elemenata 80x60 cm. Tel. 033
534-087 i 062 682 690.
Auto presvlake {ivane po mjeri
za Reno Klio 96 god. Tel. 033 534-
087 i 062 682 690.
Razne vrste knjiga iz raznih
oblasti po 2 KM. Tel. 033 534-087 i
062 672 690.
Nov tanjir sat. antene, 60 cm.
Tel. 033 543-087 i 062 682 690.
@enski dugi balon mantil sa kapu-
lja~om. Tel. 033 534-087 i 062 682
690.
O~uvan sobni ugao plave boje sa
tabureima. Tel. 033 534-087 i 062
682 690.
Nov drveni prozor sa {tokom i
termo staklom 60x60 cm. Tel. 033
534-087 i 062 682 690.
Polovna drvena vrata sa {tokom
2,40x90 cm. Tel. 033 534-087 i 062
682 690.
Mu{ku novu `ensku, dje~iju
obu}u i odje}u. Tel. 033 534-087 i
062 682 690.
Uvozno mu{ko odijelo klasi~no,
ljubi~aste boje od franc. teksasa. Tel.
033 534-087 i 062 682 690.
Ve}i zalihu i koli~inu bi`uterije.
Tel. 033 534-087 i 062 682 690.
TV kolor marke Ei Ni{ 51 cm, sa
antenom i daljinskim. Tel. 033 534-
087 i 062 682 690.
Ispravnu i o~uvanu manju me-
hani~ku ma{inu sa koferom. Tel.
033 534-087 i 062 682 690.
O~uvane bijele zidne vise}e ku-
hinjske elemente. Tel. 033 534-087 i
062 682 690.
Dva lustera sa po jednim sija-
li~nim mjestom. Tel. 033 534-087 i
062 682 690.
Samostoje}u barsku pepeljaru.
Tel. 033 534-087 i 062 682 690.
Kratki kaput {tofeni zimski, te-
get boje. Tel. 033 534-087 i 062 682
690.
Manju dje~iju auto-stolicu tali-
janska „^iko2, stariji model. Tel.
033 534-087 i 062 682 690.
Usisiva~ manji, o~uvan marke
AEG, Iskra Kranj. Tel. 033 534-087 i
062 682 690.
Uvozno mu{ko odijelo kombi-
nacija hla~e braon i sako drap. Tel.
033/534-087 i 062 682 690.
TV mre`astu antenu krovnu ili
prozorsku. Tel. 033/534-087 i 062
682 690.
Telefon marke Iskra Kranj sa br-
oj~anikom. Tel. 033 534-087 i 062
682 690.
Metra`ni materijal, tekstil, ve}u
koli~inu za {ivanje. Tel. 033/534-087
i 062 682 690.
Svje`a ljekovita jaja prepelice 30
kom-9 KM, besp. dostava. Tel. 061
256 914.
Pe} 2 rerne, 6 stolova komplet, 1
kasa Oliveti, 2 vitrine, 2 tende 6x3,5
m. Tel. 061 958 001.
TA pe} 3,5 KW, skoro nova, ma-
lo kori{tena, cijena 200 KM. Tel.
061 069 614.
Mu{ku zimsku jaknu, nova, ex-
tra moderna. Tel. 061 809 230.
Servis: ve{ ma{ina (Gorenje,
EI Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi,
Zanusi, Iberna, Bira), {poreta,
bojlera. Dolazak besplatan! Gara-
ncija! Mob. 061 171 666.
3205-1tt
Najpovoljnije, najkvalitetnije
aluminijske `aluzine 20 KM, tra-
kaste zavjese, vanjske roletne, ha-
rmonika vrata. Tel. 061 501 401.
2869-1Nd`
42 Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz
„VIAGRA-PFIZER“ ORIGI-
NAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20
MG, KAMAGRA GEL 100 MG.
ZA BOLJI I DU@I SEX.
DOSTAVA. UPUTSTVO. DIS-
KRECIJA. POUZE]EM. TEL.
061 702 404. 1613-1ND@
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I
EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS
(VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS
+ LEVITRA + BILJNA = HIT
+ PODESNA I ZA BOLESNE!
TEL. 061 807 485.“ 2003-1TT
SEX DO LUDILA! ORIGI-
NAL! KAMAGRA GEL - 100
MG, CIALIS - 20 MG, BE-
ZOPASNO PO VA[E SRCE.
DISKRECIJA, DOSTAVA. DO-
STAVA POUZE]EM. TEL. 062
942 815. WWW.VIAGRA.BA
2128-1ND@
KIRBY - Dubinsko usisavanje,
pranje, ispiranje svih vrsta tepi-
ha, namje{taja, auta, pranje por-
tala, generalna ~i{}enja stanova i
firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima
„GLANZ“. Tel. 061 350 688.
2670-1Nd`
Alu `aluzine 20 KM/m2. Tra-
kaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne. Harmo vrata, te-
nde. Cijene sa monta`om. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061
131 447. 1688-1Nd`
TV VIDEO DVD SERVIS
svih marki i modela aparata. Gar-
ancija, dolazak na ku}nu adresu,
novi daljinski za TV. Sa povjere-
njem. Tel. 033/650-400, 033/610-
000. PTT
KANALIZACIJA SUBA[I]. -
Pro~epljenje i ispiranje kanaliza-
cije (vozilo, 150 bari). - Ispitiva-
nje kanala (kamera). - Brze inter-
vencije, popravke... Tel. 033/223-
560, 061 100 078. 3239-1tt
„HIGIJENA“ - Dubinsko usi-
savanje, pranje i ispiranje tepiha
(1 KM = m2) i namje{taja: ugao
= 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel.
061 141 944. 3359-1tt
Profesionalno rje{avanje ko-
mpjuterskih probl., povoljno.
Ugradnja i zamjena komponenti,
antivirusna za{tita. Instal. wi-
ndowsa, umre`avanje, dolazak na
adresu. Tel. 061 170 085.
3484-1tt
Novo u Sarajevu!!! Marinirani
losos, brancin, orada i sardela. Tel.
061 030 575.
Instrukcije engleski, njema~ki i
prevod. Tel. 061 339 306.
Radim molersko-farbarske po-
slove brzo, ~isto i povoljno, radno
iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174
192, 033 210-791.
Vodoinstalater - svi vodoinstala-
terski radovi - kvalitetno, brzo, pre-
cizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-
733.
Zubne proteze, izrada, popra-
vka, dodatak zuba, poliranje i podla-
ganje zubnih proteza, radimo vike-
ndom. Tel. 061 141 544, 033 677-
845.
TV servis - opravka svih vrsta
TV i audio ure|aja, prodaja svih vr-
sta daljinskih upravlja~a. Tel. 061
350 813, 063 930 116.
Povoljno dajem instrukcije iz
matematike i informatike. Tel. 061
358 339.
KV vodoinstalater - de`urni.
Tel. 061 207 840.
Kombi prevoz namje{taja, seli-
dbe, odvoz kabastog otpada, povo-
ljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139
453.
Peremo }ilime rainbow ma{in-
om u va{em stanu, ili ru~no u prao-
nici sa dostavom na adresu: Tel. 061
202 630, 033/673-284.
Prijevoz putnika osobnim auto-
mobilom. Tel. 062 476 251.
Dajem ~asove iz matematike i
statike |acima i studentima, usp-
je{no. Tel. 526-945.
Vodoinstalater odr`ava staru i
postavlja novu instalaciju, ~isti bo-
jlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497
622.
Staklar sa iskustvom radi sve vr-
ste staklarskih usluga, dolazimo na
adresu. Tel. 061 609 947.
Profesor daje instrukcije iz fra-
ncuskog, latinskog, ruskog i bosa-
nskog. Tel. 033 526-521.
KV moler kre~i stanove, ku}e 70
KM, radim gletovanje, farbanje, po-
stavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062
388 242, 638-454.
Instruiram |ake i studente iz
matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9
KM. Tel. 033 621-976.
Strunu, `eludac namje{tam, li-
je~im stru~no bezbolno, uspje{no,
bolove u le|ima. Tel. 061 504 986.
Agencija „Rosa“ vr{i usluge
~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel.
033/533-721.
Profesorica engleskog jezika da-
je ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700,
033/657-038.
Lije~im vanjske i unutra{nje he-
moroide. Tel. 061 533 146.
Adaptacija stanova i ku}a, posta-
vljanje plo~ica, laminata, kre~enje i
drugo. Tel. 061 510 373.
Kombijem prevozim kabastu ro-
bu. Tel. 061 204 061.
Rigips majstor radi potkrovlja,
plafone, pregradne zidove. Tel. 061
511 503.
Rainbow dubinsko pranje }ili-
ma, namje{taja, generalke u stanu,
ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033
666-275.
Molerske usluge uredno, kvali-
tetno. Tel. 062 127 525.
Staklar - radimo sve staklarske
radove, dolazimo na adresu. Tel. 061
842 343.
Profesorica dr`i instrukcije iz
matematike i fizike. Tel. 522-016.
Prevoz stvari, namje{taja i osta-
log ve}im kombijem, radna snaga,
povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj.
Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-
lakirerske poslove, dolazim na adre-
su. Tel. 062 332 702.
Kombijem i luksuznim autom
vr{im prevoz na more i planine. Tel.
033 240-884, 061 434 374.
[ivanje trajnih autopresvlaka za
sva vozila, popravak sjedi{ta, tapaci-
runga neba. Tel. 061 215 658, Terezi-
je 32.
VKV kre~enje stanova, pouzda-
no i stru~no, molerski majstor [er-
bo. Tel. 062 921 864.
Kombi prevozom vr{im selidbe,
prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena
povoljna. Tel. 061 817 424.
Bravar, povoljno radi sve bravar-
ske usluge. Tel. 062 940 731, 033
691-260.
Stolar-tapetar, povoljno radi po-
pravke stolarske i tapetarske. Tel.
061 606 651, 066 620-342.
Iskusna profesorica engleskog,
njema~kog i francuskog daje ~asove
i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-
616.
Servis ra~unara, instalacija siste-
ma, ugradnja dijelova, ~i{}enje viru-
sa, antivirusna za{tita. Tel. 061 515
560.
VKV moler - radi molersko-far-
barske poslove, povoljno. Tel. 061
507 683.
Iznajmljujem play station 2 i 3 sa
igricama. Tel. 061 201 341.
Prevoz putnika sa kombijem po
BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935.
Bravar radi ograde, kapije, gele-
ndere ulazna i gara`na vrata, zatvara
balkone. Tel. 061 526 205.
Elektri~ar: el. instalacije, auto-
matski osig., indikatori za banju, el.
bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061
312 435.
Prekucavam sve vrste radova na
ra~unaru. Tel. 061 520 737.
Molerske usluge. Tel. 062 922
323, 066 205 151.
Popravljam TV svih modela, pr-
ofesionalno i na va{oj adresi. Tel.
061 365 690, 033 653-311.
Autoprevoznik manjim kamio-
nom vr{i prevoz kabastog otpada,
pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847.
Registracija i prevod vozila. Tel.
061 134 597.
Drva re`em motornom `agom,
radim i druge poslove. Tel. 061 491
463.
Prevodim engleski 5 KM/str. i
povoljno dajem instrukcije. Tel.
643-990.
Sudski tuma~ za njema~ki i
engleski jezik, Ko{evo 36, Sarajevo.
Tel. 061 108 144.
Tapetar sa iskustvom presvla~i
ku}anski i kancelarijski namje{taj.
Tel. 061 620 057.
Servis ra~unara „Aki“, popra-
vka, nadogradnja, instalacija, inter-
net konekcija, antivirusna za{tita,
dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061
545 375.
Instrukcije iz matematike, fizi-
ke, i elektrotehnike za u~enike
osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061
812 528.
Vr{im selidbe modernim ko-
mbijem sa radnom snagom u dr`avi
i vani. Tel. 061 227 189.
KV vodoinstalater sa dugogo-
di{njim iskustvom radi monta`u
novih kupatila i odr`ava staru insta-
laciju - ~isto, brzo, povoljno. Tel.
061 349 294.
Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari,
radna snaga po potrebi. Tel. 062 385
762.
Extra povoljno! Kombi prevoz i
selidbe. Tel. 061 147 361.
Elektri~ar VKV za ku}ne el.
instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel.
618-907.
Molerski radovi. Tel. 061 579
971.
Prevoz robe, selidbe kombijem,
povoljno, radna snaga po dogovoru.
Tel. 061 513 948.
Stolar vr{i opravku starog i izra-
du novog namje{taja, stolarije, ste-
peni{ta, podova i sl. Tel. 061 312
956.
Stolar - postavljam laminat,
{ipod i ugra|ujem i popravljam sto-
lariju. Tel. 061 219 000.
Radim grijanje, mijenjam ko-
nvektore radijatorima i ostale popr-
avke - povoljno. Tel. 033 800-514,
061 922 476.
Radim centralno grijanje i pre-
pravke grijanja. Tel. 062 316 826.
Prevoz putnika luksuznim mer-
cedesovim kombijem na sve desti-
nacije. Tel. 061 862 323.
Profesor matematike sa isku-
stvom daje instrukcije |acima i stu-
dentima tokom godine. Tel. 033
473-574, 061 382 301.
Izvodim sve vrste elektroradova.
Tel. 061 156 340.
Molersko farbarski radovi, gle-
tovanje, molovanje, lakiranje stolar-
ije. Tel. 061 262 895.
Uspje{no i kvalitetno prevodim
bosansko-engleski i englesko-
bosanski. Strana 10 KM. Tel: 033
222 364
Instruiram matematiku i fiziku
za osnovne {kole, dolazim na adre-
su. Tel. 062 417 695.
Radim povoljno sve molersko-
farbarske radove, uklju~uju}i i sto-
lariju. Tel. 061 397 187.
Vr{im prevoz putnika sa klima-
tiziranim kombi vozilom, {irom
BiH i dalje. Tel. 061 222 310.
Prevoz za sve destinacije put-
ni~kim kombijem, profesionalni
voza~, povoljno. Tel. 062 713 956.
Autoprevoznik, kombijem, vr{i
prevoz namje{taja, razne robe i
gra|. materijala do 1t, 25 KM po tu-
ri u KS-a mo`e i ru{enja i odvoz iste
{ute po dogovoru.Tel. 061 518 014.
(11 u mjesecu)
Hemijsko dubinsko ma{insko
~i{}enje unutra{njosti vozila, pran-
je, poliranje i voskarenje vozila i
motora.Tel. 033 472 436 i 061 336
113.
Blind vrata, ugradnja, prevoz,
obrada 100 KM, kao i rigips i lami-
nat i sve druge vrste radova Tel. 061
542 493.
Povoljno i kvalitetno ~istim sta-
nove i poslovne prostore. Tel. 062
401 619.
^istim ku}e i poslovne prostore
i peglam ve{. Tel. 061 580 063.
Vodoinstalater. 30 g. iskustva,
vr{i opravke sanitarnih ure|aja, mo-
nta`u i pro~epljenja. Tel. 033 535
659 i 062 139 034.
Povoljno vr{imo bru{enje i laki-
ranje svih vrsta parketa i {ipoda uz
garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262
868
Dajem instrukcije iz engleskog
jezika, povoljno. Tel. 061 274 111.
Profesorica instruira matemati-
ku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu
godinu fakulteta, brzo i uspje{no.
Tel. 033 235-141, 061 188 451.
Iskusna profesorica daje instru-
kcije iz engleskog i arapskog jezika.
Tel. 033 611-023.
Rigips, el. instalacije i moleraj
radim povoljno. Tel. 066 205 286.
Autoprevoznik, kombijem, vr{i
prevoz namje{taja, razne robe i
gra|. materijala do 1t, 25 KM po tu-
ri u KS-a mo`e i ru{enja i odvoz iste
{ute po dogovoru.Tel. 061 518 014.
Blind vrata, ugradnja, prevoz,
obrada 100 KM, kao i rigips i lami-
nat i sve druge vrste radova Tel. 061
542 493.
Povoljno i kvalitetno ~istim sta-
nove i poslovne prostore. Tel. 062
401 619.
^istim ku}e i poslovne prostore
i peglam ve{. Tel. 061 580 063.
Elektri~ar - usluge el. instalacija,
interfoni, alarmi, gromobrani, el.
usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-
086.
Vodoinstalater opravlja ~esme,
vodokotli}e, sifone, ventile, penzio-
nerima jeftinije. Tel. 061 205 803.
Profesorica violine daje instru-
kcije po~etnicima i u~nicima ni`e
muz. {kole. Tel. 061 033 187.
Kercher aparatima ~istimo }il-
ime, tepihe, itisone, namje{taj, auto
i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728.
Servisiram sve vrste tlakomjera i
prodajem sa garancijom, povoljno.
Tel. 061 188 903.
Prof. francuskog, ovla{teni su-
dski tuma~ vr{i prevode svih vrsta
sa ovjerom. Tel. 061 480 069.
Profesor daje instrukcije iz ma-
tematika za osnovce i srednjo{kolce.
Tel. 062 467 237.
Iscjeljenje duhovnim putem po
u~enju Brune Groninga, medicinski
dokazano. Tel. 062 519 449.
Presnimavanje sa video kaseta
na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523.
Sve oko vode i struje, novo, i ra-
zne popravke, garancija, iskustvo i
obraz. Tel. 062 206 294.
Konverzacijski engleski za sve
uzraste, PC osnovi i njegove aplika-
cije, antivirusna za{tita. Tel. 062 293
688, Sarajevo.
Dajem ~asove iz osnova PC-a,
konverzacija na engleskom, viruse i
ostale probleme na PC-u rje{avam.
Tel. 062 293 688, Ilid`a.
Kerami~arski radovi uz garanci-
ju kvaliteta. Tel. 061 083 369.
Mol. farb. poslovi, povoljno,
kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973.
Sve za kompjuter, rje{avanje pr-
oblema, instalacija programa, ugra-
dnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827
793.
Certificirani ra~unovo|a povo-
ljno vodi poslovne knjige za sve vr-
ste preduze}a, radnji i udru`enja,
radim normativna akta. Tel. 061 150
368.
Profesor instruira francuski, la-
tinski i italijanski. Tel. 061 566 590.
Ra~unovodstvene, knjigovo-
dstvene i kontrolne poslove, agenci-
ja EDNA, za DOO, STR, SZR,
SUR. Tel. 066 442 454.
Uni{tavamo `ohare, moljce, mr-
ave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve.
Tel. 061 928 535, 033 219-761.
Izvodim molersko-farbarske ra-
dove ~isto, kvalitetno i povoljno,
njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664.
Klimatiziranim i udobnim ko-
mbijem 7+1 nudim usluge prevoza
na sve destinacije. Tel. 033 220 402 i
062 214 690.
Dajem instrukc. iz engleskog je-
zika, djec i srednjo{kolcima, za po-
pravni dolazim na adresu. Tel. 062
788 854.
Renoviranje stamb. prostora,
molerski, elektro, vodoinst., podo-
polaga~ki, kerami~arski, stolarski
radovi. Tel. 061 357 201.
Servis ra~unara C10, windows
sistem, instaliranje arapski, progr-
am i dr. Tel. 062 692 198.
U~enicima, srednjo{kolcima
instrukcije iz matematike, fizike,
mehanike, ma{inskih elemenata.
Tel. 033 625-196, Ilid`a.
Vodoinstalater montira satove za
vodomjere. Tel. 061 105 425.
Molersko-farbarske usluge i ker-
ami~arski radovi, brzo, ~isto i kvali-
tetno. Tel. 066 883 697.
Instrukcije - engleski jezik, po-
voljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i.
Tel. 061 481 182.
Instrukcije - matematika, povo-
ljno, 2h - 15 KM, dolazim ku}i. Tel.
061 481 182.
^istim ku}e i poslovne prostore
i peglam ve{. Tel. 061 580 063.
Kerami~ari 2 majstora, brzo i
kvalitetno postavljamo sve vrste ke-
ramike. Tel. 061 525 310, 062 214
879.
Kerami~arski radovi. Tel. 062
165 539.
Povoljno postavljam parkete, la-
minat i {ipod, brusim i lakiram, po-
voljno. Tel. 062 967 811.
Elektri~ar opravlja {porete, bo-
jlere, ve{ ma{ine, TA pe}i, mijenja
osigura~e. Tel. 063 155 868.
Adaptiramo stanove, voda, stru-
ja, keramika, rigips, moleraj... Tel.
063 155 868.
Moler kre~i, gletuje zidove, rigi-
ps, povoljno i kvalitetno. Tel. 061
325 307.
Instalacija windowsa, programa,
antivirusna i antispyware za{tita, se-
minarski radovi, dolazak besplatan.
Tel. 061 812 308, 033 201-389.
Izrada i ugradnja kuhinja, orma-
ra i predsoblja, zamjena baglama,
dolazim na adresu. Tel. 062 944 952.
Elektri~ar, izvodim sve vrste el.
radova, kvarovi, nove instal., itd.
Tel. 061 398 483.
Instrukcije - matematika - usp-
je{no i povoljno. Tel. 061 571 973.
Prof. francuskog, ovla{teni su-
dski tuma~ - radi sve vrste prevoda
sa ovjerom. Tel. 061 480 069.
VKV stolar vr{i popravku vrata,
prozora, zamjena baglama, svih vr-
sta na kuhinjama, plakarima. Tel.
033 677-549.
Crtam idejna rje{enja za legali-
zacije i urban. dozvole. Tel. 061 537
576.
Povoljno i kvalitetno radim gri-
janje, mijenjam konvektore radija-
torima i ostale popravke. Tel. 033
800-514, 061 922 476.
Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel.
061 274 144.
Bravarski radovi, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078.
Staklar radi sve vrste staklarskih
usluga, dolazim na adresu. Tel. 061
609 947.
Serviser rashl. tehnike popra-
vljam fri`idere, zamrziva~e, rashla-
dne vitrine, komore. Tel. 061 143
019.
Snimanje i fotografisanje
vjen~anja profesionalnom opre-
mom. Mob 061/555-869.
Povoljno prevozim sve vrste ro-
ba, usluge selidbe, odvoz kabastog
otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-
954.
Vr{im prevoz robe, stvari, seli-
dbe, povoljno, kombi Iveco, nosivo-
st 1,5 t, na svim destinacijama sa i
bez radnika. Tel. 061 811 115.
Vodoinst. vr{i opravke i adapta-
cije kupatila, brzo, jeftino od 8-22 h.
Tel. 061 233 517.
VKV bravar radi ugradnju bra-
va, PTT sandu~adi, ormara, kani{li,
ramova, povoljno. Tel. 061 507 683.
Stolar, opravka, izrada i monta`a
kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije,
postavljanje laminata, lamperije i
podova. Tel. 061 502 739.
Elektroinstalaterski radovi te
opravka elektroinstalacija. Tel. 033
611-542.
Moler VKV radi mol. farb. po-
slove, povoljno. Tel. 061 507 683.
Iskusna prof. engleskog, nje-
ma~kog i francuskog daje ~asove i
prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-
616.
Sve staklarske radove radim po-
voljno, dolazim na adresu. Tel. 061
842 343.
Engleski i njema~ki uspje{no svi
uzrasti, 5 KM ~as, dolazim ku}i. Tel.
033 471-297, 062 916 729.
Ku}ni majstor: postavljam gar-
ni`e, lustere, plafonjere, brave, ba-
glame, slike, {altere, uti~nice i osta-
lo. Tel. 061 838 018.
Ponuda-potra`nja
Poznatoj buregd`inici na sta-
dionu Grbavica potrebne 2 ozbi-
ljne djevojke za rad na prodaji i
poslu`ivanju. Tel. 061 512 420.
2621-1Nd`
Cafe slasti~arni „PALMA“ u
Hrasnom, Porodice Ribar 5, po-
trebno vi{e KONOBARICA. Pri-
jave: Telefon: 714-700 i 234-775
ili www.palma.ba-zaposlenje
3000-1tt
Potrebna mla|a kuharica za
rad u restoranu u centru grada.
Javiti se na tel.: 061 187 193, od 9
do 14 sati. 3426-1tt
Njegovala bih osobu kojoj je po-
trebna pomo}. Tel. 062 823 662.
Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dora-
de sa radnim iskustvom, tra`i posao
(redovna primanja). Tel. 061 684
706.
„Bijela Vila“, Ned`ari}i - potre-
bna djevojka za poslu`ivanje u sali.
Tel. 061 546 049.
^istim ku}e, stanove, pos. pro-
store i peglam ve{. Tel. 061 828 175.
Tra`im bilo kakav posao, ~i{}en-
je stanova i sl. Tel. 062 854 788.
Potrebna mla|a radnica za po-
slu`ivanje na Ciglanama. Tel. 061
390 867.
Agencija „Meka“ za ku}nu njegu
starih, bolesnih, 24 sata sa vama.
Tel. 061 237 641.
Potrebna `ena za rad sa djete-
tom koje je tre}i razred osnovne
{kole (matematika i bosanski jezik).
Mob. 062 877 041.
Tra`im saradnice iz cijele BiH za
rad sa Oriflam proizvodima. Tel.
061 933 151.
Tra`ite dodatnu zaradu, odli~no,
pozovite. Tel. 061 141 802.
^istim stanove i pos. prostore.
Tel. 062 424 319.
@elite posao na terenu, distribu-
cija knjiga, solidna zarada. Tel. 061
574 003.
Radio bi kao ~uvar ili kao maga-
ciner. Tel. 061 546 291.
^uvala bi dijete uzrasta 2-7 godi-
na. Tel. 033 611-436.
Potrebni distribu. za kat. proda-
ju, zarada 30 posto, kreditiranje, sti-
mulacija, napredovanje. Tel. 061 624
535.
Penzioner 50 godina radio bi
kao no~ni ~uvar, imam iskustvo.
Tel. 061 931 805.
^istim stanove i pos. prostore.
Tel. 063 191 977.
Restoranu na M. Dvoru, potre-
ban konobar. Tel. 062 387 663.
@ena 30 godina, tra`i posao u tr-
govini ili trafici, zavr{ena trgova~ka
{kola. Tel. 061 709 301.
Potrebna radnica u kafeteriji
„Index“, Ko{evo.Tel. 061 211 128
Ako vam je potreban zidar, tesar,
nazovite. Tel. 061 501 835.
Potreban bilo kakav posao, obzi-
ljan mu{karac. Tel. 061 546 522.
^uvala bi stariju pokretnu osobu
ili dvoje djece. Tel. 062 375 610.
Potrebna djevojka za rad u ka-
fi}u u centru. Tel. 062 320 648.
Nudim pomo} starim i bolesnim
osobama, obilazak, pla}anje re`ija,
odlazak u prodavnicu i sl. uz
nov~anu naknadu. Tel. 062 760 012.
Profesionalni klovnovi za zaba-
ve i ro|endane, slavlja, povoljno.
Tel. 062 906 058.
Konobar VKV sa radnim isku-
stvom radio bi za vikende i radnim
danima od 17 h. Tel. 061 228 524.
Voza~ tra`i posao mo`e i van KS.
Tel. 061 722 350, Sarajevo.
Kupujem staru deviznu {ted-
nju, obveznice, ratna potra`iva-
nja (od{teta) i dionice u ~itavoj
BiH. Isplata odmah. Dolazim na
adresu. Tel. 061 517 897.
2547-1Nd`
Kupujem staru deviznu {ted-
nju, obveznice, ratna potra`iva-
nja ({tete) i dionice. Prodajem
neulo`ene certifikate za otkup
stanova. Dolazim na adresu.
Isplata odmah. Tel. 061 140 521.
2637-1Nd`
Kupujem valoviti salonit sa 8
rebara. Tel. 061 249 249.
Kupujem stare njema~ke marke
i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906.
Umjetni~ke slike, filateliju, stari
nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne,
ordenje, zna~ke i ostalo kupujem.
Tel. 033 456-505, 061 214 405.
Kupujem norve{ku gusanu pe}
Jotul (humanitarnu), dobro pla}am.
Tel. 061 400 190.
Kupujem staru dev. {tednju, do-
lazak na adresu, isplata odmah. Tel.
061 836 657.
Kupujemo dionice , ratnu {tetu i
deviznu {tednju.Tel. 061 398 487.
Ozbiljnom gospodinu potreban
povremeni odmor u ku}i na selu bli-
zu Sarajeva. Tel. 062 417 695.
Kupujem sve vrste akcija, obve-
znica sa saraj. i banjal. berze, proda-
jem certifikate za otkup stana. Tel.
061 188 488, 065 974 799.
Obveznice, stare devizne {tednje
i ratne {tete, isplata odmah. Tel. 061
267 928.
Kupujem deviznu {tednju, dio-
nioce, ratnu {tetu, isplata odmah.
Tel. 061 337 593.
Rado bi uzeo na poklon stari
moskvi}, samo da je u voznom sta-
nju. Tel. 061 381 909.
Suvenire sarajevske olimpijade
kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214
405.
Kupujem staru dev. {tednju i ra-
tna potra`ivanja. Tel. 061 218 087.
Dionice, staru dev. {tednju i ra-
tnu od{tetu. Tel. 062 358 344.
Kupujem staru dev. {tednju, dio-
nice, svih vrsta, certifikate, isplata
odmah. Tel. 061 337 593.
Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Tekst.................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
Telefon/adresa...........................................................
.
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase),
Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo
Dnevni avaz
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. 43
44 Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz
oglasi
OGLAS
Posl. br. 58 0 I 035237 07 I
OP]INSKI SUD MOSTAR stru~ni saradnik Snje`ana Maksumi} u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja UniCredit Bank
d.d. Mostar kao pravni sljednik HVB Central Profit banke d.d. Mostar, protiv izvr{enika TAVRA MIROSLAVA, iz Mo-
stara ul. Gornja Jasenica br. 21 B, radi isplate na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federa-
cije BiH, a u vezi sa ~l. 21. Zakona o izvr{nom postupku objavljuje sljede}e.
I Temeljem mjenice izdate u Sarajevu od 05. 04. 2004. god. protestirane 10. 05. 2007. godine br. AF 0724159.
Nala`e se izvr{eniku da tra`itelju izvr{enja u roku od 8 (osam) dana isplati iznos od 3.827,04 KM sa zako-
nskom zateznom kamatom po~ev{i od 11. 05. 2007.god. pa do isplate, tro{kove protesta u iznosu od 8,00 i
tro{kove izvr{nog postupka.
II - Odre|uje se izvr{enje radi naplate iz t. I ovoga rje{enja i to: popisom, ~uvanjem i procjenom pokretnih
stvari izvr{enika koje se nalaze u njegovom posjedu, te prodajom tih stvari i namirenjem tra`itelja izvr{enja.
Izvr{eniku se zabranjuje da raspola`e popisanim stvarima pod prijetnjom zakonskih posljedica.
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH).
Stru~ni saradnik
Snje`ana Maksumi}
APOTEKA „DUBRAVA“ NOVA BILA
72276 Nova Bila, Biljake b.b. - TRAVNIK
OGLAS
PRIVATNA APOTEKA DUBRAVA raspisuje konkurs za prijem na slijede}e radno mjesto:
Magistar farmacije - 1 izvr{ilac za rad u apoteci na lokaciji Nova Bila bb Travnik
UVJETI KOJE KANDIDATI TREBAJU ISPUNJAVATI:
1. Polo`en stru~ni ispit
2. Odobrenje za samostalni rad - licenca
3. Po`eljno radno iskustvo
Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati putem po{te na adresu: Nova Bila bb - Travnik sa naznakom Prijava za konku-
rs (uz obavezan CV)
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. 45
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se godina od kako je prestalo da kuca toplo srce na{e
najvoljenije i jedine
RAZIJA KAPO, ro|. DUCO
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet.
Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji u Otesu, u 12.30 sati.
Tvoja djeca sa porodicama 2807-1nd`
Pro{lo je 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage
HASIBE ALIBA[I], ro|. MUMINOVI]
Tvoj lik i plemenita du{a vje~no }e biti u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~iti rahmet.
Tvoji najmiliji: suprug Izet, sinovi Almin i Admir, k}erka Almina, zet Nedim, snahe
Alma i Emina, unu~ad Emina, Anes i Hamza
Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 1. 3. 2010. godine u 11.00 sati u porodi~noj ku}i,
Alipa{ina 30. 3478-1tt
Dana 1. 3. 2010. godine navr{ava se sedam tu`niih i bolnih dana od
smrti na{eg voljenog i plemenitog SUPRUGA i BABE
DERVI[ (AHMEDA) TAHIROVI]
Bio si radost u na{im srcima, sre}a u na{im du{ama, strah u ku}i i
ljubav na vratima. Uzdamo se u Svevi{njeg Allaha D`ele{anuhu da }e
te nagraditi d`ennetskim ljepotama za svu tvoju dobrotu, ljubav i
plemenitost koju si nam pru`io, jer ti to i zaslu`uje{m, BABO. Zauvi-
jek }e{ ostati u na{im srcima i dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti.
Tvoji najmiliji: Supruga Suada, sin Nermin, k}erke Fatima i Ramiza i brati} Sabahudin
sa porodicama
2865-1nd`
Dana 1. 3. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preranog
gubitka na{e drage
HASIBE ALIBA[I], ro|. MUMINOVI]
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i zauvijek ~uvati
uspomenu na tvoj plemeniti lik. Ponosni smo {to smo tvoji!
Ovom prilikom `elimo da se zahvalimo svima onima koji su bili uz
nas u najte`im trenucima, rodbini, prijateljima i kom{ijama, a posebnu zahvalnost za
nesebi~nu podr{ku upu}ujemo kolektivu KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo.
O`alo{}ena porodica 3478-1tt
Dana 1. 3. 2010. godine na-
vr{ava se 15 godina otkako je
preselila na ahiret na{a draga
SAJA (IBRO) BANDA,
ro|. ^OMAGA
Te{ko je prihvatiti istinu da te
nema vi{e me|u nama. Sa po-
nosom ~uvamo tvoje uspome-
ne i plemenitost.
Neka ti Allah d`ele{anuhu po-
dari lijepi d`enet.
Tvoji najmiliji: suprug Selim,
sin Hasan, snaha Fata, unu~ad
Nermina, Nermin, Elvir, zet
Bajram, snaha Alma, prau-
nu~ad Armin i Una
2835-1nd`
Dana 1. 3. 2010. godine
navr{ava se deset godina od
smrti na{e drage
SALEME
HASE^I],
ro|. NUMI]
Samo su godine pro{le, bol,
`al i sje}anje nisu uminuli ni
za tren.
Molimo Allaha d`ele{anuhu
da ti podari sve d`enetske
ljepote.
Tvoji: Omer, Sahudina,
Vedad, Berina i Ilma
2841-1nd`
Dana 1. 3. 2010. navr{ava
se godina od kada vi{e
nije sa nama na{ dragi
KASIM (NEZIR)
KLA^AR
Te{ko je zamisliti da te
vi{e nema me|u nama.
Tuga i bol nisu u rije~ima,
nego u srcima gdje }e{ i
ostati zauvijek.
Tvoji najmiliji: k}erka
Sakiba, zet Mirsad, unuke
Elmedina i Mersida
2862-1nd`
KASIM (NEZIR)
KLA^AR
Dana 1. 3. 2010. navr{ava
se godina.
Otkako si oti{ao, tuga je
sve ve}a, sve {to nas
okru`uje na tebe podsje}a.
Uvijek }e{ biti u mislima i
srcima na{im.
Tvoji: sin Sakib, snaha
Elvira, unu~ad Semir i
Elmedin
2862-1nd`
Danas, 1. 3. 2010. godine na-
vr{ava se 40 dana od smrti
na{eg dragog oca, dede, svekra
i punca
@ARKO
(PETRONIJE)
KNE@EVI]
Bio si nam uzor u svemu {to je
plemenito, po{teno i lijepo.
Hvala ti za sve {to si nam
pru`io. Tog dana u 12.00 sati
posjetit }emo njegov vje~ni
po~inak.
Tvoji: sin Brano, k}erka @an-
ka, unuk Goran, snaha Krola i
zet Elmir 2797-1nd`
Danas, 1. 3. 2010. godine na-
vr{ava se 40 dana od smrti
mog voljenog supruga
@ARKO
(PETRONIJE)
KNE@EVI]
Dragi moj @arko, nije pro{ao
ni dan, a da ne mislim na tebe
i na godine lijepog `ivota koji
sam provela sa tobom. Uvijek
}e{ biti u mom srcu.
Tvoja supruga Zdenka
Tog dana u 12.00 sati posjetit
}emo njegov vje~ni po~inak.
2797-1nd`
Dana 1. 3. 2010. navr{avaju se 2 godine od kako sa nama
nije na{ voljeni
BAJAZID - BEKO
ARNAUTOVI]
Sva ljudska dobrota, ponos i pleme-
nitost bila je u tebi. 1. mart donosi
manje radosti, ali ja~a sje}anja i
po{tovanje prema tebi, moj Beko.
Tvoj prijatelj Husein ^engi} sa porodicom
3501-1tt
TU@NO SJE]ANJE
Dana 1. 3. 2010. godine navr{avaju se 22 godine od smrti
na{eg dragog oca i supruga
SALKE MUJEZINOVI]A
29. 2. 1988 - 1. 3. 2010.
Ljubav i sje}anje na tebe osta}e
vje~no u nama.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: Neriman, Halide i Nersala
2801-1nd`
Dana 1. 3. 2010. godine je sedma godina kako nije sa
nama na{ dragi suprug, otac i punac
MUMIN (SALKE) NIK[I]
Ne umire ~ovjek onda kada ga Bog
uzme sebi, nego onda kada ga
zaborave.
Oni koji te vole nikad te ne}e
zaboraviti, ti `ivi{ u na{im srcima,
u na{im mislima. Dok trajemo mi,
traja}e{ i ti.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka je
vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji najmiliji: supruga Hata, k}erke Edina i Aida, zet
Nerko i prija Advija 3305-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog
HARISA (KEMALA)
SVRAKI]A
Amid`a Muharem (Braco), amid`inca Razija, amid`i}
Kerim sa porodicom i amid`i~na Lejla
3499-1tt
TU@NO SJE]ANJE
FADIL (MUSTAFE)
D@ELILOVI]
1948 - 1993.
Dana 1. 3. 2010. navr{avaju se dvije godine od kako smo
saznali istinu i zauvijek se oprostili od na{eg dragog i
nikad zaboravljenog Fadila.
Supruga Indira, k}i Lara i sin Sanjin
290-1mo
Dana 1. 3. 2010. godine navr{ava se 6 godina od smrti
na{eg dragog
ANISA KADRI]A
Smrt ostavlja bol koju niko ne
mo`e izljie~iti, a ljubav sje}anje koje nam niko ne mo`e
uzeti.
Vole te: Irma, Adi, mama i babo
2634-1nd`
Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz 46
SJE]ANJE
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se 28 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, brata, punca,
djeda i amid`e
NUSRET (SMAJO) KARAMEHMEDOVI]
1. 3. 1982 - 1. 3. 2010.
Ljubav prema tebi, ponos i vje~no sje}anje nikada nas ne}e napustiti.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji 135-1tz
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti mog dragog supruga,
a na{eg oca i djeda
SABIT (MEHE) D@AMBI]
Vrijeme ne mo`e da izbri{e ljubav, po{tovanje, zahvalnost i sje}anje.
Tvoji: supruga, k}erke, unuci i zetovi, porodice Hod`i}, [ehanovi} i ^ehaji}
N
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se godina od kada je umrla na{a draga majka
KOSARA POPOVI], ro|. NEDI]
dr. stomatologije
Uvijek }e{ biti sa nama i u na{im srcima.
Tvoji Bato i Milena sa porodicama
3324-1tt
TU@NO SJE]ANJE
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se 6 godina od prerane smrti na{e drage supruge i majke
MAHIRA OSMAN^AU[EVI], ro|. SMAJ[
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Plemenite osobe kao
ti dugo se pamte. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: suprug Muharem, k}erka Dijana i sin Adnan sa svojim porodicama
3400-1tt
Dana 1. 3. 2010. navr{ava
se 13 godina od smrti
na{eg dragog oca
ALIJE (ALAGE)
KLANCO
iz Vlasenice
Neka ti je vje~ni rahmet i
neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi d`enet.
Tvoja djeca: Mehmed,
Naza, [efika, Vasvija,
Razija, zetovi, unu~ad i
praunu~ad
2833-1nd`
Dana 1. 3. 2010. navr{ava
se 7 tu`nih dana od kako
je preselio na ahiret na{
dragi
HARIS
SVRAKI]
Molimo dragog Allaha
d`.{. da mu podari lijepi
d`enet.
Tetka Ifeta
144-1go
SJE]ANJE
na na{eg dragog sina i brata
SULJO (RASIM)
KORJENI]
1. 3. 2000 - 1. 3. 2010.
Nije pro{ao ni jedan dan, a da
nismo pomislili na tebe, mili
na{. Sve nam vi{e nedostaje{ i
svaka godina je sve te`a i te`a
bez tebe, najdra`i na{.
Neka ti Allah d`.{. podari sve
d`enetske ljepote...
Tvoja mama Sema, sestra
Amela i zet Fako
3437-1tt
Dana 1. marta 2010. navr{ava
se jedanaest godina od smrti
na{eg dragog supruga i oca
[ERIFA
(MU[ANA)
DRKENDE
9. 3. 1932 - 1. 3. 1999.
Neka je rahmet tvojoj dobroj
du{i.
Uvijek si sa nama u na{im
sje}anjima.
Supruga Zehra i k}erke
Kimeta i Pakeza 3453-1tt
U ponedjeljak, 1. 3. 2010. navr{ava
se godina od preseljenja na ahiret
na{eg dragog
RAMO (AVDE)
MAKSUMI]
iz Jablanice
Tvoja dobra djela i lijepe uspome-
ne ne umiru, zauvijek `ive u nama.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari d`enetske ljepote i vje~ni
rahmet.
U petak, 5. 3. 2010. prije podne na-
maza u ^ar{ijskoj d`amiji u Jabla-
nici predat }e se hatma dova.
Tvoji: supruga Saima, sin Enes,
nevjesta Sanela, unuci Arnela
i Arnel PTT
SJE]ANJE
ENISA
(LJUTOVI])
[ARI]
1. 3. 2005 - 1. 3. 2010.
Odvratno mi je da pi{em
stvari koje mogu da budu
razlog za neprijatnosti.
Zbog toga }u izabrati
dostojanstveno }utanje i
re}i: hvala ti, mati.
Tvoj sin Senadin 191-1mo
SJE]ANJE
VAHIDIN - HIDO
BULJKOV
Sje}anje na tvoj lik ostat
}e da zauvijek `ivi u
na{im srcima.
Tvoji: ad`e Ibro, strina
Suada, Hamica, Elma,
Sejo, Adna i Anis
311-1mo
SJE]ANJE
VAHIDIN - HIDO
BULJKO
Vje~no }emo ~uvati
sje}anje na tebe i sje}ati se
tvog lika.
Slipi~evi} Arman s
majkom Berinom
311-1mo
TU@NO SJE]ANJE
FADIL D@ELILOVI]
1993 - 2010.
I danas se sje}amo s ponosom dana provedenih zajedno.
Brat Fuad i nevjesta Jasenka
306-1mo
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se 15 godina od kada nije sa
nama majka, punica i nana
NEFA KE[MER-[EMI]
I ovih 15 godina pro{lo je bez tebe, a
bol i tuga ostaju kao i prvog dana.
Sje}anje na tebe je dio mog `ivota,
koje nosim i nikada ne mogu zaboraviti.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji: k}erka Mevla, zet Hamo, unuk Armin i
snaha Elvira 3450-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
HAMED (MEHO)
MUTAP^I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti
podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoj brat Salko sa porodicom
2858-1nd`
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. 47
SJE]ANJE
na voljenu majku
AI[U ^ELEBI], ro|. [EHOVI]
1. 3. 2009 - 1. 3. 2010.
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.
S trajnom ljubavlju i po{tovanjem,
Njena djeca 307-1mo
Dana 1. marta navr{ava se 40 tu`nih i bolnih dana kako je preselio na ahiret na{ dragi
suprug, otac, djed, punac i svekar
[EFKIJA (PA[AGE) JOGUN^I]
Bio si najbolji suprug na{oj majci, bio si najbolji otac, djed, punac i svekar.
Uvijek smo te voljeli i volje}emo te zauvijek, a tvoja Diba te najvi{e voli.
Neka je vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i.
Tvoja porodica
Tvoji najmiliji 137-1tz
Dana 1. marta 2010. navr{ava se 8 godina od kako sa nama nije na{
dragi
IBRAHIM (AHMETA) SKANDO
Bio si i ostat }e{ dio NAS, jer vrijeme ne}e nikad izbrisati ljubav i uspomenu na tebe.
Supruga Bahra sa djecom
298-1mo
TU@NO SJE]ANJE
KARABATAK
RADOJKA - RAJA
3. 5. 1992 - 1. 3. 2010.
STEVO
1. 3. 1990 - 1. 3. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Sin sa porodicom
2837-1nd`
ADIL ZAGRLJA^A
1. 3. 2006 - 1. 3. 2010.
„Hiljade i hiljade godina sjaja
bilo bi malo
a da bi stalo
u ovaj trenutak beskraja“
Hvala ti za sve.
Porodica
2820-1nd`
SJE]ANJE
na jarana
ATIF (\ULAGA) AVDI]
1. 3. 1995 - 1. 3. 2010.
Vrijeme prolazi, a sje}anje ne blijedi, niti ima zaborava, jer, jarane, mrtvi su samo oni
koji su zaboravljeni.
Tvoji: Nesib, Mirsad, Ado, Aj{a i Dada
2787-1nd`
Dana 1. 3. 2010. godine navr{avaju se 4 tu`ne godine otkako je na
ahiret preselila majka, nana i punica
BA[ALI] (OSMANOVI]) HASIBA
iz Hrasnice
S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida `ivjet
}e{ vje~no u srcima onih koji te vole.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
PORODICA: k}erka Mevla, Mirsada, Suada, unu~ad Indira, Vahidin, Samko, Lejla,
Mirza, Vahidin, praunu~ad, Iman, Hamid, zetovi Samil, Omer i Vahid, snaha Adisa
i zet Admir
2863-1nd`
Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od smrti na{e drage
NEZIRE BE[LIJE, ro|. U[ANOVI]
Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 1. marta 2010. godine u 15.00 h u ku}i `alosti, ulica
Valtera Peri}a 7/5.
2864-1nd`
Na dana{nji dan, prije tri godine, iznenada nas je napustio na{ voljeni otac i suprug
NED@AD (SALIH) HAD@IABDI]
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati.
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
Tvoja supruga Safeta i k}erke
2815-1nd`
Dana 1. 3. (marta) 2010. godine navr{ava se
godina od smrti na{e drage mame i punice
KAROVI] MILENE,
ro|. [AKOTI]
Samo mi koji smo te voljeli i volimo, znamo
kako je bez tebe. U tvom velikom srcu bilo
je beskrajno mnogo ljubavi i pa`nje za sva-
kog od nas.
Utjeha ne postoji, tuga ne prestaje, a ponos {to smo te imali
zauvijek ostaje.
Tvoji: k}erka Amela i zet Arslani 3300-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu mamu
[EFKA SOFTI],
ro|. LAGUMD@IJA
1. 3. 2009 - 1. 3. 2010.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
Tvoji: Nedreta, Mustafa, Elzana, Emir i Azra
3301-1tt
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se 40 dana tuge i bola od kako
nije sa nama na{a voljena
TAMARA GA[I],
ro|. BALVANOVI]
S ljubavlju i ponosom vje~no u na{im
srcima ~uvamo uspomenu na tvoj
plemeniti lik.
Tvoj suprug Gedeon, sin Aleksandar - Sa{a i teta Marija
3443-1tt
Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz 48
SJE]ANJE
JURISLAV KORENI]
1. 3. 1974 - 1. 3. 2010.
Pro{lo je 36 godina kako sa nama vi{e nije doajen i jedan od utemeljitelja bosanskohercego-
va~kog teatra Jurislav Koreni}, reditelj opere Narodnog pozori{ta u Sarajevu, osniva~
„Kamernog teatra 55“, upravnik i reditelj ovog teatra, direktor festivala MESS, dramaturg u
Narodnom pozori{tu Sarajevo i dobitnik [estoaprilske nagrade Grada Sarajeva.
Jurislav Koreni} ostavio je neizbrisiv trag u kulturnom i dru{tvenom `ivotu grada Sarajeva i
dr`ave Bosne i Hercegovine.
U pomen na dan njegove smrti, delegacija Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, polo`it }e cvije}e na njegovo
posljednje po~ivali{te, na groblju Bare, u utorak, 2. 3. 2010. u 12.00 sati.
MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO
N
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se tu`na godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug,
otac i djed
HAJRUDIN BAJRAKTAREVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari sve d`enetske ljepote, a njegovoj dobroj i
plemenitoj du{i vje~ni rahmet.
Uvijek }e{ biti u na{im srcima, uvijek }emo te se s ljubavlju sje}ati i nikada te ne}emo
zaboraviti.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoji: supruga Jasmina, sin Jasmin, k}i Mirela, zet, snaha i unu~ad PTT
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog
i nikad pre`aljenog
D@EVAD (MUJO) SARVAN
Smrt je ja~a od `ivota, ali nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe.
Vrijeme nije lijek, ve} samo nijemi svjedok na{e boli. Lijepo je bilo zvati velikog
~ovjeka suprugom, ocem i djedom, kao {to si bio ti.
Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje nas podsje}aju na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Fifa, k}erka Aida, zet Amir, unuci Nedim i Benjamin
Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 1. 3. 2010. u 14.00 ~asova u ku}i `alosti, ul. Bistrik
basamaci br. 9, Sarajevo. 2783-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
SABAHUDIN - DINO
[PILJA
1. 3. 2003 - 1. 3. 2010.
Ne}emo te nikada zaboraviti.
Tvoji mama Nad`a i brat Edo
3476-1tt
SJE]ANJE
MEDIHA TEPI]
1. 3. 1993 - 1. 3. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Muhamed, Narcis, Nermin, Emir i Medih
3430-1tt
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se 7 dana od kako je preselila
na ahiret na{a draga snaha i strina
HASIBA ([ABAN)
ALIBA[I],
ro|. MUMINOVI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Djever Safet sa sinovima Memsurom i Suvadom i snahe
Mevlida i Mediha, unu~ad Velid, Velida, Said i Adna
3427-1tt
Dana 1. 3. 2010. navr{avaju se tri tu`ne godine od kako nije sa nama
na{ dragi suprug, otac i djeda
RISTO KADIJEVI] (]I]O)
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }emo istog dana
posjetiti njegovo vje~no prebivali{te na groblju Bare u 13.00 sati.
Dragi na{,
Godine prolaze, a ostaju samo sje}anja i uspomene, koje su ostale iza tebe. Ostat }e{
uvijek voljen i nikad zaboravljen.
Tvoje: Ilvana, Vesna i Lana 3197-1tt
KASIM ALATOVI]
1. 9. 2009 - 1. 3. 2010.
[ta to ka`u, ko to re~e?
Vrijeme rane lije~i!
Na{e du{e ranjene su
vrijeme rane ne zalije~i!
Dragi Kasime, po~ivaju u miru!
Tvoja porodica 3425-1tt
SJE]ANJE
Danas se navr{ava 16 godina od preseljenja na ahiret na{e drage majke i supruge
MEDIHE PLOSKI], ro|. KASUMOVI]
1. 3. 1994 - 1. 3. 2010.
Draga mama, bila si i ostala na{ ponos. Zauvijek }e{ ostati u na{im
srcima.
Tvoji najmiliji: suprug Muhamed, sinovi Edin i Nedim
3436-1tt
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret
FADIL (FAIK) MUHI]
1. 3. 2009 - 1. 3. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem,
D`evad, Elma i Nerkez
3472-1tt
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. 49
Prvog marta 2010. navr{avaju se dvije godine od kako je
preselio na ahiret na{ dragi i voljeni otac, punac, dedo i
pradedo
had`i ALIJA
(RAMADANA) ALIJEVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari
lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Tvoja k}erka Esmera sa porodicom
2796-1nd`
SJE]ANJE
Dana 1. 3. 2010. godine navr{ava se 17 godina od smrti
na{eg saborca
ALEN (OMER)
LON^AREVI]
1. 3. 1993 - 1. 3. 2010.
Tog dana u 11.00 sati }emo posjetiti
njegov mezar na {ehidskom mezar-
ju „Kova~i“.
Udru`enje boraca „MGV“
2825-1nd`
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se ~etrdeset dana od kada je
preselila na ahiret na{a draga
had`i EMINA-hanuma
SELIMOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Enisa Lojo sa djecom
2827-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
SELVER (SALIH) DRKI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Had`i Omer, had`i Pa{ana, [erifa, Junuz, Hata, Halil i
Emir Duvnjak
3508-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
SELVER (SALIH) DRKI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet
tvojoj plemenitoj du{i.
Dervo Mili{i} sa porodicom
3508-1tt
TU@NO SJE]ANJE
na velikog prijatelja
BAJAZID ARNAUTOVI]
(BEKO)
2008 - 2010.
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe i na{e
prijateljstvo ne blijedi, niti ima zaborava. Prijatelju, prijatelju,
mrtvi su samo oni koji su zaboravljeni.
Tvoj veliki prijatelj Milan Todorovi} (Banana) sa porodicom iz
Toronta
2278-1nd`
SJE]ANJE
NEFA [EHI]
1. 3. 1995 - 1. 3. 2010.
@ivi{ u na{im srcima.
Tvoji: [ahin, Lejla i Ajla sa porodicama
3498-1tt
Navr{ava se godina od
smrti voljene sestre
NEZIRA
(U[ANOVI])
BE[LIJA
Majka Asima, brat Meho,
snaha Raza, Beno, Arnela
i Irma
3506-1tt
Dana 1. 3. 2010. navr{ava
se godina od smrti mog
dragog brata
FADIL (HAMID)
MUHI]
Smrt je ja~a od `ivota, ali
ne i od zaborava. Molim
Allaha d`.{. da ti podari
lijepi d`enet.
S ljubavlju i tugom,
Sestra Hasnija Sijer~i}
3504-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em voljenom bratu i {uri
SELVER (SALIH) DRKI]
Samo Allah zna kako nam je.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoja sestra [emsa i zet Enver Had`i}
3508-1tt
POSLJEDNJI SELAM
mom amid`i}u
SELVERU
od njegovog Alje sa porodicom uz `elju da ti Allah d`.{.
podari lijepi d`enet.
3508-1tt
SJE]ANJE
na na{e voljene
roditelje
MENSUR
SMAJLOVI]
2009 - 2010.
AZEMINA
SMAJLOVI], ro|.
VERLA[EVI]
1985 - 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Va{i sinovi Mirza i Jasmin sa porodicama
3510-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em voljenom bratu, djeveru i amid`i
SELVER (SALIH) DRKI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i.
Tvoj brat Enver, snaha Mirsada, brati} Haris i brati~na Emina
3508-1tt
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se 15 godina od kada je preseli-
la na ahiret na{a draga mama, svekrva, nana i pranana
NEFA [EHI],
ro|. KE[MER
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo
uspomenu na Tebe.
Neka ti je vje~ni rahmet.
Sin [eha, snaha Indira, unuk Adnan sa Ajlom i Hanom,
unuk Kenan sa Selmom i porodica Mujki}
3486-1tt
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se od
smrti na{eg dragog daid`e
FADIL (HAMID)
MUHI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Amra, Faruk, Ajla i Ajna [ari}
3504-1tt
Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz 50
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom amid`i}u
SELVER (SALIHA) DRKI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu se smiluje i podari d`enet i vje~ni rahmet.
Amid`i}i: Ahmet, Salih, ef. Alija i Senad
2867-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom amid`i}u
SELVER (SALIHA)
DRKI]
Molim dragog Allaha d`.{. da mu se smiluje i podari
d`enet i vje~ni rahmet.
Ahmet, [a}ira, Adnan, Admira, Mevzeta i Abdulkadir
2867-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom amid`i}u
SELVER (SALIHA)
DRKI]
Molim dragog Allaha d`.{. da mu se smiluje i podari
d`enet i vje~ni rahmet.
Salih, Nihada, Amina, Ali i Sulejman
2867-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom amid`i}u
SELVER (SALIHA)
DRKI]
Molim dragog Allaha d`.{. da mu se smiluje i podari
D`enet i vje~ni rahmet.
Strina Mejra (Bjela), Senad, Ismira i Vedad
2867-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom amid`i}u
SELVER (SALIHA)
DRKI]
Molim dragog Allaha d`.{. da mu se smiluje i podari
D`enet i vje~ni rahmet.
ef. Alija, Edvina, Lamija i Lejla
2867-1nd`
Dana 1. 3. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od
preseljenja na ahiret mog voljenog babe
ENVER (HASANA)
PA[ANOVI]
Tvoj sin Hasan sa porodicom
Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet
i rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
3512-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
SELVER DRKI]
Bio si jedan od ono malo dobrih i nesebi~nih ljudi...
Takvi ne odlaze, oni zauvijek ostaju!
Anela, Mirela, Ejub i Fikret
2876-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
majci na{e radne kolegice
MINA OLOV^I],
ro|. BALTA
Kolektiv Hayat TV - Hayat produkcija
N
Navr{ilo se
30 godina od smrti na{eg dragog tate i pola godine
od smrti na{e drage mame
MUHAMED
SARAJLI]
HIDAJETA SARAJLI],
ro|. RIZVANOVI]
Sa neizmjernom ljubavlju i dubokim po{tovanjem
~uvamo uspomenu na na{e drage roditelje.
Neka im je vje~ni rahmet.
K}erke Minka Fazlibegovi}, Dinka Pa{i} i Adila - Ada
Pa{i} 3521-1tt
Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od smrti na{eg brata, amid`e i
djevera
SABAHUDIN (EDHEM)
KULOVI]
BUDO
Amid`a moj,
Tvojim odlaskom ostala je velika praznina u
na{im `ivotima, jer s tobom sam osjetio prvi
odlazak zubaru, ~ari fudbala, jer si htio da budem takav - sportista.
U~io si me da budem dobar i po{ten ~ovjek, a darivao mi sve najbolje
i zato te, amid`a moj, nikada ne}u zaboraviti i bit }u takav kakvog si
me i u~io.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet
i vje~ni rahmet.
Tvoj brati} Ademir, brat Suad i snaha Sanela 3517-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom
SELVERU DRKI]U
Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote.
Had`o Mili{i} sa porodicom
2870-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
EMIN BANDI]
Molimo dragog Allaha da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.
Tvoji Krehi}i
Ibro, Samir, Alma, Sanja, Iman i Damir
3519-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em voljenom mu`u, ocu, svekru i djedu
SELVER (SALIH) DRKI]
Imao si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za nas.
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: supruga Samka, sin Aldin, k}erka Adela, snaha Sabina, unu~ad Tarik i D`ana
3508-1tt
POSLJEDNJI SELAM
dragom ro|aku i prijatelju
EMIN (HAMID)
BANDI]
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni ra-
hmet.
Bandi} Ibro, Nazija
i Sejid
2879-1nd`
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se 7
tu`nih dana od iznenadne
smrti na{eg prijatelja
DERVI[A
TAHIROVI]A
Tvoja raja iz F.K. „Dobrinja“
Kemo - Moke, Me{a, Ali} -
Make, Vaha, Behka, Nazif, Ni-
jaz - Fuke, Emir, Jale, Hura,
Omer - Kupus, Juso, Ibro, Mi-
mo, Durmo, Ismet, Lendo,
Anto, D`ozo, Profesor, Izo -
Po{tar, Mustafa, Muzafer -
Muki
2880-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom tati
HAMED (MEHO)
MUTAP^I]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i
vje~iti rahmet.
Tvoji sin Haris i k}erka Zinaida sa porodicama
2883-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em voljenom i
nezaboravljenom daid`i
EMINU
BANDI]U
Molimo dragog Allaha
d`.{. da mu podari lijepi
d`enet.
Njegovi: Medina, Hamid,
Hamo, Jasmin, Rusmira,
Aldijana i Eldar
2881-1nd`
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. 51
SJE]ANJE
Danas, 1. marta 2010. na-
vr{avaju se 23 godine kako je
na ahiret preselio na{ dragi
otac, svekar, punac i dedo
MAHMUT
(OMERA) PILAV
Sje}aju}i se njegovog dragog
lika i njegove plemenitosti,
molimo dragog Allaha d`.{. da
mu podari lijepi d`ennet.
RAHMETULLAHI ALEJHI
RAHMETEN VASIAH
Eso i Sadeta
2874-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{em prijatelju
SELVERU DRKI]U
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet.
Samir i Elvir Zuli}, Velija, Hasan, Remza, Guzi, Sanela, Brada, Pozder, Iso, Zakir, Mira, Mirso-[epo, Rupa, Abe,
dr. Dervo, Amir i Zlata Belko, Hilmo, Zajko, Tahir, Selver M., Alija M., Feto, @una, Semko, Dino-Loza, Samba,
Samir M., [emso, Kemo-Klju~ i Eso-Telekom
2872-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom ro|aku, prijatelju i drugu
SELVERU DRKI]U
Bilo je zadovoljstvo dru`iti se sa Tobom.
Od: Mili{i} Selvera i Alije sa porodicama
3518-1tt
SJE]ANJE
na drage roditelje
VASVIJA ALIMANOVI],
ro|. HRELJA
1. 3. 1989 - 1. 3. 2010.
HA[IM
ALIMANOVI]
29. 3. 1984 - 29. 3. 2010.
Postoji ne{to {to vrijeme nikada ne mo`e izbrisati, a to su ljubav i sje}anje na vas.
VA[A DJECA 3514-1tt
Dana 1. 3. 2010. navr{ava se 7 dana od kada je na ahiret
preselila na{a
NEZIRA BE[LIJA
Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
d`ennet.
Tvoji: D`evada, Suvad, Amarela, Amar, Hasija i Alem
3516-1tt
POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj prijateljici
NEZIRA BE[LIJA
26. 12. 1956 - 21. 2. 2010.
Uspomena na tvoj vedri lik i tvoju
plemenitost }e vje~no `ivjeti u nama.
Porodica Dijak 3515-1tt
POSLJEDNJI SELAM
na{em dragom bad`i, zetu i tetku
SELVER (SALIH) DRKI]
Tvoja smrt nas je iznenadila
i duboko potresla.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: Safet, Sadeta, Aida, Admir, Emir, Elma i punica
Ramiza
2877-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
voljenom bad`i i zetu
SELVER (SALIH) DRKI]
S po{tovanjem i ljubavlju, shrvani neizmjernom tugom,
~uva}emo uspomenu na tvoj plemeniti lik.
[evko i Zumreta Ku{ovi} 2877-1nd`
SJE]ANJE
Dana 1. marta 2010. godine navr{ava se 10 godina od
smrti
ZIBE LEPARA,
ro|. D@ENETI]
1925-2000.
Neka joj je vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
sin Refik, k}erke Sabina i Mira sa porodicama
2803-sh
Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz 52
POSLJEDNJI SELAM
dragom tetku i ro|aku
EMIN (HAMID)
BANDI]
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi d`enet i vje~ni
rahmet.
Fadil Bandi}
sa porodicom
2879-1nd`
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
SELVER (SALIHA) DRKI]
preselio na ahiret u petak 27. 2. 2010. u 54. godini.
D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 1. 3. 2010. u 12.00 sati
(poslije podne namaza), u haremu d`amije Hrasnica, a ukop }e se obaviti na mezarju
Kova~i - Hrasnica
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: majka had`i Fatima, supruga Samka, sin Aldin, k}erka Adela, brat
Enver, sestra [emsa, zet Enver, snahe Mirsada i Sabina, unu~ad Tarik i D`ana, brati}i
Haris i Emina, punica Ramiza, svastike Zumreta i Sadeta sa porodicama, te porodice
Drki}, Krije{torac, Had`i}, Mili{i}, Kurtanovi}, Ku{ovi}, Huskovi}, Lukomirak,
@ili}, Aljovi}, Hebibovi}, Duvnjak, Pind`o, Fo~o, Pintol, ^olak, Ho{i}, Veli}, Bandi},
Vatri}, Kadi}, Pamuk, Tre{njo, Berilo, Tatarovi}, ^aji}, Bu~an, Nik{i}, te ostala mno-
gobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u ku}i rahmetlije ulica Kerima
D`afi}a 21 - Hrasnica. 3508-1tt
Prvog marta 2010. godine navr{ava se osamnaest tu`nih godina otkako nije me|u nama na{a draga i nikad zaboravljena
KADA (IBRE) FATKI], ro|. BA[ANOVI]
Vrijeme prolazi, ali ne lije~i na{e rane i veliki bol. Osje}anja su ista kao {to su bila i onog dana kada si nas napustila.
Paznina i bol nisu u rije~ima, nego u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati. Tvoja preciznost, ~estitost, plemenitost i dobrota osta}e
vje~no u sje}anju svih onih koji su te poznavali.
Bila si i osta}e{ na{ ponos. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati.
Uvijek }e{ biti dio nas i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i... i nikada ne}emo odustati od realizacije tvojih `elja i ciljeva.
Tvoji: sinovi Huse, Safet i Mirsad, k}erka [erifa, unu~ad Amira, Amela, Berina, Jasmina, Amir, Mirsada, Emir, Amra, Hana i Ajla,
bra}a Mujaga, Alaga i Ibraga, sestre Rasema, Rujka, Hanka i Rahila sa porodicama, snahe [emsija, \ula, Amira i Adisa, zet Hasan Me{i}, djever Munib
sa suprugom \ulom i djecom Aidom i Amirom, te ostali mnogobrojni ro|aci i prijatelji 2882-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
HASAN (MEHMEDA) @ULJEVI]
u~esnik NOR-a
preselio na ahiret u nedjelju, 28. 2. 2010. u 96. godini.
D`enaza }e se obaviti u [ari}a haremu u Mostaru.
Vrijeme d`enaze i tevhida bit }e naknadno objavljeni.
O`alo{}ena porodica
3520-1tt
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
ASIMA (IBRAHIM) DURUT, ro|. TOPI]
preselila na ahiret u petak, 26. 2. 2010. godine u 70. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. 3. 2010. godine u 13.00 sati na mezarju Alifakovac.
O@ALO[]ENI: sin Almin, k}erke Amela i Eneida, brat Ismet, sestre Esma, Namka i Zemira sa porodicama, snahe Alma, Fadila i
Karen, zetovi Samir Okan i Samir Kova~, unu~ad Bermin, Imran, Nejla, Eldar, Harun i Ensar, zaova Ai{a, jetrva Bosa, brati}i i
sestri}i, te porodice Durut, Topi}, Mostarac, Okan, Kova~, Alibali}, Zahirovi}, Tabakovi}, [abanagi}, Kari}, [abi}, ]iri}, Karaga,
Berbi}, Fati}, Tutunji}, Jusupovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Osmana Krupalije br. 18.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 3509-1tt
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
MAHMUDIJA (ISMAIL)
RUSTEMI
preselila na ahiret u petak,
26. 2. 2010. u 49. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 2. 3. 2010.
u 13.00 sati na mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: mu` Mu~i{ta Hajrulah-
Hajro, sinovi Ru{i, Viser, Bastijan, \uli-
jano, Ardijan, Oliver, Robert, Leonard,
k}erke Raza, Selvija, [eherzada, Bukurija, Duda, Violeta, Kanita,
Selma, djeveri Ismalj, Isuf, Misin, Fadil, Arif, Nu}i, \eljo,
\email, Arben, Musa, Isaja, Zeko, Fatmir, Agim, Tarzan, ^au{,
Igzim, Bajram, Naser, Emrah, majka Hira, o~uh Rifat, bra}a Zijo,
Celji, zetovi Edis, Ram~e, tetka Hona, snahe D`emila, Ne|a, zao-
ve Sanija, Sevdija, Bajeta, Ljumturija-Had`ira, jetrve Barija,
Ru{ija, Naza, Fatima, Ljuma, Zada, D`emila, Mina, \ula, Suza-
na, Jasmina, Astreta, amid`i}i Brus, Tarkan, djever Mu~i{ta Mi-
ljazim-Mizi, Hajrulah-Hajro, Buci, kumovi Pa{aga, Hilmo, Raif,
Pipo, Meho, Hata, te porodice Rustemi, Mu~i{ta, Had`a, te ostala
brojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume poslije ak{am
namaza u 17.30 sati, ul. Novopazarska br. 85, kod Hajro i Mizi.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
HAJRA (HAKIJA) KARI],
ro|. KALJANAC
preselila na ahiret u subotu,
27. februara 2010. u 62. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. marta 2010. godine u
13.00 sati na mezarju Grli}a brdo.
O@ALO[]ENI: sin Fahrudin, brat Hajrudin, sestra Bahra, sna-
he Fatima, Ramiza i Edina, unu~ad Hakija, Almin, Kenan i Ker-
im, zet Fadil, brati} Haris, brati~na Adela, sestri~na Lejla,
amid`a Sejdija sa porodicom, tetke Naza i [a}ira sa porodicama,
daid`i}i i daid`i~ne, zaova Razija sa porodicom, jetrva Rabija sa
porodicom, te porodice Kari}, Kaljanac, Alibabi}, Popov~evi},
Osmanovi}, Pa{i}, Grabovica, Panjeta, Tur~alo, Matovi}, Hod`i},
Kustura, Herenda, Kamenica, Glamo~, Ibi{evi}, Be}iragi}, Mu-
hovi}, Biogradli}, ^oli}, Babi}, ^emernica, Me{inovi}, Ni{i},
^akari}, Alagi}, Radelja{, Korjeni}, D`indo, Toka~a, Vra`alica,
Hrbat, Helji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i merhume u
ulici Kriva br. 6 b. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
AZIZA \OZI],
ro|. ISABEGOVI]
preselila na ahiret u petak,
26. februara 2010. u 76. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1.
marta 2010. godine u 14.00 sati na baki-
jskom mezarju Faleti}i 2.
O@ALO[]ENI: sinovi Mirsad i Nihad,
snahe Jasmina i Barbara, unu~ad Maja,
Alan i Tina, brat Muhamed, sestre Sena, Subha i Mirsada, snahe La-
jla i Esma, zetovi Osman, Ahmo i Fahro, brati}i Samir, Amer i Ja-
smin, sestri}i Adnan, Alan, Emir i Amir, sestri~ne Adisa i Erna,
amid`a Memso sa porodicom, tetka Fikreta sa porodicom, djever
[efket sa porodicom, te porodice \ozi}, Isabegovi}, D`indo,
Had`ovi}, Hasanovi}, Aganovi}, Jefti}, Jovan, Jusufspahi}, Ra`ani-
ca, Mehmedbegovi}, Hasi}, Jen~iragi}, Odoba{i}, Deli}, Verla{evi},
Ferhatbegovi}, ]obeli}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici
Bra}e Begi}a br. 6/I. 111
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije
da je na{a draga
FAHRA (SMAJO) ZAIMOVI],
ro|. HAD@IZULFI]
iz Bosanskog Broda
preselila na ahiret u petak, 26. 2. 2010. godine u 100. godini.
D`enaza }e se obaviti u utorak, 2. 3. 2010. godine u 13.00 sati na
mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: sestri} Haris Boji} sa porodicom, sestri} Braco
Boji} sa porodicom, snaha Zaimovi} Barica iz Slavonskog Broda
sa porodicom, snaha Zaimovi} Ferzada iz Bosanskog Broda sa
porodicom, rodica Avdihod`i} Enisa iz Biha}a sa porodicom, te
ostala brojna rodbina i prijatelji
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
AMIRA OSMANOVI],
ro|. ZUKI]
preselila na ahiret u nedjelju,
28. februara 2010. u 65. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1.
marta 2010. u 14.30 sati na bakijskom
mezarju FALETI]I 2.
O@ALO[]ENI: suprug Galib, k}erka Nermina, zet Mensur,
unuk Faris, zaove Mejra, Sevda i Sejka sa porodicama, te porodi-
ce Osmanovi}, Frlj, Hrustemovi}, Hasanovi}, Ibi{evi}, Rami},
Samouk, Mi{ut, Begi}, Sokolovi}, Smajlovi} i ostala rodbina, pri-
jatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u d`amiji Jedileri
(Sedam bra}e).
Ku}a `alosti: Bistrik basamaci br. 4. 111
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. 53
NAZIM - ]AZIM (HRUSTE) KORAJKI]
iz Bijeljine
10. 5. 1938 - 28. 2. 2010.
umro u 72. godini.
D`enaza }e se obaviti u Rijeci, u utorak 2. 3. 2010.
O@ALO[]ENI: supruga Belkisa, sin Emin, k}erke Admira (Mirka) i Emina,
snaha Dragana, zetovi Suad i Nermin, unu~ad, sestre, zetovi i ostala mnogobrojna
familija i prijatelji 2868-1nd`
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu, pri-
jatelje i kom{ije da je na{ dragi
EMIN (HAMIDA)
BANDI]
preselio na ahiret u nedjelju, 28. 2. 2010.
godine u 62. godini.
D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 1. 3.
2010. godine poslije ikindije namaza u
15.00 sati, ispred Hrasni~ke d`amije, a
ukopat }e se na mezarju Kova~i - Hrasnica.
Jasini }e se prou~iti istog dana izme|u
ak{am i jacija namaza u mesd`idu u Hra-
snici.
RAHMETULLAHI ALEJHI - HA RAHMETEN VASIAH!
O@ALO[]ENI: supruga Halima, sin Nihad, k}erka Almihana,
brat Be}ir, sestre Merka i Fata, zet Samir, snaha Semira, unu~ad
Iman, Hanna i Damir, brati}i i sestri}i sa porodicama, kao i se-
stri~ne sa porodicama, te porodice Bandi}, Elezovi}, Krehi}, Ka-
di}, Mili{i}, Ho{i}, Tre{njo, Fati}, ^omor, Mi{i}, Kadri},
[abanovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
2878-1nd`
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a
ZULEJHA FEJZI],
ro|. TUR^INOVI]
preselila na ahiret dana
27. 2. 2010. u 73. godini.
D`enaza }e se klanjati dana 1. 3. 2010. u
15.00 sati u haremu d`amije Kahrimani -
Pazari}.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: sin [efik, k}erka [erifa, brat Azem, snahe Mina,
Halida, Safija, Hiba, E{refa, Magbula, Fatima, zet Emin, unu~ad
Senad i Aida, brati~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, djeve-
ri}i Sedik, Nusret, Avdo i Fatima, tetka Dervi{a i familije Fejzi},
Tur~inovi}, Dedi}, Hod`i}, Rahmanovi}, [ehovi}, Jahi}, Huji},
[ari}, Tufo, [ahi}, ^i~ko, Dupovac, Fati}, [abi}, D`elilovi}, Sidr-
an, Topalovi}, Begi}, Lokvan~i}, Lihovac, Rizvan, te ostala fami-
lija, kom{ije i prijatelji
Porodica 2875-1nd`
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
MINA (VEJSIL)
OLOV^I], ro|. BALTA
preselila na ahiret u subotu,
27. februara 2010. u 65. godini.
D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. marta 2010. u 13.00 sati na
bakijskom mezarju FALETI]I.
O@ALO[]ENI: k}erka Meliha, sinovi Mirza i Mensur, sestre
Zahida i Hikmeta, snahe, unu~ad, te porodice Olov~i}, Balta, Se-
limovi}, Oru~, Veli}, Berkovi}, [ehi}, ^amd`i}, Alikadi},
Ka{mo, Bozkurt, Hrustemovi}, Grbo, Heri}, Obralija, Muhare-
magi}, Begovi}, Terzi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u d`amiji
had`i D`afer-Provare u ulici Himzarina br. 2. 111
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO:
Tešanjska 24A,
033/ 281 - 717
D`emala
Bijedi}a br. 185,
033/ 281 - 451
ZENICA:
Marjanovi}a put bb
(zgrada Jabuka)
/fax:
032/ 424 - 441;
424 - 440;
GORA@DE:
[ukrije Kukavice 12
038/ 222 - 251;
TUZLA:
Turalbegova 22
(poslovno zanatski
centar Korzo-pasa`)
/fax: 035/ 257 - 277;
257-477
GRA^ANICA:
Ahmed Pa{e
Budimlije 23
(zgrada Ozrenka)
035/ 706 - 043;
MOSTAR:
Husnije Repca bb
/fax: 036/ 558-890;
BIHA]:
Biha}kih branilaca 2 ,
/fax:
037/ 310 - 363;
TRAVNIK:
@itarnica F
/fax:
030/ 512 - 718;
BR^KO:
Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648;
BANJA
LUKA:
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a bb .
/fax: 051/ 215 - 887
BIJELJINA:
Me{e Selimovi}a 2
/fax: 055/ 209 - 753
Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalite-
tnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove
za prijevoz umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu pre-
poznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do
br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz
Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
"BAKIJE"
"BAKIJE"
SARAJEVO
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com


NARUD@BENICA
IZDANJE:
DNEVNI AVAZ kom.____________________________
SPORT kom.____________________________
GLOBAL kom.___________________________
AZRA kom.______________________ _______
EXPRESS kom.____________________________
ZDRAVLJE U KU]I kom.____________________________
BEBE I MAME kom.____________________________
Ime i prezime ____________________________________________________________
Op}ina_________ ulica____________________________________________________
Broj telefona/mobitela ____________________________________________________
Vrijeme dostave do ________________________________________________sati
Broj li~ne karte:____________________________________________________________
Svojeru~ni potpis __________________________________________________________
POZIV ZA KU]NU DOSTAVU
AVAZOVIH IZDANJA
SVAKO JUTRO NA
VA[IM VRATIMA VA[E
OMILJENE NOVINE
SVAKO JUTRO NA
VA[IM VRATIMA VA[E
OMILJENE NOVINE
NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i
033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435
AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:
avaz-roto press, Te{anjska 24A,
71000 SARAJEVO
SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A,
“avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 032-0-Ps-08-000 360
Tuzla, 05. 02. 2010. godine
U skladu sa ~lanom 348. st. 3. do 7. Zakona o
parni~nom postupku Op}inski sud u Tuzli
OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca DD BOSANSKO-NJEMA^KO
OSIGURANJE U LIKVIDACIJI TUZLA, UL. MIRZE
DELIBA[I]A BROJ 1, tu`enom HAD@I] AMIRA IZ
SARAJEVA, VLASNIK AGENCIJE „S. G. AUTO“ ul. Ke-
mala Kapetanovi}a broj 9.
Dana 04. 06. 2008. g. tu`ilac je ovom sudu podnio tu`bu
protiv tu`enog, radi duga u iznosu od 5.135,00 KM.
U tu`bi je naveo da mu tu`eni duguje po osnovu duga
iznos od 5.135,00 KM, a za napla}ene premije osigur-
anja po polisama osiguranja i zelenim kartonima.
U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog pr-
opu{tanja.
Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu
u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prijema ovog
dopisa uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mo-
ra biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potre-
bno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno
ozna~enje suda, broj predmeta, pun naziv i adresu za
pravna lica, procesne prigovore, decidno izja{njenje da
li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava u kom slu~aju
je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava
i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju.
Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane
odgovornog lica ili zak. zastupnika, odnosno ovla{te-
nog punomo}nika.
Upozorava se tu`eni da }e u slu~aju nedostavljanja
odgovora na tu`bu snositi posljedice propisane ~l.
182. Zakona o parni~nom postupku.
Dostava tu`be smatra se obavljenom protekom roka od
15 dana od dana objavljivanja.
Sudija,
Simi} Radmila
54 Ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. Dnevni avaz
oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON/KSB
OP]INSKI SUD TRAVNIK
Broj: 51 0 Mal 003757 06 Mal
Travnik, 16. 02. 2010. godine
TU@ITELJ: HT Mobilne komunikacije d.o.o.
Mostar, Tvrtka Milo{a bb, Mostar
TU@ENI: Aleksandra Mojsilovi}, Kalibunar bb,
Travnik
RADI: isplate duga, v.s. 1.120,79 KM
OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Aleksandra Mojsilovi},
Kalibunar bb, Travnik
Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor
tu`enom, koji je du`an da u roku od 30 dana do-
stavi sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva pri-
mjerka s pozivom na broj gornji. U odgovoru na
tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne pr-
igovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava po-
stavljeni tu`beni zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a).
Navedenom tu`bom tu`itelj HT Mobilne komuni-
kacije d.o.o. Mostar tra`i da sud donese presudu:
„Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju ukupan iznos
glavnog duga za kori{tenje mobitel usluga u visi-
ni 1.120,79 KM, sa zakonskom zateznom kama-
tom, i to:
- na iznos od 600,35 KM po~ev od 16. 02. 2006.
godine pa do isplate
- na iznos od 520,44 KM po~ev od 16. 03. 2006.
godine pa do isplate
kao i tro{kove parni~nog postupka a sve u roku
od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom
da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude
zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud
}e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se
objaviti i u dnevnim novinama.
Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja
ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da
Vam je dostavljena tu`ba na odgovor.
Stru~ni saradnik
Azer Ulemi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: Mal-1521/03
Dana: 15. 01. 2010. godine
Op}inski sud u Biha}u, stru~ni saradnik Sanela Kori~i},
u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH dd Sara-
jevo Elektrodistribucija Biha}, protiv tu`enog Ju{i}
Enes iz Biha}a, radi isplate, vs. 1.644,65 KM, u toku pr-
ipremanja glavne rasprave, na temelju odredbe ~l. 348.
st. 3 u vezi ~l. 349 ZPP-a, dana 15. 01. 2010. godine
objavljuje:
OGLAS
o dostavljanju tu`be na obvezni odgovor
Tu`ba tu`itelja dostavlja se tu`enom na odgovor.
Tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana
izvr{ene dostave dostaviti sudu pismeni odgovor na
tu`bu (~l. 70. st. 1. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne pri-
govore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni
tu`beni zahtjev, a du`an je navesti i ostale podatke koje
u skladu s ~l. 334 ZPP-a mora imati svaki podnesak.
Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an
je navesti razloge zbog kojih tu`beni zahtjev osporava,
~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za
utvr|ivanje tih ~injenica, te pravni osnov za svoje navo-
dve (~l. 71. ZPP-a).
Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog pro-
pu{tanja ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi
sudu pismeni odgovor na tu`bu i budu ispunjeni ostali
zakonski uvjeti za dono{enje iste.
Ako tu`eni u zakonskom roku ne dostavi odgovor na
tu`bu, sud mo`e, ako su ispunjeni zakonski uvjeti, do-
nijeti presudu zbog propu{tanja (~l. 182. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu,
a pod uvjetima iz ~l. 74 ZPP.
Ako je odgovor na tu`bu nerazumljiv ili nepotpun, sud
}e postupiti u skladu sa ~l. 336 ZPP-a.
U slu~aju da tu`eni promijeni adresu du`an je u smislu
~lana 352. ZPP-a, o tome obavijestiti ovaj sud, u proti-
vnom }e snositi posljedice u skladu sa Zakonom.
Dostava tu`be smatra se izvr{enom protekom roka od
15 dana od dana objavljivanja.
SADR@AJ TU@BE:
Tu`benim zahtjevom tu`itelj tra`i da sud donese presu-
du kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos
od 1.644,65 KM sa zakonskom zateznom kamatom
po~ev od 10. 12. 2003. god. do isplate i nadoknadi
tro{kove postupka, a po osnovu naknade {tete usljed
neovla{tene potro{nje elektri~ne energije
Stru~ni saradnik
Sanela Kori~i}
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 032-0-Mals-04-000 334
Tuzla, 05. 02. 2010. godine
U skladu sa ~lanom 348. st. 3. do 7. Zakona o
parni~nom postupku Op}inski sud u Tuzli
OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca DD NATRON
MAGLAJ, Lije{nica bb, tu`enom LUKSUZ FAB-
RIKA OBU]E @IVINICE, VL. MUJANOVI] SULE-
JMAN
Dana 09. 02. 2001.g. tu`ilac je ovom sudu po-
dnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga u
iznosu od 2.609,20 KM.
U tu`bi je naveo da mu tu`eni duguje po osnovu
isporuke proizvoda - slo`ivih kutija iznos do
2.609,20 KM.
U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude
zbog propu{tanja.
Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na
tu`bu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana pri-
jema ovog dopisa iz napomenu da pismeni odgo-
vor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati
sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo
postupiti, a posebno ozna~enje suda, broj pre-
dmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, proce-
sne prigovore, decidno izja{njenje da li se tu`beni
zahtjev priznaje ili osporava u kom slu~aju je po-
trebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava
i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju.
Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od
strane odgovornog lica ili zak. zastupnika, odno-
sno ovla{tenog punomo}nika.
Upozorava se tu`eni da }e u slu~aju nedosta-
vljanja odgovora na tu`bu snositi posljedice pr-
opisane ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku.
Dostava tu`be tu`enom smatra se obavljenom
prootekom roka od 15 dana od dana objavljiva-
nja.
Sudija
Simi} Radmila
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KONJICU
Broj: 56 0 P 013493 07 P
Konjic, 11. 09. 2009. godine
Op}inski sud u Konjicu, sudija Senada Brkan, u par-
ni~nom postupku tu`ioca JP „ELEKTROPRIVREDA HZ
HB“ d.d. Mostar, protiv tu`enog Beljo Stipe, iz Prozora,
Kralja Tomislava bb, radi naplate duga za utro{enu ele-
ktri~nu energiju, v.sp. 3.128,76 KM, donio je dana 11.
09. 2009. godine, slijede}u:
PRESUDU
Zbog propu{tanja
Du`an je tu`eni Beljo Stipe, na ime utro{ene elektri~ne
energije za period od 01. 03. 2001. godine do 30. 06.
2007. godine, isplatiti tu`iocu iznos od 3.128,76 KM,
sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev{i od dana
podno{enja tu`be - 03. 08. 2007. godine, pa do ko-
na~ne isplate, te nadoknaditi tu`iocu tro{kove par-
ni~nog postupka u iznosu od 140,70 KM, sve u roku od
30 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Obrazlo`enje
Tu`ilac je 03. 08. 2007. godine dostavio tu`bu kojom
tra`i da na osnovu potro{nje elektri~ne energije sud
obave`e tu`enog na isplatu duga u iznosu od 3.128,76
KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od da-
na podno{enja tu`be do isplate, te uz naknadu tro{kova
postupka.
Sud je tu`enom dana 24. 03. 2009. godine dostavio
tu`bu i prilo`ene dokaze na odgovor objavom u dne-
vnim novinama - listu „Dnevni avaz“, uz upozorenje o
posljedicama nedostavljanja odgovora na tu`bu.
Tu`eni nije dostavio odgovor na tu`bu u roku od 30 da-
na od dana prijema tu`be. Po{to su ispunjeni uslovi iz
~l. 182. ZPP-a sud je donio presudu zbog propu{tanja.
Odluka o tro{kovima donesena je na osnovu ~l. 386. st.
1. ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u
iznosu od 93,80 KM i odluku u iznosu od 46,90 KM.
PRAVNA POUKA:
Protiv ove odluke nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e
podnijeti prijedlog za povra}aj u prija{nje staje.
Prijedlog se podnosi u roku od 8 dana, ra~unaju}i od
dana kad je prestao razlog za propu{tanje, a ako je stra-
nka tek kasnije saznala za propu{tanje - od dana kad je
za to saznala.
Sudija
Brkan Senada
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: OP]INSKI SUD U ZENICI
Zenica, 27. 01. 2010. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi},
postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo
„BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masar-
ykova br. 46, protiv tu`ene Muratovi} Lejla iz Zenice, ul.
Zije Dizdarevi}a br. 30 D, radi isplate duga, v.s.
1.155,85 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:
OBJAVLJUJE
Tu`enoj MURATOVI] LEJLI dostavlja se na odgovor
tu`ba, podnesena ovom sudu dana 10. 12. 2008. godi-
ne, kojom tu`ilac potra`uje dug za izvr{ene usluge mo-
bilne telefonije po ispostavljenim fakturama u ukupnom
iznosu od 1.155,85 KM sa zakonskim zateznim kama-
tama po~ev od dana dospjelosti, pa do isplate za svaki
od ra~una i to:
- na iznos od 119,55 KM po~ev od 25. 04. 2008. godi-
ne, do dana uplate,
- na iznos od 198,35 KM po~ev od 25. 05. 2008. godi-
ne, do dana uplate,
- na iznos od 253,25 KM po~ev od 25. 06. 2008. godi-
ne, do dana uplate,
- na iznos od 211,80 KM po~ev od 25. 07. 2008. goi-
dne, do dana uplate,
- na iznos od 47,55 KM po~ev od 25. 08. 2008. godine,
do dana uplate,
- na iznos od 47,55 KM po~ev od 25. 09. 2008. godine,
do dana uplate,
- na iznos od 277,80 KM po~ev od 25. 10. 2008. godi-
ne, do dana uplate,
kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15
dana.
Tu`ena je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`na u roku od 30
dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni
odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore,
izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni
zahtjev.
Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog
oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba do-
stavljena tu`enoj na odgovor. Tu`bom je predlo`eno do-
no{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182
ZPP-a ukoliko tu`ena u roku od 30 dana ne dostavi su-
du pismeni odgovor na tu`bu.
Stru~ni saradnik:
s.r. Alma Bijedi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI
KANTON
OP]INSKI SUD U KONJICU
Broj: 56 0 Mal 023947 09 Mal
Konjic, 11. 02. 2010. godine
TU@ITELJ: Union banka d.d. Sarajevo
TU@ENI: Halilovi} Almir i Novali} Selim
iz Konjica
RADI: Isplate duga vsp. 2.580,01 KM
OGLAS
Dostava tu`be: tu`enim Halilovi} Almiru i
Novali} Selimu iz Konjica
U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja Union
banka d.d. Sarajevo, protiv tu`enika Halilo-
vi} Almira i Novali} Selima iz Konjica, radi
isplate duga, vsp. 2.580,01 KM, dostavljamo
vam primjerak tu`be sa prilozima na odgo-
vor.
Navedenom tu`bom tu`itelj Union banka
d.d. Sarajevo tra`i da sud donese presudu
kojom }e obavezati tu`enike Halilovi}
Almira i Novali} Selima, da plate dug u
iznosu od 2.580,01 KM, po ugovoru o ko-
ri{tenju kreditnih kartica od 31. 05. 2006.
godine, zakonskom zaateznom kamatom,
kao i da naknadi tro{kove parni~nog postu-
pka.
Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu
pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s
pozivom na broj gornji. U odgovoru na
tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne pri-
govore, izjasniti se da li priznaje ili ospora-
va postavljeni tu`beni zahtjev.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva,
obzirom da je tu`bom predlo`eno do-
no{enje presude zbog propu{tanja na osno-
vu ~lana 182. ZPP-a, sud }e donijeti presu-
du zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u
dnevnim novinama.
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja
ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se
da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor.
Sudija
Senada Brkan
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI
KANTON
OP]INSKI SUD U KONJICU
Broj: 07 56 Mal 009450 06 Mal
Konjic, 17. 02. 2010. godine
Op}inski sud Konjic i to sudija Elis Sulta-
ni} u pravnoj stvari tu`itelja HT DOO Mo-
star, protiv tu`enog Babi} Jure iz Prozo-
ra/Rame, ul. Splitska bb, radi duga vsp.
63,92 KM:
Objavljuje slijede}i
OGLAS
Dostava tu`be: tu`eniku Babi} Juri iz
Prozora/Rame, ul. Splitska bb
U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja HT
DOO Mostar protiv tu`enika Babi} Jure
iz Prozora/Rame, ul. Splitska bb, radi
isplate duga, vsp. 63,92 KM, dostavljamo
vam primjerak tu`be sa prilozima na
odgovor.
Navedenom tu`bom tu`itelj HT Doo Mo-
star tra`i da sud donese presudu kojom }e
obavezati tu`enika Babi} Juru, da plati dug
u iznosu od 63,92 KM, na ime telefonskih
usluga za pretplatni~ki broj 036 771 383, sa
zakonskom zateznom kamatom, kao i da
naknadi tro{kove parni~nog postupka.
Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu
pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s
pozivom na broj gornji. U odgovoru na
tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e prigovore,
izjasniti se da li priznaje ili osporava posta-
vljeni tu`beni zahtjev.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva,
obzirom da je tu`bom predlo`eno do-
no{enje presude zbog propu{tanja na osno-
vu ~lana 182. ZPP-a, sud }e donijeti presu-
du zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u
dnevnim novinama.
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja
ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se
da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor.
SUDIJA
Elis Sultani}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 P 030756 07 P
Mostar, 12. 02. 2010. godine
Op}inski sud u Mostaru po sucu tog suda Nini ]ulani} u pravnoj stvari tu`itelja Unicedit
zagreba~ka banka dd Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru Kardinala Stepinca bb zastupana po
punomo}nici Romeli ]ori} - [kobi} zaposlenici Banke protiv tu`enih Mario Mi{i} Lipo-
va~ka 23, 78000 Banja Luka i dr. radi isplate duga Vsp. 26.925,40 KM, na osnovu ~l. 348. st.
3 ZPP-a objavljuje slijede}u
TU@BU
Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u iznosu od 26.925,40 KM sa zakonskom
zateznom kamatom po~ev od dana 24. 09. 2004. godine kao dana podno{enja tu`be pa do
isplate duga, kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom
od dana presu|enja do isplate, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe.
Ukoliko tu`enici ne dostave obvezan pismeni odgovor na tu`bu, tu`itelj predla`e istom su-
du temeljem odredbi ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku F BiH donijeti presudu zbog
propu{tanja, te u skladu s odredbom ~l. 386. Zakona o parni~nom postupku ujedno stavlja-
mo odre|en zahtjev za naknadu parni~nih tro{kova, a koji se sastoje od pristojbe na tu`bi i
pristojbe na presudu po odre|enju suda.
Sudac
Nina ]ulani}
oglasi
Dnevni avaz ponedjeljak, 1. mart/o`ujak 2010. 55
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U TUZLI
Broj: 032-0-Mals-06-000 956
Tuzla, 05. 02. 2010. godine
U skladu sa ~lanom 348. st. 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku Op}inski sud u Tuzli
OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO - ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA,
tu`enom: BAJRAKTAREVI] HALID, VL. KAFE NET LUKAVAC, UL. SARAJEVSKA
Dana 20. 04. 2006. g. tu`ilac je ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga u iznosu od 575,50 KM.
U tu`bi je naveo da mu tu`eni duguje po osnovu isporuke elektri~ne energije iznos od 575,50 KM.
U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja.
Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prijema ovog dopisa uz
napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po nje-
mu moglo postupiti, a posebno ozna~enje suda, broj predmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore,
decidno izja{njenje da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih
se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivanje.
Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zak. zastupnika, odnosno ovla{tenog pu-
nomo}nika.
Upozorava se tu`eni da }e u slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu snositi posljedice propisane ~l. 182. Zako-
na o parni~nom postupku.
Dostava tu`be tu`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
Sudija
Simi} Radmila
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 003774 01 Mal
Zenica, 13. 01. 2010. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Amela Bajramovi}, u pravnoj stvari tu`itelja D.D. BH TELECOM SARAJE-
VO, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog MERDI] IZUDIN iz Zenice, Crkvice br. 29, ra-
di duga 650,80 KM, van ro~i{ta, dana 13. 01. 2010. godine, donio je:
PRESUDU
zbog propu{tanja
NALA@E SE tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 650,80 KM, na ime glavnog duga, sa zakonskom zate-
znom kamatom, po~ev od dospije}a obaveza do dana kona~ne isplate, kako slijedi:
- na iznos od 98,20 KM po~ev od 16. 01. 2001. godine do dana uplate;
- na iznos od 91,10 KM po~ev od 16. 02. 2001. godine do dana uplate;
- na iznos od 71,30 KM po~ev od 16. 03. 2001. godine do dana uplate;
- na iznos od 138,90 KM po~ev od 16. 04. 2001. godine do dana uplate;
- na iznos od 119,40 KM po~ev od 16. 05. 2001. godine do dana uplate;
- na iznos od 131,90 KM po~ev od 16. 06. 2001. godine do dana uplate, kao i tro{kove postupka u iznosu od
70,00 KM, sve u roku 15 dana.
SUDIJA
Amela Bajramovi}, s.r.
PRAVNA POUKA:
Protiv ove presude nije dopu{tena `ala. Tu`ena mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje sta-
nje u skladu sa odredbom ~lana 183 stav 1., a u vezi sa ~lanom 329. ZPP-a.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ^APLJINI
Broj: 53 0 P 014591 08 P
^apljina, 05. 02. 2010. godine
Tu`itelj: Hasan Popo iz Neumra, ul. Mimoze 13
Tu`eni: Ahmet Popo iz Sarajeva
Radi: smetanja posjeda
Vsp: 10,001,00 KM
POZIV
Za PER^INILI] MIRKO, iz Neuma ul. Mimoza
br. 13
Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakaza-
no za dan utorak 18. 03. 2010. godine u 12.00 sati, pr-
ed ovaj sud u sobu broj 110.
Sudija
Fatima @ujo
NAPOMENA:
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu ra-
spravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat
}e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahti-
jeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a).
Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu ra-
spravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te
}e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2.
ZPP-a).
Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne
iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivanu svoje za-
htjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku
postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve ispra-
ve i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77.
ZPP-a).
Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odredti dan
i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e
se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e
biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a),
pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti
da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pri-
premnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).
Ovim putem se tu`enoj dostavlja poziv za pripre-
mno ro~i{te i tu`ena se obavje{tva da se dostava
poziva smatra obavljenim protekom roka od 15
dana od dana objavljivanja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 001953 08 Mal
Zenica, 19. 01. 2010. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Samra Spahi} - Drino, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca DD „BH TELECOM“ Sarajevo, direkcija Ze-
nica, ul. Masarykova 46, protiv tu`ene Petrovi} Du{anke iz Zenice, ul. ^urukovi}a put br. 12 A, radi isplate duga v.s. 142,95 KM,
dana 19. 01. 2010. godine donio je:
PRESUDU
zbog propu{tanja
Obavezuje se tu`eni da tu`iocu isplati iznos od 142,95 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi odre|enoj Zakonom o visini
stope zatezne kamate, kako slijedi:
- na iznos od 51,95 KM po~ev od 25. 12. 2007. g. pa do isplate,
- na iznos od 29,10 KM po~ev od 25. 01. 2008. g. pa do isplate,
- na iznos od 8,75 KM po~ev od 25. 02. 2008. g. pa do isplate,
- na iznos od 8,75 KM po~ev od 25. 03. 2008. g. pa do isplate,
- na iznos od 8,75 KM po~ev od 25. 04. 2008. g. pa do isplate,
- na iznos od 8,75 KM po~ev od 25. 05. 2008. g. pa do isplate,
- na iznos od 8,75 KM po~ev od 25. 06. 2008. g. pa do isplate,
- na iznos od 8,75 KM po~ev od 25. 07. 2008. g. pa do isplate,
- na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 08. 2008. g. pa do isplate,
kao i tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 99,00 KM, u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena.
Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa odre-
dbom ~l. 183. stav 1. u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku.
Sudija:
Samra Spahi} - Drino
sport
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 56
PREMIJER LIGA Zrinjski pora`en na svom terenu nakon tri godine
Zvijezda {okirala {ampiona
Jedini pogodak postigao Savi} u 27. minuti
Nakon vi{e od tri godi-
ne Zrinjski je do`ivio poraz
pred svojim navija~ima u
Premijer ligi, a za njega je
„krivac“ bila Zvijezda, koja
je ju~er zaslu`eno do{la do
sva tri boda u Mostaru.
Gosti iz Grada~ca iskor-
istili su slabu formu aktue-
lnog prvaka i uz malu dozu
sre}e, posebno u drugom
poluvremenu, uspjeli
ostvariti rezultat kojem su
se uo~i dolaska u Mostar
potajno i nadali.
Trenutak odluke dogo-
dio se u 27. minuti kada je
Sr|an Savi} povukao jednu
polukontru, te se sa 20 me-
tara odlu~io na udarac. Lo-
pta je na putu prema golu
malo promijenila smjer i
tako doma}eg golmana Igo-
ra Melhera u~inila ne-
mo}nim.
Najbolju priliku za por-
avnanje u prvom dijelu
imao je Prins Bobi (Prince
Bobby), ali njegov udarac
sa pet metara izblokirala je
gostuju}a odbrana. U dru-
gom poluvremenu Mostar-
ci su zaigrali bolje, lak{e su
dolazili do gola Elvisa Ka-
ri}a, ali na `alost doma}ih
navija~a njihovi udarci
uglavnom su bili nepreci-
zni.
Dvije najbolje prilike
imao je Vlado Zadro, u 77. i
88. minuti, ali uspio je pro-
ma{iti ono {to se obi~no
~ini nemogu}im.
M. PAND@A
(0:1)
Zrinjski Zvijezda
ZRINJSKI
Melher 6
Sulji} 5,5
Afedzi 5,5
Selimovi} 5,5
@ur`inov 5,5
Ivankovi} 6
Stojanovi} 5,5
Kordi} 5,5
(57.
Dragi~evi} -)
Bobi 5
(46. @i`ovi} 5,5)
Zadro 5
M. Ani~i} -
(30. M. Su{i}
5,5)
Trener: Dragan
Jovi}
ZVIJEZDA
Kari} 7
Moranki} 6,5
Savi} 7
\ori} 6,5
(90. [est -)
Brkovi} 6,5
Stankovi} 6,5
(62. [ehri} -)
Jusi} 6,5
Deli} 6,5
Vasili} 6,5
Hamzi} 6,5
Omeragi} 6
(46. Husi} 6)
Trener: Zoran
]urguz
Stadion Pod Bijelim
brijegom u Mostaru
Gledalaca: 1.500
Sudija: Edin Jakupovi}
(Biha}) 7
Pomo}nici: Senad
Ibri{imbegovi} i Elvir Gra-
bus (oba Travnik)
Delegat: Radika Mari}
(Bijeljina)
Strijelac: 0:1 - Savi} (27)
@uti kartoni: @i`ovi} (Zrin-
jski), Brkovi}, Savi}, Ka-
ri}, Hamzi} (Zvijezda)
Igra~ utakmice: Sr|an
Savi} (Zvijezda) 7
0 1
Odbrana Zvijezde zaustavlja Bobija (Zrinjski) (Foto: R. Ivi})
[iroki pora`en u Lukavici
Todorovi} dvostruki strijelac
Slavija osvojila va`ne bodove u borbi za opstanak
Prvi napad na utakmici
izme|u Slavije i [irokog
Brijega pokazao je da }e u
Lukavici biti mnogo
uzbu|enja i golova. Gostu-
ju}i igra~ Bari{i} na{ao se
sam ispred Lu~i}a, ali je
golman Slavije uspio skre-
nuti loptu u korner.
Svoju prvu priliku do-
ma}i su u 4. minuti pretvo-
rili u pogodak. Stani} je
uposlio Todorovi}a na lije-
voj strani, a ovaj sa vi{e od
20 metara pogodio suprotni
ugao nemo}nog Bandovi}a.
Prednost je udvo-
stru~ena u 24. minuti, kada
je nakon starta Topi}a nad
Spalevi}em sudac pokazao
na penal. Spalevi} je bio si-
guran realizator.
Deset minuta kasnije,
penal na drugoj strani. Va-
gner (Wagner) se na{ao u
sendvi~u izme|u Regoja i
Papaza, a potom i pogodio
sa 11 metara.
U 44. minuti Spalevi} je
uposlio Todorovi}a, koji je
reprizirao prvi gol za 3:1. U
nastavku je [iroki vi{e pri-
jetio, ali su gosti samo
uspjeli ubla`iti poraz na-
kon {to je Karoglan uposlio
Vareu, koji je udarcem
iskosa sa desne strane po-
godio mre`u. Ovo su Slaviji
va`ni bodovi u borbi za
opstanak. G. IVANKOVI] Spalevi} realizira jedanaesterac (Foto: N. Bo`ovi})
(3:1)
Slavija [iroki B.
SLAVIJA
Lu~i} 7
Tadi} 7
Regoje 7
Papaz 7
Benovi} 6,5
[}epanovi} 7
Stani} 7
(82. Radonja -)
Simi} 7
Todorovi} 8
Spalevi} 7
I. Radovanovi} 6,5
(62. Pu{ara 6,5)
Trener: Milomir
Odovi}
[IROKI BRIJEG
Bandovi} 6
Diogo 6,5
Topi} 6,5
]utuk 6,5
Bari{i} 6,5
Mi{i} 6,5
Vagner 6,5
Martinovi} 6,5
(82. Peraica -)
Ivankovi} 6,5
Varea 7
Karoglan 6,5
Trener: Toni
Kara~i}
Stadion SRC Slavija u Lukavici
Gledalaca: 600
Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 7
Pomo}nici: Mujo Tutun (Sara-
jevo), Hrvoje Turudi} (^itluk)
Delegat: Haris Idrizovi}
(Konjic)
Strijelci: 1:0 - Todorovi} (4),
2:0 - Spalevi} (24-penal), 2:1 -
Vagner (34-penal), 3:1 - Todo-
rovi} (44), 3:2 - Varea (55)
@uti kartoni: I. Radovanovi}
(Slavija), Diogo, ]utuk, Topi},
Karoglan ([iroki Brijeg)
Igra~ utaknice: Ognjen Todor-
ovi} (Slavija) 8
3 2
Banjalu~ani pobjedom nad Lakta{ima izbili na ~elo tabele
Jandri} „sa zvukom sirene“
Kom{ijski derbi potpu-
no renoviranih ekipa Borca
i Lakta{a uop}e nije li~io
na sudar novog lidera Pre-
mijer lige i posljednjeg na
tabeli.
Iako su doma}i fudbale-
ri imali ve}i posjed lopte,
kao i vi{e {uteva na gol,
ipak su gosti iz Lakta{a ti
koji su imali mnogo zrelije
prilike i pravo je ~udo kako
iz njih nisu uspjeli nije-
dnom da zatresu mre`u iza
le|a novog ~uvara mre`e
Borca, Milo{a Milinovi}a.
Na kraju, kako se to po
pravilu de{ava, kazna je sti-
gla u sudijskoj nadoknadi,
a bukvalno „sa zvukom sir-
ene’’ mre`u Lakta{a, nakon
velike gu`ve, pogodio je ka-
piten Oliver Jandri}, {to je
njegov prvi pogodak u te-
ku}em {ampionatu.
Jedini sporni momenat
na utakmici zabilje`en je u
77. minutu kada je lopta,
nakon {uta Tosunovi}a, po-
godila Damjanovi}a. Fu-
dbaleri Lakta{a reklamirali
su igranje rukom, ali je su-
dija Vukasovi}, koji je bio u
neposrednoj blizini, samo
odmahnuo i dao znak da se
igra nastavi. S. K.
Rezultati 16. kola: @el-
jezni~ar - ^elik 4:1,
Sloboda - Sarajevo 3:1,
Travnik - Vele` 2:1,
Modri~a - Olimpik 0:1,
Rudar - Leotar 0:0, Bo-
rac - Lakta{i 1:0, Slavi-
ja - [iroki Brijeg 3:2,
Zrinjski - Zvijezda 0:1.
Parovi 17. kola (6./7.
mart): [iroki Brijeg -
@eljezni~ar, Sarajevo -
Modri~a, Zvijezda -
Slavija, Leotar - Borac,
Lakta{i - Sloboda, Oli-
mpik - Vele`, Zrinjski -
Travnik, ^elik - Rudar.
1. Borac 16 11 1 4 21:9 34
2. [iroki 16 10 2 4 29:15 32
3. @eljezni~ar 16 8 4 4 23:14 28
4. Sarajevo 16 8 4 4 22:17 28
5. Vele` 16 8 3 5 28:15 27
6. Zrinjski 16 7 4 5 23:20 25
7. Leotar 16 7 2 7 14:19 23
8. Olimpik 16 5 4 7 16:23 22
9. Travnik 16 6 3 7 23:23 21
10. Modri~a 16 6 3 7 24:26 21
11. Rudar 16 6 3 7 14:14 21
12. Zvijezda 16 6 2 8 16:25 20
13. Slavija 16 5 4 7 17:19 19
14. Sloboda 16 5 2 9 13:24 17
15. ^elik 16 4 3 9 15:21 15
16. Lakta{i 16 2 2 12 15:29 8
Tabela
Zdravko \uri}, trener Lakta{a
Sudija Vukasovi} nas
je o{tetio protiv Borca
Fudbaleri Lakta{a nisu
imali sportske sre}e na go-
stovanju u Banjoj Luci. Pro-
pustili su nekoliko prilika,
sudija Vukasovi} ih je o{tetio
za jedanaesterac, a gol su pri-
mili u nadoknadi vremena.
- Nismo imali sportske
sre}e i to se odrazilo na kra-
jnji rezultat. Po igri bili smo
zrelija ekipa od Borca. Sre-
dinom drugog poluvreme-
na, lopta je na putu ka mre`i
u {esnaestercu doma}ina
udarila u ruku jednog igra~a
Borca. Bio je to klasi~an pe-
nal, za sve sem za sudiju Vu-
kasovi}a iz Trebinja - rekao
je {ef stru~nog {taba La-
kta{a Zdravko \uri} te jo{
dodao:
- Mi smo i dalje optimisti
u pogledu opstanka. Pred
nama je jo{ 14 kola. Z.V.
Austrija
Rezultati 22. kola: Karnten -
Kafenberg 1:1, LASK -
[turm 1:2, Rid - Viener 0:1,
Materzburg - Austrija 1:1,
Rapid - Salcburg 0:1.
Poredak: Salcburg 48, Au-
strija 43, Rapid 42, [turm 39,
Rid 28...
Belgija
Rezultati 25. kola: Serkl Bri`
- Genk 1:0, Mehelen - Kortri-
jk 1:1, Lokeren - Vesterlo 1:0,
@erminal - Gent 1:1, St. Tru-
den - Bri`, [arleroa - Vare-
gem, Roselare - Anderleht.
Poredak: Anderleht 57, Bri}
50, Gent 43, Kortrijki 41, St.
Truden 38, Varegem 38, Sta-
ndard 38...
Holandija
Rezultati 25. kola: Ajaks -
Utreht 4:0, Groningen - Fe-
jnord 2:3, Tvente - NEC 2:1,
PSV - RKC 5:1, Sparta -
NAC 2:2, Herenven - Hera-
kles 1:2, Vitese - Alkmar 0:3,
Viljem II - Venlo 2:1, Den
Hag - Roda 1:2.
Poredak: PSV 65, Tvente 64,
Ajaks 58, Fejnord 47, Alk-
mar 39, Herakles 39, Utreht
36, NAC 34, Groningen 33...
Hrvatska
Rezultati 18. kola: Dinamo -
Croatia Sesvete 6:0, [ibenik -
Zadar 1:1, Karlovac - Osijek
1:0, Istra 1961 - Me|imurje
1:2, Cibalia - Inter Zapre{i}
2:0, Zagreb - Rijeka 1:1, Lo-
komotiva - Varteks 2:0, Ha-
jduk - Slaven Belupo 5:0.
Poredak: Dinamo 42, Ciba-
lia 36, [ibenik 34, Karlovac
32, Hajduk 31, Osijek 31,
Slaven Belupo 29, Lokomo-
tiva 28...
Srbija
Rezultati: Borac ^a~ak - Pa-
rtizan 0:3, Vojvodina - Ha-
jduk 3:2, Javor - ^ukari~ki
2:2, Smederevo - Rad 2:1,
Mladi radnik - BSK 2:0, Cr-
vena zvezda - Jagodina 1:0.
Danas: OFK Beograd - Spar-
tak 0:1.
Poredak: Crvena zvezda 43,
Partizan 40, Vojvodina 27,
Spartak 26, OFK Beograd 24,
Smederevo 23, Jagodina 21...
[kotska
Rezultati 27. kola: Rend`ers
- Seltik 1:0, Aberdin - Harts
0:1, Dandi - Falkirk 3:0, Hi-
bernijan - St. D`onston 1:1,
Modervel - Kilmarnok 1:1,
St. Miren - Hamilton 0:0.
Poredak: Rend`ers 61, Se-
ltik 51, Dandi 45, Hibernijan
44, Modervel 41...
Turska
Rezultati 23. kola: Denizli-
spor - Ankaraspor 0:3 (sl.-
rez), Bursaspor - Sivasspor
3:0, Kajzerispor - Be{ikta{
1:2, Antalijaspor - Trabzo-
nspor 1:1, Gazijantepspor -
Eski{ehirspor 1:1, Gen~ler-
birligi - Ankaragu~u 0:1,
Manisaspor - Dijarbakirspor
2:1, Istanbul BB - Fener-
bah~e 2:1, Denizlispor -
Ankaraspor, Galatarasaj -
Kasimpa{a.
Poredak: Galatasaraj 50, Bu-
rsaspor 46, Fenerbah~e 45,
Be{ikta{ 42, Trabzonspor 39,
Eski{ehirspor 36, Istanbul
BB 34... (A. N.)
Edu posti`e pobjedonosni gol za Rend`ers protiv Seltika (Foto: AFP)
Evropa na dlanu
sport
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 57
STRU^NJACI Vahid Halilhod`i} nakon otkaza na klupi Obale Slonova~e
Zgadio mi se fudbal
Ne znam da sam ikada prije ~uo da je neki trener smijenjen samo zbog jednog poraza, ka`e Vaha
- Nisu imali hrabrost te-
lefonirati ili do}i u Francu-
sku na razgovor, nego su mi
poslali faks u kome su me
obavijestili da sam dobio
otkaz na mjestu selektora -
rekao je Vahid Halilhod`i}
na po~etku razgovora za
„Dnevni avaz“ nakon {to
je, ne svojom voljom, mor-
ao napustiti kormilo Oba-
le Slonova~e.
Politi~ka previranja
Legendarni Vaha bio je
itekako utu~en.
- Imao sam niz od 24
utakmice bez poraza, a pre-
kinut je na Afri~kom kupu
u ~etvrtfinalu protiv Al`ira.
Ne znam da sam ikada pri-
je ~uo da je neki trener smi-
jenjen samo zbog jednog
poraza.
Prema informacijama
koje imam, u Obali Slono-
va~e su trenutno velika po-
liti~ka previranja, mijenja-
ju se vladaju}e garniture, i
o~igledno skupljaju poene
na fudbalu.
Trebalo je nekoga `rtvo-
vati i u Fudbalskoj federa-
ciji Obale Slonova~e, i
odlu~ili su se za mene.
Imao sam podr{ku igra~a,
ali d`aba. Nakon svega, fu-
dbal mi se ba{ zgadio -
pri~ao je u jednom dahu
ogor~eni Halilhod`i}.
Ni{ta od Mundijala
Vahi je posebno `ao {to
„Slonove“ ne}e voditi na
Svjetsko prvenstvo.
- Mnogo sam ulo`io u
dvije godine koliko sam vo-
dio ovu selekciju. Trebalo je
dosta truda da se od vrhu-
nskih individualaca napr-
avi jak kolektiv. Nikad me
`ivot nije mazio, ali nisam
ba{ o~ekivao da }e ovako
biti nepravedan - poru~io je
na kraju Halilhod`i}.
A.DRINJAKOVI]
Halilhod`i}: Obavijest o otkazu dobio faksom
- O~ekujem da Obala
Slonova~e ispuni sve sta-
vke iz ugovora, jer se nije
radilo o sporazumnom ra-
skidu saradnje. Nisam
ni{ta prekr{io, odveo sam
selekciju na Afri~ki kup i
Mundijal - rekao je Vaha.
Moraju ispuniti sve iz ugovora
FRANCUSKA Spahi}eva ekipa savladala Ren
Monpelje sustigao Bordo
Pjani} asistent za Lion, Ba`darevi}ev Grenobl slavio u gostima
Na{i igra~i Miralem Pja-
ni} i Emir Spahi} te trener
Mehmed Ba`darevi} bili su
veoma uspje{ni u 26. kolu
francuskog fudbalskog prve-
nstva.
Pjani} je bio asistent pr-
vog gola za Lion, koji je po-
stigao Lisandro Lopez, a ko-
na~nih 2:0 protiv Nice posta-
vio je Apam u prvoj minuti
sudijskog produ`etka.
Monpelje se poravnao sa
Bordoom na prvoj poziciji
tabele, nakon {to su na svom
terenu savladali Ren sa 3:1.
Istina, {ampion ima dvije
utakmice manje, zbog nevr-
emena je odgo|en me~ u Le
Manu. Dvostruki strijelac
za Monpelje bio je Marvo
(Marveaux).
Ba`darevi}ev Grenobl
ponovo je {okirao Francu-
sku, ve} otpisana ekipa po-
bijedila je u gostima Nansi i
sa 13 bodova pribli`ila se pr-
etposljednjem Bulonju na
samo tri boda razlike.
Rezultati 26. kola: Mo-
nako - Bulonj 1:0 (Mazu
41), Nansi - Grenobl 0:2
(Rave 13, 78), Lorijen - So{o
1:0 (Diara 34), Lion - Nica
2:0 (Lopez 9, Apam 90+1
autogol), Tuluz - Lens 1:0
(Dupua 57), Valensijen - St.
Etjen 1:0 (Odel 77), Monpe-
lje - Ren 3:1 (Marvo 24, 37,
Kamara 82 - Brijan 70), Le
Man - Bordo (odgo|eno),
Lil - Okser, Pari Sen @er-
men - Marsej (sino}).
Pjani} i Lopez slave vode}i pogodak (Foto: AP)
1. Bordo 24 16 3 5 41:19 51
2. Monpelje 26 16 3 7 36:27 51
3. Lion 26 14 7 5 45:28 49
4. Lil 25 14 5 6 48:25 47
5. Marsej 24 13 6 5 43:27 45
6. Okser 24 12 6 6 22:20 42
7. Monako 26 13 3 10 32:32 42
8. Valensijen 26 12 5 9 39:36 41
9. Lorijen 26 11 6 9 38:28 39
10. Ren 26 10 7 9 35:27 37
11. Tuluz 26 10 7 9 27:20 37
12. PS@ 25 9 6 10 34:27 33
13. Lens 26 9 6 11 25:30 33
14. Nansi 26 9 5 12 29:37 32
15. So{o 25 9 5 11 21:31 32
16. St. Etjen 26 7 5 14 18:32 26
17. Nica 26 7 5 14 25:42 26
18. Le Man 25 5 5 15 23:39 20
19. Bulonj 26 3 7 16 17:46 16
20. Grenobl 26 3 4 19 19:44 13
Tabela
Lista strijelaca
14 - Niang (Marsej)
13 - Nene (Monako)
11 - Lopez (Lion), @erv-
injo (Lil)
10 - Gameiro (Lorijen),
Fro (Lil)
Riberi izme|u Ze Roberta i Demela (Foto: AFP)
Pobjeda Volfsburga u Hanoveru
Misimovi} pogodio
za nova tri boda
Bajern slavio u derbiju i izbio na prvo mjesto
Zvjezdan Misimovi} je
golom donio pobjedu Vo-
lfsburgu na gostovanju kod
Hanovera. „Vukovi“ su tako
zaokru`ili sjajnu sedmicu u
kojoj su se plasirali i u osmi-
nu finala Evropske lige.
Bajern je u derbiju kola
golom Riberija (Ribery)
sa1:0 savladao HSV i preu-
zeo prvo mjesto na tabeli.
Rezultati i strijelci
24.kola: Borusija (M) - Fra-
jburg 1:1 (Bruvers 72 - Sise
56), Majnc - Verder 1:2
(Bance 45 - Borovski 31, Pr-
edl 50), Herta - Hofenhajm
0:2 (Ba 35, Ibi{evi} 90+2),
[tutgart - Ajntraht 2:1
(Kakau 41, 45 - Koler 39),
Bohum - Nirnberg 0:0, [alke
- Borusija (D) 2:1 (Hevedes
66, Rakiti} 83 - [ahin 47 pe-
nal), Bajer - Keln 0:0, Hano-
ver - Volfsburg 0:1 (Misi-
movi} 78), Bajern - HSV 1:0
(Riberi 78). (A. N.)
1. Bajern 24 15 7 2 50:20 52
2. Bajer 24 13 11 0 50:20 50
3. [alke 24 14 6 4 36:18 48
4. HSV 24 10 10 4 43:26 40
5. Borusija (D) 24 11 6 7 36:32 39
6. Verder 24 10 8 6 48:29 38
7. Ajntraht 24 9 8 7 31:32 35
8. [tutgart 24 9 7 8 34:31 34
9. Hofenhajm 24 9 5 10 34:29 32
10. Majnc 24 8 8 8 27:32 32
11. Volfsburg 24 8 7 9 41:45 31
12. Borusija (M) 24 8 6 10 34:39 30
13. Bohum 24 6 9 9 25:38 27
14. Keln 24 6 8 10 21:31 26
15. Frajburg 24 5 5 14 22:45 20
16. Nirnberg 24 4 6 14 19:40 18
17. Hanover 24 4 5 15 25:46 17
18. Herta 24 3 6 15 21:44 15
Tabela
Lista strijelaca
13 - Stefan Kisling (Bajer)
12 - Kevin Kuranji
([alke)
11 - Eren Derdijok (Bajer),
Albert Bunjaku (Nirnberg),
Lukas Barios (Borusija Do-
rtmund)
10 - Edin D`eko (Volfsburg),
Mario Gomez (Bajern), Kla-
udio Pizaro (Verder)
9 - Vedad Ibi{evi} (Hofen-
hajm), Toni Kros (Bajer)
Da katkad trener Intera
@oze Murinjo (Jose Mouri-
nho) i ne pri~a gluposti dalo
bi se zaklju~iti nakon utakmi-
ce njegovog tima na gostova-
nju kod Udinezea, gdje je do-
ma}em timu dosu|en jedana-
esterac kojeg je realizirao Di
Natale.
Da li je Portugal~eva par-
anoja kako svi mrze Inter, pa
tako i sudije, utemeljena ili
ne, te{ko je utvrditi, ali da se
~esto sude penali protiv njih
- sude. Ipak, ni to nije bilo do-
voljno Udinezeu da ostvari
pobjedu i Inter uspori u nje-
govoj trci ka novom naslovu.
Milan je na krilima Patoa
do{ao do pobjede nad Atala-
ntom. Najvi{e golova posti-
gnuto je u duelu \enove i
Bolonje, na „Lui|i Fararis“
stadionu doma}ina je na ko-
ljena bacio Adailton koji je
zabio tri gola.
Rezultati 26. kola: Kata-
nija - Bari 4:0 (Rikuti 4, La-
ma 40, Morimoto 81, Marti-
nez 90+1), Lacio - Fiorenti-
na 1:1 (Sivilja 7 - Keirson
90+2), Milan - Atalanta 3:1
(Pato 30, 41, Borijelo 62 - Va-
ldez 56), Kjevo - Kaljari 2:1
(Paula 33, Grano}e 78 - Asto-
ri 51), \enova - Bolonja 3:4
(Suazo 8, 38, Skuli 18 - Buske
11, Adailton 28, 56, 79 pe-
nal), Livorno - Siena 1:2
(Lukareli 11 - Kalajo 79, Ma-
karone 90), Napoli - Roma
2:2 (Denis 75, Ham{ik 90 pe-
nal - Baptista 59, Vu~ini} 65),
Parma - Sampdorija 1:0 (Za-
kardo 54), Udineze - Inter
2:3 (Pepe 2, Di Natale 52 pe-
nal - Baloteli 6, Maikon 21,
Milito 45), Juventus - Paler-
mo (sino}). (A. ^.)
1. Inter 26 17 7 2 52:22 58
2. Milan 26 16 6 4 46:26 54
3. Roma 26 15 6 5 45:29 51
4. Juventus 25 12 5 8 40:33 41
5. Napoli 26 10 11 5 34:29 41
6. Palermo 25 11 7 7 35:31 40
7. Sampdorija 26 11 7 8 32:32 40
8. Kaljari 26 11 5 10 41:34 38
9. \enova 26 11 5 10 44:43 38
10. Fiorentina 26 10 5 11 32:31 35
11. Kjevo 26 10 5 11 26:26 35
12. Parma 26 9 6 11 27:36 33
13. Bari 26 8 8 10 31:34 32
14. Bolonja 26 8 7 11 30:36 31
15. Katanija 26 6 9 11 27:31 27
16. Udineze 26 7 6 13 32:39 27
17. Lacio 26 5 1110 21:28 26
18. Livorno 26 6 5 15 17:36 23
19. Atalanta 26 5 6 15 22:38 21
20. Sijena 26 5 5 16 27:47 20
Tabela
ITALIJA Prvak uspje{an u Udinama
Interov preokret
protiv Udinezea
NJEMA^KA
sport
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 58
Odigrani su me~evi 15. ko-
la Premijer lige za rukometa{e.
Grada~ac 25
^elik 22
Sportska dvorana Gra-
da~a~ki sajam. Gledalaca: 450.
Sudije: Predrag Dejanovi} i
Elvis Mar~eti} (oba Prijedor).
Delegat: Zdravko Petkovi}
(Ljubu{ki). Sedmerci: Grada~ac
4 (2), ^elik 3 (2). Isklju~enja: Gr-
ada~ac -10 minuta, ^elik - 6 mi-
nuta. Crveni karton: Ra{id
Osmanovi} - Grada~ac (58. mi-
nut, tre}e isklju~enje). Rezultat:
Grada~ac - ^elik 25:22 (11:10).
GRADA^AC: Osmanovi}
1, Puljizovi}, @arkovi}, Grbi} 2,
[ijakovi} 3 (1), Halilkovi} 2,
Ignji} 5, Kadi}, Stojanovi},
\uri} (23 odbrane), Markovi} 3,
Doborac 4 (1), Kulenovi} 3, Sar-
ajli}. Trener: Mehmed Doborac.
^ELIK: Juki}, Derven~i}
3, ]uran 1, Ekinovi}, Paji} 3 (2),
Begagi}, Skopljak, Omerovi}
(19 odbrana, 2 sedmerca), Gu{i}
1, Bajramovi} 3, Peri} 4, Vidi-
mli}, Jolovi} 2, ^upkovi} 4. Tre-
ner: Milenko Sav~i}. D`. D.
Zrinjski 36
Konjuh 27
Dvorana Bijeli Brijeg. Gle-
dalaca: 300. Sudije: Vejsil
Be{irevi} (Biha}) i Emir Dau-
tovi} (Cazin). Sedmerci: Zri-
njski 3 (3), Konjuh 2 (2).
Isklju~enja: Zrinjski - 10 mi-
nuta, Konjuh - 10 minuta. Re-
zultat: Zrinjski Mostar - Ko-
njuh @ivinice 36:27 (19:16)
ZRINJSKI: Agi}, Bor-
ov~anin 2, Peri} 2, Dominiko-
vi} 1, Ohran, Orlovi} 3, Deli} 2,
Zadro 6, Parad`ik, Un~anin 6,
Peri}, D`eba 8, Kerezovi} 4, Ra-
gu` 2. Trener: Damir Saltari}.
KONJUH: Savi}, Had`io-
merovi}, M. Muhi}, Alji} 3,
Rahimi} 10, Ferhatbegovi} 5,
A. Muhi} 2, Be{irovi}, Smaji},
Begi} 4, Mehinovi} 3, Husi},
Mujanovi}. Trener: Damir Ci-
purkovi}.
Izvi|a~ 33
Sloga 28
Gradska dvorana u Lju-
bu{kom. Gledalaca: 500. Sudije:
Senad Kamberovi} (@ivinice) i
Mevludin [abi} (Gra~anica).
Delegat: Damir Sobo (Banja
Luka). Sedmerci: Izvi|a~ 4 (3),
Sloga 4 (4). Isklju~enja: Izvi|a~
MG - 6 minuta, Sloga 8 minuta.
Rezultat: Izvi|a~ Mi grupa -
Sloga 33:28 (16:12)
IZVI\A^: B. Buri} (8 obr-
ana), Kvesi} (3 obrane), Gr-
ui~i} 9, Dominikovi} 1, Her-
ceg 1, Bo{njak, Mati} 4, Rado-
jevi}, Muci} 2, Boras 3, Peri},
Ili} 3, S. Buri} 9, Lovrinovi} 1.
Trener: Silvijo Ivandija.
SLOGA: [abanovi} (15
obrana), Kati~i}, Gavri}, Tasi}
2, Buljugija 3, Antonovi} 4,
Stankovi} 3, Stojanovi}, Pani},
Belji} 3, Doki} 11, Manji} 2.
Trener: Zoran Doki}. M. Kr.
Gora`de 31
Lokomotiva 23
Gradska dvorana u Go-
ra`du. Gledalaca: 2.000. Sudi-
je: Nermin Salkanovi} i Vladi-
mir Zeljko. Sedmerci: Go-
ra`de: 6 (5), Lokomotiva: 3
(2). Isklju~enja: Gora`de: 4
minute, Lokomotiva 4 minute.
Rezultat: Gora`de - Lokomoti-
va 31:23 (15:9).
GORA@DE: D`ananovi},
Bukva 9, Jovi} 4, Gra|an 4,
@iga, Jamak, Dedovi} 4, Ma-
ndari}, Deli}, Gr~o, Fidahi} 2,
Halilovi}, Biljaka 3, Grbi} 5.
Trener: Nermin \ana.
LOKOMOTIVA: Damja-
novi}, Bo`i} 2, Me{anovi} 4, @.
[arenac 2, G. [arenac, Omero-
vi} 2, Ranki} 3, Stjepanovi} 2,
Radulovi}, Risti} 6, Karanovi}
1, Obrenovi} 1, Duvnjak. Tre-
ner: Nikola Markovi}. E. A.
Borac m:tel 38
Krivaja 22
Sportska dvorana „Borik’’.
Gledalaca: 400. Sudije: Ante
Knezovi} i Robert Zovko (Mo-
star). Delegat: Omer Omerovi}
(Mostar). Sedmerci: Borac m:tel 5
(4), Krivaja 5 (3). Isklju~enja: Bor-
ac m:tel 10 minuta, Krivaja 4 mi-
nuta. Rezultat: Borac m:tel - Kri-
vaja 38:22 (18:8).
BORAC: Bla`evi} (11
odbrana), Srdi}, Mali} 2, Puca-
revi} 7 (2), Rakocija 1, Pijetlo-
vi} 6 (2), Pani} 7, Halilbegovi}
6, Dejanovi} (12 odbrana, 2 se-
dmerca), Ili} 4, Miki} 2, Trku-
lja, Me|edovi} 1, Kara~i} 2.
Trener: Dra{ko Budi{a.
KRIVAJA: Selimbegovi}
(8 odbrana), Zveki}, [anti} 3,
Omerovi} 1, Avdi} 3, Vrbi} 1,
Brki}, Memi{evi}, Omer~evi}
6, ^amd`i}, Ali} 1, Divkovi} 1,
Had`ihasi} (5 odbrana, 1 se-
dmerac), Ba{i} 6 (3). Trener:
Adnan Ba{i}. S. K.
Bogdan Venta, poljski
selektor, trener Vive Kie-
lcea, evropski stru~njak
„par excellence“ i jedan od
najve}ih posljednjih neko-
liko godina, nije bio nimalo
raspolo`en poslije utakmi-
ce 9. kola izme|u Bosne
BH Gas i Kielcea koju je
na{ prvak dobio sa 25:21.
Male razlike
Iako im poraz ne zna~i
ni{ta, Poljaci nisu `eljeli
izgubiti, a kada se pogleda
kako su igrali sa svim osta-
lim protivnicima lako se
mo`e do}i do zaklju~ka da
im je najte`e bilo igrati upr-
avo s Bosnom.
- Gdje je Bosna u odno-
su na Kielce, Gorenje i
[amberi? Mislim da uop}e
nema mnogo razlika
izme|u svih ovih ekipa. Mi
smo mo`da suvereno do{li
do tre}eg mjesta na tabeli,
ali sve ove ekipe podjedna-
ko su konkurirale za tu po-
ziciju.
Vesprem i Leven su ko-
plje iznad svih nas, a Bosna
nije ni{ta slabija od ostalih
timova u grupi - kazao je
Venta. Ipak, slabija ili ne,
ve} drugu godinu ne}e vi-
djeti drugu fazu Lige prva-
ka, iako je „Studente“ do
tog cilja dijelio gol. I pro{le
godine protiv Dukasa i ove
protiv Gorenja igrali su ne-
rije{eno i to je zapravo bilo
presudno.
Bez kalkulacija
- @ao nam je {to su u
svim utakmicama protiv
na{ih direktnih konkure-
nata za ~etvrto mjesto oko-
lnosti i{le u korist na{ih pr-
otivnika, u presudnim mo-
mentima nije nas i{lo, ali
sad, {ta je tu je.
Maksimalno smo se za-
lagali u svim me~evima,
igrali bez kalkulacija, pa
}emo tako i u sljede}oj uta-
kmici protiv Levena koji je
izraziti favorit - kazao je ju-
nak utakmice Neboj{a Gra-
hovac. A. ^.
Man~ester junajted je sa
2:1 savladao Aston vilu i na
prepunom Vembliju odbra-
nio naslov pobjednika Liga
kupa. „Crveni |avoli“ su
nadigrali Vilu, koja je pove-
la preko Milnera u 5. minu-
ti iz jedanaesterca.
Na 1:1 je izjedna~io Oven
(Owen) u 13. minuti. U 42. m-
inuti je umjesto Ovena u igru
u{ao Runi koji je u 74. minuti
donio radost navija~ima Ma-
n~estera golom za 2:1. (A. N.)
Totenhem se pobjedom
nad Evertonom od 2:1 vra-
tio na ~etvrto mjesto tabele,
dok je Liverpul trijumfom
nad Blekburnom odr`ao
korak u borbi za ~etvrto
mjesto koje vodi u Ligu pr-
vaka.
Rezultati 28. kola: ^elzi
- Man~ester siti 2:4 (Lam-
pard 42, 90+1 penal - Tevez
45+1, 76 penal, Belami 51,
87), Birmingem - Vigan 1:0
(Mekfaden 45 penal), Bo-
lton - Vulverhempton 1:0
(Najt 45), Barnli - Portsmut
1:2 (Paterson 30 - Pikijon
24, Jebda 75 penal), Stouk -
Arsenal 1:3 (Paf 8 - Ben-
dtner 32, Fabregas 90 pe-
nal, Fermalen 90+2), To-
tenhem - Everton 2:1 (Pa-
vlju~enko 11, Modri} 28 -
Ajigbeni 55), Liverpul -
Blekburn 2:1 (D`erard 20,
Tores 44 - Endrjuz 40 pe-
nal), Sanderlend - Fulam
0:0. (E. J.)
Vode}i tandem {panske
fudbalske Primera lige ne
posustaje. No, dok je Real
Madrid priredio egzibiciju i
sa pet golova protutnjao kao
gost preko ekipe Tenerifa
(5:1), Barcelona je tek u fi-
ni{u slomila Malagu (2:1) i
zadr`ala dva boda prednosti
u odnosu na velikog rivala.
Deset minuta prije kraja
Malaga je izjedna~ila na 1:1,
ali je Argentinac Lionel
Mesi (Messi) svojim 17.
ovosezonskim golom pono-
vo spasio evropskog prvaka.
Valjadolid je kod ku}e
izgubio od Majorke 1:2 i
na{ao se u opasnoj situaciji
na tabeli. Bh. reprezentati-
vac Haris Medunjanin je
igrao do 71. minute kada je
zamijenjen.
Rezultati 24. kola: Hetafe
- Saragosa 0:2 (Suazo 3, 19),
Tenerife - Real Madrid 1:5
(Ajoze 46 - Higuain 29, 42,
Kaka 48, Ronaldo 80 penal,
Raul 90+2), Barcelona - Ma-
laga 2:1 (Pedro 68, Mesi 83 -
Valdo 80), Rasing - Almerija
0:2 (Sorijano 29, Krusat 67),
Valjadolid - Majorka 1:2
(Kalvo 49 - Ruben 69, Alvar-
ez 83), Sporting - Osasuna 3:2
(Kuevas 18, Baral 71, Kastro
81 penal - Nekounam 39 pe-
nal, Vadok 50), Viljareal - De-
portivo 1:0 (Ljorente 36), He-
rez - Espanjol 1:1 (Bermeho
76 - Osvaldo 17). (A. N.)
Mesi u akciji pred golom Malage
[PANIJA Pobjede vode}eg tandema
Mesi ponovo
spasilac Barcelone
RUKOMET „Studenti“ ubilje`ili drugu pobjedu u Ligi prvaka
Venta: Bosna nije ni{ta slabija
od Gorenja, [amberija i Kielcea
Ostaje nezadovoljstvo {to su se u svim utakmicama stvari okretale
u korist na{ih protivnika, kazao je Neboj{a Grahovac
Finale Liga kupa Engleske
Runi pogodio za slavlje Junajteda
1. Barcelona 24 19 4 1 59:14 61
2. Real M. 24 19 2 3 64:18 59
3. Valensija 23 13 7 3 41:22 46
4. Sevilja 23 13 3 7 36:25 42
5. Majorka 24 12 4 8 38:28 40
6. Deportivo 24 11 5 8 26:26 38
7. Atletik 23 11 3 9 32:30 36
8. Viljareal 24 9 5 10 36:37 32
9. Hetafe 24 10 2 12 31:32 32
10. Sporting 24 8 7 9 28:29 31
11. Osasuna 24 8 6 10 24:26 30
12. Almerija 24 7 8 9 27:33 29
13. Malaga 24 6 9 9 29:29 27
14. Atletiko 23 7 6 10 33:36 27
15. Espanjol 24 7 6 11 18:32 27
16. Rasing 24 6 7 11 24:37 25
17. Saragosa 24 6 6 12 29:47 24
18. Valjadolid 24 3 11 10 27:42 20
19. Tenerife 24 5 5 14 20:49 20
20. Herez 24 2 6 16 14:44 12
Tabela
Rezultati 15. kola: Borac
m:tel - Krivaja 38:22, Gra-
da~ac - ^elik 25:22, Izvi|a~
MI grupa - Sloga 33:28, Go-
ra`de - Lokomotiva 31:23,
Zrinjski - Konjuh 36:27. U
srijedu igraju: Bosna BH
Gas - Bosna Prevent.
Parovi 16. kola (12/13.
marta): Bosna Prevent - Bor-
ac, Krivaja - Gora`de, Loko-
motiva - Zrinjski, Konjuh -
Izvi|a~, Sloga - Grada~ac,
^elik - Bosna BH Gas.
1. Bosna 13 12 0 1 430:301 36
2. Borac m:tel 15 11 1 3 446:369 34
3. Sloga 15 9 1 5 422:397 28
4. Gora`de 15 8 1 6 406:388 25
5. Izvi|a~ 13 7 1 5 355:347 22
6. Konjuh 15 7 1 7 435:437 22
7. Bosna P. 14 6 1 7 416:426 19
8. Zrinjski 15 6 1 8 433:486 19
9. Krivaja 15 5 0 10 434:444 15
10. Lokomotiva 15 4 3 8 384:424 15
11. Grada~ac 14 3 1 10 384:446 10
12. ^elik 14 3 1 10 404:474 10
Tabela
ENGLESKA Favoriti bez problema
Pobjede Liverpula i Totenhema
1. ^elzi 28 19 4 5 65:26 61
2. Man. j. 28 19 3 6 66:24 60
3. Arsenal 28 18 4 6 66:31 58
4. Totenhem 28 14 7 7 50:27 49
5. Man. s. 27 13 10 4 52:35 49
6. Liverpul 27 14 6 8 45:28 48
7. A. vila 26 12 9 5 37:21 45
8. Birmingem 27 11 7 9 26:28 40
9. Fulam 28 10 8 10 32:29 38
10. Everton 27 10 8 9 39:39 38
11. Stouk 27 8 10 9 27:32 34
12. Blekburn 28 9 7 12 30:45 34
13. Vest hem 27 6 9 12 35:43 27
14. Sanderlend27 6 9 12 32:44 27
15. Bolton 27 6 8 13 30:49 26
16. Vigan 27 6 7 14 26:53 25
17. Vulverh. 27 6 6 15 21:45 24
18. Hal 27 5 9 13 25:54 24
19. Barnli 27 6 5 16 28:57 23
20. Portsmut 27 5 418 23:45 10 (-9)
Tabela
Premijer liga za rukometa{e
Poku{aj ^a~i}a: Sa utakmice protiv Kielcea (Foto: F. Fo~o)
Grupa B
Rezultati 9. kola: Ve-
sprem - Gorenje 30:25,
Bosna BH Gas - Vive Ki-
elce 25:21, [amberi - RN
Leven 24:29.
1. Vesprem 9 8 0 1 273:223 16
2. RN Leven 9 6 2 1 295:262 14
3. Vive Kielce 9 4 1 4 262:255 9
4. Gorenje 9 2 1 6 253:274 5
5. [amberi 9 2 1 6 224:254 5
6. Bosna BHG 9 2 1 6 225:264 5
Borac bez muke protiv Krivaje
Detalj iz Banja Luke: Rutinski posao za Borac (Foto: M. Lugi})
sport
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 59
Kenanu Bajramovi}u je
u 18. kolu Balti~ke lige za
ko{arka{e u pobjedi litva-
nskog Litvos ritasa protiv
estonskog Tartu roka
(87:66) nedostajao samo je-
dan skok da ostvari tripl-da-
bl (19 poena, 10 asistencija,
9 skokova).
U 23. kolu {panske lige
Kaha Laboral je neo~ekiva-
no pora`ena od Gran Kana-
rije (85:86), iako je Mirza
Teletovi} odigrao odli~no
(22 poena). Obradoiro Niha-
da \edovi}a (3) tako|er je
izgubio, i to od Manrese
(80:87).
Veliku pobjedu postigla
je Granada Ermina Jazvina
(2) protiv Huventuda
(86:76). Fenerbah~e Ulker
Emira Preld`i}a (4 poena, 5
skokova) i Damira Mr{i}a
(4) u derbiju 20. kola turske
lige savladao je Galatasaraj
(81:77).
Treneru Kepeza Adisu
Be}iragi}u pripao je duel
nekada{njih reprezentati-
vnih saigra~a protiv Harisa
Mujezinovi}a (12) i Da-
ru{afake (82:63). Tofa{ tre-
nera Nihada Izi}a trijumfo-
vao je protiv Erdemira
(71:69).
Sa{a Vasiljevi} imao je 14
poena za Kolosos protiv
AEK-a (64:59) u 18. kolu
gr~ke lige. Panionios trene-
ra Nenada Markovi}a po-
ra`en je od Paneliniosa
(85:87).
U 19. kolu italijanske li-
ge Beneton je savladao Ave-
lino (73:64) uz 11 poena Ja-
smina Huki}a, dok je u 25.
kolu njema~kog prvenstva
Gisen Elvira Ov~ine (16)
pora`en od Braun{vajga
(65:71).
Anvil Muje Tuljkovi}a
(16) trijumfovao je kod Ka-
tovica (88:74) u 21. kolu po-
ljske lige. U 19. kolu slove-
nske lige Krka Gorana Iko-
ni}a (17) savladala je [entjur
(89:60), a Zlatorog Esmira
Rizvi}a (6) pora`en je od Za-
savja (72:84). V. B. - E. J.
Dvorana Pecara u [ir-
okom Brijegu. Gledalaca:
3.000. Sudije: Sr|an Do`ai
(Hrvatska), Dragan Ne{ko-
vi}, Marko Juras (Srbija).
Rezultat: [iroki Eronet -
Union Olimpija 73:67
(19:12, 10:7, 18:22, 26:26).
[IROKI ERONET:
[temberger 7, Petkovi}, Pla-
nini} 5, ^olak 9, Milekovi}
4, Naletili}, [pralja 10, Pu-
ljko 17, Mejson 15, Grgat 6.
Trener: Ivan Veli}.
UNION OLIMPIJA: [u-
tulovi}, Ilievski 15, Klobu~ar
9, Bav~i} 14, \or|evi} 2, Ki-
kovski 6, Aleksandrov 8, Vi-
dmar 3, Span, Modri}, O`bo-
lt 10. Trener: Jurij Zdovc.
Prvak BiH [iroki Eronet
postigao je devetu pobjedu u
NLB ligi, savladav{i slove-
nskog prvaka Union Oli-
mpiju ~iji je trener Jurij
Zdovc zaradio i isklju~enje
zbog `estokih prigovora ar-
bitrima, mada je na kraju
priznao da je pogrije{io.
- U prvom poluvremenu
smo izveli sve {to smo plani-
rali. U nastavku smo imali
problema, pogotovo kad su
u igri zajedno bili Bav~i} i
Aleksandrov. Nekako smo
to razbili sa ^olakom i
[praljom, a povremeno i
Milekovi}em - rekao je tre-
ner [irokog Ivan Veli}, pod
~ijim je vodstvom [iroki u
pet utakmica NLB lige upi-
sao ~etiri pobjede. D. K.
Odigrani su me~evi 19.
kola Prvenstva BiH za ko-
{arka{e:
Sloboda 92
Mladost 83
Velika dvorana Mejdan
u Tuzli. Gledalaca: 400. Su-
dije: Milan Adamovi}, Mi-
ljan [obot, Branislav Vra-
nkovi} (Banja Luka). Rezu-
ltat: Sloboda - Mladost
92:83 (24:18, 25:19, 25:18,
18:28).
SLOBODA: Ibra~evi},
Halilovi} 17, Adamovi} 14,
Hrn~i} 13, Halilbegovi} 6,
Jevti} 6, Per{i} 19, Suljagi}
4, Tanasilovi} 4, Hod`i},
Buli}, Albijani} 9. Trener:
Senad Muminovi}.
MLADOST: Pekez,
Milinovi}, Ka{~elan 19, Ge-
maljevi} 12, Palali} 15, La-
nu{a 14, Kezi}, Timoti} 3,
Vukovi} 6, Radanovi}, Veli-
mirovi} 14. Trener: Slobo-
dan Jankovi}. E. M.
Zrinjski HTM 70
^elik 62
Dvorana Bijeli brijeg u
Mostaru. Gledalaca: 300.
Sudije: Bojan Jovani}, Mla-
den Ignjatovi} (Banja Lu-
ka), Vladimir Mari} (^itl-
uk). Rezultat: Zrinjski HT-
M - ^elik 70:62 (10:19, 22:7,
15:9, 23:27).
ZRINJSKI HTM: Klar-
ica 6, Tomovi} 9, Kastratovi}
6, M. Gligora 10, L. Gligora
8, Oroz 6, Petri}, Tomi}, Ri-
mac 6, Vrsaljko 2, Perajica
11, Ramljak 6. Trener: Ivan
Vuji~i}.
^ELIK: Trivunovi} 3,
Begagi}, Avdibegovi} 19, Ja-
hi} 3, Dedi}, Sadiba{i} 10,
Pezer, Rizvi} 8, Merdano-
vi}, Jezild`i}, Sulji}, Pra-
{ovi} 15. Trener: Marko Tr-
bi}. Ma. P.
SL IAT Leotar 79
Borac Nektar 66
Dvorana „Milo{ Mrdi}“
u Trebinju. Gledalaca: 500.
Sudije: Petar Obradovi}
(^apljina), Aco Okuka (Ki-
seljak), Mate Kri`anac
(Tomislavgrad). Rezultat:
SL IAT Leotar - Borac Ne-
ktar 79:66 (15:18, 25:17,
21:15, 18:16).
SL IAT LEOTAR: S.
Aleksi}, Jovanovi} 2, V. Ale-
ksi} 19, [arenac 2, Radulo-
vi} 2, Zotovi}, Zagorac,
\urasovi} 21, Markovi} 16,
Seten~i} 9, Anti} 2, Gli{ovi}
6. Trener: Radomir Kisi}.
BORAC NEKTAR: Vu-
li}, Ivi}, Zdravkovi} 20, Mi-
leti}, Milo{evi}, Jagodi} 14,
Vla{kovi} 9, Gaji} 7, Pavlo-
vi}, Nikoli}, Josipovi} 16,
Konstandinovi}. Trener:
Borislav D`akovi}. M. P.
Slavija 84
^apljina Lasta 81
Dvorana SC Slavija u
Isto~nom Sarajevu. Gledala-
ca: 100. Sudije: Medin
Du{kaj, Hariz Bili} (Sara-
jevo), Ernad Karovi} (Ze-
nica). Isklju~enje: Opan~ar
(37). Rezultat: Slavija - ^a-
pljina Lasta 84:81 (20:27,
17:21, 22:19, 25:14).
SLAVIJA: Vukeli}, Mi-
ljkovi} 4, Stani} 3, Erki} 9,
Damjanovi}, ^ubrilo 20,
Mihajlovi} 21, Prekovi} 13,
Gavranovi} 14. Trener: Bo-
jan Kusmuk.
^APLJINA LASTA:
Radovanovi} 13, Ragu`,
Opan~ar 3, Leri} 9, Brki}
12, Gali} 2, Jerki}, Bakovi}
18, B. Jel~i} 10, Prce 14, M.
Jel~i}, Previ{i}. Trener: An-
te Nazor. G. I.
Hercegovac 95
Sutjeska 77
Dvorana u Bile}i. Gleda-
laca: 1.200. Sudije: Dragan
Kralj (Trebinje), Denis ]o-
ri}, Asmir Kajan (Mostar).
Rezultat: Hercegovac - Su-
tjeska 95:77 (25:18, 21:28,
26:13, 23:18).
HERCEGOVAC: Mi-
li}evi}, Kure{, M. Vukovi}
7, Savi} 5, Simonovi} 31,
Vukoje, Kulji} 2, S. Vukovi}
7, Pejovi} 5, Radovanovi},
Crnobrnja 18, Vranje{ 20.
Trener: Zoran Glomazi}.
SUTJESKA: Egeri} 8,
Radovi}, Bodiroga, Paprica,
Stevanovi}, Jokni}, Sekicki
7, Janju{evi} 10, Damjanac
24, Prstojevi} 14, Milanovi}
1, Mrkovi} 13. Trener: Mi-
lenko Ivanovi}. [. A.
Igokea 101
Grude 72
Sportski centar „Nenad
Ba{tinac“ u Aleksandrovcu.
Gledalaca: 400. Sudije: Sa{a
Babi} (Banjaluka), Zoran
Markovi} (Zenica), Nermin
Kasumovi} (Tuzla). Rezu-
ltat: Igokea - Grude 101 : 72
(29:12, 26:22, 17:15, 29:23).
IGOKEA: Vu~enovi} 3,
Janju{evi} 25, Bocka 16, Au-
rkovi} 17, \urica 8, Zujovi}
8, Komatina 4, Popovi} 13,
Fekete 5, Mileti}, Tomazo-
vi} 2. Trener: Drago Kara-
li}.
GRUDE: Andrijani},
[u{ak 2, [akoja 6, Jel~i} 13,
Bilinovac 10, Keser 18,
Vu~kovi} 10, Bara} 5, No-
vak 2, Pinjuh 6. Trener: Ro-
meo Bilinovac. Z.V.
@eljo deklasirao Br~anke
Rezultati 19. kola prvenstva BiH za ko{arka{ice: Tr-
ebinje 03 - ^elik 56:118, Jedinstvo - Tomislav 99:46, Br-
otnjo 94 - Igman 84:82, RMU Banovi}i - Sloboda 74:79,
@eljezni~ar - Br~ko Distrikt 136:56. Slobodan je Borac
ML IEFK.
Poredak: @eljezni~ar 32, ^elik 32, Jedinstvo 31, Slobo-
da 31, Borac ML IEFK 27, RMU Banovi}i 25, Brotnjo
94 24, Igman 22, Tomislav 21, Trebinje 03 19, Br~ko
Distrikt 18. (E. J.)
Prvenstvo BiH za ko{arka{e
Borac pora`en u Trebinju
Slavija savladala ^apljinu, Sloboda
sigurna protiv Mladosti
KO[ARKA [iroki upisao devetu NLB pobjedu
Na Pecari pala i Olimpija
Bh. prvak pod vodstvom Veli}a dobio ~etiri od pet me~eva
Mejson ([iroki) u duelu s Ilijevskim (Olimpija) (Foto: R. Ivi})
Gordi} pomogao Bosni
Budu}nost Nemanje Gordi}a (3) savladala je u 22. ko-
lu NLB lige Helios (73:58) i time u~inila uslugu Bosni
koja se sa slovenskim klubom bori za opstanak.
Cibona je porazila Crvenu zvezdu (82:79) za koju su
igrali Oliver Stevi} (8 poena, 8 skokova) i Elmedin Ki-
kanovi} (9). Partizan je sa 90:70 deklasirao Zagreb Ante
Ma{i}a (3).
Drugi bh. predstavnik
Bosna ASA BH Telecom po-
ra`ena je u gostima od He-
mofarma (60:80), iako je u
posljednji period u{la sa samo
{est poena minusa (48:54).
- Bili smo blizu preokr-
eta, ali je presudio ofanzivni
skok Hemofarma. Nerealno
je bilo o~ekivati pobjedu u
Vr{cu. Hemofarm je poka-
zao da zaslu`eno gaji ambi-
cije za visok plasman u NLB
ligi - izjavio je nakon me~a
trener Bosne Dejan Pa-
re`anin. (E. J.)
Presudio skok Hemofarma
Rezultati 22. kola
NLB lige: Cedevita -
Radni~ki 80:72
(produ`etak), FMP -
Zadar 83:81, Helios -
Budu}nost 58:73, Ci-
bona - Crvena zvezda
82:79, Partizan - Za-
greb 90:70, Hemofa-
rm - Bosna ASA BH
Telecom 80:60,
[iroki Eronet - Uni-
on Olimpija 73:67.
Parovi 23. kola: Ce-
devita - FMP (17), Radni~ki - [iroki Eronet (18), Crvena
zvezda - Helios (19.30), Zagreb - Cibona (20), Budu}nost
- Hemofarm (20.15), Bosna ASA BH Telecom - Zadar
(20.15) - 6. mart, Union Olimpija - Partizan (12) - 7. mart.
Tabela
1. Cibona 22 18 4 1735:1487 40
2. Partizan 21 16 5 1617:1475 37
3. Hemofarm 22 14 8 1759:1622 36
4. Olimpija 22 13 9 1709:1598 35
5. Budu}nost 22 13 9 1652:1584 35
6. Zagreb 22 13 9 1752:1763 35
7. Zadar 22 11 11 1808:1653 33
8. Cedevita 22 11 11 1723:1777 33
9. C. zvezda 22 9 13 1753:1725 31
10. [iroki 22 9 13 1648:1725 31
11. Radni~ki 22 9 13 1550:1725 31
12. FMP 22 8 14 1673:1743 30
13. Helios 22 5 17 1477:1723 27
14. Bosna 21 4 17 1391:1647 25
Rezultati 19. kola Prve-
nstva BiH za ko{arka{e:
Sloboda - Mladost 92:83,
Hercegovac - Sutjeska
95:77, Zrinjski HTM -
^elik 70:62, SL IAT Leotar
- Borac Nektar 79:66, Igo-
kea - Grude 101:72, Slavi-
ja - ^apljina Lasta 84:81.
Parovi 20. kola (6. ma-
rt): Mladost - Slavija,
^apljina Lasta - Igokea, Gr-
ude - SL IAT Leotar, Borac
Nektar - Zrinjski HTM,
^elik - Hercegovac, Sutje-
ska - Sloboda.
1. Igokea 19 17 2 1500:1269 36
2. Sloboda 19 12 7 1452:1394 31
3. ^apljina 19 12 7 1481:1436 31
4. Zrinjski 19 12 7 1383:1366 31
5. Hercegovac 19 10 9 1492:1563 29
6. Leotar 19 9 10 1356:1359 28
7. Borac 19 9 10 1351:1418 28
8. Slavija 19 7 12 1364:1371 26
9. ^elik 19 7 12 1393:1419 26
10. Sutjeska 19 7 12 1362:1467 26
11. Mladost 19 6 13 1403:1449 25
12. Grude 19 6 13 1305:1451 25
Tabela
Per{i} (Sloboda): Postigao
19 poena (Foto: T. Trojak)
Bajramovi}u za skok izmakao tripl-dabl
Poraz Kaha Laborala i pored 22 poena Teletovi}a
Uspje{ni nastupi bh. internacionalaca
Bajramovi}: Imao i deset asistencija
zoi 2010
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010. 60
On je legitimni Majkl D`ordan (Michael
Jordan) karlinga, kao {to je to bio i posljednjih
20 godina.
Izjava dana
Kapiten karling-reprezentacije SAD D`on [uster (John Shuster)
o kapitenu Kana|ana Kevinu Martinu
Foto dana
Njema~ka brzokliza~ica Ani Frizinger Postma poku{ava
do}i do cilja (Foto:AP)
Citius, Altius, Fortius -
br`e, vi{e, ja~e - pokli~ je i
neizbje`ni moto olimpi-
jskih igra jo{ od 1924. godi-
ne i smotre u Parizu, no pi-
tanje je da li mo`da da-
na{nje vrijeme i opasnosti
koje ono nosi zahtijeva pr-
omjenu tog mota.
Novo vrijeme
Pogibija mladog gruzi-
jskog sanka{a na Zimskim
olimpijskim igrama u Va-
nkuveru mo`da pru`a
odgovor na pitanje: „Kada
je brzina isuvi{e brza“?
Mo`da kada je kona~an
ishod pogibija, kada uslijedi
smrt - kao {to je uslijedila u
slu~aju mladog Nodara Ku-
marita{vilija na treningu
uo~i otvaranja ovih Igara, ko-
jeg su organizatori hvalisavo
okarakterizirali najbr`im tre-
ningom na svijetu ikad.
Nakon smrtonosnog pr-
evrtanja gruzijskog 21-go-
di{njaka, potreba za izne-
nadnim modifikacijama
Vistler staze, koju je nakon
serije spektakularnih izvr-
tanja ameri~ki bobista
[ona Rohbak (Shauna Ro-
hbuck) nazvao „stupidno
brzom“ - naglo se pove}ala.
Bolni put
Mo`da to izgleda uzbu-
dljivo gledaocima, ali spor-
tistima takvo putovanje po-
nekad predstavlja prolazak
kroz bolni put.
- Moje zdravlje bitnije je
od vratolomnog spu{tanja
niz zastra{uju}u stazu, na
koju, kada moram iza}i kao
da mi nije do `ivota - kazao
je {vicarski pilot Danijel
[mit (Daniel Schmidt), koji
je, kao i mnogi drugi, imao
`elju popeti se na najvi{u
stepenicu olimpijskog po-
stolja, sve dok se nije uvjerio
u pogibeljnost staze. (A. ^.)
Koban pad Kumarita{vilija na Vistler stazi
Bobisti Sjedinjenih
Ameri~kih Dr`ava su na-
kon 62 godine osvojili zla-
tnu olimpijsku u medalju.
Ameri~ki kvartet do triju-
mfa je predvodio Stiven
Holkomb (Steven Holco-
mb), koji je 2009. postao pr-
vi ameri~ki bobista sa svje-
tskom titulom nakon pola
stolje}a.
Ekipa u sastavu Holko-
mb, D`astin Olsen (Justin),
Stiv Mesler (Steve) i Kertis
Toma{evi} (Curtis Tomase-
vicz), ukupno je postigla
vrijeme od tri minute i
24,46 sekundi.
Srebro je osvojila Nje-
ma~ka (Andre Lange, Ale-
ksander Rediger, Kevin Ku-
ske, Martin Puce, vrijeme
3:24,84), a bronzu Kanada
(Lindon Ra{, Kris le Bihan,
Dejvid Biset, Leskles Braun,
3:24,85). (E. J.)
Takmi~enje u bobu ~etverosjedu
Amerikancima tron nakon 62 godine
Pobjedni~ki nastup ameri~kog tima
Mu{ka reprezentacija Kanade osvojila
je olimpijsku titulu u karlingu, ~ime je
svojoj dr`avi osigurala status najuspje{ni-
je nacije Zimskih olimpijskih igara.
Kana|ani su u finalu karlinga porazili
Norve{ku sa 6:3 i odbranili olimpijsku kr-
unu. Ovo je bilo 13. kanadsko zlato na
ZOI u Vankuveru, {to nijedna druga
dr`ava ne mo`e dosti}i niti nadma{iti.
To je impresivan rezultat za Kana|ane,
~iji takmi~ari prethodno na doma}em ter-
enu nisu uspjeli osvojiti nijedno zlato,
1976. na Ljetnim i 1988. na Zimskim oli-
mpijskim igrama. U borbi za bronzu u ka-
rlingu [vicarska je savladala [vedsku
(5:4). (E. J.)
Iako su organizatori tvrdili da
je smrt Kumarita{vilija uzro-
kovana njegovom pogre{kom,
a ne stazom, i oni najiskusniji
takmi~ari nisu bili ba{ pretje-
rano odu{evljeni njenim uvje-
tima, pa tako ni Andre La-
nge, ~etvorostuki bob-prvak.
- Staza je bila zaista zahtje-
vna, te{ka i nevjerovatno br-
za. Mislim da su nesre}e
bile neizbje`ne. Zavoji
13, 14 i 15 bili su takvi
da su vam {anse da se
shrvate ili do|ete do
kraja 50:50 - kazao je
Lange.
[anse za
pre`ivljavanje
50:50
Kanada u finalu porazila Norve{ku
Zavr{eno takmi~enje u karlingu
Kana|ani odbranili titulu
ZOI 2010 Olimpijske igre protekle u znaku tragedije
Postaje li brzina va`nija od `ivota
Vistler staza sa koje je izletio i poginuo mladi Gruzijac Nodar Kumarita{vili, sijala strah i trepet kod takmi~ara u bobu i sankanju
ALPSKO SKIJANJE Veliko slavlje za Italijane
Racoli Tombin nasljednik
Novo srebro Ivice Kosteli}a Ni Rajh nije odbranio zlato
Legenda jo{ traje. Nika-
da nijedan olimpijski pobje-
dnik nije uspio odbraniti
zlato u slalomu, a poku{ava-
li su i oni najve}i, poput
Ingemara Stenmarka ili
Alberta Tombe. Poku{ao je
naravno i Benjamin Rajh
(Raich), ali ovo nisu Igre ko-
jima }e se ponositi Austrija-
nci. Rajh u Vankuveru bio
je tek ~etvrti u slalomu.
Kralj slaloma je \ulijano
Racoli (Giuliano Razzoli), a
sigurno }e ga, uz olimpijsko
zlato oko vrata, veseliti i
~injenica da je prvi Italijan
koji je nakon velikog Alber-
ta Tombe 1988. godine u
Kalgariju (opet Kanada) sti-
gao do zlata u slalomu.
Racoli je vozio veoma
dobro, a ~ak je u poslje-
dnjem sektoru trke stigao i
malo taktizirati, pa se svi
sla`u da je zaslu`io svoje pr-
vo olimpijsko zlato. Ina~e,
zlatnog Racolija upravo je
posavjetovao Tomba.
- Rekao sam mu tiho,
samo idi i budi pametan.
On je to u~inio - izjavio je
Tomba. Ina~e, Racoli je je-
dan od 50 stanovnika koli-
ko ih ima u jednom selu
nedaleko od Bolonje.
- Ostvario sam san. Za ovo
sam trenirao cijelog `ivota i
nevjerovatan je osje}aj ko-
na~no ubirati plodove napor-
noga rada - rekao je Racoli.
Do drugog mjesta do-
skijao je Hrvat Ivica Koste-
li} i tako osvojio drugo sre-
bro u Vankuveru i svoju
ukupno tre}u olimpijsku
medalju, dok je bronzu
uzeo [va|anin Andre Mir-
er (Myhrer). (N. D.)
Tomba i Racoli: Slavlje nakon pobjede (Foto: AP)
Bh. skija{ Marko Rudi}
zauzeo je 36. mjesto, a na-
kon prve vo`nje bio je 40.
Mnogi mediji su prenijeli
jo{ jedan rezultat. Naime,
Erion Tola, reprezentativac
Albanije, zauzeo je u oli-
mpijskom slalomu poslje-
dnje 48. mjesto. Zanimlji-
vo, Tola je imao ka{njenje
za pobjednikom ~ak minu-
tu i ~etiri sekunde.
Marku Rudi}u 36. mjesto
Rudi} izme|u dvije vo`nje
Dr`ava Zlato Srebro Bronza Ukupno
Kanada 13 7 5 25
Njema~ka 10 12 7 29
SAD 9 14 13 36
Norve{ka 8 8 6 22
J. Koreja 6 6 2 14
[vicarska 6 0 3 9
Kina 5 2 4 11
[vedska 5 2 3 10
Austrija 4 6 6 16
Holandija 4 1 3 8
Rusija 3 5 7 15
Francuska 2 3 6 11
Australija 2 1 0 3
^e{ka 2 0 4 6
Poljska 1 3 2 6
Italija 1 1 3 5
Slova~ka 1 1 1 3
Bjelorusija 1 1 1 3
V. Britanija 1 0 0 1
Japan 0 3 2 5
Slovenija 0 2 1 3
Hrvatska 0 2 1 3
Latvija 0 2 0 2
Finska 0 1 4 5
Kazahstan 0 1 0 1
Estonija 0 1 0 1
Osvaja~i medalja
Velika senzacija u alpskom skijanju
Austrijanci bez
ijedne medalje
Najve}a svjetska sila u tri discipline zavr{ila na ~etvrtom mjestu
Podatak da Austrija, na-
jve}a svjetska sila u alp-
skom skijanju, nije osvojila
niti jednu medalju u
mu{koj konkurenciji, defi-
nitivno je najve}a senzacija
Zimskih olimpijskih igara.
Novinar „Yahoo sports“
to je slikovito usporedio s
mogu}no{}u da Brazil na
Svjetskom fudbalskom pr-
venstvu ne ostvari niti je-
dnu pobjedu. Posljednji
put bez ijedne mu{ke me-
dalje Austrijanci su ostali
1936. godine u Garmi{-Pa-
rtenkirhenu.
Posljednju su {ansu pr-
opustili u slalomu, ali bra-
nitelj naslova Benjamin
Rajh (Raich) je zavr{io na
~etvrtom mjestu. Ba{ kao i
Mario [ejber (Scheiber) u
spustu i Marsel Hir{er
(Marcel Hirscher) u vele-
slalomu.
- Bio sam vrlo blizu i ja-
sno je da sam razo~aran,
kao i cijela reprezentacija.
No, moramo se nositi s ti-
me iako nije lako.
Te{ko je re}i {to je po{lo
krivo. Trenirali smo vrlo
dobro i bili smo spremni,
dakle to nije problem - ka-
zao je Rajh, vode}i u uku-
pnom poretku Svjetskog
kupa.
Glavni trener mu{kog
dijela austrijske repreze-
ntacije Toni Giger priznao
je da je posrtaj na Olimpi-
jskim igrama te`ak udarac.
- Ovo je stvarno frustrira-
ju}e. Imali smo doista jaku
reprezentaciju, a u gotovo sv-
akoj disciplini smo bili ~etvrti
- kazao je Giger.
Brzo klizanje
Zlato za
Njemice i
Kana|ane
Timskim utrkama za-
vr{eno je takmi~enje u
brzom klizanju na Zi-
mskim olimpijskim igra-
ma u Vankuveru. Zlatne
medalje pripale su Nje-
micama i Kana|anima.
Druga mjesta i srebre-
ne medalje odlaze kli-
za~ima SAD i kliza~icama
Japana, a bronze Ho-
lan|anima i Poljakinjama.
U velikom finalu mu-
{karaca {tafeta Kanade
bila je 21 stotinku br`a
od ameri~kog tima, a u
malom, za bronzanu me-
dalju, Holan|ani su, uz
novi olimpijski rekord,
ubjedljivo pobijedili No-
rve`ane.
Medalje sa takmi~enja
u brzom klizanju odlaze
u ~ak jedanaest dr`ava,
Holandija ih ima sedam
(3 zlatne, 1 srebrena, 3
bronzane), Ju`na Koreja
(3, 2, 0) i Kanada (2, 1, 2)
po pet, Njema~ka i SAD
po ~etiri, ^e{ka i Japan
po tri, Rusija dvije, a Ki-
na, Norve{ka i Poljska po
jednu.
Rajh: ^etvrti u slalomu
Skijanje, slalom, mu{karci
1. \ulijano Racoli (Italija) 1:39,32
2. Ivica Kosteli} (Hrvatska) 1:39,48
3. Andre Mirer ([vedska) 1:39,76
4. Benjamin Rajh (Austrija) 1:39,81
5. Marsel Hir{er (Austrija) 1:40,20
Kros kantri, 30 kilometara, `ene
1. @istin Koval~ik (Poljska) 1:30:33,7
2. Marit Bjorgen (Norve{ka) 1:30:34,0
3. Aino-Kaisa Sarinen (Finska) 1:31:38,7
4. Evi Sahenbaher-[ele (Njem~ka) 1:31:52,9
5. Masako I{ida (Japan) 1:31:57,6
Brzo klizanje, timska trka, finale
1. Kanada
2. SAD
3. Holandija
4. Norve{ka
5. J. Koreja
Brzo klizanje, timska trka, `ene
1. Njema~ka
2. Japan
3. Poljska
4. SAD
5. Kanada
Snoubord, paralelni veleslalom, `ene
1. D`ej D`esi Anderson (Kanada)
2. Benjamin Karl (Austrija)
3. Metju Boceto (Francuska)
4. Stanislav Detkov (Rusija)
5. Simon [oh ([vicarska)
Bob ~etverosjed, mu{karci
1. SAD 3:24,46
2. Njema~ka 1 3:24,84
3. Kanada 1 3:24,85
4. Njema~ka 2 3:25,58
5. Kanada 2 3:25,60
Karling, mu{karci
Finale:
Kanada - Norve{ka 6:3
Za 3. mjesto:
[vicarska - [vedska 5:4
Hokej, mu{karci, za 3. mjesto
Finska - Slova~ka 5:3
Olimpijski semafor
Jokinen posti`e jedan od dva gola za Finsku (Foto: AP)
Zavr{nica turnira za hokeja{e
Finskoj pripalo
tre}e mjesto
Hokeja{ka reprezentaci-
ja Finske osvojila je bronza-
nu medalju u Vankuveru
nakon {to je pobijedila Slo-
va~ku sa 5:3. Tako su Finci
postali jedina selekcija koja
je osvojila ~etvrtu medalju
na posljednjih pet olimpi-
jskih hokeja{kih turnira.
Finci su poveli preko
Samija Sola, ali je Slova~ka
golovima Marijana Gabori-
ka, Marijana Hose i Pavola
Demitre povela sa 3:1. Fi-
nska je, zatim, za minut i
po uspjela da postigne dva
pogotka i izjedna~i golovi-
ma Niklasa Hagmana i Oli-
ja Jokinena.
Jokinen je u zavr{nici,
svojim drugim golom na
utakmici, donio vodstvo
Finskoj od 4:3, a pobjedu
je potvrdio Valteri Filpula.
Selekcije SAD i Kanade si-
no} su igrali finale.
zoi 2010 61
Dnevni avaz, ponedjeljak,
1. mart/o`ujak 2010.
SATELITSKI TV PROGRAM
PONEDJELJAK 1. 3. 2010.
BHT1
07.00 Dobro jutro
09.00 Den Haag: Su|enje Radovanu
Karad`i}u, prijenos
12.00 BHT vijesti
12.15 ZOI Vancouver 2010: Pregled
13.15 Ceremonija zatvaranja XXI
ZOI Vancouver 2010, snimak
Program za djecu i mlade
15.45 Mini school
15.50 Nema problema
16.16 BH info
16.45 Avenija Ocean,
igrana serija,
75/130
17.30 Moja mala
kuhinja
17.45 U me|uvremenu,
bh. magazin
18.15 Doma}a lektira:
Miljenko Jergovi} -
Sarajevski Marlboro
18.45 Business
News
18.50 Kiri klaun,
animirana serija
18.55 Moj prvi izbor,
reporta`a
19.00 Dnevnik
Sport
Vrijeme
19.35 Retrovizor,
muzi~ki program
20.05 Naked.TV
20.35 Hoan Miro,
~ovjek koji je
slikarstvo
okrenuo
naglava~ke,
strani
dokumentarni program
21.30 Moda je ...,
magazin
22.00 BHT vijesti
22.10 Tema dana
22.45 Dimenzija vi{e, program
iz kulture
Kino klub BHT 1
23.45 Rapsodija u augustu, japanski
igrani film
01.25 Business News
01.30 U me|uvremenu,
bh. magazin, r.
01.55 Pregled programa za utorak
FEDERALNA TV
07.00 Dobro jutro,
jutarnji program
08.55 Vijesti
09.00 Den Haag:
Su|enje
Radovanu
Karad`i}u,
prijenos
12.00 Dnevnik 1
12.15 Dolina sunca,
igrana serija,
115. epizoda
13.00 Koncert
maestro
Riccardo Muti
14.55 Paralele,
vanjskopoliti~ki
magazin
15.25 Vijesti
15.30 Slatka tajna,
igrana serija,
32. epizoda
16.20 Viza za budu}nost,
doma}a
igrana serija,
185. epizoda
16.50 Milan i Enis, ske~evi
17.00 Federacija danas
17.25 Dolina sunca, igrana serija,
116. epizoda
17.50 Dnevnik, najava
18.10 Na{a mala klinika, igrana seri-
ja, 64. epizoda
18.50 Dnevnik, najava
19.05 Upitnik, kviz
19.24 Finansijske novosti
19.30 Dnevnik 2
20.10 60 minuta, politi~ki magazin
21.25 Remake, doma}i igrani film
/RP/
22.30 Dnevnik 3, najava
(u prekidu filma)
23.20 Dnevnik 3
Finansijske
novosti
23.45 Proces, informativni
program
00.05 Art@FederalnaTV:
Tri sprovoda u
Meksiku, ameri~ki
igrani film /Z/
02.00 Pregled programa
za utorak
OBN
07.30 Jutarnji program, kola`ni pro-
gram
09.00 Udri mu{ki, zabavni program
10.00 Kralj Queensa VII, 05/22
(149/207), humoristi~na
serija, r.
10.25 Exkluziv, zabavna emisija, r.
10.55 Skrivena kamera-PopCorn,
49/150, zabavna emisija, r.
11.20 [mekeri u kuhinji, zabavna
emisija, r.
11.55 OBN Info
12.10 Top Shop
12.30 OBN Top 10, glazbena emisija
13.45 Will & Grace V, 22/24
(25/48), humoristi~ne serija, r.
14.15 Red Carpet, showbiz emisija
15.15 Top Shop
15.30 Bestseller TV
15.45 Princ iz Bel Aira IV, 23/26
(91/99), humoristi~na serija
16.20 Kralj Queensa VII, 06/24
(150/207), humoristi~na serija
16.55 OBN Info
17.00 Bitange i
princeze I ,
9/26 (4/95),
humoristi~na
serija
17.55 Skrivena
kamera-PopCorn,
47/150,
zabavna emisija, r.
18.20 Stol za 4,
kulinarski show
18.55 OBN Info
19.15 Exkluziv,
zabavna emisija
20.00 Vox populi
20.10 Uni{tena ljubav
(12), film
21.55 Ke~eri, sportski
program
22.55 Zakon bra}e I,
22/22 (21/81),
kriminalisti~ka
serija (16)
23.45 Istkano
srcem (16),
film, r.
01.35 Ke~eri,
sportski
program, r.
HAYAT TV
06.45 Dobro jutro BiH, jutarnji progr-
am
08.20 Hayatovci, dje~iji program
09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film
09.30 Pocoyo 2, crtani film
09.35 Aladin, crtani film
10.00 Winx, crtani film
10.45 Ple{i, ple{i, igrana serija, 51.
epizoda
11.30 Muzi~ki program
11.45 Vijesti
11.59 Biometeorolo{ka prognoza
12.00 Victoria, igrana serija
13.00 Sve }e biti dobro, igrana serija
14.15 Muzi~ki program
15.00 Glam Blam,
zabavni program
16.20 Sport centar
16.21 Luda ku}a,
igrana serija
17.00 Zauvijek susjedi,
igrana serija
17.40 Vijesti
17.50 Smijalica
smicalica
18.08 Biometeorolo{ka
prognoza
18.10 HIPP TV ordinacija
18.17 Zvijezda mo`e{
biti ti, audicija
19.00 Vijesti u 7
19.27 Vremenska
prognoza
19.29 Stanje na
putevima
19.30 Sport
19.40 Horizonti
20.00 Najbolje
godine,
igrana serija,
21. epizoda
21.00 Slu~ajevi X,
kriminalisti~ki
magazin
22.00 Moje drage
kom{ije, igrana serija,
5. epizoda
23.00 Nijemi svjedok, igrana serija,
1. epizoda
00.00 Sport centar
00.05 Zauvijek susjedi,
igrana serija,
92. epizoda
PINK BH
08.00 Ljubav
je vje~na
09.00 BH net-
jutarnji
program
10.00 Magi~na
privla~nost
11.00 Joan of
Arcadia
11.55 Vremenska
prognoza
12.00 Info top
12.10 Grand
show
14.00 Info top
14.10 Sarajevo
on line
14.25 Made in
Banja
Luka
14.35 Sportissimo
15.00 Anali,
serija
15.50 Info top
16.00 Ljubav je
vje~na
17.00 Magi~na
privla~nost
17.45 Gusto,
tv kulinarstvo
18.00 Info top
18.15 Vremenska
prognoza
18.20 Spiderman,
crtani
18.55 Gusto,
tv kulinarstvo
19.00 Dodir s
neba,
serija
20.00 Moj otac
Gandi,
film
22.15 [esto
~ulo
23.15 Bermudski
trougao,
film
(Bermuda
Triangle)
1996
00.50 Film
18.45 BUSINESS NEWS 17.25 DOLINA SUNCA 21.55 KE^ERI 21.00 SLU^AJEVI X 16.00 LJUBAV JE VJE^NA
Dr. House
Na Kameronin nagovor
Haus i ekipa preuzimaju
slu~aj mu{karca koji je pr-
isiljen `ivjeti uz takvu hro-
ni~nu fizi~ku bol da se po-
ku{ava ubiti. Ne `eli na-
staviti `ivot bez dijagnoze
ili oslobo|enja od patnje.
Uloge: Hju Lori, Liza
Edel{tajn, Omar Eps
SERIJA, HRT 2
22.05
Pregovara~i
Kada kontrolu leta okrive
za pad aviona u kojem je
poginulo 180 ljudi, op-
tu`eni kontrolor zauzme
kontrolni toranj ne bi li
dokazao svoju nevinost.
Deseci aviona kru`e iz-
nad zra~ne luke i mnogo
je toga na kocki.
SERIJA, HRT 2
00.40
Uni{tena ljubav
D`eni Tejlor je na{la svog
idealnog mu{karca za ko-
jeg je sigurna da }e je po-
tpuno osvojiti. No, postoji
jedan problem. Njen idea-
lni mu{karac je D`ejson
Masters, najve}a rok-zvi-
jezda na svijetu. Nadaju}i
se da }e dobiti priliku i pri-
bli`iti se svom idolu, D`eni
se zapo{ljava u njegovom
omiljenom karipskom
odmarali{tu.
Uloge: Amanda Bajns,
Kris Karmak, D`onatan
Benet
Reditelj: Rendel Kliser
FILM, OBN
20.10
RTS
17.00 Dnevnik
17.20 Slagalica, kviz
17.45 Beogradska
hronika
18.25 Oko
19.00 Srbija na vezi,
program za di-
jasporu
19.30 Dnevnik
20.05 Porodi~no
blago, tv seri-
ja
21.05 Jedna pjesma
- jedna `elja
Eurosport
13.00 Olympia
14.30 Umjetni~ko
klizanje
15.30 Watts
16.00 Olympia
17.00 Olympia Fini-
sh Line
18.00 Eurogolovi
18.30 Champions
Club
20.15 Eurogolovi
20.30 Clash Line
20.35 Watts
21.00 Wrestling
21.30 Wrestling
Eurosport 2
13.45 Fudbal: Ajntr-
aht Frankfurt -
Frajburg
14.00 Fudbal: Bajer
Leverkuzen -
FC Keln
15.00 Fudbal: [tut-
gart - Ajntraht
Frankfurt
16.00 Fudbal: Baje-
rn Minhen -
Hamburg
17.00 Fudbal: Hano-
ver 96 - Vo-
lfsburg
Sportklub
16.15 Pregled ATP
500 Acapulco
17.15 Portugalska li-
ga: Sporting -
Porto
19.00 Pregled ATP
500 Dubai
20.00 Real NBA
20.30 Pregled hola-
ndske lige
21.30 Pregled Serie
A
22.15 Pregled fra-
ncuske lige
23.00 FullTilt Poker
National G.
14.00 Najnevjerovat-
nije fotografije
15.00 Intimni nepri-
jatelji
16.00 Planeta me-
so`dera: Kralj
medvjeda
17.00 Svjetlost na
kraju svijeta
18.00 Opasna puto-
vanja
19.00 [ta bi se do-
godilo da...
19.30 Sekunde do
katastrofe
MTV Adria
16.10 Rob & Big
16.40 Cribs
17.10 Teen cribs
17.40 3 from 1
18.00 Brand new
18.30 Just see mtv
20.00 Music video
premiere
20.10 Just see mtv
21.00 Rock chart
21.70 3 from 1
22.00 Nitro circus:
Special
22.20 Fur tv puppet
porn 1
RTL
18.00 Explosiv
18.30 Exclusiv
18.45 RTL aktuelno-
sti
19.05 Sve {to je
va`no, serija
19.40 Dobra vreme-
na, lo{a vre-
mena, serija
20.15 Ko `eli biti mi-
lioner?, kviz
21.15 Rah, analiza-
tor restorana
22.15 Extra
23.30 Reporta`a
PRO 7
14.00 Mi smo poro-
dica
16.00 Pomo} na po-
slu
17.00 Taff
18.00 Vijesti
18.10 Simpsonovi
19.10 Galileo
20.15 Flash Forwa-
rd, film
22.10 Supernatural,
serija
23.00 TV total
23.55 Vo`nja smrti,
film
16.00 PLANETA MESO@DERA 21.30 PREGLED SERIE A 18.30 JUST SEE MTV 15.00 FUDBAL 22.10 SUPERNATURAL 21.15 RAH, ANALIZATOR RESTORANA
TV Alfa
06.55 Alfa promocija
07.00 Alfa mozaik
08.00 Emisija plus, r.
09.20 Emisija 00387, r.
10.00 Alfa mozaik
12.00 Vijesti
12.45 SMS CHAT
18.00 Vijesti
18.30 U centru pa`nje - tema dana
19.00 Rije~, slika, pokret
19.30 BH - stvaraoci
20.05 Misterije
20.30 Sportal
21.00 Alfa debata
22.00 Vijesti
22.30 SMS ^AT
00.00 Vijesti
00.15 Jukebox
TV TK
16.30 U dobrom dru{tvu
17.15 Sport 7
18.00 Putokazja...
18.15 Frej`er
18.45 Crtani film
19.00 Dnevnik RTV TK
19.30 Bestseller TV
19.45 Iz dana u dan
20.05 Zabranjena ljubav
21.00 Veliki sportski dueli
21.45 Tribunal
22.15 Poldark
TV Mostar
17.00 Zauvijek susjedi, igrana ser-
ija, 92. epizoda
18.00 Grad, revijalni program
19.00 RTM vijesti
20.00 Najbolje godine, igrana seri-
ja, 21. epizoda
21.00 Sportski magazin RTM-a
22.00 Moje drage kom{ije, igrana
serija, 6. epizoda
23.00 Nijemi svjedok, igrana serija
1. epizoda
TV Gora`de
08.00 Sedmica, r.
08.30 Reprizni program
17.05 SMS CHAT
19.00 Dnevnik
19.30 Igrani film
21.00 Gost i ona
22.00 Sportski pregled
22.30 Aktuelno, r.
23.00 Dnevnik r.
23.30 Glas Amerike
TV Visoko
17.00 Film: Dubler, r.
18.40 Zdrav `ivot i ekologija r.
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.35 Aktuelnosti
21.00 Drugo poluvrijeme - sport.
prog.
21.35 Zabranjena ljubav - serijski
program
22.25 City Lights - muzi~ki progra-
m
22.30 Aktuelnosti (r.)
22.40 TV strane
TV KISS
14.30 Vinoteka, emisija o vinima r.
15.30 Tjednik, info magazin r.
16.30 Ekran zdravstva
17.15 Sport nedjeljom
18.45 FIS shop
19.00 Dnevnik KISS
19.25 Sportski pregled i vrijeme
19.30 Dnevnik HRT
20.00 Film
22.00 Izvidnica r.
TV Kakanj
16.00 Hollywood na snimanju
16.30 Frej`er, serija
17.00 Flash vijesti
17.05 Zabranjena ljubav, serija
18.00 TV liberty
18.30 Svi vole Rejmonda, serija
19.00 Denis Napast
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Frej`er, serija
21.00 IC SPORT
21.30 Merkur trka kolica
22.00 Zabranjena ljubav, serija
23.00 Vijesti TV Sahar
TV USK
19.00 Dnevnik TV USK
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Dok. program
20.45 Bh. veza, r.
21.30 Hronika USK
21.45 Sportska hronika
22.00 Igrana serija
22.50 Igrana serija
TV Zenica
16.30 Selu u pohode, repriza
17.30 Dje~iji program
17.55 TV izlog
18.00 Iz dana u dan
18.05 ZE sport magazin
18.30 Mali oglasi, obavje{tenja
19.00 Zenica danas
19.30 Muzi~ki spotovi
19.50 Obavje{tenja
20.00 Turizam plus
21.00 BH. veza, r.
21.30 Dobro srce
22.00 Zabranjena ljubav - igrana
serija
TV Cazin
19.00 Moja {kola, repriza
20.00 TV Panorama, informativni
program
20.30 Razgovor s povodom, infor-
mativni program
22.00 Igrani program
22.50 Bonus
23.00 Glas Amerike
TV Travnik
18.05 Dokumentarni program
19.00 Dnevnik TV Travnik
19.25 Slijedi, preporu~ujemo
19.30 Autovizija
20.00 Gost i ona
21.00 Igrani film
TV Bugojno
17.40 Muzika
18.00 Vijesti
18.15 Ovo mi je {kola, dje~iji pro-
gram, r.
19.00 Informator
20.00 Najbolje godine - igrana ser-
ija
21.00 Potez - sportski program
21.30 Auto shop
22.00 Moje drage kom{ije, igrana
serija
HIT TV
21.00 ^udo `ivota
21.30 Vrele gume
22.00 Objektiv II
22.35 Put oko svijeta
23.00 Glas Amerike
23.35 Triumph
23.50 Frame
BN
17.15 Svijet na dlanu
18.00 Danas u Srpskoj, informati-
vni program
18.25 Monitoring
19.00 BN sport
19.30 BN Monitor
20.10 TV serija: Sponzoru{e
21.05 JEDNA PJESMA - JEDNA @ELJA 14.30 UMJETNI^KO KLIZANJE
Zakon bra}e
Za vrijeme bijega, upravitelj Poup
i kapetan Belik zapo~inju istragu
kako bi otkrili bjegunce. Majkl i
ostatak ekipe mora
sti}i do aviona pri-
li~no brzo, sada ka-
da im je policija za
petama. Veronika
za to vrijeme otkri-
va itekako va`ne
dokaze koji bi se
lako mogli pokazati
klju~nima za doka-
zivanje Linkolnove
nevinosti...
PONEDJELJAK 1. 3. 2010.
RTRS
08.00 Vijesti
08.10 Dolina sunca, tv novela
09.00 Hag - Su|enje Radovanu Kar-
ad`i}i, direktan prenos
12.00 Vijesti
12.15 U fokusu, informativni program
13.00 Divlji u srcu, serija
13.55 Herbarijum- cikas palma
14.00 Klinika, serija
15.00 Vijesti
**.** Mala tv,
repriza
15.10 Lovci na zmajeve,
crtana serija
15.35 Kliford - veliki
crveni pas,
crtana serija
15.50 Zoopis -
predatori
16.00 Pitajte, tra`imo odgovor...
16.30 Srpska danas
17.05 Dolina sunca,
tv novela
18.00 U 18 -
kultura
19.00 Bil sanjar,
crtana serija
19.05 Upitnik,
kviz
19.25 Finansijske
novosti
19.30 Dnevnik
19.58 Sport
20.10 Presing
21.35 Doktorologija -
dermatologija,
dublje od ko`e,
humoristi~ko-
dokumentarni
serijal
22.05 Info profil
22.20 Sport
22.28 Finansijske
novosti
22.30 Duel struna,
muzi~ki {ou
23.25 Profajler, serija
00.10 Pakov svijet,
humoristi~ka serija
01.45 Tribunal
02.15 Klinika,
serija
HRT1
11.55 Pastel
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 TV kalendar
12.27 @ivjeti zdravije
12.32 Oprezno s an|elom, telenove-
la*
13.20 McLeodove k}eri 5, serija*
14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe
14.19 Vrijeme sutra
14.20 TV kalendar
14.32 Dora 2010. - „Moja draga“,
Giuliano i „Bez tebe“, vokalna
skupina Rivers
14.40 Normalan `ivot, emisija o oso-
bama s invaliditetom
15.40 Direkt: Re`i me
16.10 Hrvatska u`ivo - Vijesti
16.20 Hrvatska u`ivo
17.40 Najslabija karika, kviz*
18.22 Kod Ane
18.37 Dolina sunca, telenovela*
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija
pod pokroviteljstvom
20.10 Dodjela nagrade Zlatna kuna,
prijenos
21.45 Potro{a~ki kod
22.15 @ivjeti zdravije
22.20 Otvoreno
23.20 Vijesti
23.35 Poslovne vijesti
23.40 Vijesti iz kulture
23.50 Na rubu znanosti: Evolucija
poro|aja
00.45 Zvjezdane staze: Voyager 7,
serija*
01.30 Dora 2010. - „Moja draga“,
Giuliano i „Bez tebe“, vokalna
skupina Rivers
01.35 Dr. House 5, serija (12)*
02.20 Pregovara~i, serija (12)*
03.05 Prvi kontakt, dokumentarni
film*
04.05 Skica za portret
04.10 Direkt
04.35 Potro{a~ki kod
05.05 Oprezno s an|elom,
telenovela*
HRT2
07.40 TV vrti} - Lunapark:
Brlog: Koko{
Nogalo: Zelena ljubav
07.58 ^arobna plo~a - engleski jezik
(2.)
08.15 Pustolovine Marka i Goge, cr-
tana serija*
08.40 Hollyni junaci, serija za djecu*
09.05 Lockie Leonard, serija za dje-
cu*
09.25 Vip Music Club
10.00 Evergreen (8.)
11.55 Sanremo specijal, 1. dio
12.25 Prijatelji 8, humoristi~na seri-
ja*
12.45 Happy Hour, humoristi~na ser-
ija*
13.05 Ton i ton (2/10)
13.20 Etika: Geneti~ki modificirani
organizmi (2/10)
13.35 TV vrti} - Lunapark:
Brlog: Koko{
Nogalo: Zelena ljubav
13.53 ^arobna plo~a - engleski jezik
(2.)
14.08 Kod Ane
14.25 Zvjezdane staze: Voyager 7,
serija*
15.10 Na rubu znanosti: Evolucija
poro|aja
16.00 ZOI Vancouver 2010.:
Sve~ano zatvaranje, snimka
17.00 ZOI Vancouver 2010.: Hokej
na ledu - finale, snimka
18.00 Vijesti na Drugom
18.17 Vrijeme
18.20 @upanijska panorama
18.50 Vip Music Club
19.25 Doctor Who 2, serija za mla-
de*
20.10 Ve~eras...
20.15 TV Bingo Show
21.10 Bitange i princeze 5: Povratak
Gumzejevih, humoristi~na ser-
ija (12)*
21.50 Vijesti na Drugom
22.02 Vrijeme
22.05 Dr. House 5, serija (12)*
22.55 Osobni broj, ruski film (12)
(106’)
00.40 Pregovara~i, serija (12)*
01.25 Sanremo specijal - 1. dio
01.50 Kraj programa
Nova TV
06.25 Na{i najbolji dani,
serija
07.10 Jackie Chan,
crtana serija
07.35 Mali zmaji}i,
crtana serija
07.50 @ablja patrola,
crtana serija
08.15 Ezo TV,
tarot show
10.10 Odavde do vje~nosti,
serija
11.10 Magi~na privla~nost,
serija
12.10 IN magazin
13.00 Na{a mala klinika,
serija
14.00 Najbolje godine,
serija
15.00 Odavde do vje~nosti,
serija
16.00 Magi~na privla~nost,
serija
17.00 Vijesti Nove TV
17.25 Na{a mala klinika,
serija
18.25 IN magazin
19.15 Dnevnik Nove TV
20.00 Najbolje godine,
serija
21.00 Spiderman,
igrani film
23.15 Vijesti
23.30 Nestali,
serija
00.30 Seinfeld,
serija
01.00 Bra~ne vode,
serija
01.30 Post mortem,
serija (12)*
02.30 Vidoviti Milan,
tarot show (18)*
03.30 Zarobljeni u magli,
igrani film (15)*
05.05 Post mortem,
serija (12)*
05.50 IN magazin
06.25 Kraj programa
23.25 PROFAJLER 17.40 NAJSLABIJA KARIKA 21.10 BITANGE I PRINCEZE 21.00 SPIDERMAN
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Ako vas `eli zadr`ati, partner vam treba
dati osje}aj slobode. Objasnite mu da to ne}ete
zloupotrijebiti.
Posao: Upornije plasirati svoje ideje. Iako su neki-
ma i {okantne, znaju i da su jako dobre, produktivne, realne.
Zdravlje: Aktivirajte i tijelo! .
Ljubav: Intenzivnije se kre}ite u dru{tvu. Prihvati-
te poziv za izlazak, odgovorite simpatiji osmije-
hom.
Posao: Ja~a komunikativnost, ali i samopouzdanja. Hrabrije
nego ina~e govorite o tome kako uraditi posao.
Zdravlje: Poja~ajte unos vitamina.
Ljubav: Mogu}e je ponovno ra|anje ljubavi pre-
ma partneru. Ipa, oboje se morate svojski potru-
diti.
Posao: Posebno se trudite da pobolj{ate `ivotne uvjete, ali i da
se izborite za ve}e prihode ili bolje mjesto.
Zdravlje: Pazite na prehranu.
Ljubav: Mo`da otkriti da osoba koju volite ili si-
mpatizirate nije za vas. Nema razloga za patnju.
Posao: Mogu}nost za napredovanje u karijeri po-
stoje. Naravno, osim sposobnosti, trebate pri-
li~no i taktizirati.
Zdravlje: Vi{e se odmarajte.
Ljubav: Upoznajete sve bolje partnera. Shvatate
da je pored vas osoba koja vas privla~i i intelige-
ncijom.
Posao: Obuzima vas euforija i poslovna dinami-
ka. Rijetki su trenuci besposlenosti, bude se ambicije.
Zdravlje: Puni ste poleta i energije.
Ljubav: Neka va{a davna `elja, ponovo vas pro-
goni. Rije~ je o, za vas, fatalnoj osobi. Ipak, dobro
razmislite...
Posao: Planovi su vam prili~no ambiciozni. Promislite, treba li
toliko sebe ulagati, jesu li to va{e istinske `elje.
Zdravlje: U dnevnom rasporedu ostavite vrijeme za odmor.
Ljubav: Poku{ajte razgovorom rije{iti eventualne
nesporazume. Nemojte biti hladni, {utnjom pro-
dubljivati jaz.
Posao: Ponajprije, objasnite neke stvari sami se-
bi. Va`no je da vam, u svakom trenutku, cilj bude jasan i ostva-
riv.
Zdravlje: Sasvim dobro.
Ljubav: Ako ste zaljubljeni, veza ne}e imati brz
razvoj. Dopustite, barem ovaj put, da partner ima
inicijativu.
Posao: Ne zanosite se mi{lju da sve ide lako i bez
problema. Ipak, vjerujte da }e krajnji rezultat biti dobar.
Zdravlje: Skloni ste naglim promjenama raspolo`enja.
Ljubav: Pazite, mo`ete propustiti {ansu. Manje
razmi{ljajte, prepustite se osje}anjima. Ne pra-
vdajte se obavezama.
Posao: Ne obazirite se na eventualno nerazumije-
vanje okoline za va{ program. Vrijeme }e sve pokazati.
Zdravlje: Odbacite lo{e raspolo`enje.
Ljubav: Dosta razmi{ljate o vezi, odnosu sa par-
tnerom, vrlinama i manama. Poku{avate sve
u~initi sadr`ajnijim.
Posao: Precizno organizirate vrijeme. Skloni ste pre-
tjeranom prdr`avanju planova. Improvizacija je nekad poticajnija.
Zdravlje: Treba vam dodatna koli~ina vitamina.
Ljubav: Ako ste usamljeni, potra`ite prijatno
dru{tvo. Iza|ite u prirodu ili barem uve~e. Samo je
korak do zadovoljstva.
Posao: Predani ste poslu, u`ivate u svemu {to ura-
dite. Trebate biti jo{ samo malo ambiciozniji i okretniji
Zdravlje: Budite {to opu{teniji.
Ljubav: Va{a ~uvena emotivnost kao da je negdje
skrivena. Ne dozvoljavate emocijama da vode gla-
vnu rije~?!.
Posao: Odlu~ni sreo u nakani da se potpuno po-
svetite poslu i ostvarivanju ambicija. Nemojte ni ostalo zastaviti.
Zdravlje: Osjetljivost na promjenu vremena.
21. III - 20. IV
OVAN
21.IV - 22.V
BIK
23.V - 22.VI
BLIZANCI
23.VI - 22.VII
RAK
23.X - 22.XI
[KORPIJA
23.XI-22.XII
STRIJELAC
23.XII-21.I
JARAC
22.I-19.II
VODOLIJA
20.II-2O.III
RIBE
23.IX - 22.X
VAGA
23.VII - 22.VIII
LAV
23.VIII - 22.IX
DJEVICA
22.55
URBANI [OU
20.05
BHT 1
Ovosedmi~ni Naked TV je
u znaku sporta. Sredinom
februara u Sarajevu se
odr`alo zanimljivo ta-
kmi~enje u Street Style fu-
dbalu na kojem je pobije-
dio Ned`ad Braji}. Ovo
neobi~no takmi~enje, u
kojem se dva igra~a, s je-
dnom loptom i muzikom,
bore u izvo|enju trikova,
izazvalo je veliku pozorno-
st Sarajlija.
SERIJA
Neko je ostavio bebu na
kapiji. Kom{inice sa ma-
terinskim instinktom
po~inju da se sva|aju.
Roberto sklapa prijate-
ljstvo sa Hoze Migelom
uprkos razlici u godina-
ma, kriju}i svoju vezu s
Lucijom. Alisijinom no-
vom de~ku svi|a se i Be-
len i ne smeta mu da igra
na dva kolosjeka.
23.15
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993.
Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik;
Izdava~: "avaz-roto press"
Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi}
Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira
]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz
^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna
hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski
kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},
Kultura Anila Gajevi}, Sveznadar Zrinka Ili},
RTV Extra Aleksandar Toma{evi},
Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili},
no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi}
Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i}
Menad`ment “avaz-roto press”:
Adnan ]atovi}, direktor Dru{tva
DTP: Studio "avaz-roto press"
[tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185,
tel: 033/455-333.
TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391,
glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,
281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sara-
jevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281-
413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i
281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424,
e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412,
faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356,
Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717,
281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i
prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357.
DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka),
032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22
(poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i
257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel:
049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:
036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgra-
da Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel:
030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja
Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753
Adresa: Te{anjska 24 a
List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazova-
nja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od
28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju.
PDV ID BR. 200934630002.
CIJENA: 1 KM
Dnevni avaz
22.00
HAYAT TV
SERIJA, OBN FILM, PINK BH
Naked.TV
Bermudski
trougao
Nakon misteriozne oluje u Karibi-
ma koja potapa brod, po-
rodica Everman se na{la
zato~ena na pustom ostr-
vu u „27. dimenziji“. Do
tog njihovog novog bora-
vi{ta odvela ih je grupa
visoko inteligentnih delfi-
na...
Uloge: Naomi Vots, De-
jvid Galager, Sem Berens
Reditelj: Jan Tojnton
Moje drage kom{ije
LJUDI I DOGA\AJI
„Navios Apolon“: Posada
na sigurnom
Pirati oslobodili
panamski brod
NAJROBI - Somalijski pirati
oslobodili su ju~er panamski te-
retni brod „Navios Apolon“ otet
prije dva mjeseca, po{to su preu-
zeli nepoznatu vrijednost otku-
pnine ba~enu iz helikoptera, sa-
op}ili su pomorski zvani~nici.
Svih 19 ~lanova posade - jedan
Grk i 18 Filipinaca su na sigur-
nom, izvijestila je agencija Reu-
ters. Teretnjak je otet u dece-
mbru, na oko 1.300 kilometara
od obala Somalije, sjeverno od
Sej{ela, dok je plovio iz SAD u
Indiju nose}i vje{ta~ko |ubrivo.
LOS AN\ELES - Jedan od
onih koji }e ove godine dodjelji-
vati najpresti`niju filmsku nagr-
adu Oskar bit }e i britanski ko-
mi~ar Sa{a Baron Koen (Sacha
Cohen), poznat po svojim liko-
vima Ali D`ija (Ali G), Borata i
drugih, otkrili su producenti
ove manifestacije.
Dodjela Oskara odr`at }e se u
Los An|elesu, a voditelji cijele
manifestacije bit }e Stiv Martin
(Steve) i Alek Boldvin (Alec
Baldwin). Ovogodi{nja, 82. do-
djela mogla bi pro}i u znaku
komi~ara i novih, nadolaze}ih
zvijezda, javljaju ameri~ki me-
diji.
KAIRO- D`inovska glava farao-
na Amenhotepa Tre}eg visoka
dva i po metra, isklesana u crve-
nom granitu prije 3.000 godina,
prona|ena je netaknuta u njego-
vom hramu u Luksoru, saop}ile
su egipatske institucije. Kako se
navodi, radi se o remek-djelu ve-
like umjetni~ke vrijednosti.
Na glavi su jo{ tragovi crvene
boje, a ona se nalazila na visokoj
statui koja je kralja predstavlja-
la u stoje}em polo`aju, ruku pr-
ekr{tenih na grudima, sa kralje-
vskim znamenjem u rukama.
Amenhotep Tre}i je vladao Egi-
ptom izme|u 1390. i 1352. godi-
ne prije nove ere.
Rim: Ho}e li Berluskoni izbje}i
pravdi? (Foto: AFP)
Novi protesti
protiv premijera
RIM- Hiljade Italijana protestova-
lo je u Rimu protiv premijera Silvi-
ja Berlusconija (Berlusconi) jer, ka-
ko ka`u, poku{ava izbje}i pravdi.
Berluskoniju se sudi za dva
slu~aja korupcije. Me|utim, za-
kon o kojemu se raspravlja u ita-
lijanskom parlamentu omogu}io
bi mu da izbjegne su|enje, pre-
nose agencije.
Iskosa
Devet miliona
eura risu
Posredstvom nekoliko udru`enja
za za{titu `ivotinja, jedna bogata
[panjolka zavje{tala je svoje boga-
tstvo, procijenjeno na devet milio-
na eura, `ivotinjama, a prije svega
iberijskom risu, koji se smatra na-
jugro`enijom vrstom ma~aka na
svijetu. Novac }e biti investiran u
program reprodukcije u zato~-
eni{tvu te ugro`ene vrste.
NJUJORK - Popularna ameri~ka
pjeva~ica Riana (Rihanna) uskoro
}e lansirati svoj parfem. Me|utim,
jo{ uvijek nije poznato kako }e se on
zvati, s obzirom da mlada zvijezda
ima problema s odabirom imena.
Pjeva~ica je, stoga, potra`ila po-
mo} od svojih fanova, koje je za-
molila da joj daju svoje prijedloge
za naziv prvog parfema. Iako je
imala ideju da parfem nazove
„Route 22“, predomislila se i sada
tra`i neku drugu opciju. Od fano-
va je zatra`ila da joj na njenu
slu`benu internet stranicu po{-
alju svoje prijedloge.
Pjeva~ica je tako krenula stopama
mnogih svojih prethodnica, koje su
nakon ste~ene slave po~ele lansirati
svoje parfeme. Prije nje su to u~ini-
le Britni Spirs (Britney Spears),
Kristina Agilera (Christina Aguile-
ra), D`enifer Lopez (Jennifer Lo-
pez) i Bijonse (Beyonce).
Kairo: Glava visoka dva i po metra (Foto: AFP)
Prona|ena faraonova glava
TOP VIJESTI
Riana: Krenula stopama prethodnica
Pjeva~ica od fanova zatra`ila da po{alju prijedloge imena
RIANA LANSIRA PARFEM
Prije nje su to u~inile Britni Spirs, Kristina Agilera, D`enifer Lopez i Bijonse
Koen: Proslavio se kao Borat
Borat dodjeljuje Oskara

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->