ENGLESKO-SRPSKI

REČNIK
TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

Beograd februar 2007.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE
Izdavač: Misija OEBS-a u Srbiji, Odeljenje za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Autori: dr Aleksandar Bogojević dr Dragoljub Todić Ksenija Maltez Miloš Katić dr Vid Vukasović Vigor Majić Kompjuterska obrada: Aleksandar Panov Grafička obrada: Branislav Savić Štampa: SGR „ORIGINAL“ Tiraž: 600 kom.

Ova publikacija je deo programa Energetska bezbednost Misije OEBS-a u Srbiji i nije namenjena za komercijalnu upotrebu. Neovlašćeno kopiranje, umnožavanje i štampanje je protivzakonito i kažnjivo.

i sa njima se susreću kako stručni prevodioci. a ponekad i pogrešno korišćenje pojedinih termina dovodi do nesporazuma i teškoća pre svega u komuniciranju sa telima međunarodnih organizacija. a sam kvalitet prevoda je često nezadovoljavajući.uvodne napomene Rečnik pojmova i termina iz oblasti energetike zasnovan je prevashodno na terminologiji koja se sreće u međunarodnim ugovorima koji se odnose na ovu problematiku. što je posebno ozbiljan problem kod pripreme prevoda međunarodnih ugovora u vezi sa njihovom ratifikacijom. Pri tom je u rečnik unet i izvestan broj termina iz srodnih oblasti. Pri tom je za Srbiju posebno interesantna Zajednica za energetiku zemalja Jugoistočne Evrope osnovana 2005. Ujednačavanje terminologije je bitno i za komunikaciju na srpskom jeziku između subjekata koji učestvuju u raznim delatnostima u vezi sa energetikom. često nisu ujednačeni ni u izvornim tekstovima međunarodnih ugovora. a posebno međunarodnih ugovora nailazi na mnoge probleme. Neujednačeno. ali i zbog relativno raširene prakse slobodnog i neujednačenog tumačenja pojedinih termina. zatim Evropska unija (EU) i Savet Evrope (CE). odnosno njihovim objavljivanjem u službenom glasilu i uvođenjem u unutrašnji pravni sistem države. vodeću ulogu imaju Ujedinjene nacije. nemački). ali i uopšte na međunarodnom nivou. Prevođenje stručnih pojmova i termina sa engleskog na srpski jezik zahteva saradnju eksperata različitih struka sa izvrsnim poznavanjem oba jezika. a pored toga mnogi u srpskom jeziku nemaju odgovarajuću reč i zahtevaju „opisni“ prevod. a na prvom mestu iz oblasti zaštite životne sredine. pokazuje da se prilikom prevođenja stručnih tekstova uopšte. životnom sredinom i nekim drugim srodnim domenima. Te se pojave umnožavaju prilikom uporednog prevođenja termina sa nekoliko stranih jezika (na primer engleski. su mnogobrojni. tako i svi drugi korisnici. Potreba za izradom ovakvog rečnika pojavila se iz više razloga. francuski. organizacije potrošača itd. ruski. Oni. svakako doprinosi intenziviranje međunarodne saradnje u oblasti energetike i s njom nerazlučivo povezanoj oblasti zaštite životne sredine. ako ne i nemoguće odvajati od energetike. odnosno program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i Ekonomska komisija UN za Evropu (UNECE). pa i sa engleskog. Toj potrebi. Potreba za ovakvim rečnikom postoji i prilikom pripreme materijala za učešće naših delegacija na međunarodnim konferencijama. Spisak problema je mnogo duži od navedenih. španski. a značajan udeo pripada i drugim subregionalnim organizacijama. U tome. Treba dodati da značajnu ulogu u ovoj saradnji igraju i privredni sektor (proizvođači i distributeri energije na prvom mestu) kao i nevladine organizacije (stručna udruženja. koji su najčešće u upotrebi prilikom zaključivanja međunarodnih ugovora. a njihovo uočavanje i ponavljanje u praksi je izazvalo potrebu da se pristupi izradi ovog engleskosrpskog rečnika termina iz oblasti energetike. koju je teško. naime.). naime. 3 . uključujući na prvom mestu one u čijoj je nadležnosti primena pomenutih ugovora. Iskustvo. godine ugovorom između pomenutih zemalja i EU. Problemi u vezi sa prevođenjem sa stranih jezika uopšte. Ta saradnja se pre svega ostvaruje sa međunarodnim organizacijama čija aktivnost obuhvata i problematiku energetike.

mnogo više vremena za njegovu izradu. su kriterijum za odabir reči i obim rečnika. koji su značajni i za Srbiju. 4 . ne samo sa stanovišta korišćenja izvora terminologije o energetici. Dakle. Pri tom je korišćeno iskustvo stečeno prilikom izrade Rečnika termina iz oblasti životne sredine (OSCE. Osim eksperata za pitanja prirodnih i tehničkih nauka. Mission in Serbia). nego što je ovom prilikom bilo moguće obezbediti. učenici. kako obavezujućeg tako i deklaratornog karaktera. godine. već i sa stanovišta njegove upotrebne vrednosti. naučni radnici.Rezultat međunarodne saradnje u oblasti energetike su pre svega međunarodni ugovori (multilateralni. Ako bi se u Rečnik uneli svi termini koji se sreću u postojećim međunarodnim dokumentima i bogatoj stručnoj literaturi. Multidisciplinarnost materije o kojoj je ovde reč. u meri u kojoj su ona značajna za problematiku energetike. Zato se stalo na stanovište da je u ovoj fazi potrebno izraditi rečnik ovog tipa i obima. svrha ovog rečnika nije da zameni već postojeće stručne rečnike vezane isključivo za oblast energetike. usvojenih na međunarodnim konferencijama i ekspertskim sastancima i. nisu mogle biti unete mnoge reči za koje se smatralo da se lako mogu pronaći u postojećim standardnim ili stručnim englesko-srpskim rečnicima. i znatno više finansijskih sredstava. zahtevala je angažovanje stručnjaka iz različitih područja nauke. podržao je inicijativu za izradu ovakvog rečnika. koji većinom pripadaju legislativi Ujedinjenih nacija. zatim čitav niz međunarodnih instrumenata. Redakcioni odbor Beograd. 2004). Sektor za ekonomska pitanja i politiku životne sredine Misije OEBS u Srbiji (Economic and Environmental Department of the OSCE. studenti. zatim svih pet osnovnih ugovora zaključenih u okviru Saveta Evrope i pod okriljem Evropske komisije UN za Evropu. Takođe. kao i najvažnije ugovore zaključene na subregionalnom nivou (posebno za područje Jugoistočne Evrope). Imajući u vidu pomenute razloge. on bi bio izuzetno obiman. akcije koje se sprovode na internom planu država. najzad. profesori. cilj i svrha ovog rečnika su širi. To mogu biti i novinari. regionalni i bilateralni). To bi zahtevalo angažovanje većeg broja saradnika. Dva glavna prethodna pitanja koja se postavljaju u vezi sa izradom svakog rečnika. Rečnik može biti korišćen za približavanje međunarodne problematike i međunarodne saradnje u oblasti energetike svima koji se na neki način bave ovim pitanjem. Zbog ograničenja postavljenih predviđenim obimom rečnika. i svi zainteresovani za bolje upoznavanje problematike u pomenutoj oblasti. u radu su učestovali i stručnjaci za međunarodnopravna i uporednopravna pitanja. EKODIMeC. novembar 2006. utvrđena je lista značajnijih međunarodnih ugovora u oblasti energetike i zaštite životne sredine na osnovu njihovih tekstova je napravljen izbor odrednica. pa i ovog. Valjevo. Ta lista obuhvata međunarodne multilateralne ugovore globalne (univerzalne) prirode. U skladu sa projektnim zadatkom.

). Međunarodni ugovori. Razlog tome su. Pravna pravila i izreke. naglasak je stavljen na savremeni tok razvoja terminologije koja se tiče energetike. Međutim. itd. veza sa drugim međunarodnim ugovorima iz iste ili slične oblasti. i usko s njim povezano pravo životne sredine. kako na međunarodnom tako i na unutrašnjem planu pojedinih država. ali i međunarodnog ugovornog prava). nastalim mnogo pre usvajanja pravnih pravila o energetici (na primer. krivičnog. i potiče. kao i termini koji su nastali (i nastaju) u vezi sa specifičnošću problematike o kojoj je ovde reč. a tiču se „opštih“ pravnih instituta. nekim od takvih termina se u međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim instrumentima ponekad daje u izvesnoj meri različit smisao. bilo isključivo ili češće zajedno sa drugim srodnim pitanjima. za oblast energetike. ta usaglašenost je i pravna obaveza. Međutim. koji su uneti u Rečnik. Sa stanovišta stručne terminologije.predgovor Osobenost ovog rečnika je u tome što njegov najveći deo termina proizilazi iz međunarodnih ugovora i što bi njegovim korišćenjem bilo unapređeno stvaranje jedinstvene terminologije na srpskom jeziku. Značajan deo unutrašnjih pravnih propisa država iz domena energetike nastaje usaglašavanjem sa relevantnim pravnim normama iz međunarodnih ugovora. a pre svega sa zaštitom životne sredine. a često su i usklađene (na primer terminologija iz legilslative EU i država članica). to znači da se navedena dva domena – međunarodni ugovor i unutrašnji pravni propis. čine značajan deo sveukupnog pravnog regulisanja ove problematike. Granica između te dve kategorije termina nije uvek vidljiva. bez obzira na vremenski raspon koji postoji između njihovog nastanka. nije u tom smislu „nova“ pravna disciplina. postojala je mogućnost da se preuzimanjem tumačenja njihovog značenja iz svakog međunarodnog ugovora pojedinačno. Stoga je u izradi Rečnika primenjen takav metodološki pristup kojim su obuhvaćeni i termini sa „širim značenjem“ od onog koje se vezuje za energetiku. U takvim slučajevima. mehanizmi njihovog sprovođenja. jer pravo energetike (i usko s njim povezano pravo životne sredine). u izradi rečnika. specifičnosti međunarodnih ugovora (predmet ugovora. Ova konstatacija ima šire značenje. „koristi“ opštim pravnim institutima. upravnog. okolnosti njihovog nastajanja. Za države strane ugovornice konkretnih ugovora. iz oblasti građanskog. Neki termini i formulacije su unete u rečnik zbog njihovog značenja. kojima se reguliše oblast energetike. nastaju mnogi problemi. u najvećoj meri. a može se reći i da predstavljaju odraz savremenog međunarodnog prava i najnovijih tendencija njegovog razvoja. pre svega u implementaciji međunarodnih ugovora. u terminološkom smislu ne mogu tretirati odvojeno. vrši redukcija u tumačenju smisla pojedinih ugovora. Terminologija u oblasti energetike. U suprotnom. ciljevi. zajedno sa najnovijim pravnim pravilima koja izražavaju specifičnosti problema energetike i životne sredine. u međunarodnopravnom regulisanju uopšte i u zakonodavstvima država se u velikoj meri „približavaju“. ali i da se kod korisnika rečnika izazove nepotrebna 5 . jer se pravo energetike. pre svega. iz međunarodnog ugovornog prava. predstavljaju celinu.

metod koji je primenjen pri njegovoj izradi. međutim. koje su države počev od Kraljevine Jugoslavije. već to nalažu i činjenice koje problematiku energetike svrstavaju u pitanja od globalnog znacaja. novembar 2006.zabuna. kodifikacijama velikih pravnih sistema. Evropske unije i mnogih drugih međunarodnih organizaacija. U tom pogledu. implementaciji međunarodnih ugovora i dr. koja se primenjuje u procesu stvaranja evropskog (komunitarnog) prava uopšte. poštujući pri tom zahteve relevantnih naučnih disciplina. niti umanjuju terminološki problemi u prevođenju termina sa izvornog jezika dokumenta na srpski jezik. To je dovelo do nastanka vrlo obimnog korpusa međunarodnopravnih dokumenata obavezujućeg i deklarativnog karaktera. Njome se. kao metod usaglašavanja pravnih propisa danas predstavlja novu vrstu metodologije. preko SFRJ. što je ne samo njihov interes. godine 6 . prirodnih i tehničkih nauka. U tom procesu učestvuje većina država sveta. je doprinelo realizaciji navedenog metoda. Harmonizacija. Za izbor termina unetih u ovaj rečnik poslužili su pre svega neki od važnjih međunarodnih ugovornih akata navedenih u Listi dokumenata iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom. U ovom vremenu. Rad Ujedinjenih nacija. na osnovu zajedničkih elemenata iz različitih određenja. korisnost rečnika bi trebalo da dođe do izražaja i u harmonizaciji unutrašnjih propisa sa propisima Evropske unije. Stoga je odlučeno da se pojedinim terminima daju opštiji značaj i smisao. u našoj sredini. a u tom okviru i evropskog prava energetike. a ta pojava je naročito izrazita u materiji koja se tiče energetike i usko s njom povezane životne sredine. ima elemenata metoda koji su već ranije primenjivani u postupcima međunarodne unifikacije pravnih pravila. SRJ i SCG do Republike Srbije. ne zamenjuju pravila implementacije međunarodnih ugovora. potpisale i ratifikovale. u kontinuitetu umnožava opus međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih instrumenata uopšte. Učešće u radu tima eksperata društvenih (pravnih). Beograd. Za područje Srbije to je značajno i zbog toga što problemi prevođenja termina povodom implementacije međunarodnih ugovora prate celokupan opus međunarodnih ugovora iz oblasti životne sredine.

izgovor i skraćenice Fonetski alfabet. kojim je označen izgovor engleskih reči. kao u reči cup /k p / kratko o. kao u reči sea /si / kratko i. kao u reči school /sku:l/ engleski glas kao u reči accept /ək sept/ engleski glas kao u reči word /w d/ engleski glas kao u reči play /ple / engleski glas kao u reči buy /ba / engleski glas kao u reči employ / m pl / engleski glas kao u reči now /naʊ/ engleski glas kao u reči open / əʊpən/ engleski glas kao u reči ears / əz/ engleski glas kao u reči careful / keəfl/ engleski glas kao u reči fuel /fjuəl/ ʊ u: ə ei ai i au əu iə eə uə – – – – – – – – 7 . kao u reči fossil /'f səl/ dugo o. sastoji se od ovih znakova: Vokali: i i e æ a: – – – – – – – : – – – – – produženo i. kao u reči evacuate / vækjʊe t/ dugo u. kao u reči board /b d/ kratko u. kao u reči bad /bæd/ dugo a. kao u reči pick /p k/ kratko e. kao u reči bar /bɑ / kratko a. kao u reči bet /bet/ otvoreno e.

fonetski izgovor i skraćenice Konsonanti: p b t d k g tʆ d f v θ ð s z ʆ – – – – – – – – – – – – – – – – engleski glas kao u reči party / pɑ ti/ engleski glas kao u reči book /bʊk/ engleski glas kao u reči table / te bəl/ engleski glas kao u reči dinner / d nə/ engleski glas kao u reči king /k ŋ/ engleski glas kao u reči game /ge m/ engleski glas kao u reči picture / p ktʆə/ engleski glas kao u reči judge /d engleski glas kao u reči fire /fa ə/ engleski glas kao u reči veal /vi:l/ engleski glas kao u reči ethnic / eθn k/ engleski glas kao u reči this /ð s/ engleski glas kao u reči smoke /sməʊk/ engleski glas kao u reči zero / z ərəʊ/ engleski glas kao u reči brush /br ʆ/ engleski glas kao u reči beige /be / engleski glas kao u reči have /hæv/ engleski glas kao u reči mother / m ðə/ engleski glas kao u reči nanny / næni/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ engleski glas kao u reči left /left/ engleski glas kao u reči roar /r / engleski glas kao u reči you /ju:/ engleski glas kao u reči wing /w ŋ/ d / h m n ŋ l r j w – – – – – – – – 8 .

– singular – jednina v. – verb – glagol 9 .imenica num. – adverb – prilog n. – adjective – pridev adv. – noun . – number – broj pl.lista skraćenica adj. – plural – množina sg.

ENGLESKO-SRPSKI REČNIK TERMINOLOGIJE U OBLASTI ALTERNATIVNE ENERGIJE

12

accordance [ə k dəns] – n. obzir. absorb [əb s b] – v. access to energy – pristup eneregiji. razmotriti. račun. dogovor. slaganje. accelerate [ək seləre t] – v. upiti. preciznost. acceptibility [ək septə b ləti] – n. accumulate [ə kju mjʊle t] – v. 1998. Arhus. sklad. odbaciti. prihvatljivost. sklad. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. ubrzati. accelerate authorisation procedures – ubrzati procedure autorizacije. pristupiti nečemu. accelerated development – ubrzani razvoj. nadzemni. fair access to – fer pristup nečemu. saglasnost. udes. abundant [ə b ndənt] – adj. take into account – uzeti u obzir. accession [ək seʆən] – n. mogućnost prihvatanja. izobilje. abundance [ə b ndəns] – n. accede to a convention – pristupiti konvenciji. account of costs – račun proizvodnih troškova. 13 . pristup. accede to an office – stupiti na dužnost.A Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. pristupanje. mogućnost uvida u poslovanje ili dokumentaciju. obilan. accuracy [ ækʊrəsi] – n. above ground [ə b v graʊnd] – adj. tačnost. havarija. accord [ə k d] – n. accountability [ə kaʊntə b liti] – n. accident [ æks dənt] – n. nezgoda. accountable [ə kaʊntəbəl] – adj. accede to [ək si d] – v. account [ə kaʊnt] – n. odgovornost. access [ ækses] – n. zastupljenost. prilaz. apsorbovati. bogat. in accordance with – u skladu sa. accession to an organisation – stupanje u organizaciju. odgovoran nekome. akumulirati. prekinuti. nagomilati. bank account – račun u banci. stupiti na nešto. obilje. abort [ə b t] – v. akcident. pristup.

koji se koriste za uklanjanje gradskog čvrstog otpada. dobitak. reklamirati. acquisition [ ækwi z ʆən] – n. u ovom slučaju. action [ ækʆ. dodatna vrednost. adverse effect – nepovoljan. adjust the legislation – prilagoditi propis nečemu. kontra efekat. aerosol [ eərəs l] – n. sprej. administrative measures – administrativne mere. affordable price – pristupačna cena. advanced [əd vɑ nst] – adj. aktivirati. akcija. tačan. savet. oglas. uključiti. to the best advantage – najpovoljnije. additional physical capacity – dodatni fizički (prostorni) kapaciteti. pristupačan. prikupljanje. prilagoditi. advertise [ ædvəta z] – v. prilagođavanje. affiliate [ə f lie t] – adj. plan aktivnosti za postizanje nečega u budućnosti. coordinated action – koordinirana akcija. dobitak. regulisanje. aerosol. reklama. spojen. to bring added value to – dodati vrednost nečemu. za ovu svrhu. aero [eərəʊ] – koji se odnosi na vazduh. napredan. administrative [əd m nistrət v] – adj. moderan. additional [ə d ʆənəl] – adj. pripojen. advanced conversion technology – tehnologija napredne konverzije. ispravan. activate [ æktive t] – v.n] – n. delovanje. nepovoljan. adviser [əd va zə] – n. 14 . immediate action – neposredno delovanje. kao gasifikacija ili piroliza. sticanje. added value [ ædid vælju ] – n. pridružen. negativan. action plan – akcioni plan. raspršene kapljice neke supstance u vazduhu. prednost. oglašavati. novi razvojni termo procesi. priuštiv. advice [əd va s] – n. podesiti. adverse [ ædv s] – adj. savetnik. aktivnost. adjust [ə d st] – v. dodatni. take joint action – preduzeti zajedničku aktivnost. ad hoc [æd h k] – adv. administrativni. nadmoćnost. precizan. podešavanje. korist. dopunski. advertisement [əd v tismənt] – n. advantage [əd vɑ nt d ] – n. doterivanje. adversely affected – izložen negativnom delovanju.accurate accurate [ ækjʊrət] – adj. adjustment [ə d stmənt] – n. upravni. staviti u pogon. affordable [ə f dəbl] – adj. suprotan. upravne mere.

koji stari. upozorenje. ukupan zbir. agricultural enterprise – poljoprivredno dobro. 15 . dogovor. agriculture [ ægr k ltʆə] – n. signing of agreement – potpisivanje sporazuma. agreement [ə gri mənt] – n. alert [ə l t] – n. aglomeracija. saglasnost. skupljen. vazduh. aggregation [ ægr ge ʆən] – n. agregator (u smislu elektroprivredno preduzeće. Agenda 21 – Agenda 21 (jedan od glavnih dokumenata koji je usvojen na Rio konferenciji o životnoj sredini i razvoju 1992). masa. startosti. komora za naknadno hlađenje. poljoprivredni. nagomilan. reach an agreement – postići sporazum. agregat. agglomeration [ə gl mə re ʆən] – n. aggregate [ ægr gət] – adj. zemljoradnja. kompoznitni sastav. određivanje veka trajanja. sporazum. kombinat. agricultural [ ægr k ltʆərəl] – adj. skupiti. regional agreement – regionalni sporazum. agricultural land – poljoprivredno područje. implementation of agreement – primena (implementacija) sporazuma. aftercooler [ ɑ ftə ku lə] – n. aggregator [ ægr ge tə] – n.alert afterburning [ ɑ ftə b n ŋ] – n. dnevni red. naknadno sagorevanje. dvostrani sporazum. ageing infrastructure – zastarela infrastruktura. ageing [ e d ŋ] – adj. obrađivanje zemlje. organizacija koja objedinjuje i(ili) povezuje proizvođače i korisnike energije). in agreement with – u dogovoru sa. air [eə] – n. nagomilavanje. bilateral agreement – bilateralni. slaganje. environmental impact of agriculture – uticaj poljoprivrede na životnu sredinu. multirateral agreement – višestrani sporazum. age-dating [ e d deitiŋ] – n. dogorevanje. aggregate [ ægr ge t] – v. alcohol fuel [ ælkəh l fju əl] – n. aggregate [ ægr gət] – n. frontier agreement – pogranični sporazum. zastareva. celina. skupljanje. agenda [ə d endə] – n. uzbuna. oprez. program rada. preferential agreement – preferencijalni sporazum. nagomilati. poljoprivreda. ugovor. alkoholno gorivo. ukupan. agenda of the meeting – dnevni red sastanka. nagomilavanje.

ambient temperature – temperatura vazduha u neposrednoj okolini. annotate [ ænəte t] – v. visina (nadmorska). allocation of facilities – premeštanje postrojenja. alternative fuel – alternativno gorivo. analiza. dopuniti. životinja. amend [ə mend] – v. anaerobic [ ænə rəʊb k] – adj. alociranje. dodeljivanje. analysis of facts – analiza činjenica. dopuna. koji se odnosi na životinje. amperage [ æmpər d ] – n. dodatak. popravka zakona ili dokumenta.n] – n. životinjski. povećati. pribeležiti. animal charcoal – ugalj životinjskog porekla. altitude [ æltitju d] – n. raspodela. amperaža. anaerobic digester – uređaj za anaerobnu razgradnju. animal waste conversion – konverzija životinjskog otpada. jačina struje u amperima. alternative [ l t nət v] – adj. amendment [ə mendmənt] – n. angle [ æŋgəl] – n. analitički. menjanje. koji zamenjuje nešto. naizmenična struja. ambient [ æmbiənt] – adj. alternativa. animal [ æniməl] – adj. ispravka. amandirati. amplify [ æmplifa ] – v. okolni. anaerobic digestion – proces razgradnje koji ne koristi kiseonik. preinačenje. ispitivanje. analytic [ ænəl t kəl] – adj. izbor. data analysis – analiza podataka. izmena. 16 . ugao. pojačati. popraviti. analiziranje. anaerobni. prokomentarisati. koji može da opstane tamo gde nema slobodnog kiseonika. dati primedbu. ambient concentrations – koncentracije (neke materije) u ambijentu. alternating current (AC) [ l t neit ŋ k rənt] – n. allocation of funds – raspodela finansijskih sredstava. alternative [ l t nət v] – n. alternative energy resources – alternativni izvori energije. alternativni. proces dobijanja energije iz životinjskog otpada. animal [ æniməl] – n. koji služi nečemu kao zamena. alternativni energetski resursi. amandman. alteration [ ltə re ʆən] – n. premeštanje. angle of incidence – upadni ugao. annex [ æneks] – n.allocation allocation [ ælə ke ʆ. analysis [ə næləsis] – n. aneks. izmeniti.

prilaz (u smislu načina dolaženja do nekog rezultata). anthropogenic [æn θrəpə d inik] – adj. antropogeni. approval procedure – procedura odobrenja. arable crops – ratarski usevi. appliance [ə pla əns] – n. anticipated energy demand – predviđena potražnja. pristup po principu korak po korak. obradiv (obradiva zemlja). komentar. approval [ə pru vəl] – n. anthropogenic influence – uticaj izazvan ljudskim aktivnostima. bezvodan. odobrenje. annual turnover – godišnji obrt. objašnjenje. zona. prihvatanje. odstupanje. područje. vodeni. limited area – ograničena površina. anomaly [ə n məli] – n. koji se dešava jednom godišnje. pollutant emissions management area – područje u kojem se upravlja emisijama zagađujućih materija. koji sadrži vodu. arid [ ærid] – adj. 17 . approach [ə prəʊtʆ] – n. vodonosni. anthropogenic activities – aktivnosti vezane za čoveka i njegovu delatnost. anomalija. anticipate [æn t sipe t] – v. conservation area – područje pod zaštitom. predvideti. aproksimativan. areas annotation [ ænə te ʆən] – n. jednogodišnji. zone. appropriate [ə prəʊprieit] – adj. odgovarajući. kućni aparat. sušan. sličan. annual energy output per turbine – godišnja proizvodnja energije po turbini. area of land.arid zones. areas – sušne oblasti. stepwise approach – postepeni pristup. tumačenje. aqueous [ eikwiəs] – adj. pristup. primedba. površina. arid zones. godišnji. approximate [ə pr ksimət] – adj. electrical appliances – bela tehnika. water – kopnena. priblizan. area load – opterećenje po jedinici površine. arable land – obradiva zemlja. nepravilnost. annual [ ænjuəl] – adj. oranica. oblast. annual maximum demand – najveća potražnja nečega (npr. mašina. vodena površina. arable [ ærəbl] – adj. suv. area [ eəriə] – n. aparat u domaćinstvu. neke vrste energije ili sirovine) koja se dogodi tokom godinu dana. aparat.

audit [ dit] – n. pretpostavka. dodeliti. organ ili telo (u smislu vlasti).semiarid semiarid – polusušan (u smislu zemljišta). environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu (npr. ocena. uspon. assumption [ə s mpʆ ən] – n. judicial authority – sudska vlast. članak. samostalno. atenuator. assemble [ə sembəl] – v. automatski. odredba. assign [ə sa n] – v. atomic radiation – atomsko zračenje (radijacija). established under Article 21 – ustanovljen na osnovu Člana 21. as provided for in Article 1 – u skladu sa Članom 1. predmet. pripisati. sklopiti. pepeo. augment [ g ment] – v. atom [ ætəm] – n. oslabljivač. atom. kod projektovanja energetskih postrojenja). atomizer [ ætəm aizə] – n. paragraf. atomic energy – atomska energija. ascent [ə sent] – n. strategic environmental assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu. odvodnik (gromobrana). član. revizija. atmosfera. risk assessment – procena rizika. pridružiti. imati pravo odlučivanja. arrestor (arrester) [ə restə] – n. 18 . uvećati. asset [ æset] – n. posed. authority [ θ r. povećati. life cycle assessment – ocena (procena) životnog ciklusa. uzdizati se. procena. ascend [ə send] – v. prednost. spojiti. sredstva. article [ ɑ t kəl] – n. raspršivač. to have authority – biti ovlašćen. pasus. impovina. polazna tačka. gas koji se može koristiti u komercijalne svrhe i koji se nalazi uz naftu na prirodnim nalazištima pod zemljom. ash [æʆ] – n. penjati se. provera. povećavati se. osnovna sredstva. sastaviti. vlast. attenuator [ə tenjueitə] – n. conformity assessment – ocenjivanje usaglašenosti. assessment [ə sesmənt] – n. javna vlast. auto – samo. public authority – javna uprava. competent authority – nadležni organ. deo.ti] – n. associated gas [ə səʊʆie tid gæs] – n. tačka. montirati. assets – pl. atmosphere [ ætməsf ə] – n. aktiva. korisno svojstvo.

baterija. rezerva. saldo. balast. band [bænd] – n. balance [ bæləns] – n. sačuvati. bekap. 19 . barža. dodatni. spoj sličih komponenti. battery [ bætəri] – n. energy consumption balance – balans potrošnje energije. environmental balance – ravnoteža u životnoj sredini. back up [bæk p] – v. ballast [ bæləst] – n. nosilac. podrška. backbone [ bækbəʊn] – n. personal background – lični podaci. opseg. presnimiti. pozadina. barel. balans. naknadno ispunjavanje. pomoćni. kičma. dostupan. ravnoteža. background [ bækgraʊnd] – n. bearer [ beərə] – n. load balance – uravnoteženost opterećenja. backup [ bæk p] – n. barrel [ bærəl] – n. opterećenje. backfill [ bækfil] – n. vaga. kopija. akumulator. Bazel. professional background – radno iskustvo uključujući i kvalifikacije. uobičajena mera za zapreminu nafte (približno 159 litara). auxiliary equipment – pomoćna oprema. balance of payment – bilans plaćanja. barge [bɑ rd ] – n.bearer auxiliary [ g z ljəri] – adj. available scientific knowledge – raspoloživo naučno znanje. balance of trade – bilans poslovanja. pojas. vezati. energije solarnog sistema tokom dugotrajnih oblačnih perioda kada nema dovoljno sunčeve svetlosti). podloga. B available technology – raspoloživa tehnologija. traka. bure. 1989. naftni generator koji dopunjuje proizvodnju el. auxiliary energy subsystem – pomoćni energetski podsistem (npr. Basel Convention – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. okupiti se. available resources – raspoloživi resursi. band [bænd] – v. oslonac. zasipanje. available [ə ve ləbəl] – adj. konačno stanje. šlep. mašine neophodne za podršku funckionisanju postrojenja. raspoloživ. bilans.

bio [ ba əʊ] – odnosi se na živi svet. postupak dobijanja sintetičkog gasa iz uglja. prednost. bioconversion [ ba əʊ kən v ʆən] – n. binding [ ba nd ŋ] – adj. potpomagati. podzemni. bio-based renewable energy – obnovljivi izvori energije zasnovani na biološkom materijalu. bid [b d] – n. otklon. ponuda. bi-gas process [ baigæs prəʊses] – n. neravnoteža. otvoreni konkurs. binding agreement – obavezujući sporazum. benzin i prirodni gas). prednapon. imati koristi od. ponašanje. benefit [ benefit] – n. proces koji koristi biljke ili mikroorganizme da pretvori jedan oblik energije u drugi. vezati jedno za drugo. benchmarking – testiranje na osnovu unapred zadatih repera. obavezujući. u ime. pogodnost. reper. bi-fuel vehicle [ba fju əl vi kəl] – n. vezivni. skriveni. neobjektivnost u smislu veće naklonosti prema jednoj opciji. odstupanje. obavezati. ratifikovati. on behalf of ones capacity – u ime (na osnovu) funkcije koju neko vrši. bellow ground [b ləʊ graund] – adj. koristiti. beneficial for – koristan za. behavior [b he vjə] – n. korist. onaj koji ima korist. nuđenje. nametnuti. kvalitet). prikupljanje ili davanje ponuda. bias [ baiəs] – n. for the benefit of – u korist. best available technology (BAT) – najbolja dostupna tehnologija (tehnika) koja je definisana određenom regulativom. dobit. u interesu. potvrditi ugovor. beneficiary [benə f ʆəri] – n. povlastica. privilegija. referentna tačka (nivo. ići u korist. on behalf of – u korist. environmental benefit – dobrobit za životnu sredinu. bidding [ b d ŋ] – n. zvanična ponuda. bind [baind] – v. režim rada. spojni priključni. bidding procedure – licitacija. benefit [ benefit] – v.behalf behalf [b hɑ f] – n. prednost. mutual benefit – obostrana korist. bind legaly – pravno obavezati. binding decision – obavezujuća odluka. 20 . biokonverzija. best available technology not entailing excessive costs (BATNEEC) – najbolja dostupna tehnologija koja ne zahteva prekomerne troškove. benchmark [ bentʆmɑ k] – n. vozilo koje može koristiti dve vrste goriva (npr. korist.

bojler. biogorivo. biogas used as motor fuel – biogas upotrebljen kao motorno gorivo. kotao. gas nastao biološkom razgradnjom organske materije u odsustvu kiseonika. gorivo nastalo iz biološkog materijala. biomass crop production – proizvodnja biljnog materijala u cilju njenog korišćenja kao biomase. životinja. boiling water reactor (BWR) – nuklearni reaktor koji u procesu rada zagreva vodu do temperature ključanja. energije. skup svih vrsta (biljaka. biorazgradljiv. ispuštati. Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. Rio de Žaneiro. duvanje. produvavanje. biopower installations – postrojenja za preradu bioenergije. biomass exploitation – korišćenje biomase. bioelektricitet. etil-alkohol dobijen preradom biološkog materijala (biljaka). bioenergija. dizel gorivo koje se proizvodi od biljnog ili životinjskog materijala. biomass installations – postrojenja za preradu biomase. biodegradable waste – biološki razgradljiv otpad. 21 . elektricitet dobijen biološkim procesima. biodiversity [ ba əʊ da v siti] – n. blast [blɑ st] – n. projekat. biološka raznovrsnost. blow [bləʊ] – n. nacrt. biosphere [ ba əʊsf ə] – n. iznenadni nestanak el. krvariti. mikroorganizama i gljiva) određenog područja. bioenergy [ ba əʊ enəd i] – n. biogas [ ba əʊ gæs] – n. biogas. biomass fuel – biljni ili životinjski proizvodi ili ostaci koji se koriste kao gorivo. boiler [ b lə] – n. biomass [ ba əʊmæs] – n. šema. bioenergija. bioelectricity [ ba əʊ lek tr siti] – n. živi svet. biološki razgradljiv. plan. bioethanol [ ba əʊ eθən l] – n. energija vezana za biološke procese. biofuel [ ba əʊ fju əl] – n. biodiesel [ ba əʊ di zəl] – n. bioetanol. biological diversity – biodiverzitet. bleed [bli d] – v. 1992. eksplozija. biota [biəʊ tə] – n.boiling water reactor (BWR) biodegradable [ ba əʊ d gre dəbl] – adj. zamračenje. biopower [ ba əʊ paʊə] – n. blueprint [ blu pr nt] – n. boiler house – kotlarnica. biodizel. biosfera. blackout [ blækaʊt] – n. biomasa. biodiverzitet. udar (vazduha). izduvavati. zatvoreni sud u kome se voda pretvara u paru pod pritiskom. tehnički crtež. biota. udarac.

vrsta. break [breik] – n. breakdown [ bre kdaʊn] – n. obilazni put. podstaći. ispad. 22 . grupa. bulk buy – kupovina na veliko. brand [brænd] – n. mimoilaženje. branch office – podružnica. odozdo naviše. burden [ b dn] – n. bound by obligations – obavezan dužnostima. branch [brɑ ntʆ] – v.boost boost [bu st] – v. bridge [br d ] – v. bulk [b lk] – n. burden sharing – raspodela opterećenja. pospešiti. premostiti. financial burden – finansijska obaveza. brend. izgaranje. marka. šentiranje. busy hour [ b zi aʊə] – čas velikog opterećenja. bore-hole [ b həʊl] – n. pomoćna dinamo-mašina. bridging [br d iŋ] – n. obavezan na nešto. međa. područno odeljenje ili kancelarija. transboundary pollution – prekogranično zagađenje. premošćenje. tereta. prelom. bušotina. koji se proteže preko administrativne granice. boost competitivneness – podstaći konkurentnost. booster [bu stə] – n. široki obuhvat. bottom-up [ b təm] – adv. dodatni pogon. opterećenje. prestanak. prekid u radu. obaveza ili odgovornosti između učesnika u nekoj aktivnosti. bridge [br d ] – n. burning [ b n ŋ] – n. obavezama. ogranak. prekid struje. broadband [ br dbænd] – adj. havarija. administrative boundary – administrativna granica. bypass [ ba pɑ s] – n. boundary conditions – granični uslovi. pauza. granati se. teret. ugovorima. šantiranje. žig. proboj. borehole. od nižeg nivoa ka višem. bunch [b ntʆ ] – n. raspad. branch [brɑ ntʆ] – n. prespajanje. teret (odnosi se na zapreminu). svežanj. granica. širiti se. velika propusna moć. račvati se. grananje. širokopojasni. transboundary – prekogranični. odvod. grana. dodatni generator. gorenje. vezan. most. sagorevanje. bound [baʊnd] – adj. snop. dodatni pojačavač. boundary [ baundari] – n.

prikupljanje. propusna moć. carbon monoxide – ugljen monoksid. capacity [kə pæsiti] – n. sposobnost. kapacitet. cellulosic bioenergy crops – biljke bogate celulozom koje se koriste za dobijanje bioenergije. carbon cycle – ciklus ugljenika. carboniferous [ kɑ bə n fərəs] – koji sadrži ugalj. otkazati. cell [sel] – n. ugljenonosni. ugljenik. baždarenje. proračun. žrtva nesreće. element. carbon capture – izdvajanje ugljenika. calorific (caloric) value [ kælə r f k vælju ] – n. calibration [ kæli bre ʆən] – n. količina toplote nastala potpunim sagorevanjem date količne goriva (meri se u džulima po kilogramu). prespajanje. od celuloze. carbon (C) [ kɑ bən] – n. carbon dioxide – ugljen dioksid. izazov. pretnja. call for (measures) – zahtevati. capability [ ke pə b liti] – n. kalorijska vrednost. kabliranje. zvati. kalorimetar. catalytic cracking [ kætl t k kræk ŋ] – katalitičko krekovanje. izračunat. cellulose [ seljələʊs] – adj. iziskivati (mere). sakupljanje. call [k l] – v. celulozan. chain of events – lanac povezanih događaja. chain [tʆe n] – n. merač toplote. ćelija. nesrećni slučaj. chain reaction – lančana reakcija. zahvat. calorimeter [ kæləri mi tə] – n. prekinuti. kalkulacija. hvatanje. calculated – sračunat. odustati. campaign [kæm pe n] – n. račun. cancel [ kænsəl] – v. mogućnost. lanac. changeover [ tʆe nd əʊvə] – n. cabling [ ke bl ŋ] – n. nosivost. provodnik. prebacivanje. polaganje kablova. kabl. pozvati. podešavanje. kalibracija.changeover C cable [ ke bəl] – n. casualty [ kæ uəlti] – n. 23 . capture [ kæptʆə] – n. calculation [ kælkjə le ʆən] – n. technical capability – tehnička sposobnost. kampanja. sposobnost. challenge [ tʆælənd ] – n.

claim [kle m] – n. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime. grupa. potraživanje. uređaj za punjenje. CHP – ukupna energetska proizvodnja centrale (struja i toplota) u vatima. čist. krčenje šume. energija koja se oslobađa hemijskim procesima. emisija ugljen-dioksida. naplata. CO – ugljen-monoksid. clean [kli n] – adj.charcoal charcoal [ tʆɑ kəʊl] – n. klima. climate-friendly – koji ne utiče nepovoljno na promenu klime. uklanjanje. ugljena šljaka. be in charge – biti nadležan. charge [ tʆɑ d ] – n. klaster. clean energy generation – proizvodnja čiste energije. chiller [ tʆ lə] – n. clean coal technologies – tehnologija prerade uglja koja dovodi do smanjenja štetnih materija prilikom sagorevanja. pravilan. kružiti. uklanjanje. CO2 – ugljen-dioksid. cirkulisati. rashlađivač. 1992. grozd. akumulatorski. punjač. gomila. chargeable [ tʆɑ d əbəl] – adj. (ne mešati sa alternative fuel vehicle). CO2 emission – ispuštanje. visinski razmak. raščišćen prostor. 1979. naelektrisanje. chimney [ tʆ mni] – n. chemical energy [ kem kəl enəd i] – hemijska energija. clean development mechanism – mehanizam čistog razvoja. clarify [ klærifa ] – v. clearance [ kl ərəns] – n. ravan. clean fuel specification – specifikacija čistog goriva. CLRTAP (Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. punjiv. obračun. dimnjak. Ženeva. reklamacija. clearing [ kl ər ŋ] – n. clunker [ kl ŋkə] – n. elekrtrični naboj. oprterećenje. vozilo (najčešće zastarelo. charger [ tʆɑ d ə] – n. raščišćavanje. zahtev. clinker [ kl ŋkə] – n. čišćenje. cluster [ kl stə] – n. 24 . Njujork. tarifa. »krš«) koje emituje preveliku količinu štetnih materija daleko iznad dozvoljenih granica. climate change – klimatska promena. clean fuel vehicle – vozilo koje koristi čisto gorivo. međuprostor. climate [ kla mət] – n. pročistiti. razjasniti. staviti u promet. circulate [ s kjəle t] – v. drveni ugalj.

combustible [kəm b stibəl] – adj. boriti se. cogenerator [kəʊ d enə re tə] – n. coke [koʊk] – n. coal conversion – prerada uglja u gas ili tečno gorivo. solar collector – solarni kolektor. koks. posvećenost nečemu. šifra. usklađena.carry out commitment CO2 emission reduction – smanjenje ispuštanja ugljen-dioksida. computer code – računarski kod. kodeks. cohesion policy – politika povezivanja. coal power plant – električna centrala na ugalj. gorljiv. cogeneration [kəʊ d enə re ʆən] – n. kohezija. koksara. product of combustion – proizvod sagorevanja. codex [ kəʊdeks] – n. ugalj. combat climate change – suzbijati klimatske promene. coke oven – koksna peć. kod. collector [kə lektə] – n. coal oil – nafta koja se dobija preradom uglja. cohesion [kəʊ hi ən] – n. domaćinstava). combustion [kəm b stʆən] – n. zapaljiv. coal-pit – ugljenokop. gorenje. uređaj za sakupljanje. širi skup pravila. kolektor. coke oven gas – gas koji emituju koksne peći. naizmenična proizvodnja električne i toplotne enrgije u termoelektrani. poslovnik o radu. code [ kəʊd] – n. coal-bed – sloj uglja. coal seam – ležište uglja. combat [ k mbæt] – v. collector field – kolektorsko polje. zakonik. commitment [kə m tmənt] – n. pravilnik. coal [kəʊl] – n. coal slurry pipeline – cevovod za transport suspenzije uglja u vodi. uređaj za korišćenje otpadne toplote. kombinovan. cokery [ kəʊkəri] – n. sagorevanje. carry out commitment – izvršiti obavezu. coal mine methane – metan iz rudnika uglja (uključujući i neaktivne rudnike). 25 . povezivanje. combined [kəm ba nd] – adj. program. combined cycle plant – termoelektrana koja koristi otpadnu toplotnu energiju za zagrevanje (npr. code of practice – pravilnik o ponašanju. coal-cake – briketirani ugalj. obaveza. pravila službe.

sveobuhvatan. concern [kən s n] – v. javnost koje se tiče nešto. komprimovan. competition authority – nadležni organ za praćenje i nadzor nadmetanja. competition [ k mpə t ʆən] – n. compile [kəm pa l] – v. sposobnost nadmetanja. comprehensive safety assessment – sveobuhvatna procena bezbednosti. complaint [kəm ple nt] – n. party concerned – zainteresovana strana. in compliance with – u skladu sa. comparable [ k mpərəbəl] – adj. concentration [ k nsən tre ʆən] – n. kompatibilan. u skladu sa. žaliti se. konkurentan. compression-ignition engine – motor sa paljenjem pod kompresijom. uporediv. comprehensive [ k mpr hens v] – adj. compressed [kəm preʆən] – adj. konkurentnost. nadmetanje. javnost na koju nešto utiče. complain [kəm ple n] – v. obuhvatati. takmičenje. reklamirati (u smislu primedbe). territory of the party concerned – teritorija zainteresovane 26 .mutual committment mutual committment – obostrana obaveza. compatible with industry procedures – uskladu sa industrijskim procedurama. competitiveness [kəm petit vnis] – n. comprise [kəm pra z] – v. koncentracija. usaglašavanje. biti u vezi sa. countries concerned by the process – zemlje zainteresovane za proces. gas concentration – koncentracija gasa. stvaranje izvršne verzije programa. concern [kən s n] – n. skupiti. compressed natural gas (CNG) – komprimovani prirodni gas. tužba. dizel-motor. konkurencija. comparable methodologies – uporedive metodologije. kompilirati. ticati se. normi). uporediv. sastaviti. veliko preduzeće. žalba. compliance [kəm pla əns] – n. public concerned – zainteresovana javnost. pridržavanje (pravila. sastojati se. koncern. compression [kəm preʆən] – n. koji se može porediti. kompresovan. competitive [kəm petit v] – adj. kompresija. competitive energy – energija konkuretna u određenom smislu. compatible [kəm pætibəl] – adj. odnositi se na. biti zabrinut.

provodljivost. veza. connection [kə nekʆən] – n. condensation [ k nden se ʆən] – n. čuvanje. conduction [kən d kʆən] – n. ograničenje. confidentiality [ k nfidenʆi æliti] – n. connecting [kə nektiŋ] – adj. concerted action [kən s tid ækʆən] – n. konstituent. conductive [kən d kt v] – adj. združeno delovanje. priključak. u saobraćaju). contingency plan – plan za vanredne situacije. consumer [kən sju mə] – n. tečnost dobijena kondenzacijom gasa. engineering constraints – tehnička ograničenja. očuvanje. kondenzacija. energy consumption – potrošnja energije. spoj. potrošač. eventualnost. slučajnost. content [ k ntent] – n. slučaj. vezati.contingency plan strane. koji povezuje. conductor [kən d ktə] – n. kongestija. cev ili kanal. condensate [ k ndənseit] – n. contingency [kən t nd ənsi] – n. sastavni deo. zagušenje. road conditions – stanje puta. provođenje (npr. poverljiv. spojiti. constituent [kən st tʆuənt] – n. stanje. connector [kə nektə] – n. vod. uskladištenje energije. rezervni plan. 27 . condition [kən d ʆən] – n. konektor. constraint [kən stre nt] – n. održanje. congestion management [kən d estʆən mæn d mənt] – upravljanje problemom zakrčenosti (npr. priključni. spaja. soil condition – stanje zemljišta. potrošnja. conduit [ k ndjuit] – n. priključak. prepreka. conducive (to) [kən dju s v] – adj. zakrčenje. razmatranje. sadržaj. conservation [ k nsə ve ʆən] – n. connect [kə nekt] – v. razmotriti. provodnik. zajedničko. konzumacija. trošenje. take into consideration – uzeti u obzir. confidentiality of information – poverljivost informacija. conservation of forests – očuvanje šuma. consumption [kən s mpʆən] – n. provodljiv. kondenzat. energije). dovodi do čega. koji doprinosi čemu. konzument. održanje. confidential [ k nfi denʆəl] – adj. consideration [kən s də re ʆən] – n. conservation of energy – čuvanje. obzir. dotaći. provodnik. congestion [kən d estʆən] – n. uslov. zadržavanje. conductivity [k nd k t viti] – n. poverljivost.

konvertor. konverzija. koji može da se zameni nečim drugim.. gasa. uobičajen. hlađenje. zameniti. convertible [kən v tibəl] – adj. controllability [kən trəʊlə biliti] – n. sposobnost regulacije (sistema). upravljački uređaj. ugovor. konvekcija. controller [kən trəʊlə] – n. controlling [kən trəʊliŋ] – adj. convection [kən vekʆən] – n. ohladiti. operater. pretvaranje. prenošenje. convention [kən venʆən] – n. n. preduzimač. converted vehicle – konvertovano vozilo. cooler [ku l] – n. izvođač. izmeniti. conversion fuel factor – faktor konvertovanja goriva. conventional fuel cycle – ciklus konvencionalnog goriva. continuous current – neprekidni tok (npr. ili u drugi oblik energije. konvencija. 28 . ugovor.continuous continuous [kən t njuəs] – adj. regulator. zamena. proces adaptacije postrojenja sa korišćenja konvencionalnog na korišćenje alternativnog izvora energije. upravljanja. konvencionalan. cool [ku l] – v. uređaj za hlađenje. za razliku od sintetičkog gasa. nadzor. upravljanje. rashladni fluid. upravljački. control [kən trəʊl] – n. conveyer belt – transportna traka. kontrolni. konvertovati. controlled thermonuclear fusion – kontrolisana termonuklearna fuzija. converter [kən v tə] – n. struje. conventional gas – prirodni gas koji se nalazi u prirodi. neprekinut. contractor [kən træktə] – n. transporter. konvertibilan. conventional [kən venʆənəl] – adj. vozilo naknadno adaptirano za korišćenje alternativnog goriva. neprekidan. toplotu. bilo kog fluida). conversion (into. ugovarač. kontrolor. coolant [ ku lənt] – n. pokret. dogovor. dobavljač. kontrola. non-convertible – nezamenjiv. cooling [ku liŋ] – n. contract terms – ugovorni uslovi. svaka tehnologija koja pretvara potencijalnu energiju u gorivo. zamenljiv. kontrola. conventional fuel – konvencionalno gorivo. skup. contract [ k ntrækt] – n. convert [kən v t] – v. conveyer [kən ve ə] – n. aparatura koja menja svojstva električne struje. to) [kən v ʆən] – n. uslovi predviđeni ugovorom. sredstvo za hlađenje. pretvarati.

cost-effective – isplativ u odnosu na uloženi novac. estimated cost – predračun. cover [ k və] – v. kultura. srž. obuhvatiti. lomljenje. rod. 29 . ispravljač. usev. corrector [kə rektə] – n. unit cost – jedinična cena. cost-competitive – konkurentan po ceni. jezgro transformatora. core area – osnovno područje. jezgro. corruption [kə r pʆən] – n. counter [ kaʊntə] – n. koksovanje. uređaj za korekciju. vrsta useva. cost recovery – naknada troškova. corrosive [kə rəʊs v] – adj. prostor u blizini jezgra nuklearnog reaktora. cost-benefit analysis – analiza isplativosti. criterion [kra t əriən] – n. brojilo. energija sadržana u jezgru reaktora. cross-border – prekogranični. cost-benefit – odnos uloženog i dobijenog. vredan uloženih sredstava. učesnik (u procesu.cross-border core [k ] – adj. corrosion [kə rəʊ ən] – n. core energy – osnovna (bazna) energija. prekrivač. counterpart – sagovornik. spojnica. regulator. spajanje. kritičan. truljenje. razgovoru. cross [kr s] – koji se pruža sa jedne na drugu stranu. credentials [kr denʆəlz] – pl. coupling [ k pl ŋ] – n. jezgro reaktora. prinos. profil. fixed cost – stalni trošak. protivdejstvo. veza. cost [k st] – n. trošak. kvarenje. cracking [ kræk ŋ] – n. costs – troškovi. projektu) istog ili odgovarajućeg ranga. korupcija. korozivan. crop [kr p] – n. criticality [ kriti kæliti] – n. sprega. core [k ] – n. cross section – poprečni presek. covering [ k vər ŋ] – n. cena po jedinici. prekriti. kontra (prefiks). punomoćje. counteraction [ kaʊntər ækʆən] – n. kritičnost. prevlaka. isplativost. suštinski. crop species – sorta. rđanje. spoj. pojava pukotina. korozija. critical [kritical] – adj. criteria – kriterijumi. counter-measure – protivmera. letina. ovlašćenje. brojač. kritički. ključni. pokriti. kriterijum. cena. obloga.

Sofija. bitan. podaci. crucial [ kru ʆəl] – adj. 30 . aktuelni. energije. svakodnevni. cutting-edge [ k t ŋ ed ] – adj. damper [dæmpə] – n. cumulative [ kju mjələt v] – adj. ograničiti. crude oil stocks – zalihe sirove nafte koje se čuvaju u rafinerijama i terminalima naftovoda.cross-border trade cross-border trade – prekogranična trgovina. crude oil – sirova. oštećenje. sirov. current-carrying – pod naponom. alternating current (AC) – naizmenična struja. curb [k b] – v. suštinski. krucijalan. amortizer. neprerađen. najsavremenija tehnologija. cycle [ sa kəl] – n. brana. Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. data [ de tə] – pl. el. electrical current – električna struja. damage [ dæm d ] – n. šteta. period. 1994. gasa) preko određene granice. prost. ciklus. neprerađena nafta. dnevni. prigušivač. damp [dæmp] – v. D daily [ de li] – adj. current [ k rənt] – n. current [ k rənt] – adj. kumulativni. neprečišćen. kvar. petrolej koji se nalazi u zemlji pre prerade. cutting-edge technology – najnovija. damming [dæm ŋ] – n. smanjiti. najmoderniji. neprovodni materijal. current proof – protivstrujni. current issues – tekuća pitanja. cumulative impact – kumulativni uticaj. crude supplies – zalihe sirove nafte. najsavremeniji. damp [dæmp] – adj. zbirni. tekući. dam [dæm] – n. cross-border transmission – prenošenje (npr. current trends – savremeni tokovi. regulisati. prigušiti. krug. uspor rečnog toka. tok. prigušnica. crude [ kru d] – adj. struja. vlažan. najmodernija. postavljanje brane.

strmina. raspad. average demand – prosečna potražnja za nečim na datom prostoru tokom zadatog vremenskog perioda (npr. kosina. raskinuti. rečna delta. potražnja. deadline [ dedla n] – n. nulti. odstraniti gas iz neke supstance ili prostora. nivo. vreme zastoja. decay [d ke ] – n. cena isporuke. usporenje. data flow – tok podataka. odstranjivanje gasa. razdvojiti. demand [d mɑ nd] – n. demand charge – tarifa koju plaća veliki potrošač (el. data processing – obrada podataka. delay [d le ] – n. sunovrat.density data acquisition – prikupljanje podataka. deep mining – dubinski kop. degree [d gri ] – n. dezaktivirati. krajnji rok. kašnjenje. data logging – prikupljanje. koncentracija. propadanje. isključiti. demand restraint measures – mere ograničenja potrošnje. kontrolni sistem koji reguliše (najčešće) rasvetu zavisno od intenziteta dnevnog svetla. high demand – visoka potražnja. decline [d kla n] – n. delta [ deltə] – n. neformalni skraćeni naziv za apsolutnu razliku neke dve fizičke veličine. dead time – izgubljeno vreme. dead conductor – beznaponski provodnik. stepen. tražnja za nečim na tržištu. mrtav. demand power – zahtevana snaga. 31 . delivery charge [d l vəri tʆɑ d ] – n. decouple [d k pəl] – v. dating pulse [ de t ŋ p ls] – impuls za sinhronizaciju. degasing vent – ventil (otvor) za ispuštanje gasa. gustina. dnevna svetlost. zahtev. beznaponski. daylight [ de la t] – n. neaktivan. broj kilovat časova upotrebljenih u periodu od 24 sata daje prosečnu potražnju za taj period). deep [di p] – adj. beleženje podataka. dubok. odlaganje. deep mine – jamski rudnik. osloboditi. truljenje. daylighting control – kontrola dnevnim svetlom. degasification [di gæsifi ke ʆən] – n. degas. deactivate [di æktive t] – v. energije) za nivo potrošnje u udarnom vremenu. density [ densiti] – n. ispustiti. dead [ded] – adj. de-gas [di gæs] – v.

detektovati. sustainable development – održivi razvoj. desalinizacija. deregulation [di regjə le ʆən] – n. difuzan. deprecijacija. depo. zavisnost od. stovarište. nanos. uštrb. ispražnjen. izvor energije ili resursa koji je raspoređen na mnogo mesta. spuštanje na niži nivo odlučivanja ili niži položaj. desulphurization [di s lfəra ze ʆən] – n. opaziti. developing countries – zemlje u razvoju. device [d va s] – n. depletable energy resources – ograničeni izvori energije. dependency on energy imports – zavisnost od uvoza energenata. razvrstavanje. otkrivanje. developed countries – razvijene zemlje. detaxation [tæk se ʆən] – n. diffuse [d fju z] – v. šteta. strategies for development – strategije razvoja. sprava. desalination [di sæli ne ʆən] – n. skladište. ukidanje poreza. pretvaranje u pustinju. diffuse [d fju s] – adj. depreciation [d pri ʆi e ʆən] – n. naprava. razvoj. pad vrednosti. deposit [d p zit] – v. širenje (nastajanje) pustinje. diffuse source – rasut izvor. foster development – podsticati razvoj. opustinjavanje. dizel gorivo. pojednostavljenje ili smanjenje regulative ili zakonodavnih ograničenja (u cilju ukidanja monopola. razmeštaj. depository [d p zitəri] – n. obezsumporenje. nalazište. nataložiti. detekcija. depozit. raspršen. decentralizacije i sl. deposit [d p zit] – n. deployment [d pl mənt] – n. tj. uklanjanje soli iz nekog procesa ili supstance. detect [d tekt] – v. raširen. development [d veləpmənt] – n. derogation [ dirə ge ʆən] – n. depozitar (ugovora). ukloniti sumpor iz nekog procesa ili supstance. depletable [d pli təbəl] – adj. otkriti. detection [d tekʆən] – n.). energetski izvori zasnovani na prirodnim resursima koji se mogu iscrpsti. raspršiti. uklanjanje sumpora iz nekog procesa ili supstance. učiniti difuznim. deregulacija. sunčevo zračenje raspršeno česticama u vazduhu ili vodi). deponovati. ukidanje. pogoršanje. desulphur [di s lfə] – v. naslaga. 32 . desertification [d z tifi ke ʆən] – n. izdvojiti sumpor. utvrditi. diesel oil [ di zəl l] – n. osiromašen. diffuse radiation – difuzno zračenje (npr.dependence on dependence on [d pendəns] – n. položiti. uređaj. rasprostranjen. iscrpljen.

ispustiti. ne priznati. neusaglašenost. dispečer. razdvajač. rastaviti. 33 . isprazniti. onaj koji raspoređuje. premeštanje. disaster [d zɑ stə] – n. disposables [d spəʊzəbəlz] – n. dispatch [d spætʆ] – v. nesreća. direct current (DC) – jednosmerna struja. katastrofa. direktan. isključenje (iz procesa). disconnect [ d skə nekt] – v. eddy current – vrtložna struja. svarljiv. direct solar gain – direktna solarna dobit. nesklad. nevolja. neposredan. discrepancy [d skrepənsi] – n. podložan procesima fermentacije ili razgradnje. diskrepanca. disaster area – zona nesreće.disruption prevention digestible [da d estibəl] – adj. rasklopiti. dislokacija. energije). discharge of functions – razrešiti obaveze. direct [da rekt] – adj. pražnjenje. prekidanje. disposal [d spəʊzəl] – n. discharge [d s tʆɑ d ] – n. dismantle [d s mæntl] – v. discharge [d s tʆɑ d ] – v. npr. disassemble [disə sembəl] – v. demontirati. waste disposal – odlaganje otpada. disruption prevention – sprečavanje prekida (isporuke el. disruption [d s r pʆən] – n. razilaženje (u mišljenju). osloboditi. osporiti. razgradljiv. mogućnost potrošača na malo da kupi el. direct current (DC) – jednosmerna struja. dispatcher [d spætʆə] – n. rasklopiti. electric discharge – električno pražnjenje. potrošni materijal. upotrebljiva toplotna. razdvojiti. prekid. rasteretiti. a ne od lokalnog distributera. električna i svetlosna energija direktno dobijena od sunca u određenom prostoru. disconnector [ d skə nektə] – n. disengagement [ d s n ge d mənt] – n. energiju direktno sa veleprodajnog tržišta. nepogode ili katastrofe. raspolaganje. direct energy conversion – proizvodnja električne energije iz energetskog izvora bez prenošenja energije do radne tečnosti ili pare (bez posredovanja termomehaničkih procesa). dostaviti. digestible agricultural waste – razgradljiv poljoprivredni otpad. uklanjanje. direct access – direktan pristup. discharge of pollutants – ispuštanje zagađujućih materija. disclaim [d s kle m] – v. otpremiti. ispuštanje. rastvorljiv. prekidač. dislocation [ d slə ke ʆən] – n. odlaganje. nepoklapanje. odstupanje. neslaganje. demontirati. isključiti.

koji se odvija u doba dnevnog svetla. smetnja. diversifikacija. odstupanje. suv. distributing company/industry – preduzeće/industrija koja se bavi distribucijom el. driving force – pokretačka snaga (npr. lokalni operater za snabdevanje el. potopiti.disruptive disruptive [d s r pt v] – adj. niz struju. isušivanje. downwind – niz vetar. oboren. dissemination [d semi ne ʆən] – n. drown [draʊn] – v. distributing [d str bju t ŋ] – adj. drenaža. energije do konačnih potrošača. drainage [ dre n d ] – n. rastvoriti. utopiti. ometajući. mana. naniže. poremećaj. diseminacija. diurnal [da nəl] – adj. promeniti pravac. energije. dnevni. down time – vreme kada je sistem isključen (havarijski). raznolikost. odvoditi. diversification [da v sifi ke ʆən] – n. divert [da v t] – v. koji se odvija tokom 24 sata. dry [drai] – adj. inicijativa). dissolved gas – rastvoreni gas (npr. prirodni gas koji se nalazi pomešan sa naftom u prirodnim nalazištima). isporuka el. dissemination of information – širenje informacija. otklon. rasipanje. pogonski. nedostatak. distribution [ d stri bju ʆən] – n. suša. dissipation [ d si pe ʆən] – n. energijom. drenirati. crpsti. putem niskonaponske mreže). pogon. pobudni. distribucija (npr. na dole. disturbance [d st bəns] – n. driving [ dra v ŋ] – adj. kanalizacija. drought [draʊt] – n. brain drain – odlazak stručnjaka. gubitak. niz. dry cellulosic material – suvi celulozni materijal. double glazing [ d bəl gle z ŋ] – n. DNO [di en əʊ] – n. distributing network – električna razvodna mreža. drift [dr ft] – n. raznovrsnost. drain [dre n] – n. čija je aktivnost vezana za dnevni ritam. drain [dre n] – v. downstream – nizvodno. diversity of supply – raznovrsnost ponude. disipacija. rasejavanje. downed – umanjen. pomeranje. prozori sa duplim staklima. odliv mozgova. 34 . isprazniti. razvodni. pomak. diversity [da v siti] – n. drawback [ dr bæk] – n. skrenuti. dissolve [d z lv] – v. down [daʊn] – prep.

dump [d mp] – n. E earmark [ earth [ θ] earth earth earth earth earth əmɑ k] – v. zemni. dampiranje. embankment – zemljani nasip. zemlja. due to exceptional circumstances – usled vanrednih okolnosti. kanal. odlaže. connection – uzemljenje. očekivan. (el. dumping ground – teren na koji se nešto izbacuje. dump site – smetlište. dužan (u smislu obavezan). izdržljivost. dynamo [ da nəməʊ] – n. s pravom. istovarivanje. dump [d mp] – v. – n. duly [ dju li] – adv. kompresovani prirodni gas i benzin). otporan. taj vazduh se potom sprovodi kroz dva nezavisna provodna kanala do tačke upotrebe gde dolazi do mešanja. pokretač. usled. obeležiti. surface – zemljina površina. dvostruki. izdržljiv. alocirati sredstva. dinamo. dump energy – neiskorišćena energija pri nekom procesu. dual [ dju əl] – adj. generator. in due course – pravovremeno. durable [ djʊərəbəl] – adj. uzemljenje. postojanost. dam – zemljana brana. trajnost. surface warming – zagrevanje zemljine površine. dospeo. bacanje. duct [d kt] – n. dual-fuel/bi-fuel vehicle – vozilo koje radi na dva različita goriva (npr. istovariti. trajan. dual-duct system – centralni sistem za zagrevanje i ventilaciju koji stvara vazduh na dve temperature i nivoa vlažnosti. in due time. deponija. postojan. due to – zbog. označiti. podesan. baciti. mesto na koje se nešto baca.) višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. provodni kanal. due [dju ] – adj. 35 . dual-paned – prozor sa dvostrukim staklom. durability [ djʊərə b liti] – n. dumping [ d mp ŋ] – n.earth surface warming dry hole – izvor koji je presušio (suvi izvor) koji ne daje gas ili naftu. dumper truck – kamion za prevoz smeća i otpada. kako treba.

energiju krajnjim korisnicima. elapse [ læps] – v. odnosi se na situaciju kada industrija postiže smanjenje troškova na osnovu povećanja obima proizvodnje. privredni. stupanj korisnog delovanja. ekologija. 36 . electrical efficiency – pokazatelj odnosa dobijene el. energy efficiency – energetska efikasnost. otpadne tečnosti. loš uticaj. uticaj. termin koji se odnosi na optimalnu proizvodnju i potrošnju roba i usluga. ecology [ k ləd i] – n. zemljani radovi. korisnog učinka. proteći. efektivnost. earthwork [ θw k] – n. electric radiant heating – električno grejanje u kome se direktno dobijena toplota širi zračenjem bez pomoći ventilatora ili radnog fluida. efekat. effluents [ efluənts] – pl. electric [ lektr k] – adj. efficiency [ f ʆənsi] – n. ekonomisati. efikasnost. economic life – isplativa dužina trajanja. electric shock – električni udar. uzemljenje. economic efficiency – ekonomska efikasnost. effluence [ efluəns] – n. delotvornost. electric utility – osoba ili državna agencija sa monopolom na franšizu. enhance efficiency – povećati učinak. effect [ fekt] – n. elapsed time – proteklo vreme. economic [ ekə n m k] – adj. eddy current [ ædi k rənt] – n. eletroefikasnost. i koji prodaje el. grejni element zasnonvan na električnom otporu materijala. ekonomski. isticanje. electric resistance heater – otporni grejač. delotvornost. economize [ k nəma z] – v. effectiveness [ fekt vnis] – n. agro-industrial effluents – otpadne vode iz poljoprivrede i industrije. štedeti. zemljom nasuta brana. proći. economy [ k nəm ] – n. energije u odnosu na utrošeno gorivo za njenu proizvodnju. električni generator. ecosystem [ i kəʊ sistəm] – n. electric generator – elektrogenerator. beneficial effect – koristan učinak. ekosistem. earthing [ ð ŋ] – n. električan. ekonomija.earthfill dam earthfill dam [ θfil dæm] – n. vrtložna struja. curenje. distorting effect – negativan. economy of scale – ekonomija obima.

posedovanje traženih uslova. izbijanje.emission trading electric water heating – električno zagrevanje vode. electrical [ lektr kəl] – adj. emergency self-sufficiency in oil supplies – sposobnost oslanjanje na sopstvene naftne rezerve u vanrednim situacijama. 37 . ozidana obala. maksimalna količina zagađujućih supstanci koju je po propisima dozvoljeno ispustiti iz jednog izvora. eligibility [ el d ə b ləti] – n. elektricitet. electricity purchase – nabavka. electrical circuit – električno kolo. emission trading – trgovina emisijama (pre svega u vazduhu). electrical plant – elektrana. electrification [ lektrifi ke ʆən] – n. emergency measures – mere za hitne slučajeve. emission standard – standard emisije. emanacija. kabl za rezervno napajanje. emisija. zaštititi obalu nasipom. emergency cable – rezervni kabl. električna centrala. embankment [ m bænkmənt] – n. energije. gasovi. isparavanje. embank [ m bænk] – v. electricity generation – proizvodnja el. električni. Ženeva 1984. energije. emergency reserve commitment – obaveza obezbeđivanja rezervi energenata za vanredne situacije. emergency reserves – rezerve energenata namenjene vanrednim situacijama. ispuštanje. emergency [ m d ənsi] – n. opasnost. čestice i drugi materijal ispušten u okolinu usled sagorevanja goriva. nevolja. electricity generation capacity – kapacitet za proizvodnju el. električna centrala. emission [i miʆən] – n. emergency stocks – zalihe za vanredne situacije. kvalifikovanost. elektrifikacija. electricity works – elektrana. emanation [ emə ne ʆən] – n. electricity [ lek tr səti] – n. electrical utility – elektrana. nasip. EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi. electrical grid sub-stations – trafo stanice. kupovina el. emergency core cooling system (ECCS) – oprema za hlađenje nuklearnog reaktora u slučaju kompletnog prestanka rada hladnjaka. energije. količine zagađujućih materija (koje se ispuštaju u okolinu) koje mogu biti predmet trgovine.

prihvatiti. energy [ enəd i] – n. energetics – pl. encompass [ n k mpəs] – v. energetic [ enə d et k] – adj. energy demand – potražnja za energijom. emit [i mit] – v. količina novca koju potrošač plaća po utrošenom kilovat satu energije. hermetički zatvoriti. usvojiti. energy diversity – raznovrsnost energetskih izvora. emmision limit values – granične vrednosti emisija. energy efficiency strategies – strategije energetske efikasnosti. emittance [ m təns] – n.emission trading scheme emission trading scheme – pravila (sistem) trgovine pravima za ispuštanje zagađujućih materija. Energy Charter Treaty – Energetska povelja (ugovor). endorse [ n d s] – v. energetika. 38 . gaseous and particulate emission – ispuštanje gasova i štetnih čestica. relativna sposobnost zračenja površine materijala (u odnosu na crno telo). enkapsulirati. postojanje različitih tipova energetskih izvora na određenom prostoru. endanger [ n de nd ə] – v. energy consumption – potrošnja energije. energize [enəd a z] – v. energy efficient technology – tehnologija koja efikasno koristi energiju. emitovati. otpornost. endogen. sopstvena sposobnost. vehicle emission control – kontrola izduvnih gasova iz vozila. endogenous [ n d d inəs] – adj. encapsulate [ n kæpsjəle t] – v. energy crops – biljke koje se mogu koristiti za dobijanje energije (bilo direktnim sagorevanjem ili za dobijanje sintetičkih goriva). ispuštati. atomic energy – atomska energija. pobuditi. ugroziti. energy charge – naknada za utrošenu električnu energiju. Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects – Protokol o energetskoj efikasnosti i odgovarajućim aspektima životne sredine uz Energetsku povelju (ugovor). koji nastaje iz unutrašnjih uzroka. izložiti opasnosti. izdržljivost. energičan. endogenous capacity – unutrašnja. endangered species – ugrožene vrste. energetski. obuhvatiti. endurance [ n djʊərəns] – n. staviti pod napon. trajnost. energija (meri se u vatima).

energy management system – sistem upravljanja energijom. kao i prednosti domaćih i alternativnih izvora goriva. enter into force – stupiti na snagu. tržište energenata. pogonska mašina. enhance [ n hɑ ns] – v. podrazumevati. poboljšati. rude). enrich [ n r tʆ] – v. natural gas engine – motor koji radi na prirodni gas. istaći. entail [ n te l] – v. enriched uranium – obogaćeni uranijum. 39 . four-stroke engine – četvorotaktni motor. energy sector – energetski sektor. motor. simboličan naziv za regiju koja je udaljena od drugih proizvođača električne energije. energy-conversion unit – jedinica (u smislu postrojenja) gde se jedan oblik energije pretvara u drugi. oplemenjivanje. uranijuma. politika koja podstiče razvoj tehnologija usmerenih ka diversifikaciji izvora energije i umanjuje oslanjanje na konvencionalna goriva. energetski resursi koji su poznati i koji se mogu iskoristiti uz pomoć trenutno raspoložive tehnologije i uz prihvatljive troškove. naglasiti. enter into consultations – započeti konsultovanje. energy policy – energetska politika. povlačiti za sobom. energy/fuel diversity – raznovrsnost izvora energije odnosno goriva. energy security / fuel security – energetska bezbednost. proizvodnja aluminijuma). gas fueled engine – motor koji radi na gas. ući. oplemeniti. energy reserves – energetske rezerve. enrichment services – usluge obogaćivanja. nastupiti. energy market – tržište energijom. obogatiti sadržaj nečega. energy supply crisis – kriza u snabdevanju energijom. energy saving – mere štednje energije. započeti. obogaćivanje. pospešiti. enter into negotiations – započeti pregovore. imati kao posledicu. snabdevanje obogaćenim uranijumom.enter into negotiations energy inefficient plant – energetski neefikasno postrojenje. energy island – energetsko ostrvo. politika koja razmatra rizike zavisnosti od izvora goriva sa udaljenih i nestabilnih regiona sveta. oplemenjivanja (npr. enrichment [ n r tʆmənt] – n. enter [ entə] – v. energy intensive industry – industrija koja troši velike količine energije (npr. enriched uranium supply – zalihe obogaćenog uranijuma. prodreti. engine [ end in] – n.

okolina. razarati. ekvivalent potrošač. životna sredina. environment [ n va rənmənt] – n. local environment – lokalno okruženje. erodirati. nepristrastan. equivalent customer [ kw vələnt k stəmə] – n. entry into force – stupanje na snagu. European Centre for Energy Network (ECEN) – Evropski centar za energetsku mrežu. Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. iskoreniti. 40 . nagrizati. environmentally friendly energy – energija koja najmanje šteti životnoj sredini. koji se tiče životne sredine. nagrizanje. Espo. entrust [ n tr st] – v. assembling/manufacturing enterprise – preduzeće za proizvodnju odnosno montažu.enterprise enterprise [ entəpra z] – n. envisage [ n v z d ] – v. u istoj fazi. on equitable basis – na jednakoj osnovi. equiphase [ i kwife z] – adj. jednak. istofazni. poduhvat. environmental integrity – jedinstvo. istovetan. eradicate [ rædike t] – v. ulazak. preduzetništvo. erozija. equitable [ ekwitəbəl] – adj. pravedan. ulaženje. nivelisati. ujednačiti. small and medium-sized enterprises (SME) – mala i srednja preduzeća. eradication [ rædi ke ʆən] – n. environment(ally) friendly [ n va rən mentli frendli] – adj. European energy regulator – evropski zakonodavac u energetici. koji nije štetan po životnu sredinu. European Environment Agency (EEA) – Evropska agencija za životnu sredinu. uništavanje. izjednačiti. habanje. izjedati. ekvipotencijalan. equipotential [i kwipə tenʆəl] – adj. sredina. u jednakoj meri. entry [ entri] – n. equalize [ i kwəla z] – v. 1991. environmental [ n va rən mentl] – adj. iskorenjivanje. entrenched [ n trentʆt] – v. ustaljen. entrenched custom – ustaljeni običaj. environmental protection – zaštita životne sredine. spiranje. preduzeće. poveriti. erode [ rəʊd] – v. stupanje. entry barrier – ulazna barijera. on the basis of equity – na osnovu jednakosti. predvideti. erosion [ rəʊ ən] – n. integritet životne sredine.

event [ vent] – n. podstaći. potrošnja. preteran. izloženost. evolucija. expenditure [ k spend tʆə] – n. ekshaustor. evacuation [ vækju e ʆən] – n. exposure [ k spəʊ ə] – n. klauzula prilikom sklapanja ugovora koja podrazumeva da kupac preuzima robu kod prodavca i dodatno obezbeđuje vozarinu i osiguranje. proširiti. excavation [ ekskə ve ʆən] – n. exchange of personnel – razmena osoblja. exhaustible [ g z stibl] – adj. upotrebiti.extension European Grid Code (EGC) – evropski kod (zakon) o dalekovodnim električnim mrežama. preteran. 41 . događaj. premašiti. potrošiti. iskopavanje. ekspanzija. produžetak. evolutional [ i və lu ʆənəl] – adj. izvezena roba. korišćenje. izduvni ventil (na parnoj mašini ili motoru) ispust. koji se može iscrpeti. excite [ k sa t] – v. excessive [ k ses v] – adj. exhaust [ g z st] – n. radiation exposure – izloženost radijaciji. exploit [ k spl t] – v. eksploatacija. pobuditi. evolution [ i və lu ʆən] – n. dugotrajan. evakuacija. utrošiti. proširenje. proces. excessive spending – prekomerna potrošnja. širenje. izvoz. ekscitirati. eksploatisati. neumeren. troškovi. vakumiranje. exhaust gas – izduvni gas. exchange [ ks tʆe nd ] – n. više nego. in excess – suviše. izazvati. everlasting [ evə lɑ st ŋ] – adj. postepeni razvoj. preko. expand [ k spænd] – v. exhaust steam – suvišna para koja se izbacuje iz sistema. exhauster [ g z stə] – n. radnja. preobilje. upotrebiti. prekomeran. iscrpiv. extension [ k stenʆən] – n. public expenditure – javna potrošnja. izmenjivač. iskoristiti. ispumpavanje. exceeding [ k si d ŋ] – adj. isparivač. excess [ ekses] – n. kretanje. evaporator [ væpəre tə] – n. širiti. expansion [ k spænʆən] – n. exceed [ k si d] – v. exploitation [ ekspl te ʆən] – n. razmenjivač. export [ eksp t] – n. iskop. iscrpeti. exchanger [ ks tʆe nd ə] – n. pražnjenje. višak. utrošiti. evolucioni. razmena. expend [ k spend] – v. usisni ventilator. ex works cost [ eks w ks k st] – franko kapija. prekoračiti. pražnjenje. prekomeran.

neispravnost. external [ k st nl] – adj. nivoi voltaže viši od onih koji se normalno koriste kod prenosa el. izvodljivost. postrojenje. fault [f lt] – n. finite [ fa na t] – adj. đubrivo.extention to the network extention to the network – priključivanje na mrežu. konačan. goriva potrebnog za pogon mašine. neuspeh. feed [fi d] – n. feed stock [ fi d st k] – n. ili sirovine koje se prerađuju. facility [fə s liti] – n. 42 . izvući. external costs – eksterni troškovi. fireproof [ fa əpru f] – adj. externalities [ k st nælitiz] – pl. fire hazard – opasnost od požara. fault time – vreme ispada (sistema). izvodljiv. tehničke mogućnosti. extinguisher [ k st ŋgw ʆə] – n. moguć. fermentation [ f men te ʆən] – n. vatra. spoljni. extract [ ekstrækt] – n. otkaz (sistema). failure [ fe ljə] – n. mineral fertilizer – mineralno đubrivo. dovod. extract [ k strækt] – v. fermantation plant – postrojenje. zalihe. ostvariv. ekstrahovati. ekstrakt. iscediti. uređaj za gašenje požara. fire [fa ə] – n. feasibility [ fi zi b l ti] – n. F facilitate [fə s lite t] – v. power failure – nestanak električne energije. vrenje. omogućiti. radioaktivnog materijala). ograničen. feasible [ fi zibəl] – adj. handling and treatment facilities – postrojenja za rukovanje i obradu (npr. spoljni činioci. obezbediti. fertilizer [ f təla zə] – n. istisnuti. eksternalije. facilitate the development – omogućiti razvoj. fermentacija. zapaliti. dopremanje sirovine ili materijala u proces (prerade). objekti. neispravnost. energije. facilities – sredstva. finite oil reserves – ograničene naftne rezerve. kvar. feasibility study – studija (elaborat) izvodljivosti. vatrootporan. oprema. eksterni. greška. pogon za vrenje. olakšati. prostorije. npr. ispad. ostvarivost. extra high voltage (EHV) [ ekstrə ha vəʊlt d ] – n.

fossil fuel substitution – substitucija (zamena) fosilnog goriva. fokus. oslobađanje energije kao posledica cepanja jezgara atoma. kretati se. jačina. forced [f st] – adj. focus [ fəʊkəs] – v. poplava. fisija. fluktuirati. 43 . fluidizacija. pepeo nošen vazduhom. vrata brane. teći. krhak. dijagram odvijanja procesa. force majeure – viša sila. prinudni. forefront [ f fr nt] – n. prisilni. flow net – strujna mreža. fossilization [ f səla ze ʆən] – n. vis major. žižna tačka. biti veoma napredan. fiksna cena. forest-based industries – industrije zasnovane na šumarstvu. prvi red. centar pažnje. kolebati se. flowchart [fləʊ tʆɑ t] – n. tečnost ili gas. forestry land – šumsko zemljište. fosilizacija. fluid. fixed price [f kst pra s] – n. flood [fl d] – n. sila. snaga. unapređivati. flat plate [flæt ple t] – n. podsticati. pod pritiskom. fluctuate [ fl ktʆue t] – n. focus [ fəʊkəs] – n. focal point [ fəʊkəl p nt] – n. prognoza. prednja strana. ravni kolektor solarne energije. foster [ f stə] – v. ravna ploča. force [f s] – n. pražnjenje (varnično). fossil [ f səl] – n. flow [fləʊ] – n. podstaći razvoj. foster the development – pospešiti. forest [ f rist] – n. flashover [flæʆ əʊvə] – n. pročelje. tečan. forecast [ f kɑ st] – n. lomljiv. cepanje. naterati. put in focus – staviti u centar pažnje. žiža. fluid [ flu id] – n. fossil fuel – fosilno gorivo. floodgate [ fl dge t] – n. flow [fləʊ] – v. ustava. fokusirati. leteći pepeo. fosil. fragile [ fræd a l] – adj. loman. tok. fly ash [flai æʆ] – n.fragile fission [ f ʆən] – n. nestalan. šuma. fluidization [ flu ida ze ʆən] – n. forestry [ f ristri] – n. short rotation forestry – gajenje brzorastućeg drveća i bilja. be at forefront – biti ispred drugih. predviđanje. šumarstvo. fosilni ostatak. prevođenje u tečno stanje.

profitirati. fuel blend – mešavina goriva. cisterna za snabdevanje gorivom. ispuniti. čest. ogrev. fuelwood [ fjuəlowʊd] – n. dobiti. fuel gas – sintetički gas. fume [fju m] – n. fulfil the conditions – ispuniti uslove. fuel-oil residue – mazut i druge teške frakcije nafte. fueller [fjuələ] – n. energije na bazi goriva. fuel switching capacity – normalna potrošnja nafte koja se može zameniti drugom vrstom goriva u vanrednim situacijama. drvo za ogrev. frequency [ fri kwənsi] – n. snabdevanje gorivom. 44 . benzin. proizvodnja el. G G8 [d i e t] – organizacija osam ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta. dim. fuel-based generation [ fjuəlbe st d enə re ʆən] – n. gasovita supstanca. furnace [ f nəs] – n. fundamentalni. fuelling [fjuəl ŋ] – n. spajanje. fulfill [fʊl f l] – v. stapanje. peć. fundamental safety principles – osnovni principi bezbednosti. fundamental [ f ndə mentl] – adj. steći. fulfil. fuzija. fuelwood species plantation – sađenje drveta koje se koristi kao ogrev.framework framework [ fre mw k] – n. fuel cell – gorivna ćelija. popuniti. gas [gæs] – n. okvir. bazični. fusion [ fju ən] – n. isparenja. fuel [fjuəl] – n. gas. primiti. fuel switching – prelaženje na drugi vid goriva. fusion energy – fuziona energija. gain [ge n] – v. gorivo. frekvencija. jačina (signala). fuel oil – petrolej. kamion. dobit. učestanost. community energy saving framework – okvir za štednju energije unutar zajednice. osnovni. frequent [ fri kwənt] – adj. napajanje. gain [ge n] – n.

generation station n. obično prirodan gas. gasoil [ gæs il] – n. gas-pipeline [ gæspa p] – n. gas storage regiment – režim skladištenja gasa. sistem za određivanje položaja pomoću satelita. generacija. gasovit. geoelektricitet. Geographical (Global) Positioning System (GPS) [d p es] – n. geološki. gaseous fuel – gasno gorivo. geodiversity [ d əda v siti] – n. geographical scope [ d i ə græf kəl skəʊp] – geografski obuhvat. stvaranje. Geographical information system (GIS) [d a es] – n. gasifikacija. ispuštanje gasa. geodiverzitet. enerije u velikim količinama. natural gas – prirodni gas. – električna centrala. generation dispatch and control – prikupljanje i slanje sa različitih proizvodnih kapaciteta. geografski informacioni sistem. geoelectricity [ d ə lek tr siti] – n. generation company (GENCO) – kompanija koja upravlja i održava postojeće električne centrale. pretvoriti u gas. gasoline [ gæsəli n] – n. gaseous emission – emisija gasa. benzin. geoelektričan. električna energija koja se dobija pomoću zemljine toplote. gas emission – ispuštanje gasa. gasification [ gæsifi ke ʆən] – n. gaseous [ gæsiəs] – adj. on-site electricity generation – proizvodnja električne energije na mestu korišćenja. gasovod. emitovanje u atmosferu. generisanje.geological gas consumption – potrošnja gasa. koji sadrži gas. gas fuelled engine – motor koji radi na gas. gas import – uvoz gasa. geoelectric [ d ə lektr k] – adj. geological [ d i ə l d kəl] – adj. gasify [ gæsifai] – v. gas grid – gasovodna mreža. 45 . generation [ d enə re ʆ ən] – n. u obliku gasa. non-grid-connected generation – proizvodnja električne energije van električne mreže. proizvodnja. kao i pružanje podrške i drugih usluga. gas-pipe. gas storage – skladištenje gasa. gas utility – subjekt autorizovan za distribuciju i transport prirodnog gasa. bulk electricity generation – proizvodnja el. dizel gorivo.

global [ gləʊbəl] – adj. geothermal [ d i əʊ θ məl] – adj. 46 . svetsko.geological storage geological storage – geološko skladištenje. global climate change n. green [gri n] – adj. gasovi koji pojačavaju efekat staklene bašte. ukupan. electricity grid – dalekovodna električna mreža. Global Environmental Facility (GEF) – Međunarodna institucija za finansijsku podršku u oblasti zaštite životne sredine. globalno. grid-connected photovoltaic generation – proizvodnja električne energije fotonaponskim ćelijama povezanim u mrežu. rešetka. green investments – »zelene investicije«. zeleno. gradient. koje se odnosi na ceo svet. global warming – globalno zagrevanje. koje se odnosi na zelenilo ali i (u prenosnom smislu) na prirodu i životnu sredinu. greenhouse impact – uticaj na efekat staklene bašte. gradient [ gre diənt] – n. staklena bašta. greenhouse effect – efekat staklene bašte. mreža. grid rules – pravila korišćenja dalekovodne električne mreže. green action – akcija usmerena na zaštitu prirode i životne sredine. greenhouse [ gri nhaʊs] – staklenik. grid access conditions – uslovi pristupa dalekovodnoj električnoj mreži. dotiranje. geothermal gradient – geotermalni gradijent. donacija. greenhouse gas emission – emisija gasova staklene bašte. gross [grəʊs] – adj. greenhouse gases – gasovi staklene bašte. ulaganje u zaštitu i unapređenje životne sredine (na mešati sa green field investments). bruto. geothermal energy – geotermalna energija. – globalne klimatske promene. greenfield investments – investicije u izgradnju novih postrojenja. promena neke veličine u prostoru. geothermal and heat pumps – geotermalne (toplotne) pumpe. takođe i akcija ozelenjavanja. geological/geographical information – geološke odnosno geografske informacije (o određenom prostoru). grant [grɑ nt] – n. grid [gr d] – n. geothermal power capacity – geotermalni energetski kapacitet. stepen porasta temperature sa povećanjem dubine. geotermalni. električna mreža.

bojler. ground-level ozone – prizemni ozon. harm [hɑ m] – n. sprečiti. gross national product (GNP) – bruto nacionalni proizvod. heat [hi t] – v. guidance [ ga dəns] – n. grejati. harmful [ hɑ mfəl] – adj. vođstvo. osnova. hazardous [ hæzədəs] – adj. uskladiti. zagrejati. harmonize [ hɑ məna z] – v. tlo. harness [ hɑ nis] – v. heater [ hi tə] – n. uposliti. šteta. heating [ hi t ŋ] – n.heat-resistant gross domestic product (GDP) – bruto domaći proizvod. ground-zero [ graʊnd z ərəʊ] – n. rizičan. harness financial instruments – upotrebiti finansijske instrumente. iskoristiti. hazardous substances – opasne supstance. hazard [ hæzəd] – n. uzemljenje. heat transfer – prenos toplote. ground-level [ graʊnd levəl] – adj. angažovati. heat loss – toplotni gubitak. ground-level concentration – koncentracija neke supstance u prizemnom sloju. štetan. hazardous waste – opasan otpad. ozleda. ground water – podzemna voda. heat [hi t] – n. upregnuti. kočiti. na površini zemlje. opasan. gross energy consumption – ukupna energetska potrošnja. H hamper [ hæmpə] – v. uzemljenje. heat-resistant [ hi t r z stənt] – adj. rizik. opasnost. harmful effect – štetni uticaj. prizemni. ground [graʊnd] – n. grejač. usporavati. toplota. grounding [ gra nd ŋ] – n. shock hazard – opasnost od električnog udara. centar eksplozije. harmonizovati. hazard. podloga. otporan na zagevanje. heat gain – toplotna dobit. 47 . hamper the use – sprečavati upotrebu nečega. zagrevanje.

tajfun. hydro-electricity [ ha drə lek tr siti] – n. smeštaj. – vodonična ćelija. high tension – visoki napon. hydrocapacity [ ha drə kə pæsiti] – n. hydrogen fuel cell n. hydro [ ha drə] – hidro. hydrogen (H) [ ha drəd ən] – n. koji se odnosi na vodu. hydro-electric power station – hidroelektrana. hot dry rock [ h t dra r k] – n. uragan. el. Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera. raspoložive količine vode. hydro energy – hidro energija. težak. dalekovod. konjska snaga (745. vruće podzemne stene (kao alternativni izvor energije). high voltage – visoki napon. heavy fuel oil – mazut. hydroenergetic potential – hidroenergetski potencijal. housing [ haʊz ŋ] – n. heavy metals – teški metali. herc. high [ ha ] – adv. ugljovodonik. high efficiency – visoka efikasnost. hydroelectric [ ha drə lektr k] – adj. high voltage transmission line – visokonaponski dalekovod. mnogo. skladištenje. 48 . veoma. heavy water – teška voda. hurricane [ h rikən] – n.heavy heavy [ hæv ] – adj. hidroelektrični. Hertz (Hz) [h ts] – n. hydrocarbon [ ha drə kɑ bən] – n. hydroelectric power – hidroelektrična energija. high-tension switch [ ha tenʆən sw tʆ] – visokonaponski prekidač.7 vati). vodonik. highlines [ha la nz] – n. jedinica za frekvenciju (1/sec). visoko. Helsinki 1992. horsepower (HP) [ h s paʊə] – n. energija stvorena u hidroelektrani.

inkrementalan. indigenous community – autohtona zajednica. nasip ili druga veštačka barijera. učinak. na mestu. uvozna roba. 49 . impetus [ mpitəs] – n. primeniti. implementation of requirements – primena uslova. prirodnom ili prvobitnom mestu. podsticaj. indigenous renewable energy sources – sopstveni obnovljivi izvori energije. uređaj (peć) za sagorevanje. implement [ mpləment] – v. incremental costs – rastući troškovi. sagorevanje. postepen. environmental impact assessment – procena uticaja na životnu sredinu.Industrial Accidents Convention I illumination [ lu mi ne ʆən] – n. in-situ gasification – pretvaranje uglja u sintetički gas na nalazištu. incinerator [ n s nəre tə] – n. implementation [ mpləmen te ʆən] – n. količina vode koju drži brana. autohtoni. podsticaj. rasveta. sprovođenje. Helsiniki 1992. incineration [ n s nə re ʆən] – n. rules of implementation – pravila implementacije. stimulans. impact [ mpækt] – n. implementacija. starosedelački. izvršenje. uvoz. in-situ combustion – sagorevanje na licu mesta. trenutno aktivni (službenik). primena. indigenous [ n d d inəs] – adj. sudar. indigenous energy resources – sopstveni energetski resursi (jedne zemlje). incentive [ n sent v] – n. proper implementation – ispravna implementacija. kontrolisano spaljivanje. na svom uobičajenom. udar. in situ [ n s tju ] – adv. implementirati. uticaj. impoundment [impaundmənt] – n. implementation of reform – primena reforme. na funkciji. osvetljenje. incumbent [ n k mbənt] – adj. delovanje. domaći. import [ mp t] – n. incremental [ ŋkrə mentl] – adj. implementation of agreement – primena sporazuma. Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata.

zapaljiv. interalia [ ntər e liə] – adv. interferencija. instalacija. interchange [ ntətʆe nd ] – n. dogovor između međusobno povezanih strana. interference with the climate system – uticaj na klimatski sistem. inicijativa. materials with low intrinsic energy content – materijali sa niskim energetskim sadržajem. install [ n st l] – v. insulate [ nsjəle t] – v. interference [ ntə f ərəns] – n. uvođenje. bitan. intrinsic [ n tr ns k] – adj. interrestrial ecosystem – zemaljski ekosistem. postrojenje. inphase [ nfe z] – n. infrared radiation – infracrveno zračenje. infracrven. interim report – privremeni izveštaj. inflammable [ n flæməbəl] – adj. instalirati. na mahove. interrestrial [ ntətə restriəl] – adj. unutrašnji. insulation [ nsjə le ʆən] – n. isprekidan. infrastruktura. initiative [ n ʆət v] – n. privremeni. international [ ntə næʆənəl] – adj. urođen. izolacija. international supply and demand – međunarodna ponuda i tražnja. poreklom sa zemlje. internacionalni. interdependence [ ntəd pendəns] – n. razmena. izolovati.inexhaustible inexhaustible [ in g z stibl] – adj. međusobna povezanost. infrastructure [ nfrə str ktʆə] – n. međunarodni. količina sunčevog zračenja po jedinici površine. internal [ n t nl] – adj. installation [ nstə le ʆən] – n. zemaljski. uređaj. insolacija. međusobno zavisan. accross-the-board initiative – inicijativa koja uključuje više partnera (zemalja). pravi. koja prevazilazi granice jedne oblasti. installed capacity [ n st ld kə pæsəti] – n. provizoran. 50 . fazno slaganje. neiscrpan. internal market – unutrašnje tržište. mešanje. interim [ ntər m] – adj. interconnection (electric utility) [ ntəkə nekʆən] – n. umreženost elektromreža. koji se ne može potrošiti. međuzavisnost. intermittent [ ntə m tənt] – n. instaliranje. instalisani kapacitet. insolation [ nsjə le ʆən] – n. infrared (IR) [ nfrəred] – adj. postaviti. unutrašnji. izlaganje sunčevom zračenju. istofaznost. interdependent [ ntəd pendənt] – adj. između ostalog.

K kerosene [ kerəsi n] – n. 51 . joint operations – zajedničko delovanje.Kyoto Protocol investment [ n vestmənt] – n. tehnička veština. preduzeće nastalo zajedničkim ulaganjem. IPPC – integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja. produkt. jonizujući. raskrsnica. beyond ones jurisdiction – izvan nečije nadležnosti. kilovat. joint efforts – združeni napori. spoj. znanje. tema za raspravu. issue [ ʆu ] – n. spajanje vodova. jurisdikcija. zajednički. ionising radiation – jonizujuće zračenje. zajednički poduhvat. ulaganje. investment framework – invensticioni okvir. zglob. Kyoto Protocol – Kjoto protokol uz Okvirnu konvenciju UN o klimatskim promenama (Kjoto. državna jurisdikcija. ionising [ aiənaiz ŋ] – adj. pitanje. knock-on effect [ n k n fekt] – n. know-how [ nəʊhaʊ] – n. junction [ d ŋkʆən] – n. joint policies – zajedničke politike. mesto spajanja ili grananja. kilovat-čas. joint investment – zajednička investicija. kilowatt-hour per capita – kilovat-čas po glavi stanovnika. joint action – zajedničke aktivnosti. lančani efekat. kilowatt (kW) [ kiləʊ w t] – n. kilowatt-hour (kWh) [ kiləʊw t aʊə] – n. čvor. jurisdiction [ d ʊəris d kʆən] – n. problem. joint declaration – zajednička izjava. nadležnost. kerozin. 1997). jedinica za merenje snage (1000 vati). national jurisdiction – nacionalna. investicija. J joint [d nt] – adj. joint venture – zajedničko ulaganje.

layer [ le ə] – n. tlo. odvod. nestašica. manjak. zemlja. legitimate [lə d t mət] – adj. zemljom okruženi prostor. lag [læg] – n. prostor za deponovanje čvrstog otpada ili drugog materijala koji se prekriva zemljom. kašnjenje. nezaptiven. mesto gubitaka. koji se odnosi na donošenje zakona. level of nuclear safety – nivo nuklearne bezbednosti. leakage [ li k d ] – n. leakage current – odvodna struja. landscape [ lændske p] – n. 52 . benzin koji sadrži tertraetil olovo. nadzemni vod. dozvoljen. olovo. (zemlja) koja ne izlazi na more. legislative proposal – zakonodavni predlog. landfill site – lokacija deponije. lapsed time [ læpst taim] – n. land [ lænd] – n.lack L lack [læk] – n. hermetički. lagging [ læg ŋ] – n. sloj. koji propušta. curenje. niski napon. opravdan. landfill [ lændf l] – n. energy landscape – raspored energetskih resursa na prostoru. legislative [ led islət v] – adj. leakproof [ li kpru f] – adj. low level – niski nivo. okolina. pejzaž. proteklo vreme. landline [ lændlain] – n. lay off [ le f] – v. lead [led] – n. deponija. level of emergency reserves – nivo rezervi za slučaj vanrednih situacija. zaostatak. otpustiti. level [ levəl] – n. kašnjenje. level sense – ispitivanje napona. nedostatak. nivo. leaky [ li ki] – adj. predeo. dalekovod. zakonodavni. landfill gas – gas dobijen iz deponije prekrivene zemljom. stepen. landlocked [ lændl kt] – adj. landfill gas generator – generator koji radi na gas iz deponije. oblaganje izolacijom. leaded gasoline [ ledid gæsəli n] – n. legislative measure – zakonodavna mera. zaptiven. legitiman.

line-to-line – dodirivanje provodnika. life-cycle cost – troškovi životnog ciklusa. predisponiran. lakovodni reaktor. something is liable to occur – nešto će se verovatno dogoditi. osvetljenje. lightning [ la tn ŋ] – n. long haul land line – dalekovod. munja. line current – linijska struja. life cycle [laif saikl] – n. odgovoran. light output – emisija svetla. light cell – fotoćelija. radni vek. lightning rod – gromobran. tečni. obaveza. trajanje. u tečnom stanju. dužnost. life [laif] – n. light-water reactor – reaktor na običnu vodu. line voltage – napon mreže. liquefied natural gas – tečni prirodni gas. lightning-proof – obezbeđen od udara groma. liable [ la əbəl] – adj. vek. lampa. pasiva. line [lain] – n. life test – test trajnosti. lignite [ l gna t] – n. život. liquefied [ l kwifaid] – adj. provodnik. novčane obaveze. lignit. liable to duty – koji podleže carini. 53 . odgovornost. vod. životni ciklus. line-to-ground – odvod uzemljenja. lightning arrestor – gromobran. podložan. line cord – linijski kabl. lagan. izravnavanje. mrki ugalj. lightguide [ laitga d] – n. light [lait] – adj. obavezan. izvor svetla. linija. liabilities – dugovanja. svetlovod. izložen nečemu. lighting [ la t ŋ] – n. physical life – tehnički. line binder post – tačka električnog priključka. gubitak u mrežnom prenosu. peglanje napona. podložnost. ograničen. liability [ la ə b liti] – n. lightning conductor – gromobranski odvodnik. svetlost. life expectancy – vek trajanja. light [lait] – n. slabosti. redak. line loss [lain l s] – n.liquefied natural gas leveling [ levəl ŋ] – n. life cycle assessment – procena životnog ciklusa. limited [ l mitid] – adj. sklon. dužan (da plati nešto).

liquid biofuel – tečno biogorivo. low carbon technology – tehnologija sa niskim sadržajem ugljenika. platežnost. ležište. lubricating oil – ulje za podmazivanje. gubitak. 54 . liquidity [l kw diti] – n. slabo. osvetljenost. liquidity on gas and electricity markets – likvidnost na tržištu gasa i el. low-carbon energy sources – energetski resursi sa niskim sadržajem ugljenika. losses – električna energija ili kapacitet koji je potrošen u normalnom funkcionisanju energetskog sistema. likvidnost. lode [ləʊd] – n. loan subsidy – dotacija. loss [l s] – n. live [laiv] – adj. longhole [ l ŋhəul] – n. low-sulphur liquid fuels – tečna goriva sa niskim procentom sumpora. tečan. liquid gas – tečni gas. low-emission – slabo zračenje. LPG (liquid propane gas) [el pi d i ] – n. emisija niske koncentracije. duboka bušotina. live wire – provodnik pod naponom. jedinica svetlosnog fluksa. long-distance [ l ŋ distəns] – adj. jedinica osvetljenosti. tečni propan. lumen (lm) [ lu mən] – n. loan [ləʊn] – n. mazivo. fazni provodnik. gubici u prenošenju i distribuciji energije. long-distance network – dalekovodna mreža. na daljinu. low-lying coastal country – zemlja sa niskim priobaljem. pod naponom. long distance power supply – prenošenje energije na velike daljine. low [ ləʊ] – adj. low-lying country – zemlja sa niskom nadmorskom visinom. long-term [ l ŋ t m] – adj. zajam. izolovana žica. lux (lx) [l ks] – n. line losses – mrežni gubici. luminance [ lu minəns] – n. long-term plan – dugoročni plan. depozit.liquid liquid [ l kwid] – adj. dalekovodni. lubricant [ lu br kənt] – n. nisko. low-emission vehicles – vozila koja ispuštaju male količine štetnih materija. energije. dugoročan. subvencija. novčana pomoć. malo.

55 . metar. market based price – tržišna cena. meter [ mi tə] – n. cena na konkurentnom tržištu. mitigation [ m ti ge ʆən] – n. živa (metal). moisture [ m stʆə] – n. održavanje. market replication – uvećavanje. loša funkcija. metan. mercury (Hg) [ m kjəri] – n. stajsko đubrivo. ovlašćenje. olakšati. manure [mə njʊə] – n. methane [ mi θe n] – n. proširenje tržišta. measuring [ me ər ŋ] – n. metre. punomoć. mitigating circumstances – olakšavajuće okolnosti. metil alkohol. krah tržišta (berze). merni uređaj (strujomer). marsh gas [mɑ ʆ gæs] – n. vlaga. izdržavanje. home market – domaće tržište. malfunction [mæl f ŋkʆən] – n. merit [ merit] – n. market [ mɑ kit] – n. manifold [ mænifəʊld] – adj. artificial manure – veštačko đubrivo. metal waste [ metl we st] – n. ispitivanje. minimize [ m nima z] – v. megawatt hour (MWh) [ megəw t aʊə] – n. mandat.moisture M maintenance [ me ntənəns] – n. market opening – otvaranje tržišta. maintenance of equipment – održavanje opreme. minimizirati. marine ecosystem [mə ri n i kəʊ s stəm] – n. osvajanje novog tržišta. ublažiti. prednost. mitigate [ m tige t] – v. methanol [ meθən l] – n. vlažnost. merenje. tržište. zasluga. otkaz. metanol. umanjiti. manure application – primena đubriva. meantime [ mi nta m] – n. methane emissions – emisije metana. metalni otpad. mandate [ mænde t] – n. močvarni gas. ublažavanje. višestruki. morski ekosistem. močvarni gas. market failure – propast. market price – tržišna cena. manifold options – višestruke mogućnosti. propadanje. megavat čas. međuvreme.

56 . municipal solid waste (MSW) – gradski čvrsti otpad. uprava grada. kontrola. natural gas – prirodni gas.monitor monitor [ m n tə] – n. natural resources – prirodni resursi. prirodni. national [ næʆənəl] – adj. koji se odnosi na prirodu. negotiation [n gəʊʆi e ʆən] – n. koji se odnosi na opštinu ili opštinske vlasti. network [ netw k] – n. N naphtha [ næfθə] – n. prirodna bogatstva. multilateral [ m lt lætərəl] – adj. nemar. kontrola napretka. national energy regulator – državna institucija nadležna za regulaciju u oblasti energetike. mreža. multilateral agreement – višestrani sporazum. praćenje. nepažnja. nacionalni. multilateral mechanism – multilateralni mehanizam. nadzirati. nadzor. monopol. natural law – prirodno pravo. nužnost. neminovnost. monitoring progress – praćenje. državni. umrežavanje. opštinska uprava. multilateral treaty – višestrani ugovor. natural gasoline – prirodni benzin. indikator. national annual emissions – godišnje emisije (štetnih gasova) jedne države. neglect [n glekt] – n. monitoring [ m n tər ŋ] – n. monitoring. necessity [nə sesəti] – n. nafta. natural [ nætʆərəl] – adj. monopoly [mə n pəli] – n. municipal sewage – gradska kanalizacija. 1987. monitor. Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač. national grid operator – institucija ovlašćena za upravljenje elektromrežom na nivou države. pregovaranje. primarni benzin. natural uranium resources – prirodni resursi uranijuma. monitor [ m n tə] – v. opštinski. multilateralni. municipality [mju n si pæliti] – n. splet. municipal [mju n sipəl] – adj. kontrolni uređaj.

fer. nestandardni. neprovodljiv. nominalni. koji se ne obnavlja. non-nuclear energy [ n n nju kliə enəd i] – n. neinduktivni. nonconventional [ n nkən venʆənəl] – adj. nefunkcionalan. neobnovljiv. nazivni. azot. network operator – operater mreže. non-renewable energy resources – neobnovljivi izvori energije. neprovodljiv. noise level – nivo buke. nekomercijalan. nereaktivan. nonconductive [ n nkən d ktiv] – adj. network access – pristup mreži. neuništiv. galama. nondestructive [ n nd str kt v] – adj. mrežni operater. non-discriminatory network access – ravnopravan pristup mreži. nominal voltage – nazivni napon. nesagoriv. noncommercial [ n nkə m ʆəl] – adj. nitrogen (N) [ na trəd ən] – n. non-renewable [ n n r nju əbəl] – adj. neutralizacija. neutralisation [ nju trəla ze ʆən] – n. 57 . buka. network capacity – kapacitet mreže. bezkontaktni. nerazoriv. koji ne stari. non-energy crops [ n n enəd i kr ps] – n. nonreactive [ n nri ækt v] – adj. noise pollution – zagađenje bukom. objektivan. nitrogen oxide (NOx) – sve vrste azotnih oksida. nekonvencionalni. nonfunctional [ n n f ŋkʆənəl] – adj. nevladino telo.nonsparking district heating/cooling network – lokalna mreža za grejanje/rashlađivanje. nevarnični. noise [n z] – n. nonageing [ n n e d ŋ] – adj. nenuklearna energija. nezapaljiv. noncombustable [ n nkəm b stibəl] – adj. poništavanje. noncontact [ n n k ntækt] – adj. nominal [ n minəl] – adj. nediskriminišući. non-governmental body [ n n g və mentl b di] – n. noise abatement – smanjivanje buke. non-discriminatory [ n n d skr minətəri] – adj. nonsparking [ n n spɑ kiŋ] – adj. nonflamammble [ n n flæməbəl] – adj. biljne kulture koje se ne mogu koristiti za proizvodnju energije. nonconducting [ n nkən d ktiŋ] – adj. noninductive [ n n n d kt v] – adj.

ocean [ əʊʆən] – n. oil consumption – potrošnja nafte. octane [ kte n] – n. oil pipe-line – naftovod. oil reserves – zalihe nafte. obsolete [ bsəli t] – adj. naročito. ocean thermal energy – termalna energija okeana. oil company – naftna kompanija. paziti na nešto. desiti se. obstruction [əb str kʆən] – n. 58 . zastareo. nuklearni. saopštenje. oil demand – potražnja za naftom. nuclear waste – nuklearni otpad. posmatrati. nuclear energy – nuklearna energija. notification [ nəʊtifi ke ʆən] – n. ocean currents – morske struje. suvišan. no-voltage [nəʊ vəʊlt d ] – n. opstrukcija. oil tanker – naftni tanker. nuclear power – nuklearna energija. occur [ə k ] – v. nuclear safety – nuklearna bezbednost. nafta. off-shore company – ofšor kompanija. dogoditi se. neupotrebljiv.notably notably [ nəʊtəbli] – adv. nuclear [ nju kliə] – adj. ulje. posebno. sigurnost. oil consuming/producing countries – zemlje proizvođači/potrošači nafte. notifikacija. offshore [ f ʆ ] – adv. van linije obale. nuclear fission – nuklearna fisija. smetnja. NOx – grupni naziv za azotove okside. nulti napon. okean. O observe [əb z v] – v. oktan. nuclear accident – nuklearni akcident. nuclear fuel – nuklearno gorivo. oil [oil] – n. dalje od matične obale (države). off-shore wind – vetar koji dolaze sa mora. oktanski broj. prepreka. nuclear installation – nuklearno postrojenje.

vegetable oil – biljno ulje. opremanje. overcharge [ əʊvə tʆɑ d ] – n. outbreak [ aʊtbre k] – n. savladati. optimizovati. outsourcing [ aʊt s s ŋ] – n. outlet [ aʊtlet] – n. out of balance – neuravnotežen. operable [ pərəbəl] – adj. Outer Continental Shelf [ aʊtə k nt nentl ʆelf] – n. opaque [əʊ pe k] – adj. organic matter [ gæn k mætə] – n. ispust. outbound [ aʊtbaʊnd] – adj. operational [ pə re ʆənəl] – adj. origin [ə r d in] – n. nadjačati. optimize [ ptima z] – v. troškovi rada. out of order – van upotrebe. overage [əʊvə e d ] – adj. izvor. neprovidan. prep. omnipresent [ mn prezənt] – adj. operativan. outdoor [ aʊt d ] – adj. over voltage – previsok napon. epikontinentalni pojas. prevladati. organska materija. izlaz. ishodište. zastareo. poreklo. pretegnuti. prep. preplatiti. rezultat. Organization for Securtiy and Co-operation in Europe (OSCE) – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). spoljno saradništvo. overburden [ əʊvə b dn] – n. troškovi eksploatacije. utičnica. outfit [ aʊtf t] – n. svuda prisutni. izlazni. posledica. ishod. prestareo. izbijanje. outcome [ aʊtk m] – n. spoljni. mesto za istovar nafte. proces koji je u toku. radni. oprema. 59 . prekid snabdevanja električnom energijom.overcome oil terminal – naftni terminal.. outage [ aʊt d ] – n. out [aʊt] – adv. neproziran. izvršavanje posla sa udaljene lokacije.. preko. izlazni rezultat. izvan. outweigh [aʊt we ] – v. otvor. izlazni. over [ əʊvə] – adv. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj. preopterećenje. početak. preopterećenje. prevagnuti. spoljašni. sveprisutni. iznad. overcome [ əʊvə k m] – v. društvo. output [ aʊtpʊt] – n. van. over capacity – prekoračenje kapaciteta. operating expenses [ pəre t ŋ k spensiz] – n. ongoing process [ n gəʊ ŋ prəʊses] – n. OPEC – Organizacija zemalja izvoznica nafte.

vrh. ozone (O3) [ əʊzəʊn] – n. vazdušni vod. prekomerna proizvodnja. overheat [ əʊvə hi t] – v. preceniti. overproduciton [ əʊvəprə d kʆən] – n.– strujno preopterećenje. prekomerna doza. oksigenacija. kiseonik. pitanje). prelivna brana. ozon. prekomerna potrošnja. najveća potražnja el. 1985. passive solar energy – pasivna solarna energija. overgeneration [ əʊvə d enə re ʆən] – n. napon veći od proračunatog. peak demand [ pi k d mɑ nd] – n. overdose [ əʊvədəʊs] – n.overconsumption overconsumption [ əʊvəkən s mpʆən] – n. peak [pi k] – n. peak load [ pi k ləʊd] – n. maksimum. oxygen (O) [ ks d ən] – n. tj. overcurrent [ əʊvə k rənt] – n. Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. preopterećenje. passive [ pæs v] – adj. overhead line [ əʊvə hed la n] – n. P particulate matter (PM) [pə tikjulet mætə] – n. passive solar system – pasivni sistem za solarno grejanje. oxygenation [ ks d ə ne ʆən] – n. vršna potražnja (energije). nadzemni. ozone depletion – oštećenje (smanjenje) ozonskog omotača. pasivan. overload [ əʊvə ləʊd] – n. overestimate [ əʊvər est me t] – v. određeni slučaj. ozone layer – ozonski sloj. energije u određenom vremenskom periodu. ozone depleting substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač. overconsumption of electricity – prekomerna potrošnja struje. overfall weir [ əʊvə f l w ə] – n. nepokretan. neaktivan. 60 . vršno opterećenje. overrating voltage [ əʊvə re t ŋ vəʊlt d ] – n. Beč. pregrejati. direktna toplotna i svetlosna energija sunca. passive cooling techniques – pasivne tehnike hlađenja. prekomerna proizvodnja. overground [ əʊvəgraʊnd] – adj.

petrohemijski. penal provisions – kaznene odredbe. fotovoltni. permissible consumption – dozvoljena potrošnja. krivični. permissible [pə m sibəl] – adj. petrochemical [ petrəʊ kem kəl] – adj. energije tokom perioda maksimalnog opterećenja mreže. probni period. benzin. performansa. measures taken pursuant to convention – preduzete mere u skladu sa konvencijom. photovoltaic (PV) [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. kazneni. persuant (to) [pə sju ənt] – adj. petrol [ petrəl] – n. fotoćelija. dozvoljen. phase out – postupno izbaciti iz. osvojiti. radni učinak. work permit – radna dozvola. penetrate [ penətre t] – v. stupanj. physical environment [ f z kəl n va rənmənt] – n. petrol-fuelled engine [ petrəl fju əld end in] – n. trajan. motor na benzin. periodičan. koji je u skladu sa. permit [ pə m t] – n.pilot phase peak load power plant – el. povremen. pilot [ pa lət] – adj. dozvola. pilot phase – pilot faza. solar photovoltaics – solarna fotoćelija. oslonac. periodic refinement – periodično prečišćavanje. persistant organic pollutants (POPs) – postojane ogranske zagađujuće supstance. persistance [pə s stəns] – n. period. permanent [ p mənənt] – adj. 61 . koji sledi iz. stalan. kazna. phase [fe z] – n. dozvola. fizičko okruženje. penetrate a new market – prodreti (ući) na novo tržište. radni režim. performance [pə f məns] – n. centrala koja se koristi za proizvodnju dodatne el. faza. photocell [fəʊtəʊ sel] – n. phasing control [ fe ziŋ kən trəʊl] – n. potpora. pH [pi e tʆ] – pH vrednost. pillar [ p lə] – n. permission [pə m ʆən] – n. penal [ pi nl] – adj. istrajan. stub. rok. mera kiselosti. pilot. periodic [ p əri d k] – adj. regulacija faze. penalty [ penlti] – n. prodreti. persistant [pə s stət] – adj. probni. postojanost. period [ p əriəd] – n.

power up – staviti pod napon. potential radiological hazard – potencijalni radiološki rizik. industrial plant – industrijsko postrojenje. stub. power [ paʊə] – n. energana. kišni. pipe-line [ pa p-la n] – n. postpone [pəʊs pəʊn] – v. snaga. utikač. cenrala na vetar. population [ p pjə le ʆən] – n. power system – elektroenergetski sistem. high urban atmosphere pollution – visoko aerozagađenje u gradskoj sredini. cevovod. biljka. single polarity – jednosmerni napon. hydropower plant – hidrocentrala. cev. cevovod. postrojenje. potential [pə tenʆəl] – adj. power outage – nestanak električne energije. wind power plant – el. potencijalan. postrojenje. power plant – električna centrala. pipe [pa p] – n. pluvial [ plu viəl] – adj. pollution [pə lu ʆən] – n. power transformer – mrežni transformator. have the power to take decisions – biti ovlašćen za donošenje odluka. zagađenje. kišovit. power pool – dva ili više povezanih proizvođača električne energije. položaj.pilot project pilot project – pilot projekat. moć. bandera. sonda. plant [plɑ nt] – n. pomeriti (u smislu vremena). napojna jedinica. uključiti. biljka. broj stanovnika. power control – razdelnik napajanja. naseljenost. power authorities – tela koja imaju javna ovlašćenja u oblasti energetike. pogon. post [pəʊst] – n. polarity [pə læriti] – n. čep. moguć. mašinerija. odložiti. plug [pl g] – n. overpopulation – prenaseljenost. elektrana. post [pəʊst] – nakon. funkcija. within ones powers and competencies – u granicama nečijih moći i nadležnosti. 62 . fabrika. power supply – snabdevanje električnom energijom. odgoditi. plant [plɑ nt] – n. gasovod. power failure – nestanak električne energije. polaritet. policy range [ p lisi re nd ] – obuhvat politike delovanja.

preheating [pr hi t ŋ] – n. probability [ pr bə b ləti] – n. pressurized water reactor – reaktor sa vodom pod pritiskom. proposal [prə pəʊzəl] – n. preduprediti. prefabrikacija. verovatnoća. taloženje. predictability [pr d ktə b liti] – n. aktivnosti. preliminarna studija izvodljivosti. propane [ prəʊpe n] – n. prefabricated [pri fæbr ke tid] – adj. mere opreza. predgrevanje. propagate [ pr pəge t] – v. public procurement – javna nabavka.project proposal precautionary measures [pr k ʆənəri me əz] – n. širiti se. production [prə d kʆən] – n. sklon nečemu. prognoza. prohibitive costs – preterana cena. procurement [prə kjʊəmənt] – n. zabrana. obrada. proizvodnja. koji se može očekivati. razmnožavati se. prone (to) [prəʊn] – adj. pressure [ preʆə] – n. prepaid [pr pe d] – adj. zabraniti. atmosferske padavine. project [ pr d ekt] – n. priprema. prerada. prohibicija. precipitation [prə s pi te ʆən] – n. očekivani investicioni okvir. predlog. preservation [ prezə ve ʆən] – n. prediction [pr d kʆən] – n. propellant [prə pelənt] – n. predvidljivost. prohibition of operation – zabrana operacije. očekivanost. prefabrication [pri fæbr ke ʆən] – n. pre-feasibility study [pr fi zi b liti st di] – n. predviđanje. raketno gorivo. nabavka. gas koji se koristi u sprej-bocama ili bocama pod pritiskom za raspršivanje. predictable investment framework – predvidljiv. 63 . stvaranje. predviđanje. predvidljiv. processing [ prəʊses ŋ] – n. unapred plaćen. prognosis [pr g nəʊsis] – n. podložan nečemu. prevent [pr vent] – v. preparation [ prepə re ʆən] – n. prethodni postupak. propan gas. prohibition [ prəʊh b ʆən] – n. rasprostirati se. prohibit [prə h bit] – v. projekat. sprečiti. prognoza. ponuda. prethodna obrada. project proposal – predlog projekta. očuvanje. producer nation [prə dju sə ne ʆən] – n. predictable [pr d ktəbəl] – adj. montažni. država proizvođač. pritisak. pretreatment [pr tri tmənt] – n.

propose propose [prə pəʊz] – v. PV. pumpanje. crpljenje. pretvoriti u prah. pumping [ p mp ŋ] – n. public awareness – javna svest. obezbediti. make public – obznaniti. isporučilac. public health – javno zdravlje. impuls. PV cell. PV roof and facade campaign – kampanja za korišćenje krovova i fasada za montažu fotonaponskih panela. pumped hydro electric storage – reverzibilna hidroelektrana. dobaviti. provider [prə va də] – n. public [ p bl k] – n. staviti na diskusiju. piroliza. photovoltaic cell – fotovoltažna ćelija. pumper [ p mpə] – n. crpsti. protectionism [prə tekʆən zəm] – n. pump [p mp] – v. crpljenje. public participation – učešće javnosti. 64 . pulse [p ls] – n. protection [prə tekʆən] – n. provajder. public authority – javna vlast. pulp [p lp] – n. public concerned – zainteresovana javnost. provide [prə va d] – v. opšti. public service – javna ili državna služba. pyrolysis [p r l s s] – n. kaša. protokol. pribaviti. javnost. crpka. protection measures – mere zaštite. izneti plan. puls. pumpage [ p mp d ] – n. public hearing – javna rasprava. purification [ pjʊərifi ke ʆən] – n. pumpanje. fotovoltažni. protocol [ prəʊtək l] – n. javnost koje se nešto tiče. ispumpavanje. kupiti. količina ispumpane tečnosti. pumpati. fotoćelija. razglasiti. pumpa. isporučiti. javni. blizina. proximity [pr k s m ti] – n. pump [p mp] – n. zaštita. photovoltaic [ fəʊtəʊ vəʊl taik] – adj. public [ p bl k] – adj. prečišćavanje. pumpdown [ p mpdaʊn] – n. purchase [ p tʆəs] – v. public security – javna bezbednost. pulverise [p lvəra z] – v. naftni izvor sa pumpom. pulpa. svest javnosti. nabaviti. obezbeđenje. predložiti. protekcionizam. propose amendment – predložiti amandman. snabdevač.

svojstvo. u vezi sa zračenjem. quantity [ kw ntiti] – n. rapid [ ræpid] – adj. nivo. radiation [ re di e ʆən] – n. omer. averge daily rate of consumption – prosečna dnevna stopa potrošnje. radiological emergency – radiološka opasnost. kvantitet. range [re nd ] – n. air quality – kvalitet vazduha. 65 . količina. razređivanje. rainwater [ re nw tə] – n. u vezi radioaktivnosti. kišnica. radiological consequences – radiološke posledice. zrakast. radioactive waste management – upravljanje radioaktivnim otpadom. quality [ kw liti] – n. radiological [re diə l d ikəl] – adj. radon (prirodni radioaktivni gas). radiation protection – zaštita od radioaktivnog zračenja. rate [re t] – n. brz. radioaktivan. rarefaction [reə fækʆən] – n. radioactive [ re diəʊ ækt v] – adj. daljina. osposobljeno osoblje. quality standard – standard kvaliteta.averge daily rate of consumption Q qualified staff [ kw l fa d stɑ f] – n. fuel quality – kvalitet goriva. ionizing radiation – jonizujuće zračenje. rata. kvalitet. brzina. quality assurance – obezbeđivanje kvaliteta. radiološki. environmental quality – kvalitet životne sredine. radijalni. opseg. radon (Rn) [ re d n] – n. stopa. domet. raspon. rail tank car [ re l tæŋk kɑ ] – n. radial stacker – radilano odlaganje. rainfall [ re nf l] – n. železnički vagon-cisterna. zračenje. radijacija. R radial [ re diəl] – adj. količina kišnih padavina. isijavanje.

receptive [r sept v] – adj. recirculate [ri s kjəle t] – v. nanovo istaći. reakcija. put on rating – rangirati. rechargeable [ ri tʆɑ d əbəl] – adj. procenjeni. record [ rek d] – n.rated rated [ re tid] – adj. primalac. reconversion [ rikən v ʆən] – n. razuman. recirkulisati. podnošljiv. reactor core – reaktorsko jezgro. nominalni. prihvatljiv. reaktivirati. on a reciprocal basis – na uzajamnoj osnovi. ponovo spojiti. uzajaman. stvarna cena. gajiti (životinje). nazivni. reciprocal [r s prəkəl] – adj. reafirmisati. reallocation [ri ælə ke ʆən] – n. rated frequency – nominalna frekvencija. rejting. ostvarivanje. rating [ re t ŋ] – n. rated current – nazivna struja. ratification [ ræt f ke ʆən] – n. punjiv. beleška. raw material – sirovina. podizati. real cost [ji ld] – n. reaction [ri ækʆən] – n. reactive [ri ækt v] – adj. recipročan. reasonable [ ri zənəbəl] – adj. ponovo puniti. obostran. potvrditi. reactivate [ri ækt veit] – v. sposoban da prima. 66 . potvrđivanje. rear [r ə] – v. ponovo aktivirati. reaffirm [ ri ə f m] – v. system for intensive rearing – sistem za intenzivno uzgajanje. povratna sprega. realisation [ r əla ze ʆən] – n. rated capacity – nominalno opterećenje. reconstruction [ ri kən str kʆən] – n. rekonstrukcija. opozvati. ocena. zapis. samouključenje. smislen. prijem. realni troškovi. akumulatorski. recall [r k l] – v. ponovno uključenje. preobražaj. raw [r ] – adj. bez primesa. obnavljanje. reactor [ri æktə] – n. ispunjavanje. rang. recipijent. prisetiti se. realizacija. reconnect [rikə nekt] – prespojiti. procena vrednosti. čist. reaktivan. reception [r sepʆən] – n. uzgajati (biljke). koji prima. ratifikacija. vratiti. rated load – nominalno opterećenje. raw fuel – prirodno (neprerađeno) gorivo. sirov. ponovna konverzija. recharge [ ri tʆɑ d ] – v. reclosure [ri kləʊ ə] – n. recepient [r s piənt] – n. reaktor. rated voltage – nazivni napon. preraspodela.

odnositi se (na). refrigerant [r fr d ərənt] – n. recikliranje. regeneracija. obnoviti. reduce [r dju s] – v. 67 . cost recovery – povraćaj troškova. obnoviti. redundancija. refurbish [ ri f b ʆ] – v. standard. pažnja. regardless – nezavisno od. region [ ri d ən] – n. povratiti. povraćaj. višak radne snage. regenerisati. refinery feedstocks – materijal za preradu u rafineriji. prečišćavanje. oporaviti. reference data – referentni podaci. dopuniti. refuel [ ri fjʊəl] – v. region. sredstvo za hlađenje. bez obzira na. redukcija. referenca. refinement [r fa nmənt] – n. terms of reference (ToR) – opšti opis poslova i zadataka. re-emit [r m t] – v. ponovo uspostaviti. regard [r gɑ d] – n. reduction [r d kʆən] – n. reemitovati. smanjenje. preraditi. recycling [ri sa kl ŋ] – n. recovery time – vreme oporavka (sistema). reference [ refərəns] – n. popraviti. refining company/industry – komanija/industrija koja se bavi rafinisanjem nafte. refer (to) [r f ] – v. refinery [r fa nəri] – n. regional [ ri d ənəl] – adj. postrojenje za reciklažu. recovered energy – ponovo iskorišćena energija. ponovo napuniti gorivo. preporuka. prečistiti. preraditi. projektni zadatak. etalon. recuperate [r kju pəre t] – v. poboljšavanje. regionalni. pozivanje (na). efforts refering to – napori usmereni na. oporavak. rectify [ rektifa ] – v. popraviti. redundancy [r d ndənsi] – n. reference point – referentna tačka. obnoviti. regenerate [r d enəre t] – v. obzir. umanjiti. with regard to – u vezi sa. rafiniranje. with reference to – u vezi sa. rafinerija. reciklaža. reference book – priručnik.regional recover [r k və] – v. recycler [ri sa klər] – n. smanjiti. recovery [r k vəri] – n. ispraviti. rezerva. refine [r fa n] – v. višak. rafinisati.

ponovo grejati. energija dobijena iz obnovljivih izvora (tretira se različito od »klasično« proizvedene el. renewable energy implementation – primena energije dobijene iz obnovljivih izvora. renewable [r nju əbəl] – adj. razrešenje. rehabilitate [ ri hə b l te t] – v. daljinski. osloboditi. reguliše. release [r li s] – v. reinforced concrete – armirani beton. reiterate [ri təre t] – v. onaj koji donosi regulativu. remedijacija. remove [r mu v] – v. remediation [ri mi di e ʆən] – n. udaljen. regulatory [ regjə le təri] – adj. release reduction measures – mere za smanjenje ispuštanja određenih materija. regulatory framework – pravni okvir. pustiti. reliability [r la ə b liti] – n. oporavak. ukloniti. olakšanje. renewable energy sector – sektor obnovljivih izvora energije. energije). reliance (on) [r la əns] – n. renewable energy resources (RES) n. propisuje. – obnovljivi izvori energije. regulativa. release [r li s] – n. relief valve – odušni ventil. pojačati. zavisnost od. oslobađanje. ispustiti u atmosferu. pravilnik. pouzdan. odstraniti. Renewable Energy Certificate – sertifikat kojim se potvrđuje da je el. regulator. renewable forms of energy – obnovljivi vidovi energije. reliable [r la əbəl] – adj. otpustiti sa dužnosti. rasterećenje. reinforce [ ri in f s] – v. regulation [ regjə le ʆən] – n. remote [r məʊt] – adj. regulator [ regjəle tə] – n. 68 . remote sensing – daljinska detekcija. koji uređuje. energija dobijena iz obnovljivih izvora. release of substances – ispuštanje supstanci. reheat [ ri hi t] – v. ispuštanje. podvući. na daljinu.subregional subregional – podregionalni. objaviti (zvanično) vest ili informacije. relief [r li f] – n. pouzdanost. naglasiti. zakonodavac. oslanjanje na. ručica ili dugme za otpuštanje. renewable energy technologies – tehnologije koje se primenjuju u iskorišćavanju obnovljivih izvora energije. subregional level – podregionalni nivo. sanirati. obnovljiv. reljef. dogrejati. renewable energy – obnovljiva energija. ojačati.

residue [ rezidju ] – n. tržište na kome se el. restoration [ restə re ʆən] – n. reagovati. otpornost. resistance [r z stəns] – n. odazvati se. svojina. residual [r z d uəl] – adj. respond [r sp nd] – v. uslovi. istraživanje. resonance [ rezənəns] – n. reziduum. ponovo preraditi. retrofitting [ retrəʊ f t ŋ] – n. rescue [ reskju ] – v. merodavan. research [r s tʆ] – n. repair [r peə] – v. zamenjiv. otpornik. rezonanca. otpor. requirement [r kwa əmənt] – n. izveštavanje. talog. grupni naziv za obnovljive izvore energije. resident [ rezidənt] – adj. uslov. insoluble residue – nerastvorni ostatak.retrofitting renewables [r nju əbəlz] – pl. resistor [r z stə] – n. local resources – lokalni resursi. potreba. preostao. maloprodajno tržište. reprocess [ri prəʊses] – v. power requirements – zahtevna snaga. naknadna ugradnja (npr. safety requirements – bezbednosni zahtevi. expected residue – očekivani ostatak. renewable resources – obnovljivi resursi. replenishable [r plen ʆəbl] – adj. odgovoriti. resource tenure – zakonsko pravo da se koristi neki izvor. resource [r z s] – n. obnoviti. renewables penetration – prodiranje obnovljivih izvora energije na tržište. novac. obnova. research capability – istraživački kapacitet. prirodno bogatstvo. rezervoar. dogradnja. energija prodaje direktno krajnjem korisniku i potrošaču. spasavati. responsible [r sp nsibəl] – adj. delova ili opreme) u uređaj ili postrojenje koje je u funkciji. stalan. ostatak. retail market [ri te l mɑ kit] – n. izvor nekog materijala ili sirovine. koji se može ponovo napuniti. restauracija. stalno prisutan. popraviti. human resources – ljudski resursi. ostatak. popravak. zahtev. reservoire [ rezəvwɑ ] – n. kadrovi. odgovoran. research and development (RD. akumulaciono jezero. replaceable [r ple səbl] – adj. reporting [r p t ŋ] – n. R&D) – istraživanje i razvoj. stanovnik. resurs. 69 .

salinitet. obezbeđenje. sample [ sɑ mpəl] – n. siguran. rule [ru l] – n. river bed [ r və bed] – n. periodična sadnja i eksploatacija različitih šumskih kultura u cilju podizanja kvaliteta zemljišta. radni. S safe [seif] – adj. đubre. rečno korito. robustan.reversible reversible [r v sibəl] – adj. safeguard [ se fgɑ d] – n. 70 . safe load – dozvoljeno opterećenje. safeguard [ se fgɑ d] – v. u radu. reverzibilan. obezbediti. krupan. koji sadrži so. saturation [ sætʆə re ʆən] – n. rules of conduct – pravila ponašanja. robust [rə b st] – adj. povratan. slan. ponovni pregled. salinity [sə l niti] – n. snažan. running [ r n ŋ] – adj. safety [ se fti] – n. revizija. safety hazard – bezbednosni rizik. tekući. sadržaj soli. zaštititi. review [r vju ] – n. zadovoljiti. primerak. peščar. sandstone [ sændstəʊn] – n. otpad. safety guidelines – smernice o bezbednosti. osigurati. veliki. rizik. safety related technical cooperation – tehnička saradnja u cilju ostvarivanja bezbednosti. fuel savings – ušteda u gorivu. sampling [ sɑ mpl ŋ] – n. risk [risk] – n. biodegradable rubbish – biorazgradljivi otpad. saline [ se la n] – adj. mera bezbednosti. robust legislative initiatives – zakonodavne incijative velikog zahvata. satisfy [ sætisfa ] – v. uzimanje uzorka. rubbish [ r b ʆ] – n. zasićenje. uzorak. pravilo. sigurnost. ušteda. rotation forestry [rəʊ te ʆən f ristri] – n. savings [ se v ŋz] – pl. zaštićen. štednja. mera sigurnosti. bezbednost.

sigurnost. on a limited scale – u ograničenoj meri. sezonski. pečat. ustanoviti. vremenski raspored. vaga. sekvestracija. seasonal variations in consumption – sezonske varijacije u potrošnji (najčešće se odnosi na godišnja doba). sequestration [ si kwi stre ʆən] – n. odeljenost. povećati u određenoj razmeri. lista. sektor. sudska zaplena. polusušna oblast. lestvica. curiti. self-control – samoregulacija. usluga. skala. sezonska kolebanja. self-combustion – samosagorevanje. plan. sea-bed [si bed] – n. set up [set p] – v. scale up [ske l p] – v. semi-arid area [ semi-ærid eəriə] – n. screening [ skri n ŋ] – n. self-ignition – samopaljenje. self-actuated – samoaktivirajući. self-check – automatska provera. sector [ sektə] – n. razmer. održavanje. forestry sector – sektor šumarstva. sectoral approach – sektorski pristup. sensitive [ sensit v] – adj. security [s kjʊəriti] – n. schedule [ ʆedju l] – n. seasonals [ si zənəlz] – n. seizmički. seasonal demand – sezonska potražnja. automatski. spoj. self-sufficient – samodovoljan. self-action – automatsko delovanje. seasonal [ si zənəl] – adj. isključenje iz. morsko dno. fisheries sector – sektor ribolova. bezbednost. service [ s vis] – n. trijaža. služba. deo zemljišta. osetljiv. 71 . kapati. područje. nivo. sewage contamination – zagađenje kanalizacionim otpadnim vodama. self-powered – sa sopstvenim pogonom.sewage contamination scale [ske l] – n. seal [si l] – n. self [self] – samostalno. kanalizacija. security of supply – bezbednost nabavke. seismic [ sa zm k] – adj. osnovati. skrining. spisak. set up a plan/target – postaviti plan/cilj. kanalizacione otpadne vode. on a large scale – u velikoj meri. zaptivka. u vezi zemljotresa. sewage [ sju d ] – n. seep [si p] – v.

isključiti. nedostatak. talog. sewer system – sistem kanalizacije. odvod. ulegnuće. share of renewable energies – udeo obnovljivih energetskih resursa. solarni. udar. shockproof – otporan na udar. potres. slack coal [ slæk kəʊl] – n. električna mreža sa samoregulacijom. pomoćni (rezervni) sistem. shutdown [ ʆ tdaʊn] – v. snowstorm [ snəʊst m] – n. shock [ʆ k] – n. short-term [ ʆ t t m] – adj. prekinuti rad. short-range [ ʆ t re nd ] – adj. obustaviti. smokestack – dimnjak. short-term plan – kratkoročni plan. short-term oil prices – kratkoročne cene nafte. share [ʆeə] – n. smoke [sməʊk] – n. sludge [sl d ] – n. pojedinačan. snežna oluja. shortage [ ʆ t d ] – n. udeo. jedinstven. side effect [ sa d fekt] – n. smart electricity network [ sm l lek tr siti netw k] – n. udarac. jednostruk. shock hazard – opasnost od električnog udara. slabost. kratkoročni. smokeless – bezdimni. smoke pipe – dimnjak. deo. slave system [ sle v s stəm] – n. jedan. shortfall [ ʆ tf l] – n. mulj. shock wave – udarni talas. topljenje snega. smog [sm g] – n. single European market – jedinstveno evropsko tržište. slivnik. kratkog dometa. smog. kanalizacija. zainteresovana strana. solar [ səʊlə] – adj. supply shortfall – nedovoljno snabdevanje. akcija. dim. deonica. single [ s ŋgəl] – adj. shallow [ ʆæləʊ] – adj. plitak. sewer lines – odvodni kanali. usitnjeni ugalj. market share – udeo na tržištu. 72 . snowmelt [ snəʊmelt] – n. sporedni efekat. manjkavost. sewer [ sju ər] – n. sunčani.sewage sludge sewage sludge – otpadni kanalizacioni talog. shareholder – akcionar. nedostatak. sewage treatment – tretman kanalizacionog otpada. kanal. oskudica. sink [s ŋk] – n.

73 . panel sa fotoćelijama. energija. pokrenuti. solar energy – solarna energija. rezervni. source energy [ s s enəd i] – izvorna energija. duh. solar electricity [ səʊlə lek tr siti] – n. solid residue – čvrsti talog. solar radiation – sunčevo zračenje. active solar energy – aktivna solarna energija. solarna el. pouzdano. u potpunoj formi. podstaknuti. solid waste – čvrsti otpad. passive solar techniques – pasivne solarne tehnike. solar collector – solarni kolektor. solid [ s lid] – n. alkohol. solar thermal heating technology – tehnologija solarnog termalnog grejanja. naselja gde je sunce dominanantan izvor energije. solar panel – solarni panel. čvrsto telo. solar water heater – solarni bojler za zagrevanje vode. spur [sp ] – v. solarna energija. solar thermal collector – solarni termalni kolektor. gar. varnica. spirit [ sp rit] – n. spare [speə] – adj. spark [spɑ k] – n. solar energy [ səʊlə enəd i] – n. spill energy [ spil enəd i] – n. sunčeva energija. izvor. čvrsto. solar flux – solarni fluks. iskra. spare capacity – rezervni kapacitet. energija koja se dalje pretvara u željene oblike. solid vegetal biomass – čvrsta biljna biomasa. solar cell – solarna ćelija. solar power – solarna energija. kompletno. fotoćelija. solid biomass – čvrsta biomasa. solar cities – solarna naselja.spur passive solar construction – pasivna solarna konstrukcija. active solar energy system – sistem aktivne solarne energije. solar thermal power – solarna termalna energija. spare part – rezervni deo. čađ. solar heating – solarno grejanje. fluks (intenzitet) sunčevog zračenja. špiritus. source [ s s] – n. višak hidroenergije koji se ne može skladištiti ili sačuvati. soot [sʊt] – n. solid [ s lid] – adj. solar thermal heating – solarno termalno grejanje.

store [st ] – v. subsidiary [səb s diəri] – adj. zainteresovana strana. subvencija. pomoćni. manure storage – skladištenje đubriva. standard reference conditions – standardni referentni uslovi. naftu. u znatnoj meri. najmoderniji. stand-by oil production – kapaciteti za dodatnu proizvodnju nafte u slučaju nepredviđenih potreba. napregnut. state-of-the-art techology – najmodernija tehnologija. stressed [strest] – adj. čuvanje. predlog). na čekanju. stock-limited – ograničenih zaliha. standard. substitute [ s bstitju t] – v. tank (za vodu. opterećen. zamašan. steam electric plant [ sti m lektr k plɑ nt] – n. ulje). rezervni. zameniti. substantial investment – značajne investicije. potonji. substitute materials – alternativni materijali. 74 . u pripravnosti. reviziju. stock [st k] – n. subsidiary [səb s diəri] – n. pomoćni. površinsko iskopavanje rude. rezervoar. učesnik. substantial [səb stænʆəl] – adj. oil stocks – zalihe nafte. znatan. najsavremeniji. stand-by [ stændba ] – adj. stratified [ strætifa d] – adj. state-of-the-art [ ste t əv ði a t] – adj. uskladištenje. subsidized [ s bsəda zd] – adj. parna električna centrala. cisterna. zaroniti. skladištenje. ISO standards – ISO standardi. podneti (npr.stabilize stabilize [ ste bəla z] – v. storage tank [ st r d tæŋk] – n. subsidized raw material production – subvencionisana proizvodnja sirovina. materijali koji mogu zameniti upotrebu nekih drugih materijala. stakeholder [ ste k həʊldə] – n. nepogoda. storage [ st r d ] – n. submit for review – podneti na proveru. skladište. storm [st m] – n. zaliha. subvencionisan. submit [səb m t] – v. sporedni. statički elektricitet. oluja. submerge [səb m d ] – v. skladištiti. podružnica. koji sledi. potopiti. subsidy [ s bsidi] – n. stabilizovati. standard [ stændəd] – n. slojevit. strip mining [strip main ŋ] – n. subsequent [ s bsikwənt] – adj. filijala. static electricity [ stæt k lek tr siti] – n.

podneti. sustainability [sə ste nə b liti] – n. switch-board – razvodna tabla. stabilan. sulphuric acid – sumporna kiselina. sumpor. sinhronizacija. sustainable development – održivi razvoj. nabavljač. prekidač.synchronization subterranean [ s btə re niən] – adj. podzemni. održivost. trajnost. supreme body – vrhovno telo. suburban [sə b bən] – adj. sustain [sə ste n] – v. ponuda na tržištu. istraživanje. održati. sunset [ s nset] – n. switch [sw tʆ] – n. supply chain – lanac snabdevanja. prigradski. sulphurization [ s fərai zeiʆən] – n. pretrpeti. in sustainable manner – naodrživ način. mogućnosti snabdevanja. stabilnost. sustainable use – održivo korišćenje. podržati. supplier [sə pla ə] – n. supreme [su pri m] – adj. živ. trajan. izlazak sunca. premer. sunčeva svetlost. preklopnik. sustain a reduction – izdržati period redukcije. low-sulphur fuels – goriva sa niskim sadržajem sumpora. synchronization [ s ŋkrəna ze ʆən] – n. zalazak sunca. anketa. sunrise [ s nra z] – n. izdržati. ispitivanje. sunlight [ s nla t] – n. switch off – isključiti. supply and demand – ponuda i potražnja. survey [ s ve ] – n. sumporizacija. dobavljač. supply [sə pla ] – n. vrhovni. sustainable [sə ste nəbəl] – adj. switch on – uključiti. supply options – opcije. supplies – zalihe. 75 . sustainable management – održivo upravljanje. sulphur (S) [ s lfə] – n.

tackle

T
tackle [ tækəl] – v. baviti se nečim, baratati, rukovati, uhvatiti se u koštac; take [teik] – v. uzeti, uzimati; take decision – doneti odluku; take effect – stupiti na snagu; take into account – uzeti u obzir, voditi računa; take into consideration – uzeti u obzir; take joint action – preduzeti zajedničke aktivnosti; take part – učestvovati; take place – održati se (događaj); take steps – preduzeti mere; take the lead – preuzeti vođstvo; taking account of – uzimajući u obzir; tamper [ tæmpə] – v. neovlašćeno dirati, nepropisno rukovoditi; tamper-proof [ tæmpəpru f] – adj. zaštićen od nepropisnog rukovanja; tank [tæŋk] – n. rezervoar, posuda, tank; tank car – vozilo-cisterna; tankage [ tæŋk d ] – n. čuvanje tečnosti u cisternama, tankovima, taksa za skladištenje tečnosti; pipeline tankage – cevovod za skladištenje nafte; tanker [ tæŋkə] – n. tanker, brod-cisterna; tap [tæp] – n. slavina, čep; tap [tæp] – v. eksploatisati, koristiti; tapped potential – iskorišćeni potencijal; target [ tɑ git] – n. cilj; target value – ciljna vrednost; tariff [ tærif] – n. tarifa; tax [tæks] – n. porez, taksa, naknada; tax exempt – oslobođen poreza; tax exemption – izuzeće od plaćanja poreza; tax incentive – poreska olakšica; tax relief – oslobađanje od poreza; taxation [tæk se ʆən] – n. oporezivanje; taxing [ tæks ŋ] – adj. zahtevan;

76

timing
technical feasibility [ tekn kəl fi zi b liti] – n. tehnička izvodljivost; technology [tek n ləd i] – n. tehnologija; transfer of technology – transfer tehnologije; vehicle emission control technology – tehnologija kontrole emisije štetnih gasova iz vozila; telemetry [te limitri] – n. telemetrija, daljinsko merenje; temporary means [ tempərəri mi nz] – n. privremene mere, sredstva; test [test] – n. ispit, provera, test, probni, ispitni; test borehole – probna bušotina; thermal [ θ məl] – adj. termalni, toplotni; thermal efficiency – toplotna efikasnost; thermal energy demand – potražnja za toplotnom energijom; thermal input – unos toplote; thermal power plant – termoelektrana; thermal treatment – termička obrada; thermocontrol [ θ məʊkən trəʊl] – n. termoregulacija; thermoelectricity [ θ məʊ lek tr siti] – n. termoelektricitet; thermoregulation [ θ məʊ regjə le ʆən] – n. termoregulacija; thermostable [ θ mə steibəl] – adj. termostabilan, otporan na toplotu; thickness [ θ knis] – n. debljina; thunderbolt [ θ ndəbəʊlt] – n. munja; thunderstorm [ θ ndəst m] – n. oluja s grmljavinom; tickler [ t klə] – n. regulator jačine struje; tide [ta d] – n. plima i oseka; tidal power – energija plime i oseke; tidal wave – plimski talas; time [ta m] – n. vreme; dead time – izgubljeno vreme; fault time – vreme ispada; idle time – vreme rada bez opterećenja; time consuming – koji dugo traje; time dependent – zavistan od vremena; time lag – kašnjenje, vremensko zaostajanje; time limit – vremensko ograničenje; time-of-use rates [ taim əv ju z reits] – tarifne razlike zavisno od doba dana; timetable [ ta m te bəl] – n. vremenski raspored, vozni red; timing [ ta m ŋ] – n. merenje vremena, izbor momenta, sinhronizacija;

77

tolerance
tolerance [ t lərəns] – n. tolerancija; tolerate [ t ləre t] – v. tolerisati, dozvoliti, podnositi; tool [tu l] – n. sredstvo, alat; torrent [ t rənt] – n. bujica, jak mlaz; total [ təʊtl] – adj. ukupan, ceo, sav;; total efficiency – ukupna efikasnost; total suspended particulates – ukupna količina suspendovanih čestica; traffic [ træf k] – n. saobraćaj; training [ tre n ŋ] – n. obuka, obučavanje; transboundary [trænz baʊndəri] – adj. prekogranični; transboundary flux – fluks (nečega) koji prelazi (državnu) granicu; transboundary impact – prekogranični uticaj; transboundary natural resources – prirodni resursi koji se prostiru preko državnih granica; transboundary pollution – prekogranično zagađenje; transboundary water – prekogranične vode; transformer [træns f mə] – n. transformator; transit [ trænzit] – n. tranzit, prelaz, prolaz; transit country – tranzitna zemlja; Transit Protocol – Protokol o tranzitu; transmission [trænz m ʆən] – n. prenos, transmisija, prenošenje; transmitting utility (TRANSCO) – institucija koja obezbeđuje prenos (energije) i održava mrežu; transnational [trænz næʆənəl] – adj. transnacionalni; transnational project – transnacionalni projekat; transport [ trænsp t] – n. prevoz; transport fuel – transportno gorivo; transportation [ trænsp te ʆən] – n. saobraćaj; transportation facilities – transportna postrojenja; treatment [ tri tmənt] – n. tretman, obrada; trouble [ tr bəl] – n. nezgoda, nevolja, kvar; troubleproof [ tr bəlpru f] – adj. zaštićen od kvarova; troubleshoot [ tr bəl ʆu t] – v. tražiti neispravnost, tražiti grešku; truck tank car [tr k tæŋk kɑ ] – n. kamion cisterna; trunk [tr ŋk] – n. dalekovod, spojna linija, gepek, sanduk; tuning [ tju n ŋ] – n. podešavanje; turbine [ t ba n] – n. turbina; gas and steam turbine – gasna i parna turbina;

78

razdvajanje (npr. undervoltage [ ndə vəʊlt d ] – n. on no consideration – ni pod kakvim okolnostima. uncharged [ n tʆɑ d d] – adj. neopterećen. jedinica. updating [ p de tiŋ] – n. wind turbine – turbina na vetar. nenaelektrisan. monofazan. rastavljanje. environmental considerations – pitanja životne sredine. deblokirati. unleaded gasoline – bezolovni benzin. automatski. koji nije raspoloživ. unbiased [ n ba əst] – adj. podzemni. fer. unconnected [ nkə nektid] – adj.. unload [ n ləʊd] – v. upgrade [ p gre d] – v. poboljšanje. unbalance [ n bæləns] – n. unbundling [ n bandliŋ] – n. modernizacija. parametar. ukloniti opterećenje. razdvojiti. neodrživ. objektivan. nenapunjen (akumulator). underestimate [ ndər estime t] – v. unviable [ n va əbəl] – adj. unilateral [ ju ni lætərəl] – adj. preniski napon. underlaying [ ndə le iŋ] – adj. underground [ ndəgraʊnd] – adj. unblock [ n bl k] – v. neravnoteža. podzemna železnica. jednostran.upgrade turbine generator – turbinski generator. podnapon. element. n. unilateralan. ukloniti prepreku. unavailable [ nə ve ləbəl] – adj. nepristrasan. under consideration – u razmatranju. unit [ ju nit] – n. unaprediti. nepovezan. give full consideration to – potpuno razmotriti. U ultraviolet radiation (UV) [ ltrə va əlit re di e ʆən] – n. poboljšati. unleaded [ n ledid] – adj. koji nije dostupan. usluga). unleaded fuel – bezolovno gorivo. potceniti. uncouple [ n k pəl] – v. obratiti punu pažnju. popraviti. nemoguć. koji se nalazi ispod. 79 . uniphase [ ju nife z] – adj. unmanned [ n mænd] – adj. bez ljudske posade. ultraljubičasto zračenje. bezolovni. rasteretiti.

para koja se vraća u proces. provera valjanosti. vehicle emission control – kontrola emisije štetnih gasova iz vozila. prevozno sredstvo. vehicle emission – emisija štetnih gasova iz vozila. upotreba. proveravanje. verification [ verifi ke ʆən] – n. energije i drugih resursa. ventilation [ vent le ʆən] – n. korišćenje. utilize [ju tila z] – v. water. uranijum. održivost. biljno ulje. ventilacija. motor vehicle – motorno vozilo. vapour recovery – ponovno korišćenje pare. viable alternative – realna. koji se može održati u životu. uranium (U) [jʊ re niəm] – n. upgrading [ p gre dinŋ] – n. viable [ va əbəl] – adj. uranium enrichment – proces obogaćivanja uranijuma. koristiti. ventilation of rooms – provetravanje prostorija. utilization [ ju tila ze ʆən] – n. upotrebiti. smisaona alternativa. upotreba. valve [vælv] – n. isporučilac. usavršavanje. usage [ ju s d ] – n. primena. ostvariv. vegetable oil [ ved təbəl oil] – n. primena. provetravanje. viability [ va ə b liti] – n. ventil. vehicle [ vi kəl] – n. dokazivanje. sredstvo. korišćenje. 80 . vozilo. važna usluga kao na primer snabdevanje vodom. korišćenje. use [ju s] – n. vendor [ vendə] – n. V validation [ væli de ʆən] – n. sposobnost za život. moguć. economic viability – ekonomska održivost.upgraded fuel upgraded fuel – gorivo sa poboljšanim sastavom. vapour pressure – napon pare. utility [ju t liti] – n. vapor [ ve pər] – n. prodavac. razuman izbor. para. legalizacija. energy and resource use – korišćenje vode. strujom ili gasom koja je svima obezbeđena i koju svi korisnici plaćaju. utilization of nuclear energy – korišćenje nuklearne energije. potvrđivanje. poboljšavanje. vapour.

industrial waste – industrijski otpad. računajući na. narušavanje. volt-ampere [vəʊlt æmpeə] – n. krhkost. territorial waters – teritorijalne vode. voltage [ vəʊlt d ] – n. radioactive waste – radioaktivni otpad. voltaic [vəʊl taik] – adj. waste heat – suvušna (otpadna) toplota. naponski. pogled. ranjivost. violent [ va ələnt] – adj. nestalan. with view to – s ciljem. violation [ va ə le ʆən] – n. volt. s namerom da. traćiti. pretvorljiv u paru. prekršaj. voltage sag – pad napona. nasilan. SI jedinica za merenje električnog napona. waste residue – otpadni talog. zapaljiv. vulnerability [ v lnərə b liti] – n. 81 . waste [we st] – v. osetljivost. nagao. waste recovery – ponovna upotreba otpada nakon reciklaže. hazardous waste – opasni otpad. isparljiv. eksplozovnost. napon. waste disposal – odlaganje otpada. drinking water – voda za piće. waste derived fuel – gorivo proizvedeno iz otpada. žestok. voltaža. volatile organic compounds (VOC) – isparljiva organska jedinjenja. separated household waste – razvrstan kućni otpad. water [ w tə] – n. nestalnost. gledište. izgled. trošiti. waste management – upravljanje otpadom. isparljivost. voltamper.territorial waters view [vju ] – n. waste-rock – jalovina. volatile [ v ləta l] – adj. voltage element – naponski element. promenljiv. tap water – voda iz vodovoda. stanovište. W waste [we st] – n. shvatanje. otpad. Volt (V) [vəʊlt] – n. volatility [ v lə t ləti] – n. voda. imajući u vidu.

human well-being – dobrobit čoveka. blagostanje. watermeter [ w tə mi tə] – n. energije uz pomoć vetra. vodena snaga. kompaktna raspoloživa količina vode u prirodi. proširiti. water quality – kvalitet vode. bezvodni. kaptažni. zimski maksimum (potrošnje). vodoprivreda. dobrobit. wind turbine [ w nd t ba n] – n. skup elektrana na vetar.water body water body – vodno telo. waterpower [ w tə paʊə] – n. water turbine – vodena turbina. wet [wet] – adj. wave [we v] – n. vodonosni. wholesale power market – tržište veleprodaje el. wave power – energija talasa. vat. wholesale competition – veleprodajna konkurencija. sliv. čovečanstva. vlažan. kilowatt (kW) – kilovat. widen [ wa dn] – v. water-bearing [ w tə beər ŋ] – adj. milion vati. merna jedinica za snagu. waterless [ w tələs] – adj. water-cooled [ w tə ku ld] – adj. koji se hladi vodom. veleprodaja. isušivanje zemljišta. watershed [ w təʆed] – n. well-being [ wel bi iŋ] – n. wind farm [ w nd fɑ m] – n. wind energy – energija vetra. water divide – vododelnica. energije. mokar. wholesale [ həʊlse l] – n. vodomer. wave and tidal energy – energija plime. ustava. talas. nepropustan za vodu. wind powered electricity generation – proizvodnja el. Watt (W) [w t] – n. watertight [ w tə ta t] – adj. milijardu vati. socijalna pomoć. wind [w nd] – n. megawatt (MW) – megavat. snabdevanje vodom. dobrobit. welfare [ welfeə] – n. gigawatt (GW) – gigavat. winter peak [ w ntə pi k] – n. povećati. oseke i talasa. water-collecting [ w tə kə lektiŋ] – adj. water-drainage [ w tə dre n d ] – n. widen the market – proširiti tržište. vazdušne turbina. vododelnica. water-gate [ w tə ge t] – n. 82 . vetar. water-supply [ w təsə pla ] – n. 1000 vati. brana. water management – upravljanje vodama. dobro.

open wire line – slobodni vod. osobina određenog procesa da nema ispuštanja štetnih materija (najčešće toksičnih gasova i gasova staklene bašte). live wire – vod pod naponom. izdašnost (izvora). wire line – električni vod. faza. woody biomass [ wʊdi ba əʊmæs] – drvenasta biomasa. dobit. Z zero [ z ərəʊ] – num. wood [wʊd] – n. 83 . zero emission – nulta emisija. wood residues – ostatak od prerade drveta.zero emission wire [wa ə] – n. žica. šuma. predati se. drvna masa. yield [ji ld] – v. dati nekome prvenstvo. Y yield [ji ld] – n. prinos. odustati. provodnik. broj nula. doneti. drvo. dati. ostvariti (prihod).

skraćenice AFV – alternative fuel vehicle – motorno vozilo koje za pogon ne koristi gorivo na bazi naftinih derivata BAT – best available technique – najbolja raspoloživa tehnika BATNEEC – best available techniques not entailing excessive costs – najbolje raspoložive tehnike koje ne zahtevaju prekomerne troškove BSEC – Black See Economic Cooperation – Crnomorska ekonomska saradnja CE – Council of Europe – Savet Evrope CERN – Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (European Organization for Nuclear Research) – Evropski savet za nuklearna istraživanja CP – cleaner production – čistija proizvodnja CSCE – Conference on Security and Co-operation in Europe – Konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji CSD – Commission on sustainable development – Komisija za održivi razvoj EBRD – European Bank for Reconstruction and Development – Evropska banaka za obnovu i razvoj ECE v. 1984) – Protokol uz LRTRAP konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velike udaljenosti 84 . UNECE EEA – European Environment Agency – Evropska agencija za životnu sredinu EIA – Environmental Impact Assessment – procena uticaja na životnu sredinu EIA Convention – Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Espoo. 1991) – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu EIB – European Investment Bank – Evropska investiciona banka EIs – economic instruments – ekonomski instrumenti EMAS – eco-management and audit scheme – sistem Evropske unije za eko-menadžment i proveru EMEP Protocol – Protocol to the LRTRAP Conventon on long-term financing of the cooperative programme for monitoring and evaluation of the long-range transmission of air pollutants in Europe (Geneva.

skraćenice EU – European Union – Evropska unija EV – electric vehicle – električno vozilo FAO – Food and Agruculture Organization – Organizacija za ishranu i poljoprivredu GATT – General Agreement on Tariffs and Trade – Opšti sporazum o trgovini i tarifama GEF – Global Environmental Facility – Globalni mehanizam za finansijsku podršku u oblasti životne sredine GHGs – greenhouse gases – gasovi staklene bašte Habitat – vidi UNCHS IAEA – International Atomic Energy Agency –Međunarodna agencija za atomsku energiju IAE – International Atomic Energy – Međunarodna agencija za atomsku energiju IBRD – International Bank for Reconstruction and Development – Međunarodna banka za obnvu i razvoj ICAO – International Civil Aviation Organization – Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo ICC – Interantional Chamber of Commerce – Međunarodna trgovinska komora ICJ – International Court of Justice – Međunarodni sud pravde IEA – International Energy Agency – Međunarodna agnecija za energiju IFC – International Finance Corporation – Međunarodna finansijska korporacija IFCS – Intergovernmental Forum on Chemical Safety – Međuvladin panel o hemijskoj bezbednosti IFI – International financial institutions – međunarodne finansijske institucije IGO – intergovernmental organization – međuvladina organizacija IHO – International Hydrographic Organization – Međunarodna hidrografska organizacija ILA – International Law Association – Udruženje za međunarodno pravo ILC – International Law Commission – Komisija za međunarodno pravo ILO – International Labour Organization – Međunarodna organizacija rada 85 .

1979) – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima MEAs – Multilateral Environmental Agreements – multilateralni sporazumi u oblasti životne sredine NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizacija za severnoatlansku saradnju NEAP – National Environmental Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine NEHAP – National Environmental and Health Action Plan – Nacionalni akcioni plan u oblasti životne sredine i zdravstva NGO – non-governmental organization – nevladina organizacija OAPEC – Arab Petroleum Exporting Countries – Orgaizacija arapskih zemalja izvoznica nafte ODS – ozon depletion substances – supstance koje oštećuju ozonski omotač OECD – Organization for Economic Co-operation and Development – Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries – Organizacija zemalja izvoznica nafte. OSCE – Organization for Securtiy and Co-operation in Europe – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju RA/RM – risk assessment / risk management – procena rizika / upravljanje rizikom REC – Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe – Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu 86 .skraćenice IMF – International Monetary Fund – Međunarodni monetarni fond IMO – International Maritime Organization – Međunarodna pomorska organizacija IPP – Integrated Product Policy – integralna politika proizvodnje IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – Međuvladin panel o klimatskim promenama IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control – integralno sprečavanje i kontrola zagađenja ISO – International Organization for Standardization – Međunarodna organizacija za standardizaciju IUCN – The World Conservation Union – Međunarodna unija za očuvanje prirode JI – joint implementation – zajedničko sprovođenje LRTRAP Conventon – Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Geneva.

nauku i kulturu UNGA – United Nations General Asembly – Generalna skupština Ujedinjenih nacija UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj UNSC – United Nations Securty Council – Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija UNECOSOC – United Nations Economic and Social Council – Ekonomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija UNCED – United Nations Conference on Environment and Development – Konferencija UN o životnoj sredini i razvoju (Rio de Janeiro.skraćenice REReP – Regional Environmental Reconstruction Programmee – Program obnove životne sredine Jugoistočne Evrope SEA – Strategic Environmental Assessment – strateška procena uticaja na životnu sredinu SEA Protocol – Protocol on strategic environmental assessment to the Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Conext (Kiev. 1992) UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development – Konferencija UN o trgovini i razvoju UNDP – United Nations Development Programme – Program UN za razvoj UNECE – United Nations Economic Commission for Europe – Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu UNEP – United Nations Envrionment Programme – Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change (New York. Scientific and Cultural Organization – Organizacija UN za obrazovanje. 2003) – Protokol o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu uz Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu SECI – Southeast European Cooperative Iniciative – Inicijativa saradnji u Jugoistočnoj Evropri UN – United Nations – Ujedinjene nacije UNCHS – United Nations Center for Human Settlements – Centar UN za ljudska naselja UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea – Konvencija UN o pravu mora UNESCO – United Nations Educational. 1992) – Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama 87 .

skraćenice UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – Organizacija UN za industrijski razvoj VA – voluntary agreements – dobrovoljni sporazumi WB – World bank – svetska banka WBCSD – World Business Council for Sustainable Development – Svetski poslovni savet za održivi razvoj WHO – World Health Organization – Svetska zdravstvena organizacija WIPO – World Intellectual Property Organization – Međunarodna organizacija za intelektualnu svojinu WMO – World Meteorological Organization – Svetska meteorološka organizacija WTO – World Trade Organization – Svetska trgovinska organizacija WWF – World Wide Fund for Nature – Svetski fond za prirodu 88 .

Basel Convention – Bazelska konvencija – Konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom odlaganju. Sofija. učešću javnosti i dostupnosti pravosuđa u pitanjima koja se tiču životne sredine. 89 . CLRTAP – Konvencija o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. 1979 Danube Protection Convention – Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korišćenje reke Dunav. Rio de Žaneiro. Arhus. 1992. 1989. 1998. EMEP – Protokol uz Konvenciju o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima o dugoročnom finansiranju programa saradnje za praćenje i procenu prekograničnog prenosa zagađujućih materija u vazduhu na velike daljine u Evropi Espoo Convention – Konvencija o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu. Biodiversity Convention – Konvencija o biološkoj raznovrsnosti. Bazel. Espo. Climate Change Convention – Okvirna Konvencija Ujedinjenih Nacija o promeni klime. Energy Community South East Europe Treaty (or ECSEE) Ugovor o energetskoj zajednici jugoistocne Evrope. 1994. 1991.lista dokumenata Lista dokumenta iz oblasti energetike i zaštite životne sredine koji su u neposrednoj vezi sa energetikom i koji čine osnovu reči prevedenih u ovom rečniku: Aarhus Convention – Konvencija o dostupnosti informacija. 1992. Ženeva. Njujork. Energy Charter Treaty – Ugovor o energetskoj povelji. Kyoto Protocol – Kjoto protokol.

Helsiniki 1992. Beč. Helsinki 1992. Industrial Accidents Convention – Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih akcidenata. 1987. 1985 90 . Ozone Convention – Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača. Montreal Protocol – Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač.lista dokumenata Helsinki Water Convention – Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera.

gov/glossary/glossary. Filipović. New York.eia.edu/energy/glos. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske.htm http://www.uk/energy /energy-glossary/page24579_print. Englesko-srpski rečnik terminologije iz oblasti životne sredine. Webster’s New World Dictionary.o.dti.. 1989. Slave: Anglisko-makedonski limnološki leksikon.html http://www.. Pearson Education Ltd.gov/glossary/ http://matse1. 2000 6. Longman Dictionary of Contemporary English. 4.org/education/gscleanenergy/glossary. Pearson Education Ltd.literatura 1.nesea.mse. Zagreb. 2.doe. Hidrobiološki zavod – Ohrid.o. Milan: Hrvatsko ili srpsko-engleski rječnik. 2003 5. Macmillan English Dictionary. Zagreb. Simon & Schuster Inc. 1986.uiuc. 2002 8. 1988 7. 1989. Školska knjiga i Grafički zavod Hrvatske.html http://www. Longman Interactive English Dictionary.gov.ca. New York. Rudolf: Englesko-hrvatski ili srpski rječnik.html 91 . Nikolovski – Katin. Valjevo.energy. Macmillan Publishers Limited. Drvodelić. Third College Edition. 3. EKO DIMeC d. 2004 linkovi http://www.

92 .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

beleške ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful