You are on page 1of 1

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
DIRECCIÓ GENERAL DE COMUNICACIÓ

Guillem Caldentey Crego, regidor de l'Ajuntament d'Artà, en representació de Els Verds–Esquerra


d'Artà, amb D.N.I. núm. 37339796D i amb domicili al C./ Careta, núm. 19A, CP 07570 d'Artà,
telèfon 620373958 i adreça de correu electrònic verds.esquerra.arta@gmail.com

EXPÒS:
1. Que, per a l'exercici de les meves funcions com a regidor de l'Ajuntament d'Artà, i en empara de la legislació
vigent (arts. 35.1, 31 i 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJ-PAC); art. 14.5 i 15.2c de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears1 i art. 38, 40, 41.1 i 41.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears2), he de obtenir informació, així com accés i còpia dels documents
que obrin en aquesta institució balear, relatius a :
Recursos econòmics, en forma de Inversions en publicitat, contractes menors i subvencions, destinats pel Govern
de les Illes durant l'exercici pressupostari 2008 al mitjà de comunicació municipal artanenc "Ràdio Artà
Municipal".

Per això, i de conformitat amb el disposat en els arts. 42.1, 42.2 i 42.3 de la Llei 30/19923 (LRJ-PAC), així com en els
art. 40, 41 47 i 49 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears4
SOL·LICIT:
1. L'esmentada Informació sobre els Recursos econòmics, en forma de Inversions en publicitat,
contractes menors i subvencions, destinats pel Govern de les Illes durant l'exercici pressupostari
2008 al mitjà de comunicació municipal artanenc "Ràdio Artà Municipal", així com Accés i còpia de
la documentació que s'hi correspongui.

Artà, 30 de gener de 2009


Signat,
Guillem Caldentey Crego

GOVERN DE LES ILLES BALEARS


CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
DIRECCIÓ GENERAL DE COMUNICACIÓ
1
Article 14 Drets en relació amb les administracions públiques. 5. Les administracions públiques de les Illes Balears garantiran polítiques de
protecció i defensa de consumidors i usuaris i de les associacions d’aquests, així com del seu dret a ser informats i a intervenir, directament o a
través dels seus representants, davant les administracions públiques de les Illes Balears d’acord amb la legislació de l’Estat i les lleis del
Parlament.
Article 15 Drets de participació. 2. Els ciutadans de les Illes Balears tenen el dret a participar en condicions d’igualtat en els assumptes públics,
directament o per mitjà de representants, en els termes que estableixen la Constitució, aquest Estatut i les lleis. Aquest dret comprèn: [...] d) El
dret de petició individual i col·lectiva en els termes que estableixin les lleis de l’Estat.
2
Article 40 Dret de petició 1. Qualsevol ciutadà té el dret de petició davant l'Administració de la comunitat autònoma, d'acord amb la Constitució
i la llei orgànica que el regula. Article 38 Dret d'accés a arxius i registres 1. Qualsevol ciutadà té dret a accedir als arxius i registres
administratius en els termes prevists en la normativa vigent. 2. El dret d'accés comporta el d'obtenir còpies o certificats dels documents, amb el
pagament previ, si n'és el cas, de les exaccions que s'hagin establert legalment. Article 41 Dret d'informació 1. Qualsevol ciutadà té dret a ser
informat sobre els assumptes que l'afecten. [...]. 2. L'Administració de la comunitat autònoma està obligada a: [...] b) Oferir informació general
sobre els procediments vigents de competència de l'Administració de la comunitat autònoma.
3
Artículo 42. Obligación de resolver. 1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa sobre cuantas solicitudes se formulen por
los interesados así como en los procedimientos iniciados de oficio cuya instrucción y resolución afecte a los ciudadanos o a cualquier
interesado. 2. El plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulen por los interesados será el que resulte de la tramitación del
procedimiento aplicable en cada caso. Cuando la norma de procedimiento no fije plazos, el plazo máximo de resolución será de tres meses. [...].
3. Los titulares de los órganos administrativos que tengan la competencia para resolver los procedimientos que se tramiten y el personal al
servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, son responsables directos de que la obligación de
resolución expresa se haga efectiva en los plazos establecidos. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo dará lugar a la exigencia de
responsabilidad disciplinaria o, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo.
4
L'art. 49, d'Informació dels procediments en tramitació, diu: La informació sobre l'estat o el contingut dels procediments en tramitació i la
identificació de les autoritats i dels funcionaris baix la responsabilitat dels quals es tramitin els procediments, només es podrà facilitar a qui
tengui la condició d'interessat o als seus representants legals, i l'hauran d'aportar les diverses unitats de gestió de l'Administració de la
comunitat autònoma.