You are on page 1of 1

ข้อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต

)
ชุดดักเก็งข้อสอบวิชาเรียงความ

1.ในฐานะที่ท่านเป็นนักกฎหมายท่านเห็นว่าหลักวิชาชีพนักกฎหมายควรจะเป็นอย่างไร

2.นักกฎหมายถูกกล่าวหาหรือถูกตำาหนิใน 2 เรื่อง
(1) ตำาหนิว่านักกฎหมายเป็นคนแคบ คิดถึงแต่ตัวบทและคำาพิพากษา ไม่สนใจวิชาการด้านอื่น ๆ
(2) ทนายความมักจะมุ่งแต่เอาชนะโดยไม่คำานึงว่าวิธีการจะเป็นธรรมหรือไม่
ท่านมีความเห็นว่าอย่างไร และควรแก้ไขอย่างไรให้ภาพลักษณ์ของนักกฎหมายไม่ให้ถูกมองในลักษณะดังกล่าว

3.ในฐานะที่ท่านเป็นนักกฎหมายท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างไร

Tutorlawgroup.blogspot.com
ลองเขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ (พอเป็ นแนวความคิด) ส่งมาให้ผมท่ี
hanayolaw@gmail.com
หากท่านใดส่งเรียงความมา ผมจะส่งแนวคำาตอบกลับไป

ดังนัน
้ ท่านท่ีไม่ยอมลองเขียนดูก่อน ผมจะไม่ส่ง
แนวคำาตอบให้
ผมไม่ต้องการให้ท่านเขียน แบบสมบูรณ์ เพียงอยากให้ท่านแค่ร่างออกมาเป็ นแนว
ความคิดก็พอครับ ว่าจะเขียนอะไรบ้าง
ลองดูนะครับ .. หากมีข้อสงสัยเพ่ิมเติม ติดต่อมาท่ี 0859913533 ครับ