You are on page 1of 2

1 av 2

Vår dato Vår referanse


REGIONALAVDELINGEN 06.02.2009 200802685-5/MGR
Saksbehandler: Marita Grimsø Deres dato Deres referanse

MØTEREFERAT
Referat fra: Møte i prosjektgruppe for arkeologisk utstilling på Nordberg Møtedato: 29.01.09
Fort.
Møteleder: Snorre Haukalid Møtested: Nordberg Fort
Referent: Marita Grimsø

Deltakere: Per K. Danielsen, Inge Eikeland, Marita Grimsø, Snorre Haukalid, Stein A. Ytterdahl
Fravær: Kåre Rudjord, Frans-Arne Stylegar

Referat fra møte 29.01.09 i prosjektgruppa for arkeologisk utstilling på Nordberg Fort.

Sak 1 Oppsummering av videre planlegging; romfordeling, økonomi mm.

MG orienterte om møte med Regionalsjef Kjell Abildsnes ang. forslag til utstillingsplaner.
Tegningene som ble vist på møtet med Abildsnes ble også gjennomgått i plenum.

Det er enighet om å jobbe med følgende:

• En midlertidig utstilling med arkeologiske funn (”Arkeologi” og ”Jeg fant” til åpningen i
juli 2009. Kan benytte arealet ved garderobeveggen. Også ønskelig med en liten smakebit av
den mer permanente utstillingen med arbeidstittel ”Landskapet” til åpningen.
• Både midlertidige og mer permanente utstillinger bør være fleksible med tanke på å ha
mindre arrangementer (som for eksempel foredrag og konserter). Det skal utformes en plan
for sitteplasser m.v.
• Til åpningen må det være plass til åpningsarrangement i utstillingslokalet.
• Vi jobber videre med utstillingen ”Landskapet” som skal åpne i 2010.

Sak 2 Midlertidig utstilling til åpningen.

MG la fram forslag til tekstlengde og antall bannere til en midlertidig utstilling. Fire til ti bannere til
tekst og bilder kan være passende til en utstilling med arkeologiske funn.

Arealdisponering ble diskutert. Det vurderes å bruke arealet i bakkant av utstillingsrommet (motsatt
side av garderobevegg) til ev. åpningsutstilling.

Utstilling ”Jeg fant” kan ev. plasseres nærmere garderobeveggen. IE jobber med innholdet til denne
delen.
Folkestyre – kompetanse – samarbeid
Postadresse: Sentral E-postadresse: Telefon sentralbord:
Serviceboks 517 4605 Kristiansand postmottak@vaf.no Telefon intern: 38 07 46 55
Besøksadresse: Avdelings E-postadresse: Telefaks: 38 07 45 04
Tordenskjoldsgate 65 postmottak@vaf.no Foretaksregisteret: 960 895 827
VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
2 av 2

Mulige måter å formidle en smakebit av utstillingen ”Landskap” ble diskutert. SH jobber videre
med innholdet, MG jobber med utforming.

SH orienterte om dialog med Kulturhistorisk Museum ang. hvilke gjenstander som kan være
aktuelle til en ev. åpningsutstilling. SH og FAS følger dette opp.

Sak 3 Framdrift

SH og FAS fører dialog med Kulturhistorisk Museum ang. aktuelle gjenstander til en
åpningsutstilling.

IE jobber videre med innholdet til ”Jeg fant”.

SH og FAS jobber med innhold til smakebit av ”Landskap” til åpningen i juli 2009.

MG jobber videre med utforming av modell og tegninger til ”Landskap”. SH koordinerer innhold i
samarbeid med resten av utstillingsgruppa.

Neste møte er 25. februar kl. 10.15 på Nordberg Fort.