Maģistra darba

1.3.6. Cilvēkresursu motivācija
Darbinieku motivācija, motivēšanas metodes, motivācijas sistēma ir bijis viens no visu organizāciju vadītāju visbiežāk apspriestajiem jautājumiem . Kā noskaidrot ko vēlas darbinieks? Kāpēc darbiniekam nepietiek tikai ar algu un labiem darba apstākļiem? Kāpēc liela uzmanība jāpievērš darbinieku motivēšanai, kāpēc organizācijas izstrādā motivēšanas programmas? Šie un citi jautājumi, kuri skar tēmu – motivācija, ir bijuši un vienmēr būs vieni no visaktuālākajiem personāla vadībā. Darbinieku motivēšana ir būtiska ikviena vadītāja ikdienas funkcija. Motivācija ir cilvēku vadīšanas pamatā , un tā nozīmē daudz vairāk nekā uzslava par labi padarītu darbu.[25;330] Ir daudz un dažādas motivācijas definīcijas, piemēram, motivācija ir dinamisks process, kurš, izmantojot psiholoģiskās, sociālās, ekonomiskās un tiesiskās metodes un līdzekļus, sekmē indivīda un organizācijas izvirzīto mērķu sasniegšanu. Motivējums ir noteiktu motīvu komplekss, kas veicina cilvēku rīcību noteiktā virzienā. Stimuls - līdzeklis, ar kuru pamudināt darbinieku strādāt efektīvi.[23;108] Darbinieku motivēšana sākas ar darbinieku vajadzību noteikšanu un to apmierināšanas nepieciešamību. Rodoties dažādām vajadzībām, cilvēks meklē iespējas tās apmierināt. Personāla motivēšanas mērķi ir noturēt talantīgākos un vērtīgākos darbiniekus, kā arī veicināt, lai darbinieki savas kompetences ieguldītu tieši konkrētās organizācijas attīstībā. Ir v ē l d a u d z u n d a ž ā d u f a k t o r u , k u r i būtiski ietekmē darbinieku motivāciju. Viens no būtiskākajiem ir o r g a n i z ā c i j a s d a r b a v i d e , e l a s t ī b a – darbinieku brīvības un atraisītības sajūta, jaunu darba metožu izstrāde, atbildība – savu pienākumu un pilnvaru robežu apzināšanās un realizēšana atbilstoši pieņemtajiem standartiem, atlīdzība – materiālā atalgojuma apzināšanās, lojalitāte – uzticība organizācijai.[3;149] Organizāciju vadītāji parasti cenšas atrast drošas saites starp personāla motivēšanu un sekojošu efektīvu darbību organizācijas labā, tādā veidā panākot harmoniju starp individuālajiem un organizācijas mērķiem. Tas nozīmē, ja mēs motivējam darbiniekus, tad organizācijai jāsaņem darbinieka ieguldījums organizācijas mērķu sasniegšanā. Taču, kā uzsver D. Frīmentāls (Freementale) 2006.gadā grāmatā ‘‘Komandas motivācija un vadība’’, rūpēties par darbiniekiem ir ļoti svarīgi. Kompānija uzplaukst un iznīkst atkarībā no tā, kā tajā rūpējas par cilvēkiem. [5;81]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful