Zhvillimi i aftësive të mendimit kritik përmes mësimeve të ligjit islam Manal el-Dugejm Përktheu Ardit Kraja Studimi i ligjit

islam zë një vend të rëndësishëm në fushën e studimeve islame. Fusha e studimit është ajo që e merr myslimanin për dore dhe i tregon suksesin në këtë botë dhe në tjetrën. Ajo jo vetëm që i udhëzon njerëzit në jetën e tyre personale por është e aplikueshme edhe për jetën publike (ose komunitare) dhe marrëdhënieve ndërpersonale në të gjitha nivelet. Suksesi i një mësuesi i cili merr përsipër detyrën për të mësuar studentët e rinj në këtë subjekt qoftë në shollë ose qoftë në xhami, varet nga efektiviteti i stilit të tij të mësimit, përkushtimin e tij dhe bagazhin e tij në atë fushë studimi. Varet gjithashtu tek informacioni shtesë që mësuesi është i aftë të sjellë në tekstet që i jepen mësuesit, duke vizatuar pikat më të rëndësishme në tekst, duke përmendur faktet dhe informacionet e jashtme dhe duke konsideruar dhe duke peshuar opinionet e ndryshme. Eksplorimi i Trashëgimisë Paraardhësit tanë na kanë lënë një trashëgimi të madhe të teksteve ligjore islame të cilat janë një thesar mendimesh, diturish dhe vendimesh. Ne i kemi këto fjalë të urta që ne duhet t’ia prezantojmë një gjenerate studentësh në një mënyrë pozitive, duke qartësuar objektivat, duke zbërthyer esencën e tyre dhe duke treguar vlerën dhe rëndësinë e tyre për jetën bashkëkohore islame. Kur mësuesi e prezanton subjektin e ligjit islam brenda planit të punës së principeve të tij juridike dhe brenda metodologjisë së tij të saktë, ai i përcjell studentit të tij një metodë për të menduar që është logjike, analitike dhe konstruktive ndaj mendimit kritik. Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse ai i ofron studentit pak vend që të merret me kërkim. Këtij studenti mund t’i kërkohet të gjejë faktet për një gjykim të caktuar. Ai mund të inkurajohet të eksplorojë implikimet ligjore të ndonjë vargu të caktuar kur’anorë ose hadithi. Ai mund të thirret për të identifikuar cilësinë e shpërndarë që formon bazat për aplikimin e analogjisë juridike. Atij mund t’i kërkohet të vendosë sesi një gjykim i caktuar bazohet mbi konsideratën e mirëqenies së përgjithshme përsa i përket një çështjeje bashkëkohore. Kjo metodë do ta bëjë studimin të shikojë gjykimet ligjore islame si rezultat i një stërvitje të arsyetuar dhe sensibël të mendimit. Ligji islam bëhet një subjekt zbavitës dhe i tërheqshëm, stimulues intelektualisht sepse studenti luan një rol aktiv në mësimin dhe kuptimin e gjykimeve ligjore. Disa nga dijetarët e hershëm kanë thënë: “Unë mund të mësoi diçka nga fjalët e të tjerëve drita e të cilave do të më mbaj zgjuar tërë natën”. Mësuesit duhet t’i mësojnë studentët të analizojnë në mënyrë kritike vlerën e fakteve, autenticitetin e një hadithi ose përshtatshmërinë e konkluzionit. Ata duhet t’i lejojnë studentët e tyre mundësinë për të bërë vlerësimin e një analogjie ose zingjirin e një argumenti. Kjo i krijon përshtypjen studentëve që besimet tona dhe opinionet duhet të formohen mbi fakte të forta dhe të qarta. Studentët do ta marrin këtë me vete dhe do ta

Një nga kolegët e tij. Ai shikon se nuk neglizhon asnjë mundësi për përfitimin e të mirës që nuk lejon asnjë dëm të veçantë pa paralajmëruar kundër saj. sfida ose akuza. duke bazuar vendimet e tyre mbi një shqyrtim kritik të fakteve. Ata do të ndjejnë më mbështetje tek Allahu. Një tjetër rrjedhojë e rëndësishme e rëndësishme e studimit të detajeve është pajisja e studentit me mjetet për të shqyrtuar kufirin e disa i gjërave të veçanta me konceptet e . qartësimit të fakteve dhe organizimit të çështjeve. tek libri i Tij dhe urtësia e mësimeve të Profetit. megjithëse nuk biem dakord për një çështje të caktuar?” Mësuesi është mirë për të organizuar debate midis studentëve në çështjet e ligjit islam ku ka divergjenca mendimesh. Gjithashtu ajo do t’i mësojë atyre sesi të vlerësojnë në mënyrë kritike faktet e teksteve dhe faktet arsyetuese. do të jetë më i aftë në refuzimin e atyre fakteve të palës tjetër. Kjo do t’i mpreh aftësitë e tyre në peshimin e opinioneve dhe vendosjen se cili është më i forti. Studimi i ligjit në detaje Kur një student studion copëzat dhe nën çështjet e ligjit islam. Studimi i gjykimeve në thellësi. Divergjencat në çështjet e ligjit islam nuk shikohen si konflikte. Kjo është një mënyrë e shkëlqyer për t’i mësuar ata sesi të diskutojnë dhe sesi t’i mbrojnë pikëpamjet e tyre me fakte.kenë me vete dhe do të kenë dobi prej saj në të gjitha aspektet e jetëve të tyre. Studimi i divergjencave Librat e ligjit islam janë plotë me çështje ku dijetarët nuk kanë rënë dakord (ose nuk bien). ai rritet me krenari dhe mburrje për besimin e tij. gjithashtu sesa të kujdesshëm kanë qenë në përkufizimin e koncepteve dhe referuan gjykimet e ndryshme të njëri-tjetrit. ai më takoi mua dhe më mori për dore dhe më tha: “A nuk mund të jemi vëllezër. Këta studentë do të tregojnë me respekt ndaj fakteve dhe çështjeve të ligjit islam duke ju përmbajtur kuptimit që përcillet nga faktet dhe veprimi sipas tyre. Ajo është një hartë për jetën që është e mrekullueshme dhe unike në preçizionin dhe qartësinë e saj e cila na udhëzon tek besimi dhe devotshmëria. Unë debatova me të për një çështje në një rast dhe pastaj u nisëm. Me vonë. Ata mësojnë sesi t’i bindin dhe të binden. studenti mëson të falënderojë përpjekjet e intelektualëve që janë bërë nga dijetarët në fushën e ligjit islam sesa preciz ata kanë qenë në përpilimin e ligjeve. Ata janë një pluralitet opinionesh brenda një konteksti të shëndoshë intelektual. Ata do të kenë më shumë respekt për burimet e pakundërshtueshme të ligjit islam. Ata nuk do të bien pre e supersticioneve dhe thashethemeve dhe në kritik të gjërave që ata dëgjojnë. Jusuf el-Sadafi ka thënë: Unë kurrë nuk kam takuar ndonjë që ka më shumë fuqi arsyetuese sesa Imam Shafiu. Ata mund të mësojnë të imitojnë juristët e mëdhenj të së kaluarës. Nga kjo më së shumti studentët do të mësojnë të respektojnë opinionet e të tjerëve me një edukatë të mirë dhe të kritikojë opinionet e të tjerëve dhe jo njerëzit që i mbajnë ata. ku ndryshimet janë një burim pasurie. tek suksesi në këtë botë dhe në tjetrën. si Imam Shafiun.

tregtisë. Ata shikojnë implikimet e tij për etikë mjekësore. Kur’anit. për ekonominë. Kjo i bën ata të njohur me nevojën për të zgjeruar leximin dhe qëllimin e studimeve të tyre. Studenti mëson një tjetër mësim të vlefshëm. Ai do të kuptojë sesa shumë dije dhe ekspertizë duhet në fusha të ndryshme si ajo e hadithit. ky entuziazëm i përcillet studentëve të tij. ligjit personal. Ai mund të shikojë sesi gjykimet bashkohen për të formuar një referencë të harmonizuar për të gjitha çështjet që kanë lidhje me individin dhe shoqërinë. kur studentët kuptojnë rolin vital dhe të rëndësishëm të bëhet nga konsideratat e mirëqenies publike në zhvillimin e legjislacionit të ligjit islam dhe sesi ligji i pranon traditat lokale dhe zakonet (te cilat nuk bien desh me fenë). gjuhës arabe dhe logjikës. terma të rinj shpjegohen dhe kushtet e jetesës përshkruhen si kohërat dhe . Ai do të frenohet nga nxjerrjet e verdikteve islame me dituri të pamjaftueshme. qeverisjes dhe politikës ndërkombëtare. Ata e kuptojnë rëndësinë e të qenurit me kohën. Nuk është e mjaftueshme për një jurist të nxjerrë gjykimet ekzakte prej veprave që janë shkruar në kohët e kaluara. Ai nuk do të flas kot rreth çështjeve të fesë sikur të ishin vetëm komoditet kulturorë. Zgjerimi i diturisë bazë Kur mësuesi është i ditur. t’i kuptojë ato pastaj të shqyrtojë sesi ata i aplikohen rrethanave të tanishme dhe realiteteve të jetës bashkëkohore. i cili është i nevojshëm për ligjin islam të zhvillohet në çdo epokë. nga çështjet e adhurimit. Atëherë kur studenti arrin të kuptojë ketë ai do të bëhet më i kujdesshëm rreth çfarë ai thotë rreth çështjeve fetare. Kur studenti studion në thellësi. Kjo është me të vërtetë çfarë e bën ligjin islam të aplikueshëm për çdo kohë dhe vend. Ata e pëlqejnë vitalitetin dhe rëndësinë e ligjit islam si një fushë studimi. Sa herë shohim në literaturën ligjore. Si rrjedhojë. Jo vetëm që a duhet të këtë një dituri të përgjithshme por ai duhet të ketë njohuri të thella të ngjarjeve dhe rrethanave të sotme. Ebu Hysejn el-Asadi i kritikoi disa njerëz të kohës së tij të sepse ishin të ngutshëm për të dhënë opinionet e tyre mbi çështjet ligjore islame duke i thënë: “Secili prej jush do të jap një gjykim mbi një çështje për nëse Umari do të behët rreth saj ai do të mblidhte të gjithë pjesëmarrësit e luftës së Bedrit për ta diskutuar atë”. ashtu siç shekujt kalojnë.ligjeve të përgjithshme. i gjerë në mendimin e tij. Ata bëhen më bashkëkohore në mendimet e tyre dhe më të ditur dhe kjo zhvillon bazën e përgjithshme të diturisë së tyre. Ai do të shikojë sesa rigoroze duhet të jetë vëzhgimi i fakteve të teksteve të cilat duhet të ndiqen nga një shqyrtim të autenticitetit të atyre teksteve dhe një analizë të kuptimit të tyre. ai mund ta pranojë vështirësinë e fushës. Ai ka nevojë të mësojë ato vepra. Ata e kuptojnë rëndësinë e marrjes së informacionit të nevojshëm dhe shikimet tek çështjet nga të gjitha anët. me zhvillimet në shoqërinë të e tyre dhe botën e tyre. i prirur të angazhohet në kërkime dhe hetime të zhvillimeve të reja dhe çështjeve bashkëkohore. ata mësojnë sesi të përballen me rrethana të ndryshme. për përdorimin e teknologjisë dhe për çështje të tjera që ndikojnë individin dhe shoqërinë.

Megjithatë. Ai mund t’i referohet rezervuarit të gjerë të diturisë që fusha i ofron dhe mendon thellë për gjykimin korrekt. Ai mund të kërkojë përgjigjen e drejtë nga dijetarët e famshëm të cilët janë aktivë në hetimin e çështjeve të reja dhe zhvillimeve. Ai do të veprojë kështu asi të konsiderojë do ta kuptojë rrethanat e kohës ë tij dhe t’ia aplikojë gjykime të ligjore të atyre rrethanave. bazat e ligjit islam do të qëndrojnë të njëjta. Në këtë mënyrë studenti do të kuptojë mospranimin e përfundimeve që vijnë nga njerëz të pakualifikuar që janë të bazuar mbi një dituri të pasaktë. dijetarët të cilët i kanë zgjeruar përpjekjet e tyre për të vendosur gjykimin e Allahut. Studenti i ligjit islam do të shoh se ku studimet e tij mund të aplikohen në eksperiencën aktuale të studentit. drita që ndriçon rrugën është e njëjta dhe faktet përpara individit janë të njëjtat. . si shumë nga kjo shohim në diskutimet e sotme dhe revistat popullore. Kjo do të thotë që çdo jurist duhet të shkruajë për kohën e tij. duke përdorur termat e njerëzve të tij që ta kuptojnë. Shoqëria në shekujt e fundit është shumë më e ndryshme sesa ajo që ishte gjatë ditëve të islamit.rrethanat ndryshojnë.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful