6203

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

PRVI ODJEL
Zahtjev br. 23662/12 Slavko VUKOVIĆ protiv Hrvatske podnesen 6. travnja 2012. godine

IZLAGANJE O ČINJENICAMA Podnositelj zahtjeva, g. Slavko Vuković je hrvatski državljanin rođen 1937. godine koji živi u Splitu. Pred Sudom ga zastupa g. I. Mirošević, odvjetnik iz Splita. A. Okolnosti predmeta Činjenično stanje predmeta, kako ga je iznio podnositelj, može se sažeti kako slijedi. Godine 1983. i 1985. kuća i zemljište podnositeljevih prednika u Splitu su bili izvlašteni, ali im naknada nije dodijeljena. U naknadnom upravnom postupku koji se odnosio na naknadu, sudski vještak R.M. je 3. travnja 2002. godine izradio nalaz i mišljenje u kojem je utvrdio tržišnu vrijednost izvlaštenog zemljišta. Temeljem tog nalaza i mišljenja Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji (u daljnjem tekstu: „Ured državne uprave“) je 23. lipnja 2004. godine dodijelio podnositelju naknadu u iznosu od 7.338.715,80 kuna. Protiv te odluke podnositelj zahtjeva je točno neutvrđenog datuma u 2004. godini podnio žalbu Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: „Ministarstvu“) tvrdeći da se prema mjerodavnom domaćem pravu naknada trebala računati prema tržišnoj vrijednosti u vrijeme kada je donesena odluka o naknadi. Podnio je niz dokaza, kao što su novinski članci i odluke o naknadi u drugim predmetima, ističući da je tržišna vrijednost narasla. Dana 31. svibnja 2005. godine Ministarstvo je odbilo žalbu podnositelja u dijelu koji se odnosio na naknadu za izvlaštenje kuće i zemljišta zbog toga što su se određeni dokazi koje je podnositelj podnio odnosili na drugačije situacije i zbog toga što je tržišna vrijednost iz nalaza i mišljenja vještaka iz 2002. godine bila određena u eurima što je osiguravalo stalnost cijene.

VUKOVIĆ protiv HRVATSKE – Izlaganje o činjenicama i pitanja

2

Podnositelj zahtjeva je 2005. godine podnio tužbu Županijskom sudu u Splitu tvrdeći da iznos naknade nije bio utvrđen sukladno mjerodavnom pravu. Dana 26. ožujka 2007. godine Županijski sud u Splitu je odbio tužbu podnositelja zbog toga što su sve mjerodavne činjenice bile dovoljno utvrđene i zbog toga što je vrijednost određena u eurima osiguravala stalnost iznosa naknade. Podnositelj je dalje uložio reviziju Vrhovnom sudu Republike Hrvatske koja je 29. travnja 2008. godine bila odbijena kao neosnovana. Protiv te odluke Vrhovnog suda podnositelj je uložio ustavnu tužbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske ponavljajući svoje prethodne argumente. Dana 29. rujna 2011. godine Ustavni sud je odbio podnositeljevu ustavnu tužbu kao neosnovanu, podržavajući argumente nižih sudova. B. Mjerodavno domaće pravo Mjerodavni dijelovi Zakona o izvlaštenju („Narodne novine“, broj 9/1994 i 35/1994) glase kako slijedi:
Članak 33. „…naknada se određuje u novcu u visini tržišne vrijednosti nekretnine koja se izvlašćuje u vrijeme donošenja prvostupanjskog rješenja o izvlaštenju, odnosno u vrijeme sklapanja nagodbe.“ Članak 46. „Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na započete postupke eksproprijacije u kojima nije, do stupanja na snagu ovoga Zakona, doneseno konačno rješenje i postupke određivanja naknade u kojima nije donesena pravomoćna odluka ili ako ta rješenja, odnosno odluke budu poništene ili ukinute.“

PRIGOVORI
Podnositelj prigovara temeljem članka 1. Protokola br. 1. da ga je propust domaćih tijela da pravilno primjene mjerodavno domaće pravo, lišio odgovarajuće naknade za izvlaštenje. Podnositelj također prigovara temeljem članka 6. Konvencije, pravičnosti postupka izvlaštenja. PITANJA UPUĆENA STRANKAMA 1. Je li došlo do miješanja u podnositeljevo mirno uživanje vlasništva u odnosu na odgovarajući iznos naknade za izvlaštenje, u smislu članka 1. Protokola br. 1.? 2. Ako da, je li to miješanje u skladu sa uvjetima predviđenim zakonom, u smislu članka 1. Protokola br. 1.? 3. Ako da, je li to miješanje bilo nužno radi kontrole upotrebe vlasništva u skladu s općim interesom ili za osiguranje plaćanja poreza ili drugih doprinosa ili kazni? 4. Posebice, je li to miješanje nametnulo prekomjeran individualni teret podnositelju (vidi Immobiliare Saffi protiv Italije, [VV], br. 22774/93, stavak 59., ECHR 1999-V i Vajagić protiv Hrvatske, br. 30431/03, stavak 38., 20. srpanj 2006.)?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful