P. 1
Satanisticke sekte

Satanisticke sekte

Views: 39|Likes:
Promena ponasanja, bolesti zavisnosti, teorija
Promena ponasanja, bolesti zavisnosti, teorija

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Mallyumpkin Saberhagen on Dec 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2015

pdf

text

original

УВОД

Од етимолошког sequi (`следити`) или secaere (`одсећи`) до последње две деценије
секте су и појмовно и суштински еволуирале. Нису то више искључиво јеретички
правци. Осим верско-јеретичке мисије, деловање секте моxе да карактерише и
комерцијално-про]итна делатност, иsôегавање порескиx оôавеsа према дрxави,
]анатиsам, надрелигијске и наднаучне претенsије, антисоцијални став, угроxавање
јавног реда и мира, надримедицинске установе, диспанsери sа подиsање менталниx
спосоôности, оснивање удруxења граhана и xуманитарниx органиsација и другиx
установа а]ирмативног имена, ангаxовање у просветним установама и политичко
ангаxовање |1|.
Cекте нападају појединца, његово душевно и опште sдравље, његову персоналност,
имовину, породицу, а глоôално скрнаве културу, традицију, веру и идентитет једног
народа. Cлучајеви нестанка лица су карактеристични sа све секте (одеôгли чланови
одлаsе да xиве са својом саôраћом, далеко од породице која не приxвата њиxово
чланство у секти). V остварењу својиx циљева они приôегавају раsличитим
активностима па и sлоупотреôи науке, поготово псиxологије, јер се применом
меxаниsама и теxника менталне контроле стварају ]анатични верници чија је
целокупна личност сведена на интерес секте. Mеhу њима су и групе које практикују
асоцијалне xртвене ритуале, који не само да су ван свиx друштвениx и sаконскиx
норми, већ немају никакве веsе са xивотом у врлини или вером у спасење, што
проповедају религије. Cекте каxу да све раде у име Fога, а у ствари раде у име свога
воhе, тј. оснивача и оôавеsно тврде да нису секта већ једина ôогом дана, веродостојна
верска, али и научна, ]илоsо]ска и терапеутска sаједница |1|.
¡е]иниција ]ранцускиx правника иs кривичног sакона: Секта је свака социјална
група која искоришћавањем стања слабости (малолетници стари !у"и
#ен"икепиране или пси#и$ки у%"рмане особе& $ини менталну манипулацију
поје"иницима'
V Kривичном праву постоје два услова потреôна sа постојање кривичног дела, а то
су противправност и друштвена опасност, о чему се иsјашњавају највиша sаконодавна,
тј. скупштинска тела. Hрема томе, постоје и друштвено опасна и противправна дела
која нису нормирана и као кривична дела, пре свега sато што је ниsак степен друштвене
опасности или пак одреhена појава још није вери]икована као друштвено опасна до те
1
мере да улаsи у оквире кривичног дела. Vправо је то случај са сектама. Cекте воде
рачуна и иsôегавају сваку могућност компромитације, а ако им се то и деси онда
минимиsирају и релативиsују одреhени случај, ôранећи се углавном правом на
исповедање вере и мисионарење. Од свиx документованиx случајева, кривичну
одговорност и санкције јесу наступиле тек кад теxина и очигледност случаја нису
давале шансу sа ôило какву одôрану |1|.
Услови погодни за деловање секти:
1. Bерска неоôраsованост
2. Kриsа породице
3. Tраxење припадности (људи су усамљени и отуhени, почев од породице, преко
школе до друштва у целини)
4. Tраxење одговора (секте дају кратке и јасне одговоре на питања својиx
следôеника и нуде им своја виhења човека, човечанства, историје, космоса)
5. Tраxење идентитета
6. Hотреôа да се ôуде нешто посеôно (секте својим следôеницима пруxају уверење
да су ôаш они једини који ће ôити спасени пошто припадају истинитом учењу)
Cекте користе слаôости појединца и манипулишу стањима sôуњености,
повреhености, несналаxења, усамљености, страxа или неиsвесности. Bиxове мете су
осоôе које трагају sа решењем својиx емоционалниx, псиxичкиx, породичниx,
социјалниx или sдравствениx тегоôа. Cекте нуде топлину, паxњу, подршку, sаштиту и
осећај посеôности. Cвесно манипулишући људским потреôама окривљују родитеље sа
дететове проôлеме, sа неискоришћеност његовиx талената и спосоôности, sа
непоsнавање квалитета сопственог детета. A млади људи xеле да наhу истомишљенике
који ôи иx уваxавали и раsумевали као ôрsа и једноставна решења проôлема. Mлади
xоће да се ангаxују, да ôуду некоме потреôни, а не sанемарени. 3адовољавајући
потреôу sа посеôношћу лагано иx уводе у xивот, ритам, учење секте, а овладавање
теxникама као што су нпр. приsивање дуxова и гледање у карте, често постаје адут
личне а]ирмације.
(екте покушавају спектаклом "а %амене стварност |1|'
2
Зашто се секте сматрају деструктивним?
Cекте нуде sаôорав, sаоôилаxење xивотниx проôлема. Xивотне потреôе чланова
своде се на интерес секте и слепу послушност воhи. Fрачна правила се преваsилаsе:
иsôегавање ôрачниx оôавеsа код супруxника кад нису оôоје у секти, подреhена улога
xене, неке секте пропагирају ôрак ôеs деце јер ће ускоро крај света. Cекта намеће
следôеницима осећање кривице sôог претxодног xивота као и потискивање
сексуалности (с друге стране, у сатанистичким сектама је раsврат поxељан). Cекте
]инансијски исцрпљују чланове и доводе до депривације сна и депривације xране.
3аступањем апокалипсе иsаsивају слепу послушност, а иsаsивају и страxове од
искушења. Неке секте условљавају чланством у секти кад људи конкуришу sа одреhени
посао. На крају, секте деструктивно делују исмевајући традиционалне религије и начин
xивота |1|.

САТАНИСТИЧКЕ СЕКТЕ
Tо су секте које отворено проповедају сатаниsам, тј. да је Cатана ôог и да му се
треôа клањати и xртве приносити.
Cекте које нас уверавају да су Cатана и сатаниsам прави иsôор sа xивот су
аутоxтоне групе следôеника Cатане, појединачни случајеви, магови, пророци,
видовњаци. Cатаниsам не мора да се артикулише кроs секту или какву групу већ и као
поглед на свет. V учењу сатанисти релативиsују до негирања или стављају у исту
раван: xивот и смрт, љуôав и мрxњу, sдравље и ôолест, доôро и sло, анарxију и ред,
слоôоду и ропство, Xриста и Cатану и величају људско JA уs негирање Fога |1|.
Kорене учења сатаниста налаsимо у учењима некиx раноxришћанскиx секти, пре
свега гностичкиx. V 17. веку се ôелеxи експанsија сатаниsма. Aналитичари су тада
sаôелеxили да је постојала права потрага sа ôеôама sа потреôе црне мисе |2|.
Bелики је ôрој сатанистичкиx секти у свету, али им је век кратак а чланство мањег
оôима (10-20 чланова). V питању се децентралиsоване секте (немају координирајуће
3
централе), а неке пак имају меhународне аспирације. uесто се трајање неке
сатанистичке секте sаврши неком несрећом: уôиством и масовним или појединачним
самоуôиствима. 3а раsлику од свиx осталиx секти, сатанисти не скривају право име
секте. Они се истичу |1,2|.
Cатаниsам каквим га данас sнамо је реsултат утицаја две осоôе: Aнтона Bандора ла
Bеја и Aлистера Kроулија.
Антон Шандор Ла Веј (1!"#1$%:
Aнтон Bандор Hа Bеј је Aмериканац маhарског порекла. Hре него што је почео
отворено да се ôави сатаниsмом ôио је циркуски артист и полицијски ]отогра]. 1966.
године је у Kали]орнији основао (атанину цркву а уједно је и аутор (атанисти$ке
библије. Hо sавршетку рада на ôиôлији, Hа Bеј је регистровао своју цркву и прогласио
сеôе сатанским свештеником. Cедамдесетиx и осамдесетиx година је путовао Cеверном
Aмериком и Eвропом ширећи учење.
Hа Bејева (атанина црква је догматско-доктринарни и идејни модел sа друге
сатанистичке секте, а његова ôиôлија је приxваћена од стране свиx данашњиx сатаниста
као иsвор теолошкиx и практичниx ре]еренци.
Hоред тога што је ôио воhа прве регистроване сатанистичке секте он је, што је
моxда још ôитније, ôио и дуxовни воhа многиx. Наиме, Hа Bеј је широм света имао
велики ôрој присталица, али се они никад нису sванично придруxили цркви већ су
остали симпатиsери сатанистичкиx погледа на свет |2|.
Hитираћемо ла Bеја како ôисмо доôили увид у његове поруке својим следôеницима:
'Cатана представља све такоsване греxове пошто сви они воде до ]иsичког,
менталног или емоционалног испуњења и sадовољења. '
'Cатана је црквин најôољи пријатељ којег је икада имала, јер је Он одрxава у
послу све ове године.'
4
'Cатана репреsентује раsуsданост уместо апстиненције.' (Pаsуsданост се овде
односи на чињење онога што се xели)
'Hостоји sвер у човеку која треôа ôити иsвеxôана,а не истерана.'
'Vколико вас гост у вашем скровишту нервира, третирајте га сурово и ôеs
милости.'
'Hравог сатанисту није лако препоsнати онаквог какав он јесте.'
'Fеxим од свиx конвенција које не воде мом sемаљском успеxу и срећи.|5,6|'
Алистер &роули (1'$(#1)$%:
Eдвард A. Kроули школовао се на Tринити колеuу где је променио име у Aлистер
Kроули. Fио је део европскиx уметничкиx и авангардниx кругова. Fио је успешан
алпиниста, играч шаxа, ôоем, поета, маг. Hрепоsнатљив је као стваралац телеме-
одреhене религијске ]илоsо]ије. Hрема његовим делима управља се Ордо темпли
оријентис, гностичка секта која га је поставила sа воhу свог Pеда у Fританији 1922.
године. Tоком свог ôоравка у Mоскви, инспирисан руском литургијом, написао је
Iностичку мису која је данас централни ритуал Ордо темпли оријентиса. Hако је умро
пре оснивања сатанистичке цркве и иако је ôио члан О.T.Оа (гностичке секте),
сатанисти су пригрлили његову ]илоsо]ију |2, 7|.
Hитати Aлистера Kроулија:
'Pади шта ти је воља и нека ти то ôуде сав sакон.'
'Оôичан морал је sа оôичне људе.'
'Aко ôи неко xтео да уsме Fиôлију sа оsôиљно, полудео ôи. Aли онај ко уsима
Fиôлију sаоsôиљно, мора да ôуде већ луд.'
'Нека вам Нова година донесе xраôрости да прекршите своје одлуке! Mоје план је
да прокунем сваку врсту врлине, тако да тријум]ујем чак и када сам пао!'
'Cрећа леxи унутар осоôе и начин да се она ископа је кокаин.'
5
'Mагија је Наука и Vметност иsаsивања промена тако да се оне дешавају у складу
са Bољом.'
'Не постоје стандарди Hсправног. Eтика је ôесмислица. Cвака 3веsда мора да иде
по својој орôити. ¡о hавола са "моралним принципом", не постоји таква ствар. |3, 4|'
*онашање осо+а (за које се сумња да су% у сатанисти,ким сектама:
Осоôа постаје агресивна, труди се да доминира у кући, али увек на ôаxат и насилан
начин. Kористи псиxостимулансе. Aко је и раније ôила темпераментна, сада
преваsилаsи сеôе и у испољавању агресивности. Неретко се упушта у ]иsичке оôрачуне
(чак и ôеs раsлога) са људима иs своје околине, а неретко је агресивна и на породичним
скуповима.
Осоôа не приxвата свакодневне или традиционалне оôавеsе, не ôрине sа најôлиxе, а
комуникацију са њима као и колегама с посла своди на ]ормалну или про]есионалну
меру. Овде је ôитно нагласити да је елиминисање породице иs xивота новог следôеника
мера успеxа секте. Осоôа постаје део новог друштва сличног понашања.
Осоôа има наглу потреôу да прича или ћути што примећује и породица и школа или
про]есионално окруxење.
Hриметна је и специ]ична иконогра]ија. Cатаниsам карактеришу оôрнути крстови,
пентаграми и оôрнути пентаграми, xексаграми, крстови комôиновани са три шестице и
сл. Aко се код ове осоôе примете тетоваxе, ôрошеви, детаљи на ланцу, апликације на
гардероôи или на плакату окаченом у соôи треôа се ин]ормисати о њиxовом sначењу.
Tако крст истетовиран на таôану sначи да је носилац од тренутка осликавања па надаље
све време гаsио по крсту и тиме га директно негирао. Kрст се тетовира и на sадњици.
Vвек треôа оôратити паxњу на литературу коју осоôа чита јер је код сатаниста у
питању литература која третира онострано. Tреôа се дискретно распитати о раsлоsима
sа читање те литературе, тј. да ли осоôа чита ту литературу само ин]ормативно или
предано, уs дуôоко тумачење. Tреôа имати на уму да и осоôа која само ин]ормативно
чита ту литературу моxе самоуко кренути погрешном стаsом тако да је таквој осоôи
увек потреôно покаsати да је окруxена раsумевањем и љуôављу.
Осоôа ће вероватно после одреhеног периода почети да мисионари. Ово се највише
односи на секте које нису сатанистичке, али и у овом случају породица се моxе наћи
иsлоxена 'предавањима', а понекад и правом терору. uланови породице више немају
мира и често морају да се повинују sаповестима агресивног члана |1, 2|.
6
*си-оактивне супстан.е у сатанисти,ким сектама:
V последњој деценији 20. века sапаxено је да дрогу активно конsумирају у
највећем ôроју сатанисти. Vлога дроге је да појача е]екте, драматиsује догаhаје и
учврсти утиске. ¡рога је део сатанистичкиx ритуала. Aлистер Kроули чак и
препоручује употреôу дроге. Hод њеним дејством сатанисти имају илуsију надмоћи,
снаге, а у стању суxене свести спремни су на све опскурне и оргијастичке оôреде, као и
на насилничко понашање. V том стању се врше и оôреди саморањавања или
самоуôиства које је уоôичајено меhу следôеницима и сматра се сатаноугодним чином
|1|.
/аси0е у сатанисти,ким сектама:
Насиље у сатанистичким сектама се испољава кроs ôрутално каxњавање
непослушног или одôеглог члана, кроs масовне туче против група другачијег
опредељења, кроs нападе на групе пролаsника, кроs иsаsивање нереда на неким
масовним дешавањима. Нису ретке ни пљачке, силовања и уôиства почињена иs вишиx
интереса након поруке доôијене од самог Cатане. Cатанистичке секте у својим
програмима ]орсирају агресивност спрам другиx као иsраs силе и надмоћи |1|.
1атанисти,ки ритуали:
1. Hницијације се оôављају леxањем на гроôу, оргијањем, раскопавањем свеxиx
гроôова, ломљењем крстова, исцртавањем сатанистичкиx симôола по
споменицима и сл. Оргијање се подраsумева као део ритуала. Нова чланица се
прима у секту кроs иницијацију која подраsумева проверу њене 'иsдрxљивости'
са присутнима. Cатаниsам и иначе подраsумева раsвратан xивот.
2. Hриношење крвне xртве (sаклани пси, мачке, кокошке и сл.). Hричешће се
оôавља умакањем комадића xлеôа у свеxу крв коју присутни конsумирају.
Hонекад је у питању крв осоôе која се ранила током ритуала.
3. Cаморањавање се врши ноxем или пуцањем у неки део тела.
4. Cамоуôиство је највиши домет преданости сатаниsму и чин којим се постиxе
највиши степен умилостивљења Cатане. Cатанистичко доктринарно оôјашњење
7
је да се смрћу, тј. xртвовањем Cатани, увећава његова моћ, те се постиxе његово
умилостивљење sа ôољи xивот следôеника после смрти.
5. Hрне мисе су окултно-магијске слуxôе у којима се опонаша и римокатоличка
миса sарад умилостивљења Cатане. Hма три основна оôелеxја:
-радње које се врше су сличне римокатоличкој миси
-читајући молитве и проsôе унатрашке сама слуxôа се иsвргава руглу и исмева
-причешће се не прима вином него крвљу људи или xртвованиx xивотиња |1,2|
Cатанистички олтар
/ајпознатије сатанисти,ке секте:
Bећ је речено да сатанистичкиx секти има много, али овде ћемо навести оне
најмасовније и најистакнутије. V свету су најпоsнатије: Cлоôодни спиритисти
(Hталија), Cатанина црква Eнглеске, WICCA.
Оснивачица Cлоôодниx спиритиста је Mагдалена Cтрадивари која је декларисана
сатанисткиња и која је ôила под пуним Hа Bејевим утицајем. Основала иx је у Hталији
1983. године и учинила да сексуални аспекат Hа Bејевог учења овде ôуде најприсутнији
8
у односу на остале елементе. Одрxавали су слуxôе у пећинама у околини Pима, а sôог
употреôе наркотика и учешћа малолетника у ритуалима ôили су под сталном
присмотром полиције. Cматрало се да је до 2000. године у Hталији ôило преко 20.000
сатаниста.
Cатанину цркву Eнглеске је основао Hон Kајлминстер, столар иs предграhа
Hондона. Cледôенике је регрутовао путем новина, а своју радионицу је адаптирао у
xрам по Hа Bејевим упутствима. H овде су оргије и коришћење дрога ôили
најsаступљенији тако да је 1995. године Kајлминстер уxапшен sôог поседовања дроге и
проституције која се упраxњавала у његовом xраму. Hначе је Kајлминстер поsнат по
ритуалу 'смрт, стапање са Cатаном и ôуhење' који се иsводи плесом до ôесвести, уs
стално приsивање Cатане, а све то под дејством дроге при чему је падање у делиријум
ритуална смрт и стапање са Cатаном, а само природно ôуhење је трећи чин |2|.
Cекте које се проналаsе код нас су: Hрна руxа (Hрне шкорпије), Cатанини
следôеници, Hоша вера и друге |1|.
*оследи.е +оравка у сатанисти,кој секти:
Hоследице су раsличите: неко се врати нормалном xивоту, а неко остане са
псиxичким последицама, ôолестима sависности, у душевној ôолници или се ôави
криминалом. Pаsне сумње у учење секте, псиxички и sдравствени проôлеми се могу
јавити док је члан још увек у секти па воhа секте тада често саветује самоуôиство као
ôогоôорни чин оним члановима који више нису кадри да иsдрxе. На тај начин
следôеник неће 'пасти у врлину' ни на самом крају свог xивота. Tакоhе, чланови који
нису кадри да иsврше неки sадатак (нпр. уôиство) или одôегли чланови, иsвршавају
самоуôиство у страxу од каsне од стране секте sа своју непослушност/ôег |1|.
9
Закључак

Bтетност постојања секти у људском друштву је евидентна. Оне га раsарају на
више нивоа. Fитно је нагласити да се ником не оспорава право на иsôор религије, али се
у овом случају акценат ставља на понашања одреhениx верскиx sаједница. 3ато се
данашњи sакони односе на санкционисање опасног понашања секти, а не на њиxова
религијска уôеhења.
Hндустрија која не преsа ни од једног вида популариsације својиx проиsвода ôаsира
свој маркетинг на подилаxењу конsументима и пропагирању одреhениx система
мишљења и понашања као и сатанистичке иконогра]ије. Tо иде на руку сатанистичким
сектама, ако не директно (јасним укаsивањем на одреhену верску sаједницу) онда
индиректно (]ормирањем климе sа раsвијање подоôности код осоôе како ôи она
постала подлоxна утицајима; ôеsраsлоxни ôунт, асоцијално понашање и сл.)
Kад су у питању деца адолесценти школа и породица имају велику улогу у
спречавању уласка у секту. V питању је превентивни рад и ин]ормисање о постојању
секти. Односи у породици, који су толико нарушени у савременом друштву, морају се
подићи на ниво адекватног ]ункционисања. Mеhусоôно подрxавање чланова породице
и отворен раsговор могу допринети да осоôа не потраxи утеxу или одговоре на питања
у секти.
10
Литература
1. Hуковић 3¡. Cекте: приручник sа самоодôрану. Fеоград: ¡раганић; 2003.
2. Hуковић 3¡. Bерске секте. Fеоград: ¡раганић; 2000.
3. Kроули A. Kњига sакона. Fеоград: Esотерија; 1989.
4. http://www.goodreads.com/author/quotes/3948.Aleister¸Crowley
посећено 8.12.2012.
5. http://www.scribd.com/doc/47667545/Anton-S-LaVey-Devet-Satanistickih-Principa
посећено 8.12.2012.
6. http://www.goodreads.com/author/quotes/2983296.Anton¸Szandor¸LaVey
посећено 8.12.2012.
7. http://ce-4.Iorumotion.com/t2852-aleister-crowley-i-njegova-knjiga-zakona
посећено 8.12.2012.
11

Тражење припадности (људи су усамљени и отуђени. да буду некоме потребни. ритам. заштиту и осећај посебности. Верска необразованост 2. 2 . Њихове мете су особе које трагају за решењем својих емоционалних. Криза породице 3. космоса) 5. а овладавање техникама као што су нпр. историје. призивање духова и гледање у карте. Млади хоће да се ангажују. почев од породице. често постаје адут личне афирмације.мере да улази у оквире кривичног дела. усамљености. преко школе до друштва у целини) 4. кривичну одговорност и санкције јесу наступиле тек кад тежина и очигледност случаја нису давале шансу за било какву одбрану [1]. Секте воде рачуна и избегавају сваку могућност компромитације. породичних. за непознавање квалитета сопственог детета. Тражење одговора (секте дају кратке и јасне одговоре на питања својих следбеника и нуде им своја виђења човека. социјалних или здравствених тегоба. Услови погодни за деловање секти: 1. Секте покушавају спектаклом да замене стварност [1]. подршку. повређености. човечанства. пажњу. психичких. Тражење идентитета 6. за неискоришћеност његових талената и способности. бранећи се углавном правом на исповедање вере и мисионарење. Од свих документованих случајева. А млади људи желе да нађу истомишљенике који би их уважавали и разумевали као брза и једноставна решења проблема. Свесно манипулишући људским потребама окривљују родитеље за дететове проблеме. учење секте. а не занемарени. Управо је то случај са сектама. страха или неизвесности. несналажења. Задовољавајући потребу за посебношћу лагано их уводе у живот. Потреба да се буде нешто посебно (секте својим следбеницима пружају уверење да су баш они једини који ће бити спасени пошто припадају истинитом учењу) Секте користе слабости појединца и манипулишу стањима збуњености. Секте нуде топлину. а ако им се то и деси онда минимизирају и релативизују одређени случај.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->