Вовед

:
Појавата на тенкот како борбено средство е изнудена потреба
од карактерот на војната и загубите во човечки животи.
Потребата да се потисне непријателот од територијата што ја
запоседнал и покрај огромните загуби со постојното оружје не
можела да биде задоволена. Поради тоа се наметнала
нужност да се создаде “нешто” што ќе може успешно да
совладува земјишен простор и покрај силниот митралески
оган, а притоа и да дејствува по непријателот и да му
нанесува загуби.
Тенкот Т-72 спаѓа во втората генерација која временски се
поклопува со седумдесетите години. Во опремувањето е
направен револуционерен квалитативен скок. За основно
вооружување е воведен топ со мазна цевка и термички
ракав,нови видови муниција,оклопот е од повеќе слоеви со
различни коефициенти на заштита(таканаречен сендвич
оклоп)
Воведени се системи за управување со огнот со коинцидентни
или ласерски далечиномери и балистички сметачи, а за
погонски групи се воведуваат повеќегоривни дизел-мотори
или гасни турбини и хидраулични трансмисии.Екипажот се
намалува на три члена бидејќи послужителот на топот е
заменет со автоматски полнач, а сите други системи и уреди
се подобруваат.

1

ТЕНК-Т 72

ТАКТИЧКО-ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Калибар на топот
Калибар на спрегнатиот митралез
Калибар на ПАМ-от
Борбен комплет на топот
Борбен комплет на спрегнатиот митралез
Борбен комплет на ПАМ-от
Екипаж
Должина на телото
Должина со топот напред
Ширина
Висина
Клиренс
Борбена маса
Специфичен притисок на земја
Моќност на моторот
Специфична моќност
Радиус на движење
Капацитет на резервоарот за гориво
Максимална брзина

125 mm
7,62 mm
12,7 mm
45

куршуми

2000

куршуми
300

куршуми

3
6,95 m
9,53 m
3,37 m
2,226 m
0,47 m
45000 kg
0,84 kg/cm2
618 kW
13,73 kW/t
500 km
1000 l
60 km/h

1. МОТОР СО УРЕДИ
2

10-нископритисна пумпа за гориво. 6-селектор на маслото. 9-пумпа за масло. Главни делови на моторот се: картер(куќиште). 11-пумпа за вентилација на картерот.повеќегоривен дизел-мотор.1) на тенкот T-72 е четворотактен. 16-пумпа за висок притисок 1. како и мешавина на овие врсти горива. а може да се користи и бензин до 72 октани и млазно гориво.1 Уред за напојување со гориво 3 . 5-фин пречистувач. Сл.1 Мотор на Т-72 1-картер. Максималната сила на моторот е 574 KW(780KS) при 2000min1 во работа со дизел-гориво. 8-пумпа за вода. 4-капак на главата на блокот. Во склоп на моторот спаѓаат и уредите за: додод на гориво. ладен со течност. распоредени во 2 блока и со центрифугален компресор за прехранување. разводен механизам и вентилите. 2-блок. 13-издувни колектори. подмачкување. ладење и загревање и уред за компримирање на воздухот. Основно гориво за негова работа е дизел-гориво D-2. 14-фин пречистувач за масло. 12-погон за обртомерот.колектори за полнење. 15. 3-глава на блокот. блокови со глави. клипови со клипници. коленасто вратило. довод на воздух. со12 цилиндра. 7-разводник на воздух.Моторот (сл.

Уредот се состои од: резервоари(внатрешни. вентил за испуштање на воздухот. груб и фин пречистувач. бризгалки и цевки за висок и низок притисок. Внатрешни резарвоари се: лев и десен преден. Сместена е во управувачкото одделение. Секој резервоар има грло за налевање. заден десен и среден резервоар со вкупна запремнина од 705л. Левиот преден резервоар се наоѓа лево од седиштето на возачот и изведен е така да во случај на оштетување на било кој резервоар во него остане 100л гориво што е доволно за еден час работа на моторот. Пополнувањето се врши низ грло за налевање на десниот заден резервоар поради што треба да се отвори чепот на грлото за налевање на првиот надворешен резервоар. пумпа за висок и низок притисок. рачна мембранска пумпа за гориво. меѓусебно се поврзани со цевки и се наоѓаат на десниот калник. десниот заден резервоар се наоѓа позади десниот преден резервоар а средниот резервоар се наоѓа во борбеното одделение кај преградата на моторнотрансмисионото одделение. Најкасно после 300 мото-часови работа на моторот се пере во дизел-гориво. Надворешните резервоари ги има пет со вкупен волумен од 945л. Компензациониот резервоар сужи за собирање на вишокот на гориво а сместен е во моторно-трансмисионото одделение. Вкупната запремнина на резервоарите за гориво со приклучните буриња е 1600л. 4 . разводни славини. вентил со пловак. центрифугална пумпа за гориво. пречистување и доведување на горивото во цилиндрите на моторот. цевки за гориво и за воздух а преку петиот се поврзани со атмосферата. Десниот преден резервоар се наоѓа десно од возачот. славини за исклучување на надворешните резервоари. Разводната славина за гориво овозможува вклучување и исклучување на резервоарите и приклучување на резервоарите на вентилот за испуштање на горивото. лево од седиштето на возачот. приклучок за одвод на горивото. надворешни и компензациони). Грубиот пречистувач е сместен во управувачкото одделение лево од седиштето на возачот. Славината за исклучување на надворешните резервоари сместена е на средниот резервоар од горната десна страна.Овој уред наменет е за сместување. Горивото од надворешните резервоари се троши преку првиот резервоар.

Обавезно се вклучува кога моторот работи на бензин а ако работи на дизел или млазно гориво истата не треба да се вклучува. Приклучокот за испуштање на горивото со помош на центрифугалната пумпа овозможува испуштање на горивото од резервоарите надвор од тенкот. Рачната мембранска пумпа се користи ако е неисправна центрифугалната пумпа. финиот пречистувач и од цевките и сместен е во управувачкото одделение лево од седиштето на возачот. Електричниот мерач на гориво ја покажува количината на гориво во внатрешните резервоари. 5 . Пумпата за висок притисок го вбризгува горивото во цилиндрите во одредени количини и одредени временски интервали и се наоѓа меѓу блоковите на моторот. Се наоѓа на носач лево од седиштето на возачот. Механизмот за исклучување на работата на моторот автоматски ја зауставува работата на моторот во случај на пожар или NHB-опасност. а сместен е во управувачкото одделение над грубиот пречистувач. Вентилот за испуштање на воздухот овозможува испуштање на воздухот од високопритисната пумпа. Центрифугалната пумпа сместена е на левиот преден резервоар.Финиот пречистувач е составен од два паралелно поврзани пречистувачи сместени на носач кој се наоѓа кај всисниот колектор на моторот. Замена на неговите елементи се врши најкасно после 500 мото-часови на работа на моторот. Пумпата за низок притисок го доведува горивото преку финиот пречистувач во високопритисната пумпа кога моторот на тенкот работи и се наоѓа на долниот дел од картерот.

9-вентил со пловак. сигнализатор на пречистувачот на воздухот. 8-компензационен резервоар. издувни колектори и цевки. 13-пумпа за висок притисок. компензатор и издувен приклучок.2 Систем за довод на гориво 1-прв надворешен резервоар. цевки за одвод на прашината од пречистувачот. 17-нископритисна пумпа. 6 .2 Уред за довод на воздух и одвод на издувни гасови Овој уред е наменет за пречистување на воздухот. 12-лево буре. 3-десен заден резервоар. 14-бризгалка. всисни колектори. 20-десен преден резервоар 1. доведување на воздухот во цилиндрите на моторот и одведување на издувните гасови во атмосферата. 4-трет надворешен резервоар. 10-петти надворешен резервоар. 6-четврт надворешен резервоар. 7-славина за исклучување на надворешните резервоари. 11-десно буре. 16мотор. 18-среден резервоар. 2-втор надворешен резервоар. 19-лев преден резервоар. 5-пумпа за гориво на греачот. 15-фин пречистувач.Сл. Составни делови на овој уред се: пречистувач на воздухот. компресор.

Сместен е на самиот пречистувач. 12-издувен колектор. 2-всисни колектори. 6-сигнализатор. 5-пречистувач за воздухот.Сл. Компресорот служи за зголемување на притисокот на воздухот кој влегува во цилиндрите на моторот при преод од една врста на гориво во друга. 3-цевка за довод на воздух од компресорот до компензаторот. 15-издувна цевка. 9-носач за прицврстување на пречистувачот на воздух. 4-компресор за прехранување. 7-црево на сигнализаторот. 13-вентил. 11-цевка за исфрлање на прашината.Тој се чисти со дизелгориво кога ќе се запали сигнализаторот. 16-издувен приклучок Пречистувачот на воздух служи за пречистување на воздухот пред да дојде во цилиндрите на моторот и се наоѓа во моторно-трансмисионото одделение. Сигнализаторот на пречистувачот на воздухот укажува на нечисти елементи на пречистувачот при што засветува црвена сигнална сијалица.10-носач за сигнализаторот.3 Систем за довод на воздух 1-мотор. 14-компензатор. 7 . 8-летва.

ладилник. 5и11-утврдувачи. 3-приклучок на компресорот за прихранување. 8 . негово доведување под притисок до површините на моторот и делумно ладење на моторот. груб пречистувач.4-Пречистувач на воздух 1-тело.4приклучок на компресорот на уредот за компресија. 15-стега. дополнителниот 38л). Се сосотои од: три резервари за масло. Основниот резервоар е сместен во средниот дел на моторнотрансмисионото одделение. Неговата запремнина е 42л.собирач на прашина. Вкупната запремнина на основниот и на дополнителниот е 65л(основниот 27л. 2-капак. манометар и цевки. Резервоари за уље има три: основен. 9и12-заштитни мрежи. а во него се става 35л масло. 8штитник. помошна пумпа. 16приклучок за давачот на сигнализаторот 1. 13-наслон. 7. Уред за подмачкување Овој уред обезбедува сместување на маслото. Надворешниот резервоар се наоѓа на левата страна. дополнителен и надворешен. давач на притисокот и температурата на маслото. а најмала дозволена количина за работа на моторот е 20 литри во двата резервара. 14-рачка. 6и10-приклучоци на собирачите на прашина. пумпа за масло. финцентрифугален пречистувач.Сл. над издувните цевки и не е вклучен во уредот за подмачкување на моторот.3.

3и7-ладилници за масло. Сместен е на разводната табла на возачот.5 Систем за подмачкување 1-фин центрифугален пречистувач. Помошната пумпа за масло овозможува довод на маслото за подмачкување на моторот пред негово пуштање во работа. Манометарот го покажува притисокот на маслото кое оди на подмачкување на моторот. Грубиот пречистувач е сместен на моторнотрансмисионата преграда. Ако тенкот бил употребуван. Нивото на масло се контролира со рачниот мерач низ отворот на грлото за наливање на дополнителниот резервар. а финиот пречистувач . 5-грло за налевање. 6-основен резервоар. 2-мотор.десно од компресорот за прехранување. Сместена е во долниот дел на картерот на моторот. 10-давач на 9 . Сместена е под редукторот на погонот на вентилаторот на уредот за ладење.Пумпата за масло ја остварува циркулацијата на маслото во уредот. 8помошна пумпа за масло. Термометарот за масло ја покажува температурата на маслото во моторот. Пречистувачот потребно е да се чисти со дизел-гориво после 100 мото часови работа на моторот. нивото на масло се контролира 15 минути после престанување на работата на моторот. кај компресорот за прехранување. 9-селектор на масло. Маслото се менува после поминати 5000 km или 200 мото-часови работа на моторот или после 18 месеци. а погон добива од радилицата. Сл. Сместен е на разводната табла на возачот. 4дополнителен резервоар.

давач на критичната температура на антифризот. Вентилаторот треба да биде вклучен во нормален степен на погон. Се забранува работа на моторот со исклучен вентилатор. пумпа за вода. давач на термометарот. сместена е на долниот дел на картерот на моторот. Во уредот се сипува 90л течност низ грлото на левиот ладилник и компензациониот резервар. 11-капак на централниот довод на масло во моторот. За ладење се користи. 13-пумпа за масло.чиста мека вода.4 Уред за ладење Овој уред служи за одвод на топлината од деловите на моторот и за одржување на нивните температури во дозволените граници. служи за дополна на уредот за ладење на течноста. Вентилаторот е сместен во задниот дел на тенкот. Жалузините го регулираат температурниот режим на работа на моторот. летоска. простор околу цилиндарот на моторот. Пумпата за вода. 14-груб пречистувач 1. Сигнализацијата на давачот на критичната температура на водата и антифризот се остварува со сигнални сијалици “TEC. а се подмачкува со маслото од картерот. Дополнителен резервар. со волумен од 5л сместен е во моторно-трансмисионото одделение во висина на главата на моторот. На пумпата е сместен вентил за испуштање на разладната течност. цевки и влезни и излезни жалузини. Термометарот за контрола на температурата на течноста за ладење се наоѓа на разводната табла на возачот. 12давач на термометарот. количината на воздухот која ја усисува 10 . На горниот дел на резерварот е грлото за налевање на разладната течност низ која се мери нивото на течност и паравоздушниот вентил. компензационен резервар со паравоздушен вентил. Сместен е во моторно-трансмисионото одделение на преградата до борбеното одделение. Повишениот степен се користи при температура на околината повисока од 25oC. вентил за испуштање на разладната течност. давач на критичната температура на водата. Неговиот погон има два степена: нормален и повишен.ZA HLADENJE/VENT”. кога моторот работи подолго време.манометарот. Компензационен резервар. Составни делови на уредот се: ладилници. а зимоска-антифриз. вентилатор. дополнителен резервар.

11-вентил за испуштање на течноста. десно од возачот. пожар. 8и9-спирални цевки во резервоарите за масло на моторот и трансмисијата.6 Уред за ладење 1-десен ладилник. 2-помошна пумпа за маслото на моторот. 4-вентилатор. 16-греач. пред неговото пуштање во работа (маслото за 11 . 6-лев ладилник. 10-пумпа за вода. 12-мотор. 5-грло за налевање на ладилникот. парчиња од гранати и мини. Кај потполно пополнетиот уред за ладење средниот аритметички резултат на мерење на нивоата на течностите треба да биде 70-75mm. 19-давач на критичната температура на антифризот 1. На тенкот постојат влезни и излезни жалузини. 15-дополнителен резервоар. 3-помошна пумпа за маслото за трансмисијата. Рачката за отварање и затварање на жзлузините е сместена во управното одделение.вентилаторот и го штитат моторно-трансмисионото одделение од ударниот бран. 18-давач на критичната температура на водата. NE. Сл. 13компензационен резервоар. 14-грло за налевање на компензациониот резервоар. на подот на тенкот и има неколку положби. 7-компензациони црева.5 Уред за загревање Овој уред го загрева моторот и уредите кои го опкружуваат.17-давач на термометарот. Нивото на разладната течност се проверува со мерење низ неколку грла за наливање на компензациониот резервар и на ладилникот.

на подот на тенкот. Вретеното на славината е поврзано со јаже за полугата која се наоѓа на десната страна на тенкот во борбеното одделение. 6-склоп на пумпи на 12 . 2-челично јаже. ако се користи бензин. а на пониска од 20oC. просторот во склоповите на моторот кои се загреваат. Славината за гориво на греачот служи за отварање на доводот за гориво од уредот за напојување до греачот. ако разводната славина за гориво е поставена во положба “ИСКЛУЧЕНИ РЕЗЕРВОАРИ” и ако тенкот се наоѓа во затворен простор без вентилација.хидраулично управување и подмачкување на трансмисијата). а исклучена . Греачот ја загрева течноста за ладење пред пуштање на моторот во работа. кошулките за вода на помошната пумпа за масло и цевки. Ако греачот работи нестабилно. Забрането е да се пушта греачот во работа ако напонот на изворот на електричната струја во тенкот е помал од 22V.7-Греач 1-полуга на командата на славината за гориво. Славината е вклучена кога полугата е свртена кон челото на тенкот. Сместен е во борбеното одделение од десната страна. Главни делови на уредот се: греач. 3и4делови на пропусниот вентил.во спротивната положба. 5-пумпа за гориво. Се употребува при температура на надворешниот воздух пониска од 5oC. при работа на моторот на дизел и на млазно гориво. спирални цевки во резерварот за масло. треба со центрифугалната или со рачната пумпа за гориво да се доведе горивото до греачот. Сл.

автомат на притисокот. Вентилот за испуштање на талогот од селекторот е сместен во моторно-трансмисионото одделение на десната страна од задната оклопна плоча. полнење боци за хидропневматско чистење на нишанот. вентил за испуштање на талогот од селекторот. 22-пумпа за течност 1. работа на електро.греачот. во предниот дел на управното одделение. 10-приклучок за излез на течноста од греачот.пневматскиот вентил на компресорот за стварање на натпритисок. вентил за пуштање на моторот во работа. 7-вретено на славината за гориво. славина за одвод на воздухот. Компресорот под притисок ги полни челичните боци со компримиран воздух. Сместен е на мултипликаторот од кого добива и погон. Таложникот со славината за одвод на воздухот е сместен во управувачкото одделение на подот. приклучок за конзервација на моторот и цевки. Секоја е со волумен од 5л а притисокот е147бари (150kp/cm2) и има свој излезен вентил. две боци. 17-пречистувач на гориво. 14-свеќица за загревање на горивото. 16-бризгалка. работа на механизмот за прикочување на тенкот. чистење од прашина на муницијата и другите агрегати во тенкот и работа на уредот за отварање на пролаз во минските полиња. 19-преливна цевка. селектор. таложник. 21електромотор на склопот пумпи. 8-електромотор на греачот. 9-вентилатор. манометар. 13 . 15славина за гориво. Двете челични боци се прицврстени за горната коса плоча на оклопното тело. 20-пропусен вентил. 12-свеќица за палење. На долниот дел на телото на таложникот се наоѓа отвор за испуштање на талогот затворен со чеп. чистење на перископот за посматрање на возачот. 18-спој на преливната цевка. 13-чеп.11-котел. чистење од прашина на влезниот и излезниот приклучок на склопот за довод на воздухот на уредот за НХБ-заштита.6 Уред за компримирање воздух Овој уред . покрај движење на моторот. редуктор на притисокот. Главни делови на уредот се : компресор. го обезбедува и следното: полнење на боците со компримиран воздух. пред бирачот на степенот на пренос. три електропневматски вентили.

13редуктор на количината на воздух.8-Уред за компресирање на воздух 1-компресор. десно од седиштето на возачот. 14-резервоар за течност. притисокот во боците мора да биде најмалку 73 бари(75 kp/cm2). 19. со благо притискање на рачката се затвараат вентилите на боците. Вентилот за пуштање на моторот во работа е сместен во управувачкото одделение на косата предна оклопна плоча.Манометарот е сместен во управувачкото одделение на носачот на горната оклопна плоча. 11електропневматски вентил. десно до седиштето на возачот. 3-вентил за испуштање на талогот од селекторот.склоп за конзервација на моторот. 17. 16-млазник за чистење на уредот за довод на воздух на приборот за НХБ заштита. 12-вентил за чистење на перископот. За пуштање на моторот во работа во зимскиот период. 20. 8-манометар. 21-чеп на автоматот за 14 . 7славина за одвод на воздух. 5-автомат на притисокот. Сл. 9-боци. Уредот за хидропневматско чистење на стаклата на перископот на возачот служи за перење со помош на течноста и за чистење од прашина и од снег со помош на воздух. За да се спречи губењето на воздухот од уредот при стоење на моторот подолго од два часа. 4-пречистувач. 18разводник на воздухот на моторот. Уредот е приклучен на боцата од уредот за компримирање воздух.вентил за пуштање на моторот во работа. 10-редуктор. 6-таложник. 2-селектор. 15-славина.млазница на системот за хидропневматско чистење. а се отвара со притискање на полугата на вентилот.

17-пумпа за одвод на масло. Б-погонски тркала 15 . кочење и застанување на тенкот. 18.погонска назабена прирабница на десниот менувач. овозможува управување.пумпа за довод на масло.облоги. 2-погон за склопот електрозадвичувач-генератор.притисок. 22. 15назабена спојница.редуктор на погонот на вентилаторот. наменети да: ја пренесуваат силата на моторот на погонските тркала. промена на брзината на движење. 3мултипликатор. 14-вратило. 12и13. 10-гонети вратила. 8менувачи на степенот на пренос. 24компензатор 2. Сл. 6.9-Шема на поврзаноста на склоповите на трансмисијата 1-компресор. Се состои од мултипликатор. 16-чеп на погонското вратило. команди за управување и уред за хидраулично управување и подмачкување. два менувача на степенот на преносот. ТРАНСМИСИЈА Трансмисијата е група на склопови. 9-бочни преносници. конструкциски изведени со бочни преносници. при пуштање на моторот во работа и при промена на степенот на преносот и да обезбеди погонот за компресорот. стартер-генераторот и вентилаторот. А-мотор. овозможува одвојување на моторот од погонските тркала кога моторот работи на празен од. 23-пречистувач. меѓусебно споени и сместени помеѓу моторот и погонските тркала. 11-разводен механизам. 5-назабена спојница. 4.приклучок за одвод на воздухот.

Сместен е во моторно-трансмисионото одделение. На куќиштето од долната страна. со седум степени на пренос за движење напред и еден назад.2.2 Менувачи на степенот на пренос Тие се наменети за промена на брзината на движење и промена на влечната сила на погонските тркала. планетарен.1 Мултипликатор Мултипликаторот го пренесува вртежниот момент од моторот на левиот и десниот менувач на степенот на преносот и го обезбедува погонот на компресорот. делови за спој со моторот и менувачите на степенот на пренос. на склопот електрозадвижувач. од левата и десната страна. Поставени се заедно со бочните преносници. во куќишта кои се заварени во задниот дел на тенкот. Типот на менувачот е механички.погон на компресорот. поставен е чеп за испуштање на маслото. запченици. Се подмачкува од уредот за хидраулично управување и подмачкување на трансмисијата. ги пренесува вртежите од моторот на електрозадвижувачот на генераторот (работа во режим на генераторот). Вентилаторскиот погон ги пренесува вртежите од моторот на вентилаторот од уредот за ладење на моторот. 2. за придвижување и кочење на тенкот и одвојување на моторот од погонските тркала. Промената на степенот на преносот кај праволиниското движење на тенкот се врши со помош на 16 . Погонот на компресорот ги пренесува вртежите од коленастото вратило на моторот до компресорот. Главни делови на мултипликаторот се : куќиште. покрај десната оклопна плоча на телото на тенкот. погон за склопот електрозадвижувач-генератор и вентилаторски погон. Погонот на електрозадвижувачот на генераторот ги пренесува вртежите од електрозадвижувачот на генераторот на моторот (работа во режим на електрозадвижувачот) и обратно.генератор и на вентилаторот.

командите за управување и уредот за хидраулично управување и подмачкување на трансмисијата. со помош на командната кочница или со командата за прикочување.степен на преносот и во одот наназад. служи да ја намали брзината на тенкот без притискање на педалата на кочницата а воедно ја 17 . Педалата на квачилото не треба да се притиска при свртување на тенкот бидејќи тенкот тогаш не може да сврти. Утврдувачот кој се наоѓа на рачката за промена на степенот на пренос дозволува да се при промена на степенот на пренос од високи на ниски. застанување на тенкот на возвишенија. Командата на квачилото служи да го одвои моторот од трансмисијата и овозможува лесно тргнување на тенкот од местото.3 Команди за управување со трансмисијата Овие команди се состојат од: команди на квачилото. а пред тоа да не се постави рачката во положба на празен од. на платформите и сл. Со едновремено помрднување на двете рачки во задната положба практично ја намалуваме брзината на тенкот за еден степен. Тенкот се движи со повлекување на една од командите за управување во задната положба. На паркиралиште тенкот се закочува а педалата на кочницата се утврдува со назабена рачка и при тоа рачката на менувачот мора да биде во неутрална положба. Командите за промена на правецот на вртење (лева и десна) служат да со нивното повлекување во задната положба степенот на преносот се намалува за еден. прескокнува некој од степените и не го вклучува одот наназад. Тенкот може да се застане со помош на командата само во 1. 2. кочење на паркиралишта. Командата на кочницата е наменета за кочење на тенкот во движење. а кочи по механички пат. Командата за прикочување чиј тастер се наоѓа на левата полуга за управување. Бочниот преносник со менувачот на степенот на пренос го сочинува единствениот склоп кој е споен со куќиштето на менувачот. Командата за промена на степенот на пренос овозможува промена на степенот на пренос во менувачите. команди за промена на правецот на движење и команди на кочницата. команди за промена на степенот на преносот.

Уредот се состои од: резервар за масло. одвод на масло од куќиштето на менувачот и мултипликаторот во тек на работата и ако тенкот не се користи долго.4 Уред за хидраулично управување и подмачкување на трансмисијата Овој уред е наменет за: довод на маслото за управување со менувачите на степенот на пренос.цевка за довод на масло. 1. 4. 5. а нормалниот притисок е 2-2. склопови на вентили. вртлив пречистувач. разводни славини. и на него се наоѓа грло за наливање и контрола на маслото и пречистувач на маслото. пречистувач за масло. помошна пумпа за масло. Прикочувањето не може да се изврши ако не се отпушти педалата за гас. 618 .5 бари). 3-цевка за довод на масло за хидраулично управување. ладилник.5 бари(мин. Вкупната запремнина на уредот е 57l. пумпа за одвод на масло.поместува педалата на кочницата во положба погодна за кочење. манометар со давач и систем од цевки. со запремнина од 42л. 2-склоп на вентилот.пречистувач. 2. Резерварот за масло е сместен во моторнотрансмисионото одделение.10-Уред за хидраулично управување и подмачкување на трансмисијата 1-резервоар. подмачкување и ладење на сите склопови на трансмисијата. пумпа за довод на масло. Сл. довод на масло во хидрауличната спојница на склопот електрозадвижувачгенератор поради пуштање на моторот во работа со електрозадвижувачот или со влеча со помош на друго возило.

две погонски тркала. Гасеничниот задвижувач се состои од: две гасеници. Тркалата на носачот на гасеницата се прицврстени за бочната страна на телото на тенкот . 17.давач за манометарот. 8. 7. 12.чеп за налевање на масло.пумпа за одвод на маслото. Налевање. контрола и замена на хипоидно масло за нивно подмачкување се врши низ отворот од надворешната страна на тркалото. 10. Балансирот со амортизерите е наменет да ги ублажи ударите врз телото на тенкот во текот на движењето по нерамен терен. Водечките тркала-мрзливци со механизмите за затегнување на гасеницата се наменети за усмерување на гасеницата при премотување и нивно затегнување.пумпа за довод на масло.пречистувач за маслото на менувачот 3. Потпорните тркала поставени се на лактасти осовини и ги има по шест од секоја страна. Системот е независен за секое потпорно тркало.пречистувач. 14.хидраулични амортизери и граничници. шест тркала на носачот на гасеницата и две водечки тркала со механизми за затегнување на гасеницата. дванаесет потпорни тркала. 15. 13.разводна славина.помошна пумпа за масло. а се состои од торзиони вратила. 9разводен механизам. 19 . ОДЕН ДЕЛ Одниот дел овозможува движење на тенкот по различно земјиште и ги ублажува ударните оптеретувања. Гасениците можат да бидат со гумено-метален шарнир и со отворен шарнир. торзиони осовини.мултипликатор.по три. Погонските тркала ја премотуваат гасеницата и се поставени на жлебовите на вратилата на бочните преносници. 16. Се состои од гасеничен задвижувач и балансир со амортизери.менувач на степенот на пренос.

torziona osovina. 7-potporni trkala.mehanizam za zategawe na gasenicata.pogonsko trkalo. 5hidrauli~ni amortizeri.1-Oden del kaj tenkot T-72 1. 6-oznaka 20 .torziona osovina.navoj. 5.Sl. 2-Osnovni elementi na potpiraweto 1.le`i{te na osovinata. 2-amortizer.nose~ki trkala na gasenicata. 8. 2. 4-{arniri na hidrauli~nite amortizeri.vode~ki del(mrzlivec). 3. 4. 9. 6.torzioni vratila Sl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful