Laura H.

Chapman
*

Pengenalan
• Laura H. Chapman berperanan sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan seni sudah melebihi 40 tahun. • Buku, rencana, kajian dan ucapan beliau membincangkan tentang isu polisi, reka bentuk kurikulum, pengajaran metadologi dan penilaian.

iaitu: (a) tidak bersifat statik. • Menurut Chapman lagi. Chapman di dalam bukunya bertajuk Approches in Art Education (1978) menjelaskan bahawa proses kreativiti mempunyai pertalian dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya ataupun dikenali sebagai proses artistik. • Proses artistik yang dijelaskan oleh Chapman melibatkan 3 disiplin.• Laura H. (b) bersifat boleh ubah dan (c) berulang-ulang. . • Proses artistik ini digunakan oleh penggiat seni dalam penghasilan karya. 3 disiplin ini tidak menjadi keutamaan asalkan objektif menghasilkan karya seni tercapai.

guru-guru pendidikan seni visual perlu memahami bahawa proses penghasilan karya tidak hanya tertumpu kepada satu cara sahaja. . • Pelbagai cara dan kaedah boleh diketengahkan selagi proses penghasilan karya tersebut dijelaskan dengan baik kepada murid. • Pemahaman ini(proses artistik) perlu diaplikasikan ke atas murid di dalam kelas.• Maka.

. bimbingan dan panduan yang akan diberikan kepada pelajar oleh guru bergantung kepada pengalaman guru itu sendiri. • Ini kerana. seseorang guru itu sendiri perlu mempunyai pengalaman luas di dalam penghasilan karya seni.• Bagi menggalakkan pelajar menghasilkan karya seni.

• Namun demikian. . namun perlu diingatkan bahawa pengajaran pendidikan seni visual di sekolah mempunyai panduan yang telah ditetapkan agar tidak keluar daripada objektif asal pendidikan seni di sekolah. guru mungkin mempunyai kecenderungan untuk menggunakan kaedah atau teknik yang sama semasa menghasilkan karya terdahulu. dalam proses ini.

Pengolahan dan Pemurnian (Elaboration and Refinement) 3. Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium) .• Terdapat tiga kaedah yang diperkenalkan oleh Chapman bagi menghasilkan karya seni: 1. Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) 2.

• Terdapat juga pengkarya yang tidak dapat menetapkan haluan penghasilan karya kerana penetapan ini bergantung kepada ilham dan cetusan idea. . • Yang nyata. proses ini agak lambat dan memakan masa.1. pengkarya menetapkan objektif. Pengwujudan Idea (Inception of Idea) • Dalam menjana idea. haluan dan tujuan penghasilan karya.

• Di dalam konteks pendidikan seni visual pula. adalah dikhuatiri murid mungkin tidak mampu menghasilkan karya. • Sekiranya diabaikan. guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. .

• Idea-idea boleh didapati melalui empat pendekatan: (a) Alam semulajadi dan objek di persekitaran (b) Perasaan dalaman khayalan dan imaginasi (c) Aliran dan tema sejagat (d) Keperluan dan pengalaman hidup harian .

bentuk dan sebagainya boleh menggerakkan kewujudan idea/ilham. unsurunsur seni seperti warna. keunikan. •Mengesan dinamik fom. kualiti organik. . •Mentafsir alam dengan pengamatan yang jujur untuk mencari nilai dan makna.Pendekatan/Tema Alam semula jadi dan objek di persekitaran Penjelasan •Mengguna alam dan persekitaran sebagai sumber idea/ilham. integrasi alam dan kehidupan.

misteri. •Perasaan dalaman. Penjelasan •Pengalaman hidup memberi banyak kesan dan pengaruh terhadap minda. sedih dan sebagainya adalah sumber penting melahirkan idea/inspirasi. •Perasaan takut.Pendekatan/Tema Perasaan dalaman. khayalan dan imaginasi merupakan motivasi menggerakkan idea/ilham. khayalan & imaginasi. .

. •Sifat keunikan pemikiran manusia itu menyebabkan berkembangnya idea dalam pelbagai aliran dan tema.Pendekatan/Tema Aliran dan Tema Sejagat Penjelasan •Pemikiran manusia bersifat unik dan keupayaan menjelaskan konsep mengenai sesuatu tema atau agenda kehidupan. •Akibat daripada pemikiran dan keupayaan unuk menjelaskan konsep dan agenda kehidupan. menyebabkan manusia sentiasa mempunyai idea dan inspirasi.

•Masalah adalah peluang yang terbaik untuk manusia berfikir dan bertindak secara lebih kreatif. Keinginan untuk menjelaskan konsep dan agenda seni.Pendekatan/Tema Aliran dan Tema Sejagat Penjelasan •Perkembangan aliran seni adalah satu bukti menjelaskan keadaan tersebut. mendapatkan idea dan mencipta sesuatu. •Desakan dan keperluan dalam kehidupan harian seperti keperluan untuk hidup. keselamatan. Keperluan dan pengalaman hidup harian . keselesaan dan sebagainya membuka ruang untuk manusia berfikir. maka lahirlah ideaidea dan pemikiran tentang seni.

2. Perkembangan dan Penghalusan Idea (Elaboration and Refinement) • Proses ini dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. • Proses ini digunakan oleh pengkarya bagi memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan. .

• Pendekatan bagi fasa ini adalah seperti berikut: . • Proses ini perlu didedahkan kepada murid di sekolah supaya mereka dilatih untuk mempunyai pengamatan mendalam terhadap ketelitian.• Dalam penghasilan karya di peringkat kanakkanak. proses ini dianggap signifikan kerana proses pengolahan dan pemurnian biasanya diulang beberapa kali bagi mendapatkan hasil terbaik.

berbanding dengan mereka yang bukan . •Frank Barron dan Irvin Child menyatakan bahawa artis mempunyai pemerhatian tinggi untuk melihat.Pendekatan/Tema Penjelasan Pemerhatian dan kajian •Meningkatkan kesedaran visual terhadap kualiti tampak. mentafsir dan mengurus maklumat visual. •Kajian-kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya meningkatkan daya ekspresif. memerhati.

Iaitu dikatakan sebagai kemahiran “adaptive flexibility”. Guilford.P.Pendekatan/Tema Penjelasan Pemerhatian dan kajian •Menurut J. artis visual mudah dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa untuk menyelesaiakan masalah baru. •Kajian visual akan meningkatkan lagi ciri-ciri tersebut serta membolehkan aktiviti memperkembangkan dan memperinci serta penghalusan dilakukan dengan lebih keatif. .

Kaedah dan ciri-ciri kerja tersebut. Terdapat beberapa jenis kaedah menghasilkan karya. Pengetahuan tentang kaedahkaedah berkarya. ialah : bertumpu dan bercapah spontan dan penetapan orientasi tampak dan haptik . akan dapat membantu usaha memperkembangkan atau menghalusi idea.Pendekatan/Tema Penjelasan Perubahan Cara Bekerja •Berlainan artis berlainan gaya atau cara mereka bekerja.

Pendekatan/Tema Penjelasan Bertumpu: Artis memulakan kerja dari awal idea hingga ke peringkat kemahiran media. Artis meneroka dan mencuba pelbagai teknik sehinggalah ia menemui sesuatu teknik yang memuaskannya bagi mencapai tujuan asal. Artis meneroka dan membuat percubaan pelbagai kaedah dan teknik sebelum membuat keputusan/ tujuan. Menyedari unsur-unsur yang perlu dianalisa dan diolah untuk mencapai tujuan . Bercapah: Spontan: .

Pendekatan/Tema Penjelasan Penetapan: Artis menentukan pilihan teknik atau prosedur. asalkan pilihan prosedur pilihannya digunakan. Sanggup mengubah tujuan asal. Orientasi Tampak : . untuk menghasilkan karya. Kualiti kerja bergantung kepada maklumat dari pengalaman tampaknya. Disebut sebagai pemikiran visual dimana kerja dilakukan bermula dari tahap persepsi.

Penjelasan Orientasi Haptik : (Greek : Haptikosable to grasp) Penerokaan Simbol dan Makna Artis bekerja secara bertindak kepada suasana. •Pemikiran dan persoalanpersoalan tentang fungsi. kesesuaian bahan. impak dan sebagainya membolehkan artis . •Artis biasanya suka membuat penerokaan untuk mendapatkan simbol dan makna yang baru dalam kerja mereka. bergantung kepada imaginasi dan gerak isyarat kinestetik secara lebih terbuka.

memberikan banyak penemuan baru dan makna baru yang turut menyumbang kepada perkembangan dan penghalusan idea. .Pendekatan/Tema Penjelasan Penerokaan Simbol •Keinginan dan keupayaan untuk dan Makna menyelesaikan pelbagai persoalan tersebut memerlukan tindakan dan pemikiran yang menyebabkan idea semakin berkembang serta dihalusi. •Penerokaan dalam tindakan untuk menyelesaikan dan mendapatkan keputusan.

3. • Sesetengah pengkarya akan terus menggunakan bahan yang sama bagi menghasilkan karya dan tidak kurang juga yang gemar membuat eksperimentasi bagi melihat kesan-kesan tertentu. Kemahiran Media (Execution in a Medium) • Pemilihan bahan bagi menghasilkan karya sangat bergantung kepada pemilihan yang dilakukan oleh pengkarya. .

guru perlu membimbing murid melalui pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan.• Pemilihan bahan yang dipilih memberikan kesan terhadap masa yang diambil bagi menyiapkan sesuatu karya dan persediaan yang perlu dilakukan sebelum menghasilkannya. • Dalam pendidikan seni visual. . • Guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai makna dan nilai tersendiri.

proses penghasilan karya seni mengikut Chapman(1978) ialah seperti berikut: Kemahiran Menggunakan Bahan Kaedah Penjanaan Idea Pengolahan dan Pemurniaan .• Maka.

.Rumusan • Laura H. guru PSV perlu menggunakan pelbagai cara dalam menghasilkan karya dan yang penting sekali ialah guru PSV harus menguasai bidang seni visual ini supaya guru mempunyai pengalaman yang lebih banyak untuk mengajar pelajar. • Bagi memperkembang kreativiti pelajar. Capman telah menyatakan bahawa proses kreativiti = proses penghasilan/artistik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times