1

NGÂN VANG TIẾNG TƠ LÒNG
Nguyên Tác: The Sound of Music
Tác Giả: Maria Von Trapp
Bản Dịch: Vân Anh
2

PHẦN HAI: T

CƯƠNG BN:

B C

Ngày hôm sau là Chú Nhât, vào chiêu tôi, có hai chiêc xe dùng lai truóc nhà chúng
tôi ó. Tù trong xe buóc ra là ông Otto Albretch và nguòi ban cúa ông là Rex
Crawford. Ông Otto mòi chúng tôi lên các xe cúa ho và nói rãng:

- Chúng tôi muôn các ban di gãp ông Henry Drinker. Ông ta là môt nguòi
rât yêu thích âm nhac. Cú môi tháng ông ta dêu có tô chúc da hôi lón tai
nhà, dê chung vui ca hát giông nhu só thích cúa các ban vây.

Thê là chúng tôi khói hành. Ðên noi, chúng tôi dã thây trong môt phòng nhac rât là
rông có tói cá hon 100 nguòi dang tê tuu chung quanh môt chàng trai cao lón rât tré
trung. Chúng tôi dúng tù xa ó mãi cuôi phòng, nên không nghe rõ anh ta nói gì,
nhüng diêu này thuc su không cân thiêt. Nhìn guong mãt ông ta thây rang rõ su
nhiêt thành hãng say. Anh khoát tay cho cú toa yên lãng và bãt dâu diêu khiên moi
khách cùng trình diên bán The Requiem do Joanes Brahms sáng tác. Nhac dã dao
sãn, thê là chúng tôi cât tiêng hát cùng vói moi nguòi. Anh Drinker thuc ra không
phái là môt nhac truóng chuyên nghiêp, và giong hát cúa anh cüng không hay cho
lãm, nhung không ai quan tâm dên chuyên này. Anh quá thât là nguòi sính âm nhac
vói cá lòng chân thành mà chúng tôi chua tùng thây. Khi tât cá vùa hoàn tât xong
môt doán khúc dãc sãc, anh nói ban nhac ngung lai, và phát biêu vói giong nói dây
nhiêt thành dên nôi ai cüng cám thây phân khói theo:

- Sao mà tuyêt quá vây chú! Thât là tuyêt vây dó! Vây thì chúng ta thú lai
môt lân nüa xem nhé!

Và chúng tôi lai cùng nhau hát thêm lân nüa. Sau khoáng môt tiêng dông hô phân
khói hát ca theo lôi tu úng xuât nhu vây, moi nguòi xem chùng dã sãn sàng dùng
büa chiêu theo cách tu mình di lây thúc ãn theo khâu vj riêng cúa mình. Trong lúc
nghi giái lao này, chúng tôi duoc giói thiêu vói ông bà Drinker. Ông Otto dã nói
chuyên vói ho vê chúng tôi truóc dó rôi. Vào gân cuôi cúa buôi tôi vui ây, sau khi
nhiêu nguòi dã ra vê, ông Otto yêu câu chúng tôi hát môt bài tãng riêng cho chú
nhà. Chúng tôi bãng lòng và chon môt bài ruôt mà chúng tôi ung ý nhât. Ðó là bài:
"Wie Shon Leuchtet der Morgenstern.¨ Qua tiêt muc này chúng tôi cô gãng dùng
cách thúc riêng cúa chúng tôi dê di thãng vào trái tim cúa ông bà Drinker.

Ngày lê Giáng Sinh qua di êm dêm trong bình an. Nhüng nguòi láng giêng cúa
chúng tôi là Dorothy và Rex Crawford, Mariam và Otto Alcretch cüng nhu bà Hurlburt
3

cùng vói các ban bè cúa ho, trong dó có cá ông bà Drinker dã dên tãng quà Giáng
Sinh cho chúng tôi. Ho mang dê các món quà ngay truóc cúa nhà chúng tôi. Do dó,
gia dình nguòi ty nan Áo Quôc là chúng tôi dôi diên vói cánh ngâp dây quà cáp
gôm: sáu con gà tây chiên, nhiêu gió bánh pies, trái cây, cùng nhüng thú dô ãn
khác, sách báo và dô choi cho các bé gái, sách và các dïa nhac cho các con trai và
gái lón. Georg thây tôi rung rung nuóc mãt nhu muôn nhìn thây ánh sáng lung linh
trên cây Noel, Chàng liên ráo quanh khãp thành phô Philadelphia tìm cho duoc dèn
cây và các chân dèn. Lúc này thì nhüng dám mây mò cuôi cùng dã tan biên. Ðó là
lê Giáng Sinh vui tuoi nhât mà chúng tôi có thê nhó lai duoc. Cùng vói Peter và
John chúng tôi dã chân thành nói vói các ban thân hüu cúa mình rãng: "Tiên thì
chúng tôi không có. Cái có noi chúng tôi, chúng tôi muôn tãng cho các ban.¨ Cái
chúng tôi có là âm nhac và lòi câu nguyên. Chúng tôi mòi ho dên nhà du tiêc vào
ngày lê Giáng Sinh, dông thòi xin ho giúp chúng tôi bãng cách mang theo các thú
bánh trái dê cùng ãn, chúng tôi dã hát cho ho nghe suôt hai tiêng ruõi dông hô. Ðây
là quà quí nhât mà chúng tôi có thê trao tãng.

Sau ngày lê Giáng Sinh, tôi nghï dã dên lúc tôi và Barbara phái sãn sàng rôi. Tôi nhò
Rupert lây ra cho tôi chiêc va ly dung các quân áo cúa Barbara, và bây tât cá moi su
quí giá nhó bé ây ra trên chiêc giuòng rông lón cúa tôi: nhüng chiêc áo nhó tý bãng
vái móng vói nêp gâp phãng phiu, nhüng chiêc khãn phú nôi, phú giuòng thêu thùa
xinh xãn, nhüng chiêc áo dâm dê thuong bãng lua móng mjn, nhüng chiêc áo mãc
vào các djp lê lây hay da hôi trông rât dep mãt, nhüng chiêc mü bé bóng thêu chü
chông nhéo vào nhau thât là tài tình. Tôi vùa bây hêt ra cá phòng thì bà Drinker di
vào và nhìn thây tât cá. Tôi chi cho bà thây kho tàng quí giá cúa tôi mà không có ý gì
là dê khoe khoang.

Bà dua mãt nhìn qua moi thú tôi bây ra mà không tó vé gì là húng thú. Bà lanh lùng
hói tôi:

- Vây chú ai là nguòi së giãt úi mây thú này môi ngày dây?

Tôi thì chua hê nghï dên truóc vê chuyên này. Bà Drinker liên can thiêp vào ngay
khi bà nhân ra chuyên này. Vói dôi mãt và suy nghï chung, bà nhìn ra duoc hoàn
cánh hâu nhu bê tãc cúa tôi: tôi nhu dã lâm vào môt cuôc chiên nhung lai không có
dan duoc và nhu liêu. Bà báo tôi:

- Chj hãy dep di mây cái thú này, và hãy theo tôi. Chúng ta hãy ra cúa hàng
mua mây thú cân thiêt cu thê.

Tôi cô gãng nuôt di môi cám nghï dau nhói trong lúc bà lái xe dua tôi di mua các thú
cân dó. Trên duòng ra cho trong khu vuc nguòi Ðúc sinh sông, bà nói vói tôi:

- Môt bé mói sinh không cân dên tât cá nhüng thú dó dâu. Cân ba chiêc áo
nhó, vài tá tã lót, mây chiêc quân không thâm nuóc, vây là dú rôi. Chj bây
4

giò cân có óc thuc tê, phái thuc tê môt chút – chj không biêt diêu này
sao? Chj dang còn nghèo, chj dùng quên diêu này!

Nhüng lòi nói thât khó nghe nhung lai phát xuât tù môt trái tim nhân hâu. Tôi là
nguòi rât may mãn khi có duoc môt nguòi ban truc tính nêu thãng vân dê ra truóc
mãt tôi trong nhüng ngày mà tôi cám thây chói vói ây.

Tât nhiên là tôi thây mình cân phái di dên cúa hàng bán dô tré em nhu tôi dã tùng di
mua sãm ó bên Âu Châu. Nhung mà chao ôi! Nào ngò dâu dó lai là môt trung tâm
vói bao nhiêu là cúa hàng bát ngát thênh thanh, mà vào trong dó rôi tôi thây mình
hâu nhu hoàn toàn lac lõng.

Có diêu là bà Drinker thì di thãng dên khâu hàng bày bán chuyên biêt vê dô dùng
cúa tré con. Tai dây chúng tôi mua môt vài thú dô thêu thùa thanh nhã, mà dâu tiên
tôi không nhân ra dó là áo cho tré con. Bà Drinker thì không dê ý gì tói thái dô e dè
cúa tôi hâu nhu không thích thú trong lãng lë truóc áo quân tré con theo lôi ãn mãc
nguòi Mÿ. Bà ta mua xong nhüng thú mà bà cho là cân thiêt, và chãng mây chôc
chúng tôi lai lên xe tró vê nhà. Bà tó vé thích thú. Ðó là "Tuân Lê Trông Vãng¨ và có
thê nói là moi su duoc coi là êm xuôi. Bà nói:

- Chj không cám thây vui sao? Tông công tât cá Chj dã tiêt kiêm duoc trên
ba dô la ruõi dó!

Tôi nhe nhàng trá lòi nhung trong lòng không thây tin tuóng cho lãm:

- Da dúng thê dây bà Drinker.

Và tiêp theo là tôi không muôn dê mât thì giò, nên dã vôi vàng di tìm môt diêu mà tôi
hoc duoc qua cuôn tu diên và hiêu rãng dó là "mid-wife¨ (nguòi dõ dé) giông nhu
chj Frau Vogl dã tùng giúp tôi. Tôi duoc biêt là trong cá vùng này chi tìm ra duoc ba
"nguòi dõ dé¨ mà cá ba dêu là nguòi da den. Vào thòi dó, tôi có phân e ngai dôi vói
nguòi da màu, là lóp nguòi mà chúng tôi chua hê gãp tai quê huong chúng tôi, nên
dôi vói chúng tôi xem chùng ho vân còn là huyên thoai thê nào dó.

Bà Drinker môt lân nüa lai dên nói vói tôi là chúng ta phái cân môt bác sï, và còn
phái dên bênh viên dê mà sinh con. Cuôi cùng tôi di dên môt nhuong bô là: cân bác
sÿ. Còn chuyên phái dên bênh viên – dôi vói tôi thât là diêu ky khôi. Tai sao chú?
Tôi dâu có dau ôm gì dâu. Tai Âu Châu, nguòi ta chi dên bênh viên chi khi nào
nguòi ta dau nãng, và nhiêu nguòi chêt tai bênh viên. Còn vê con tré thì phái sinh
ra ngay tai nhà mình. Liêu tai bênh viên nguòi ta có chju dê cho chông tôi ngôi bên
canh giuòng tôi hay không? Rôi gia dình tôi có duoc tu lai ó phòng bên canh dê mà
hát ca và câu nguyên hay không?

5

Tôi cô gãng cãt nghïa rãng môt con tré phái sinh ra trong nhà cúa mình, và duoc
dón nhân trong vòng tay thuong mên cúa moi nguòi, thay vì phái sinh ra trong bênh
viên giüa các bác sÿ y tá trong dông phuc trãng giông nhu các bóng ma, vói khâu
trang trên mãt, bên canh là nhüng dung dã duoc thanh trùng, hay nhüng thú dùng
dê tây trùng. Ðó là lý do tôi muôn mòi môt bác sÿ dên nhà.

Có diêu truóc hêt là tôi phái tìm ra duoc bác sÿ. Tôi cô gãng liên lac nhiêu nguòi mà
môi lân tôi dêu luu ý ngay là bác sÿ phái dên tân nhà chúng tôi, thê nhung chãng ai
muôn nhân công viêc này cá.

Sau khi hâu nhu thât vong và quá mêt mói, cuôi cùng tôi gãp duoc vói môt bác sÿ
tré ó môt vùng lân cân lúc dâu tó ra hôi hôp truóc toàn bô su viêc nhung anh ta húa
là së dên. Tôi liên trân an anh ta:

- Anh không cân phái lo lãng chi cá. Không có trãc tró gì dâu. Tôi hiêu moi
chi tiêt vê viêc này. Thì dây cüng là diêu bình thuòng trên dòi thôi mà.
Anh chi cân ngôi chò doi ó phòng bên canh, và tôi së goi khi nào cân dên
anh.

Anh ta trô mãt lên và djnh nói diêu gì dó, nhung rôi lai thôi trong tình trang rât là ngõ
ngàng.

Su thê dã xây ra dúng nhu vây. Thê là vào môt buôi chiêu, tôi biêt là dã dên lúc rôi.
Moi su dêu diên tiên theo nhu thông lê truóc dây. Gia dình tu nhau lai trong phòng
khách và doc kinh Môi Khôi lón tiêng, rôi cât tiêng hát các bài thánh vjnh. Xong lai
cùng nhau câu nguyên. Các cúa phòng dêu mó rông, và tôi nghe duoc tiêng moi
nguòi. Bàn tay rãn chãc cúa Georg vùa vô vai tôi nhe nhàng môi khi chàng trân an
tôi:

- Bé Barbara cúa chúng ta sãp súa dên rôi!

Cá hai chúng tôi nhìn nhau mim cuòi. Bác sÿ thì chua tói. Nhung dã dên lúc cân rôi.

- Hãy goi bác sÿ phái mau mau tói.

Khi tói noi, anh ta tó ra lúng túng. Ðên cùng vói anh ta là môt cô y tá tré trung trông
rât dê thuong. Trong khi ho dang rúa tay, thì bông nhiên tôi víu chãt lây cánh tay
chông tôi. Thòi gian nhu ngùng trôi. Rôi tôi nghe thây âm thành ky cuc nhó khë
vang lên. Anh bác sÿ quay vê phía tôi nói diêu gì dó – mà thuc su tôi không hiêu
anh ta nói gì, và anh dùng tay phái nhâc lên môt vât gì dó di ra giüa phòng. Su cô
dã xong xuôi. Cüng chính giây phút ây gia dình dông ca bài "Nào giò dây chúng ta
dông thanh hát ca cám ta Thiên Chúa chúng ta.¨

Ngay tai giüa phòng, anh bác sÿ quay môt vòng rôi hôn hên nói:
6

- Cái gì dây chú?

Tôi nhìn thây dúa bé là con yêu quý cúa tôi: dang duoc anh ta nãm trong tay dê dâu
nó dôc nguoc xuông dât.

Trái tim tôi nhu ngùng dâp. Tôi chãc chãn là anh có thê dánh roi nó. Tôi liên kêu lên:

- Nãy hãy coi chùng. Ðùng có dánh roi làm gây xuong nó dây!

Ta nói nhu trách móc:

- Bà nói là con gái mà! Sao bây giò nó lai là con trai chú?

Tai tôi lùng bùng cho là mình nghe lâm, liên la lên:

- Nói cái gì vây?

Georg cúi xuông sát nguòi tôi mim cuòi nói:

- Barbara cúa chúng ta là con trai em à!

Trái tim tôi bãt dâu vang lên lòi ca "Nào giò dây chúng ta dông thanh hát ca cám ta
Thiên Chúa chúng ta.¨

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful