#

Segala puji bagi Allah, kita memuja-Nya, kita meminta pertolongan-Nya, kita meminta
keampunan-Nya. Kita berlindung dengan Allah dari kejahatan-kejahatan diri kita serta keburukan-
keburukan amalan kita. Sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tiada penyesatan untuknya dan
sesiapa yang Dia sesatkan maka tiada petunjuk untuknya. Saya mengakui bahawa tiada Tuhan
melainkan Allah, Dia sahaja, tiada sekutu bagi-Nya, dan saya mengaku bahawa Muhammad itu
hamba-Nya dan utusan-Nya.
wabadahu:
Sememangnya ikatan di antara Ilmu dan Amal adalah nyata di dalam Islam. Kepentingan Ilmu
sebagai yang menjadi punca pemuliaan Adam ke atas para Malaikat adalah disepakati oleh semua
lapisan Umat Islam.
Namun kemuliaan dan penggalakan untuk Ilmu yang dikhaskan oleh Allah terhadap Umat ini
seolah-olah masih belum cukup untuk menjadi pendorong bagi pembaikan pengetahuan di kalangan
mereka. Masih ramai yang melihat pembaikan pengetahuan dan pemastian sumber amalan bukan
sebagai satu kepentingan yang kritikal.
Oleh yang demikian, kita akan cuba jelaskan di sini aspek-aspek penting yang mengikat Ilmu dan
Amal agar dapat menyedarkan kita betapa pentingnya ikatan di antara Ilmu dan Amal. Berkata Ibnu
Ruslan di dalam Matan Zubad beliau:


Seorang yang berpengetahuan dengan ilmunya tidak dia beramal
akan diazab sebelum dari penyembah-penyembah berhala
Dan setiap orang yang dengan tanpa ilmu dia beramal
amalan-amalannya tertolak tidak akan diterima1
Kepentingan Ilmu Di Dalam Beramal Mengikut Al-Quran & As-Sunnah

1. Ilmu Adalah Jalan Untuk Iman, Dan Amal Tidak Diterima Melainkan Dengan Iman:
a - Allah berfirman:
¸ `Οlæ$ù …«‾Ρ& ω «≈l¸) āω¸) ´!# ... 〈
[Maksudnya]: {Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu (wahai Muhammad)
bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah ... } [Muhammad : 19].

b - Allah berfirman:
¸ _Β Ÿ≅¸ϑã $´s¸l≈¹ _¸Β ¸ŸéŒ ρ& _\Ρ& ´θδ´ρ "_¸Βσ`Β …«Ζ¸¸‹`s`Ζlù οθ´‹m π6¸¯ŠÛ `ΟγΨ ƒ¸“f´Ζl´ρ Νδ_& ¸_¡m'¸/ $Β
#θΡ$Ÿé βθlϑèƒ ∩_∠∪ 〈
[Maksudnya]: {Sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka
sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik; dan sesungguhnya kami
akan membalas mereka, dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah
kerjakan.} [An-Nahl : 97].

c - Allah berfirman:
¸ _Β´ρ Š#´‘& ο¸zψ# _ë™´ρ $λ $γ´Šè™ ´θδ´ρ "_¸Βσ`Β ,¸¸‾≈l`ρ'ù β%Ÿé Ογ`‹è™ #´‘θ>±Β ∩⊇_∪ 〈
[Maksudnya]: {Dan sesiapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amal-amal yang
baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya, sedang ia beriman, maka mereka yang
demikian keadaannya, diberi pahala akan amal usahanya.} [Al-Israa' : 19].

d - Allah berfirman:
¸ _Β´ρ .¸«¸?'ƒ $´Ψ¸Βσ`Β ‰· Ÿ≅¸Ηå ¸M≈s¸l≈¯Ál# ,¸¸‾≈l`ρ'ù `Νλ M≈_´‘$!# ’l`èl# ∩∠∈∪ 〈
[Maksudnya]: {"Dan sesiapa yang datang kepadaNya sedang ia beriman, serta ia telah mengerjakan
amal-amal yang soleh, maka mereka itu akan beroleh tempat-tempat tinggal yang tinggi darjatnya"}
[Taha : 75].

e - Allah berfirman:
¸ β¸) _¸¸%!# #θ`ΖΒ#´ , #θl¸Ηå´ρ ¸M≈s¸l≈¯Ál# MΡ%´ ¯Νλ M≈Ζ_ ¸¨ρŠ¯¸l# ω'“Ρ ∩⊇⊃∠∪ _¸¸$¸#≈z $κ,¸ù Ÿω βθó¯7ƒ $κ.ã
2
ω´θ¸m ∩⊇⊃∇∪ 〈
[Maksudnya]: {Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, disediakan bagi mereka
Syurga-syurga Firdaus, sebagai tempat tetamu (yang serba mewah). Mereka kekal di dalamnya,
(dan) tidak ingin berpindah daripadanya.} [Al-Kahfi : 107-108].

f - Nabi bersabda:

,t i

_
¸
. l

¸ .i|
¸
_

,|

_

. :
¸
,

. :

_

,

_

i ,

, .

i .

. i , l : : : _

. i
¸
.

_
¸
, _
¸
. . .

> :
¸
¸ . : i|

_
¸
.

.

_
¸
_ . .
¸
_

_ i

_ .| _
¸
, l i

_
¸
.

.

,
¸
: i

¸ _

i .

,t i :

¸ i
_

i .|
¸
.
¸
.

¸

i _

:

i

_
¸
.
¸
.|

_

¸

. _

:

i

, i

. . i ¸
¸
)t

»

_ .

¸

:

_

,

, i

. .

, , .

,
¸¸
.

¸

.

i

_
¸
.

,

. |

_ >

. :

~

¸ , .t :

, ,

¸
~

¸

¸ i

_ .
¸
.

>

i _ :
¸
. , : . .

i

¸ i

_

¸
_,
¸
,

.
¸
_ t

,

: . ¸ .|

. l
¸
, i t

. .|

_ ×

¸

) J

|

L >

i t

. _

i

_ ± .
¸
L >

,
¸
i

_ ×

¸

) ±

,t

.

i t

. _

i

, l

. .

_
¸
¸ . : it
¸
,

_
¸
. ¡ . _ :

> ± .
¸
. ±

,,
¸
.

,
¸
i . _

. ,

.

¸ i

_

¸t.i| , l > . i | i

:
¸

_ . .

,t i : .

,

. ,

, .

i

, . ¸.|

.

.

_

,
¸

. . ±
¸
i . _ :
¸
.

,t : : .

,t i :
¸
_

¸

, i|

_

, . .

¸ i

> ,

, .

i

, . . ±
¸
i . _ :
¸
.

,t : : .

,t i :

, .

¸
,
¸
,t .

_

, .

¸ ¸ ,

, .

i . _

.

_
¸
,.i|

_

. _
¸
. . .

> : .| ±
¸
i . _ :
¸
.

, l

.

_
¸
.

, l

. .
[Maksudnya]: Daripada Ibnu Ad-Dailamiy, dia berkata: Aku telah datang kepada Ubai bin Ka'ab, lalu
aku berkata kepadanya: Telah terjadi di dalam diriku sesuatu berkenaan Qadar, maka ceritakanlah
kepadaku dengan sesuatu, moga-moga Allah akan menghilangkannya dari hatiku. Beliau berkata:
Jika Allah mengazab penduduk seluruh Langit-Nya dan penduduk Bumi-Nya, Dia mengazab
mereka dalam keadaan Dia tidak zalim terhadap mereka, dan jika dia merahmati mereka, rahmat-
Nya adalah lebih baik untuk mereka berbanding amalan mereka. Jika engkau menginfakkan
seperti bukit Uhud emas di jalan Allah, ia tidak akan diterima oleh Allah dari dikau sehingga
engkau beriman dengan Qadar, dan engkau mengetahui bahawa apa yang menimpa dikau tidak
akan terlepas dikau, dan bahawa apa yang terlepas dikau tidak akan menimpa dikau. Jika engkau
mati di atas selain ini, engkau pasti masuk Neraka. Dia berkata: Kemudian aku datang kepada
Abdullah bin Mas'ud, lalu beliau berkata seperti itu. Dia berkata: Kemudian aku datang kepada
Hudzaifah bin Al-Yaman, lalu beliau berkata seperti itu. Dia berkata: Kemudian aku datang kepada
Zaid bin Tsabit, lalu beliau menceritakan kepadaku daripada Nabi seperti itu. [Abu Daud no. 4699].


2. Ilmu Benteng Dari Kesesatan Dalam Beramal:
a - Allah berfirman:
¸ #θl$·´ρ ¯θl $Ζ´ ìϑ`¡Σ ρ& `≅¸1èΡ $Β $Ζ´ ’¸û ¸=≈t¾& ¸Ž,¸è´¡l# ∩⊇⊃∪ 〈
{Dan mereka berkata: "Kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami (sebagai orang yang
mencari kebenaran), tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka".} [Al-Mulk : 10]


3
b - Allah berfirman:
¸ ‰1l´ρ $Ρ&´‘Œ ´ΟΨγf¸l #Ž,¸WŸé š∅¸Β ¸´_¸g'# ¸§Ρ¸¸#´ρ ¯Νλ '>θl· āω šχθγ 1ƒ $κ¸5 ¯Νλ´ρ _`,ã& āω βρŽ¸Ç¯7`ƒ $κ¸5
¯Νλ´ρ β#Œ#´, āω βθ`è´Κ`¡„ $κ¸5 ,¸¸‾≈l`ρ& ¸Ο≈èΡ¸%´ ¯≅/ ¯Νδ ‘≅Ê& ,¸¸‾≈l`ρ& `Νδ šχθl¸≈ól# ∩⊇∠_∪ 〈
[Maksudnya]: {Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia
yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang
mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang
mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu
seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai.} [Al-
Aa’raf : 179].

c - Allah berfirman:
#Œ¸)´ρ Ÿ≅Š¸· `Νγl #θ`è¸7?# $Β Α“Ρ& ´!# #θl$· ¯≅/ ì¸6KΡ $Β $´Ζ‹l& ¸«‹lã $Ρ´,$/#´, ¯θl´ρ& šχ%´ ¯Νδτ$/#´, Ÿω šχθl¸1èƒ
$↔‹© Ÿω´ρ βρ‰Gγƒ ∩⊇∠⊃∪ 〈
[Maksudnya]: {Dan apabila dikatakan kepada mereka" Turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh
Allah" mereka menjawab: "(Tidak), bahkan kami (hanya) menurut apa yang kami dapati datuk nenek
kami melakukannya". Patutkah (mereka menurutnya) sekalipun datuk neneknya itu tidak faham
sesuatu (apa pun tentang perkara-perkara ugama), dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah (dari
Allah)?} [Al-Baqarah : 170].

d - Allah berfirman:
¸ #ρ‹ƒB# ¯Νδ´‘$6m& ¯Νγ´Ζ≈6δ'‘´ρ $/$/¯‘& _¸Β ¸χρŠ ¸!# x‹¸¡ϑl#´ρ š∅¯/# ´Νƒ¯Β 〈
[Maksudnya]: {Mereka menjadikan pendita-pendita dan Ahli-ahli ugama mereka sebagai tuhan-
tuhan selain dari Allah, dan juga (Mereka mempertuhankan) Al-Masih Ibni Maryam,} [At-Taubah : 31].

e - Allah berfirman:
¸ Π¯θƒ ´=‾l1? ¯Νγδθ`_`ρ ’¸û ¸‘$Ζl# βθlθ1ƒ $´ΖK‹l≈ƒ $ΨèÛ& ´!# $´ΖèÛ&´ρ ωθ™¯l# ∩∉∉∪ #θl$·´ρ $Ψ−/´‘ $‾Ρ¸) $´ΖèÛ&
$´Ζ?Š$™ $Ρ´,#´Ž 9´´ρ $ΡθlÊ'ù Ÿξ‹¸6´¡l# ∩∉∠∪ $Ψ−/´‘ ¯Ν¸κ¸E#´, ¸_,è¸Ê š∅¸Β ¸>#‹èl# ¯Ν·κ.èl#´ρ $´Ζèl #Ž,¸7´ ∩∉∇∪ 〈
[Maksudnya]: {Pada masa muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka, mereka berkata (dengan
sesalnya): "Alangkah baiknya kalau kami dahulu (semasa di dunia) taat kepada Allah serta taat
kepada Rasul Allah. Dan mereka berkata lagi: "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah
mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari
4
jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, berilah mereka azab sengsara dua kali ganda, dan
laknatkanlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya!"} [Al-Ahzab : 66-68].
f - Allah berfirman:
¸ β¸*ù `Οl #θ7Š¸fF`¡„ ,l ¯Νlæ$ù $ϑ‾Ρ& šχθ`è¸7−Fƒ ¯Νδ´,#´θδ& _Β´ρ ‘≅Ê& ¸_´ϑ¸Β ì7?# «1´θδ ¸Ž¯,ó¸/ “‰δ š∅¸Β
¸!# āχ¸) ´!# Ÿω “¸‰¯κ´‰ Π¯θ1l# _,¸ϑ¸l≈àl# ∩∈⊃∪ 〈
[Maksudnya]: {Kalau mereka tidak dapat menerima cabaranmu (wahai Muhammad), maka
ketahuilah, sesungguhnya mereka hanyalah menurut hawa nafsu mereka; dan tidak ada yang lebih
sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk dari
Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi pimpinan kepada kaum yang zalim.} [Al-Qosos : 50].

g - Allah berfirman:
¸ β¸)´ρ ì¸Ü? ´ŽYé& _Β †¸û ¸Ú¯‘¸# ìθl¸Ò`ƒ _ã ¸≅‹¸6™ ¸!# β¸) βθ`è¸7−Fƒ āω¸) ´_àl# β¸)´ρ ¯Νδ āω¸) βθ¹`ƒ† ∩⊇⊇∉∪ 〈
[Maksudnya]: {Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka
akan menyesatkanmu dari jalan Allah; tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-
mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta.} [Al-An’aam : 116].


3. Ilmu Menyekat Dari Kesilapan Dalam Beramal:
a - Allah berfirman:
¸ Ÿω´ρ ¸1? $Β ´§Šl ,l .¸«¸/ 'Οl¸æ β¸) ìϑ´¡l# ´ŽÇ7l#´ρ Š#σl#´ρ ‘≅´ ,¸¸‾≈l`ρ& β%´ «Ψã ωθ↔`¡Β ∩⊂∉∪ 〈
[Maksudnya]: {Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan
mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu
tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya.} [Al-Israa' : 36].

b - Allah berfirman:
¸ $κš‰'‾≈ƒ _¸¸%!# #θ`ΖΒ#´, β¸) `Ο´´,%` ´_¸™$ù ¸*6⊥¸/ #θ`Ψ¸6Gù β& #θ7Š¸Á? $Β¯θ· ¸'#≈γg2 #θs¸6`ÁGù ’lã $Β `ΟFlèù
_,¸Β¸‰≈Ρ ∩∉∪ 〈
[Maksudnya]: {Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik membawa
sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan
sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) -
sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan.} [Al-Hujraat : 6].
5
c - Telah ditimpa seorang lelaki luka pada zaman Rasulullah , kemudian dia bermimpi, lalu disuruh
dia agar mandi, maka dia pun mandi dan dia pun mati, lalu itu telah sampai kepada Rasulullah ,
maka Baginda -ملسو هيلع ىلص- bersabda:

, , l : i

.¸ l : i .|

,| ¡

.i|

_
¸
. i|

.t .
¸
.

¸ .
¸
, : |¸

. l

.

¸

) .
¸
j |¸ i

|

.

Y

i
[Maksudnya]: (Mereka membunuhnya, semoga Allah mematikan mereka, mengapakah tidak
mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui. Hanyalah penawar untuk ketidaktahuan itu
adalah bertanya) [Abu Daud no. 337 dan Ibnu Majah no. 572].


4. Ilmu Memastikan Kita Memperoleh Cinta Allah:
a - Allah berfirman:
¸ β¸) ´!# ´=¸t† _,¸Ζ¸¡`sϑl# ∩⊇_∈∪ 〈
[Maksudnya]: {Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki
amalannya.} [Al-Baqarah : 195].

b - Allah berfirman:
¸ β¸) ´!# ´=¸t† _,¸/≡¯θ−Gl# ´=¸t†´ρ š_¸¸¸´γÜFϑl# ∩⊄⊄⊄∪ 〈
[Maksudnya]: {SesungguhNya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi
orang-orang yang sentiasa mensucikan diri.} [Al-Baqarah : 222].

c - Allah berfirman:
¸ ´!#´ρ ´=¸t† _¸¸Ž¸9≈¯Ál# ∩⊇⊆∉∪ 〈
[Maksudnya]: {Dan (ingatlah), Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar.} [Aali Imran : 146].

d - Allah berfirman:
¸ β¸) ´!# ´=¸t† _,¸#¸´´θGϑl# ∩⊇∈_∪ 〈
[Maksudnya]: {Sesungguhnya Allah Mengasihi orang-orang yang bertawakal.} [Aali Imran : 159].


6
e - Allah berfirman:
¸ β¸) ´!# ´=¸t† _,¸Ü¸¡1ϑl# ∩⊆⊄∪ 〈
[Maksudnya]: {Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.} [Al-Maaidah : 42].

f - Allah berfirman:
¸ β¸) ´!# ´=¸t† _,¸1−Gϑl# ∩⊆∪ 〈
[Maksudnya]: {Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa.} [At-Taubah : 4].

g - Allah berfirman:
¸ ≅· β¸) `ΟFΖ´ βθ™7¸s? ´!# ‘¸Ρθ`è¸7?$ù `Ν>¯7¸6`s`ƒ ´!# ¯¸óƒ´ρ ¯/>l ¯/>/θΡŒ ´!#´ρ "‘θî 'Ο‹¸m¯‘ ∩⊂⊇∪ 〈
[Maksudnya]: {Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah
daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah
Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.} [Aali Imran : 31].

h - Nabi bersabda:
_
¸
j .| it
¸
,

. : . .i . : : t

,
¸
i

_ ¸ _ _

.t

.

_

.

,t i .

,

¸ : :

¸ _
¸
.

,

.

,| ¸

¸ t

.

_
¸
.

, l

. , .

¸ :| t
¸
t

_
¸
j

,

>

i
¸
.

_
¸
, _
¸
.

,

.

_
¸
j

,

¸ : . t

.

_
¸
,

¸

>

_
¸
j

¸
,

.

,
¸
>

i _ :

>
¸
_
¸
:|

¸.it ...
(Sesungguhnya Allah Taala berkata: Sesiapa yang memusuhi seorang yang dilindungi oleh-Ku,
maka Aku telah menyerunya untuk berperang. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada-Ku
dengan sesuatu lebih disukai di sisi-Ku berbanding apa yang Aku fardukan ke atasnya. Akan
berterusan hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan perkara-perkara nafilah sehingga Aku
akan menyayanginya ... ) [Al-Bukhari no. 6502].

و ﻠﺼ م
ّ
ﻠﺴو ﷲا ﻰ ﻋ دﻤﺤﻤ ﺎﻨﻴﺒﻨو ﺎﻨدﻴﺴ ﻰﻠ نﻴﻌﻤﺠأ ﻪﺒﺤﺼو ﻪﻝآ ﻰﻠﻋو ،
نﻴﻤﻠﻌﻝا بر ﷲ دﻤﺤﻝاو

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful