Интернет

'''Интернет''' (анг. Internet или the Net) е јавно
достапен (систем) на меѓусебно поврзани
компјутерски мрежи од целиот (свет), кои
пренесуваат податоци во форма на пакети
со користење на стандардното множество
протоколи означено како (TCP/IP).

Интернет

Секој компјутер е поврзан
со сите други

Историја на интернетот и што е тоа интернет
• Корените на интернет се во ARPANET, американска
одбранбена мрежа создадена во 1969 година.
• Првата TCP/IP мрежа направена на 1 јануари 1983 така
што овој датум е земен за создавањето на интернетот.
• Во Август 1991 година од CERN (европска организација за
нуклеарни проучувања) го претстави проектот World Wide
Web, а две години потоа е се претставени и HTTP
протоколот и HTML кодот.
• Во 1996 година зборот Интернет веќе стана популарен и
интернетот започна да се употребува за комерцијалните и
приватните потреби.
• Името интернет е добиено како кратенка од INTERnational
NETwork - INTERNET што во превод би значело
меѓународна мрежа. А во неа се вклучени милиони луѓе од
светот

• Интернет како мрежа постои веќе триесетина години,
меѓутоа со појавата на World Wide Web (WWW)
интернет станува она што го знаеме денес.
• Во почетокот на интернетот било комплицирано
барањето на податоците, корисниците биле принудени
рачно да ги испишуваат наредбите. Поголем број
корисници не сакале или не ги знаеле наредбите.
• 1989 година Tim Berners Lee од Европската
лабораторија за нуклеарна физика во Швајцарија
CERN, пишува предлог за изработка на единствен
хипер текстуален програм за дистрибуција на
податоците помеѓу луѓето.
• Крајот на 1990 година почнал да се развива и самиот
проект WWW. Започнува со развој на првата програма
за пристап на WEB со едноставно име WWW.

• Почетокот на 1993 година Marc Andreessen од NCSA (National
Center for Supercomputing Applications) напишал пребарувач,
наречен Mosaic. Marc 1994 година основа фирма Netscape
Communications и покрај Tim Berners се смета за најзначен човек
за развојот на WWW.
• При крајот на 1994 година, проектот за развој на WWW го
превзема Конзорциумот W3 кој заеднички го основале CERN и
MIT (Massachusetts Institute of Technology).
• 1994 година еволуира и HTML кој во верзијата 2.0.Истата година
излегува и првата верзија на Netscape кој донесува една многу
важна новост, прикажување на JPEG слики (другите
прелистувачи биле ограничени само на GIF-ови).
• 1995 година Netscape излегува со верзијата 1.1 и воведува
додатни новости, меѓутоа надвор од важечките стандарди за
HTML јазик.
• 1995 година излегуваат и Windows 95 од фирмата Microsoft која
тоа време не беше свесна за важноста на интернетот па поради
тоа, како додаток, исфрла слаба верзија на Internet Explorer
прелистувач.

Адреси на интернет
Адресите се формирани слично како и поштенските
адреси: име, презиме, улица, број итн. Но бидејќи
во секоја држава има многу различни места,
адресите на Интернет не се земени по места туку
по дејности, бидејќи дејностите , како што се:
образование, стопанство, управа итн. ги има во
секоја држава.

Овие дејности се наречени домени. Во интернетот постојат 6
домени. Нивните имиња се кратенки од англиското име за
дејноста и тоа:
edu – за образование
com – за стопанство
gov -- за управа
mil – за војска
org -- за непрофитни организации
net -- за компјутерски мрежи
А за улица се земени организациите и подорганизациите во
дејноста. Така во образованието во Македонија постојат повеќе
организации и подорганизации како што се универзитетите и
факултетите. На пример името на гимназијата ,, Јосип Броз –
Тито” на интернет е jbt , а на некоја гимназија е dsu. Овие имиња
всушност се имиња на под – домени. На пример некој студент од
некој фалкултет си дал интернет име гоце тогаш неговата
интернет адреса е goce@jbt.dsu.edu.mk.
Знакот @ означува припадност, што значи гоце припаѓа на односно
е под-домен на jbt.dsu.edu.mk овој домен е под-домен на
dsu.edu.mk , кој пак е под домен на доменот за образование
edu.mk , а тој е под-домен на доменот mk кој е под домен на
интернет.

Видови на поврзување на интернет
Поврзувањето најчесто се врши преку посредник така наречен
провајдер. Тоа е фирма која обезбедува интернет така што
корисникот го поврзува со другите провајдери, од другите земји
од светот. Провајдерот располага со брз сервер и со специјална
опрема, а за своите услуги наплаќа од корисниците. Корисникот
е потребно да си купи IP адреса односно корисничко име и
лозинка со кои ќе можат да се поврзат на интернет. Во
Македонија постојат неколку провајдери едни од нив се МТ-нет ,
Он-нет , Неотел, Телекабел, Кејблтел и многу други.
Постојат различни начини на поврзување на интернет, а тоа е :
• Dial-up конекција со брзина до 54 kbps
• ISDN конекција со брзина до 128 kbps
• ADSL со брзина до mbps
• cable (кабловка конекција) со брзина до 512 kbps
• Сателитски интернет (сообраќај само во еден правец download)
до 16.000 mbps
• wi-fi (бежична конекција) со брзина до 300 kbps

Интернет провајдери (ISP)

Компании што нудат услуга
поврзување на интернет.
Тоа може да биде било која
компанија која има директна
интернет врска и овозможува
пристап до неа.

Новости:
Во 1996 година започна да се создава една нова мрежа
наречена интернет2™ односно 200 универзитети
формираа
непрофитна
организација
(UCAID)The
Unuversitis Corporation for Advanced Internet Development,
и уште 20 најјаки ИТ компании во светот како : Microsoft,
HP, IBM, Sun microsustem, Red Hat и многу други се
поврзаа и направија супер брза мрежа наречена Албине.
Сите овие фирми, универзитети и други државни установи
денес се поврзани со интернет2™ односно со конекција
брза 10 gbps , односно конекција 150 000 пати побрза од
денешната , така на пример еден DVD филм од 4gb може
да се симне за 5 секунди.
Корисници на оваа мрежа можат да бидат само
организации членки на интернет 2™ односно оние кои ќе
придонесат за развој на оваа мрежа, а членство на
физички лица не е дозволено. Партиципацијата чини
50.000 долари годишно.

ADSL
• Асиметрична Дигитална Претплатничка Линија (Asymmetric
Digital Subscriber Line) или ADSL е облик на DSL, технологија
за комуникација на податоци која врши пренос на истите преку
бакарна телефонска жица преку модем. Разликата помеѓу ADSL
-от и другите x DSL -и e во тоа што протокот на информации во
една насока е поголем од протокот во друга, т.е. во тоа што е
асиметричен. Затоа ADSL -от се користи за пасивно користење
на интернет: со можност за брзо преземање download, но не и
подигање upload.
• Кај конвенционалниот ADSL, брзините на преземање почнуваат
од 256 kbps и типично достигаат до 8 Мbps во рамките на 1.5 км
од централата со опрема или далечнскиот терминал. Брзините
на подигање почнуваат од 64 kbps и типично достигнуваат до 256
kbps, но може да достигнат до 1024 kbps. Називот ADSL Лајт
понекогаш се користи за поспори верзии.Забелешка:
растојанијата се само проценки наменети за потрошувачите
на ADSL услуги. Слабеењето на соодносот на сигналот и
буката се главните карактеристики и можат да варираат
тотално независно од растојанието(како на пр. не-бакарни
кабли, дијаметар на каблите).

Како работи ADSL-от
За жицата

ADSL -пт кпристи две ралични стапки на фреквенција. Кај стандарднипт
ADSL, стапката пд 25.875 KHz дп 138 KHz се кпристи за ппдигаоа,
дпдека 138 KHz – 1104 KHz се кпристи за спуштаоа.

Приказ на ADSL фреквенции

Интернет пребарувач
Интернет пребарувач претставува интернет сервис, чија
цел е да пребарува информации на интернет (пред сè
со впишување на клучни зборови или фраза).
Резултатите од пребарувањето најчесто се прикажани
како список на веб-адреси кој ги содржат бараните
информации.
Пребарувачите прибираат информации за тоа што сè
има на вебот кои потоа ги ставаат на располагање на
нивните корисници. Некои од нив користат т.н. пајаци
(spiders), односно автоматизирани разгледувачи, кои ги
крстосуваат веб-страниците скокајќи од линк на линк.
Други пак ги примаат податоците преку други извори,
на
пример
директно
од
веб-сајтовите
кои
произведуваат нови содржини.

Web Пребарување
Најбрзо растечки сервис на интернет
Поседува графички кориснички интерфејс,
поддршка за hyper texting
Uniform Resource Locator or URL
http://www.howstuffworks.com/computers/internet-infrastructure.htm

Transmission
Protocol
(Протокол за
трансмисија)

Domain или име
на сервер

Локација
внатре во
серверот

Име на фајл или
на web страна

Web Browser

е-mail
Постојат два модела:
• Webmail (e.g. Yahoo mail, gmail, Hotmail): мора да
биде поставено поштенско сандаче на online
сервер и до него да има пристап за менажирање
на истото.
• POP3 e-mail клиент (npr. Mozilla Thunderbird, MS
Outlook-om): мора да биде online на сервер само за
презимање и испраќање на поштата, додека истата
се чита и уредува во offline мод.

име_на_корисник@domain_name_на компјутерот
• Твој online идентитет!
• Mailbox name или кприсничкп име – не треба да
спдржи запирки, загради и празни места
• @ (мајмунче)
• Address или hostname – дпменпт и ппддпменпт
се разделуваат сп тпчка

Вирален маркетинг
Вирален маркетинг (англиски: viral marketing) е техника
на рекламирање која ги искористува постоечките
социјални мрежи за да предизвика експоненцијални
зголемувања за свесноста на брендот, преку вирални
(вирусни) процеси кои налекуваат на ширење на
епидемија. При тоа, преносот на информации е
многу брз и со широк опсег, преку лични контакти
(word of mouth) зајакнати со употребата на
интернет.Овој вид маркетинг е доста прифатлив за
компаниите од причина што е доста поефтин од
останатите
конвенционални
начини
на
рекламирање.Често се случува виралната (вирусна)
кампања да биде започната од луѓе надвор од
компанијата чијшто производ или услуга се
промовира.

Блог
Блог е веб-сајт во кој се објавуваат датумски определени
дополнувања со редовен ритам и се прикажани во
обратен хронолошки редослед (најновиот најгоре).
Терминот блог е скратеница од веб-лог (weblog, web log),
термин чие буквално значење е „дневник на
веб”.Пишување или одржување на блог, или додавање на
напис се нарекува „блогирање”. Одделните написи на
блог се нарекуваат „постови”, а личноста која ги објавува
се нарекува „блогер”. Блог може да се состои од текст,
хипертекст, слики, линкови, како и можност за оставање
коментари. Често даден блог има посебна тема или
област која ја покрива, додека пак некои се наменети за
дискутирање на лични искуства.Блоговите може да бидат
поставени на посебни сервиси за хостирање блогови,
или да бидат дел од веб-сајт кој работи благодарение на
посебен блогерски софтвер. Блоговите како медиум
стекнаа популарност и значење на почетокот на 21 век,
промовирајќи го концептот на граѓанско новинарство.

Форум
Форум на интернет е сервис за водење разговори,
или софтвер за веб-апликација што овозможува
вакви услуги. Форумите на веб, кои се појавија
околу 1995 година имаат слична улога како
бибиесите (ББС) и дискусионите групи кои беа
популарни во осумдесеттите и деведесеттите.
Форумите со редовни корисници кои дискутираат
на најразлични теми често развиваат виртуелни
заедници. Инаку phpbb и vbulletin се најпознатите
фирми кои што задоволуваат потреби со форуми.

Интернет претставува кооперативна
околина и од социјален и од
технички аспект. Тоа е одговорност
на сите корисници да обезбедат
доверба од општеството