You are on page 1of 17

เร่ ืองคำำอุปมำอุปมัยของผลฟิ กซ่ ึงเป็ นผลไม้คล้ำยลูกมะเด่ ือ

ท่ำนเตรียมตัวพร้อมหรือยัง สำำหรับกำรเสด็จกลับมำครัง้ท่ีสองขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ำ ?
ท่ำนพร้อมหรือยังท่ีจะแช่งสำบผลฟิ กซ่ ึงเป็ นผลไม้คล้ำยลูกมะเด่ อ
ื ?
คำำถำม ต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ำ ส่ิงใดเป็ นหมำยสำำคัญท่ีจะบ่งบอกก่อนกำรเสด็จกลับมำของพระองค์
ผู้ทรงเป็ นพระเจ้ำ พระเยซูคริสต์ตรัสว่ำ ไปเรียนรู้จำกอุปมำอุปมัย คำำแช่งสำบของผลฟิ ก (มัทธิว
24:32-37)

จำกควำมทุกข์เวทนำถึงกำรเสวยสุขพันปี ของพระองค์ From Tribulation to Millennial


Reign (มก 13:28-29; ลก 21:29-31)
มัทธิว 24:32 บัดนี จ ้ งเรียนคำำอุปมำเร่ ืองต้นมะเด่ ือ
ฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้ว
24:33 เช่นนัน ้ แหละ เม่ ือท่ำนทัง้หลำยเห็นส่ิงทัง้ปวงนี ก
้ ็ให้รู้ว่ำเหตุกำรณ์นัน
้ มำใกล้จะถึงประตูแล้ว
24:34 เรำบอกควำมจริงแก่ท่ำนทัง้หลำยว่ำ คนชัว่อำยุนีจ้ะไม่ลว่ งลับไปจนกว่ำส่งิ ทัง้ปวงนีจ้ะสำำเร็จ
24:35 ฟ้ ำและดินจะล่วงไป แต่คำำของเรำจะสูญหำยไปหำมิได้เลย
จงเฝ้ ำรอกำรเสด็จกลับมำอย่ำงไม่คำดหมำยของพระคริสต์ (มก 13:32-37; ลก 21:34-36)
24:36 แต่วันนัน ้ โมงนัน
้ ไม่มีใครรู้ ถึงบรรดำทูตสวรรค์ในสวรรค์ก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดำของเรำองค์
เดียว
24:37 ด้วยสมัยของโนอำห์เป็ นอย่ำงไร เม่ ือบุตรมนุษย์เสด็จมำก็จะเป็ นอย่ำงนัน ้ ด้วย

จำกกำรเร่ิมต้นดำำเนินชีวิตคริสเตียนของผม ผมได้ถูกบอกว่ำ ต้นฟิ กนัน้ เป็ นอุปมำซ่ ึงแปลตำมตัว


อักษรอย่ำงง่ำยๆหมำยถึงเป็ นตัวแทนของชนชำติอิสรำเอล เพรำะว่ำครูสอนของผมในช่วงนัน ้ บอกมำ
แบบนัน ้ หลังจำกนัน้ ผมมีควำมเช่ ือว่ำ พระวิญญำณบริสุทธิจ์ะเปิ ดเผยและสอนผมให้ผมรู้ในทุกส่ิง
ผมเร่ิมเห็นว่ำใบไม้ท่ีอยู่บนต้นฟิ กคือตัวแทนของคำำทำำนำยของผู้พยำกรณ์หรือหมำยสำำคัญท่ีพระเยซู
คริสต์ได้บอกไว้ใน (อ่ำนพระคำำ มัทธิว 24:3-39 ทบทวน)
มัทธิว 24:3-39 เม่ อ ื พระองค์ประทับบนภูเขำมะกอกเทศ พวกสำวกมำเฝ้ ำพระองค์ส่วนตัวกรำบทูล
ว่ำ "ขอทรงโปรดให้ข้ำพระองค์ทัง้หลำยทรำบว่ำ เหตุกำรณ์เหล่ำนีจ้ะบังเกิดขึ้นเม่ ือไร ส่ิงไรเป็ นหมำย
สำำคัญว่ำพระองค์จะเสด็จมำ และวำระสุดท้ำยของโลกนี้"
24:4 พระเยซูตรัสตอบเขำว่ำ "ระวังให้ดี อย่ำให้ผู้ใดล่อลวงท่ำนให้หลง
24:5 ด้วยว่ำจะมีหลำยคนมำต่ำงอ้ำงนำมของเรำ กล่ำวว่ำ `เรำเป็ นพระคริสต์' เขำจะล่อลวงคนเป็ น
อันมำกให้หลงไป
24:6 ท่ำนทัง้หลำยจะได้ยินถึงเร่ ืองสงครำมและข่ำวลือเร่ ืองสงครำม คอยระวังอย่ำต่ ืนตระหนกเลย
ด้วยว่ำบรรดำส่ิงเหล่ำนีจ้ำำต้องบังเกิดขึ้น แต่ท่ีสุดปลำยยังไม่มำถึง
24:7 เพรำะประชำชำติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชำชำติ รำชอำณำจักรต่อสู้รำชอำณำจักร ทัง้จะเกิดกันดำร

1
อำหำรและโรคระบำดอย่ำงร้ำยแรงและแผ่นดินไหวในท่ีต่ำงๆ
24:8 เหตุกำรณ์ทัง้ปวงนีเ้ป็ นขัน ้ แรกแห่งควำมทุกข์ลำำบำก
24:9 ในเวลำนัน ้ เขำจะมอบท่ำนทัง้หลำยไว้ให้ทนทุกข์ลำำบำกและจะฆ่ำท่ำนเสีย และประชำชำติต่ำงๆ
จะเกลียดชังพวกท่ำนเพรำะนำมของเรำ
24:10 ครำวนัน ้ คนเป็ นอันมำกจะถดถอยไปและทรยศกันและกัน ทัง้จะเกลียดชังซ่ ึงกันและกัน
24:11 จะมีผู้พยำกรณ์เท็จหลำยคนเกิดขึ้นและล่อลวงคนเป็ นอันมำกให้หลงไป
24:12 ควำมรักของคนเป็ นอันมำกจะเยือกเย็นลง เพรำะควำมชัว่ช้ำจะแผ่ขยำยออกไป
24:13 แต่ผู้ท่ีทนได้จนถึงท่ีสุด ผู้นัน ้ จะรอด
24:14 ข่ำวประเสริฐเร่ ืองอำณำจักรนีจ้ะประกำศไปทัว่โลกให้เป็ นคำำพยำนแก่บรรดำประชำชำติ แล้ว
ท่ีสุดปลำยจะมำถึง
ควำมทุกข์เวทนำใหญ่ย่ิง (มก 13:14-23)
24:15 เหตุฉะนัน ้ เม่ ือท่ำนทัง้หลำยเห็นส่ิงท่ีน่ำสะอิดสะเอียนซ่ ึงกระทำำให้เกิดกำรรกร้ำงว่ำงเปล่ำ ท่ี
ดำเนียลศำสดำพยำกรณ์ได้กล่ำวถึงนัน ้ ตัง้อยู่ในสถำนบริสุทธิ ์" (ผู้ใดก็ตำมท่ีได้อำ่ นก็ให้ผู้นัน
้ เข้ำใจ
เอำเถิด)
24:16 "เวลำนัน ้ ให้ผู้ท่ีอยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขำทัง้หลำย
24:17 ผู้ท่ีอยู่บนดำดฟ้ ำหลังคำบ้ำน อย่ำให้ลงมำเก็บข้ำวของใดๆออกจำกบ้ำนของตน
24:18 ผู้ท่ีอยู่ตำมทุ่งนำ อย่ำให้กลับไปเอำเส้ือผ้ำของตน

24:19 แต่ในวันเหล่ำนัน ้ วิบัติจะเกิดขึ้นแก่หญิงท่ีมีครรภ์ หรือหญิงท่ีมีลูกอ่อนกินนมอยู่


24:20 จงอธิษฐำนขอเพ่ ือกำรท่ีท่ำนต้องหนีนัน ้ จะไม่ตกในฤดูหนำวหรือในวันสะบำโต
24:21 ด้วยว่ำในครำวนัน ้ จะเกิดควำมทุกข์ลำำบำกใหญ่ย่ิง อย่ำงท่ีไม่เคยมีตัง้แต่เร่ิมโลกมำจนถึงเวลำ
นี แ้ ละจะไม่มีต่อไปอีกเลย
24:22 และถ้ำมิได้ทรงให้วันเหล่ำนัน ้ ย่นสัน้ เข้ำ จะไม่มีเน้ือหนังใดๆรอดได้เลย แต่เพรำะทรงเห็นแก่
ผู้ท่ีเลือกสรรไว้ จึงทรงให้วันเหล่ำนัน ้ ย่นสัน้ เข้ำ
24:23 ในเวลำนัน ้ ถ้ำผู้ใดจะบอกพวกท่ำนว่ำ `ดูเถิด พระคริสต์อยู่ท่ีน่ี' หรือ `อยู่ท่ีโน่น' อย่ำได้เช่ ือ
เลย
24:24 ด้วยว่ำจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้พยำกรณ์เทียมเท็จเกิดขึ้นหลำยคน และจะทำำหมำย
สำำคัญอันใหญ่และกำรมหัศจรรย์ ถ้ำเป็ นไปได้จะล่อลวงแม้ผู้ท่ีทรงเลือกสรรให้หลง
24:25 ดูเถิด เรำได้บอกท่ำนทัง้หลำยไว้ก่อนแล้ว
24:26 เหตุฉะนัน ้ ถ้ำใครจะบอกท่ำนทัง้หลำยว่ำ `ดูเถิด ท่ำนผู้นัน ้ อยู่ในถ่ินทุรกันดำร' ก็จงอย่ำออก
ไป หรือจะว่ำ `ดูเถิด อยู่ท่ีห้องลับ' ก็จงอย่ำเช่ ือ
บุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมำพร้อมด้วยสง่ำรำศี (มก 13:24-27; ลก 21:25-36)
24:27 ด้วยว่ำฟ้ ำแลบมำจำกทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกฉันใด กำรเสด็จมำของบุตร
มนุษย์ก็จะเป็ นฉันนัน ้
24:28 ด้วยว่ำซำกศพอยู่ท่ีไหน ฝูงนกอินทรีก็จะตอมกันอยู่ท่ีนัน ่
24:29 แต่พอสิน ้ ควำมทุกข์ลำำบำกแห่งวันเหล่ำนัน ้ แล้ว `ดวงอำทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่อง
แสง ดวงดำวทัง้ปวงจะตกจำกฟ้ ำ และบรรดำส่ิงท่ีมอ ี ำำนำจในท้องฟ้ ำจะสะเทือนสะท้ำนไป'
24:30 เม่ ือนัน ้ หมำยสำำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรำกฏขึ้นในท้องฟ้ ำ `มนุษย์ทุกตระกูลทัว่โลกจะไว้
ทุกข์' แล้วเขำจะเห็น `บุตรมนุษย์เสด็จมำบนเมฆในท้องฟ้ ำ' พร้อมด้วยฤทธำนุภำพและสง่ำรำศีเป็ น
อันมำก
24:31 พระองค์จะทรงใช้เหล่ำทูตสวรรค์ของพระองค์มำด้วยเสียงแตรอันดังย่ิงนัก ให้รวบรวมคนทัง้
ปวงท่ีพระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วจำกลมทัง้ส่ีทิศนัน ้ ตัง้แต่ท่ีสุดฟ้ ำข้ำงนีจ้นถึงท่ีสุดฟ้ ำข้ำงโน้น
จำกควำมทุกข์เวทนำถึงกำรเสวยสุขพันปี ของพระองค์ (มก 13:28-29; ลก 21:29-31)
24:32 บัดนี จ ้ งเรียนคำำอุปมำเร่ ืองต้นมะเด่ ือเม่ ือก
ใกล้จะถึงแล้ว
24:33 เช่นนัน ้ แหละ เม่ ือท่ำนทัง้หลำยเห็นส่ิงทัง้ปวงนี ก ้ ็ให้รู้ว่ำเหตุกำรณ์นัน ้ มำใกล้จะถึงประตูแล้ว
24:34 เรำบอกควำมจริงแก่ท่ำนทัง้หลำยว่ำ คนชัว่อำยุนีจ้ะไม่ลว่ งลับไปจนกว่ำส่งิ ทัง้ปวงนีจ้ะสำำเร็จ
24:35 ฟ้ ำและดินจะล่วงไป แต่คำำของเรำจะสูญหำยไปหำมิได้เลย
จงเฝ้ ำรอกำรเสด็จกลับมำอย่ำงไม่คำดหมำยของพระคริสต์ (มก 13:32-37; ลก 21:34-36)

2
24:36 แต่วันนัน ้ โมงนัน ้ ไม่มีใครรู้ ถึงบรรดำทูตสวรรค์ในสวรรค์ก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดำของเรำองค์
เดียว
24:37 ด้วยสมัยของโนอำห์เป็ นอย่ำงไร เม่ ือบุตรมนุษย์เสด็จมำก็จะเป็ นอย่ำงนัน ้ ด้วย
24:38 เพรำะว่ำเม่ ือก่อนวันน้ำำท่วมนัน ้ คนทัง้หลำยได้กินและด่ ืมกัน ทำำกำรสมรสและยกให้เป็ น
สำมีภรรยำกัน จนถึงวันท่ีโนอำห์เข้ำในนำวำ
24:39 และน้ำำท่วมได้มำกวำดเอำพวกเขำไปสิน ้ โดยไม่ทันรู้ตัวฉันใด เม่ ือบุตรมนุษย์เสด็จมำก็จะ
เป็ นฉันนัน ้ ด้วย
24:40 เม่ ือนัน ้ สองคนจะอยู่ท่ีทุ่งนำ จะทรงรับคนหน่ ึง ทรงละคนหน่ ึง
24:41 หญิงสองคนโม่แป้ งอยู่ท่ีโรงโม่ จะทรงรับคนหน่ ึง ทรงละคนหน่ ึง
24:42 เหตุฉะนัน ้ จงเฝ้ ำระวังอยู่ เพรำะท่ำนไม่รู้ว่ำองค์พระผู้เป็ นเจ้ำของท่ำนจะเสด็จมำเวลำใด
24:43 จงจำำไว้อย่ำงนีเ้ถิดว่ำ ถ้ำเจ้ำของบ้ำนล่วงรู้ได้ว่ำขโมยจะมำยำมใด เขำก็จะเฝ้ ำระวัง และไม่ยอม
ให้ทะลวงเรือนของเขำได้
24:44 เหตุฉะนัน ้ ท่ำนทัง้หลำยจงเตรียมพร้อมไว้เช่นกัน เพรำะในโมงท่ีท่ำนไม่คิดไม่ฝันนัน ้ บุตร
มนุษย์จะเสด็จมำ
ผู้รับใช้ท่ีไม่สัตย์ซ่ือ
24:45 ใครเป็ นผู้รับใช้สัตย์ซ่ือและฉลำด ท่ีนำยได้ตัง้ไว้เหนือพวกผู้รับใช้สำำหรับแจกอำหำรตำมเวลำ
24:46 เม่ ือนำยมำพบเขำกระทำำอยู่อย่ำงนัน ้ ผู้รับใช้ผู้นัน
้ ก็จะเป็ นสุข
24:47 เรำบอกควำมจริงแก่ท่ำนทัง้หลำยว่ำ นำยจะตัง้เขำไว้ให้ดูแลบรรดำข้ำวของของท่ำนทุกอย่ำง
24:48 แต่ถ้ำผู้รับใช้ชัว่นัน ้ จะคิดในใจว่ำ `นำยของข้ำคงมำช้ำ'
24:49 แล้วจะตัง้ต้นโบยตีเพ่ ือนผู้รับใช้และกินด่ ืมอยู่กับพวกขีเ้มำ
24:50 นำยของผู้รับใช้ผู้นัน ้ จะมำในวันท่ีเขำไม่คิด ในโมงท่ีเขำไม่รู้
24:51 และจะทำำโทษเขำถึงสำหัส ทัง้จะขับไล่ให้เขำไปเข้ำส่วนกับพวกคนหน้ำซ่ ือใจคด ซ่งึ ท่ีนัน ่ จะมี
แต่กำรร้องไห้ขบเขีย ้ วเคีย
้ วฟั น"
มัทธิว 24:3-39 หมำยสำำคัญต่ำงๆท่ีจะเกิดขึ้นก่อนกำรเสด็จกลับมำขององค์พระเยซูคริสต์
พระองค์ได้บอกไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ ไกล้เวลำแล้วท่ีพระองค์จะเสด็จกลับมำ หมำยสำำคัญต่ำงๆจะเกิดขึ้น
ก่อนลักษณะเหมือนผู้หญิงจะคลอดลูก เม่ ือถึงเวลำไกล้คลอด หญิงนัน ้ จะเจ็บปวดทรมำน (โดย
เฉพำะเม่ ือ กำรหดตัวของกล้ำมเน้ือมดลูก ) แรงเบ่งเม่ ือถึงเวลำไกล้คลอดบุตรควำมเจ็บปวดก็เพ่ิม
มำกขึ้นเร่ ือยๆ จนถึงขีดสุด ก็คล้ำยกับเหตุกำรณ์ท่ีพระเยซูคริสต์ได้กล่ำวไว้

แต่ในประวัติศำสตร์ของโลก ทุกๆคนรู้ว่ำ พวกเรำเคยมีกำรแพร่ระบำดของเช้อ ื โรค แผ่น


ดินไหว ภำวะข้ำวยำกหมำกแพง ตลอดจนกำรกันดำรอำหำร ควำมอดอยำก และภำวะสงครำม แต่
เหตุกำรณ์เหล่ำนีจ้ะต้องเกิดขึ้นในเวลำเดียวกันเท่ำนัน
้ มีภำวะควำมรุนแรง ควำมตรึงเครียด กำร
ทรมำนอย่ำงมำกมำย ท่ีไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศำสตร์ และนัน ้ หมำยถึงพวกเรำจะรับรู้ว่ำพระองค์ไกล้
เสด็จกลับมำอย่ำงแน่นอน

ดังนัน
้ ตำมอุปมำของต้นฟิ ก เหตุกำรณ์ต่ำงๆได้ปรำกฏเกิดขึ้นแล้ว ตำมลักษณะท่ีพระ
เยซูคริสต์ได้บอกไว้ก่อนแล้ว หลังจำกนัน ้ พวกเรำก็มำมองเห็นกำรปรำกฏสำำแดงให้เห็น พระศิริท่ีเต็ม
ด้วยสง่ำรำศรีของพระบุตรของพระเจ้ำ

มำระโก 13:8 เพรำะประชำชำติจะลุกขึ้นต่อสู้ประชำชำติ รำชอำณำจักรต่อสู้รำชอำณำจักร ทัง้จะเกิด


แผ่นดินไหวในท่ีต่ำงๆ และจะเกิดกันดำรอำหำรและควำมทุกข์ยำก เหตุกำรณ์ทัง้ปวงนีเ้ป็ นขัน ้ แรก
แห่งควำมทุกข์ลำำบำก
ผมได้อธิษฐำนและพระเจ้ำได้ตรัสกับผมว่ำ ลุกขึ้น พูดแบบออกคำำสัง่ ก่อนส่ิงท่ีเจ้ำจะพูดออก
จำกปำกเจ้ำ ต่อไปนี้ จะกลำยเป็ นอดีต (พูดผ่ำนมำแล้วก็ผ่ำนไปเป็ นอดีต) ถึงแม้ว่ำผมรู้ว่ำ เป็ นเสียง
มำจำกพระองค์เจ้ำ แต่ผมไม่แน่ใจเพรำะว่ำผมไม่เข้ำใจว่ำทำำไมพระองค์ต้องให้ผมพูดแบบออกคำำสัง่
ควำมจริงก็คอ ื ในหลำยปี ท่ีผ่ำนมำ ในกำรรับใช้ของผม พระองค์ไม่เคยท่ีจะถำมผมให้พูดแบบออกคำำสัง่
แม้แต่สักครัง้เดียว ตอนแรกผมคิดว่ำ กำรพูดแบบออกคำำสัง่หมำยถึง กำรประกำศดังๆ หรือ
ประกำศแบบชีแ ้ จงควำมผิดบำป

3
แต่ผมก็ไม่เช่ ือในควำมคิดหรือมัน
่ ใจในตัวเองมำกนัก ผมจึงค้นหำคำำจำำกัดควำม กำรพูด
แบบออกคำำสัง่ ในหลำยๆดิกชันนำรี หลังจำกผมได้อ่ำน คำำนีน ้ ่ำจะหมำยถึงกำรพูดแบบออกคำำสัง่
เหมือน กำรพิพำกำษำด้วยอำำนำจหน้ำท่ี (หรือคำำสัง่จำกเบ้อ ื งบน)
หลังจำกนัน้ พระวิญญำณของพระเจ้ำได้ดว่ นเจิมเติมภำยในของผม ซ่งึ เป็ นควำม
ปรำรถนำของพระองค์ท่ีจะให้ผมได้ทำำตำมคำำท่ีพระองค์ตรัสบอกให้ผมทำำ จำกนัน ้ ผมได้มีควำมเช่ ือใน
ทุกส่ิง ท่ีผมกำำลังจะพูดแบบพิพำกำษำ ต่อต้ำนในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง และส่ิงเหล่ำนัน
้ ก็กลำยเป็ นอดีต
อย่ำงแน่นอน เพรำะกำรพิพำกษำท่ีผมจะพูดเป็ นฤทธำนุภำพจำกองค์พระเยซูคริสต์เจ้ำ

หลังจำกท่ีผมได้อธิษฐำนคิดใคร่ครวญไตร่ตรอง ในคำำพูดท่ีพระองค์ได้บอก ผมได้พบกับ


ควำมจริงว่ำ ผมไม่แปลกใจท่ีได้ยินคำำพูดท่ีพระองค์ตรัสบอก เพรำะพระองค์เจ้ำได้บอกแบบชัดเจนผ่ำน
ผู้พยำกรณ์หลำยคน ท่ีได้พูดแบบออกคำำสัง่ด้วยฤทธำนุภำพท่ีมำจำกพระองค์

ในช่วงเวลำท่ีพวกเขำได้มีชีวิตอยู่ ท่ีซ่งึ กำรพิพำกษำเร่ิมต้นในโบสถ์ของพระเจ้ำ หลำยคน


คิดว่ำ แผ่นดินไหว กำรกันดำรอำหำร แบบหิวโหย สงครำมในหลำยแห่ง และ โรคระบำดหลำยอย่ำง
ซ่ ึงส่งิ เหล่ำนีเ้กิดขึ้นเป็ นกำรพิพำกษำของพระเจ้ำต่อประชำกรบนโลก ถึงแม้หลำยคนจะพินำศไปใน
เหตุกำรณ์ต่ำงๆท่ีเกิดขึ้น

พวกเขำยังคงมีกำรมองไปท่ีหมำยสำำคัญหลำยอย่ำงท่ีจะมำก่อนกำรพิพำกษำของพระเจ้ำจะ
เกิดขึ้นในโบสถ์ของพระเจ้ำ แม้แต่พระเยซูคริสต์ ได้ตรัสไว้ในมัทธิว 16:1-3

พวกฟำริสีหน้ำซ่ อ
ื ใจคดร้องขอหมำยสำำคัญ (มก 8:10-12)
มัทธิว 16:1 พวกฟำริสีกับพวกสะดูสีได้มำทดลองพระองค์โดยขอร้องให้พระองค์สำำแดงหมำยสำำคัญ
จำกฟ้ ำสวรรค์ให้เขำเห็น
16:2 พระองค์จงึ ตรัสตอบเขำว่ำ "พอตกเย็นท่ำนทัง้หลำยพูดว่ำ `รุ่งขึ้นอำกำศจะโปร่งดีเพรำะฟ้ ำสี
แดง'
16:3 ในเวลำเช้ำท่ำนพูดว่ำ `วันนีจ้ะเกิดพำยุฝนเพรำะฟ้ ำแดงและมัว' โอ คนหน้ำซ่ ือใจคด ท้องฟ้ ำ
นัน
้ ท่ำนทัง้หลำยยังอำจสังเกตรู้และเข้ำใจได้ แต่หมำยสำำคัญแห่งกำลนีท
้ ่ำนกลับไม่เข้ำใจ

น่ำเศร้ำใจ ท่ีคริสเตียนเป็ นอันมำกท่ีได้ตัง้ใจมองตรงไปท่ีหมำยสำำคัญของยุคสุดท้ำยและไม่ได้มองตรง


มำท่ีจะรู้จักหัวใจของพระเจ้ำ
เยเรมีย์ 8:7 แม้วำ่ นกกระสำดำำบนฟ้ ำยังรู้จักเวลำกำำหนดของมัน และนกเขำ นกนำงแอ่น และนก
กรอด ได้รักษำเวลำมำของมัน แต่ประชำชนของเรำไม่รู้จักคำำตัดสินของพระเยโฮวำห์
หลังจำกท่ีผมได้เปรียบเทียบใคร่ครวญไตร่ตรองคำำพูดท่ีพระองค์ได้ตรัสกับผม ผมเร่ิมได้
ประหลำดใจ ส่ิงใดท่ีพระองค์จะให้ผมพูดพิพำกษำต่อต้ำนเพรำะจำกเร่ิมต้นในกำรดำำเนินชีวิต
คริสเตียนกับพระเจ้ำ ผมได้เช่ ือฟั งพระคำำท่ีอยู่ใน
(1 โครินทร์ 11:31-32)
1 โครินทร์ 11:31 เพรำะถ้ำเรำจะพิจำรณำตัวเรำเอง เรำจะไม่ตอ ้ งถูกทำำโทษ
11:32 แต่เม่ ือองค์พระผู้เป็ นเจ้ำทรงทำำโทษเรำนัน ้ พระองค์ทรงตีสอนเรำ เพ่ ือมิให้เรำถูกพิพำกษำ
ลงโทษด้วยกันกับโลก
และยังมีส่ิงท่ีพระเจ้ำได้ เอ่ยถำมเม่ ือสองสำมเดือนท่ีผ่ำนมำ ให้ผมท่ีจะพูดพิพำกษำ ต่อ
ต้ำน ทุกศำสนำ ทุกรัฐบำล ทุกสถำบันกำรเงิน และทุกระบบกำรศึกษำ ท่ไี ม่ได้เร่ิมก่อตัง้โดยพระองค์
เจ้ำ
พรำะผมรู้ว่ำพระองค์จะไม่เอ่ยถำมให้ผมพูดพิพำกษำใดๆ ต่อบุคคลอ่ ืนๆ ตำมสำยตำของ
เน้อื หนัง จะเห็นได้จำกพระเยซูคริสต์ได้สัง่สอนให้เรำทำำตำมท่ีพระองค์ได้ทำำเป็ นตัวอย่ำง จึงเป็ นไปไม่
ได้ท่ีผมจะทำำอย่ำงนัน ้ (ไปพิพำกษำคนอ่ ืนๆ)
ดังนัน
้ ผมจึงพูดว่ำ พระองค์เจ้ำข้ำ ผมยินดีท่ีจะพูดพิพำกษำต่อส่ิงท่ีผมเห็นท่ีไม่ได้มำจำก
พระองค์เป็ นคนก่อตัง้ ด้วยฤทธำนุภำพของพระองค์(ท่ีให้ผมทำำ)แต่ส่ิงท่ีจะให้ผมพูดพิพำกษำต่อต้ำน
ส่ิงนัน
้ คืออะไร
พระองค์ตรัสตอบผม ว่ำ “ ต้นฟิ ก ”

4
ยอห์น 3:15 เพรำะว่ำเรำได้วำงแบบ(ทำำเป็ นตัวอย่ำง)แก่ท่ำนแล้ว เพ่ ือให้ท่ำนทำำเหมือนดังท่ีเรำ
ได้กระทำำแก่ท่ำน
ยอห์น 13:16 เรำบอกควำมจริงแก่ท่ำนว่ำ ทำสจะเป็ นใหญ่กว่ำนำยก็ไม่ได้ และทูตจะเป็ นใหญ่กว่ำผู้
ท่ีใช้เขำไปก็หำมิได้

ยอห์น 8:15 ท่ำนทัง้หลำยย่อมพิพำกษำตำมเน้อ ื หนัง เรำมิได้พิพำกษำผู้ใด


ผมได้ถำมองค์พระผู้เป็ นเจ้ำว่ำ ต้นฟิ ก(ต้นมะเด่ ือ) ได้เปรียบเทียบกับอะไรในโลกนี ด
้ ังนัน

ในทันทีทันใด พระองค์เจ้ำได้นำำผมไป ให้ผมย้อนควำมทรงจำำ ไปท่ีพระคำำท่ีเขียน ในไบเบิล ้

มำระโก 11:12-30 ต้นฟิ กท่ีไม่มีผล (มธ 21:19-21)


11:12 ครัน ้ รุ่งขึ้นเม่ ือพระองค์กับสำวกออกมำจำกหมู่บ้ำนเบธำนีแล้ว พระองค์ก็ทรงหิว
11:13 พอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเด่ ือต้นหน่ ึงแต่ไกลมีใบ จึงเสด็จเข้ำไปดูวำ่ มีผลหรือไม่ ครัน ้ มำถึง
ต้นนัน ้ แล้ว ไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่ำนัน ้ เพรำะยังไม่ถึงฤดูผลมะเด่ ือ
11:14 พระเยซูจึงตรัสแก่ต้นนัน ้ ว่ำ "ตัง้แต่นีไ้ปจะไม่มีใครได้กินผลจำกเจ้ำเลย" เหล่ำสำวกของ
พระองค์ก็ได้ยินคำำซ่ ึงพระองค์ตรัสนัน ้
พระเยซูทรงชำำระล้ำงพระวิหำร (มธ 21:12-16; ลก 19:45-47)
11:15 เม่ ือพระองค์กับสำวกมำถึงกรุงเยรูซำเล็ม พระเยซูก็เสด็จเข้ำไปในพระวิหำร แล้วเร่ิมขับไล่
บรรดำผู้ซ้ือขำยในพระวิหำรนัน ้ และคว่ำำโต๊ะผู้รับแลกเงิน กับทัง้คว่ำำม้ำนัง่ผู้ขำยนกเขำเสีย
11:16 และทรงห้ำมมิให้ผู้ใดขนส่ิงใดๆเดินลัดพระวิหำร
11:17 พระองค์ตรัสสอนเขำว่ำ "มีพระวจนะเขียนไว้มิใช่หรือว่ำ `นิเวศของเรำประชำชำติทัง้หลำยจะ
เรียกว่ำ เป็ นนิเวศอธิษฐำน' แต่เจ้ำทัง้หลำยได้กระทำำให้เป็ น `ถ้ำำของพวกโจร'"
11:18 เม่ ือพวกธรรมำจำรย์และพวกปุโรหิตใหญ่ได้ยินอย่ำงนัน ้ จึงหำช่องท่ีจะประหำรพระองค์เสีย
เพรำะเขำกลัวพระองค์ ด้วยว่ำประชำชนประหลำดใจด้วยคำำสัง่สอนของพระองค์
11:19 และเม่ ือถึงเวลำเย็น พระองค์ได้เสด็จออกไปจำกกรุง
11:20 ครัน ้ เวลำเช้ำ เม่ ือพระองค์กับเหล่ำสำวกได้ผ่ำนท่ีนัน ้ ไป ก็ได้เห็นมะเด่ ือต้นนัน
้ เห่ียวแห้งไป
จนถึงรำก
11:21 ฝ่ ำยเปโตรระลึกขึ้นได้จงึ ทูลพระองค์วำ่ "พระอำจำรย์เจ้ำข้ำ ดูเถิด ต้นมะเด่ ือท่ีพระองค์ได้สำป
ไว้นัน
้ ก็เห่ียวแห้งไปแล้ว"
จงเช่ ือในพระเจ้ำ (ยก 5:15)
11:22 พระเยซูจึงตรัสตอบเหล่ำสำวกว่ำ "จงเช่ ือในพระเจ้ำเถิด
11:23 เรำบอกควำมจริงแก่ท่ำนว่ำ ถ้ำผู้ใดๆจะสัง่ภูเขำนีว้ำ่ `จงลอยไปลงทะเล' และมิได้สงสัยในใจ
แต่เช่ ือว่ำจะเป็ นไปตำมท่ีสัง่นัน้ ก็จะเป็ นไปตำมคำำสัง่นัน ้ จริง

11:24 เหตุฉะนัน ้ เรำบอกท่ำนทัง้หลำยว่ำ ขณะเม่ ือท่ำนจะอธิษฐำนขอส่งิ ใด จงเช่ ือว่ำได้รับ และท่ำน


จะได้รับส่ิงนัน้
11:25 เม่ ือท่ำนยืนอธิษฐำนอยู่ ถ้ำท่ำนมีเหตุกับผู้หน่ ึงผู้ใด จงยกโทษให้ผู้นัน
้ เสีย เพ่ ือพระบิดำของ
ท่ำน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะโปรดยกกำรละเมิดของท่ำนด้วย
11:26 แต่ถ้ำท่ำนทัง้หลำยไม่ยกโทษให้ พระบิดำของท่ำน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะไม่ทรงโปรดยก
กำรละเมิดของท่ำนเหมือนกัน"
เกิดปั ญหำเร่ ืองสิทธิอำำนำจของพระเยซู (มธ 21:23-27; ลก 20:1-8)
11:27 ฝ่ ำยพระองค์กับเหล่ำสำวกมำยังกรุงเยรูซำเล็มอีก เม่ ือพระองค์เสด็จดำำเนินอยู่ในพระวิหำร
พวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมำจำรย์ และพวกผู้ใหญ่มำหำพระองค์
11:28 ทูลพระองค์วำ่ "ท่ำนมีสิทธิอันใดจึงได้ทำำส่ิงเหล่ำนี ใ้ครให้สิทธิแก่ท่ำนท่ีจะทำำกำรนีไ้ด้"
11:29 พระเยซูจึงตรัสตอบเขำว่ำ "เรำจะถำมท่ำนทัง้หลำยสักข้อหน่งึ เหมือนกัน จงตอบเรำ แล้วเรำ
จะบอกท่ำนว่ำ เรำกระทำำกำรนีโ้ดยสิทธิอันใด
11:30 คือบัพติศมำของยอห์นนัน ้ มำจำกสวรรค์หรือมำจำกมนุษย์ จงตอบเรำเถิด"
ขณะท่ีผมได้พิจำรณำพระคำำภีร์หน้ำนี ผ
้ มได้เข้ำใจในทันทีว่ำพระองค์เจ้ำต้องกำรให้ผมทำำ
เหมือนท่ีพระองค์ทรงพระทำำ พูดพิพำกษำ เต็มอำำนำจหน้ำท่ีฤทธำนุภำพ ต่อต้ำน ต้นฟิ ก เพรำะหลัง

5
จำกท่ีพระเยซูคริสต์ได้พูดออกคำำสัง่ ท่ีเต็มด้วยฤทธำนุภำพ(จำกสวรรค์) ต้นฟิ ก เร่ิมเห่ียวแห้งและ
ตำย พระองค์ได้อนุญำติให้ผมเห็นว่ำไม่ใช่แค่ผลของต้นฟิ กแต่เป็ นต้นฟิ กทัง้หมดทัง้ต้น ท่ีพระองค์ได้
ทรงสำปแช่ง
ดังนัน
้ ผมจึงถำมพระองค์เจ้ำว่ำ แต่ต้นฟิ กนีเ้ป็ นตัวแทนของอะไร หรือหมำยถึงอะไร
พระองค์จึงนำำผมให้นึกถึงพระคำำ ท่ีพระองค์ทรงวำงไว้ท่ีเท้ำของคริสเตียนทุกคนท่ีพระองค์ทรงเรียก
ใน มัทธิว 12:33-37 คำำพูดท่ีชัว่ร้ำยแสดงให้เห็นถึงจิตใจท่ีชัว่ร้ำย (ลก 6:43-45)
มัทธิว 12:33 จงกระทำำให้ต้นไม้ดีแล้วผลของต้นไม้นัน ้ ดี หรือกระทำำให้ต้นไม้เลวแล้วผลของต้นไม้
นัน้ เลว เพรำะเรำจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน
12:34 โอ ชำติงูร้ำย เจ้ำเป็ นคนชัว่แล้วจะพูดควำมดีได้อย่ำงไร ด้วยว่ำปำกย่อมพูดจำกส่ิงท่ีเต็มอยู่ใน
ใจ
12:35 คนดีก็เอำของดีมำจำกคลังดีแห่งใจนัน ้ คนชัว่ก็เอำของชัว่มำจำกคลังชัว่
12:36 ฝ่ ำยเรำบอกเจ้ำทัง้หลำยว่ำ คำำท่ีไม่เป็ นสำระทุกคำำซ่ ึงมนุษย์พูดนัน ้ มนุษย์จะต้องให้กำร
สำำหรับถ้อยคำำเหล่ำนัน ้ ในวันพิพำกษำ
12:37 เหตุว่ำท่ีเจ้ำจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถูกปรับโทษนัน ้ ก็เพรำะวำจำของเจ้ำ"
ขณะท่ีผมได้พิจำรณำพระคำำข้อนี พ ้ ระองค์เจ้ำได้ถำมผมว่ำเจ้ำคิดว่ำเรำจะสำป
ต้นไม้ท่ีเกิดผลดีหรือ ผมจึงเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้วำ่ พระองค์เจ้ำจะไม่ทำำแบบนัน ้ เป็ นแน่
ผมจึงรู้ว่ำต้นฟิ ก ไม่ได้เป็ นตัวแทนของควำมชัว่ร้ำยเท่ำนัน ้ แต่ผลท่ีนำำไปในทำงชัว่ ,ไม่บริสุทธิ ท ์ ำำให้
เลวลง ทำำให้เขว หรือท่ีเรียกว่ำ ผลของกำรคอรัปชัน ่ เป็ นควำมชัว่ร้ำยซ่งึ มำจำก ตัวแทน ต้นฟิ ก คือ
ต้นไม้เลว และผลก็คือผลท่ีคอรัปชัน ่ (นำำไปในทำงชัว่ ,ไม่บริสุทธิ ท ์ ำ ำ ให้เลวลงทำำให้เข
ถูกต้องในควำมจริงในน้ำำพระทัยของพระเจ้ำ )
หลังจำกนัน
้ พระองค์เจ้ำได้ตรัสสอนต่อผมว่ำ บัดนีม ้ ำเรียนรู้ คำำอุปมำอุปมัย เร่ ืองต้นฟิ ก
ผมได้เปิ ดไปท่ี มัทธิว 24 และเร่ิมต้นสังเกตอย่ำงละเอียดในคำำอุปมำนี ผ ้ มได้ต่ืนเต้นในทันทีทันใดท่ี
สำยตำผมได้เห็นว่ำอุปมำอุปมัยท่ีได้อยู่ในมัทธิวบทท่ีย่ีสิบส่ี ท่ีถูกต้องหมำยถึงอะไร หลังจำกหมำย
สำำคัญชีบ ้ อกอย่ำงแน่นอนว่ำ พระเยซูคริสต์ไกล้จะเสด็จกลับมำ และเป็ นไปอย่ำงท่ีพระองค์ได้พูดอย่ำง
แน่นอนและถูกต้อง
หลังจำกพระเยซูคริสต์ได้เปิ ดเผย ว่ำอะไรคือหมำยสำำคัญและได้บอก โดยให้เรียนจำกอุปมำ
ของต้นฟิ ก ในทำงกลับกัน หลังจำกหมำยสำำคัญเหล่ำนีไ้ด้เกิดขึ้นเหมือนผู้หญิงท่ีกำำลังไกล้คลอดบุตร
หลังจำกนัน ้ อุปมำของต้นฟิ กจึงจะสำมำรถท่ีเข้ำใจได้ อุปมำต้นฟิ กไม่ใช่หมำยสำำคัญของกำรเสด็จ
กลับมำของพระเยซูคริสต์ แต่เป็ นควำมล้ำำลึกของพระวจนะซ่ ึงมีแต่พระเยซูคริสต์โดยพระองค์เอง
เท่ำนัน้ จะสำมำรถเปิ ดเผยให้เข้ำใจได้ ควำมล้ำำลึกท่ีจะเกิดควำมเข้ำใจแก่ผู้ท่ีพระเยซูคริสต์จะโชว์พระศิริ
ของพระองค์ในคนเหล่ำนัน ้ เป็ นพระสิริท่ีเต็มด้วยสง่ำรำศรี เม่ ือพระองค์ปรำกฏให้เห็น
มัทธิว 13:10,11
มัทธิว 13:10 ฝ่ ำยพวกสำวกจึงมำทูลพระองค์ว่ำ "เหตุไฉนพระองค์ตรัสกับเขำเป็ นคำำอุปมำ"
13:11 พระองค์ตรัสตอบเขำว่ำ "เพรำะว่ำข้อควำมลึกลับของอำณำจักรแห่งสวรรค์ทรงโปรดให้ท่ำน
ทัง้หลำยรู้ได้ แต่คนเหล่ำนัน ้ ไม่โปรดให้รู้
2 เธสะโลนิกำ 1:7-10
2 เธสะโลนิกำ 1:7 และท่ีจะทรงให้ท่ำนทัง้หลำยท่ีรับควำมยำกลำำบำกนัน ้ ได้รับควำมบรรเทำด้วยกัน
กับเรำ เม่ ือพระเยซูเจ้ำจะปรำกฏองค์จำกสวรรค์ พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิข์องพระองค์

1:8 ในเปลวเพลิงจะลงโทษสนองคนเหล่ำนัน ้ ท่ีไม่รู้จักพระเจ้ำ และแก่คนท่ีไม่เช่ ือฟั งข่ำวประเสริฐ


ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้ำของเรำ
1:9 คนเหล่ำนัน ้ จะได้รับโทษอันเป็ นควำมพินำศนิรันดร์ พ้นไปจำกพระพักตร์องค์พระผู้เป็ นเจ้ำ และ
จำกสง่ำรำศีแห่งพระอำนุภำพของพระองค์
1:10 ในวันนัน ้ เม่ อ
ื พระองค์จะเสด็จมำเพ่ ือรับเกียรติในพวกวิสุทธิชนของพระองค์ และเพ่ ือให้เป็ นท่ี
อัศจรรย์ใจแก่คนทัง้ปวงท่ีเช่ ือ (เพรำะท่ำนก็ได้เช่ ือคำำพยำนของเรำ)
ผมได้ทบทวนใคร่ครวญอีกถึงส่ิงเหล่ำนี้ ผมจำำได้ว่ำ พระองค์เจ้ำได้สอนผมก่อนหน้ำนี้
หลำยครัง้ หลำยเร่ ือง พระองค์ได้ใช้เร่ ืองต้นไม้และผลของมัน โดยเฉพำะเร่ ืองอุปมำ อุปมัย ซ่ ึงเป็ น
ตัวแทนของมนุษย์(คน) และควำมคิดจิตใจในหัวใจของมนุษย์ เช่น อุปมำเร่ ืองผู้ท่ีปลูกเมล็ดพืช ท่ี

6
ซ่ ึงพระเยซูคริสต์ได้เปิ ดเผยว่ำ ไม่มีทำงท่ีจะเป็ นไปได้ท่ีมนุษย์(คน) จะปลูกต้นไม้ดีและเกิดผลดี ถ้ำไม่
ได้เร่ิมต้นด้วย ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องจำกพระคำำภีร์
คนเป็ นจำำนวนมำกได้รับเมล็ดพืช คือพระคำำของพระเจ้ำ ได้ทิง้ตำมข้ำงถนนหนทำง หรือ
ทิง้ลงในก้อนหิน หรือท่ำมกลำงพืชท่ีมีหนำม และไม่มีผู้ใดในลักษณะเช่นนัน ้ ท่ีสำมำรถจะทำำให้เกิด
ต้นไม้ดีได้ เพรำะว่ำพระวจนะของพระเจ้ำเม่ ือเข้ำใจแท้จริงและเกิดควำมเช่ ือท่ีถูกต้อง จะมีพลังและ
ฤทธำนุภำพ ฤทธอำำนำจ สำมำรถท่ีจะแยกจิตวิญญำณ (SOUL)ของมนุษย์ ออกจำกวิญญำณของ
มนุษย์เอง(ควำมคิดใจฝ่ ำยเน้ือหนัง)ซ่งึ เป็ นวิญญำณจำกโลกนี(้ คำำพูด ควำมคิด ทุกคำำ เป็ นวิญญำณ
สติปัญญำ ท่ีคิดแบบคนในโลกนี้)
เม่ ือพระวจนะของพระเจ้ำ แบบเดียวกันนี เ ้ ม่ อ
ื ไม่เข้ำใจก็ไม่มีพลังและฤทธำนุภำพ
ฤทธอำำนำจ ท่ีจะทำำให้เกิดผลฝ่ ำยจิตวิญญำณท่ีดีจำกต้นไม้ดี ผู้คนมำกมำยหลำยคน ไม่ได้ค้นหำ
แสวงหำ ท่ีจะทำำตำมน้ำำพระทัยของพระเจ้ำ หรือแบบท่ีพระเจ้ำอยำกให้เข้ำใจ พระคำำพ้ืนฐำนแบบไหน
และพระคำำควำมหมำย ลึก ๆ ท่ีมีควำมหมำยซ่อนอยู่ แบบไหน อย่ำงไร
แต่ได้เอำพระวจนะซ่ ึงเป็ นเมล็ด นัน ้ ไปเพ่ิมป๋ ุย เสริมควำมเข้ำใจจำกควำมคิดของตัวเองและ
สติปัญญำของโลกนีท ้ ่ีตัวเองมีประสบกำรณ์เรียนรู้มำ(และเข้ำใจผิด คิดว่ำเป็ นควำมเข้ำใจฝ่ ำย
วิญญำณ) แต่เกิดเป็ นผลท่ีเกิดจำก ควำมเข้ำใจท่ีไม่ใช่น้ำำพระทัยของพระเจ้ำแท้จริง ทำำให้เกิดกำร
คอรัปชัน ่ ท่ีมำจำกควำมคิดจิตใจฝ่ ำยเน้อ ื หนัง ทำำให้เป็ นคนหน้ำซ่ ือใจคต ไม่สัตย์ซ่ือ

ฮิบบรู 4:12 เพรำะว่ำพระวจนะของพระเจ้ำนัน ้ มีชีวิต และทรงพลำนุภำพอยู่เสมอ คมย่ิงกว่ำ


ดำบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทัง่จิตและวิญญำณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูก และสำมำรถ
วินิจฉัยควำมคิดและควำมมุง่ หมำยในใจด้วย
ลูกำ 8:11 คำำอุปมำนัน ้ ก็อย่ำงนี เ้มล็ดพืชนัน
้ ได้แก่พระวจนะของพระเจ้ำ
มัทธิว 13:23 ส่วนผู้ท่ีรับเมล็ดซ่ ึงตกในดินดีนัน ้ ได้แก่บุคคลท่ีได้ยินพระวจนะและเข้ำใจ คนนัน ้ ก็
เกิดผลร้อยเท่ำบ้ำง หกสิบเท่ำบ้ำง สำมสิบเท่ำบ้ำง"
1 ทิโมธี 4 :1-2 พระวิญญำณเตือนเร่ ืองคนจะละทิง้ควำมเช่ ือ
4:1 บัดนี พ ้ ระวิญญำณได้ตรัสไว้อย่ำง
ไปเช่ ือฟั งวิญญำณท่ีล่อลวง และฟั งคำำสอนของพวกผีปีศำจ
4:2 กำรหน้ำซ่ อ ื ใจคดของคนท่ีพูดโกหก คือทำำไปทัง้รู้ๆเหมือนอย่ำงกับเอำเหล็กแดงนำบลงไปบน
จิตสำำนึกผิดชอบของเขำ
ในพระคำำกิจกำรตอนหลังสุด ก่อนท่ีพระเยซูคริสต์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ท่ีเขียนไว้ใน
ลูกำ 24:45 ครัง้นัน ้ พระองค์ทรงบันดำลให้ใจเขำทัง้หลำยเกิดควำมสว่ำงขึ้นเพ่ ือจะได้เข้ำใจพระ
คัมภีร์
ท่ีซ่ึงผู้ติดตำมพระเยซูคริสต์ ไม่สำมำรถทำำให้ตัวเองเป็ นต้นไม้ดี เพ่ ือท่ีจะเกิดผลดีตำมมำ
ด้วยนัน ้ เพรำะดินท่ีปลูกต้นไม้ดี นัน ้ พบในหัวใจของผู้ท่ีไม่ปรำรถนำ ท่ีจะฟั งกำรแปล ควำมหมำย กำร
สอน กำรตีข้อควำมในพระคำำภีร์ จำกมนุษย์คนใดก็ตำม
แต่คนเหล่ำนัน ้ จำำต้องทิง้ควำมคิดจิตใจของตัวเองท่ีจะแปล และตีควำมหมำยพระคำำภีร์จำก
กำรอ่ำนพระคำำภีร์ด้วยตัวเอง เพ่ ือท่ีจะขยันค้นคว้ำ ,แสวงหำ ท่ีจะเข้ำใจควำมจริงอย่ำงละเอียดถ่ีถ้วน
ลึกซึง้ จำกพระเจ้ำ (ต้องฟั งข้อล้ำำลึกจำกพระเยซูคริสต์อธิบำย เพ่ ือท่ีจะเข้ำใจ
ควำมจริงอย่ำงถ่องแท้ในน้ำำพระทัยของพระเจ้ำ นำำสู่กำรเปล่ียนแปลงชีวิต ท่ีจะทำำตำมน้ำำพระทัยของ
พระบิดำบนสวรรค์ได้ ) ซ่ ึงเปำโลได้พูดถึงส่งิ นีด ้ ้วย ใน
2 ทิโทธี 2:6-7
2 ทิโทธี 2 :6 กสิกรผู้ตรำกตรำำทำำงำนก็ต้องเป็ นคนแรกท่ีได้รับผล
2:7 จงใคร่ครวญถึงส่ิงท่ีข้ำพเจ้ำได้พูดเถิด ด้วยองค์พระผู้เป็ นเจ้ำจะทรงประทำนควำมเข้ำใจให้แก่ท่ำน
ในทุกส่ิง
ถ้ำปรำศจำกควำมเข้ำใจในฝ่ ำยจิตวิญญำณ กำรแปลควำมหมำยพระคำำภีร์จำกกำรอ่ำนพระคำำภีร์
นัน
้ ไม่ได้ประโยชน์อะไร นอกจำกจะปูพ้ืนฐำน(ในควำมคิดจิตใจ)ให้ซำตำนทำำงำน(ในควำมเช่ ือพระคำำ
แบบไม่ถูกต้อง เช่ ือในส่ิงโกหกคิดว่ำเป็ นควำมจริง) ไม่ก็ปูพ้ืนฐำน(ในควำมคิดจิตใจ) ท่ีเป็ นเคร่ ืองมือ
ของมนุษย์กันเอง ด้วยควำมมืดท่ีมีอยู่ในมนุษย์ทุกคน ท่ล
ี ืมและไม่ได้ให้ควำมสำำคัญ ไม่แสวงหำ
ไม่สนใจ ไม่อยำกได้ยินพระคำำท่ีเป็ นควำมจริงแท้ของพระเจ้ำท่ีจะถูกเปิ ดเผย ซ่งึ ถูก คอรัปชัน ่ ด้วย

7
ควำมคิดของมนุษย์ท่ีมำแปลควำมหมำย (ใส่ควำมคิดของมนุษย์ลงไปในกำรแปลและตีควำมหมำย
พระคำำภีร์ มำสอนคนอ่ ืน )
ตัวอย่ำงเช่น ควำมสำมำรถของมนุษย์ท่ีจะทำำให้เกิด กำรสอนแบบผิดเพีย ้ น สอนเป็ น
ควำมรู้ ด้วยกำรเขียนหนังสืออธิบำยพระคำำภีร์มำกมำย หรือ กำรสอนอ่ ืนๆท่ไี ม่ได้มำจำกพระเจ้ำ ให้
คนเรียนรู้ส่ิงผิดๆ ซ่งึ ทำำให้เกิดผลงำน ดูเหมือนมีกำรทำำงำนรับใช้เกิดขึ้น ท่ีผลนัน ้ นำำไปสู่ควำมตำย(
ไม่ใช่ชีวิตนิรันดร์)
ส่งผลนำำไปสู่ผลท่ีหลอกลวง ไอเดียผิดๆ ท่ีดูเหมือนจะส่งผลแห่งควำมชอบธรรม เกิดกำร
ล่อลวง ยุยงให้อยำกทำำ และนำำไปสู่กำรทดลองให้ทำำส่ิงท่ีผิดในจิตใจ ในควำมคิด และในตำท่ีบอด
จำกกำรใช้ควำมรู้สึกของตัวเองมำตัดสินใจ มำพูดอธิบำย มำกระทำำ (ในส่ิงท่ีคิดว่ำถูก ดูเหมือนจะถูก
ต้อง แต่ไม่ถูกต้องแท้จริง สิน ้ สุดท่ีทำงมรณำ)
โคโลสี 1:9-10 คำำอธิษฐำนของเปำโลเพ่ ือวิสุทธิชนชำวโคโลสี
1:9 เพรำะเหตุนีพ ้ วกเรำเหมือนกัน นับตัง้แต่วันท่ีเรำได้ยิน ก็ไม่ได้หยุดในกำรท่ีจะอธิษฐำนขอเพ่ ือ
ท่ำน และปรำรถนำให้ท่ำนเต็มไปด้วยควำมรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ในสรรพปั ญญำและในควำม
เข้ำใจฝ่ ำยจิตวิญญำณ(ทุกอย่ำง)
1:10 เพ่ ือท่ำนจะได้ดำำเนินชีวิตอย่ำงสมควรต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ำ ตำมบรรดำควำมชอบ ให้เกิดผลใน
กำร(กระทำำ)ดีทุกอย่ำง และจำำเริญ(เพ่ิม)ขึ้นในควำมรู้ถึงพระเจ้ำ
ฮิบบรู 5:13-14
ฮิบบรู 5:13 เพรำะว่ำทุกคนท่ียังกินน้ำำนมนัน ้ ก็ยังไม่ชำำนำญในพระวจนะแห่งควำมชอบธรรม เพรำะ
เขำยังเป็ นทำรกอยู.่
5:14 แต่อำหำรแข็งนัน ้ เป็ นอำหำรสำำหรับผู้ใหญ่ คือผู้ท่ีเคยฝึ กหัดควำมคิดของเขำจนสังเกตได้ว่ำไหน
ดีไหนชัว่
พระเยซูคริสต์ ได้สอนผมแบบตรงไปตรงมำ ว่ำเร่ิมต้นท่ีผมได้มำเป็ นคริสเตียนแต่ว่ำผมได้
ถวำยตัวเองแก่พวกผู้นำำโบสถ์ท่ีสอนผิดๆ พวกครูท่ีสอนพระคำำภีร์ผิดๆ พวกเขำผู้ซ่ึงสอนโดยเอำ
ควำมคิดเห็นของมนุษย์ใส่ผสมลงไปแล้วแปลควำมหมำยพระวจนะของพระเจ้ำในพระคำำภีร์ออกมำ
เป็ นกำรเข้ำใจพระคำำภีร์ และนำำไปใช้ ผมก็เลยกลำยเป็ นคนโง่ ท่ีคำดหวัง จำกพระองค์เจ้ำท่ีจะทรงนำำ
ในกำรเปล่ียนแปลงชีวิตของผม
หรือไม่วำ่ จะเป็ นกำรเข้ำใจพระคำำภีร์จำกควำมคิด ควำมเข้ำใจของผมท่ีแปลควำมหมำยพระ
วจนะออกมำ ว่ำหมำยถึงอะไรก็ไม่ได้เปล่ียนชีวิตของผม เพรำะสำำหรับกำรท่ีจะเข้ำใจ พระวจนะ พระ
คำำภีร์แล้ว ไม่วำ่ คนใดก็ตำม ถ้ำได้ผสมควำมคิดธรรมชำติในควำมคิดของมนุษย์ จะปรำกฏออกผลมำ
แบบคอรัปชัน ่ หรือควำมหมำยแท้จริง (ในส่ิงท่ีพระเจ้ำอยำกให้เข้ำใจในน้ำำพระทัยแท้จริง) จะถูก
เปล่ียนแปลง
กำรคอรัปชัน ่ นีท้ ำำให้พระวจนะเป็ นแต่ตัวอักษร ไม่มีฤทธำนุภำพและ พลังอำำนำจ และไม่ได้
เปล่ียนแปลงหรือเกิดผลอะไรนอกจำกผลแห่งกำรคอรัปชัน ่ นีเ้ป็ นขนบธรรมเนียมของมนุษย์
ประเพณีท่ีมนุษย์สอนจำกส่ิงท่ีเขำเรียนรู้และจดจำำมำตำมธรรมชำติท่ีเขำได้เข้ำใจ ต่อผู้อ่ืน ประเพณีท่ี
รักษำต้นไม้แห่งกำรคอรัปชัน ่ (ต้นไม้เลวและผลแห่งกำรคอรัปชัน ่ )
เป็ นไปไม่ได้อย่ำงแน่นอน สำำหรับส่ิงท่ีเป็ นผลของกำรไม่คอรัปชัน ่ ของจิตวิญญำณแห่งชีวิต
จะออกมำจำกไหน ถ้ำไม่ใช่มำจำก ผลแห่งชีวิตของจิตวิญญำณในตัวของมันเอง เพรำะดังท่ีมีพระคำำ
เขียนไว้วำ่ ไม่ใช่จำกเลือดและเน้ือหนัง ไม่ใช่จำกอำำนำจของเน้อ ื หนังแต่จำกจิตวิญญำณจำกพระองค์
เจ้ำ เหมือนเร่ ืองอุปมำเร่ ืองวัชพืชซ่งึ แย่งชิงท่ีจะปลูกขึ้นอยู่ด้วยกันกับข้ำวสำลี ซ่งึ หมำยถึงผลแห่งกำร
คอรัปชัน ่ ท่ีมำจำกต้นไม้ท่ีคอรัป(ต้นไม้เลว)ก็จะอำศัยและเลียนแบบกำรกระทำำท่ีดูเหมือนควำมชอบ
ธรรม และเป็ นพระวจนะของพระเจ้ำท่ีนำำมำใช้ แต่ไม่มีควำมสว่ำงแห่งควำมจริงท่ีจะมีชีวิตในกำรกระ
ทำำเหล่ำนัน้ ส่งิ ท่ีซ่ึงคอรัปชัน ่ ดูเหมือนจะนำำกำรแสดงออกมำภำยนอก เหมือนส่ิงท่ีมำจำกพระเจ้ำ และ
ได้หลอกลวงคนท่ีเลือกท่ีจะเลือกทำงแห่งควำมตำย
ไม่มีอะไรท่ีจะหลอกลวงได้มำกกว่ำ พระคำำภีร์ท่ีแปลควำมหมำยจำกธรรมชำติในควำมคิดของมนุษย์
และสติปัญญำท่ีมำจำกมนุษย์ท่ีคิดว่ำจะเข้ำใจพระคำำของพระเจ้ำ ?
มำระโก 7:13 เจ้ำทัง้หลำยจึงทำำให้พระวจนะของพระเจ้ำเป็ นหมัน(ไม่เกิดผล)ไปด้วยประเพณีของ
พวกท่ำนซ่ ึงพวกท่ำนได้สอนไว้ และส่ิงอ่ ืนๆเช่นนีอ ้ ีกหลำยส่ิง เจ้ำทัง้หลำยก็ทำำอยู"่
กำลำเทีย 5:4 ผู้ใดในหมู่พวกท่ำนท่ีเห็นว่ำตัวเองเป็ นคนชอบธรรมโดยพระรำชบัญญัติ ท่ำนก็หล่น

8
จำกพระคุณไปเสียแล้ว พระคริสต์ย่อมไม่ได้มีผลอันใดต่อท่ำนเลย

แท้ท่ีจริงแล้วผลของต้นไม้ท่ีคอรัป ก็จะปรำกฏภำยนอกเหมือนพวกเคร่งศีลธรรม(เช่น
ฟำริสี หรือ ผู้สอนศำสนำ หรืออ่ ืนๆ) แต่ได้ปฎิเสธ(คำำสอน คำำว่ำกล่ำว ตักเตือน) จำกพระเจ้ำผู้ทรง
พระชนม์ โดยยึดตำมขนมธรรมเนียมประเพณี ของพวกเขำแต่ละแห่ง ตำมจินตนำกำรท่ีพวกเขำ ให้
ปรำกฏเห็นออกมำภำยนอกดู ชอบธรรมแต่เป็ นส่ิงคอรัป เกิดขึ้นมำจำกท่ีพวกเขำเอำควำมเข้ำใจของ
ตัวเอง มำตีควำมพระคำำภีร์ มำเข้ำใจเพรำะต้นไม้ท่ีคอรัปหรือต้นไม้เลวนีค ้ ือส่ิงท่ีพวกเขำเล่ ือมใส
ศรัทธำซ่งึ เป็ นกำรกระทำำท่ีเพ่ิงพำด้วยกำรกระทำำจำกจำกมือของตัวเอง ตำมส่ิงท่ีนิยม ตำมแฟชัน ่ ท่ีเป็ น
ควำมรู้ฝ่ำยเน้อ ื หนังเม่ ือพระคำำภีร์ได้ หรือ พระวจนะของพระเจ้ำ รวมตัวกับ ควำมเข้ำใจธรรมชำติของ
ควำมคิดของคน ถ้ำมนุษย์คนไหนได้ปลูกพระวจนะของพระเจ้ำลงไปในเน้ือหนัง ควำมคิดของเน้อ ื
หนัง แน่ใจได้แน่นอนผลของต้นไม้นี จ้ะถูกคลือบและจะเห็นแต่ส่ิงท่ีคอรัปจำกควำมรู้สึกนึกคิดท่ีมี
รำกมำจำก ผลไม้รู้ดีและรู้ชัว่ ซ่ ึง ถูกสำปแช่ง ถูกพิพำกษำ(คือควำมตำย )

เปำโลได้ยืนยันส่ิงเหล่ำนีท้ ่ีซ่ึงได้เขียนไว้ใน
2 โครินทร์ 2:17 เพรำะว่ำ เรำไม่เหมือนคนเป็ นอันมำกท่ท ี ำำให้พระวจนะของพระเจ้ำเส่ ือม
เสีย(คอรัป ไม่เกิดผล ไม่เติบโต เห่ียวแห้งและตำยในท่ีสุด) แต่ว่ำเรำประกำศโดยอำศัยพระคริสต์ด้วย
ควำมจริงใจ อย่ำงคนท่ีมำจำกพระเจ้ำและอยู่ในสำยพระเนตรของพระเจ้ำ
และเปโตรได้ยืนยันไว้ท่ีซ่งึ อ เปำโลเขียนไว้ดว้ ย
สัญญลักษณ์บำงอย่ำงของผู้พยำกรณ์เท็จ Some Marks of False Prophets
2 เปโตร 2:10 โดยเฉพำะคนเหล่ำนัน ้ ท่ีปล่อยตัวไปตำมเน้ือหนัง ตกอยู่ในรำคะตัณหำแห่งควำม
โสโครก ..
2 เปโตร 2:12 แต่ว่ำคนเหล่ำนัน ้ เป็ นเหมือนสัตว์เดียรัจฉำนท่ีปรำศจำกควำมคิด เป็ นสัตว์ท่ีทำำตำม
สัญชำตญำณ เกิดมำเพ่ ือถูกจับและถูกฆ่ำ เขำกล่ำวประณำมส่ิงท่ีเขำไม่เข้ำใจเลย เขำจะต้องพินำศใน
กำรชัว่ร้ำยของตนเอง
และยังคงมีกำรยืนยันใน พระคำำภีร์ยูดำ
ยูดำ 1:10 แต่ว่ำคนเหล่ำนีพ ้ ูดให้ร้ำยถึงส่งิ ท่ีเขำเองไม่รู้จัก แต่ได้กระทำำตำมส่ิงท่ีตนเองรู้จักตำม
สัญชำตญำณ เหมือนสัตว์เดียรัจฉำนท่ีไม่มีควำมคิด พวกเขำได้กระทำำให้ตนเองเส่ ือมทรำมไปด้วยกำร
นัน

พระเยซูคริสต์เจ้ำตรัสดังนี้ “ ไม่มอ ี ะไรท่ีออกมำจำกมนุษย์นอกเสียจำกส่ิงท่ีคอรัป

1 โครินทร์ 8 : 1-2 อำหำรท่ีถวำยแก่รูปเคำรพ


1 โครินทร์ 8:1 แล้วเร่ ืองของท่ีเขำบูชำแก่รูปเคำรพนัน ้ เม่ ือไปสัมผัส หรือข้องเก่ียว ( นัน
้ หมำยถึงผล
กำรกระทำำและคำำพูดท่ีมำจำกมนุษย์ กลำยคำำพูดน่ำเช่ ือถือ กลำยเป็ นรูปเคำรพภำยในท่ีสร้ำง
จินตนำกำรขึ้นมำเพ่ ือเล่ ือมใสศรัทธำ จนยึดถือปฎิบัติตำม ) เรำทัง้หลำยทรำบแล้วว่ำเรำทุกคนต่ำงก็
มีควำมรู้ (ควำมรู้ซ่ึงเกิดจำกผลไม้รู้ดีและรู้ชัว่ท่ีถูกแช่งสำบ ซ่ ึงเป็ นผลแห่งกำรคอรัป) ควำมรู้นัน ้ ทำำให้
ลำำพอง แต่ควำมรักเสริมสร้ำงฝ่ ำยจิตวิญญำณโตขึ้น
8:2 ถ้ำผู้ใดถือว่ำตัวเองรู้ส่ิงใดแล้ว ผู้นัน้ ยังไม่รู้ตำมท่ีตนเองควรจะรู้
เยเรมีย์ 10:12-16
10:12 พระองค์ทรงสร้ำงโลกด้วยฤทธิเ์ดชของพระองค์ พระองค์ทรงสถำปนำพิภพไว้ดว้ ยพระสติ
ปั ญญำของพระองค์ และทรงขึงฟ้ ำสวรรค์ออกด้วยควำมเข้ำใจของพระองค์
10:13 เม่ ือพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงก็มีเสียงน้ำำคะนองในท้องฟ้ ำ และทรงกระทำำให้หมอกลอย
ขึ้นจำกปลำยพิภพ ทรงกระทำำฟ้ ำแลบเพ่ ือฝน และทรงนำำลมมำจำกพระคลังของพระองค์
10:14 มนุษย์ทุกคนโฉดในทำงควำมรู้ของตน (เพรำะไม่ได้มีควำมรู้ในพระวจนะโดยพระเจ้ำเป็ นผู้
เปิ ดเผยให้เข้ำใจ) ช่ำงทองทุกคนจะได้อำยเพรำะรูปเคำรพสลักของตน (ทุกคนปั ้ นรูปของตัวเอง(
แทนท่ีจะให้พระเจ้ำปั ้ นเขำ สร้ำงเขำ สอนเขำให้เข้ำใจแบบท่ีพระเจ้ำทรงสร้ำงในพระฉำย) เอำควำมคิด
ของตัวเองมำคิดว่ำจะเคำรพเช่ ือถือและเข้ำใจแบบไหน เพรำะรูปเคำรพหล่อของเขำเป็ นของเท็จ และ
ไม่มีลมหำยใจในรูปเคำรพนัน ้ (ไม่มีชีวิตท่ีเต็มด้วยควำมเช่ ือ แบบไม่กงั วล แบบเต็มบริบูรณ์ อ่ิมใน
อำหำรฝ่ ำยวิญญำณ ไม่กระหำยอีก)
10:15 มันเป็ นของไร้ค่ำ และเป็ นผลงำนแห่งควำมผิดพลำด มันจะต้องพินำศเม่ ือถึงเวลำกำร

9
ลงโทษ(แบบท่ีไม่มีใครสำมำรถช่วยได้)
10:16 พระองค์ผู้ทรงเป็ นส่วนของยำโคบไม่เหมือนส่ิงเหล่ำนี้ (พระเจ้ำเท่ียงแท้ ท่อ ี ิสรำเอลบอกไว้)
เพรำะพระองค์ทรงเป็ นผู้ท่ีก่อร่ำงทุกส่ิงขึ้น และอิสรำเอลเป็ นตระกูลท่ีเป็ นมรดกของพระองค์ พระเย
โฮวำห์จอมโยธำเป็ นพระนำมของพระองค์
สดุดี 39:5-6
สดุดี 39:5 ดูเถิด พระองค์ทรงกระทำำให้วันเวลำของข้ำพระองค์ยำวสองสำมฝ่ ำมือเท่ำนัน ้ ชัว่ชีวิต
ของข้ำพระองค์ไม่เท่ำไรเลยเฉพำะพระพักตร์พระองค์ มนุษย์ทุกคนดำำรงอยูอ ่ ย่ำงไร้สำระแน่ทีเดียว เซ
ลำห์
39:6 มนุษย์ทุกคนดำำเนินไปอย่ำงเงำแน่ทีเดียว เขำทัง้หลำยยุ่งอยู่เปล่ำๆแน่ทีเดียว มนุษย์โกยกองไว้
และไม่ทรำบว่ำใครจะเก็บไป
2 ทิโมธี 3:1-8 ลักษณะจิตใจของมนุษย์ในยุคสุดท้ำย นีค ้ ือผลท่ีเกิดจำกต้นไม้คอรัป ต้นไม้
เลวซ่งึ มำจำกกำรกินผลไม้รู้ดีรู้ชัว่( ตัง้แต่อีฟและอำดัมได้กิน ตอนนีอ ้ ยู่ในควำมคิดจิตใจของมนุษย์)
3:1 แต่จงเข้ำใจข้อนีด ้ ้วย คือว่ำในวันสุดท้ำยนัน ้ จะเกิดเหตุกำรณ์กลียุค
3:2 เหตุว่ำคนจะเป็ นคนรักตัวเอง เป็ นคนเห็นแก่เงิน เป็ นคนอวดตัว เป็ นคนจองหอง เป็ นคนพูด
หม่ินประมำท เป็ นคนไม่เช่ ือฟั งคำำบิดำมำรดำ เป็ นคนอกตัญญู เป็ นคนไร้ศีลธรรม
3:3 เป็ นคนไม่รักซ่งึ กันและกัน เป็ นคนไม่ทำำตำมสัญญำ เป็ นคนหำควำมใส่เขำ เป็ นคนไม่มีสติรัง้ใจ
เป็ นคนดุร้ำย เป็ นคนชังคนดี
3:4 เป็ นคนทรยศ เป็ นคนมุทะลุ เป็ นคนหัวสูง เป็ นคนรักควำมสนุกสนำนย่ิงกว่ำรักพระเจ้ำ
3:5 เขำมีสภำพทำงของพระเจ้ำภำยนอก แต่ฤทธิข์องทำงนัน ้ เขำปฏิเสธเสีย คนอย่ำงนีท ้ ่ำนจงผิน
หน้ำหนีจำกเขำเสียด้วย
3:6 เพรำะในบรรดำคนเหล่ำนัน ้ มีคนท่ีแอบไปตำมบ้ำน แล้วนำำหญิงท่ีเบำปั ญญำหนำด้วยบำปไป
เป็ นเชลย แล้วพำกันหลงใหลไปด้วยตัณหำต่ำงๆ
3:7 ถึงจะเรียนกันอยู่เสมอ แต่ก็ไม่อำจเรียนรู้ถึงควำมจริงเลย
3:8 แล้วยันเนสกับยัมเบรส์ได้ต่อต้ำนโมเสสฉันใด คนเหล่ำนีก ้ ็มีควำมคิดต่อต้ำนควำมจริงฉันนัน ้
เขำเป็ นคนใจทรำม และในเร่ ืองควำมเช่ ือนัน ้ เขำใช้ไม่ได้เลย
1 โครินทร์ 6:3-5 ภัยจำกกำรอยำกเป็ นคนมัง่มี
1 โครินทร์ 6:3 ถ้ำผู้ใดสอนผิดไปจำกนี แ ้ ละไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจน
ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้ำของเรำ และคำำสอนท่ีสมกับทำงของพระเจ้ำ
6:4 ผู้นัน ้ ก็เป็ นคนทะนงตัวและไม่รู้อะไร แต่ชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งในเร่ ืองคำำ ซ่งึ เป็ นเหตุให้เกิด
กำรอิจฉำกัน กำรทะเลำะวิวำทกัน กำรกล่ำวร้ำยกัน กำรไม่ไว้วำงใจกัน
6:5 และกำรวิวำทท่ีด้อ ื ดึงของ ผู้มีใจทรำม (ซ่งึ เกิดจำกผลท่ีคอรัป) และไร้ควำมจริง ท่ีคำดว่ำกำรได้
กำำไรนัน ้ เป็ นทำงของพระเจ้ำ จงถอนตัวไปเสียจำกคนเช่นนี้
ผมไม่สำมำรถบรรยำยควำมต่ ืนเต้นท่ีเติบโตในตัวผม (หรือควำมกระตือรือร้นในตัวผมเองท่ี
อยำกจะเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง) เพรำะ พระองค์เจ้ำได้พูดหลำยครัง้ผ่ำนคำำพยำกรณ์ ซ่งึ ในผู้ติดตำมในกลุ่ม
ของพวกเรำเรียกว่ำ จะมีอะไรย่ิงใหญ่ไปกว่ำส่ิงท่ีคุณสำมำรถจะจินตำกำรได้ อย่ำตกหรือหลงอยู่บน
โลกในอมำเกดอน (พยำยำมอย่ำงท่ีสุด สุดจิต สุดใจ ท่ีจะได้ถูกรับไปกลำงอำกำศ)
ผมได้รู้อย่ำงหน่ ึงว่ำ ส่ิงท่ีซ่อนอยู่ของพระเจ้ำ(ส่ิงท่ีพระองค์ยังไม่ได้เปิ ดเผย) เพ่ ือท่ีจะเติมเต็ม
ทุกคำำสัญญำ นัน ้ คือพระองค์เองจะต้องพูดเปิ ดเผยก่อน เพรำะพระองค์ผู้ทรงเป็ นพระเจ้ำผู้ทรง
พระชนม์จะไม่ทำำอะไร ถ้ำพระองค์ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยแก่ ผู้พยำกรณ์ก่อน ( ผู้พยำกรณ์จะรู้ก่อนแล้วนำำ
มำบอกประชำกรของพระเจ้ำ)
หลังจำกนัน ้ ผู้พยำกรณ์ทัง้หลำยได้เห็นในส่ิงท่ีกำำลังจะเกิดขึ้น พวกผู้พยำกรณ์ไม่เพียงแต่
สำมำรถท่ีจะมีควำมเช่ ือว่ำ ส่งิ นีจ้ะเกิดขึ้นก่อนสำำหรับตัวของพวกเขำเอง ดังนัน ้ พวกเขำจึงจะสำมำรถ
เช่ ือด้วยฤทธอำำนำจหน้ำท่ี และนำำควำมเช่ ือถึงส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นนี ไ ้ ปไปบอกคนอ่ ืนๆท่ีสำมำรถจะได้ยิน
และสำมำรถท่ีจะเข้ำใจ ส่ิงท่ีผู้พยำกรณ์กำำลังส่ ือสำรบอกส่ิงท่ีพระเจ้ำทรงเปิ ดเผยว่ำอะไรกำำลังจะเกิด
ขึ้นในไม่ช้ำนี แ ้ ละได้รับและจดจำำเป็ นควำมเช่ ือไว้สำำหร
สำำแดงให้เห็นในอนำคต ดังนัน ้ ควำมเช่ ือนีจ้ะเป็ นหน่งึ เดียว ผู้พยำกรณ์และประชำกรของพระเจ้ำ(ผู้
ท่ีเช่ ือและสำมำรถจะเข้ำใจได้) จะได้อธิษฐำน และถำมพระองค์ท่ีจะสำำแดงส่ิงเหล่ำนัน ้ ท่ีพระองค์จะ
เปิ ดเผยข้อลีล ้ ับ

10
อำโมส 3:7 แท้จริงองค์พระผู้เป็ นเจ้ำพระเจ้ำจะมิได้ทรงกระทำำอะไรเลย โดยมิได้เปิ ดเผยควำมลึกลับ
ให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ คือผู้พยำกรณ์
ผมไม่สำมำรถบรรยำยควำมต่ ืนเต้นภำยในออกมำได้ รู้ว่ำพระองค์กำำลังเปิ ดเผยส่ิงเล้นลับ ท่ีซ่อน
อยู่กำำลังจะเปิ ดประตู ซ่งี จะอนุญำติให้อำณำจักรของโลกนีก
้ ลำยเป็ นอำณำจักรของพระเจ้ำ (อำณำจักร
สวรรค์มำตัง้อยู่บนโลก)

พระวิญญำณของพระเจ้ำได้นำำผมนึกถึงพระคำำ ท่ีเขียนไว้ 1 โครินทร์ 15:50-54

1 โครินทร์ 15:50 แต่พ่ีน้องทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำหมำยควำมว่ำ เน้ือและเลือดจะรับอำณำจักรของ


พระเจ้ำเป็ นมรดกไม่ได้ และส่ิงซ่ ึงเป่ อ ื ยเน่ำจะรับส่ิงซ่งึ ไม่รู้จักเป่ อ
ื ยเน่ำเป็ นมรดกก็ไม่ได้
กำรเปล่ียนแปลงรูปกำยของคริสเตียนเม่ ือพระคริสต์เสด็จกลับมำ
15:51 ดูก่อน ข้ำพเจ้ำมีควำมลึกลับท่ีจะบอกแก่ท่ำน คือว่ำเรำจะไม่ลว่ งหลับหมดทุกคน แต่เรำจะถูก
เปล่ียนแปลงใหม่หมด
15:52 ในชัว่ขณะเดียว ในพริบตำเดียว เม่ ือเป่ ำแตรครัง้สุดท้ำย เพรำะว่ำจะมีเสียงแตร และคนท่ีตำย
แล้วจะเป็ นขึ้นมำปรำศจำกเป่ อ ื ยเน่ำ แล้วเรำทัง้หลำยจะถูกเปล่ียนแปลงใหม่
15:53 เพรำะว่ำส่ิงซ่งึ เป่ ือยเน่ำนีต ้ ้องสวมซ่ ึงไม่เป่ อื ยเน่ำ และซ่ ึงจะตำยนีต ้ ้องสวมซ่ ึงจะไม่รู้ตำย
คริสเตียนทุกคนมีชัยชนะเหนือควำมตำยโดยพระเยซูคริสต์
15:54 เม่ ือส่ิงซ่งึ เป่ อื ยเน่ำนีจ้ะสวมซ่งึ ไม่เป่ อ
ื ยเน่ำ และซ่งึ จะตำยนีจ้ะสวมซ่ ึงไม่รู้จักตำย เม่ ือนัน ้ ตำม
ซ่ ึงเขียนไว้แล้วจะสำำเร็จว่ำ `ควำมตำยก็ถูกกลืนไปด้วยกำรมีชัย'
เอเฟซัส 4 :21 ถ้ำแม้ท่ำนได้ฟังเร่ ืองพระองค์ และได้รับกำรสอนโดยพระองค์ตำมควำมจริงซ่ ึงมีอยู่ใน
พระเยซูแล้ว
4:22 ท่ำนจงทิง้มนุษย์เก่ำของท่ำนซ่ ึงคู่กับวิถีชีวิตเดิมนัน ้ เสีย(ซ่ ึงเป็ นผลจำกผลไม้ท่ีคอรัป) อันจะ
เส่ ือมเสียไปตำมตัณหำอันเป็ นท่ีหลอกลวง
4:23 และจงให้จิตใจของท่ำนเปล่ียนใหม่
4:24 และให้ท่ำนสวมมนุษย์ใหม่ซ่งึ ทรงสร้ำงขึ้นใหม่ตำมแบบอย่ำงของพระเจ้ำ ในควำมชอบธรรม
และควำมบริสุทธิท ์ ่ีแท้จริง
หลังจำกนัน ้ พระองค์เจ้ำได้เตือนควำมทรงจำำผม ในส่ิงท่ีพระองค์จะให้ผมทำำ แต่ผมได้ถำม ขึ้นมำว่ำ
พระองค์เจ้ำข้ำ ส่ิงท่ีพระองค์พูด ต้องกำรให้ผมออกคำำสัง่พิพำกษำ ต่อต้ำนควำมตำย หรือส่ิงท่ี
คอรัปชัน ่ ส่ิงท่ีพระองค์ปรำรถนำท่ีจะให้ผมแช่งสำป ? พระองค์ให้ฤทธำนุภำพ ผมพูดพิพำกษำ ทำำ
ในนำมของพระองค์ หรือ ? พระวิญญำณของพระเจ้ำได้นำำผมคิดใคร่ครวญ อธิษฐำนในคำำถำมเหล่ำนี้
และพระวิญญำณได้นำำผมไปจดจำำคำำพูดท่ีพระองค์เจ้ำได้พูดกับผม เม่ ือหน่ ึงปี ท่ีผ่ำนมำ จงเตรียมตัว
พร้อม เพรำะส่ิงท่ีเป็ นชีวิต(อมตะ) กำำลังจะกลืน ควำมตำย ว้ำว!! ส่ิงนีม ้ ีกำรเขียนยืนยันใน

คริสเตียนทุกคนมีชัยชนะเหนือควำมตำยโดยพระเยซูคริสต์
1 โครินทร์ 15:54 เม่ ือส่ิงซ่งึ เป่ อ
ื ยเน่ำนีจ้ะสวมซ่งึ ไม่เป่ อ
ื ยเน่ำ และซ่งึ จะตำยนีจ้ะสวมซ่ ึงไม่รู้จักตำย
เม่ ือนัน
้ ตำมซ่ ึงเขียนไว้แล้วจะสำำเร็จว่ำ `ควำมตำยก็ถูกกลืนไปด้วยกำรมีชัย

ดังนัน ้ พระเจ้ำได้นำำผมไปนึกถึงทุกส่ิงท่ีพระองค์ ได้ทรงสอนผม เก่ียวกับ กำรทรงสร้ำง


เร่ิมต้นในสวนเอเดน ซ่งึ อำดัมและอีฟ อำศัยอยู่ ท่ีนัน ้ พระเจ้ำได้ทรงวำงผลไม้ไว้สองชนิด ในกลำง
สวนเอเดน คือต้นไม้แห่งชีวิตและ ต้นไม้ท่ีถูกแช่งสำบ คือต้นไม้แห่งควำมรู้ดีและรู้ชัว่ พระเจ้ำได้
เตือนควำมทรงจำำผมว่ำ ต้นไม้แห่งชีวิตเป็ นเงำและเป็ นตัวอย่ำงของควำมคิดของฝ่ ำยจิตวิญญำณ
เพรำะควำมคิดของฝ่ ำยจิตวิญญำณนี จ้ะเต็มด้วยชีวิตและสันติสุข
ในทำงตรงกันข้ำม ต้นไม้แห่งควำมรู้ดีและรู้ชัว่ เป็ นตัวแทนของควำมคิดของฝ่ ำยเน้อ ื
หนังและเลือด ควำมคิดเหล่ำนีเ้ป็ นควำมคิดท่ีตำย ควำมตำยได้เข้ำมำในอำดัมและอีฟ หลังจำกพวกเขำ
เลือกท่ีจะไม่เช่ ือฟั งคำำสัง่พระเจ้ำท่ีห้ำมกิน ต้นไม้แห่งควำมตำย
พระเจ้ำยังคงให้ผมคิดย้อนทบทวน ท่ีซ่ึงเม่ ือ อำดัมและอีฟได้กินผลไม้ท่ีถูกแช่งสำป ตำของ
พวกเขำได้เปิ ดออก พวกเขำได้เห็นตัวเองเปลือยกำย พวกเขำได้ละอำยแก่ใจของตัวเอง หลังจำกนัน ้
พวกเขำได้หำส่ิงท่ีจะมำปกปิ ดตัวเองด้วยใบไม้ แต่จะหำอะไรได้

11
สำำหรับเร่ ืองตรงนีพ ้ ระเจ้ำได้ถำมผมว่ำ ถ้ำในทันทีทันใดนัน ้ เจ้ำได้ถูกทำำให้ละอำย และควำม
ลับในส่ิงท่ีหน้ำขำยหน้ำ ถูกทำำให้เปิ ดออกครัง้แรกในชีวิต เจ้ำจะว่งิ ไปจำกต้นไม้หน่ ึงไปอีกต้นไม้หน่ ึง
เพ่ ือท่ีจะตัดสินใจพยำยำม หำใบไม้แบบไหน มำปกปิ ดตัวเจ้ำถึงจะดี หรือในทันทีเจ้ำจะเอำใบไม้ทอ ่ี ยู่
ต่อหน้ำเจ้ำมำปกปิ ด ใบของต้นฟิ ก อำดัมและอีฟได้ปกปิ ดด้วยใบไม้ของต้นฟิ ก ดังนัน ้ ผมจึงเข้ำใจว่ำ
ต้นฟิ กนัน ้ ธรรมชำติเป็ นตัวแทนของ ต้นไม้แห่งควำมรู้ดีและควำมรู้ชัว่
ว้ำว !! ดังนัน ้ ผมจึงรู้ว่ำ พระเจ้ำปรำรถนำให้ผม ออกคำำสัง่ด้วยคำำพูดแบบพิพำกษำ
แบบต่อต้ำน ต้นไม้ท่ีพระองค์ปรำถนำจะให้ผมแช่งสำปแบบท่ีพระเยซูคริสต์ได้แช่งสำปต้นฟิ ก ผมจึง
ได้เข้ำใจแบบถ่องแท้ว่ำ นัน ้ คือต้นไม้ท่ีเป็ นผลทัง้หมด ท่ีถูกแช่งสำปให้ตำย และกำรคอรัปชัน ่ นีไ้ด้มำ
ถึง และมีอยู่ในมนุษย์ทุกคน จำกอำดัม ดังนัน ้ ผมจึงพบกับควำมจริงว่ำ ไม่มีมนุษย์คนใดท่ีจะสำมำรถ
ทำำตนเอง ให้เป็ นต้นไม้ดีได้ นอกจำกจะต้องพิพำกษำสำปแช่งต่อต้ำน ส่งิ ท่ีเป็ นต้นไม้แห่งกำรคอรัป
ต้นไม้นี ซ ้ ่งึ เป็ นตัวแทนของกำรคอรัปจำกเน้ือหนังตัวเก่ำท่ีซ่ึงพวกเรำต้องเอำโครงสร้ำงกำรสอนนี้
ออกก่อน หลังจำกนัน ้ จะเอำโครงสร้ำงกำรสอนขององค์พระเยซูคริสต์เข้ำมำใส่ ผู้ใดท่ีปรำรถนำท่ีจะ
ตำยจำกผลของกำรคอรัปจำกบำปและควำมตำย นอก
จำกผู้ท่ีปรำรถนำท่ีจะเปล่ียนเป็ นเหมือน พระฉำยของบุตรของพระเจ้ำคือพระเยซูคริสต์เจ้ำ ?

ปฐมกำล 3:7 ตำของเขำทัง้สองก็สว่ำงขึ้น เขำจึงรู้ว่ำเขำเปลือยกำยอยู่ และเขำทัง้สองก็เอำใบมะเด่ ือ


มำเย็บเป็ นเคร่ ืองปกปิ ดอวัยวะส่วนล่ำงของเขำไว้
โรม 8:29 เพรำะว่ำผู้หน่ ึงผู้ใดท่ีพระองค์ได้ทรงทรำบอยู่แล้ว ผู้นัน ้ พระองค์ได้ทรงตัง้ไว้ให้เป็ นตำม
ลักษณะพระฉำยแห่งพระบุตรของพระองค์ เพ่ ือพระบุตรนัน ้ จะได้เป็ นบุตรหัวปี ท่ำมกลำงพวกพ่ีน้อง
เป็ นอันมำก
ผมยังจำำได้ว่ำ ก่อนหน้ำนีพ้ ระองค์เจ้ำได้สำำแดงให้ผมเข้ำใจว่ำทำำไม อำดัมและอีฟได้ประพฤติ
ท่ีจะไม่เช่ ือฟั ง ทำำให้ควำมตำยได้เข้ำมำและได้เร่ิมมีขบวนผลิตส่ิงท่ีเป็ นกำรคอรัปของมนุษย์ ด้วยทัง้
สอง คือควำมตำยและควำมบำป และส่งผลให้กำรทรงสร้ำงทัง้หมดของพระเจ้ำมีควำมตำยด้วย ควำม
ตำยได้พบในร่ำงกำยของ อำดัมและอีฟ และควำมตำยท่ีพบและอำศัยอยู่ในควำมคิดของฝ่ ำยเน้ือหนัง
และควำมมืดได้ทำำให้เกิดควำมโง่เขลำ ควำมไม่รู้ เป็ นขบวนกำรผลิตส่ิงท่ีมืดบอดของหัวใจและควำม
คิด และส่งิ ท่ีสำยตำของมนุษย์จะเห็นส่ิงท่ีเป็ นของพระเจ้ำ และควำมโง่เขลำเหล่ำนีท ้ ำำให้เขำถูกแยก
จำกชีวิตท่ีมีพระเจ้ำ ท่ีพระเจ้ำได้ทรงสร้ำงมนุษย์ให้มีส่วนร่วมในทุกส่ิงของกำรทรงสร้ำง
เพรำะพระเจ้ำได้สร้ำงพวกเขำทัง้หลำยได้ติดต่อและมีควำมสัมพันธ์เป็ นเพ่ ือนในทุกๆวัน ใน
ทันทีทันใด พวกเขำได้มีควำมกลัวเกิดขึ้น แต่พระเจ้ำไม่เคยเปล่ียน ในขณะท่ีชัว่พริบตำเดียว ควำมมืด
ของควำมโง่เขลำ ควำมไม่รู้ได้เข้ำมำแทนท่ี พวกเขำได้เปล่ียนจำกกำรมีชีวิตสู่ควำมตำย
กำรเปลือยกำยของพวกเขำ ท่ีซ่งึ ก่อนหน้ำนีไ้ม่ได้ละอำย กลำยเป็ นพวกเขำมีรู้สึกโน้มน้ำวท่ี
จะซ่อนตัวจำกพระเจ้ำ ผลของต้นไม้แห่งควำมรู้ดีและควำมรู้ชัว่ นำำควำมมืดของควำมโง่เขลำ ซ่งึ จำก
ควำมโง่เขลำนีม ้ นุษย์ได้กลำยเป็ นกำรมีชีวิตเพ่ ือท่ีจะหำส่ิงต่ำงๆเข้ำหำตัวเอง กลำยเป็ น ส่ิงเหล่ำนีเ้ป็ น
พระเจ้ำของเขำ หรือ (ตัวเองเป็ นพระเจ้ำ ) ทัง้หมดท่ีได้นมัสกำร กรำบไหว้ ช่ ืนชม ยินดีในกำรกระทำำ
ท่ีตำมใจตัวเอง และช่ ืนชมยินดีในควำมคิดของตัวเอง และพวกเขำได้แสวงหำควำมพอใจ เพ่ ือสนอง
ควำมต้องกำรของตัวเอง และพวกเขำได้พิพำกษำผูอ ้ ่ ืน และพวกเขำช่ ืนชม ยินดี ท่ีได้ทำำตำมส่ิงเหล่ำ
นัน้ มำเป็ นควำมชอบธรรมของตัวเอง (คิดว่ำ ตัวเองเป็ นผู้ชอบธรรม จำกกำรกระทำำเหล่ำนัน ้ ) ส่ิง
เหล่ำนัน้ คือส่ิงท่ีดูเหมือนจะถูกต้องในสำยตำของตัวเอง

อิสยำห์ 47:10 ด้วยว่ำเจ้ำรู้สึกมัน ่ อยู่ในควำมชัว่ของเจ้ำ เจ้ำว่ำ "ไม่มีผู้ใดเห็นข้ำ" สติปัญญำของเจ้ำ


และควำมรู้ของเจ้ำทำำให้เจ้ำเจ่ินไป และเจ้ำจึงว่ำในใจของเจ้ำว่ำ "ข้ำน่ีแหละ และไม่มีผู้ใดอ่ ืนอีก"
อำหำรท่ีถวำยแก่รูปเคำรพ
1 โครินทร์ 8:1 แล้วเร่ ืองของท่ีเขำบูชำแก่รูปเคำรพนัน ้ เรำทัง้หลำยทรำบแล้วว่ำเรำทุกคนต่ำงก็มี
ควำมรู้ ควำมรู้นัน
้ ทำำให้ลำำพอง(ทำำให้คิดว่ำตัวเองเป็ นพระเจ้ำเสียเอง) แต่ควำมรักเสริมสร้ำงขึ้น
8:2 ถ้ำผู้ใดถือว่ำตัวรู้ส่ิงใดแล้ว ผู้นัน
้ ยังไม่รู้ตำมท่ีตนควรจะรู้
กิจกำร 17:30 ในเวลำเม่ ือมนุษย์ยังโฉดเขลำอยู่พระเจ้ำทรงมองข้ำมไปเสีย แต่เดี๋ยวนีพ ้ ระองค์ได้
ตรัสสัง่แก่มนุษย์ทัง้ปวงทัว่ทุกแห่งให้กลับใจใหม่
ผมจำำได้ว่ำถำม พระองค์เจ้ำครัง้หน่งึ ว่ำ พระองค์เจ้ำข้ำ ลักษณะอย่ำงไรท่ีบอกว่ำเรำยังคงกิน

12
ผลของต้นไม้รู้ดีและรู้ชัว่ (ควำมรู้นีอ ้ ยู่ท่ำมกลำงควำมคิดของฝ่ ำยเน้อ ื หนังและเลือด) พระองค์ได้ตรัส
ตอบผม ว่ำ
ทุกครัง้ท่ีเจ้ำช่ ืนชอบท่ีจะกระทำำตำมใจตัวเอง (ชอบเลือกท่ีจะทำำตำมใจตัวเอง)นัน ้ คือผลจำก
กำรแช่งสำบ จำกกำรท่ียังคงกินผลไม้รู้ดีและรู้ชัว่
ทุกครัง้ท่ีเจ้ำได้เช่ ือมัน
่ มัน
่ ใจในควำมเข้ำใจของตัวเอง นัน ้ คือผลจำกกำรแช่งสำบ จำกกำรท่ียัง
คงกินผลไม้รู้ดีและรู้ชัว่
ทุกครัง้ท่ีเจ้ำได้แสวงหำท่ีจะแสดงควำมบริสุทธิข์องตัวเอง ด้วยคำำพูดของตัวเองหรือด้วยกำรก
ระทำำของตัวเอง นัน ้ คือผลจำกกำรแช่งสำบ จำกกำรท่ียังคงกินผลไม้แห่งควำมรู้ดีและควำมรู้ชัว่
ทุกครัง้ท่ีเจ้ำได้พิพำกษำ ตัวเองและคนอ่ ืนๆ ว่ำเป็ นคนดีต้องทำำอย่ำงไรและเป็ นคนไม่ดีต้องทำำ
อย่ำงไร นัน ้ คือผลจำกกำรแช่งสำบ จำกกำรท่ียังคงกินผลไม้แห่งควำมรู้ดีและควำมรู้ชัว่
ทุกครัง้ท่ีเจ้ำได้เลือกท่ีจะใช้สติปัญญำของตัวเอง หรือส่ิงท่ีตัวเองคิดว่ำฉลำดในสำยตำของตัวเอง
หรือส่ิงท่ีตัวเองคิดว่ำถูกต้องในสำยตำของตัวเอง นัน ้ คือผลจำกกำรแช่งสำบ จำกกำรท่ียังคงกินผลไม้
แห่งควำมรู้ดีและควำมรู้ชัว่
ทุกครัง้ท่ีทุกคนพยำยำมจะ อธิบำยพระวจนะคำำของพระเจ้ำ หรือส่ิงท่ีเป็ นของพระเจ้ำ ผ่ำน
ควำมคิดเห็นของตัวเอง ดังนัน ้ ผลลัพธ์ก็คือ ท่ำนได้ผลไม้แห่งควำมรู้ดีและควำมรู้ชัว่ ท่ีถูกแช่งสำบ
ทุกๆครัง้ท่ีท่ำนพยำยำมทำำอะไรเพ่ ือท่ีตังเองถูกยกย่อง เพ่ ือให้คนอ่ ืนสรรเสริญ ท่ำนได้ผล
ไม้แห่งควำมรู้ดีและควำมรู้ชัว่ ท่ีถูกแช่งสำบ
ทุกครัง้ ท่ีท่ำนได้ปรึกษำจำกหัวใจของตนเอง หรือปรึกษำจำกคนอ่ ืนๆ และไม่ได้มำจำกพระเยซู
คริสต์ ท่ำนได้กินผลแห่งผลไม้ท่ีถูกแช่งสำบ
และผู้ใดยังคงกิน ซ่ ึงเป็ นผลท่ีเกิดจำกกำรรโกหกต่อไปเร่ ือยๆ(ผลของต้นไม้ท่ีถูกแช่งสำบ)
ซ่ ึงเป็ นผลจำกต้นไม้รู้ดีและรู้ชัว่ พวกเขำเหล่ำนัน
้ ได้มีควำมช่ ืนชมยินดีอยู่ในคิดว่ำตัวเองเป็ น
พระเจ้ำเสียเอง และพวกเขำคิดไปต่ำงๆนำๆ ว่ำพระเจ้ำจะมีลักษณะอย่ำงไร ควำมจริงก็คือ มีเพียง
พระเจ้ำเดียวท่ีเทียงแท้ และพระเจ้ำอ่ ืนๆหรือรูปเคำรพต่ำงๆท่ีพวกเขำเล่ ือมใส ศรัทธำ ทัง้ภำยในใจ
หรือในควำมคิดจิตใจ และภำยนอกท่ียกย่องชมเชย บำงคนหรือ รับคำำชมจำกคนอ่ ืน ๆ นัน ้ พวกเขำได้
นมัสกำรส่ิงท่ีโกหก ท่ีเพีย ้ นไปจำกควำมเป็ นจริง ซ่ ึงทำำให้หัวใจของพวกเขำบอด และใช้ควำมคิดมำ
เข้ำใจพระคำำของพระเจ้ำ คนท่ีแบบนี ค ้ ื อคนท่ีกินผลของต้นไม้ท่ีถูกแช่งสำป
ตำย

เล่มท่ีหน่ ึงซ่ ึงเปรียบกับหนังสือปฐมกำล เก่ียวกับมนุษย์

ควำมสุขของคนท่ีรักพระเจ้ำ
1:1 บุคคลผู้ไม่ดำำเนินตำมคำำแนะนำำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทำงของคนบำป หรือนัง่อยู่ในท่ีนัง่
ของคนท่ีชอบเยำะเย้ย ผู้นัน ้ ก็เป็ นสุข
1:2 แต่ควำมปี ติยินดีของผู้นัน ้ อยู่ในพระรำชบัญญัติของพระเยโฮวำห์ เขำไตร่ตรองถึงพระรำชบัญญัติ
ของพระองค์ทัง้กลำงวันและกลำงคืน
1:3 เขำจะเป็ นเช่นต้นไม้ท่ีปลูกไว้ริมธำรน้ำำ ซ่งึ เกิดผลตำมฤดูกำล และใบก็จะไม่เห่ียวแห้ง กำรทุก
อย่ำงซ่ ึงเขำกระทำำก็จะจำำเริญขึ้น
คนอธรรมขำดควำมสุข
1:4 คนอธรรมไม่เป็ นเช่นนัน ้ แต่เป็ นเหมือนแกลบซ่ ึงลมพัดกระจำยไป
65:2 เรำย่ ืนมือของเรำออกตลอดวันต่อชนชำติท่ีมักกบฏ ผู้ดำำเนินในทำงท่ไี ม่ดี ติดตำมอุบำยของ
ตนเอง (ควำมคิดซ่งึ เป็ นผลจำกผลไม้ รู้ดีและรู้ชัว่ซ่ ึงจะ ยัว่ยุตัวเอง เป็ นกิเลสของตัวเอง ให้เกิดควำม
อยำก ทำำให้โกรธ หรือยังคงควำมเป็ นสีหน้ำของใบหน้ำท่ีไม่พอใจออกมำ ยังคงกระทำำ )

ผู้เคร่งศำสนำหลำยคนหลงหำยไป
มัทธิว 7:21 มิใช่ทุกคนท่ีร้องแก่เรำว่ำ `พระองค์เจ้ำข้ำ พระองค์เจ้ำข้ำ' จะได้เข้ำในอำณำจักรแห่ง
สวรรค์ แต่ผู้ท่ีปฏิบัติตำมพระทัยพระบิดำของเรำผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้ำได้
โฮเชยำ 10:13 เจ้ำทัง้หลำยได้ไถควำมชัว่มำ แล้วเจ้ำทัง้หลำยได้เก่ียวควำมชัว่ช้ำ เจ้ำได้รับประทำนผล
ของกำรมุสำ (ผลไม้รู้ดี รู้ชัว่ ซ่งึ ถูกแช่งสำบ) ด้วยเหตุว่ำเจ้ำวำงใจในทำงของเจ้ำและในจำำนวนพลรบ
ของเจ้ำ

13
อิสยำห์ 47:10 ด้วยว่ำเจ้ำรู้สึกมัน ่ อยู่ในควำมชัว่ของเจ้ำ เจ้ำว่ำ "ไม่มีผู้ใดเห็นข้ำ" สติปัญญำของเจ้ำ
และควำมรู้ของเจ้ำทำำให้เจ้ำเจ่ินไป และเจ้ำจึงว่ำในใจของเจ้ำว่ำ "ข้ำน่ีแหละ และไม่มีผู้ใดอ่ ืนอีก"
1 โครินทร์ 8:1-2 1 โครินทร์8:1 แล้วเร่ ืองของท่ีเขำบูชำแก่รูปเคำรพนัน ้ (อย่ำไปยกย่อง คำำพูดเหล่ำ
นัน
้ ท่ีมำจำกผล จำกกำรกินผลไม้ท่ีถูกแช่งสำบ จำกผลไม้รู้ดีรู้ชัว่ ซ่ ึงมีอยู่ในควำมคิดเน้อ ื หนังของคน
ทุกคน) เรำทัง้หลำยทรำบแล้วว่ำเรำทุกคนต่ำงก็มีควำมรู้ ควำมรู้นัน ้ ทำำให้ลำำพอง แต่ควำมรักเสริม
สร้ำงขึ้น
8:2 ถ้ำผู้ใดถือว่ำตัวรู้ส่ิงใดแล้ว ผู้นัน
้ ยังไม่รู้ตำมท่ีตนควรจะรู้
เอเฟซัส 15:33-34
เอเฟซัส 15:33 อย่ำหลงเลย กำรคบกับคนชัว่ย่อมทำำให้นิสัยท่ีดีเสียไป
15:34 จงต่ ืนขึ้นสู่ควำมชอบธรรมและอย่ำทำำผิดอีกเลย เพรำะว่ำบำงคนไม่มีควำมรู้เร่ ืองพระเจ้ำเสีย
เลย ท่ีข้ำพเจ้ำว่ำนีก้ ็ให้ท่ำนมีควำมละอำย
เอเฟซัส 4:29 อย่ำให้คำำหยำบคำย(คำำท่ีเป็ นผลจำกคงคำำสำปแช่งจำกกำรกินผลไม้รู้ดีและรู้ชัว่ )ออก
มำจำกปำกท่ำนเลย แต่จงกล่ำวคำำท่ีด(ี กินพระคำำท่ีเป็ นผลไม้แห่งชีวิตเป็ นผลดี พูดออกมำ ) และเป็ น
ประโยชน์ให้เกิดควำมจำำเริญเพ่ ือจะได้เป็ นคุณแก่คนท่ีได้ยินได้ฟัง อิสรำเอลปฏิเสธไม่รับควำมรู้
โฮเชยำ 4:6 ประชำชนของเรำถูกทำำลำยเพรำะขำดควำมรู้ เพรำะเจ้ำปฏิเสธไม่รับควำมรู้ เรำก็ปฏิเสธ
เจ้ำไม่ให้รับเป็ นปุโรหิตของเรำ เพรำะเจ้ำหลงลืมพระรำชบัญญัติแห่งพระเจ้ำของเจ้ำ เรำก็จะลืมวงศ์วำน
ของเจ้ำเสียด้วย
พระองค์ได้นำำผม ให้จำำได้วำ่ ควำมฝั นและนิมิตร ท่ีได้ให้แก่ผม ตัง้แต่พระองค์ถำม ให้ผมขำย
บ้ำน และขำยธุรกิจ เม่ ือเจ็ดปี ท่ีแล้วเพ่ ือรับใช้พระองค์ ควำมฝั นและนิมิตร เช่น นิมิตรมนุษย์คิด
อย่ำงไรก็แสดงออกมำแบบนัน ้ , นิมิตรเก่ียวปรำสำท(หอคอยท่ีสูงมำก) , นิมิตรควำมมืดกับควำม
สว่ำง และนิมิตรรักษำไว้หรือลบออกไป

และผมได้อธิษฐำนในนิมิตรดังกล่ำว ในทันใดนัน ้ พระองค์ได้ อนุญำติผมท่ีจะได้เห็นคำำพูด


ทัง้หมด มีหน่ ึงส่ิงท่ีเป็ นธรรมดำสำมัญ ท่ีพระเจ้ำได้เปิ ดเผยคือว่ำ พวกเขำทัง้หมดได้คิดแบบธรรมดำท่ี
มนุษย์จะคิดได้ จำกหัวใจและควำมคิดของทุกคนนัน ้ ได้มอ ี ิทธิพลจำก เจ้ำผู้ครอบครองโลกนี ผ ้ ู้
ครอบครองอยู่ในควำมมืด รวมอยู่ดว้ ย และวิญญำณท่ีออ ่ นแอ ทัง้หมดได้อำศัยอยู่ในธรรมชำติของ
ควำมคิดของมนุษย์ และพวกเขำทัง้หมด ได้เข้ำมำอยู่ในมนุษย์เม่ ือได้กินกำรโกหก ท่ีมำจำกต้นไม้แห่ง
ควำมรู้ดีและควำมรู้ชัว่ หรือ ในธรรมชำติของต้นฟิ กท่ีถูกแช่งสำป เพรำะโดยคำำสำปแช่งจำกต้นไม้นี้
ผลก็คือมำหลอกหลอนมนุษย์ ให้ยกย่อง นับถือและยกยอพวกเขำกันเอง ให้มีบทบำทในกำรมีชีวิต
แบบเป็ นพระเจ้ำ อยู่เหนือชีวิตของพวกเขำ และเขำไม่ปรำรถนำท่ีจะมีพระเจ้ำเท่ียงแท้ มำเป็ นพระเจ้ำ
อยู่เหนือชีวิตของพวกเขำ
จำกผลแห่งกำรสำปแช่งนี ม ้ นุษย์ทัง้หมดได้กลำยเป็ นส่ิงแปลกปะหลำด(เอเล่ียน) และได้ถูก
แยกจำกชีวิตท่ีพระเจ้ำท่ีได้วำงแผนอนำคตไว้ให้เขำ ดังนัน ้ ผมจึงเข้ำใจควำมจริง ว่ำผลจำกต้นไม้แห่ง
ควำมรู้ดีและชัว่นัน้ ท่ีทุกคนจำำเป็ นต้องกลับใจใหม่ ต้นไม้นีท ้ ่ีพวกเรำจำำเป็ นต้องแช่งสำป เพ่ ือท่ีจะมำ
ในอำณำจักรของพระเจ้ำ เป็ นเพรำะต้นฟิ กนี ท ้ ่ ี พวกเรำถ้ำอยำกจะเข
นทนำเป็ นเพ่ ือนกับพระเจ้ำนัน ้ จำำเป็ นต้องมีกำรกลับใจแท้จริงเสียก่อน

1 โครินทร์ 4:5 เหตุฉะนัน ้ ท่ำนอย่ำตัดสินส่ิงใดก่อนท่ีจะถึงเวลำจนกว่ำองค์พระผู้เป็ นเจ้ำจะเสด็จมำ


พระองค์จะทรงเปิ ดเผยควำมลับท่ีซ่อนอยู่ในควำมมืดให้แจ่มกระจ่ำง และจะทรงเผยควำมในใจของคน
ทัง้ปวงด้วย เม่ ือนัน
้ ทุกคนจะสรรเสริญ ยกย่องชมเชยพระเจ้ำ
พระองค์เจ้ำได้เตือนควำมคิดผม ว่ำผมได้อยู่ในพระเยซูคริสต์ เป็ นหน่งึ ในผู้ท่ีพระองค์ทรงรัก
ย่ิง พระองค์ได้พิสูจน์ควำมรักสำำหรับผม ทุกเวลำ ท่ีผมได้มำเข้ำเฝ้ ำต่อพระพักตร์พระเจ้ำ ผมกำำลัง
ถำมท่ีจะให้พระองค์สำำแดงควำมรักแก่ผม ควำมเมตตำกรุณำต่อผม ควำมยกโทษควำมผิดบำปแก่ผม
และควำมเมตตำต่อกำรยกโทษควำมผิดบำปในกำรพิพำกษำต่อผม ผมได้เห็นฤทธำนุภำพของควำม
รักในพระหัตถ์ ทุกเวลำท่ีพระองค์ได้อภัยควำมผิดบำปให้ผม ในทุกเวลำท่ีพระองค์ได้รักษำผมให้หำย
ในทุกเวลำเม่ ือก่อนโน้นท่ีพระองค์ได้ชำำระผม ในเวลำเหล่ำโน้นท่ีพระองค์ได้สอนผมมำตลอด และใน
เวลำเหล่ำนัน
้ ท่ีพระองค์ได้ช่วยผมออกมำจำกกำรทดลอง และในเวลำเหล่ำนัน ้ พระองค์ได้ให้ผมกลับ
ใจใหม่จำกควำมตำยซ่ ึงผมได้ มีนิสัย คิดแบบตำมธรรมชำติในควำมคิดมนุษย์ เพรำะผมไม่ได้ดี ไม่

14
บริสุทธิ ใ ์ น สำยพระเนตรของพระ
โดยควำมเช่ ือในควำมสัตย์ซ่ือของพระองค์ ผมได้เป็ นคนหน่ ึงท่ีพระองค์รักย่ิง

โรม 5:20 เม่ อ ื มีพระรำชบัญญัติก็ทำำให้มีกำรละเมิดพระรำชบัญญัติปรำกฏมำกขึ้น แต่ท่ีใดมีบำป


ปรำกฏมำกขึ้น ท่ีนัน ่ พระคุณก็จะไพบูลย์ย่ิงขึ้น
กำรปลอบประโลมใจและกำรเตือนสติ
2:13 พ่ีน้องทัง้หลำย ผู้เป็ นท่ีรักขององค์พระผู้เป็ นเจ้ำ เรำจำำเป็ นต้องขอบพระคุณพระเจ้ำเพรำะท่ำน
อยู่เสมอ เพรำะว่ำพระเจ้ำได้ทรงเลือกท่ำนไว้ตัง้แต่เร่ิมแรกให้ถึงท่ีรอด โดยพระวิญญำณทรงชำำระตัง้
ท่ำนไว้ให้บริสุทธิ แ์ละโดยท่ำนได้เช่ ือควำมจริง
ดังนัน
้ พระเจ้ำได้ตรัสกับผมว่ำ ตอนนีเ้จ้ำเข้ำใจแล้วใช่ไหม ตอนนีเ้จ้ำสำมำรถเปรียบเทียบได้แล้วใช่
ไหม ว่ำธรรมชำติของมนุษย์ท่ีเป็ นควำมรู้ (กลำยเป็ นนิสัย) ก็ไม่ได้มอ ี ะไร มีแต่ควำมตำย และกำร
คอรัปชัน่ จำกโลกนีโ้ดย ผ่ำนทำงต้นไม้แห่งควำมรู้ดีและรู้ชัว่ ตอนนีเ้ข้ำใจแล้วใช่ไหมว่ำ จำกส่ิงนี้
โดยต้นไม้นีท ้ ่ีมนุษย์ทุกคนได้ เกิดมำตกอยู่ในควำมบำปและควำมตำย
ตอนนี เ้จ้ำเข้ำใจหรือยังว่ำทำำไมจำำเป็ นท่ม ี นุษย์ต้องเกิดใหม่ เพรำะสำำหรับส่ิงท่ีมำจำกเน้อ ื
หนัง มำจำกต้นไม้แห่งควำมรู้ดีและควำมรู้ชัว่ แต่ท่ีมำจำกจิตวิญญำณ มำจำกต้นไม้แห่งชีวิต เพรำะจิต
วิญญำณเป็ นท่ีให้มีชีวิต เพรำะเรำ(พระเยซูคริสต์)คือต้นไม้แห่งชีวิต เพรำะเรำเป็ นจิตวิญญำณท่ีให้
ชีวิต และเพรำะเรำเป็ นกำรเกิดใหม่ แต่สำำหรับเจ้ำท่ีจะมีชีวิต เจ้ำจำำต้องตำยจำกกำรกินผลจำกต้นไม้
แห่งควำมรู้ดีและควำมรู้ชัว่ เจ้ำจำำต้องตำยจำกธรรมชำติของควำมคิดท่ีรักเป็ นท่ีสุดท่ีจะเช่ ือในกำร
โกหก และบัดนีเ้จ้ำปรำรถนำอย่ำงเต็มใจท่ีจะแช่งสำปต้นไม้นี เ ้ พ่ ือท่ีเจ้ำจะได้มีชีวิตอยู่ไห
หรือยังท่ีจะประกำศกำรพิพำกษำต่อต้ำน ออกคำำสัง่(แช่งสำป) ไม่ให้ต้นไม้นีเ้ข้ำมำ ดังนัน ้ ผลจำก
ต้นไม้นีจ้ะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป
สดุดี 51:5 ดูเถิด ข้ำพระองค์ถือกำำเนิดมำในควำมชัว่ช้ำ และมำรดำตัง้ครรภ์ข้ำพระองค์ในบำป
โยบ 3:1-10 โยบกล่ำวถึงควำมทุกข์และควำมหมดหวังของตน
3:1 ต่อมำโยบอ้ำปำกของท่ำนแช่งวันกำำเนิดของท่ำน
3:2 และโยบว่ำ
3:3 "ขอให้วันซ่ ึงข้ำเกิดนัน ้ พินำศทัง้คืนท่ีพูดว่ำ `ตัง้ครรภ์เด็กชำยคนหน่งึ แล้ว' นัน
้ ด้วย
3:4 ขอให้วันนัน ้ เป็ นควำมมืด ขอพระเจ้ำจำกเบ้อ ื งบนอย่ำแสวงหำวันนัน ้ หรืออย่ำให้แสงสว่ำงส่อง
ในวันนัน ้
3:5 ขอควำมมืดทึบและเงำมัจจุรำชยึดเอำวันนัน ้ ไว้ ขอให้เมฆคลุมมันไว้ ขอให้ควำมดำำทะมึนแห่งวัน
นัน
้ ทำำให้มันหวำดกลัว
3:6 คืนนัน ้ น่ะ ขอให้ควำมมืดทึบฉวยมันไว้ อย่ำให้มันเข้ำส่วนท่ำมกลำงบรรดำวันของปี อย่ำให้นับ
มันเข้ำเป็ นส่วนของเดือนต่อไปเลย
3:7 ดูเถิด ขอให้คืนนัน ้ เป็ นหมัน ขออย่ำให้เสียงร้องอันช่ ืนบำนได้ยินในคืนนัน ้
3:8 ขอให้บรรดำผู้ท่ีสำปวันได้สำปคืนนัน ้ ด้วย คือผู้ท่ีพร้อมจะเปล่งเสียงร้องคร่ำำครวญ
3:9 ขอให้ดำวเวลำรุ่งสำงของมันมืด ขอให้มันหวังควำมสว่ำง แต่ไม่พบ อย่ำให้เห็นแสงอรุณรุ่งเช้ำ
3:10 เพรำะว่ำมันมิได้ปิดประตูแห่งครรภ์มำรดำของข้ำ หรือซ่อนควำมเศร้ำโศกจำกตำของข้ำ
วิวรณ์ 12:11 เขำเหล่ำนัน ้ ชนะพญำมำรด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และโดยคำำพยำน
ของพวกเขำเอง และเขำไม่ได้เสียดำยท่ีจะพลีชีพของตน
โรม 8:2 เพรำะว่ำกฎของพระวิญญำณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำำให้ข้ำพเจ้ำพ้นจำกกฎแห่งบำป
และควำมตำย
ยอห์น 6:63 -64
ยอห์น 6:63 จิตวิญญำณเป็ นท่ีให้มีชีวิต ส่วนเน้อ ื หนังไม่มีประโยชน์อันใด ถ้อยคำำซ่งึ เรำได้กล่ำวกับ
ท่ำนทัง้หลำยนัน ้ เป็ นจิตวิญญำณและเป็ นชีวิต
6:64 แต่ในพวกท่ำนมีบำงคนท่ีไม่เช่ ือ" เพรำะพระเยซูทรงทรำบแต่แรกว่ำผู้ใดไม่เช่ ือ และเป็ นผู้ใดท่ี
จะทรยศพระองค์
ยอห์น 3:6-7
ยอห์น 3:6 ซ่งึ บังเกิดจำกเน้ือหนังก็เป็ นเน้อ ื หนัง และซ่ ึงบังเกิดจำกพระวิญญำณก็คือจิตวิญญำณ
3:7 อย่ำประหลำดใจท่ีเรำบอกท่ำนว่ำ ท่ำนต้องบังเกิดใหม่
อีกครัง้ท่ีผมพบว่ำ ผมพยำยำมท่ีจะเปรียบเทียบควำมย่ิงใหญ่ ของทุกส่ิงท่ีเป็ นส่ิงของพระเจ้ำ

15
ท่ีซ่ึงพระเจ้ำเพ่ิงจะพูดบอกผม เม่ ือพระเจ้ำได้พูดกับผมอีกครัง้และตรัสว่ำ ส่งิ ท่ีเกิดขึ้นรอบๆก็จะส่งมำท่ี
ผลกลับมำอยู่รอบๆ นัน ้ คือส่ิงทัง้หมดท่ีจะกลับไป จะเป็ นท่ีไหน ก็คือกลับไปท่ีจุดเร่ิมต้นทัง้หมด
เพรำะไม่มอ ี ะไรท่ีไม่มีจุดจบ นัน ้ คือมีจุดเร่ิมต้นของทุกส่งิ และไม่ใช่ทัง้ควำมตำย หรือกำรคอรัปชัน ่
ไม่ใช่ ร่ำงกำยท่ีต้องตำย เป็ นระยะเวลำยำวนำนแบบไม่สิน ้ สุด
ส่ิงเหล่ำนัน ้ ก็มีจุดจบ เพรำะทุกส่ิงได้เร่ิมมำจำกต้นไม้แห่งควำมรู้ดีและควำมรู้ชัว่ ดังนัน ้ ส่ิง
เหล่ำนีท ้ ัง้หมดจะมำถึงท่ีสิน ้ สุด จุดจบเม่ ือต้นไม้นีไ้ด้ถูกแช่งสำป และจะได้รับกำรอวยพรจำกเรำ(พระ
เยซูคริสต์) ได้รับจำกเรำด้วยอำำนำจหน้ำท่ี ท่ีจะสำปแช่งต้นไม้แห่งควำมรู้ดีและรู้ชัว่ เพ่ ือท่ีเจ้ำจะได้กิน
ผลไม้แห่งชีวิต
เจ้ำไม่ปรำรถนำท่ีจะให้เรำ(พระเยซูคริสต์) พำเจ้ำกลับไปท่ีสวนเอเดนหรือ ท่ีเจ้ำสำมำรถจะ
กินต้นไม้แห่งชีวิต เพรำะเรำ(พระเยซูคริสต์) ผู้เดียวเท่ำนัน ้ ท่ีเป็ นอมตะ เป็ นนิรันดร์ เพรำเรำเป็ นต้น
ไม้แห่งชีวิต เรำได้พยำยำมกับเจ้ำ เรำได้บอกในส่ิงท่ีถูกต้องแก่เจ้ำ และเรำทำำให้เจ้ำสะอำด (เรำได้
ชำำระเจ้ำ) และจำกควำมเช่ ือถือของเจ้ำในควำมรักของเรำท่ีมีต่อเจ้ำ เทียบเท่ำกับเจ้ำเช่ ือในพระผู้ช่วย
ท่ีมีฤทธิอำำนำจ เจ้ำได้มีชัยชนะต่อโลกท่ีร่วงหล่น(จำกส่ิงท่ีทรงสร้ำงท่ีด)ี นี บ ้ ั ดนีเ้รำได้รู้หัวใจของ
เจ้ำ มิท เรำรู้วำ่ เจ้ำไม่ปรำรถนำอะไรนอกจำกท่ีจะกินผลจำกต้นไม้แห่งชีวิต
1 ยอห์น 5:4 ด้วยว่ำผู้ใดท่ีบังเกิดจำกพระเจ้ำ ก็มีชัยชนะต่อโลก และน่ีแหละเป็ นชัยชนะซ่ ึงได้มีชัยต่อ
โลก คือควำมเช่ ือของเรำทัง้หลำยน่ีเอง
วิวรณ์ 2:7 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อควำมซ่งึ พระวิญญำณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้หลำย ผู้ใดมีชัยชนะ เรำจะ
ให้ผู้นัน้ กินผลจำกต้นไม้แห่งชีวิต ท่ีอยู่ในท่ำมกลำงอุทยำนสวรรค์ของพระเจ้ำ
เรำรู้ว่ำเจ้ำมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำ ท่ีจะเดินและอยู่ในกำรแลกเปล่ียนควำมคิดกับเรำ
และอยำกท่ีจะมำอยู่ต่อหน้ำเรำ เพรำะเจ้ำช่ ืนชมยินดีในเรำเท่ำนัน ้ เรำจะให้ฤทธิอ์ำำนำจแก่เจ้ำ ท่ีจะ
แช่งสำปต้นไม้แห่งควำมรู้ดีและควำมรู้ชัว่ เพรำะถ้ำทำำเช่นนี ท ้ ั ง้หมดท่ีถูกสำปแช่งของควำม
และควำมตำย ซ่ ึงได้ปกครองครอบคลุม ในโลกนีร้่วงหล่นไปในส่ิงของควำมมืด จะถูกหักและแตก
ออก
จำกท่ีเรำได้เปิ ดเผย ต่อเจ้ำ เจ้ำได้อยู่ใน ยุคสุดท้ำยของ ดำเนียล เจ็ดสิบ 70 สัปดำห์ นัน ้ คือ
นัน้ เป็ นวันสุดท้ำยของควำมบำป อำณำจักรของโลกได้เต็มไปด้วยกิเลสของเน้อ ื หนัง กิเลสทำงสำยตำ
และควำมหย่ิงยโสของชีวิต จำำต้องจบลงแบบอวสำน ก่อนท่ีอำณำจักรของพระเจ้ำจะมำถึงและก่อตัง้
ขึ้น ควำมบำปและควำมตำยจะต้องถูกทำำลำยจำกแหล่งกำำเนิด จำกต้นไม้แห่งควำมรู้ดีและควำมรู้ชัว่

เจ้ำพร้อมหรือยังท่ีจะรับอำำนำจหน้ำท่ีด้วยฤทธำนุภำพท่ีมำจำกเรำพระเยซูคริสต์ เจ้ำพร้อมหรือ
ยัง ท่ีจะแช่งสำปส่ิงท่ีเจ้ำได้ รู้จักจำกธรรมชำติ เจ้ำพร้อมหรือยัง ท่ีจะสูญเสียทัง้หมดท่ีเรียกว่ำเอก
ลักษณะของตัวเจ้ำ ดังนัน ้ เจ้ำอำจจะได้รับนำมของเรำ เจ้ำพร้อมหรือยังท่ีจะเป็ นอิสระจำกควำมตำย
ทัง้หมด จำกนัน ้ เรำจะเติมเจ้ำให้เต็มด้วยพระศิริท่ีมำจำกชีวิตของเรำ เพรำะเรำเป็ นชีวิต ถึงผู้ท่ีมี
ชัยชนะต่อโลกทัง้หมดผ่ำนทำงควำมเช่ ือในควำมรักเรำท่ีมีต่อของพวกเขำและเช่ ือในฤทธำนุภำพของ
เรำ เรำจะให้อำำนำจในกำรสำปแช่งต้นไม้แห่งควำมรู้ดีและควำมรู้ชัว่ และบัดนีเ้รำจะให้พวกเขำอำำนำจ
หน้ำท่ีท่ีจะกินผลจำกผลไม้แห่งชีวิต เป็ นกำรอวยพรท่ีมำจำกผู้ท่ีมีชัยชนะ

ดำเนียล 9:24 มีเจ็ดสิบสัปดำห์กำำหนดไว้สำำหรับชนชำติของท่ำน และนครบริสุทธิข์อง


ท่ำน เพ่ ือให้เสร็จสิน
้ กำรละเมิด ให้บำปจบสิน้ และให้ลบควำมชัว่ช้ำเพ่ ือนำำควำมชอบธรรมนิรันดร์เข้ำ
มำ เพ่ ือประทับตรำทัง้นิมิตและคำำพยำกรณ์ไว้ และเพ่ ือจะเจิมสถำนบริสุทธิท ์ ่ีสุด
1 โครินทร์ 15:26 ศัตรูตัวสุดท้ำยท่ีจะทรงทำำลำยนัน ้ ก็คือควำมตำย
โรม 8:2 เพรำะว่ำกฎของพระวิญญำณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำำให้ข้ำพเจ้ำพ้นจำกกฎแห่งบำป
และควำมตำย
วิวรณ์ 22:14 -17
วิวรณ์ 22:14 คนทัง้หลำยท่ีประพฤติตำมพระบัญญัติของพระองค์ก็เป็ นสุข เพ่ ือว่ำเขำจะได้มีสิทธิใ์น
ต้นไม้แห่งชีวิต และเพ่ ือเขำจะได้เข้ำไปในเมืองนัน
้ โดยทำงประตู
22:15 ด้วยว่ำภำยนอกนัน ้ มีสุนัข คนใช้เวทมนตร์ คนล่วงประเวณี ฆำตกร คนไหว้รูปเคำรพ คนใด
ท่ีรักและกระทำำกำรมุสำ
22:16 "เรำคือเยซูผู้ใช้ให้ทูตสวรรค์ของเรำไปเป็ นพยำนสำำแดงเหตุกำรณ์เหล่ำนีแ ้ ก่ท่ำนเพ่ ือคริสต
จักรทัง้หลำย เรำเป็ นรำกและเป็ นเช้ือสำยของดำวิด และเป็ นดำวประจำำรุ่งอันสุกใส"

16
กำรชวนเชิญครัง้สุดท้ำยของพระคัมภีร์ต่อคนบำป
22:17 พระวิญญำณและเจ้ำสำวตรัสว่ำ "เชิญมำเถิด" และให้ผู้ท่ีได้ยินกล่ำวว่ำ "เชิญมำเถิด" และให้
ผู้ท่ีกระหำยเข้ำมำ ผู้ใดมีใจปรำรถนำ ก็ให้ผู้นัน
้ มำรับน้ำำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย

เรำ (พระเยซูคริสต์) ได้ส่งทูตสวรรค์มำเป็ นพยำนฝ่ ำยเรำ สำำหรับท่ำนท่ีอยู่ในโบสถ์ เรำ


เป็ นแก่นแท้ และเป็ นลำำดับพงศ์ของดำวิด เป็ นควำมสว่ำงและเป็ นดวงดำวประจำำรุ่ง และเป็ นจิต
วิญญำณท่ีเจ้ำสำว กล่ำวว่ำ เข้ำมำสิ และให้คนท่ีพูดว่ำเชิญ เข้ำมำสิ และให้คนท่ีหิวกระหำย เข้ำมำ
ใครก็ได้ปรำรถนำจะได้น้ำำแห่งชีวิต ฟรี ฟรี

วิวรณ์ 2:7 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อควำมซ่งึ พระวิญญำณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้หลำย ผู้ใดมีชัยชนะ เรำจะ


ให้ผู้นัน
้ กินผลจำกต้นไม้แห่งชีวิต ท่ีอยู่ในท่ำมกลำงอุทยำนสวรรค์ของพระเจ้ำ'
หลังจำกนัน้ พระองค์ได้ให้ผมเห็นนิมิตร ท่ีซ่ึงผมเห็นเป็ นต้นไม้แห่งควำมรู้ดีและรู้ชัว่และท่ีผม
ได้แช่งสำปไป ผมจึงได้เห็น เป็ นพยำนว่ำ ต้นไม้นีเ้ร่ิมหมุนหำย ท่ีจะกลับไปท่ีไหน และเม่ ือต้นไม้นี้
ย้อนกลับไป ผมเห็นควำมมืดและอำำนำจของควำมมืดทัง้หมด และวิญญำณแห่งควำมมืดทัง้หมด และ
ผู้ครอบครองในโมหะควำมมืดทัง้หมด และส่ิงท่ีปกคลุมครอบครอง อยู่ในควำมมืดทัง้หมดในโลกนี้
ได้ ถูกดูดกลืนเข้ำสู่ต้นไม้รู้ดีรู้ชัว่ท่ีแช่งสำปไป
เม่ ือตอนผมเป็ นเด็ก ผมได้เห็นเร่ ืองรำวของกำร์ตูน ผู้หญิงแม่มดได้เปิ ดกล่องแห่งควำมชัว่
ร้ำยให้ส่ิงชัว่ร้ำยและควำมอ่อนแอทัง้หมดออกมำจำกกล่องอย่ำงรวดเร็วและเข้ำมำในโลกนี้
แต่ส่ิงผมกำำลังเป็ นพยำนต่อไปนี ใ ้ นนิมิตรนีเ้ป็ นส่ิงท่ีตรงกันข้ำมกับท่ีผมได้เห
เป็ นเด็ก หลังจำกท่ีได้แช่งสำปและต้นไม้ท่ีถูกแช่งสำบนีก ้ ำำลังจะตำย ได้กลำยเป็ นเคร่ ืองดูดฝ่ ุนท่ีมี
พลังมหำศำล และได้ดูดกลืนกิน ควำมมืดทัง้หมดส่ิงเหล่ำนัน ้ ไม่สำมำรถต่อต้ำนได้
ไม่อยำกจะเช่ ือในสำยตำของตัวเอง ในทันใดนัน ้ ไม่มีอะไรเหลืออีก ไม่ว่ำจะเป็ นต้นไม้หรือ ควำมมืด
ในรูปแบบใด และส่ิงท่ีเป็ นมำจำกควำมมืด มีแต่ควำมสว่ำงแห่งชีวิต เท่ำนัน ้

วิวรณ์ แตรท่ีเจ็ด (กำรประกำศถึงชัยชนะแห่งอำณำจักรของพระคริสต์)


11:15 และทูตสวรรค์องค์ท่ีเจ็ดก็เป่ ำแตรขึ้น และมีเสียงหลำยๆเสียงกล่ำวขึ้นดังๆในสวรรค์ว่ำ "รำช
อำณำจักรทัง้หลำยแห่งพิภพนีไ้ด้กลับเป็ นรำชอำณำจักรทัง้หลำยขององค์พระผู้เป็ นเจ้ำของเรำ และ
เป็ นของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็ นนิตย์"
เรำคือผู้ท่ีเป็ นท่ีรักย่ิง ควรค่ำท่ีจะรักย่ิง จำกทุกคน เรำจะไม่สำปแช่งจิตวิญญำณของเรำ เพรำะ
จิตวิญญำณของเรำคือตัวเรำ แต่แน่นอนเรำกำำลังสำปแช่ง ทัง้หมดท่ีมำจำกธรรมชำติในควำมคิด
มนุษย์ซ่ึงมำจำกวิญญำณ(คำำพูด/ควำมคิด =วิญญำณ) ของมนุษย์ เพรำะวิญญำณของมนุษย์เป็ น
วิญญำณของโลกนี้ (คำำพูด/ควำมคิดเห็น ตำมโลกนี้ ) และควำมรู้สึกแบบนี ห ้ รือควำมปรำรถนำของ
วิญญำณของมนุษย์แบบนี ไ ้ ม่สำมำรถลงเอย
(ตกลงกัน)หรือเป็ นหน่ ึงเดียว หรือท่ีจะเป็ น
สำมัคคีธรรมกับจิตวิญญำณของพระเจ้ำ

พระวจนะให้กับ มิส จิฟ ฟอร์ด

E-mail: CatsmittIV@aol.com

17