Soalan-soalan Pengukuran dan penilaian

1. Kirakan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi untuk jadual dibawah

Kategori Pelajar

A

*B

C 6 8 1 15

D 4 6 1 11

Jumlah 27 46 27 100

Lemah 8 9 Sederhana 12 20 Pandai 2 23 Jumlah 22 52 *JAWAPAN YANG BETUL ADALAH B

Jelaskan tentang item ini dalam ujian pencapaian

JAWAPAN :

INDEKS KESUKARAN = 0.50 INDEKS DISKRIMINASI = 0.51 ITEM INI DIDAPATI SEDERHANA SUKAR DAN MEMPUNYAI INDEKS DISKRIMINASI YANG SANGAT BAIK. JUSTERU ITU KITA BOLEH ANGGAPKAN ITEM INI SEBAGAI BAIK UNTUK UJIAN PENCAPAIAN

2. Skor ujian A ( x) mempunyai hubungan dengan skor Ujian B (y) yang menghasilkan persamaan regresi y= 10x -5 .Kirakan skor ujian B ( ramalan ) sekiranya skor ujian A ialah 9. JAWAPAN :

=

85

3. Markah ujian bagi 10 orang pelajar adalah seperti berikut:

6.Varian dan Sisihan Piawainya JULAT = JUMLAH TERTINGGI – JUMLAH TERENDAH = 8-2 = 6 varian = 1 Sisihan Piawai = 1.8 = 5 MIN = 5 b) Cari Julat. Nyatakan indeks kebolehpercayaan ujian berikut : Ujian Satu Ujian 2 85 89 88 83 75 77 90 92 67 70 Berikan justifikasi untuk ujian yang telah dijalankan .5 7 3 5 6 2 8 5 3 6 a) Carikan nilai mod.6.88 .06 4. 3 .median dan min bagi markah-markah ini JAWAPAN : MOD = 5 MEDIAN = 2. 5. 5.88 c) Tukarkan markah 7 kepada skor Z SKOR MENTAH –MIN / SISIHAN PIAWAI 7-5 / 1.7.5.2/1.88 = 1.3 .

JUMLAH MARKAH = 3 +2+4+2+5 = 16 MARKAH PURATA = 16/5 =3. Bagi ujian personaliti berikut keputusan nilai kebolehpercayaan adalah seperti berikut : Alat Ukuran IPKPM N 367 Alpha Cronbach 0. Kira ukuran ketekalan dalaman bagi keseluruhan ujian dengan mengambil kira nilai indeks kebolehpercayaan bagi soalan di atas. .03 Sisihan Piawai 16. UJIAN INI BOLEH DIGUNAKAN DAN NILAI KEPUTUSAN UJIAN INI ADALAH BOLEH DIPERCAYAI 8.2.Kira indeks kesukaran item ini.20/ 4 = 0.4. Huraikan nilai kebolehpercayaan dan kesahan ujian personaliti ini.80 ITEM INI ADALAH MUDAH 7. SAMA SEPERTI SOALAN 4 DIBATALKAN 6.SOALAN INI DIBATALKAN TERDAPAT MAKLUMAT YANG TIDAK LENGKAP 5.95 Min 170. Adakah item ini mudah atau susah.20 JULAT MARKAH PENUH = 5-1 = 4 INDEKS KESUKARAN = 3.2 dan 5.Markah lima orang murid adalah 3. Satu item subjektif diberi markah minimum 1 dan minimum 5.14 UJIAN PERSONALITI INI MEMPUNYAI KEBOLEHPERCAYAAN YANG TINGGI DAN UJIAN INI ADALAH KONSISTEN .

18 3.43 3.75 10.88 0.89 0.50 UJIAN PERSONALITI INI MEMPUNYAI KEBOLEHPERCAYAAN YANG TINGGI DAN UJIAN INI ADALAH KONSISTEN .Trait Agresif Analitikal Autonomi Menolong Berstruktur Alpha Cronbach 0. UJIAN PERSONALITI INI BOLEH DIGUNAKAN .75 2.04 10.15 10.88 0. UJIAN INI BOLEH DIGUNAKAN DAN NILAI KEPUTUSAN UJIAN INI ADALAH BOLEH DIPERCAYAI ITEM -ITEM BAGI SETIAP TRET PULA MEMPUNYAI KESAHAN YANG TINGGI DIMANA ITEM-ITEM YANG DIGUNAKAN ADALAH UNTUK MENGUKUR BAGI SETIAP TRAIT .93 Sisihan Piawai 2.89 Min 11.40 10.89 0.33 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful