ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 16 . 11 . 2012 ΜΕΧΡΙ 17 . 12 . 2012
Επωνυμία Επιχείρησης

(ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ)

Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.

ή Φυσικού Προσώπου:
Ταχυδρομική διεύθυνση:

Αργυρουπόλεως 2Α, Τ.Κ. 17676, Καλλιθέα, Αττική

Υπεύθυνος σύνταξης:

Μπούρας Ευθύμιος

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Μπούρας Ευθύμιος

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

211-9994604

Fax επικοινωνίας:

211-9994399
tenders@info.quest.gr

E-mail:

1-7

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Παράγραφος
αναφοράς

Α.3.3

Τίτλος Παραγράφου

Χρονοδιάγραμμα
Φάσεις Έργου

Σελίδα / -ες
αναφοράς

και 16 από 29

Άλλες
σχετικές
παραπομπές

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι αρκετά μικρή
δεδομένης της γεωγραφικής διασποράς, του πλήθους των
σχολικών μονάδων ανά περιφέρεια στις οποίες θα εγκατασταθεί ο
ζητούμενος εξοπλισμός, καθώς και των διακοπών και αργιών κατά
την διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις θα
είναι καλό να πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια που δεν
πραγματοποιείται μάθημα στις σχολικές μονάδες, κάτι που
συνεπάγεται ότι θα χρειαστεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της
μίας ημέρας για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση σε κάθε μία από
αυτές.
Προτείνουμε την αύξηση της διάρκειας υλοποίησης του έργου κατά
6 μήνες.

Προϋπολογισμός Έργου

Ο προϋπολογισμός του έργου κρίνεται ιδιαίτερα χαμηλός
λαμβάνοντας υπόψη τη ζητούμενη ποσότητα του προσφερόμενου
εξοπλισμού, τις απαιτούμενες υπηρεσίες υλοποίησης καθώς και
την γεωγραφική διασπορά του έργου. Προτείνουμε την αύξηση του
προϋπολογισμού ή την μείωση της ζητούμενης ποσότητας μέσω
2-7

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

μείωσης των σχολικών μονάδων στις οποίες
εγκατάσταση των κινητών εργαστηρίων.

θα γίνει

η

Υπεύθυνες Δηλώσεις

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ποιος υπογράφει τις Υπεύθυνες
Δηλώσεις που απαιτούνται στην διακήρυξη.

Υποβολή Προσφορών

Δεδομένου ότι κάποιοι υποψήφιοι είναι πιθανόν να συμμετέχουν σε
περισσότερα του ενός τμήματα προσφέροντας σε όλα τα ίδια
προϊόντα, θα ήταν προτιμότερο o κάθε διαγωνιζόμενος να
υποβάλλει ένα κοινό φάκελο για όλα τα τμήματα για τα οποία
υποβάλει προσφορά. Στην περίπτωση αυτή αποφεύγεται η
προετοιμασία και υποβολή ογκωδών φακέλων. Επιπλέον, μπορεί
να γίνει πιο γρήγορα ο έλεγχός τους και κατ’ επέκταση η
ολοκλήρωση του έργου σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Σε
περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στην υλοποίηση του έργου
ανά τμήμα (π.χ. χρονοδιάγραμμα, συμμετοχή υπεργολάβου κτλ.),
αυτές μπορούν να επισημαίνονται μέσα στην τεχνική προσφορά.

3-7

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΡΟΣ Α

Παράγραφος
αναφοράς

Α.3.3

Τίτλος Παραγράφου

Χρονοδιάγραμμα
Φάσεις Έργου

Σελίδα / -ες
αναφοράς

και 16 από 29

Άλλες
σχετικές
παραπομπές

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα, η Έναρξη Περιόδου Εγγύησης
Καλής Λειτουργίας ξεκινάει εφόσον λήξει η οριστική παραλαβή του
έργου και λήγει 5 έτη μετά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο εξοπλισμός
που θα εγκατασταθεί κατά τις αρχικές φάσεις υλοποίησης του
έργου να πρέπει να διαθέτει εγγύηση μεγαλύτερη των 5 ετών, κάτι
που αυξάνει το κόστος υλοποίησης του έργου.
Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε η εγγύηση καλής λειτουργίας να
ξεκινάει με την λήξη της διαδικασίας οριστικής παραλαβής ανά
σχολική μονάδα.

Α 4.1

Υπηρεσίες Επίδειξης

19 από 29

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, πώς θα
πραγματοποιηθούν οι υπηρεσίες επίδειξης; Προτείνουμε να
εξαιρεθούν οι σχολικές μονάδες που δεν έχουν σύνδεση στο
διαδίκτυο από το έργο δεδομένου ότι δεν θα μπορέσει να
επιτευχθεί ένας από τους σκοπούς του έργου που είναι η σύνδεση
της σχολικής μονάδας με το ΠΣΔ.
4-7

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΡΟΣ Β
Παράγραφος
αναφοράς

Τίτλος Άρθρου

Σελίδα / -ες
αναφοράς

Άλλες
σχετικές
παραπομπές

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Β 2.4

Δικαιολογητικά
κατακύρωσης

18 από 80

Στην σημείωση 1 αναφέρεται «τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα
πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά». Τα
συγκεκριμένα δικαιολογητικά όμως δεν υποβάλλονται από όλους
τους συμμετέχοντες κατά το στάδιο της προσφοράς παρά μόνο
από τον υποψήφιο ανάδοχο κατά το στάδιο της κατακύρωσης,
οπότε παρακαλούμε να διορθωθεί για την αποφυγή παρερμηνείας.

B 2.3

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

11 από 80

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί κατά πόσο η ημερομηνία της
Υπεύθυνης Δήλωσης και του Γνησίου της υπογραφής πρέπει να
συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Β2.6

Ελάχιστες
προϋποθέσεις 37 από 80
συμμετοχής

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος συμμετέχει σε
περισσότερα του ενός τμήματα, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών των
τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων να είναι μεγαλύτερος
από το 100% του συνολικού προϋπολογισμού των υπό ανάθεση
τμημάτων προκειμένου ο υποψήφιος να έχει την οικονομική και
χρηματοοικονομική ικανότητα να καλύψει το σύνολο του έργου για
το οποίο υποβάλει προσφορά.
5-7

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

Β2.6

Ελάχιστες
προϋποθέσεις 38 από 80
συμμετοχής

Αντίστοιχα με την προηγούμενη παρατήρηση, ο υποψήφιος
ανάδοχος να έχει υλοποιήσει έργα με συνολικό προϋπολογισμό
τουλάχιστον 20% του συνολικού προϋπολογισμού των τμημάτων
για τα οποία υποβάλει προσφορά.

Β5.2

Τρόποι
Πληρωμής
Κρατήσεις

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί πότε επιστρέφεται η εγγυητική
επιστολή προκαταβολής.

– 68 από 88

6-7

                                 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
 

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Πίνακας
αναφοράς

1

Παράγραφος αναφοράς

LAP 2.6
LAP 8.2

1

LAP 11.3

Σελίδα / -ες
αναφοράς

Άλλες
σχετικές
παραπομπές

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14-14 από
28

Οι συγκεκριμένες 2 παράγραφοι έρχονται σε αντιδιαστολή
αναφορικά με το κατά πόσο είναι απαιτούμενη ή μη η ύπαρξη
θύρας HDMI. Παρακαλούμε διευκρινίστε.

17 από 28

Δεδομένου ότι η Microsoft έχει ήδη ανακοινώσει την κυκλοφορία του
νέου λειτουργικού συστήματος, Windows 8 το οποίο διαθέτει
περισσότερες λειτουργίες, προτείνουμε την αλλαγή του ζητούμενου
λειτουργικού συστήματος με το συγκεκριμένο.

7-7