You are on page 1of 14

HIDRO-INSTALACIJE

Instalacija se izvodi čelično-pocinčanim cijevima odgovarajućih profila a kako je dato u projektnoj dokumentaciji. 10 x 10 cm koji se po završetku montaže i ispitivanja na pritisak 50% većem od radnog pritiska u mreži. – SANITARNI UREĐAJISanitarni uređaji dati su u standardnoj izvedbi sa standardnim priborom za normalno funkcionisanje a po zahtjevu investitora dozvoljavaju se izmjene uz suglasnost nadzornog organa radi usaglašavanja načinaizvođenja priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. 1:3:9. Prije zatvaranja svih šliceva izvršiti ispitivanje kanalizacione mreže na nepropusnost. sa potrebnom izolacijom.unutarnji razvod u objektu .svi sanitarni uređaji u objektu . U svemu se pridržavati važećih standarda i propisa uz stručni nadzor nadzornog organa za izvođenje radova. Kanalizacione vertikale izvesti van krova završetkom ventilacione kape od pocinčanog lima d= 0. – OBARČUNU obračun količina radova na instalaciji vodovoda i kanalizacije uzeto je : – ZA VODOVOD – ZA KANALIZACIJU – ZA SANITARNE UREĐAJE .55 mm. Objekat je lociran u naselju sa izgrađenom vodovodnom infrastrukturom te će se za projektovani objekat koristiti priključci na ppostojeću vodovodnu mrežu a kanalizacioni odvodi su predviđeni u novoizgrađenu septičku jamu. – KANALIZACIONI ODVODIKanalizacione odvode u objektu i van objekta izvesti PVC-cijevima profila kako je dato u projektu. zatvaraju i malterišu u P.TEHNIČKI OPIS Ovim projektom obuhvaćena je hidro-instalacija poslovnostambenog objekta a na osnovu date arhitektonsko-građevinske podloge. Van objekta cijevi položiti u sloj pijeskla 10+10 cm.unutarnji razvod u objektu .M.C. -VODOVODNA INSTALACIJAProjektom je predviđeno korištenje priključka pitke vode sa gradske vodovodne mreže. Na prolazu kanalizacionih cijevi kroz konstrukciju izvršiti zaštitu elastomjernom trakom. Vodovodna instalacija se montira u zidni šlic vel. U prostoriji WC-a obavezno uraditi hidro-izolaciju radi nepropusnosti.

00 10.50 1. fiksiranjem i eventualnim štemanjem Ø 50 Ø 110 2) Nabavka i montaža PVCkanalizacionih ventilacionih cijevi Ø 110 3) Nabavka i montaža ventilacione kapeod poc.50 4. izolacijom i potrebnim štemanjem Ø 1/2'' Ø 3/4'' 2) Nabavka i montaža propusnih ventila sa niklovanom kapom Ø 1/2'' m' m' 11.55 mm 4) Nabavka i montaža revizije od PVC-cijevi Ø 110 m' m' 8.00 49.00 14.00 20. Lima d=0.00 20.00 4.00 14.00 ---------------------------- .00 40.00 80. kom.00 56.00 12.00 48.00 m' 4.00 ---------------------------UKUPNO: 245.00 ----------------------------- II) ODVOD-KANALIZACIJA 1) Nabavka i montaža PVC-cijevi sa spojnim materijalom.00 40.00 56.00 12.00 138.00 m' kom.PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA I) VODOVODNA INSTALACIJA 1) Nabavka i montaža pocinčanih cijevi sa svim fazonskim kom.00 1. 3.00 14.00 ----------------------------UKUPNO: 242.

. . . EB 50 lit kom. . . Kom. . . . .00 1.00 -----------------------------UKUPNO: 900.III) SANITARNI UREĐAJI 1) Nabavka i montaža WC šolje sa ispirnom cijevi. . . . . . . . 4) Nabavka i montaža tuš kade 80/80 cm kompletno spojeno na odvod sa tuš-baterijom 1.00 420. . 242. . . . 900. . . . . . slavine za T/H vodu. . .00 1. . . . . niklovanom cijevčicom. . . II)KANALIZACIJA .00 150. . . 1. . . . . . vodokotlicem i ugaonim ventilom.00 180. . . .00 kom. . . držača peškira i sapuna kom.00 150. 2) Nabavka i montaža umivaonika sifona.00 KM 245. . .00 KM ---------------------------------------- NAPOMENA: PRIKLJUČNE TAKSE NA VODOVODNU I KANALIZACIONU MREŽU NISU OBUHVAĆENE PREDMJEROM I PREDRAČUNOM RADOVA. ogledala. .00 150. . .387.00 ------------------------------ R E K A P I T U LA C I J A I) VODOVOD .00 150. . . . .00 KM --------------------------------------UKUPNO: 1. 3) Nabavka i montaža bojlera sa sigurnosnim ventilom. .00 420. etažera.00 180. .00 KM III) SANITARNI UREĐAJI .

Debljina betonskih zidova je d= 20 cm a pregradnog zida d= 15 cm.00 h V= 1 mm/sek.55 mm. a zbog lakšeg pražnjenja. Dno jame izvesti u naznačenom padu kako bi se talog slijegao na jednu stranu . Kao fazonske komade za dovod i preliv postaviti odgovarajuće fazonske komade “T” Ø 150/150 mm. Dovodnu cijev dobro zaptiti sa mufen kitom ofo prodora kroz betonski zid. broj od 15 stanovnika – V – 400 litara / po osobi uz jednomjesečno pražnjenje i čišćenje taloga – protočni dio jame Q – 100 / dnevno po osobi – retenzija cca 2. U istoj ostaviti otvor i izvesti šaht sa debljinom zidova od 15 cm. Postaviti ventilaciju od pocinčanog lima d = 0. Gornja ploča se radi kao armirana d = 15 cm od nabijenog betona MB – 20 armirana sa Q – 188. Na šaht postaviti armiranobetonski poklopac. Sa unutrašnje strane izvršiti izolaciju dva puta premazom smjese “Hidrolit – 10”. Jamu raditi od nabijenog betona MB-20 sa dvije komore. Hidrauličke karakteristike jame su: – za max.SEPTIČKA JAMA TEHNIČKI OPIS Projektom je predviđena izrada septičke jame za objekat sa maximalnim brojem od 15 stanovnika. .

Izrada pregradnog zida i zidova šahta od nabijenog betona MB -20 debljine 20 cm u odgovarajućoj oplati.20 debljine 25 cm u odgovarajućoj oplati. Obračun po m3.3 80 344 m2 2. Izrada izolacije sa unutrašnje strane jame premazan dva puta sa “Hidrolit – 10” Obračun po m2. 2. Izrada armirano. Obračun po komadu. 4.5 10 15 m3 25 3 75 m3 4.PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA Septička jama 1.5 15 8 15 12 883 . 5. 6.betonske ploče od nabijenog betona MB-20 debljine 15 cm i armirane sa Q 188. Obračun po ml. Iskop zemlje III kategorije sa odbacivanjem zemlje u stranu i odvozom na udaljenost od 3 km.8 20 56 m2 kom 1. Nabavka i postavljanje ventilacione ACC cijevi Ø 100 mm. Nabavka i postavljanje fazonskih komada za dovod i preliv ( “T” kom Ø150/150 mm) sa obradom cijevi mufen kitom. Obračun po m2. 65 x 65 cm. Nabavka i postavljanje ventilacione glave od pocinčanog lima d=0. 10. Obračun po m3. Izrada armirano-betonskog poklopca od MB -20 vel. Nabavka. 7. Izrada zidova i dna septičke jame od nabijenog betona MB. 1. razastiranje i nabijanje šljunka debljine u prosjeku 20 cm. 9. Obračun po m3. Obračun po kom.55 mm. m3 3. Obračun po m2.2 1 160 40 192 40 m2 22 5 110 kom 3 8 24 kom ml 1 1. 8. Obračun po komadu.

ELEKTROINSTALACIJE PROJEKTANT __________________________ Banovići. .

SADRŽAJ 1. 3. TEHNIČKI OPIS TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJA MJERE ZAŠTITE PRORAČUNI 4. Provjera efikasnosti zaštite 5. PREDMJER I PREDRAČUN PRILOZI 1. 4. Jednopolna šema RT-S 2. Elektroinstalacije prizemlja 3. Elektroinstalacije potkrovlja .3. 2.2.1. Proračun pada napona 4. Proračun presjeka kablova 4.

U slučaju izmjene i dopune. Kako bi se obezbijedilo kvalitetno spajanje i nesmetana montaža utičnica. Cijevi centralnog grijanja. preuzima na sebe odgovornost za funkcionalnost i sigurnost instalacije. Trase vodova moraju biti horizontalne i vertikalne. Prilikom izvođenja električne instalacije se nesmije ugroziti građevinska stabilnost objekta niti smiju oštetiti ostale instalacije položene u objektu. ventile. Spajanje provodnika vršiti stezaljkama i spojnicama sa vijcima. slavine. mehaničkih. Električna instalacija se mora izvesti tako da bude pogonski sigurna i da ne bude opasna za korisnika objekta. Svaki strujni krug mora imati poseban zaštitni vodič žuto-zelene boje. Cjelokupna instalacija se mora izvesti prema projektu. 7. 1. Svim trošilima priključenim na ovu instalaciju treba osigurati napajanje električnom energijom propisanog napona i frekvencije. u cilju boljeg pojedinačnog rješenja. 4. a fazni i nulti vodiči po boji moraju odgovarati Tehničkim propisima. 5. datom tehničkom opisu i važećim Tehničkim propisima i Standardima. Ukoliko izvođač samovoljno izvrši bilo kakve izmjene. 6. prekidača i svjetiljki. ostaviti 10-15 cm dugačke krajeve provodnika. kako bise projekat mogao dopuniti usvojenim izmjenama. Pored materijala i rad se mora stručno izvesti. 8. tj. 3. sifone. 9. hemijskih i toplotnih oštećenja koja su bitna za sigurnost ljudi i samih uređaja. Ako izvođač elektroinstalacija upotrijebi materijale i opremu za koji se utvrdi da ne odgovaraju važećim propisima. Upotrijebljeni instalacioni materijal mora biti odgovarajućeg kvaliteta. instalacija mora imati odgovarajuću zaštitu. kade i ostale metalne mase treba galvanski povezati PF provodnikom i spojiti sa zaštitnom sabirnicom u razvodnom ormaru. . Oni su kao takvi sastavni dio projekta i prema tome su obavezujuću za izvođača radova. a vodovi se mogu nastavljati samo sa spojnim i razvodnim kutijama. izvijestiti projektante i investitora. 2.2. mora skinuti iste na zahtjev nadzornog organa i o svom trošku ugraditi odgovarajuće. Elektroinstalacije i uređaji moraju biti zaštićeni od uticaja vlage. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJA Ovi tehnički uslovi su dopuna i detaljnije objašnjenje projekta za ovu vrstu instalacije. Za priključenje na električnu instalaciju je dozvoljena upotreba uređaja koji svojom izradom odgovaraju pogonskim uslovima.

Otpora petlje. Zaštitni provodnici se na razvodnim ormarima povezuju na zaštitnu sabirnicu. . Otpornosti izolacije elektroinstalacija. važećim Tehničkim propisima i Standardima. u skladu s Zakonom o zaštiti na radu. U vlažnim prostorijama je predviđeno galvansko povezivanje metalnih masa. koje ne pripadaju strujnim kolima kao dodatna mjera zaštite od slučajnog napona dodira i razlike potencijala usljed statičkog elektriciteta. te su predviđeni svi kablovi sa posebnim zaštitnim provodnikom žuto. 5. 3. 2. Zaštita od previsokog napona dodira je izvedena bestrujnim nulovanjem.3. Neprekidnosti zaštitnog voda. a preko pete žile napojnog kabla i sa uzemljenjem. Povezanosti metalnih masa. 4.zelene boje. koja je spojena sa nultom sabirnicom. Funkcionalnosti elektroinstalacija. MJERE ZAŠTITE Pri projektovanju elektroinstalacija primijenjene su odgovarajuće mjere zaštite. O izvršenim mjerenjima i ispitivanjima elektroinstalacija sačiniti odgovarajuće protokole i dostaviti ih investitoru. Po završetku izrade elektroinstalacija izvršiti potrebna mjerenja i ispitivanja: 1. Time su otklonjene sve eventualne opasnosti koje mogu nastati u toku eksploatacije električnih instalacija i njima pripadajuće opreme.

za strujni krug rasvjete.5 u2 = . za strujni krug ostalih potrošača. Pad napona se određuje s obzirom na potreban prijenos snage. odnosno 8%.73 x 380 x 0. 4.9. Izbor presjeka kabla se vrši na osnovu tabele dozvoljenih strujnih opterećenja.5.5 = 5750 [W] IV = 5750 1.4. kao i vrstu strujnog kruga i nominalni napon. Proračun pada napona Pri određivanju presjeka provodnika treba uzeti u obzir i pad napona. faktor snage cosφ = 0.72 [A] 4. izračunava se vršna snaga i vršno strujno opterećenje: PV = 11500 • 0. usvajajući da je faktor istovremenosti fi = 0. prema Standardima. Prema instalisanoj snazi potrošača. faktoru istovremenosti i faktoru angažovanja se određuje vršna snaga i vršno strujno opterećenje. najudaljeniju utičnicu i svjetiljku. presjek i materijal vodiča.237 [%] 56 x 3802 x 6 u1 = Pad napona na kablu od razvodne table RT do najudaljenije utičnice: 200 x 1500 x 10 = 0. prema Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona. PRORAČUNI Proračun presjeka kablova Proračun presjeka kablova se vrši na osnovu maksimalne struje u normalnom pogonu i dozvoljenog pada napona. Ukupni pad napona je jednak zbiru padova napona na svim napojnim kablovima.9 = 9. faktoru snage. Pad napona ne smije biti veći od 5%. Proračun pada napona je izvršen za kritična mjesta elektroinstalacija: razvodnu tablu RT-S. Pad naopna na napojnom kablu do razvodne table RT-S: 100 x 5750 x 20 = 0.443 [%] 56 x 2202 x 2.2. Nominalna dozvoljena struja napojnog kabla mora biti jednaka ili veća od izrčunate vršne struje. Prema instalisanoj snazi svih potrošača dograđenog dijela objekta.1.

....................074 = 0..311 [%] 4.... Ia ....44 [Ω] > 0..3672 [Ω] .......... Da bi zaštita od previsokog napona dodira sistema TN mreža bila efikasna može biti ispunjen uslov: Zp ∙ Ia < Uo gdje je: Zp .. Provjera efikasnosti zaštite Zaštita od električnog udara se određuje prema Propisima..237 + 0...443 = 0. Otpor petlje razvodne table RT-S zaštićene osiguračem 35 A je: ZP1 = ZM + 2 ∙ ZK1 = 0...... a u ovom slučaju je zaštita od indirektnog dodira izvedena automatskim isključenjem napajanja.. Uo.....237 + 0........0596 = 0...680 [%] Ukupni pad napona do najudaljenije svjetiljke će biti: u = u1 + u3 = 0..3...5 = 0.........1 + 2 ∙ 0... fazni napon prema neutralnoj tački............5 u3 = Ukupni pad napona do najudaljenije utičnice će biti: u = u1 + u2 = 0.............Pad napona na kablu od razvodne table RT do najudaljenije sijalice: 200 x 100 x 1............... struja djelovanja zaštitnog uređaja............2192 [Ω] 90 Zd1 = Otpor petlje najudaljenije utičnice zaštićene osiguračem 16 A je: ZP2 = ZM + 2 ∙ ( ZK1 + ZK2 ) = 0........074 [%] 2 56 x 220 x 1...2192 [Ω] Dozvoljeni otpor petlje ovog strujnog kruga je: Uf = Ia 220 = 2................... impedansa petlje........

.5827 [Ω] > 0.3672 [Ω] 56 Zd2 = Otpor petlje najudaljenije svjetiljke zaštićene osiguračem 10 A je: ZP3= ZM + 2 ∙ ( ZK1 + ZK3 ) = 0.Dozvoljeni otpor petlje ovog strujnog kruga je: Uf = Ia 220 = 3.5762 [Ω] 35 Pošto su dozvoljeni otpori petlje mnogo veći od izračunatih od previsokog napona dodira je efikasna.5762 [Ω] Dozvoljeni otpor petlje ovog strujnog kruga je: Uf = Ia Zd3 = 220 = 6.9286 [Ω] > 0.

00 = 225.00 = 120. sa svim potrebnim materijalom 7.00 paušalno = 80.00 2. izdavanje potrebnih protokolao mjerenjima i puštanje u rad kom 10 x 20. Sitni elektromontažni materijal. Instalacija potrošača u kupatilu. kablom PPY 3x1. PF provodnikom.00 = 30. sa svim potrebnim materijalom i grupnim prekidačem 6.00 kom 1 x 30.00 kom 1 x 70. ispitivanje instalacija. Isporuka i montaža razvodne table sa ugrađenim svim elementima jednopolnoj šemi kom 1 x 120.00 = 70.5 mm2. prosječne dužine 8m sa svim potrebnim materijalom i šuko utičnicom 3. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA 1.00 ___________________________________________________________ ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO KM = 775. kablovima PPY 3x2.00 kom 9 x 25. Instalacija sijaličnog mjesta. kablom PPY 3x2.5 mm2.00 .5 mm2.00 = 200. prosječne dužine 8m sa svim potrebnim materijalom i šuko utičnicom 4.5 mm2.00 paušalno = 50. Instalacija trofazne utičnice kablom PPY 5x2. sa svim potrebnim materijalom 5.5. Instalacija galvanskog povezivanja metalnih masa. Instalacija sijaličnog mjesta.