You are on page 1of 2

ISPITNA PITANJA IZ MAKROEKONOMIJE RRVI DEO KNJIGA CVETANOVIĆ, S. MAKROEKONOMIJA, NIŠ, 2012. str. 7-131 1. Predmet makroekonomije . 2.

Kejnsijanska makroekonomija 3. Savremeni neoklasični pravci u makroekonomiji – monetarizam. 4. Savremeni neoklasični pravci u makroekonomiji – teorija racionalnih očekivanja 5. Savremeni neoklasični pravci u makroekonomiji – ekonomija ponude 6. Moguće zamke u makroekonomskom zaključivanju 7. Nacionalna privreda kao veliki ekonomski sistem 8. Koegzistencija spontanog i svesnog upravljačkog podsistema 9. Institucionalni sektori privrede 10. Odnos domaćinstva i preduzeća 11. Odnosi domaćinstva, firmi i države 12. Odnosi izmenu sektora domaćinstava, firmi, države i inostranstva 13. Efikasnost – centralno makroekonomsko pitanje 14. Proizvodne mogućnosti društva 15. Efikasnost privrednog razvoja 16. Privredni sistem - ambijent u kome nacionalna ekonomija funkcioniše, raste i razvija se 17. Ključni atributi privrednih sistema 18. Globalizacija - proces povezivanja sveta snagom tržišta i tehnologije 19. Kvantifikacija globalizacije 20. Osnovne pokretačke sile procesa globalizacije 21. Najvažniji institucionalni subjekti ekonomske globalizacije - najrazvijenije kapitalističke zamlje . 22. Regionalne ekonomske integracije kao institucionalni subjekt globalizacije 23. Transnacionalne korporacije kao subjekt globalizacije 24. Vodeće menunarodne finansijske i trgovinske institucije kao subjekti globaliazcije 25. Najznačajniji vrednosni makroekonomski pokazatelji 26. Ograničenja prilikom merenja vrednosti proizvodnje 27. Neto ekonomsko blagostanje 28. Pokazatelji nejednakosti u raspodeli 29. Lorencova kriva kao mera nejednakosti uraspodeli doohotka 30. GINI koeficijent kao mera nejednakosti u raspodeli 31. Privredni rast i nejednakost u raspodeli dohotka 32. Makroproizvodna funkcija -analitička interpretacija 33. Granični proizvodi rada i kapitala 34. Komplementarnost, konkurentnost I nezavisnost proizvodnih faktora 35. Proizvodni koeficijenti (realacije u prozvodnoj funkciji Y = F(K,L) 36. Izokvanta 37. Granična stopa i koeficijent elastičnosti supstitucije 38. Optimalna kombinacija proizvodnje 39. Stopa rasta - značajan analitički instrument u makroekonomskim istraživanjima 40. Formiranje domaće štednje 41. Potrošnja domaćinstava 42. Kejnsova funkcija potrošnje 43. Kejnsov multiplikator investicija 44. Kejnsov paradoks štednje 45. Teorija relativnog dohotka 46. Hipoteza životnog ciklusa 47. Funkcija potrošnje Miltona Fridmana 48. Pojam investicija 49. Determinante investicija 50. Pojam i priroda makroekonomskog menadžmenta 51. Karakteristike makromenadžmenta u “novoj ekonomiji” 52. Makroekonomski menadžment i globalno okruženje 53. Pojam makroekonomske politike 54. Ključni atributi makroekonomske politike 55. Efikasnost makroekonomske politike 56. Zaostajanje i efikasnost makroekonomske politike 57. Primena strogih pravila ili fino podešavanje u vođenju makroekonomske politike

ISPITNA PITANJA IZ MAKROEKONOMIJE DRUGI DEO KNJIGA CVETANOVIĆ, S. MAKROEKONOMIJA, NIŠ, 2012. str. 1321. Pojam makroekonomskih modela. 2. Osnovni elementi makroekonomskih modela 3. Podela makroekonomskih modela 4. AS-AD model. 5. IS-LM model 6. Model menuzavisnosti inflacije, nezaposlenosti i privrednog rasta 7. Inkorporinje spoljne ravnoteže u modele makroekonomske politike 8. Kamatna stopa kao determinanta bilansa po kapitalnim transakcijama. 9. Devizni kurs kao odrednica modela otvorenih privreda 10. Analitički model male otvorene privrede 11. Mandel-Flemingov model 12. Mala otvorena privreda - Y-R prezentacija 13. Mala otvorena privreda - Y-D prezentacija 14. Velika otvorena privreda – pretpostavke modela 15. Mandel-Flemingov model - primer velike otvorene zemlje 16. Budžet – instrument finansiranja državnih potreba 17. Budžetski deficit i efekat istiskivanja investicija 18. Javni dug i privredni rast 19. Od naglašeno stabilizacione ka razvojnoj funkciji fiskalne politike 20. Fiskalna politika u maloj otvorenoj privredi 21. Fiskalna politika u velikoj otvorenoj zemlji 22. Ponuda i tražnja novca 23. Značaj monetarne komponente u oblikovanju realnih ekonomskih tokova 24. Osnovni transmisioni mehanizmi monetarne politike 25. Efikasnost monetarne politike 26. Stimulisanje investicija instrumentima monetarne politike 27. Uticaj monetarne politike na rast proizvodnje u maloj otvorenoj zemlji 28. Uticaj monetarne politike na rast proizvodnje u velikoj otvorenoj zemlji 29. Najvažniji instrumenti i mere politike spoljnoekonomskih odnosa 30. Makroekonomska međunarodna konkurentnost 31. Spoljnotrgovinska politika male otvorene privrede 32. Privredni rast – najznačajniji makroekonomski fenomen 33. Proizvodnja, investicije i potrošnja po zaposlenom u modelu privrednog rasta Roberta Soloua 34. Amortizacija u modelu rasta Roberta Soloua 35. Ravnotežni koeficijent tehničke opremljenosti rada u modelu rasta Roberta Soloua 36. Rast stope štednje u modelu Soloua 37. Zlatno pravilo akumulacije 38. Smanjenje stope štednje pri inicijalnoj veličini proizvodnih fondova veće od iste u Zlatnom pravilu. 39. Povećanje stope štednje pri inicijalnoj veličini proizvodnih fondova veće od iste u Zlatnom pravilu. 40. Rast stanovništva u modelu Soloua 41. Tehnološke promene u modelu Soloua 42. Pretpostavke koncept ravnotežnog privrednog rasta u modelu Soloua. 43. Prirodna stopa nezaposlenosti 44. Oblici nezaposlenosti 45. Makroekonomsko odrenivanje prirodne stope nezaposlenosti 46. Inflacija 47. Inflacija tražnje 48. Inflacija troškova 49. Antiinflaciona politika 50. Ciklični karakter privrednog razvoja 51. Novije teorije privrednih ciklusa 52. Kejnsijanske teorije privrednih ciklusa 53. Privredni ciklusi kao posledica pogrešne makroekonomske politike 54. Nepotpune informacije kao uzročnik cikličnih kolebanja 55. Privredni ciklusi izazvani tehnološkim šokovima 56. Neokejnsijanske teorije privrednih ciklusa 57. Dugi ciklusi kao oblik privredne dinamike