You are on page 1of 14

BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR

2 . dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan untuk pemeriksaan.PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997: Perkara 8: Buku Rekod Guru Seseorang guru dalam suatu sekolah. bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran. kecuali sekolah gaya pos atau PJJ. hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan.

3 .PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997: Perkara 11: Penalti (1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya.

3/1999 : Penyediaan Rekod P&P SPI Bil 3-1999. 3/1987 : Penyeliaan P&P Dalam Kelas oleh Pengetua/Guru Besar SPI Bil 3-1987.doc SPI Bil. SURAT SIARAN KPM CONTOH : SPI Bil.doc 4 . 4/1986 : Panitia Mata Pelajaran SPI Bil 4-1986.doc SPI Bil.SURAT PEKELILING IKHTISAS (SPI).

SKPM 2010 JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 5 .3.

Subseksyen 117(a)) 6 .APAKAH SKPM Alat atau instrumen untuk menentukan satu nilai tara atau sukatan aras atau tahap kecemerlangan sekolah. (dan dapat memerihalkan secara eksplisit maksud frasa “taraf (atau standard) pengajaran yang memuaskan” seperti yang disebut dalam Akta Pendidikan 1996 .

STANDARD 4: ASPEK 4.1 ASPEK 4.7 ASPEK 4.10 ASPEK 4.11 ASPEK 4.9 ASPEK 4.3 HASIL KERJA MURID ASPEK 4.5 ASPEK 4.2 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN PENGLIBATAN MURID PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID ASPEK 4.4 ASPEK 4.12 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU KAEDAH PENYAMPAIAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN PENILAIAN TEKNIK PENYOALAN PENGUASAAN ISI KANDUNGAN PENGURUSAN KELAS (BILIK DARJAH/ MAKMAL/ BENGKEL / PADANG) AMALAN PROFESIONALISME KEGURUAN 7 .8 ASPEK 4.6 ASPEK 4.

•Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran. boleh diukur Skor 5 dan sesuai dengan keupayaan murid. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan.STANDARD 4.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU Kriteria kritikal PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN. •Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) yang disediakan meliputi sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran (standard kurikulum) terkini dan sesuai dengan takwim persekolahan. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. . •Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT. •Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang 8 seterusnya.

Berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Merangkumi sepanjang tahun sesi persekolahan berdasar takwim sekolah Diolah mengikut kesesuaian kelas dan potensi murid 9 . 3. 2.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 1.

8. 9. pengukuhan dan pengayaan) 10 7. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. Kelas dan Masa Tema/Tajuk Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi. Pendidikan Alam Sekitar. . 3. EMK sedia ada seperti Bahasa. Tindakan susulan (pemulihan. Sains dan Teknologi. Mata Pelajaran. 5. 4.DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1. Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : i. 2. 6. Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR.

DRAF CONTOH PENULISAN RPH KSSR MATA PELAJARAN 11 .

Oleh itu. …. kita perlu mencari cara yang baru atau ubahsuai yang lama .PENUTUP Pendidikan tidak boleh berterusan dengan cara yang lama atau membuat lebih banyak perkara yang serupa. kerana kesannya akan membuahkan hasil yang serupa atau lebih banyak hasil yang serupa.atau cipta yang baru. supaya kita dapat sesuatu yang baru. yang lama akan nampak baru dan akan lebih banyak benda yang baharu.Tan Sri Dato Dr Wan Zahid Mohd Nordin 12 ..

13 .

SEKIAN 14 .