.

.

.

_IOB_AN . class . I'm. spell 2. Dopolnete go dnevnikot so denovite od sedmicata koi nedostasuvaat 4 Подредете ги зборовите за да за направите прашања . nine x2 . good.1 2 3 4 5 0-16 17-25 26-34 35-43 44-51 Name _________________________ TEST I Dopolnete gi reчениците со следниве зборови: 3 Погледнете го семејното дрво и напишете ги членовите на семејството name .

Дополнете го текстот со : my. Пополнете ги речениците со зборовите од табелата . its или their 8. 7. your. Дајте кратки одговори на прашањата 6. Напишете ги броевите her. his. Прочитајте што велат учениците и напишете ја државата 9.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful