You are on page 1of 17

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Γεωθερµικός σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, παροχής θερµικής ενέργειας και
αφαλάτωσης MED

στη θέση «Βουνάλια»
του Δήµου Μήλου, Νοµού Κυκλάδων

Εκπόνηση µελέτης
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.),
Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Τµήµα Γεωθερµικής Ενέργειας

Οκτώβριος 2012
Α.1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΛΑΝΟ  Γεωθερμικού  Σταθμού  στη  θέση  «Βουνάλια»,  Δ.  Μήλου
Το παρόν επενδυτικό σχέδιο του Δήµου Μήλου µε τίτλο «Γεωθερµικός Σταθµός
Βουναλίων», αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία ενός σύγχρονου Γεωθερµικού
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονοµαστικής ισχύος 470 kWe και θερµικής
ενέργειας ονοµαστικής ισχύος 10.000 kWth µε σκοπό την παραγωγή και πώληση
ηλεκτρικής & θερµικής ενέργειας, καθώς και την παραγωγή και διάθεση πόσιµου
νερού στο δίκτυο του Δήµου Μήλου του Νοµού Κυκλάδων.
Πιο συγκεκριµένα, ο Δήµος Μήλου δια του νοµίµου εκπροσώπου του κ.
Δαµουλάκη, Δηµάρχου Μήλου, µετά από οµόφωνη απόφαση του Δ.Σ. έχει αναθέσει
στο ΚΑΠΕ την Έρευνα, τη Μελέτη και το Σχεδιασµό γεωθερµικού σταθµού
παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας καθώς και µονάδας αφαλάτωσης
τεχνολογίας ΜΕD στη Θέση «Βουνάλια», το οποίο δικαίωµα εκµετάλλευσης του
γεωθερµικού πεδίου κατέχει ο Δήµος Μήλου και περιλαµβάνει τις κάτωθι
εγκαταστάσεις:
1.

Σταθµό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας τεχνολογίας δυαδικού κύκλου
(ORC), ονοµαστικής Ισχύος 470 KWe.

2.

Μονάδα αφαλάτωσης από την εκµετάλλευση της γεωθερµικής ενέργειας
χαµηλής ενθαλπίας δυναµικότητας 1.200 m3/ηµέρα.

3.

Δίκτυο µεταφοράς θερµικής ενέργειας για την κάλυψη των θερµικών
αναγκών θερµοκηπίων, θέρµανσης εδάφους και υδατοκαλλιεργειών.

Ο Δήµος Μήλου προκειµένου να προχωρήσει στην υλοποίηση της επένδυσης
προτίθεται άµεσα να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για τη λήψη των κατά
νόµο αδειών. Καταρχήν έχει αναθέσει στο ΚΑΠΕ την εκπόνηση όλων των αναγκαίων
µελετών, που απαιτούνται για την υποβολή ενός άρτιου τεχνικού και οικονοµικού
φακέλου στις γνωµοδοτούσες υπηρεσίες, ενώ προτίθεται συντόµως να αιτηθεί την
υπογραφή σύµβασης αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας µε το διαχειριστή του
δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας µη διασυνδεδεµένων νήσων.
Ο Δήµος Μήλου έχει έδρα στο νησί της Μήλου, στην περιοχή Πλάκα, οδό ……,
αριθµός ….. .
Σκοπός του Δήµου είναι η εκµετάλλευση του γεωθερµικού πεδίου χαµηλής
ενθαλπίας στη θέση Βουνάλια ιδιοκτησίας του ιδίου για την παραγωγή και διάθεση
ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας, καθώς και νερού οικιακής χρήσης για την κάλυψη
των αναγκών των κατοίκων του νησιού. Ο Δήµος Μήλου ασχολείται επίσης
µε………………………………….. (σύντοµη περιγραφή των δραστηριοτήτων τους από
κάποιο φυλλάδιό τους)
Είναι φανερό ότι το παρόν επενδυτικό σχέδιο είναι άµεσα συνυφασµένο µε τους
βασικούς σκοπούς της δηµοτικής αρχής στα πλαίσια της δηµιουργίας ενός
κοινωφελούς έργου, που θα επιφέρει ανάπτυξη στην περιοχή, περισσότερες θέσεις
εργασίας και απεξάρτηση από την εισαγόµενη ηλεκτρική και θερµική ενέργεια και τις
εισαγωγές πόσιµου νερού µε αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών των
κατοίκων του νησιού.
Στη συνέχεια παρατίθεται η σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου:
Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των ………€ και διαιρείται σε εκατό (100)
εταιρικά µερίδια ονοµαστικής αξίας …… (….) ευρώ το καθένα. Τα επιµέρους µερίδια
των εταίρων και η αξία αυτών, αναπτύσσονται παρακάτω:
 Δήµος ΜΗΛΟΥ µε ……………….. (……..) εταιρικά µερίδια, αξίας ……..€
Μελέτη:  ΚΑΠΕ  /  Οκτώβριος  ’12

Σελίδα  2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΛΑΝΟ  Γεωθερμικού  Σταθμού  στη  θέση  «Βουνάλια»,  Δ.  Μήλου

……………… µε ………………… εταιρικά µερίδια (….), αξίας …….. €

Για τους σκοπούς του συγκεκριµένου έργου η διαχείριση της εταιρίας θα ασκείται
για αόριστο χρονικό διάστηµα από τον οµόρρυθµο εταίρο ………………, ο οποίος θα
µπορεί να δεσµεύει την εταιρία µόνος του, µέχρι το ποσό των ….. €, ενώ για
µεγαλύτερο ποσό η εταιρία δεσµεύεται µόνο µε την σύµπραξη της πλειοψηφίας των
εταίρων.
Α.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

α. Κόστος της επένδυσης
Στην παράγραφο αυτή ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της επένδυσης στην οποία
επιθυµούν να προβούν οι υπηρεσίες του Δήµου.
Πρόκειται για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός πρότυπου γεωθερµικού
σταθµού συνδυασµένης παραγωγής ηλεκτρικής & θερµικής ενέργειας
εγκατεστηµένης ισχύος 470 kWe και 10.000 kWth αντίστοιχα και µε ταυτόχρονη
παραγωγή πόσιµου νερού δυναµικού 1.200 m3/ηµέρα στη θέση «Βουνάλια». Η
µοναδική πηγή ενέργειας που χρησιµοποιείται είναι η θερµική ενέργεια του στερεού
φλοιού της γης, ενώ η µονάδα προβλέπεται να καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τις ανάγκες
της σε ηλεκτρική και θερµική ενέργεια από το γεωθερµικό πεδίο της περιοχής. Η
παραγόµενη θερµική ενέργεια θα χρησιµοποιείται επίσης για την παραγωγή πόσιµου
νερού από τη µονάδα αφαλάτωσης, καθώς και για δευτερεύουσες χρήσεις όπως
θερµοκήπια και υδατοκαλλιέργειες.
Το ακίνητο στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί ο απαιτούµενος εξοπλισµός για
την εκµετάλλευση της γεωθερµικής ενέργειας χαµηλής ενθαλπίας είναι ιδιοκτησίας
του Δ. Μήλου, γεγονός που καταδεικνύει το µακρόπνοο πλάνο και τον
µακροπρόθεσµο σχεδιασµό της δηµοτικής αρχής και κατ΄ επέκταση την ωριµότητα
της επένδυσης. Η αναµενόµενη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης παραγωγής
υπολογίζεται καταρχήν σε είκοσι έτη από την έναρξη της εµπορικής δραστηριότητάς
της. Το ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως σε κτηµατική περιοχή του Δήµου
Μήλου του Νοµού Κυκλάδων και κατέχει συνολική έκταση ….. στρέµµατα.
Το συνολικό κόστος της επενδυτικής πρότασης ανέρχεται στα 7.634.041 €. Στο
συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου συµπεριλαµβάνονται το κόστος του
µηχανολογικού εξοπλισµού, το κόστος εγκατάστασης και το κόστος των έργων
υποδοµής, ενώ δε συµπεριλαµβάνεται το κόστος διασύνδεσης µε το δίκτυο της ΔΕΗ
για τη µεταφορά και διάθεση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης
Ο Φορέας (Δήµος κλπ.) πρόκειται να προβεί στην κάλυψη του συνόλου των
απαιτούµενων κεφαλαίων από ίδια διαθέσιµα κεφάλαια. Κατά συνέπεια δεν θα
απαιτηθεί η χρήση κρατικών πόρων ή/και η χορήγηση τραπεζικού δανείου.
γ. Τεχνική περιγραφή
O Γεωθερµικός Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής, θερµικής ενέργειας και πόσιµου
νερού θα αποτελείται από ένα συνεργαζόµενο σύνολο ξεχωριστών τµηµάτων
εξοπλισµού (cascade unit).
Ο Γεωθερµικός Σταθµός παραγωγής αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη:

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυαδικού κύκλου (ORC).

Μελέτη:  ΚΑΠΕ  /  Οκτώβριος  ’12

Σελίδα  3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΛΑΝΟ  Γεωθερμικού  Σταθμού  στη  θέση  «Βουνάλια»,  Δ.  Μήλου

Μονάδα αφαλάτωσης πολύ-σταδιακής απόσταξης (MED) σε σειρά µε τη
µονάδα ORC.

Κατασκευή χάνδακα από σκυρόδεµα για τη µεταφορά του νερού θαλάσσης
στη µονάδα αφαλάτωσης MED.

Κατασκευή δεξαµενής οπλισµένου σκυροδέµατος για την αποθήκευση του
παραγόµενου νερού από τη µονάδα αφαλάτωσης.

Δίκτυο σωληνώσεων για τη µεταφορά του θερµού ρευστού από και προς τις
γεωτρήσεις.

Δίκτυο σωληνώσεων για τη µεταφορά του νερού θαλάσσης προς ψύξη της
µονάδας ORC και του παραγόµενου νερού της µονάδας αφαλάτωσης στη
δεξαµενή αποθήκευσης και στο δίκτυο ύδρευσης.

Δίκτυο σωληνώσεων για τη θέρµανση θερµοκηπίων και µονάδων
υδατοκαλλιέργειας.

Υποσταθµό ισχύος – Οικίσκο ελέγχου όπου θα περιλαµβάνει το σχετικό
ηλεκτρολογικό - ηλεκτρονικό εξοπλισµό, τις µετρητικές διατάξεις, τους
αυτοµατισµούς και τα συστήµατα επικοινωνίας και ελέγχου.

Ηλεκτρικό δίκτυο χαµηλής και µέσης τάσης για τη µεταφορά της ηλεκτρικής
ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Εξοπλισµό άντλησης γεωθερµικού ρευστού (4 υποβρύχιες αντλίες)

Φυγοκεντρικές αντλίες κυκλοφορίας και αντλίες για την άντληση του
θαλασσινού νερού.

Σύστηµα πυρόσβεσης

Μελέτη:  ΚΑΠΕ  /  Οκτώβριος  ’12

Σελίδα  4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΛΑΝΟ  Γεωθερμικού  Σταθμού  στη  θέση  «Βουνάλια»,  Δ.  Μήλου
Διάγραµµα ροής γεωθερµικής µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής
ενέργειας και µονάδας αφαλάτωσης νερού.
Η γεωθερµική ενέργεια που παράγεται από τέσσερεις (- 4 -) παραγωγικές
γεωτρήσεις θα είναι η πηγή κίνησης των παραπάνω µονάδων, δηλαδή της µονάδας
ηλεκτροπαραγωγής και της µονάδας αφαλάτωσης. Επιπλέον προβλέπεται και η
χρήση τεσσάρων (- 4 -) γεωτρήσεων επανεισαγωγής για την έγχυση του
γεωθερµικού ρευστού, κατόπιν της εκµετάλλευσής του, στο γεωθερµικό ταµιευτήρα.
Κατά το σχεδιασµό της οριστικής χωροθέτησης του Γεωθερµικού Σταθµού θα
δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ασφάλεια της εγκατάστασης και στην αποφυγή
οποιασδήποτε διαρροής ρευστών προς το περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, το
γεωθερµικό ρευστό που θα χρησιµοποιηθεί για την κίνηση της µονάδας ORC και της
µονάδας αφαλάτωσης, θα διοχετεύεται µέσω πλαστικών σωληνώσεων
πολυαιθυλενίου στις γεωτρήσεις επανεισαγωγής. Το δε υπόλειµµα της αφαλάτωσης
(άλµη) θα διοχετεύεται σε επαρκές βάθος και σε ασφαλή απόσταση από την ακτή µε
σκοπό την οµοιόµορφη και οµαλή ανάµιξή του µε επαρκή ποσότητα θαλασσινού
νερού, έτσι ώστε να µην διαταραχθεί η ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος και
να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα η τιµή του pH.
Αναλυτικά στοιχεία του σταθµού καθώς και προδιαγραφές του εξοπλισµού
δίνονται στην Τεχνική Μελέτη του έργου.
Β.1

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σ’ αυτήν την ενότητα θα παρουσιάσουµε τα προβλεπόµενα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία που προκύπτουν από την υλοποίηση της επένδυσης. Συγκεκριµένα
εξετάζεται η βιωσιµότητα του επενδυτικού σχεδίου. Αναφορικά µε τα έσοδα που θα
προκύψουν από τη λειτουργία της µονάδας, αυτά αναλύονται ακολούθως.
Η Μέση Καθαρή Παραγόµενη Ηλεκτρική Ενέργεια, εκτιµάται, στις 8.322 kWhe ανά
εγκατεστηµένο kWe, σε ετήσια βάση. Ανάγοντας τον αριθµό αυτό στην µονάδα του
χρόνου (ώρα), προκύπτει η Μέση Ωριαία Καθαρή Ισχύς η οποία δίνεται:
8.322 kWhe / kWe το έτος => 0,95 kWe την ώρα
Στην προκειµένη περίπτωση, δεδοµένου ότι η ηλεκτρική ισχύς που πρόκειται να
εγκατασταθεί είναι 470 ΚWe, προκύπτει ότι η Μέση Ωριαία Αποδιδόµενη Ισχύς για
το εν λόγω σύστηµα είναι 446,5 KWe.
Με δεδοµένη τη συνολική ισχύς του συστήµατος ORC η οποία είναι 470 kWe και
την ετήσια παραγωγή ανά kWe (8.322 kWhe / kWe), έχουµε συνολική ετήσια
παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια 3.911.340 kWhe.
Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγει ο γεωθερµικός σταθµός
και η οποία απορροφάται από το "Διασυνδεδεµένο Σύστηµα, σύµφωνα µε το νόµο
3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες ειδικές διατάξεις σε θέµατα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»,
είναι 0,9945 €/kWhe και αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ένα
γεωθερµικό πεδίο υψηλής ενθαλπίας όπως αυτό ορίζεται στο Νόµο 3175/2003. Στο
συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο η παραπάνω τιµή προσαυξάνεται µε έναν
συντελεστή 20% καθώς η συγκεκριµένη επένδυση έχει αποφασισθεί να υλοποιηθεί
Μελέτη:  ΚΑΠΕ  /  Οκτώβριος  ’12

Σελίδα  5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΛΑΝΟ  Γεωθερμικού  Σταθμού  στη  θέση  «Βουνάλια»,  Δ.  Μήλου
χωρίς τη χρήση δηµόσιας επιχορήγησης (Άρθρο 5 (γ), ν. 3851/2010). Επιπλέον,
επειδή η µονάδα ORC σύµφωνα µε τον χρονοπρογραµµατισµό εκτιµάται ότι θα
λειτουργήσει στις αρχές του 2014, η παραπάνω τιµή αναπροσαρµόζεται καθ’ έτος σε
ποσοστό 25% του πληθωρισµού (δείκτη τιµών καταναλωτή) του προηγούµενου
έτους, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 7 (β), ν.
3851/2010). Εποµένως η τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από τον Σταθµό ORC µε βάση τις παρούσες οικονοµικές συνθήκες (δείκτης τιµών
καταναλωτή, πληθωρισµός) υπολογίζεται σε 0,12205 €/kWhe για το έτος έναρξης
λειτουργίας της µονάδας (έτος 2014).
H µονάδα αφαλάτωσης MED σύµφωνα µε τον χρονοπρογραµµατισµό του έργου
εκτιµάται ότι θα λειτουργήσει στις αρχές του 2014, η τιµολόγηση του αφαλατωµένου
νερού που παράγεται από τον σταθµό MED µε βάση τις παρούσες οικονοµικές
συνθήκες υπολογίζεται σε 1 €/m3 για το έτος έναρξης λειτουργίας της µονάδας (έτος
2014).
Επίσης όσον αφορά την τιµολόγηση της θερµικής ενέργειας υπολογίζεται σε 0,025
€/kWhth. Τονίζεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει το σχετικό νοµικό πλαίσιο που να
καθορίζει την τιµή πώλησης της θερµικής ενέργειας, γι’ αυτό το λόγο λήφθηκε υπ’
όψιν η παρούσα τιµολόγηση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντίστοιχες
εφαρµογές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ιταλία στην πόλη της Φερράρα η θερµική
ενέργεια διατίθεται στην τιµή των 0,038 €/kWhth, ενώ στη Γερµανία κυµαίνεται από
0,070 έως 0,080 €/kWhth. Εποµένως η τιµή των 0,025 €/kWhth είναι µία πολύ
συντηρητική προσέγγιση και απολύτως συνυφασµένη µε τις πραγµατικές
συνθήκες της Ευρωπαϊκής αγοράς.
Όσον αφορά το εµπόριο ρύπων που προκύπτει από την αποφυγή έκλυσης CO2
στην ατµόσφαιρα η τιµολόγηση αυτών ανέρχεται σε 10 €/tCO2 µε βάση τις παρούσες
οικονοµικές συνθήκες.
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η παραγωγική δυνατότητα της µονάδας
µέσα στα πέντε πρώτα χρόνια µετά την υλοποίηση της επένδυσης:
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
1ο  ΕΤΟΣ 2ο  ΕΤΟΣ 3ο  ΕΤΟΣ 4ο  ΕΤΟΣ 5ο  ΕΤΟΣ
(πριν  την  επένδυση)
Ημέρες  εργασίας
365
365
365
365
365
365
Ετήσια  παραγόμενη  ποσότητα  
-­‐-­‐
8.322 8.322 8.322 8.322 8.322
ηλεκτρικής  ενέργειας  σε  kWhe/kWe
Ετήσια  παραγόμενη  ποσότητα  θερμικής  
-­‐-­‐
2.028 2.028 2.028 2.028 2.028
ενέργειας  σε  kWhth/kWth
Ετήσια  παραγόμενη  ποσότητα  
-­‐-­‐
43,8
43,8
43,8
43,8
43,8
αφαλατωμένου  νερού  σε  m3/kWth
Συνολική  απόδοση  εξοπλισμού  σε  kWe
-­‐-­‐
470
470
470
470
470
Συνολική  απόδοση  εξοπλισμού  σε  kWth
Συνολική  παραγόμενη  ηλεκτρική  
ενέργεια  σε  kWhth  x  1000
Συνολική  παραγόμενη  θερμική  ενέργεια  
σε  kWhth  x  1000
Ετήσια  παραγόμενη  ποσότητα  
αφαλατωμένου  νερού  σε  m3
Πώληση  δικαιωμάτων  ρύπων  σε    tCO2

Μελέτη:  ΚΑΠΕ  /  Οκτώβριος  ’12

-­‐-­‐
-­‐-­‐

3.911,34 3.911,34 3.911,34 3.911,34 3.911,34

-­‐-­‐

20.284,5 20.284,5 20.284,5 20.284,5 20.284,5

-­‐-­‐

438.000 438.000 438.000 438.000 438.000

-­‐-­‐

45.095,7 45.095,7 45.095,7 45.095,7 45.095,7
Σελίδα  6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΛΑΝΟ  Γεωθερμικού  Σταθμού  στη  θέση  «Βουνάλια»,  Δ.  Μήλου
Εποµένως τα έσοδα που προκύπτουν από την πώληση της ηλεκτρικής, της
θερµικής ενέργειας, του νερού αλλά και από την πώληση των δικαιωµάτων ρύπων
εκτιµάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε 1.873.432 € τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της
µονάδας.
Για την επόµενη εικοσαετία υπολογίζεται µία αύξηση της τιµής πώλησης της
ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 0,75% ετησίως, δηλαδή 25% του αναµενόµενου
δείκτη τιµών καταναλωτή (όπως ορίζεται στον ν. 3734/09). Η ίδια υπόθεση έγινε και
για την τιµή πώλησης της θερµικής ενέργειας (FiT) αν και προς το παρόν δεν υπάρχει
αντίστοιχη τιµή πώλησης θερµικής ενέργειας καθορισµένη από κάποιο νόµο, ενώ και
στην περίπτωση του νερού αλλά και της εµπορίας ρύπων ακολουθήθηκαν οι ίδιες
παραδοχές.
Ο κύκλος εργασιών για την πρώτη πενταετία από τις πωλούµενες ποσότητες
ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας καθώς και τα έσοδα από τις πωλήσεις νερού και
δικαιωµάτων ρύπων διαµορφώνονται ως φαίνεται στον επόµενο πίνακα.
ΠΟΣΟΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  -­‐  ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μ Ο Ν Α Δ Α  
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1Ο  έτος

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
2Ο  έτος

3Ο  έτος

4Ο  έτος

5Ο  έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ kWh  x  1.000

3.911,34

3.911,34 3.911,34 3.911,34 3.911,34

ΘΕΡΜΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

kWh  x  1.000

20.284,5

20.284,5 20.284,5 20.284,5 20.284,5

ΔΙΑΘΕΣΗ  ΝΕΡΟΥ

m3

438.000

438.000 438.000 438.000 438.000

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΡΥΠΩΝ   tCO2

45.095,7 45.095,7 45.095,7 45.095,7 45.095,7
ΑΝΑΛΥΣΗ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ  ΚΥΚΛΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ  ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΑΝΑ  ΜΟΝΑΔΑ 1Ο  έτος

ΠΟΣΑ  ΣΕ  €
2Ο  έτος

3Ο  έτος

4Ο  έτος

5Ο  έτος

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΘΕΡΜΙΚΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

477.361
507.114

480.941
510.917

484.548 488.182 491.844
514.749 518.610 522.499

ΔΙΑΘΕΣΗ  ΝΕΡΟΥ

438.000

441.285

444.595 447.929 451.289

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΡΥΠΩΝ  

450.957

454.339

457.746 461.179 464.638

ΣΥΝΟΛΟ

1.873.432 1.887.482 1.901.638 1.915.900 1.930.270

Αναφορικά µε τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης, αυτά
αφορούν κυρίως το κόστος ασφάλισης των παγίων, το κόστος συντήρησης των
µονάδων ORC, της µονάδας αφαλάτωσης MED, των σωληνώσεων του δικτύου
διανοµής θερµικής ενέργειας και του νερού, το κόστος επίβλεψης, διαχείρισης και
διοίκησης της µονάδας, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται για
τη λειτουργία των αντλιών αλλά και για τις ανάγκες φωτισµού. Παρακάτω αναλύονται
τα έξοδα υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης.
Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης
Ο εξοπλισµός της µονάδας χρίζει συντήρησης προκειµένου να παραµένει σταθερή η
απόδοση της εγκατάστασης όσον αφορά τη µετατροπή της γεωθερµικής ενέργειας σε
ηλεκτρική από τη µονάδα ORC, καθώς και για την παραγωγή νερού από τη µονάδα
αφαλάτωσης όπως επίσης και τα άλλα µέρη της εγκατάστασης. Εκτός από τον
προληπτικό έλεγχο της εγκατάστασης, απαιτείται η επισκευή τους σε περίπτωση
Μελέτη:  ΚΑΠΕ  /  Οκτώβριος  ’12

Σελίδα  7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΛΑΝΟ  Γεωθερμικού  Σταθμού  στη  θέση  «Βουνάλια»,  Δ.  Μήλου
βλαβών που πιθανόν να προκληθούν από φυσικά φαινόµενα. Το κόστος συντήρησης
υπολογίζεται στο πρώτο έτος λειτουργίας να ανέλθει σε 580.072 € µε ετήσια
τιµαριθµική αναπροσαρµογή 0.75% (25% x πληθωρισµό). Η συντήρηση της
εγκατάστασης θα εκτελείται ανελλιπώς σε όλη τη διάρκεια ζωής της και για τα
επόµενα 20 έτη κατ’ ελάχιστο. Στο ανωτέρω κόστος περιλαµβάνονται και οι δαπάνες
λειτουργίας της µονάδας, όπως η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την ίδια
κάλυψη των απαιτήσεων της µονάδας, οι τηλεπικοινωνίες κλπ.
Έξοδα Διοίκησης
Η συγκεκριµένη µονάδα εκµετάλλευσης του γεωθερµικού πεδίου των «Βουναλίων»
θα συµβάλλει αποφασιστικά σε τοπικό επίπεδο στην καταπολέµηση της ανεργίας
καθόσον θα προσφέρει θέσεις εργασίας σε τέσσερεις εξειδικευµένους επιστήµονες.
Το ετήσιο εργατικό κόστος συµπεριλαµβανοµένου και των αµοιβών του
Επιστηµονικού Συνεργάτη (τεχνικού συµβούλου) από το Κέντρο Ανανεώσιµων
Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας υπολογίζεται στο πρώτο έτος λειτουργίας να
ανέλθει σε 130.000 € µε ετήσια τιµαριθµική αναπροσαρµογή 0.75% (25% x
πληθωρισµό). Στην παραπάνω τιµή συµπεριλαµβάνεται και η ετήσια αµοιβή του
επιστηµονικού/τεχνικού συµβόλου του Δήµου (ΚΑΠΕ, που θα επικυρωθεί µε ιδιωτικό
συµφωνητικό σύµφωνα µε το ισχύον Μνηµόνιο Προγραµµατικής Συνεργασίας Δήµου
Μήλου-ΚΑΠΕ) που ανέρχεται στο ποσό των 30.000 € πλέον της ετήσιας τιµαριθµικής
αναπροσαρµογής.
Κόστος Ασφάλισης Παγίων
Σχετικά µε την ασφάλιση των εγκαταστάσεων στη θέση «Βουνάλια», Δήµου Μήλου
Κυκλάδων, ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης θα συνάψει συµφωνία µε
ασφαλιστική εταιρία. Το κόστος για την κάλυψη της ασφάλισης θα ανέρχεται στα
20.551 € ετησίως (ήτοι 3,0‰ του πάγιου εξοπλισµού της επένδυσης), µε ετήσια
τιµαριθµική αναπροσαρµογή 0,75%, ενώ θα περιλαµβάνει πέραν από τις συνήθεις
καλύψεις (φυσικές καταστροφές, τροµοκρατικές ενέργειες κλπ.) και κάλυψη για
απολεσθέντα έσοδα λόγω διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης.
Μίσθωµα Έκτασης
Ο φορέας ο οποίος θα υλοποιήσει την επένδυση είναι ο Δήµος Μήλου στον οποίο
ανήκει η έκταση στην τοποθεσία «Βουνάλια». Ως εκ τούτου πρόκειται για δηµοτική
(ιδιόκτητη) έκταση και δεν θα απαιτηθεί καµιά επιπλέον καταβολή είτε αφορά ενοίκια,
είτε αντίτιµο εξαγοράς ιδιωτικής έκτασης ή καταβολή ανταλλάγµατος χρήσης
δηµόσιας γης προς το Δηµόσιο.
Μίσθωµα χρήσης γεωθερµικού πεδίου
Ο φορέας διαχείρισης υποχρεούται να καταβάλει προς το δηµόσιο το ετήσιο µίσθωµα
χρήσης γεωθερµικού πεδίου το οποίο προκύπτει αν πολλαπλασιαστεί το τελικό
αποτέλεσµα των εισροών (άθροισµα των αξιών των πωληθέντων προϊόντων,
παραπροϊόντων κλπ. της µονάδας), µε τον συντελεστή 2%. Για τη συγκεκριµένη
επένδυση αυτό θα ανέρχεται σε 37.469 € για το πρώτο έτος λειτουργίας µε ετήσια
τιµαριθµική αναπροσαρµογή 0,75%.
Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται το επιµέρους κόστος ανά κατηγορία και το
συνολικό προβλεπόµενο ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης του γεωθερµικού
σταθµού Μήλου για τα πρώτα 5 έτη.

Μελέτη:  ΚΑΠΕ  /  Οκτώβριος  ’12

Σελίδα  8

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΛΑΝΟ  Γεωθερμικού  Σταθμού  στη  θέση  «Βουνάλια»,  Δ.  Μήλου

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
Ανάλυση  Κόστους  (€)
1Ο  έτος 2Ο  έτος 3Ο  έτος 4Ο  έτος 5Ο  έτος
Εξοδα  λειτουργίας-­‐συντήρησης
375.944 378.764 381.604 384.466 387.350
Εξοδα  Διοίκησης
130.000 130.975 131.957 132.947 133.944
Ασφάλιση  παγίων
20.551
20.706
20.861
21.017
21.175
Μίσθωμα  χρήσης  γεωθερμ.  πεδίου
37.469
37.750
38.033
38.318
38.605
ΣΥΝΟΛΟ  ΚΟΣΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
563.964 568.194 572.455 576.749 581.074
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  (προ  αποσβέσεων)
Β.2

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΗΣ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

Ακολουθούν οι προβλεπόµενες καταστάσεις του λογαριασµού εκµετάλλευσης, των
αποτελεσµάτων χρήσης, καθώς και οι πίνακες διάθεσης κερδών για την πρώτη
πενταετία λειτουργίας του φορέα.
Για την κατάρτισή τους λήφθηκαν υπόψη τα εξής:

Στο κόστος πωληθέντων περιλαµβάνονται το κόστος ασφάλισης των παγίων, το
κόστος συντήρησης της γεωθερµικής µονάδας ενώ το ετήσιο µίσθωµα της
ιδιοκτησίας θα είναι µηδέν (ιδιόκτητος δηµοτικός χώρος).

Ο φορέας δεν θα συνάψει σύµβαση δανειακής επιχορήγησης καθώς τα κεφάλαια
για την υλοποίηση της επένδυσης θα τα αντλήσει από ίδιους πόρους.

Ο φόρος εισοδήµατος για κάθε έτος υπολογίζεται µε συντελεστή 20%.

Τα µερίσµατα που αποδίδονται στους µετόχους αντιστοιχούν στο 15% των
κερδών προς διάθεση, ενώ τα τακτικά αποθεµατικά στο 10%.

Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν µε µέσο συντελεστή 10%. Το ετήσιο ποσό
απόσβεσης ανέρχεται σε 759.087 €.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ
1ο  ΕΤΟΣ

2ο  ΕΤΟΣ

3ο  ΕΤΟΣ

4ο  ΕΤΟΣ

5ο  ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΥΚΛΟΥ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  σε  €   1.873.432 1.887.482 1.901.638 1.915.901 1.930.270
Μείον:  Κόστος  Πωληθέντων
ΜΙΚΤΟ  ΚΕΡΔΟΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Μείον:  ‘Εξοδα  Διοίκησης

433.964

437.219

440.498

443.802

447.130

1.439.467 1.450.263 1.461.140 1.472.099 1.483.140
130.000

130.975

131.957

132.947

133.944

Μείον:  ‘Εξοδα  Διάθεσης
Μείον:  Φόροι  &  τέλη  (εκτός  
φόρου  εισοδήματος)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1.309.467 1.319.288 1.329.183 1.339.152 1.349.195

Πλέον:  Διάφορα  έξοδα
Μείον:  Λοιπές  δαπάνες

Μελέτη:  ΚΑΠΕ  /  Οκτώβριος  ’12

Σελίδα  9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΛΑΝΟ  Γεωθερμικού  Σταθμού  στη  θέση  «Βουνάλια»,  Δ.  Μήλου
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΡΟ  ΤΟΚΩΝ  
1.309.467 1.319.288 1.329.183 1.339.152 1.349.195
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ  &  ΦΟΡΩΝ
Μείον:   Τόκοι   κατασκευαστικής  
περιόδου
Μείον:  Τόκοι  βραχυπρόθεσμων  
δανείων  επένδυσης
Μείον:  Τόκοι  Δανείου  επένδυσης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΡΟ  
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ  &  ΦΟΡΩΝ
Μείον:  Αποσβέσεις

1.309.467 1.319.288 1.329.183 1.339.152 1.349.195

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΡΟ  ΦΟΡΩΝ

759.087
550.381

759.087
560.202

759.087
570.096

759.087
580.065

759.087
590.109

Μείον:  Φόρος  εισοδήματος

110.076

112.040

114.019

116.013

118.022

ΚΑΘΑΡΟ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

440.304

448.161

456.077

464.052

472.087

Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας διανοµής των κερδών της εταιρείας.
Κατηγορία  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Κέρδη  προ  φόρων

1ο  ΕΤΟΣ

2ο  ΕΤΟΣ

3ο  ΕΤΟΣ

4ο  ΕΤΟΣ

5ο  ΕΤΟΣ

550.381

560.202

570.096

580.065

590.109

Υπόλοιπο  φορολογημένων  κερδών  
προηγούμενων  χρήσεων
Σύνολο  κερδών  προς  διανομή

-­‐-­‐

-­‐-­‐

-­‐-­‐

-­‐-­‐

-­‐-­‐

550.381

560.202

570.096

580.065

590.109

Μείον  φόρος  εισοδήματος  κερδών  
χρήσης

20%
110.076

20%
112.040

20%
114.019

20%
116.013

20%
118.022

440.304
Η  διάθεση  των  κερδών  γίνεται  ως  εξής:

448.161

456.077

464.052

472.087

10%

10%

10%

10%

10%

44.030

44.816

45.608

46.405

47.209

15%
66.046

15%
67.224

15%
68.412

15%
69.608

15%
70.813

Υπόλοιπο  προς  διάθεση

Τακτικό  αποθεματικό
Εκτακτα  αποθεματικά
Μερίσματα  πληρωτέα
Αμοιβές  Δ.Σ.
Υπόλοιπο  κερδών  εις  νέο

Β.3

330.228

336.13342.058

348.039

354.065

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι προβλεπόµενες χρηµατορροές καθώς και οι
προβλεπόµενες πηγές και χρήσεις κεφαλαίων για την συγκεκριµένη οικονοµική
δραστηριότητα της µονάδας.
Καταρτίστηκε ο πίνακας προβλεπόµενων ταµειακών ροών για την περίπτωση
λειτουργίας του φορέα µε τη νέα επένδυση. Έτσι υπολογίζονται οι πρόσθετες
ταµειακές ροές (θετικές και αρνητικές) που δηµιουργούνται στην επιχείρηση λόγω της
υλοποίησης της επένδυσης. Βάσει αυτών των ταµειακών ροών υπολογίζεται ο
Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (δείκτης IRR) για την περίοδο της 20-ετούς
λειτουργίας της µονάδας.

Μελέτη:  ΚΑΠΕ  /  Οκτώβριος  ’12

Σελίδα  10

Σελίδα  11

Όπως φαίνεται στον παρακάνω πίνακα, η Καθαρή Παρούσα Αξία της
προτεινόµενης επένδυσης υπολογίστηκε µε κόστος κεφαλαίου 11%, και ανέρχεται
στα 2.573.476 € δηλαδή είναι θετική, γεγονός που καθιστά συµφέρουσα την
υλοποίησή της.
Οι καθαρές ετήσιες επενδυτικές χρηµατορροές υπολογίστηκαν ως εξής:
• Μετά την υλοποίηση της επένδυσης, οι χρηµατορροές περιλαµβάνουν:
1.

Τα κέρδη προ τόκων αποσβέσεων και φόρων, όπως αυτό διαµορφώνεται
από τον πίνακα των προβλεπόµενων Αποτελεσµάτων Χρήσης.

2.

Τις δαπάνες της προτεινόµενης επένδυσης, οι οποίες πρόκειται να
καταβληθούν εντός ενός έτους.
• Πριν την υλοποίηση της επένδυσης, οι χρηµατορροές περιλαµβάνουν: Τα
αποτελέσµατα από την τοποθέτηση της ίδιας συµµετοχής σε εναλλακτική
επένδυση µε απόδοση 5% και ετήσια αύξηση 3%.
Οι ίδιες ετήσιες καθαρές χρηµατορροές που χρησιµοποιήθηκαν για τον
υπολογισµό της Καθαρής Παρούσας Αξίας, χρησιµοποιήθηκαν και για τον
υπολογισµό του Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης.
Ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (IRR) υπολογίστηκε στο 15,5% δηλαδή
µεγαλύτερος του κόστους κεφαλαίου 11%, γεγονός που σηµαίνει ότι η προτεινόµενη
επένδυση είναι κερδοφόρα και βιώσιµη.
Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθενται συνοπτικά όλοι οι βασικοί οικονοµικοί δείκτες
για την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.
Δείκτης
Εσωτερικός Βαθµός ιδίων (IRR)
Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ)
Απλή Περίοδος Αποπληρωµής
Συν. Ετήσιο Κόστος Παραγωγής
Ετήσιο Κόστος Επένδυσης
Ετήσιο Λειτουργικό Κόστος

Τιµή
15,5%
2.573.476 €
6,26 έτη
1.470.432 €
906.468 €
563.964 €

Β.4 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Η αναγκαιότητα της επένδυσης διαφαίνεται επίσης κι από την εξέλιξη των ροών
κεφαλαίου για το σύνολο της επένδυσης κατά τη διάρκεια της πρώτης 5-ετίας, η
οποία παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί παρακάτω.
Όσον αφορά την περίοδο σχεδιασµού και ανάπτυξης, ο φορέας δε θα έχει κέρδη
καθώς δεν είναι δυνατόν να υπάρχει παραγωγική δραστηριότητα. Η κατασκευαστική
περίοδος της επένδυσης θα διαρκέσει δεκαέξι µήνες και οι συνολικές εκροές
κεφαλαίου ισούνται µε τις συνολικές εκροές.
Για τη διάρκεια των πέντε ετών που θα ακολουθήσουν µετά την υλοποίηση της
επένδυσης, και αναφορικά µε τις Εισροές Κεφαλαίων (σύνολο Α), ως Κέρδη Προ
Αποσβέσεων, ελήφθησαν τα Κέρδη προ Αποσβέσεων και φόρων από τον πίνακα
των προβλεπόµενων αποτελεσµάτων χρήσεως.
Οι Εκροές Πόρων του φορέα υλοποίησης της επένδυσης αποτελούνται από τους
φόρους, τα µερίσµατα και τα αποθεµατικά, τις δαπάνες για την απόδοση του
Σελίδα  12

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΛΑΝΟ  Γεωθερμικού  Σταθμού  στη  θέση  «Βουνάλια»,  Δ.  Μήλου
αναλογούντος ΦΠΑ, καθώς και τις αµοιβές συµβούλων. Οι δαπάνες της επένδυσης
υπολογίζονται µόνο για το διάστηµα των δεκαέξι µηνών µέσα στο οποίο θα λάβει
χώρα η πραγµατοποίηση της.
Η Μεταβολή (Α-Β) του Κεφαλαίου Κίνησης είναι αρνητική µόνο κατά την
κατασκευαστική περίοδο (783.554 €), ενώ γίνεται θετική για όλο το εξεταζόµενο
χρονικό διάστηµα, καθώς η προβλεπόµενη αύξηση των κερδών θα είναι µεγαλύτερη
από τη συνολική αύξηση των χρήσεων.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΣΕ €)

Κύκλος  Εργασιών

Περίοδο
ς    
Σχεδιασ
μού  &  
κατασκε
υής

1ο  ΕΤΟΣ 2ο  ΕΤΟΣ 3ο  ΕΤΟΣ

4ο  ΕΤΟΣ

5ο  ΕΤΟΣ

Α.  Εισροές  
Λειτουργικά  Αποτελέσματα
Ιδια  συμμετοχή

1.199.391 1.207.248 1.215.164 1.223.139

1.231.174

7.634.041

Κεφάλαιο  κίνησης

0

0

0

0

0

Δάνειο  
Λοιπές  πηγές  (ΦΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ  Α
Β.  Εκροές

7.634.0411.309.467 1.319.2881.329.183 1.339.152 1.349.195

Δαπάνες  επένδυσης
Φόρος  εισοδήματος

7.634.041
110.076 112.040 114.019

116.013

118.022

68.412

69.608

70.813

8.417.595 176.122 179.264 182.431

185.621

188.835

Μερίσματα

66.046

Λοιπές  εκροές  (ΦΠΑ)
ΣΥΝΟΛΟ  Β

67.224

783.554

Μεταβολή  Κεφαλαίου  
κίνησης  (Α-­‐Β)

-­‐783.5541.133.345 1.140.0241.146.752 1.153.531 1.160.360

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στη παρούσα µελέτη αναλύσαµε την χρηµατοοικονοµική κατάσταση του φορέα
υλοποίησης της επένδυσης όπως πρόκειται να διαµορφωθεί την επόµενη εικοσαετία,
µετά την υλοποίηση του παρόντος επενδυτικού σχεδίου.
Πιο συγκεκριµένα, τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την εγκατάσταση του
γεωθερµικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής & θερµικής ενέργειας ισχύος 470 kWe
και 10.000 kWth αντίστοιχα, ο οποίος θα τροφοδοτεί και µια µονάδα αφαλάτωσης
είναι τα ακόλουθα:
• Έσοδα για τον φορέα (και κατ’ επέκταση του Δήµου), δεδοµένου ότι:

η τιµή της ηλεκτρικής kWh για την οποία θα υπογραφεί σύµβαση πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας µε τον ΑΔΜΗΕ ανέρχεται σε 0,09945 €/kWhe
(προσαυξηµένη κατά 20% καθώς η συγκεκριµένη επένδυση θα υλοποιηθεί
χωρίς τη χρήση δηµόσιας επιχορήγησης), η παραγωγή ηλεκτρικής

Μελέτη:  ΚΑΠΕ  /  Οκτώβριος  ’12

Σελίδα  13

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΛΑΝΟ  Γεωθερμικού  Σταθμού  στη  θέση  «Βουνάλια»,  Δ.  Μήλου
ενέργειας θα ανέλθει σε 3.911.340 kWhe ετησίως, µε αντίστοιχο
προσδοκώµενο κύκλο εργασιών 477.361 €.

η τιµή της θερµικής kWh για την κάλυψη, µέσω κατάλληλου δικτύου
σωληνώσεων, των αναγκών θέρµανσης ή/και ψύξης θερµοκηπίων και
µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ανέρχεται σε 0,025 €/kWhth, η παραγωγή
θερµικής ενέργειας θα ανέλθει σε 20.284.481 kWhth ετησίως, µε αντίστοιχο
προσδοκώµενο κύκλο εργασιών 507.114 €.

η τιµή του αφαλατωµένου νερού που θα παράγεται µε χρήση της
γεωθερµικής ενέργειας ανέρχεται σε 1 €/m3, η παραγωγή του νερού θα
ανέλθει σε 438.000 m3 ετησίως, µε αντίστοιχο προσδοκώµενο κύκλο
εργασιών 438.000 €.

η τιµή πώλησης των δικαιωµάτων ρύπων CO2 στο χρηµατιστήριο
εµπορίας ρύπων το οποίο ξεκινάει από το 2013 ανέρχεται σε 10 €/tCO2, η
εξοικονόµηση από την έκλυση αερίων ρύπων στο περιβάλλον θα ανέλθει
σε 45.096 tCO2 ετησίως, µε αντίστοιχο προσδοκώµενο κύκλο εργασιών
450.957 €.

Συµπεραίνουµε ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών του φορέα από τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα θα ανέλθει σε 1.873.432 €.
• Μικρό λειτουργικό κόστος
Τα έξοδα λειτουργίας της µονάδας είναι µικρά και υπολογίστηκαν περίπου στο
7,4% του κόστους κεφαλαίου της επένδυσης.
• Εκµετάλλευση υφιστάµενου δικτύου διανοµής
Ο αποκλειστικός "πελάτης" των παραγωγών ενέργειας σταθµών ΑΠΕ είναι το
ελληνικό κράτος (ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ). Προς τούτο, υπογράφεται σύµβαση ανάµεσα
στα δύο αντισυµβαλλόµενα µέρη, 20-ετούς διάρκειας. Συνεπώς η απορρόφηση
όλης της «ενεργειακής παραγωγής» είναι εξασφαλισµένη για τα επόµενα
τουλάχιστον είκοσι έτη από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας.
• Καταλληλότητα της θέσης και µικρή απαίτηση γης. Η γεωγραφική θέση της
Μήλου, µίας περιοχής µε µεγάλο γεωθερµικό δυναµικό, δηµιουργεί
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την
γεωθερµική ενέργεια. Σε συνδυασµό µε την κατάλληλη επιλογή της θέσης των
γεωτρήσεων αυξάνεται η απόδοση του γεωθερµικού συστήµατος, παράγοντας
περισσότερη ηλεκτρική και θερµική ενέργεια και αυξάνοντας περαιτέρω την
κερδοφορία του φορέα.
• Καταπολέµηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Είναι ευρέως γνωστό
ότι οι συµβατικές µορφές ενέργειας επιβαρύνουν σηµαντικά το περιβάλλον. Οι
επενδύσεις στον κλάδο παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. γενικά, αλλά
ειδικότερα από την γεωθερµία, είναι η µορφή της επένδυσης που σύµφωνα και
µε τις περιβαλλοντικές µελέτες, δεν έχουν καµία απολύτως επιβάρυνση για το
περιβάλλον παρουσιάζοντας µηδενικές εκποµπές αερίων στο περιβάλλον.
• Συνεχής παροχή ενέργειας, µε υψηλό συντελεστή λειτουργίας (load factor),
µεγαλύτερο του 90%.
Μελέτη:  ΚΑΠΕ  /  Οκτώβριος  ’12

Σελίδα  14

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΛΑΝΟ  Γεωθερμικού  Σταθμού  στη  θέση  «Βουνάλια»,  Δ.  Μήλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Χρονοπρογραµµατισµός Έργου – Διάγραµµα Gantt)

Μελέτη:  ΚΑΠΕ  /  Οκτώβριος  ’12

Σελίδα  15

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΛΑΝΟ  Γεωθερμικού  Σταθμού  στη  θέση  «Βουνάλια»,  Δ.  Μήλου

Μελέτη:  ΚΑΠΕ  /  Οκτώβριος  ’12

Σελίδα  16

Σελίδα  17