You are on page 1of 16

D N K

R N K

Nukleinske kiseline su makromolekuli čiju jedinicu graĎe predstavljaju nukleotidi. Naziv su dobile prema jedru (nucleus) u kome su najviše zastupljene. u njoj. sinteza proteina. iz jedra ćelija smene tečnosti lososa.god. Nukelinske kiseline je prvi put izolovao švajcarski fiziolog Fridrih Mišer 1869. mada ih ima i u citoplazmi. Postoje dva tipa nukleinskih kiselina: dezoksiribonukleinska kiselina (DNK) ribonukleinska kiselina (RNK). . kao što su nasleđivanje.• • • • Nukleinske kiseline su krupni i složeni organski molekuli značajni za ćeliju i odgovorni za najznačajnije procese.

timin ili uracil). jedna fosfatna grupa . ili pirimidinska baza (citozin. U izgradnji nukleotida učestvuju : jedan pentozni šećer (dezoksiriboza ili riboza) jedna purinska baza (adenin ili guanin).• • • • Nukleotid je osnovna jedinica graĎe i funkcije nukleinskih kiselina.

.

već sadrži uputstva i za graĎenje neophodnih ćelijskih organela. Jedna od bitnih funkcija DNK molekula je prenos informacija u oblik amino kiselina. .• Dezoksiribonukleinska kiselina (skraćeno DNK) je nukleinska kiselina koja sadrži uputstva za razvoj i pravilno funkcionisanje svih živih organizama. ne samo prenosu genetičkih informacija sa jedne na drugu generaciju. koje grade proteine. DNK segment koji prenosi ova važna upustva se naziva gen. proteina i RNK molekula. DNK ima veoma važnu ulogu u. Ovaj prenos informacija DNK molekula u oblik koji kodira proteine oslanja se na čitanje genetičkog koda .

.

i povezan je trima vodoničnim vezama .• DNK je nosilac naslednih informacija u ćeliji. i povezan je dvema vodoničnim vezama (i obrnuto). DNK molekul je sastavljen od dva polinukleotidna lanca koji su spiralno uvijeni jedan oko drugog. Nukleotidi meĎusobno povezani čine skeleton DNK molekula sagraĎenog od šećera i fosfatnih grupa. U živim organizmima. DNK je dugačak polimer sasavljen od manjih jedinica nukleotida. Četiri baze su meĎusobno komplementarne: adenin (A) jednog lanca je uvek u paru sa timinom (T) drugog. Guanin (G) jednog lanca je uvek u paru sa citozinom (C) naspramnog lanca (i obrnuto). naspramnog lanca.

.

RNK su jednolančani molekuli koji nastaju tako što se nukleotidi povezuju fosfodiestarskim vezama čineći tako primarnu strukturu RNK. dok je guanin vezan trostrukom vezom sa citozinom). . Ti dvolančani delovi čine sekundarnu strukturu RNK. koji je karakterističan za ribonukleinske kiseline. Priroda ovih veza je ista kao u DNK. U izgradnji molekula RNK (ribonukleinske kiseline) učestvuju pentozi šećer riboza. samo što umesto dezoksiriboze učestvuje riboza. RNK učestvuje u prenošenju tih informacija i njihovom prevođenju u proteine. purinske baze adenin i guanin i pirimidinske baze. Unutar ovih jednolančanih molekula komplementarne baze mogu da nagrade kraće ili duže dvolančane.• DNK je nosilac naslednih informacija u ćeliji. spiralizovane delove spajajući se vodoničnim vezama (adenin je vezan dvostrukom vodoničnom vezom sa uracilom. citozin i uracil.

Sekundarna RNK struktura .

Tako da RNK predstavljaju kopije pojedinih gena. Sve tri vrste nastaju prepisivanjem (transkripcija) odreĎenih delova jednog lanca DNK. tRNK rRNK .• • • • • Po ulozi koju u ćeliji imaju i po svom prostornom izgledu. RNK se deli na: informacionu. odnosno prepisivanjem gena.tRNK ribozomsku rRNK. iRNK transportnu .

Transportna RNK ima dvostruku ulogu: prevodi uputstvo za sintezu proteina sa i-RNK u redosled aminokiselina u proteinu i prenosi aminokiseline do ribozoma.Transportna RNK nastaje prepisivanjem male grupe specifičnih gena. .

a kada se obezbedi dovoljna količina proteina iRNK biva razgraĎena. Uloga i-RNK je da to uputstvo (informaciju) za sintezu proteina prenese do ribozoma (mesto sinteze proteina). Sinteza i-RNK počinje onda kada je ćeliji potreban neki protein.• Informaciona RNK nastaje prepisivanjem strukturnih gena koji sadrže uputstvo za sintezu proteina. .

Njena uloga je da zajedno sa odreĎenim proteinima nagradi ribozome. .• Ribozomska RNK nastaje prepisivanjem gena koji se zajednički nazivaju »organizat ori jedarceta«.

RNK RNK DNK .

• Uradila : • Kristina Jovanovic I2 .