You are on page 1of 2

Bài 2: 1.

kore/ sore/ are wa N desu - kore: đây, cái này (chỉ vật ở gần người nói) - sore: kia, cái kia (chỉ vật ở gần người nghe) - are: đó, cái đó (chỉ vật ở xa cả người nói và người nghe) - N: đồ vật 2. Câu hỏi với kore/ sore/ are: (Từ sau đây tớ dùng kore nói chung, các bạn tự hiểu có thể thay thế bằng sore hoặc are nhé: a) Câu nghi vấn: - kore wa N desuka. (Đây là N phải không) . hai, sou desu. N desu. (Vâng, đúng vậy, là N) . iie, sou ja arimasen. N# desu. (Không, không phải vậy, là N#) b) Câu hỏi có từ để hỏi: - kore wa nan desuka. (Đây là cái gì) . N desu. 3. Câu hỏi lựa chọn: - kore wa A desuka, B desuka. (Đây là A hay B) . A/B desu. 4. Trợ từ "no": bài này học thêm về 2 ý nghĩa khác nữa của "no": a) "no" thể hiện nội dung, có thể dịch là "về" - kore wa N1 no N2 desu - N1: nội dung - N2: đồ vật - VD: kore wa konpu-ta- no hon desu. (Đây là quyển sách về máy tính) - Câu hỏi: kore wa nan no N desuka + VD: kore wa nan no hon desuka. (Đây là quyển sách về cái gì) b) "no" thể hiện sở hữu, dịch là "của" - kore wa Ni no N2 desu - N1: chủ sở hữu (người nào đó) - N2: đổ vật - VD: kore wa watashi no hon desu. (Đây là quyển sách của tôi) - Câu hỏi: + Câu nghi vấn: - kore wa N1 no N2 desuka. . hai, N1 no N2 desu. . iie, N1 no N2 ja arimasen. N3 no N2 desu. - VD: kore wa Bi san no hon desuka. . hai, Bi san no hon desu. . iie, Bi san no hon ja arimasen. watashi no hon desu. + Câu hỏi có từ để hỏi: - kore wa dare no N desuka. 5. Câu nhấn mạnh chủ sở hữu: a) Câu nghi vấn: - kono N wa CSH no desuka. . hai, CSH no desu. . iie, CSH no ja arimasen. - VD: kono hon wa Bi san no desuka. (Đây là cuốn sách của Bi hả) . hai, Bi san no desu. (Đúng vậy, của Bi đấy) . iie, Bi san no ja arimasen. (Không phải, không phải của Bi đâu) b) Câu hỏi có từ để hỏi: - kono hon wa dare desuka. . CSH no desu. - VD: kono hon wa dare desuka. (Cuốn sách này của ai vậy) . Bi san no desu. (Của bạn Bi đấy) *Lưu ý: với các câu nghi vấn luôn trả lời "hai" hoặc "iie", còn câu hỏi với từ để hỏi (dare, itsu, doko, nan..) thì không trả lời "hai" hoặc "iie".