You are on page 1of 8

Giao thoa ánh sáng

TS. Hoàng Chí Hi u

§ 1 Thí nghi m Young § 2 S phân b cư ng ñ ánh sáng trong giao thoa v i hai khe § 3 Giao thoa b n m ng § 4 Giao thoa nhi u chùm tia - Giao thoa k Fabry-Perot § 5 M t s giao thoa k khác

Dành cho sinh viên K56 Hóa

1

§1. Thí nghi m Young

Màn ch n th 1 Màn ch n th 2

Màn chi u

Bài gi ng Giao thoa ánh sáng

TS. Hoàng Chí Hi u

2

Hoàng Chí Hi u 4 . cos α = 2a.. S phân b cư ng ñ ánh sáng trong gthoa 2 khe 1.OH = 2a. Bài gi ng Giao thoa ánh sáng TS..±2.±1. cos( ∆ϕ / 2) I = A2 = 4a 2 cos 2 ( ∆ϕ / 2) = 4 I o cos 2 (∆ϕ / 2) a ∆ Bài gi ng Giao thoa ánh sáng TS.±2..§2.. Hoàng Chí Hi u 3 I max = 4 I o khi ∆ϕ = mπ => ∆L = mλ m = 0. 2 ∆ϕ 1 1  = ( m + )π => ∆L =  m + λ I min = 0 khi 2 2 2  m = 0...±1. Bi u th c cư ng ñ ánh sáng giao thoa a ∆ϕ = 2π λ (n2 r2 − n1r1 ) = 2π λ ∆L ∆ϕ a A a H ∆ϕ ∆ A = 2.

1 2 λ+∆λ Dm(λ + ∆λ ) D(m + 1)λ λ = ym +1 = d d => m(λ + ∆λ ) = (m + 1)λ λ ym+ ∆λ = m= λ ∆λ ð ñơn s c Bài gi ng Giao thoa ánh sáng TS. Hoàng Chí Hi u 5 §3. TS.. m = 0..tgθ t sin θ i cos θ t B ñ o pha S θi H Không b ñ o pha R’ nkk<n K d R Theo ñ nh lu t khúc x : sin θ i = n sin θ t  1 sin 2 θ t => ∆L = 2nd   cos θ − cos θ t t  = 2nd cos θ t C c ñ i:     I n θt J = 2d n − sin θ i 1  ∆L − π = 2mπ ⇒ ∆L =  m + λ . 2. 2.. 3. Hoàng Chí Hi u 6 . Giao thoa c a ánh sáng không ñơn s c -2 -1 0 Khi cñ m c a bư c sóng λ+∆λ trùng v i cñ b c m+1 c a λ thì không quan sát ñư c vân giao thoa.1.2. Giao thoa b n m ng Giao thoa b n m ng song song và vân ñ ng ñ nghiêng Hi u quang trình: ∆L = nIJK − IH = 2nIJ − IK sin θ i = 2n d − 2d . 3... m = 0.1. λ 2  2 2 ∆ϕ = 2π C c ti u Bài gi ng Giao thoa ánh sáng ∆L = mλ ..

3.... 2. m = 0.1. sáng ho c t i. m = 0. Hoàng Chí Hi u 7 B n m ng có ñ dày thay ñ i và vân ñ ng ñ dày S ∆L = IJK − KH d ≈ 2n − 2d .1...Vân ñ ng ñ nghiêng: Các tia sáng t ngu n sáng r ng ñ n b n m ng v i cùng m t góc t i s cho cùng m t vân giao thoa (cùng ñ nghiêng) Bài gi ng Giao thoa ánh sáng TS. s cho cùng d ng giao thoa . nh ng ñi m có cùng ñ dày. 3. Vân ñ ng ñ dày: Khi quan sát m t góc xác ñ nh. 2.tgθ t sin θ i cos θ t → ∆L = 2nd cos θ t = 2d n 2 − sin 2 θ i C c ñ i: I R H K J R’ ∆ϕ = C c ti u 2π 1  ∆L − π = 2mπ ⇒ ∆L =  m + λ . Hoàng Chí Hi u 8 . có cùng hi u quang trình. 2 λ  ∆L = mλ .. Bài gi ng Giao thoa ánh sáng TS.

. m = 0.. 2. Hoàng Chí Hi u ..1... Hoàng Chí Hi u 9 b) Vân Newton Vùng trung tâm là vân t i b i vì có s ñ o pha 180o do ph n x C c ti u r + (R − δ ) = R 2 2 2 r ≈ mλR / n ⇔ r 2 + R 2 − 2 Rδ + δ 2 = R 2 ⇔ r 2 ≈ 2 Rδ Bài gi ng Giao thoa ánh sáng C cñ i r≈ (m + 1 2)λR / n 10 TS.1.. 3. 2. 3. 2 2 2   Dùng ñ ñánh giá ñ ph ng c a m t ph ng Bài gi ng Giao thoa ánh sáng TS. C cñ i => d = m λ 2 1 1λ   ∆L =  m − λ → d =  m −  . α m = 0.a) Nêm không khí ∆L = 2nd cos θ t = 2d C c ti u:∆ϕ = 2π λ ∆L = 2d = mπ .

vân sáng b c m c a bư c sóng λ+ ∆λ s ti n t i trùng v i vân sáng b c m+1 c a bư c sóng λ. vân càng xa thì các vòng tròn sáng càng xit l i g n nhau θi ≈θt 11 Bài gi ng Giao thoa ánh sáng Gi i h n phân ly: Hai vân giao thoa ñư c xem là v a ñ phân ly khi ñ r i t ng c ng c a c hai vân tâm c a vân t ng h p b ng 8/π2 ñ r i t ng h p c c ñ i Năng su t phân gi i: ℜ= λ = F * . Hoàng Chí Hi u 12 . năng su t phân gi i c a FabryPerot vào c 106 Vùng ph t do: Khi ∆λ tăng. λ VD:λ=500nm.m ∆λ 2nd ℜ = F *. n.tgθ i 2nd m= ⇔ θi = 0 Khi θt tăng.d=10mm.Giao thoa k Fabry-Perot T m khu ch tán ánh sáng C ut o TK Mãu Fabry-perot TK Kho ng cách gi a các vân sáng: Bán kính vòng tròn sáng: B c giao thoa l n nh t: ð tán s c: ∆θ t = λ 2nd sin θ t λ m ∆θ i ∆θ t D= = = ∆λ ∆λ 2nd sin θ i TS.R=90%. Hoàng Chí Hi u Rv = f . Hi u bư c sóng ∆λ ng v i s trùng v trí c a hai vân sáng trên ñư c g i là vùng ph t do (∆λ)fsr Bài gi ng Giao thoa ánh sáng TS.

Hoàng Chí Hi u 14 . Hoàng Chí Hi u 13 Giao thoa k Mach-Zehnder Bài gi ng Giao thoa ánh sáng TS.§ 5 M t s giao thoa k khác Giao thoa k Michelson Albert Abraham Michelson (1852-1931) δ = 2 ( L1 − L2 ) N= 2 ( L1 − L2 ) Bài gi ng Giao thoa ánh sáng λ TS.

Hoàng Chí Hi u 15 .Giao thoa k Sagnac Bài gi ng Giao thoa ánh sáng TS.