1

01 Lirika (karakteristike) Književni rod

Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost

-

Naziv je dobila prema starogrčkom instrumentu lira (lyra). Povezanost između glazbe i lirike Subjektivnost i osjećajnost Nema opisivanja Kratka i naizgled jednostavna

-

02

Klasificira se prema tematici na: ljubavnu, domoljubnu, refleksivnu, pejzažnu, religioznu, socijalnu i intimnu liriku. Strukturu lirske pjesme sačinjavaju: tema, motivi, jezik, ritmička organizacija (izbor dužine stiha, ritam, rima i sl.). Versifikacija Znanost o stihu Nastala u antičkoj Grčkoj (kvantitativna) Danas poznajemo 3 versifikacijska sustava: Kvantitativna versifikacija: Nastala u antičkoj Grčkoj Temelji se na izmjeni dugih i kratkih slogova poredanih u stope Dugi slog se bilježi znakom “-“ (arza), a kratki slog znakom “U“ (teza) Stope: Trohej: Jamb: Daktil: -U U-UU (arza pa teza) (teza pa arza) (arza pa 2 teze)

-

o
  

 • • • •
• •  • • • •

Spondej: - (dvije arze) Stope su obrasci dugih i kratkih slogova Stope se slažu u stihove i stihovi nose naziv prema broju stopa Stihovi: Heksametar (Ilijada, Odiseja, Eneida) (6 stopa) Pentametar (5 stopa) Elegijski distih (spoj heksametra i pentametra) Alkejska strofa (dobila naziv prema pjesniku Alkeju) Safička strofa (dobila naziv po pjesnikinji Sapfi ) Silabička versifikacija: Temelji se na broju slogova u stihu Stihovi: Osmerac, deseterac, dvanaesterac, ... Akcenatska versifikacija: Zasniva se na broju naglašenih slogova u stihu, pa stihovi ne moraju biti iste 03 Tradicionalni lirski oblici Nastaju u samim začetcima lirike (naslijedili smo ih iz antičke tradicije) Himna: Najsvečanija pjesma Prvobitno upućeno bogovima, a danas nacionalni simbol Ima uzvišen ton i polagani ritam Oda: Svečana pjesma Napisana u slavu neke osobe ili pojave Poznata hrvatska oda: „Rodu o jeziku“

o • • o •

dužine.

o

o
o o o

o o

Elegija: U antici to je bio naziv za svaku pjesmu pisanu elegijskim distihom (heksametar + pentametar), a danas označava pjesmu sjetnog sadržaja koja označava žaljenje za nečim. o Elegije su pisali hrvatski latinisti: Juraj Šišgorić i Ivan Česmički, a u novijoj književnosti Franjo Ciraki.

2
o

Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost
Ditiramb: Prvobitno posvećena bogu Dionizu Zanosna pjesma koja slavi život i prirodu (npr. „Cvrčak“ V. Nazora) Epigram: Kratka lirska forma Obično duhovita i satirična Popularna u vrijeme humanizma Epitaf: Kratka misaona forma Česte teme: čovjekova sudbina, prolaznost i sl. 04 Tematska podjela poezije Pogledati pod pitanje broj 1. Ditiramb (V. Nazor – „Cvrčak“) Pogledati pod pitanje broj 3. Himna (A. Mihanović – „Horvatska domovina“) Pogledati pod pitanje broj 3. Karakteristični stihovi hrvatske književnosti Deseterac: Najstariji stih hrvatske usmene književnosti 10 slogova Lirski deseterac ima cezuru iza 5. sloga (stanku), njime su obično kazivane ljubavne pjesme Epski deseterac ima cezuru iza 4. sloga, njime su obično kazivane epske junačke pjesme Dvanaesterac: 12 slogova Cezura iza 6. sloga

o o o o

o

o
05 06 07

o o

o o o

(Hasanaginica)

o o o o
o

Čest je u renesansnoj lirici kada se obično vezivao u dvostruko rimovane distihe (rimuju se slogovi iza cezure i slogovi na kraju stiha; Judita, M. Marulić) Stih bugarštice: Nema točno određen broj slogova (15-17)

Koristi se u narodnim pjesmama bugaršticama (bugariti - tužno pjevati, tužiti) Ritam je polagan o Poznata je bugarštica „O kraljeviću Marku i bratu mu Andrijašu“; Petar Hektorović u djelu „Ribanje i ribarsko prigovaranje“ (on je to samo zapisao, to je narodna pjesma) 08 Strofe Veće cjeline u koje su povezani stihovi Tercina: 3 stiha Popularizirao ju je Dante Alighieri u svom djelu „Božanstvena komedija“ Katrena: 4 stiha Obično rimovani, a rima može biti različita: Parana: aabb Ukrštena: abab Obgrljena: abba Sonet: Najzahtjevnija lirska forma Talijanska riječ: snonare – zvučati, zvoniti (jer mora ostvariti sklad značenja i zvučanja) Dvije vrste soneta:

o o o

o    o

o o

Šimić Personifikacija – figura u kojoj se stvarima i pojavama daju ljudske osobine. 13 Epika Pripovjedački književni rod Objektivnost i širina pripovijedanja - . „bučna tišina“.basna.. Gradacija – figura stupnjevanja. a u tercine se ne prenosi rima iz katrena već one imaju zasebnu rimu (abba.. Sažetim antitezama obiluju poslovice. ccd. „I. vežite me. 11 Figure konstrukcije One nastaju osobitim rasporedom riječi u rečenici ili stihu. Nazivaju još i sintaktičke figure.„Isus čita novine“ - Asindeton – nastaje nizanjem riječi bez gramatičkog povezivanja npr. a sastoji se od pitanja. o Sonet je popularizirao F. „Nađite me. abba. a ako niže pojmove od jačih prema slabijima nazivamo je antiklimaks. a mnogi je opisuju kao skraćenu poredbu u kojoj se ne kazuje što se sa čime uspoređuje nego se samo iskazuje drugi član poredbe. Rima se ne prenosi iz jednog katrena u drugi (abab. „zimsko ljetovanje“. Pupačić Alegorija – može se shvatiti kao produžena metafora. utvrđeni načini izražavanja koji se mogu izdvojiti i označiti jer odstupaju od uobičajenog načina govora. npr. „Topovi. npr. tj. tj. spalite moje sjećanje. Na oprekama se zasniva čitav jezični sustav jer upravo uzajamnim odnosom suprotstavljanja pojedine riječi dobivaju određena značenja. B. Npr.“ A. Matoš – hrvatski majstor soneta Figure dikcije Figure su stilska sredstva. bombe. abba). tj. vragu svodnici. „Livade su me voljele. cdcd. P. suprotnosti. st. preneseni smisao koji se proteže na cijelo djelo.3   Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost Petrarkin ili talijanski sonet: 2 katrena i 2 tercine.) o 09 A. Šop . - Retoričko pitanje – pitanje koje se ne postavlja da bi se na njega dobio odgovor. Gdje su katreni međusobno povezane rimom (npr. da li bih imao dosta snage u svom glasu kada bi pred tobom branio svoj svijet?“ N. džamije. negacije odgovora i na kraju pravog odgovora na pitanje (početak Hasanaginice). „stara mladost“. G..“ J. sistemi suhi. Vrkljan Oksimoron – posebna vrsta antiteze u kojem se spajaju imenica i pridjev njoj suprotan značenjem. Služe da svojim upitnim oblikom naglase neki osjećajni stav. „Zašto ti je tijelo odjedanput plamen?“ A. Shakespeareov ili elizabetinski sonet: 3 katrena i 1 distih. torpeda. Ona niže pojmove od slabijih ka jačima i tada je nazivamo klimaks. npr. ccd).. npr. mračnjaci tusti. kumiri od mjedi. Na alegoriji se zasniva čitava jedna književna vrsta . Kamov - U našim narodnim pjesmama postoji vrsta antiteze koja se zove slavenska antiteza. odgovora. Petrarca u svom kanconijeru (14. plemići lažni – carski svodnici. Dijelimo ih na: o Figure dikcije o Figure riječi ili tropi o Figure konstrukcije o Figure misli - Asonanca – ponavljanje samoglasnika u stihu ili strofi čime se ostvaruje osobita zvučnost Aliteracija – ponavljanje suglasnika u stihu ili strofi čime se ostvaruju posebni zvučni efekti Anafora – ponavljanjem istih riječi na početku nekoliko uzastopnih stihova Epifora – Ponavljanje istih riječi na kraju nekoliko uzastopnih stihova 10 Figure riječi ili tropi Sve figure riječi nastaju promjenom osnovnog značenja - Metafora – figura prenesenog značenja. „Sit gladnom ne vjeruje“ „Tijesan mi bijaše vijek a velebna bijaše mi duša“ J. G. gg). abba. npr.“ J. efef. Matoš 12 Figure misli - Antiteza – zasniva se na opreci.

4 - Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost Epika opisuje i pripovijeda o događajima i likovima 3 elementa strukture epike: Pripovjedač – sveznajući. Kao rod dijeli se na 3 vrste: tragediju. pučani i seljaci Stil nije uzvišen već dapače ponekad grub. o o 14 Epika se dijeli na: Epiku u stihu (ep. tragični završetak i uzvišeni stil. to su: digresije. pr. Kr. Komedije se mogu podijeliti na: Komedije karaktera – koje ismijavaju neke karakterne mane i nedostatke Komedija intrige – zasnovana na zapletu proizašlom iz nesporazuma - o o o o Komedija situacije – humor gradi na temelju neočekivanih i ne predviđenih situacija u koje se likovi dovode tijekom radnje o Komedija konverzacije – zasniva se na duhovitim razgovorima Komedija dell arte – zasnovana na improvizaciji (srednji vijek) . kada su djelovali dramski pisci Eshil. Hasanaginica). Ove vrste su lirsko-epske jer imaju epsko pripovijedanje. Kovačić) - 15 Drama grč. književni rod. 3.licu. Postoje još jedinstvo mjesta i vremena. a njenim osnivačem smatra se Tespis. …) Lirsko-epske vrste - Balada.. a lirsku osjećajnost. u 1. Zasniva se na nekom sukobu i prikazuje radnju koja traje od početka preko zapleta do vrhunca i preokreta do raspleta. …) Epiku u prozi (roman. iako obično tematizira neki sukob (npr. romanca. a romanca ne završava tragično. 17 Postanak i razvoj komedije Razvila se iz veselih pučkih ophoda Temeljna njena značajka je humor i smiješno Njeni likovi su redovito obični ljudi. st. tj. Razvila se iz obreda bogu Dionizu kada se korovođa odvojio od kora i s njim uspostavio dijalog. „Jama“ I. likove. ponavljanja. i 4. komediju i dramu u užem smislu. Balada i romanca mogu pripadati usmenoj narodnoj književnosti. poema. podijeljena je po ulogama (likovima). st. Likovi Događaji Pripovijedanje može teći kronološkim slijedom ili retrogradno 1.. tragična krivnja. Kr. Balada obično govori o tragičnim događajima i tužnog je tona. epizode. Najznačajniji antički pisac komedija je Plaut:“Škrtac“ („Aulularija“). događaje.licu. Tragediju su unaprijedili i razvili Eshil. Sofoklo i Euripid koji su proširili radnju i dodali više glumaca. Drahma – radnja 3. Romanca – španjolska narodna vrsta (Lorca) Poema – javlja se u baroku („Suze sina razmetnoga“ I. pr. jer su članovi kora bili odjeveni u jareće kože. Tragediju obilježava: tragični junak. novela. Drama je pisana u dijalozima i monolozima. - Širina epskog pripovijedanja traži sredstva usporavanja radnje ili sredstva retardacije. u 3. Naziv je dobila prema grč. riječima „tragos“ . skriveni. autorski. epska pjesma. 16 Postanak i razvoj tragedije Prema tradiciji tragedija je nastala u 6. a poema je uvijek umjetničko djelo. a sadrži i didaskalije. Sofoklo i Euripid.. Gundulić. 2. Zlatno doba tragedije je bilo 5.jarac i „ode“ – pjesma. G. upute glumcima i redatelju. to se zove jedinstvo radnje u drami. namijenjen prikazivanju na pozornici.

Longo. st. do 529. st.. ili 8. glede toga da li je Homer uopće postojao i da li je on tvorac epova Ilijade i Odiseje. biografija (životopis).. - 19 Biblija Na papiru [1] 20 Antička grčka književnost (po razdobljima) Započinje s Homerom otprilike 9. kulturni život u provincijama se slabo razvija pa umjetnici odlaze iz Grčke u Rim. pr. pr. živio je Ezop. Plaut. st. Pod diskurzivne rodove također još spadaju: putopis. Sofoklo. Kr. o o Istraživači se dijele na pluraliste i analitičare. pr. pr. pr. Kr. pr. st. U tom razdoblju razvile su se epika i lirika a osobito monodijska lirika Najvažniji predstavnik epike je Homer Najvažniji predstavnici lirike su: Alkej.5 o - Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost Komedija erudita – učena komedija (srednji vijek) Pisci komedija U renesansi – M. te unitariste: Pluralisti i analitičari vjeruju da su pojedine dijelove tih epova složili različiti pjesnici.). pr. Najpoznatiji je esej (ogled). i 4. Teokrit (tvorac idila). Sapfa i Anakreont U 6. god. Euripid (tragičari) i Aristofan Razvija se i filozofija (Heraklit. otac basne Klasično Traje kroz 5. do 30. Heliodor (pisali su ljubavne romane) 21 Homer i Homersko pitanje - Homersko pitanje odnosi se na dvojbe nastale u 18. Aristotel. Kr. Držić. Apolonije (napisao najveći ep ovog razdoblja: „Zgode Argonauta“) o Rimsko razdoblje Traje od 30. . autobiografija. Shakespeare U klasicizmu – Moliere 18 Diskurzivni rod (književni oblici) U njima se isprepleće znanstveno i umjetničko. Kr. o      o    (Dionizija)  (komediograf)  o        U ovo vrijeme središte kulture je Aleksandrija (aleksandrijska biblioteka izgorjela 47. o o - U eseju se obrađuje različita tematika često iz područja kulture. Središte kulture je Atena (Periklovo doba) U književnosti se najviše razvija drama zbog dramskih natjecanja u vrijeme svetkovina Najveći dramski pisci tog razdoblja su: Eshil.st. st. pr. Kr. Sokrat. st. čiji je osnivač Michel de Montaigne (16. Kr. za vrijeme građanskog rata između Cezara i Ptolomeja) Najvažniji književnici: Kalimah (pisac elegije). W. Razvija se proza (pojava romana) Pisci su: Harifon. Rim osvaja helenističke države. god. memoari (sjećanja) te također i publicističke vrste kao reportaža i feljton. Unitaristi vjeruju da su epovi djelo jednog stvaraoca.god (kad je car Justinijan zatvorio posljednju filozofsku školu u Ateni) Dijeli se na 4 razdoblja: Pretklasično ili Arhajsko Traje do kraja 6. Kr. umjetnosti i znanosti ali te se teme oblikuju na umjetnički način.) Helenističko Traje od početka 3. Traje do 529. Kr.

rodom najvjerojatnije iz Smirne. – 13. - 28 Ovidije: „Metamorfoze“ Na papiru [6] 29 Vergilije: „Eneida“ Na papiru [7] 30 Srednjovjekovni epovi Srednjovjekovna epika na narodnim jezicima nastaje od 9. pr. - Komedija „Škrtac“ govori o starcu Euklionu koji je u svom ognjištu pronašao žaru sa zlatom i sada se muči jer strahuje da mu ga tko ne ukrade. ali susjed ima nećaka koji je već ljubavnik starčeve kćeri. svadbene. Presudnu ulogu često igra rob.) Pripisivalo mu se više od 100 komedija ali autorstvo je potvrđeno za 21. a i na Molierea koji ju je obradio u svojoj komediji „Škrtac“. - 22 Ilijada Na papiru [2] 23 Odiseja Na papiru [3] 24 Sapfa (melika. i 6. Starac ima kćer i pristaje je udati za starog susjeda koji ne traži miraz. mladić je dobio djevojku. safička strofa) Rođena u Erezu na otoku Lezbu Živjela u gradu Mikeni Osnovala školu za djevojke „Thiasos“ - Na eolskim otocima kojima pripada i Lezb u 7. Kr. počasne. Komedija o lončiću) i „Hvalisavi vojnik“ peterca o - 25 To su komedije karaktera. Škrtac je izbezumljen. a stari susjed odrekao se djevojke u korist nećaka. – 700. st. živih dijaloga i sočnog narodnog govora. . st. obrađuju scene iz porodičnog života običnog puka. Kr. plesnih i glazbenih elemenata. Držića prema kojoj je napisao svoju komediju „Skup“. pr. monodijska lirika. Mladić dolazi prositi djevojku i tu nastupa situacija „qui pro quo“ (tko o čemu). a odviše je škrt da bi potrošio i novčić. - Teme su junačke. Kr. vješto vođene intrige. U Plautovim komedijama ima elemenata grube komike. Najpoznatije: „Škrtac“ (Aulularija. a rob svoju slobodu. Komedija ostaje ne dovršena ali naznake su radnje da je zlato vraćeno. prilagođenih ukusu rimske publike. te veća sloboda i obrazovanost žena o Safička strofa: Prevedena na silabičku versifikaciju se ustalila u obliku katrena od 3 jedanaesterca i jednog Bila je vrlo popularna u srednjovjekovnom. Stvaraju se narodni stihovi. glavni junaci pripadaju legendarnoj prošlosti i bitni su za uspostavljanje nacionalnog identiteta. pr. oslobođena antičkih uzora. gozbene i političke tematike Razvoju te kulture pridonijele su uređene gospodarske i društvene prilike. – 184. a povjesničar Herodot smješta ga u razdoblje od 900. god. U pripremama za pir zlato bude ukradeno (ukrao ga je rob koji je htio kupiti svoju slobodu). - Ova komedija je utjecala na M.6 - Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost Po predaji Homer je bio slijep i pjevač. koja se pjevala uz pratnju glazbenog instrumenta Subjektivna lirika ljubavne. latinskom i crkvenom pjesništvu Sofoklo: „Kralj Edip“ Na papiru [4] 26 Euripid: „Elektra“ Na papiru [5] 27 Plaut (Tit Makcije Plaut 254. razvila se tzv.

jer pokazuje stanje jezika i oblik pisma kojim su se u ono vrijeme služili tj. Sadrži 366 pjesama od čega su najvećim djelom soneti (njih 317). poslanika Vinodolskog (ime mu je bilo Pribineža). Dante Alighieri: „Božanstvena komedija“ Na papiru [10] 35 Francesco Petrarca: „Kanconijer“ Rođen 1304. - Rodom iz Firence. Prvi dio je nastao za života gospođe Laure. uz nekoliko kancona. o Kanconijer je podijeljen na 2 djela.jer je to darovnica (kralj je dao zemljište crkvi sv. Predaja ga je pretvorila u idealnog viteza bez mane i straha. a obrađuje fantastične motive i pretkršćanska vjerovanja finskog naroda. oltarna pregrada). godine. Martina Ličkog. st. tj. Tema mu je borba Finaca s Laponcima. a umro 1374. Povijesni spomenik . Povijesni. Tamo se upoznao sa provansalskom trubadurskom lirikom i upoznao svoju inspiraciju Lauru.jer spominje kralja Zvonimira Pravni spomenik . Nadalje stoji kako je crkvu zidao opat Dobrovit s 9 ostalih redovnika u dane kneza Kosmata. . Cid je španjolski nacionalni junak iz borbi protiv maura koji su mu i dali ime „El Cid“ što znači gospodar. o Oba djela su povezana likom Kriemhilde 31 Trubaduri i Minezigneri Na papiru [8] 32 Prvi pisani hrvatski spomenici Na papiru [9] 33 Baščanska ploča 34 Pronađena u Jurandvoru kraj Baške na otoku Krku kao dio crkvenog namještaja (plutej. pravni i jezični spomenik koji se danas čuva u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU). o Roland je nećak Karla Velikog koji pogiba u Pirinejima braneći odstupnicu napadnut od Saracena. „Kalevala“ – finski ep iz 12. o o o „Pjesan o Cidu“ – španjolski ep iz 12.st. balada i madrigala. Drugi dio je nastao nakon njezine smrti.st. Slavu je stekao svojim „Kanconijerom“ iako je napisao i brojna djela na latinskom jeziku („Kanconijer“ je napisan na talijanskom) o   o „Kanconijer“: Intimni lirski dnevnik ljubavi prema udatoj gospođi Lauri u kojem je očita pjesnikova rastrganost između žudnje prema tuđoj ženi i srednjovjekovnih moralnih načela.. a u drugom tema je vezana uz dvor hunskog kralja Atile i propasti burgundskih vladara. sestina. godine. Lucije) Jezični spomenik . „Pjesma o Nibelunzima“ Pjesma obrađuje temu vezanu uz germansko pleme Burgunda od čega prvi dio opisuje podvige ženidbu i smrt Siegfrieda. staroslavenski jezik hrvatske redakcije i prelazak s oble glagoljice na uglatu glagoljicu To je zapis opata Držihe koji svjedoči o darovanju zemljišta crkvi od strane kralja i navodi ostale svjedoke: župana Desimira Krbavskog. st. Dio života proveo u Avignonu.7 - Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost Oni pronose moralna načela viteškog sloja feudalnog svijeta Najstariji je „Beowulf“ – staroengleski spjev iz 8. Nastala oko 1100. - Zatim „Pjesan o Rolandu“ – francuski ep iz 12.

o „Decameron“ – „Knjiga deset dana“: Zbirka od 100 novela uokvirenih s pričom o kugi koje je 1348. pa je Don Quijote visok. o Svaki dan su između sebe birali kralja ili kraljicu koji je određivao temu. ali ga Don Quijote ne sluša. – 1527.8 - Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost Petrarkina poezija izvršila je velik utjecaj na razvoj sveukupne kasnije ljubavne lirike pa bilježimo i pojavu petrarkizma tj. jer je i svaki čovjek pun suprotnosti. borbu s mjehovima vina (misleći da su razbojnici). - Na njegovim putovanjima prati ga štitonoša Sancho Pansa. a umro 1375. izrugivanje ljudskoj gluposti i religioznom licemjerju. ali nije izgubio hrabrost. Ostavio je veliki broj književnih djela i na latinskom i na talijanskom jeziku. 36 Giovanni Boccaccio: „Decameron“ Rodio se 1313. idealizam i materijalizam. pomućenom pameti i dobrim namjerama.) Pjesništvo dubrovačkih petrarkista ostalo je sačuvano u rukopisnom zborniku Nikše Ranjine. - Smatra se utemeljiteljem novele jer je u ovom djelu ta vrsta definitivno uobličena kao kratka priča s malo likova s zanimljivom radnjom i efektnim završetkom. izdužen. Don Quijote je prošao bezbrojne dogodovštine: borbu s vjetrenjačama (misleći da su divovi). građani. Ipak Sancho je vjeran sluga i ne napušta Don Quijotea. Iz svih pustolovina izašao je poražen i pretučen. a ne divovi). Napisao je i još neke drame i pripovijetke kojima se nije proslavio. stjecanje bogatstva. mašta i stvarnost. ni volju da ispravlja nepravdu. jer mu je Don Quijote obećao učiniti ga guvernerom nekog otoka. - 37 Humanizam Na papiru [11] 38 Renesansa Na papiru [12] 39 Miguel de Cervantes: „Don Quijote“ Cervantes na početku svog romana ističe da mu je glavna namjena napisati satiru na viteške romane koji su bili popularni u ono vrijeme i puni besmislica. Roman završava tako što se Don Quijote osvijesti neposredno pred smrt. ludost i razum. bucmast.) i Šiško Menčetić (1457. Podrijetlom iz Firence ali rođen u Parizu i školovan u Napulju. mršav. U Hrvatskoj poznati petrarkisti su bili: Džore Držić i Šiško Menčetić. - Cervantes je Don Quijotea počeo pisati u zatvoru. o Teme su bile vrlo raznolike ali najčešće je to čulna (osjetilna) ljubav. Tako si i portretirani. a Sancho ima brojnu obitelj i brojne materijalne potrebe. Sancho je glas razuma koji pokušava prosvijetliti svoga gospodara (on jasno vidi da su vjetrenjače vjetrenjače. - Osmislio je glavnog junaka kao ishlapjelog starca naoružanog zahrđalim oružjem. plemići i svećenstvo. - . a Sancho malen. 40 William Shakespeare: „Hamlet“ Na papiru [13] 41 Renesansa u hrvatskoj književnosti Na papiru [14] 42 Hrvatski petrarkisti Oni su Džore Držić (1461.. o Kao likovi pojavljuju se svi društveni slojevi: seljaci. a i privlači ga ideja o otoku na kojemu bi bio guverner. – 1501. Obojica predstavljaju ljudsku stvarnost. nastajanje pjesničkih škola oponašatelja Petrarke. Konj mu se zvao Rosinante („Kljusina“). dvije strane iste medalje. godine. štiti slabije u čast svoje dame Dulcine od Tobosa koja je zapravo bila neka nepoznata seljanka. prizemljen. harala Firencom (od nje je umrla Petrarkina Laura) pa su sedam djevojaka i tri mladića odlučili napustiti grad i povući se na osamljeno imanje gdje su se zabavljali pripovijedajući svaki dan svatko po jednu priču. - Don Quijote i Sancho Pansa su nerazdvojni.

– 1567. te starost i mladost. problem hrvatske kulture na narodnom jeziku. Tamo je upoznao talijansku renesansnu komediju. Šiško Menčetić napisao je veći broj pjesama. ali su po uzoru na Petrarcu ljubavne tematike. a drugi prolog Negromanta Dugog Nosa. smrti. ali umjesto toga provodi se s najskupljom rimskom kurtizanom Laurom. o „Planine“ su nastale pod utjecajem talijanskog pisca Jacopa Sanazzara i njegovog romana „Arcadia“. Neko vrijeme je proveo u Sieni (Italija). Latinku i Hrvaticu koje su alegorije kulture i književnosti tih naroda. Inače u zborniku Nikše Ranjine nalaze se i pjesme još nekolicine danas nepoznatih pjesnika. itd. itd. pastorale i tragediju. problem odnarođivanja. sluga Nijemca Uga Tudeška koji je također zaljubljen u Lauru. o Na svom putovanju susreće vile. prikazuju razne faze udvaranja. Krkom do mora s povratkom u Zaton Ninski. Bavio se idejom da pučani trebaju preuzeti vlast u Dubrovniku. o Radnja se zbiva u pokladnoj noći kada starog seljaka Stanca prevari i izruga obijesna dubrovačka mladež uvjeravajući ga da će doći vile i pomladiti ga. U njima je vidljiv i Ovidijev utjecaj. njegova je lirika dublja i iskrenija. o Pomet je detaljno okarakteriziran lik prikazan kao vješt. . o Radnja se temelji na sukobu oca i rastrošnog sina koji je otišao s kapitalom u Italiju da zasnuje posao (trgovinu). a u akrostihu se pojavljuje njegovo ime. tj. U ljubavnu liriku upleće i refleksivne motive o prolaznosti. itd. da se treba znati prilagoditi svakoj situaciji i da čovjek treba ovaj život iskoristiti za uživanje. - o „Planine“: Pisane u prozi i stihovima. 45 Petar Hektorović (1487. Džore i Šiško su prvi pjesnici čiji radovi su nam ostali sačuvani. Pisao je gotovo isključivo dvostruko rimovanim dvanaestercima. četrnaestercima. o „Dundo Maroje“: Komedija sa dva prologa. Džore Držić napisao je manji broj pjesama. jer mnoge priče u „Planinama“ nalikuju na metamorfoze. – 1572.): „Novela od Stanca“ i „Dundo Maroje“ Rođen u Dubrovniku. Otac polazi za njim iz Dubrovnika u Rim da spasi što se može. o Pastir Zoran traži lijek nesretnoj ljubavi. pastire koji mu pripovijedaju priče i pjevaju pjesme. a posvećene su raznim ženama čija imena otkrivamo u akrostihu. 43 Marin Držić (1508. Književno djelo obuhvaća mu komedije. Osim pastirske i ljubavne tematike. a glavni intrigant je Pomet. javljaju se i druge teme: problem opasnosti od Turaka.). Grkinju. o Radnja je puna peripetija i zapleta. Za druga dva Zoranićeva djela „Ljubveni lov“ i „Vilenica“ znamo samo po naslovu. - o „Novela od Stanca“: Pokladna jednočinka u dvanaesteračkim stihovima gdje je Držić suprotstavio svijet grada i svijet sela. 44 Petar Zoranić (1505. – ?): „Planine“ Rođen u Zadru Od njegovog književnog rada ostao je sačuvan samo roman „Planine“.): „Ribanje i ribarsko prigovaranje“ Hvarski vlastela čije je najznačajnije djelo „Ribanje i ribarsko prigovaranje“. Jedan od takvih susreta je onaj u „Perivoju od Slave“ gdje Zoran susreće vile Kaldejku. prikazuju nekakvu preobrazbu ili legendarni postanak nekog lokaliteta. emotivni odnos prema voljenoj i motive njene ljepote. Osim dvostruko rimovanim dvanaestercem. okretan i snalažljiv čovjek koji manipulira svoga gospodara i ostale u svoju korist. pokladne igre. „Ribanje i ribarsko prigovaranje“ određuje se i kao pjesnička poslanica jer je upućena Hektorovićevom prijatelju Jerolimu Bartučeviću i kao ribarska ekloga jer opisuje idiličan ugođaj dalmatinske obale i dokumentarni pjesnički putopis jer opisuje stvarno putovanje od Hvara do Brača i Šolte na koje je pjesnik pošao u pratnji svoja dva kmeta ribara Paskojem i Nikolom. prvi je autorski. Vile su zapravo dubrovačke maškare koje mu zagarave lice čađom i ukradu kozle i sir koje je došao prodati. On je nositelj renesansne filozofije da cilj opravdava sredstva. koristio se i drugačijim stihovima (desetercima. u građanskoj obitelji.9 - Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost Pjesme hrvatskih petrarkista nisu pisane u formi soneta već najčešće u dvostruko rimovanim dvanaestercima. te na tom sukobu gradio komiku. Opisuju putovanje pastira Zorana (Petar Zoranić) po zavičaju preko Velebita do Dinare. Nakon toga je živio u Veneciji gdje je umro i pokopan. To je prvi hrvatski roman. koji u prenesenom značenju iskazuje Držićeve poglede na suvremeno stanje u Dubrovniku.

Fran-Krsto Frankopan i Ivan Belostenec. mnoštvo ukrasnih figura: concetta.): „Život je san“ Španjolski pisac. ali nikad nije stekao sigurnost i nije siguran što je san. te velikog epa „Osman“.-1681. također raskošan jezik i pjesnički stil prenatrpan ukrasima. Napisana je u obliku monološko ispovjednog govorenja u strofama od 6 stihova. „Diana“ i „Armida“. st. Fran-Krsto Frankopan napisao je lirsku zbirku „Gartlic za čas kratiti“. o U Francuskoj „preciozni stil“ (prema Molierovoj komediji „Precioze ili učene žene“). koji pada u drugi plan. poredbi i metafora. Da bi to provjerio kralj ga jednom uspava i dovede na dvor gdje je Sigismund pokazao da je odgojno zanemaren i sklon tiraniji. - Hektorović je u tom djelu zabilježio nekoliko narodnih pjesama (dvije bugarštice i tri počasnice) koje su Nikola i Paskoje pjevali. a teme njegovih drama su moralne i univerzalne. te izražavanje postaje samo sebi svrhom. . kajkavske i štokavske izraze. 47 Pedro Calderon de la Barca (1600. Kasnije ga vojska oslobodi i dovede na prijestolje i Sigismund vlada pravedno jer je u međuvremenu spoznao svoje pogreške.–1638. te ciklus pjesama u narodnom tonu „Dijačke junačke“. kontrasti. Autor je i pastirske igre „Dubravka“. i 17. ali se i detaljno opisuje način ribolova i ribarski alati. metafore i hiperbole su najčešće figure. ali ih nije objavio. o U Italiji se naziva „marinizam“ (prema pjesniku Giambattisti Marinu). te „Zganke“ (zagonetke. Ana-Katarina Frankopan-Zrinska. Osobitost je ovih autora da su u svojim djelima koristili sva tri hrvatska narječja miješajući čakavske. Poema je složena od tri dijela (plača): o Sagrješenje (pokajnikovo sjećanje na grijehe) o o - Spoznanje (spoznaja grijeha. - 46 Barok Na papiru [15] U europskoj književnosti razvilo se nekoliko baroknih podstilova: o U Španjolskoj „kulteranizam“ i „gongorizam“ (prema pjesniku Luisu de Gongori) što je bogat i raskošan pjesnički stil smione metaforike i mitološke simbolike. a najpoznatije su mu: „Zalamejski sudac“ i „Život je san“. - Pisao je drame. a u baroku forma nadvladava po važnosti sadržaj. a napisao je i tipičnu religioznu poemu „Suze sina razmetnoga“. antiteza. U njoj je vidljiv tipično barokni stil. slave se ljepote zavičaja. te o prolaznosti i nestalnosti svega. U vrijeme renesanse forma i sadržaj nastojali su se održati u skladu. a što je java. te puta k spasenju) Skrušenje (pokajanje. o Kralj ga je opet uspavao i vratio u tvrđavu gdje mladić nije siguran što je san. Paradoksi. posljednji od autora zlatnog vijeka španjolske književnosti (kako se naziva 16. a što je java. o sudbini. „Život je san“: o Drama u stihovima. o Govori o kraljeviću Sigismundu kojega je njegov otac zatvorio u nekoj dalekoj tvrđavi jer mu je prorečeno da će Sigismund biti tiranin i upropastiti državu.10 Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost U djelu se osjeti užitak u putovanju i ljubav prema prirodi. života i smrti. 49 Ozaljski književni krug - Činili su ga Petar i Nikola Zrinski. raskošno. 48 Ivan Gundulić (1589.): „Suze sina razmetnoga“ Dubrovački plemić koji je u mladosti pisao pjesme i melodrame. crkvena prikazanja. „Prozerpina“. u Španjolskoj). bogate scenografije. o slobodi. Sačuvane su četiri: „Arijadna“. - Nikola Zrinski napisao je na mađarskom jeziku zbirku „Adrijanskoga mora sirena“ koju je Petar Zrinski preveo na hrvatski. Njegovo kazalište je dvorsko. preobraćenje i povratak Bogu) Motiv je preuzeo iz Biblije. iz evanđelja po Luki. pa ga možemo smatrati i prvim hrvatskim folkloristom. Osobito postaje popularna figura concetta koja se temelji na pronalaženju sličnoga među pojavama koje su naizgled potpuno različite. a time je nedostupan neobrazovanom čitatelju (Gongorin osnovni pjesnički motiv je „prolaznost“). o snazi razuma koji se jedini može suprotstaviti usudu. o Drama postavlja pitanje o ulozi odgoja u ljudskom životu. pitalice i poslovice).

pa ne samo da je Fedra na kraju stradala. Katarina Velika i Friedrich II. Redovito prikazuje sukob između dužnosti i razornih strasti.). pridržavaju se jedinstva radnje. vojsku. Thomas Hobbes. st. Drame piše u stihovima (aleksandrincima) i pridržava se klasicističke poetike.11 Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost Ana-Katarina Frankopan-Zrinska napisala je knjižicu s molitvama „Putni tovaruš“. a Fedra počini samoubojstvo. 50 Klasicizam i prosvjetiteljstvo - Klasicizam je pokret u književnosti i drugim umjetnostima koji traje od prilike od sredine 17. naziva Voltaireov vijek. jer se sve mora odvijati po razumu. kajkavskog i štokavskog narječja. o Pokret je rezultirao „Enciklopedijom“. sociologija. mjesta i vremena u drami. 53 Romantizam Književno razdoblje koje svoj vrhunac ostvaruje od 1800. 50 klasicističkih tragedija. o Suprotstavlja se baroku. o Najznačajnije književne vrste su ep i tragedija (one se pišu u stihovima).-1778. moralistička. a zlo prolazno. o Temelji se na racionalizmu kojega je glavni predstavnik Rene Descartes (1596. oponašaju antičku strogost forme. o Na kraju romana svi nalaze smirenje na imanju koje su kupili.): „Fedra“ Najslavniji predstavnik francuske klasicističke tragedije. te ismijava dogmatizam u svim društvenim institucijama: izruguje plemstvo. jer se ispravnost nagrađuje. „Mikromegas“ i „Candide“. o Glavni junak Candide je mladić odgojen da vjeruje kako živi u najboljem od svih svjetova. književnici se ponovo vraćaju antičkim uzorima. a zaslijepljenost strastima kažnjava. statistika. Po tome je djelo didaktično i moralistično.): „Candide“ Francuski književnik i filozof po kojemu se 18. Tezejeva o supruga.-1830. „prosvijećeni“ apsolutisti Josip II. te niza književnih ostvarenja: ep „Henrijada“. o Razum kao vrijednost stavlja se ispred osjećaja. Baruch de Spinoza. jer poučava da je vrlina trajna. što znači da smisao života nije u traženju filozofskih teorija. Ozaljski književni krug formira se u 12. često biraju teme iz antike. . Glavni joj je urednik Denis Diderot.-1699. ali se mnogo puta grubo sudari sa stvarnošću. Wilhelm Leibnitz). Bira antičke teme i stvara uzvišenim stilom. već u čestitom i odgovornom obavljanju svoga posla.). o Zaljubila se u Tezejeva sina Hipolita. te tako izazvala tragediju. a odgovor na pitanje kako treba živjeti daje posljednja rečenica: „Obrađujmo svoj vrt“. o Proputuje cijeli svijet u pratnji svog učitelja Panglosa u potrazi za svojom ljubljenom Kunigundom. o To je razdoblje opće znanstvenog duha kada nastaju mnoge znanosti (npr. a na njoj su radili brojni prosvjetitelji kao Montesquieu (osnivač ustavne znanosti). „Fedra“: Tragedija u 5 činova. 52 Voltaire (Francois Marie Arouet) (1694. već je sa sobom povukla i Hipolita slušajući služavku Enonu. Crkvu i inkviziciju. Rousseau i d'Alambert. o Glavni teoretičar klasicizma je Nicolas Boilean koji je ustvrdio da književnost mora biti:    o didaktična (poučna). niz filozofskih pripovjedaka i romana među kojima su najvažniji: „Zadig“. st. o „Candide“: Satiričan roman u kojem Voltaire parodira Leibnizovu filozofiju optimizma. a govori o kćeri kretskog kralja Minosa koja je postala 3. 51 Jean Racine (1639.. st. To je građanski pokret koji se oslanja na učenja engleskih empirista (Issac Newton. o Pokret su podupirali i tzv. godine. Prosvjetiteljstvo je opće europski pokret ka učenosti i racionalizmu. …). politička ekonomija. odbacila razum i prepustila se strastima. pa Hipolit pogine. racionalistička. Voltaire (najznačajniji francuski književnik i filozof 18. - Autor brojnih povijesnih spisa. o Iako je Hipolit odbacuje. Ivan Belostenec autor je rječnika „Gazophylacium“ (hrvatsko-latinski rječnik) u kojem se također nalaze riječi čakavskog. a klasicisti prikazuju čovjeka kao moralno biće. John Locke) i racionalista (Rene Descartes. otac ga prokune. Racine je želio prikazati do čega dovodi prepuštanje strastima.-1650. st. do sredine 18. filozofskih djela.

te počini samoubojstvo. o o Njemački romantizam: Započinje pokretom Sturm und Drang koji u prvi plan stavlja osebujnost pojedinca. Engleski romantizam: Razvija se kroz „jezerske pjesnike“ Wordswortha i Coleridgea. Nije imao književnih pretenzija. o Werther je u velikom raskoraku između mašte i ideala. faza: o o - Byrona. Klasicističkom obožavanju razuma romantičari suprotstavljaju osjećajnost. 54 Johann Wolfgang Goethe (1749. te pjesme s temom boraca za slobodu ideja. Najvažniji njemački romantičari su Johann Wolfgang Goethe i Friedrich Schiller. vrlo senzibilan. Ljudevit Gaj: „Horvatov sloga i zjedinjenje“ Povjesničar i pjesnik. te zbilje. o 3. o Glavni lik je mladić. 2. Klasicisti su oponašali vrijedne uzore. a 6. ispovjedni ton i uvjerljivost osjećaja. faza: Nastaje roman „Patnje mladog Werthera“. Budnice su ušle u svagdašnji život građana.-1849. Stvaralaštvo mu se dijeli na tri faze: 1. a važno mjesto u romanu (i uopće romantizmu) ima priroda na čijim opisima se prikazuju društvena stanja junaka. . nego je vjerovao da pjesme moraju sadržavati političku ili društvenu poruku. te jačale nacionalnu svijest i osjećaj sloge i zajedništva. Smatra se također i rodonačelnikom moderne detektivske priče. tragedije u stihu i prozi. razred 02 Pitanja i odgovori.-1832. mističnog i romantičnog ugođaja (18 strofa od 5 stihova. jer su budile vjeru u snagu naroda. - 55 Edgar Allan Poe (1809. a romantičari nude originalnost. Prijateljuje sa Schillerom. Osim toga pisao je i pjesme. - Autor je i prve hrvatske budnice „Horvatov sloga i zjedinjenje“. o  o   Obilježena je odlaskom u Weimar gdje piše lirske pjesme. Okupio ih je u zbirci „Groteskne pripovijesti i arabeske“.12 o o o - Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost On je u opreci prema klasicizmu: Klasicističkoj ideji reda suprotstavlja se romantično načelo nemira i nereda. te pjesnika Georgea Gordona Ruski romantizam: Ostvarivali su pjesnici: Aleksandar Sergejević Puškin i Mihail Jurjevič Ljermontov. 3. polustih zapravo je refren koji uvijek završava riječima „nikad više“). a najčuvenija mu je poema „Gavran“.): „Gavran“ Američki pjesnik i pripovjedač koji je nasljeđujući engleske „gotske“ romane napisao 70ak fantastičnih pripovijesti punih tajanstvenih i jezovitih zbivanja i mistične atmosfere. a po uzoru na nju pisale su se i brojne druge. zaljubljen u djevojku koja se udaje za drugoga. - „Patnje mladog Werthera“: o To je epistolarni roman čime postiže intiman odnos s čitateljima. i 4. Hrvatski narodni preporod). faza:  Nakon Schillerove smrti piše autobiografsku prozu i dovršava životno djelo: dramsku pjesmu „Faust“. vođa ilirskog pokreta. istraživanje narodne predaje i folklora o ljubav prema mističnom i fantastičnom o politički angažman romantičara u stvaranju nacionalnih jezika i država (npr.): „Patnje mladog Werthera“ Bio je na čelu pokreta Sturm und Drang. Glavne značajke romantizma su: o zanimanje za srednjovjekovlje. pripadnih građanskog sloja. te roman „Naukovanje Wilhelma Meistera“.

„Zagrebulje“).-1851. „Glasi iz Dubrave žeravinske“ i „Gusle i tambura“. jer u njemu stari svećenik ispraća četu i drži im propovijed o vjeri i domoljublju.-1881. i tih 20 godina naziva se „Šenoino doba“ ili protorealizam. pjevanje). stvarajući sliku o sebi kao okrutnom i nepopustljivom vladaru.) u Zadru. o Pjevanje „Kob“ najkraće je i govori o prolaznosti svake tiranije. U vrijeme ilirskog pokreta oduševio se tim idejama pa ponovo uči i piše na hrvatskom jeziku. itd. Piše pjesme i povjestice (npr. Pjesnik i političar. U karijeri dospio do čina generala. Tako je svoje povijesne romane pisao i kao poučna dijela o nacionalnoj prošlosti. Pjesme su pisane u formi krakovjaka koju čine dva katrena stihova šesterca. književnik i publicist koji je svojim stvaralaštvom i publicističkim radom obilježio razdoblje od 1860. Nočnik. a bio je i glavni urednik časopisa „Zora dalmatinska“ (1844. za koji je i napisao čuvenu budnicu „Zora puca“. da se mora temeljiti na domaćim temama. „Seljačka buna“. a deseterci u smirenijem pripovjedanju). Najvažnija književna ostvarenja: Najbolja dopuna Gundulićeva „Osmana“ (14. Stari savjetnik Durak tvrdi da to nije pametno.-1890. te da mora privući čitalačku publiku.-1872. „Diogeneš“. je kanconijer ljubavne lirike u četiri dijela. Harač. Gotovo zaboravio materinji jezik. o No. pjesnik nije doslovno obrađivao tu građu. Osim toga napisao je i odu hrvatskom jeziku „Rodu o jeziku“. . Pisao je domoljubnu i ljubavnu liriku. To je pjevanje moralno središte epa. 05 Petar Preradović (1818. povijesne romane: „Zlatarevo zlato“. Prvi ban pučanin.): „Đulabije“ Pravim imenom Jakob Frass je Slovenac koji se zanio ilirskim pokretom i došao u Hrvatsku. o Izmjenjuju se osmerci i deseterci (osmerci u dinamičnim prikazima akcije. 06 August Šenoa (1838. Smrt Smail-age Čengića o o - „Smrt Smail-age Čengića“: o Ep nastao 1846. brojne pripovijetke „Prijan Lovro“. 03 Ivan Mažuranić (1814. o Durakov sin Novica bježi u Cetinje k Crnogorcima i zajedno s njima u pjevanju „Četa“ vraća se Smail-agi da se osveti. objavljuje programski članak „Naša književnost“ gdje iznosi svoje misli o književnosti za koju vjeruje da mora osnažiti nacionalni život. o Radnja je smještena u Crnu Goru gdje Smail-aga muči zarobljenike.13 - Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost Obično su se uglazbljivale.) (značenje u hrvatskoj književnosti) - Hrvatski domoljub. o Sastoji se od 5 pjevanja: Agovanje.. ali i umećući u njih romantične likove i zaplete privukao je brojne čitatelje koju su do tada gutali njemačke herc romane. „Prosjak Luka“. 04 Stanko Vraz (1810. jer bi se Crnogorci mogli pobuniti. i 15. - Pisao je domoljubnu i ljubavnu liriku u zbirkama: „Narodne pjesme ilirske“. U svojim pripovijetkama ostvario je put k realizmu u našoj književnosti. Zbirka „Đulabije“ iz 1840. jer je pokrenuo prvi hrvatski časopis „Kolo“ (1840. „Đulabije“. te se brzo i lako širile osvajajući svojim jednostavnim melodijama („Još Hrvatska ni propala“  stih iz Gajeve budnice). Četa. a čuvena je i njegova rodoljubna pjesma „Putnik“. - 1865. Smatramo ga utemeljiteljem hrvatske književne kritike.) (domoljubna lirika) - Odgojen u austrijskim vojnim školama. o Pjevanje „Harač“ najduže je i opisuje prikupljanje harača od siromašne raje kada upada četa i ubija Smail-agu.): „Smrt Smail-age Čengića“ Rođen u Novom Vinodolskom. već ju je u umjetničke svrhe izmjenio. Uz to uređivao je i pisao za književni časopis „Vijenac“. jer je uzimao teme iz suvremenog života i likove koje je ponekad i osobno poznavao. o ubojstvu turskog plemića. „Propast Venecije“). Kob. te niz članaka i feljtona (npr. na temelju jednog stvarnog događaja. pa Smail-aga ubija i njega. Posvećene su Ljubici Cantildi i u njima Vraz spaja dva osnovna motiva: ljubav prema dragoj i ljubav prema domovini. „Čuvaj se senjske ruke“.-1881.).

a ostali romani su mu: „Sentimentalni odgoj“. Realistički pripovjedač najčešće je objektivan. Antuna“. te bezobzirnost prema moralnim vrednotama. boležljiv i osjetljiv. Ali najviše dijela spada u studije iz društvenog života.): „Otac Goriot“ Balzac je u Parizu pokušao ostvariti brzu književnu karijeru i društveni uspjeh. - U 20ak godina stvorio je oko 90 romana. objedinjuje svoja djela u ciklus pod naslovom „Ljudska komedija“ (parafraza Danteovoj „Božanstvenoj komediji“). o Glavni motiv likova je novac. uspon na društvenoj ljestvici. itd. - Predmetom književnosti postaje sva širina građanske svakodnevice i detaljni uvid u psihički život čovjekov. Realisti su opisivali pokretačku snage koje vladaju društvenim životom: novac. Nastoji u svom radu postići krajnju objektivnost i analitičnost. u svijetu kojeg najbolje poznaju. kriminalac Vantin. ekonomska zavist. pa maštanje zamjenjuju istraživanjem. konvencije. iskazan u 3. pa se ta motivacija naziva socijalno-psihološka. itd. „Salambo“. kćerke provincijskoga zemljoradnika koja se udala za skromnog i neambicioznog liječnika Charlesa. te stvorio galeriju od približno 2000 književnih likova. . Građu za svoja dijela nalaze u svojoj sredini. Zamislio je podijeliti ciklus na „studije iz društvenog života“.-1850. - „Madame Bovary“: o Ideju je dobio iz novina koje su objavile priču o samoubojstvu zbog financijskog kraha supruge nekog liječnika. Veliki stilist. do aristokratskih salona baruna de Nucingena i grofa de Resanda za koje su bile udane Goriotove kćeri Delphine i Anastasie. o Tako je prikazao život i psihu Emme Bovary. 07 Realizam (karakteristike) Pravac u europskoj književnosti koji obuhvaća razdoblje od oko 1830. „Iskušenje sv. Ipak. Motivacija likova proizlazi iz njihovog karaktera i skupa socijalnih okolnosti u kojima djeluju. a njegov književno-kritički i publicistički rad usmjeren je ka podizanju kvalitete naše književnosti. a događaji su povezani uzročno posljedičnim odnosima. ali je nagomilao dugove koje će otplaćivati neumornim književnim radom.14 Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost Sadržaj pripovjedaka često obrađuje društvena pitanja. Realisti žele prikazati stvari onakvima kakve jesu. „analitičke studije“ i „filozofske studije“. 1842.-1870. 08 Honore de Balzac (1799. društveni uspjeh. Najčišći izraz realizam je našao u romanu i pripovijetci. o Djelo je tipično za patetiku realizma. a stvoren je i društveni roman. pa kćeri zanemaruju i napuštaju oca koji im je sve pružio ne sačuvavši ništa za sebe o Mladi Rastignac djelomično prihvaća takve putove i načine da se i sam probije u društvu. 45 drama i niz pripovijesti. o Opisi interijera i eksterijera su brojni i detaljni. „Jednostavno srce“. licu. odviše je osjećajan i moralan da bi prihvatio kriminalni put koji mu nudi još jedan važan lik ovog romana.-1880. Psihološka analiza širi se za psihologiju društva i sredine. Sva Šenoina književna djela nose istinski nacionalni i domoljubni karakter. brusio je svaku riječ i rečenicu. jer se interes kreće društvenim pitanjima. Fabula slijedi kronološki red zbivanja. Tu je dao zaokruženu sliku francuskog društva. od sirotinjskog pansiona gospođe Vanquer u kojem živi osiromašeni tvorničar Goriot i siromašni mladi plemić iz provincije Eugen de Rastignac. o Opisuje razne društvene slojeve. 09 Gustave Flaubert (1821. pa je te studije podijelio na: o prizore iz privatnog života o prizore iz provincijskog života o prizore iz pariškog života o prizore iz političkog života o prizore iz vojničkog života o prizore iz seoskog života - Najčitaniji njegov roman pripada prizorima iz pariškog života i nosi naziv „Otac Goriot“. To je vrijeme kada je građanska klasa ostvarila svoja prava i formalno potvrdila svoju vlast. Najpoznatije mu je djelo „Madame Bovary“.): „Madame Bovary“ Francuski pripovjedač i romanopisac.

o Prema imenu glavnog lika nastao je pojam „bovarizam“ što označuje raskorak između mašte i stvarnosti.15 o Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost Emma je svoj život zamišljala mnogo raskošnijim i uzbudljivijim nego što je to mogla ponuditi francuska provincija u 19. st. faze ruskog realizma (poetski realizam) Autor romana: „Očevi i djeca“. a kada dugovi i kamate pristignu na naplatu arsenom počini samoubojstvo. Rudolfo). - U tim pripovijetkama nema mnogo fabule i zbivanja. tople kabanice.-1881. 40-ih godina 19.-1883. Turgenjev je imao veliki utjecaj na hrvatske realiste. „Plemićko gnijezdo“. nikome potrebnog čovjeka kojemu je najveće životno postignuće bila nabavka nove. Akakije traži pravdu kod „visoke“ ličnosti. Likovi seljaka i kmetova prikazani su s mnogo humanog razumijevanja što je u ono vrijeme bio neobičan pogled na taj društveni sloj (Turgenjev je imao problema u privatnom životu. „Mrtve duše“.. a istražitelj Porfinije Petrovič steže obruč oko njega. jer je ona društveni parazit. - Gogolj je autor nekoliko zbirki pripovjedaka: „Večeri na Mojuru kraj Dikanjke“. „Poniženi i uvrijeđeni“. „Ruđin“. „Idiot“. 11 Ivan Sergejević Turgenjev (1818. ali nije dovoljno bezobziran da podnese teret krivice i savjest. pa je Akakije prisiljen povampiriti se da bi tek s onu stranu groba došao do pravde. . U to vrijeme književnost je bila u Rusiji jedino mjesto gdje su se mogla pretresati društvena pitanja. jer je oslobađao i pomagao svoje kmetove).): „Lovčevi zapisi“ Predstavnik 2. o Obiteljske i društvene okolnosti pokreću Rodiona:  Prima pismo od sestre u kojem ga obavještava da će se udati za imućna čovjeka samo zato da bratu omogući studij. 10 Nikolaj Vasiljević Gogolj (1809.  Upoznaje obitelj Marmeladovih. tj. romana: „Taran Buljba“. majku na psihičkom rubu i Sonju koja se prostituira da prehrani mlađu braću i sestre. o Radio ubojstvo izvrši. - Njegovi najvažniji romani: „Bijedni ljudi“. koji je osmislio teoriju o tome kako ubojstvo počinjeno s namjerom da se ostvare vrijedni i plemeniti ciljevi nije zločin. st. fazu ruskog realizma koju upravo zbog njegovih djela nazivamo „grotesknom“ (groteskni realizam).-1852. i poriv da se zamišljamo vrjednijim nego što jesmo.): „Zločin i kazna“ S Dostojevskim ruski realizam sazrijeva do faze koju nazivamo „psihološki realizam“. „Braća Karamazovi“. o On vjeruje da je dovoljno snažna ličnost koja bi tu teoriju mogla provesti u djelo. „Zločin i kazna“: o Roman je smješten u Petrograd i u vremenski okvir od 9 dana. Danima se muči u psihičkoj krizi. o „Kabanica“: Pripovijetka kabanica pripada zbirci „Petrogradske pripovijetke“ i u njoj prikazuje smiješno-tužnu sliku petrogradskog činovnika Akakija Akakijevića. već je naglasak na opisu portreta i pejzaža. „Petrogradske pripovijetke“. 12 Fjodor Mihajlovič Dostojevski (1821. te mišljenje da nam pripada više nego smo zaslužili. upoznaje njihove probleme i približava nam ljepotu prirode. o Romantična rješenja traži u izvanbračnim vezama (Leon.): „Kabanica“ Gogolj je začetnik realizma u ruskoj književnosti koji se započinje razvijati u vrijeme vladavine cara Nikolaja I. na Sonjin nagovor priznaje ubojstvo i zajedno s njom odlazi u Sibir gdje doživljava katarzu i kršćansko prosvjetljenje. i skromna zarada njena muža. „Mirgorod“. susreće se s ljudima. oca alkoholičara. o Glavni lik je siromašni Rodion Romanović Raskoljnikov. o Na kraju. Poetski realizam dobio je svoj naziv upravo po njegovim lirskim opisima u kojima je naglašena upotreba epiteta i koji ostavlja dojam pjesme u prozi. a njenim novcem može se mnogima pomoći. Gogolj prikazuje stanje ruskog društva grotesknim slikama što izazivaju „smijeh kroz suze“. o Charlesu rađa dijete koje zanemaruje. „Zločin i kazna“. a osim toga se i zadužuje da bi se okružila luksuznim ozračjem. o Kad mu kabanicu isti dan ukradu. „Zapisi iz mrtvog doma“. ali u Rusiji za male ljude pravde nema. zbirke pripovjedaka: “Lovčevi zapisi“. Pripovjedač obilazi rusku provinciju kao lovac. Gogolj otvara 1. komedije: „Revizor“. o Sve to utječe na Rodiona i on isplanira ubojstvo stare lihvarice Aljone Ivanove. Osamljenog i siromašnog.

16 Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost o Roman obrađuje brojan moralna.-1902. a junaci takvih djela često su degenerirane osobe opterećene nasljednim teškoćama ili zarobljenici svojih nagona. a čovjeka promatrati podčinjena fizičkim i kemijskim zakonitostima. romanopisac… Poznat i po travestiji Mažuraničeva djela: „Smrt Smail-age Čengića“. što je tipično za Dostojevskog. o Glavni junak Ivica Kičmanović prolazi sličan životni put kao i sam autor.-1910. suprotstavlja se društvenim konvencijama. 14 Naturalizam i Emile Zola (1840. o Središnji lik romana. Završio studij prava. o Osim toga je dao i duboku psihološku analizu glavne junakinje. Takvo stanje. Bio je feljtonist. Polazi od pozitivističkih znanstvenih zasada. o Društvo joj to ne oprašta već je odbacuje i izolira kod Vronskog i dalje prihvaćaju. Ana. a osobito problem braka i obitelji. Brak Stive i Doli je prosječno neuspješan. Uzdržavao brojnu obitelj i živio prilično siromašno. a zatim obitelj Karenjinih koju čine Aleksej i Ana. „Germinal“ Građu za svoja djela naturalisti nalaze u svakodnevnom životu. te razvoj ljubavi između Levina i Kiti. a brak Levina i Kiti ima mogućnost da uspije jer se razvija na zdravim temeljima. „Rat i mir“ (roman o Napoleonovom osvajanju Rusije). o Tolstoj je dao vrlo bogatu fresku ruskog društva. o Anin brak s Karenjininom je hladan. 15 Hrvatski realizam Na papiru [16] 16 Ante Kovačić (1854.) Razvija se iz realizma. Bio vatreni pristaša stranke prava. te trenutak u kojem ga promatramo. 13 Lav Nikolajevič Tolstoj (1828. pripovijeda Ivičino djetinjstvo i prikazuje slike sela u svijetlim i vedrim bojama. Naturalizam se služi estetikom ružnoće i u njemu je opisano ono što do tada nije nalazilo mjesta u književnosti. ali po mjeri onodobnog društva. te ulizice i poluinteligente i narođene seljake poput kumordinara Žorža. o Tolstoj paralelno prikazuje obitelj Oblonskih koju čine Stive i Doli. o Nakon dolaska u grad upoznaje mecenu (karikiranog Strossmayera). siromaštvo i zaostalost. napušta muža i ostvaruje izvanbračnu vezu s Vronskim. „Mladost“ (ova tri romana čine trilogiju o moralnom i psihičkom razvoju mladog ruskog plemića). njihovih konvencija i običaja osudivši moralno licemjerje većine. medicinskim i novinskim člancima. „Ana Karenjina“. iako ukazuje i na društvene probleme (pojava zelenaštva.): „U registraturi“ Rođen u Oplazniku pokraj Sutle. (vjera da se može otkriti sve što se poželi) Temelji se na teoretskim postavkama Hippolytea Tainea. Emile Zola (1840. roman u 4 dijela prikazuje isprepletene sudbine nekoliko brakova.) o Najvažniji predstavnik naturalizma o Napisao teoretsko djelo „Eksperimentalni roman“ i članak „Naturalizam“ u kojem zastupa teoriju da pisac mora promatrati život poput znanstvenika. Prelazi u grad na školovanje. o Ana Karenjina. rasa. - „Ana Karenjina“: o Roman „Ana Karenjina“ analizira rusko visoko društvo.-1889. - - „U registraturi“: o Poluautobiografski roman. društvena sredina kojom je okružen (milje). „Smrt babe Čengičkinje“. te zavist). čovjek u svom najvulgarnijem i najodvratnijem očitovanju. o Prvi dio romana ispripovijedan je u 1. licu. filozofska i religiozna pitanja.-1902. Traje od 1880.): „Ana Karenjina“ Autor romana: „Djetinjstvo“. da čovjeka određuje njegovo biološko nasljeđe. „Dječaštvo“. o Romani: „Therese Raquin“. tj. iz seoske sredine prelazi u grad na školovanje gdje se nikada do kraja nije uspio ukorijeniti. st. Naturalisti žele u književnosti preuzeti eksperimentalne metode prirodnih znanosti. a svijest glavnog junaka prikazana je tehnikom unutrašnjeg monologa što je tehnika koja je usmjerila europsku književnost 20. . te grižnja svijesti zbog sina kojeg je napustila razaraju Anu (postaje nerealno ljubomorna na Vronskog) i na kraju se baca pod vlak. do otprilike 1900.

a grad je prikazan tamnijim bojama.): „Pod starim krovovima“ Pripovjedač i romanopisac. vidovitošću i astralnim (zvjezdanim) vizijama izdigao iznad dotadašnjeg hrvatskog pjesništva. svoju zlu kob. Postao je pjesnik čovjekova usuda i položaja u svemiru sa snažnim osjećajem za gaženo čovječanstvo. „Iz varmeđinskih dana“ o o - „Pod starim krovovima“: o Njegovo literarno najkvalitetnije ostvarenje u kojem s mnogo nostalgije govori o zagorskoj plemenitaškoj sredini. a Valpurga je na kraju bila prisiljena prositi. pomalo karikiran lik siromašnog plemića koji je prisiljen prihvatiti bijednu državnu službu da bi preživio. o Najizrazitiji likovi ove zbirke su: Ilusstrissimus Batorych. „Pod Nehajem“. „Za materinsku riječ“. … - „Posljednji Stipančići“: o Roman pripada Senjskom tematskom krugu. Gjalskog očituje se utjecaj Turgenjevljevog poetskog realizma. te kćeri Lucije koju emotivno zanemaruje. „Osvit“ Pripovijetke: „Pod starim krovovima“.17 Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost o Tu susreće i Lauru. krutog i umišljenog čovjeka koji se želi nametnuti sredini. o Kovačić sve gleda pesimistički. pa svoju tiraniju usmjerava na obitelj: suprugu Valpurgu. jer i sam u sebi osjeća iskorijenjenost iz jedne sredine. o Svo bogatstvo obitelji rasulo se na školovanje i kartaške dugove sina Jurja koji školu nikad nije završio. Djela su mu: Romani: „U noći“. o „Izabrane pjesme“ „Trzaji“ „Pjesme“ – objavljena posthumno On se lirskim nadahnućem. ali nema za to sposobnosti. 17 Vjencislav Novak (1859. npr. i promijenio ime u mađarsko. pa ga odgaja pogrešno u uvjerenju da je bolji od drugih. te preporodnih previranja u kojima se glava obitelji Ante Stipančić ponaša oportunistički. U stilu K.): „Mojsije“ Rođen u Senju. o Fabula nije ispripovijedana kronološki. bio je i glazbenik i muzikolog. Š. o Roman je zamišljena kao dnevnik glavnog junaka. Potječe iz ugledne plemenitaške zagorske obitelji. Prvenstveno je refleksivni pjesnik. u pripovijetkama „Iz velegradskog podzemlja“. a neukorijenjenost u drugu. romani: „Pavao Šegota“. Najizrazitiji pjesnik razdoblja realizma. ali želi nacionalno ući u problematiku suvremenog društvenog i političkog života. već je nakon očeve smrti zanemario majku i sestru. a pripovijeda ga upravo personificirani taj spis u samoj registraturi gdje na kraju glavni junak tragično skončava u požaru što ga je sam izazvao. feljtonist i kritičar. „Tito Dorčić“. Prvi je uveo gradski proletarijat u našu književnost. o Obitelj je promatrana u svom razvoju i postupnom padu preko oca Ante.-1935. i Perillustris Cintek. Laurina i mecenina prošlost. Ostavio je veliki broj pripovjedaka i romana. o Prikazuje propadanje patricijske obitelji Stipančić na bogato oslikanoj društvenoj pozadini propadanja samoga grada Senja kao luke. . ne vjeruje da prosvjeta pomaže seljaku.): „Posljednji Stipančići“ Osim što je bio književnik. pripovjedač se mijenja. Proze su mu protkane bogatim lirskim opisima. o o o Autor zbirki: „Bugarkinje“ s domoljubnim motivima (bugarenje nad sudbinom hrvatskog naroda) te socijalnim motivima – otpor tiraniji i divljenje radniku. „Bijedne priče“. slijepo se držeći tradicije.-1905. „Nezasitnost i bijeda“. a u romanu postoje i romantični dijelovi. sina Jurja u kojem Ante vidi svoju budućnost.-1908. jer je ekonomsku važnost dobila Rijeka. „Posljednji Stipančići“. 19 Silvije Strahimir Kranjčević (1865. poniznu i samozatajnu koja nikad ne propituje njegove odluke. vlasnik dvorca Brezovice u kojem ne dopušta nikakve promjene. o On je emotivno povezan s tom tradicijom. 18 Ksaver Šandor Gjalski (1854. o Lucija koja se jedina suprotstavljala očevoj tiraniji umrla je napuštena i prevarena ne ostvarivši ljubav za kojom je čeznula. „Na rođenoj grudi“. npr. načinu života i običajima koji propadaju pod utjecajem novih vremena.

- Poznat je kao pjesnik „spleena“. Pariške slike. „Među svjetlom i tminom“. Najznačajnija njegova djela su drame: „Galeb“. . Pripovijetke: „Priče djeda Nike“. Smrt.-1906. rastače njegovu volju. o Mojsije se trudi duhovno uzdići svoj narod. Teme su mu uglavnom vezane za život slavonskog sela i život u patrijarhalnoj obitelji. pisao vezanim stihom. lijepa i poželjna ali nesvjesna svoje vrijednosti. kad npr. tj. ali narod to ne prihvaća. 23 Anton Pavlovič Čehov (1860. ljubavi i grijeha. tjeskobe modernog čovjeka i njegovih mučnih depresivnih stanja. pravdi i slobodi. o Čitava zbirka temelji se na sukobu dobra i zla. koji je završio razdoblje realizma i započeo novu epohu u razvoju ruske književnosti. U svojoj poeziji se kreće i u onim područjima koja su do tada bila zabranjena. žena ciganova zarazila je Tenu boginjama. Cvjetovi zla. miris). Vino. 20 Josip Kozarac (1858. „Tena“. o Sam naslov simbolizira temeljnu dvojnost cvjetova kao ideala lijepog i zla. Odaje se nesređenom boemskom životu i senzualnim užitcima. - „Tena“: o Pripovijest religiozne tematike koja prikazuje propadanje slavonskog sela. te opjevavao temeljna ljudska pitanja o životu. a ne donosi napredak. nakon toga ljubavnica je zakupnika koji je došao u selo. a mirise vidimo. Opisivao je scene s pariških ulica. smislu čovjeka i prirode. Ostvarena je kao dijalog između Mojsija i Jahve i u njoj se 3 puta ponavlja Jahvino upozorenje: „mrijeti ti ćeš kada počneš sam u ideale svoje sumnjati…“. Poštovao je kult forme. o Tena je alegorija Slavonije. tj. već se zadovoljava prizemnim i materijalnim (zlatno tele). U dramama je naglašeno ozračje u kojem se taj život odvija. neskladu ideala i zbilje. U pjesme unosi svijet osjetilnih užitaka (okus. Njegove drame nazivamo lirskim teatrom jer ne poštuju klasičnu dramsku strukturu. Umjesto seoskog mladića izabrala je češkog vojnika. pa se olako prepušta tuđim utjecajima. smrti. Prikazuje dramu genija razapetog između ljubavi prema svom narodu i ljubavi prema Bogu. ova zbirka je izvršila ogroman utjecaj. te duge vječite tišine. On prikazuje kako život postupno dehumanizira čovjeka. - 21 Modernizam Na papiru [17] 22 Charles Boudlaire: „Cvjetovi zla“ Pjesnik kojeg nazivamo pjesničkim raskrižjem i jednim od začetnika simbolizma. o U razvoju europskog pjesništva. Pripovjedač i romanopisac. o „Cvjetovi zla“: Izdana 1857. „Ujak Vanja“. Teži za ljepotom. a postavljane su u Moskovskom Umjetničkom Kazalištu (redatelj Stanislavski. scene smrti i fizičkog raspadanja ali i idealizirao svoju potragu za ljepotom i skladom. a suočava se s ljudskom bijedom. jer je potrebno ostvariti taj lirski ugođaj na sceni. boje čujemo. Boga i sotone. ne temelje se na kakvom konkretnom sukobu već prikazuju likove ispunjene neodređenim maštanjima o boljoj budućnosti i težnjama koje se nikad neće ostvariti. Pobuna. propadanje seljačkih zadruga i početke prodiranja stranog kapitala koji do kraja iscrpljuje sirovinu – šumu. i odmah dospjela na sud zbog nemorala. o Poema ima dramsku kompoziciju. o Sadrži oko 200 pjesama. o ljubavi. koji je danas po njima upravo najpoznatiji). ljepote i ružnoće. jer ideale ne može pojmiti. pa je vrlo teško te drame postaviti na pozornicu i glumiti. mučnine stvarnosti života iz kojeg izrastaju. vrlo melodioznim. o Tena je poružnjela – na kraju je ostala na svom imanju koje je otkupio češki vojnik.): „Tena“ Rodom iz Vinkovaca. dapače moralno propadanje sela. nudi mu ideale pravde i slobode.): „Tri sestre“ Ruski pripovjedač i dramatičar.18 Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost Služio se biblijskom i antičkom simbolikom. U pjesništvo je uveo pojam sinestezije (miješanje osjeta). već. prezirana ili neistražena. Čehovljeve drame publika je teško prihvatila. u nju se zaljubio i cigan Đorđe. „Oprana“. „Tri sestre“ i „Višnjik“.-1904. nagonima i smrću. čistoćom i idealom. Romani: „Mrtvi kapital“. često u formi soneta. podijeljena na 6 ciklusa: Spleen i ideal. - „Mojsije“: o Poema koja nosi biblijski motiv.

o Radnja traje nekoliko godina i prikazuje život obitelji Prozorovih. naglašavali pojedinca. Te su stilove i pravce uspjeli prenijeti i u našu književnost. simbolizam. već se oženio prostom i glupom ženom. o 1898. o Nora je krivotvorila mjenicu da bi mužu osigurala liječenje. Krajnji cilj i smisao pjesništva Matoš vidi u postizanju jedne više „Ljepote“ kao jedine i stvarne vrijednosti. o Brat Andrej maštao je o znanstvenoj karijeri. ljubavnih pjesama. još puna ideala i zanosa. tj. o Zaplet čini sukob ličnosti Nore i Helmera po pitanju odgovornosti i povjerenja.“ ili „Gnijezdo bez sokola“. U Beču i Pragu studenti su se organizirali oko svojih časopisa. te sinesteziju. „Divlja patka“. a ne na njene osjećaje. nastavnica. tražili slobodu umjetničkog stvaralaštva. Nikola Polić i mnogi drugi. ali su s ocem generalom. tj. realistima i naturalistima. traži ljubav. „Nora“ ili „Lutkina kuća“: o Čvrsto strukturirana obiteljska drama s aktualnom društvenom temom položaja žene u braku i obitelji.19 - Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost „Tri sestre“: o Drama u 4 čina.): „Nora“ ili „Lutkina kuća“ Norveški dramatičar. U njegovom stvaralačkom radu razlikujemo 3 faze: Romantična – drama u stihovima. željna braka. psihu. Središnja okolosnot hrvatske moderne je Antun Gustav Matoš oko kojeg su se okupljali pjesnici Vladimir Vidrić. a urednik mu je Milivoj Dežmaj Ivanov. u Beču izlazi časopis „Mladost“. 25 Hrvatska književnost moderne Moderna u hrvatskoj književnosti započinje 1895. zato ovo razdoblje i nosi naslov hrvatska moderna (impresionizam. a kasnije i ravnateljica u školi. individuu. paljenjem mađarske zastave ili 1891. osjećajnost i senzibilnost). ali ga ne pronalazi i konačno se odlučuje na udaju za nevoljenog čovjeka. Irina: najmlađa.-1906. Raspon motiva proteže se u njegovu pjesništvu od izrazito intimnih. kad je objavljena prva moderna novela „Misao na vječnost“ Janka Leskovara. Toj fazi pripada i „Nora“. 26 Antun Gustav Matoš (poezija) Matošev pjesnički opus nastao je na podlozi njegova poznavanja francuske simbolističke lirike. Moderna je i vrijeme kada se ponovo budi interes za dijalektalnu književnost. pa ga Nora napušta što je skandaliziralo onovremenu publiku. zbog njegove službe prešli u provinciju i sada nakon njegove smrti sanjaju da se vrate u Moskvu. o Oni su Moskovljani. Maša: nesretno udana za gimnazijskog profesora. To razdoblje traje do 1914. kao npr. a zanemaruju se društvena i gospodarska pitanja. o 1897. 1. 24 Henrik Ibsen (1828. larpurlartizam. pa sve do domoljubno socijalne lirike kao npr. 3. Studenti koji su zapalili zastavu morali su otići na strana sveučilišta u Beč i Prag i tamo su se upoznali s europskom modernom književnošću. Ljubo Vinzner. ljubavi i vlastite djece. muzikalnost stiha i strofe. a kad on za to sazna najprije pomisli na svoj građanski ugled. Fran Galović i Vladimir Nazor. - Simbolistička – u djela unosi lirska raspoloženja i udaljuje se od društvene problematike i produbljuje psihologiju likova. „Utjeha kose“. osamljena i umorna. esteticizam. Drame: „Hedda Gabler“. posebno Boudlairea od kojeg je preuzeo strogu formu soneta istančanog osjećaja za zvuk i boju u jeziku. Realistična – oštra kritika malograđanskog društva i lažnog morala. „1909. ali to se ne ostvaruje. ali i potaklo niz pitanja o položaju žene u obitelji i braku. „Žena s mora“. Pisali su je: Dragutin Domjanić. pa zbog toga sve više pije i ljubuje s nesretno oženjenim komandantom garnizona. ali je ne pronalazi. Mladi okupljeni u bečkoj i praškoj skupini bez obzira na međusobne nevelike razlike imali su jednak odnos prema „starima“. o 3 sestre:    Olga: najstarija. do Matoševe smrti. u Pragu izlazi časopis „Hrvatska misao“. tj. ali je nije ostvario. 2. „Jesenje Veče“ ili „Nokturno“ („Notturno“). Mladi su se odupirali tradiciji. senzibilitet. . preko karakterističnih pejzažnih npr. traži smisao u radu. a urednik mu je Milan Šarić.

stih. nabijena slikovitošću. a umro je već 1909. dubrovačka vlastela na čelu sa knezom raspravlja da li ih pustiti u grad ili se braniti. Antun Gustav Matoš (novele) o Matoševe novele dijele se na dva tematska kruga: Prvi čine realistične novele s temama iz domaće zagrebačke i zagorske sredine. u kući plemkinje u kojoj je sve vrijedno rasprodano. a to su drame: „Ekvinocio“ (1895.).  Najviše čega one imaju je ponos na svoje podrijetlo i volja da propadnu dostojanstveno. on pjeva oko slikara. godine. Deša donose sudbonosnu odluku. nadahnut i podnevnim zvonom koje doziva iz sela. a bio je i glazbenik (violončelist). O samom Matošu: osim što je bio liričar i pripovjedač.-1929. francuske himne) prikazuje radnju iz 1806.  Radnja je smještena u kuću plemkinje Mare (Mara Beneša). . a ona sa tri neudate kćeri živi na rubu gladi. kao npr. te emotivna uključenost u problematiku o kojoj piše.): „Pejzaž I“ i „Pejzaž II“ U studentskom prosvjedu 1895. „Cvijet sa raskršća“. o od kiše. o Drugi krug čine simbolističke novele romantičnog sadržaja kojima nas vodi u tajnovite predjele vlastite duše i koje ostvaruje tehnikom lirskoga. lirike. teži savršenstvu forme. „Camao“. „Balkon“. ali najviše je ostao zapamćen po svojim dramskim djelima vezanim za Dubrovnik. živio u Ženevi i Parizu. ali ostaje osamljen i neshvaćen i svojoj želji da se ukrcaju na svoje brodove i traže novu hrid na kojoj će izgraditi svoju slobodu. Takve su novele npr. tj. te nesklonost da svoj ljubljeni grad izlože topničkoj vatri. „Dubrovčka trilogija“ (1902. o „Allons enfants“:   Prva drama „Allons enfants“ (početne riječi Marseljeze. o 3 katrena u kojima se rimuju 2. „Pejzaž II“: Nokturalan. Studij je nastavio u Pragu i Gratzu. Svoju jedinu zbirku pod nazivom „Pjesme“ objavio je 1907. prepuno boja i zvukova.).) i roman „Santa“ (1886. Odlučuju se ne vjenčati i ne rađati djecu tuđem gospodaru. 28 Vladimir Vidrić (1875. a često su njegove kritike bile književno vrjednije od djela koja je obrađivao. „ne prodajući se pučanima“.): „Dubrovačka trilogija“ Najprije je objavio dužu pripovijest „Geranium“ (1880. st. „Pejzaž I“: o Dnevni pejzaž obasjan suncem. - Njegove teme nisu samo pejzaži već i svijet daleke prošlosti (antički motivi. godine kada su Francuzi pred vratima Dubrovnika i Veliko vijeće. o Lirska minijatura . o U sve tri drame izrazite su lirske didaskalije. o „Suton“:  Druga drama koja prikazuje radnju koja se odvija 1832. - „Dubrovačka trilogija“: o Sastoji se od tri jednočinke koje prikazuju propast Dubrovačke republike i dubrovačke vlastele tijekom 19. Prikazana je njihova izgubljenost i nesložnost. a dotaknuo se i najdubljih filozofskih tema kao u pjesmi „Mrtvac“. sad se spominjalo“. Vidrićevo pjesništvo je impresionističko. a ne pridjevske oblike. i 4.  Glavni lik je Orset. važan je u razvoju hrvatske književne kritike. ali također spokojan i osvijetljen mjesečinom.  U posljednjoj sceni. te poštujući zavjet da s propašću republike treba propasti i plemstvo. - Matošev pripovjedački opus okupljen je u tri zbirke: „Iverje“ (1899. „Novo Iverje“ (1900. i tako intenzivnih boja da pjesnik koristi glagolske.). novela „Nekad bilo. kakvu će donijeti još mnogi plemići. Razvio je impresionistički stil u kritici.20 27 Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost Općenito: lirika mu je simbolistička i impresionistička. on i njegova zaručnica. Preuzeta iz franc. te urešen blistavim kapima zaostalim 29 Ivo Vojnović (1857. Vladimir Vidrić bio je na čelu studenata.) i „Umorne priče“ (1909. i ta nevelika zbirka pravi je dragulj hrvatske moderne lirike. kao u pjesmi „Pomona“ ili „Dva levita“). Kao boem proputovao je Europu. Ugođaj je spokojan. a inspiraciju za njih izvlači iz vlastitog životnog iskustva.). Važan je i njegov ciklus soneta „Lapadski soneti“.) i „Maškerate ispod kuplja“ (1923. gotovo kao haiku.-1909. govor je lokalni dubrovački i osjeća se piščeva nostalgija. plemić koji poziva na otpor. U tim novelama više nije riječ o domaćoj kozmopolitskoj sredini.).

što je naziv groblja na koje su pokapani plemići. Tada Lukša prešućuje očinstvo i pušta da se loza Menčetića ugasi s njim. „Duga“. nježna i krhka djevojka koju je sredina odbacivala baš zbog toga. a drugi koji služi kao epilog nosi naziv „Na Mihajlu“. Prvi se zove „Preludij“. i razmišlja da li moguće nastaviti lozu. mentalitet tvrd i krševit kao i zemlja sama. osobito senzibilnih i osjetljivih žena. o „Na taraci“:  Treća drama čija se radnja odvija 1900. . pa su njegove teme vezane uz Bukovicu i Cetinsku Krajnu gdje je proveo najveći dio života. ali Pavle mora ići protiv svoga srca i odbiti ga. o Trilogija je uokvirena dvama sonetima iz ciklusa „Lapadski soneti“. koje se ne uklapaju u sredinu. kakve je i glavna junakinja pripovijetke „Muljika“. te radije odlazi u samostan nego da uvrijedi majku i zanemari tradiciju. a kasnije i on sam. - Najdirljiviji su mu prikazi ženskih likova. U njegovim djelima nalazimo brojne lirske opise pejzaža i psihološki produbljene likove.  Sad je već na scenu stupilo i novo plemstvo. Živio u dalmatinskoj zagori. Sve one završavaju tragično.  Lukša saznaje da ima nezakonitog sina u Konavlima. ali kad tog mladića upita što bi on da mu netko pokloni tu vilu s taracom. mladić odgovara da bi je on prodao.21 Materijali za maturu: Hrvatski – Književnost  Najmlađa kći Pavle ima 27 godina i zaljubljena je u pučanina kapetana Luju Larića koji još nudi brak i pomoć njenoj obitelji.  Glavni lik je Lukša grof Menčetić koji piše povijesnu raspravu o uzrocima propadanja dubrovačkog plemstva. a očita je njegova želja da oslika mentalitet ljudi dalmatinske zagore. gdje mu je otac bio učitelj.): „Muljika“ Pripovjedač i romanopisac. Pisao je pripovijetke od kojih su najpoznatije: „Muljika“. - 30 Milan Begović: „Bez trećega“ Prekriženo/Neće biti na maturi 31 Dinko Šimunović (1873.-1933. koji je svoje titule kupilo (novcem). i kraći roman „Alkar“. Ostali romani su mu „Tuđinac“ i „Porodica Vinčić“.  Prikazuje posljednje dane posljednjih starih gospara. jer se ne mogu uklopiti u sredinu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful