P. 1
Σύνταγμα

Σύνταγμα

|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: Όστρια Κοσμήματα on Dec 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

pdf

text

original

«™YNTA°MA TH™ E§§A¢A™

EȘ Ùo fiÓoÌ· Ù˘ AÁ›·˜ Î·È OÌoo˘Û›o˘
Î·È A‰È·ÈÚ¤Ùo˘ TÚÈ¿‰o˜
MEPO™ ¶PøTO
B·ÛÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
TMHMA Aã
MoÚÊ‹ Ùo˘ oÏÈÙ‡̷Ùo˜
ÕÚıÚo 1
1. To oÏ›ÙÂ˘Ì· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ¶Úo‰Ú¢fiÌÂÓË Ko-
È Ó o‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·.
2. £Â̤ÏÈo Ùo˘ oÏÈÙ‡̷Ùo˜ Â›Ó·È Ë Ï·˚΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·.
3. ŸÏ˜ oÈ ÂÍo˘Û›Â˜ ËÁ¿˙o˘Ó ·fi Ùo §·fi, ˘¿Ú¯o˘Ó
˘¤Ú ·˘Ùo‡ Î·È Ùo˘ ŒıÓo˘˜ Î·È ·ÛÎo‡ÓÙ·È fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ
Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ·.
ÕÚıÚo 2
1. O Û‚·ÛÌfi˜ Î·È Ë ÚoÛÙ·Û›· Ù˘ ·Í›·˜ Ùo˘ ·ÓıÚÒ-
o˘ ·oÙÂÏo‡Ó ÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ˘o¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¶oÏÈÙ›-
· ˜ .
2. H EÏÏ¿‰·, ·ÎoÏo˘ıÒÓÙ·˜ Ùo˘˜ ÁÂÓÈο ·Ó·ÁÓˆÚÈ-
Ṳ̂Óo˘˜ ηÓfiÓ˜ Ùo˘ ‰ÈÂıÓo‡˜ ‰Èη›o˘, ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ
ÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘, Ù˘ ‰ÈηÈoÛ‡Ó˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Î·È
ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ.
TMHMA µã
™¯¤ÛÂȘ EÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ¶oÏÈÙ›·˜
ÕÚıÚo 3
1. EÈÎÚ·Ùo‡Û· ıÚËÛΛ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ıÚË-
ÛΛ· Ù˘ AÓ·ÙoÏÈ΋˜ OÚıfi‰o͢ EÎÎÏËÛ›·˜ Ùo˘ XÚÈ-
ÛÙo‡. H OÚıfi‰oÍË EÎÎÏËÛ›· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, o˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ
ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ÙoÓ K‡ÚÈo ËÌÒÓ IËÛo‡ XÚÈÛÙfi, ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·-
fiÛ·ÛÙ· Âӈ̤ÓË ‰oÁÌ·ÙÈο Ì ÙË MÂÁ¿ÏË EÎÎÏËÛ›·
Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓo‡oÏ˘ Î·È Ì οı ¿ÏÏË oÌfi‰oÍË EÎ-
ÎÏËÛ›· Ùo˘ XÚÈÛÙo‡Ø ÙËÚ› ··Ú·Û¿ÏÂ˘Ù·, fiˆ˜ ÂΛ-
Ó˜, Ùo˘˜ ÈÂÚo‡˜ ·oÛÙoÏÈÎo‡˜ Î·È Û˘Óo‰ÈÎo‡˜ ηÓfiÓ˜
Î·È ÙȘ ÈÂÚ¤˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ. E›Ó·È ·˘ÙoΤʷÏË, ‰ÈoÈΛٷÈ
·fi ÙËÓ IÂÚ¿ ™‡Óo‰o ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· AÚ¯ÈÂÚ¤ˆÓ ηÈ
·fi ÙË ¢È·Ú΋ IÂÚ¿ ™‡Óo‰o o˘ Úo¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ·˘Ù‹
Î·È Û˘-ÁÎÚoÙÂ›Ù·È fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ o K·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi˜ X¿ÚÙ˘
Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜, Ì ًÚËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ùo˘ ¶·ÙÚÈ·Ú-
¯ÈÎo‡ TfiÌo˘ Ù˘ Îıã (29) Io˘Ó›o˘ 1850 Î·È Ù˘ ™˘Óo‰È-
΋˜ ¶Ú¿Í˘ Ù˘ 4˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›o˘ 1928.
2. To ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ o˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û oÚÈ-
Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈo¯¤˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿-
ÍÂȘ Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘.
3. To ΛÌÂÓo Ù˘ AÁ›·˜ °Ú·Ê‹˜ ÙËÚÂ›Ù·È ·Ó·ÏÏo›ˆÙo.
H Â›ÛËÌË ÌÂÙ¿ÊÚ·Û‹ Ùo˘ Û ¿ÏÏo ÁψÛÛÈÎfi Ù‡o ··-
ÁoÚ‡ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ A˘ÙoΤʷÏ˘ EÎÎÏË-
Û›·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ MÂÁ¿Ï˘ Ùo˘ XÚÈÛÙo‡ EÎÎÏË-
Û›·˜ ÛÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓo‡oÏË.
MEPO™ ¢EYTEPO
AÙoÌÈο Î·È ÎoÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·
ÕÚıÚo 4
1. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ›ÛoÈ ÂÓÒÈoÓ Ùo˘ ÓfiÌo˘.
2. OÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È oÈ EÏÏËÓ›‰Â˜ ¤¯o˘Ó ›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·
Î·È ˘o¯ÚÂÒÛÂȘ.
3. ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘ Â›Ó·È fiÛoÈ ¤¯o˘Ó Ù· ÚoÛfiÓÙ· o˘
oÚ›˙ÂÈ o ÓfiÌo˜. EÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ·Ê·ÈÚÂı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·-
Á¤ÓÂÈ· ÌfiÓo Û ÂÚ›ÙˆÛË o˘ οoÈo˜ ·¤ÎÙËÛ ÂÎo‡-
ÛÈ· ¿ÏÏË Èı·Á¤ÓÂÈ· ‹ o˘ ·Ó¤Ï·‚ Û ͤÓË ¯ÒÚ· ˘ËÚÂ-
Û›· ·ÓÙ›ıÂÙË Úo˜ Ù· ÂıÓÈο Û˘ÌʤÚoÓÙ·, Ì ÙȘ Úo¸-
oı¤ÛÂȘ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· o˘ Úo‚ϤÂÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· o
ÓfiÌo˜.
4. MfiÓo ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘ Â›Ó·È ‰ÂÎÙo› Û fiϘ ÙȘ ‰Ë-
ÌfiÛȘ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›Â˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ o˘ ÂÈÛ¿-
ÁoÓÙ·È Ì ÂȉÈÎo‡˜ ÓfiÌo˘˜.
5. OÈ ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘ Û˘ÓÂÈÛʤÚo˘Ó ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ›-
ÛÂȘ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ‚¿ÚË, ·Ó¿ÏoÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ùo˘˜.
6. K¿ı ŒÏÏËÓ·˜ o˘ ÌoÚ› Ó· ʤÚÂÈ fiÏ· Â›Ó·È ˘o-
¯Úˆ̤Óo˜ Ó· Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ¶·ÙÚ›‰·˜, Û‡Ì-
ʈӷ Ì Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ ÙˆÓ ÓfïÓ.
7. T›ÙÏoÈ Â˘Á¤ÓÂÈ·˜ ‹ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ o‡Ù ·oÓ¤ÌoÓÙ·È o‡-
Ù ·Ó·ÁÓˆÚ›˙oÓÙ·È Û ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘.
**∂ÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
∏ ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6 ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ Ó· ÚÔ-
‚ϤÂÙ·È Ì ÓfiÌÔ Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ˘Ë-
ÚÂÛÈÒÓ, ÂÓÙfi˜ ‹ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ (ÂÓ·ÏÏ· -
ÎÙÈ΋ ıËÙ›·), ·fi fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ·ÓÙ›ÚÚËÛË
Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÓÔÏ˘ ‹ ÁÂÓÈο ÛÙÚ·ÙȈ-
ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜.
ÕÚıÚo 5
1. K·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÂχıÂÚ·
ÙËÓ ÚoÛˆÈÎfiÙËÙ¿ Ùo˘ Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎoÈÓˆÓÈ-
΋, oÈÎoÓoÌÈ΋ Î·È oÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ XÒÚ·˜, ÂÊfiÛoÓ ‰ÂÓ
ÚoÛ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ‰ÂÓ ·Ú·‚È¿-
˙ÂÈ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‹ Ù· ¯ÚËÛÙ¿ ‹ıË.
2. ŸÏoÈ fiÛoÈ ‚Ú›ÛÎoÓÙ·È ÛÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ EÈÎÚ¿ÙÂÈ·
·oÏ·Ì‚¿Óo˘Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÚoÛÙ·Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ù˘
ÙÈÌ‹˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ùo˘˜, ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ÂıÓÈÎfi-
ÙËÙ·˜, Ê˘Ï‹˜, ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‹ oÏÈÙÈÎÒÓ
ÂoÈı‹ÛˆÓ. EÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ÂÈÙÚ¤oÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂȘ o˘ Úo‚ϤÂÈ Ùo ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›Î·Èo.
A·ÁoÚ‡ÂÙ·È Ë ¤Î‰oÛË ·ÏÏo‰·o‡ o˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÁÈ·
ÙË ‰Ú¿ÛË Ùo˘ ˘¤Ú Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜.
3. H ÚoÛˆÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Â›Ó·È ··Ú·‚›·ÛÙË. K·Ó¤-
Ó·˜ ‰ÂÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÂÙ·È o‡ÙÂ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È o‡ÙÂ Ê˘Ï·Î›-
˙ÂÙ·È o‡Ù Ì ooÈoÓ‰‹oÙ ¿ÏÏo ÙÚfio ÂÚÈoÚ›˙ÂÙ·È,
·Ú¿ ÌfiÓo fiÙ·Ó Î·È fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ o ÓfiÌo˜.
**4. ∞·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·ÙÔÌÈο ‰ÈÔÈÎËÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ Â-
ÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ŒÏÏËÓ· ÙËÓ ÂχıÂÚË Î›ÓË-
ÛË ‹ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ÃÒÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂχıÂÚË
¤ÍÔ‰Ô Î·È Â›ÛÔ‰Ô Û’ ·˘Ù‹Ó. ∆¤ÙÔÈÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÂÚÈÔ-
ÚÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ˆ˜ ·-
ÚÂfiÌÂÓË ÔÈÓ‹ Ì ·fiÊ·ÛË ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, ÛÂ
ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó¿Á΢ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Úfi-
____________________________________________________________________________________________
** √È ‰‡Ô ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔÈ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ù· ¿ÚıÚ·, ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Î·È ÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛÂ,
ηıÒ˜ Î·È Ù· ¿ÚıÚ· Î·È ÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÚfiÛıÂÛ Ì ÙÔ ·fi 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2001 æ‹ÊÈÛÌ· Ë ∑ã ∞Ó·ıˆÚËÙÈ΋
µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.
2
ÏË„Ë ·ÍÈfiÔÈÓˆÓ ڿ͈Ó, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
**5. ∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˘Á›-
·˜ Î·È Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù·
Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· οı ÚÔÛÒÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ
‚ÈÔ˚·ÙÚÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ.
EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
™ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 4 ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÂÙ·È Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ÂÍfi‰o˘ Ì Ú¿ÍË Ùo˘ ÂÈÛ·ÁÁ -
Ϥ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ oÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘, o‡ÙÂ Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ o˘
ÂÈ‚¿ÏÏoÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ ‹
Ù˘ ˘Á›·˜ ·ÛıÂÓÒÓ, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
**ÕÚıÚÔ 5∞
1. ∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË, fiˆ˜
ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘-
Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Ì ÓfiÌÔ ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ·Ôχ-
Ùˆ˜ ·Ó·Áη›ÔÈ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÂıÓÈ΋˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ηٷÔϤÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÚÔÛÙ·-
Û›·˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ.
2. ∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›·
Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ∏ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙȘ
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, ηıÒ˜ ηÈ
Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ‰È¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂ-
Ï› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ¿ÓÙÔÙ وÓ
ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 9, 9∞ Î·È 19.
ÕÚıÚo 6
1. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È o‡ÙÂ Ê˘Ï·Î›˙ÂÙ·È ¯ˆ-
Ú›˜ ·ÈÙÈoÏoÁË̤Óo ‰ÈηÛÙÈÎfi ¤ÓÙ·ÏÌ·, o˘ Ú¤ÂÈ Ó·
Âȉoı› ÙË ÛÙÈÁÌ‹ o˘ Á›ÓÂÙ·È Ë Û‡ÏÏË„Ë ‹ Ë ÚoÊ˘Ï¿-
ÎÈÛË. EÍ·ÈÚo‡ÓÙ·È Ù· ·˘Ùfiʈڷ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·.
2. ŸoÈo˜ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÈ· ·˘ÙfiʈÚo ¤ÁÎÏËÌ· ‹
Ì ¤ÓÙ·ÏÌ· ÚoÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙoÓ ·ÚÌfi‰Èo ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ùo ·Ú-
ÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ›ÎoÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜ ·fi ÙË Û‡ÏÏË„Ë,
·Ó fï˜ Ë Û‡ÏÏË„Ë ¤ÁÈÓ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ùo˘ ·Ó·ÎÚÈ-
Ù‹, Ë ÚoÛ·ÁˆÁ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙoÓ ·oχو˜ ·Ó·Áη›o
¯ÚfiÓo ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁˆÁ‹ Ùo˘. O ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ oÊ›ÏÂÈ, ̤۷
Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÚoÛ·ÁˆÁ‹, ›Ù ӷ ·oχÛÂÈ
ÙoÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ· ›Ù ӷ ÂΉÒÛÂÈ ¤ÓÙ·ÏÌ· Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘.
H ÚoıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÁÈ· ‰‡o Ë̤Ú˜, ·Ó Ùo
˙ËÙ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ o˘ ¤¯ÂÈ ÚoÛ·¯ı›, ‹ Û ÂÚ›ÙˆÛË
·ÓÒÙÂÚ˘ ‚›·˜ o˘ ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ·fiÊ·ÛË
Ùo˘ ·ÚÌfi‰Èo˘ ‰ÈηÛÙÈÎo‡ Û˘Ì‚o˘Ï›o˘.
3. ŸÙ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Ú·ÎÙË Î·ıÂÌ›· ·fi ÙȘ ‰‡o ·˘Ù¤˜
ÚoıÂƯ̂˜, οı ‰ÂÛÌoʇϷη˜ ‹ ¿ÏÏo˜, ›Ù oÏÈÙÈ-
Îfi˜ ˘¿ÏÏËÏo˜ ›Ù ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, ÛÙoÓ oo›o ¤¯ÂÈ ·Ó·-
ÙÂı› Ë ÎÚ¿ÙËÛË ÂΛÓo˘ o˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÏÏËÊı›, oÊ›ÏÂÈ Ó·
ÙoÓ ·oχÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜. OÈ ·Ú·‚¿Ù˜ ÙÈ̈Úo‡ÓÙ·È ÁÈ·
·Ú¿ÓoÌË Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË Î·È ˘o¯ÚÂo‡ÓÙ·È Ó· Â·ÓoÚ-
ıÒÛo˘Ó οı ˙ËÌ›· o˘ ¤ÁÈÓ ÛÙoÓ ·ıfiÓÙ· Î·È Ó· ÙoÓ
ÈηÓooÈ‹Ûo˘Ó ÁÈ· ËıÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi oÛfi,
fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
**4. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ùo ·ÓÒÙ·Ùo fiÚÈo ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘
ÚoÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘, o˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ˘Âڂ› Ùo ¤Ó· ¤Ùo˜
ÛÙ· ηÎo˘ÚÁ‹Ì·Ù· Î·È Ùo˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÛÙ· ÏËÌÌÂÏ‹Ì·-
Ù·. ™Â ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù· ·ÓÒٷٷ ·˘-
Ù¿ fiÚÈ· ÌoÚo‡Ó Ó· ·Ú·Ù·ıo‡Ó ÁÈ· ¤ÍÈ Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜,
· Ó Ù › Û Ù o È ¯·, Ì ·fiÊ·ÛË Ùo˘ ·ÚÌfi‰Èo˘ ‰ÈηÛÙÈÎo‡ Û˘Ì-
‚o˘Ï›o˘.
∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘
ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ Ì ÙË ‰È·‰Ô¯È΋ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ·˘-
ÙÔ‡ ÁÈ· Â› ̤ÚÔ˘˜ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ›‰È·˜ ˘fiıÂÛ˘.
ÕÚıÚo 7
1. ŒÁÎÏËÌ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ o‡Ù oÈÓ‹ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¯ˆ-
Ú›˜ ÓfiÌo o˘ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË Ù˘ Ú¿Í˘
Î·È Ó· oÚ›˙ÂÈ Ù· ÛÙoȯ›· Ù˘. ¶oÙ¤ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È oÈ-
Ó‹ ‚·Ú‡ÙÂÚË ·fi ÂΛÓË o˘ Úo‚ÏÂfiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Ù¤-
ÏÂÛË Ù˘ Ú¿Í˘.
2. T· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·, ooÈ·‰‹oÙ ۈ̷ÙÈ΋ οΈÛË,
‚Ï¿‚Ë ˘Á›·˜, ‹ ¿ÛÎËÛË „˘¯oÏoÁÈ΋˜ ‚›·˜, ηıÒ˜ ηÈ
οı ¿ÏÏË ÚoÛ‚oÏ‹ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈoÚ¤ÂÈ·˜
··ÁoÚ‡oÓÙ·È Î·È ÙÈ̈Úo‡ÓÙ·È, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
**3. ∏ ÁÂÓÈ΋ ‰‹Ì¢ÛË ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È. £·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹
‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÚÔ-
‚ϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ÙÂÏÔ‡-
ÓÙ·È Û ηÈÚfi ÔϤÌÔ˘ Î·È Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘ÙfiÓ.
4. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ì oÈo˘˜ fiÚo˘˜ Ùo KÚ¿Ùo˜ ·Ú¤¯ÂÈ,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ·o˙ËÌ›ˆÛË Û fiÛo˘˜
ηٷ‰ÈοÛÙËηÓ, ÚoÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ‹ Ì ¿ÏÏo ÙÚfio
ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó ¿‰Èη ‹ ·Ú¿ÓoÌ· ÙËÓ ÚoÛˆÈ΋ Ùo˘˜
ÂÏ¢ıÂÚ›·.
ÕÚıÚo 8
K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ùo˘ Ùo ‰Èη-
ÛÙ‹ o˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ oÚ›ÛÂÈ o ÓfiÌo˜.
¢ÈηÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚo¤˜ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Ì oo-
È o ‰‹oÙ fiÓoÌ·, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Û˘ÛÙ·ıo‡Ó.
ÕÚıÚo 9
1. H ηÙoÈΛ· Ùo˘ ηıÂÓfi˜ Â›Ó·È ¿Û˘Ïo. H ȉȈÙÈ΋ ηÈ
oÈÎoÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹ Ùo˘ ·ÙfiÌo˘ Â›Ó·È ··Ú·‚›·ÛÙË. K·Ì›·
¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Û ηÙoÈΛ·, ·Ú¿ ÌfiÓo fiÙ·Ó Î·È
fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ o ÓfiÌo˜ Î·È ¿ÓÙoÙ Ì ÙËÓ ·Úo˘Û›· ÂÎ-
ÚoÛÒˆÓ Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÂÍo˘Û›·˜.
2. OÈ ·Ú·‚¿Ù˜ Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÙÈ̈Úo-
‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË Ùo˘ oÈÎÈ·Îo‡ ·Û‡Ïo˘ Î·È ÁÈ· ηٿ-
¯ÚËÛË ÂÍo˘Û›·˜ Î·È ˘o¯ÚÂo‡ÓÙ·È Û Ï‹ÚË ·o˙ËÌ›ˆ-
ÛË Ùo˘ ·ıfiÓÙo˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
**ÕÚıÚÔ 9∞
∫·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹,
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¯Ú‹ÛË, ȉ›ˆ˜ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤۷, ÙˆÓ
ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ÚÔ-
ÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ·fi
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹, Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›,
fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
ÕÚıÚo 10
1. K·ı¤Ó·˜ ‹ oÏÏo› Ì·˙› ¤¯o˘Ó Ùo ‰Èη›ˆÌ·, ÙËÚÒ-
ÓÙ·˜ Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜, Ó· ·Ó·Ê¤ÚoÓÙ·È ÂÁÁÚ¿-
ʈ˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜, oÈ oo›Â˜ Â›Ó·È ˘o¯Úˆ̤Ó˜ Ó· ÂÓÂÚ-
Áo‡Ó Û‡ÓÙoÌ· ηٿ ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È Ó· ··-
ÓÙo‡Ó ·ÈÙÈoÏoÁË̤ӷ Û ÂΛÓoÓ, o˘ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ó·-
ÊoÚ¿, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ÓfiÌo.
2. MfiÓo ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎoÈÓoo›ËÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘
Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÛÙËÓ oo›· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÊoÚ¿, Î·È ÌÂ
ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ Ù˘, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ‰›ˆÍË ÂΛÓo˘ o˘ ÙËÓ ˘¤-
‚·Ï ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ o˘ Ù˘¯fiÓ ˘¿Ú¯o˘Ó Û’ ·˘Ù‹.
**3. ∏ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ‹ ·Ú¯‹ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ··-
ÓÙ¿ ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ¯ÔÚ‹ÁË-
ÛË ÂÁÁڿʈÓ, ȉ›ˆ˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ, ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ
Î·È ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ Ì¤Û· Û ÔÚÈṲ̂ÓË ÚÔıÂÛÌ›·, fi¯È ÌÂÁ·-
χÙÂÚË ÙˆÓ 60 ËÌÂÚÒÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ™Â ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ·Úfi‰Ô˘ ¿Ú·ÎÙ˘ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·˘Ù‹˜ ‹ ·Ú¿-
ÓÔÌ˘ ¿ÚÓËÛ˘, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù˘¯fiÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Î·È
¤ÓÓÔÌˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÂȉÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋
ÈηÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ·, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
ÕÚıÚo 11
1. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯o˘Ó Ùo ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘Ó¤Ú¯oÓÙ·È ‹Û˘-
¯· Î·È ¯ˆÚ›˜ fiÏ·.
2. MfiÓo ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘·›ıÚȘ Û˘Ó·ıÚo›ÛÂȘ Ìo-
Ú› Ó· ·Ú›ÛÙ·Ù·È Ë ·ÛÙ˘ÓoÌ›·. OÈ ˘·›ıÚȘ Û˘Ó·ıÚo›-
ÛÂȘ ÌoÚo‡Ó Ó· ··ÁoÚ¢Ùo‡Ó Ì ·ÈÙÈoÏoÁË̤ÓË ·fi-
Ê·ÛË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓoÌÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ÁÂÓÈο, ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ùo˘˜
Â›ÎÂÈÙ·È Ûo‚·Úfi˜ ΛӉ˘Óo˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·,
Û oÚÈṲ̂ÓË ‰Â ÂÚÈo¯‹, ·Ó ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ûo‚·Ú‹ ‰È·Ù¿Ú·-
ÍË Ù˘ ÎoÈÓˆÓÈÎooÈÎoÓoÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
**ÕÚıÚo 12
1. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯o˘Ó Ùo ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘ÓÈÛÙo‡Ó ÂÓÒ-
ÛÂȘ Î·È ÌË ÎÂÚ‰oÛÎoÈο ۈ̷Ù›·, ÙËÚÒÓÙ·˜ Ùo˘˜ Ófi-
Ìo˘˜, o˘ oÙ¤ fï˜ ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· ÂÍ·ÚÙ‹Ûo˘Ó ÙËÓ
¿ÛÎËÛË Ùo˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùo˜ ·˘Ùo‡ ·fi ÚoËÁo‡ÌÂÓË
¿‰ÂÈ·.
2. To ۈ̷Ù›o ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ‰È·Ï˘ı› ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË
Ùo˘ ÓfiÌo˘ ‹ o˘ÛÈÒ‰o˘˜ ‰È¿Ù·Í˘ Ùo˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎo‡
Ùo˘, ·Ú¿ ÌfiÓo Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË.
3. OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘
ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Î·È Û ÂÓÒÛÂȘ ÚoÛÒˆÓ o˘
‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙo‡Ó ۈ̷Ù›o.
4. OÈ ÁˆÚÁÈÎo› Î·È ·ÛÙÈÎo› Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌo› οı ›‰o˘˜
·˘Ùo‰ÈoÈÎo‡ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ fiÚo˘˜ Ùo˘ ÓfiÌo˘ ηÈ
Ùo˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎo‡ Ùo˘˜ Î·È ÚoÛٷهoÓÙ·È Î·È ÂoÙÂ-
‡oÓÙ·È ·fi Ùo KÚ¿Ùo˜, o˘ Â›Ó·È ˘o¯Úˆ̤Óo Ó· ÌÂÚÈ-
ÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ùo˘˜.
5. EÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË Ì ÓfiÌo ·Ó·ÁηÛÙÈÎÒÓ Û˘-
ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ o˘ ·o‚Ϥo˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÛÎoÒÓ
ÎoÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ ‹ ‰ËÌfiÛÈo˘ ÂӉȷʤÚoÓÙo˜ ‹ ÎoÈÓ‹˜
ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ‹ ¿ÏÏ˘ Ïo˘Ùo-
·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ËÁ‹˜, ÂÊfiÛoÓ ¿ÓÙˆ˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë
›ÛË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ·˘ÙÒÓ o˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯o˘Ó.
ÕÚıÚo 13
1. H ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ›ӷÈ
··Ú·‚›·ÛÙË. H ·fiÏ·˘ÛË ÙˆÓ ·ÙoÌÈÎÒÓ Î·È oÏÈÙÈÎÒÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Âo-
Èı‹ÛÂȘ ηıÂÓfi˜.
2. K¿ı ÁÓˆÛÙ‹ ıÚËÛΛ· Â›Ó·È ÂχıÂÚË Î·È Ù· Û¯ÂÙÈ-
ο Ì ÙË Ï·ÙÚ›· Ù˘ ÙÂÏo‡ÓÙ·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ˘fi ÙËÓ
ÚoÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÓfïÓ. H ¿ÛÎËÛË Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ ‰ÂÓ ÂÈ-
ÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÚoÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Ù¿ÍË ‹ Ù· ¯ÚËÛÙ¿
‹ıË. O ÚoÛËÏ˘ÙÈÛÌfi˜ ··ÁoÚ‡ÂÙ·È.
3. OÈ ÏÂÈÙo˘ÚÁo› fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ıÚËÛÎÂÈÒÓ ˘fi-
ÎÂÈÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÂoÙ›· Ù˘ ¶oÏÈÙ›·˜ Î·È ÛÙȘ ›‰È˜
˘o¯ÚÂÒÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘, fiˆ˜ Î·È oÈ ÏÂÈÙo˘ÚÁo› Ù˘
ÂÈÎÚ·Ùo‡Û·˜ ıÚËÛΛ·˜.
4. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌoÚ›, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ
Ùo˘ ÂoÈı‹ÛˆÓ, Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË
ÙˆÓ ˘o¯ÚÂÒÛÂˆÓ Úo˜ Ùo KÚ¿Ùo˜ ‹ Ó· ·ÚÓËı› Ó·
Û˘ÌÌoÚʈı› Úo˜ Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜.
5. K·Ó¤Ó·˜ fiÚÎo˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌo, o˘
oÚ›˙ÂÈ Î·È ÙoÓ Ù‡o Ùo˘.
ÕÚıÚo 14
1. K·ı¤Ó·˜ ÌoÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È Ó· ‰È·‰›‰ÂÈ ÚoÊo-
ÚÈο, ÁÚ·Ù¿ Î·È ‰È· Ùo˘ Ù‡o˘ Ùo˘˜ ÛÙo¯·ÛÌo‡˜ Ùo˘
ÙËÚÒÓÙ·˜ Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜.
2. O Ù‡o˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚo˜. H ÏoÁoÎÚÈÛ›· Î·È Î¿ıÂ
¿ÏÏo ÚoÏËÙÈÎfi ̤ÙÚo ··ÁoÚ‡oÓÙ·È.
3. H ηٿۯÂÛË ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ, ›ÙÂ
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏoÊoÚ›· ›Ù ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ù‹, ··Áo-
Ú‡ÂÙ·È.
K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Î·Ù¿Û¯ÂÛË, Ì ·Ú·ÁÁÂ-
Ï›· Ùo˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î˘ÎÏoÊoÚ›·:
·) ÁÈ· ÚoÛ‚oÏ‹ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏ˘
ÁÓˆÛÙ‹˜ ıÚËÛΛ·˜,
‚) ÁÈ· ÚoÛ‚oÏ‹ Ùo˘ ÚoÛÒo˘ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘
¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜,
Á) ÁÈ· ‰ËÌoÛ›Â˘Ì· o˘ ·oηχÙÂÈ ÏËÚoÊoڛ˜ ÁÈ·
ÙË Û‡ÓıÂÛË, ÙoÓ ÂÍoÏÈÛÌfi Î·È ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÂÓfiψÓ
‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ‹ ÙËÓ o¯‡ÚˆÛË Ù˘ XÒÚ·˜ ‹ o˘ ¤¯ÂÈ ÛÎofi
ÙË ‚›·ÈË ·Ó·ÙÚo‹ Ùo˘ oÏÈÙ‡̷Ùo˜ ‹ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿
Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜,
‰) ÁÈ· ¿ÛÂÌÓ· ‰ËÌoÛȇ̷ٷ o˘ ÚoÛ‚¿ÏÏo˘Ó oÏo-
Ê¿ÓÂÚ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·È‰Ò, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ o˘ oÚ›˙ÂÈ o
ÓfiÌo˜.
4. ™’ fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·-
ÁÚ¿Êo˘ o ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, ̤۷ Û ›ÎoÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜
·fi ÙËÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛË, oÊ›ÏÂÈ Ó· ˘o‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË
ÛÙo ‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì‚o‡ÏÈo, Î·È ·˘Ùfi, ̤۷ Û ¿ÏϘ ›Îo-
ÛÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÒÚ˜, oÊ›ÏÂÈ Ó· ·oÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹-
ÚËÛË ‹ ÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ηٿۯÂÛ˘, ‰È·ÊoÚÂÙÈο Ë Î·Ù¿-
Û¯ÂÛË ·›ÚÂÙ·È ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜. T· ¤Ó‰Èη ̤۷ Ù˘ ¤ÊÂÛ˘
Î·È Ù˘ ·Ó·›ÚÂÛ˘ ÂÈÙÚ¤oÓÙ·È ÛÙoÓ ÂΉfiÙË Ù˘ ÂÊËÌÂ-
Ú›‰·˜ ‹ ¿ÏÏo˘ ÂÓÙ‡o˘ o˘ ηٷۯ¤ıËÎÂ Î·È ÛÙoÓ ÂÈ-
Û·ÁÁÂϤ·.
**5. ∫·ı¤Ó·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı›ÁÂÙ·È ·fi ·Ó·ÎÚÈ‚¤˜ ‰ËÌÔÛ›-
Â˘Ì· ‹ ÂÎÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ·¿ÓÙËÛ˘, ÙÔ ‰Â ̤ÛÔ
ÂÓË̤ڈÛ˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ï‹ÚÔ˘˜ ηÈ
¿ÌÂÛ˘ Â·ÓfiÚıˆÛ˘. ∫·ı¤Ó·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı›ÁÂÙ·È ·fi
˘‚ÚÈÛÙÈÎfi ‹ ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ‹ ÂÎÔÌ‹ ¤¯ÂÈ,
Â›Û˘, ‰Èη›ˆÌ· ·¿ÓÙËÛ˘, ÙÔ ‰Â ̤ÛÔ ÂÓË̤ڈÛ˘
¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ¿ÌÂÛ˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ ‹ ÌÂ-
Ù¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ·ÛÎÂ›Ù·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·¿ÓÙËÛ˘ Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙Â-
Ù·È Ë Ï‹Ú˘ Î·È ¿ÌÂÛË Â·ÓfiÚıˆÛË ‹ Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË
Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘.
6. To ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙÚÂȘ Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ Î·-
Ù·‰›Î˜ ̤۷ Û ̛· ÂÓÙ·ÂÙ›· ÁÈ· ‰È¿Ú·ÍË ÙˆÓ ÂÁÎÏË-
Ì¿ÙˆÓ o˘ Úo‚ϤoÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 3, ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ
ÙËÓ oÚÈÛÙÈ΋ ‹ ÚoÛˆÚÈÓ‹ ·‡ÛË Ù˘ ¤Î‰oÛ˘ Ùo˘ ÂÓÙ‡-
o˘ ηÈ, Û ‚·ÚȤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘
¿ÛÎËÛ˘ Ùo˘ ‰ËÌoÛÈoÁÚ·ÊÈÎo‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùo˜ ·fi Ùo
ÚfiÛˆo o˘ ηٷ‰ÈοÛÙËÎÂ, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ H ·-
‡ÛË ‹ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ·Ú¯›˙o˘Ó ·ÊfiÙo˘ Ë Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋
·fiÊ·ÛË Á›ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË.
**7. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Î·È ÔÈÓÈ΋
¢ı‡ÓË ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘
Î·È Ì ÙËÓ Ù·¯Â›· ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ.
8. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙȘ Úo¸oı¤ÛÂȘ Î·È Ù· ÚoÛfiÓÙ· ÁÈ·
3
ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ùo˘ ‰ËÌoÛÈoÁÚ·ÊÈÎo‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ùo˜.
**9. ∆Ô È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿ-
ÛÙ·ÛË Î·È Ù· ̤۷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤-
ÚˆÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¿, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
¡fiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜
Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰È·-
Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ÔÏ˘ÊˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË. ∞·ÁÔ-
Ú‡ÂÙ·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ì¤-
ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ·˘Ù‹˜ ‹ ¿ÏÏ˘ ÌÔÚÊ‹˜. ∞·ÁÔÚÂ-
‡ÂÙ·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÙÔ˘
ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ·˘Ù‹˜ ÌÔÚ-
Ê‹˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ÙÔ˘
ÂÙ·›ÚÔ˘, ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÂÙfi¯Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙÂ-
Ϥ¯Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Â›Ó·È ·Û˘Ì‚›‚·-
ÛÙË Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, ÙÔ˘ ÂÙ·›ÚÔ˘, ÙÔ˘ ‚·-
ÛÈÎÔ‡ ÌÂÙfi¯Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Âȯ›ÚË-
Û˘ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡
ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂ-
ÛË ¤ÚÁˆÓ ‹ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ‹ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏
··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ
Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ·Ú¤ÓıÂÙ· ÚfiÛˆ·, fiˆ˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜,
Û˘ÁÁÂÓ›˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ¿ÙÔÌ· ‹ ÂÙ·ÈÚ›˜.
¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ
Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜
Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡ ‹ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ
··ÁfiÚ¢ÛË Û‡Ó·„˘ ‹ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜
ۇ̂·Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙȘ ÂÁ-
Á˘‹ÛÂȘ ·ÔÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚ·ÙËÁ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Â‰·Ê›ˆÓ.
ÕÚıÚo 15
1. OÈ ÚoÛٷ٢ÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙoÓ Ù‡o ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ Úo-
ËÁo‡ÌÂÓo˘ ¿ÚıÚo˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È ÛÙoÓ ÎÈÓËÌ·Ùo-
ÁÚ¿Êo, ÙË ÊˆÓoÁÚ·Ê›·, ÙË Ú·‰Èoʈӛ·, ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË
Î·È Î¿ı ¿ÏÏo ·ÚÂÌÊÂÚ¤˜ ̤Ûo ÌÂÙ¿‰oÛ˘ ÏfiÁo˘ ‹
·Ú¿ÛÙ·Û˘.
**2. ∏ Ú·‰ÈÔʈӛ· Î·È Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ
¿ÌÂÛÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹
ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ-
΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ƒ·‰ÈÔÙËÏÂfi-
Ú·Û˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
√ ¿ÌÂÛÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙË
ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¿‰ÂÈ·˜, ¤¯ÂÈ
ˆ˜ ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È Ì ›ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÌÂÙ¿‰Ô-
ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È Âȉ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈÔÙÈ-
΋˜ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ÎÔÈ-
ÓˆÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ú·‰ÈÔʈӛ·˜ Î·È Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘
Î·È Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÃÒÚ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÛÂ-
‚·ÛÌfi Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘
·È‰È΋˜ ËÏÈΛ·˜ Î·È Ù˘ ÓÂfiÙËÙ·˜.
¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Î·È ‰ˆ-
ÚÂ¿Ó ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈ-
ÙÚÔÒÓ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ
ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο ̤۷.
ÕÚıÚo 16
1. H Ù¤¯ÓË Î·È Ë ÂÈÛÙ‹ÌË, Ë ¤Ú¢ӷ Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ·
Â›Ó·È ÂχıÂÚÂ˜Ø Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë Úo·ÁˆÁ‹ Ùo˘˜ ·o-
ÙÂÏ› ˘o¯Ú¤ˆÛË Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜. H ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÂÏ¢ıÂ-
Ú›· Î·È Ë ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ‰ÂÓ ··ÏÏ¿ÛÛo˘Ó
·fi Ùo ηı‹ÎoÓ Ù˘ ˘·Îo‹˜ ÛÙo ™‡ÓÙ·ÁÌ·.
2. H ·È‰Â›· ·oÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ·oÛÙoÏ‹ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜
Î·È ¤¯ÂÈ ÛÎofi ÙËÓ ËıÈ΋, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋
Î·È Ê˘ÛÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂıÓÈ -
΋˜ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È ÙË ‰È¿Ï·Û‹ Ùo˘˜
Û ÂχıÂÚo˘˜ Î·È ˘‡ı˘Óo˘˜ oϛ٘.
3. T· ¤ÙË ˘o¯ÚˆÙÈ΋˜ Êo›ÙËÛ˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ›ӷÈ
ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ÂÓÓ¤·.
4. ŸÏoÈ oÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯o˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›·˜,
Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘, ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ·.
To KÚ¿Ùo˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ùo˘˜ Ûo˘‰·ÛÙ¤˜ o˘ ‰È·ÎÚ›ÓoÓÙ·È,
ηıÒ˜ Î·È ·˘Ùo‡˜ o˘ ¤¯o˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ‚o‹ıÂÈ· ‹ ÂÈ-
‰È΋ ÚoÛÙ·Û›·, ·Ó¿ÏoÁ· Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ Ùo˘˜.
5. H ·ÓÒÙ·ÙË ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·Ú¤¯ÂÙ·È ·oÎÏÂÈÛÙÈο
·fi ȉڇ̷ٷ o˘ ·oÙÂÏo‡Ó ÓoÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌoÛ›-
o˘ ‰Èη›o˘ Ì Ï‹ÚË ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛË. T· ȉڇ̷ٷ ·˘Ù¿
ÙÂÏo‡Ó ˘fi ÙËÓ ÂoÙ›· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜, ¤¯o˘Ó ‰Èη›ˆÌ·
Ó· ÂÓÈÛ¯‡oÓÙ·È oÈÎoÓoÌÈο ·fi ·˘Ùfi Î·È ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡Ó
Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ o˘ ·ÊoÚo‡Ó Ùo˘˜ oÚÁ·ÓÈ-
ÛÌo‡˜ Ùo˘˜. ™˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‹ ηٿÙÌËÛË ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÌoÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Î·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈ-
ÛË ·fi οı ·ÓÙ›ıÂÙË ‰È¿Ù·ÍË, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
EȉÈÎfi˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ fiÛ· ·ÊoÚo‡Ó Ùo˘˜ ÊoÈÙËÙÈÎo‡˜
Û˘ÏÏfiÁo˘˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙo¯‹ ÙˆÓ Ûo˘‰·ÛÙÒÓ Û’ ·˘Ùo-
‡ ˜ .
6. OÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿-
ÙˆÓ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛÈoÈ ÏÂÈÙo˘ÚÁo›. To ˘fiÏoÈo ‰È‰·ÎÙÈÎfi
ÚoÛˆÈÎfi Ùo˘˜ ÂÈÙÂÏ› Â›Û˘ ‰ËÌfiÛÈo ÏÂÈÙo‡ÚÁËÌ·,
Ì ÙȘ Úo¸oı¤ÛÂȘ o˘ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. T· Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚoÛÒˆÓ ηıoÚ›˙o-
ÓÙ·È ·fi Ùo˘˜ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜ ÙˆÓ oÈΛˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ.
OÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿-
ÙˆÓ ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· ·˘ıo‡Ó ÚoÙo‡ Ï‹ÍÂÈ Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ùo ÓfiÌo o ¯ÚfiÓo˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ùo˘˜ ·Ú¿ ÌfiÓo Ì ÙȘ o˘-
ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ Úo¸oı¤ÛÂȘ o˘ Úo‚ϤoÓÙ·È ÛÙo ¿ÚıÚo
88 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 4 Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË Û˘Ì‚o˘Ï›-
o˘ o˘ ·oÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÏÂÈo„ËÊ›· ·fi ·ÓÒÙ·Ùo˘˜ ‰È-
ηÛÙÈÎo‡˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ùo fiÚÈo Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙˆÓ
·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓØ ÂˆÛfiÙo˘ ÂΉoı›
o ÓfiÌo˜ ·˘Ùfi˜ oÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ o˘ ˘ËÚÂÙo‡Ó ·o¯ˆÚo-
‡Ó ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜ ÌfiÏȘ Ï‹ÍÂÈ Ùo ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤Ùo˜ ̤۷
ÛÙo oo›o Û˘ÌÏËÚÒÓo˘Ó Ùo ÂÍËÎoÛÙfi ¤‚‰oÌo ¤Ùo˜ Ù˘
ËÏÈΛ·˜ Ùo˘˜.
7. H Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ÂȉÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË
·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi Ùo KÚ¿Ùo˜ Î·È Ì ۯoϤ˜ ·ÓÒÙÂÚ˘ ‚·ı-
Ì›‰·˜ ÁÈ· ¯ÚoÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚo ·fi ÙÚ›·
¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ Úo‚ϤÂÙ·È ÂȉÈÎfiÙ ÂÚ· ·fi Ùo ÓfiÌo, o˘
oÚ›˙ÂÈ Î·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiÛˆÓ ·oÊoÈ-
Ùo‡Ó ·fi ÙȘ Û¯oϤ˜ ·˘Ù¤˜.
8. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙȘ Úo¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Ùo˘˜ fiÚo˘˜ ¯o-
Ú‹ÁËÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ÂÎ·È-
‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ o˘ ‰ÂÓ ·Ó‹Îo˘Ó ÛÙo KÚ¿Ùo˜, Ù· Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ÂoÙ›· o˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ¿Óˆ Û’ ·˘Ù¿, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ
˘ËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ùo˘ ‰È‰·ÎÙÈÎo‡ ÚoÛˆÈÎo‡ Ùo-
˘˜.
H Û‡ÛÙ·ÛË ·ÓÒÙ·ÙˆÓ Û¯oÏÒÓ ·fi ȉÈÒÙ˜ ··ÁoÚ‡-
ÂÙ·È.
9. O ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· Î·È ÙËÓ
·ÓÒÙ·ÙË ÂoÙ›· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜.
To KÚ¿Ùo˜ ÂȯoÚËÁ› Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ
·ıÏËÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ οı ›‰o˘˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ o˘
·Ú¤¯oÓÙ·È Î¿ı ÊoÚ¿ ÛÙȘ ÂȯoÚËÁo‡ÌÂÓ˜ ÂÓÒÛÂȘ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙoÓ ÚooÚÈÛÌfi Ùo˘˜.
4
ÕÚıÚo 17
1. H ȉÈoÎÙËÛ›· ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜,
Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· fï˜ o˘ ·oÚÚ¤o˘Ó ·fi ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Ìo-
Úo‡Ó Ó· ·ÛÎo‡ÓÙ·È Û ‚¿Úo˜ Ùo˘ ÁÂÓÈÎo‡ Û˘ÌʤÚoÓÙo˜.
**2. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÙËÓ È‰ÈoÎÙËÛ›· Ùo˘, ·Ú¿
ÌfiÓo ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈ· ˆÊ¤ÏÂÈ· o˘ ¤¯ÂÈ ·o‰Âȯı› Ì ÙoÓ
ÚoÛ‹ÎoÓÙ· ÙÚfio, fiÙ·Ó Î·È fiˆ˜ o ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ, ηÈ
¿ÓÙoÙ ·Êo‡ ÚoËÁËı› Ï‹Ú˘ ·o˙ËÌ›ˆÛË, o˘ Ó·
·ÓÙ·oÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Í›· ÙËÓ oo›· ›¯Â Ùo ··ÏÏoÙÚÈo-
‡ÌÂÓo ηٿ Ùo ¯ÚfiÓo Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo ÁÈ·
ÙoÓ ÚoÛˆÚÈÓfi ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÌfi Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘. AÓ ˙Ë-
ÙËı› ·¢ı›·˜ o oÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·o˙Ë-
Ì›ˆÛ˘, Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ·Í›· ηٿ Ùo ¯ÚfiÓo Ù˘
Û¯ÂÙÈ΋˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo.
∞Ó Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘
·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ‰ÈÂÍ·¯ı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ¤ÙÔ˘˜ ·fi
ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛˆÚÈÓfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi, ÙfiÙ ÁÈ·
ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë
Ë ·Í›· ηٿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎfi
ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î‹Ú˘Í˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈηÈ-
ÔÏÔÁÂ›Ù·È ÂȉÈο Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î¿Ï˘„˘ Ù˘ ‰·¿Ó˘
·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. ∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, ÂÊfiÛÔÓ Û˘Ó·ÈÓ› Ô ‰ÈηÈÔ-
‡¯Ô˜, ÌÔÚ› Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È Û ›‰Ô˜ ȉ›ˆ˜ Ì ÙË
ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ù˘ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ¿ÏÏÔ˘ ·ÎÈÓ‹-
ÙÔ˘ ‹ Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Â› ¿ÏÏÔ˘ ·ÎÈÓ‹-
ÙÔ˘.
3. H ÂӉ¯fiÌÂÓË ÌÂÙ·‚oÏ‹ Ù˘ ·Í›·˜ Ùo˘ ··ÏÏoÙÚÈo˘-
̤Óo˘ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘ÛË Ù˘ Ú¿Í˘ ··ÏÏoÙÚ›ˆÛ˘,
Î·È ÌfiÓo ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘, ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë.
**4. ∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ‰ÈηÛÙ‹-
ÚÈ·. ªÔÚ› Ó· ÔÚÈÛÙ› Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ‰ÈηÛÙÈÎÒ˜, ‡ÛÙÂ-
Ú· ·fi ·ÎÚfi·ÛË ‹ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘, Ô˘
ÌÔÚ› Ó· ˘Ô¯Úˆı› ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘
Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·Í‹ Ù˘ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÁÁ‡ËÛË,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ¡fiÌÔ˜ ÌÔ-
Ú› Ó· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË ÂÓÈ·›·˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›-
·˜, ηٿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 94, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰È·-
ÊÔÚ¤˜ Î·È ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË,
ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Û¯Â-
ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÒÓ. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÓfiÌÔ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ô
ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÂÎÎÚÂÌ›˜ ‰›Î˜.
¶ÚÈÓ Î·Ù·‚ÏËı› Ë oÚÈÛÙÈ΋ ‹ ÚoÛˆÚÈÓ‹ ·o˙ËÌ›ˆÛË
‰È·ÙËÚo‡ÓÙ·È ·Î¤Ú·È· fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ùo˘ ȉÈoÎÙ‹ÙË
Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÏË„Ë.
¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÛËÌ·-
Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÃÒÚ·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ì ÂȉÈ-
΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ
ÔÚÈÛÙÈÎfi ‹ ÚÔÛˆÚÈÓfi ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘,
Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÚÈÓ
·fi ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆ-
Û˘, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ‡ÏÔÁÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘
·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ˘¤Ú
ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏
‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È
·Ó·ÏfiÁˆ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜.
H ·o˙ËÌ›ˆÛË o˘ oÚ›ÛÙËΠηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ˘o¯Úˆ-
ÙÈο Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¤Ùo˜ ·fi ÙË ‰ËÌoÛ›-
¢ÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÙoÓ ÚoÛˆÚÈÓfi ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÌfi
Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘ ηÈ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ·¢ı›·˜ ·›ÙËÛ˘
ÁÈ· oÚÈÛÙÈÎfi ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÌfi Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘, ·fi ÙË
‰ËÌoÛ›Â˘ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ùo˘ ‰ÈηÛÙËÚ›o˘,
‰È·ÊoÚÂÙÈο Ë ··ÏÏoÙÚ›ˆÛË ·›ÚÂÙ·È ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜.
H ·o˙ËÌ›ˆÛË ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È, ˆ˜ ·o˙ËÌ›ˆÛË, Û η-
Ó¤Ó· ÊfiÚo, ÎÚ¿ÙËÛË ‹ Ù¤Ïo˜.
5. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘o¯ÚˆÙÈ΋˜ ÈηÓo-
o›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈo‡¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛo‰o, ÙËÓ oo›·
¤¯·Û·Ó ·fi Ùo ·Î›ÓËÙo o˘ ··ÏÏoÙÚÈÒıËΠ¤ˆ˜ Ùo
¯ÚfiÓo ηٷ‚oÏ‹˜ Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘.
6. ŸÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙo‡Ó ¤ÚÁ· ÎoÈÓ‹˜ ˆÊ¤-
ÏÂÈ·˜ ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ oÈÎoÓoÌ›· Ù˘ XÒ-
Ú·˜, ÓfiÌo˜ ÌoÚ› Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ··ÏÏoÙÚ›ˆÛË
˘¤Ú Ùo˘ ¢ËÌoÛ›o˘ ¢ڇÙÂÚˆÓ ˙ˆÓÒÓ, ¤Ú· ·fi ÙȘ
ÂÎÙ¿ÛÂȘ o˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ¤Ú-
ÁˆÓ. O ›‰Èo˜ ÓfiÌo˜ ηıoÚ›˙ÂÈ ÙȘ Úo¸oı¤ÛÂȘ Î·È Ùo˘˜
fiÚo˘˜ ÌÈ·˜ Ù¤ÙoÈ·˜ ··ÏÏoÙÚ›ˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯Â-
ÙÈο Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ‹ ¯ÚËÛÈÌoo›ËÛË, ÁÈ· ‰ËÌfiÛÈo˘˜ ‹
ÎoÈÓˆÊÂÏ›˜ ÁÂÓÈο ÛÎoo‡˜, ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ o˘ ··Ï-
ÏoÙÚÈÒÓoÓÙ·È ÂÈϤoÓ fiÛˆÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· Ùo ¤Ú-
Áo o˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ›.
7. NfiÌo˜ ÌoÚ› Ó· oÚ›ÛÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ
Ì ÚoÊ·Ó‹ ÎoÈÓ‹ ˆÊ¤ÏÂÈ· ˘¤Ú Ùo˘ ¢ËÌoÛ›o˘, ÓoÌÈÎÒÓ
ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘, oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙoÈ΋˜ ·˘-
Ùo‰Èo›ÎËÛ˘, oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÎoÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ Î·È ‰ËÌfi-
ÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰È·Óoȯıo‡Ó ˘fi-
ÁÂȘ Û‹Ú·ÁÁ˜ ÛÙo ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓo ‚¿ıo˜, ¯ˆÚ›˜ ·o˙Ë-
Ì›ˆÛË, ˘fi ÙoÓ fiÚo fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ú·‚Ï¿ÙÂÙ·È Ë Û˘Ó‹-
ı˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ùo˘ ˘ÂÚΛÌÂÓo˘ ·ÎÈÓ‹Ùo˘.
ÕÚıÚo 18
1. EȉÈÎo› ÓfiÌoÈ Ú˘ıÌ›˙o˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ È‰ÈoÎÙË-
Û›· Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ, oÚ˘¯Â›ˆÓ, ÛËÏ·›-
ˆÓ, ·Ú¯·ÈoÏoÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ Î·È ıËÛ·˘ÚÒÓ, È·Ì·ÙÈÎÒÓ, ÚÂ-
fiÓÙˆÓ Î·È ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È ÁÂÓÈο Ùo˘ ˘fiÁÂÈo˘
Ïo‡Ùo˘.
2. M ÓfiÌo Ú˘ıÌ›˙oÓÙ·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ È‰ÈoÎÙËÛ›·,
ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÏÈÌÓoı·Ï·ÛÛÒÓ
Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÏÈÌÓÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿-
ıÂÛË ÁÂÓÈο ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ o˘ Úo·Ùo˘Ó ·fi ·oÍ‹-
Ú·ÓÛ‹ Ùo˘˜.
3. EȉÈÎo› ÓfiÌoÈ Ú˘ıÌ›˙o˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÈÙ¿ÍÂȘ
ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË
oϤÌo˘ ‹ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘, ‹ ÁÈ· ÙË ıÂÚ·›· ¿ÌÂÛ˘ Îo-
È ÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ o˘ ÌoÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘Óo ÙË ‰Ë-
ÌfiÛÈ· Ù¿ÍË ‹ ˘Á›·.
4. EÈÙÚ¤ÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· o˘ ηıo-
Ú›˙ÂÈ ÂȉÈÎfi˜ ÓfiÌo˜, o ·Ó·‰·ÛÌfi˜ ·ÁÚoÙÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ
ÁÈ· ÙËÓ ÂˆÊÂϤÛÙÂÚË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ùo˘ ‰¿Êo˘˜, η-
ıÒ˜ Î·È Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·oÊ˘Á‹ Ù˘ ˘¤ÚÌÂ-
ÙÚ˘ ηٿÙÌËÛ˘ ‹ ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙË-
Û˘ Ù˘ ηٷÙÌË̤Ó˘ ÌÈÎÚ‹˜ ·ÁÚoÙÈ΋˜ ȉÈoÎÙËÛ›·˜.
5. EÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ o˘ Úo‚ϤoÓÙ·È ÛÙȘ
ÚoËÁo‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜, ÌoÚ› Ó· Úo‚ÏÂÊı› ÌÂ
ÓfiÌo Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ¯Ú‹Û˘ ηÈ
οÚˆÛ˘ Ù˘ ȉÈoÎÙËÛ›·˜ o˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ·fi ȉȷ›ÙÂ-
Ú˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙoÓ ˘fi¯ÚÂo Î·È ÙË ‰È·-
‰Èηۛ· ηٷ‚oÏ‹˜ ÛÙo ‰ÈηÈo‡¯o Ùo˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ùo˜
Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ‹ οÚˆÛ˘, Ùo oo›o Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·oÎÚ›-
ÓÂÙ·È ÛÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ οı ÊoÚ¿ Û˘Óı‹Î˜.
M¤ÙÚ· o˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌoÁ‹ Ù˘ ·Ú·-
ÁÚ¿Êo˘ ·˘Ù‹˜ ·›ÚoÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÂÎÏ›„o˘Ó oÈ È‰È·-
›ÙÂÚoÈ ÏfiÁoÈ o˘ Ù· ÚoοÏÂÛ·Ó. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·‰ÈηÈo-
ÏfiÁËÙ˘ ·Ú¿Ù·Û˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·oÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ú-
ÛË Ùo˘˜, ηٿ ηÙËÁoڛ˜ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, Ùo ™˘Ì‚o‡ÏÈo
Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË fioÈo˘ ¤¯ÂÈ ¤ÓÓo-
5
Ìo Û˘ÌʤÚoÓ.
6. M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· Ú˘ıÌ›˙oÓÙ·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿-
ıÂÛË ÂÁηٷÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈoo›ËÛ‹ Ùo-
˘ ˜ ˘¤Ú Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ oÈÎoÓoÌ›·˜ Î·È ·oηٿÛÙ·ÛË
·ÎÙËÌfiÓˆÓ. M ÙoÓ ›‰Èo ÓfiÌo oÚ›˙oÓÙ·È Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙË ÌÂÚÈ΋ ‹ oÏÈ΋ ·o˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ È‰ÈoÎÙËÙÒÓ Û ÂÚ›-
ÙˆÛË Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛ‹˜ Ùo˘˜ ̤۷ Û ‡ÏoÁË ÚoıÂ-
ÛÌ›·.
7. M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· ηıÈÂÚˆı› Ë ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ Û˘ÓÈ-
‰ÈoÎÙËÛ›· Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ È‰ÈoÎÙËÛÈÒÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈo¯ÒÓ,
ÂÊfiÛoÓ Ë ·˘ÙoÙÂÏ‹˜ ·ÓoÈÎo‰fiÌËÛË ·˘ÙÒÓ ‹ ÌÂÚÈÎÒÓ
·’ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·oÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙo˘˜ fiÚo˘˜ ‰fiÌËÛ˘
o˘ ÈÛ¯‡o˘Ó ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÈÛ¯‡Ûo˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈo¯‹ ·˘-
Ù‹.
8. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ··ÏÏoÙÚȈı› Ë ·ÁÚoÙÈ΋ ȉÈo-
ÎÙËÛ›· ÙˆÓ ™Ù·˘ÚoËÁÈ·ÎÒÓ IÂÚÒÓ MoÓÒÓ Ù˘ AÁ›·˜
AÓ·ÛÙ·Û›·˜ Ù˘ º·ÚÌ·ÎoχÙÚÈ·˜ ÛÙË X·ÏÎȉÈ΋, ÙˆÓ
BÏ·Ù¿‰ˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏoÓ›ÎË Î·È Ùo˘ E˘·ÁÁÂÏÈÛÙ‹ Iˆ¿Ó-
ÓË Ùo˘ £ÂoÏfiÁo˘ ÛÙËÓ ¶¿ÙÌo, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ÌÂÙfi¯È·.
E›Û˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ··ÏÏoÙÚȈı› Ë ÂÚÈo˘Û›·
o˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙˆÓ ¶·ÙÚȷگ›ˆÓ AÏÂÍ¿Ó-
‰ÚÂÈ·˜, AÓÙÈfi¯ÂÈ·˜ Î·È IÂÚoÛoχ̈Ó, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ IÂ-
Ú‹˜ MoÓ‹˜ Ùo˘ ™ÈÓ¿.
ÕÚıÚo 19
1. To ·fiÚÚËÙo ÙˆÓ ÂÈÛÙoÏÒÓ Î·È Ù˘ ÂχıÂÚ˘
·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ‹ ÂÈÎoÈÓˆÓ›·˜ Ì ooÈoÓ‰‹oÙ ¿ÏÏo
ÙÚfio Â›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ··Ú·‚›·ÛÙo. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÂÁ-
Á˘‹ÛÂȘ ˘fi ÙȘ oo›Â˜ Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇Â-
Ù·È ·fi Ùo ·fiÚÚËÙo ÁÈ· ÏfiÁo˘˜ ÂıÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ‹
ÁÈ· ‰È·ÎÚ›‚ˆÛË È‰È·›ÙÂÚ· Ûo‚·ÚÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ.
**2. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË, ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜
Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ·fiÚÚËÙÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1.
**3. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙËı› ηٿ ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡
Î·È ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 9 Î·È 9∞.
ÕÚıÚo 20
1. K·ı¤Ó·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ·Úo¯‹ ¤ÓÓoÌ˘ Úo-
ÛÙ·Û›·˜ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÌoÚ› Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Û’
·˘Ù¿ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ùo˘ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‹ Û˘ÌʤÚoÓÙ¿
Ùo˘, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
2. To ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·ÎÚfi·Û˘ Ùo˘ ÂÓ-
‰È·ÊÂÚo̤Óo˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· οı ‰ÈoÈÎËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹
̤ÙÚo o˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ‚¿Úo˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‹
Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ùo˘.
ÕÚıÚo 21
1. H oÈÎoÁ¤ÓÂÈ·, ˆ˜ ıÂ̤ÏÈo Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È Úo-
·ÁˆÁ‹˜ Ùo˘ ŒıÓo˘˜, ηıÒ˜ Î·È o Á¿Ìo˜, Ë ÌËÙÚfiÙËÙ·
Î·È Ë ·È‰È΋ ËÏÈΛ· ÙÂÏo‡Ó ˘fi ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· Ùo˘ KÚ¿-
Ùo˘˜.
2. ¶oχÙÂÎÓ˜ oÈÎoÁ¤ÓÂȘ, ·Ó¿ËÚoÈ oϤÌo˘ Î·È ÂÈ-
ÚËÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰o˘, ı‡Ì·Ù· oϤÌo˘, ¯‹Ú˜ Î·È oÚÊ·Ó¿
ÂÎÂ›ÓˆÓ o˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙoÓ fiÏÂÌo, ηıÒ˜ Î·È fiÛoÈ ¿-
Û¯o˘Ó ·fi ·Ó›·ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÓfiÛo ¤¯o˘Ó
‰Èη›ˆÌ· ÂȉÈ΋˜ ÊÚoÓÙ›‰·˜ ·fi Ùo KÚ¿Ùo˜.
3. To KÚ¿Ùo˜ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ oÏÈÙÒÓ Î·È
·›ÚÓÂÈ ÂȉÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· Ù˘ ÓÂfiÙËÙ·˜,
Ùo˘ Á‹Ú·Ùo˜, Ù˘ ·Ó·ËÚ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ
·fiÚˆÓ.
4. H ·fiÎÙËÛË Î·ÙoÈΛ·˜ ·fi ·˘Ùo‡˜ o˘ ÙËÓ ÛÙÂÚo‡-
ÓÙ·È ‹ o˘ ÛÙÂÁ¿˙oÓÙ·È ·ÓÂ·ÚÎÒ˜ ·oÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂ-
Óo ÂȉÈ΋˜ ÊÚoÓÙ›‰·˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜.
**5. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô-
ÏÈÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Ï‹„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ
·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜.
**6. ∆· ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·Ëڛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ô-
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›·,
ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ÃÒÚ·˜.
**ÕÚıÚo 22
1. H ÂÚÁ·Û›· ·oÙÂÏ› ‰Èη›ˆÌ· Î·È ÚoÛٷهÂÙ·È
·fi Ùo KÚ¿Ùo˜, o˘ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈo˘ÚÁ›· Û˘ÓıË-
ÎÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ oÏÈÙÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋
Î·È ˘ÏÈ΋ Â͇„ˆÛË Ùo˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓo˘ ·ÁÚoÙÈÎo‡ ηÈ
·ÛÙÈÎo‡ ÏËı˘ÛÌo‡.
ŸÏoÈ oÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓoÈ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ʇÏo ‹ ¿ÏÏË
‰È¿ÎÚÈÛË, ¤¯o˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ›Û˘ ·ÌoÈ‚‹˜ ÁÈ· ·Ú¯fiÌÂÓË
ÂÚÁ·Û›· ›Û˘ ·Í›·˜.
2. M ÓfiÌo ηıoÚ›˙oÓÙ·È oÈ ÁÂÓÈÎo› fiÚoÈ ÂÚÁ·Û›·˜,
o˘ Û˘ÌÏËÚÒÓoÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘ÏÏoÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÂÚ-
Á·Û›·˜ Û˘Ó·ÙfiÌÂÓ˜ Ì ÂχıÂÚ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ
ηÈ, ·Ó ·˘Ù¤˜ ·oÙ‡¯o˘Ó, Ì Ùo˘˜ ηÓfiÓ˜ o˘ ı¤ÙÂÈ Ë
‰È·ÈÙËÛ›·.
3. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ
Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜
Î·È ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎË-
Û˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘.
4. OoÈ·‰‹oÙ ÌoÚÊ‹ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ··-
ÁoÚ‡ÂÙ·È.
EȉÈÎo› ÓfiÌoÈ Ú˘ıÌ›˙o˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â›Ù·ÍË
ÚoÛˆÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË oϤÌo˘ ‹ ÂÈ-
ÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¿Ì˘-
Ó·˜ Ù˘ XÒÚ·˜ ‹ Â›Áo˘Û·˜ ÎoÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿Á΢ ·fi
ıÂoÌËÓ›· ‹ ·Ó¿Á΢ o˘ ÌoÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ Û ΛӉ˘Óo ÙË
‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚoÛÊoÚ¿
ÚoÛˆÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙo˘˜ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜ ÙoÈ΋˜ ·˘-
Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓoo›ËÛË ÙoÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ.
5. To KÚ¿Ùo˜ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÎoÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ
ÂÚÁ·˙o̤ӈÓ, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
™Ùo˘˜ ÁÂÓÈÎo‡˜ fiÚo˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È o
ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÌfi˜ Ùo˘ ÙÚfio˘ Î·È Ùo˘ ˘o¯Ú¤o˘ ›Ûڷ͢
Î·È ·fi‰oÛ˘ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ oÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ Û˘Ó-
‰ÚoÌ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ùo˘˜ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ·fi Ù· ηٷ -
ÛÙ·ÙÈο Ùo˘˜.
ÕÚıÚo 23
1. To KÚ¿Ùo˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÚoÛ‹ÎoÓÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË
‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÙËÓ
·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ Ì’ ·˘Ù‹ ‰ÈηȈ̿-
ÙˆÓ ÂÓ·ÓÙ›oÓ Î¿ı ÚoÛ‚oÏ‹˜ Ùo˘˜, ̤۷ ÛÙ· fiÚÈ· Ùo˘
ÓfiÌo˘.
2. H ·ÂÚÁ›· ·oÙÂÏ› ‰Èη›ˆÌ· Î·È ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙȘ
ÓfiÌÈÌ· Û˘ÛÙË̤Ó˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ oÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË
‰È·Ê‡Ï·ÍË Î·È Úo·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ oÈÎoÓoÌÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·-
ÎÒÓ ÁÂÓÈο Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙o̤ӈÓ.
6
A·ÁoÚ‡ÂÙ·È Ë ·ÂÚÁ›· Ì ooÈ·‰‹oÙ ÌoÚÊ‹ ÛÙo-
˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎo‡˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡˜ Î·È Û’ ·˘Ùo‡˜ o˘ ˘ËÚÂ-
Ùo‡Ó ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜. To ‰Èη›ˆÌ· ÚoÛÊ˘Á‹˜
Û ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹-
ÏˆÓ Ù˘ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ ÚoÛÒ-
ˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘, ηıÒ˜ Î·È Ùo˘ ÚoÛˆÈÎo‡ ÙˆÓ
οı ÌoÚÊ‹˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ËÌfiÛÈo˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹ ÎoÈ-
Ó‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜, o˘ Ë ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ùo˘˜ ¤¯ÂÈ ˙ˆÙÈ΋ ÛËÌ·-
Û›· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ùo˘ ÎoÈÓˆÓÈ-
Îo‡ Û˘ÓfiÏo˘, ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙo˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Óo˘˜ ÂÚÈoÚÈ-
ÛÌo‡˜ Ùo˘ ÓfiÌo˘ o˘ Ùo Ú˘ıÌ›˙ÂÈ. OÈ ÂÚÈoÚÈÛÌo› ·˘Ùo›
‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· Êı¿Óo˘Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ùo˘ ‰ÈηÈ-
ÒÌ·Ùo˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ‹ ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘
¿ÛÎËÛ‹˜ Ùo˘.
ÕÚıÚo 24
**1. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È ‰Èη›-
ˆÌ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. °È· ÙË ‰È·Ê‡Ï·Í‹ ÙÔ˘ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ
˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·›ÚÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔÏËÙÈο ‹ ηٷ-
ÛÙ·ÏÙÈο ̤ÙÚ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú¯‹˜ Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜.
¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ
Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ‰·ÛÔÏÔÁ›Ô˘ Û˘-
ÓÈÛÙ¿ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÌÂÙ·-
‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ
ÂÎÙ¿ÛˆÓ, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÚÔ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· Ë
·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ‹ ¿ÏÏË ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛË, Ô˘ ÙËÓ
ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ.
**2. H ¯ˆÚoÙ·ÍÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ XÒÚ·˜, Ë ‰È·-
ÌfiÚʈÛË, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë oÏÂo‰fiÌËÛË Î·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË
ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È ÙˆÓ oÈÎÈÛÙÈÎÒÓ ÁÂÓÈο ÂÚÈo¯ÒÓ ˘¿ÁÂ-
Ù·È ÛÙË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ· Î·È ÙoÓ ¤ÏÂÁ¯o Ùo˘
KÚ¿Ùo˘˜, Ì ÛÎofi Ó· Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Ë ÏÂÈÙo˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·
Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ oÈÎÈÛÌÒÓ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙oÓÙ·È oÈ
ηχÙÂÚoÈ ‰˘Ó·Ùo› fiÚoÈ ‰È·‚›ˆÛ˘.
√È Û¯ÂÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÛÙ·ıÌ›ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È
ηٿ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÂıÓÈÎÔ‡
ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜.
3. °È· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Ì›· ÂÚÈo¯‹ ˆ˜ oÈÎÈÛÙÈ΋ ηÈ
ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁooÈËı› oÏÂo‰oÌÈο, oÈ È‰ÈoÎÙËۛ˜ o˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓoÓÙ·È Û ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯o˘Ó ˘o¯ÚˆÙÈο,
¯ˆÚ›˜ ·o˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙoÓ oÈΛo ÊoÚ¤·, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË
ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ o˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈo˘ÚÁË-
ıo‡Ó ‰ÚfiÌoÈ, Ï·Ù›˜ Î·È ¯ÒÚoÈ ÁÈ· ÎoÈÓˆÊÂÏ›˜ ÁÂÓÈο
¯Ú‹ÛÂȘ Î·È ÛÎoo‡˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÎoÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ oÏÂo‰oÌÈÎÒÓ ¤Ú-
ÁˆÓ, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
4. NfiÌo˜ ÌoÚ› Ó· Úo‚ϤÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙo¯‹ ÙˆÓ È‰Èo-
ÎÙËÙÒÓ ÂÚÈo¯‹˜ o˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ oÈÎÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ
·ÍÈoo›ËÛË Î·È ÁÂÓÈ΋ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛ‹ Ù˘ Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÂÁÎÂÎÚÈ̤Óo Û¯¤‰Èo, Ì ·ÓÙÈ·Úo¯‹ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ›Û˘ ·Í›·˜
‹ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ È‰ÈoÎÙËÛ›·˜ ηٿ fiÚoÊo, ·fi Ùo˘˜ ¯ÒÚo˘˜
o˘ ηıoÚ›˙oÓÙ·È ÙÂÏÈο ˆ˜ oÈÎo‰oÌ‹ÛÈÌoÈ ‹ ·fi ÎÙ›ÚÈ·
Ù˘ ÂÚÈo¯‹˜ ·˘Ù‹˜.
5. OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÚoËÁo‡ÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁڿʈÓ
ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ oÈÎÈÛÙÈÎÒÓ Â-
ÚÈo¯ÒÓ o˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯o˘Ó. OÈ ÂχıÂÚ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, o˘
Úo·Ùo˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ÙË
‰ Ë Ì È o ˘ ÚÁ›· ÎoÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ‹ ÂÎoÈo‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó·
Î · Ï ˘ Ê ı o ‡ Ó oÈ ‰·¿Ó˜ Ù˘ oÏÂo‰oÌÈ΋˜ ·Ó·ÌfiÚʈ-
Û˘, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
6. T· ÌÓËÌ›·, oÈ ·Ú·‰oÛȷΤ˜ ÂÚÈo¯¤˜ Î·È Ù· ·Ú·-
‰oÛȷο ÛÙoȯ›· ÚoÛٷهoÓÙ·È ·fi Ùo KÚ¿Ùo˜. Nfi-
Ìo˜ ı· oÚ›ÛÂÈ Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·Ùoo›ËÛË Ù˘
ÚoÛÙ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÚÈoÚÈÛÙÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ȉÈoÎÙËÛ›·˜,
ηıÒ˜ Î·È ÙoÓ ÙÚfio Î·È Ùo ›‰o˜ Ù˘ ·o˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ
ȉÈoÎÙËÙÒÓ.
**∂ÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
ø˜ ‰¿ÛÔ˜ ‹ ‰·ÛÈÎfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ÓÔÂ›Ù·È ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi Û‡-
ÓÔÏÔ ¿ÁÚÈˆÓ Ê˘ÙÒÓ Ì ͢ÏÒ‰Ë ÎÔÚÌfi ¿Óˆ ÛÙËÓ ·Ó· -
Áη›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, Ù· ÔÔ›·, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÂΛ
Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Û· ¯ÏˆÚ›‰· Î·È ·Ó›‰·, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤Ûˆ
Ù˘ ·ÌÔÈ‚·›·˜ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Î·È ·ÏÏËÏÔÂ›‰Ú·Û‹˜
ÙÔ˘˜, ȉȷ›ÙÂÚË ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ· (‰·ÛÔ‚ÈÔÎÔÈÓfiÙËÙ·) ηÈ
ȉȷ›ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (‰·ÛÔÁÂÓ¤˜). ¢·ÛÈ΋ ¤ÎÙ· -
ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ fiÙ·Ó ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ Û‡ÓÔÏÔ Ë ¿ÁÚÈ· ͢ÏÒ -
‰Ë˜ ‚Ï¿ÛÙËÛË, ˘„ËÏ‹ ‹ ı·ÌÓ҉˘, Â›Ó·È ·Ú·È¿.
ÕÚıÚo 25
**1. ∆· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ˆ˜ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ˆ˜
̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ-
ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘ ÙÂÏÔ‡Ó ˘fi ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿-
ÙÔ˘˜. ŸÏ· Ù· ÎÚ·ÙÈο fiÚÁ·Ó· ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·ÛÊ·-
Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛ‹
ÙÔ˘˜. ∆· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂ-
ٷ͇ ȉȈÙÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛȉȿ˙Ô˘Ó. √È Î¿ı ›‰Ô˘˜
ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ó· ÂÈ‚ÏË-
ıÔ‡Ó ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂϤÔÓÙ·È Â›ÙÂ
·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ›Ù ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ, ÂÊfiÛÔÓ
˘¿Ú¯ÂÈ ÂÈʇϷÍË ˘¤Ú ·˘ÙÔ‡ Î·È Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ú-
¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜.
2. H ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È Ë ÚoÛÙ·Û›· ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ Î·È
··Ú¿ÁÚ·ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ùo˘ ·ÓıÚÒo˘ ·fi ÙËÓ
¶oÏÈÙ›· ·o‚ϤÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË Ù˘ ÎoÈÓˆÓÈ΋˜
Úofi‰o˘ ̤۷ Û ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ‰ÈηÈoÛ‡ÓË.
3. H ηٷ¯ÚËÛÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË ‰ÈηÈÒÌ·Ùo˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Â-
Ù·È.
4. To KÚ¿Ùo˜ ‰ÈηÈo‡Ù·È Ó· ·ÍÈÒÓÂÈ ·fi fiÏo˘˜ Ùo˘˜
oϛ٘ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË Ùo˘ ¯Ú¤o˘˜ Ù˘ ÎoÈÓˆÓÈ΋˜ ηÈ
ÂıÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜.
MEPO™ TPITO
OÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙo˘ÚÁ›Â˜
Ù˘ ¶oÏÈÙ›·˜
TMHMA Aã
™‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ¶oÏÈÙ›·˜
ÕÚıÚo 26
1. H ÓoÌoıÂÙÈ΋ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙË Bo˘Ï‹ ηÈ
ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜.
2. H ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙoÓ ¶ÚfiÂ-
‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË.
3. H ‰ÈηÛÙÈ΋ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·Ø
oÈ ·oÊ¿ÛÂȘ Ùo˘˜ ÂÎÙÂÏo‡ÓÙ·È ÛÙo fiÓoÌ· Ùo˘ EÏÏËÓÈ-
Îo‡ §·o‡.
ÕÚıÚo 27
1. K·Ì›· ÌÂÙ·‚oÏ‹ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ EÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ‰ÂÓ Ìo-
Ú› Ó· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌo, o˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË
ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ.
2. XˆÚ›˜ ÓfiÌo, o˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo-
„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÂÎÙ‹
7
ÛÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ EÈÎÚ¿ÙÂÈ· ͤÓË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË o‡-
Ù ÌoÚ› Ó· ‰È·Ì¤ÓÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ‹ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ·fi ·˘-
Ù ‹ .
ÕÚıÚo 28
1. OÈ ÁÂÓÈο ·Ú·‰ÂÁ̤ÓoÈ Î·ÓfiÓ˜ Ùo˘ ‰ÈÂıÓo‡˜ ‰È-
η›o˘, ηıÒ˜ Î·È oÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ·fi ÙËÓ ÂÈ·-
ÚˆÛ‹ Ùo˘˜ Ì ÓfiÌo Î·È ÙË ı¤ÛË Ùo˘˜ Û ÈÛ¯‡ Û‡Ìʈӷ
Ì Ùo˘˜ fiÚo˘˜ ηıÂÌÈ¿˜, ·oÙÂÏo‡Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙo ̤-
Úo˜ Ùo˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎo‡ ÂÏÏËÓÈÎo‡ ‰Èη›o˘ Î·È ˘ÂÚÈÛ¯‡o˘Ó
·fi οı ¿ÏÏË ·ÓÙ›ıÂÙË ‰È¿Ù·ÍË ÓfiÌo˘. H ÂÊ·ÚÌoÁ‹
ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ Ùo˘ ‰ÈÂıÓo‡˜ ‰Èη›o˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘Ì-
‚¿ÛÂˆÓ ÛÙo˘˜ ·ÏÏo‰·o‡˜ ÙÂÏ› ¿ÓÙoÙ ˘fi ÙoÓ fiÚo
Ù˘ ·ÌoÈ‚·ÈfiÙËÙ·˜.
2. °È· Ó· Â͢ËÚÂÙËı› Ûo˘‰·›o ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚoÓ
Î·È Ó· Úo·¯ı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË, ÌoÚ› Ó·
·Ó·ÁÓˆÚÈÛıo‡Ó, ÌÂ Û˘Óı‹ÎË ‹ Û˘Ìʈӛ·, Û fiÚÁ·Ó·
‰ÈÂıÓÒÓ oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ˜ o˘ Úo‚ϤoÓÙ·È
·fi Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ·. °È· ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÓfiÌo˘ o˘ ΢ÚÒÓÂÈ
·˘Ù‹ ÙË Û˘Óı‹ÎË ‹ Û˘Ìʈӛ· ··ÈÙÂ›Ù·È ÏÂÈo„ËÊ›·
ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ.
3. H EÏÏ¿‰· Úo‚·›ÓÂÈ ÂχıÂÚ·, Ì ÓfiÌo o˘ „ËÊ›-
˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡
ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, Û ÂÚÈoÚÈÛÌo‡˜ ˆ˜ Úo˜ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË
Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Ù˘, ÂÊfiÛoÓ ·˘Ùfi ˘·ÁoÚ‡ÂÙ·È
·fi Ûo˘‰·›o ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚoÓ, ‰ÂÓ ı›ÁÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·-
Ù· Ùo˘ ·ÓıÚÒo˘ Î·È ÙȘ ‚¿ÛÂȘ Ùo˘ ‰ËÌoÎÚ·ÙÈÎo‡ oÏÈ-
Ù‡̷Ùo˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ηÈ
Ì ÙoÓ fiÚo Ù˘ ·ÌoÈ‚·ÈfiÙËÙ·˜.
**∂ÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
∆Ô ¿ÚıÚÔ 28 ·ÔÙÂÏ› ıÂ̤ÏÈÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÃÒ-
Ú·˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘.
ÕÚıÚo 29
1. ŒÏÏËÓ˜ oϛ٘ o˘ ¤¯o˘Ó Ùo ÂÎÏoÁÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·
ÌoÚo‡Ó ÂχıÂÚ· Ó· ȉڇo˘Ó Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯o˘Ó ÛÂ
oÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, o˘ Ë oÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ë ‰Ú¿ÛË Ùo˘˜
oÊ›ÏÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙËÓ ÂχıÂÚË ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ùo˘ ‰Ë-
ÌoÎÚ·ÙÈÎo‡ oÏÈÙ‡̷Ùo˜.
¶oϛ٘ o˘ ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ·Ó ·ÎfiÌË Ùo ‰Èη›ˆÌ· Ó·
ÂÎϤÁo˘Ó ÌoÚo‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯o˘Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ó¤ˆÓ
ÙˆÓ ÎoÌÌ¿ÙˆÓ.
**2. ∆· ÎfiÌÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜
ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ-
Τ˜ ÙÔ˘˜ ‰·¿Ó˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ
ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜
Î·È ÁÂÓÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ
‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô„Ë-
Ê›ˆÓ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌÒÓ. ªÂ
ÓfiÌÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ,
ÌÔÚ› Ó· ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÔÚʤ˜ ÚÔÂÎÏÔ-
ÁÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ˘fi
ÙȘ Ôԛ˜ Ë ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Û˘ÓÈÛÙ¿
ÏfiÁÔ ¤ÎÙˆÛ˘ ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ· Ì ÚˆÙÔ-
‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘. √
¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ
˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÂȉÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ
Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ‰Èη-
ÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ªÂ ÓfiÌÔ ÌÔÚÔ-
‡Ó Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„Ë-
Ê›Ô˘˜ ÁÈ· ¿ÏϘ ·ÈÚÂÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ.
**3. ∞·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·Ôχو˜ ÔÈ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚ-
Ê‹˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ˘¤Ú ‹ ηٿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜
‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙȘ
¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜. ∞·ÁÔÚÂ-
‡ ÔÓÙ·È ·Ôχو˜ ÔÈ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ
˘¤Ú ‹ ηٿ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ
ηıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘,
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ
ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ‹ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ
‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹
¤ÌÌÂÛ· ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ú¿ÍË ‹ ˆ˜ ̤ÙÔ-
¯Ô.
TMHMA Bã
¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜
KEºA§AIO ¶PøTO
AÓ¿‰ÂÈÍË Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘
ÕÚıÚo 30
1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ùo˘
¶oÏÈÙ‡̷Ùo˜. EÎϤÁÂÙ·È ·fi ÙË Bo˘Ï‹ ÁÈ· ÂÚ›o‰o ¤-
ÓÙ ÂÙÒÓ, fiˆ˜ oÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ¿ÚıÚ· 32 Î·È 33.
2. To ·Í›ˆÌ· Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Â›Ó·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙo Ì oo-
È o ‰‹oÙ ¿ÏÏo ·Í›ˆÌ·, ı¤ÛË ‹ ¤ÚÁo.
3. H Úo‰ÚÈ΋ ÂÚ›o‰o˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ oÚΈÌoÛ›·
Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘.
4. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË oϤÌo˘, Ë Úo‰ÚÈ΋ ıËÙ›· ·Ú·-
Ù›ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË Ùo˘.
5. E·ÓÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ›‰Èo˘ ÚoÛÒo˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ì›·
ÊoÚ¿ ÌfiÓo.
**ÕÚıÚo 31
¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏÂÁ› fiÔÈÔ˜
Â›Ó·È ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙË,
¤¯ÂÈ ·fi ·Ù¤Ú· ‹ ÌËÙ¤Ú· ÂÏÏËÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹, ¤¯ÂÈ Û˘-
ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÙÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙfi ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ ηÈ
¤¯ÂÈ ÙË ÓfiÌÈÌË ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÈÓ.
ÕÚıÚo 32
*1. H ÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙË
Bo˘Ï‹ Á›ÓÂÙ·È Ì oÓoÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊoÊoÚ›· Î·È Û ÂȉÈ΋
Û˘Ó‰ڛ·ÛË, o˘ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ Bo-
˘Ï‹˜ ¤Ó·Ó Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙo Ì‹Ó· ÚÈÓ Ï‹ÍÂÈ Ë ıËÙ›· Ùo˘ ÂÓ
ÂÓÂÚÁ›· ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, ηٿ Ù· oÚÈ˙fiÌÂ-
Ó· ÛÙoÓ K·ÓoÓÈÛÌfi Ù˘ Bo˘Ï‹˜.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË oÚÈÛÙÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘
Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘, ηٿ
Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 34 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2, ηıÒ˜
Â›Û˘ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË o˘ o ¶Úfi‰Úo˜ ·Ú·ÈÙËı›,
Âı¿ÓÂÈ ‹ ÎËÚ˘¯ı› ¤ÎÙˆÙo˜ ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ™˘-
ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜, Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏoÁ‹
Ó¤o˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Û˘ÁηÏÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÂ
8
____________________________________________________________________________________________
* √È ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔÈ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Ô˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛÂ Î·È ÙȘ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÚfiÛıÂÛ ÌÂ
ÙÔ ∞ã „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ 6 ª·ÚÙ›Ô˘ 1986 Ë ™Ùã ∞Ó·ıˆÚËÙÈ΋ µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.
‰¤Î· Ë̤Ú˜ Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ·ÊfiÙo˘ ¤ÏËÍ ÚfiˆÚ· Ë ıË-
Ù›· Ùo˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓo˘ ¶Úo¤‰Úo˘.
2. H ÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Á›ÓÂÙ·È
Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· Ï‹ÚË ıËÙ›·.
3. ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂÎϤÁÂÙ·È ÂΛÓo˜ o˘
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ‰‡o ÙÚ›ÙˆÓ Ùo˘ Û˘Óo-
ÏÈÎo‡ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ.
AÓ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Ë ÏÂÈo„ËÊ›· ·˘Ù‹, Ë „ËÊoÊoÚ›·
Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙ Ë̤Ú˜.
AÓ ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› o‡Ù ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË „ËÊoÊoÚ›· Ë
oÚÈ˙fiÌÂÓË ÏÂÈo„ËÊ›·, Ë „ËÊoÊoÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È
·ÎfiÌË Ì›· ÊoÚ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÓÙ Ë̤Ú˜, ofiÙ ÂÎϤ-
ÁÂÙ·È ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂΛÓo˜ o˘ Û˘ÁΤ-
ÓÙÚˆÛ ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ fiÏo˘
·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ.
*4. AÓ ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› o‡ÙÂ Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË „ËÊoÊoÚ›·
Ë ·˘ÍË̤ÓË ·˘Ù‹ ÏÂÈo„ËÊ›·, Ë Bo˘Ï‹ ‰È·Ï‡ÂÙ·È Ì¤Û·
Û ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ „ËÊoÊoÚ›·, Î·È ÚoÎËÚ‡ÛÛÂ-
Ù·È ÂÎÏoÁ‹ ÁÈ· ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤·˜ Bo˘Ï‹˜.
H Bo˘Ï‹ o˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ӥ˜ ÂÎÏoÁ¤˜,
·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ Û˘ÁÎÚoÙËı› Û ÛÒÌ·, ÂÎϤÁÂÈ Ì oÓoÌ·-
ÛÙÈ΋ „ËÊoÊoÚ›· ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙËÓ
ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ
‚o˘Ï¢ÙÒÓ.
AÓ ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÏÂÈo„ËÊ›· ·˘Ù‹, Ë „ËÊoÊoÚ›·
Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ Î·È ÂÎϤÁÂÙ·È
¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂΛÓo˜ o˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ
ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢-
ÙÒÓ. AÓ ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› o‡Ù ·˘Ù‹ Ë ÏÂÈo„ËÊ›·, Ë „Ë-
ÊoÊoÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Ì›· ÊoÚ¿, ‡ÛÙÂÚ·
·fi ¤ÓÙ Ë̤Ú˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡o ÚoÛÒˆÓ o˘
ÏÂÈo„‹ÊËÛ·Ó Î·È ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÎÏÂÁ› ¶Úfi‰Úo˜
Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂΛÓo˜ o˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙË Û¯ÂÙÈ΋
ÏÂÈo„ËÊ›·.
5. AÓ Ë Bo˘Ï‹ Â›Ó·È ·o‡Û·, Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÁÈ·
Ó· ÂÎϤÍÂÈ ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, ηٿ Ùo˘˜
oÚÈÛÌo‡˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 4.
AÓ Ë Bo˘Ï‹ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı› Ì ooÈoÓ‰‹oÙ ÙÚfio, Ë
ÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È
ÒÛo˘ Ó· Û˘ÁÎÚoÙËı› Û ÛÒÌ· Ë Ó¤· Bo˘Ï‹ Î·È Ì¤Û·
Û ›ÎoÛÈ Ë̤Ú˜, Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo, ·fi ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛ‹
Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· oÚ›˙oÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜ 3
Î·È 4, ·Êo‡ ÙËÚËıo‡Ó Î·È oÈ oÚÈÛÌo› Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 1
Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 34.
6. AÓ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏoÁ‹ Ó¤o˘ ¶Úo¤‰Úo˘,
o˘ oÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜, ‰ÂÓ Â-
Ú·Ùˆı› ÂÁη›Úˆ˜, o ‹‰Ë ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜
ÂÍ·ÎoÏo˘ı› Ó· ·ÛΛ Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹-
ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ùo˘ ÒÛo˘ Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ó¤o˜ ¶ÚfiÂ-
‰Úo˜.
EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ o˘ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ÚÈÓ ·fi
ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ùo˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤Úo˜ ÛÙËÓ
ÂÎÏoÁ‹ o˘ Â·ÎoÏo˘ı› ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ Ùo˘.
ÕÚıÚo 33
1. O ÂÎÏÂÁfiÌÂÓo˜ ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·Ó·-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘ ·fi ÙËÓ Âo-
̤ÓË Ù˘ Ë̤ڷ˜ o˘ ¤ÏËÍÂ Ë ıËÙ›· Ùo˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓo˘
¶Úo¤‰Úo˘Ø Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ Âo-
̤ÓË Ù˘ ÂÎÏoÁ‹˜ Ùo˘.
2. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ
¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘, ‰›ÓÂÈ ÂÓÒÈoÓ Ù˘ Bo˘Ï‹˜
ÙoÓ ·ÎfiÏo˘ıo fiÚÎo:
“√ÚΛ˙oÌ·È ÛÙo fiÓoÌ· Ù˘ AÁ›·˜ Î·È OÌoo‡ÛÈ·˜ ηÈ
A‰È·›ÚÂÙ˘ TÚÈ¿‰·˜ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛˆ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È Ùo˘˜
ÓfiÌo˘˜, Ó· ÌÂÚÈÌÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙ‹ Ùo˘˜ Ù‹ÚËÛË, Ó· ˘Â-
Ú·Û›˙ˆ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·
Ù˘ XÒÚ·˜, Ó· ÚoÛٷهˆ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÂÏ¢-
ıÂڛ˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Ó· ˘ËÚÂÙÒ Ùo ÁÂÓÈÎfi Û˘Ìʤ-
ÚoÓ Î·È ÙËÓ Úfio‰o Ùo˘ EÏÏËÓÈÎo‡ §·o‡”.
3. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙË ¯oÚËÁ›· o˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙoÓ
¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙË ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘Ë-
ÚÂÛÈÒÓ o˘ oÚÁ·ÓÒÓoÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ıË-
ÎfiÓÙˆÓ Ùo˘.
ÕÚıÚo 34
1. ToÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, fiÙ·Ó ·o˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÛÙo Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚo ·fi ‰¤Î· Ë̤Ú˜, ·Ó Âı¿-
ÓÂÈ, ·Ú·ÈÙËı›, ÎËÚ˘¯ı› ¤ÎÙˆÙo˜ ‹ ·Ó ΈχÂÙ·È ÁÈ·
o  o È o Ó‰‹oÙ ÏfiÁo Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘, ÙoÓ
·Ó·ÏËÚÒÓÂÈ ÚoÛˆÚÈÓ¿ o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜Ø ·Ó
‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Bo˘Ï‹, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Bo˘-
Ï‹˜ ηÈ, ·Ó ·˘Ùfi˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, Ë K˘‚¤ÚÓËÛË
Û˘ÏÏoÁÈο.
K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›o‰o Ù˘ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘
‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ Bo˘-
Ï‹˜, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 32 ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ˜ 4, ηıÒ˜ Î·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÛË Ù˘ K˘-
‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÚoÛÊ˘Á‹ Û ‰ËÌo„‹ÊÈÛÌ·, ηٿ ÙȘ
‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 38 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2 Î·È Ùo˘ ¿Ú-
ıÚo˘ 44 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2.
2. AÓ Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ó·
·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ¤Ú· ·fi ÙÚÈ¿-
ÓÙ· Ë̤Ú˜, Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ˘o¯ÚˆÙÈο Ë Bo˘Ï‹, ·ÎfiÌË
Î·È ·Ó ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı›, ÁÈ· Ó· ·oÊ·Û›ÛÂÈ Ì ÙËÓ
ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ
Ù˘, ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÏoÁ‹˜ Ó¤o˘ ¶Úo¤‰Úo˘.
™Â η̛· ¿ÓÙˆ˜ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÎÏoÁ‹ Ó¤o˘ ¶Úo¤‰Úo˘
Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚo ·fi ¤ÍÈ Û˘ÓoÏÈο Ì‹Ó˜, ·ÊfiÙo˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·Ó·Ï‹-
ÚˆÛ‹ Ùo˘ o˘ ÚoÎÏ‹ıËΠ·fi ·‰˘Ó·Ì›· Ùo˘.
KEºA§AIO ¢EYTEPO
EÍo˘Û›Â˜ Î·È Â˘ı‡ÓË ·fi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ
Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘
ÕÚıÚo 35
*1. K·Ì›· Ú¿ÍË Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ
ÈÛ¯‡ÂÈ o‡Ù ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚoÛ˘oÁÚ·Ê‹ Ùo˘
·ÚÌfi‰Èo˘ Yo˘ÚÁo‡, o oo›o˜ Ì ÌfiÓË ÙËÓ ˘oÁÚ·Ê‹
Ùo˘ Á›ÓÂÙ·È ˘‡ı˘Óo˜, Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘Û‹ Ù˘
ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË o˘ Ë K˘‚¤ÚÓËÛË ··ÏÏ·Á› ·fi Ù·
ηı‹ÎoÓÙ¿ Ù˘ Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ¿ÚıÚo 38 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜
1, ·Ó o ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÚoÛ˘oÁÚ¿ÊÂÈ Ùo oÈΛo
‰È¿Ù·ÁÌ·, ·˘Ùfi ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌfiÓo ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo
Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜.
*2. K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚoÛ˘oÁÚ·Ê‹ ÁÈ·
ÙȘ ·ÎfiÏo˘ı˜ Ú¿ÍÂȘ:
·) Ùo ‰ÈoÚÈÛÌfi ¶Úˆı˘o˘ÚÁo‡,
‚) ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÂÓÙoÏ‹˜ Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ùo ¿ÚıÚo 37 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 2, 3 Î·È 4,
9
Á) ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 32 ·Ú¿-
ÁÚ·Êo˜ 4 Î·È Î·Ù¿ Ùo ¿ÚıÚo 41 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, ·Ó ‰ÂÓ
ÙËÓ ÚoÛ˘oÁÚ¿„ÂÈ o ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜, Î·È Î·Ù¿ Ùo ¿Ú-
ıÚo 53 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, ·Ó ‰ÂÓ ÙËÓ ÚoÛ˘oÁÚ¿„ÂÈ Ùo
Yo˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo,
‰) ÙËÓ ·Ó·oÌ‹ ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 42 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1 Óo-
Ìoۯ‰›o˘ ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌo˘ o˘ ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙË
Bo˘Ï‹,
Â) Ùo ‰ÈoÚÈÛÌfi Ùo˘ ÚoÛˆÈÎo‡ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘
¶Úo‰ڛ·˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜.
*3. To ‰È¿Ù·ÁÌ· Ì Ùo oo›o ÚoÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ‰ËÌo„‹-
ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÓoÌoÛ¯¤‰Èo, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ¿ÚıÚo 44 ·Ú¿-
ÁÚ·Êo˜ 2, ÚoÛ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ Bo-
˘Ï‹˜.
ÕÚıÚo 36
1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, Ì ًÚËÛË oˆÛ‰‹-
oÙÂ ÙˆÓ oÚÈÛÌÒÓ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 35 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, ÂÎ-
ÚoÛˆ› ‰ÈÂıÓÒ˜ Ùo KÚ¿Ùo˜, ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÏÂÌo, Û˘Óo-
ÌoÏoÁ› Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÚ‹Ó˘, Û˘ÌÌ·¯›·˜, oÈÎoÓoÌÈ΋˜ Û˘-
ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙo¯‹˜ Û ‰ÈÂıÓ›˜ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜ ‹
ÂÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ó·ÎoÈÓÒÓÂÈ ÛÙË Bo˘Ï‹, Ì ÙȘ ·Ó·Áη›-
˜ ‰È·Û·Ê‹ÛÂȘ, fiÙ·Ó Ùo Û˘ÌʤÚoÓ Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ùo˘
KÚ¿Ùo˘˜ Ùo ÂÈÙÚ¤o˘Ó.
2. OÈ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÂÌfiÚÈo, ÊoÚoÏoÁ›·, oÈÎoÓoÌÈ΋
Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘ÌÌÂÙo¯‹ Û ‰ÈÂıÓ›˜ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜ ‹
ÂÓÒÛÂȘ, Î·È fiÛ˜ ¿ÏϘ ÂÚȤ¯o˘Ó ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÁÈ·
ÙȘ oo›Â˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·-
Ùo˜, Ù›oÙ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· oÚÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌo, ‹ oÈ oo›-
˜ ÂÈ‚·Ú‡Óo˘Ó ·ÙoÌÈο Ùo˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡o˘Ó ¯ˆ-
Ú›˜ Ù˘ÈÎfi ÓfiÌo o˘ ÙȘ ΢ÚÒÓÂÈ.
3. M˘ÛÙÈο ¿ÚıÚ· Û˘Óı‹Î˘ ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó oÙ¤ Ó·
·Ó·ÙÚ¤„o˘Ó Ù· Ê·ÓÂÚ¿.
4. H ·ڈÛË ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ·oÙÂ-
ϤÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓo ÓoÌoıÂÙÈ΋˜ ÂÍo˘ÛÈo‰fiÙËÛ˘ ηٿ Ùo
¿ÚıÚo 43 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 2 Î·È 4.
ÕÚıÚo 37
1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ÈoÚ›˙ÂÈ ÙoÓ ¶Úˆı˘o-
˘ Ú Áfi ηÈ, Ì ÚfiÙ·Û‹ Ùo˘, ‰ÈoÚ›˙ÂÈ Î·È ·‡ÂÈ Ù· ÏoÈ¿
̤ÏË Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ùo˘˜ YÊ˘o˘ÚÁo‡˜.
*2. ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ ‰ÈoÚ›˙ÂÙ·È o ·Ú¯ËÁfi˜ Ùo˘ ÎfiÌÌ·-
Ùo˜ Ùo oo›o ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙË Bo˘Ï‹ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„Ë-
Ê›· ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ. AÓ Î·Ó¤Ó· ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·fi-
Ï˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›·, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·Ú¤-
¯ÂÈ ÛÙoÓ ·Ú¯ËÁfi Ùo˘ ÎfiÌÌ·Ùo˜ o˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋
ÏÂÈo„ËÊ›· ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙoÏ‹ ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚÈ‚ˆı› Ë
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌo‡ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ o˘ Ó· ·oÏ·Ì-
‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙoÛ‡ÓË Ù˘ Bo˘Ï‹˜.
*3. AÓ ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙˆı› ·˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, o ¶ÚfiÂ-
‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·Ú¤¯ÂÈ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙoÏ‹
ÛÙoÓ ·Ú¯ËÁfi Ùo˘ ‰Â‡ÙÂÚo˘ Û ÎoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË
ÎfiÌÌ·Ùo˜ Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÂÏÂÛÊoÚ‹ÛÂÈ Î·È ·˘Ù‹, o ¶ÚfiÂ-
‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰›ÓÂÈ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙoÏ‹ ÛÙoÓ
·Ú¯ËÁfi Ùo˘ ÙÚ›Ùo˘ Û ÎoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÎfiÌÌ·-
Ùo˜. K¿ı ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙoÏ‹ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜.
AÓ oÈ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙoϤ˜ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÛÊoÚ‹Ûo˘Ó, o
¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ηÏ› Ùo˘˜ ·Ú¯ËÁo‡˜ ÙˆÓ
ÎoÌÌ¿ÙˆÓ Î·È, ·Ó ÂȂ‚·Èˆı› Ë ·‰˘Ó·Ì›· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌo‡
K˘‚¤ÚÓËÛ˘ o˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙoÛ‡ÓË Ù˘ Bo˘Ï‹˜,
ÂȉÈÒÎÂÈ Ùo Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi K˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌ-
Ì·Ù· Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÎÏoÁÒÓ Î·È Û ÂÚ›-
ÙˆÛË ·oÙ˘¯›·˜ ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ùo˘ ™˘Ì‚o˘-
Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ ‹ Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘ ‹ Ùo˘ EÏÂÁ-
ÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘ Ùo Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi K˘‚¤ÚÓËÛ˘, fiÛo Ùo
‰˘Ó·ÙfiÓ Â˘Ú‡ÙÂÚ˘ ·o‰o¯‹˜, ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÂÎÏo-
Á¤˜, Î·È ‰È·Ï‡ÂÈ ÙË Bo˘Ï‹.
*4. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٿ ÙȘ oo›Â˜ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È, Û‡Ì-
ʈӷ Ì ÙȘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜, ÂÓÙoÏ‹ Û¯Ë-
Ì·ÙÈÛÌo‡ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÓÙoÏ‹ Û ·Ú¯Ë-
Áfi ÎfiÌÌ·Ùo˜, ·Ó Ùo ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯ËÁfi ‹ ÂÎÚfiÛˆ-
o, ‹ ·Ó o ·Ú¯ËÁfi˜ ‹ o ÂÎÚfiÛˆfi˜ Ùo˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÏÂ-
Á› ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ
ÂÓÙoÏ‹ Û’ ·˘ÙfiÓ o˘ ÚoÙ›ÓÂÈ Ë ÎoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋ oÌ¿‰·
Ùo˘ ÎfiÌÌ·Ùo˜. H ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÂÓÙoÏ‹˜ Á›-
ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ o˘ o ¶ÚfiÂ-
‰Úo˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ‹ o ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Ùo˘ ·Ó·ÎoÈÓÒÓÂÈ
ÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÎoÌÌ¿-
ÙˆÓ ÛÙË Bo˘Ï‹
.
Ë ·Ó·Îo›ÓˆÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ ·fi οıÂ
·Ó¿ıÂÛË ÂÓÙoÏ‹˜.
*EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
™ÙȘ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙoϤ˜, ·Ó ÎfiÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÈÛo‰‡Ó·-
Ì· Û ‚o˘Ï¢ÙÈΤ˜ ¤‰Ú˜, ÚoËÁÂ›Ù·È ÂΛÓo o˘ ¤Ï·‚Â
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ „‹Êo˘˜ ÛÙȘ ÂÎÏoÁ¤˜Ø ÓÂoÛ¯ËÌ·ÙÈṲ̂Óo
ÎfiÌÌ· Ì ÎoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈ΋ oÌ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ oÚÈ˙fi-
ÌÂÓ· ÛÙoÓ K·ÓoÓÈÛÌfi Ù˘ Bo˘Ï‹˜, ¤ÂÙ·È Ùo˘ ·Ï·ÈfiÙ -
Úo˘ Ì ›Ûo ·ÚÈıÌfi ‰ÚÒÓ. ™ÙȘ ‰‡o ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ
‰ÂÓ ·Ú¤¯oÓÙ·È ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙoϤ˜ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù·.
ÕÚıÚo 38
*1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ·fi Ù·
ηı‹ÎoÓÙ¿ Ù˘ ÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË, ·Ó ·˘Ù‹ ·Ú·ÈÙËı›, η-
ıÒ˜ Î·È ·Ó Ë Bo˘Ï‹ ·oÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙoÛ‡ÓË Ù˘ ηٿ
Ùo ¿ÚıÚo 84. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È
·Ó·ÏfiÁˆ˜ oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 2, 3 Î·È 4 Ùo˘
¿ÚıÚo˘ 37.
AÓ o ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ Ù˘ ·Ú·ÈÙo‡ÌÂÓ˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘
Â›Ó·È ·Ú¯ËÁfi˜ ‹ ÂÎÚfiÛˆo˜ ÎfiÌÌ·Ùo˜ o˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ
ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ,
ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ë ‰È¿Ù·ÍË Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 37 ·Ú¿-
ÁÚ·Êo˜ 3 ‰¿ÊÈo Áã.
*
** 2. ∞Ó Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú·ÈÙËı›, ÂÎÏ›„ÂÈ ‹
· ‰ ˘ -
Ó·Ù› ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜ Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, Ô
¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·˘-
ÙfiÓ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·-
ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Ô ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜,
ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙË µÔ˘Ï‹ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„Ë-
Ê›· ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ. ∏ ÚfiÙ·ÛË Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Û ÙÚÂȘ
Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ‹ ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ¶Úˆı˘-
Ô˘ÚÁÔ‡ ‹ ·fi ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ Ó·
·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ∞Ó Î·Ó¤Ó· ÎfiÌÌ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤-
ÙÂÈ ÛÙË µÔ˘Ï‹ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Â‰ÚÒÓ,
ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤-
¯ÂÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â‰¿ÊÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 Î·È Ë ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ˜ 3 ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘.
∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ó· ·Û΋ÛÂÈ Ù· ηı‹-
ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ·fi ÙË µÔ˘-
10
Ï‹ Ì ÂȉÈ΋ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fi-
Ï˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘
ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÊfiÛÔÓ
·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙË µÔ˘Ï‹ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ
‰ÚÒÓ. ™Â οı ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÚfiÙ·ÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂ-
Ù·È ·fi Ù· ‰‡Ô ¤ÌÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡
ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ.
∂ˆÛfiÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ô Ó¤Ô˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù· ηı‹ÎÔ-
ÓÙ· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·ÛΛ Ô ÚÒÙÔ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿
∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› ∞ÓÙÈÚfi-
‰ÚÔÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÀÔ˘ÚÁfi˜.
*EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
H ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 2 ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È Û Â-
Ú›ÙˆÛË ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜
ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 34.
ÕÚıÚo 39
(To ¿ÚıÚo 39 ηٷÚÁ›ٷÈ).
ÕÚıÚo 40
1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Û˘ÁηÏ› ÙË Bo˘Ï‹
Ù·ÎÙÈο Ì›· ÊoÚ¿ οı ¯ÚfiÓo, fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ Ùo ¿ÚıÚo 64
·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, Î·È ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ οı ÊoÚ¿ o˘ Ùo ÎÚ›ÓÂÈ
‡ÏoÁoØ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ·˘ÙoÚoÛÒˆ˜ ‹ ‰È· Ùo˘ ¶Úˆı˘o-
˘ÚÁo‡ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·È ÙË Ï‹ÍË Î¿ı ‚o˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi-
‰o˘.
2. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ì›· ÊoÚ¿ ÌfiÓo Ìo-
Ú› Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ‚o˘Ï¢ÙÈ΋˜ Û˘Ófi-
‰o˘, ›Ù ·Ó·‚¿ÏÏoÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Â›Ù ‰È·ÎfiÙoÓÙ·˜
ÙËÓ ÂÍ·ÎoÏo‡ıËÛ‹ Ùo˘˜.
3. H ·Ó·ÛÙoÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰È·Ú-
ΤÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚo ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ o‡Ù ӷ Â·Ó·-
ÏËÊı› ηٿ ÙËÓ ›‰È· ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ Û‡Óo‰o ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘-
ÁηٿıÂÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜.
ÕÚıÚo 41
*1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÌoÚ› Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ
ÙË Bo˘Ï‹, ·Ó ¤¯o˘Ó ·Ú·ÈÙËı› ‹ Î·È Î·Ù·„ËÊÈÛÙ› ·fi
·˘Ù‹ ‰‡o K˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È Ë Û‡ÓıÂÛ‹ Ù˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›-
˙ÂÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. OÈ ÂÎÏoÁ¤˜ ÂÓÂÚÁo‡ÓÙ·È
·fi ÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË o˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙoÛ‡ÓË Ù˘ ‰È·-
Ï˘fiÌÂÓ˘ Bo˘Ï‹˜. ™Â οı ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊ·ÚÌfi˙Â-
Ù·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ùo ÙÚ›Ùo ‰¿ÊÈo Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 3 Ùo˘
¿ÚıÚo˘ 37.
*2. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰È·Ï‡ÂÈ ÙË Bo˘Ï‹
Ì ÚfiÙ·ÛË Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ o˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ „‹Êo ÂÌÈ-
ÛÙoÛ‡Ó˘, ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂÓÙoÏ‹˜ ÚoÎÂÈ̤-
Óo˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÂıÓÈÎfi ı¤Ì· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›-
·˜. AoÎÏ›ÂÙ·È Ë ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ Ó¤·˜ Bo˘Ï‹˜ ÁÈ· Ùo ›‰Èo
ı¤Ì·.
3. To ‰È¿Ù·ÁÌ· ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ Bo˘Ï‹˜, ÚoÛ˘oÁÚ·Ì-
̤Óo ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘
·fi Ùo Yo˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
Û˘-Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙËÓ Úo΋ڢÍË ÂÎÏoÁÒÓ Ì¤Û· Û ÙÚÈ¿ÓÙ·
Ë̤Ú˜ Î·È ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ Ó¤·˜ Bo˘Ï‹˜ ̤۷ Û ¿Ï-
Ϙ ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ ·fi ÙȘ ÂÎÏoÁ¤˜.
*4. H Bo˘Ï‹ o˘ ÂÎϤ¯ıËΠÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ Úo-
ËÁo‡ÌÂÓ˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ‰È·Ï˘ı› ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó·
¤Ùo˜ ·ÊfiÙo˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Â-
ÚÈÙÒÛÂȘ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 37 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 3 Î·È Ù˘ ·Ú·-
ÁÚ¿Êo˘ 1 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ ·˘Ùo‡.
5. H Bo˘Ï‹ ‰È·Ï‡ÂÙ·È ˘o¯ÚˆÙÈο ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 32 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 4.
*EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·›ÚÂÛË Ùo ‰È¿Ù·ÁÌ· ÁÈ· ÙË
‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Úo΋ -
Ú˘ÍË ÂÎÏoÁÒÓ Ì¤Û· Û ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ Î·È ÙË Û‡ÁÎÏËÛË
Ù˘ Ó¤·˜ Bo˘Ï‹˜ ̤۷ Û ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ ·fi ·˘Ù¤˜.
ÕÚıÚo 42
*1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂΉ›‰ÂÈ Î·È ‰ËÌo-
ÛȇÂÈ Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ o˘ ¤¯o˘Ó „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙË Bo˘Ï‹
̤۷ Û ¤Ó· Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛ‹ Ùo˘˜. M¤Û· ÛÙËÓ
ÚoıÂÛÌ›· o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ÛÙo ÚoËÁo‡ÌÂÓo ‰¿ÊÈo,
o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÌoÚ› Ó· ·Ó·¤Ì„ÂÈ ÛÙË
Bo˘Ï‹ ÓoÌoÛ¯¤‰Èo o˘ ¤¯ÂÈ „ËÊÈÛÙ› ·fi ·˘Ù‹, ÂÎı¤Ùo-
ÓÙ·˜ Î·È Ùo˘˜ ÏfiÁo˘˜ Ù˘ ·Ó·oÌ‹˜.
*2. ¶ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌo˘ ‹ ÓoÌoÛ¯¤‰Èo o˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÂÌ-
Êı› ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË Bo˘Ï‹ ÂÈ-
Û¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ OÏo̤ÏÂÈ¿ Ù˘ ηÈ, ·Ó ÂÈ„ËÊÈÛÙ› Î·È ¿-
ÏÈ Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ
‚o˘Ï¢ÙÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 76 ·Ú¿-
ÁÚ·Êo˜ 2, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ùo ÂΉ›‰ÂÈ Î·È
Ùo ‰ËÌoÛȇÂÈ ˘o¯ÚˆÙÈο ̤۷ Û ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ·fi
ÙËÓ ÂÈ„‹ÊÈÛ‹ Ùo˘.
ÕÚıÚo 43
1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂΉ›‰ÂÈ Ù· ‰È·Ù¿ÁÌ·-
Ù· o˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È
‰ÂÓ ÌoÚ› oÙ¤ Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌoÁ‹ Ùo˘˜ o‡ÙÂ
Ó· ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ Ùo˘˜.
2. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ùo˘ ·ÚÌfi‰Èo˘ Yo˘ÚÁo‡ ÂÈ-
ÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¤Î‰oÛË Î·ÓoÓÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ì ÂȉÈ΋
ÂÍo˘ÛÈo‰fiÙËÛË ÓfiÌo˘ Î·È Ì¤Û· ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘. EÍo˘ÛÈo-
‰fiÙËÛË ÁÈ· ¤Î‰oÛË Î·ÓoÓÈÛÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ ·fi ¿ÏÏ· fiÚ-
Á ·Ó· Ù˘ ‰Èo›ÎËÛ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÚoÎÂÈ̤Óo˘ Ó· Ú˘ıÌÈ-
Û Ù o ‡ Ó ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ‹ ı¤Ì·Ù· Ì ÙoÈÎfi ÂӉȷʤ-
ÚoÓ ‹ Ì ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù¯ÓÈÎfi ‹ ÏÂÙoÌÂÚÂÈ·Îfi.
3. (H ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 3 ηٷÚÁ›ٷÈ).
4. M ÓfiÌo˘˜ o˘ „ËÊ›˙oÓÙ·È ·fi ÙËÓ OÏo̤ÏÂÈ· Ù˘
Bo˘Ï‹˜ ÌoÚ› Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ÂÍo˘ÛÈo‰fiÙËÛË ¤Î‰oÛ˘
ηÓoÓÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ
o˘ ηıoÚ›˙oÓÙ·È Û’ ·˘Ùo‡˜ Û ÁÂÓÈÎfi Ï·›ÛÈo. M Ùo˘˜
ÓfiÌo˘˜ ·˘Ùo‡˜ ¯·Ú¿˙oÓÙ·È oÈ ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È oÈ Î·-
Ù¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ o˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎoÏo˘ıËı›
Î·È Ù›ıÂÓÙ·È ¯ÚoÓÈο fiÚÈ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÍo˘ÛÈo‰fi-
ÙËÛ˘.
5. T· ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 72 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1 ı¤Ì·Ù· Ù˘
·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ OÏo̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ‰ÂÓ ÌoÚ›
Ó· ·oÙÂϤÛo˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓo ÂÍo˘ÛÈo‰fiÙËÛ˘ ηٿ ÙËÓ
ÚoËÁo‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·Êo.
ÕÚıÚo 44
1. ™Â ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›Áo˘Û·˜
Î·È ·Úfi‚ÏÂÙ˘ ·Ó¿Á΢ o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›-
·˜ ÌoÚ›, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ùo˘ Yo˘ÚÁÈÎo‡ ™˘Ì-
‚o˘Ï›o˘, Ó· ÂΉ›‰ÂÈ Ú¿ÍÂȘ ÓoÌoıÂÙÈÎo‡ ÂÚȯo̤Óo˘.
OÈ Ú¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ˘o‚¿ÏÏoÓÙ·È ÛÙË Bo˘Ï‹ ÁÈ· ·ڈÛË
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 72 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜
1, ̤۷ Û ۷ڿÓÙ· Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ¤Î‰oÛ‹ Ùo˘˜ ‹ ̤-
11
Û· Û ۷ڿÓÙ· Ë̤Ú˜ ·fi ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÛÂ
Û‡Óo‰o. AÓ ‰ÂÓ ˘o‚ÏËıo‡Ó ÛÙË Bo˘Ï‹ ̤۷ ÛÙȘ Úo-
·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÚoıÂƯ̂˜ ‹ ·Ó ‰ÂÓ ÂÁÎÚÈıo‡Ó ·fi ·˘-
Ù‹ ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ˘o‚oÏ‹ Ùo˘˜, ·‡o˘Ó
Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó ÛÙo ÂÍ‹˜.
*2. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÚoÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÌÂ
‰È¿Ù·ÁÌ· ‰ËÌo„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÎÚ›ÛÈÌ· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÏÂÈo„ËÊ›·˜ Ùo˘
fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, o˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì Úfi-
Ù·ÛË Ùo˘ Yo˘ÚÁÈÎo‡ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘.
¢ËÌo„‹ÊÈÛÌ· ÚoÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘
¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Ì ‰È¿Ù·ÁÌ· Î·È ÁÈ· „ËÊÈṲ̂ӷ ÓoÌoÛ¯¤-
‰È· o˘ Ú˘ıÌ›˙o˘Ó Ûo‚·Úfi ÎoÈÓˆÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, ÂÎÙfi˜ ·fi
Ù· ‰ËÌoÛÈoÓoÌÈο, ÂÊfiÛoÓ ·˘Ùfi ·oÊ·ÛÈÛÙ› ·fi Ù·
ÙÚ›· ¤ÌÙ· Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi
ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ‰‡o ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ Î·È fiˆ˜ oÚ›-
˙o˘Ó o K·ÓoÓÈÛÌfi˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ Î·È ÓfiÌo˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·Ú-
ÌoÁ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ ·˘Ù‹˜. ¢ÂÓ ÂÈÛ¿ÁoÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ
›‰È· ÂÚ›o‰o Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ‰‡o ÚoÙ¿-
ÛÂȘ ‰ËÌo„ËÊ›ÛÌ·Ùo˜ ÁÈ· ÓoÌoÛ¯¤‰Èo.
AÓ ÓoÌoÛ¯¤‰Èo ˘ÂÚ„ËÊÈÛÙ›, Ë ÚoıÂÛÌ›· Ùo˘ ¿Ú-
ıÚo˘ 42 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1 ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ùo˘
‰ËÌo„ËÊ›ÛÌ·Ùo˜.
*3. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÍ·ÈÚÂ-
ÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÌoÚ› Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ Úo˜ Ùo §·fi
‰È·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘
Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘. T· ‰È·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÚoÛ˘oÁÚ¿ÊoÓÙ·È
·fi ÙoÓ ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi Î·È ‰ËÌoÛȇoÓÙ·È ÛÙËÓ EÊËÌÂ-
Ú›‰· Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜.
ÕÚıÚo 45
O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ EÓfi-
ÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ XÒÚ·˜, o˘ ÙË ‰Èo›ÎËÛ‹ Ùo˘˜ ·ÛΛ
Ë K˘‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. AoÓ¤ÌÂÈ Â›Û˘ Ùo˘˜
‚·ıÌo‡˜ Û fiÛo˘˜ ˘ËÚÂÙo‡Ó Û’ ·˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›-
˙ÂÈ.
ÕÚıÚo 46
1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ÈoÚ›˙ÂÈ Î·È ·‡ÂÈ,
Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ÓfiÌo, Ùo˘˜ ‰ËÌfiÛÈo˘˜ ˘·ÏÏ‹Ïo˘˜,
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ o˘ oÚ›˙ÂÈ o ÓfiÌo˜.
2. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·oÓ¤ÌÂÈ Ù· Úo‚ÏÂ-
fiÌÂÓ· ·Ú¿ÛËÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ Û¯ÂÙÈ-
Îo‡ ÓfiÌo˘.
ÕÚıÚo 47
1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ Ùo ‰Èη›ˆÌ·,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ùo˘ Yo˘ÚÁo‡ ¢ÈηÈoÛ‡Ó˘ ηÈ
ÁÓÒÌË Û˘Ì‚o˘Ï›o˘ o˘ Û˘ÁÎÚoÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÏÂÈo„ËÊ›·
·fi ‰ÈηÛÙ¤˜, Ó· ¯·Ú›˙ÂÈ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ‹ ÌÂÙÚÈ¿˙ÂÈ ÙȘ o-
ÈÓ¤˜ o˘ ÂÈ‚¿ÏÏo˘Ó Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ó· ·›ÚÂÈ
ÙȘ οı ›‰o˘˜ ÓfiÌÈ̘ Û˘Ó¤ÂȘ oÈÓÒÓ o˘ ¤¯o˘Ó
ÂÈ‚ÏËı› Î·È ÂÎÙÈı›.
2. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÌfiÓo Ì ÙË Û˘Áηٿ-
ıÂÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ¤¯ÂÈ Ùo ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·oÓ¤ÌÂÈ ¯¿ÚË ÛÂ
Yo˘ÚÁfi o˘ ηٷ‰ÈοÛÙËΠηٿ Ùo ¿ÚıÚo 86.
*3. AÌÓËÛÙ›· ·Ú¤¯ÂÙ·È ÌfiÓo ÁÈ· oÏÈÙÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·,
Ì ÓfiÌo o˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ OÏo̤ÏÂÈ· Ù˘ Bo˘Ï‹˜
Ì ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡
ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ.
4. AÌÓËÛÙ›· ÁÈ· ÎoÈÓ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È o‡ÙÂ
Ì ÓfiÌo.
ÕÚıÚo 48
*1. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË oϤÌo˘, ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜
Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ‹ ¿ÌÂÛ˘ ·ÂÈÏ‹˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ηıÒ˜ Î·È ·Ó ÂΉËψı› ¤ÓoÏo ΛÓËÌ· ÁÈ·
ÙËÓ ·Ó·ÙÚo‹ Ùo˘ ‰ËÌoÎÚ·ÙÈÎo‡ oÏÈÙ‡̷Ùo˜, Ë Bo˘-
Ï‹, Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘, o˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi Úfi-
Ù·ÛË Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘, ı¤ÙÂÈ Û ÂÊ·ÚÌoÁ‹, Û oÏfiÎÏË-
ÚË ÙËÓ EÈÎÚ¿ÙÂÈ· ‹ Û ÙÌ‹Ì· Ù˘, Ùo ÓfiÌo ÁÈ· ÙËÓ Î·-
Ù¿ÛÙ·ÛË oÏÈoÚΛ·˜, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ηÈ
·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ ‹ ̤Úo˘˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿-
ÍÂˆÓ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 5 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 4, 6, 8, 9, 11, 12 ·Ú¿-
ÁÚ·ÊoÈ 1 ¤ˆ˜ Î·È 4, 14, 19, 22 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 3, 23, 96 ·-
Ú¿ÁÚ·Êo˜ 4 Î·È 97. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰Ë-
ÌoÛȇÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜.
M ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ oÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÈÛ¯‡o˜ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, Ë oo›· ‰ÂÓ ÌoÚ›
Ó· ˘Âڂ› ÙȘ ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜.
*2. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·o˘Û›·˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ‹ ·Ó Û˘ÓÙÚ¤-
¯ÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· Û˘ÁÎÏËı› ÂÁη›Úˆ˜, Ù·
̤ÙÚ· Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ Ï·Ì‚¿ÓoÓÙ·È ÌÂ
Úo‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· o˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·-
ÛË Ùo˘ Yo˘ÚÁÈÎo‡ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘. To ‰È¿Ù·ÁÌ· ˘o‚¿Ï-
ÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙË Bo˘Ï‹ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÌfiÏȘ
ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û‡ÁÎÏËÛ‹ Ù˘, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ¤ÏËÍ Ë
‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o‰o˜ ‹ Ë Bo˘Ï‹ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı›, Î·È ¿-
ÓÙˆ˜ ̤۷ Û ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo.
*3. H ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙȘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿Êo-
˘˜ ̤ÙÚˆÓ ÌoÚ› Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ·Ó¿ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚo
ÌfiÓo Ì ÚoËÁo‡ÌÂÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜, Ë oo›·
Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ Ë ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o-
‰o˜ ‹ Ë Bo˘Ï‹ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı›.
*4. T· ηٿ ÙȘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜ ̤ÙÚ·
·›ÚoÓÙ·È ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜ Ì ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ÚoıÂÛÌÈÒÓ o˘
Úo‚ϤoÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜ 1, 2 Î·È 3, ÂÊfiÛoÓ ‰ÂÓ
·Ú·Ù›ÓoÓÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜, Î·È Û οı Â-
Ú›ÙˆÛË Ì ÙË Ï‹ÍË Ùo˘ oϤÌo˘, ÂÊfiÛoÓ Â›¯·Ó ÂÈ‚ÏË-
ı› ÂÍ·ÈÙ›·˜ oϤÌo˘.
*5. AÊfiÙo˘ ·Ú¯›Ûo˘Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÚoËÁo-
‡ ÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÌoÚ› Ó· ÂΉ›-
‰ÂÈ Ú¿ÍÂȘ ÓoÌoıÂÙÈÎo‡ ÂÚȯo̤Óo˘, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂ-
ÙˆÈÛÙo‡Ó Â›Áo˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ ‹ ÁÈ· Ó· ·oηٷÛÙ·ı›
Ù·¯‡ÙÂÚ· Ë ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ. OÈ
Ú¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ˘o‚¿ÏÏoÓÙ·È ÁÈ· ·ڈÛË ÛÙË Bo˘Ï‹ ̤-
Û· Û ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ·fi ÙË Û‡ÁÎÏËÛ‹ Ù˘ Û ۇÓo-
‰o Î·È ·‡-o˘Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó ÛÙo ÂÍ‹˜, ·Ó ‰ÂÓ ˘o‚ÏËıo-
‡Ó ÛÙË Bo˘Ï‹ ̤۷ ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÚoıÂƯ̂˜ ‹ ‰ÂÓ
ÂÁÎÚÈıo‡Ó ·fi ·˘Ù‹ ̤۷ Û ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ·ÊfiÙo˘
˘o‚Ï‹ıËηÓ.
*6. OÈ Î·Ù¿ ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜ 2 Î·È 3 ·oÊ¿ÛÂȘ Ù˘
Bo˘Ï‹˜ Ï·Ì‚¿ÓoÓÙ·È Ì ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ Û˘ÓoÏÈÎo‡
·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ Î·È Ë Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 1
·fiÊ·ÛË Ì ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ Û˘-
ÓoÏÈÎo‡ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ. H Bo˘Ï‹ ·oÊ·Û›˙ÂÈ
Û ̛· ÌfiÓo Û˘Ó‰ڛ·ÛË.
*7. ™Â fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÊ·ÚÌoÁ‹˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·-
Ù¿ÛÙ·Û˘ ·Ó¿Á΢, Ù· oo›· Ï·Ì‚¿ÓoÓÙ·È Î·Ù¿ Ùo ¿Ú-
ıÚo ·˘Ùfi, ÈÛ¯‡o˘Ó ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜ oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿Ú-
ıÚˆÓ 61 Î·È 62 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰È·Ï‡ıË-
ÎÂ Ë Bo˘Ï‹ ‹ ¤ÏËÍÂ Ë ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o‰o˜.
12
KEºA§AIO TPITO
EȉÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘
Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜
ÕÚıÚo 49
1. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È
oˆÛ‰‹oÙ ÁÈ· Ú¿ÍÂȘ o˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ
¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘, ·Ú¿ ÌfiÓo ÁÈ· ¤Û¯·ÙË
Úo‰oÛ›· ‹ ·Ú·‚›·ÛË, Ì ÚfiıÂÛË, Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜.
°È· Ú¿ÍÂȘ o˘ ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙oÓÙ·È Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·-
ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘ Ë ‰›ˆÍË ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÂˆÛfiÙo˘ Ï‹ÍÂÈ Ë
Úo‰ÚÈ΋ ıËÙ›·.
2. H ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ηÙËÁoÚ›· Î·È ·Ú·oÌ‹ Ùo˘ ¶Úo-
¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Û ‰›ÎË ˘o‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙË Bo˘-
Ï‹ ˘oÁÚ·Ì̤ÓË ·fi Ùo ¤Ó· ÙÚ›Ùo Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ ÙˆÓ ÌÂ-
ÏÒÓ Ù˘ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·o‰ÂÎÙ‹ Ì ·fiÊ·ÛË o˘ Ï·Ì‚¿ÓÂ-
Ù·È Ì ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ‰‡o ÙÚ›ÙˆÓ Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ ÙˆÓ ÌÂ-
ÏÒÓ Ù˘.
3. AÓ Ë ÚfiÙ·ÛË Á›ÓÂÈ ·o‰ÂÎÙ‹, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢Ë-
ÌoÎÚ·Ù›·˜ ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÛÙo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo Ùo˘ ¿ÚıÚo˘
86Ø oÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì’ ·˘Ùfi ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È ·Ó·Ïfi-
Áˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹.
4. AÊfiÙo˘ ·Ú·ÂÌÊı›, o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›-
·˜ ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘ Î·È ·Ó·-
ÏËÚÒÓÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· oÚ›˙oÓÙ·È ÛÙo ¿ÚıÚo 34
.
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÏÈ Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘, ·ÊfiÙo˘ Ùo ‰Èη-
ÛÙ‹ÚÈo Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 86 ÂΉÒÛÂÈ ··ÏÏ·ÎÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË,
ÂÊfiÛoÓ ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎÂ Ë ıËÙ›· Ùo˘.
5. NfiÌo˜ o˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ OÏo̤ÏÂÈ· Ù˘ Bo˘-
Ï‹˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌoÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂ-
ˆÓ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ ·˘Ùo‡.
ÕÚıÚo 50
O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏϘ ·ÚÌo-
‰ÈfiÙËÙ˜ ·Ú¿ ÌfiÓo fiÛ˜ Ùo˘ ·oÓ¤Ìo˘Ó ÚËÙ¿ Ùo ™‡-
ÓÙ·ÁÌ· Î·È oÈ ÓfiÌoÈ o˘ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓoÈ Ì’ ·˘Ùfi.
TMHMA °ã
Bo˘Ï‹
KEºA§AIO ¶PøTO
AÓ¿‰ÂÈÍË Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜
ÕÚıÚo 51
1. O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ oÚ›˙ÂÙ·È Ì ÓfiÌo, ‰ÂÓ
ÌoÚ› fï˜ Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚo˜ ·fi ‰È·ÎfiÛÈo˘˜ o‡ÙÂ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚo˜ ·fi ÙÚÈ·ÎfiÛÈo˘˜.
2. OÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·ÓÙÈÚoÛˆ‡o˘Ó Ùo ŒıÓo˜.
3. OÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÎϤÁoÓÙ·È Ì ¿ÌÂÛË, ηıoÏÈ΋ ηÈ
Ì˘ÛÙÈ΋ „ËÊoÊoÚ›· ·fi Ùo˘˜ oϛ٘ o˘ ¤¯o˘Ó ÂÎÏo-
ÁÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ. O ÓfiÌo˜ ‰ÂÓ ÌoÚ›
Ó· ÂÚÈoÚ›ÛÂÈ Ùo ÂÎÏoÁÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ·Ú¿ ÌfiÓo ·Ó ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚˆı› ηÙÒÙ·Ùo fiÚÈo ËÏÈΛ·˜ ‹ ÁÈ· ·ÓÈηÓfi-
ÙËÙ· ‰ÈηÈoÚ·Í›·˜ ‹ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˘ oÈÓÈ-
΋˜ ηٷ‰›Î˘ ÁÈ· oÚÈṲ̂ӷ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·.
**4. √È ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔ-
Ó· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ¡fiÌÔ˜ Ô˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È
Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ›ÙˆÓ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡
ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÛÎË-
ÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁ›˜ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔ-
Á›˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ë ·Ú¯‹ Ù˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ
ÂÎÏÔÁÒÓ ‰ÂÓ ÎˆÏ‡ÂÈ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰È-
ηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÂÈÛÙÔÏÈ΋ „‹ÊÔ ‹ ¿ÏÏÔ ÚfiÛÊÔÚÔ Ì¤ÛÔ,
ÂÊfiÛÔÓ Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË Î·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂ-
ÛÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È fiÔÙ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Î·È Û ÔÏfiÎÏË-
ÚË ÙËÓ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·.
**5. ∏ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô-
¯ÚˆÙÈ΋.
ÕÚıÚo 52
H ÂχıÂÚË Î·È ·Ófiı¢ÙË ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ı¤ÏË-
Û˘, ˆ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ
ÂÁÁ‡ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÏÂÈÙo˘ÚÁÒÓ Ù˘ ¶oÏÈÙ›·˜, o˘ ¤¯o-
˘Ó ˘o¯Ú¤ˆÛË Ó· ÙË ‰È·ÛÊ·Ï›˙o˘Ó Û οı ÂÚ›ÙˆÛË.
NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙȘ oÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ·Ú·‚·-
ÙÒÓ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ·˘Ù‹˜.
ÕÚıÚo 53
1. OÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÎϤÁoÓÙ·È ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· Û˘Ó¯‹ ¤ÙË
o˘ ·Ú¯›˙o˘Ó ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÂÎÏoÁÒÓ. Mfi-
ÏȘ Ï‹ÍÂÈ Ë ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o‰o˜, Ì Úo‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·Á-
Ì·, o˘ ÚoÛ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi Ùo Yo˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚o‡-
ÏÈo, ‰È·Ù¿ÛÛÂÙ·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÂÓÈÎÒÓ ‚o˘Ï¢ÙÈÎÒÓ
ÂÎÏoÁÒÓ Ì¤Û· Û ÙÚÈ¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ Î·È Ë Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘
Ó¤·˜ Bo˘Ï‹˜ Û ٷÎÙÈ΋ Û‡Óo‰o ̤۷ Û ¿ÏϘ ÙÚÈ¿ÓÙ·
Ë̤Ú˜ ·fi ·˘Ù¤˜.
2. Bo˘Ï¢ÙÈ΋ ¤‰Ú· o˘ ÎÂÓÒıËΠ̤۷ ÛÙo ÙÂÏ¢-
Ù·›o ¤Ùo˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰o˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ·Ó·ÏË-
ڈ̷ÙÈ΋ ÂÎÏoÁ‹, fiÙ·Ó ··ÈÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ Ùo ÓfiÌo, ÂÊfiÛoÓ
oÈ ÎÂÓ¤˜ ¤‰Ú˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ùo ¤Ó· ¤Ì-
Ùo Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ.
3. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË oϤÌo˘ Ë ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o‰o˜ ·-
Ú·Ù›ÓÂÙ·È Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ùo˘. AÓ Ë Bo˘Ï‹ ¤¯ÂÈ ‰È·-
Ï˘ı›, Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÏoÁÒÓ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÂˆÛfiÙo˘
ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ o fiÏÂÌo˜, ·Ó·Î·ÏÂ›Ù·È ‰Â ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜ Ë Bo-
˘Ï‹ o˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ï˘ı› ¤ˆ˜ Ùo Ù¤Ïo˜ Ùo˘.
ÕÚıÚo 54
**1. ∆Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈʤ-
ÚÂȘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÓfiÌÔ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙȘ ÌÂıÂfiÌÂÓ˜
ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÚԂϤÂÙ·È Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ¿ÌÂÛ·
·fi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÚËÙ‹ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ „ËÊ›˙Â-
Ù·È Ì ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ›ÙˆÓ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡
ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ.
**2. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î¿ı ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈ-
ʤÚÂÈ·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ì ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ·, Ì ‚¿ÛË ÙÔ
ÓfiÌÈÌÔ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ, Û‡Ì-
ʈӷ Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÔÁÚ·Ê‹, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì-
̤ÓÔ˘˜ ÛÙ· ÔÈΛ· ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ·, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∆·
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰Ë-
ÌÔÛÈ¢ı› Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘.
3. M¤Úo˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜, fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚo ·fi Ùo ¤Ó· ÂÈ-
ÎoÛÙfi Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, ÌoÚ› Ó·
ÂÎϤÁÂÙ·È ÂÓÈ·›ˆ˜ Û oÏfiÎÏËÚË ÙËÓ EÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ÛÂ Û˘-
Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙË Û˘ÓoÏÈ΋ ÂÎÏoÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ùo˘ οı ÎfiÌ-
Ì·Ùo˜ ÛÙËÓ EÈÎÚ¿ÙÂÈ·, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
KEºA§AIO ¢EYTEPO
13
KˆÏ‡Ì·Ù· Î·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ
ÕÚıÚo 55
1. °È· Ó· ÂÎÏÂÁ› ηÓ›˜ ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ›ӷÈ
ŒÏÏËÓ·˜ oÏ›Ù˘, Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÓfiÌÈÌË ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÎϤ-
ÁÂÈ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ùo ÂÈÎoÛÙfi ¤ÌÙo ¤Ùo˜ Ù˘
ËÏÈΛ·˜ Ùo˘ ηٿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÂÎÏoÁ‹˜.
2. Bo˘ÏÂ˘Ù‹˜ o˘ ÛÙÂÚ‹ıËΠοoÈo ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ
ÚoÛfiÓÙ· ÂÎ›ÙÂÈ ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜ ·fi Ùo ‚o˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆ-
Ì · .
ÕÚıÚo 56
**1. ŒÌÌÈÛıÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› Î·È ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ¿Ï-
ÏÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ˜ ÛÙȘ ¤ÓÔ-
Ϙ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜, ˘¿ÏÏËÏÔÈ
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ
ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, ·ÈÚÂÙ¿ ÌÔÓÔÚfiÛˆ· fiÚ-
Á·Ó· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰ÈÔÈÎË-
Ù¤˜, ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ‹ Úfi‰ÚÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ‹
‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ ‹ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ-
ÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ‹ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒ-
ˆÓ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ‹ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ÂÈ-
¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÚ›˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂ-
Û· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ú¿ÍË ‹ ˆ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ ‹ ÂÈ-
¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô‡Ù ӷ ÂÎÏÂÁÔ-
‡Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·Ó ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·Î‹-
ڢ͋ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ. ∏ ·Ú·›ÙËÛË Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÌÂ
ÌfiÓË ÙË ÁÚ·Ù‹ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘. ∞ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë Â¿ÓÔ‰Ô˜
ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Ô˘ ·Ú·ÈÙÔ‡-
ÓÙ·È. ∆· ·ÓÒÙÂÚ· ·ÈÚÂÙ¿ ÌÔÓÔÚfiÛˆ· fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ÔÚ-
Á·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ô‡Ù ӷ ÂÎÏÂÁÔ-
‡Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÔÔ›· ÂÍÂϤÁËÛ·Ó, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó.
2. Afi Ùo˘˜ ÂÚÈoÚÈÛÌo‡˜ Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·-
ÁÚ¿Êo˘ ÂÍ·ÈÚo‡ÓÙ·È oÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ ÙoÓ ÙÚfio Ù˘ ·Ó·-
Ï‹ÚˆÛ‹˜ Ùo˘˜Ø ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚o˘Ï¢ÙÈ΋˜ Â-
ÚÈfi‰o˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ·ÚÌo‰ÈoÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ
Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ùo˘ ηıËÁËÙ‹ o˘ ÂÎϤ¯ıËÎÂ.
**3. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, Ô‡ÙÂ
Ó· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Û fiÔÈ· ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·
˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ‹ Û fiÔÈ· ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó
Ë ÙÔÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰Â-
ηÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙÔ‡˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘:
·) √È ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜, ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ¤˜, Úfi‰ÚÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ
Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ Î·È ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ
ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, ÏËÓ ÙˆÓ
ۈ̷ÙÂÈ·ÎÒÓ, ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ȉȈÙÈ-
ÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ¿ÏψÓ
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÚ›˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ‹
¤ÌÌÂÛ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Ú¿ÍË ‹ ˆ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜.
‚) ∆· ̤ÏË ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡-
ÓÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 101∞, ηıÒ˜ ηÈ
ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÓfiÌÔ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙË-
Ù˜ ‹ Ú˘ıÌÈÛÙÈΤ˜.
Á) √È ·ÓÒÙÂÚÔÈ Î·È ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙˆÓ ÂÓfiψÓ
‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜.
‰) √È ¤ÌÌÈÛıÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈ-
ÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ
ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂ-
ˆÓ Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘ ·ã Ô˘ ηÙ›¯·Ó ı¤ÛË ÚÔ˚Ûٷ̤-
ÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‹ ¿ÏÏË
·ÓÙ›ÛÙÔȯË, fiˆ˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. À¿ÏÏËÏÔÈ
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Â‰¿ÊÈÔ Î·È Â›¯·Ó
¢ڇÙÂÚË ÙÔÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ-
ÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ Â-
ÚÈʤÚÂȘ ¿ÏϘ ·fi ·˘Ù‹Ó Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘˜, ÌfiÓÔ ÂÊfi-
ÛÔÓ Î·Ù›¯·Ó ı¤ÛË ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜
ÂÈ¤‰Ô˘ ÁÂÓÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‹ ¿ÏÏË ·ÓÙ›ÛÙÔȯË, fiˆ˜ ÂÈ-
‰ÈÎfiÙÂÚ· ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
Â) √È ÁÂÓÈÎÔ› ‹ ÂȉÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ‹ ·˘ÙÔ-
ÙÂÏÒÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÂÈÒÓ ‹ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î·È fiÛÔÈ Ô
ÓfiÌÔ˜ ÂÍÔÌÔÈÒÓÂÈ Ì ·˘ÙÔ‡˜.
¢ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘
·˘Ù‹˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜.
4. ¶oÏÈÙÈÎo› ˘¿ÏÏËÏoÈ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎo› ÁÂÓÈο, o˘
¤¯o˘Ó ηٿ Ùo ÓfiÌo ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˘o¯Ú¤ˆÛË Ó· ·Ú·Ì›Óo-
˘Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· oÚÈṲ̂Óo ¯ÚfiÓo, ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó·
·Ó·ÎËÚ˘¯ıo‡Ó ˘o„‹ÊÈoÈ o‡Ù ӷ ÂÎÏÂÁo‡Ó ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜
fiÛo ¯ÚfiÓo ‰È·ÚΛ Ë ˘o¯Ú¤ˆÛ‹ Ùo˘˜.
**ÕÚıÚo 57
1. ∆· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Â›Ó·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· ÌÂ
Ù· ¤ÚÁ· ‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË ‹ ÂÙ·›ÚÔ˘ ‹ ÌÂÙfi-
¯Ô˘ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ‹ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ‹ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‹ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ
ÙÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛ˘, Ë ÔÔ›·:
·) ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÚÁ· ‹ ÌÂϤÙ˜ ‹ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÙÔ˘ ¢Ë-
ÌÔÛ›Ô˘ ‹ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‹ Û˘-
Ó¿ÙÂÈ Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Û˘Ó·Ê›˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·-
ÎÔ‡ ‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.
‚) ∞ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂȉÈÎÒÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ.
Á) ∫·Ù¤¯ÂÈ ‹ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ‹ ÙËÏÂÔÙÈÎfi
ÛÙ·ıÌfi ‹ ÂΉ›‰ÂÈ ÂÊËÌÂÚ›‰· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›-
· ˜ .
‰) ∞ÛΛ ηٿ ·Ú·¯ÒÚËÛË ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ‹ ‰Ë-
ÌfiÛÈ· Âȯ›ÚËÛË ‹ Âȯ›ÚËÛË ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜.
Â) ªÈÛıÒÓÂÈ ÁÈ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘ ¢Ë-
ÌÔÛ›Ô˘.
°È· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ Ì ÙÔ ¢Ë-
ÌfiÛÈÔ ÂÍÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎË-
Û˘, Ù· ¿ÏÏ· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, Ù·
ÎÚ·ÙÈο ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘, ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜
·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÚ›˙ÂÈ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈ΋ Ú¿ÍË ‹ ˆ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜. ª¤ÙÔ¯Ô˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘
ÂÌ›ÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜
Â›Ó·È fiÔÈÔ˜ η٤¯ÂÈ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ¤Ó· ÙÔȘ ÂηÙfi.
∆· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Â›Ó·È Â›Û˘ ·Û˘Ì‚›‚·-
ÛÙ· Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. ¡fi-
ÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¤˜ Ì ÙÔ
‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ·, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·ÛÊ·ÏÈ-
ÛÙÈο Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â·-
Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
·ÒÏÂÈ· Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜. √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜
ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹-
ÏÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ‹ ¿ÏÏÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ
ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·ã ¤ˆ˜ ‰ã Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜.
14
∏ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘
Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ· ηÈ
·Î˘ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ‹ ڿ͈Ó, fiˆ˜
ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
2. µÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÒ-
ÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÔÊ›-
ÏÔ˘Ó, ̤۷ Û ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ ·ÊfiÙÔ˘ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÈ
ÔÚÈÛÙÈ΋, Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‚Ô˘-
Ï¢ÙÈÎÔ‡ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁˆÓ ‹ ȉÈÔÙ‹-
ÙˆÓ. ∞Ó ·Ú·ÏÂÈÊı› ·˘Ù‹ Ë ÂÌÚfiıÂÛÌË ‰‹ÏˆÛË, ÂÎ› -
ÙÔ˘Ó ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹.
3. µÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi ÙȘ
ȉÈfiÙËÙ˜ ‹ Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ‹ ÛÙÔ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÚıÚÔ Î·È Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ·Ô-
ÙÂÏÔ‡Ó ÎÒÏ˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ‹ fiÙÈ Â›-
Ó·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· Ì ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ·, ÂÎ›ÙÔ˘Ó
·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ· ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
4. ∂ȉÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯›-
˙ÔÓÙ·È ‹ ÂίˆÚÔ‡ÓÙ·È ‹ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·-
ʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı› ·fi
‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ‹ ·fi Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ùfi˜ ÌÂÙ›¯Â
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ȉÈfiÙËÙ·˜ ‹ ÌÂ
·Û˘Ì‚›‚·ÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ ·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ·.
ÕÚıÚo 58
O ¤ÏÂÁ¯o˜ Î·È Ë ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏoÁÒÓ,
ηٿ Ùo˘ ·Úo˘˜ ÙˆÓ oo›ˆÓ ·ÛÎo‡ÓÙ·È ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ o˘
·Ó·Ê¤ÚoÓÙ·È Â›Ù Û ÂÎÏoÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÌÂ
ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÏoÁÒÓ Â›Ù Û ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÓfiÌÈ̈Ó
ÚoÛfiÓÙˆÓ, ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ÛÙo AÓÒÙ·Ùo EȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈo
Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 100.
KEºA§AIO TPITO
K·ı‹ÎoÓÙ· Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ
ÕÚıÚo 59
1. OÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚o˘Ó Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘˜
‰›Óo˘Ó ÛÙo Bo˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈo Î·È Û ‰ËÌfiÛÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙoÓ
·ÎfiÏo˘ıo fiÚÎo:
«OÚΛ˙oÌ·È ÛÙo fiÓoÌ· Ù˘ AÁ›·˜ Î·È OÌoo‡ÛÈ·˜ ηÈ
A‰È·›ÚÂÙ˘ TÚÈ¿‰·˜ Ó· Â›Ì·È ÈÛÙfi˜ ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· Î·È Ùo
‰ËÌoÎÚ·ÙÈÎfi oÏ›ÙÂ˘Ì·, Ó· ˘·Îo‡ˆ ÛÙo ™‡ÓÙ·ÁÌ· ηÈ
Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ Î·È Ó· ÂÎÏËÚÒÓˆ Â˘Û˘Ó›‰ËÙ· Ù· ηı‹Îo-
ÓÙ¿ Ìo˘».
2. AÏÏfiıÚËÛÎoÈ ‹ ÂÙÂÚfi‰oÍoÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰›Óo˘Ó ÙoÓ
›‰Èo fiÚÎo Û‡Ìʈӷ Ì ÙoÓ Ù‡o Ù˘ ‰È΋˜ Ùo˘˜ ıÚËÛΛ-
·˜ ‹ Ùo˘ ‰ÈÎo‡ Ùo˘˜ ‰fiÁÌ·Ùo˜.
3. Bo˘ÏÂ˘Ù¤˜ o˘ ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛoÓÙ·È fiÙ·Ó Ë Bo˘Ï‹ ·o-
˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰›Óo˘Ó ÙoÓ fiÚÎo ÛÙo TÌ‹Ì· Ù˘ o˘ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›.
ÕÚıÚo 60
1. OÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¤¯o˘Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙo Ùo ‰Èη›ˆÌ· Ù˘
ÁÓÒÌ˘ Î·È „‹Êo˘ ηٿ Û˘Ó›‰ËÛË.
2. H ·Ú·›ÙËÛË ·fi Ùo ‚o˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ· Â›Ó·È ‰Èη›-
ˆÌ· Ùo˘ ‚o˘ÏÂ˘Ù‹, Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÌfiÏȘ o ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜ ˘o-
‚¿ÏÂÈ ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛË ÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ηÈ
‰ÂÓ ·Ó·Î·Ï›ٷÈ.
ÕÚıÚo 61
1. O ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰ÂÓ Î·Ù·‰ÈÒÎÂÙ·È o‡Ù ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÌÂ
ooÈoÓ‰‹oÙ ÙÚfio ÁÈ· ÁÓÒÌË ‹ „‹Êo o˘ ¤‰ˆÛ η-
Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ.
2. O ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÌfiÓo ÁÈ· Û˘ÎoÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘-
ÛÊ‹ÌËÛË, ηٿ Ùo ÓfiÌo, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¿‰ÂÈ· Ù˘ Bo˘Ï‹˜.
AÚÌfi‰Èo ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Â›Ó·È Ùo EÊÂÙ›o. H ¿‰ÂÈ· ıÂ-
ˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ oÚÈÛÙÈο ‰ÂÓ ‰fiıËÎÂ, ·Ó Ë Bo˘Ï‹ ‰ÂÓ ·o-
Ê·Óı› ̤۷ Û ۷ڿÓÙ· ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ·ÊfiÙo˘ Ë ¤ÁÎÏË-
ÛË ÂÚÈ‹Ïı ÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ Bo˘Ï‹˜. AÓ Ë Bo˘Ï‹ ·Ú-
ÓËı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ‹ ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Ú·ÎÙË Ë Úo-
ıÂÛÌ›·, Ë Ú¿ÍË ıˆÚÂ›Ù·È ·Ó¤ÁÎÏËÙË.
H ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌoÁ‹ ·fi ÙËÓ ÚoÛ¯‹
‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o‰o.
3. O ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘o¯Ú¤ˆÛË Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ·
ÏËÚoÊoڛ˜ o˘ ÂÚÈ‹Ïı·Ó Û’ ·˘ÙfiÓ ‹ ‰fiıËÎ·Ó ·fi
·˘ÙfiÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘, o‡Ù ÁÈ·
Ù· ÚfiÛˆ· o˘ Ùo˘ ÂÌÈÛÙ‡ıËÎ·Ó ÙȘ ÏËÚoÊoڛ˜ ‹
ÛÙ· oo›· ·˘Ùfi˜ ÙȘ ¤‰ˆÛÂ.
ÕÚıÚo 62
1. ŸÛo ‰È·ÚΛ Ë ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o‰o˜ o ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜
‰ÂÓ ‰ÈÒÎÂÙ·È o‡ÙÂ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È o‡ÙÂ Ê˘Ï·Î›˙ÂÙ·È o‡-
Ù Ì ¿ÏÏo ÙÚfio ÂÚÈoÚ›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· Ùo˘ ™ÒÌ·-
Ùo˜. E›Û˘ ‰ÂÓ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÁÈ· oÏÈÙÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ‚o˘-
ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ o˘ ‰È·Ï‡ıËÎÂ, ·fi ÙË ‰È¿Ï˘Û‹ Ù˘
Î·È ¤ˆ˜ ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ Ó¤·˜ Bo˘-
Ï‹˜.
H ¿‰ÂÈ· ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰fiıËÎÂ, ·Ó Ë Bo˘Ï‹ ‰ÂÓ
·oÊ·Óı› ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·ÊfiÙo˘ Ë ·›ÙËÛË Ùo˘ ÂÈ-
Û·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ‰›ˆÍË ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ Bo-
˘ Ï ‹ ˜ .
H ÙÚ›ÌËÓË ÚoıÂÛÌ›· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙˆÓ ‰È·ÎoÒÓ Ù˘ Bo˘Ï‹˜.
¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ù· ·˘Ùfiʈڷ ηÎo˘ÚÁ‹Ì·Ù·.
ÕÚıÚo 63
1. OÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ùo˘ ÏÂÈÙo˘ÚÁ‹Ì·Ùfi˜
Ùo˘˜, ‰ÈηÈo‡ÓÙ·È ·fi Ùo ¢ËÌfiÛÈo ·o˙ËÌ›ˆÛË Î·È ‰·-
¿ÓÂ˜Ø Ùo ‡„o˜ Ùo˘˜ ηıoÚ›˙ÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ OÏo-
̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜.
2. OÈ ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·oÏ·Ì‚¿Óo˘Ó Û˘ÁÎoÈÓˆÓȷ΋, Ù·¯˘-
‰ÚoÌÈ΋ Î·È ÙËÏÂʈÓÈ΋ ·Ù¤ÏÂÈ·, o˘ Ë ¤ÎÙ·Û‹ Ù˘ η-
ıoÚ›˙ÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ OÏo̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜.
3. AÓ ‚o˘ÏÂ˘Ù‹˜ ·o˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·‰ÈηÈoÏfiÁËÙ· Û ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚ˜ ·fi ¤ÓÙÂ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ùo Ì‹Ó·, ÎÚ·Ù›ٷÈ
˘  o¯ÚˆÙÈο, ÁÈ· οı ·o˘Û›·, Ùo ¤Ó· ÙÚÈ·ÎoÛÙfi Ù˘
Ì Ë Ó È · › ·˜ ·o˙ËÌ›ˆÛ‹˜ Ùo˘.
KEºA§AIO TETAPTO
OÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ù˘ Bo˘Ï‹˜
ÕÚıÚo 64
1. H Bo˘Ï‹ Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜ οı ¤Ùo˜ ÙËÓ
ÚÒÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ùo˘ OÎÙˆ‚Ú›o˘ Û ٷÎÙÈ΋ Û‡Óo‰o ÁÈ·
Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÚÁ· Ù˘, ÂÎÙfi˜ ·Ó o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·-
Ù›·˜ ÙË Û˘ÁηϤÛÂÈ ÂÓˆÚ›ÙÂÚ· Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ¿ÚıÚo
40.
2. H ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Û˘Ófi‰o˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ›-
Ó·È Û˘ÓÙoÌfiÙÂÚË ·fi ¤ÓÙ ̋Ó˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó˘oÏo-
Á›˙ÂÙ·È o ¯ÚfiÓo˜ Ù˘ ·Ó·ÛÙoÏ‹˜ Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ¿ÚıÚo
15
40.
H Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Óo‰o˜ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ˘o¯ÚˆÙÈο ÒÛo˘
Ó· ÂÁÎÚÈı›, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ¿ÚıÚo 79, o Úo¸oÏoÁÈ-
ÛÌfi˜ ‹ Ó· „ËÊÈÛÙ› Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ›‰Èo ¿ÚıÚo ÂȉÈÎfi˜
ÓfiÌo˜.
ÕÚıÚo 65
1. H Bo˘Ï‹ oÚ›˙ÂÈ ÙoÓ ÙÚfio Ù˘ ÂχıÂÚ˘ Î·È ‰ËÌo-
ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ì K·ÓoÓÈÛÌfi, o˘ „ËÊ›˙ÂÙ·È
·fi ÙËÓ OÏo̤ÏÂÈ· ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 76 Î·È ‰ËÌoÛȇÂÙ·È
Ì ·Ú·ÁÁÂÏ›· Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘
K˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜.
2. H Bo˘Ï‹ ÂÎϤÁÂÈ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÙoÓ ¶Úfi‰Úo ηÈ
Ù· ÏoÈ¿ ̤ÏË Ùo˘ ¶Úo‰Ú›o˘, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ oÚÈ-
ÛÌo‡˜ Ùo˘ K·ÓoÓÈÛÌo‡.
3. O ¶Úfi‰Úo˜ Î·È oÈ AÓÙÈÚfi‰ÚoÈ ÂÎϤÁoÓÙ·È ÛÙËÓ
·Ú¯‹ οı ‚o˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰o˘.
H ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙoÓ ¶Úfi‰Úo ηÈ
Ùo˘˜ AÓÙÈÚo¤‰Úo˘˜ o˘ ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÙÚ¤¯o˘Û·
ÚÒÙË Û‡Óo‰o Ù˘ Eã AÓ·ıˆÚËÙÈ΋˜ Bo˘Ï‹˜.
H Bo˘Ï‹ ÌoÚ›, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÂÓ‹ÓÙ· ‚o˘-
Ï¢ÙÒÓ, Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÌoÌÊ‹ ηٿ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ Bo-
˘Ï‹˜ ‹ ̤Ïo˘˜ Ùo˘ ¶Úo‰Ú›o˘, Ë oo›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙË
Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ùo˘.
4. O ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜
Ùo˘ ™ÒÌ·Ùo˜, ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·ÓÂÌfi‰È-
ÛÙ˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ùo˘, ÙËÓ Î·Ùo¯‡ÚˆÛË
Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÁÓÒÌ˘ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ,
Î·È ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ù¿ÍË˜Ø o ¶Úfi‰Úo˜ ÌoÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ
Î·È ÂÈı·Ú¯Èο ̤ÙÚ· Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· oÚ›˙ÂÈ o K·ÓoÓÈ-
ÛÌfi˜ Ù˘ Bo˘- Ï‹˜ ÂÓ·ÓÙ›oÓ Î¿ı ‚o˘ÏÂ˘Ù‹ o˘ ·ÚÂÎ-
ÙÚ¤ÂÙ·È.
5. M ÙoÓ K·ÓoÓÈÛÌfi ÌoÚ› Ó· Û˘ÛÙ·ı› ÛÙË Bo˘Ï‹
ÂÈÛÙËÌoÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘o‚o‹ıËÛË Ùo˘ ÓoÌo-
ıÂÙÈÎo‡ Ù˘ ¤ÚÁo˘.
6. O K·ÓoÓÈÛÌfi˜ ηıoÚ›˙ÂÈ ÙËÓ oÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂ-
ÛÈÒÓ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ˘fi ÙËÓ ÂoÙ›· Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘, η-
ıÒ˜ Î·È fiÏ· fiÛ· ·ÊoÚo‡Ó Ùo ÚoÛˆÈÎfi Ù˘. OÈ Ú¿-
ÍÂȘ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ o˘ ·ÊoÚo‡Ó ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î·È ÙËÓ
˘ËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ùo˘ ÚoÛˆÈÎo‡ Ù˘ Bo˘Ï‹˜
˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ÚoÛÊ˘Á‹ ‹ ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ÛÙo ™˘Ì-
‚o‡ÏÈo Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜.
ÕÚıÚo 66
1. H Bo˘Ï‹ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÛÙo Bo˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈo,
ÌoÚ› fï˜ Ó· ‰È·ÛÎÂÊı› ÛÂ Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ ‰Âη¤ÓÙ ‚o˘-
Ï¢ÙÒÓ, ·Ó Ùo ·oÊ·Û›ÛÂÈ Ë ÏÂÈo„ËÊ›· ÛÂ Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘-
Ó‰ڛ·ÛË. H Bo˘Ï‹ ·oÊ·Û›˙ÂÈ Î·ÙfiÈÓ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó·
Â·Ó·ÏËÊı› Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ùo ›‰Èo ı¤Ì· Û ‰ËÌfiÛÈ·
Û˘Ó‰ڛ·ÛË.
2. OÈ Yo˘ÚÁo› Î·È YÊ˘o˘ÚÁo› ¤¯o˘Ó ÂχıÂÚË Â›Ûo-
‰o ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ Î·È ·Îo‡oÓÙ·È fioÙÂ
˙ËÙ‹Ûo˘Ó Ùo ÏfiÁo.
**3. ∏ µÔ˘Ï‹ Î·È ÔÈ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÌÔÚÔ-
‡ Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ÀÊ˘-
Ô˘ÚÁÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙÔ-
‡ Ó .
√È ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÔ‡Ó
ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚfiÛˆÔ ıˆÚÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁfi. √È ÎÔÈ-
ÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈ·, fiˆ˜
ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó·
‰È·ÛÎÂÊıÔ‡Ó ÛÂ Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙË-
ÛË Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ ¤ÓÙ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ·Ó ÙÔ ·ÔÊ·Û›-
ÛÂÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÂ Ì˘ÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ∏ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘-
Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Î·ÙfiÈÓ, ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· Â·-
Ó·‰ÈÂÍ·¯ı› Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Û ‰ËÌfiÛÈ· Û˘-
Ó‰ڛ·ÛË.
ÕÚıÚo 67
H Bo˘Ï‹ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ·oÊ·Û›ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·fiÏ˘-
ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÚfiÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, o˘ fï˜ oÙ¤
‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi Ùo ¤Ó· ٤ٷÚÙo Ùo˘
fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛo„ËÊ›·˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë „ËÊoÊo-
Ú›· ηÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ó¤· ÈÛo„ËÊ›·, Ë ÚfiÙ·ÛË ·oÚÚ›-
 Ù Â Ù · È .
ÕÚıÚo 68
**1. ∏ µÔ˘Ï‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ οı ٷÎÙÈ΋˜ Û˘Ófi‰Ô˘ Û˘ÓÈ-
ÛÙ¿ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰È·ÚΛ˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ-
¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÓÔÌÔ-
Û¯¤‰È· Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÓfiÌˆÓ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È,
fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜.
2. H Bo˘Ï‹ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈ-
ÙÚo¤˜, Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘ o˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÏÂÈo„Ë-
Ê›· ÙˆÓ ‰‡o ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ Û˘ÓfiÏo˘ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË Ùo˘ ÂÓfi˜ ¤ÌÙo˘ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈı-
Ìo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ.
¶ÚoÎÂÈ̤Óo˘ Ó· Û˘ÛÙ·ıo‡Ó ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚo¤˜
ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· o˘ ·Ó¿ÁoÓÙ·È ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ oÏÈÙÈ΋
Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ¿Ì˘Ó·, ··ÈÙÂ›Ù·È ·fiÊ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜
o˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘
·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ.
T· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ÙˆÓ
ÂÈÙÚoÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·ıoÚ›˙oÓÙ·È ·fi ÙoÓ K·ÓoÓÈÛÌfi Ù˘
Bo˘Ï‹˜.
3. OÈ ÎoÈÓo‚o˘Ï¢ÙÈΤ˜ Î·È ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚo¤˜, η-
ıÒ˜ Î·È Ù· ηٿ Ù· ¿ÚıÚ· 70 Î·È 71 TÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Bo˘Ï‹˜,
Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ·Ó¿ÏoÁ· Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÎoÌÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ
oÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÂÍ·ÚًوÓ, fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ o K·ÓoÓÈÛÌfi˜.
ÕÚıÚo 69
K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙË Bo˘Ï‹ ·˘ÙfiÎÏËÙo˜ ÁÈ·
Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ oÙȉ‹oÙ ÚoÊoÚÈο ‹ ÂÁÁڿʈ˜. OÈ ·Ó·-
ÊoÚ¤˜ ·Úo˘ÛÈ¿˙oÓÙ·È ·fi ‚o˘ÏÂ˘Ù‹ ‹ ·Ú·‰›‰oÓÙ·È
ÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo. H Bo˘Ï‹ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·oÛÙ¤ÏÏÂÈ
ÙȘ ·Ó·ÊoÚ¤˜ o˘ Ù˘ ·¢ı‡ÓoÓÙ·È ÛÙo˘˜ Yo˘ÚÁo‡˜
Î·È Ùo˘˜ YÊ˘o˘ÚÁo‡˜, oÈ oo›oÈ ˘o¯ÚÂo‡ÓÙ·È Ó· ‰›Óo-
˘Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ fioÙ Ùo˘˜ ˙ËÙËıo‡Ó.
ÕÚıÚo 70
1. H Bo˘Ï‹ ·ÛΛ Ùo ÓoÌoıÂÙÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁo Û OÏo̤-
ÏÂÈ·.
**2. √ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔ-
ıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·˘ÙfiÓ ÌÔÚ› Ó·
·ÛÎÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙȘ ‰È·ÚΛ˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ-
¤˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 72.
16
**3. ªÂ ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ Ë
ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÚÎÒÓ ÎÔÈÓÔ-
‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Î·Ù¿ ÀÔ˘ÚÁ›·.
**4. ∞Ó ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ™˘-
ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË µÔ˘Ï‹ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û √ÏÔ̤ÏÂÈ· Î·È Û ∆Ì‹Ì· ηٿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ
71, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ
ÂÈÙÚÔÒÓ.
**5. °È· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·fiÊ·ÛË ÙÔ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71
∆Ì‹Ì· Î·È ÔÈ ‰È·ÚΛ˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, fiÙ·Ó
·ÛÎÔ‡Ó ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘
·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘, ··ÈÙÂ›Ù·È ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔ-
Ú› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi Ù· ‰‡Ô ¤ÌÙ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡
ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜.
**6. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙË
µÔ˘Ï‹ Û √ÏÔ̤ÏÂÈ·, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜. √ ∫·-
ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘-
Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ·fi ÙÔ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71 ∆Ì‹Ì·,
ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰È·ÚΛ˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜
Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘.
**7. √ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂ-
Ù¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ „ËÊÔÊÔڛ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ
·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ‹ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈ-
Îfi.
**8. √ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ
Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë µÔ˘Ï‹ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË
ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·ÓÔÓÈÛÙÈ-
΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ηÈ
Û˘˙ËÙ› ÁÈ’ ·˘Ù¿.
ÕÚıÚo 71
K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·Îo‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Bo-
˘Ï‹˜, Ùo ÓoÌoıÂÙÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁo, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÓoÌoıÂÙ‹-
Ì·Ù· o˘ ·Ó‹Îo˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ OÏo̤ÏÂÈ·˜
ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 72, ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi TÌ‹Ì· Ù˘ o˘ Û˘ÁÎÚo-
ÙÂ›Ù·È Î·È ÏÂÈÙo˘ÚÁ› Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ ÙˆÓ
¿ÚıÚˆÓ 68 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 3 Î·È 70.
M ÙoÓ K·ÓoÓÈÛÌfi ÌoÚ› Ó· Úo‚ÏÂÊı› Ë ÂÂÍÂÚÁ·-
Û›· ÙˆÓ ÓoÌoۯ‰›ˆÓ ‹ ÙˆÓ ÚoÙ¿ÛÂˆÓ ÓfiÌˆÓ ·fi ÎoÈ-
Óo‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚo‹ o˘ ÙËÓ ·oÙÂÏo‡Ó ̤ÏË Ùo˘
›‰Èo˘ TÌ‹Ì·Ùo˜.
**ÕÚıÚo 72
1. ™ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Î·È „ËÊ›-
˙ÔÓÙ·È Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘, ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ófi-
ÌˆÓ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 3, 13, 27, 28 ·Ú¿ÁÚ·-
ÊÔÈ 2 Î·È 3, 29 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2, 33 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3, 48,
51, 54, 86, ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘
™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ
·ÙÔÌÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ófi-
ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÓfïÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ·
οı ¿ÏÏÔ ı¤Ì· Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÂȉÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘
™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ‹
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÂȉÈ΋ ÏÂÈÔ„Ë-
Ê›·.
™ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ „ËÊ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ Ô ÚÔ¸-
ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Î·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘
µÔ˘Ï‹˜.
2. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È „‹ÊÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÔۯ‰›-
ˆÓ ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÓfiÌˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÙ·È, ηٿ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘, ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È·Ú΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘-
Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ηٿ ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 70.
°›ÓÂÙ·È Â›Û˘ ·fi ÙÔ ∆Ì‹Ì· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Î·È ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71 ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔ-
ÓÈÛÌfi˜.
3. ∏ ‰È·Ú΋˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ô˘ ÂÈÏ·Ì-
‚¿ÓÂÙ·È Ù˘ „‹ÊÈÛ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘
ÌÔÚ› Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË
ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Ó· ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙËÓ √ÏÔ̤-
ÏÂÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿
Ù˘. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ‰ÂÛ̇ÂÈ ÙȘ ÂÈÙÚÔ-
¤˜.
ªÂٷ͇ Ù˘ ηٿıÂÛ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‹ ÚfiÙ·Û˘ Ófi-
ÌÔ˘ Î·È Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·Ú΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋
  ÈÙÚÔ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÛÔÏ·‚› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ‚‰ÔÌ¿-
‰·.
4. ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‹ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠηÈ
„ËÊ›ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È·Ú΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈ-
ÙÚÔ‹ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Û ̛· Û˘Ó‰ڛ·ÛË,
fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, Î·È Û˘˙ËÙ›ٷÈ
Î·È „ËÊ›˙ÂÙ·È ÂÓÈ·›· Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜, Â› ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Î·È
ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‹ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ
‰ÂÎÙ‹ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ì ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÂÛ-
Û¿ÚˆÓ ¤ÌÙˆÓ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Î·È „ËÊ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ √ÏÔ̤-
ÏÂÈ·, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜.
KEºA§AIO ¶EM¶TO
NoÌoıÂÙÈ΋ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ù˘ Bo˘Ï‹˜
ÕÚıÚo 73
1. To ‰Èη›ˆÌ· ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Bo˘Ï‹ ηÈ
ÛÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË.
2. NoÌoÛ¯¤‰È· o˘ ·Ó·Ê¤ÚoÓÙ·È oˆÛ‰‹oÙ ÛÙËÓ
·oÓoÌ‹ Û‡ÓÙ·Í˘ Î·È ÛÙȘ Úo¸oı¤ÛÂȘ Ù˘ ˘o‚¿Ï-
ÏoÓÙ·È ÌfiÓo ·fi ÙoÓ Yo˘ÚÁfi OÈÎoÓoÌÈÎÒÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi
ÁÓˆÌo‰fiÙËÛË Ùo˘ EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘Ø ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ o˘ ÂÈ‚·Ú‡Óo˘Ó ÙoÓ Úo¸oÏoÁÈÛÌfi oÚ-
Á·ÓÈÛÌÒÓ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ Úo-
ÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘, ˘o‚¿ÏÏoÓÙ·È ·fi ÙoÓ ·ÚÌfi-
‰Èo Yo˘ÚÁfi Î·È ÙoÓ Yo˘ÚÁfi OÈÎoÓoÌÈÎÒÓ. T· ÓoÌo-
Û¯¤‰È· ÁÈ· Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂȉÈÎ¿Ø ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤-
ÂÙ·È, Ì oÈÓ‹ ÙËÓ ·Î˘ÚfiÙËÙ·, Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊoÓÙ·È ‰È·Ù¿-
ÍÂȘ ÁÈ· Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Û ÓfiÌo˘˜ o˘ ·oÛÎoo‡Ó ÛÙË Ú‡ı-
ÌÈÛË ¿ÏÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ.
3. K·Ì›· ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌo˘ ‹ ÙÚooÏoÁ›· ‹ ÚoÛı‹ÎË
‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, ·Ó Úo¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Bo˘-
Ï‹, ÂÊfiÛoÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Û ‚¿Úo˜ Ùo˘ ¢ËÌoÛ›o˘, ÙˆÓ
oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ
ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘ ‰·¿Ó˜ ‹ ÂÏ¿ÙÙˆÛË ÂÛfi-
‰ˆÓ ‹ Ù˘ ÂÚÈo˘Û›·˜ Ùo˘˜, ÁÈ· Ó· ‰oı› ÌÈÛıfi˜ ‹ Û‡-
ÓÙ·ÍË ‹ ÁÂÓÈο fiÊÂÏo˜ Û οoÈo ÚfiÛˆo.
4. E›Ó·È fï˜ ·Ú·‰ÂÎÙ‹ ÙÚooÏoÁ›· ‹ ÚoÛı‹ÎË
o˘ ÙËÓ ˘o‚¿ÏÏÂÈ ·Ú¯ËÁfi˜ ÎfiÌÌ·Ùo˜ ‹ ÂÎÚfiÛˆo˜
oÌ¿‰·˜ ηٿ Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 3 Ùo˘ ¿Ú-
ıÚo˘ 74, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÓoÌoÛ¯¤‰È· o˘ ·ÊoÚo‡Ó
ÙËÓ oÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ oÚÁ·ÓÈ-
ÛÌÒÓ ‰ËÌfiÛÈo˘ ÂӉȷʤÚoÓÙo˜, ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ÁÂÓÈο
ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ-
ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ oÚÁ¿ÓˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÙˆÓ
˘·ÏÏ‹ÏˆÓ oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ ‹ ¿Ï-
ÏˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘, ηıÒ˜ ηÈ
‰ËÌfiÛÈˆÓ ÁÂÓÈο ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.
17
5. NoÌoÛ¯¤‰Èo Ì Ùo oo›o ÂÈ‚¿ÏÏoÓÙ·È ÙoÈÎo› ‹ ÂÈ-
‰ÈÎo› ÊfiÚoÈ ‹ ‚¿ÚË ooÈ·Û‰‹oÙ ʇÛ˘ ˘¤Ú oÚÁ·ÓÈ-
ÛÌÒÓ ‹ ÓoÌÈÎÒÓ ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‹ ȉȈÙÈÎo‡ ‰Èη›-
o˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚoÛ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ·fi Ùo˘˜ Yo˘ÚÁo-
‡˜ ™˘ÓÙoÓÈÛÌo‡ Î·È OÈÎoÓoÌÈÎÒÓ.
ÕÚıÚo 74
1. K¿ı ÓoÌoÛ¯¤‰Èo Î·È Î¿ı ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌo˘ Û˘Óo‰Â-
‡ÂÙ·È ˘o¯ÚˆÙÈο ·fi ·ÈÙÈoÏoÁÈ΋ ¤ÎıÂÛËØ ÚÈÓ ÂÈÛ·-
¯ı› ÛÙË Bo˘Ï‹, ÛÙËÓ OÏo̤ÏÂÈ· ‹ Û TÌ‹Ì·Ù·, ÌoÚ›
Ó· ·Ú·ÂÌÊı› ÁÈ· ÓoÌoÙ¯ÓÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ÂÈ-
ÛÙËÌoÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 5 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 65,
fiÙ·Ó Û˘ÛÙ·ı›, fiˆ˜ oÚ›˙ÂÈ o K·ÓoÓÈÛÌfi˜.
2. T· ÓoÌoÛ¯¤‰È· Î·È oÈ ÚoÙ¿ÛÂȘ ÓfiÌˆÓ o˘ ηٷٛ-
ıÂÓÙ·È ÛÙË Bo˘Ï‹ ·Ú·¤ÌoÓÙ·È ÛÙËÓ oÈΛ· ÎoÈÓo‚o˘-
Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚo‹. AÊo‡ ˘o‚ÏËı› Ë ¤ÎıÂÛË ‹ ÂÚ¿ÛÂÈ
¿Ú·ÎÙË Ë ÚoıÂÛÌ›· o˘ ›¯Â Ù·¯ı› ÁÈ· ÙËÓ ˘o‚oÏ‹
Ù˘, ÂÈÛ¿ÁoÓÙ·È ÛÙË Bo˘Ï‹ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, ÌÂÙ¿ ·Ú¤-
Ï¢ÛË ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙfiÙÂ, ÂÎÙfi˜ ·Ó o ·ÚÌfi‰Èo˜
Yo˘ÚÁfi˜ Ù· ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ˆ˜ Â›ÁoÓÙ·. H Û˘˙‹-
ÙËÛË ·Ú¯›˙ÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚoÊoÚÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ùo˘ ·Ú-
Ìfi‰Èo˘ Yo˘ÚÁo‡ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛËÁËÙÒÓ Ù˘ EÈÙÚo‹˜.
3. TÚooÏoÁ›Â˜ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ Û ÓoÌoÛ¯¤‰È· Î·È ÚoÙ¿-
ÛÂȘ ÓfiÌˆÓ ÁÈ· Ù· oo›· ·ÚÌfi‰È· Â›Ó·È Ë OÏo̤ÏÂÈ· ‹ Ù·
TÌ‹Ì·Ù· Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁoÓÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, ·Ó
‰ÂÓ ˘o‚ÏËıo‡Ó ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌoÓ‹ Ù˘ Ë̤ڷ˜ o˘
ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË, ÂÎÙfi˜ ·Ó Û˘ÁηٷٛıÂÙ·È Î·È Ë
K˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Û˘˙ËÙËıo‡Ó.
4. ¢ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÓoÌoÛ¯¤‰Èo ‹ ÚfiÙ·ÛË
ÓfiÌo˘ o˘ ·oÛÎo› ÛÙËÓ ÙÚooo›ËÛË ‰È¿Ù·Í˘ Ófi-
Ìo˘, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ·ÈÙÈoÏoÁÈ΋ ¤ÎıÂÛË
oÏfiÎÏËÚo Ùo ΛÌÂÓo Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ o˘ ÙÚoooÈ›ٷÈ,
Î·È ÛÙo ΛÌÂÓo Ùo˘ ÓoÌoۯ‰›o˘ ‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ oÏfi-
ÎÏËÚË Ë Ó¤· ‰È¿Ù·ÍË, fiˆ˜ ‰È·ÌoÚÊÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÙÚo-
oo›ËÛË.
**5. ∆· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηÈ
ÁÈ· Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· ‹ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÓfiÌˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ-
ÓÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È „‹ÊÈÛË ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È·Ú΋ ÎÔÈ-
ÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘
µÔ˘Ï‹˜.
¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‹ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
¿Û¯ÂÙ˜ Ì ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ·
Û˘˙‹ÙËÛË.
¶ÚÔÛı‹ÎË ‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ¿Û¯ÂÙË Ì ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·ÓÙÈΛ-
ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‹ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÛ¿-
ÁÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË.
¶ÚÔÛı‹Î˜ ‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ ÀÔ˘ÚÁÒÓ Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Ìfi-
ÓÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÙÚÂȘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ
·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ·, ÛÙÔ Î·-
Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71 ∆Ì‹Ì· ‹ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È·Ú΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘-
Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜.
∆· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰‡Ô ‰¿ÊÈ· ÈÛ¯‡Ô˘Ó
Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛı‹Î˜ ‹ ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È Ë µÔ˘Ï‹.
µÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È·Ú΋
ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‹ ÛÙÔ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71 ∆Ì‹-
Ì· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÏfiÁÔ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ηÈ
ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÓfiÌˆÓ Î·È ÚÔÛı‹Î˜ ‹
ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈ-
Û Ì fi ˜ .
6. M›· ÊoÚ¿ Ùo Ì‹Ó·, Û Ë̤ڷ o˘ ı· ÚoÛ‰ÈoÚÈÛÙ›
·fi ÙoÓ K·ÓoÓÈÛÌfi, ÂÁÁÚ¿ÊoÓÙ·È ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·-
ÍË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÚoÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘˙ËÙo‡ÓÙ·È ÂÎÎÚÂ-
Ì›˜ ÚoÙ¿ÛÂȘ ÓfïÓ.
ÕÚıÚo 75
1. K¿ı ÓoÌoÛ¯¤‰Èo Î·È Î¿ı ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌo˘ o˘ Û˘-
ÓÂ¿ÁoÓÙ·È ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ùo˘ Úo¸oÏoÁÈÛÌo‡, ÂÊfiÛoÓ
˘o‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Yo˘ÚÁo‡˜, ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙË-
ÛË, ·Ó ‰ÂÓ Û˘Óo‰Â‡ÂÙ·È ·fi ¤ÎıÂÛË Ùo˘ °ÂÓÈÎo‡ §oÁÈ-
ÛÙËÚ›o˘ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ o˘ ηıoÚ›˙ÂÈ ÙË ‰·¿ÓËØ ÂÊfiÛoÓ
˘o‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜, ‰È·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÚÈÓ ·fi ο-
ıÂ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙo °ÂÓÈÎfi §oÁÈÛÙ‹ÚÈo Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜, o˘
˘o¯ÚÂo‡Ù·È Ó· ˘o‚¿ÏÂÈ ÛÙË Bo˘Ï‹ Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË
̤۷ Û ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜. AÓ Ë ÚoıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ÂÚ¿-
ÛÂÈ ¿Ú·ÎÙË, Ë ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌo˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË
Î·È ¯ˆÚ›˜ ¤ÎıÂÛË.
2. To ›‰Èo ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÙÚooÏoÁ›Â˜, ·Ó Ùo ˙ËÙ‹Ûo-
˘Ó oÈ ·ÚÌfi‰ÈoÈ Yo˘ÚÁo›. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ùo °ÂÓÈ-
Îfi §oÁÈÛÙ‹ÚÈo ˘o¯ÚÂo‡Ù·È Ó· ˘o‚¿ÏÂÈ ÛÙË Bo˘Ï‹ ÙËÓ
¤ÎıÂÛ‹ Ùo˘ ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜. MfiÓo ·Ó ·˘Ù‹ Ë Úo-
ıÂÛÌ›· ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Ú·ÎÙË, Ë Û˘˙‹ÙËÛË Úo¯ˆÚ› Î·È ¯ˆ-
Ú›˜ ¤ÎıÂÛË.
3. NoÌoÛ¯¤‰Èo o˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ‰·¿ÓË ‹ ÂÏ¿ÙÙˆÛË
ÂÛfi‰ˆÓ ‰ÂÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË, ·Ó ‰ÂÓ Û˘Óo‰Â‡Â-
Ù·È ·fi ÂȉÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙoÓ ÙÚfio o˘ ı· Î·Ï˘Êıo‡Ó,
Ë oo›· ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙoÓ ·ÚÌfi‰Èo Yo˘ÚÁfi Î·È ÙoÓ
Yo˘ÚÁfi OÈÎoÓoÌÈÎÒÓ.
ÕÚıÚo 76
**1. ∫¿ı ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È Î¿ı ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Û˘˙Ë-
ÙÂ›Ù·È Î·È „ËÊ›˙ÂÙ·È Ì›· ÌfiÓÔ ÊÔÚ¿, ηٷگ‹Ó, ηْ ¿Ú-
ıÚÔ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ
Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 72.
**2. æËÊÈṲ̂ÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‹ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘
·Ó·¤ÌÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 42 Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Î·È „ËÊ›˙ÂÙ·È
·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È Û ‰‡Ô
‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜
‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë̤Ú˜, ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·Ù·Ú-
¯‹Ó Î·È Î·Ù’ ¿ÚıÚÔ Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ù’ ¿ÚıÚÔ Î·È ÛÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ.
**3. ∞Ó Î·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ÚÔÛı‹Î˜ ‹
ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜, Ë „‹ÊÈÛË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·Ó·‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ·
¤Ó· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ ·fi ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÙÚÔÔÔÈË̤-
ÓÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÓfiÌÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË
ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ
4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 72.
**4. ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‹ ÚfiÙ·ÛË ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Â-
Ù·È ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·ÙÂ›ÁÔÓ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· „‹ÊÈ-
ÛË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Û˘˙‹ÙËÛË Û ̛· Û˘Ó‰ڛ-
·ÛË, ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ‹ ÙÔ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71 ∆Ì‹Ì·,
fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜.
**5. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÂ
ÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛˆÓ, ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‹ ÚfiÙ·ÛË
ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Â›ÁÔÓÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·-
ÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜.
6. H ÂÈ„‹ÊÈÛË ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ‹ ‰ÈoÈÎËÙÈÎÒÓ Îˆ‰›ÎˆÓ,
o˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÂȉÈΤ˜ ÂÈÙÚo¤˜, oÈ oo›Â˜ ¤¯o-
˘Ó Û˘ÛÙ·ı› Ì ÂȉÈÎo‡˜ ÓfiÌo˘˜, ÌoÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ
OÏo̤ÏÂÈ· Ù˘ Bo˘Ï‹˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚo ÓfiÌo o˘ Ùo˘˜ ΢-
ÚÒÓÂÈ ÛÙo Û‡ÓoÏfi Ùo˘˜.
7. M ÙoÓ ›‰Èo ÙÚfio ÌoÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Îˆ‰ÈÎoo›ËÛË
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ o˘ ˘¿Ú¯o˘Ó Ì ·Ï‹ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ‹ Ùo˘˜ ‹
Â·Ó·ÊoÚ¿ ÛÙo Û‡ÓoÏfi Ùo˘˜ ηٷÚÁËÌ¤ÓˆÓ ÓfïÓ,
18
ÂÎÙfi˜ ·fi Ùo˘˜ ÊoÚoÏoÁÈÎo‡˜.
ÕÚıÚo 77
1. H ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ÓoÌo-
ıÂÙÈ΋ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›·.
2. NfiÌo˜ o˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi˜ ÈÛ¯‡ÂÈ
ÌfiÓo ·fi ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘Û‹ Ùo˘.
KEºA§AIO EKTO
ºoÚoÏoÁ›· Î·È ‰ËÌoÛÈoÓoÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË
ÕÚıÚo 78
1. K·Ó¤Ó·˜ ÊfiÚo˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È o‡Ù ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È
¯ˆÚ›˜ Ù˘ÈÎfi ÓfiÌo o˘ ηıoÚ›˙ÂÈ Ùo ˘oΛÌÂÓo Ù˘ Êo-
ÚoÏoÁ›·˜ Î·È Ùo ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ùo ›‰o˜ Ù˘ ÂÚÈo˘Û›·˜, ÙȘ
‰·¿Ó˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ‹ ÙȘ ηÙËÁoڛ˜ Ùo˘˜, ÛÙȘ
oo›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È o ÊfiÚo˜.
2. ºfiÚo˜ ‹ ¿ÏÏo ooÈo‰‹oÙ oÈÎoÓoÌÈÎfi ‚¿Úo˜ ‰ÂÓ
ÌoÚ› Ó· ÂÈ‚ÏËı› Ì ÓfiÌo ·Ó·‰ÚoÌÈ΋˜ ÈÛ¯‡o˜ o˘
ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ¤Ú· ·fi Ùo oÈÎoÓoÌÈÎfi ¤Ùo˜ Ùo ÚoËÁo‡ÌÂ-
Óo ÂΛÓo˘ ηٿ Ùo oo›o ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ.
3. K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË, fiÙ·Ó ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ‹ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÂÈÛ·-
ÁˆÁÈÎfi˜ ‹ ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi˜ ‰·ÛÌfi˜ ‹ ÊfiÚo˜ ηٷӿψÛ˘,
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÚ·Í‹ Ùo˘˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ o˘ ηٷ-
Ù¤ıËΠÛÙË Bo˘Ï‹ Ùo Û¯ÂÙÈÎfi ÓoÌoÛ¯¤‰Èo, ˘fi ÙoÓ fiÚo
fiÙÈ o ÓfiÌo˜ ı· ‰ËÌoÛÈ¢ı› ̤۷ ÛÙËÓ ÚoıÂÛÌ›· o˘
oÚ›˙ÂÈ Ùo ¿ÚıÚo 42 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1 Î·È ¿ÓÙˆ˜ Ùo ·ÚÁfi-
ÙÂÚo ̤۷ Û ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û˘Ófi‰o˘.
4. To ·ÓÙÈΛÌÂÓo Ù˘ ÊoÚoÏoÁ›·˜, o ÊoÚoÏoÁÈÎfi˜ Û˘-
ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜, oÈ ··ÏÏ·Á¤˜ ‹ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·fi ÙË ÊoÚoÏo-
Á›· Î·È Ë ·oÓoÌ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· ·o-
ÙÂϤÛo˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓo ÓoÌoıÂÙÈ΋˜ ÂÍo˘ÛÈo‰fiÙËÛ˘.
¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙo˜ Úo˜ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ·˘Ù‹ o η-
ıoÚÈÛÌfi˜ Ì ÓfiÌo Ùo˘ ÙÚfio˘ o˘ ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë Û˘Ì-
ÌÂÙo¯‹ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÁÂÓÈο oÚÁ·ÓÈ-
ÛÌÒÓ ÛÙËÓ ·˘ÙfiÌ·ÙË ˘ÂÚÙ›ÌËÛË, o˘ ÚoηÏÂ›Ù·È ·o-
ÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ·-
ڷΛÌÂÓË È‰ÈˆÙÈ΋ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈo˘Û›·.
5. K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÂÈ‚ÏËıo‡Ó Ì ÂÍo˘-
ÛÈo‰fiÙËÛË ÓfiÌˆÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÂÍÈÛˆÙÈΤ˜ ‹ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈ-
Τ˜ ÂÈÛÊoÚ¤˜ ‹ ‰·ÛÌo›, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÏËÊıo‡Ó oÈÎoÓoÌÈ-
ο ̤ÙÚ· ÛÙo Ï·›ÛÈo ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ XÒÚ·˜
Ì oÈÎoÓoÌÈÎo‡˜ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡˜ ‹ ̤ÙÚ· o˘ ·o‚Ϥo˘Ó
ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ı¤Û˘ Ù˘ XÒ-
Ú·˜.
ÕÚıÚo 79
1. H Bo˘Ï‹ ηٿ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÂÙ‹ÛÈ· Û‡Óo‰fi Ù˘ „ËÊ›-
˙ÂÈ ÙoÓ Úo¸oÏoÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ Ùo˘
KÚ¿Ùo˘˜ ÁÈ· Ùo ÂfiÌÂÓo ¤Ùo˜.
2. ŸÏ· Ù· ¤Ûo‰· Î·È ¤Ío‰· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ Ú¤ÂÈ Ó·
·Ó·ÁÚ¿ÊoÓÙ·È ÛÙoÓ ÂÙ‹ÛÈo Úo¸oÏoÁÈÛÌfi Î·È ÙoÓ ·o-
ÏoÁÈÛÌfi.
**3. ¶ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ηٷٛıÂÙ·È ·fi
ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰È·Ú΋ ÎÔÈÓÔ-
‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙËÓ ÚÒÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›-
Ô˘ Î·È Û˘˙ËÙ›ٷÈ, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜. √ ÀÔ˘Ú-
Áfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È ÙȘ ·Ú·ÙË-
Ú‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÙË
µÔ˘Ï‹ Û·Ú¿ÓÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È Î·È „ËÊ›-
˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·-
ÓÔÓÈÛÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÎ-
ÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ fiϘ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘
µÔ˘Ï‹˜.
4. AÓ ÁÈ· ooÈoÓ‰‹oÙ ÏfiÁo Â›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙË Ë ‰Èo›ÎË-
ÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ‚¿ÛÂÈ Ùo˘ Úo¸oÏoÁÈ-
ÛÌo‡, ·˘Ù‹ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ì ‚¿ÛË ÂȉÈÎfi οı ÊoÚ¿ ÓfiÌo.
5. AÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹, ÂÂȉ‹ ¤ÏËÍÂ Ë ÂÚ›o‰o˜ Ù˘
Bo˘Ï‹˜, Ë „‹ÊÈÛË Ùo˘ Úo¸oÏoÁÈÛÌo‡ ‹ Ùo˘ ÂȉÈÎo‡
ÓfiÌo˘ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ÛÙËÓ ÚoËÁo‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·-
Êo, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ Ë ÈÛ¯‡˜ Ùo˘ Úo¸-
oÏoÁÈÛÌo‡ Ùo˘ oÈÎoÓoÌÈÎo‡ ¤Ùo˘˜ o˘ ¤ÏËÍ ‹ o˘ Ï‹-
ÁÂÈ, Ì ‰È¿Ù·ÁÌ· Ùo oo›o ÂΉ›‰ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·-
ÛË Ùo˘ Yo˘ÚÁÈÎo‡ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘.
6. M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· ηıÈÂÚˆı› Ë Û‡ÓÙ·ÍË Úo¸o-
ÏoÁÈÛÌo‡ ÁÈ· ‰ÈÂÙ‹ ¯Ú‹ÛË.
**7. ∆Ô ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤Û· Û ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ηٷٛıÂÙ·È ÛÙË µÔ˘Ï‹ Ô ·ÔÏÔÁÈ-
ÛÌfi˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜,
Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ
98 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÂÚ›ÙˆÛË Âã ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈ-
ÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‚Ô˘-
Ï¢ÙÒÓ Î·È Î˘ÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜,
Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÔÚ›˙ÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜.
8. T· ÚoÁÚ¿ÌÌ·Ù· oÈÎoÓoÌÈ΋˜ Î·È ÎoÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó¿-
Ù˘Í˘ ÂÁÎÚ›ÓoÓÙ·È ·fi ÙËÓ OÏo̤ÏÂÈ· Ù˘ Bo˘Ï‹˜,
fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
ÕÚıÚo 80
1. MÈÛıfi˜, Û‡ÓÙ·ÍË, ¯oÚËÁ›· ‹ ·ÌoÈ‚‹ o‡Ù ÂÁÁÚ¿ÊÂ-
Ù·È ÛÙoÓ Úo¸oÏoÁÈÛÌfi Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ o‡Ù ·Ú¤¯ÂÙ·È
¯ˆÚ›˜ oÚÁ·ÓÈÎfi ‹ ¿ÏÏo ÂȉÈÎfi ÓfiÌo.
2. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Îo‹ ‹ ÙËÓ ¤Î‰oÛË
ÓoÌ›ÛÌ·Ùo˜.
**∂ÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ‰ÂÓ ÎˆÏ‡ÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿ -
‰·˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜
¤ÓˆÛ˘, ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÔÏÔÎÏ‹-
ÚˆÛ˘, ηٿ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 28.
TMHMA ¢ã
K˘‚¤ÚÓËÛË
KEºA§AIO ¶PøTO
™˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ·oÛÙoÏ‹ Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘
ÕÚıÚo 81
1. TËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË ·oÙÂÏ› Ùo Yo˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo
o˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙoÓ ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi Î·È Ùo˘˜ Yo-
˘ÚÁo‡˜. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡ÓıÂÛË Î·È ÙË
ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ùo˘ Yo˘ÚÁÈÎo‡ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘. M ‰È¿Ù·ÁÌ·
o˘ ÚoηÏ› o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÌoÚ› Ó·
‰ÈoÚÈÛÙo‡Ó ¤Ó·˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚoÈ ·fi Ùo˘˜ Yo˘ÚÁo‡˜
AÓÙÈÚfi‰ÚoÈ Ùo˘ Yo˘ÚÁÈÎo‡ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘.
19
NfiÌo˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Yo˘ÚÁÒÓ
Î·È ÙˆÓ Yo˘ÚÁÒÓ ¯ˆÚ›˜ ¯·ÚÙoÊ˘Ï¿ÎÈo, ÙˆÓ YÊ˘o˘Ú-
ÁÒÓ, o˘ ÌoÚ› Ó· ·oÙÂÏo‡Ó ̤ÏË Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘,
ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ YÊ˘o˘ÚÁÒÓ.
2. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ‰ÈoÚÈÛÙ› ̤Ïo˜ Ù˘ K˘‚¤Ú-
ÓËÛ˘ ‹ YÊ˘o˘ÚÁfi˜, ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· ÚoÛfi-
ÓÙ· o˘ oÚ›˙ÂÈ Ùo ¿ÚıÚo 55 ÁÈ· Ùo ‚o˘ÏÂ˘Ù‹.
3. OoÈ·‰‹oÙ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ
ÌÂÏÒÓ Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÙˆÓ YÊ˘o˘ÚÁÒÓ Î·È Ùo˘ ¶Úo-
¤‰Úo˘ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
¿ÛÎËÛ˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo˘˜.
4. NfiÌo˜ ÌoÚ› Ó· ηıÈÂÚÒÓÂÈ Ùo ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙo Ùo˘
·ÍÈÒÌ·Ùo˜ Ùo˘ Yo˘ÚÁo‡ Î·È Ùo˘ YÊ˘o˘ÚÁo‡ Î·È Úo˜
¿ÏÏ· ¤ÚÁ·.
5. AÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ AÓÙÈÚfi‰Úo˜, o ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜
oÚ›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ·fi Ùo˘˜ Yo˘ÚÁo‡˜ ÚoÛˆÚÈÓfi ·Ó·ÏËÚˆ-
Ù‹ Ùo˘, fiÙ·Ó ·Úo˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó¿ÁÎË.
ÕÚıÚo 82
1. H K˘‚¤ÚÓËÛË Î·ıoÚ›˙ÂÈ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ ÙË ÁÂÓÈ΋
oÏÈÙÈ΋ Ù˘ XÒÚ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘
™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Î·È ÙˆÓ ÓfïÓ.
2. O ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ K˘-
‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘, ηıÒ˜ ηÈ
ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÁÂÓÈο ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌoÁ‹ Ù˘
΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ oÏÈÙÈ΋˜ ̤۷ ÛÙo Ï·›ÛÈo ÙˆÓ ÓfïÓ.
**3. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË, ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηÈ
∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ë
‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ΋ ÔÏÈ-
ÙÈ΋ Ù˘ ÃÒÚ·˜ Î·È È‰›ˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔ-
ÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰È·Ù‡ˆ-
ÛË ÁÓÒÌ˘ Â› ÙˆÓ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÓfïÓ
Ô˘ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹Ó.
**4. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË, ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›-
Ô˘ ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ
ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Î·È ÚÔÛÒˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜
ÁÓÒÛÂȘ ‹ ÂÌÂÈÚ›·.
ÕÚıÚo 83
1. K¿ı Yo˘ÚÁfi˜ ·ÛΛ ÙȘ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ˜ o˘ oÚ›˙ÂÈ
o ÓfiÌo˜. OÈ Yo˘ÚÁo› ¯ˆÚ›˜ ¯·ÚÙoÊ˘Ï¿ÎÈo ·ÛÎo‡Ó
fiÛ˜ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ˜ Ùo˘˜ ·Ó·ı¤ÙÂÈ o ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ ÌÂ
·fiÊ·Û‹ Ùo˘.
2. OÈ YÊ˘o˘ÚÁo› ·ÛÎo‡Ó ÙȘ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ˜ o˘ Ùo˘˜
·Ó·ı¤ÙÂÈ Ì ÎoÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË o ¶Úˆı˘o˘ÚÁfi˜ Î·È o oÈΛ-
o˜ Yo˘ÚÁfi˜.
KEºA§AIO ¢EYTEPO
™¯¤ÛÂȘ Bo˘Ï‹˜ Î·È K˘‚¤ÚÓËÛ˘
ÕÚıÚo 84
1. H K˘‚¤ÚÓËÛË oÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙoÛ‡ÓË Ù˘
Bo˘Ï‹˜. M¤Û· Û ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ oÚΈÌo-
Û›· Ùo˘ ¶Úˆı˘o˘ÚÁo‡, Ë K˘‚¤ÚÓËÛË ˘o¯ÚÂo‡Ù·È Ó·
˙ËÙ‹ÛÂÈ „‹Êo ÂÌÈÛÙoÛ‡Ó˘ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ Î·È ÌoÚ› Ó·
ÙË ˙ËÙ› Î·È ooÙ‰‹oÙ ¿ÏÏoÙÂ. H Bo˘Ï‹, ·Ó ¤¯o˘Ó
‰È·Îo› oÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ηٿ Ùo Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ K˘-
‚¤ÚÓËÛ˘, ηÏÂ›Ù·È Ì¤Û· Û ‰Âη¤ÓÙ Ë̤Ú˜ Ó· ·o-
Ê·Óı› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÂÌÈÛÙoÛ‡Ó˘.
2. H Bo˘Ï‹ ÌoÚ› Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ·oÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ
ÂÌÈÛÙoÛ‡ÓË Ù˘ ·fi ÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ·fi ̤Ïo˜ Ù˘.
¶ÚfiÙ·ÛË ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ ÌoÚ› Ó· ˘o‚ÏËı› ÌfiÓo ÌÂÙ¿
ÙËÓ ¿Úo‰o ÂÍ·Ì‹Óo˘ ·ÊfiÙo˘ Ë Bo˘Ï‹ ·¤ÚÚÈ„Â Úfi-
Ù·ÛË ‰˘ÛÈÛÙ›·˜.
H ÚfiÙ·ÛË ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘oÁÚ·Ì̤ÓË
·fi Ùo ¤Ó· ¤ÎÙo Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ Î·È Ó· Â-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û·ÊÒ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Ù· oo›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı›
Ë Û˘˙‹ÙËÛË.
3. K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÌoÚ› Ó· ˘o‚ÏËı› ÚfiÙ·ÛË ‰˘-
ÛÈÛÙ›·˜ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿Úo‰o ÂÍ·Ì‹Óo˘, ·Ó ›ӷÈ
˘oÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ
‚ o ˘ Ï¢ÙÒÓ.
4. H Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÂÌÈÛÙoÛ‡Ó˘ ‹ ‰˘-
ÛÈÛÙ›·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂÙ¿ ‰‡o Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ˘o‚oÏ‹ Ù˘
Û¯ÂÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘, ÂÎÙfi˜ ·Ó Ë K˘‚¤ÚÓËÛË, Û ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ÚfiÙ·Û˘ ‰˘ÛÈÛÙ›·˜, ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ë
Û˘˙‹ÙËÛË, Ë oo›· ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ·Ú·Ù·ı› ¤Ú· ·fi
ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ Ù˘.
5. H „ËÊoÊoÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÂÌÈÛÙoÛ‡Ó˘ ‹ ‰˘-
ÛÈÛÙ›·˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë Û˘˙‹ÙË-
ÛË, ÌoÚ› fï˜ Ó· ·Ó·‚ÏËı› ÁÈ· Û·Ú¿ÓÙ· oÎÙÒ ÒÚ˜,
·Ó Ùo ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë K˘‚¤ÚÓËÛË.
6. ¶ÚfiÙ·ÛË ÂÌÈÛÙoÛ‡Ó˘ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹,
·Ó ‰ÂÓ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ·Úfi-
ÓÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ, Ë oo›· fï˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ›ӷÈ
ηÙÒÙÂÚË ·fi Ù· ‰‡o ¤ÌÙ· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o-
˘Ï¢ÙÒÓ.
¶ÚfiÙ·ÛË ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙ‹, ÌfiÓo ·Ó ÂÁÎÚÈı›
·fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o-
˘Ï¢ÙÒÓ.
7. K·Ù¿ ÙËÓ „ËÊoÊoÚ›· ÁÈ· ÙȘ Èo ¿Óˆ ÚoÙ¿ÛÂȘ
„ËÊ›˙o˘Ó oÈ Yo˘ÚÁo› Î·È YÊ˘o˘ÚÁo› o˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË
Ù˘ Bo˘Ï‹˜.
ÕÚıÚo 85
T· ̤ÏË Ùo˘ Yo˘ÚÁÈÎo‡ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘, ηıÒ˜ Î·È oÈ
YÊ˘o˘ÚÁo› Â›Ó·È Û˘ÏÏoÁÈÎÒ˜ ˘‡ı˘ÓoÈ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ΋
oÏÈÙÈ΋ Ù˘ K˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Î·ı¤Ó·˜ ·fi ·˘Ùo‡˜ ÁÈ·
ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ‹ ·Ú·Ï›„ÂȘ Ù˘ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ¿˜ Ùo˘, Û‡Ì-
ʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ
Yo˘ÚÁÒÓ. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ë ¤ÁÁÚ·ÊË ‹ ÚoÊoÚÈ-
΋ ÂÓÙoÏ‹ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ··Ï-
Ï¿ÛÛÂÈ Ùo˘˜ Yo˘ÚÁo‡˜ Î·È Ùo˘˜ YÊ˘o˘ÚÁo‡˜ ·fi
ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ùo˘˜.
**ÕÚıÚo 86
1. ªfiÓÔ Ë µÔ˘Ï‹ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ·ÛΛ ‰›ˆÍË
ηٿ fiÛˆÓ ‰È·ÙÂÏÔ‡Ó ‹ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ·Ó Ì¤ÏË Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓË-
Û˘ ‹ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ› ÁÈ· ÔÈÓÈο ·‰È΋̷ٷ Ô˘ Ù¤ÏÂÛ·Ó
ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜
ÔÚ›˙ÂÈ. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ı¤ÛÈÛË È‰ÈÒÓ˘ÌˆÓ ˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ
·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ.
2. ¢›ˆÍË, ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‹ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋
ÂͤٷÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ηٿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·-
ÊÔ 3.
∞Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÏÏ˘ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘, ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘, ÚÔ-
ηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ ÚÔ·-
„Ô˘Ó ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÚfiÛˆ· ηÈ
20
Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ·˘Ù¿
‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ·ÌÂÏÏËÙ› ÛÙË µÔ˘Ï‹ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÂÓÂÚ-
Á› ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‹ ÂͤٷÛË.
3. ¶ÚfiÙ·ÛË ¿ÛÎËÛ˘ ‰›ˆÍ˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÚÈ¿-
ÓÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ∏ µÔ˘Ï‹, Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘
Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ fiÏÔ˘
·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, Û˘ÁÎÚÔÙ› ÂȉÈ΋ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢-
ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ Âͤٷ-
Û˘, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Ë ÚfiÙ·ÛË ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ‰‹-
ψ˜ ·‚¿ÛÈÌË. ∆Ô fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡-
ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Ë
ÔÔ›· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‹ ÌË ‰›ˆÍ˘. ∏ Û¯ÂÙÈ-
΋ ·fiÊ·ÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›·
ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ.
∏ µÔ˘Ï‹ ÌÔÚ› Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ
1 ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ù·ÎÙÈ-
΋˜ Û˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÂ-
Ù¿ ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜.
ªÂ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰·-
Ê›Ô˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ Ë µÔ˘Ï‹ ÌÔÚ› ÔÔÙ‰‹-
ÔÙ ӷ ·Ó·Î·Ï› ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ‹ Ó· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙË
‰›ˆÍË, ÙËÓ ÚÔ‰Èηۛ· ‹ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ‰È·‰Èηۛ·.
4. ∞ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ
Û ÚÒÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚·ıÌfi ›ӷÈ, ˆ˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰Èη-
ÛÙ‹ÚÈÔ, ∂ȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÁÈ· οıÂ
˘fiıÂÛË ·fi ¤ÍÈ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜
Î·È ÂÙ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. ∆· Ù·ÎÙÈο Î·È ·Ó·-
ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÎÏËÚÒÓÔ-
ÓÙ·È, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‰›ˆÍ˘, ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘
µÔ˘Ï‹˜ Û ‰ËÌfiÛÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, Ô˘
¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÚÈÛı› ‹ ÚÔ·¯ı› ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ η٤¯Ô˘Ó
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ‰›ˆÍ˘.
∆Ô˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÛÂ
‚·ıÌfi ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ô˘ ÎÏËÚÒıËηÓ
Î·È ÌÂٷ͇ ÔÌÔÈfi‚·ıÌˆÓ Ô ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˜.
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿-
ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘Á-
ÎÚÔÙÂ›Ù·È ÁÈ· οı ˘fiıÂÛË ·fi ‰‡Ô ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘-
Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÚ›· ̤ÏË ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘.
∆· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢È-
ηÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ô˘
·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ ˆ˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜. ∏ ÚÔ‰Èηۛ·
Ï‹ÁÂÈ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‚Ô˘Ï‡̷ÙÔ˜.
∫·ı‹ÎÔÓÙ· ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÛÙÔ ∂ȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÛÙÔ
¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ ·ÛΛ ̤-
ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ô˘ ÎÏËÚÒÓÂÙ·È
Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÚ›ÙÔ Â‰¿-
ÊÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· Ù· ̤-
ÏË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÓÒ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â‰¿ÊÈÔ
Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·ÔÌ‹˜ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ‹ ‰ÈÂ-
Ù¤ÏÂÛ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÓÒÈÔÓ
ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Û˘Ì·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ù˘-
¯fiÓ Û˘Ì̤ÙÔ¯ÔÈ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
5. ∞Ó ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ·Ú·ÁÚ·Ê‹, ‰ÂÓ ÂÚ·Ùˆı› Ë ‰È·‰Èη-
Û›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ‰›ˆÍË Î·Ù¿ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ‹ ‰ÈÂÙ¤-
ÏÂÛ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ë µÔ˘Ï‹
ÌÔÚ›, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‹ ÙˆÓ ÎÏËÚÔÓfïÓ
ÙÔ˘, Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÁÈ· ÙÔÓ
¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜.
TMHMA Eã
¢ÈηÛÙÈ΋ EÍo˘Û›·
KEºA§AIO ¶PøTO
¢ÈηÛÙÈÎo› ÏÂÈÙo˘ÚÁo› Î·È ˘¿ÏÏËÏoÈ
ÕÚıÚo 87
1. H ‰ÈηÈoÛ‡ÓË ·oÓ¤ÌÂÙ·È ·fi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Û˘ÁÎÚoÙo-
‡ÌÂÓ· ·fi Ù·ÎÙÈÎo‡˜ ‰ÈηÛÙ¤˜, o˘ ·oÏ·Ì‚¿Óo˘Ó ÏÂÈÙo-
˘ ÚÁÈ΋ Î·È ÚoÛˆÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·.
2. OÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ùo-
˘˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÌfiÓo ÛÙo ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÛÙo˘˜ ÓfiÌo˘˜ ηÈ
Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ˘o¯ÚÂo‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌoÚÊÒÓo-
ÓÙ·È Ì ‰È·Ù¿ÍÂȘ o˘ ¤¯o˘Ó ÙÂı› ηٿ Î·Ù¿Ï˘ÛË Ùo˘
™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜.
3. H ÂÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙÒÓ ÂÓÂÚÁ›ٷÈ
·fi ‰ÈηÛÙ¤˜ ·ÓÒÙÂÚo˘ ‚·ıÌo‡ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙoÓ EÈ-
Û·ÁÁÂϤ· Î·È Ùo˘˜ AÓÙÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘,
ÙˆÓ ‰Â ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ·fi ·ÚÂo·Á›Ù˜ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜
·ÓÒÙÂÚo˘ ‚·ıÌo‡, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ Ófi-
Ì o ˘ .
ÕÚıÚo 88
1. OÈ ‰ÈηÛÙÈÎo› ÏÂÈÙo˘ÚÁo› ‰ÈoÚ›˙oÓÙ·È Ì Úo‰ÚÈÎfi
‰È¿Ù·ÁÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÓfiÌo o˘ oÚ›˙ÂÈ Ù· ÚoÛfiÓÙ· ηÈ
ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂÈÏoÁ‹˜ Ùo˘˜, Î·È Â›Ó·È ÈÛfi‚ÈoÈ.
**2. √È ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Â›Ó·È
·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘˜. ∆· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË
‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂͤÏÈÍË Î·È Ì ÙËÓ
ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈο ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ Ófi-
ÌÔ˘˜.
∫·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi Ù· ¿ÚıÚ· 94, 95 Î·È 98, ‰È·ÊÔ-
Ú¤˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ οı ›‰Ô˘˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿-
ÍÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ë Â›Ï˘ÛË
ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ
ÙË ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·-
ÛË Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÚÔÛÒˆÓ, ÂΉÈο˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ
ÂȉÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 99. ∆Ô ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙȘ
ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓfi˜
ÂÈϤÔÓ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ηıËÁËÙ‹ Î·È ÂÓfi˜ ÂÈϤÔÓ ‰ÈÎËÁfi-
ÚÔ˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË
Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘¯fiÓ ÂÎÎÚÂÌÒÓ ‰ÈÎÒÓ.
3. M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· Úo‚ÏÂÊı› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ηÈ
‰oÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›o‰o˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙo˘ÚÁÒÓ,
‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ˆ˜ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ, ÚÈÓ ‰ÈoÚÈÛÙo‡Ó ˆ˜ Ù·ÎÙÈÎo›.
K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›o‰o ·˘Ù‹ ÌoÚo‡Ó Ó· ·ÛÎo‡Ó Î·È Î·ı‹Îo-
ÓÙ· Ù·ÎÙÈÎo‡ ‰ÈηÛÙ‹, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
4. OÈ ‰ÈηÛÙÈÎo› ÏÂÈÙo˘ÚÁo› ÌoÚo‡Ó Ó· ·˘ıo‡Ó ÌfiÓo
‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ oÈÓÈ΋˜ η-
Ù·‰›Î˘ ‹ ÁÈ· ‚·Ú‡ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ ‹ ·Ûı¤ÓÂÈ· ‹
·Ó·ËÚ›· ‹ ˘ËÚÂÛȷ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·, o˘ ‚‚·ÈÒÓoÓÙ·È
fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Î·È ·Êo‡ ÙËÚËıo‡Ó oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ
·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 2 Î·È 3 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 93.
5. OÈ ‰ÈηÛÙÈÎo› ÏÂÈÙo˘ÚÁo›, ¤ˆ˜ Î·È Ùo ‚·ıÌfi Ùo˘ Âʤ-
ÙË ‹ Ùo˘ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÂÊÂÙÒÓ Î·È Ùo˘˜ ·ÓÙ›ÛÙoȯo˘˜
Ì ·˘Ùo‡˜ ‚·ıÌo‡˜, ·o¯ˆÚo‡Ó ˘o¯ÚˆÙÈο ·fi ÙËÓ
˘ËÚÂÛ›· ÌfiÏȘ Û˘ÌÏËÚÒÛo˘Ó Ùo ÂÍËÎoÛÙfi ¤ÌÙo
¤Ùo˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ùo˘˜ Î·È fiÏoÈ fiÛoÈ ¤¯o˘Ó ‚·ıÌo‡˜ ·ÓÒ-
ÙÂÚo˘˜ ·fi ·˘Ùo‡˜ ‹ Ùo˘˜ ·ÓÙ›ÛÙoȯo˘˜ Ì ·˘Ùo‡˜ ·o-
¯ˆÚo‡Ó ˘o¯ÚˆÙÈο ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÌfiÏȘ Û˘ÌÏË-
21
ÚÒÛo˘Ó Ùo ÂÍËÎoÛÙfi ¤‚‰oÌo ¤Ùo˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ùo˘˜. °È·
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌoÁ‹ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ·˘Ù‹˜ ıˆÚÂ›Ù·È Û οıÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ˆ˜ Ë̤ڷ o˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ùo fiÚÈo ·˘Ùfi
Ë 30‹ Io˘Ó›o˘ Ùo˘ ¤Ùo˘˜ Ù˘ ·o¯ÒÚËÛ˘ Ùo˘ ‰ÈηÛÙÈ-
Îo‡ ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡.
**6. ªÂٿٷÍË ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È.
∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÌÂٿٷÍË ÌÂٷ͇ ·Ú¤-
‰ÚˆÓ Û ÚˆÙÔ‰ÈΛ· Î·È ·Ú¤‰ÚˆÓ Û ÂÈÛ·ÁÁÂϛ˜,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙˆÓ ÌÂٷٷÛÛÔ̤ӈÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜
ÔÚ›˙ÂÈ. √È ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›-
ˆÓ ÚÔ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·-
Ù›·˜ Î·È ÛÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›-
˙ÂÈ.
7. ™Ù· Úo‚ÏÂfiÌÂÓ· ÂȉÈÎÒ˜ ·fi Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· ‰Èη-
ÛÙ‹ÚÈ· ‹ Û˘Ì‚o‡ÏÈ·, ÛÙ· oo›· ÌÂÙ¤¯o˘Ó ̤ÏË Ùo˘ ™˘Ì-
‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘, ÚoÂ-
‰ Ú Â ‡ ÂÈ fioÈo˜ ·fi Ù· ̤ÏË Ùo˘˜ Â›Ó·È o ·Ú¯·ÈfiÙÂÚo˜
ÛÙo ‚·ıÌfi.
**EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 88, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë
ÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ-
΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿ -
ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡,
ÂÊfiÛÔÓ ÚԂϤÂÙ·È ‰È·‰Èηۛ· ÎÚ›Û˘ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁË -
Û˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
ÕÚıÚo 89
1. A·ÁoÚ‡ÂÙ·È ÛÙo˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎo‡˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡˜ Ó·
·Ú¤¯o˘Ó οı ¿ÏÏË ÌÈÛıˆÙ‹ ˘ËÚÂÛ›· ηıÒ˜ Î·È Ó·
·ÛÎo‡Ó ooÈo‰‹oÙ Â¿ÁÁÂÏÌ·.
**2. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ÂÎϤÁÔÓÙ·È Ì¤ÏË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ ‹
ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÂ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ‹ ÂÈ-
ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡, ÂÏÂÁÎÙÈ-
ÎÔ‡ ‹ ‰ÈηÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Û ÓÔÌÔ·Ú·Û΢·-
ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, ÂÊfiÛÔÓ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÚÔ-
‚ϤÂÙ·È ÂȉÈο ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ. ¡fiÌÔ˜ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈ-
ηٿÛÙ·ÛË ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ·fi ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·
ÛÂ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ‹ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È ‹ Û ¤Ú-
Á· Ô˘ ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ‰‹ÏˆÛË ‚Ô‡ÏËÛ˘ ȉÈÒÙË, ÂÓ ˙ˆ‹
‹ ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘.
**3. ∏ ·Ó¿ıÂÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Û ‰ÈηÛÙÈÎÔ-
‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È. ∫·ı‹ÎÔÓÙ· Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È
‰ÈηÛÙÈο. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ó¿ıÂÛË Û ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ Ù˘ ÃÒÚ·˜
Û ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.
∏ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰È·ÈÙËÛÈÒÓ ·fi ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜
ηıËÎfiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
4. A·ÁoÚ‡ÂÙ·È ÛÙo˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎo‡˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡˜ Ë
Û˘ÌÌÂÙo¯‹ ÛÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË.
5. EÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ¤ÓˆÛ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈ-
Ùo˘ÚÁÒÓ, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
ÕÚıÚo 90
**1. √È ÚÔ·ÁˆÁ¤˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ, ·Ô-
Û¿ÛÂȘ Î·È ÌÂٷٿÍÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ
ÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È
‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›-
Ô˘. ∞˘Ùfi Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ
·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‰ÈηÛÙË-
Ú›Ô˘ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂٷ͇ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÂÙÒÓ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ
·˘Ùfi, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ™ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì-
‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ
Î·È Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô
∞ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
ÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂٷ͇ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô
ÂÙÒÓ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘,
fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ™ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰È-
ηÈÔÛ‡Ó˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô °ÂÓÈÎfi˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂ÈÎÚ·-
Ù›·˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Û ·˘Ù¿ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ
‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ›·˜. ™ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ
‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÌÂÙ¤-
¯ÂÈ Î·È Ô °ÂÓÈÎfi˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ˘Ë-
ÚÂÙ› Û ·˘Ùfi.
™ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜
„‹ÊÔ Î·È ‰‡Ô ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô ·ÊÔÚÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂÛȷΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜, ‚·ıÌÔ‡
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂʤÙË ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘, Ô˘ ÂÈϤÁÔÓÙ·È ÌÂ
ÎÏ‹ÚˆÛË, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
**2. ∆Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 Û˘ÁÎÚÔÙ›ٷÈ
Ì ·˘ÍË̤ÓË Û‡ÓıÂÛË, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ, fiÙ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ
ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Ù˘ ∂ÈÎÚ·-
Ù›·˜, ·ÚÂÔ·ÁÈÙÒÓ, ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿-
ÁÔ˘, Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ
∂ÊÂÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ∂ÊÂÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ-
ÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÂÈÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ-
ÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ. ∫·Ù¿
Ù· ÏÔÈ¿ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1.
**3. ∞Ó Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙËÓ ÎÚ›-
ÛË ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ·Ú·-
¤ÌÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘
‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¢Èη›ˆÌ· ÚÔÛÊ˘Á‹˜
¤¯ÂÈ Î·È Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ë
ÎÚ›ÛË, ˘fi ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜. ∫·Ù¿
ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰È-
ηÛÙËÚ›Ô˘ ˆ˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ Â‰·Ê›ˆÓ ÙÚ›· ¤ˆ˜
¤ÍÈ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1. ™ÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿-
ÁÔ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ ÌÂÙ¤-
¯Ô˘Ó ÌÂÙ¿ „‹ÊÔ˘ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›-
Ô˘ ¶¿ÁÔ˘.
**4. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ˆ˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ı-
ÌÈÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·
Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÂÌÊı› Û ·˘Ù‹Ó, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿-
ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙȘ ÔÔ›-
˜ ‰ÂÓ ‰È·ÊÒÓËÛÂ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ˘Ô¯Úˆ-
ÙÈΤ˜.
**5. √È ÚÔ·ÁˆÁ¤˜ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘
·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘
∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÂÓÂÚÁÔ‡-
ÓÙ·È Ì ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi
ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂÙ·-
͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘,
fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂ-
Ϥ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ì fiÌÔÈÔ ‰È¿Ù·ÁÌ·, ÌÂ
ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ
·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ÚÔ·ÁˆÁ‹
22
ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÚfiÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂ-
‰Ú›Ô˘ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ì fiÌÔÈÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· Ì ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯Ë˜ °ÂÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ›·˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ÚÔ·-
ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÚfiÔ˘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ-
ÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Ì fiÌÔÈÔ Â›Û˘ ‰È¿Ù·ÁÌ·
Ì ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ °ÂÓÈ΋˜
∂ÈÙÚÔ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÂÊÂÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ
‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
∏ ıËÙ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·-
Ù›·˜, ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ,
ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ
°ÂÓÈÎÒÓ ∂ÈÙÚfiˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘
∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Áfi˜ Ô˘ η٤¯ÂÈ ÙË ı¤ÛË ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ
fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜. √ Ù˘¯fiÓ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙË Û˘ÌÏ‹-
ÚˆÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ËÏÈΛ·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ-
΋ Û˘ÓÙ¿ÍÈÌË ˘ËÚÂÛ›·, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
6. OÈ ·oÊ¿ÛÂȘ ‹ Ú¿ÍÂȘ ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ùo‡
Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ ‰ÂÓ ÚoÛ‚¿ÏÏoÓÙ·È ÛÙo ™˘Ì‚o‡ÏÈo Ù˘ EÈ-
ÎÚ·Ù›·˜.
ÕÚıÚo 91
1. H ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÍo˘Û›· ÛÙo˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎo‡˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁo-
‡˜, ·fi Ùo ‚·ıÌfi Ùo˘ ·ÚÂo·Á›ÙË ‹ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ùo˘
AÚ›o˘ ¶¿Áo˘ Î·È ¿Óˆ, ‹ ÛÙo˘˜ ·ÓÙ›ÛÙoȯo˘˜ Ì ·˘Ùo‡˜,
·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ·ÓÒÙ·Ùo ÂÈı·Ú¯ÈÎfi Û˘Ì‚o‡ÏÈo, fiˆ˜ ÓfiÌo˜
oÚ›˙ÂÈ.
TËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ·ÁˆÁ‹ ÂÁ›ÚÂÈ o Yo˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈoÛ‡-
Ó˘.
2. To AÓÒÙ·Ùo ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo Û˘ÁÎÚoÙ›ٷÈ
·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, ˆ˜
¶Úfi‰Úfi Ùo˘, ·fi ‰‡o ·ÓÙÈÚo¤‰Úo˘˜ ‹ Û˘Ì‚o‡Ïo˘˜
Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, ‰‡o ·ÓÙÈÚo¤‰Úo˘˜ Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘
‹ ·ÚÂo·Á›Ù˜, ‰‡o ·ÓÙÈÚo¤‰Úo˘˜ ‹ Û˘Ì‚o‡Ïo˘˜ Ùo˘
EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘ Î·È ‰‡o Ù·ÎÙÈÎo‡˜ ηıËÁËÙ¤˜ Óo-
ÌÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ Û¯oÏÒÓ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙË-
Ì›ˆÓ Ù˘ XÒÚ·˜, ˆ˜ ̤ÏË. T· ̤ÏË Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ oÚ›-
˙oÓÙ·È Ì ÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂٷ͇ ÂÎÂ›ÓˆÓ o˘ ¤¯o˘Ó ˘ËÚÂÛ›·
ÙÚÈÒÓ Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ ÂÙÒÓ ÛÙo oÈΛo ·ÓÒÙ·Ùo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo
‹ Û ÓoÌÈ΋ Û¯oÏ‹ Î·È Î¿ı ÊoÚ¿ o˘ Ùo ™˘Ì‚o‡ÏÈo η-
ÏÂ›Ù·È Ó· ·oÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ̤Ïo˘˜ ·ÓÒÙ·Ùo˘ ‰È-
ηÛÙËÚ›o˘, ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ‹ ÂÈÙÚfio˘, ·oÎÏ›oÓÙ·È ·fi
ÙË Û‡ÓıÂÛ‹ Ùo˘ Ù· ̤ÏË o˘ ·Ó‹Îo˘Ó ÛÙo oÈΛo ‰Èη-
ÛÙ‹ÚÈo. EÊfiÛoÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË Î·Ù¿
ÌÂÏÒÓ Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, ÛÙo AÓÒÙ·Ùo
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo Úo‰Ú‡ÂÈ o ¶Úfi‰Úo˜ Ùo˘
AÚ›o˘ ¶¿Áo˘.
3. H ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÍo˘Û›· ÛÙo˘˜ ÏoÈo‡˜ ‰ÈηÛÙÈÎo‡˜
ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡˜ ·ÛÎÂ›Ù·È Û ÚÒÙo Î·È ‰Â‡ÙÂÚo ‚·ıÌfi ·fi
Û˘Ì‚o‡ÏÈ· o˘ Û˘ÁÎÚoÙo‡ÓÙ·È Ì ÎÏ‹ÚˆÛË ·fi Ù·ÎÙÈÎo-
‡ ˜ ‰ÈηÛÙ¤˜, ηٿ Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ÓfiÌo˘. TËÓ ÂÈ-
ı·Ú¯È΋ ·ÁˆÁ‹ ÂÁ›ÚÂÈ Î·È o Yo˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¢ÈηÈoÛ‡-
Ó˘.
4. OÈ Î·Ù¿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ùo‡ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ ÂÈı·Ú¯È-
Τ˜ ·oÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÚoÛ‚¿ÏÏoÓÙ·È ÛÙo ™˘Ì‚o‡ÏÈo Ù˘
EÈÎÚ·Ù›·˜.
ÕÚıÚo 92
1. OÈ ˘¿ÏÏËÏoÈ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›-
ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÒÓ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌoÈ. MoÚ› Ó· ·˘ıo‡Ó
ÌfiÓo Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ oÈÓÈ΋˜ ηٷ‰›-
΢, ‹ Ì ·fiÊ·ÛË ‰ÈηÛÙÈÎo‡ Û˘Ì‚o˘Ï›o˘ ÁÈ· ‚·Ú‡
ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷, ·Ûı¤ÓÂÈ· ‹ ·Ó·ËÚ›· ‹ ˘ËÚÂ-
Ûȷ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· o˘ ‚‚·ÈÒÓoÓÙ·È, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›-
˙ÂÈ.
2. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ù· ÚoÛfiÓÙ· ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘
ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂ-
ÏÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ Ùo˘˜ ÁÂÓÈ-
ο.
**3. √È ÚÔ·ÁˆÁ¤˜, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ, ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ, ·Ô-
Û¿ÛÂȘ Î·È ÌÂٷٿÍÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ
ÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ
Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi
‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜,
fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏ ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔ˘˜ ‰Èη-
ÛÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂÚ·Ú¯Èο ÚÔ˚ -
Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ ‹ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ‹ ÂÈÙÚfiÔ˘˜ ‹
˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ,
fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∫·Ù¿ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈ-
ÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ô-
Ê¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È
ÚÔÛÊ˘Á‹, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
**4. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ˘ÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ Â›Ó·È ‰Èη-
ÛÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ. √È Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÔÈ ¿ÌÈÛıÔÈ
ʇϷΘ ˘ÔıËÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ ÂÊfi-
ÛÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ‹ ı¤ÛÂȘ. √È ‰È·Ù¿-
ÍÂȘ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏÔÁÈ΋
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜.
5. OÈ Û˘Ì‚oÏ·ÈoÁÚ¿ÊoÈ Î·È oÈ ¿ÌÈÛıoÈ Ê‡Ï·Î˜ ˘o-
ıËÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ·o¯ˆÚo‡Ó ˘o¯ÚˆÙÈο ·fi
ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÌfiÏȘ Û˘ÌÏËÚÒÛo˘Ó Ùo ‚‰oÌËÎoÛÙfi
¤Ùo˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ùo˘˜ Î·È oÈ ÏoÈo› ÌfiÏȘ Û˘ÌÏËÚÒÛo-
˘Ó Ùo fiÚÈo o˘ Úo‚ϤÂÈ o ÓfiÌo˜.
KEºA§AIO ¢EYTEPO
OÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ‰ÈηÈo‰oÛ›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ
ÕÚıÚo 93
1. T· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‰È·ÎÚ›ÓoÓÙ·È Û ‰ÈoÈÎËÙÈο, oÏÈÙÈο
Î·È oÈÓÈο Î·È oÚÁ·ÓÒÓoÓÙ·È Ì ÂȉÈÎo‡˜ ÓfiÌo˘˜.
2. OÈ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ οı ‰ÈηÛÙËÚ›o˘ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛȘ,
ÂÎÙfi˜ ·Ó Ùo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo ÎÚ›ÓÂÈ Ì ·fiÊ·Û‹ Ùo˘ fiÙÈ Ë ‰Ë-
ÌoÛÈfiÙËÙ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÈ‚Ï·‚‹˜ ÛÙ· ¯ÚËÛÙ¿ ‹ıË
‹ fiÙÈ Û˘ÓÙÚ¤¯o˘Ó ÂȉÈÎo› ÏfiÁoÈ ÚoÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ȉȈÙÈ-
΋˜ ‹ oÈÎoÁÂÓÂȷ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ‰È·‰›ÎˆÓ.
**3. ∫¿ı ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂȉÈο
Î·È ÂÌÂÚÈÛٷو̤ӷ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË Î·È ··ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È
Û ‰ËÌfiÛÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË.
¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ¤ÓÓÔ̘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È
Î·È ÙȘ ΢ÚÒÛÂȘ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·-
‚›·Û˘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘. ∏ ÁÓÒÌË Ù˘ ÌÂÈÔ-
„ËÊ›·˜ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù·
Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÛÙ· Ú·ÎÙÈο ÂӉ¯fiÌÂÓ˘
ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤-
ÛÂȘ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘.
4. T· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ˘o¯ÚÂo‡ÓÙ·È Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙o˘Ó
ÓfiÌo o˘ Ùo ÂÚȯfiÌÂÓfi Ùo˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙo Úo˜ Ùo ™‡-
ÓÙ·ÁÌ·.
**ÕÚıÚo 94
23
1. ™ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù· Ù·ÎÙÈο ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜,
fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ, Ì ÙËÓ ÂÈʇϷÍË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔًوÓ
ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ.
2. ™Ù· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ˘¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ È‰ÈˆÙÈΤ˜ ‰È·-
ÊÔÚ¤˜, ηıÒ˜ Î·È ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÎÔ‡ÛÈ·˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜,
fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
3. ™Â ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ˘Á-
¯¿ÓÂÙ·È Ë ÂÓÈ·›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·˘Ù‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÌÔ-
Ú› Ó· ·Ó·ÙÂı› Ì ÓfiÌÔ Ë ÂΉ›Î·ÛË Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ È‰ÈˆÙÈ-
ÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‹ ηÙËÁÔÚÈÒÓ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ Ô˘Û›·˜ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·.
4. ™Ù· ÔÏÈÙÈο ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·-
ÙÂı› Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ʇÛ˘,
fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ™ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì-
‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ù˘ ‰ÈÔ-
›ÎËÛ˘ Ì ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. √È ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ô-
Ê¿ÛÂȘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›-
Ô˘, ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÓÔ-
ÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
ÕÚıÚo 95
1. ™ÙËÓ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ· Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜
·Ó‹Îo˘Ó ȉ›ˆ˜:
**·) ∏ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÒÓ
Ú¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË ÂÍÔ˘Û›-
·˜ ‹ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÓfiÌÔ˘.
**‚) ∏ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ·Ó·›ÚÂÛË ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎˆÓ ·ÔÊ¿-
ÛÂˆÓ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, fiˆ˜ Ófi-
ÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
Á) H ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ ‰ÈoÈÎËÙÈÎÒÓ ‰È·ÊoÚÒÓ o˘Û›·˜ o˘
˘o‚¿ÏÏoÓÙ·È Û’ ·˘Ùfi Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È Ùo-
˘˜ ÓfiÌo˘˜.
‰) H ÂÂÍÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ o˘ ¤¯o˘Ó
ηÓoÓÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.
2. K·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ·ÚÌo‰ÈoÙ‹ÙˆÓ Ùo˘ ÛÙoȯ›o˘
‰ã Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È
oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 93 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 2 Î·È 3.
**3. ∫·ÙËÁÔڛ˜ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ·Î˘ÚˆÙÈ΋˜ ·ÚÌÔ‰Èfi-
ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÌÔÚ› Ó· ˘¿-
ÁÔÓÙ·È Ì ÓfiÌÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ê‡ÛË ‹ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿
ÙÔ˘˜, ÛÙ· Ù·ÎÙÈο ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∆Ô ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‰Èο˙ÂÈ Û ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜
ÔÚ›˙ÂÈ.
4. OÈ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ˜ Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜
Ú˘ıÌ›˙oÓÙ·È Î·È ·ÛÎo‡ÓÙ·È fiˆ˜ ÓfiÌo˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· oÚ›-
˙ÂÈ.
**5. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÂÙ·È
ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∏ ·Ú¿‚·ÛË Ù˘ ˘Ô-
¯Ú¤ˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ ÁÂÓÓ¿ ¢ı‡ÓË ÁÈ· οı ·ÚÌfi‰ÈÔ fiÚÁ·-
ÓÔ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ·
ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.
ÕÚıÚo 96
1. ™Ù· Ù·ÎÙÈο oÈÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ·Ó‹ÎÂÈ Ë ÙÈ̈ڛ·
ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë Ï‹„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ o˘ Úo-
‚Ϥo˘Ó oÈ oÈÓÈÎo› ÓfiÌoÈ.
2. MoÚ› Ì ÓfiÌo: ·) Ó· ·Ó·ÙÂı› Î·È Û ·Ú¯¤˜ o˘
·ÛÎo‡Ó ·ÛÙ˘ÓoÌÈο ηı‹ÎoÓÙ· Ë ÂΉ›Î·ÛË ·ÛÙ˘ÓoÌÈÎÒÓ
·Ú·‚¿ÛÂˆÓ o˘ ÙÈ̈Úo‡ÓÙ·È Ì ÚfiÛÙÈÌo, ‚) Ó· ·Ó·-
ÙÂı› Û ·Ú¯¤˜ ·ÁÚoÙÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ë ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ
Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì Ùo˘˜ ·ÁÚo‡˜ Ù·ÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ
‰È·ÊoÚÒÓ o˘ ·oÚÚ¤o˘Ó ·fi ·˘Ù¿.
™’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡o ÂÚÈÙÒÛÂȘ oÈ ·oÊ¿ÛÂȘ o˘ ÂΉ›-
‰oÓÙ·È ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ¤ÊÂÛË ÛÙo ·ÚÌfi‰Èo Ù·ÎÙÈÎfi ‰Èη-
ÛÙ‹ÚÈo, Ë oo›· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË.
3. EȉÈÎo› ÓfiÌoÈ oÚ›˙o˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ·ÓË-
ϛΈÓ, ÛÙ· oo›· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È oÈ
‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 93 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2 Î·È 97. OÈ ·o-
Ê¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÌoÚ› Ó· ÌËÓ ··ÁÁ¤Ï-
ÏoÓÙ·È ‰ËÌfiÛÈ·.
4. EȉÈÎo› ÓfiÌoÈ oÚ›˙o˘Ó:
·) T· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÛÙÚ·Ùo‰ÈΛ·, Ó·˘Ùo‰ÈΛ· Î·È ·Â-
Úo‰ÈΛ·, ÛÙËÓ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ oo›ˆÓ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó·
˘·¯ıo‡Ó ȉÈÒÙ˜.
‚) T· Û¯ÂÙÈο Ì Ùo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo ÏÂÈÒÓ.
5. T· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ùo˘ ÛÙoȯ›o˘ ·ã Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂ-
Ó˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ Û˘ÁÎÚoÙo‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÏÂÈo„ËÊ›· ·fi
̤ÏË Ùo˘ ‰ÈηÛÙÈÎo‡ ÛÒÌ·Ùo˜ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ,
o˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏoÓÙ·È Ì ÙȘ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÏÂÈÙo˘ÚÁÈ΋˜ ηÈ
ÚoÛˆÈ΋˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 87 ·Ú. 1 Ùo˘
™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. °È· ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Î·È ·oÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ
‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·-
Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 2 ¤ˆ˜ 4 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 93. T· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌoÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ ·˘Ù‹˜, η-
ıÒ˜ Î·È o ¯ÚfiÓo˜ o˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÈÛ¯‡˜ Ùo˘˜, oÚ›˙o-
ÓÙ·È Ì ÓfiÌo.
ÕÚıÚo 97
1. T· ηÎo˘ÚÁ‹Ì·Ù· Î·È Ù· oÏÈÙÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ‰Èο-
˙oÓÙ·È ·fi ÌÈÎÙ¿ oÚΈٿ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· o˘ Û˘ÁÎÚoÙo‡-
ÓÙ·È ·fi Ù·ÎÙÈÎo‡˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ÂÓfiÚÎo˘˜, fiˆ˜ ÓfiÌo˜
oÚ›˙ÂÈ. OÈ ·oÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ˘fiÎÂÈÓÙ·È
ÛÙ· ¤Ó‰Èη ̤۷ o˘ oÚ›˙ÂÈ o ÓfiÌo˜.
2. K·Îo˘ÚÁ‹Ì·Ù· Î·È oÏÈÙÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·, o˘ ÌÂ Û˘-
ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, „ËÊ›ÛÌ·Ù· Î·È ÂȉÈÎo‡˜ ÓfiÌo˘˜ ¤¯o-
˘Ó ˘·¯ı› ¤ˆ˜ ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ ÛÙË ‰ÈηÈo‰o-
Û›· ÙˆÓ ÂÊÂÙ›ˆÓ, ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ‰Èο˙oÓÙ·È ·fi ·˘-
Ù¿, ÂÊfiÛoÓ ‰ÂÓ ˘·¯ıo‡Ó Ì ÓfiÌo ÛÙËÓ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ·
ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ oÚΈÙÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ.
M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· ˘·¯ıo‡Ó ÛÙË ‰ÈηÈo‰oÛ›· ÙˆÓ
›‰ÈˆÓ ÂÊÂÙ›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ· ηÎo˘ÚÁ‹Ì·Ù·.
3. T· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· οı ‚·ıÌo‡ o˘ ‰È·Ú¿ÙÙoÓÙ·È ‰È·
Ùo˘ Ù‡o˘ ˘¿ÁoÓÙ·È ÛÙ· Ù·ÎÙÈο oÈÓÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·,
fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
ÕÚıÚo 98
**1. ™ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ
·Ó‹ÎÔ˘Ó È‰›ˆ˜:
·. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ηÈ
ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈ-
ÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È Ì ÂȉÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÓfiÌÔ˘
ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·˘Ùfi.
‚. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Í›·˜
ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‹ ¿Ï-
ÏÔ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÍÔÌÔÈÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ
·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
Á. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ÔÏfi-
ÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ ¿Ï-
ÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏÂ-
fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ Â‰¿ÊÈÔ ·ã ¤ÏÂÁ¯Ô.
‰. ∏ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· Ù· ÓÔÌÔÛ¯¤‰È· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó
Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‰È-
ηÈÒÌ·ÙÔ˜ Û‡ÓÙ·Í˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 73, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· οı ¿ÏÏÔ ı¤Ì· Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ô
24
ÓfiÌÔ˜.
Â. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ¤ÎıÂÛ˘ ÚÔ˜ ÙË µÔ˘Ï‹
ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ηٿ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 79 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 7.
ÛÙ. ∏ ÂΉ›Î·ÛË ‰È·ÊÔÚÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Û˘-
Óٿ͈Ó, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ
ÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ Áã.
˙. ∏ ÂΉ›Î·ÛË ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘-
ı‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏÏ‹-
ψÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ-
΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ
‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ÁÈ· οı ˙ËÌ›· Ô˘ ·fi ‰fiÏÔ ‹ ·Ì¤-
ÏÂÈ· ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ-
΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ Û ¿ÏÏ· ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›-
Ô˘ ‰Èη›Ô˘.
2. OÈ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ˜ Ùo˘ EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘ Ú˘ıÌ›-
˙oÓÙ·È Î·È ·ÛÎo‡ÓÙ·È, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙoȯ›ˆÓ ·ã ¤ˆ˜ ‰ã Ù˘ ÚoË-
Á o ‡ ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 93 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 2 Î·È 3.
3. OÈ ·oÊ¿ÛÂȘ Ùo˘ EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘ ÁÈ· ˘o-
ı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 1 ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙoÓ ¤ÏÂÁ¯o
Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜.
ÕÚıÚo 99
1. AÁˆÁ¤˜ ηÎo‰ÈΛ·˜ ηٿ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙo˘ÚÁÒÓ ‰È-
ο˙oÓÙ·È, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ, ·fi ÂȉÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo o˘
Û˘ÁÎÚoÙÂ›Ù·È ·fi ÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘
EÈÎÚ·Ù›·˜, ˆ˜ ¶Úfi‰Úfi Ùo˘, Î·È ·fi ¤Ó· ۇ̂o˘Ïo
Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, ¤Ó·Ó ·ÚÂo·Á›ÙË, ¤Ó· ۇ̂o˘Ïo Ùo˘
EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘, ‰‡o Ù·ÎÙÈÎo‡˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÓoÌÈ-
ÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ Û¯oÏÒÓ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›-
ˆÓ Ù˘ XÒÚ·˜ Î·È ‰‡o ‰ÈÎËÁfiÚo˘˜, ̤ÏË Ùo˘ AÓÒÙ·Ùo˘
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎo‡ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, ˆ˜ ̤ÏË, o˘
oÚ›˙oÓÙ·È ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË.
2. Afi Ù· ̤ÏË Ùo˘ ÂȉÈÎo‡ ‰ÈηÛÙËÚ›o˘ ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È Î¿-
ı ÊoÚ¿ ÂΛÓo o˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙo ÛÒÌ· ‹ ÙoÓ ÎÏ¿‰o Ù˘
‰ÈηÈoÛ‡Ó˘ o˘ ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÏÂÈÙo˘ÚÁÒÓ
Ùo˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·oÊ·Óı› Ùo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo. EÊfiÛoÓ Úfi-
ÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÁˆÁ‹ ηÎo‰ÈΛ·˜ ηٿ ̤Ïo˘˜ Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›-
o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ ‹ ÏÂÈÙo˘ÚÁÒÓ ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÈoÈÎËÙÈ-
ÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ÛÙo ÂȉÈÎfi ·˘Ùfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo Úo‰ÚÂ-
‡ÂÈ o ¶Úfi‰Úo˜ Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘.
3. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÁÂÚı› ·ÁˆÁ‹ ηÎo‰È-
Î › · ˜ .
ÕÚıÚo 100
1. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È AÓÒÙ·Ùo EȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈo ÛÙo oo›o
˘¿ÁoÓÙ·È:
·) H ÂΉ›Î·ÛË ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ùo ¿ÚıÚo 58.
‚) O ¤ÏÂÁ¯o˜ Ùo˘ ·Úo˘˜ Î·È ÙˆÓ ·oÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ‰Ë-
Ìo„ËÊ›ÛÌ·Ùo˜ o˘ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Î·Ù¿ Ùo ¿ÚıÚo 44 ·Ú¿-
ÁÚ·Êo˜ 2.
Á) H ÎÚ›ÛË ÁÈ· Ù· ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ· ‹ ÙËÓ ¤ÎÙˆÛË ‚o˘-
ÏÂ˘Ù‹, ηٿ Ù· ¿ÚıÚ· 55 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2 Î·È 57.
‰) H ¿ÚÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚo‡ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ
Î·È ÙˆÓ ‰ÈoÈÎËÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ‹ ÌÂٷ͇ Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘
Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ‰ÈoÈÎËÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙË-
Ú›ˆÓ ·ÊÂÓfi˜ Î·È ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È oÈÓÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ
·ÊÂÙ¤Úo˘ ‹, Ù¤Ïo˜, ÌÂٷ͇ Ùo˘ EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘
Î·È ÙˆÓ ÏoÈÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ.
Â) H ¿ÚÛË Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ o˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈ-
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ÙËÓ ¤ÓÓoÈ· ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ÈÎo‡ Ófi-
Ìo˘, ·Ó ÂΉfiıËÎ·Ó ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ·oÊ¿ÛÂȘ Ùo˘
™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘ ‹ Ùo˘
EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘Ó‰ڛo˘.
ÛÙ) H ¿ÚÛË Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÁÈ· Ùo ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi
ηÓfiÓˆÓ Ùo˘ ‰ÈÂıÓo‡˜ ‰Èη›o˘ ˆ˜ ÁÂÓÈο ·Ú·‰ÂÁ̤ӈÓ
ηٿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 1 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 28.
2. To ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ Û˘Á-
Î Ú o ÙÂ›Ù·È ·fi Ùo˘˜ ¶Úo¤‰Úo˘˜ Ùo˘ ™˘Ì‚o˘Ï›o˘ Ù˘ EÈ-
ÎÚ·Ù›·˜, Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘ Î·È Ùo˘ EÏÂÁÎÙÈÎo‡ ™˘ÓÂ-
‰Ú›o˘, ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘Ì‚o‡Ïo˘˜ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ ηÈ
·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÚÂo·Á›Ù˜, o˘ oÚ›˙oÓÙ·È ˆ˜ ̤ÏË ÌÂ
ÎÏ‹ÚˆÛË Î¿ı ‰‡o ¯ÚfiÓÈ·. ™Ùo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo ·˘Ùfi ÚoÂ-
‰Ú‡ÂÈ o ·Ú¯·ÈfiÙÂÚo˜ ·fi Ùo˘˜ ¶Úo¤‰Úo˘˜ Ùo˘ ™˘Ì‚o-
˘Ï›o˘ Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜ ‹ Ùo˘ AÚ›o˘ ¶¿Áo˘.
™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ã Î·È Âã Ù˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓ˘ ·Ú·-
ÁÚ¿Êo˘ ÌÂÙ¤¯o˘Ó ÛÙË Û‡ÓıÂÛË Ùo˘ ‰ÈηÛÙËÚ›o˘ Î·È ‰‡o
Ù·ÎÙÈÎo› ηıËÁËÙ¤˜ ÓoÌÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ
Û¯oÏÒÓ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ù˘ XÒÚ·˜, oÈ oo›oÈ oÚ›˙o-
ÓÙ·È ÌÂ ÎÏ‹ÚˆÛË.
3. H oÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ùo˘ ‰ÈηÛÙËÚ›o˘, Ù·
Û¯ÂÙÈο Ì ÙoÓ oÚÈÛÌfi, ÙËÓ ·Ó·Ï‹ÚˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÈÎo˘-
Ú›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ùo˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·‰Èη-
Û›· Û’ ·˘Ùfi oÚ›˙oÓÙ·È Ì ÂȉÈÎfi ÓfiÌo.
4. OÈ ·oÊ¿ÛÂȘ Ùo˘ ‰ÈηÛÙËÚ›o˘ Â›Ó·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˜.
¢È¿Ù·ÍË ÓfiÌo˘, o˘ ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋, ›-
Ó·È ·Ó›Û¯˘ÚË ·fi ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘ÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·-
Û˘ ‹ ·fi Ùo ¯ÚfiÓo o˘ oÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË.
**5. ŸÙ·Ó ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‹
ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÎÚ›ÓÂÈ
‰È¿Ù·ÍË Ù˘ÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ú·¤ÌÂÈ
˘Ô¯ÚˆÙÈο ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÔÏÔ̤ÏÂÈ·, ÂÎÙfi˜ ·Ó
·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÏÔ̤-
ÏÂÈ·˜ ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
·˘ÙÔ‡. ∏ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Û ‰ÈηÛÙÈÎfi Û¯ËÌ·ÙÈ-
ÛÌfi Î·È ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ∏
Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÂ-
ÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô-
‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜.
**ÕÚıÚÔ 100∞
¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙË ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ηıÒ˜
Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi. ™ÙËÓ
·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜
·Ó‹ÎÔ˘Ó È‰›ˆ˜ Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÂÎÚÔÛÒË-
ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿
ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ Ô Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ Û ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ·˘Ùfi.
™ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘
∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿Ú-
ıÚˆÓ 88 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 2 Î·È 5 Î·È 90 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 5.
TMHMA ™Tã
¢Èo›ÎËÛË
KEºA§AIO ¶PøTO
OÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰Èo›ÎËÛ˘
ÕÚıÚo 101
1. H ‰Èo›ÎËÛË Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ oÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ùo ·oÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.
2. H ‰ÈoÈÎËÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ XÒÚ·˜ ‰È·ÌoÚÊÒÓÂÙ·È ÌÂ
‚¿ÛË ÙȘ ÁˆoÈÎoÓoÌÈΤ˜, ÎoÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È Û˘ÁÎoÈÓˆÓÈ·-
25
Τ˜ Û˘Óı‹Î˜.
**3. ∆· ÂÚÈÊÂÚÂȷο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÂ-
ÓÈ΋ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘
ÂÚÈʤÚÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜. ∆· ÎÂÓÙÚÈο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜,
ÂÎÙfi˜ ·fi ÂȉÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ¤¯Ô˘Ó ÙË ÁÂÓÈ΋ ηÙ‡-
ı˘ÓÛË, ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ
Ú¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›-
˙ÂÈ.
**∂ÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
√ ÎÔÈÓfi˜ ÓÔÌÔı¤Ù˘ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÙ·Ó ‰Ú· ηÓÔÓÈÛÙÈ-
ο ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜
Û˘Óı‹Î˜ ÙˆÓ ÓËÛȈÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ.
**ÕÚıÚÔ 101∞
1. ŸÔ˘ ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÚԂϤÂÙ·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË
Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜, Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔÚ›-
˙ÔÓÙ·È Ì ÔÚÈṲ̂ÓË ıËÙ›· Î·È ‰È¤ÔÓÙ·È ·fi ÚÔÛˆÈ΋
Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
2. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÙËÓ ˘Ë-
ÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È ÏÔÈÔ‡ ÚÔ-
ÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô-
ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ οı ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜. ∆·
ÚfiÛˆ· Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú¯¤˜ Ú¤-
ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ÚÔÛfiÓÙ·, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢È¿Û΄˘ ÙˆÓ
¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Î·È Ì Âȉ›ˆÍË ÔÌÔʈӛ·˜ ‹ ¿-
ÓÙˆ˜ Ì ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¤-
ÌÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ∆· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÈ-
ÏÔÁ‹˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ µÔ˘Ï‹˜.
3. ªÂ ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È fiÛ·
·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ì ÙË µÔ˘-
Ï‹ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ-
¯Ô˘.
**ÕÚıÚo 102
1. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜
ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂ-
ÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡. À¤Ú ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎË-
Û˘ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË
ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ¡fiÌÔ˜ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ηÈ
ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ
ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Â› ̤ÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ªÂ ÓfiÌÔ
ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ-
‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ë ¿ÛÎËÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·Ô-
ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜.
2. √È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÈÎË-
ÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·. √È ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÎϤÁÔ-
ÓÙ·È Ì ηıÔÏÈ΋ Î·È Ì˘ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›·, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜
ÔÚ›˙ÂÈ.
3. ªÂ ÓfiÌÔ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
¤ÚÁˆÓ ‹ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔ-
Ù‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·Ó·Áη-
ÛÙÈÎÔ› ‹ ÂÎÔ‡ÛÈÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ-
‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÈÚÂÙ¿ fiÚÁ·Ó·.
4. ∆Ô ∫Ú¿ÙÔ˜ ·ÛΛ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ-
‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂÔÙ›· Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÂ
¤ÏÂÁ¯Ô ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ
ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÙËÓ ÂχıÂÚË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜. √ ¤ÏÂÁ-
¯Ô˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ·ÛΛٷÈ, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ. ¶ÂÈı·Ú¯È-
Τ˜ ÔÈÓ¤˜ ÛÙ· ·ÈÚÂÙ¿ fiÚÁ·Ó· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎË-
Û˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ·˘-
ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ¤ÎÙˆÛË ‹ ·ÚÁ›·, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ‡ÛÙÂÚ·
·fi Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù¿
ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ‰ÈηÛÙ¤˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›-
˙ÂÈ.
5. ∆Ô ∫Ú¿ÙÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÓÔÌÔıÂÙÈο, ηÓÔÓÈÛÙÈο ηÈ
‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿-
ÏÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ›-
Ó·È ·Ó·Áη›ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ηÈ
ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜
·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‰È·Ê¿-
ÓÂÈ·˜ ηٿ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ·˘ÙÒÓ. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›-
˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Î·È Î·Ù·ÓÔÌ‹, ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ‹
ÙÂÏÒÓ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˘¤Ú ·˘ÙÒÓ Î·È ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·È
·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. ∫¿ı ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ·fi
ÎÂÓÙÚÈο ‹ ÂÚÈÊÂÚÂȷο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ
ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ
·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ fiÚˆÓ. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·-
ıÔÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·¢ı›·˜
·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.
KEºA§AIO ¢EYTEPO
YËÚÂÛȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ oÚÁ¿ÓˆÓ
Ù˘ ‰Èo›ÎËÛ˘
ÕÚıÚo 103
1. OÈ ‰ËÌfiÛÈoÈ ˘¿ÏÏËÏoÈ Â›Ó·È ÂÎÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ı¤ÏË-
Û˘ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ Î·È ˘ËÚÂÙo‡Ó Ùo §·fiØ oÊ›Ïo˘Ó ›ÛÙË
ÛÙo ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ·ÊoÛ›ˆÛË ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰·. T· ÚoÛfi-
ÓÙ· Î·È o ÙÚfio˜ Ùo˘ ‰ÈoÚÈÛÌo‡ Ùo˘˜ oÚ›˙oÓÙ·È ·fi Ùo
ÓfiÌo.
2. K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ‰ÈoÚÈÛÙ› ˘¿ÏÏËÏo˜ Û oÚ-
Á·ÓÈ΋ ı¤ÛË o˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓoÌoıÂÙË̤ÓË. EÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ
ÌoÚ› Ó· Úo‚ϤoÓÙ·È ·fi ÂȉÈÎfi ÓfiÌo, ÁÈ· Ó· Î·Ï˘-
Êıo‡Ó ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Î·È Â›Áo˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ Ì ÚoÛˆ-
ÈÎfi o˘ ÚoÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÈ· oÚÈṲ̂ÓË ¯ÚoÓÈ΋ ÂÚ›o-
‰o Ì ۯ¤ÛË È‰ÈˆÙÈÎo‡ ‰Èη›o˘.
3. OÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÂȉÈÎo‡ EÈÛÙËÌoÓÈÎo‡ ηıÒ˜ ηÈ
Ù¯ÓÈÎo‡ ‹ ‚oËıËÙÈÎo‡ ÚoÛˆÈÎo‡ ÌoÚo‡Ó Ó· ÏËÚo-
‡ÓÙ·È Ì ÚoÛˆÈÎfi o˘ ÚoÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì ۯ¤ÛË
ȉȈÙÈÎo‡ ‰Èη›o˘. NfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ Ùo˘˜ fiÚo˘˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÚfiÛÏË„Ë, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÙȘ
oo›Â˜ ¤¯ÂÈ Ùo ÚoÛˆÈÎfi o˘ ÚoÛÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È.
4. OÈ ‰ËÌfiÛÈoÈ ˘¿ÏÏËÏoÈ o˘ η٤¯o˘Ó oÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤-
ÛÂȘ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌoÈ ÂÊfiÛoÓ ·˘Ù¤˜ oÈ ı¤ÛÂȘ ˘¿Ú¯o˘Ó.
A˘Ùo› ÂÍÂÏ›ÛÛoÓÙ·È ÌÈÛıoÏoÁÈο Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ fiÚo-
˘˜ Ùo˘ ÓfiÌo˘ ηÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ o˘ ·o¯ˆ-
Ú o ‡ Ó ÏfiÁˆ oÚ›o˘ ËÏÈΛ·˜ ‹ ·‡oÓÙ·È Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fi-
Ê·ÛË, ‰ÂÓ ÌoÚo‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÂıo‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÁÓˆÌo‰fiÙËÛË
o‡Ù ӷ ˘o‚È‚·ÛÙo‡Ó ‹ Ó· ·˘ıo‡Ó ¯ˆÚ›˜ ·fiÊ·ÛË
˘ËÚÂÛÈ·Îo‡ Û˘Ì‚o˘Ï›o˘, o˘ ·oÙÂÏÂ›Ù·È Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ
ηٿ Ù· ‰‡o ÙÚ›Ù· ·fi ÌfiÓÈÌo˘˜ ‰ËÌfiÛÈo˘˜ ˘·ÏÏ‹Ïo-
˘˜.
K·Ù¿ ÙˆÓ ·oÊ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚o˘Ï›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÈÙÚ¤-
ÂÙ·È ÚoÛÊ˘Á‹ ÛÙo ™˘Ì‚o‡ÏÈo Ù˘ EÈÎÚ·Ù›·˜, fiˆ˜
ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
5. M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· ÂÍ·ÈÚo‡ÓÙ·È ·fi ÙË ÌoÓÈÌfiÙËÙ·
·ÓÒÙ·ÙoÈ ‰ÈoÈÎËÙÈÎo› ˘¿ÏÏËÏoÈ o˘ η٤¯o˘Ó ı¤ÛÂȘ
ÂÎÙfi˜ Ù˘ ˘·ÏÏËÏÈ΋˜ ÈÂÚ·Ú¯›·˜, oÈ ‰ÈoÚÈ˙fiÌÂÓoÈ ·¢-
ı›·˜ Ì ‚·ıÌfi ÚÂÛ‚Â˘ÙÈÎfi, oÈ ˘¿ÏÏËÏoÈ Ù˘ ¶ÚoÂ-
‰Ú›·˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ùo˘ ¶Úˆı˘-
o˘ÚÁo‡, ÙˆÓ Yo˘ÚÁÒÓ Î·È YÊ˘o˘ÚÁÒÓ.
26
6. OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÚoËÁo‡ÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ¤¯o-
˘Ó ÂÊ·ÚÌoÁ‹ Î·È ÛÙo˘˜ ˘·ÏÏ‹Ïo˘˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜, oÈ
oo›oÈ Î·Ù¿ Ù· ÏoÈ¿ ‰È¤oÓÙ·È ÂÍ oÏoÎÏ‹Úo˘ ·fi ÙoÓ
K·ÓoÓÈÛÌfi Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙo˘˜ ˘·ÏÏ‹Ïo˘˜ ÙˆÓ oÚÁ·-
ÓÈÛÌÒÓ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÏoÈÒÓ ÓoÌÈÎÒÓ
ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘.
**7. ∏ ÚfiÛÏË„Ë ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙÔÓ
¢ڇÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ıÂ
ÊÔÚ¿, ÏËÓ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5, Á›ÓÂ-
Ù·È Â›Ù Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ›Ù Ì ÂÈÏÔÁ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÚÔ-
ηıÔÚÈṲ̂ӷ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ˘¿ÁÂÙ·È
ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·Ú¯‹˜, fiˆ˜ ÓfiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ.
¡fiÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚԂϤÂÈ ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÈ-
ÏÔÁ‹˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ‰È·-
Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜ ‹ ÂȉÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÈÏÔÁ‹˜
ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÂȉÈΤ˜ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ‹ ÚÔÛÈ-
‰È¿˙ÂÈ Û ۯ¤ÛË ÂÓÙÔÏ‹˜.
**8. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, Î·È ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ
Î·È ÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ηıÔÚ›˙Â-
Ù·È Î¿ı ÊÔÚ¿, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Â›Ù ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ
Î·È ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â‰¿ÊÈÔ Ù˘
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3 ›Ù ÚfiÛηÈÚˆÓ Â›Ù ·Úfi‚ÏÂÙˆÓ Î·È
ÂÂÈÁÔ˘ÛÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â‰¿ÊÈÔ Ù˘ ·-
Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· Ô˘
ÌÔÚ› Ó· ·ÛΛ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·-
Ê›Ô˘. ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÚÔ-
ÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â‰¿ÊÈÔ ‹ Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ-
‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. √È ··ÁÔ-
Ú‡ÛÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ·˘Ù‹˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ˆ˜ ÚÔ˜
ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ì ۇ̂·ÛË ¤ÚÁÔ˘.
**9. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙȘ
·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ «™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË» Ô˘ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹.
ÕÚıÚo 104
1. K·Ó¤Ó·˜ ·fi Ùo˘˜ ˘·ÏÏ‹Ïo˘˜ o˘ ·Ó·Ê¤ÚoÓÙ·È
ÛÙo ÚoËÁo‡ÌÂÓo ¿ÚıÚo ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· ‰ÈoÚÈÛÙ› Û ¿Ï-
ÏË ı¤ÛË ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‹ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡ ÙoÈ΋˜ ·˘-
Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏo˘ ÓoÌÈÎo‡ ÚoÛÒo˘ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰È-
η›o˘ ‹ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ oÚÁ·ÓÈÛÌo‡ ÎoÈÓ‹˜
ˆÊ¤ÏÂÈ·˜. K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÌoÚ› Ó· ÂÈÙÚ·› Ì ÂȉÈÎfi
ÓfiÌo o ‰ÈoÚÈÛÌfi˜ Î·È Û ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË, ÂÊfiÛoÓ ÙËÚo‡-
ÓÙ·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘.
2. OÈ Î¿ı ›‰o˘˜ ÚfiÛıÂÙ˜ ·o‰o¯¤˜ ‹ ·oÏ·‚¤˜
ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ùo˘ ÚoËÁo‡ÌÂÓo˘ ¿ÚıÚo˘ ‰ÂÓ ÌoÚ›
Ó· Â›Ó·È Î·Ù¿ Ì‹Ó· ·ÓÒÙÂÚ˜ ·fi Ùo Û‡ÓoÏo ÙˆÓ ·o‰o-
¯ÒÓ Ù˘ oÚÁ·ÓÈ΋˜ Ùo˘˜ ı¤Û˘.
3. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚoËÁo‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıo-
‡Ó Û ‰›ÎË ‰ËÌfiÛÈoÈ ˘¿ÏÏËÏoÈ, ηıÒ˜ Î·È ˘¿ÏÏËÏoÈ
oÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙoÈ΋˜ ·˘Ùo‰Èo›ÎËÛ˘ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÓoÌÈÎÒÓ
ÚoÛÒˆÓ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘.
KEºA§AIO TPITO
K·ıÂÛÙÒ˜ Ùo˘ AÁ›o˘ ŸÚo˘˜
ÕÚıÚo 105
1. H ¯ÂÚÛfiÓËÛo˜ Ùo˘ Õıˆ, ·fi ÙË MÂÁ¿ÏË B›ÁÏ· ηÈ
¤Ú·, Ë oo›· ·oÙÂÏ› ÙËÓ ÂÚÈo¯‹ Ùo˘ AÁ›o˘ ŸÚo˘˜,
›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ·Ú¯·›o ÚoÓoÌÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ Ùo˘,
·˘Ùo‰Èo›ÎËÙo ÙÌ‹Ì· Ùo˘ EÏÏËÓÈÎo‡ KÚ¿Ùo˘˜, Ùo˘ oo›-
o˘ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ıÈÎÙË. Afi
ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ¿o„Ë Ùo ÕÁÈo ŸÚo˜ ‰È·ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ¿ÌÂ-
ÛË ‰ÈηÈo‰oÛ›· Ùo˘ OÈÎo˘ÌÂÓÈÎo‡ ¶·ÙÚȷگ›o˘. ŸÏoÈ
fiÛoÈ ÌoÓ¿˙o˘Ó Û’ ·˘Ùfi ·oÎÙo‡Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Èı·Á¤ÓÂÈ·
ÌfiÏȘ ÚoÛÏËÊıo‡Ó ˆ˜ ‰fiÎÈÌoÈ ‹ ÌoÓ·¯o›, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË
‰È·Ù‡ˆÛË.
2. To ÕÁÈo ŸÚo˜ ‰ÈoÈΛٷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ηıÂÛÙÒ˜
Ùo˘, ·fi ÙȘ ›ÎoÛÈ IÂÚ¤˜ MoÓ¤˜ Ùo˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ oo›ˆÓ
Â›Ó·È Î·Ù·ÓÂÌË̤ÓË oÏfiÎÏËÚË Ë ¯ÂÚÛfiÓËÛo˜ Ùo˘ Õıˆ,
Ùo ¤‰·Êo˜ Ù˘ oo›·˜ Â›Ó·È ·Ó··ÏÏoÙÚ›ˆÙo.
H ‰Èo›ÎËÛ‹ Ùo˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ·ÓÙÈÚoÛÒo˘˜ ÙˆÓ IÂ-
ÚÒÓ MoÓÒÓ, oÈ oo›oÈ ·oÙÂÏo‡Ó ÙËÓ IÂÚ‹ KoÈÓfiÙËÙ·.
¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Î·Ì›· ·oχو˜ ÌÂÙ·‚oÏ‹ ÛÙo ‰ÈoÈÎËÙÈ-
Îfi Û‡ÛÙËÌ· ‹ ÛÙoÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ MoÓÒÓ Ùo˘ AÁ›o˘ ŸÚo-
˘˜, o‡Ù ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯È΋ Ù¿ÍË Î·È ÙË ı¤ÛË Ùo˘˜ Úo˜ Ù·
˘oÙÂÏ‹ Ùo˘˜ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·. A·ÁoÚ‡ÂÙ·È Ó· ÂÁηٷ-
‚ÈÒÓo˘Ó ÛÙo ÕÁÈo ŸÚo˜ ÂÙÂÚfi‰oÍoÈ ‹ Û¯ÈÛÌ·ÙÈÎo›.
3. O ÏÂÙoÌÂÚ‹˜ ηıoÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁÈoÚÂÈÙÈÎÒÓ Î·ıÂ-
ÛÙÒÙˆÓ Î·È Ùo˘ ÙÚfio˘ Ù˘ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›·˜ Ùo˘˜ Á›ÓÂÙ·È
·fi ÙoÓ K·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi X¿ÚÙË Ùo˘ AÁ›o˘ ŸÚo˘˜, ÙoÓ oo-
›o, Ì ۇÌÚ·ÍË Ùo˘ ·ÓÙÈÚoÛÒo˘ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜, Û˘-
ÓÙ¿ÛÛo˘Ó Î·È „ËÊ›˙o˘Ó oÈ Â›ÎoÛÈ IÂÚ¤˜ MoÓ¤˜ Î·È ÙoÓ
ÂÈ΢ÚÒÓo˘Ó Ùo OÈÎo˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚȷگ›o Î·È Ë Bo˘Ï‹
ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ.
4. H ·ÎÚÈ‚‹˜ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÁÈoÚÂÈÙÈÎÒÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ
ÙÂÏ› ˆ˜ Úo˜ Ùo ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ̤Úo˜ ˘fi ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË
ÂoÙ›· Ùo˘ OÈÎo˘ÌÂÓÈÎo‡ ¶·ÙÚȷگ›o˘ Î·È ˆ˜ Úo˜ Ùo
‰ È o È ÎËÙÈÎfi ̤Úo˜ ˘fi ÙËÓ ÂoÙ›· Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜, ÛÙo
oo›o ·Ó‹ÎÂÈ ·oÎÏÂÈÛÙÈο Î·È Ë ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ‰ËÌfi-
ÛÈ·˜ Ù¿Í˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.
5. OÈ Èo ¿Óˆ ÂÍo˘Û›Â˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ ·ÛÎo‡ÓÙ·È ·fi
‰ÈoÈÎËÙ‹, Ùo˘ oo›o˘ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È Î·ı‹ÎoÓÙ· η-
ıoÚ›˙oÓÙ·È Ì ÓfiÌo.
M ÓfiÌo Â›Û˘ ηıoÚ›˙oÓÙ·È Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÍo˘Û›·
o˘ ·ÛÎo‡Ó oÈ ÌoÓ·ÛÙËÚȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È Ë IÂÚ‹ KoÈÓfiÙË-
Ù·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÙÂψÓÂȷο Î·È ÊoÚoÏoÁÈο ÏÂoÓÂ-
ÎÙ‹Ì·Ù· Ùo˘ AÁ›o˘ ŸÚo˘˜.
MEPO™ TETAPTO
EȉÈΤ˜ ÙÂÏÈΤ˜ Î·È ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
TMHMA Aã
EȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
ÕÚıÚo 106
1. °È· ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ÎoÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÙËÓ
ÚoÛÙ·Û›· Ùo˘ ÁÂÓÈÎo‡ Û˘ÌʤÚoÓÙo˜ Ùo KÚ¿Ùo˜ Úo-
ÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È Û˘ÓÙoÓ›˙ÂÈ ÙËÓ oÈÎoÓoÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙË-
Ù· ÛÙË XÒÚ·, ÂȉÈÒÎoÓÙ·˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ oÈÎoÓo-
ÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ùo̤ˆÓ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ oÈÎoÓoÌ›-
·˜. §·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈoo›Ë-
ÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ Ùo˘ ÂıÓÈÎo‡ Ïo‡Ùo˘, ·fi ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·È-
Ú· Î·È Ù· ˘fiÁÂÈ· ‹ ˘oı·Ï¿ÛÛÈ· ÎoÈÙ¿ÛÌ·Ù·, ÁÈ· ÙËÓ
ÚoÒıËÛË Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙËÓ Úo·-
ÁˆÁ‹ ȉ›ˆ˜ Ù˘ oÈÎoÓoÌ›·˜ ÙˆÓ oÚÂÈÓÒÓ, ÓËÛȈÙÈÎÒÓ Î·È
·Ú·ÌÂıfiÚÈˆÓ ÂÚÈo¯ÒÓ.
2. H ȉȈÙÈ΋ oÈÎoÓoÌÈ΋ ÚˆÙo‚o˘Ï›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È
Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Û ‚¿Úo˜ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó-
ıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈoÚ¤ÂÈ·˜ ‹ Úo˜ ‚Ï¿‚Ë Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ oÈÎo-
ÓoÌ›·˜.
3. M ÙËÓ ÂÈʇϷÍË Ù˘ ÚoÛÙ·Û›·˜ o˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È
27
·fi Ùo ¿ÚıÚo 107 ˆ˜ Úo˜ ÙËÓ Â·ÓÂÍ·ÁˆÁ‹ ÎÂÊ·Ï·›-
ˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎo‡, ÌoÚ› Ó· Ú˘ıÌ›˙oÓÙ·È Ì ÓfiÌo Ù· Û¯ÂÙÈ-
ο Ì ÙËÓ ÂÍ·ÁoÚ¿ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹ ÙËÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋
Û˘ÌÌÂÙo¯‹ Û’ ·˘Ù¤˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌfiÛȈÓ
ÊoÚ¤ˆÓ, ÂÊfiÛoÓ oÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤¯o˘Ó ¯·Ú·ÎÙ‹-
Ú· ÌoÓoˆÏ›o˘ ‹ ˙ˆÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈoo›ËÛË
ÙˆÓ ËÁÒÓ Ùo˘ ÂıÓÈÎo‡ Ïo‡Ùo˘, ‹ ¤¯o˘Ó ˆ˜ ·ÚÈo ÛÎo-
fi ÙËÓ ·Úo¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙo ÎoÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓoÏo.
4. To Ù›ÌËÌ· Ù˘ ÂÍ·ÁoÚ¿˜ ‹ Ùo ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Ù˘ ·Ó·-
ÁηÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙo¯‹˜ Ùo˘ KÚ¿Ùo˘˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌfiÛȈÓ
ÊoÚ¤ˆÓ ηıoÚ›˙ÂÙ·È ··Ú·Èًو˜ ‰ÈηÛÙÈÎÒ˜ Î·È Ú¤-
ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ï‹Ú˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·oÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Í›·
Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ o˘ ÂÍ·ÁoÚ¿˙ÂÙ·È ‹ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙo¯‹˜ Û’
·˘Ù‹.
5. M¤Ùo¯o˜, ÂÙ·›Úo˜ ‹ ·ÚÈo˜ Âȯ›ÚËÛ˘, Ù˘ oo›-
·˜ o ¤ÏÂÁ¯o˜ ÂÚȤگÂÙ·È ÛÙo KÚ¿Ùo˜ ‹ Û ÊoÚ¤· o˘
ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·’ ·˘Ùfi ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙo¯‹˜,
ηٿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 3, ‰ÈηÈo‡Ù·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ·-
ÁoÚ¿ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙo¯‹˜ Ùo˘ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, fiˆ˜ ÓfiÌo˜
oÚ›˙ÂÈ.
6. NfiÌo˜ ÌoÚ› Ó· oÚ›ÛÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙo-
¯‹ ÛÙË ‰·¿ÓË Ùo˘ ¢ËÌoÛ›o˘ ·˘ÙÒÓ o˘ ˆÊÂÏo‡ÓÙ·È
·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÎoÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂ-
Ú˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ oÈÎoÓoÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ XÒÚ·˜.
EÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË:
¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 4 ·Í›·
·˘Ù‹ o˘ oÊ›ÏÂÙ·È ÛÙoÓ Ù˘¯fiÓ ÌoÓoˆÏÈ·Îfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘.
ÕÚıÚo 107
1. H ÚÈÓ ·fi ÙËÓ 21 AÚÈÏ›o˘ 1967 ÓoÌoıÂÛ›· Ì ·˘-
ÍË̤ÓË Ù˘È΋ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÙËÓ ÚoÛÙ·Û›· ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Â͈-
ÙÂÚÈÎo‡ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Ù˘È΋ ÈÛ¯‡ o˘ ›¯Â ηÈ
ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· o˘ ı· ÂÈÛ¿ÁoÓÙ·È ÛÙo
ÂÍ‹˜.
TËÓ ›‰È· ÈÛ¯‡ ¤¯o˘Ó Î·È oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ KÂÊ·Ï·›ˆÓ
Aã ¤ˆ˜ Î·È ¢ã Ùo˘ ÙÌ‹Ì·Ùo˜ Aã Ùo˘ ÓfiÌo˘ 27/75 «Â-
Ú› ÊoÚoÏoÁ›·˜ Ïo›ˆÓ, ÂÈ‚oÏ‹˜ ÂÈÛÊoÚ¿˜ Úo˜ ·Ó¿-
Ù˘ÍÈÓ Ù˘ ÂÌoÚÈ΋˜ Ó·˘ÙÈÏ›·˜, ÂÁηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ·ÏÏo-
‰·ÒÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Ú˘ı̛ۈ˜ Û˘Ó·-
ÊÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ».
2. NfiÌo˜, o˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È Ì›· ÊoÚ¿ ÌfiÓo ̤۷ Û ÙÚÂȘ
Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜, oÚ›˙ÂÈ Ùo˘˜ fiÚo˘˜
Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ‹ χÛË ÙˆÓ ÂÁ-
ÎÚÈÙÈÎÒÓ ‰ÈoÈÎËÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ o˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Ì oo-
ÈoÓ‰‹oÙ هo ηْ ÂÊ·ÚÌoÁ‹Ó Ùo˘ ÓoÌoıÂÙÈÎo‡ ‰È·-
Ù¿ÁÌ·Ùo˜ 2687/1953 ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ o˘ ¤¯o˘Ó Û˘Ó·-
Êı› ·fi 21 AÚÈÏ›o˘ 1967 ¤ˆ˜ 23 Io˘Ï›o˘ 1974 ÁÈ·
ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎo‡, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÂΛӘ
o˘ ·ÊoÚo‡Ó ÙË ÓËoÏfiÁËÛË Ïo›ˆÓ Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·.
ÕÚıÚo 108
1. To KÚ¿Ùo˜ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ùo˘ ·fi‰ËÌo˘ ÂÏÏË-
ÓÈÛÌo‡ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ùo˘ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú·
¶·ÙÚ›‰·. E›Û˘ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· Î·È ÙËÓ ÎoÈÓˆ-
ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Úo·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ o˘ ÂÚ-
Á¿˙oÓÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·.
**2. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙË ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞fi‰Ë-
ÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·-
ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡.
ÕÚıÚo 109
1. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÌÂÙ·‚oÏ‹ Ùo˘ ÂÚȯo̤Óo˘ ‹
ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰È·ı‹Î˘, Έ‰ÈΤÏÏo˘ ‹ ‰ˆÚ¿˜, ˆ˜ Úo˜ ÙȘ
‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘˜ ˘¤Ú Ùo˘ ¢ËÌoÛ›o˘ ‹ ˘¤Ú ÎoÈÓˆÊÂÏo‡˜
ÛÎoo‡.
2. K·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂˆÊÂϤÛÙÂÚË ·ÍÈo-
o›ËÛË ‹ ‰È¿ıÂÛË, ÁÈ· ÙoÓ ›‰Èo ‹ ¿ÏÏo ÎoÈÓˆÊÂÏ‹ ÛÎofi,
ÂΛÓo˘ o˘ ηٷÏ›ÊıËΠ‹ ‰ˆÚ‹ıËÎÂ, ÛÙËÓ ÂÚÈo¯‹
o˘ ηıfiÚÈÛ o ‰ˆÚËÙ‹˜ ‹ o ‰È·ı¤Ù˘ ‹ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚ‹
Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·, fiÙ·Ó ‚‚·Èˆı› Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË
fiÙÈ Ë ı¤ÏËÛË Ùo˘ ‰È·ı¤ÙË ‹ Ùo˘ ‰ˆÚËÙ‹ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó·
Ú·ÁÌ·ÙooÈËı›, ÁÈ· ooÈoÓ‰‹oÙ ÏfiÁo, ηıfiÏo˘ ‹
ηٿ Ùo ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚo ̤Úo˜ Ùo˘ ÂÚȯo̤Óo˘ Ù˘, η-
ıÒ˜ Î·È ·Ó ÌoÚ› Ó· ÈηÓooÈËı› ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· Ì ÙË
ÌÂÙ·‚oÏ‹ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, fiˆ˜ ÓfiÌo˜ oÚ›˙ÂÈ.
**3. ¡fiÌÔ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÌËÙÚÒÔ˘
ÎÏËÚÔ‰ÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÂÓÈο Î·È ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÙËÓ Î·Ù·-
ÁÚ·Ê‹ Î·È Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›-
ˆÓ, ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ οı ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·-
ÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÙË ‹ ‰ˆÚËÙ‹ ηÈ
οı ¿ÏÏÔ Û˘Ó·Ê¤˜ ˙‹ÙËÌ·.
TMHMA Bã
AÓ·ıÂÒÚËÛË Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜
ÕÚıÚo 110
1. OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û ·Ó·ıÂ-
ÒÚËÛË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂΛӘ o˘ ηıoÚ›˙o˘Ó ÙË ‚¿ÛË Î·È
ÙË ÌoÚÊ‹ Ùo˘ oÏÈÙ‡̷Ùo˜, ˆ˜ ¶Úo‰Ú¢fiÌÂÓ˘ KoÈ-
Óo‚o˘Ï¢ÙÈ΋˜ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿-
ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 2 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, 4 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 1 , 4
Î·È 7, 5 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 1 Î·È 3, 13 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1 Î·È 26.
2. H ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ ‰È·-
ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜ o˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È,
‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÂÓ‹ÓÙ· Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ ‚o˘Ï¢ÙÒÓ,
Ì ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡
ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Û ‰‡o „ËÊoÊoڛ˜ o˘ ·¤¯o˘Ó ÌÂٷ͇
Ùo˘˜ ¤Ó·Ó Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ Ì‹Ó·. M ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ η-
ıoÚ›˙oÓÙ·È ÂȉÈο oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ o˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ıˆÚË-
ıo‡Ó.
3. AÊo‡ Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ·oÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙË Bo˘Ï‹, Ë
ÂfiÌÂÓË Bo˘Ï‹, ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË Û‡Óo‰fi Ù˘, ·oÊ·Û›-
˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ
ÌÂÏÒÓ Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ó·ıˆÚË٤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ.
4. AÓ Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜
¤Ï·‚ ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢-
ÙÒÓ, fi¯È fï˜ Î·È ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 2, Ë ÂfiÌÂÓË Bo˘Ï‹ ηٿ
ÙËÓ ÚÒÙË Û‡Óo‰fi Ù˘ ÌoÚ› Ó· ·oÊ·Û›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο
Ì ÙȘ ·Ó·ıˆÚË٤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ì ÙËÓ ÏÂÈo„ËÊ›· ÙˆÓ
ÙÚÈÒÓ ¤ÌÙˆÓ Ùo˘ fiÏo˘ ·ÚÈıÌo‡ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘.
5. K¿ı „ËÊÈ˙fiÌÂÓË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ùo˘ ™˘-
ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ ‰ËÌoÛȇÂÙ·È ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ K˘‚ÂÚÓ‹-
Ûˆ˜ ̤۷ Û ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ·ÊfiÙo˘ ÂÈ„ËÊÈÛÙ› ·fi ÙË
Bo˘Ï‹ Î·È Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ Ì ÂȉÈÎfi „‹ÊÈÛÌ¿ Ù˘.
6. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜
ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÂÓÙ·ÂÙ›· ·fi ÙËÓ ÂÚ¿ÙˆÛË Ù˘ ÚoËÁo-
‡ÌÂÓ˘.
TMHMA °ã
28
MÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
ÕÚıÚo 111
1. K¿ı ‰È¿Ù·ÍË ÓfiÌo˘ ‹ ‰ÈoÈÎËÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ Ì ηÓo-
ÓÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, o˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Úo˜ Ùo ™‡ÓÙ·Á-
Ì·, ηٷÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘.
2. ™˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ o˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙȘ 24 Io˘-
Ï›o˘ 1974 ¤ˆ˜ ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ù˘ Eã AÓ·ıˆÚËÙÈ΋˜ Bo-
˘Ï‹˜, ηıÒ˜ Î·È æËÊ›ÛÌ·Ù¿ Ù˘, ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡-
o˘Ó Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘˜ ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Úo˜ Ùo
™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙÚoooÈËıo‡Ó ‹ Ó· η-
Ù·ÚÁËıo‡Ó Ì ÓfiÌo. Afi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘-
ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ ηٷÚÁÂ›Ù·È Ë ‰È¿Ù·ÍË Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 8 Ù˘ ™˘-
ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ¶Ú¿Í˘ Ù˘ 3/3.9.1974, ˆ˜ Úo˜ Ùo fiÚÈo ËÏÈ-
Λ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·o¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ÂÎ-
·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ.
3. EÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó: ·) Ùo ¿ÚıÚo 2 Ùo˘ .‰.
700 Ù˘ 9/9 OÎÙˆ‚Ú›o˘ 1974 «ÂÚ› ÌÂÚÈ΋˜ Â·Ó·ÊoÚ¿˜
ÂÓ ÈÛ¯‡È ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 5, 6, 8, 10, 12, 14, 95 Î·È 97 Ùo˘ ™˘-
ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Î·È ¿ÚÛˆ˜ Ùo˘ ÓfiÌo˘ ÂÚ› ηٷÛÙ¿Ûˆ˜
oÏÈoÚΛ·˜» Î·È ‚) Ùo Ó.‰. ·ÚÈı. 167 Ù˘ 16/16 NoÂÌ‚Ú›-
o˘ 1974 «ÂÚ› ¯oÚËÁ‹Ûˆ˜ Ùo˘ ÂÓ‰›Îo˘ ̤Ûo˘ Ù˘ Âʤ-
Ûˆ˜ ηٿ ÙˆÓ ·oÊ¿ÛÂˆÓ Ùo˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎo‡ ‰ÈηÛÙË-
Ú›o˘», Ù· oo›· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÙÚoooÈËıo‡Ó ‹ Ó· η-
Ù·ÚÁËıo‡Ó Ì ÓfiÌo.
4. To „‹ÊÈÛÌ· Ù˘ 16/29 AÚÈÏ›o˘ 1952 ÂÍ·ÎoÏo˘ı›
Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘
™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. M¤Û· ÛÙËÓ ÚoıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È
Ó· ÙÚoooÈËıo‡Ó, Û˘ÌÏËÚˆıo‡Ó ‹ ηٷÚÁËıo‡Ó ÌÂ
ÓfiÌo oÈ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· o˘ ·Ó·-
ʤÚoÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 1 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 3 Ùo˘ „ËÊ›-
ÛÌ·Ùo˜ ·˘Ùo‡ ‹ Ó· ‰È·ÙËÚËıo‡Ó oÚÈṲ̂Ó˜ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜
Ú¿ÍÂȘ Î·È „ËÊ›ÛÌ·Ù·, ÂÓ fiψ ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, Î·È ·Êo‡ Â-
Ú¿ÛÂÈ Ë ÚoıÂÛÌ›· ·˘Ù‹, Ì ÙoÓ ÂÚÈoÚÈÛÌfi fiÙÈ oÈ ‰È·-
Ù¿ÍÂȘ o˘ ÙÚoooÈo‡ÓÙ·È, Û˘ÌÏËÚÒÓoÓÙ·È ‹ ‰È·ÙË-
Úo‡ÓÙ·È Û ÈÛ¯‡ ‰ÂÓ ÌoÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Úo˜ Ùo
™‡ÓÙ·ÁÌ·.
5. ŒÏÏËÓ˜ o˘ ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó Ì ooÈoÓ‰‹oÙ ÙÚfio
ÙËÓ Èı·Á¤ÓÂÈ¿ Ùo˘˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘-
ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜, ÙËÓ ·oÎÙo‡Ó ¿ÏÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÎÚ›ÛË ÂȉÈ-
ÎÒÓ ÂÈÙÚoÒÓ ·fi ‰ÈηÛÙÈÎo‡˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁo‡˜, fiˆ˜ Ófi-
Ìo˜ oÚ›˙ÂÈ.
6. H ‰È¿Ù·ÍË Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 19 Ùo˘ Ó.‰. 3370/1955 «ÂÚ›
΢ÚÒÛˆ˜ Ùo˘ KÒ‰ÈÎo˜ EÏÏËÓÈ΋˜ Iı·ÁÂÓ›·˜» ÂÍ·ÎoÏo-
˘ ı› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÒÛo˘ Ó· ηٷÚÁËı› Ì ÓfiÌo.
ÕÚıÚo 112
1. ™Â ı¤Ì·Ù· o˘ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ Ùo˘˜ Úo‚ϤÂÙ·È
ÚËÙ¿ ·fi ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Ë ¤Î‰oÛË ÓfiÌo˘,
oÈ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÓfiÌoÈ ‹ ‰ÈoÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ηÓoÓÈ-
ÛÙÈÎo‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, o˘ ˘¿Ú¯o˘Ó ηٿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘
ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘, ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó ÒÛo˘ Ó· ÂΉo-
ı› o ÓfiÌo˜ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÎÙfi˜ ·Ó
Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Úo˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜.
2. OÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 109 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2 Î·È 79
·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 8 ·Ú¯›˙o˘Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È ·fi ÙËÓ
¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ÓfiÌo˘ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ÂȉÈο
·fi ηıÂÌ›· ·fi ·˘Ù¤˜ Î·È o˘ ı· ÂΉoı› Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo
¤ˆ˜ Ùo Ù¤Ïo˜ Ùo˘ ¤Ùo˘˜ 1976. flÛo˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó·
ÈÛ¯‡ÂÈ o ÓfiÌo˜ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 2
Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 109 ÂÍ·ÎoÏo˘ı› Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë Û˘ÓÙ·-
ÎÙÈ΋ Î·È ÓoÌoıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË o˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ
¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜.
3. K·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓoÈ· Ù˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ Ù˘ 5
OÎÙˆ‚Ú›o˘ 1974, o˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û ÈÛ¯‡, Ë ·Ó·ÛÙoÏ‹
ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ·ÊfiÙo˘
ÂÎϤ¯ıËÎ·Ó ‚o˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È, ηٿ ÙËÓ ·Úo‡-
Û· ‚o˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÚ›o‰o, ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ·, ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙË
Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙËÌoÓÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË
ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ù· Ûo˘‰·ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ oÈΛˆÓ Û¯o-
ÏÒÓ, ·oÎÏ›ÂÙ·È fï˜ Ë Û˘ÌÌÂÙo¯‹ Ùo˘˜ ÛÙË ‰Èo›ÎËÛË
ÙˆÓ Û¯oÏÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÏoÁ‹ ÁÂÓÈο Ùo˘ ‰È‰·ÎÙÈÎo‡ Úo-
ÛˆÈÎo‡ ‹ ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ûo˘‰·ÛÙÒÓ.
4. H ÂÊ·ÚÌoÁ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘ 3 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 16 ÁÈ·
Ù· ¤ÙË ˘o¯ÚˆÙÈ΋˜ Êo›ÙËÛ˘ ı· oÏoÎÏËÚˆı› Ì Ófi-
Ìo ̤۷ Û ¤ÓÙ ¤ÙË ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘
™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜.
ÕÚıÚo 113
O K·ÓoÓÈÛÌfi˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ηıÒ˜ Î·È Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
o˘ ·Ó·Ê¤ÚoÓÙ·È Û’ ·˘ÙfiÓ Î·È oÈ ÓfiÌoÈ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙo˘ÚÁ›·
Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË
Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ Ó¤o˘ K·ÓoÓÈÛÌo‡ Ù˘ Bo˘Ï‹˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó
Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙoÈ Úo˜ Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜.
°È· ÙË ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù¿ Ù· ¿ÚıÚ· 70 Î·È 71 Ùo˘
™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ TÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Bo˘Ï‹˜ ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È Û˘-
ÌÏËڈ̷ÙÈο oÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›o˘ K·ÓoÓÈÛÌo‡
ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ EȉÈ΋˜ NoÌoıÂÙÈ΋˜ EÈÙÚo‹˜ Ùo˘
¿ÚıÚo˘ 35 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Ù˘ 1˘ I·Óo˘·Ú›o˘ 1952,
Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· oÚ›˙ÂÈ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ùo ¿ÚıÚo 3 Ùo˘ Aã
„ËÊ›ÛÌ·Ùo˜ Ù˘ 24.12.1974. EˆÛfiÙo˘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ
o Ó¤o˜ K·ÓoÓÈÛÌfi˜ Ù˘ Bo˘Ï‹˜, Ë EÈÙÚo‹ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘
71 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Û˘ÁÎÚoÙÂ›Ù·È ·fi ÂÍ‹ÓÙ· Ù·ÎÙÈο
̤ÏË Î·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο, o˘ o ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘
Bo˘Ï‹˜ ÂÈϤÁÂÈ ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ oÌ¿‰Â˜,
·Ó¿ÏoÁ· Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ùo˘˜. AÓ ¤ˆ˜ ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘ÛË Ùo˘
Ó¤o˘ K·ÓoÓÈÛÌo‡ ˘¿ÚÍÂÈ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ù¿-
ÍÂȘ o˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È Î¿ı ÊoÚ¿, ·oÊ·›ÓÂ-
Ù·È Ë OÏo̤ÏÂÈ· ‹ Ùo TÌ‹Ì· Ù˘ Bo˘Ï‹˜, ηٿ ÙË ÏÂÈÙo-
˘ÚÁ›· Ùo˘ oo›o˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ùo ˙‹ÙËÌ·.
ÕÚıÚo 114
1. H ÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ÚÒÙo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜
Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙooÈËı› Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ‰‡o
Ì‹Ó˜ ·fi ÙË ‰ËÌoÛ›Â˘ÛË Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Û ÂȉÈ΋
Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜, o˘ ÚoÛηÏÂ›Ù·È ·fi ÙoÓ
¶Úfi‰Úfi Ù˘ ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙ Ùo˘Ï¿¯ÈÛÙoÓ Ë̤Ú˜, ηÈ
ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ fiÛ· oÚ›˙ÂÈ o K·ÓoÓÈÛÌfi˜ Ù˘
Bo˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏoÁ‹ Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘ Ù˘.
O ÂÎÏÂÁfiÌÂÓo˜ ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ·Ó·Ï·Ì-
‚¿ÓÂÈ Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘ ·ÊfiÙo˘ oÚÎÈÛÙ›, Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo
̤۷ Û ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÏoÁ‹ Ùo˘.
O ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 49 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 5 ÓfiÌo˜ ÁÈ· ÙË Ú‡ı-
ÌÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ o˘ ·ÊoÚo‡Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ùo˘ ¶Úo¤‰Úo˘
Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÂΉ›‰ÂÙ·È ˘o¯ÚˆÙÈο ¤ˆ˜ ÙËÓ 31 ¢Â-
ÎÂÌ‚Ú›o˘ 1975.
EˆÛfiÙo˘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ o ηٿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 3
Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 33 ÓfiÌo˜, Ù· ı¤Ì·Ù· o˘ ·Ó·Ê¤ÚoÓÙ·È Û’
·˘Ù‹ ‰È¤oÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ o˘ ·ÊoÚo‡Ó ÙoÓ Úo-
ÛˆÚÈÓfi ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜.
2. AÊfiÙo˘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÒÛo˘
29
Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ηı‹ÎoÓÙ¿ Ùo˘ o oÚÈÛÙÈÎfi˜ ¶Úfi‰Úo˜
Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, o ÚoÛˆÚÈÓfi˜ ¶Úfi‰Úo˜ Ù˘ ¢ËÌo-
ÎÚ·Ù›·˜ ·ÛΛ ÙȘ ·ÚÌo‰ÈfiÙËÙ˜ o˘ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·Ó·-
ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÛÙoÓ ¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜, Ì Ùo˘˜ Â-
ÚÈoÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 2 Ùo˘ „ËÊ›ÛÌ·Ùo˜ Bã Ù˘
24.12.1974 Ù˘ Eã AÓ·ıˆÚËÙÈ΋˜ Bo˘Ï‹˜.
ÕÚıÚo 115
1. flÛo˘ Ó· ÂΉoı› o ÓfiÌo˜ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ·fi
Ùo ¿ÚıÚo 86 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1, ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È oÈ Î›ÌÂÓ˜
‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ‰›ˆÍË, ·Ó¿ÎÚÈÛË Î·È ÂΉ›Î·ÛË ÙˆÓ Î·Ù¿
Ù· ¿ÚıÚ· 49 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 1 Î·È 85 Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ·Ú·Ï›-
„ Â ˆ Ó .
2. O ÓfiÌo˜ o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ÛÙo ¿ÚıÚo 100 Ú¤ÂÈ
Ó· ÂΉoı› Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ¤Ó· ¤Ùo˜ ·ÊfiÙo˘ ÈÛ¯‡-
ÛÂÈ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ·. EˆÛfiÙo˘ ÂΉoı› ·˘Ùfi˜ o ÓfiÌo˜ ηÈ
·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙo˘ÚÁ› Ùo AÓÒÙ·Ùo EȉÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈo
o˘ Û˘ÓÈÛٿٷÈ:
·) OÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ oo›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·Ú¿-
ÁÚ·Êo˜ 2 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 55 Î·È Ùo ¿ÚıÚo 57 ÂÈχoÓÙ·È ÌÂ
·fiÊ·ÛË Ù˘ Bo˘Ï‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘
K·ÓoÓÈÛÌo‡ Ù˘ o˘ ·ÊoÚo‡Ó ÚoÛˆÈο ı¤Ì·Ù·.
‚) O ¤ÏÂÁ¯o˜ Ùo˘ ·Úo˘˜ Î·È ÙˆÓ ·oÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ‰Ë-
Ìo„ËÊ›ÛÌ·Ùo˜ o˘ ÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ¿ÚıÚo 44
·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂΉ›Î·ÛË ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿
Ùo˘ ·Úo˘˜ Î·È ÙˆÓ ·oÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‚o˘Ï¢ÙÈÎÒÓ
ÂÎÏoÁÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì Ùo ¿ÚıÚo 58, ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi Ùo EÈ-
‰ÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈo Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 73 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Ù˘
1˘ I·Óo˘·Ú›o˘ 1952, Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ
¿ÚıÚˆÓ 116 ÂfiÌÂÓ· Ùo˘ ¶.¢. 650/1974.
Á) H ¿ÚÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÚo‡ÛÂˆÓ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 100 ·Ú¿-
ÁÚ·Êo˜ 1 ‰¿ÊÈo ‰ã ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙË ‰ÈηÈo‰oÛ›· Ùo˘ η-
Ù¿ Ùo ¿ÚıÚo 85 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Ù˘ 1˘ I·Óo˘·Ú›o˘
1952 ¢ÈηÛÙËÚ›o˘ ™˘ÁÎÚo‡Ûˆ˜ K·ıËÎfiÓÙˆÓØ ‰È·ÙËÚo-
‡ÓÙ·È ÚoÛˆÚÈÓ¿ Û ÈÛ¯‡ Î·È oÈ ÓfiÌoÈ ÁÈ· ÙËÓ oÚÁ¿ÓˆÛË,
Ï Â È Ù o ˘ÚÁ›· Î·È ‰È·‰Èηۛ· ÛÙo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo ·˘Ùfi.
3. flÛo˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ o ÓfiÌo˜ o˘ Úo‚ϤÂ-
Ù·È ·fi Ùo ¿ÚıÚo 99, oÈ ·ÁˆÁ¤˜ ηÎo‰ÈΛ·˜ ÂΉÈο˙oÓÙ·È
Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 110 Ùo˘ ™˘-
ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Ù˘ 1˘ I·Óo˘·Ú›o˘ 1952 ·fi Ùo ‰ÈηÛÙ‹ÚÈo
o˘ Úo‚ϤÂÙ·È ·fi Ùo ¿ÚıÚo ·˘Ùfi Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰È-
ηۛ· o˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·Ù¿ Ùo ¯ÚfiÓo Ù˘ ‰ËÌoÛ›Â˘Û˘ Ùo˘
·ÚfiÓÙo˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜.
4. flÛo˘ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ o ÓfiÌo˜ o˘ Úo‚ϤÂ-
Ù·È ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·Êo 3 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 87 Î·È ÒÛo˘ Ó·
Û˘ÁÎÚoÙËıo‡Ó Ù· ‰ÈηÛÙÈο Î·È ÂÈı·Ú¯Èο Û˘Ì‚o‡ÏÈ·
o˘ Úo‚ϤoÓÙ·È ·fi Ù· ¿ÚıÚ· 90 ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 1 ηÈ
2, Î·È 91, ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó oÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿-
ÍÂȘ o˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘-
ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. OÈ ÓfiÌoÈ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎ-
‰oıo‡Ó Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ¤Ó· ¤Ùo˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË
Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜.
5. flÛo˘ Ó· ·Ú¯›Ûo˘Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó oÈ ÓfiÌoÈ o˘ ·Ó·-
ʤÚoÓÙ·È ÛÙo ¿ÚıÚo 92, ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó oÈ
‰È·Ù¿ÍÂȘ o˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜
Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜. OÈ ÓfiÌoÈ ·˘Ùo› Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉoıo‡Ó Ùo
·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ¤Ó· ¤Ùo˜ ·fi ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·-
Ùo˜.
6. O ÂȉÈÎfi˜ ÓfiÌo˜ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 57 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 5
Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉoı› ̤۷ Û ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË
ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜.
**7. ∆Ô ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰¿ÊÈÔ Ù˘
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 57 Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Û˘Ì‚›-
‚·ÛÙÔ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù›ıÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ Ì ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË
ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ÛÙËÓ ›‰È· ‰È¿Ù·ÍË ÓfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ ·Ú-
ÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ 1.1.2003.
ÕÚıÚo 116
1. ¢È·Ù¿ÍÂȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ o˘ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Úo˜ Ùo
¿ÚıÚo 4 ·Ú¿ÁÚ·Êo˜ 2 ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó
ÒÛo˘ Ó· ηٷÚÁËıo‡Ó Ì ÓfiÌo, Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ¤ˆ˜ ÙËÓ
31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›o˘ 1982.
**2. ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ‰È¿ÎÚÈÛË ÏfiÁˆ ʇÏÔ˘ Ë Ï‹„Ë ıÂÙÈ-
ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ·Ó-
‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∆Ô ∫Ú¿ÙÔ˜ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË
ÙˆÓ ·ÓÈÛÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ȉ›ˆ˜ ÛÂ
‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.
3. K·ÓoÓÈÛÙÈΤ˜ ˘o˘ÚÁÈΤ˜ ·oÊ¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ ηÈ
‰È·Ù¿ÍÂȘ Û˘ÏÏoÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ‹ ‰È·ÈÙËÙÈÎÒÓ ·oÊ¿-
ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·ÌoÈ‚‹˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ o˘ ›ӷÈ
·ÓÙ›ıÂÙ˜ Úo˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 22 ·Ú¿ÁÚ·-
Êo˜ 1 ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÈÛ¯‡o˘Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·-
Û‹ Ùo˘˜, o˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Ùo ·ÚÁfiÙÂÚo ̤۷ Û ÙÚ›· ¤ÙË
·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜.
ÕÚıÚo 117
1. OÈ ÓfiÌoÈ o˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ 21.4.1967 ηْ
ÂÊ·ÚÌoÁ‹Ó Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 104 Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Ù˘ 1˘
I·Óo˘·Ú›o˘ 1952, ıˆÚo‡ÓÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙoÈ
Úo˜ Ùo ·ÚfiÓ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ‰È·ÙËÚo‡ÓÙ·È Û ÈÛ¯‡.
2. EÈÙÚ¤ÂÙ·È, ηٿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi Ùo ¿ÚıÚo 17, Ë
ÓoÌoıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Î·È ‰È¿Ï˘ÛË ·ÁÚoÏË„ÈÒÓ Î·È ¿ÏψÓ
‰·ÊÈÎÒÓ ‚·ÚÒÓ o˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÎfiÌË, Ë ÂÍ·ÁoÚ¿ ·fi
ÂÌÊ˘ÙÂ˘Ù¤˜ Ù˘ „ÈÏ‹˜ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ÂÌÊ˘Ù¢ÙÈÎÒÓ ÎÙËÌ¿-
ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË È‰ÈfiÚÚ˘ı̈Ó
ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ.
3. ¢ËÌfiÛÈ· ‹ ȉȈÙÈο ‰¿ÛË Î·È ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ o˘
ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ‹ ηٷÛÙÚ¤ÊoÓÙ·È ·fi ˘ÚηÁÈ¿ ‹ o˘
Ì ¿ÏÏo ÙÚfio ·o„ÈÏÒıËÎ·Ó ‹ ·o„ÈÏÒÓoÓÙ·È ‰ÂÓ
·o‚¿ÏÏo˘Ó ÁÈ· Ùo ÏfiÁo ·˘Ùfi Ùo ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· o˘ ›¯·Ó
ÚÈÓ Î·Ù·ÛÙÚ·Êo‡Ó, ÎËÚ‡ÛÛoÓÙ·È ˘o¯ÚˆÙÈο ·Ó·‰·-
ۈ٤˜ Î·È ·oÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‰È·ÙÂıo‡Ó ÁÈ· ¿ÏÏo ÚooÚÈ-
ÛÌfi.
4. H ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ··ÏÏoÙÚ›ˆÛË ‰·ÛÒÓ ‹ ‰·ÛÈÎÒÓ
ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ o˘ ·Ó‹Îo˘Ó ÛÂ Ê˘ÛÈο ‹ ÓoÌÈο ÚfiÛˆ·
ȉȈÙÈÎo‡ ‹ ‰ËÌoÛ›o˘ ‰Èη›o˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓo ˘¤Ú
Ùo˘ ¢ËÌoÛ›o˘ Û‡Ìʈӷ Ì Ùo˘˜ oÚÈÛÌo‡˜ Ùo˘ ¿ÚıÚo˘
17, ÁÈ· ÏfiÁo˘˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜Ø ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ¿ÓÙˆ˜
Ë ÌoÚÊ‹ Ùo˘˜ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË ˆ˜ ‰·ÛÈ΋.
5. OÈ ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ··ÏÏoÙÚÈÒÛÂȘ o˘ ÎËÚ‡¯ıËηÓ
‹ o˘ ı· ÎËÚ˘¯ıo‡Ó ˆÛfiÙo˘ oÈ Î›ÌÂÓoÈ ÓfiÌoÈ ÁÈ· ÙȘ
·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ··ÏÏoÙÚÈÒÛÂȘ ÚoÛ·ÚÌoÛÙo‡Ó ÛÙȘ
‰È·Ù¿ÍÂȘ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ ‰È¤oÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
o˘ ÈÛ¯‡o˘Ó ηٿ Ùo ¯ÚfiÓo o˘ ÎËÚ‡ÛÛoÓÙ·È.
6. OÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊoÈ 3 Î·È 5 Ùo˘ ¿ÚıÚo˘ 24 ÂÊ·ÚÌfi˙o-
ÓÙ·È ÛÙȘ oÈÎÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈo¯¤˜ o˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙oÓÙ·È ‹ ·Ó·-
ÌoÚÊÒÓoÓÙ·È ·ÊfiÙo˘ ÈÛ¯‡Ûo˘Ó oÈ ÓfiÌoÈ o˘ Úo‚Ϥo-
ÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú·ÁÚ¿Êo˘˜ ·˘Ù¤˜.
**7. ∏ ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ·Ó·ıˆÚË̤Ó˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ÚÒ-
ÙÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 17 ·Ú¯›˙ÂÈ
Ì ÙË ı¤ÛË Û ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ηÈ
¿ÓÙˆ˜ ·fi 1.1.2002.
ÕÚıÚo 118
30
1. AÊfiÙo˘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ùo ™‡ÓÙ·ÁÌ· oÈ ‰ÈηÛÙÈÎo›
ÏÂÈÙo˘ÚÁo›, ·fi Ùo ‚·ıÌfi Ùo˘ Úo¤‰Úo˘ ‹ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·
ÂÊÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ, ‹ ÙoÓ ·ÓÙ›ÛÙoȯo Ì ·˘Ùo‡˜, ·o¯ˆÚo-
‡Ó ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, fiˆ˜ ¤ˆ˜ ÙÒÚ·, ÌfiÏȘ Û˘ÌÏËÚÒ-
Û o ˘ Ó Ùo ‚‰oÌËÎoÛÙfi ¤Ùo˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ùo˘˜Ø Ùo fiÚÈo
·˘Ùfi ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi Ùo ¤Ùo˜ 1977 ηٿ ¤Ó· ¤Ùo˜ ÂÙËÛ›ˆ˜
¤ˆ˜ Ùo ÂÍËÎoÛÙfi ¤‚‰oÌo ¤Ùo˜.
2. AÓÒÙ·ÙoÈ ‰ÈηÛÙÈÎo› ÏÂÈÙo˘ÚÁo›, o˘ ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙo‡-
Û·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÈÛ¯‡o˜ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ Ú¿-
͢ Ù˘ 4/5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›o˘ 1974 «ÂÚ› ·oηٷÛÙ¿Ûˆ˜
Ù˘ ٿ͈˜ Î·È Â˘Ú˘ıÌ›·˜ ÂÓ ÙË ¢ÈηÈoÛ‡ÓË», Î·È ˘o‚È-
‚¿ÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ù‹ ÏfiÁˆ Ùo˘ ¯Úfi-
Óo˘ o˘ Ú·ÁÌ·ÙooÈ‹ıËÎÂ Ë Úo·ÁˆÁ‹ Ùo˘˜, Î·È Î·Ù¿
ÙˆÓ oo›ˆÓ ‰ÂÓ ·Û΋ıËÎÂ Ë Î·Ù¿ Ùo ¿ÚıÚo 6 Ù˘ ›‰È·˜
Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰›ˆÍË, ·Ú·¤ÌoÓÙ·È
˘o¯ÚˆÙÈο ·fi ÙoÓ ·ÚÌfi‰Èo Yo˘ÚÁfi ÛÙo AÓÒÙ·Ùo
¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·fi ÙËÓ
ÈÛ¯‡ Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜.
To AÓÒÙ·Ùo ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo ·oÊ·›ÓÂÙ·È ·Ó oÈ
Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ Úo·ÁˆÁ‹˜ Ì›ˆÛ·Ó Ùo ·Úo˜ Î·È ÙËÓ
ȉȿ˙o˘Û· ˘ËÚÂÛȷ΋ ı¤ÛË ÂΛÓo˘ o˘ ›¯Â Úo·¯ı›
Î·È ·oÊ·›ÓÂÙ·È oÚÈÛÙÈο ·Ó ı· ·oÎÙ‹ÛÂÈ ¿ÏÈ ‹ fi¯È Ùo
‚·ıÌfi o˘ ¤¯·Û ·˘ÙoÌ¿Ùˆ˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·
o˘ Û˘Ó‰¤oÓÙ·È Ì ·˘ÙfiÓØ ·oÎÏ›ÂÙ·È Ë Â›ÛÚ·ÍË ·Ó·-
‰ÚoÌÈο ‰È·ÊoÚ¿˜ ·o‰o¯ÒÓ ‹ Û‡ÓÙ·Í˘.
H ·fiÊ·ÛË ÂΉ›‰ÂÙ·È ˘o¯ÚˆÙÈο ̤۷ Û ÙÚÂȘ Ì‹-
Ó˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·oÌ‹.
OÈ ÛÙÂÓfiÙÂÚoÈ Î·Ù¿ ‚·ıÌfi Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ùo˘ ‰ÈηÛÙÈÎo‡
o˘ ˘o‚È‚¿ÛÙËÎÂ Î·È ¤ı·ÓÂ, oÈ oo›oÈ ‚Ú›ÛÎoÓÙ·È ÛÙË
˙ˆ‹, ÌoÚo‡Ó Ó· ·Û΋Ûo˘Ó ÛÙo AÓÒÙ·Ùo ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi
™˘Ì‚o‡ÏÈo fiÏ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· o˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙oÓÙ·È ÛÙo-
˘˜ ‰Èη˙o̤Óo˘˜.
3. flÛo˘ Ó· ÂΉoı› o ηٿ Ùo ¿ÚıÚo 101 ·Ú¿ÁÚ·-
Êo˜ 3 ÓfiÌo˜ ÂÍ·ÎoÏo˘ıo‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙oÓÙ·È oÈ ‰È·Ù¿-
ÍÂȘ o˘ ÈÛ¯‡o˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓoÌ‹ ·ÚÌo‰ÈoÙ‹ÙˆÓ ÌÂÙ·-
͇ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. OÈ ‰È·Ù¿-
ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌoÚ› Ó· ÙÚoooÈo‡ÓÙ·È Ì ÙË ÌÂÙ·ÊoÚ¿
ÂȉÈÎÒÓ ·ÚÌo‰ÈoÙ‹ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·-
Τ˜ ˘ËÚÂۛ˜.
**4. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ·Ó·ıˆÚËÌ¤ÓˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ·-
Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 2 Î·È 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 89 ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙË ı¤ÛË ÛÂ
ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Î·È ¿ÓÙˆ˜ ·fi
1.1.2002.
**5. √È Úfi‰ÚÔÈ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂ-
Ϥ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› Â›ÙÚÔÔÈ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎË-
ÙÈÎÒÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, η-
ıÒ˜ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿-
ÙÔ˘˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ·Ó·-
ıˆÚË̤Ó˘ ‰È¿Ù·Í˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
90, ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 88.
**6. ¶ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‹ ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ
2190/1994, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú-
ÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ¶ÚÔÛˆ-
ÈÎÔ‡ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó.
**7. ¡ÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÔ-
Ô›ËÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘
˘¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 8 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 103 ÂÍ·ÎÔ-
ÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈ-
ÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ.
ÕÚıÚo 119
1. M ÓfiÌo ÌoÚ› Ó· ·Úı› Ùo ··Ú¿‰ÂÎÙo o˘ ›Û¯˘-
Û Ì ooÈoÓ‰‹oÙ ÙÚfio ˆ˜ Úo˜ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·›ÙË-
Û˘ ÁÈ· ·Î‡ÚˆÛË Ú¿ÍÂˆÓ o˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙȘ 21
AÚÈÏ›o˘ 1967 ¤ˆ˜ ÙȘ 23 Io˘Ï›o˘ 1974, ›Ù ›¯Â ·ÛÎË-
ı› Ù¤ÙoÈ· ·›ÙËÛË Â›Ù fi¯ÈØ ·oÎÏ›ÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ Ë ·Ó·-
‰ÚoÌÈ΋ ¯oÚ‹ÁËÛË ·o‰o¯ÒÓ Û fiÛo˘˜ Ù˘¯fiÓ ‰ÈηȈ-
ıo‡Ó Ì Ùo ¤Ó‰ÈÎo ·˘Ùfi ̤Ûo.
2. OÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎo› ‹ ‰ËÌfiÛÈoÈ ˘¿ÏÏËÏoÈ o˘ ‚¿ÛÂÈ
ÓfiÌo˘ ·oηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·˘Ùo‰Èη›ˆ˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ı¤-
ÛÂȘ o˘ ηÙ›¯·Ó, ÂÊfiÛoÓ ‹‰Ë ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ·
Ùo˘ ‚o˘ÏÂ˘Ù‹, ÌoÚo‡Ó ̤۷ Û oÎÙ·‹ÌÂÚË ÚoıÂÛÌ›·
Ó· ÂÈϤÍo˘Ó ÌÂٷ͇ Ùo˘ ‚o˘Ï¢ÙÈÎo‡ ·ÍÈÒÌ·Ùo˜ ηÈ
Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ı¤Û˘ Ùo˘˜.
TMHMA ¢ã
AÎÚoÙÂχÙÈ· ‰È¿Ù·ÍË
ÕÚıÚo 120
1. To ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·˘Ùfi, o˘ „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ Eã
AÓ·ıˆÚËÙÈ΋ Bo˘Ï‹ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi
ÙoÓ ¶Úfi‰Úfi Ù˘, ‰ËÌoÛȇÂÙ·È ·fi ÙoÓ ÚoÛˆÚÈÓfi
¶Úfi‰Úo Ù˘ ¢ËÌoÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ K˘‚ÂÚ-
Ó‹Ûˆ˜, Ì ‰È¿Ù·ÁÌ· o˘ ÚoÛ˘oÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi Ùo
Yo˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚o‡ÏÈo Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙȘ ¤Ó‰Â-
η Io˘Ó›o˘ 1975.
2. O Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙo ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È Ùo˘˜ ÓfiÌo˘˜ o˘
Û˘ÌʈÓo‡Ó Ì ·˘Ùfi Î·È Ë ·ÊoÛ›ˆÛË ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰· ηÈ
ÙË ¢ËÌoÎÚ·Ù›· ·oÙÂÏo‡Ó ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ˘o¯Ú¤ˆÛË fiψÓ
ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ.
3. O ÛÊÂÙÂÚÈÛÌfi˜, Ì ooÈoÓ‰‹oÙ ÙÚfio, Ù˘ Ï·˚-
΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÍo˘ÛÈÒÓ o˘ ·oÚÚ¤o˘Ó ·fi
·˘Ù‹ ‰ÈÒÎÂÙ·È ÌfiÏȘ ·oηٷÛÙ·ı› Ë ÓfiÌÈÌË ÂÍo˘Û›·,
ofiÙ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Ë ·Ú·ÁÚ·Ê‹ Ùo˘ ÂÁÎÏ‹Ì·Ùo˜.
4. H Ù‹ÚËÛË Ùo˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·Ùo˜ Â·Ê›ÂÙ·È ÛÙoÓ ·ÙÚȈ-
ÙÈÛÌfi ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, o˘ ‰ÈηÈo‡ÓÙ·È Î·È ˘o¯ÚÂo‡ÓÙ·È
Ó· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎoÓÙ·È Ì οı ̤Ûo ÂÓ·ÓÙ›oÓ ooÈo˘‰‹oÙÂ
ÂȯÂÈÚ› Ó· Ùo ηٷχÛÂÈ Ì ÙË ‚›·.»
∞ı‹Ó·, 2001
√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ ∆∏™ µ√À§∏™
∞¶√™∆√§√™ Ã. ∫∞∫§∞ª∞¡∏™
31

2
ÏË Ë ¯ ÙË ¯ Ù ¿ Ù Ë ÙË ¿ ‰ , ÙË Ù Ù ÙËÙ ¿ Ù ÙË Ù Ù Ù ÏË ‰ ¯‡ Ù ¯ ¿ ¯ ‡Ù ‹ ¿ÏÏ Ù ¯ ÙË Ù Ï Ë ÙË ¿ Ë Ù ‰ ¿ÏÏ Ù Ï Ù Ù¿ ÙË Ù Ù ‡ ¿ ÙË ‰ Ë

Ù ‹ Ù Ù ¿

Ù ‹ ‰‹Ï Ë ÙË Ë ÙË Ù Ë Ë ÙË Ï , Ù ‹ ‰ ¿ÏÏ Ù ÙË ÙË ,

¿ 4‰ Ï ‰ ¿ ËÙ Ë , ‡Ù Ë Ï‹ Ë Ù Ù ÙË ‰Ë

¿

∞ ¯ Ù Ù ¿Ï ‰ ÙË ÏË ÏË ÙË Ï ¯ ‹ , Ù ¿Ù ¯ ÏË ‰ ‡ ‰ Ï ÙË Ù ‰ Ï ‡ Ù Ë Ë Ù Ù ÏË Ë Ë, Ù

‰ ∏ ‰ ‹ , Ù ËÙ Ù ¿

Ï Ï‹ Ù ‹ Ù Ù Ù ¯‹ ÙË ‰ Ï Ë ÙË Ë Ù ‡ Ù ËÏ Ù ¿, ÏÏ ‹ ‰ ¿‰ ‹ Ù Ù ¿Ù , ÙË ¿ Ù Ù Ù , ∞

‰ χ ‹ Ù

Ù ÙË ‹ ‡Ù Ë Ë Ï Ë ÙË ¿ Ë T Ù‹ , ‰‹ Ù Ù ‹ ¿ Ë, Ï¿ Ë ,‹¿ Ë Ë ¯ Ï ‹ , ¿ ¿ÏÏË Ï‹ ÙË Ë ‡ Ù Ù ‡ Ù , ∏ ‹ ‰‹ Ë ‡ Ù Ù ‹ ‹ ‰ ¿ÏÏ Ù , Ù Ù Ù Ï Ù Ù ‹ Ù Ù Ù Ï ‡ Ù Ï ¯ Ù Ù Ù 4 Ù ¿Ù ¯ , ‡ Ù ‰ Ù ‹ Ë, Ë Ë Ù ‰ ¿ ÙË , Ï ÙË ‹ ¿ÏÏ Ù Ù ‹ Ë ¿‰ ‹ ¿ ÙË ‹ Ù Ï 8 ‰ Ù‹ ‰‹ Ù Ù Ù ¯ Ù ,‰ Ù Ù Ù Ù ‰ Ù Ù‹ ‡ , Ù Ù ¯ ÙË ÏË ‹ Ù Ù ‰

‰ ÏÏ ¿ Ù ‡Ù Ï Ù ¯ Ù Ï Ë ‰ Ù Ù Ï , ‰ ÙË Ù ‹ Ù Ë ‡ÏÏË Ë ‹ Ë Ï¿ Ë ‡ Ù Ù Ù Ï‹ Ù ÏÏ ¿ Ù Ù ÏË ‹ Ù Ï ¿ Ù Ù ‰ Ù‹ Ù Ù Ù ÙË ‡ÏÏË Ë, Ë ‡ÏÏË Ë ÙË ‰ Ù Ù‹, Ë ‹ ٠٠χ٠¯ ÙË Ù ‹Ù Ù‹ Ï , Ù Ë ÙË ‹, ٠χ Ù ÏÏË Ù Ù ‰ Ù Ï Ï¿ Ë H Ù‹ Ù Ù ‰‡ Ë , Ù ËÙ‹ Ù ¯ ¯ , ‹ Ù Ë Ù Ë Ù Ë Ù ‰ ‰ Ù ‡ Ï Ù ¿ ¿ ÙË Ù ‰‡ Ù , ¿ ‰ ‡Ï ‹ ¿ÏÏ , Ù ÏÙ ¿ÏÏËÏ Ù Ù Ù Ù , Ù ¯ Ù Ë ¿ÙË Ë ¯ ÏÏË , Ï Ù Ï‡ ¿Ù Ù ‡ Ù ¿ Ë Ù ¿ÙË Ë ¯ ‡ Ù ¿ Ë Ù Ù Ù ‹ Ë ‹ Ï¿ Ë ¯ Ë Ù , 4 Ï¿ Ù Ù Ù¿ Ù Ï ‡ Ë , ‹ Ù ‰ Ù Ù Ù ËÙ Ë ‡ ‰ ‹ Ù Ù Ù Ù ‰¿ ÙË Ù Ù Ù ÏË Ï‹ Ù Ù Ù Ù ‹ , ‰ Ù ‡ Ù Ù Ï‹ Ù ÙË Ù

H

Ù ‹ ‰

Ù ‹Ù Ù

¿ Ù Ù , ¿ Ù Ù

H ‰ Ù ‹ ÙË ¿ Ù ÙË

Ï

ÙË ‰ ¿Ù ‡ Ù ¯ Ë Ë ËÙ

Ù ‹ ÙË Ë ‡ Ë ‰ ¿Ù Ë Ù ËÙ ‡ ‡Ï Ù¿ ¯ ‡ Ù Ï‹ Ë Ë , ∞

Ù

Ù

‰ Ù ¯ ‹ Ë, ‰ ËÏ Ù Ù ‰ ‰ , Ù ‰ ‰ ‰ ¿ ÙËÙË ¯‹, Ù Ù

¯

ÙË ¿

ÏÏ ‹, ,Ù ∏ Ï Ù Ï Ù ,

0 ‹ Ù Ù ÏÏ Ù ¯ , Ù ‰ Ù , ÙË

Ù Ù ¯ , Ï ∞ ‡ Ù Ï¿ Ë

ËÙ ÙË ‰ ‰ ¯ ‹

¿ Ù ¯ , ¯ ‡ ‡ Ù Ù¿ Ù ‰ Ù¿ Ù ‡ Ù Ï Ë , Ï ÙË ¿, ‡ Ù Ù¿ ÙË Ë Ë ÙË Ù Ï ‹ Ë ÙË ¯‹ ÙË ‡ Ù Ë ¿, ÙË ¿‰ ¿ ÙË , ٠٠ˉ Ë ÙË Ï ¿ Ù ¯ ¿ ¯ Ù‹ ∏ ‰ Ë ‹ ¯‹ ¯ ‡Ù Ù¿ Ù Ù‹ Ù ¯‹ ÏË ¯ ‹ Ë

¿Ù

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->