You are on page 1of 1

Myanmar Information Management Unit

Maungdaw, Buthidaung and Rathadaung Townships
Rakhine State
92°5'E 92°10'E 92°15'E 92°20'E 92°25'E 92°30'E 92°35'E 92°40'E 92°45'E 92°50'E 92°55'E 93°0'E 93°5'E

India
Myo(197794) (Tat Chaung) Tat Chaung(197792) (Tat Chaung)

21°25'N

Bangladesh

Baw Tu Lar(197791) (In Tu Lar)

Bangladesh

In Tu Lar(197790) (In Tu Lar)

Maungdaw
Hpar Zay Dar(197793) (Tat Chaung)

Chin
Gu Mi Yar(197797) (Kar Lar Day Hpet) Naw Yar(197798) (Kar Lar Day Hpet) Aung Tha Pyay(197800) (Kar Lar Day Hpet) Kar Lar Day Hpet(197795) (Kar Lar Day Hpet) San Su Ri(197799) (Kar Lar Day Hpet)

21°20'N

Kyaung Toe(197811) (Bauk Shu Hpweit)

Mandalay
Ah Nauk Tan Chaung(197796) (Kar Lar Day Hpet) Myo (Ye Aung Chaung)(197804) Mar Zay(197803) (Ye Aung San Ya Bway) Shee Dar(197810) (Ye Aung San (Bauk Shu Bwin (Baung)(197802) Ya Bway) Hpweit) (Ye Aung San Ya Bway) Ah Shey Kha Maung Taing Bin Seik(197817) Gar(197822) (Kha Maung Seik) Kyaung Hlaing (Kha Maung Seik) Na Hpay (Myo)(197808) Sin Thay Kyaung Na Hpay Thi(197812) (Kyaung Na Hpay) Pyin(197813) (East)(197805) (Hlaing Thi) Ye Bauk Kyar(197821) (Hlaing Thi) Gaw Yin(197806) (Kyaung Na Hpay) (Kha Maung Seik) Baw Taw Lar(197816) (Kyaung (Hlaing Thi) Tone Na Hpay) Ah Nauk Ka Ah Shey Htan Chaung Chaung(197814) Thit Tone Nar Maung Seik(197820) (Htan Kar Li)(197807) (Hlaing Thi) Lay Myo(197826) (Kha Maung Seik) (Kyaung Na Hpay) (Thit Tone Nar Gwa Son) Taung Mi Kyaung Ah San Kyaw(197818) Pyo(197815) Chaung(197819) (Kha Maung Seik) (Hlaing Thi) Nan Yar Kaing(197828) (Kha Maung Seik) (Nan Yar Nga Yant Kaing) Chaung(197823) Let Yar Chaung(197827) (Nga Yant Chaung) (Thit Tone Nar Gwa Son) Hmaing Sa Ri(197824) Thit Tone Nar (Nga Yant Chaung) Gwa Son(197825) (Thit Tone Nar Gwa Son) Ta Man Thar Ah Ta Man Thar (Myo)(197830) (Ta Man Thar) Hpaung Seik(197833) (Ta Man Thar) Shey (Ku Lar)(197831) Ta Man Thar Zay (Ta Man Thar) Nar(197834) Ta Man Thar (Ta Man Thar) Ah Nauk Rakhine(197835) Ta Man (Ta Man Thar) Thar (Ku Lar)(197829) (Ta Man Thar) Ta Man Thar Bo Hmu Gyi(197837) Ta Man Thar Thea (Ta Man Thar) Kone Tan(197838) (Ta Man Thar) Ta Man Thar (Bo Hmu That Kaing Nyar(197839) (Thet Kaing Gyi Thet)(197832) Nyar) (Ta Man Thar) Aung Zan(197809) (Bauk Shu Hpweit) Auk Bo Ka Lay(198128) (Ba Da Kar) Kyee Hnoke Thee(198129) (Ba Da Kar)

Paletwa
Pan Zi(198125) (Ba Da Kar) Kyaung Zar Hpyu(198126) (Ba Da Kar) Nga/Myin Baw Ku Lar(198130) (Ba Da Kar) Nga/Myin Baw Kha Mway(198131) (Ba Da Kar) Sin Shey Myo(198132) (Ba Da Kar)

Paletwa
Rakhine Magway
21°15'N

21°15'N

Bay of Bengal

Ba Da Kar(198124) (Ba Da Kar)

Taungpyoletwea
Mee Taik(198089) (Mee Taik ) Kun Thee Pin(198094) (Kun Thee Pin )

Ta Man Thar Taung(197836) (Ta Man Thar)

Pu Zun Chaung(198134) (Kyaung Taung)

Min Gyi (Tu Lar Tu Li)(197847) (Min Gyi (Tu Lar Tu Li)) Min Gyi (Ku Lar)(197848) (Min Gyi (Tu Lar Tu Li))

Let Hpweit Kya(198095) (Kun Thee Pin )

Thea Chaung Hpar Ri(198099) (Thea Chaung )

Mu Hti(198100)Thea Chaung Maw (Thea Chaung )La Bi(198098) (Thea Chaung ) Zaing Thar Khar Leik Ya Li(198102) (Middle)(198106) (Thea Chaung ) (Leik Ya ) Leik Ya Zone Karr Yar(198105) (Leik Ya ) Zee Pin Chaung Kyauk Chaung Ywar (South)(198111) Thit(198120) (Kyauk Chaung ) (Zee Pin Chaung ) Ah Lel(198121) (Kyauk Chaung )

Kyaw U(198137) Thea Ni (Kyaung Taung) Chaung(198136) (Kyaung Taung) Laung Boke(197854) Yae Nauk Ngar Thar (Pa Da Kar Day War Nar (Daing Nat)(197842) Laung Sar Kaing(198135) Li) (Yae Nauk Ngar Thar) Boke(197840) (Kyaung Taung) Zaw Za Dein(197851) Tin (Thet Kaing Nyar) (Pa Da Kar May(198139) Kyaung Taung(198133) Done Ku Lar(197859) Day War Nar Li) (Tin May) (Kyaung Taung) (Pa Da Kar Ywar Kyauk Twe Thit)Kar Day Pa Da Chaung(198138) War Nar Li(197849) (Kyaung Taung) (Pa Da KarPa Da Kar Taung(197850) Day Pe Tha Du San Kar Pin Yin War Nar Li) Kar Day War Nar Li) (Pa Da (West)(198152) Than Hpa Yar(197856) (Myo)(197846) (Kyun Pauk) Tat Chaung(197853) (Pa Da Kar Day War Nar (San Kar Pin Yin) Oe Hpyu (Thet (Pa Da Kar Day Li) Kyway Chaung + Myo)(198145) La Baw Wa(197855) War Nar Li) Rakhine(198149) (Goke Pi) (Pa Da Kar Day San Kar Pin (Kyun Pauk) Kyway Chaung Wet Kyein(197860) War Nar Li) Pe Tha Yin(197845) Ku Lar(198148) (Wet Kyein) Oh Byu(198142) Htu(198143) (San Kar Pin Yin) (Kyun Pauk) Myo Mi Kyauk (Goke Pi) (Goke Pi) Chaung(197844) See(198147) Kyway Chaung Kha Wet Kyein (Myo Mi Chaung) (Myo)(197861) (Kyun Pauk) Mway(198151) (Kyun Pauk) (Wet Kyein) Kyun Pauk Ku Lar(198146) Sa Hone Kha Kyet Kyein(197863) (Kyun Mway(198144) (Done Paik (Aung Kyway Chaung Pauk) (Goke Pi) Seik Pyin)) Kha Mway (Lower)(198153) Pe Lun Kha (Kyun Pauk) Mway(198150) Sa Hone(198141) Bo Bar(197865) Myaw (Kyun Pauk) (Goke Pi) (Done Paik (Aung Seik Chaung(197843) Pyin)) (Myaw Chaung) Ree Dar(197864) (Done Paik (Aung Seik Pyin)) Done Paik(197862) Goke Kyun Pauk Pyu Kyein (Done Paik (Aung Pi(198140) Su(198116) Chaung(197857) Seik Pyin)) (Goke Pi) (Kyun Pauk Pyu Su ) (Kyein Chaung) Kyun Gaung(197870) (Laung Don)

Bago
Ah Yaing Kwet Chay(198263) (Laung Yon) Ah Wa Pyin(198251) (Kha Maung Chaung) Laung Chaung(198249) (Kha Maung Chaung)

21°10'N

Chaung Chay(198202) (Ta Ya Gu) Pan Kone Ma(198203) (Ta Ya Gu) Pauk Kyat Wa(198209) (Ta Ya Gu)

Than Pu Yar(198200) (Ta Ya Gu)

Nan Tha Yway(198247) (Kha Maung Chaung)

Ah Din Gyi(198253) (Kha Maung Chaung) Yoe Ni Zay(198255) (Kha Maung Chaung) Maung Hnit Ma(198262) (Kha Maung Chaung)

Baw Tar Li(198117) (Kyun Pauk Pyu Su ) Laung Done Zay Di Pyin(197868) (Laung Don) Myo Thit(197892) (Myo Thit) Sin Thay Pyin(197873) (Laung Don)

Auk Pyue Ma (Rakhine)(197889) (Pyu Ma Ka Nyin Tan)

Pan Be Chaung Pan Be Chaung Rakhine(198154) Sa Bai Ku Lar(198155) (Myauk Ye (a) Pan Be Chaung) Kone(197866) (Myauk Ye (a) (Sa Bai Kone) Pan Be Chaung) Ah Htet Pyu Ma(197885) Yae Myet(197867) Lin Bar Gone Baw Di Kaing(198250) Thein (Ah Htet Pyu Ma) (Sa Bai Kone) (Kha Maung Chaung) Pi Ywet Taung(197884) Nar(197883) Hpan Nga Tin Tein(198265) Rakhine(198207) (Doe Tan) (Doe Tan) Myaung(197877) Let Pan(198257) Koe Taung(197887) (Aw Ra Ma (a) Yee (Ta Ya Gu) Taung Yin(197886) Kyet Yoe Pyin (Ngar Sar Kyu) (Kha Maung (Ah Htet Pyu Ma) Leik Aing(197875) Maung Hnit Chaung Pyin Hla) Zee Hton (South)(197881) (Ah Htet Pyu Ma) Chaung) Kat (Ngar Sar Ma(198193) Rakhine(198156) Pyu Ma Ka Nyin (Kyet Yoe Pyin) Kywe Ta Pa Kaung(197890) Kyu) (Nga Yant Chaung) (Zee Hton) Yae Let Pan Tan(197888) Ma(197880) Pyaung Pyit(197876) (Kat Pa Kaung) Chan(198208) Hpyar(198258) (Pyu Ma Ka Nyin Tan) Yin Ma Kyaung (Kyet Yoe Pyin) (Ngar Sar Kyu) Taung Gyi Tha Dut (Ta Ya Gu) (Kha Maung Chaung) Taung(198194) Ngar Taung(197891) Yin Ma Zee Yin(198157) (Yin Ma Kyaung Taung) Sar Kyu(197874) Lu Ban Pyin(197879) (Kat Pa Kaung) Hton(198158) (Zee Hton) (Ngar Sar Kyu) Nga Khu Yae (Kyet Yoe Pyin) Pein Hne Chaung(198266) Ah Nauk Pyin(198195) (Zee Hton) Ya(197894) Myet Taung(197893) (Aw Ra Ma (a) Yee Kyet Yoe Thar Si (Yin Ma Kyaung Taung) (Nga Khu Ya) (Yae Myet Taung) Pyin(197878) Chaung Pyin Hla) Myo(198159) Kyein Chaung(198196) Nga Yant (Kyet Yoe Pyin) (Zee Hton) U Shey (Yin Ma Kyaung Taung) Nyar Khu Ya (Ku Chaung(198188) Nat Seik(198275) Ngan Chaung(197909) Kya(197901) Lar)(197895) In Chaung(198212) (Nga Yant Chaung) (Aw Ra Ma (a) Yee Gone Nar(197910) (Ngan Chaung) Chaung Ma Yae(198270) (U Shey Kya) (Nga Khu Ya) (Ta Ya Gu) Chaung Pyin Hla) (Ngan Chaung) (Aw Ra Ma (a) Yee Pauk Taw Pyin(198192) Yin Ma Zay(198191) Pyin Chaung Pyin Hla) Pwint Hpyu (Nga Yant Chaung) (Nga Khaung(198162) Yant Chaung) Chaung(197902) Hpar Wat Chaung (Yuar Haung)(197914) Aw Ra Ma(198264) (Ba Da Nar) Kyee Hnoke (Pwint Hpyu Chaung) Pa Yin Taung(197904) Myaw Taung(197911) (Hpar Wut Chaung (Ywar Thit)) (Aw Ra Ma (a) Yee Yin Ma(198190) Thee(198189) (Pwint Hpyu Chaung) Chaung Pyin Hla) Chan (Myaw Zin (Nga Yant Chaung) Hpar Wut Chaung (Ywar Thit)(197913) (Nga Yant Chaung) Pyin(197896) Yae Khat Taung) Paing Nyar(197903) (Hpar Wut Chaung (Ywar Thit)) Kone Taung(198215) Chaung Gwa Son(197906) (Chan Pyin) Ywar Thar Ba Da Nar Ywar (Pwint Hpyu Chaung) Ba Da (Thin Ga Myauk War Pyin(197915) (Yae Khat Chaung Gwa Son) Thit(198186) Khu Net) Nar(198160) Yar(198163) Chaung(198243) Kyar Gaung Tu Chaung Nge(198267) (Hpar Wut Chaung (Ywar Sa Bai Pin (Inn Chaung) Gwa Son(197907) Taung(198216) (Ba Da Nar) (Ba Da Nar) (Oke Taung) Taung(197905) (Aw Ra Ma (a) Yee Yin(197897) Thit)) (Yae Khat Chaung (Thin Ga Net) Thea Chaung(197916) Thin Ga Net(198213) (Kyar Gaung Taung) Gwa Son) Chaung Pyin Hla) (Chan Pyin) Yin Baung(198161) (Hpar Wut Chaung Min Kaing(198268) (Thin Ga Net) Tha (Ba Da Nar) Inn Chaung (Ywar Thit)) (Aw Ra Ma (a) Yee Laung Chaung Ba Da Nar Ku Lu Chaung(197912) Inn Chaung Daing Zay(198187) Done Paing(198214) Dar Gyi Chaung Pyin Hla) Htu Myaung Lay(198269) Daing Net(198164) Lar(198185) Net(198183) Yae Twin (Myaw Taung) Aung Kywe Oke Taung (Inn Chaung) (Thin Ga Net) Zar(197908) Maung Hnit Ma (Aw Ra Ma (a) Yee (Laung Chaung) (Inn Chaung) Kyun(197898) (Inn Chaung) Kaing(198278) Mee Chaung Zay(198217) (Rakhine)(198242) (Dar Gyi Zar) (Gyi)(197923) Chaung Pyin Hla) (Yae Twin Kyun) (Aye Yar Cha) Ku Mi Khar Li(198180) (Mee Chaung Zay) (Oke Taung) Myit Nar(198227) Pyain Chaung(198167) (Maung Hna Ma) (Mee Chaung (Dar Paing Sa Yar) (Laung Chaung) Maung Ywet Nyoe Laung Chaung Bo Gyi Chaung(198218) Li Pi(198277) Khaung Swea) Hpaw (Mee Chaung Zay) Tha Lu Pyar(198271) Kyauk Chaung(197926) Taung(197899) Hnit Ma (Nge)(197924) Ku Lar(198166) (Aye Yar Cha) Baw Tay Ahr Li(198221) (Aw Ra Ma (a) Yee (Maung Hna Ma) (Maung Hna Ma) (Ywet Nyoe Taung) (Laung Chaung) Htee(197932) Kan Paing Taung Chay(198273) Chaung Pyin Hla) (Mee Chaung Zay) Kone Tan Ywar May Ze Tu Maung Chaung(198280) (Thu U Lar) Ywet Hnyo Taung Chaung(198237) (Aw Ra Ma (a) Yee Thit(198182) Mar Zi(198220) Lar(197925) (Aye Yar Cha) (Ku Lar)(197900) (San Hnyin Wai) Chaung Pyin Hla) Zar Ti Pyin(198226) Tha Yet (Mee Chaung Khaung Swea) Thu U (Mee Chaung Zay) Sin Swei (Maung Hna Ma) (Ywet Nyoe Taung) Khar Lar U(198272) (Dar Paing Sa Yar) Oke(197917) Lar(197930) Kan Ya(198165) Nga Kyin Tauk(198173) Chan Taung Chaung (Aw Ra Ma (a) Yee Dar Gyi Zar(197921) (Tha Yet Oke) (Thu U Lar) Pyin(197931) Set Khwar (West)(197929) Aye Yar (Laung Chaung) Gaung Dar Paing Sa Yar(198223) (Nga Kyin Gyi(198274) Chaung Pyin Hla) (Tha Yet Oke) (Thu U Lar) Kyauk Pyin (Kyauk Pyin Cha(198276) Thar(198284) Ni(198225) (Dar Paing Sa Yar) Tauk) Nga Kyi Tauk Ku (Aw Ra Ma (a) Seik(197927) Seik) (Aye Yar Cha) (Aye Yar Cha) Nga Toe(197918) (Dar Paing Sa Yar) Saint Aung(198224)Ywar Thit(198222) Lar(198176) Nga Kyi Tauk Yee Chaung Set Khwar (Kyauk Pyin Seik) (Tha Yet Oke) Ah Bu Kha Mway (Dar Paing Sa Yar) (Mee Chaung Zay) Pi Yae(197919) (Nga Kyin Tauk) Daing Nat(198177) (East)(197928) Dar Sauk Pyin Hla) Gyar(197920) Chaung(198239) (Tha Yet Oke) (Kyauk Pyin Seik) Kyee Kan Pyin Chin Tha (Nga Kyin Tauk) AwMaung Gyi Htaunt(198228) Paing(198282) Pyin Shey (Rakhine)(198235) Myaung(198171) Lan (Tha Yet Oke) (San Hnyin Wai) Mar(198231) (West)(197944) (Aye Yar Cha) (Maung Gyi Hpaung Taw (Kyauk Taung (a) Pyin Shey) (Tat Min Aw Lan Ma Yee Min Ga Lar Ahr Pyin(198174) (Chin Tha Mar) (Kyee Kan Pyin) Ah Htet Htaunt) Chaung) Pyin Ku Lar(198178) Mee(198283) Sheik Kyar(197922) (Nga Kyin Tauk) Pyin(198232) Kywe Kaing(198279) Tha Yae Kone (Chin Tha Mar) (Nga Kyin Tauk) (Aye Yar Cha) (Tha Yet Oke) Tha Ra Maung Nu(198233) (Aye Yar Cha) Tan(198175) (Chin Tha Mar) Zaing(198281) Pale Kyee Kan Pyin (Nga Kyin Tauk) (Aye Yar Cha) San Hnyin Taung Myo Ma Taung(198234) Oe Pyin (Ywar (South)(197945) Pyin Shey Ku Sin Hpa Lan(198170) Paing(198172) Wai(198236) Tat Min Chaung(198168) Kyauk Hlay Chaung(198359) (Chin Tha Mar) (Kyee Kan Pyin) Lar(198238) Gyi)(198229) Min Ga Lar Gyi(197961) (Tat Min (San Hnyin Wai) (Tat Min Chaung) Kar(197950) (Tat Min Chaung) (Pyin Chaung) (San Hnyin Wai) (Maung Gyi Htaunt) (Min Ga Lar Gyi Chaung) (Kyauk Hlay Kar) Thar Zay Sin Oe Pyin (Pyin Hpyu)) Pyin Ku Toet Seik(198301) (Middle)(198230) Kone(197957) Hpyar Mauk(198169) San Hnyin Wai Chaung(198358) Kyee Kan Pyin (Nan Yar Kone) Yae Bu(198286) (Maung Gyi Htaunt) (Zin Paing Nyar) (Tat Min Chaung) (Rakhine)(198241) (Pyin Chaung) (Middle)(197943) Let Pan (Ka Nyin Haw Ri Tu (San Hnyin Wai) Pale Taung(198297) Tha Yet Kin Ma Zin Paing (Kyee Kan Pyin) Chaung(198360) Nu(198291) Chaung) Lar(197958) Nyar(197955) Taung (Pale (Kun Taing (a) (Pyin Chaung) (Tha Yet Kin Ma Nu) (Zin Paing Nyar) (Zin Paing Nyar) Si Pin Thar Ywar Ma Taung)(198299) Zee Pin Taung) La Baw Yar(198240) Rakhine(198304) (Nan Yar Kone) Nwar Yon Zar(197967) (San Hnyin Wai) (Ywar Ma) Nan Yar Kone(198296) Doe Tan(197956) Taung(197964) (La Baw Zar) Ah Kyaw(197968) Done Chaung(198310) (Kun Taing (a) Zee Pin (Zin Paing Nyar) Ta Man (Nwar Yon Taung) Gone (La Baw Zar) (Let Wea Det Taung) Thar(198287) Nar(198305) Pyin Shey) (Ka Nyin Chaung) (Ywar Ma) Let Wea Det(198316) Har Bi (West)(197975) Bet Kar Gone (Let Wea Det Pu Zun (Bat Kar Gone Nar(197973) Htin Shar Chaung) Than Nar) (Bat Kar Gone Nar) Pyin(198309) Let Wea Kyauk Pyin Chay(198300) (Let Wea Det Pyin Shey) Kun Taing Ywar Gyi(198293) Det(198308) Chaung(198288) (Nan Yar Kone) Pan Htein(197942) Auk (Let (Kun Taing (a) Zee Pin Taung) (Let Wea Det Pyin Shey) (Ka Nyin Chaung) Kan Paing Nar(197937) (Shwe Zar Thar)(197982) Haw Ri Tu Lar(197981) Zay Di Taung(198326) (Shwe Zar Kat Pa Kan Gyi Ah Shey(198294) Kat Pa Kaung) (Aye Tar Li Yar) (Aye Tar Myauk(198322) (Ka Kaung) Pyin(198328) (Kun Taing (a) Aye Tar Li Kan Beit(197935) Li Yar) (Ba Gone Nar) Kyet Bet Kan Pyin) (Ka Kyet Bet Kan Pyin) Zee Pin Taung) Shwe Zar Kat Sar Kon Boke(197983) Yar(197978) (Shwe Zar Kat (Aye Tar Li Yar) Kyauk Hla Pyin(198311) Pa Kaung) Pa Kaung(197933) (Aye Tar Li Yar) Oe Thei(198327) (Shwe Zar Kat Pa Kaung) (Let Wea Det Taung (Ywet Nyo (Ka Kyet Bet Zin Tu Lar(197979) Pyin Shey) Taung)(198346) Shwe Zar (West)(197940) (Aye Tar Li Yar) Zay Di Pyin(197938) Kan Pyin) Myo Thu Gyi (Yar (Ywet Nyo Taung) (Shwe Zar Kat Ah Lel(198320) (Shwe Zar Kat Pa Kaung) Ywar Haung(197990) Zar Bi)(197988) Pa Kaung) (Ba Gone Nar) Hnget Thay(198352) Ah Twin Hnget Gone Nar(197941) (Myo Thu (Myo Thu Gyi) Tha Yet Pyin Kan Kya (Shwe Zar Kat Pa Kaung) (Ah Twin Thay(198349) Aung Ba Gyi) (South)(197989) (Rakhine)(198363) Hnget Thay) (Ah Twin Hnget Thay) La(197939) (Tha Yet Pyin) (Myo Thu Gyi) (Shwe Zar Kat Pa Kaung) Doe Tan(197882) (Doe Tan)

Thaung Khu Lar(198112) (Zee Pin Chaung )

Chaung Pauk(198245) Hmaing Sa (Kha Maung Chaung) Ri(198198) Let Pan Ba Ho Pyin Ywar (Ta Ya Gu) Kaing(198244) Thit(198199) (Kha Maung Chaung) Sin Ma U Kaing(198205) (Ta Ya Gu) (Ta Ya Gu) Ba Ho Pyin Ywar Chaung Pauk Sin Hpyu Haung(198201) Nar(198252) Taung(198246) Ta Ra (Ta Ya Gu) (Kha Maung Chaung) (Kha Maung Chaung) Gu(198197) (Ta Ya Gu) Pauk Kyat(198204) Don Kya(198256) Ah Yaing Kwet (Ta Ya Gu) Doe Tan(198206) (Kha Maung Chaung) Gyi(198248) (Ta Ya Gu) (Kha Maung Chaung) Seik Ta Ra(198211) Thea Din (Bei (Ta Ya Gu) Nga Thaing Dut)(198254) Chaung(198210) Thin Baw (Kha Maung Chaung) (Ta Ya Gu) Hmauk(198260) Ku Lar Chaung(198259) (Kha Maung Chaung) (Kha Maung Chaung)

Sit Pauk Chaung(198261) (Kha Maung Chaung)

21°5'N

21°0'N

20°55'N

Buthidaung

Kyauktaw
Kyauktaw
20°50'N

20°50'N

Maungdaw
Ba Gone Nar(197998) (Ba Gone Nar)

Kan Gyi Pyin(198323) (Ba Gone Nar)

Taung(198319) (Ba Gone Nar)

U Hla Hpay(198343) Thein Taung(198353) (U Hla Hpay) (Ah Twin Hnget Thay) Pyar Pin Yin(198351) (Ah Twin Hnget Thay)

Htan Shauk Khan(198350) (Ah Twin Hnget Thay) Pyar (Yi) Pyin Shey(198340) Yae(198366) Ahr Kar Pyan Ka Pan Taw Pyin Ywar (Kin Chaung) (Lay Myo) Mway(198339) Zaw Baw(198374) Thit(197994) San Goe Hpon Nyo Leik(198370) (Kin Chaung) (Wa Ya Kyun) Taung(198408) (Pan Taw Pyin) Kin (Hpon Nyo Leik) Chaung Hpway Na Ru Tha Bauk (San Goe Taung) Chaung(198336) Tha Peik Taung Wa Ra Kyun(198373) Pauk(198367) Yar(198000) Lar(197999) Chaung(198337) Ah Shey(197995) (Rakhine)(198377) (Kin Chaung) (Wa Ya Kyun) (Lay Myo) (Ba Gone Nar) (Ba Gone Nar) (Kin Chaung) (Pan Taw Pyin) Na Nwin (Tha Peik Taung) Ku(198405) Pa Din(198003) Daing Net Pyin(198384) Yae Hpu Nu Nar Sar Ri(198010) (Du) Chee Yar Tan (Kyauk Yant) (Pa Din) Sin Thay (Sein Hnyin Pyar) Taung Chay(198378) Pyin(198004) ((Du) Chee Yar Tan) (East)(198008) Pyin(198412) (Tha Peik Taung) (Pa Din) U Yin Taw Kan(198385) ((Du) Chee Yar Tan) (San Goe Taung) Thar(198410) Pyin Shey Ah Shey Tin Set(198387) (Sein Hnyin Pyar) Yet Tat U Chaung(198009) Say Oe Chaung(198386) (San Goe Taung) (Ku Lar)(198383) Kya(198401) ((Du) Chee Yar (Sein Hnyin Sa Par (Sein Hnyin Pyar) (Pa) Nyaung Pin (Sein Hnyin Pyar) (Say Oe Kya) Kyauk Tan) Pyar) Htar(198415) (Du) Chee Yar Tan Gyi(198020) Ywar Thit Kay(198014) (Sa Par Htar) Yant (Rakhine)(198404) (West)(198011) ((Pa) Nyaung Pin Gyi) Khaung (Ywar Thit Kay (Gaw Sein Hnyin Pyar (Kyauk Yant) ((Du) Chee Yar Tan) Taik(198411) Du Thar Ra)) Zay(198381) Shat Shar (San Goe Taung) (Sein Hnyin Pyar) Taung(198409) Tha Ray Kon Baung(198016) Din Gar(198046) Zaw Ma Gu Dar (San Goe Taung) (Ywar Thit Kay (Gaw Du Thar Ra)) (Zaw Ma Tet(198045) Pyin Shey(198382) Pyin(198390) Tha Yae Kone Tan Gaw Du Thar Ra Tet) (Sein Hnyin Pyar) (Zaw Ma Tet) (Gu Dar Pyin) Zay Di Taung Saw Gi Nar (Sin (West)(198055) (East)(198017) Hpoe Khaung Chaung(198393) (Rakhine)(198424) Na Mar)(198047) Lun Taung(197668) (Tha Yae Kone Tan) (Ywar Thit Kay (Wet Ma Kya (a) (Hpoe Khaung Chaung (Zaw Ma Tet) (Sin Khone (Gaw Du Thar Ra)) Yae Gaung Zay Di Taung) (a) Kan Pyin) Taing) Chaung(197678) Zay Di Taung (Ku (Yae Gaung Chaung) Tha Yae Kone Sin Khone Taing Hpa Yon Chaung Lar)(198425) Nga Yant Gyin Chaung(198054) Tan(198053) Zay(197667) (Daing Nat)(198436) Chaung(197680) (Wet Ma Kya (a) (Tha Yae Kone Tan) Thay Kan (Tha Yae Kone Tan) (Sin Khone Taing) (Hpa Yon Chaung) Zay Di Taung) (Yae Gaung Chaung) (Rakhine)(198433) Ka Nyin Aung Taing Taung (Kyauk Hpyu Thar Tan(198050) Pyo(197682) Sin Khone Taing Wet Ma Kya(198430) Thay Kan) (Ka Nyin Tan) (Yae Gaung Chaung) (Ku Lar)(197666) (Thay Kan Gwa Son) Kha Yu Aung Taing (Laung Chaung(197679) Gwa (Sin Khone Taing) Kan Paing Gyi Chaung)(197681) (Yae Gaung Chaung) Son (Rakhine)(198428) (Lower)(198034) (Yae Gaung Chaung) Gaung Gyi(198429) Pyaing (Thay Kan Gwa Son) (Ah Lel Than Kyaw) Chein Khar Hpa Yon Chaung Li(198041) (Thay Kan Taung(198439) Maw Tu (Ku Lar)(198438) (Chein Khar Li) (Hpa Yon Chaung) Gwa Son) Oke Hpo (Oe Lar(198032) (Hpa Yon Chaung) Saung Paing Nyar(198042) Hpauk)(197669) (Ah Lel Than Kyaw) Pe Tha Kywe Cho Maw(198444) (Chein Khar Li) Oe Hpauk Ywar (Oke Hpo (Oe Hpauk)) Zay Kone Tan(198033) Du(197683) (Ah Htet Kywe Thit(197671) Thet Pyay (Ah Lel (Pe Tha Du) Kan Paing Cho Maw) Kan Sit(197670) (Oke Hpo (Oe Hpauk)) Ohn Chaung(197672) Kya(197684) Than Kyaw) Gyi (Upper)(198031) U Daung (Kone (Oke Hpo (Pe Tha Du) (Ohn Baw Di (Ah Lel Than Kyaw) Tan)(198023) (Oe Hpauk)) Chaung) Kaing(197686) (U Daung) Thaing Ta Poke(198421) Kon Tan (U Daung (Pe Tha Du) Ahr Kar Yae Chan Chaung (Thaing Ah Nauk)(198024) Nay Pu Khan(197687) Hpar Ti (a) Taung(197674) Kha Mway(197704) Ta Poke) (U Daung) (Pe Tha Du) Done(197688) Ko Ri(198025) (Yet Khone Taing) (Yae Soe Chaung) (Pe Tha Du) (U Daung) Kyauk Kon Yet Khone Zee Zon Yae Zar Te Su(197705) Boke(197685) Taing(197673) Khaung(197675) Mar(198026) (Yae Soe Chaung) Let Wea Gaw Yar Khar Li(198058) Tha Pyay (Pe Tha Du) (Yet Khone Taing) (Zee Khaung) (U Daung) Det(197689) Taw(198062) (Gaw Yar Khar Li) Yae Soe Chaung(197702) Nga San Baw (Moke Soe Chaung) (Ywar Haung)(197690) (Pe Tha Du) (Tha Pyay Taw) Kyaung Taung(198059) (Yae Soe Chaung) Ah Myet (Nga San Baw) (Gaw Yar Khar Li) Kin Pyaing Taung(197691) Kone Tan(197695) Pun Chaung(197703) Taung(198449) (Nga San Baw) (Pyein (Yae Soe Chaung) Doe Wai(198454) Ma Nyin (Pyaing Taung) Taw) (Kywe Yine Khat) Taung(197694) Aung Zay Myin Hlut (Pyein Taw) Ya(197693) Kyauk Yan Thar (West)(198065) (Pyein Taw) Pyein Hpway Zay(197706) (Myin Hlut) Taw(197692) Yar(198071) Maung Hpyu (Da Pyu (Kyauk Yan Thar Zay) Myin Hlut (Pyein Taw) Hpet (Myin Hlut) Myin Hlut Chaung)(197707) (East)(198067) Leik(197581) (Middle)(198066) (Kyauk Yan Thar Zay) Tha Pyay (Hpet Leik) (Myin Hlut) Nyaung Pin (Myin Hlut) Taw(197582) Hla(197698) Myin Hlut Ywar Hman Ni Yae Myet (Ywar Yae Poke(197708) (Hpet Leik) Kan Nar Ywar (Yae Myet) Thit(198069) Pyin(197584) Thit)(197696) Kyauk (Kyauk Yan Haung(198072) Laing Gwin Gyi Thin Ga Net(197577) (Myin Hlut) (Kyein Tan) (Yae Myet) Tan(197709) Thar Zay) (Myin Hlut) Kha Mway(197712) (Thein Shee Tar Zaw(197578) (Kyauk Tan) Kyein Tan(197583) (Kyauk Tan) Dar(198070) (Thein Taung) Taung) Kyauk Pan (Kyein Tan) Sauk Khat Ywar Haung Thein (Myin Hlut) Yae Myet (Ywar Myaw Chaung Kha Du(198075) (Tha Mee Hla)(197699) Taung(197576) Pyin Haung)(197697) Mway(197711) (Kyauk Pan Du) (Tha Mee Hla) (Thein Taung) Kan Pyin(197587) Wan(197588) (Yae Myet) (Kyauk Tan) (Pyin (Pyin Shey) Aung Myay Kyauk Yan(197579) Shey) Doe Wai Kone(197700) Chut Nwar Hla (Thein Taung) Chaung(197585) (Tha Mee Hla) Kyauk Tan Ywar Pyin(197590) Kyaw(197713) (Kyein Tan) Thit(197710) (Chut Pyin) (Nwar Hla Kyaw) Chin (Pyaing (Kyauk Tan) Maw Htet(197580) Pyin Shey (Sa Hpo Taung)(197591) Kyun)(197586) (Thein Taung) (Chut Pyin) Htee Swea Ywar Laing Gwin Chay Aung Thar (Pyin Shey) Kha Mway(197714) Thit(197716) Zay Di Zay(197717) (Htee Swea) (Nwar Hla Kyaw) Pyin(197589) Thet(197592) (Htee Swea) (Zay Di Pyin) (Chut Pyin) La Mont Htee Swea Ywar Taing(197719) Haung(197715) (La Mont Taing) Auk Nan Thaung Da (Htee Swea) Yar(197603) Rar(197718) (Auk Nan Yar) (Thaung Da Rar) Than Du(197600) (Pauk Pin Yin (Pauk Taw)) Ah Du(197602) (Pauk Pin Yin Be Lar Mi(197601) (Pauk Taw)) (Pauk Pin Yin (Pauk Taw)) Pauk Pin Yin(197599) (Pauk Pin Yin Gwa Son(197606) (Pauk Taw)) Sin Oe(197595) (Gwa Son) (Ah Htet Nyaung Kyun Nan Yar) Pin Hla(197598) Paw(197608) (Ah Htet Nan Yar) Navy Seik(197596) (Kyun Paw) (Ah Htet Nan Yar) Kyaung Taung(197604) (Kyaung Taung) Kha Maung Tone(197605) (Kyaung Taung) Nwar Tin Koke(197720) (La Mont Taing) Ywar Thit Kay(197724) (Kha Naung Gyi) Sa Par Htar(197721) (Sa Par Htar)

Let Pan Kaing(198338) (Kin Chaung)

20°45'N

Mrauk-U

20°40'N

20°35'N

Pyaing Taung(197594) (Ah Htet Nan Yar) Thin Baw Kwe(198078) (Thin Baw Kwe) Ah Htet Nan Yar(197593) (Ah Htet Nan Yar)

Bay of Bengal

Kan Pyin(197722) Lay Gwa Son (Ywar Bar Ta (Sa Par Htar) Thit)(197730) Ka Nyin Lay(197743) Se Kan Ywar Lay Gwa Son (Ywar (Lay Gwa Son) Chaung(197607) (Bar Ta Lay) Thit(197726) Haung)(197729) (Ka Nyin Chaung) (Kha Naung Gyi) (Lay Gwa Son) Inn Din Se Kan Ywar Kha Naung Pan Hpaw (East)(198081) Pan Kaing(197610) Mi Nyo Haung(197733) Gyi(197723) Pyin(197609) (Inn Din) (Pan Hpaw Pyin) Htaunt(197611) Tha Yet Chaung (Kha Naung Gyi) (Nga Tauk Tu Chay) (Pan Hpaw Pyin) (Mi Nyo Htaunt) Nga Tauk Tu Gyi(197727) Kha Mway(197744) Inn Din Kyone (Nga Tauk Tu Gyi) Bat Kar(197728) (Bar Ta Lay) Pyin(197615) (West)(198082) Kan Pyin(197725) Mi Nyo Htaunt Pyar Pin (Nga Tauk Nga Tauk Tu (Thit Ka Toe) (Inn Din) Thar Si(197613) Ywar Thit(197612) Yin(197622) (Kha Naung Gyi) Tun Ya Wai Ywar Kyein Chay(197731) Tu Gyi) (Mi Nyo Htaunt) (Mi Nyo Htaunt) (Pyar Pin Yin) Thit(197746) Thit Ka Thar(197747) (Nga Tauk Tu Chay) Taung Hla Maw(197732) (Tun Ya Wai) Toe(197614) (Kyein Thar) Pyar (Nga Tauk Tu Chay) (Thit Ka Toe) Chaung (Middle)(197740) Tun Ya Kar May Kan Pyin(197616) (Rakhine)(197748) (Pyar Chaung Gyi) Wai(197745) Tha Win Yan Aung (Thit Ka Toe) (Tun Ya Wai) (Kyein Thar) Chaung(198085) Pyin(197617) Baw Di (Tha Win Chaung) Pyin Kaung Ywar Kar May (Kha Mi Chaung Yae Kone(197631) (Yan Aung Pyin) Haung(197741) Mway)(197749) Thauk(197630) (Kyauk Sar Taing) (Pyar Chaung Gyi) (Kyein Thar) Lone Tin(197618) (Kyauk Sar Taing) Kon Tan Zay(197632) (Yan Aung Pyin) Ah Wa Soe (Kyauk Sar Kyauk Sar Taing(197629) Dar(197742) Pyin Kaung Ywar May(197750) Kon Tan (Ku Nyaung Pin Hla (a) Khway Taing) (Kyauk Sar Taing) (Pyar Chaung Gyi) Thit(197737) (Soe May) Tauk Chaung(197623) Lar)(197620) Pauk Taw (Pauk Taw) Pauk Taw Gyi(197752) (Kon Tan) (Nyaung Pin Hla) Chay(197734) Aung Zay (Lay Kan (Pauk Kon (Pauk Taw) Wet Noke Nat Chaung(197625) Ya(197738) Ah Lel Taw Gyi)) Tan (Rakhine)(197619) Naw Thee(197751) (Nat Chaung) (Pauk Taw) (Kon Tan) Wai(197621) Chaung(197626) Pauk Taw Chay Ywar (Soe May) (Nat Chaung) Say Oe Thit(197735) Lay Kan(197753) (Kon Tan) Myin Kya(197754) (Pauk Taw) (Lay Kan (Pauk Hpu(197627) (Say Oe Kya) Taw Gyi)) (Myin Hpu) Myin Hpu Ywar Kaung Ri Chaung Kyauk Thit(197628) Ywar Haung(197636) Son(197736) Auk Na Gar (Myin Hpu) Koe Tan Kauk Koe Tan Kauk (Kaung Ri Chaung) (Pauk Taw) Min Mauk(197755) Ywar Ma(197652) (Rakhine)(197654) Kan(197760) Aung Seik(197633) (Na Gar Mauk) Kyun Chaung(197637) Ku Taung(197761) (Koe Tan Kauk) (Koe Tan Kauk) (Min Kan) (Aung Ah Htet Na Gar (Kaung Ri Chaung) (Ku Taung) Ku Taung Ywar Ah Lel Na Gar Seik) Mauk(197757) Koe Tan Chay(197762) Mauk(197756) Kaung Ri Chaung (Na Gar Mauk) Kauk(197649) (Ku Taung) (Na Gar Mauk) Ywar Thit(197635) Thet(197634) (Koe Tan Kauk) (Aung Seik) (Aung Seik) Tin Koke(197758) Paung Nay Pu (Tin Koke) Zar(197639) Khan(197641) Chein Khar Li Bar Sar Taung Thar (Paung Zar) (Paung Zar) (Ku Lar)(197651) Ra(197653) Yar(197764) Ah Nauk (Koe Tan Kauk) Than Laung Kyet Yoe Kone (Koe Tan Kauk) Pyin(197763) (Ah Nauk Pyin) Chaung(197638) Zin(197759) Tan(197640) Chein Khar Li (Ah Nauk Pyin) (Than Chaung) (Tin Koke) (Paung Zar) (Rakhine)(197650) Shwe Laung Tin(197765) Tha Yet (Koe Tan Kauk) Tha Yet (Shwe Laung Tin Chaung(197642) Pyin(197643) (Paik Seik)) (Tha Yet Chaung) Thar Zay (Tha Yet Chaung) Myin Gan Htaunt(197770) Chaung(197766) (Thar Zay Htaunt) Myin Gan Chaung (Myin Gan Chaung) Kone Tan(197767) Done Laung Chay Yar Seik Gyi Nar(197768) (Myin Gan Chaung) Paik(197655) Chaung(197644) Taw(197771) (Myin Gan Chaung) (Done Paik) (Laung Chaung) Kan (Thar Zay Htaunt) Pyin(197777) Ka Paing (Kan Pyin) Chaung(197646) Aung Ma(197645) U Gar(197769) (Laung Chaung) (Laung Chaung) (U Gar)

Ponnagyun
20°30'N

20°30'N

Rathedaung

20°25'N

Yae Hpyu Kan(197648) (Ka Paing)

Pyin Chaung Ku Lar(197647) (Ka Paing)

Kat Chaung(197778) (Kat Chaung) Kyet Yoe Seik(197775) (Kyet Yoe Seik) Nyaung Pin Gyi (Ku Lar)(197780) (Nyaung Pin Gyi)

Hpyu Daing Kyat(197773) Chaung(197772) (Hpyu Chaung) (Hpyu Chaung)

20°20'N

Sin Paik(197657) (Aung Ba La)

Ku Lar Chaung(197660) (Ku Lar Chaung)

Tan Aye(197658) (Aung Ba La) Ah Ngu Maw (Kone Tan)(197661) (Ah Ngu Maw Kone Tan) Ma Gyi Chaung(197664) (Ah Ngu Ah Ngu Maw) Maw (Rakhine)(197662) (Ah Ngu Maw) Ah Ngu Maw (Ku Lar)(197663) (Ah Ngu Maw)

Sar Pyin Chay(197782) (Sar Pyin Chay)

Sar Pyin Gyi(197786) (Sar Pyin Gyi)

Pauktaw
20°15'N

Kilometers
20°15'N

0

4.5

9

18

Sittwe
92°20'E 92°25'E 92°30'E 92°35'E 92°40'E 92°45'E 92°50'E 92°55'E 93°0'E 93°5'E

92°5'E

92°10'E

92°15'E

Village Town State/Division Boundary Twnship Boundary Road River

Elevation (Meter)
0 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 750
War Yar Lit (196214) (Bu May) Village Nmae Village PCode Village Tract Name
info.mimu@undp.org

Myanmar Information Management Unit (MIMU) is an Inter-Agency Standing Committee (IASC) common resource providing information management services, including GIS mapping and analysis, to the humanitarian and development actors both inside and outside of Myanmar.

Map ID: MIMU97v01 Projection/Datum: Geographic/WGS84 Creation Date: 16 October 2009. A-1 Data Sources: Boundaries-WFP(2008) modified by MIMU (2009); Placed names-Ministry of Home Affairs (GAD) Translated by MIMU

Disclaimer: The names shown and the boundaries used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

20°20'N

Thar Si(197659) Aung Ba La(197656) (Aung Ba La) (Aung Ba La)

Yae Paik Son(197774)

(Yae Paik Son) Hpa Yar Hla(197776) Auk Zee (Kyet Yoe Seik) Ah Lel Zee Kyun Kaing(197789) Kaing(197788) Gyi(197783) Nyaung Pin Gyi Leik Taunt Teit (Let Pan Pin Yin) (Zee Kaing) (Rakhine)(197779) (Kyun Gyi) Su(197785) (Nyaung Pin Gyi) (Nyaung Pin Lel) Let Pan Pin Pan Zin Yin(197787) Maw(197781) (Let Pan Pin Yin) (Nyaung Pin Gyi)

Ponnagyun

20°25'N

20°35'N

20°40'N

20°45'N

20°55'N

21°0'N

21°5'N

21°10'N

21°20'N

21°25'N

Sagaing