You are on page 1of 28

Biologie

II. Competenţe-cheie/transversale
Sistemul de competenţe-cheie/transversale stabilit pentru sistemul de învăţămînt din Republica Moldova a fost definit pe baza competenţelor-cheie determinate de Comisia Europeană şi a profilului absolventului, după cum urmează: 1. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi. 2. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat. 3. Competenţe de comunicare într-o limbă străină. 4. Competenţe acţional-strategice. 5. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare. 6. Competenţe interpersonale, civice, morale. 7. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie. 8. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC). 9. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori). 10. Competenţe antreprenoriale.

III. Competenţe-cheie/ transversale şi competenţe transdisciplinare pentru treapta gimnazială de învăţămînt
Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi • Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atît individual cît şi în grup. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat • Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba maternă/limba de stat atît oral cît şi în scris. Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă/de stat a terminologiei specifice disciplinelor de învăţămînt studiate la treapta gimnazială. Competenţe de comunicare într-o limbă străină • Competenţe de a comunica într-o limbă străină în situaţii cunoscute, modelate. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie • Competenţe de a dobîndi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică, Ştiinţe ale Naturii şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din viaţa cotidiană. Competenţe acţional-strategice • Competenţe de a identifica probleme acţional-strategice şi a propune soluţii de rezolvare. Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate. Competenţe de a elabora strategii de activitate în grup. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) • Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală (telefonul, teleghidul, calculatorul electronic etc. ). Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază (e-guvernare, e-business, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură), în comunicare şi dobîndirea informaţiilor, inclusiv reţeaua Internet. Competenţe interpersonale, civice, morale • Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de conflict. Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului. Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valorilor moral-spirituale. 1

Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare • Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi a-şi valorifica potenţialul pentru dezvoltarea personală şi autorealizare. Competenţe de a alege modul sănătos de viaţă. Competenţe de a se adapta la condiţii noi. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori) • Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene. Competenţe de a aprecia divesitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant la valorile culturale ale altor etnii. Competenţe antreprenoriale • Competenţa de a se orienta în domeniile profesionale din economie şi viaţa socială în vederea selectării viitoarei profesii. Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte de cercetare şi dezvoltare simple în domeniul antreprenorial.

IV. Competenţe specifice ale disciplinei Biologie
1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese şi fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea organismelor. 2. Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator. 3. Competenţa de a aplica tehnici interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la organisme, procese şi fenomene biologice şi a corelaţiei dintre ele. 4. Competenţa de a proiecta acţiuni de ocrotire a biodiversităţii şi a ecosistemelor. 5. Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur.

2

Fizica
III. Competenţele-cheie / transversale:
11. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; 22. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat; 33. Competenţe de comunicare într-o limbă străină; 44. Competenţe acţional-strategice; 55. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; 66. Competenţe interpersonale, civice, morale; 77. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 88. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC); 99. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori); 10. Competenţe antreprenoriale.

IV. Competenţe transdisciplinare pentru treapta gimnazială de învăţămînt
Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi • Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individual cît şi în grup. Competenţe de comunicare în limba maternă / limba de stat • Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba maternă / de stat pe cale orală cît şi în scris. • Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă / de stat a terminologiei specifice disciplinelor de învăţământ studiate la treapta gimnazială. Competenţe de comunicare într-o limbă străină • Competenţe de a comunica într-o limbă străină în situaţii cunoscute, modelate. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie • Competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică, Ştiinţe şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian. Competenţe acţional-strategice • Competenţe de a identifica probleme acţional-strategice şi a propune soluţii de rezolvare. • Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate. • Competenţe de a elabora strategii de activitate în grup. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) • Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală (telefonul, teleghidul, calculatorul electronic etc.). • Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază (e-guvernare, e-business, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură), în comunicare şi dobândirea informaţiilor, inclusiv reţeaua Internet. Competenţe interpersonale, civice, morale • Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de conflict. • Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului. • Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valorilor moral-spirituale.

3

Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare • Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi a-şi valorifica potenţialul pentru dezvoltarea personală şi autorealizare. • Competenţe de a alege modul sănătos de viaţă. • Competenţe de a se adapta la condiţii noi. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori) • Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene. • Competenţe de a aprecia diversitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant la valorile culturale ale altor etnii. Competenţe antreprenoriale • Competenţa de a se orienta în domeniile profesionale din economie şi viaţa socială în vederea selectării viitoarei profesii. • Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte de cercetare şi dezvoltare simple în domeniul antreprenorial.

V. Competenţele specifice disciplinei „Fizica”
11. Competenţa de achiziţii intelectuale 22. Competenţa de investigaţie ştiinţifică 33. Competenţa de comunicare ştiinţifică 44. Competenţa de achiziţii pragmatice 55. Competenţa de protecţie a mediului ambiant.

4

Chimie
1II. Competenţe-cheie/ transversale
11. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; 22. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat; 33. Competenţe de comunicare într-o limbă străină; 44. Competenţe acţional-strategice; 55. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; 66. Competenţe interpersonale, civice, morale; 77. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 88. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC); 99. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori); 1010. Competenţe antreprenoriale.

1III. Competenţe transdisciplinare pentru treapta gimnazială de învăţămînt
Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi • • Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atît individual cît şi în grup. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat • • Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba maternă/de stat atît pe cale orală cît şi în scris. • • Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă/de stat a terminologiei specifice disciplinelor de învăţămînt studiate la treapta gimnazială. Competenţe de comunicare într-o limbă străină • • Competenţe de a comunica într-o limbă străină în situaţii cunoscute, modelate. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie • • Competenţe de a dobîndi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică, Ştiinţe ale naturii şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian. Competenţe acţional-strategice • • Competenţe de a identifica probleme acţional-strategice şi a propune soluţii de rezolvare. • • Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate. • • Competenţe de a elabora strategii de activitate în grup. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) • • Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală (telefonul, teleghidul, calculatorul electronic etc.). • • Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază (e-guvernare, ebusiness, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură) în comunicare şi dobîndirea informaţiilor, inclusiv reţeaua Internet. Competenţe interpersonale, civice, morale • • Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de conflict. • • Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei, practicile democratice şi drepturile omului. • • Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valorilor moral-spirituale.

5

Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare • • Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi a-şi valorifica potenţialul pentru dezvoltarea personală şi autorealizare. • • Competenţe de a alege modul sănătos de viaţă. • • Competenţe de a se adapta la condiţii noi. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori) • • Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene. • • Competenţe de a aprecia diversitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant faţă de valorile culturale ale altor etnii. Competenţe antreprenoriale • • Competenţa de a se orienta în domeniile profesionale din economie şi viaţa socială în vederea selectării viitoarei profesii. • • Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte de cercetare şi dezvoltare simple în domeniul antreprenorial.

IV. Competenţe specifice ale disciplinei Chimie
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . Competenţa de a dobîndi cunoştinţe fundamentale, abilităţi şi valori din domeniul chimiei. Competenţa de a comunica în limbaj specific chimiei. Competenţa de a rezolva probleme / situaţii-problemă. Competenţa de a investiga experimental substanţele şi procesele chimice. Competenţa de a utiliza inofensiv substanţele chimice.

6

Matematica
II. Competenţele-cheie/ transversale
Sistemul de competenţe-cheie/transversale stabilit pentru învăţămîntul din Republica Moldova a fost definit pe baza competenţelor-cheie stabilite de Comisia Europeană şi a profilului absolventului: I. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; II. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat; III. Competenţe de comunicare într-o limbă străină; IV. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; V. Competenţe acţional-strategice; VI. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC); VII. Competenţe interpersonale, civice, morale; VIII. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; IX. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori); X. Competenţe antreprenoriale.

1 2III. Competenţe-cheie/ transversale şi competenţele transdisciplinare pentru treapta gimnazială de învăţămînt
Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi • Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atît individual cît şi în grup. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat • Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba maternă/de stat atît pe cale orală cît şi în scris. • Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă/de stat a terminologiei specifice disciplinelor de învăţămînt studiate la treapta gimnazială. Competenţe de comunicare într-o limbă străină • Competenţe de a comunica într-o limbă străină în situaţii cunoscute, modelate. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie • Competenţe de a dobîndi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică, Ştiinţe ale naturii şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian. Competenţe acţional-strategice • Competenţe de a identifica probleme acţional-strategice şi a propune soluţii de rezolvare. • Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate. • Competenţe de a elabora strategii de activitate în grup. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) • Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală (telefonul, teleghidul, calculatorul electronic etc.). • Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază (e-guvernare, ebusiness, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură), în comunicare şi dobîndirea informaţiilor, inclusiv prin reţeaua Internet. Competenţe interpersonale, civice, morale • Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de conflict. • Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei, practicile democratice şi drepturile omului. • Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valorilor moral-spirituale. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare 7

Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi a-şi valorifica potenţialul pentru dezvoltarea personală şi autorealizare. • Competenţe de a alege modul sănătos de viaţă. • Competenţe de a se adapta la condiţii noi. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori) • Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene. • Competenţe de a aprecia diversitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant faţă de valorile culturale ale altor etnii. Competenţe antreprenoriale • Competenţa de a se orienta în domeniile profesionale din economie şi viaţa socială în vederea selectării viitoarei profesii. • Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte de cercetare şi dezvoltare simple în domeniul antreprenorial. 1

2IV. Competenţele specifice ale disciplinei Matematica
11. Identificarea şi aplicarea conceptelor, terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice matematicii în contexte diverse. 22. Utilizarea achiziţiilor matematice dobîndite pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii reale şi/sau modelate. 33. Modelarea unor contexte matematice variate prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii. 44. Elaborarea unor planuri de acţiuni privind rezolvarea problemei, situaţiei-problemă reale şi/sau modelate. 55. Selectarea şi sistematizarea, din mulţimea de informaţii culese sau indicate, a datelor necesare pentru rezolvarea problemei reale şi/sau modelate. 66. Evaluarea/autoevaluarea critică a activităţilor realizate în context matematic şi/sau practic. 77. Iniţierea şi realizarea unor investigaţii/explorări utilizînd achiziţiile matematice dobîndite, modelele matematice studiate şi tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale adecvate, inclusiv în domeniul antreprenorial. 88. Rezolvarea prin consens/colaborare a problemelor, situaţiilor-problemă create în cadrul diverselor activităţi.

8

Informatica_cl_05-06
II. Competenţe-cheie / transversale
11. Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi. 22. Competenţe de comunicare în limba maternă / limba de stat. 33. Competenţe de comunicare într-o limbă străină. 44. Competenţe acţional-strategice. 55. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare. 66. Competenţe interpersonale, civice, morale. 77. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie. 88. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor. 19. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori). 210. Competenţe antreprenoriale.

III. Competenţele transdisciplinare pe trepte de învăţământ – învăţământul gimnazial
Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi • Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individual cît şi în grup. Competenţe de comunicare în limba maternă / limba de stat • Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba maternă / de stat pe cale orală cît şi în scris. • Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă / de stat a terminologiei specifice disciplinelor de învăţământ studiate la treapta gimnazială. Competenţe de comunicare într-o limbă străină • Competenţe de a comunica într-o limbă străină în situaţii cunoscute, modelate. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie • Competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică, Ştiinţe şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian. Competenţe acţional-strategice • Competenţe de a identifica probleme acţional-strategice şi a propune soluţii de rezolvare. • Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate. • Competenţe de a elabora strategii de activitate în grup. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) • Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală (telefonul, teleghidul, calculatorul electronic etc.). • Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază (e-guvernare, ebusiness, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură), în comunicare şi dobândirea informaţiilor, inclusiv reţeaua Internet. Competenţe interpersonale, civice, morale • Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de conflict. • Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului. • Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valorilor moral-spirituale.

9

Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare • Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi a-şi valorifica potenţialul pentru dezvoltarea personală şi autorealizare. • Competenţe de a alege modul sănătos de viaţă. • Competenţe de a se adapta la condiţii noi. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori) • Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene. • Competenţe de a aprecia diversitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant la valorile culturale ale altor etnii. Competenţe antreprenoriale • Competenţa de a se orienta în domeniile profesionale din economie şi viaţa socială în vederea selectării viitoarei profesii. • Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte de cercetare şi dezvoltare simple în domeniul antreprenorial.

IV. Competenţe specifice la INFORMATICĂ
11. Formarea unei viziuni ştiinţifice asupra componentei informatice în societatea contemporană. 22. Cunoaşterea proceselor, principiilor şi metodelor de codificare şi decodificare a informaţiei în scopul realizării comunicării interumane şi uman – sistem informatic. 13. Identificarea structurii generale a sistemelor electronice, a principiilor de funcţionare a sistemelor de transmitere, stocare şi de prelucrare a informaţiei. 24. Respectarea regulilor de securitate, ergonomice şi etice în activităţile bazate pe utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.

10

Informatica_cl_07-09
II. Competenţe-cheie / transversale
11. Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi. 22. Competenţe de comunicare în limba maternă / limba de stat. 33. Competenţe de comunicare într-o limbă străină. 44. Competenţe acţional-strategice. 55. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare. 66. Competenţe interpersonale, civice, morale. 77. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie. 88. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor. 99. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori). 1010. Competenţe antreprenoriale.

III. Competenţe transdisciplinare pe trepte de învăţământ – învăţământul gimnazial
Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi • Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atât individual cît şi în grup. Competenţe de comunicare în limba maternă / limba de stat • Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba maternă / de stat pe cale orală cît şi în scris. • Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă / de stat a terminologiei specifice disciplinelor de învăţământ studiate la treapta gimnazială. Competenţe de comunicare într-o limbă străină • Competenţe de a comunica într-o limbă străină în situaţii cunoscute, modelate. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie • Competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică, Ştiinţe şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian. Competenţe acţional-strategice • Competenţe de a identifica probleme acţional-strategice şi a propune soluţii de rezolvare. • Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate. • Competenţe de a elabora strategii de activitate în grup. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) • Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală (telefonul, teleghidul, calculatorul electronic etc.). • Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază (e-guvernare, ebusiness, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură), în comunicare şi dobândirea informaţiilor, inclusiv reţeaua Internet. Competenţe interpersonale, civice, morale • Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de conflict. • Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului. • Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valorilor moral-spirituale.

11

Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare • Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi a-şi valorifica potenţialul pentru dezvoltarea personală şi autorealizare. • Competenţe de a alege modul sănătos de viaţă. • Competenţe de a se adapta la condiţii noi. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori) • Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene. • Competenţe de a aprecia diversitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant la valorile culturale ale altor etnii. Competenţe antreprenoriale • Competenţa de a se orienta în domeniile profesionale din economie şi viaţa socială în vederea selectării viitoarei profesii. • Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte de cercetare şi dezvoltare simple în domeniul antreprenorial.

IV. Competenţe specifice la INFORMATICĂ
1 21. Formarea unei viziuni ştiinţifice asupra componentei informatice în societatea contemporană. 32. Cunoaşterea proceselor, principiilor şi metodelor de codificare şi decodificare a informaţiei în scopul realizării comunicării interumane şi uman – sistem informatic. 13. Identificarea structurii generale a sistemelor electronice, a principiilor de funcţionare a sistemelor de transmitere, stocare şi de prelucrare a informaţiei. 24. Elaborarea modelelor informatice ale obiectelor, sistemelor şi proceselor frecvent întâlnite în activitatea cotidiană. 35. Aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză, de sinteză şi de programare pentru soluţionarea problemelor legate de prelucrarea digitală a informaţiei. 46. Translarea algoritmilor frecvent utilizaţi într-un limbaj de programare de nivel înalt. 57. Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor software specializate. 68. Generarea şi elaborarea automată a documentelor Web. 79. Efectuarea experimentelor virtuale, rezolvarea problemelor de activitate cotidiană şi elaborarea de modele ale fenomenelor studiate, folosind aplicaţii, laboratoare şi medii digitale educaţionale; interpretarea rezultatelor obţinute. 810. Respectarea regulilor de securitate, ergonomice şi etice în activităţile bazate pe utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor.

12

Istorie
II. Competenţe-cheie/ transversale
1Competenţe de învăţare/a învăţa să înveţi; 2Competenţe de învăţare în limba maternă/limba de stat; 3Competenţe de comunicare într-o limbă străină; 4Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 5Competenţe acţional-strategice; 6Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale; 7Competenţe interpersonale, civice, morale; 8Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; 9Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori); 10Competenţe antreprenoriale.

III. Competenţe-cheie/transversale şi transdisciplinare (treapta gimnazială)
1. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi • Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atît individual, cît şi în grup. 2. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba română • Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba română /limba maternă atît oral, cît şi în scris. • Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă/limba română a terminologiei specifice disciplinelor de învăţămînt studiate la treapta gimnazială. 3. Competenţe de comunicare într-o limbă străină • Competenţe de a comunica într-o limbă străină în situaţii cunoscute, modelate. 4. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie • Competenţe de a dobîndi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică, Ştiinţe ale naturii şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian. 5. Competenţe acţional-strategice • Competenţe de a identifica probleme acţional-strategice şi a propune soluţii de rezolvare. • Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate. • Competenţe de a elabora strategii de activitate în grup. 6. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) • Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală (telefonul, teleghidul, calculatorul electronic etc.). • Competenţe de a proiecta documente şi a utiliza serviciile electronice de bază (e-guvernare, ebusiness, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură) în comunicare şi dobîndirea informaţiilor, inclusiv prin reţeaua Internet). 7. Competenţe interpersonale, civice, morale • Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de conflict. • Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei, ale practicilor democratice şi ale drepturilor omului. • Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valorilor moral-spirituale.

13

8. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare • Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi a-şi valorifica potenţialul pentru dezvoltarea personală şi autorealizare. • Competenţe de a alege modul sănătos de viaţă. • Competenţe de a se adapta la condiţii noi. 9. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori) • Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene. • Competenţe de a aprecia diversitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant faţă de valorile culturale ale altor etnii. 10. Competenţe antreprenoriale • Competenţa de a se orienta în domeniile profesionale din economie şi viaţa socială în vederea selectării viitoarei profesii. • Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte de cercetare şi dezvoltare simple în domeniul antreprenorial.

1IV. Competenţele specifice ale disciplinei
       Înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului istoric. Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice. Determinarea relaţiilor de cauzalitate şi schimbare în istorie. Aprecierea critică şi obiectivă a situaţiilor, faptelor şi proceselor istorice. Manifestarea atitudinii faţă de impactul evenimentelor istorice asupra societăţii. Formarea comportamentelor democratice şi valorilor general-umane.

Competenţele specifice sînt definite la nivelul disciplinei de studiu, avînd un grad mai avansat de generalitate şi de complexitate. Ele includ valori şi atitudini care accentuează dimensiunea afectivă şi de atitudine şi morală a învăţării din perspectiva contribuţiei specifice Istoriei, la atingerea finalităţilor educaţiei.

Educatie civica
III. Competenţe-cheie/transversale transdisciplinare pe trepte de învăţământ
11. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi • Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări, atât individual cât şi în grup. 22. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba română • Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba română /limba maternă atât oral cât şi în scris. • Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă/limba română a terminologiei specifice disciplinelor de învăţământ studiate la treapta gimnazială. 33. Competenţe de comunicare într-o limbă străină • Competenţe de a comunica într-o limbă străină în situaţii cunoscute, modelate. 44. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie • Competenţe de a dobândi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul matematică, ştiinţe ale naturii şi tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian.

14

55. Competenţe acţional-strategice • Competenţe de a identifica probleme acţional-strategice şi a propune soluţii de rezolvare. • Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate. • Competenţe de a elabora strategii de activitate în grup. 66. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) • Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală (telefonul, teleghidul, calculatorul electronic etc.). • Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază (e-guvernare, ebusiness, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură), în comunicare şi dobândirea informaţiilor, inclusiv reţeaua Internet. 77. Competenţe interpersonale, civice, morale • Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de conflict. • Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului. • Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valorilor moral-spirituale. 88. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare • Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi a-şi valorifica potenţialul pentru dezvoltarea personală şi autorealizare. • Competenţe de a alege modul sănătos de viaţă. • Competenţe de a se adapta la condiţii noi. 99. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori) • Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene. • Competenţe de a aprecia diversitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant la valorile culturale ale altor etnii. 1010. Competenţe antreprenoriale • Competenţa de a se orienta în domeniile profesionale din economie şi viaţa socială în vederea selectării viitoarei profesii. • Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte de cercetare şi dezvoltare simple în domeniul antreprenorial.

IV. Competenţe specifice ale disciplinei Educaţie civică
11. Investigarea/aprecierea faptelor şi evenimentelor sociale din comunitatea locală, naţională, europeană; 22. Ilustrarea prin fapte a apartenenţei la familie, comunitate, statul Republica Moldova, Europa; 33. Aplicarea strategiilor de prevenire şi ameliorare a problemelor de sănătate; 44. Cooperarea în realizarea unor proiecte la nivel de instituţie/comunitate; 55. Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare personală şi integrare socio-profesională reuşită.

15

Geografie
1II. Competenţe-cheie/ transversale 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; Competenţe de învăţare în limba maternă/limba de stat; Competenţe de comunicare într-o limbă străină; Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; Competenţe acţional-strategice; Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale; Competenţe interpersonale, civice, morale; Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori); Competenţe antreprenoriale.

1III. Competenţele transdisciplinare pe treapta de învăţămînt gimnazial
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atît individual cît şi în grup; Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba maternă/de stat atît pe cale orală cît şi scris; Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă/de stat a terminologiei specifice disciplinelor de învăţămînt studiate la treapta gimnazială; Competenţe de a comunica într-o limbă străină în situaţii cunoscute, modelate; Competenţe de a dobîndi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică, Ştiinţe şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian; Competenţe de a identifica probleme acţional – strategice şi a propune soluţii de rezolvare; Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate; Competenţe de a elabora strategii de activitate în grup; Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală (telefonul, teleghidul, calculatorul electronic, etc.); Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază (e-guvernare, e-business, e-educaţionale, e-sănătate, e-cultură), în comunicare şi dobîndirea informaţiilor, inclusiv reţeaua Internet; Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de conflict; Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului; Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valorilor moral-spirituale; Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi a-şi valorifica potenţialul pentru dezvoltarea personală şi autorealizare; Competenţe de a alege modul sănătos de viaţă; Competenţe de a se adapta la condiţii noi; Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene; Competenţe de a aprecia diversitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant la valorile culturale ale altor etnii; Competenţa de a se orienta în domeniile profesionale din economie şi viaţa socială în vederea selectării viitoarei profesii; Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte simple de cercetare şi dezvoltare în domeniul antreprenorial.

16

2IV. Competenţele specifice ale disciplinei Geografie: 11. Utilizarea termenilor specifici în prezentarea şi explicarea informaţiei geografice; 22. Formarea abilităţilor de comunicare corectă, constructivă în limba maternă; 33. Utilizarea corectă a termenilor geografici, a numelor proprii geografice în limbi străine; 44. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivel local, regional şi global; 55. Identificarea relaţiilor dintre componente, fenomene şi procese naturale. Formarea comportamentului în raport cu natura pe baza cunoaşterii relaţiei cauză – efect; 66. Aplicarea unor elemente din matematică, ştiinţe, tehnologie în studierea mediilor locale, regionale şi globale, în rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian; 77. Raportarea conţinuturilor geografice la un suport cartografic şi grafic. Citirea şi interpretarea hărţii geografice; 88. Aprecierea aspectelor sociale, civice şi culturale ale spaţiului geografic la nivel local, regional şi mondial; 99. Obţinerea unor tehnici şi deprinderi de învăţare pentru pregătirea sistematică, pentru autoformare; 1010. Accesarea informaţiilor cu caracter geografic prin intermediul serviciilor electronice de bază 11

Limba si literatura romana_national
II. COMPETENŢE-CHEIE
Competenţele-cheie, stabilite pentru sistemul de învăţămînt din Republica Moldova, au fost definite pe baza competenţelor-cheie formulate de Comisia Europeană şi conform profilului absolventului, adaptate specificului educaţional al disciplinei şi recomandate spre valorificare în corespundere cu scopul general al studiului limbii şi literaturii române în gimnaziu, după cum urmează: 11. Competenţe de comunicare în limba de instruire. 22. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi. 33. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare. 44. Competenţe interpersonale, civice, morale. 55. Competenţe culturale şi interculturale. 66. Competenţe acţional-strategice. 77. Competenţe de comunicare într-o limbă străină. 88. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale. 99. Competenţe antreprenoriale. 1010. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie.

III. COMPETENŢE-CHEIE ŞI COMPETENŢE TRANSDISCIPLINARE PENTRU TREAPTA GIMNAZIALĂ DE ÎNVĂŢĂMÎNT
Competenţe de comunicare în limba română • Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba română (oral şi în scris). • Competenţa de utilizare adecvată în limba română a terminologiei specifice disciplinelor de învăţămînt, studiate la treapta gimnazială. • Competenţa de a percepe şi asimila noi unităţi de vocabular. • Competenţa de lectură şi comentare a unor texte literare şi nonliterare, recomandate de curriculum la disciplină. • Competenţa de a recepta anumite valenţe ale frumosul artistic din operele literare studiate, de explica mesajul acestora şi de a lansa opinii cu un conţinut atitudinal.

17

Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi • Competenţă de a dobîndi, produce şi asimila noi cunoştinţe şi deprinderi, de a le utliza în diverse situaţii de comunicare prin normele limbii române literare. • Competenţa de planificare, organizare şi monitorizare a învăţării limbii române (individual, în perechi, în grup), de organizare a lecturii ca proces de cunoaştere a anumitor valori ale literaturii şi culturii române. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare • Competenţa de a se adapta la condiţii şi situaţii noi de comunicare. • Competenţa de gîndire diferenţiată asupra activităţii sale de vorbitor/ interlocutor/ receptor, în scopul autodezvoltării. Competenţe interpersonale, civice, morale • Competenţa de a colabora în grup/ echipă, a înţelege/ percepe şi respecta opiniile colegilor săi în diverse situaţii de comunicare. • Competenţa de a lua atitudine şi a promova anumite valori ale limbii şi literaturii române prin comunicare. • Competenţa de a accepta şi a respecta, în procesul comunicării, a analizei situaţiilor reflectate în textele literare şi a cazurilor cotidiene, anumite valori ce vizează unele drepturi şi responsabilităţi ale copiilor. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori) • Competenţa de receptare a literaturii/ culturii naţionale şi a culturilor europene. • Competenţa de receptare şi angajare, în comunicarea orală şi scrisă, a anumitor valori interculturale. Competenţe acţional-strategice • Competenţa de a comunica adecvat în limba română, în legătură cu rezolvarea unor probleme, intervenite în procesul propriei formări. • Competenţa de a-şi proiecta activitatea, de a-şi concretiza rezultatul final, în concordanţă cu obiectivul de formare a vorbitorului nativ de limba română, promotor al anumitor valori culturale româneşti. Competenţe de comunicare într-o limbă străină • Competenţa de a traduce din/în limba străină, în raport cu limba română, conform oportunităţilor de învăţare la etapa gimnazială. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) • Competenţa de utilizare, la nivel elementar, a anumitor servicii electronice, inclusiv reţeaua Internet, pentru documentare în domeniul limbii şi literaturii române, pentru rezolvarea unor sarcini on-line, în conformitate cu unităţile de conţinut la disciplină, inclusiv realizarea unor asocieri ale literaturii cu alte arte. Competenţe antreprenoriale • Competenţa de utilizare adecvată a unor strategii de comunicare în cadrul realizării unor proiecte cu elemente de antreprenoriat. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie • Competenţa de a-şi organiza activitatea personală, utilizînd tehnologii adecvate, în permanentă schimbare, cu aplicare la studiul limbii şi literaturii române în gimnaziu.

18

IV. COMPETENŢELE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Competenţa şcolară este un ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini dobîndite de elevi prin învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate vîrstei elevului şi nivelului cognitiv al acestuia, în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală. Studiul integrat al limbii şi literaturii române în gimnaziu urmăreşte cu precădere formarea şi dezvoltarea competenţelor de comunicare/lingvistice, conjugate organic şi cu formarea competenţelor lectorale şi valorice, fără a ignora însă şi competenţele cognitive, metodologice (inerente oricărui studiu riguros, sistemic, organizat) şi competenţele sociale, de neconceput în afara celor de comunicare. Centrate pe variate aspecte ale practicii funcţionale şi raţionale a limbii, competenţele de comunicare sînt o premisă pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor lectorale. În conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, Chişinău, 1993, competenţa de comunicare lingvistică este cea care îi permite unei persoane să acţioneze, utilizînd cu precădere mijloacele lingvistice. Pentru etapa gimnazială, la disciplina limba şi literatura română, aceste competenţe se edifică pe practica funcţională şi raţională a limbii materne, care serveşte şi ca limbă de instruire, şi se dezvoltă prin realizarea variatelor acte de comunicare orală şi scrisă, preconizate de demersul educaţional. Competenţele lectorale rezidă în capacitatea de a citi adecvat orice text, a-l înţelege şi a-l interpreta prin actualizarea informaţiilor exterioare acelui text (de viaţă cotidiană, istorie, geografie, ştiinţe) şi – nu în ultimul rînd – prin uzul unui instrumentar de teorie literară. Acest set de competenţe porneşte de la elementara capacitate de a citi coerent orice e scris în limba română şi implică o gamă largă de operaţii intelectuale, asigurate (la etapa şcolarizării) de activităţi didactice, prin care textul este înţeles nu doar la suprafaţa informaţiei pe care o conţine, ci şi ca o ţesătură de semne, idei şi imagini. După cum se poate observa, formarea şi dezvoltarea competenţelor respective reflectă o ordine a operaţiilor intelectuale, promovată de taxonomia lui Bloom, ceea ce, în abordarea textului artistic, vizează organizarea unui demers analitic, de domeniul interogării multiprocesuale. Competenţele valorice sînt competenţe din domeniul viziunii asupra lumii, legate de reperele valorice ale elevului, cu capacitatea acestuia de a percepe şi a înţelege lumea înconjurătoare, de a se orienta, de a-şi conştientiza rolul şi destinaţia, de a şti să-şi aleagă obiectivele şi finalităţile în acţiuni şi fapte, de a lua decizii. Pornind de la textul artistic ca pretext pentru discuţie, pentru asimilarea unor modele comportamentale, demersul educaţional la limba şi literatura română în gimnaziu punctează anumite repere valorice, proiectează comportamente şi atitudini. Alături de competenţele valorice, se plasează şi competenţele de cultură generală, prin studiul unui spectru larg de texte literare şi nonliterare, prin relevarea conexiunilor cu aspectul ontologic, gnoseologic şi hermeneutic al lor. Competenţa generală se alcătuieşte din: 11. Cunoştinţe; 22. Aptitudini şi deprinderi; 33. Competenţe existenţiale; 44. Capacitatea de învăţare; 55. Competenţe de comunicare.

19

Raportate la competenţa de comunicare/lingvistică şi la competenţele lectorale, aceste componente se manifestă în felul următor: 11. Cunoştinţele, ca parte fundamentală a competenţei, includ: 0 1.1. Cultura generală (cunoaşterea lumii): Prin studiul limbii şi literaturii, acestea se centrează pe imaginea despre lume şi limba maternă, cunoaşterea faptică a ţării în care se vorbeşte limba: date geografice, demografice, economice, politice. Cunoştinţele generale vizează lectura, interpretarea, analiza unui spectru larg de texte, lucrări literare consacrate, care comportă valori etice şi artistice, care cultivă valori. Aceste cunoştinţe de cultură generală se dezvoltă în corelaţie cu o abordare transdisciplinară a limbii române, iar interpretarea în profunzime a unor texte literare studiate are pondere maximă. 0 1.2. Cunoştinţe socioculturale: Prin limbă, prin studiul textelor, elevul îşi creează o viziune despre viaţa cotidiană (hrană, muncă, hobby); condiţiile de viaţă (niveluri de trai); relaţiile interpersonale (familie, societate); valorile, credinţele şi comportamentele; uzanţele (vestimentaţie, vizite); comportamentele rituale (datini, religie) ale purtătorilor limbii şi o face atît prin studiul unor subiecte de lingvistică (circulaţia cuvintelor în timp şi spaţiu; constituirea locuţiunilor şi a expresiilor frazeologice; specificul semasiologic şi onomasiologic al cuvintelor din diferite cîmpuri lexicale; sistemul de nume proprii etc.), cît şi prin studiul textelor. Remarcăm aici ponderea textelor folclorice, a celor cu subiect istoric, dar şi a celor inspirate de actualitate, din întreg arealul românesc. 0 1.3. Conştientizarea interculturală: Prin studiul limbii, conştientizarea interculturală se orientează spre diversitatea regională/teritorială a limbii române, reflectată şi în unele texte artistice. Privite pe aria curriculară limbă şi comunicare, cunoştinţele respective, practicile şi, mai ales, dificultăţile de traducere îi ghidează pe elevi spre înţelegerea diversităţii, spre comentarea unor analogii şi diferenţe. 12. Aptitudinile şi deprinderile se materializează în: 0 2.1. Aptitudini practice (sociale: conform uzanţelor; ale vieţii cotidiene, care includ deprinderea de a se îngriji; tehnice şi profesionale, care se soldează cu capacitatea de a-şi cîştiga pîinea; aptitudini proprii ocupaţiilor în timpul liber, activităţi de divertisment). Deşi aceste aptitudini practice par detaşate de competenţa lingvistică propriu-zisă, importanţa lor se vede mai ales în aspectele sociale, tehnice şi profesionale, care necesită anumite deprinderi de scriere, tastare, procesare a informaţiei de serviciu, respectarea unor reguli şi norme de comunicare. Aici îşi dau mîna educaţia formală (inclusiv studiul textelor literare) cu cea informală şi nonformală. 1 2.2. Aptitudini şi deprinderi interculturale (care se constituie din capacitatea de a stabili legături dintre cultura proprie şi alte culturi, sensibilizarea faţă de noţiunea de cultură, capacitatea de a juca rolul de intermediar în situaţii de neînţelegeri şi conflicte culturale, capacitatea de a depăşi stereotipurile). Este greu de subapreciat importanţa acestor aptitudini şi deprinderi în aria curriculară Limbă şi comunicare, dar şi în cazul lecturii sau al studiului unor texte traduse din alte limbi. 13. Competenţele existenţiale Acestea se constituie din: atitudini (situarea în raport cu diferenţele culturale; astfel se cultivă alteritatea pozitivă faţă de ceea ce intră, în rezultatul contactelor culturale, în viaţa noastră şi în limba noastră), motivaţii (dorinţa şi nevoia de a comunica; interesul pentru alte limbi şi pentru comunicarea cu vorbitorii lor), valori (etica şi morala; exprimarea adecvată a propriei identităţi, prin conştientizarea apartenenţei la comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română), credinţe, stiluri cognitive, trăsături ale personalităţii.

20

14. Capacitatea de învăţare Examinată transdisciplinar, capacitatea de învăţare vs. oricare dintre competenţe este premisa dezvoltării. Procesarea şi înţelegerea informaţiei relevante pentru domeniu, asimilarea unor informaţii noi prin instrucţiuni, surse de documentare etc., în ultimă analiză, se construieşte pe cunoaşterea limbii. De asemenea, studiul textelor literare este privit ca premisă pentru cultivarea cititorului, receptiv la apariţiile literare, capabil să asimileze valori, să exprime atitudini argumentate faţă de variate lucrări artistice. 15. Competenţele de comunicare 0 5.1. Competenţe lingvistice propriu-zise: competenţa lexicală, competenţa gramaticală, competenţa semantică, competenţa fonologică, competenţa ortografică, competenţa ortoepică. 1 5.2. Competenţă sociolingvistică se edifică pe faptul asimilării indicatorilor pe care îi comportă limba: 2ai relaţiilor sociale (salut, adresare, exclamaţii, luări de cuvînt); 3ai etichetei verbale (reguli de politeţe; pronume şi substantive ocurente); 4ai discursului repetat (zicători, proverbe, frazeologisme, clişee, citate recognoscibile în această cultură); 5ai registrului de comunicare (oficial, neutru, neoficial, familiar, intim); 6ai diferenţelor dialectale (teritoriale, sociale). Studiul instituţionalizat al limbii şi literaturii române se axează pe mostre relevante, care completează vocabularul activ şi pasiv al elevului şi creează, în ultimă analiză, un sistem funcţional de referinţă: unităţi de vocabular din toate straturile şi sferele limbii naţionale, nume de autori, texte, citate uzuale şi recognoscibile. 0 5.3. Competenţa pragmatică: cunoaşterea de către elev a principiilor conform cărora mesajele sînt organizate, structurate, adaptate. Ea se manifestă în competenţa discursivă (ordonarea frazelor în secvenţe cu scopul de a produce ansambluri; structurarea discursului) şi în competenţa funcţională: procedura propriu-zisă. În planul de studiere a textelor, elevul analizează mesaje de gata, deducînd ideile şi asimilînd modele relevante.

21

Limba si literatura romana_sc_alolingva
II. Competenţele–transversale
11. Competenţe de învăţare/a învăţa să înveţi; 22. Competenţe de comunicare în limba maternă; 33. Competenţe de comunicare în limba de stat; 44. Competenţe de comunicare într-o limbă străină; 55. Competenţe acţional-strategice; 66. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare; 77. Competenţe interpersonale, civice, morale; 88. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 99. Competenţe digitale şi în domeniul tehnologiilor informaţionale; 1010. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori); 1111. Competenţe antreprenoriale.

III. Competenţele transdisciplinare
Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi • Competenţa de planificare şi organizare a propriei învăţări atît individual cît şi în grup. Competenţe de comunicare în limba maternă • Competenţa de realizare a unor contacte comunicative (oral şi în scris). • Competenţa de utilizare adecvată a terminologiei specifice disciplinelor de învăţămînt studiate. Competenţe de comunicare în limba oficială a statului • Competenţa unui vorbitor cult, conştient, capabil să înţeleagă şi să producă, adecvat şi corect, mesaje orale şi scrise. • Competenţe de selectare, prelucrare şi prezentare a unor informaţii din diverse surse. Competenţe de comunicare într-o limbă străină • Competenţe de a comunica într-o limbă străină în situaţii cunoscute, modelate. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie • Competenţe de a dobîndi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică, Ştiinţe ale naturii şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii cotidiene. Competenţe acţional-strategice • Competenţe de a identifica probleme acţional-strategice şi a propune soluţii de rezolvare. • Competenţe de a-şi planifica activitatea, de a prognoza rezultatele aşteptate. • Competenţe de a elabora strategii de activitate în grup. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) • Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală (telefonul, teleghidul, calculatorul electronic etc.). • Competenţe de a crea documente şi a utiliza serviciile electronice de bază (e-guvernare, e-busness, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură), în comunicare şi dobîndirea informaţiilor, inclusiv reţeaua Internet. Competenţe interpersonale, civice, morale • Competenţe de a lucra în echipă, de a preveni şi rezolva situaţiile de conflict. • Competenţe de a accepta şi a respecta valorile fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului. • Competenţe de a se comporta în situaţii cotidiene în baza normelor şi valorilor moral-spirituale. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare 22

Competenţe de a se autoaprecia adecvat şi a-şi valorifica potenţialul pentru dezvoltarea personală şi autorealizare. • Competenţe de a alege modul sănătos de viaţă. • Competenţe de a se adapta la condiţii noi. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori) • Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene. • Competenţe de a aprecia divesitatea culturală a lumii şi de a fi tolerant la valorile culturale ale altor etnii. Competenţe antreprenoriale • Competenţa de a se orienta în domeniile profesionale din economie şi viaţa socială în vederea selectării viitoarei profesii. • Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte de cercetare şi dezvoltare simple în domeniul antreprenorial.

IV. Competenţele specifice ale disciplinei
Familiarizarea cu sistemul şi subsistemele limbii ca elemente de construcţie a comunicării orale şi scrise. 1Receptarea şi reproducerea diferitor tipuri de informaţii, texte. 2Realizarea actelor comunicative în diferite situaţii de comunicare, aplicînd normele de utilizare a limbii române literare. 3Practicarea comunicării în diverse circumstanţe de raport (personal, familial, grup social etc.). 4Producerea actelor de comunicare proprii, cu şi fără repere, prin descrierea, prezentarea şi aprecierea faptelor, proceselor din societate şi natură. 1Operarea şi transformarea/modificarea structurilor lingvistice adecvat situaţiei de comunicare. 2Perceperea mesajului de pe poziţia comunicării interculturale prin sesizarea similitudinilor şi diferenţelor dintre literatura română şi literatura grupurilor etnice conlocuitoare. 3Lectura corectă, fluentă, conştientă a textelor literare şi nonliterare despre cultura şi civilizaţia arealului lingvistic românesc. 4Realizarea lecturilor pentru plăcere, pentru cunoaşterea tezaurului literar şi cultural, pentru selectarea informaţiilor pe diferite teme. 5Analiza/interpretarea textelor literare/nonliterare din perspectiva propriei viziuni, evidenţiind mijloacele artistice ale operelor literare. 6Însuşirea normelor etice, a tradiţiilor, culturii, istoriei şi literaturii vorbitorilor limbii-ţintă.

23

Limba straina
1II. Competenţe-cheie/transversale
Competenţele-cheie sînt modele care reies din structura personalităţii şi din cea a experienţei sociale în sens larg, vizînd sintetic multiple abilităţi: a şti, a şti să faci, a şti să înveţi, a şti să fii, pe care elevii ar trebui să le interiorizeze nu numai pe durata parcursului şcolar, ci pe tot parcursul vieţii. Sistemul de competenţe-cheie/transversale elaborat pentru sistemul educaţional al Republicii Moldova a fost definit pe baza celor opt competenţe-cheie stabilite de Comisia europeană din noiembrie 2004 şi conform profilului absolventului. Prin completare, putem enumera zece tipuri de competenţe-cheie: 1. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat 2. Competenţe de comunicare într-o limbă străină 3. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi 4. Competenţe interpersonale, civice, morale 5. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie 6. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale 7. Competenţe culturale şi interculturale 8. Competenţe antreprenoriale 9. Competenţe acţional-strategice 10. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare După cum reiese, comunicarea în limba străină rămîne a fi o competenţă fundamentală, mai ales în condiţiile eliminării frontierelor, a deschiderii spre colaborare şi comunicare interpersonală şi intercomunitară, a mobilităţii şcolare, universitare şi profesionale. Prin comunicarea într-o limbă străină se are în vedere abilitatea elevului de a actualiza competenţe specifice de comunicare asemănătoare celor prevăzute comunicării în limba maternă: comprehensiunea mesajelor orale şi scrise, producerea mesajelor orale/scrise şi interacţiunea într-un registru adaptat la contextul comunicării, aşa ca să se asigure atît transmiterea mesajului, cît şi obţinerea efectului scontat. Exprimarea conformă situaţiei sau înţelegerea adecvată a unui enunţ receptat ţine de normele socioculturale ale arealului lingvistic respectiv şi de abilitatea individului de a media sau negocia neconflictual sau parafraza, altfel spus, de competenţele socioculturale şi civice ale acestuia.

III. Competenţe-cheie/transversale şi transdisciplinare pentru treapta gimnazială de învăţământ
Prin acest tip de competenţe, ce reies din competenţele-cheie sau transversale, se depăşeşte spaţiul unei discipline concrete şi se formează următoarele competenţe: Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi • Competenţa de autoformare şi autoorganizare individuală şi în grup. Competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat • Competenţa de realizare a unor contacte comunicative constructive în limba maternă/de stat (oral şi în scris). • Competenţa de utilizare adecvată în limba maternă/de stat a terminologiei specifice disciplinelor de învăţămînt studiate la treapta gimnazială. Competenţe de comunicare într-o limbă străină • Competenţe de actualizare a deprinderilor integratoare într-o limbă străină • Competenţe de selectare a strategiei comunicative prin adaptare la situaţii concrete de comunicare în limba străină. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie • Competenţe de a dobîndi şi a aplica cunoştinţe de bază din domeniul Matematică, Ştiinţe ale naturii şi Tehnologii în rezolvarea unor probleme şi situaţii din cotidian. •

24

Competenţe acţional-strategice • Competenţe de identificare a problemelor acţional-strategice şi de propunere a soluţiilor de rezolvare. • Competenţe de planificare a activităţii, de prognozare a rezultatelor aşteptate. • Competenţe de elaborare a strategiilor de activitate în grup. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) • Competenţe de utilizare în situaţii reale a instrumentelor cu acţiune digitală (telefonul, teleghidul, calculatorul electronic etc.). • Competenţe de elaborare a documentelor şi utilizare a serviciilor electronice de bază (eguvernare, e-business, e-educaţie, e-sănătate, e-cultură), în comunicare şi în dobîndirea informaţiilor, inclusiv reţeaua Internet. Competenţe interpersonale, civice, morale • Competenţe de lucru în echipă, de prevenire şi rezolvare a situaţiilor de conflict. • Competenţe de acceptare şi respectare a valorilor fundamentale ale democraţiei, a practicilor democratice şi a drepturilor omului. • Competenţe de comportare în situaţii cotidiene în baza normelor şi valorilor moral-spirituale. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare • Competenţe de autoapreciere adecvată şi valorificare a potenţialului pentru dezvoltarea personală şi autorealizare. • Competenţe de alegere a modului sănătos de viaţă. • Competenţe de adaptare la condiţiile noi. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi de a crea valori) • Competenţe de receptare a culturii naţionale şi a culturilor europene. • Competenţe de apreciere a diversităţii culturale a lumii şi de acceptare a toleranţei faţă de valorile culturale ale altor etnii. Competenţe antreprenoriale • Competenţa de orientare în domeniile profesionale din economie şi viaţa socială în vederea selectării viitoarei profesii. • Competenţe de utilizare a regulilor de elaborare a unor proiecte de cercetare şi dezvoltare simple în domeniul antreprenorial.

IV. Competenţe specifice disciplinei
La treapta gimnazială, competenţele specifice disciplinei Limba străină I se formează în baza varietăţii şi multitudinii domeniilor de exploatare a limbii străine, ierarhiei sistemico-funcţionale a limbii străine în strictă dezvoltare şi fuziune cu deprinderile integratoare ale studierii şi folosirii acesteia ca instrument de comunicare verbală, socioculturală, atitudinală şi autonomă. La etapa dată, competenţele specifice asigură o continuitate ascendentă în raport cu cele evocate în curriculumul de limbi străine la ciclul primar. Deosebirea rezidă atît în complexitatea abordării materialului de program, a diferenţierii disciplinare şi interlingvistice, cît şi în faptul că ciclul gimnazial reprezintă cea mai lungă perioadă de şcolarizare (5 ani), însoţită de esenţiale schim-bări psihomotrice în dezvoltarea fizică şi intelectuală a elevului. Competenţele specifice predării-învăţării-evaluării limbilor străine sînt definite în deplină conformitate cu politica promovată de stat în sfera învăţămîntului şi au menirea de a servi ca puncte de reper pentru formularea şi formarea subcompetenţelor, respectiv a fostelor obiective de referinţă, identificarea conţinuturilor pe discipline, evaluarea şi autoevaluarea acestora în cadrul lecţiilor, trimestrelor şi anilor şcolari, subordonînd şi ghidînd astfel întreaga activitate a cadrelor didactice şi a elevilor pe parcursul treptei gimnaziale de şcolaritate. Varietatea şi complexitatea competenţelor specifice disciplinei este în deplină conformitate cu specificul treptei gimnaziale, cu varietatea şi multitudinea domeniilor curriculare de exploatare a limbii străine identificate de CECRL: public, privat, educaţional şi de concepţia americană a CLSM: 25

comunicare, cultură, conexiune, comparaţie, cu sensibilizare uşoară în comunitate. În raport cu ciclul precedent, la treapta gimnazială putem vorbi de următoarele domenii şi competenţe specifice. DOMENIUL COMUNICARE În cadrul domeniului comunicării la limba străină I sînt formate: 1competenţele lingvistice care presupun cunoaşterea sistemului lingvistic al unei limbi străine la toate nivelurile indispensabile comunicării: fonetic, gramatical (morfologia/sintaxa), lexical, stilistic. Este notoriu faptul că rolul metalimbajului (regulile de formare, definiţii, termeni lingvistici) este mai puţin important, urmînd să fie asimilate de către elev mai ales categoriile lingvistice de ordin principial (părţile de vorbire, sistemul temporal, conjugări, mod, diateză, sinonime, antonime, omonime/omofone, paronime). Elevul va trebui să dea dovadă de abilităţi de a discerna ansamblul şi elementele constitutive ale sistemului fonetic al limbii străine date, de a demonstra prin reacţii adecvate cunoaşterea sistemuluii gramatical al limbii străine studiate, de a demonstra prin reacţii adecvate cunoaşterea sistemului lexical al limbii străine studiate, de a face faţă situaţiei de problemă conţinute în textele fonetice, lexicale şi gramaticale, de a poseda metalimbajul noţional - genul, numărul, cazul, declinarea, conjugarea etc. care vor facilita combinarea logică a fenomenelor lingvistice cu situaţia comunicativă concretă. În plan general, competenţele lingvistice se dizolvă în competenţa lexicală, gramaticală, semantică, fonetică, ortoiepică, ortografică a elevului. 2competenţele comunicative prin care elevul va demonstra deprinderi de folosire în practică a competenţelor lingvistice, abilităţi de înţelegere a mesajului scris şi oral (înţelegerea, citirea fluentă, expresivă, la viteză, selectivă) şi cea de (re)producere a mesajelor orale şi scrise în baza materialului de program atît în situaţii şcolare cît şi extraşcolare. 3competenţele pragmatice prin care elevul va dovedi capacitatea de a alege strategia comunicativă adaptată la actul de comunicare concret (de exemplu, exprimarea prin mijloace nonverbale - gesturi, mimică, atunci cînd elevul-vorbitor simte vreo lacună lexicală sau folosirea de sinonime, antonime etc. în situaţii similare) şi care se dizolvă în competenţa discursivă, funcţională, de interacţiune, de mediere. Elevul va dovedi deprinderi de actualizare în situaț comunicative concrete (şcolare şi extraşcolare) a ii competenţelor lingvistice şi a mijloacelor non-verbale şi verbale pentru completarea lacunelor lexicale, scrierea scrisorilor, trimiterea mesajelor electronice cu scopul de a comunica, contacta, felicita, invita, de a manifesta iniţiativă de comunicare (în situaţie simulantă ori reală) pentru folosirea dezinvoltă a limbii străine chiar şi la nivelul intermediar de posedare (depăşirea barierei de disconfort cauzată de cunoaşterea insuficientă a limbii străine), de a găsi ieşire din situaţiile de comunicare dificile, survenite în urma lacunelor gramaticale (substituirea unei forme gramaticale pe care n-o cunoaşte ori a uitat-o prin alta mai simplă dar acceptabilă pentru actul de comunicare în cauză), de a percepe constituirea, emiterea diverselor acte de vorbire, necesare angajării plenare a persoanei în comunicarea uzuală şi culturală în procesul de cunoaştere şi autoreflexie. Acest tip de competenţe este primordial pentru disciplina dată şi va fi supus pe tot parcursul educaţional evaluării multiple şi diverse. DOMENIUL CULTURĂ În cadrul domeniului culturii la Limba străină I sînt formate : 1competenţe socio/pluriculturale ce presupun achiziţionarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi atitudinilor indispensabile orientării în spaţiul sociocultural al ţării alofone (tradiţii, obiceiuri, sărbători, personalităţi istorice, culturale etc.). Acest grup de competenţe îl coraportează pe elev la realitatea înconjurătoare, îl plasează într-o lume multidimensională unde există diferite rase, naţionalităţi, popoare, care comunică între ele sporind patrimoniul universal al cunoaşterii. La sfîrşitul ciclului gimnazial elevul poate dovedi abilităţi de cunoaştere a principalelor jaloane de ordin geografic, istoric, social şi cultural ale ţării alofone, de sensibilizare a importanţei limbilor şi literaturilor străine ca mijloc de comunicare naţională şi internaț ională, de îmbogăţire a patrimoniului general uman universal, de conştientizare a indispensabilităţii integrării diferitelor culturi de pe glob în contextul mondializării socio-economice şi politicii plurilingvismului multinaţional. Acest tip de competenţe este complementar şi va fi supus, în raport cu alte tipuri de competenţe, atît evaluării, cît şi autoevaluării pe parcursul treptei gimnaziale de formare.

26

DOMENIUL COMPARAŢIE În cadrul domeniului comparaţie la Limba străină I sunt formate : 1competenţe metodologice (a învăţa să înveţi) ce decurg din însuşi procesul de predare-învăţareevaluare a limbilor străine, dat fiind faptul că elevul este plasat într-un mediu didactic specific în care procesul didactic este axat pe elev şi competenţele acestuia, se desfăşoară pentru elev, se corealizează cu participarea elevului, fiind tutelat de profesor. Aceste competenţe presupun o conştientizare profundă şi o sensibilizare la maximum de către elev a importanţei cunoaşterii mijloacelor şi metodelor didactice de predare-învăţare-evaluare a limbilor străine şi achiziţionarea aptitudinilor de folosire autonomă a materialului didactic: caietul, manualul, înregistrările audio/video, CD, DVD, televizorul, computerul, dicţionarul, caietul de exerciţii etc. Elevul trebuie să cunoască metodele de lucru cu materialul didactic pus la dispoziţie, iar în unele cazuri să ştie să determine de unul singur mijloacele didactice de care are nevoie pentru a îndeplini însărcinările profesorului în scopuri de autoformare şi autoevaluare. În rezultatul achiziţionării competenţelor metodologice, elevul va dovedi la finele ciclului gimnazial abilităţi de conştientizare a finalităţilor obiective ale învăţării limbii străine şi importanţa acestora pentru dezvoltarea sa ca viitor membru activ al societăţii, de îndeplinire cu exactitate a oricărei sarcini didactice urmînd cu atenţie condiţiile propuse şi limita de toleranţă admisibilă (cantitatea de greşeli admise, tipul lor) pentru evaluarea acestor însărcinări, de a mînui tehnicile puse la dispoziţie pentru a realiza procesul de învăţare a limbii străine, de a lucra activ cu manualul, dicţionarul, caietul de exerciţii şi alte instrumente didactice, de a îndeplini cu stricteţe toate temele de acasă, de a persevera în căutarea informaţiei suplimentare pe care n-a căpătat-o la lec-ţie, recurgînd la alte surse de documentare: biblioteci, librării, internet, enciclopedii etc. Acest tip de competenţe este complementar şi va fi supus mai ales autoevaluării pe parcursul treptei gimnaziale de formare. DOMENIUL CONEXIUNE În cadrul domeniului conexiunii la Limba străină I sunt formate: 1competenţe interdisciplinare care reprezintă un sistem de cunoştinţe, aptitudini, atitudini şi valori acumulate pe durata învăţării, mai ales începînd cu ciclul gimnazial cînd se realizează deschiderea spre alte limbi şi discipline limitrofe. Actualizarea acestui tip de competenţe se produce în cadrul unor arii curriculare apropiate, cum ar fi limbile şi comunicarea, şi permite elevului de a observa, identifica şi evalua asemănări şi diferenţe între sistemele şi categoriile gramaticale, ortoiepice, lexicale, semantice, ortografice ale limbilor studiate, termenii folosiţi în limbile studiate, atuurile şi lacunele interferenţelor lingvistice, socioculturale şi civice. La finele ciclului gimnazial elevul posedă: 1competenţe interlingvistice în baza limbilor învăţate 2competenţe terminologice în domeniul limbilor învăţate 3competenţe interculturale în baza limbilor învăţate Competenţele date sunt complementare şi vor fi supuse pe durata ciclului gimnazial atît procesului de evaluare, cît şi celui de autoevaluare. DOMENIUL COMUNITATE În cadrul domeniului comunitate la Limba străină I elevul va fi sensibilizat în formarea ccompetenț elor civice (atitudinale şi axiologice), destinate aprofundării şi autoevaluării la liceu. Studierea limbii străine în această dimensiune va contribui la cultivarea sentimentelor de toleranţă, alteritate, condescendenţă, îngăduinţă, responsabilitate pentru opiniile şi raţionamentele sale, incitînd elevul să aspire în continuare la o perfecţionare continuă a cunoştinţelor şi aptitudinilor achiziţionate în domeniul dat. Elevul încearcă să deprindă şi să coraporteze valorile spirituale naț ionale la valorile spirituale internaţionale, să discerne din totalitatea noţiunilor şi conceptelor civilizatoare valorile ce ţin de societatea de origine, adică a limbii materne, şi de cea de primire, adică a limbii străine studiate. Toate competenţele specifice de natură fundamentală şi complementară sunt prevăzute a fi formate în mod complex conform standardelor educaţionale şi specificului demersului curricular. În mod schematic, corelaţia dintre domeniile Cadrului European valabile pentru gimnaziu şi cele ale CLSM în asociere cu tipurile de competenţe adecvate fiecărui domeniu ar fi următoarea:

27

Domeniile Cadrului European Educaţional

Domeniile Curriculumului de Limbi Străine din Massachussets Comunicare/Cultură/Comparaţie/Conexiune/Comunitate

Tipuri de competenţe asociate lingvistice, comunicative, discursive, socioculturale, interdisciplinare, metodologice, civice

Public

Cultură/Conexiune/Comunitate

socio/pluriculturale interdisciplinare civice socio/pluriculturale metodologice civice

Personal

Cultură /Comparaţie/Comunitate

Cu referinţă doar la domeniile CLSM, care permit o corespondenţă mai vizibilă între domenii şi competenţe, putem remarca următoarea configuraţie : Domenii curriculare ale CLSM Comunicarea Cultura Conexiunea Comparaţia Comunitatea Tipuri de competenţe adecvate lingvistice, comunicative, pragmatice socio/ pluriculturale interdisciplinare (interlingvistice, interculturale) metodologice (a învăţa să înveţi) civice (atitudinale, axiologice)

28