Ce este CECCAR respectiv CAFR?

CECCAR Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul, este persoana juridica de utilitate publica si autonoma, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, precum si societatile comerciale de expertiza contabila si societatile comerciale de contabilitate, in conditiile prevazute de lege. Corpul, prin delegatia primita din partea autoritatii publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai, precum si calitatea serviciilor prestate de acestia. CAFR Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, este organizaţia profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte auditorii financiari care au dobândit această calitate .Camera este constituită ca persoană juridică autonomă, de drept privat, cu denumire, sediu, patrimoniu şi siglă proprie. Camera este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România, asigurând exercitarea independent a profesiei de auditor financiar, potrivit legii. Misiunea CECCAR respectiv CAFR CECCAR Principala misiune a CECCAR o reprezinta servirea interesului public prin: continua intarire si dezvoltare a profesiei contabile din Romania, furnizarea de valoare pentru toti contabilii romani, elaborarea si promovarea unor standarde de inalta calitate, continuarea convergentei la standarde internationale, sustinerea problemelor de interes public in care competenta profesiei este cea mai relevanta, aportul semnificativ la dezvoltarea unei economii nationale puternice. CAFR Misiunea Camerei Auditorilor Financiari din România ("CAFR") este de a construi pe o bază solidă, identitatea şi recunoaşterea publică a profesiei de auditor financiar din România, având ca obiectiv principal dezvoltarea susţinută a profesiei şi întărirea acesteia cu Standardele de Audit şi Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar, prin asimilarea integrală a Standardelor Internaţionale şi a Codului de etică al IFAC, care să permită auditorilor financiari, membri ai CAFR să ofere servicii de audit financiar de o înaltă calitate, în interesul publicului, în general şi al comunităţii de afaceri, în special. Obiectivele CECCAR respectiv CAFR CECCAR Obiectivele fundamentale ale CECCAR sunt: calitatea serviciilor, educatia si dezvoltarea profesionala continua, etica si comportamentul deontologic al profesionistilor contabili. CAFR Pentru îndeplinirea misiunii sale, Camera Auditorilor Financiari din România a stabilit următoarele obiective: -Să dezvolte permanent profesia de auditor financiar din România, asumându-şi responsabilitatea de a proteja interesul public, căutând să se asigure că auditorii financiari, membri ai CAFR, respectă cele mai înalte standarde profesionale şi de conduită etică dezvoltate pe plan european şi internaţional; -Să reprezinte profesia de auditor financiar la nivel naţional şi internaţional şi să promoveze interesele profesionale ale auditorilor financiari, membri ai CAFR faţă de instituţiile statului şi faţă de organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din domeniu; -Să se preocupe ca serviciile de auditare a situaţiilor financiare să crească calitativ, prin dezvoltarea în permanenţă a sistemului de monitorizare şi competenţă profesională, asigurându-se ca stagiarii şi membrii CAFR să participe activ la programele de pregătire şi educaţie profesională organizate anual de Cameră;

a3) Standardele de audit. a contabililor autorizaţi şi a societăţilor comerciale de profil. Programele de examen. -Să păstreze permanent condiţiile adecvate pentru ca auditorii financiari. la randul lor. precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. pentru a răspunde lor într-o manieră eficientă şi în timp real. coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România. prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului. reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi se avizează de Ministerul Economiei şi Finanţelor. f) sprijină formarea şi dezvoltarea profesională prin programe de formare şi dezvoltare profesională adecvate. efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. membri ai CAFR. h) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate. în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. b) organizează evidenţa experţilor contabili.-Să se preocupe de dezvoltarea CAFR. organizează. de protejarea bunăstarii şi interesului acesteia. -Să facă conştient rolul Camerei Auditorilor Financiari din România şi să promoveze cooperarea cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu alte instituţii ale statului. a2) Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar. care au ca obiectiv dezvoltarea profesiei contabile din ţară. ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil. e) asigură pentru experţii contabili buna desfăşurare a activităţii de evaluare pe baza Standardelor Internaţionale de Evaluare. Atributiile CECCAR respectiv CAFR CECCAR Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi are următoarele atribuţii: a) organizează examenul de admitere. j) alte atribuţii stabilite prin lege sau regulament. a4) Programa analitică pentru examenul de aptitudini profesionale. . organisme specializate. i) editează publicaţii de specialitate. Camera are următoarele atribuţii: a) elaborează următoarele documente: a1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei în vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. -Să educe publicul asupra rolului şi misiunii auditorului financiar. -Să comunice în permanenţă cu auditorii financiari. c) asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi. a5) Normele privind procedurile de control al calităţii auditului financiar. urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu. asigurându-se astfel că primesc sprijin care să le permită să satisfacă. a6) Regulile privind pregătirea continuă a auditorilor financiari. -Să promoveze activ şi permanent cele mai bune practici ale profesiei pentru îmbunătăţirea serviciilor de auditare a situaţiilor financiare şi să identifice tendinţele de pe piaţa de audit financiar românească şi internaţională care ar putea avea impact asupra practicii profesiei şi să sfătuiască din timp. pentru identificarea necesităţilor acestora. în beneficiul profesiei de auditor financiar din România. membri ai CAFR să îşi exercite independent profesia de auditor financiar. d) elaborează şi publică normele privind activitatea profesională şi conduita etică a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi. g) apără prestigiul şi independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice. auditorii financiari pentru ca ei să adopte conduita optimă. CAFR Camera în numele statului. organizaţii profesionale din domeniu. de promovarea renumelui ei. cerinţele clienţilor pentru care lucrează. membru al CAFR şi să promoveze implicarea sa în toate ramurile profesiei.

dintre membrii acestuia. Consiliul superior al Corpului (Consiliul superior) si Biroul permanent al Consiliului superior (Biroul permanent). primvicepreşedintele şi cei 3 vicepreşedinţi ai Consiliului Camerei. precum si din reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a CorpuluI. Orice membru al Consiliului Camerei poate fi revocat prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi la Conferinţa ordinară sau extraordinară. ales de Conferinta nationala. si 8 supleanti. care adresează o cerere în acest sens. ai comisiilor de disciplina. d) controlează calitatea activităţii de audit financiar . Organizarea CECCAR respectiv CAFR CECCAR Organele centrale de conducere ale Corpului sunt: Conferinta nationala a expertilor contabili si contabililor autorizati (Conferinta nationala). precum şi a normelor de audit financiar. este ordinară şi extraordinară.a7) Normele privind procedurile minimale de audit financiar. h) asigură reprezentarea internaţională a profesiei de auditor financiar din România. Biroul permanent al Consiliului Camerei are în componenţa sa preşedintele. Conferinţa ordinară a Camerei se întruneşte o dată pe an. Biroul permanent al Consiliului Camerei se întruneşte o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar şi ia decizii valabile cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor săi. la convocarea Consiliului Camerei. Conferinta nationala este constituita din membrii Consiliului superior. formată din toţi membrii cu drept de vot ai acesteia. in mod esential. Conferinţa Camerei este organul superior de conducere al Camerei. f) elaborează normele interne privind activitatea Camerei . Conferinta nationala este organul superior de conducere si de control al Corpului. c) organizează şi urmăreşte programul de pregătire continuă a auditorilor financiari . b) atribuie calitatea de auditor financiar şi emite autorizaţii pentru exercitarea independentă a acestei profesii. Presedintele Consiliului superior este si presedintele Biroului permanent. i) emite reguli şi proceduri în limitele şi competenţele stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Camerei şi Biroul permanent al Consiliului Camerei. CAFR Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa Camerei. membrii consiliilor filialelor Corpului. prin care să se asigure respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. procedura putând fi declanşată prin cerere scrisă. Conferinţa Camerei. are ca atributie reprezentarea profesiunii in fata autoritatilor publice prin presedintele sau si coordonarea actiunilor consiliilor filialelor judetene. în cel mult 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar precedent. asumată de un număr de cel puţin 25% din numărul reprezentanţilor cu drept de vot prezenţi la Conferinţa respectivă. Revocarea se face prin vot secret. Biroul permanent al Consiliului superior este compus din presedinte. Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri. aleşi în cadrul Conferinţei pentru o perioadă de 3 ani. Mandatul Consiliului Camerei poate fi reînnoit o singură dată. Consiliul Camerei este format din 11 membri. Alegerea Biroului permanent al Consiliului Camerei se face de către Consiliul Camerei. alesi de Consiliul superior. specificând în aceasta problemele propuse pentru a fi dezbătute. în prima şedinţă ce urmează alegerii acestuia. e) promovează actualizarea legislaţiei prin instituţiile abilitate. în concordanţă cu reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale. Conferinţa extraordinară a Camerei poate fi convocată la cererea a cel puţin două treimi din numărul membrilor Consiliului Camerei ori a unei cincimi din numărul membrilor cu drept de vot ai Camerei. inclusiv presedintele. reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor de pe langa Consiliul superior si consiliile filialelor. aferente statutului sau de persoana juridica de utilitate publica. conform procedurilor aprobate de Cameră. Consiliul superior exercita drepturile Corpului. g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare independentă a profesiei de auditor financiar în condiţiile prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei. si din vicepresedinti. . denumită în continuare Conferinţa.

prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunoştinţe teoretice. A. Examenul de admitere se organizeaza în centrele de examen stabilite de Corp. persoanele care au titlul de academician. doctorii în economie şi doctorii docenţi. În cazuri exceptionale. cu specialitatea finanţe sau contabilitate. candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii A. Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitate de exerciţiu deplină. Pentru atribuirea calităţii de auditor financiar. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. profesorii şi conferenţiarii universitari. b) are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei. c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerinţele Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar. o datã pe an. au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor. B. de regulã. La cerere. A c) majoritatea membrilor consiliului de administraţie al unei societăţi de audit trebuie să fie persoane fizice sau societăţi de audit care satisfac condiţiile prevăzute la lit. c) nu a suferit nicio condamnare. CAFR Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de aptitudini profesionale. Examenele pentru atribuirea calităţii de auditor financiar se organizează de Cameră. A. Persoanele juridice: a) persoanele care efectuează auditul financiar al situaţiilor financiare în numele societăţilor de audit trebui să satisfacă condiţiile prevăzute la lit. b) are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei. potrivit legislaţiei în vigoare. Cercetării şi Tineretului. a) şi c) şi susţinerea unui interviu privind normele de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. Persoanele fizice : Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic şi au o vechime în activitatea financiarcontabilă de minim 4 ani sau au calitatea de expert contabil. . precum şi capacitatea de a le aplica. interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale. d) să fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar. respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice. cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. b) majoritatea drepturilor de vot trebuie deţinută direct sau indirect de persoane fizice ori de societăţi de audit care satisfac condiţiile prevăzute la lit. stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la lit. potrivit legislaţiei în vigoare. potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Se poate prezenta la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitate de exerciţiu deplină. b) au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu. conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei. c) nu a suferit nicio condamnare care. Corpul poate organiza examenul de admitere si de doua ori pe an. c) să promoveze examenul de aptitudini profesionale.Cum se dobandeste calitatea de membru CECCAR respectiv CAFR? CECCAR Examenul de admitere la stagiu în vederea obtinerii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat se organizeaza de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România. care. a) şi b). Cercetării şi Tineretului.

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit financiar şi consultanţă fiscală. Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări: a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare. grupate în funcţie de criteriul teritorial. Persoanele juridice care au dobândit calitatea de auditor financiar într-un stat străin sau care fac parte dintr-un grup de societăţi în care majoritatea acţionarilor sau/şi a angajaţilor deţine calitatea de auditor financiar în statul respectiv. în exercitarea independentă a profesiei pot desfăşura: a) activitatea de audit financiar . b) acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii. b) să fi fost pentru cel puţin 3 ani auditor independent sau angajatul. Tabloul Corpului se publică anual în Monitorul Oficial al României. e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil. b) activitatea de audit intern . h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate. respectiv de contabil autorizat. . poate să atribuie calitatea şi să acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar şi persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii : A. înscrise în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi dovedită cu legitimaţia de membru. vizată anual. d) să facă dovada că posedă cunoştinţele necesare pentru desfăşurarea activităţii de audit financiar în România B. separat de contabilii autorizaţi. atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat. experţi contabili. de organizare administrativă şi informatică. persoane fizice. d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege. g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale. Ce activitati pot desfasura membri CECCAR respectiv CAFR? CECCAR Activităţile pot fi desfăşurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil. Experţii contabili pot să-şi exercite profesia individual ori se pot constitui în societăţi comerciale potrivit legii. c) activităţi de consultanţă financiar-contabilă şi fiscală .Camera. potrivit dispoziţiilor legale. c) efectuează analize economico-financiare şi evaluări patrimoniale. cu respectarea reglementărilor specifice acestor activităţi. Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări: a) ţine contabilitatea operaţiunilor economico-financiare prevăzute în contract. la cerere. În tablou sunt înscrişi toţi membrii. Contabilii autorizaţi pot să-şi exercite profesia individual ori în societăţi comerciale. f) îndeplineşte. b) pregăteşte lucrările în vederea elaborării situaţiilor financiare. asociatul. atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale. c) să satisfacă cerinţele Codului de etică profesională al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC). CAFR Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice care au dobândit această calitate şi sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România. Persoanele fizice trebuie : a) să posede o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia. precum şi persoanele juridice de profil. acţionarul unei societăţi ori grup de societăţi care are în obiectul de activitate auditul financiar .

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activităţile economicofinanciare prezentate. Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat se face cu respectarea principiului independentei profesiei. obiectivitatea si. Este interzisă efectuarea de către expertii contabili si contabilii autorizati de lucrări specific profesiei pentru operatorii economici sau pentru institutiile unde sunt salariati sau pentru cei cu care acestea sunt în raporturi contractuale sau se află în concurentă. persoane fizice şi persoane juridice. d) să îşi exprime prin vot punctul de vedere asupra tuturor problemelor de interes care se dezbat în cadrul conferinţelor. sunt obligate sa aplice şi sa respecte: a) standardele de audit. cu independenta profesională. în conformitate cu prevederile legale. b) să folosească în exercitarea profesiei titlul de auditor financiar. el trebuie să ceară transferarea dosarului său si înscrierea în Tabloul Corpului la filiala pe teritoriul căreia s-a transferat.d) activităţi de asigurare a managementului financiar-contabil . în formă scrisă. jurământul prevăzut la art. după caz. 22 din OrdonanŃa Guvernului nr. expertul contabil si contabilul autorizat nu trebuie niciodată să se găsească în situatia de conflict de interese si în nicio altă situatie care ar putea aduce atingere integritătii si obiectivitătii sale. civil sau penal. au următoarele drepturi: a) să exercite profesia de auditor financiar. Drepturile si obligatiile membrilor CECCAR respectiv CAFR CECCAR Înscrierea în Tabloul Corpului conferă dreptul la exercitarea profesiunii pe întreg teritoriul tării. f) activităţi de expertiză contabilă. c) să participe. h) activităţi de reorganizare judiciară şi lichidare. la conferinţele ordinare şi extraordinare ale Camerei. După înscrierea în Tabloul Corpului expertii contabili si contabilii autorizati depun. f) să fie informaţi şi consultaţi asupra activităţilor desfăşurate de Cameră. republicată. g) activităţi de evaluare . administrativ. CAFR Drepturi: Membrii Camerei. ca urmare a desemnării în baza normelor de reprezentare. şi a principiului independenţei . în general. În exercitarea profesiei. 65/1994. persoane fizice. De asemenea. Membrii Camerei. în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soti ai administratorilor. expertii contabili si contabilii autorizati răspund disciplinar. prescurtat "AF". cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective. le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici. persoane juridice. la fel se va proceda si în cazul societătilor comerciale de expertiză contabilă si societătilor comerciale de contabilitate. e) activităţi de pregătire profesională de specialitate în domeniu . . Obligatii: -Membrii Camerei. potrivit legii si prezentului regulament. b) Codul etic. Membrii Corpului pot prevedea prin contractele încheiate în conditiile legii cu clientii limitarea răspunderii civile a acestora. a)-d) şi f). au drepturile prevăzute la lit. conform prevederilor legale. Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie să fie si să se manifeste liber fată de orice interes care este incompatibil cu integritatea. e) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi control ale Camerei. Atunci când un membru al Corpului transferă activitatea sa într-o altă filială.

sunt obligaţi să notifice Camerei. asociaţilor/acţionarilor sau al administratorilor persoanei juridice. persoane fizice şi persoane juridice. f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei. La cererea adresată conducerii filialei. e) numirea unui lichidator de către autoritatea competent Cum se pierde calitatea de membru CECCAR respectiv CAFR? Consiliul filialei pronuntă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situatii: a) când membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni care. . interzice dreptul de administrare si gestiune a societătilor comerciale. c) orice condamnare penală definitivă pronunţată de instanţele competente din ţară sau din străinătate împotriva unui asociat/acţionar sau administrator al persoanei juridice. . în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care are loc modificarea. e) alte reglementări aplicabile profesiei.c) normele privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari. d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilităti si conflicte de interese. situaţie în care se va solicita Camerei eliberarea unei noi autorizaţii. c) deschiderea sau închiderea unei filiale sau a unei subunităţi. . persoane juridice.Membrii Camerei. e) orice condamnare penală definitivă pronunţată de instanţele competente din ţară sau din străinătate împotriva persoanei juridice. după cum urmează: a) demisia sau revocarea unui administrator ori retragerea. e) membrul Corpului a fost sanctionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei.Membrii Camerei. notificări în legătură cu producerea unor evenimente semnificative în activitatea acestora. Orice membru al Corpului poate cere încetarea provizorie de a mai face parte din acesta. obligaţiile financiare privitoare la cotizaţii şi tarife. care se referă la calitatea de membru al acesteia. menţionând toate informaţiile şi ataşând toate documentele corespunzătoare. CAFR Calitatea de membru al Camerei încetează în oricare dintre următoarele situaţii: . asigurarea pentru riscul profesional şi celelalte norme emise de Cameră. prin scrisoare recomandată ori prin depunere la sectiunea de resort cu semnătură de primire. următoarele situaţii: a) schimbarea denumirii sub care este înregistrată persoana juridică. sunt obligaţi să se asigure pentru riscul profesional rezultat din exercitarea profesiei de auditor financiar. procedurile de control al calităţii activităţii de audit financiar. d) punerea în mişcare a acţiunii penale sau trimiterea în judecată a unui asociat/acţionar ori administrator al persoanei juridice. persoane juridice. în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care s-au produs. excluderea sau decesul unui asociat/acţionar al persoanei juridice. Întreruperea provizorie a activitătii se pronuntă în mod obligatoriu în cazul în care consiliul filialei estimează că noua activitate a profesionistului este incompatibilă cu calitatea de membru al Corpului. d) standardele de audit intern. pentru fapte săvârşite în exerciţiulprofesiei de auditor financiar. potrivit legislatiei în vigoare. d) orice modificare în ceea ce priveşte statutul angajaţilor. b) aplicarea unor sancţiuni disciplinare persoanei juridice ori luarea de măsuri împotriva acesteia de către o autoritate sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana juridică în cauză.Membrii Camerei. sunt obligaţi să transmită. c) neplata cotizatiei profesionale pe o perioadă de un an. pentru infracţiuni săvârşite în exerciţiul profesiei de auditor financiar. f) orice alte date comunicate Camerei. b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoanele fizice. b) schimbarea sediului social ori a adresei de corespondenţă. se arată motivele si data de la care doreste să înceteze a mai fi membru al Corpului.

d) persoana juridică nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. hotărâre ce poate fi contestată. în condiţiile legii. la instanţa competentă. 37 din prezentul regulament: . Contributii CECCAR respectiv CAFR .o majoritate a membrilor organelor de administrare sau de conducere ale persoanei juridice. în condiţiile prezentului regulament. Camera comunică în scris persoanei în cauză hotărârea de constatare a încetării calităţii de membru al Camerei. .o majoritate a drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor persoanei juridice trebuie să fie deţinută de persoane fizice care sunt membrii activi ai Camerei ori de persoane juridice autorizate de Cameră.a) condamnarea penală definitivă pentru fapte săvârşite în exerciţiul profesiei de auditor financiar care îl fac nedemn să exercite această calitate. b) excluderea din profesie dispusă ca sancţiune disciplinară. respectiv un comportament profesional adecvat. respectiv încetarea personalităţii juridice a persoanei juridice. dar nu mai mult de 75%. Încetarea calităţii de membru al Camerei se constată prin hotărâre motivată a Consiliului Camerei şi are drept consecinţă radierea din Registrul public şi din evidenţele Camerei. cu respectarea cerinţelor Codului etic emis de IFAC şi adoptat de Cameră. c) decesul persoanei fizice. trebuie să fie reprezentată de persoane fizice care sunt membrii activi ai Camerei -persoana juridică trebuie să aibă o bună reputaţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful