You are on page 1of 14

Svaki posao ima 3 primarna finansijska zadatka koji obezbeđuju uspeh ili neuspeh preduzeća po kojima se menadžeri procenjuju

: - Pravljenje profita - izbegavanje gubitka i dostizanje profitnih ciljeva prodajom ili zarađujući drugi prihod kontrolišući troškove; - Cash flow - generisanje gotovine iz profita i obezbeđivanje gotovine iz drugih izvora i dobra upotreba dotoka gotovine; - Finansijsko zdravlje - odlučivanje o celokupnoj finansijskoj strukturi i kontrolisanje finansijskog stanja i solventnosti. - Izveštaj o novčanom toku opisuje u sazetoj formi kako kompanija obezbedjuje potrebna novčana sredstva za finanansiranje svojih brojnih finansijskih prilika i obaveza tokom protekle godine. - Izveštaj o prihodu prikazuje sve tansakcije koje su se desile izmedju datuma dva bilansna stanja iI pokazuje poslovni uspeh preduzeća. Ciklus novca je uopšeno govoreći vreme između ulaganja novca i njegovog povraćaja. Finansijsko računovodstveno odeljenje je odgovorno za pripremanje: - 2 različita INTERNA IZVEŠTAJA: - 2 različita EKSTERNA IZVEŠTAJA: Veoma detaljnog izveštaja za kontrolu od Izveštaja za vlasnike i poverioce kao i za strane menadžmenta i skraćenog za povraćaj poreza za poreske vlasti. donošenje odluka menadžmenta; Eksterni finansijski izveštaji su osnovno sredstvo komunikacije kako bi se ispunila upravljačka funkcija zasnovana na poverenju menadžmentu - tj. podneti periodični izveštaj o tome šta je urađeno sa kapitalom poverenom menadžmentu. Finansijsko računovodstvena služba (funkcija) ima dva različita posla za izvršavanje u većini kompanija - preduzeća: - upravljanje finansijskim izvorima - beleženje i pravljenje izveštaja svih njenih finansijskih transakcija. Finansijski izveštaji treba da budu: Precizni - bez velike preciznosti svaki zahtev je veoma skup, a potrebno je i puno vremena da se napravi izveštaj. Relevantni - lista transakcija treba biti tačna ali bez previše objašnjenja. Tačni po vremenu (Pogodnost) - proizvesti tačno na vreme da bi koristilo onima kojima je izveštaj potreban. Finansijski instrumenti su pravni ugovori koji daju vlasnicima pravo na učešće u rezultatima poslovanja preduzeća. Obuhvataju ugovore o bankarskom zajmu i hartije od vrednosti. Finansijski odnosi predstavljaju matematičke proračune koje kompanija može da koristi da bi izrazila svoje rezultate. Oni se mogu podeliti u 4 osnovne grupe: - odnosi likvidnosti (mere likvidnosti se odnose u procenjivanju kompanije da iz svojih novčanih raspoloživih sredstava izmire sve obaveze) - odnosi radnog kapitala menadžmenta (odnose se na mere aktive kompanije u proceni njegovog uspeha u pogledu kreditne funkcije u menadžmentu)

transakcije koje donose novac na vaš bankovni račun ali ne utiču na profit (gotovo uopšte) Dolazite u banku da pozajmite novac. Računovodstvo na bazi priliva novca beleži transakcije samo u slučaju da je u njih uključen novac.računovodstvo na bazi prirasta Ovo je popularniji (i tačniji) metod računovodstva. bavite se prodajom na veliko. Profitni centar je poslovni entitet koji se zalaže za specifično tržište. novac npušta vaš račun. kanal distribucije ili društvo potrošača. kao i gde je kompanija slaba kroz velike iznose dugovanja.Akcijski kapital je svota novca koju investitori uplaćuju kompaniji da bi kupili akcije na berzi. mašine.. a plaća ih tek kasnije.transakcije koje reduciraju profit ali ne odnose novac odmah .transakcije koje odnose novac ali ne moraju da utiču na vaš profit.transakcije koje povećavaju profit ali ne donose novac odmah .odnosi finansijske moći (odnose se na pozajmljivanje fondova za finansiranje razvoja ili modernizaciju ako uslovi nisu preopterećujući). robu ili usluge odmah dobije.mere profitabilnosti (pomažu menadžmentu i ostalima u oceni kompanijskih dostignuća) . a kada nisu više za upotrebu budu prodata ili otpisana i zamenjena novim.kada pojedinac kupi nešto kreditnom karticom. ali se nigde ne dokumentuje kao smanjenje profita. koji beleži transakcije u trenutku kada se one dogode.transakcije koje povećavaju profit ali ne donose novac odmah . .računovodstvo na bazi priliva novca Male firme često svoje knjige vode po ovom principu. Ipak. zemljišta. .Osnovni kapital ili osnovna sredstva (zgrade. a uzimaju kada joj više nije potreban. a koji je izvan nominalne vrednosti kapitala (akcija). zato što je taj metod lakši za razumevanje.transakcije koje odnose novac ali ne moraju da utiču na vaš profit .Zajmovi (pozajmice) od strane akcionara su novac koji deobni vlasnici – akcionari ulažu u kompaniju kada je potreban.Dodatni kapital ili kapital dodatnog doprinosa je iznos plaćen kompaniji od strane ulagača da kupe kapital te kompanije. kroz dobar gotovinski bilans i male sume dugovanja. oprema) su sredstva koja koja se duži niz godina koriste u procesu proizvodnje. Postoje 2 osnovna računovodstvena metoda: . uplatite ga na bankovni račun i tako direktno utičete na priliv novca. Postoje 4 različita tipa transakcija: . Knjigovodstveni bilans je izveštaj o stanju finansija jedne kompanije u određenom trenutku i on pokazuje gde je kompanija jaka. čak I ako naplata dolazi kasnije. . . Dobijete novac. Neke od stavki knigovodstvenog bilansa: .Bilansna stavka „sve ostalo“ ide na kraju bilansa i ona podrazumeva imovinu od koje se ne očekuje da se posle ciklusa proizvodnje prikaže kao gotovina. . .transakcije koje reduciraju profit ali ne odnose novac odmah . Primeri: . .transakcije koje donose novac na vaš bankovni račun ali ne utiču na profit (gotovo uopšte) . . .Ukoliko ste dobavljač maloprodajama. uglavnom ćete čekati između 30 I 120 dana ili više na isplatu. ništa se ne menja u vašem profit.otplata kredita. odnosno.

neobavljeni posao narudžbina računa se kao razlika svih primljenih narudžbina umanjenih za sve fakturisane i isporučene narudžbine. . kako zajmodavac vrši isplatu celog ili dela duga. Merenje profitabilnosti . Merenje finansijske snage . prodaja po zaposlenom. .ovim merenjem pokušava se proceniti zarada kompanije: .mera koliko brzo inventor napušta fabriku i bude zamenjen novim inventarom. . Merenje produktivnosti . kreditne granice. . Grancija revolving kredita je garancija banke (najčešće) ili drugog zajmodavca da obezbedi novac koji se zahteva do izvesnog maksimuma.vraćanje novčanih sredstava uvećanih za ugovorenu naknadu (kamatu) u ugovorenom roku . .dinaru je mera koja u odnos stavlja: troškove prodaje i marketinga kroz bruto prodaju. . . Elementi kreditnog odnosa su: . .ova merenja su više orijentisana s namerom da izmere performanse pojedinih izvora unutar organizacije.saglasnost banke ili drugog zajmodavca da pozajmi novac na zahtev do specifične granice i onda.ova mera je: odnos između trenutne imovine (gotovina ili gotovina koja će nastati unutar 12 meseci . tj.neizmireni dani prodaje (DSO) . njenih zaposlenih.indeks brzine . .odnos tekuće imovine umnjen za inventor kroz tekuće obaveze.ova merenja su u vezi sa merenjima finansijskog stanja.pokrivanje kamate se računa deljenjem EBITIDA (zarada kompanije pre kamate. .ustupanje novčanih sredstava pod određenim uslovima .prodaja po kupcu. koliko god puta mu je novac potreban.indeks duga prema otplaćenosti stavlja u odnos ukupni dug i ukupnu otplaćenost. … Planiranje poslovanja služi za nadzor nad poslovanjem i poboljšanje rezultata. poreza …) sa troškovima kamate.povraćaj po otplaćenosti (ROE) je merenje stope povraćaja investicija akcionara u javne kompanije. . Godišnji trošak prodatih dobara stavlja se u odnos sa prosečnim inventarom.tekuća imovina) i trenutne obaveze (dugovi koji moraju biti plaćeni unutar istih 12 meseci .merenje odnosa između naplativih računa i prodaje iskazuje se odnosom: mesečni prihod sa brojem dana naplate odnosno naplativi račun kroz prosečni dnevni prihod.obrt inventara . Računa se: deljenjem godisnjeg neto prihoda sa otplaćenošću akcionara.rezerve bruto profita (GPS) . prodaja po kvadratnoj stopi kvadrature. mu dozvoljava da opet pozajmi novac do te granice.rezerve neto profita je mera koja u odnos stavlja neto profit i ukupnu prodaju. Budžet je procena finansijskih resursa koji će biti potrebni i finansijskog ishoda svih akcija koje će rukovodioci preduzeti tokom budžetskog perioda. Ograničenje revolving kredita .troškovi po prodatom dolaru .tekuće obaveze).Kritični faktori performanse (CPF) su mere performanse koje nam omogućavaju pogled na odnose u finansijskim brojevima kompanije na novi način.tekući indeks .poverenje koje poverilac ima prema dužniku. .bruto profit (neto prodaja minus troškovi prodatih proizvoda) kao procenat prodaje ili prihod.

Zadužnica kao termin je obaveznica koja može biti prodata javno ili privatno. .demonstracija proizvoda i usluga u nekoj firmi . a često osnivaju investicione fondove i ubeđuju druge da neaktivno ulažu u fond a onda nalaze dobre prilike za investiciju.organizacija sa normalnim menadžerskim timom Kapitalista sa rizikom – Kada je potrebno više novca nego što anđeli mogu da obezbede ili kada anđeli žele da i drugi investiraju da bi podržali njihov raniji ulog mlađe kompanije mogu potražiti institucionalne investitore. “Patos” je kupovanje inventara bez plaćanja istog dok se ne proda. Ovo je široko korišćena ali relativno skupa opcija. U ostvarivanju svojih ciljeva monetarno-kreditna politika se služi sledećim instrumentima: eskontnom ili diskontnom stopom. Njih može privući da investiraju: . kamatnom stopom. . . Monetarno-kreditna politika je skup pravila. Faktorisanje je prodaja kompanijskih računa za neposredan novac. malo tržište deonica koje će proizvesti veliku prodaju .prema vremenu: na kratkoročni. propisa. mera i instrumenata kojima se u monetarno-kreditnoj sferi reguliše nivo.jasna konkurentska alternative u budućnosti .opravdan i dobro napisan biznis plan . stopom obavezne reserve. Anđeo investitor (profesionalni investitor – anđeo na misiji) je osoba koja investira početnike ili kompanije koje tek izlaze na površinu. Često je to osoba sa ličnim bogatstvom i sa ranijim iskustvom u oblasti menadžmenta. Nazivaju se anđelima zato što spašavaju preduzetnike i investiraju kada niko drugi neće.založena sredstva od strane zajmoprimca u cilju zaštite interesa zajmodavca garancijom otplate zajma.nova tehnologija koja se teško kopira ili zastareva . odnosno investiranja. dugoročni i srednjoročni krediti.i Pored onoga sa liste anđela njih može privući i: . struktura i dinamika novčane mase.prema nameni: potrošački i proizvodjački (obrtni i investicioni).doteran biznis plan . stopom rezerve likvidnosti. ali koja nema zalog kao pokriće osim snage kompanije koja ih izdaje.potencijalni rast vrednosti najmanje 10 puta više od one koju je investitor kupio Strateški investitori su kompanije koje investiraju u obećavajuće početne kompanije. likvidnost privrede i td.potencijalno tržište koje je veoma veliko. Zajam je osiguran ili obezbeđen davanjem imovine u zalog. Kapitalisti sa rizikom radije investiraju zbog drugih nego za svoje licne racune.komercijalni ili novčani kredit. a za uzvrat su obe vlasnici.Zalog .osnivač sa dovoljnim menadžerskim iskustvom .prema obliku: naturalni. politikom otvorenog tržišta … Vrste kredita: .sposobnost nove kompanije da zauzme desantnu osnovicu na tržištu koja će sprečiti konkurenciju .

. Pored ovih banaka postoji još i specijalizovane granske banke. prvenstveno za promet robe. kao i sve vrste efektivnog stranog novca (valute). njegova funkcija je da omogući svakom privrednom subjektu da dođe do kratkoročnih novčanih sredstava. bilo preko berzanskih ustanova. kreditna pisma …). eskontovanje menica. Tržiste kaipitala je specijalizovani oblik tržišta na kome se trguje dugoročnim novčanim sredstvima – kapitalom i dugoročnim hartijama od vrednosti.U bankarske usluge (sa provizijom) spadaju poslovi: izdavanja garancija. . otvaranje akreditiva. Kod akceptnog kredita (kredita za trasiranje) banka ne stavlja na raspolaganje novčana sredstva. Valutni paritet je zakonom ili drugim propisima utvrđeni vrednosni odnos jedne valute prema zlatu ili prema nekoj drugoj valuti. Devizno tržiste obuhvata kupovinu i prodaju deviza za domaću valutu ili druge devize između banaka i drugih pravnih lica jedne zemlje. izuzev kovanog novca (zlatnika). Finansijsko trzište se u kvalitativnom smislu deli i na emisionoprimarno tržište koje podrazumeva emisiju odnosno izdavanje dugoročnih obveznica. već samo svoj poslovni ugled i kreditnu sposobnost. . akcija I drugih hartija od vrednosti sa utvrdjenom kamatom i sekundarno trzište koje konkretizuje u daljem nezavisnom procesu slobodnih transakcija hartija od vrednosti. penzioni fondovi. klirinške ustanove…). :: Finansijska tržišta Novčano trzište je ono tržište na kome traže i nude kratkoročna sredstva. univerzalne banke. Hartija od vrednosti je pismena isprava koja sadrži pismenu obavezu izdavaoca da će zakonitom imaocu hartije od vrednosti ispuniti obavezu zabeleženu u toj ispravi. . Devizni sistem je deo finansijskog sistema koji obuhvata i reguliše finansijske odnose sa inostranstvom nastale između domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica. te posredovanjem u plaćanju.Eskont predstavlja otkup potraživanja pre roka njegove dospelosti pri čemu se vrši odbijanje kamate od dana eskontovanja do roka dospelosti. hipotekarne banke. Valuta je efektivni strani novac koji može biti u vidu papirnatih novčanica ili kovanog metalnog novca osim zlatnika. Avalni ili kaucioni kredit je kada banka preuzima jemstvo prema nekom trećem licu za račun korisnika ovog kredita. organizacije (osiguravajući fondovi. izdavanja kreditnog pisma. poslovne banke. Učesnike na tržištu delimo u dve grupe: na emitente i na posrednike. štedionice i ostale finan. uputnice. berze. Devize su sva potraživanja u inostranstvu u bilo kojoj valuti.. Komercijalne (depozitne) banke pribavljaju sredstva prvenstveno iz kraktoročnih depozita i uloga na štednju i one su usmerene na davanje pre svega kratkoročnih kredita. Centralna (emisiona) banka je specifična (neprofitna) bankarska institucija jedne države ili pod jakim nadzorom i uticajem države koja ima monopol da izdaje novčanice. bilo između privrednih subjekata u okviru ukupnog nacionalnog tržišta. bez obzira na način raspolaganja (čekovi. menice. Banka je posebna finansijska institucija monetarno-kreditnog sistema koja se profesionalno bavi uzimanjem i davanjem kredita.

firmu i sedište kupca obaveznice na ime. serijski i kontrolni broj i dr.ček je isključivo plativ po viđenju isprave. Bitni elementi menice su: oznaka na samoj menici da se radi o njoj. firmu i sedište izdavaoca. .Menica predstavlja hartiju od vrednosti izdatu u propisanoj formi. aktivno i pasivno pravo izbora i učešća u upravljanju.posebne vrste akcija sa prednostima i ograničenjima različitih od običnih akcija.ček je u osnovi platni instrument. I ona svom imaocu osigurava pravo na dividendu. ime remitente – lica kome se ili po čijoj naredbi se mora u roku platiti menična obaveza. . Pririotetne akcije su odvojene . Isplaćuje se: gotovinski. Emisija akcija može biti javna (eksterna) ili privatna (interna).ček mora da ima pokriće za isplatu u trenutku njegovog izdavanja.gotovinski ili blagajnički (iznos u gotovom novcu) . a koje ovim bankama služe za pribavljanje stabilnijih poslovnih sredstava.obračunski ili virmanski (plaćanje bez upotrebe gotovog novca) . Dividenda na osnovu akcija predstavlja jedinicu vlasništva preduzeća. putem robe. Certifikat je vrednosni papir koji mogu izdati samo banke i to samo na osnovu deponovanih sredstava. mesto i datum izdavanja. Terminski poslovi su ugovori kojima se regulišu poslovi koji se zaključuju sada. . a pasivni gde se banke pojavljuju kao dužnici (depozitni i eskontni poslovi). Ček je pismena isprava kojom njen izdavalac (trasant) daje drugom licu (trasatu) da isplati čekovnu obavezu licu označenom u čeku ili donosiocu. kojom jedno lice preuzima obavezu da isplati drugom licu ili po njegovoj naredbi odredjenu meničnu obavezu. ime trasata – lice na koje se trasira menica od strane trasanta. emisijom novih akcija. odnosno novčani iznos u njoj u odredjeno vreme i na određenom mestu. bezuslovni nalog naplate meničnog iznosa. ukoliko je ček izdat na donosioca. One su po pravilu dugoročne. oznaku da je na donosioca. Aktivni bankarski poslovi su oni poslovi u kojima se banke poverioci (naplaćajući kamate na kreditima). a menica kreditni.ček može da glasi na ime i na donosioca. dok menica isključivo glasi na ime. a za menicu se mora obezbediti do dana njenog dospeća za isplatu. ime trasanta – lica koje je izdalo menicu. a ostvaruju u budućnosti. Blagajnički zapisi predstavljaju kratkoročne obveznice koje izdaju depozitne banke. . Akcije (deonice) predstavljaju hartiju od vrednosti u kojoj je konkretizovan deo osnovne glavnice (kapitala) jednog akcionarskog društva. dan i mesto izdavanja i mesto izvršenja plaćanja. Komercijalni zapisi su novi oblik hartija od vrednosti kojima preduzeća mogu da na jednostavniji i jeftiniji način dođu do sredstava za prevazilaženje povremenih novčanih nestašica i poremećaja u privređivanju. neotkazive i lako prenosive hartije od vrednosti. Kao i svaka hartija od vrednosti ona mora da sadrži: oznaku da je obaveznica.barirani ili precrtani (pretvoren u obračunski) :: Razlike između čeka i menice: . Obaveznica (obligacija) je vrsta hartije od vrednosti.zasebne . Prema nameni korišćenja ček može biti: . označenje dospelosti. kojom se njen izdavalac obavezuje da će licu – donosiocu isplatiti određenog dana iznos anuitetskog kupona ili pun iznos na koji ona glasi.

Kao standardne stope prinosa koriste se: . a diler najcešće radi kao principal. Izvori dugoročnog finansiranja preduzeća se dele na : eksterne (akcijski kapital) i interne (reivenstirani profit i amortizacija). Kapitalna ulaganja uključuju sledeće aktivnosti: .generisanje investicionih predloga . Privredni sistem je veliki.selekciju projekata baziranu na prihvaćenim kriterijumima .kontinuirano ponovno vrednovanje investicionih projekata nako njihovog prihvaćanja.interno sopstveno finansiranje (samofinansiranje – formiranje rezervi iz dobiti) Tuđe finansiranje (pribavljanje tuđeg kapitala): . zajmova…) .Broker radi kao agent u ime i za račun drugoga. što znači da kupuje i prodaje u svoje ime i za svoj račun.vrednovanje novčanih tokova . Preliminarni zajmovi se mogu pojaviti kao kreditne linije i kao obrnuta kreditna linija. istraživanje i razvoj. socijalno osiguranje) Trgovinskim kreditima preduzeće dobija mogućnost da nabavi sirovine i druge resurse u slučajevima kad ono nema dovoljno finansijskih sredstava za njihovu kupovinu. istražne radove . složen makroekonomski sistem koji ima niz svojih relevantnih podsistema za koje mozemo reći da cine finansijsko okruženje preduzeća. Invensticioni projekti se mogu klasifikovati na: nove proizvodnje ili proširenje postojećih.. Metode diskontovanih tokova novca su: interna stopa povraćaja i metoda sadašnje vrednosti. koji će najviše doprineti rentabilnosti preduzeća kao celine. Plan kapitalnih ulaganja se definisu kao plan koji tangira i dugorocnu aktivu i pasivu jer kombinuje najbolje izvore dugornočnog kapitala i alocira ih na interne upotrebe.interno tuđe finansiranje (korišćenje rezervi za penzije. izmeštanje opreme ili objekata. Nezavisnim projektima se smatraju oni koji ne konkurišu jedan drugom.eksterno sopstveno finansiranje (pribavljanje osnovnog kapitala – glavnice) . obustava poreza.eksterno tuđe finansiranje (pribavljanje kredita. Finansiranje može biti: Sopstveno finansiranje (pribavljanje sopstvenog kapitala): .prosečna stopa prinosa za datu privrednu granu . .željena stopa prinosa na nova ulaganja . Period povraćaja je odnos početnog ulaganja i godišnjih novčanih prihoda u period povraćaja.stvarna stopa prinosa na postojeća ulaganja .procenu-projekciju cash flow-a za te predloge . Prosečna stopa povraćaja predstavlja odnos prosečnog godišnjeg profita posle oporezivanja i invensticije u projekat..ciljna stopa prinosa na postojeća ulaganja. Razređivanje predstavlja pad tržisne cene akcija kada se povećava vrednost kompanije.

Zlatno bankarsko pravilo finansiranja važi kao nepisani zakon kreditne privrede i traži da se primljeni tuđi kapital ne sme koristiti vremenski nepovoljnije nego što je dobije.Finansijski rizik determinisan je neizvesnosću budućeg neto dobitka. Kao najvažniji faktori koji opredeljuju politiku dividendi preduzeća (van menadžerske procene) mogu se navesti: porezi i poreska politika. Politika dividendi odnosi se na postotak zarade (profita) koju preduzeće u novcu isplaćuje svojim akcionarima. . Preduzetnički kapital predstavlja sredstva koja se invenstiraju u novo preduzeće. . kao prinosa na ukupna sredstava. krediti).Struktura kapitala preduzeća predstavlja miks njegovog kapitala (akcije) i duga(hartije od vrednosti osim akcija. kao prinosa na sopstvena sredstva. Poslovni rizik zavisi od više faktora: promenljivost tražnje. Suština hedžing pristupa je da preduzeće u potpunosti usklađuje ročnost sredstava i njihovih izvora.Dinamička analiza bilansa stanja odnosi se na analizu više bilansa i omogućava sagledavanje kvantitativne i kvalitativne promene. . Analiza prihoda i rashoda je analiza bilansa uspeha. . PD – poslovni dobitak. Odluke o dividendama imaju svoja dva aspekta – teorijski i menadžerski. gde je MD – marginalni dobitak. Postoji dve vrste rizika : poslovni i finansijski.Statička analiza bilansa uspeha jeste analiza samo jednog bilansa gde se dobijaju kvantitativni i kvalitativni podaci. institucionalna ograničenja i sklonost dividendama. Finansijski rizik je rizik ostvarenja bruto finansijskog rezultata (bruto dobitka) kao bruto prinosa na sopsteveni kapital. transakcijski troškovi. Promenljivost prihoda od dividendi zavisi od (2 činioca): prihod akcionarskog društva i njegova poslovna politika. prilagodljivost. Stalne ili regularne dividende se isplaćuju po nepromenjenoj stopi i u rokovima unapred poznatim i utvrđenim u statutu ili u odluci skupštine akcionara. . Poslovni leveridž (PL) kao mera rizika u poslovanju koja nastaje kao rezultat varijcija u obimu poslovanja izračunava se: PL = MD/PD. može biti dinamička i statička analiza. Posebne (ekstra) dividende su rezultat posebnih okolnosti.Poslovni rizik odražava prisutnu neizvesnost u pogledu očekivanog poslovnog dobitka. troškovi emisije. promenljivost prodajne cene na nestabilnim tržištima. Faktor poslovnog leveridža je odnos prihoda od prodaje umanjenog za varijabilne troškove i poslovnog rezultata. obim do kog su troškovi fiksni (poslovni leveridž). Pojam rizika se odnosi na manju ili veću neizvesnost u pogledu očekivanog ishoda poslovne aktivnosti.

odnosno unapred projektovano usmeravanje. vremenske tačnosti i tačnosti iznosa. on treba da predstavlja sigurnu polaznu osnovu za odvijanje svih projektovanih poslovnih aktivnosti u preduzeću. Kreditni bilans sačinjavaju kreditne institucije u svrhu njihove kreditne politike radi dobijanja dugoročnih ili kratkoročnih kredita od strane kreditora. dugoročno i kratkoročno finansijko planiranje. usklađivanje i raspoređivanje elemenata finansijske funkcije preduzeća. Konsolidovani bilans se odnosi na grupu samo ekonomski i finansijski povezanih privrednih jedinki (central i filijala). Godišnji bilans se pravi da bi se niz poslovinih procesa u svom kontinuelnom kretanju u okviru jednog preduzeća mogao funkcionalno i vremenski da zaokruži i sagleda u svojim poslovnofinansijskim efektima. *Prema svrsi sastavljanja : planovi priliva i odliva. planovi pojedinih vrsta sredstava i njihovih izvora i planovi prihoda i rashoda. Sanacioni bilans je mera finansijkog karaktera kojom se nelikvidna imovina.jednokratni – sastavlja se povremeno (ad hoc) *Prema vremenskoj dimenziji: perspektivne. troškova i profita za neki vremenski period. Postoje tri tipa finansijskog planiranja: profitno planiranje. elastičnosti. Planirani bilans stanja jeste projekcija očekivane strukture sredstava i izvore sredstava na početku i na kraju planskog perioda.Finansijsko planiranje predstavlja predviđanje. Profitno planiranje je procenjivanje prognoze prodaje proizvodnih obima i troškova poslovanja.tekući – redovan (kratkoročni i srednjoročni) i vanredan (dugoročni) . Planirani bilans uspeha jeste projekcija planiranih prihoda. jasnosti. Postoje principi finansijskog planiranja: princip sistematičnosti. Dugoročno finansijsko planiranje pomaže rukovodstvu u planiranju fondovskih potreba za budući rast firme. Fuzioni bilans se sastavlja za novoformirano preduzeće nastalo spajanjem dva ili više preduzeća. Finansijski plan predstavlja finalni proizvod procesa finansijskog planiranja. . Periodični bilans je onaj koji se prema potrebi samog preduzeća ili na zahtev određenih interesenata sačinjava u određenim vremenskim razmacima. potpunosti. osnovne (godišnje) i operativne finansijske planove. Za izradu plana prodaje koriste se interne i eksterne analize. *U pogledu redovnosti sastavljanja finansijski plan može biti: . Kratkorocno finansijsko planiranje jeste razrada godišnjeg gotovinskog budžeta. Postoje dva stanja finansijske analize : kratkoročno (tekuća likvidnost) i dugoročno (finansijska snaga i struktura) . poslovni dobitak vraća u normalno stanje privređivanja. Osnivački bilans je onaj bilans koji se sačinjava u trenutku osnivanja jednog preduzeća i otpočinjanja njegovog posla. on je prvi bilans imovinskog stanja preduzeća i prikazuje samo imovinu preduzeća u startu.

opasnost od zastarevanja zaliha. Obrtna sredstva su deo poslovnih sredstava. tražena stopa povraćaja kapitala vezanog u zalihama. inventarnog i uspešnog bilansa. a može i brže ispunjavati porudžbine.Likvidacioni bilans je bilans gde se sva sredstva preduzeća. papiri koji se kotiraju na nekoj berzi. sirovine i drugi materijali namenjeni proizvodnoj potrošnji.Prednosti zaliha su: fleksibilnije preduzeće. Uspešni bilans iskazuje realni poslovni uspeh. papiri od vrednosti koji se mogu odmah unovčiti – dospele menice. koje je prestalo sa obavljenjem svoje delatnosti pretvaraju u odgovarajuću novčanu vrednost. Saldo bilans je onaj koji se dobija saldiranjem svih sintetičkih računa u prometnom bilansu i stavljanjem salda. Likvidnost predstavlja sposobnost preduzeća da na vreme izmiruje svoje obaveze i sačuva kreditnu sposobnost. Knjogovodstveni bilans objašnjava suštinsku razliku izmedju knjigovodstvenog.Likvidna sredstva III stepena (sva ostala obrtna sredstva – bez stavki koje spadaju u smanjenje sredstava – sumnjiva i sporna potraživanja) Just in time kontrola zaliha podrazumeva da se zalihe nabavljaju i uvode u proizvodnju tačno na vreme kada su potrebne. gde spadaju novčana sredstva. Prema stepenu likvidnosti ova sredstva mogu biti: . Liberalni uslovi prodaje se koriste u slučajevima kada kupci poseduju dobru reputaciju.Nedostaci su: troškovi održavanja zaliha (troškovi skladištenja i manipulativni troškovi). a koja se u času posmatranja nalaze u likvidnom stanju. strana sredstva plaćanja koje je moguće odmah unovčiti) . Konsignacija je najliberalniji vid prodaje i on se često koristi kada su kupci finansijski dosta slabi.Likvidna sredstva I stepena (sredstva u gotovini – blagajna. sredstva kod banke – žiro račun.Likvidna sredstva II stepena (potraživanja od kupaca. Neto obrtna sredstva predstavljaju razliku između ukupnih obrtnih sredstava i kratkoročnih izvora finansiranja. . . nedospele menice i druge hartije od vrednosti – koje se u određenom roku mogu unovčiti) . Osnovni rizik je da će tržisna vrednost odredjene zalihe biti manja od vrednosti po kojoj su nabavljene. sem sumljivih i spornih. Integralni bilans je bilans budućnosti ili poslovno perspektivni bilans. . Likvidna sredstva su sredstva kojima preduzeće raspolaže. Inventarni bilans se sačinjava na bazi konkretnog inventarisanja imovine preduzeća (celokupna aktiva i pasiva). dok se striktni uslovi prodaje koriste u poslovanju sa nepoznatim kupcima. Ona su deo poslovnih sredstava koja se po pravilu utroše jednokratnim ulaganjem u proizvodni proces i druge poslovne procese. Zalihe predstavljaju sponu izmedju proizvodnje i prodaje proizvoda pa proizvodjačka preduzeća moraju održavati odredjene zalihe tokom proizvodnje (zalihe proizvodnje u toku). preduzeće može ekonomičnije proizvoditi i kupovati. Ona ukazuju na onaj deo ukupnih obrtnih sredstava koji je pribavljen iz dugoročnih izvora finansiranja. Terminski (ročni) zajmovi su zajmovi sa rokom dospeća dužim od jedne godine.

računovodstveno informisanje (konačan prozivod. likvidnosti. Upravljačko računovodstvo odslikava ekonomske događaje u preduzeću i za razliku od finansijskog računovodstva koje pruža informacije o imovinskom. Razlika između finansiranja i investiranja: Finansiranje je proces pribavljanja. IV korak – postavljanje razumnog kreditnog limita. III korak – procena i ocena kreditne sposobnosti svakog kupca. kada je likvidno (na vreme izmiruje svoje obaveze). radnu snagu. Računovodstvo se deli na: . sredstva za rad. Finansijski zakup je sličan kupovini kuće uz hipotekarni zajam-zakupac dobija korisćenje sredstava skoro u čitavom njegovom veku trajanja.računovodstveno planiranje – budžetiranje (je ključni deo procesa planiranja i obuhvata planove rezultata.. obezbeđenja finansijskih sredstava. koji po sadržini i obimu u velikoj meri zavisi od korisnika informacija kojima su namenjene) U poslednje vreme sve je aktuelnija podela na: finansijsko i upravljačko računovodstvo. II DEO (str. Podmirivanje tekućih troškova.. analize i prenošenje rezultata licima koja mogu doneti odluku ili dati ocenu. Za peduzeće se može reći da ima zdravo finansijsko stanje kada ne duguje. Upravljanje kreditima obuhvata 5 koraka: I korak – uspostavljanje normalnih uslova prodaje što znači da se mora doneti odluka u vezi sa dužinom perioda otplate i veličinom bilo kakvog gotovinskog popusta. primarno finansijskog karaktrera i veština sastavljanja značajnih izveštaja. zemljište. >) Računovodstvo je nauka o beleženju i klasifikovanju poslovnih transakcija i događaja. V korak – naplata. kvantificiranje i ocenu finansijskog i ekonomskog stanja i rezultata poslovanja preduzeća) .knjigovodstvo (predstavlja postupak ili metod registrovanja poslovnih promena ili transakcija preduzeća) .. obezbeđenje novca za potrošni materijal.računovodstveni nadzor (ima za cilj utvrđivanje ispravnosti i pouzdanosti računovodstvenih podataka i informacija sa aspekta zakonskih propisa is a stanovišta odgovarajuće profesionalne regulative) . II korak – odlučivanje o formi ugovora koji se sačinjava sa kupcem jer se većina domaćih prodaja vrši na otvoren (žiro) račun. finansijskom i prinosnom .. objekte. neke imovine daje drugoj strani pravo da koristi tu imovinu uzvracajući nizom plaćanja. merenja i izvestavanja o poslovnim operacijama koje doprinose promeni strukture kapitala i imovine u određenom vremenskom periodu. 144. Finansijsko računovodstvo predstavlja sistem beleženja. finansijske structure …) .Lizing – zakup je sporazum o izdavanju u kome vlasnik nekog aktivnog sredstva. Investiranje je ulaganje na duže.računovodstvenu analizu (obuhvata istrazivanje. ulaganje u mašine.

predstavljaju osnovne instrumente za sistematsko praćenje ekonomske aktivnosti preduzeća i za sagledavanje rezultata koji se time ostvaruju. broj dokumenta. redovnim poslovanjem. na dva ili vise računa. Dvojno knjigovodstvo predstavlja knjiženje gde se svaka promena u istovremeno knjiži u istom iznosu i na levu i desnu stranu. On treba da sadrži: naziv preduzeća koje je izdalo dokumenat. To su redovni prihodi koje preduzeće ostvaruje realizacijom proizvoda. cena i iznos i potpisi lica koja su ovlašćena za to. računi rashoda – redovne rashodi. 3. veličine i strukture sredstava i izvora sredstava. . polugodišnje ili godišnje i pomoću njega se proverava formalna ispravnost sistema dvojnog knjiženja na kontima glavne knjige za odredjeni vremenski period. kapitala i obaveza prihoda i rashoda i rezultata poslovanja. odnosno troškovi koji nastaju radi odvijanja procesa i ostvarenja zadataka. dobavljačima i ostalim poveriocima. . Bilans uspeha služi za iskazivanje ostvarenih rezultata poslovanja i on predstavlja pregled rashoda. profesionalnih i internih normi kojima se uređuju odgovarajuća područja iz oblasti računovodstva sa ciljem da obezbedi svrsihodno vođenje računovodstva. 3 osnovne vrste poslovnih knjiga: . količina.Dnevnik – poslovna knjiga u kojoj se hronološkim redom knjiže sve knjigovodstvene promene. Poslovne knjige predstavljaju jednoobraznu evidenciju o stanju i kretanju imovine.Račune delimo u 4 osnovne kategorije: 1. Bilans stanja je trenutna slika imovinske situacije preduzeća tj. tj. prihoda i ostvareni finansijski rezultat za odredjeni vremenski period. kratak sadržaj nastale promene. 4. naziv dokumenta. . a na desnoj pasiva. računi prihoda – pokazuju efekte ostvarene privrednim procesima. Knjigovodstveni dokument predstavlja pismenu ispravu kojom se dokazuje da je neka promena stvarno nastala. datum izdavanja dokumenta. ravnoteža aktive i pasive. upravljačko računovodstvo pokriva process stvaranja učinaka u preduzeću. Bilansna ravnoteža je ravnoteža leve i desne strane bilansa tj. pri čemu se na levoj strani bilansa naziva aktiva. računi pasive – pokazuju obaveze preduzeća prema vlasnicima kapitala. Računi kao delovi raščlanjenog biznisa. Saldo je stanje gotovine i predstavlja razliku između primanja i izdavanja. On se sastavlja u formi dvostranog računa.položaju preduzeća i odslikava ekonomsko-finansijske odnose preduzeća sa okruženjem. tromesečno. Probni bilans ili probni list sastavlja se povremeno – mesečno. Normativno regulisanje računovodstva podrazumeva skup zakonskih. . 2. računi aktive – pokazuju sredstva sa kojima preduzeće raspolaže.Pomoćne knjige (analitička evidencija) – detaljna evidencija o pojedinim delovima imovine preduzeća.Glavna knjiga(sintetička evidencija) – sistematizovanje knjigovodstvenih promena po predmetu i njihovom karakteru. Knjigovodstveni račun je grafički instrument tačno odredjenog kvaliteta imovine na kome se sistematski i hronološki registruju homogene knjigovodstvene promene u merljivim jedinicama.

Inventar imovine predstavlja detaljan uvid u sredstva preduzeća na određeni dan i on se sastavlja radi lakšeg oblikovanja početnog bilansa. Finansijski marketing ima 5 instanci (faza): .izlazne fakture – fakture koje preduzeće izdaje. .u II instanci pribavljaju se novčana sredstva za standardno finansiranje preduzeća. Otpremnica se sastavlja prilikom isporuke gotovih proizvoda ili robe na osnovu ugovora zaključnice ili naloga prodajne službe. Prijemnica predstavlja dokument kojim se konstantuje kvalitativni i kvantitativni prijem materijala u skladištu. Ovde je zadatak finansijskog marketinga da analizira: izvore sredstava.III instanca je problem finansiranja. Opšta uplatnica je dokument na osnovu koga pravno ili fizicko lice. odnosno za tekuće poslovanje. Predajnica predstavlja dokument na osovu koga se završni gotovi proizvodi ili poluproizvodi predaju skladištu. Gotovinski ček je dokument koji služi za podizanje novca sa žiro računa. a spisak za isplatu zarada predstavlja dokument na osnovu koga se vrši isplata zarada radnicima. Inventarisanje (popis) može biti redovno. delimično i kontinuirano. vrši uplatu gotovog novca na žiro račun odredjenog korisnika. banka svakodnevo obaveštava preduzeće o promenama i stanju sredstava na žiro i drugim računima kod banke. novčana sredstva i zalihe.u V fazi karakteristična je problematika vraćanja pozajmljenih finansijskih resursa kako bi se očuvao potreban nivo likvidnosti i solventnosti. . preko pošte ili banke.u IV instanci razrešava se problem finansiranja zaliha gotovih proizvoda i kupaca. kao trajni zadatak finansijske funkcije preduzeća.u I fazi aktivnost je skoncentrisana na problematici utvrđivanja kvantuma raspoloživih novčanih resursa i na planiranju novčanih sredstava. tekuće obaveze.ulazne fakture – fakture koje preduzeće prima od svojih dobavljača. Neka knjigovodstvena dokumenta: Faktura (račun) je dokument koji prodavac ispostavlja kupcu za prodatu robu ili izvršene usluge. . ispostavlja. Radni nalog je dokument kojim se nalaže proizvodnim jedinicama izrada određenog proizvoda ili izvršenje određene usluge. Izvodom banke. svojim kupcima. potpuno. Radni list predstavlja dokument kojim se precizira zadatak koji radnik treba da izvrši u okviru radnog naloga.Kontni okvir je spisak ili pregled računa (konta) koji se mogu otvarati u knjigovodstvu preduzeća. Dnevnik blagajne predstavlja hronološku evidenciju o uplatama i isplatama gotovog novca preko blagajne. preko koga se uspostavlja koordinacija finansijske i komercijalne funkcije. Sa stanovišta preduzeća razlikujemo: . . . ali onih koji su stvarno otvoreni u knjigovodstvu preduzeća. . Kontni plan je spisak ili pregled konta. Strategijski menadžment predstavlja savremeni stil upravljanja organizacijom koji polazi od nove biznis filozofije u upravljanju. vanredno. Trebovanjem se trebuje i izdaje materijal iz skladišta za potrebe proizvodnje. Akcenat se stavlja na finansijsko planiranje.

definicije i razlike Probni bilans Šta su to knjigovodstvena dokumenta? 5 faza (instanci) finansijskog marketinga Podela računovodstva Razlike između upravljačkog i finansijskog računovodstva Normativno regulisanje računovodstva Šta je račun (konto)? 3 osnovne vrste poslovnih knjiga Kontni okvir i kontni plan – razlike Razlika između finansiranja i investiranja Ciklus novca Šta je to zalog? Šta je faktoring? Šta je to revolving kredit? Akcijski kapital Obaveznice Monetarno-kreditna politika Razlike između čeka i menice Zlatno bankarsko pravilo finansiranja Kada se za preduzeće može reći da ima zdravo finansijsko stanje? Šta su to anđeli na misiji. - Bilans stanja i bilans uspeha.Putni nalog je dokument koji se izdaje radniku za službeno putovanje. razlike između njih i kapitalista sa rizikom? Šta su to neto obrtna sredstva? Politika dividendi .